REGERI\GSRATTE~S nog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERI\GSRATTE~S nog"

Transkript

1 1(3) - ~ i L % b 0 0 REGERI\GSRATTE~S nog Mál nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2004 KLAGANDE 1. Fórsakringsaktiebolaget Skandia, , Stockholm 2. Ola Ramstedt, , Strandvâgen 61, Stockholm Ombud fôr 1 Chefsjuristen Jan-Mikael Bexhed, Skandia Bolagsjuridik, Stockholm MOTPART Skatteverket, Solna ~VERKLAGAT AVGÓRANDE Skatterattsnamndens beslut den 1 februari 2000 i arende nr /D (bilaga) SAKEN Fbrhandsbesked angâende inkomstskatt YRKANDEN M.M. Fórsakringsaktiebolaget Skandia (Skandia) yrkar i fórsta hand att Regeringsratten fórklarar att Skandia har raft till avdrag for erlagda premier efter hand som dessa betalas och att detta i vart fall skali galla Postadress Besóksadress Expeditionstid Telefon Box 2293 Birger Jarls torg Stockholm Stockholm Telefax

2 2 om berórt utlándskt livfórsakringsbolag gentemot Skatteverket fórbinder sig att limna kontrolluppgifter avseende de belopp som betalas ut till Ola Ramstedt pá aktuell fórsakring. I andra hand yrkar Skandia att Regeringsratten fórklarar att Skandia inte har raft till avdrag fór erlagda premier. Ola Ramstedt yrkar, fór det fall Regeringsratten inte bifaller Skandias fórstahandsyrkande, att han inte skall beskattas fór utfallande pensionsbelopp. Skatteverket hemstaller i fórsta hand att Regeringsratten skall undanroja Skatterattsnamndens beslut och avvisa begarran om fórhandsbesked och i andra hand att fórhandsbeskedet faststalls. Regeringsratten har enligt protokoll den 16 oktober 2001 beslutat att inhamta fórhandsavgórande frán EG-domstolen. EG-domstolen har i dom den 26 juni 2003 (mál C-422/01) uttalat fólj ande. Artikel 49 EG utgór hinder fór att en fórskkring, som tecknas i en fórsakringsrórelse som ar etablerad i en annan medlemsstat och som uppfyller samtliga villkor som i nationell raft stalls pá en tjanstepensionsfórsákring - utom vilikoret att vara tecknad i en fórsakringsrórelse som ar etablerad i det egna landet - sárbehandlas skattemissigt, med inkomstskatteeffekter som, beroende pá omstandigheterna i det enskilda fallet, kan vara mindre fórdelaktiga. Skandia och Ola Ramstedt anfór i anledning av EG-domstolens dom att de i málet stallda frágorna skall besvaras pá sá salt att Skandia har raft till avdrag fór erlagda premier och Ola Ramstedt skall beskattas fur utfallande pensionsbelopp. Skatteverket anfór i huvudsak fóljande. EG-domstolens dom vilar pá en felaktig uppfattning om sávil tillampningen av svenska skatteregler som de skatteeffekter en sádan tillampning fár i frága om sádana i utlandet tecknade fórsakringar som det àr frága om i málet. Skandia skall dra av de betalda premierna omedelbart som kostnader i verksamheten, eftersom bolaget genom erlaggandet av premierna defmitivt avhant sig mójligheten att fórfoga over medlen i fórsakringen och darfór enligt bokfóringsmassiga, grunder skall kostnadsfóra premiebetalningarna. Ola Ramstedt skall beskattas fur várdet av premierna som Skandia betalar fór honom. Ola Ramstedt erháller i och med att Skandia tecknat fórsakringen och betalat den fórsta premien en oáterkallelig raft till framtida fórsakringsbelopp och dessa ár skattefria hos honom. En tillampning av svenska skatteregler med dessa inkomstskattekonsekvenser ~r fórenlig med EG-

3 ratten. Regeringsratten har i râttsfallet RA 2000 ref. 28 tagit stâllning till frágan om beskattningen vid tecknande av en fórsakring hos ett utomlands bedrivet fórs~kringsfóretag. SKÀLEN FOR REGERINGSRÂTTENS AVGÔRANDE EG-domstolens dom inneb â.r att det - oavsett hur frágan skall bedómas enligt den svenska inkomstskattelagstiftningen - inte âr fórenligt med gemenskapsrátten att fórvâgra Skandia omedelbart avdrag fór de erlagda premiema fór den aktuella fórs âkringen. Skandias fôrstahandsyrkande skall sáledes bifallas. Vid sádant fórhâllande fcrfaller Skandias andrahandsyrkande samt Ola Ramstedts óverklagande. REGERINGSRÂTTENS AVGÔRANDE Regeringsr âtten ândrar Skatterâtt snâmndens fôrhandsbesked pá det sâttet att Skandia har râtt till avdrag for fórsákringspremiema dà de betalas. Regeringsrâtten avskriver málet sâvitt avser Ola Ramstedts óverklagande. Bodil Hulgaarft Catharina Abrahamsson Fóredragande regeringsr âttssekreterare Avd. 1 Fóredraget

4 SKATTER$ TTSNÂMNDEN FÓRHANDSBESKED 1 (5) Avdelningen fôr direkt Meddelat skatt Dnr /D F 2000 :1 :15 SÓKANDE Fôrsâkringsaktiebolaget Skandia ( ) STOCKHOLM Ola Ramstedt ( ) Hj ortstigen STOCKSSUND OMBUD MOTPART Jan-Mikael Bexhed Skandia Bolagsjuridik STOCKHOLM Riksskatteverket SOLNA Ansôkningen : BILAGA 1 (9 s.). Skatterâttsnâmnden beslutar fôljande. FÓRHANDSBESKED Fôrsâkringsaktiebolaget Skandia (Skandia) har inte râtt till avdrag fôr erlagda premier men har nâr pensionen utbetalas avdragsrâtt fôr denna sâsom fôr d.irektpension. Ola Ramstedt skall. beskattas for utfallande pensionsbeiopp. MOTIVERING Ola Ramstedt âr bosatt i Sverige och anstâlld av Skandia. Han omfattas i sin anstâllning av gâllande kollektivavtal om tjânstepensionsfôrsâkring m.m.. Betrâffande âlderspension och familjepension finns môjlighet fôr arbetsgivaren och den anstâllde att pâ lônedelar ôverstigande 7,5 basbelopp vâlja en alternativ pensionslôsning. Skandia och Ramstedt har, under fôrutsâttning av.fôrhandsbesked av visst innehâll, kommit ôverens om att en del av Ramstedts pension skall tryggas genom att Skandia tecknar en tjânstepensionsfôrsâkring hos det danska livfôrsâkringsbolaget Skandia Link Livforsikring A/S, det engelska livfôrsâkringsbolaget Skandia Life Assurance Ltd och Postadress Bninnsgrând 4 Telefon 08/ Expeditionstid STOCKHOLM Telefax 08/

5 SKATTERATTSNÂMNDEN 2 Dnr /D eller det tyska livfórsâkringsbolaget Skandia Lebensversicherung AG. Sâkandena ónskar besked, sárskilt med beaktande av EG-râtten, om de inkomstskattemâssiga konsekvenserna av en tj ânstepensionsfórsâkring som tecknas pá angivet sátt. Som fârutsâttning for fórhandsbeskedet har angivits att fórsâkringen kommer att uppfylla alla kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen fór att anses som en tjânstepensionsfársâkring frânsett att fórsâkringen tecknas i ett utlàndskt fórsâkringsfóretag. Skatterâttsnâmnden - som fórutsátter att fórsâkringen kommer att uppfylla alla kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen samt att i huvudsak samma begrânsningar fór parterna att fórfoga over fórsâkringen som skulle fórelegat om fórsâkringen tecknats i ett svenskt fórsâkringsbolag kommer att fóreligga - gór fóljande bedómning. Enligt mom. kommunalskattelagen (1928 :370), KL, hânfórs till intâkt av tjânst bl.a. pension. Med pension fórstás enligt bestâmmelserna i punkt 1 fórsta stycket av anvisningarna till 31 KL bl.a. belopp, som annorledes ân i fóljd av fórsâkring utgâr pá grand av fâregâende tjânstefórhâllande och belopp som utgár pá grand av pensionsfórsákring. Med pensionsfórsákring avses enligt andra stycket fórsta meningen samma anvisningspunkt en fórsâkring som irate medfór râtt till andra fórsâkringsbelopp ân âlderspension, sjukpension eller efterlevandepension. Fór att fórsâkringen skall anses som pensionsfórsákring fordras vidare enligt andra meningen i nâmnda stycke som regel att fórsâkringen meddelats i en hár i landet bedriven fórsâkringsrórelse. Med tjânstepens.ionsfórsâkring fórstás enligt fjárde meningen i námnda stycke pensionsfórsâkring, som har samband med tjânst och fór vilken den fórsâkrades arbetsgivare àtagit sig att ansvara fór betalnisng av hela avgiften. Av artonde stycket i nyssnàmnda anvisningspunkt framgâr att med kapitalfôrsâkring fôrstàs annan livfôrsâkring ân pensionsfórsákring. Belopp, som till fâljd av fórsâkringsfall eller àterkâp av fórsâkringen utgâtt pà grund av kapitalfàrsâkring ráknas enligt 19 KL inte till skattepliktig inkomst. I punkt 3 tredje stycket fórsta meningen av anvisningarna till 32 KL anges att som intákt av tjânst skall upptas vârdet av fórsâkringar som arbetsgivaren betalat fór den anstâlldes râkning. Vidare gâller enligt punkt 4 av anvisningarna till 41 KL att inkomst av tjânst skall anses ha átnjutits under det ár, dâ densamma frán den skattskyldiges synpunkt âr att anse som verkligen fórvârvad och till, sitt belopp kând. Detta anges framfór allt vara fórhâllandet, dâ inkomsten av den skattskyldige uppburits eller blivit fór honom til.lgânglig fór lyftning eller, sásom i frága om bostadsfórmán och andra fórmâner i natura, dá den pâ annat sâtt kommit den skattskyldige till godo, detta oberoende av huruvida inkomsten intjânats

6 SKATTEPÀTTSNÂMNDEN 3 Dnr /D under âret eller tidigare. Arbetsgivares kostnader for tryggande av anstâllds pension genom pensionsfôrsâkring utgór enligt punkt 3 fjàrde stycket av anvisningarna till 32 KL dock inte skattepliktig intâkt for den anstâllde. Angivna regler medfàr att det fines tvà sâtt - nâr en arbetsgivare.fôrbundit sig att utge pension - att sâkerstâlla den anstâlldes ràtt till pension med hjâlp av fórsâkringar. Anvânds pensionsfórsâkring har arbetsgivaren mójlighet att inom vissa lagreglerade ramar omedelbart erhàlla avdrag for pensionspremierna medan den anstâllde beskattas nâr pensionen utbetalas. Endast i dessa fall kan arbetsgivaren ha râtt till avdrag fôr vad som fór honom àr framtida pensionskostnader. Finansieras pensionen genom att arbetsgivaren tecknar en kapitalfórsâkring erhâller arbetsgivaren sâledes inte avdrag fór erlagda premier men beskattas inte heller fór vad han uppbâr med anledning av fórsâkringen. Nâr medlen i detta fall anvânds fór betalning av den anstâlldes pension (direktpension) erháller arbetsgivaren avdrag och beskattas den anstâllde. Fór att sâkerstâlla den anstâlldes râtt till pension medges ibland den anstâllde pantrâtt i kapitalfôrsâkringen och det fôrekommer âven att pantrâtten ocksà omfattar utfallande belopp. Det angivna gâller nâr frâga âr om fórsâkringar tagna i en hâr i landet bedriven fórsâkringsrôrelse. Frágan âr dâ vad som gâller nâr en fórsâkring motsvarande en svensk tjânstepensionsfórsâkring tecknas i ett utlândskt fórsâkringsbolag. En sâdan fórsâkring àr enligt ovan angivna regler att anse som en kapitalfôrsâkring. Samtidigt fóljer av fórutsâttningarna att fórsâkringen âr sâdan att varken arbetsgivaren eller den anstâllde kan fórfoga óver de avsatta medlen. En fórutsâttning i ârendet âr vidare att arbetsgivaren (Skandia) har ett pensionsátagande som skall sàkerstâllas genom fórsâkring. Situationen âr med andra ord inte den att Skandia lôser sig frân ett pensionsâtagande genom att betala premier pá en kapitalfórsákring som âgs och kan disponeras av Ramstedt. Istâllet àr enligt nâmndens mening fórfarandet nârmast att jâmstâlla med att arbetsgivaren tecknar en av honom âgd kapitalfôrsâkring fór att finansiera pensionsutfâstelsen och att den anstâlldes râtt till pension sedan sâkerstâlls genom pantsâttning eller pâ annat sâ.tt sà att arbetsgivaren inte kan fórfoga óver de avsatta medlen till annat ândamál. Att Ramstedt inte bór beskattas nâr Skandia betalar premierna fôr fórsâkringen fóljer av de ovan âtergivna reglerna om nâr en inkomst av tjânst skall anses âtnjuten. Bestâmmelsen i punkt 3 tredje stycket fórsta meningen av anvisningarna till 32 KL kan inte anses tillâmplig i detta fall dâ arbetsgivaren inte betalar fórsâkringen primârt fór den anstâlldes râkning utan fór att finansiera ett eget pensionsâtagande. Vidare kan Skandia inte medges avdrag fôr erlagda premier och skall Skandia inte beskattas fôr utfallande belopp eftersom fórsâkringen âr att anse som en kapitalfórsákring_ Nâr Ramstedt erhâller utfa.llande

7 1 SKATTERÁTTSNÁMNDEN 4 Dnr /D belopp bôr Skandia i enlighet med det angivna synsâttet medges avdrag sásom fôr en direktpension. Situationen skiljer sig dà inte nâmnvârt frán den dâ en anstâlld erhállit pantràtt i en av arbetsgivaren àgd kapitalfôrsâkring och fôrsàkringsbolaget dárfôr verkstàller utbetalningen direkt till den anstàllde. I skattehânseende fár dârfôr pensionen anses erlagd av arbetsgivaren och utbetalad frán dense till Ramstedt. Den av Ramstedt uppburna pensionen fár i enlighet med detta synsâtt anses utgá pà grund av hans tjànst hos Skandia och skall fôljaktligen beskattas. Frágan blir dà om det sagda bôr omprôvas med hânsyn till gemenskapsrâtten. Ordningen att en tjànstepensionsfàrsâkring tagen i en hâr i landet bedriven fôrsâkringsrôrelse kan medfàra râtt till direkt avdrag fôr vad som principiellt sett âr en framtida kostnad medan motsvarande fôrsâkring tagen i en utomlands bedriven fôrsâkringsrôrelse inte medfôr avdragsràtt fórrân pensionen betalers medfôr en sàrbehandling av utlândska fôrsâkringar. En sâdan sârbehandling kan páverka valet av f6rsàkringsgivare och skulle kunna utgôra en enligt gemenskapsrâtten fôrbjuden diskriminering. EG-domstolen har i dom den 28 januari 1992 (C-204/90) i det s.k. Bachmann-málet prôvat en liknande frágestâllning. Mâlet gàllde en tysk medborgare som flyttat till Belgien och som fortsatte att erlàgga pensionsfôrsâkringspremier till ett tyskt fôrsâkringsbolag. Han fôrvâgrades avdrag fôr erlagda premier till det tyska fôrsâkringsbolaget vid inkomsttaxeringen i Belgien. Belgien motiverade detta bl.a. med att Belgien ville skydda skattesystemets "coherence", ivre sammanhang, eftersom utfallande pensioner var skattefria i Belgien om avdrag inte medgivits. Argumentet om "coherence" godtogs av EG-domstolen, varfôr det inte utgjorde otilláten diskriminering att vâgra avdraget. Att ett medlemsland har tvá ordningar fô :r livfôrsâkringar, en medfôrande avdrag fôr erlagda premier och skattskyldighet fôr utfallande belopp, och en ann.an enligt vilken avdragsràtt inte fôreligger fôr erlagda premier och skattskyldighet inte fôreligger fôr ut.fallande belopp, samt att landet tillâmpar den senare ordningen betrâffande premier erlagda till utlândska fôrsâkringsgivare synes enligt domen inte utgôra otilláten diskriminering. Till detta kommer den genom Maastrichtavtalet infôrda bestâmmelsen artikel 58 1 a (f.d. 73d la) i Romfôrdraget enligt vilken bestântuielserna i artikel 56 (om kapitalets fria rôrlighet) inte skall páverka mediemsstaternas râtt ait tillâmpa sâdana bestâmmelser i sin skattelagstiftning som skiljer mellan skattebetalare som har investerat sitt kapital pâ olika ort. Med hânsyn till det anfôrda finner skatterâttsnámnden att gemenskapsrâtten inte medfôr en annan bedômning ân den ovan redovisade.

8 SKATTERATTSNAMNDEN 5 Dnr /D Av fôrhandsbeskedet fôljer att Skandia àr skattskyldigt till avkastningsskatt fôr fôrsàkringen enligt lagen (1990 :661) om avkastningsskatt pà pensionsmedel. Vidare skall Skandia i beskattningsunderlaget enligt lagen (1991 :687) om sàrskild lôneskatt pà pensionskostnader medràkna den utbetalda pensionen. Eftersom fôrsàkringsbeloppen kommer att utbetalas fràn ett i utlandet hemmahôrande bolag kan internationell dubbelbeskattning uppkomma. Denna dubbelbeskattning kan môjligen undanrôjas med tillàmpning av lagen (1986 :468) om avràkning av utlàndsk skatt eller eventuellt tillàmpligt dubbelbeskattningsavtal. Fràn och med 2002 àrs taxering skall inkomstskattelagen (1999 :1229), IL, tillàmpas i stàllet fôr KL, vilket dock inte pàverkar fôrhandsbeskedet. GILTIGHET Beskedet avser taxeringsàret Upplysningar om fôrutsàttningarna fôr dess tillàmplighet finns i BILAGA 2. AVGIFT kr fôr Fôrsàkringsaktiebolaget Skandia kr fâr Ramstedt. HUR MAN ÔVERKLAGAR Upplysningar om hur man ôverklagar ett fôrhandsbesked f inns i BILAGA 2. Pà nàmndens vâgnar Stefan Ersson Beslutande : Ersson, ordf., Wingren, Armholt, Brydolf, Svensson, Tollerz, Virin Sekreterare : Gilbe Fóredraaande : Grotander L`

9 2 juli 1999 SKATTERÂTTSNÂMNDEN Ink : Ârendebeteckning Dnr. /l 7 - l `! ID r Skatterattsnamnden ) Sókande : 1. F~rsakringsaktiebolaget Skandia ( ) Stockholm Registreringsbevis : Se bilaga 1 2. Ola Ramstedt ( ) Hjortstigen Stocksund Ombud : Chefjurist, jur.lic. Jan-Mikael Bexhed Skandia Bolagsjuridik Stockholm Tfn : Fax: E-post : e Fullmakter : Se bilagorna 2 och 3 Saken : Fórhandsbesked angá.ende inkomstskatt ; beskattningen av tjânstepensionsfórsakring i utlandskt livfdrsakringsbolag ; EG-râtt 1

10 Kort sammanfattning [1] Betraffande en tj ~nstepensionsfórsakring som tecknas av en svensk arbetsgivare i ett svenskt livfórs~kringsbolag fór en svensk anstâlld g~ller principiellt att pretuien ~r avdragsgill fór arbetsgivaren, medan de pensionsfórmáner som utbetalas av livfórs~kringsbolaget till den anstallde beskattastom inkomst av tjanst hos denne. Fórhandsbeskedsansókan galler vad som i motsvarande fall, med beaktande av EG-rátten, skattemassigt galler,betrafïande tjanstepensionsfórsakring som i stallet tecknas i ett livfórsakringsbolag i en annan EIIJ-stat. Bakgrund [2] Fórs~kringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia) med dotterbolag har ca anstallda i Sverige. [3] Enligt fór den svenska fórs~kringsbranschen gallande kollektivavtal om tjánstepensionsfórsákring, tj~nstegrupplivfórs~kring och trygghetsfórsakring vid arbetsskada mellan á ena sidan FórsAkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) och andra sidan FbrsákringstjAnstemannafórbundet (FTF) och FQrbundet fór jurister, samhallsvetare och ekonomer (JUSEK), galler námnda avtal som allman pensionsplan fór fórsàkringsbolag som Ar medlemmar i FAO. Skandia.r medlem i FAO och dârmed bundet av planen. [4] For s.k. 10-taggare, dvs. medarbetare med en pensionsmedfórande arslón óverstigande tio basbelopp har i nyssnâmnda pensionsplan infórts en mójlighet fór arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren att efter óverenskommelse vâija en alternativ pensionslósning. Valfriheten g~ller álderspension och familjepension pá lónedelar óverstigande 7,5 basbelopp. For Skandias del galler att berórda medarbetare bl.a. har ratt att valja om Skandia fór aktuell pensionspremie skall teckna en traditionell livfórsakring eller en s.k. fondfórs~kring. F.n. g~ller att fórsákring skall tecknas hos Livfórsàkringsaktiebolaget Skandia (traditionell livfórsakring) eller

11 SkandiaLink Livfórsakringsaktiebolag (fondfórsakring). Bada dessa livfórsakringsbolag àr svenska livfórs~kringsbolag. [5] Ola Ramstedt ar anstalld hos Skandia med en ársl6n 6verstigande tio basbelopp. Ramstedt ar bosatt i Sverige och arbetar fór Skandia i Sverige. [6] Ramstedt har hittills som pensionslósning fór lónedelar over 7,5 basbelopp valt att Skandia skall teckna en tjanstepensionsfórsakring hos SkandiaLink Livfórsa.kringsaktiebolag. [7] Skandia och Ramstedt har nu, inom ramen fór gallande kollektivavtal, kommit óverens om att, under fdrutsâttning av positivt fórhandsbesked, en del av Ramstedts pension avseende lónedelar óverstigande 7,5 basbelopp framdeles i stallet skall tryggas genom att Skandia tecknar en tjanstepensionsfórsakring hos det danska livfórsákringsbolaget Skandia Link Livforsikring A/S (SkandiaLink Danmark), det engelska livfórsakringsbolaget Skandia Life Assurance Ltd (Skandia Life) och/eller det tyska livfórsakringsbolaget Skandia Lebensversicherung AG (Skandia Leben). [8] Den tjanstepensionsfórsákring som Skandia enligt óverenskommelsen med Ramstedt skall teckna hos SkandiaLink Danmark, Skandia Life och/eller Skandia Leben kommer att uppfylla alla kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen fór att anses som en tjanstepensionsfórsakring, fransett att fórsakringen tecknas i ett icke svenskt livfórs~.kringsbolag. Svenska nationella skatteregler fór tiansteoensionsfórsakringar [9] En tjanstepensionsfórsakring, som uppfyller allà kvalitativa och kvantitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen, inkomstbeskattas genom att arbetsgivaren medges avdrag fór premiebetalningen, medan den anstallde beskattas i inkomstslaget tjanst fór de pensionsbelopp som livfórsakringsbolaget utbetalar till den anstallde. 3

12 [10] Om en tjânstepensionsfórsakring tecknas i ett utlándskt livfórs âkringsbolag anses inte de kvalitativa kraven uppfyllda (se punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 31 kommunalskattelagen (1928 :370)). En sédan fôrsâkring anses som kapitalfórsákring, given om de kvalitativa och kvantitativa kraven i 0vrigt àr uppfyllda. Klassificeringen som kaptialfórs kring medfór att arbetsgivaren inte erháller avdragsrâtt fôr erlagda premier. Den anst llde torde. likv âl beskattas som inkomst av tjánst fór den pension som det utlândska livfórsâkringsbolaget betalar ut till den anstâilde. Méjligen sker beskattningen hos den enskilde redan da* arbetsgivaren tecknar fqrsâkringen. Att den enskilde beskattas fir utfallande pensionsbelopp beror pa att utbetalningen av dessa har omedelbart samband med den anst âlldes tj â nst. [11] Enligt punkt 1 sjuttonde stycket av anvisningarna til131 kommunalskattelagen Finns vissa mójligheter att genom dispens fa en utl~ndsk tjanstepensionsfórs~kring godkand som svensk tjanstepensionsfórsakring. Dispenspraxis ar emellertid restriktiv och dispens medges over huvud taget inte fór en person som i likhet med Ramstedt ar bosatt i Sverige och inte heller arbetat i eller arbetar i utlandet Ge Handledning fór beskattning av inkomst och fórmágenhet m.m. vid 1999 árs taxering s. 64 i). EG-rátten som den del av den svenska râttsordningen [12] EG-ratten rr sedan den 1 januari 1995 en del av den svenska rattsordningen. Vid konflikt mellan interpa rattsregler och EG-ritten gaper dessutom att EG-ratten har fóretrade (se bl.a. màl 6/64 Costa mot ENEL, REG 1964, s. 211 samt artikel 10 EG (f. d. artikel 5). [13] Skatterattsn~mnden har, liksom andra svenska fórvaltningsmyndigheter och domstolar, att lojalt och effektivt implementera EG-ratten i sina beslut, áven om detta leder till att svenska interna beskattníngsregler máste asidos~ttas. Detta galler trots att Skatteràttsnamnden enligt EG-domstolens dom i mâl C-134/97 Victoria 4

13 Film A/S, dom den 12 november 1998, dep, inte ar behurig att begara fdrhandsavgbrande enligt artikel 234 EG (f.d. artikel 177). EG-ratten,s~rskiltomBachmann-domen [14] mom beskattningsomrádet galler EG-ratten an sa lange framst den indirekta beskattningen. Detta innebar emellertid inte au mediemsstaterna har full frihet att utan beaktande av EG-ratten utforma regler inom den direkta beskattningens omrade. [15] EG-domstolen har i bl.a. mâl C-118/96 Jessica Sajir mot Skattemyndigheten i Dalarnas lan, REG 1998, s.11987, punkt 21, slagit fast att aven om direkta skatter i och fdr sig n. inte faller under gemenskapens behárighet, sa ar "medlemsstaterna inte desto mindre skyldiga att respektera gemenskapsratten vid utuvandet av de befogenheter som ar dem fórbehállna". [16] Bl.a. far de grundlaggande principema i EG-ratten om icke diskriminering saint fri rc rlighet fur tjânster och kapital inte asidosattas genom materiella regler avseende direkt beskattning. [17] Nar.det konkret gáller avdragsratt fur livfdrsâkringspremier och beskattningen av utfallande livfórsakringsbelopp anses mál C-204/90 Bachmann mot Belgien, dom den 28 januari 1992, ECR 1992, s. I-249, som det ledande rattsfallet. I sin dom i detta mal accepterade EG-domstolen, med hânsyn till "the cohesion of the tax system", att avdrag inte medgavs fur premiebetalningar pa utla.ndska livfursakringar, âven om avdragsratt fdrelág fur premiebetalningar pa inhemska livfórsakringar. [18] Det ar emellertid att marka att det for det forsta inte ar sâ.kert att EG-domstolen idag skulle komma till samma bedomning. EG-ratten utveckias och forà.ndras genom praxis pa ett helt annat satt ân exempelvis den svenska rattsordningen och EG-domstolen uttalade uttryckligen i Bachmann-domen (punkt 27) att dom- 5

14 stolens bedflmning grundades pá EG-ratten som den fórelág 1992 ("as Community law stands at present"). [19] For det andra, och det.rr an viktigare, sá framhóll EG-domstolen i Bachmann-domen att avsaknaden av avdragsratt fór utl.ndska livfórs.kringspremier bara kunde godtas darfór att utfallande belopp pá utíandska livfórsakringar enligt uttrycklig lagstiftning var skattefria (se Bachmann-domen bl.a. punkt 21.) ff Detta mycket viktiga fórhállande, som var helt avgórande fó3- utgángen i Bachmann-málet, fórefaller att i star utstrâckning ha fórbisetts i Sverige da Bachmann-domen diskuterats och analyserats. [20] Innebórden av Bachmann-domen ar sáledes att det máste ráda symmetri mellan avdragsratt fór premiebetalningar och beskattning av utfallande livfórsakringsbelopp. Om en livfórsakringspremie ar avdragsgill har den medlemsstat i EU som medgett avdraget ocksa mójlighet att beskatta utfallande belopp pá fórsakringen. Om samma stat inte medger avdragsr.tt fór premiebetalningar pá en livfórskkring som tecknas i en annan medlemsstat, har staten enligt EG-ratten inte heller ratt att beskatta utfallande belopp pá fórs ~kringen. [21] Det àr vidare att marka att fórefintligheten av en dispensmbjlighet inte medfór att en nationell lagstiftning som strider mot EG-ratten kan godtas. Detta galler âven om dispenspraxis, till skillnad mot vad som galler i Sverige fór att fa en utlandsk livfórsakring klassad som pensionsfórsakring, tillampas liberalt och generóst (se bl.a. mál C-241/97 Fórsükringsaktiebolaget Skandia, dom den 20 april 1999, irep, punkt 50 med dar angiven referens). Slutsatser [22] Ovanstáende ger vid handen att de nuvarande svenska nationella skattereglerna fór tjanstepensionsfórsakringar som tecknas i andra medlemsstater strider mot EG-ratten. Antingen sá skall samma regler galla som fór tjanstepensionsfórsakringar som tecknas i svenska livfórsakringsbolag, dvs. premiebetainingar skall 6

15 vara avdragsgilla inom samma ramar (kvalitativa och kvantitativa) som galler for premiebetalningar pá tjanstepensionsfdrsakringar som tecknats hos svenska livfórsakringsbolag. Eller sa skall, om avdragsratt vagras, utfallande belopp pá fdrsákringarna vara skattefria fór den anstallde. Frágor [23] Mot bakgrund av ovanstáende och med sarskilt beakt~nde av EG-ratten dnskar Skandia och Ramstedt fórhandsbesked betraffande fóljande frá.gor: 1. Erháller Skandia avdragsratt vid inkomstbeskattningen fdr premiema pá en tjanstepensionsfórsakring som tecknas hos SkandiaLink Danmark, Skandia Life eller Skandia Leben avseende Ramstedt och i sá fall nar intrader avdragsratten. 2. Fórandras svaret pá frága 1) om aktuellt utlandskt livfdrsakringsbolag gentemot svenska skattemyndigheter fdrbinder sig att lamna kontrolluppgifter avseende de belopp som utbetalas till Ramstedt pá aktuell fórsakring? 3. Skall Ramstedt deklarera utfallande belopp pá fórsakringen som inkomst av tjanst och i sá fall nar skall detta ske? [24] Vid besvarandet av frágorna ager Skatterattsnámnden utgá frán att tjanstepensionsfórsakringen, bortsett frán att den tecknas i ett danskt, engelskt eller tyskt livfórsakringsbolag, uppfyller alla krav (kvalitativa och kvantitativa) enligt nationell svensk skattelagstifining fór att anses som en tjanstepensionsfdrsakring. Skatterattsnamnden skall sáledes utgá frán att utfallande belopp, precis som pá en svensk tjanstepensionsfórsâkring, betalas direkt av SkandiaLink Danmark, Skandia Life ochleller Skandia Leben till Ramstedt och sáledes inte till Skandia fór vidarebefordran till Ramstedt. [25] Fórhandsbeskedsans6kan omfattar endast de inkomstskattemassiga konsekvenser fdr Skandia (avdragsratten) och Ramstedt (beskattningen av utfallande belopp) och sáledes inte eventuellt andra svenska beskattningskonsekvenser av en tjanstepensionsfdrsakring som tecknas hos SkandiaLink Danmark, Skandia Life eller Skandia Leben. 7

16 Sk â l fór fárhandsbesked [26] Det ~r av vikt fór sával Skandia som Ramstedt att fórhandsbesked lamnas d.rfór att beskattningskonsekvenserna, i wart fail med beaktande av EG-r~tten, ar oklara. Det ár vidare av vikt fir en enhetlig lagtolkning och r~ttstillâmpning att fórhandsbesked lamnas, eftersom Skandia och firnïôdligen ocksa andra arbetsgivare vid ett positivt fórhandsbesked kommer att bórja teckná tj~nstepensioner given i utlândska livfórsákringsbolag. Handl~ggninzen Fórhandsavgórande av EG-domstolen [27] Det ár uppenbart att fórhandsavgórande frán EG-domstolen máste inh~mtas i málet. Som námnts ~r emellertid inte Skatterattsnámnden trots att n~mnden fullt ut skall beakta och till~mpa EG-ratten i sin r~ttstillampning - behirig att begara fórhandsavgbrande Mn EG-domstolen. Det ár d~rfór angelaget att Skatterattsnamnden handh.gger fórhandsbeskedsansôkan sa* att den sá snabbt som mójligt kan komma under Regeringsrattens bedórnning och d~rmed firhandsavgr rande kan begaras frán EG domstolen. Sekretess [28] Bade Skandia och Ramstedt hemst~ller om sekretess fir innehállet i denna ansókan och mots~tter sig att ansôkan i anonymiserad form ges spridning inom och utom skattefórvaltningen, pá det s~tt som numera ofta ~r brukligt. 8

17 1 1

18 ,SKATTERÀTTSNÂMNDEN BILAGA 2 Avdelningen fôr direkt skatt 1 TILLÂMPLIGHETEN AV ETT FÓRHANDSBESKED Ett fôrhandsbesked som vunnit laga kraft ár bindande i fbrhallande till den enskilde som beskedet angár om han yrkar att beskedet skali tillâmpas han visar att de fârutsâttningar som beskedet har grundats pá fôreligger nágon fôrfattningsándring inte har gjorts som pâverkar den frága som beskedet avser. 2 HUR MAN OVERKLAGAR Den som vill ôverklaga fôrhandsbeskedet skali gôra det skriftligen. Skrivelsen med ôverklagandet skali ha kommit in till Skatterâttsnâmnden mom tre veckor frân den dag dá klaganden fick del av fôrhandsbeskedet. Adressen âr : Skatterâttsnâmnden, Brunnsgrând 4, STOCKHOLM. I skrivelsen med ôverklagandet anges klagandens namn, personnummer, postadress (motsvarande fôr juridiska personer) och telefonnummer det fôrhandsbesked som óverklagandet avser med uppgift om diarienummer vilken ândring som yrkas i fôrhandsbeskedet de omstândigheter som áberopas till stôd fôr yrkandet. Skrivelsen skahl vara undertecknad av klaganden eller ombud. hans_ Óverklagandet prôvas av Regeringsratten. Skrivelsen kommer dârfôr, efter prbvning av att óverklagandet skett i râtt tid, att ôversândas dit. Ett beslut om avgift gár inte att ôverklaga. Detsamma g~l1er ett beslut varigenom en ansôkan om fôrhandsbesked helt eller delvis har avvisats. Fier upplysningar kan vid behov erhâllas frán Skatterâttsnâmndens kansli, telefon 08/ D

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jan-Mikael Bexhed SALC Advokatbyrå KB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:604 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 361 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) Mål nr 4383-14 meddelat i Stockholm den 24 november 2014 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Eva Y Nielsen Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 395 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 19 december 2007 i mål nr 895-06,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 mars 2009 KLAGANDE TietoEnator Sverige AB, 556052-7466 Ombud: Anders Lilja Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 mars 2009 KLAGANDE AA Ombud BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 30 mars 2005 i mål nr 5033-04,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Car & Van Sweden AB, 556330-7445 Jutebacken Ryd 560 25 Bottnaryd MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 juni 2009 KLAGANDE Bilförsäljning i Påarp AB, 556579-0150 Ombud: Jur. kand. Lars Nilsson BDO Nordic Skattekonsulter Helsingborg AB Drottninggatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:134 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 26 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Gunnar Johansson och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 38 Målnummer: 4798-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2006-03-29 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 45 Målnummer: 562-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2001-11-14 Rubrik: Lagrum: Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 5 november 2009 i mål nr 6180-09,

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. osäkert rättsområde? Filosofie magisteruppsats inom EG-skatterätt

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING. osäkert rättsområde? Filosofie magisteruppsats inom EG-skatterätt I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING De svenska skattereglerna för pensionsförsäkring i förhållande till EG-rätten osäkert rättsområde? Filosofie magisteruppsats

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22 Kommittédirektiv Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag Dir. 2012:22 Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

20 Pensionssparande m.m.

20 Pensionssparande m.m. Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 427 20 Pensionssparande m.m. 58 kap. IL prop. 1975/76:31, bet. 1975/76:SkU20 prop. 1979/80:68, bet. 1979/80:SkU22 prop. 1989/90:34, bet. 1989/90:NU14 prop. 1989/90:110,

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 70

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 70 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 70 Målnummer: 1211-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-10-16 Rubrik: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 Målnummer: 3498-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-11-10 Rubrik: Lagrum: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 33 Målnummer: 3264-05 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-30 Rubrik: Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta till 70 procent av

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr 6790-01 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 KLAGANDE S MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 24 oktober

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt. HFD 2013 ref 51 Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt. Lagrum: 4 kap. 16 och 18 taxeringslagen (1990:324) Skattemyndigheten beslutade vid omprövning den 12 december

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga A: Terminologi Svensk Livfaktura Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur baseras på CEN

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 3 Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Lagrum: 3 kap. 2 första stycket

Läs mer

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala Enhet 2 Meddelad i Uppsala Mål nr 1 KLAGANDE Uppsala kommun 753 75 Uppsala MOTPART Skatteverket Skattekontoret Jönköping 551 95 Jönköping ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 9 januari

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 63 Målnummer: 1001-97 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 1997-11-19 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: En enskild som avser att ta upp ett lån för inköp av en privatbostadsfastighet

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 Målnummer: 173-02 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-11-19 Rubrik: Skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde har i visst fall

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 1 Aktbilaga 12 HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2010 Ö 2181-10 SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 2. Svenska Byggnadsarbetareförbundet,

Läs mer

39 Överskottsmedel i Alecta

39 Överskottsmedel i Alecta Överskottsmedel i Alecta, Avsnitt 39 373 39 Överskottsmedel i Alecta BFN har i det allmänna rådet BFNAR 2000:1 angett att alla företag oavsett storlek ska tillämpa Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 april 2013 KLAGANDE Tedelektro AB Ombud: AA KPMG Box 227 201 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar

42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar 731 42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel Prop. 1989/90:110 Ds. 1996:27 prop. 1994/95:187 Regeringens skrivelse Skr. 1995/96:7 prop. 1995/96:97,

Läs mer

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors

DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2014-12-12 Meddelad i Götebors Mål nr 7179-13 KLAGANDE AluFlex AB, 556367-4067 Lilla Garnisonsgatan 34 254 67 Helsingborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna?

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? SKATTENYTT 2009 255 Fredrik Lund och Torbjörn Boström Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? Skatteverket har i ett ställningstagande

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag, Avsnitt 21 445 21 Pensionssparavdrag 59 kap. IL prop. 1975/76:31, bet. 1975/76:SkU20 prop. 1979/80:68, bet. 1979/80:SkU22 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30 prop. 1990/91:166, bet.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 maj 2013 KLAGANDE Linab Affärsutveckling AB Ombud: AA Skattehuset i Göteborg AB Box 11092 404 22 Göteborg MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

meddelad i Stockholm den 27 juni 2008 Ombud: Advokaten Lennart de Verdier Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 5208 102 45 Stockholm

meddelad i Stockholm den 27 juni 2008 Ombud: Advokaten Lennart de Verdier Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 5208 102 45 Stockholm 1 (8) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 juni 2008 KLAGANDE AA Ombud: Advokaten Lennart de Verdier Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 5208 102 45 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 114

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 114 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 114 Målnummer: 2593-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-12-02 Rubrik: Lagrum: En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats trots

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 7 april 2014 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Hansa Corner, 769609-6184 Ombud: AA och BB PricewaterhouseCoopers AB Box 4009 211 31 Malmö

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 54 Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

Läs mer

Skatt på försäkringspremier i skatteavtalet mellan Sverige och USA

Skatt på försäkringspremier i skatteavtalet mellan Sverige och USA l e n n a r t s t a b e r g Skatt på försäkringspremier i skatteavtalet mellan Sverige och USA I USA tas punktskatt ( Federal Excise Tax ) ut på premier för försäkringar med delade av utländska försäkringsgivare

Läs mer