26. LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER FÖR ANSTÄLLDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "26. LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER FÖR ANSTÄLLDA"

Transkript

1 26. LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER FÖR ANSTÄLLDA Löner och Sociala Löner och Sociala Löner och Sociala andra kostnader andra kostnader andra kostnader ersättningar (varav pensions- ersättningar (varav pensions- ersättningar (varav pensionskostnader) kostnader) kostnader) Moderföretaget i Sverige (80) (53) (52) Dotterföretag i Sverige (291) (148) (149) Dotterföretag utomlands (473) (373) (430) (844) (574) (631) Specifikation av löner och andra ersättningar: Styrelse/VD Övriga Styrelse/VD Övriga Styrelse/VD Övriga (varav tantiem) anställda (varav tantiem) anställda (varav tantiem) anställda Moderföretaget i Sverige (1) 92 7 (1) 85 Totalt moderföretaget i Sverige Dotterföretag i Sverige 12 (1) (1) (1) Totalt dotterföretag i Sverige Dotterföretag utomlands 97 (2) (3) (2) Totalt dotterföretag utomlands Koncernen 141 (3) (5) (4) Totalt koncernen Geografisk fördelning av löner och andra ersättningar i dotterföretag utomlands: Styrelse/VD Övriga Styrelse/VD Övriga Styrelse/VD Övriga (varav tantiem) anställda (varav tantiem) anställda (varav tantiem) anställda Frankrike Italien Tyskland (1) (1) Övriga västra Europa exklusive Sverige 20 (1) (2) (1) 911 Centrala/östra Europa USA 6 (1) Övriga Nordamerika Latinamerika Asien Afrika Totalt dotterföretag utomlands

2 Vid ordinarie bolagsstämma 1998 beslutades om arvode till styrelsen om SEK Vid konstituerande styrelsemöte beslutades att detta arvode skulle fördelas med SEK till ordföranden och SEK till envar av övriga stämmovalda ledamöter, som ej är anställd i bolaget. Giovanni Mario Rossignolo, som är ordförande i SKFs italienska dotterföretag, erhöll under 1998 utöver styrelsearvode i AB SKF ersättning om ITL Härav utgjorde ITL bonus. Mauritz Sahlin, som lämnade sin befattning som koncernchef och verkställande direktör i samband med bolagsstämman 1995, erhöll utöver styrelsearvode i AB SKF styrelsearvode från dotterföretag och konsultarvode om sammanlagt SEK Mauritz Sahlin uppbar dessutom pension enligt bolagets s k 60-årsregel. Peter Augustsson, koncernchef och verkställande direktör till och med 31 augusti 1998, erhöll lön och andra ersättningar från bolaget med sammanlagt SEK , varav SEK utgjorde bonus och SEK utgjorde optioner i enlighet med nedan nämnda optionsprogram. Han hade vidare styrelsearvode från dotterföretag med USD , fri bostad och pensionsvillkor i enlighet med under föregående år gällande villkor. Enligt avtal mellan bolaget och Peter Augustsson kommer Peter Augustsson att härutöver från bolaget uppbära avgångsvederlag och uppsägningslön uppgående till SEK Sune Carlsson, som tillträdde som koncernchef och verkställande direktör den 1 september 1998, erhöll inklusive styrelsearvode i AB SKF för perioden till och med 31 augusti 1998 lön och andra ersättningar från bolaget med sammanlagt SEK , varav SEK är hänförligt till optioner. I enlighet med rådande rättspraxis beskattas optionsförmåner då dessa tillfaller den anställde. Utav beloppet SEK utgjorde cirka hälften erlagd skatt. Sune Carlssons fasta årslön uppgår till SEK AB SKF skall avsätta ett belopp motsvarande 35% av den fasta årslönen till Sune Carlssons kommande pensionsförmåner. Vid eventuell uppsägning från bolagets sida uppbär Sune Carlsson avgångsvederlag uppgående till maximalt två årslöner. För vissa andra personer i koncernens ledning finns regler om tillägg till ålderspension utöver ordinarie plan samt i något fall avtal om förtida ålderspension. Det sammanlagda åtagandet för dessa förmåner uppgår till cirka SEK och är reserverat för i koncernens balansräkning. SKF införde 1996 ett optionsprogram för koncernens ledande befattningshavare. Programmet, som är baserat på koncernens resultat, riktar sig till cirka 150 personer och innebär att dessa kan tilldelas köpoptioner på redan utgivna aktier i SKF. 27. MEDELANTAL ANSTÄLLDA Antal Varav män Antal Varav män Antal Varav män anställda (procent) anställda (procent) anställda (procent) Moderföretaget i Sverige % % % Dotterföretag i Sverige % % % Dotterföretag utomlands % % % % % % Geografisk fördelning av medelantal anställda i dotterföretag utomlands: Antal Varav män Antal Varav män Antal Varav män anställda (procent) anställda (procent) anställda (procent) Frankrike % % % Italien % % % Tyskland % % % Övriga västra Europa exklusive Sverige % % % Centrala/östra Europa % % % USA % % % Övriga Nordamerika % % % Latinamerika % % % Asien % % % Afrika % % % % % % 50

3 U.S. GAAP 28. AMERIKANSKA REDOVISNINGSPRINCIPER U.S. GAAP En årlig rapport, Form 20-F, sammanställs och sänds till Securities and Exchange Commission (SEC), USA. Vid tillämpning av amerikanska redovisningsprinciper (U.S. GAAP) tas hänsyn till följande: 1. Latenta skatter Justeringsposten för latenta skatter är föranledd av vissa av nedanstående poster. 2. Uppskrivning av materiella anläggningstillgångar I vissa länder medges uppskrivning av materiella anläggningstillgångar utöver anskaffningskostnaden. Sådana uppskrivningar accepteras inte av U.S. GAAP. 3. Aktivering av räntekostnader Koncernen har inte aktiverat räntekostnader som uppstått i samband med finansiering av nyuppförda anläggningstillgångar. Sådana räntekostnader belastar resultatet direkt. Enligt U.S. GAAP skall sådana räntekostnader aktiveras som materiell anläggningstillgång och skrivas av enligt plan. 4. Vinst vid försäljning av fastigheter De fastigheter i Sverige som såldes 1987, 1989 och 1990 och som hyrdes av koncernen t o m september 1996 redovisas från och med 1995 som en försäljning och finansiell transaktion i den svenska redovisningen (se not 1 - Ändrade redovisningsprinciper). Det finns därmed, sedan 1995, inte längre någon avvikelse från U.S. GAAP för dessa transaktioner. 5. Avsättningar för omstruktureringar Avsättningar för omstruktureringar har gjorts i enlighet med svenska redovisningsprinciper. Enligt U.S. GAAP skall bland annat omstruktureringar vara offentliggjorda och villkoren kända för de anställda som berörs före bokslutsdagen, i SKFs fall den 31 december, för att kvalificera för avsättning. De avsättningar som har reverserats för U.S. GAAP-avstämningen förklaras huvudsakligen av att ovannämnda krav ej har uppfyllts. Avsättningar för pensioner Koncernen har pensionsåtaganden definierade enligt SFAS 87 i flera länder, huvudsakligen Sverige, Tyskland, Frankrike, USA och Spanien. Det svenska pensionsåtagandet utgör ett tillägg till lagstadgade åtaganden och förmånerna bestäms genom överenskommelser mellan fackföreningar och arbetsgivare. Det franska åtagandet överensstämmer med fransk arbetslagstiftning. Åtagandena i Tyskland, Spanien och USA utgör tillägg till ländernas sociala lagstiftning. I USA och Frankrike är pensionsåtagandena placerade i pensionsstiftelser. Förmånerna i dessa länder bestäms av en kombination av ålder, lön och anställningstid och utgår till alla anställda som uppfyller kraven på ålder och anställningstid samt vissa övriga krav. Följande uppställningar beskriver koncernens pensionsåtaganden enligt SFAS 132. Förändring av intjänad andel av förväntad pensionsrätt (PBO) Pensionsrätt vid årets början Pensioner intjänade under året Ränta på pensionsskuld Avveckling av pensionsåtagande - 71 Ändringar i pensionsplan Justeringar* Aktuarieberäknad förlust Pensionsutbetalningar Övrigt Valutakursdifferenser Pensionsrätt (PBO) vid årets slut * Justeringar för tillkomna/avvecklade bolag och verksamheter. 6. Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner samt årets pensionskostnad beräknas av företagen inom koncernen enligt lokala regler och föreskrifter. Enligt U.S. GAAP skall årets pensionskostnad och pensionsskulden beräknas enligt SFAS 87 Employers Accounting for Pensions och presenteras enligt SFAS 132 Employers Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits. SFAS 132 ersätter bestämmelserna i SFAS No. 87, 88 och 106 om presentation av pensionsåtaganden och gäller för räkenskapsår som påbörjats efter 15 december Uppställningarna för 1997 och 1996 har omarbetats enligt SFAS

4 Förändring i pensionsstiftelsers fonderade förmögenhet Värde vid årets början Verklig avkastning Arbetsgivares bidrag Ändringar i pensionsplan - 32 Pensionsutbetalningar Övrigt Valutakursdifferenser Marknadsvärde vid årets slut Avsättning för PBO utöver pensionsstiftelsers fonderade förmögenhet Ännu ej resultatredovisad underreservering vid införandet av SFAS Ännu ej resultatredovisad kostnad för förbättrade förmåner Ännu ej resultatredovisad aktuarieberäknad förlust Avsättning PBO, icke fonderad, netto Vägda genomsnittliga antaganden per 31 december Diskonteringsränta Förväntad avkastning i pensionsstiftelser Årlig löneökning Specifikation av årets kostnad för pensioner Pensioner intjänade under året Ränta på avsättning för pension Förväntad avkastning i pensionsstiftelser Amortering av - ännu ej resultatredovisad underreservering vid införandet av SFAS ännu ej resultatredovisad kostnad för förbättrade förmåner ännu ej resultatredovisad aktuarieberäknad förlust Övrigt Årets kostnad för pensioner, netto PBO = Projected Benefit Obligation Avsättningar för sjukvårdsförmåner och dylikt Koncernen har åtaganden definierade enligt SFAS 106 för sjukvårdsförmåner och dylikt för anställda i USA. Förmånerna omfattar pensionerade anställda som uppfyller vissa krav. Förändring av avsättning för sjukvårdsförmåner och dylikt efter pensioneringen Ackumulerat åtagande vid årets början Förmåner intjänade under året Ränta på skuld Ändring av åtagande - 51 Försäkringstagares bidrag 2 Aktuarieberäknad förlust/vinst (-) Utbetalning av förmåner Övrigt 14 Valutakursdifferenser Ackumulerat åtagande vid årets slut Förändring i stiftelsers fonderade förmögenhet Arbetsgivares bidrag Försäkringstagares bidrag 2 Utbetalning av förmåner Marknadsvärde vid årets slut Avsättning, icke fonderad i stiftelser Ännu ej resultatredovisad förändring av förmåner Ännu ej resultatredovisad aktuarieberäknad förlust Avsättning, icke fonderad, netto Specifikation av årets kostnad för sjukvårdsförmåner och dylikt Förmåner intjänade under året Ränta på skuld Amortering av ännu ej resultatredovisad förändring av förmåner Amortering av ännu ej resultatredovisad aktuarieberäknad förlust Övrigt 7 Årets kostnad för sjukvårdsförmåner och dylikt Avsättning för att återspegla lägsta pensionsskuld enligt SFAS Belopp inkluderat i totalt resultat enligt SFAS 130 på grund av förändring av lägsta pensionsskuld Pensionsstiftelsernas tillgångar är till största delen placerade i värdepapper och obligationer. 52

5 7. Kurssäkring För att ett terminskontrakt skall betraktas som en redovisningsmässig säkring av ett åtagande, kräver U.S. GAAP att åtagandet är fast. Enligt svenska redovisningsprinciper kan även säkringar av förväntade flöden betraktas som säkringar redovisningsmässigt, varför dessa kontrakt inte värderas. De kontrakt som säkrar förväntade flöden, vilka inte omfattas av fasta åtaganden, redovisas enligt U.S. GAAP till marknadsvärde, dvs skillnaden mellan överenskommen terminskurs och marknadens terminskurs på bokslutsdagen. Den 31 december fanns en inte redovisad vinst på 3 (förlust på 58 och 21) avseende säkring av förväntade kommersiella flöden. Redovisningen av detta belopp skiljer sig mellan U.S. GAAP och svenska redovisningsprinciper. Alla säkrade fasta kommersiella åtaganden och förväntade kommersiella flöden per den 31 december 1998 förväntas inträffa mellan 1999 och 2001, varav merparten under Finansieringsanalys Ungefärliga värden efter tillämpning av SFAS 95 Statement of Cash Flows : Årets resultat Avskrivningar, nedskrivningar, samt amortering av goodwill Minoritetsintressens andel i resultatet Nettoförlust/vinst (-) vid försäljning av materiella anläggningstillgångar, bolag och verksamheter Förändring av rörelsekapital: Varulager Kundfordringar Leverantörsskulder Övriga rörelserelaterade tillgångar, skulder, samt avsättningar - netto Förändring av skattetillgångar och avsättningar för skatter - netto Kassaflöde från rörelsen Kassaflöde använt för investeringar Kassaflöde använt för finansiering Valutakursdifferenser Förändring av kortfristiga finansiella tillgångar Koncernen definierar kortfristiga finansiella tillgångar som kontanter och därmed jämförliga tillgångar (se not 12). Finansieringsanalysen är justerad för köpta och sålda bolag. 9. Finansiella instrument och kreditrisker Finansiella instrument Koncernen har en väl definierad policy för hantering av finansiella risker, inkluderande valuta-, ränte- och kreditrisker. Policyn diskuteras under avsnittet Finansiell riskhantering i årsredovisningen. Policyn fastställer de finansiella riskmandat samt de instrument som är tillåtna i hanteringen av de finansiella riskerna. Derivatinstrument används i huvudsak för att skydda koncernens exponering mot fluktuationer i växelkurser och räntor. Koncernen använder också derivatinstrument för tradingändamål. Under 1998 användes lån, terminskontrakt, valuta/ränteswapar och valutaoptioner som finansiella derivatinstrument för att säkra valutaexponeringen, inklusive investeringar i utländska dotterbolag, fasta kommersiella åtaganden och förväntade kommersiella flöden. Valuta/ränteswapar och ränteswapar användes för att hantera ränteexponeringen vid upplåning i utländsk valuta genom byte av fast ränta mot rörlig ränta. De redovisningsprinciper som tillämpas för derivatinstrument beskrivs i not 1. Sammanfattning av koncernens derivatinstrument, brutto, per slag och ändamål, den 31 december, visas i nedanstånde tabell. Derivatinstrument Slag Terminskontrakt Valuta/ränteswapar Valutaoptioner Ränteswapar Ändamål Säkring av: - fasta kommersiella åtaganden förväntade kommersiella flöden investeringar i utländska dotterföretag internbankens verksamhet Trading Ränterisker Den 31 december 1998 var det totala bokförda beloppet och marknadsvärdet av alla finansiella derivatinstrument 674 respektive 915 (40 respektive 62 och 36 respektive 77). Ökningen 1998 beror huvudsakligen på säkring av valutaexponering i Asien och Latinamerika. Marknadsvärdet av alla derivatinstrument beräknades som det belopp koncernen skulle erhålla eller betala vid stängning av alla kontrakt vid årets slut. Marknadsnoteringar erhölls för alla derivatinstrument. 53

6 Kreditrisker Omfattningen av koncernens operationella kreditrisk är begränsad, i huvudsak beroende på dess många geografiskt och industriellt diversifierade kunder. Koncernen är också exponerad för kreditförluster i händelse av att motparter inte uppfyller sina derivatinstrument, men förväntar sig inte att någon motpart inte kan möta sina åtaganden. Koncernen handlar endast med väletablerade internationella finansiella institutioner. Koncernen erhåller inte pant eller annan säkerhet för derivatinstrument. Nya redovisningsprinciper Financial Accounting Standards Board publicerade i augusti 1998 SFAS 133, Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities, där principer för redovisning och rapportering av derivatinstrument fastställs. Enligt SFAS 133 skall alla derivatinstrument redovisas antingen som tillgångar eller skulder i balansräkningen. Dessa nya principer kommer att, i enlighet med övergångsregler, tillämpas från och med det räkenskapsår som avslutas den 31 december Baserat på information tillgänglig i dagsläget förutser SKF inga materiella effekter på koncernens finansiella position eller rörelseresultat vid tillämpningen av de nya principerna. 10. Totalt resultat enligt SFAS 130 Det totala resultatet definierat enligt SFAS 130 uppgick till (1 336 och 1 739). Skillnaderna mellan årets resultat och totalt resultat enligt SFAS 130 är vinster/förluster vid kurssäkring av investeringar i utländska dotterbolag (se not 13), netto efter skatt samt förändringar i lägsta pensionsskuld i enlighet med SFAS 87. Avstämning mellan årets resultat och totalt resultat är som följer: Årets resultat Vinster/förluster vid kurssäkring av investeringar i utländska dotterbolag, netto efter skatt Förändring av lägsta pensionsskuld enligt SFAS Sammanfattning Tillämpning av U.S. GAAP ger följande approximativa effekt på Årets resultat, Eget kapital och Resultat i kronor per aktie. Årets resultat: Enligt koncernens resultaträkning Poster som ökar/minskar årets resultat: 28.1 Latent skatt Avskrivning på uppskrivningar inkl. effekt vid försäljning Aktivering av räntekostnader Avsättningar för omstruktureringar Avsättningar för pensioner Kurssäkring Nettoförändring av årets resultat Beräknat nettoresultat enligt U.S. GAAP Eget kapital: Enligt koncernens balansräkning Poster som ökar/minskar eget kapital: 28.1 Latent skatt Uppskrivningar Aktivering av räntekostnader Avsättningar för omstruktureringar Avsättningar för pensioner Kurssäkring Nettoförändring av eget kapital Beräknat eget kapital enligt U.S. GAAP Resultat i kronor per aktie 1 ): Beräknat nettoresultat per aktie enligt U.S. GAAP Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier ) Data per aktie har omräknats p g a förändrade redovisningsprinciper (se not 1) samt för konvertering om aktier i juli

7 Koncernens balansräkning med motsvarande ungefärliga värden efter tillämpning av U.S. GAAP: Enligt koncernens balansräkning Ungefärliga värden enligt U.S. GAAP Immateriella anläggningstillgångar Långfristiga latenta skattetillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga finansiella tillgångar Varulager Kortfristiga skattetillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella tillgångar Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner Avsättningar för latenta skatter - långfristiga Avsättningar för latenta skatter - kortfristiga Övriga avsättningar Långfristiga lån Övriga långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder AKTIER OCH ANDELAR Aktier i intresseföretag Övriga aktier och andelar Aktier i intresseföretag Nominellt Bokfört Procentuellt Antal värde i värde Namn och säte innehav aktier Valuta tusental i ksek Moderföretagets innehav Revolve Magnetic Bearings Inc, Kanada CAD Dotterföretagens innehav WPB Water Pump Bearing Beteiligungsgesellschaft mbh, Tyskland DEM 20 WPB Water Pump Bearing GmbH & Co. KG, Tyskland DEM

8 Övriga aktier och andelar Nominellt Bokfört Procentuellt Antal värde i värde i Namn och säte innehav aktier Valuta tusental ksek Moderföretagets innehav Bostadsrättsföreningen Flundran, Stockholm 1 SEK Bostadsrättsföreningen Kristinelundsgatan nr 5, Göteborg 1 SEK Prästgårdsmarkens villaägare, ek. förening, Göteborg 30 SEK Fastighets AB Johannebergshus, Göteborg SEK FlexLink AB, Göteborg SEK Göteborg-Säve Flygplats AB, Göteborg SEK AEC Japan Co. Ltd., Japan JPY ADELA Investment Company, Luxemburg USD S2M, Frankrike FRF The Swedish-American Chamber of Commerce, USA 50 USD Wafangdian Bearing Company Limited, Folkrepubliken Kina CNY Société Immobilière de l Ecole Scandinave, Belgien 20 BEF Övriga aktier och andelar Nominellt Bokfört Procentuellt Antal värde i värde i Namn och säte innehav aktier Valuta tusental ksek Dotterföretagens innehav Hofors Energi, Hofors SEK Jernkontoret, Stockholm SEK Gävle Sjöfarts AB, Gävle SEK AB Järnbruksförnödenheter, Stockholm SEK Företagshälsovården i Hofors, Hofors SEK Tågåkeriet i Bergslagen AB, Kristinehamn SEK IUC Sandviken AB, Sandviken SEK Suomen Voimansiirto Oy, Finland FIM Voimansiirto Oy, Finland FIM Industrilink A/S, Danmark DKK Société Immobilière de l Ecole Scandinave, Belgien BEF Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Schweinfurt GmbH, Tyskland DEM Gesellschaft zur Entsorgung von Sondermüll in Bayern mbh, Tyskland DEM GKS Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH, Tyskland DEM IBU Baugenossenschaft UST, Schweiz CHF Electrac, Frankrike FRF IPO, Frankrike FRF Indesit, Italien ITL Housing Development Finance Corp. Ltd., Indien INR Transport

9 Nominellt Bokfört Procentuellt Antal värde värde Namn och säte innehav aktier Valuta i tusental i ksek Dotterföretagens innehav, forts. Transport United Trust of India, Indien INR Housing Development Finance Corp. Bank Ltd., Indien INR Bearhold Philippines, Philippines HKD FAIRSKQ Taiwan Co. Ltd., Taiwan TWD Skefko Bearings Newcastle, Australien AUD Övriga Totalt Totalt övriga aktier och andelar Dotterföretagens innehav Moderföretagets innehav SKF-koncernens innehav Procentuellt Ägt av dotter- Namn och säte innehav företag i: Dotterföretagens innehav i koncernföretag* SKF GmbH, Schweinfurt, Tyskland 99.9 Nederländerna SKF Industrie S.p.A, Torino, Italien 100 Nederländerna SKF France S.A., Clamart, Frankrike 100 Frankrike SKF (U.K.) Ltd., Luton, England. 100 England SKF Española, S.A., Madrid, Spanien 100 Italien SKF Bearings India Ltd., Bombay, Indien 0.85 Sverige SKF Bearings India Ltd., Bombay, Indien 7.52 England SKF do Brasil Ltda., Guarulhos-São Paulo, Brasilien 0.1 Sverige RFT S.p.A., Turin, Italien 100 Italien SKF Argentina S.A., Buenos Aires, Argentina 0.1 Nederländerna SKF Textilmaschinen-Komponenten GmbH, Stuttgart, Tyskland 100 Tyskland SKF Japan Ltd., Tokyo, Japan 100 Nederländerna SKF Latintrade Inc., Panama 100 Schweiz CR Elastomere GmbH, Leverkusen-Opladen, Tyskland 100 Tyskland Ovako Ajax Inc., York, USA 100 USA SKF Canada Ltd., Scarborough, Canada 37.5 Nederländerna SKF Belgium S.A., Bryssel, Belgien 100 Nederländerna SKF Gleitlager GmbH, Püttlingen (Saar), Tyskland 100 Tyskland SKF Nederland B.V., Veenendaal, Nederländerna 100 Nederländerna SKF Bearing Industries (Malaysia) Sdn. Bhd., Nilai, Malaysia 26.8 Tyskland SKF Bearing Industries (Malaysia) Sdn. Bhd., Nilai, Malaysia 73.2 Nederländerna SKF Kogellagerindustrie B.V., Veenendaal, Nederländerna 100 Nederländerna SARMA, Saint Vallier s/rhone Cedex, Frankrike 100 Frankrike SKF Intertrade S.A., Bryssel, Belgien 0.01 Belgien SKF Intertrade S.A., Bryssel, Belgien Nederländerna SKF China Ltd., Hongkong, Kina 100 Hong Kong Ovako Stahl GmbH, Tyskland 100 Sverige * För moderföretagets innehav av aktier och andelar i dotterföretag se not 4 till moderföretagets bokslut. 57

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges.

Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Noter Belopp i tusen kronor (tkr), om ej annat anges. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisnings lagen samt rekom mendationer och uttalanden från Redo

Läs mer

Resultaträkning. Skatter not 10 3.140 2.270 1.510 Minoritetsandelar i resultat not 11 42 104 27 Nettoresultat 8.437 32.222 4.

Resultaträkning. Skatter not 10 3.140 2.270 1.510 Minoritetsandelar i resultat not 11 42 104 27 Nettoresultat 8.437 32.222 4. KONCERNEN Resultaträkning Mkr Nettoomsättning not 3 212.936 125.019 130.070 Kostnad för sålda produkter 163.876 99.501 104.548 Bruttoresultat 49.060 25.518 25.522 Forsknings- och utvecklingskostnader 10.104

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse assa abloy ab (publ.) org.nr 556059-3575 årsredovisning innehåller koncernens redovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2000. Ägarförhållande assa abloys huvudägare är

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmän information AB Lindex, som är moderbolag i Lindexkoncernen, är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg och bolagets aktier är noterade på OMX

Läs mer

Förändringar i Eget kapital

Förändringar i Eget kapital finansiell information 2011 Förändringar i Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Mkr Aktiekapital Övriga reserver 1 Balanserade vinstmedel Totalt Omräkningsdifferenser Minoritetsintresse

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Årsredovisning 2003 03 1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Moderbolaget Resultaträkning Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

ÅRSREDOVISNING 2013. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 ÅRSREDOVISNING 2013 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag

Läs mer

Gränges AB (publ) Koncernredovisning för 2011 2013

Gränges AB (publ) Koncernredovisning för 2011 2013 Gränges AB (publ) Koncernredovisning för 2011 2013 Koncernens resultaträkning Belopp i MSEK Not 2013 2012 2011 Försäljningsintäkter 4 566 4 826 4 696 Försäljningsintäkter, koncern 30 62 80 106 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Koncernens resultaträkning (TEUR)

Koncernens resultaträkning (TEUR) Räkenskaper Koncernens resultaträkning (TEUR) 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec Not Intäkter 8, 9 587 046 498 728 389 964 Kostnad sålda varor -47 130-41 255-37 028 Personalkostnader 10-207 295-182

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

ÅRSREDOVISNING 2012. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 ÅRSREDOVISNING 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

ÅRSREDOVISNING 2009. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 ÅRSREDOVISNING 2009 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Noter. 1 Företagsinformation. 2 Redovisningsprinciper

Noter. 1 Företagsinformation. 2 Redovisningsprinciper Noter Angivna belopp i noter är i miljoner kronor (mkr) och bokfört värde om inget annat anges. Siffror inom parantes avser föregående år. Koncernens noter är upprättade enligt IFRS medan moderbolagets

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Noter koncernen. 2.2 Omräkning av utländsk valuta Haldexkoncernens funktionella valuta och presentationsvaluta är svenska kronor (SEK).

Noter koncernen. 2.2 Omräkning av utländsk valuta Haldexkoncernens funktionella valuta och presentationsvaluta är svenska kronor (SEK). 44 Noter koncernen NOT 1 Allmän information Haldex AB (Moderbolaget) och dess dotterbolag utgör tillsammans Haldexkoncernen. Haldex tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning...

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...7 Tilläggsupplysningar...8

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Holding AB (publ) 556944-5843

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Holding AB (publ) 556944-5843 ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Holding AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 s resultaträkning och rapport över totalresultat 4 s

Läs mer

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB)

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Årsredovisning 2012 Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Innehåll Verkställande direktören har ordet 3 Aktien och ägarförhållande 4 Styrelse 5 Förvaltningsberättelse 2012 6 Flerårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer