REGERI\GSRATTE~S nog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERI\GSRATTE~S nog"

Transkript

1 1(3) - ~ i L % b 0 0 REGERI\GSRATTE~S nog Mál nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2004 KLAGANDE 1. Fórsakringsaktiebolaget Skandia, , Stockholm 2. Ola Ramstedt, , Strandvâgen 61, Stockholm Ombud fôr 1 Chefsjuristen Jan-Mikael Bexhed, Skandia Bolagsjuridik, Stockholm MOTPART Skatteverket, Solna ~VERKLAGAT AVGÓRANDE Skatterattsnamndens beslut den 1 februari 2000 i arende nr /D (bilaga) SAKEN Fbrhandsbesked angâende inkomstskatt YRKANDEN M.M. Fórsakringsaktiebolaget Skandia (Skandia) yrkar i fórsta hand att Regeringsratten fórklarar att Skandia har raft till avdrag for erlagda premier efter hand som dessa betalas och att detta i vart fall skali galla Postadress Besóksadress Expeditionstid Telefon Box 2293 Birger Jarls torg Stockholm Stockholm Telefax

2 2 om berórt utlándskt livfórsakringsbolag gentemot Skatteverket fórbinder sig att limna kontrolluppgifter avseende de belopp som betalas ut till Ola Ramstedt pá aktuell fórsakring. I andra hand yrkar Skandia att Regeringsratten fórklarar att Skandia inte har raft till avdrag fór erlagda premier. Ola Ramstedt yrkar, fór det fall Regeringsratten inte bifaller Skandias fórstahandsyrkande, att han inte skall beskattas fór utfallande pensionsbelopp. Skatteverket hemstaller i fórsta hand att Regeringsratten skall undanroja Skatterattsnamndens beslut och avvisa begarran om fórhandsbesked och i andra hand att fórhandsbeskedet faststalls. Regeringsratten har enligt protokoll den 16 oktober 2001 beslutat att inhamta fórhandsavgórande frán EG-domstolen. EG-domstolen har i dom den 26 juni 2003 (mál C-422/01) uttalat fólj ande. Artikel 49 EG utgór hinder fór att en fórskkring, som tecknas i en fórsakringsrórelse som ar etablerad i en annan medlemsstat och som uppfyller samtliga villkor som i nationell raft stalls pá en tjanstepensionsfórsákring - utom vilikoret att vara tecknad i en fórsakringsrórelse som ar etablerad i det egna landet - sárbehandlas skattemissigt, med inkomstskatteeffekter som, beroende pá omstandigheterna i det enskilda fallet, kan vara mindre fórdelaktiga. Skandia och Ola Ramstedt anfór i anledning av EG-domstolens dom att de i málet stallda frágorna skall besvaras pá sá salt att Skandia har raft till avdrag fór erlagda premier och Ola Ramstedt skall beskattas fur utfallande pensionsbelopp. Skatteverket anfór i huvudsak fóljande. EG-domstolens dom vilar pá en felaktig uppfattning om sávil tillampningen av svenska skatteregler som de skatteeffekter en sádan tillampning fár i frága om sádana i utlandet tecknade fórsakringar som det àr frága om i málet. Skandia skall dra av de betalda premierna omedelbart som kostnader i verksamheten, eftersom bolaget genom erlaggandet av premierna defmitivt avhant sig mójligheten att fórfoga over medlen i fórsakringen och darfór enligt bokfóringsmassiga, grunder skall kostnadsfóra premiebetalningarna. Ola Ramstedt skall beskattas fur várdet av premierna som Skandia betalar fór honom. Ola Ramstedt erháller i och med att Skandia tecknat fórsakringen och betalat den fórsta premien en oáterkallelig raft till framtida fórsakringsbelopp och dessa ár skattefria hos honom. En tillampning av svenska skatteregler med dessa inkomstskattekonsekvenser ~r fórenlig med EG-

3 ratten. Regeringsratten har i râttsfallet RA 2000 ref. 28 tagit stâllning till frágan om beskattningen vid tecknande av en fórsakring hos ett utomlands bedrivet fórs~kringsfóretag. SKÀLEN FOR REGERINGSRÂTTENS AVGÔRANDE EG-domstolens dom inneb â.r att det - oavsett hur frágan skall bedómas enligt den svenska inkomstskattelagstiftningen - inte âr fórenligt med gemenskapsrátten att fórvâgra Skandia omedelbart avdrag fór de erlagda premiema fór den aktuella fórs âkringen. Skandias fôrstahandsyrkande skall sáledes bifallas. Vid sádant fórhâllande fcrfaller Skandias andrahandsyrkande samt Ola Ramstedts óverklagande. REGERINGSRÂTTENS AVGÔRANDE Regeringsr âtten ândrar Skatterâtt snâmndens fôrhandsbesked pá det sâttet att Skandia har râtt till avdrag for fórsákringspremiema dà de betalas. Regeringsrâtten avskriver málet sâvitt avser Ola Ramstedts óverklagande. Bodil Hulgaarft Catharina Abrahamsson Fóredragande regeringsr âttssekreterare Avd. 1 Fóredraget

4 SKATTER$ TTSNÂMNDEN FÓRHANDSBESKED 1 (5) Avdelningen fôr direkt Meddelat skatt Dnr /D F 2000 :1 :15 SÓKANDE Fôrsâkringsaktiebolaget Skandia ( ) STOCKHOLM Ola Ramstedt ( ) Hj ortstigen STOCKSSUND OMBUD MOTPART Jan-Mikael Bexhed Skandia Bolagsjuridik STOCKHOLM Riksskatteverket SOLNA Ansôkningen : BILAGA 1 (9 s.). Skatterâttsnâmnden beslutar fôljande. FÓRHANDSBESKED Fôrsâkringsaktiebolaget Skandia (Skandia) har inte râtt till avdrag fôr erlagda premier men har nâr pensionen utbetalas avdragsrâtt fôr denna sâsom fôr d.irektpension. Ola Ramstedt skall. beskattas for utfallande pensionsbeiopp. MOTIVERING Ola Ramstedt âr bosatt i Sverige och anstâlld av Skandia. Han omfattas i sin anstâllning av gâllande kollektivavtal om tjânstepensionsfôrsâkring m.m.. Betrâffande âlderspension och familjepension finns môjlighet fôr arbetsgivaren och den anstâllde att pâ lônedelar ôverstigande 7,5 basbelopp vâlja en alternativ pensionslôsning. Skandia och Ramstedt har, under fôrutsâttning av.fôrhandsbesked av visst innehâll, kommit ôverens om att en del av Ramstedts pension skall tryggas genom att Skandia tecknar en tjânstepensionsfôrsâkring hos det danska livfôrsâkringsbolaget Skandia Link Livforsikring A/S, det engelska livfôrsâkringsbolaget Skandia Life Assurance Ltd och Postadress Bninnsgrând 4 Telefon 08/ Expeditionstid STOCKHOLM Telefax 08/

5 SKATTERATTSNÂMNDEN 2 Dnr /D eller det tyska livfórsâkringsbolaget Skandia Lebensversicherung AG. Sâkandena ónskar besked, sárskilt med beaktande av EG-râtten, om de inkomstskattemâssiga konsekvenserna av en tj ânstepensionsfórsâkring som tecknas pá angivet sátt. Som fârutsâttning for fórhandsbeskedet har angivits att fórsâkringen kommer att uppfylla alla kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen fór att anses som en tjânstepensionsfársâkring frânsett att fórsâkringen tecknas i ett utlàndskt fórsâkringsfóretag. Skatterâttsnâmnden - som fórutsátter att fórsâkringen kommer att uppfylla alla kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen samt att i huvudsak samma begrânsningar fór parterna att fórfoga over fórsâkringen som skulle fórelegat om fórsâkringen tecknats i ett svenskt fórsâkringsbolag kommer att fóreligga - gór fóljande bedómning. Enligt mom. kommunalskattelagen (1928 :370), KL, hânfórs till intâkt av tjânst bl.a. pension. Med pension fórstás enligt bestâmmelserna i punkt 1 fórsta stycket av anvisningarna till 31 KL bl.a. belopp, som annorledes ân i fóljd av fórsâkring utgâr pá grand av fâregâende tjânstefórhâllande och belopp som utgár pá grand av pensionsfórsákring. Med pensionsfórsákring avses enligt andra stycket fórsta meningen samma anvisningspunkt en fórsâkring som irate medfór râtt till andra fórsâkringsbelopp ân âlderspension, sjukpension eller efterlevandepension. Fór att fórsâkringen skall anses som pensionsfórsákring fordras vidare enligt andra meningen i nâmnda stycke som regel att fórsâkringen meddelats i en hár i landet bedriven fórsâkringsrórelse. Med tjânstepens.ionsfórsâkring fórstás enligt fjárde meningen i námnda stycke pensionsfórsâkring, som har samband med tjânst och fór vilken den fórsâkrades arbetsgivare àtagit sig att ansvara fór betalnisng av hela avgiften. Av artonde stycket i nyssnàmnda anvisningspunkt framgâr att med kapitalfôrsâkring fôrstàs annan livfôrsâkring ân pensionsfórsákring. Belopp, som till fâljd av fórsâkringsfall eller àterkâp av fórsâkringen utgâtt pà grund av kapitalfàrsâkring ráknas enligt 19 KL inte till skattepliktig inkomst. I punkt 3 tredje stycket fórsta meningen av anvisningarna till 32 KL anges att som intákt av tjânst skall upptas vârdet av fórsâkringar som arbetsgivaren betalat fór den anstâlldes râkning. Vidare gâller enligt punkt 4 av anvisningarna till 41 KL att inkomst av tjânst skall anses ha átnjutits under det ár, dâ densamma frán den skattskyldiges synpunkt âr att anse som verkligen fórvârvad och till, sitt belopp kând. Detta anges framfór allt vara fórhâllandet, dâ inkomsten av den skattskyldige uppburits eller blivit fór honom til.lgânglig fór lyftning eller, sásom i frága om bostadsfórmán och andra fórmâner i natura, dá den pâ annat sâtt kommit den skattskyldige till godo, detta oberoende av huruvida inkomsten intjânats

6 SKATTEPÀTTSNÂMNDEN 3 Dnr /D under âret eller tidigare. Arbetsgivares kostnader for tryggande av anstâllds pension genom pensionsfôrsâkring utgór enligt punkt 3 fjàrde stycket av anvisningarna till 32 KL dock inte skattepliktig intâkt for den anstâllde. Angivna regler medfàr att det fines tvà sâtt - nâr en arbetsgivare.fôrbundit sig att utge pension - att sâkerstâlla den anstâlldes ràtt till pension med hjâlp av fórsâkringar. Anvânds pensionsfórsâkring har arbetsgivaren mójlighet att inom vissa lagreglerade ramar omedelbart erhàlla avdrag for pensionspremierna medan den anstâllde beskattas nâr pensionen utbetalas. Endast i dessa fall kan arbetsgivaren ha râtt till avdrag fôr vad som fór honom àr framtida pensionskostnader. Finansieras pensionen genom att arbetsgivaren tecknar en kapitalfórsâkring erhâller arbetsgivaren sâledes inte avdrag fór erlagda premier men beskattas inte heller fór vad han uppbâr med anledning av fórsâkringen. Nâr medlen i detta fall anvânds fór betalning av den anstâlldes pension (direktpension) erháller arbetsgivaren avdrag och beskattas den anstâllde. Fór att sâkerstâlla den anstâlldes râtt till pension medges ibland den anstâllde pantrâtt i kapitalfôrsâkringen och det fôrekommer âven att pantrâtten ocksà omfattar utfallande belopp. Det angivna gâller nâr frâga âr om fórsâkringar tagna i en hâr i landet bedriven fórsâkringsrôrelse. Frágan âr dâ vad som gâller nâr en fórsâkring motsvarande en svensk tjânstepensionsfórsâkring tecknas i ett utlândskt fórsâkringsbolag. En sâdan fórsâkring àr enligt ovan angivna regler att anse som en kapitalfôrsâkring. Samtidigt fóljer av fórutsâttningarna att fórsâkringen âr sâdan att varken arbetsgivaren eller den anstâllde kan fórfoga óver de avsatta medlen. En fórutsâttning i ârendet âr vidare att arbetsgivaren (Skandia) har ett pensionsátagande som skall sàkerstâllas genom fórsâkring. Situationen âr med andra ord inte den att Skandia lôser sig frân ett pensionsâtagande genom att betala premier pá en kapitalfórsákring som âgs och kan disponeras av Ramstedt. Istâllet àr enligt nâmndens mening fórfarandet nârmast att jâmstâlla med att arbetsgivaren tecknar en av honom âgd kapitalfôrsâkring fór att finansiera pensionsutfâstelsen och att den anstâlldes râtt till pension sedan sâkerstâlls genom pantsâttning eller pâ annat sâ.tt sà att arbetsgivaren inte kan fórfoga óver de avsatta medlen till annat ândamál. Att Ramstedt inte bór beskattas nâr Skandia betalar premierna fôr fórsâkringen fóljer av de ovan âtergivna reglerna om nâr en inkomst av tjânst skall anses âtnjuten. Bestâmmelsen i punkt 3 tredje stycket fórsta meningen av anvisningarna till 32 KL kan inte anses tillâmplig i detta fall dâ arbetsgivaren inte betalar fórsâkringen primârt fór den anstâlldes râkning utan fór att finansiera ett eget pensionsâtagande. Vidare kan Skandia inte medges avdrag fôr erlagda premier och skall Skandia inte beskattas fôr utfallande belopp eftersom fórsâkringen âr att anse som en kapitalfórsákring_ Nâr Ramstedt erhâller utfa.llande

7 1 SKATTERÁTTSNÁMNDEN 4 Dnr /D belopp bôr Skandia i enlighet med det angivna synsâttet medges avdrag sásom fôr en direktpension. Situationen skiljer sig dà inte nâmnvârt frán den dâ en anstâlld erhállit pantràtt i en av arbetsgivaren àgd kapitalfôrsâkring och fôrsàkringsbolaget dárfôr verkstàller utbetalningen direkt till den anstàllde. I skattehânseende fár dârfôr pensionen anses erlagd av arbetsgivaren och utbetalad frán dense till Ramstedt. Den av Ramstedt uppburna pensionen fár i enlighet med detta synsâtt anses utgá pà grund av hans tjànst hos Skandia och skall fôljaktligen beskattas. Frágan blir dà om det sagda bôr omprôvas med hânsyn till gemenskapsrâtten. Ordningen att en tjànstepensionsfàrsâkring tagen i en hâr i landet bedriven fôrsâkringsrôrelse kan medfàra râtt till direkt avdrag fôr vad som principiellt sett âr en framtida kostnad medan motsvarande fôrsâkring tagen i en utomlands bedriven fôrsâkringsrôrelse inte medfôr avdragsràtt fórrân pensionen betalers medfôr en sàrbehandling av utlândska fôrsâkringar. En sâdan sârbehandling kan páverka valet av f6rsàkringsgivare och skulle kunna utgôra en enligt gemenskapsrâtten fôrbjuden diskriminering. EG-domstolen har i dom den 28 januari 1992 (C-204/90) i det s.k. Bachmann-málet prôvat en liknande frágestâllning. Mâlet gàllde en tysk medborgare som flyttat till Belgien och som fortsatte att erlàgga pensionsfôrsâkringspremier till ett tyskt fôrsâkringsbolag. Han fôrvâgrades avdrag fôr erlagda premier till det tyska fôrsâkringsbolaget vid inkomsttaxeringen i Belgien. Belgien motiverade detta bl.a. med att Belgien ville skydda skattesystemets "coherence", ivre sammanhang, eftersom utfallande pensioner var skattefria i Belgien om avdrag inte medgivits. Argumentet om "coherence" godtogs av EG-domstolen, varfôr det inte utgjorde otilláten diskriminering att vâgra avdraget. Att ett medlemsland har tvá ordningar fô :r livfôrsâkringar, en medfôrande avdrag fôr erlagda premier och skattskyldighet fôr utfallande belopp, och en ann.an enligt vilken avdragsràtt inte fôreligger fôr erlagda premier och skattskyldighet inte fôreligger fôr ut.fallande belopp, samt att landet tillâmpar den senare ordningen betrâffande premier erlagda till utlândska fôrsâkringsgivare synes enligt domen inte utgôra otilláten diskriminering. Till detta kommer den genom Maastrichtavtalet infôrda bestâmmelsen artikel 58 1 a (f.d. 73d la) i Romfôrdraget enligt vilken bestântuielserna i artikel 56 (om kapitalets fria rôrlighet) inte skall páverka mediemsstaternas râtt ait tillâmpa sâdana bestâmmelser i sin skattelagstiftning som skiljer mellan skattebetalare som har investerat sitt kapital pâ olika ort. Med hânsyn till det anfôrda finner skatterâttsnámnden att gemenskapsrâtten inte medfôr en annan bedômning ân den ovan redovisade.

8 SKATTERATTSNAMNDEN 5 Dnr /D Av fôrhandsbeskedet fôljer att Skandia àr skattskyldigt till avkastningsskatt fôr fôrsàkringen enligt lagen (1990 :661) om avkastningsskatt pà pensionsmedel. Vidare skall Skandia i beskattningsunderlaget enligt lagen (1991 :687) om sàrskild lôneskatt pà pensionskostnader medràkna den utbetalda pensionen. Eftersom fôrsàkringsbeloppen kommer att utbetalas fràn ett i utlandet hemmahôrande bolag kan internationell dubbelbeskattning uppkomma. Denna dubbelbeskattning kan môjligen undanrôjas med tillàmpning av lagen (1986 :468) om avràkning av utlàndsk skatt eller eventuellt tillàmpligt dubbelbeskattningsavtal. Fràn och med 2002 àrs taxering skall inkomstskattelagen (1999 :1229), IL, tillàmpas i stàllet fôr KL, vilket dock inte pàverkar fôrhandsbeskedet. GILTIGHET Beskedet avser taxeringsàret Upplysningar om fôrutsàttningarna fôr dess tillàmplighet finns i BILAGA 2. AVGIFT kr fôr Fôrsàkringsaktiebolaget Skandia kr fâr Ramstedt. HUR MAN ÔVERKLAGAR Upplysningar om hur man ôverklagar ett fôrhandsbesked f inns i BILAGA 2. Pà nàmndens vâgnar Stefan Ersson Beslutande : Ersson, ordf., Wingren, Armholt, Brydolf, Svensson, Tollerz, Virin Sekreterare : Gilbe Fóredraaande : Grotander L`

9 2 juli 1999 SKATTERÂTTSNÂMNDEN Ink : Ârendebeteckning Dnr. /l 7 - l `! ID r Skatterattsnamnden ) Sókande : 1. F~rsakringsaktiebolaget Skandia ( ) Stockholm Registreringsbevis : Se bilaga 1 2. Ola Ramstedt ( ) Hjortstigen Stocksund Ombud : Chefjurist, jur.lic. Jan-Mikael Bexhed Skandia Bolagsjuridik Stockholm Tfn : Fax: E-post : e Fullmakter : Se bilagorna 2 och 3 Saken : Fórhandsbesked angá.ende inkomstskatt ; beskattningen av tjânstepensionsfórsakring i utlandskt livfdrsakringsbolag ; EG-râtt 1

10 Kort sammanfattning [1] Betraffande en tj ~nstepensionsfórsakring som tecknas av en svensk arbetsgivare i ett svenskt livfórs~kringsbolag fór en svensk anstâlld g~ller principiellt att pretuien ~r avdragsgill fór arbetsgivaren, medan de pensionsfórmáner som utbetalas av livfórs~kringsbolaget till den anstallde beskattastom inkomst av tjanst hos denne. Fórhandsbeskedsansókan galler vad som i motsvarande fall, med beaktande av EG-rátten, skattemassigt galler,betrafïande tjanstepensionsfórsakring som i stallet tecknas i ett livfórsakringsbolag i en annan EIIJ-stat. Bakgrund [2] Fórs~kringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia) med dotterbolag har ca anstallda i Sverige. [3] Enligt fór den svenska fórs~kringsbranschen gallande kollektivavtal om tjánstepensionsfórsákring, tj~nstegrupplivfórs~kring och trygghetsfórsakring vid arbetsskada mellan á ena sidan FórsAkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) och andra sidan FbrsákringstjAnstemannafórbundet (FTF) och FQrbundet fór jurister, samhallsvetare och ekonomer (JUSEK), galler námnda avtal som allman pensionsplan fór fórsàkringsbolag som Ar medlemmar i FAO. Skandia.r medlem i FAO och dârmed bundet av planen. [4] For s.k. 10-taggare, dvs. medarbetare med en pensionsmedfórande arslón óverstigande tio basbelopp har i nyssnâmnda pensionsplan infórts en mójlighet fór arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren att efter óverenskommelse vâija en alternativ pensionslósning. Valfriheten g~ller álderspension och familjepension pá lónedelar óverstigande 7,5 basbelopp. For Skandias del galler att berórda medarbetare bl.a. har ratt att valja om Skandia fór aktuell pensionspremie skall teckna en traditionell livfórsakring eller en s.k. fondfórs~kring. F.n. g~ller att fórsákring skall tecknas hos Livfórsàkringsaktiebolaget Skandia (traditionell livfórsakring) eller

11 SkandiaLink Livfórsakringsaktiebolag (fondfórsakring). Bada dessa livfórsakringsbolag àr svenska livfórs~kringsbolag. [5] Ola Ramstedt ar anstalld hos Skandia med en ársl6n 6verstigande tio basbelopp. Ramstedt ar bosatt i Sverige och arbetar fór Skandia i Sverige. [6] Ramstedt har hittills som pensionslósning fór lónedelar over 7,5 basbelopp valt att Skandia skall teckna en tjanstepensionsfórsakring hos SkandiaLink Livfórsa.kringsaktiebolag. [7] Skandia och Ramstedt har nu, inom ramen fór gallande kollektivavtal, kommit óverens om att, under fdrutsâttning av positivt fórhandsbesked, en del av Ramstedts pension avseende lónedelar óverstigande 7,5 basbelopp framdeles i stallet skall tryggas genom att Skandia tecknar en tjanstepensionsfórsakring hos det danska livfórsákringsbolaget Skandia Link Livforsikring A/S (SkandiaLink Danmark), det engelska livfórsakringsbolaget Skandia Life Assurance Ltd (Skandia Life) och/eller det tyska livfórsakringsbolaget Skandia Lebensversicherung AG (Skandia Leben). [8] Den tjanstepensionsfórsákring som Skandia enligt óverenskommelsen med Ramstedt skall teckna hos SkandiaLink Danmark, Skandia Life och/eller Skandia Leben kommer att uppfylla alla kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen fór att anses som en tjanstepensionsfórsakring, fransett att fórsakringen tecknas i ett icke svenskt livfórs~.kringsbolag. Svenska nationella skatteregler fór tiansteoensionsfórsakringar [9] En tjanstepensionsfórsakring, som uppfyller allà kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen, inkomstbeskattas genom att arbetsgivaren medges avdrag fór premiebetalningen, medan den anstallde beskattas i inkomstslaget tjanst fór de pensionsbelopp som livfórsakringsbolaget utbetalar till den anstallde. 3

12 [10] Om en tjânstepensionsfórsakring tecknas i ett utlándskt livfórs âkringsbolag anses inte de kvalitativa kraven uppfyllda (se punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 31 kommunalskattelagen (1928 :370)). En sédan fôrsâkring anses som kapitalfórsákring, given om de kvalitativa och kvantitativa kraven i 0vrigt àr uppfyllda. Klassificeringen som kaptialfórs kring medfór att arbetsgivaren inte erháller avdragsrâtt fôr erlagda premier. Den anst llde torde. likv âl beskattas som inkomst av tjánst fór den pension som det utlândska livfórsâkringsbolaget betalar ut till den anstâilde. Méjligen sker beskattningen hos den enskilde redan da* arbetsgivaren tecknar fqrsâkringen. Att den enskilde beskattas fir utfallande pensionsbelopp beror pa att utbetalningen av dessa har omedelbart samband med den anst âlldes tj â nst. [11] Enligt punkt 1 sjuttonde stycket av anvisningarna til131 kommunalskattelagen Finns vissa mójligheter att genom dispens fa en utl~ndsk tjanstepensionsfórs~kring godkand som svensk tjanstepensionsfórsakring. Dispenspraxis ar emellertid restriktiv och dispens medges over huvud taget inte fór en person som i likhet med Ramstedt ar bosatt i Sverige och inte heller arbetat i eller arbetar i utlandet Ge Handledning fór beskattning av inkomst och fórmágenhet m.m. vid 1999 árs taxering s. 64 i). EG-rátten som den del av den svenska râttsordningen [12] EG-ratten rr sedan den 1 januari 1995 en del av den svenska rattsordningen. Vid konflikt mellan interpa rattsregler och EG-ritten gaper dessutom att EG-ratten har fóretrade (se bl.a. màl 6/64 Costa mot ENEL, REG 1964, s. 211 samt artikel 10 EG (f. d. artikel 5). [13] Skatterattsn~mnden har, liksom andra svenska fórvaltningsmyndigheter och domstolar, att lojalt och effektivt implementera EG-ratten i sina beslut, áven om detta leder till att svenska interna beskattníngsregler máste asidos~ttas. Detta galler trots att Skatteràttsnamnden enligt EG-domstolens dom i mâl C-134/97 Victoria 4

13 Film A/S, dom den 12 november 1998, dep, inte ar behurig att begara fdrhandsavgbrande enligt artikel 234 EG (f.d. artikel 177). EG-ratten,s~rskiltomBachmann-domen [14] mom beskattningsomrádet galler EG-ratten an sa lange framst den indirekta beskattningen. Detta innebar emellertid inte au mediemsstaterna har full frihet att utan beaktande av EG-ratten utforma regler inom den direkta beskattningens omrade. [15] EG-domstolen har i bl.a. mâl C-118/96 Jessica Sajir mot Skattemyndigheten i Dalarnas lan, REG 1998, s.11987, punkt 21, slagit fast att aven om direkta skatter i och fdr sig n. inte faller under gemenskapens behárighet, sa ar "medlemsstaterna inte desto mindre skyldiga att respektera gemenskapsratten vid utuvandet av de befogenheter som ar dem fórbehállna". [16] Bl.a. far de grundlaggande principema i EG-ratten om icke diskriminering saint fri rc rlighet fur tjânster och kapital inte asidosattas genom materiella regler avseende direkt beskattning. [17] Nar.det konkret gáller avdragsratt fur livfdrsâkringspremier och beskattningen av utfallande livfórsakringsbelopp anses mál C-204/90 Bachmann mot Belgien, dom den 28 januari 1992, ECR 1992, s. I-249, som det ledande rattsfallet. I sin dom i detta mal accepterade EG-domstolen, med hânsyn till "the cohesion of the tax system", att avdrag inte medgavs fur premiebetalningar pa utla.ndska livfursakringar, âven om avdragsratt fdrelág fur premiebetalningar pa inhemska livfórsakringar. [18] Det ar emellertid att marka att det for det forsta inte ar sâ.kert att EG-domstolen idag skulle komma till samma bedomning. EG-ratten utveckias och forà.ndras genom praxis pa ett helt annat satt ân exempelvis den svenska rattsordningen och EG-domstolen uttalade uttryckligen i Bachmann-domen (punkt 27) att dom- 5

14 stolens bedflmning grundades pá EG-ratten som den fórelág 1992 ("as Community law stands at present"). [19] For det andra, och det.rr an viktigare, sá framhóll EG-domstolen i Bachmann-domen att avsaknaden av avdragsratt fór utl.ndska livfórs.kringspremier bara kunde godtas darfór att utfallande belopp pá utíandska livfórsakringar enligt uttrycklig lagstiftning var skattefria (se Bachmann-domen bl.a. punkt 21.) ff Detta mycket viktiga fórhállande, som var helt avgórande fó3- utgángen i Bachmann-málet, fórefaller att i star utstrâckning ha fórbisetts i Sverige da Bachmann-domen diskuterats och analyserats. [20] Innebórden av Bachmann-domen ar sáledes att det máste ráda symmetri mellan avdragsratt fór premiebetalningar och beskattning av utfallande livfórsakringsbelopp. Om en livfórsakringspremie ar avdragsgill har den medlemsstat i EU som medgett avdraget ocksa mójlighet att beskatta utfallande belopp pá fórsakringen. Om samma stat inte medger avdragsr.tt fór premiebetalningar pá en livfórskkring som tecknas i en annan medlemsstat, har staten enligt EG-ratten inte heller ratt att beskatta utfallande belopp pá fórs ~kringen. [21] Det àr vidare att marka att fórefintligheten av en dispensmbjlighet inte medfór att en nationell lagstiftning som strider mot EG-ratten kan godtas. Detta galler âven om dispenspraxis, till skillnad mot vad som galler i Sverige fór att fa en utlandsk livfórsakring klassad som pensionsfórsakring, tillampas liberalt och generóst (se bl.a. mál C-241/97 Fórsükringsaktiebolaget Skandia, dom den 20 april 1999, irep, punkt 50 med dar angiven referens). Slutsatser [22] Ovanstáende ger vid handen att de nuvarande svenska nationella skattereglerna fór tjanstepensionsfórsakringar som tecknas i andra medlemsstater strider mot EG-ratten. Antingen sá skall samma regler galla som fór tjanstepensionsfórsakringar som tecknas i svenska livfórsakringsbolag, dvs. premiebetainingar skall 6

15 vara avdragsgilla inom samma ramar (kvalitativa och kvantitativa) som galler for premiebetalningar pá tjanstepensionsfdrsakringar som tecknats hos svenska livfórsakringsbolag. Eller sa skall, om avdragsratt vagras, utfallande belopp pá fdrsákringarna vara skattefria fór den anstallde. Frágor [23] Mot bakgrund av ovanstáende och med sarskilt beakt~nde av EG-ratten dnskar Skandia och Ramstedt fórhandsbesked betraffande fóljande frá.gor: 1. Erháller Skandia avdragsratt vid inkomstbeskattningen fdr premiema pá en tjanstepensionsfórsakring som tecknas hos SkandiaLink Danmark, Skandia Life eller Skandia Leben avseende Ramstedt och i sá fall nar intrader avdragsratten. 2. Fórandras svaret pá frága 1) om aktuellt utlandskt livfdrsakringsbolag gentemot svenska skattemyndigheter fdrbinder sig att lamna kontrolluppgifter avseende de belopp som utbetalas till Ramstedt pá aktuell fórsakring? 3. Skall Ramstedt deklarera utfallande belopp pá fórsakringen som inkomst av tjanst och i sá fall nar skall detta ske? [24] Vid besvarandet av frágorna ager Skatterattsnámnden utgá frán att tjanstepensionsfórsakringen, bortsett frán att den tecknas i ett danskt, engelskt eller tyskt livfórsakringsbolag, uppfyller alla krav (kvalitativa och kvantitativa) enligt nationell svensk skattelagstifining fór att anses som en tjanstepensionsfdrsakring. Skatterattsnamnden skall sáledes utgá frán att utfallande belopp, precis som pá en svensk tjanstepensionsfórsâkring, betalas direkt av SkandiaLink Danmark, Skandia Life ochleller Skandia Leben till Ramstedt och sáledes inte till Skandia fór vidarebefordran till Ramstedt. [25] Fórhandsbeskedsans6kan omfattar endast de inkomstskattemassiga konsekvenser fdr Skandia (avdragsratten) och Ramstedt (beskattningen av utfallande belopp) och sáledes inte eventuellt andra svenska beskattningskonsekvenser av en tjanstepensionsfdrsakring som tecknas hos SkandiaLink Danmark, Skandia Life eller Skandia Leben. 7

16 Sk â l fór fárhandsbesked [26] Det ~r av vikt fór sával Skandia som Ramstedt att fórhandsbesked lamnas d.rfór att beskattningskonsekvenserna, i wart fail med beaktande av EG-r~tten, ar oklara. Det ár vidare av vikt fir en enhetlig lagtolkning och r~ttstillâmpning att fórhandsbesked lamnas, eftersom Skandia och firnïôdligen ocksa andra arbetsgivare vid ett positivt fórhandsbesked kommer att bórja teckná tj~nstepensioner given i utlândska livfórsákringsbolag. Handl~ggninzen Fórhandsavgórande av EG-domstolen [27] Det ár uppenbart att fórhandsavgórande frán EG-domstolen máste inh~mtas i málet. Som námnts ~r emellertid inte Skatterattsnámnden trots att n~mnden fullt ut skall beakta och till~mpa EG-ratten i sin r~ttstillampning - behirig att begara fórhandsavgbrande Mn EG-domstolen. Det ár d~rfór angelaget att Skatterattsnamnden handh.gger fórhandsbeskedsansôkan sa* att den sá snabbt som mójligt kan komma under Regeringsrattens bedórnning och d~rmed firhandsavgr rande kan begaras frán EG domstolen. Sekretess [28] Bade Skandia och Ramstedt hemst~ller om sekretess fir innehállet i denna ansókan och mots~tter sig att ansôkan i anonymiserad form ges spridning inom och utom skattefórvaltningen, pá det s~tt som numera ofta ~r brukligt. 8

17 1 1

18 ,SKATTERÀTTSNÂMNDEN BILAGA 2 Avdelningen fôr direkt skatt 1 TILLÂMPLIGHETEN AV ETT FÓRHANDSBESKED Ett fôrhandsbesked som vunnit laga kraft ár bindande i fbrhallande till den enskilde som beskedet angár om han yrkar att beskedet skali tillâmpas han visar att de fârutsâttningar som beskedet har grundats pá fôreligger nágon fôrfattningsándring inte har gjorts som pâverkar den frága som beskedet avser. 2 HUR MAN OVERKLAGAR Den som vill ôverklaga fôrhandsbeskedet skali gôra det skriftligen. Skrivelsen med ôverklagandet skali ha kommit in till Skatterâttsnâmnden mom tre veckor frân den dag dá klaganden fick del av fôrhandsbeskedet. Adressen âr : Skatterâttsnâmnden, Brunnsgrând 4, STOCKHOLM. I skrivelsen med ôverklagandet anges klagandens namn, personnummer, postadress (motsvarande fôr juridiska personer) och telefonnummer det fôrhandsbesked som óverklagandet avser med uppgift om diarienummer vilken ândring som yrkas i fôrhandsbeskedet de omstândigheter som áberopas till stôd fôr yrkandet. Skrivelsen skahl vara undertecknad av klaganden eller ombud. hans_ Óverklagandet prôvas av Regeringsratten. Skrivelsen kommer dârfôr, efter prbvning av att óverklagandet skett i râtt tid, att ôversândas dit. Ett beslut om avgift gár inte att ôverklaga. Detsamma g~l1er ett beslut varigenom en ansôkan om fôrhandsbesked helt eller delvis har avvisats. Fier upplysningar kan vid behov erhâllas frán Skatterâttsnâmndens kansli, telefon 08/ D

Utländska kapitalförsäkringar

Utländska kapitalförsäkringar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Eva Sjölund Utländska kapitalförsäkringar Examensarbete 20 poäng Christina Moëll Skatterätt VT 2001 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING

Läs mer

20 Pensionssparande m.m.

20 Pensionssparande m.m. Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 427 20 Pensionssparande m.m. 58 kap. IL prop. 1975/76:31, bet. 1975/76:SkU20 prop. 1979/80:68, bet. 1979/80:SkU22 prop. 1989/90:34, bet. 1989/90:NU14 prop. 1989/90:110,

Läs mer

11 Arbetsgivares pensionskostnader

11 Arbetsgivares pensionskostnader 311 11 Arbetsgivares pensionskostnader och personalstiftelser 28 kap. 1 26 IL Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. prop. 1997/98:146 prop. 1997/98:150 prop. 1998/99:16 prop. 1999/2000:2

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 mars 2009 KLAGANDE AA Ombud BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 30 mars 2005 i mål nr 5033-04,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33 Målnummer: 3264-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-30 Rubrik: Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta till 70 procent av

Läs mer

Fåmansbolag i utländska kapitalförsäkringar

Fåmansbolag i utländska kapitalförsäkringar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Karlsson Fåmansbolag i utländska kapitalförsäkringar En skatterättslig studie av fåmansbolag som kapitalbas i utländska kapitalförsäkringar Examensarbete

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 78

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 78 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 78 Målnummer: 2093-01 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: I samband med ett aktiebyte har den som avyttrat kvalificerade aktier anställts hos den

Läs mer

Ömsesidiga skadeförsäkringsbolag

Ömsesidiga skadeförsäkringsbolag 716 SKATTENYTT 2015 ANDERS HULTQVIST Ömsesidiga skadeförsäkringsbolag Enkel- eller dubbelbeskattade? 1 När man bläddrar i skatteböcker eller Skatteverkets informationsmaterial är det mycket litet, om någonting

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 114

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 114 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 114 Målnummer: 2593-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-12-02 Rubrik: Lagrum: En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats trots

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07 Föredragande: Wahren Uppslagsord: Mervärdesskatt reglerna om vinstmarginalbeskattning var inte tillämpliga

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 Målnummer: 562-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2001-11-14 Rubrik: Lagrum: Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital?

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? 274 SKATTENYTT 2014 Ulf Tivéus Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 14 februari 2014 med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked förklarat

Läs mer

Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp

Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp SKATTENYTT 2000 557 Leif Gäverth Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp I artikeln diskuteras hur man mot bakgrund av bl.a. en dom av Regeringsrätten bör hantera uppskovsbelopp vid andelsbyten, där

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 Målnummer: 4510-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-20 Rubrik: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked

Läs mer

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar UDV 747A06 2014 Föresläsning 1 IEI, LiU 747A06, Högre kurs i företagsskatterätt, 2015 747G13, Högre kurs i företagsbeskattning 2015 Jan Kellgren Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Läs mer

Redovisning och beskattning av personaloptioner

Redovisning och beskattning av personaloptioner 442 SKATTENYTT 2008 Claes Norberg och Per Thorell Redovisning och beskattning av personaloptioner Av två domar i Regeringsrätten följer att företagens kostnader för personaloptioner numera är avdragsgilla

Läs mer

Beskattning av Common law truster En studie av trustinstitutet i svensk skatterätt

Beskattning av Common law truster En studie av trustinstitutet i svensk skatterätt Beskattning av Common law truster En studie av trustinstitutet i svensk skatterätt Examensarbete i skatterätt, 20 poäng Författare: Malin Wallmander Handledare: Magnus Alhager HT 2004 Ordlista...3 1 Inledning...5

Läs mer

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag

Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag SKATTENYTT 2008 159 Jari Burmeister Omfördelning av ersättning vid avyttring av andelar i handelsoch kommanditbolag Skatterättsnämnden tycks i ett under december 2007 avgjort förhandsbesked kommit fram

Läs mer

Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare

Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare Peter Melz och Christer Silfverberg Beskattning av vissa bidrag till näringsidkare 1 Inledning 1 Kostnaderna för en näringsverksamhet skall normalt täckas av intäkter från yrkesmässig omsättning av produkter

Läs mer

BESLUT 2013-04-11 Malmö

BESLUT 2013-04-11 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 24 BESLUT 2013-04-11 Malmö Mål nr B 985-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Malmö tingsrätts dom 2012-03-14 i mål B 354-11, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Kammaråklagare

Läs mer

Skatteincitamenten för pensionssparande

Skatteincitamenten för pensionssparande Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Skatteincitamenten för pensionssparande Utmaningar i en global ekonomi Författare: Erika Svensson

Läs mer

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen 560 SKATTENYTT 2015 ANDERS HULTQVIST Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen Länge har möjligheten till förhandsbesked varit medlet att snabbt få fram prejudikat i ovissa skattefrågor. När generalklausulen

Läs mer

42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar

42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar 731 42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel Prop. 1989/90:110 Ds. 1996:27 prop. 1994/95:187 Regeringens skrivelse Skr. 1995/96:7 prop. 1995/96:97,

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 4252-11 4253-11 1 KLAGANDE Attendo AB, 556714-2145 Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd Ombud: Henrik Borelius och Tomas Björksiöö Adress

Läs mer

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

HFD 2014 ref 18. Lagrum: 5 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor HFD 2014 ref 18 Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II). Lagrum: 5 lagen (1998:189) om

Läs mer

Skattefrågor kring. vinstandelar i. ömsesidiga skadeförsäkringsföretag

Skattefrågor kring. vinstandelar i. ömsesidiga skadeförsäkringsföretag Anders Hultqvist Skattefrågor kring vinstandelar i ömsesidiga skadeförsäkringsföretag Förord Denna studie har gjorts på uppdrag av Stockholms stads brandförsäkringskontor Brandkontoret som är ett ömsesidigt

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 Målnummer: 173-02 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-11-19 Rubrik: Skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde har i visst fall

Läs mer