REGERI\GSRATTE~S nog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERI\GSRATTE~S nog"

Transkript

1 1(3) - ~ i L % b 0 0 REGERI\GSRATTE~S nog Mál nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2004 KLAGANDE 1. Fórsakringsaktiebolaget Skandia, , Stockholm 2. Ola Ramstedt, , Strandvâgen 61, Stockholm Ombud fôr 1 Chefsjuristen Jan-Mikael Bexhed, Skandia Bolagsjuridik, Stockholm MOTPART Skatteverket, Solna ~VERKLAGAT AVGÓRANDE Skatterattsnamndens beslut den 1 februari 2000 i arende nr /D (bilaga) SAKEN Fbrhandsbesked angâende inkomstskatt YRKANDEN M.M. Fórsakringsaktiebolaget Skandia (Skandia) yrkar i fórsta hand att Regeringsratten fórklarar att Skandia har raft till avdrag for erlagda premier efter hand som dessa betalas och att detta i vart fall skali galla Postadress Besóksadress Expeditionstid Telefon Box 2293 Birger Jarls torg Stockholm Stockholm Telefax

2 2 om berórt utlándskt livfórsakringsbolag gentemot Skatteverket fórbinder sig att limna kontrolluppgifter avseende de belopp som betalas ut till Ola Ramstedt pá aktuell fórsakring. I andra hand yrkar Skandia att Regeringsratten fórklarar att Skandia inte har raft till avdrag fór erlagda premier. Ola Ramstedt yrkar, fór det fall Regeringsratten inte bifaller Skandias fórstahandsyrkande, att han inte skall beskattas fór utfallande pensionsbelopp. Skatteverket hemstaller i fórsta hand att Regeringsratten skall undanroja Skatterattsnamndens beslut och avvisa begarran om fórhandsbesked och i andra hand att fórhandsbeskedet faststalls. Regeringsratten har enligt protokoll den 16 oktober 2001 beslutat att inhamta fórhandsavgórande frán EG-domstolen. EG-domstolen har i dom den 26 juni 2003 (mál C-422/01) uttalat fólj ande. Artikel 49 EG utgór hinder fór att en fórskkring, som tecknas i en fórsakringsrórelse som ar etablerad i en annan medlemsstat och som uppfyller samtliga villkor som i nationell raft stalls pá en tjanstepensionsfórsákring - utom vilikoret att vara tecknad i en fórsakringsrórelse som ar etablerad i det egna landet - sárbehandlas skattemissigt, med inkomstskatteeffekter som, beroende pá omstandigheterna i det enskilda fallet, kan vara mindre fórdelaktiga. Skandia och Ola Ramstedt anfór i anledning av EG-domstolens dom att de i málet stallda frágorna skall besvaras pá sá salt att Skandia har raft till avdrag fór erlagda premier och Ola Ramstedt skall beskattas fur utfallande pensionsbelopp. Skatteverket anfór i huvudsak fóljande. EG-domstolens dom vilar pá en felaktig uppfattning om sávil tillampningen av svenska skatteregler som de skatteeffekter en sádan tillampning fár i frága om sádana i utlandet tecknade fórsakringar som det àr frága om i málet. Skandia skall dra av de betalda premierna omedelbart som kostnader i verksamheten, eftersom bolaget genom erlaggandet av premierna defmitivt avhant sig mójligheten att fórfoga over medlen i fórsakringen och darfór enligt bokfóringsmassiga, grunder skall kostnadsfóra premiebetalningarna. Ola Ramstedt skall beskattas fur várdet av premierna som Skandia betalar fór honom. Ola Ramstedt erháller i och med att Skandia tecknat fórsakringen och betalat den fórsta premien en oáterkallelig raft till framtida fórsakringsbelopp och dessa ár skattefria hos honom. En tillampning av svenska skatteregler med dessa inkomstskattekonsekvenser ~r fórenlig med EG-

3 ratten. Regeringsratten har i râttsfallet RA 2000 ref. 28 tagit stâllning till frágan om beskattningen vid tecknande av en fórsakring hos ett utomlands bedrivet fórs~kringsfóretag. SKÀLEN FOR REGERINGSRÂTTENS AVGÔRANDE EG-domstolens dom inneb â.r att det - oavsett hur frágan skall bedómas enligt den svenska inkomstskattelagstiftningen - inte âr fórenligt med gemenskapsrátten att fórvâgra Skandia omedelbart avdrag fór de erlagda premiema fór den aktuella fórs âkringen. Skandias fôrstahandsyrkande skall sáledes bifallas. Vid sádant fórhâllande fcrfaller Skandias andrahandsyrkande samt Ola Ramstedts óverklagande. REGERINGSRÂTTENS AVGÔRANDE Regeringsr âtten ândrar Skatterâtt snâmndens fôrhandsbesked pá det sâttet att Skandia har râtt till avdrag for fórsákringspremiema dà de betalas. Regeringsrâtten avskriver málet sâvitt avser Ola Ramstedts óverklagande. Bodil Hulgaarft Catharina Abrahamsson Fóredragande regeringsr âttssekreterare Avd. 1 Fóredraget

4 SKATTER$ TTSNÂMNDEN FÓRHANDSBESKED 1 (5) Avdelningen fôr direkt Meddelat skatt Dnr /D F 2000 :1 :15 SÓKANDE Fôrsâkringsaktiebolaget Skandia ( ) STOCKHOLM Ola Ramstedt ( ) Hj ortstigen STOCKSSUND OMBUD MOTPART Jan-Mikael Bexhed Skandia Bolagsjuridik STOCKHOLM Riksskatteverket SOLNA Ansôkningen : BILAGA 1 (9 s.). Skatterâttsnâmnden beslutar fôljande. FÓRHANDSBESKED Fôrsâkringsaktiebolaget Skandia (Skandia) har inte râtt till avdrag fôr erlagda premier men har nâr pensionen utbetalas avdragsrâtt fôr denna sâsom fôr d.irektpension. Ola Ramstedt skall. beskattas for utfallande pensionsbeiopp. MOTIVERING Ola Ramstedt âr bosatt i Sverige och anstâlld av Skandia. Han omfattas i sin anstâllning av gâllande kollektivavtal om tjânstepensionsfôrsâkring m.m.. Betrâffande âlderspension och familjepension finns môjlighet fôr arbetsgivaren och den anstâllde att pâ lônedelar ôverstigande 7,5 basbelopp vâlja en alternativ pensionslôsning. Skandia och Ramstedt har, under fôrutsâttning av.fôrhandsbesked av visst innehâll, kommit ôverens om att en del av Ramstedts pension skall tryggas genom att Skandia tecknar en tjânstepensionsfôrsâkring hos det danska livfôrsâkringsbolaget Skandia Link Livforsikring A/S, det engelska livfôrsâkringsbolaget Skandia Life Assurance Ltd och Postadress Bninnsgrând 4 Telefon 08/ Expeditionstid STOCKHOLM Telefax 08/

5 SKATTERATTSNÂMNDEN 2 Dnr /D eller det tyska livfórsâkringsbolaget Skandia Lebensversicherung AG. Sâkandena ónskar besked, sárskilt med beaktande av EG-râtten, om de inkomstskattemâssiga konsekvenserna av en tj ânstepensionsfórsâkring som tecknas pá angivet sátt. Som fârutsâttning for fórhandsbeskedet har angivits att fórsâkringen kommer att uppfylla alla kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen fór att anses som en tjânstepensionsfársâkring frânsett att fórsâkringen tecknas i ett utlàndskt fórsâkringsfóretag. Skatterâttsnâmnden - som fórutsátter att fórsâkringen kommer att uppfylla alla kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen samt att i huvudsak samma begrânsningar fór parterna att fórfoga over fórsâkringen som skulle fórelegat om fórsâkringen tecknats i ett svenskt fórsâkringsbolag kommer att fóreligga - gór fóljande bedómning. Enligt mom. kommunalskattelagen (1928 :370), KL, hânfórs till intâkt av tjânst bl.a. pension. Med pension fórstás enligt bestâmmelserna i punkt 1 fórsta stycket av anvisningarna till 31 KL bl.a. belopp, som annorledes ân i fóljd av fórsâkring utgâr pá grand av fâregâende tjânstefórhâllande och belopp som utgár pá grand av pensionsfórsákring. Med pensionsfórsákring avses enligt andra stycket fórsta meningen samma anvisningspunkt en fórsâkring som irate medfór râtt till andra fórsâkringsbelopp ân âlderspension, sjukpension eller efterlevandepension. Fór att fórsâkringen skall anses som pensionsfórsákring fordras vidare enligt andra meningen i nâmnda stycke som regel att fórsâkringen meddelats i en hár i landet bedriven fórsâkringsrórelse. Med tjânstepens.ionsfórsâkring fórstás enligt fjárde meningen i námnda stycke pensionsfórsâkring, som har samband med tjânst och fór vilken den fórsâkrades arbetsgivare àtagit sig att ansvara fór betalnisng av hela avgiften. Av artonde stycket i nyssnàmnda anvisningspunkt framgâr att med kapitalfôrsâkring fôrstàs annan livfôrsâkring ân pensionsfórsákring. Belopp, som till fâljd av fórsâkringsfall eller àterkâp av fórsâkringen utgâtt pà grund av kapitalfàrsâkring ráknas enligt 19 KL inte till skattepliktig inkomst. I punkt 3 tredje stycket fórsta meningen av anvisningarna till 32 KL anges att som intákt av tjânst skall upptas vârdet av fórsâkringar som arbetsgivaren betalat fór den anstâlldes râkning. Vidare gâller enligt punkt 4 av anvisningarna till 41 KL att inkomst av tjânst skall anses ha átnjutits under det ár, dâ densamma frán den skattskyldiges synpunkt âr att anse som verkligen fórvârvad och till, sitt belopp kând. Detta anges framfór allt vara fórhâllandet, dâ inkomsten av den skattskyldige uppburits eller blivit fór honom til.lgânglig fór lyftning eller, sásom i frága om bostadsfórmán och andra fórmâner i natura, dá den pâ annat sâtt kommit den skattskyldige till godo, detta oberoende av huruvida inkomsten intjânats

6 SKATTEPÀTTSNÂMNDEN 3 Dnr /D under âret eller tidigare. Arbetsgivares kostnader for tryggande av anstâllds pension genom pensionsfôrsâkring utgór enligt punkt 3 fjàrde stycket av anvisningarna till 32 KL dock inte skattepliktig intâkt for den anstâllde. Angivna regler medfàr att det fines tvà sâtt - nâr en arbetsgivare.fôrbundit sig att utge pension - att sâkerstâlla den anstâlldes ràtt till pension med hjâlp av fórsâkringar. Anvânds pensionsfórsâkring har arbetsgivaren mójlighet att inom vissa lagreglerade ramar omedelbart erhàlla avdrag for pensionspremierna medan den anstâllde beskattas nâr pensionen utbetalas. Endast i dessa fall kan arbetsgivaren ha râtt till avdrag fôr vad som fór honom àr framtida pensionskostnader. Finansieras pensionen genom att arbetsgivaren tecknar en kapitalfórsâkring erhâller arbetsgivaren sâledes inte avdrag fór erlagda premier men beskattas inte heller fór vad han uppbâr med anledning av fórsâkringen. Nâr medlen i detta fall anvânds fór betalning av den anstâlldes pension (direktpension) erháller arbetsgivaren avdrag och beskattas den anstâllde. Fór att sâkerstâlla den anstâlldes râtt till pension medges ibland den anstâllde pantrâtt i kapitalfôrsâkringen och det fôrekommer âven att pantrâtten ocksà omfattar utfallande belopp. Det angivna gâller nâr frâga âr om fórsâkringar tagna i en hâr i landet bedriven fórsâkringsrôrelse. Frágan âr dâ vad som gâller nâr en fórsâkring motsvarande en svensk tjânstepensionsfórsâkring tecknas i ett utlândskt fórsâkringsbolag. En sâdan fórsâkring àr enligt ovan angivna regler att anse som en kapitalfôrsâkring. Samtidigt fóljer av fórutsâttningarna att fórsâkringen âr sâdan att varken arbetsgivaren eller den anstâllde kan fórfoga óver de avsatta medlen. En fórutsâttning i ârendet âr vidare att arbetsgivaren (Skandia) har ett pensionsátagande som skall sàkerstâllas genom fórsâkring. Situationen âr med andra ord inte den att Skandia lôser sig frân ett pensionsâtagande genom att betala premier pá en kapitalfórsákring som âgs och kan disponeras av Ramstedt. Istâllet àr enligt nâmndens mening fórfarandet nârmast att jâmstâlla med att arbetsgivaren tecknar en av honom âgd kapitalfôrsâkring fór att finansiera pensionsutfâstelsen och att den anstâlldes râtt till pension sedan sâkerstâlls genom pantsâttning eller pâ annat sâ.tt sà att arbetsgivaren inte kan fórfoga óver de avsatta medlen till annat ândamál. Att Ramstedt inte bór beskattas nâr Skandia betalar premierna fôr fórsâkringen fóljer av de ovan âtergivna reglerna om nâr en inkomst av tjânst skall anses âtnjuten. Bestâmmelsen i punkt 3 tredje stycket fórsta meningen av anvisningarna till 32 KL kan inte anses tillâmplig i detta fall dâ arbetsgivaren inte betalar fórsâkringen primârt fór den anstâlldes râkning utan fór att finansiera ett eget pensionsâtagande. Vidare kan Skandia inte medges avdrag fôr erlagda premier och skall Skandia inte beskattas fôr utfallande belopp eftersom fórsâkringen âr att anse som en kapitalfórsákring_ Nâr Ramstedt erhâller utfa.llande

7 1 SKATTERÁTTSNÁMNDEN 4 Dnr /D belopp bôr Skandia i enlighet med det angivna synsâttet medges avdrag sásom fôr en direktpension. Situationen skiljer sig dà inte nâmnvârt frán den dâ en anstâlld erhállit pantràtt i en av arbetsgivaren àgd kapitalfôrsâkring och fôrsàkringsbolaget dárfôr verkstàller utbetalningen direkt till den anstàllde. I skattehânseende fár dârfôr pensionen anses erlagd av arbetsgivaren och utbetalad frán dense till Ramstedt. Den av Ramstedt uppburna pensionen fár i enlighet med detta synsâtt anses utgá pà grund av hans tjànst hos Skandia och skall fôljaktligen beskattas. Frágan blir dà om det sagda bôr omprôvas med hânsyn till gemenskapsrâtten. Ordningen att en tjànstepensionsfàrsâkring tagen i en hâr i landet bedriven fôrsâkringsrôrelse kan medfàra râtt till direkt avdrag fôr vad som principiellt sett âr en framtida kostnad medan motsvarande fôrsâkring tagen i en utomlands bedriven fôrsâkringsrôrelse inte medfôr avdragsràtt fórrân pensionen betalers medfôr en sàrbehandling av utlândska fôrsâkringar. En sâdan sârbehandling kan páverka valet av f6rsàkringsgivare och skulle kunna utgôra en enligt gemenskapsrâtten fôrbjuden diskriminering. EG-domstolen har i dom den 28 januari 1992 (C-204/90) i det s.k. Bachmann-málet prôvat en liknande frágestâllning. Mâlet gàllde en tysk medborgare som flyttat till Belgien och som fortsatte att erlàgga pensionsfôrsâkringspremier till ett tyskt fôrsâkringsbolag. Han fôrvâgrades avdrag fôr erlagda premier till det tyska fôrsâkringsbolaget vid inkomsttaxeringen i Belgien. Belgien motiverade detta bl.a. med att Belgien ville skydda skattesystemets "coherence", ivre sammanhang, eftersom utfallande pensioner var skattefria i Belgien om avdrag inte medgivits. Argumentet om "coherence" godtogs av EG-domstolen, varfôr det inte utgjorde otilláten diskriminering att vâgra avdraget. Att ett medlemsland har tvá ordningar fô :r livfôrsâkringar, en medfôrande avdrag fôr erlagda premier och skattskyldighet fôr utfallande belopp, och en ann.an enligt vilken avdragsràtt inte fôreligger fôr erlagda premier och skattskyldighet inte fôreligger fôr ut.fallande belopp, samt att landet tillâmpar den senare ordningen betrâffande premier erlagda till utlândska fôrsâkringsgivare synes enligt domen inte utgôra otilláten diskriminering. Till detta kommer den genom Maastrichtavtalet infôrda bestâmmelsen artikel 58 1 a (f.d. 73d la) i Romfôrdraget enligt vilken bestântuielserna i artikel 56 (om kapitalets fria rôrlighet) inte skall páverka mediemsstaternas râtt ait tillâmpa sâdana bestâmmelser i sin skattelagstiftning som skiljer mellan skattebetalare som har investerat sitt kapital pâ olika ort. Med hânsyn till det anfôrda finner skatterâttsnámnden att gemenskapsrâtten inte medfôr en annan bedômning ân den ovan redovisade.

8 SKATTERATTSNAMNDEN 5 Dnr /D Av fôrhandsbeskedet fôljer att Skandia àr skattskyldigt till avkastningsskatt fôr fôrsàkringen enligt lagen (1990 :661) om avkastningsskatt pà pensionsmedel. Vidare skall Skandia i beskattningsunderlaget enligt lagen (1991 :687) om sàrskild lôneskatt pà pensionskostnader medràkna den utbetalda pensionen. Eftersom fôrsàkringsbeloppen kommer att utbetalas fràn ett i utlandet hemmahôrande bolag kan internationell dubbelbeskattning uppkomma. Denna dubbelbeskattning kan môjligen undanrôjas med tillàmpning av lagen (1986 :468) om avràkning av utlàndsk skatt eller eventuellt tillàmpligt dubbelbeskattningsavtal. Fràn och med 2002 àrs taxering skall inkomstskattelagen (1999 :1229), IL, tillàmpas i stàllet fôr KL, vilket dock inte pàverkar fôrhandsbeskedet. GILTIGHET Beskedet avser taxeringsàret Upplysningar om fôrutsàttningarna fôr dess tillàmplighet finns i BILAGA 2. AVGIFT kr fôr Fôrsàkringsaktiebolaget Skandia kr fâr Ramstedt. HUR MAN ÔVERKLAGAR Upplysningar om hur man ôverklagar ett fôrhandsbesked f inns i BILAGA 2. Pà nàmndens vâgnar Stefan Ersson Beslutande : Ersson, ordf., Wingren, Armholt, Brydolf, Svensson, Tollerz, Virin Sekreterare : Gilbe Fóredraaande : Grotander L`

9 2 juli 1999 SKATTERÂTTSNÂMNDEN Ink : Ârendebeteckning Dnr. /l 7 - l `! ID r Skatterattsnamnden ) Sókande : 1. F~rsakringsaktiebolaget Skandia ( ) Stockholm Registreringsbevis : Se bilaga 1 2. Ola Ramstedt ( ) Hjortstigen Stocksund Ombud : Chefjurist, jur.lic. Jan-Mikael Bexhed Skandia Bolagsjuridik Stockholm Tfn : Fax: E-post : e Fullmakter : Se bilagorna 2 och 3 Saken : Fórhandsbesked angá.ende inkomstskatt ; beskattningen av tjânstepensionsfórsakring i utlandskt livfdrsakringsbolag ; EG-râtt 1

10 Kort sammanfattning [1] Betraffande en tj ~nstepensionsfórsakring som tecknas av en svensk arbetsgivare i ett svenskt livfórs~kringsbolag fór en svensk anstâlld g~ller principiellt att pretuien ~r avdragsgill fór arbetsgivaren, medan de pensionsfórmáner som utbetalas av livfórs~kringsbolaget till den anstallde beskattastom inkomst av tjanst hos denne. Fórhandsbeskedsansókan galler vad som i motsvarande fall, med beaktande av EG-rátten, skattemassigt galler,betrafïande tjanstepensionsfórsakring som i stallet tecknas i ett livfórsakringsbolag i en annan EIIJ-stat. Bakgrund [2] Fórs~kringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia) med dotterbolag har ca anstallda i Sverige. [3] Enligt fór den svenska fórs~kringsbranschen gallande kollektivavtal om tjánstepensionsfórsákring, tj~nstegrupplivfórs~kring och trygghetsfórsakring vid arbetsskada mellan á ena sidan FórsAkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) och andra sidan FbrsákringstjAnstemannafórbundet (FTF) och FQrbundet fór jurister, samhallsvetare och ekonomer (JUSEK), galler námnda avtal som allman pensionsplan fór fórsàkringsbolag som Ar medlemmar i FAO. Skandia.r medlem i FAO och dârmed bundet av planen. [4] For s.k. 10-taggare, dvs. medarbetare med en pensionsmedfórande arslón óverstigande tio basbelopp har i nyssnâmnda pensionsplan infórts en mójlighet fór arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren att efter óverenskommelse vâija en alternativ pensionslósning. Valfriheten g~ller álderspension och familjepension pá lónedelar óverstigande 7,5 basbelopp. For Skandias del galler att berórda medarbetare bl.a. har ratt att valja om Skandia fór aktuell pensionspremie skall teckna en traditionell livfórsakring eller en s.k. fondfórs~kring. F.n. g~ller att fórsákring skall tecknas hos Livfórsàkringsaktiebolaget Skandia (traditionell livfórsakring) eller

11 SkandiaLink Livfórsakringsaktiebolag (fondfórsakring). Bada dessa livfórsakringsbolag àr svenska livfórs~kringsbolag. [5] Ola Ramstedt ar anstalld hos Skandia med en ársl6n 6verstigande tio basbelopp. Ramstedt ar bosatt i Sverige och arbetar fór Skandia i Sverige. [6] Ramstedt har hittills som pensionslósning fór lónedelar over 7,5 basbelopp valt att Skandia skall teckna en tjanstepensionsfórsakring hos SkandiaLink Livfórsa.kringsaktiebolag. [7] Skandia och Ramstedt har nu, inom ramen fór gallande kollektivavtal, kommit óverens om att, under fdrutsâttning av positivt fórhandsbesked, en del av Ramstedts pension avseende lónedelar óverstigande 7,5 basbelopp framdeles i stallet skall tryggas genom att Skandia tecknar en tjanstepensionsfórsakring hos det danska livfórsákringsbolaget Skandia Link Livforsikring A/S (SkandiaLink Danmark), det engelska livfórsakringsbolaget Skandia Life Assurance Ltd (Skandia Life) och/eller det tyska livfórsakringsbolaget Skandia Lebensversicherung AG (Skandia Leben). [8] Den tjanstepensionsfórsákring som Skandia enligt óverenskommelsen med Ramstedt skall teckna hos SkandiaLink Danmark, Skandia Life och/eller Skandia Leben kommer att uppfylla alla kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen fór att anses som en tjanstepensionsfórsakring, fransett att fórsakringen tecknas i ett icke svenskt livfórs~.kringsbolag. Svenska nationella skatteregler fór tiansteoensionsfórsakringar [9] En tjanstepensionsfórsakring, som uppfyller allà kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen, inkomstbeskattas genom att arbetsgivaren medges avdrag fór premiebetalningen, medan den anstallde beskattas i inkomstslaget tjanst fór de pensionsbelopp som livfórsakringsbolaget utbetalar till den anstallde. 3

12 [10] Om en tjânstepensionsfórsakring tecknas i ett utlándskt livfórs âkringsbolag anses inte de kvalitativa kraven uppfyllda (se punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 31 kommunalskattelagen (1928 :370)). En sédan fôrsâkring anses som kapitalfórsákring, given om de kvalitativa och kvantitativa kraven i 0vrigt àr uppfyllda. Klassificeringen som kaptialfórs kring medfór att arbetsgivaren inte erháller avdragsrâtt fôr erlagda premier. Den anst llde torde. likv âl beskattas som inkomst av tjánst fór den pension som det utlândska livfórsâkringsbolaget betalar ut till den anstâilde. Méjligen sker beskattningen hos den enskilde redan da* arbetsgivaren tecknar fqrsâkringen. Att den enskilde beskattas fir utfallande pensionsbelopp beror pa att utbetalningen av dessa har omedelbart samband med den anst âlldes tj â nst. [11] Enligt punkt 1 sjuttonde stycket av anvisningarna til131 kommunalskattelagen Finns vissa mójligheter att genom dispens fa en utl~ndsk tjanstepensionsfórs~kring godkand som svensk tjanstepensionsfórsakring. Dispenspraxis ar emellertid restriktiv och dispens medges over huvud taget inte fór en person som i likhet med Ramstedt ar bosatt i Sverige och inte heller arbetat i eller arbetar i utlandet Ge Handledning fór beskattning av inkomst och fórmágenhet m.m. vid 1999 árs taxering s. 64 i). EG-rátten som den del av den svenska râttsordningen [12] EG-ratten rr sedan den 1 januari 1995 en del av den svenska rattsordningen. Vid konflikt mellan interpa rattsregler och EG-ritten gaper dessutom att EG-ratten har fóretrade (se bl.a. màl 6/64 Costa mot ENEL, REG 1964, s. 211 samt artikel 10 EG (f. d. artikel 5). [13] Skatterattsn~mnden har, liksom andra svenska fórvaltningsmyndigheter och domstolar, att lojalt och effektivt implementera EG-ratten i sina beslut, áven om detta leder till att svenska interna beskattníngsregler máste asidos~ttas. Detta galler trots att Skatteràttsnamnden enligt EG-domstolens dom i mâl C-134/97 Victoria 4

13 Film A/S, dom den 12 november 1998, dep, inte ar behurig att begara fdrhandsavgbrande enligt artikel 234 EG (f.d. artikel 177). EG-ratten,s~rskiltomBachmann-domen [14] mom beskattningsomrádet galler EG-ratten an sa lange framst den indirekta beskattningen. Detta innebar emellertid inte au mediemsstaterna har full frihet att utan beaktande av EG-ratten utforma regler inom den direkta beskattningens omrade. [15] EG-domstolen har i bl.a. mâl C-118/96 Jessica Sajir mot Skattemyndigheten i Dalarnas lan, REG 1998, s.11987, punkt 21, slagit fast att aven om direkta skatter i och fdr sig n. inte faller under gemenskapens behárighet, sa ar "medlemsstaterna inte desto mindre skyldiga att respektera gemenskapsratten vid utuvandet av de befogenheter som ar dem fórbehállna". [16] Bl.a. far de grundlaggande principema i EG-ratten om icke diskriminering saint fri rc rlighet fur tjânster och kapital inte asidosattas genom materiella regler avseende direkt beskattning. [17] Nar.det konkret gáller avdragsratt fur livfdrsâkringspremier och beskattningen av utfallande livfórsakringsbelopp anses mál C-204/90 Bachmann mot Belgien, dom den 28 januari 1992, ECR 1992, s. I-249, som det ledande rattsfallet. I sin dom i detta mal accepterade EG-domstolen, med hânsyn till "the cohesion of the tax system", att avdrag inte medgavs fur premiebetalningar pa utla.ndska livfursakringar, âven om avdragsratt fdrelág fur premiebetalningar pa inhemska livfórsakringar. [18] Det ar emellertid att marka att det for det forsta inte ar sâ.kert att EG-domstolen idag skulle komma till samma bedomning. EG-ratten utveckias och forà.ndras genom praxis pa ett helt annat satt ân exempelvis den svenska rattsordningen och EG-domstolen uttalade uttryckligen i Bachmann-domen (punkt 27) att dom- 5

14 stolens bedflmning grundades pá EG-ratten som den fórelág 1992 ("as Community law stands at present"). [19] For det andra, och det.rr an viktigare, sá framhóll EG-domstolen i Bachmann-domen att avsaknaden av avdragsratt fór utl.ndska livfórs.kringspremier bara kunde godtas darfór att utfallande belopp pá utíandska livfórsakringar enligt uttrycklig lagstiftning var skattefria (se Bachmann-domen bl.a. punkt 21.) ff Detta mycket viktiga fórhállande, som var helt avgórande fó3- utgángen i Bachmann-málet, fórefaller att i star utstrâckning ha fórbisetts i Sverige da Bachmann-domen diskuterats och analyserats. [20] Innebórden av Bachmann-domen ar sáledes att det máste ráda symmetri mellan avdragsratt fór premiebetalningar och beskattning av utfallande livfórsakringsbelopp. Om en livfórsakringspremie ar avdragsgill har den medlemsstat i EU som medgett avdraget ocksa mójlighet att beskatta utfallande belopp pá fórsakringen. Om samma stat inte medger avdragsr.tt fór premiebetalningar pá en livfórskkring som tecknas i en annan medlemsstat, har staten enligt EG-ratten inte heller ratt att beskatta utfallande belopp pá fórs ~kringen. [21] Det àr vidare att marka att fórefintligheten av en dispensmbjlighet inte medfór att en nationell lagstiftning som strider mot EG-ratten kan godtas. Detta galler âven om dispenspraxis, till skillnad mot vad som galler i Sverige fór att fa en utlandsk livfórsakring klassad som pensionsfórsakring, tillampas liberalt och generóst (se bl.a. mál C-241/97 Fórsükringsaktiebolaget Skandia, dom den 20 april 1999, irep, punkt 50 med dar angiven referens). Slutsatser [22] Ovanstáende ger vid handen att de nuvarande svenska nationella skattereglerna fór tjanstepensionsfórsakringar som tecknas i andra medlemsstater strider mot EG-ratten. Antingen sá skall samma regler galla som fór tjanstepensionsfórsakringar som tecknas i svenska livfórsakringsbolag, dvs. premiebetainingar skall 6

15 vara avdragsgilla inom samma ramar (kvalitativa och kvantitativa) som galler for premiebetalningar pá tjanstepensionsfdrsakringar som tecknats hos svenska livfórsakringsbolag. Eller sa skall, om avdragsratt vagras, utfallande belopp pá fdrsákringarna vara skattefria fór den anstallde. Frágor [23] Mot bakgrund av ovanstáende och med sarskilt beakt~nde av EG-ratten dnskar Skandia och Ramstedt fórhandsbesked betraffande fóljande frá.gor: 1. Erháller Skandia avdragsratt vid inkomstbeskattningen fdr premiema pá en tjanstepensionsfórsakring som tecknas hos SkandiaLink Danmark, Skandia Life eller Skandia Leben avseende Ramstedt och i sá fall nar intrader avdragsratten. 2. Fórandras svaret pá frága 1) om aktuellt utlandskt livfdrsakringsbolag gentemot svenska skattemyndigheter fdrbinder sig att lamna kontrolluppgifter avseende de belopp som utbetalas till Ramstedt pá aktuell fórsakring? 3. Skall Ramstedt deklarera utfallande belopp pá fórsakringen som inkomst av tjanst och i sá fall nar skall detta ske? [24] Vid besvarandet av frágorna ager Skatterattsnámnden utgá frán att tjanstepensionsfórsakringen, bortsett frán att den tecknas i ett danskt, engelskt eller tyskt livfórsakringsbolag, uppfyller alla krav (kvalitativa och kvantitativa) enligt nationell svensk skattelagstifining fór att anses som en tjanstepensionsfdrsakring. Skatterattsnamnden skall sáledes utgá frán att utfallande belopp, precis som pá en svensk tjanstepensionsfórsâkring, betalas direkt av SkandiaLink Danmark, Skandia Life ochleller Skandia Leben till Ramstedt och sáledes inte till Skandia fór vidarebefordran till Ramstedt. [25] Fórhandsbeskedsans6kan omfattar endast de inkomstskattemassiga konsekvenser fdr Skandia (avdragsratten) och Ramstedt (beskattningen av utfallande belopp) och sáledes inte eventuellt andra svenska beskattningskonsekvenser av en tjanstepensionsfdrsakring som tecknas hos SkandiaLink Danmark, Skandia Life eller Skandia Leben. 7

16 Sk â l fór fárhandsbesked [26] Det ~r av vikt fór sával Skandia som Ramstedt att fórhandsbesked lamnas d.rfór att beskattningskonsekvenserna, i wart fail med beaktande av EG-r~tten, ar oklara. Det ár vidare av vikt fir en enhetlig lagtolkning och r~ttstillâmpning att fórhandsbesked lamnas, eftersom Skandia och firnïôdligen ocksa andra arbetsgivare vid ett positivt fórhandsbesked kommer att bórja teckná tj~nstepensioner given i utlândska livfórsákringsbolag. Handl~ggninzen Fórhandsavgórande av EG-domstolen [27] Det ár uppenbart att fórhandsavgórande frán EG-domstolen máste inh~mtas i málet. Som námnts ~r emellertid inte Skatterattsnámnden trots att n~mnden fullt ut skall beakta och till~mpa EG-ratten i sin r~ttstillampning - behirig att begara fórhandsavgbrande Mn EG-domstolen. Det ár d~rfór angelaget att Skatterattsnamnden handh.gger fórhandsbeskedsansôkan sa* att den sá snabbt som mójligt kan komma under Regeringsrattens bedórnning och d~rmed firhandsavgr rande kan begaras frán EG domstolen. Sekretess [28] Bade Skandia och Ramstedt hemst~ller om sekretess fir innehállet i denna ansókan och mots~tter sig att ansôkan i anonymiserad form ges spridning inom och utom skattefórvaltningen, pá det s~tt som numera ofta ~r brukligt. 8

17 1 1

18 ,SKATTERÀTTSNÂMNDEN BILAGA 2 Avdelningen fôr direkt skatt 1 TILLÂMPLIGHETEN AV ETT FÓRHANDSBESKED Ett fôrhandsbesked som vunnit laga kraft ár bindande i fbrhallande till den enskilde som beskedet angár om han yrkar att beskedet skali tillâmpas han visar att de fârutsâttningar som beskedet har grundats pá fôreligger nágon fôrfattningsándring inte har gjorts som pâverkar den frága som beskedet avser. 2 HUR MAN OVERKLAGAR Den som vill ôverklaga fôrhandsbeskedet skali gôra det skriftligen. Skrivelsen med ôverklagandet skali ha kommit in till Skatterâttsnâmnden mom tre veckor frân den dag dá klaganden fick del av fôrhandsbeskedet. Adressen âr : Skatterâttsnâmnden, Brunnsgrând 4, STOCKHOLM. I skrivelsen med ôverklagandet anges klagandens namn, personnummer, postadress (motsvarande fôr juridiska personer) och telefonnummer det fôrhandsbesked som óverklagandet avser med uppgift om diarienummer vilken ândring som yrkas i fôrhandsbeskedet de omstândigheter som áberopas till stôd fôr yrkandet. Skrivelsen skahl vara undertecknad av klaganden eller ombud. hans_ Óverklagandet prôvas av Regeringsratten. Skrivelsen kommer dârfôr, efter prbvning av att óverklagandet skett i râtt tid, att ôversândas dit. Ett beslut om avgift gár inte att ôverklaga. Detsamma g~l1er ett beslut varigenom en ansôkan om fôrhandsbesked helt eller delvis har avvisats. Fier upplysningar kan vid behov erhâllas frán Skatterâttsnâmndens kansli, telefon 08/ D

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jan-Mikael Bexhed SALC Advokatbyrå KB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 17 december 2013 i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Isenkluster AB, 559013-5041 Ombud: AA och BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1994 ref. 38 Målnummer: 4131-93 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 1994-04-28 Rubrik: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 juni 2008 Ombud Advokaten Anders Englund Advokatfirman Lexum HB Box 5054 187 05 Täby

meddelad i Stockholm den 30 juni 2008 Ombud Advokaten Anders Englund Advokatfirman Lexum HB Box 5054 187 05 Täby 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 juni 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud Advokaten Anders Englund Advokatfirman Lexum HB Box 5054 187 05 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) Mål nr 4383-14 meddelat i Stockholm den 24 november 2014 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Eva Y Nielsen Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 18 mars 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20 111 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 47

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 47 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 47 Målnummer: 3311-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-06-20 Rubrik: Beskattningskonsekvenser vid förtida överföring av medel till pensionsstiftelse. Förhandsbesked

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA.

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA. 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 20 december 2007 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 april 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Skandinaviska Enskilda Banken AB Ombud: AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

Sida 1 av 5 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2012 ref. 40 Målnummer: 674-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-07-10 Rubrik: Lagrum: När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkastningsskatten

Läs mer

14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m

14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m Avsnitt 14 467 14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m 14.1 Författningar m.m. Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 22 juni 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Marc O Polo License GmbH Ombud: AA Rödl & Partner Nordic AB Drottninggatan 95

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Stefan Lindh Advokatfirman Delphi Box 465 581 05 Linköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Jonas Pernholt Advice Kvarnström Westin

Läs mer

meddelad i Stockholm den 16 december 2008 Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

meddelad i Stockholm den 16 december 2008 Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 16 december 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1-2 Skattejuristen Jonas Sjulgård Skattebetalarnas Servicebyrå AB

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

meddelad i Stockholm den 27 november 2008 KLAGANDE Apoteket AB:s Personalstiftelse, 802014-1167 131 88 Stockholm SAKEN Inkomsttaxering 2003

meddelad i Stockholm den 27 november 2008 KLAGANDE Apoteket AB:s Personalstiftelse, 802014-1167 131 88 Stockholm SAKEN Inkomsttaxering 2003 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 november 2008 KLAGANDE Apoteket AB:s Personalstiftelse, 802014-1167 131 88 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 6 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Vasakronan Malmöfastigheter AB, 556376-7267 Ombud: AA Svalner Skatt & Transaktion

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening Ombud: AA SET Konsulter KB Järnvägsgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 12 mars 2015 i ärende

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 46

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 46 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 46 Målnummer: 8344-00 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2001-12-14 Rubrik: Lagrum: Ett svenskt bolag som äger fastigheter i USA genom ett svenskt kommanditbolag och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 februari 2010 KLAGANDE Connecta AB Box 3216 103 64 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 december 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:328 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:604 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1

Läs mer

Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010.

Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010. HFD 2015 ref 81 Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010. Lagrum: 10 kap. 5 och 11 kap. 1 inkomstskattelagen

Läs mer

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. HFD 2013 ref 23 Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Bygeln Factoring AB Birger Jarlsgatan 41 A 111 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 58

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 58 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 58 Målnummer: 2772-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-11-23 Rubrik: Lagrum: Enligt 2 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beskattas utländska skadeförsäkringsföretag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 augusti 2012 KLAGANDE Brew House Göteborg Åvägen 24 412 51 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket Solna 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 oktober 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 augusti 2006 i mål nr 2739-06

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2002/03:145

Regeringens skrivelse 2002/03:145 Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2002/03:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 mars 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. Rhenman & Partners Asset Management AB, 556759-5599 2. AA Ombud för båda: Advokaterna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 16 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART NASDAQ OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG AB Box 16106 103 23 Stockholm

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE Allmänna ombudet hos Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 29 april

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Remiss: Promemoria om nya skatteregler för pensionsförsäkring

Remiss: Promemoria om nya skatteregler för pensionsförsäkring Juridiska fakultetsnämnden Yttrande Dnr SU 302-0341-07 2007-04-04 Finansdepartementet Remiss: Promemoria om nya skatteregler för pensionsförsäkring Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

meddelad i Stockholm den 14 mars 2008 KLAGANDE Sölvesborg Energi och Vatten AB, 556055-8677 294 80 Sölvesborg SAKEN Inkomsttaxering 1995-2000

meddelad i Stockholm den 14 mars 2008 KLAGANDE Sölvesborg Energi och Vatten AB, 556055-8677 294 80 Sölvesborg SAKEN Inkomsttaxering 1995-2000 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM 416 420-03 meddelad i Stockholm den 14 mars 2008 KLAGANDE Sölvesborg Energi och Vatten AB, 556055-8677 294 80 Sölvesborg MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 15 december 2015

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Chefsjurist Jonas Anderberg Mäklarsamfundet Juridik Box 1487 171 28 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 17 december 2008 i mål nr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 5044-15 KLAGANDE Skatteverket MOTPART AA Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Elanders Sverige AB, 556262-1689 Box 137 435 23 Mölnlycke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL föredraget den 1 juni 2006 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL föredraget den 1 juni 2006 1 KOMMISSIONEN MOT DANMARK FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL föredraget den 1 juni 2006 1 I Inledning 2. Förevarande förfarande rör huvudsakligen frågan om, och i så fall i vilken

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 361 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB och CC Ernst & Young AB Box 4279 203 14 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 september 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Fair Pay Please AB6 105 24 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 385 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske genom betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring (P-försäkring) och genom inbetalning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 Målnummer: 456-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-09-07 Rubrik: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 379 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske genom betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring (P-försäkring) och genom inbetalning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 Målnummer: 1716-93 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996-06-14 Rubrik: En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ansetts ha hemvist

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 september 2014 KLAGANDE 1. Aktiebolaget Familjebostäder, 556035-0067 2. Aktiebolaget Stockholmshem, 556035-9555 3. Aktiebolaget Svenska

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 Målnummer: 5-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-03-10 Rubrik: Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har premiefri tid hos

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 395 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer