Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering"

Transkript

1 Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

2 Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

3 Innehåll Förutsättningar för välfärd Solidariskt finansierad och generell... 6 Välfärdssamhällets långsiktiga finansiering Demografiska utmaningar Driftsformer och privata företag i offentligt finansierad verksamhet Skattesystemet Nationell näringspolitik Svenska företag har en unik ställning i världen...13 Kreativitet och nyföretagande Tjänstesektorn ökar men industrin fortsatt ledande Konkurrenskraftiga regioner...17 Näringspolitik på kommunal nivå Akademikerförbundet SSR....19

4 Förutsättningar för välfärd Förutsättningar för välfärd är Akademikerförbundet SSRs program om betydelsen av starka företag och en aktiv näringspolitik för att klara god tillväxt och för att klara välfärdens långsiktiga finansiering. Programmet har växt fram som en naturlig följd av förbundets arbete med Uppdrag Välfärd. En solidariskt finansierad generell välfärd för alla medborgare är utgångspunkten och arbetslinjen och skatteintäkterna är viktiga verktyg tillsammans med en aktiv näringspolitik som ger starka och konkurrenskraftiga företag. En fungerande välfärd med skola, vård och omsorg och trygga socialförsäkringssystem är grunden för det demokratiska, trygga och mångkulturella samhället. Christin Johansson Förbundsordförande Maria Östberg Svanelind Utredningschef Akademikerförbundet SSR 5

5 Solidariskt finansierad och generell Den globala utvecklingen och den idag mycket integrerade världsekonomin gör att Sverige som nation mycket mer än tidigare är påverkat av vad som händer i omvärlden. Svenska politiker är beroende av beslut i en rad andra politiska församlingar när de ska besluta om svensk lagstiftning. Globaliseringen påverkar också svenska företag. Deras förutsättningar är beroende av hur kostnader för arbetskraft eller råvaror förändras i världen. Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet. Våra medlemmar arbetar på hela arbetsmarknaden och inom många sektorer. De är utbildade inom samhällsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap och socialt arbete. Deras arbetsgivare är främst offentliga men de arbetar också i privat sektor. De jobbar i små eller stora kommuner och i landsting, i stora multinationella företag och i små enmansföretag. Många medlemmar har staten som arbetsgivare, inom kriminalvård, SiS, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det innebär att förbundet med hjälp av sina medlemmar har goda förutsättningar att presentera en sammanhållen politik om förutsättningar för välfärd. Alla är de, oavsett var på arbetsmarknaden de befinner sig, beroende av att välfärdssystemen fungerar. De vill ha bra skolor för sina barn, trygg omsorg för sina föräldrar, sjukvård i framkant, väl utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik som kommer i tid och gärna platser för teater, musik och idrott på fritiden. De vill ha sjukförsäkringssystem som fungerar när de blir sjuka och en a-kassa som ersätter inkomstbortfall och fungerar som en omställningsförsäkring vid arbetslöshet. Allt detta är verksamheter som är helt eller delvis skattefinansierade. Verksamheter som är beroende av ett jämnt inflöde av skatteintäkter till de gemensamma offentliga kassorna. För våra medlemmar är inte bara kopplingen mellan arbetslinjen och en utbyggd generell, solidariskt finansierad välfärd självklar. De ser också den tydliga kopplingen till ett bra näringslivsklimat där företag kan växa sig starka och bidra till tillväxt, låg arbetslöshet och god samhällsutveckling. De offentligt finansierade verksamheterna är beroende av väl fungerande skattesystem. Mycket av den verksamhet som våra medlemmar arbetar med är offentligt finansierad även om den allt oftare drivs i privat regi. Oavsett om driftsformen är aktiebolag, enskild firma, stiftelse, ideell förening eller kooperativ sker den huvudsakliga finansieringen med skattemedel. Det innebär att all den verksamheten är beroende av 6 Förutsättningar för välfärd

6 skatteintäkter som skapas i andra sektorer. I exempelvis privata företag av olika storlek som producerar varor och tjänster. Många av förbundets medlemmar arbetar med socialt arbete. De arbetar i kommuner med äldreomsorg eller med barnavårdsutredningar inom individ- och familjeomsorg, eller med förebyggande arbete bland unga eller vuxna missbrukare. De träffar ofta människor i svåra och utblottade situationer och i stort behov av samhället stöd och hjälp. För dem är ofta behovet av ekonomiska resurser särskilt påtagligt. Inom ramen för projektet Uppdrag Välfärd har förbundet konstaterat att det generella välfärdssystemet inte är starkare än den svagaste länken och att samhällets förmåga att stödja och hjälpa de mest utsatta är avgörande för om vi över huvud taget kan tala om generell välfärd. Sambandet mellan välfärdens tjänster och välfärdens finansiering kan inte nog betonas. För att våra medlemmar ska kunna göra ett bra jobb, kunna skapa välfärdstjänster och stötta medborgarna i deras behov av välfärd, är det nödvändigt med ett stabilt och väl fungerande näringsliv. För oss är det hela samhällets ansvar att bidra till att skapa de goda och nödvändiga förutsättningarna för ett väl fungerande näringsliv i hela Sverige. Välfärdssamhällets långsiktiga finansiering Välfärdens finansiering styrs av en rad faktorer varav flera är resultat av händelser på internationella och globala marknader. Välfärdsystemen är naturligtvis beroende av en så stabil och långsiktigt uthållig finansiering som möjligt men i ett skattefinansierat system är det också viktigt att skattebaserna är stabila och att metoderna för att ta ut skatt inte i nämnvärd grad leder till onödig negativ påverkan av tillväxten. Skattebasernas förutsättningar förändras också över tid. Det sker exempelvis till följd av internationella regleringar och avregleringar eller annan konkurrens som följer av ökat internationellt konkurrenstryck, men det sker också som en följd av inhemska förändringar inom olika sektorer. Efterfrågan på välfärdstjänster styrs av befolkningens sammansättning i ålder, social bakgrund och utbildningsnivå. Givet att finansieringen även fortsättningsvis till större delen ska vara skattefinansierad krävs stabila inkomster. Den viktigaste faktorn, tillgången till jobb, påverkar direkt skatteintäkterna. Låg arbetslöshet ger höga skatteintäkter och låga utgifter. Och det är därför det är av så stor betydelse för Akademikerförbundet SSR 7

7 samhällsekonomin att insatser för att möta arbetslöshet som en följd av strukturomvandlingar inom näringslivet sätts in så brett och så snabbt som möjligt. Demografiska utmaningar Sverige står liksom resten av Europa inför stora demografiska utmaningar de närmaste trettio åren. En växande, allt äldre befolkning ska försörjas av allt färre. I många företag och organisationer har redan generationsväxlingen börjat men man kan med fog känna stor oro för att man inte på allvar på arbetsplatserna tar denna fråga på allvar. En annan sida av den demografiska utmaningen är frågan om hur landsbygden ska kunna klara av att möta den åldrande befolkningens behov. Hur ska välfärden finansieras, när skatteintäkterna minskar? Och vem ska göra jobbet när de unga flyttat till storstäderna för att arbeta? Den ständigt pågående strukturomvandlingen leder till att kunskapsintensiteten i produktionen av produkter och tjänster hela tiden ökar, antingen direkt i företagen eller genom köpta tjänster från en växande tjänstesektor. Driftsformer och privata företag i offentligt finansierad verksamhet Akademikerförbundet SSR har länge haft uppfattningen att det är kvalitén i offentligt finansierad verksamhet som ska bedömas, inte driftsformen. Inom de branscher som förbundets medlemmar arbetar finns mycket verksamhet som ombildats från offentlig till privat och upphandling av verksamhet i kommuner och landsting sker löpande, med varierande resultat. Ett krav från förbundet har alltid varit att sätta kvalitén i den tjänst som förmedlas i fokus. Ett annat krav har handlat om insyn och transparens. Privatisering av offentlig verksamhet får inte innebära att vare sig den anställde eller medborgarens möjlighet till insyn i verksamheten minskar. Vi menar att meddelarskyddet också ska finnas för anställda i privat verksamhet. Ett tredje krav handlar om de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö som självklart inte får bli sämre vid en privatisering. Det fjärde kravet handlar om att ställa rätt krav vid upphandling av tjänster. 8 Förutsättningar för välfärd

8 Inom det sociala arbetet har det alltid funnits privata aktörer i olika former som kooperativ, stiftelser och enskilt ägande. Aktörerna har varit små och i huvudsak har systemet fungerat bra. Under den senaste tjugoårsperioden har mycket stora delar av offentlig verksamhet överförts i privat regi. Denna omvandling har skett på olika sätt inom olika verksamheter och delar av landet. Inom en del verksamheter har våra medlemmar upplevt det som positivt att få en mindre privat ägare där de särskilt betonat kortare beslutsvägar och större inflytande över den dagliga verksamheten som positivt. Inom andra verksamheter har omvandlingen upplevts som negativ där arbetstid och arbetsmiljö lyfts fram som upplevda försämringar. Omvandlingen från offentlig till privat verksamhet har gått mycket fort. Osäkerheten om vad man faktisk beställt och om det är det man beställt som man fått är utbredd. För att stärka kvalitén i både upphandlingen och uppföljningen av densamma är det nödvändigt att satsa på att utveckla beställarkompetensen ytterligare. Dagens Samhälle uppskattar i en rapport från oktober 2011 att den offentliga marknaden kan värderas till 820 miljarder kronor. De fördelas ungefär 500 miljarder på offentliga myndigheter och bolags upphandling och 300 miljarder på offentliga myndigheter och bolags övriga inköp. Under den senaste tioårsperioden har förändringen inom vårdsektorn varit tydlig. Flera stora aktörer, några finansierade av riskkapitalbolag, har blivit allt vanligare inom såväl primärvården, flera stora sjukhus som i utbildningssektorn. Utvecklingen är särskilt tydlig i de stora städerna. En aktuell fråga är om företag som inte betalar skatt i Sverige ska kunna äga och ta ut vinst i skattefinansierade verksamheter. Hela frågan om vinst i skattefinansierad verksamhet har tagit ny fart och många anser det stötande att riskkapitalbolag eller enskilda ägare kan föra ut stora vinster, istället för att återinvestera i verksamheten. Eftersom all denna verksamhet är skattefinansierad blir begreppet vinst tveksam. Det finns tyvärr många larmrapporter om bristande kvalité i äldreomsorg, förskolor, skolor och på behandlingshem ofta orsakad av för slimmade organisationer, samtidigt som det ägande företaget gått med stora vinster. En annan utveckling har inneburit en privatisering av finansieringen av välfärden. Genom nya avgifter, högre avgifter och olika former av tillval har den enskilde fått ett större ekonomiskt ansvar för välfärdens finansiering. Aktuella studier har visat att det saknats uppföljningar och utvär- Akademikerförbundet SSR 9

9 deringar om vad de omfattande privatiseringarna egentligen inneburit. SNS konstaterar i en rapport från september 2011 att det inte finns stöd för att påstå att konkurrens mellan flera aktörer faktiskt påverkar kvalitén positivt. De pekar också på bristerna i uppföljning och utvärdering av hur resurserna används. Omfattande studier och utvärderingar måste snarast initieras både på statlig och kommunal regional nivå där resultaten mäts mot medborgarnas krav på de offentliga tjänsterna samt rent företagsekonomiska utvärderingar av sättet att organisera verksamheten. Fokus måste vara riktat mot kvalitén på de tjänster som medborgarna vill ha och samtidigt klara av att ha en helhetssyn på deras behov. För oss som facklig organisation är det viktigt att hela tiden framhålla krav om kollektivavtal och andra viktiga villkor för våra medlemmar. Det är viktigt för förbundet att vara tydlig när det gäller frivilligorganisationernas sociala verksamhet. Den utgör ett komplement och får aldrig bli något som samhället lutar sig mot för huvudsaklig produktion av välfärd. Företagens vilja att satsa pengar i samhällsnyttig verksamhet är naturligtvis beroende av hur lönsamt företaget är och hur konjunkturläget bedöms. Akademikerförbundet SSR sätter kvalitén för den offentligt finansierade verksamheten i centrum, inte driftsformen. Akademikerförbundet SSR kräver meddelarfrihet också för anställda i privat verksamhet. Akademikerförbundet SSR kräver att anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö inte ska försämras vid privatiseringar. Akademikerförbundet SSR kräver att man ställer rätt krav vid upphandling Akademikerförbundet SSR kräver ett tydligt regelverk som förhindrar oskäligt vinstuttag i skattefinansierad verksamhet. Akademikerförbundet SSR kräver att omfattande studier och utvärderingar snarast initieras på nationell och regional nivå om vad privatiseringarna av offentlig verksamhet inneburit.»» Akademikerförbundet SSR menar att frivilligorganisationernas sociala verksamhet är ett komplement till den offentliga verksamheten. 10 Förutsättningar för välfärd

10 Skattesystemet Det svenska välfärdssystemet är i huvudsak skattefinansierat och det finns en stor enighet i Sverige om att det är en överlägsen modell. Röster höjs visserligen för ökade inslag av privat finansiering exempelvis genom olika försäkringslösningar men än finns inga trovärdiga förslag om ett riktigt systemskifte. Trots det så kan det bli aktuellt med en större översyn av skattesystemet för att bättre kunna möta det moderna samhällets arbetsliv och företagande. Skattesystemets betydelse som drivkraft för ett samhälles tillväxt och för individers vilja till utbildning och arbete är avgörande för möjligheterna att lyckas. I alla diskussioner om skattenivåer är det viktigt att lägga fokus på hur skattemedel används, till skola, vård, omsorg men också till vägar, trafik och kultur. Och till de gemensamma socialförsäkringssystemen, till de rättsvårdande organisationerna, till polis, domstolsväsende och kriminalvård. För att citera den tidigare socialministern Gustaf Möller Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Men när man sänker skatter ska man vara säker på att skatteintäkterna som blir kvar verkligen räcker till det vi gemensamt ska finansiera med tillräckligt god kvalitet. För näringslivet är det nödvändigt att samhället runt om företagen fungerar. De behöver inte bara fungerande infrastruktur med vägar och kommunikationer, de behöver också fungerande service för sina medarbetare och deras familjer. Skolor, barnomsorg, sjukvård men också tillgången till kultur och möjligheter till en aktiv fritid är faktorer som företag bedömer som viktiga när de etablerar ny verksamhet. Och det är sådana verksamheter som det offentliga samhället ska tillhandahålla och finansiera genom skatteuttag. Det finns många verksamheter där den samlade fördelen för samhället och näringslivet är större än enskilda vinstintressen och som därmed förutsätter stabila skatteuttag. Akademikerförbundet SSR 11

11 Nationell näringspolitik Det är nödvändigt med en nationell näringspolitik där regeringen samverkar med både näringsliv och fackliga organisationer. De senaste årens utveckling inom industrin efter den finansiella krisen ger viktiga lärdomar för framtiden. Staten måste spela en aktiv roll både när det gäller stödet till näringslivet men också i att medverka med de fackliga organisationerna för att hitta lösningar som är stöder och utvecklar den enskilde och som är långsiktigt hållbara. Sverige bör kunna vara både världens bästa land att driva företag och att vara anställd i. Näringspolitik är en del av den ekonomiska politiken och handlar om att utveckla näringsliv och företagande. Ämnesområden som är delvis nya för Akademikerförbundet SSR vars medlemmar i huvudsak arbetar inom offentlig sektor. Men eftersom näringspolitiken medverkar till att skapa jobb, till att öka efterfrågan på arbetskraft så är dess betydelse central för våra medlemmar. Behovet av en sammanhållen nationell näringspolitik är stort. Det handlar om frågor som rör utbildning- och forskningspolitik, om innovationspolitik, och om frågor som direkt rör företag och industriers förutsättningar för utveckling. Det kan handla om energipolitik, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och EU-politik. Vi måste se att vi lever i en globaliserad värld där människor och kapital rör sig fritt i jakt på den bästa avkastningen. Ökad konkurrens ställer nya krav på det gemensamma samhället och på välfärden. Sverige måste kunna konkurrera med andra länders regler, skattesystem och utbildnings och forskningsförutsättningar för att kunna locka investerare, entreprenörer och specialiserad arbetskraft. Sverige behöver både starka stora företag och många små företag. Näringspolitik handlar också om strukturförändringar och om långsiktigt arbete med nya företag och ny kunskap på en rad områden. Men näringspolitik måste också handla om hållbarhet, om utveckling och tillväxt som tar hänsyn till miljön och som bidrar till att hejda den negativa klimatutvecklingen. Livslångt lärande En väl fungerande grund- och gymnasieskola utgör grunden för näringslivets ställning och möjlighet att konkurrera med andra länder och företag. Det är också viktigt att kunna ta tillvara all den kompetens och erfarenhet som finns hos människor med en utländsk akademisk exa- 12 Förutsättningar för välfärd

12 men. Det är angeläget att metoder för validering utvecklas och används. I framtiden är det också nödvändigt att ha möjlighet att flera gånger under sitt yrkesverksamma liv kunna bygga på och fördjupa eller till och med förändra sin kompetens. Akademikerförbundet SSR vill se Mer resurser till forskning och produktutveckling Mer resurser till kompetensutveckling hos anställda Aktiv arbetsmarknadspolitik med reell möjlighet att vara smörjmedel i lågkonjunktur och vid strukturomvandlingar Svenska företag har en unik ställning i världen Sverige har en unik ställning. Trots att vi är ett så litet land har det skapats så många stora, framgångsrika, internationella företag. Electrolux, Scania, Volvo lastvagnar och Saab AB är några exempel. Få bedömare tror idag att det inom den närmsta tiden kommer att skapas särskilt många fler så stora företag. Istället tror man att framtiden ligger i att utveckla och stimulera små och medelstora företag inom både gamla och nya näringar så att de kan växa och bli nästa generations H&M och Ericsson. Det är genom att förena kompetens, kreativitet, kultur, kommunikation, kapital och klimat som en god konkurrenskraft kan skapas. I den globaliserade ekonomi som präglar vår tid är det svårare än tidigare att hitta aktörer i Sverige som tillräckligt långsiktigt kan tillskjuta kapital och hålla kvar i ägandet. Utländskt kapital blir ofta nödvändigt tidigt och redan som medelstora företag flaggas de ut, säljs, men icke desto mindre är det rimligen inom dessa mindre och medelstora företag som förutsättningen för utveckling, och kanske nya stora svenska storföretag finns. Särskilt viktigt är det därför med starkt stöd på olika sätt för att skapa möjlighet för nya innovatörer och innovationer att utvecklas och växa. För ett företags möjlighet att överleva och bli framgångsrikt är förmågan att vara först med nya idéer och kunna förverkliga dem på ett bra sätt avgörande. Med hjälp av modern teknik är det möjligt för både små och stora företag att klara detta. De stora företagen är ofta beroende av de mindre företagens möjlighet att leverera varor och tjänster som är nödvändiga i deras produktion. Det innebär att de mindre före- Akademikerförbundet SSR 13

13 tagens betydelse har ökat både därför att de utvecklar egna produkter men också som viktiga underleverantörer till stora företag. Det är i ett förbättrat samspel mellan olika företag men även samhällets olika organ som den ökande konkurrenskraften kan utvecklas. Svenska modellen en konkurrensfördel Det svenska sättet att organisera arbetsmarknaden, med starka parter och gemensamma kollektivavtal är en viktig konkurrensfördel för svensk ekonomi. Systemet skapar långsiktighet och stabilitet men också i huvudsak en god balans mellan löntagarnas krav på trygghet och utveckling och företagens krav på flexibilitet. Den svenska modellen med starka självständiga parter förutsätter att det politiska systemet bidrar i andra delar och skapar förutsättningar för global konkurrenskraft och för trygghet och en väl fungerande arbetsmarknad. Förhandlingsmodellen innebär att båda parter är lika starka i förhandlingen. Ingen av parterna behöver förlora ansiktet eftersom det finns en modell för att komma överens. Det innebär också att parterna efter en förhandling har en modell för att arbeta vidare tillsammans. Akademikerförbundet SSR ser inte turordningsreglerna i LAS som ett hinder för att skapa nya jobb i näringslivet. Den svenska modellen rymmer andra faktorer som bidragit till den gynnsamma utvecklingen för många svenska företag. Avsaknaden av allt för komplicerade hierarkier ger ofta ett bra samarbetsklimat och skapar möjligheter för medarbetare lättare kunna bidra med förslag till företagets utveckling. Utmaningarna för att skapa ett aktivt näringsliv med fler jobb och därmed ökande skatteintäkter är många. Våra fackliga kollegor i de industridominerade sektorerna menar att de ser ett nytt näringsliv växa fram där globaliseringen ökar konkurrenstrycket och industri- och tjänsteproduktionen blir allt mer integrerad. Forskning och utveckling blir ännu viktigare och de problem som följer av miljöförstörelse och klimatförändringar är en realitet. Kvinnliga företagare och bolagsstyrelseledamöter 25 procent av alla företag drivs av kvinnor. Bland förbundets egenföretagarmedlemmar är drygt 70 procent kvinnor. Men det är självklart ett samhälleligt ansvar att skapa miljöer och förutsättningar där också kvinnor känner att de vill och vågar pröva sina entreprenörs- och företagsidéer. 14 Förutsättningar för välfärd

14 En annan fråga rör kvinnors delaktighet och representation i företags ledning och bolagsstyrelse. I Sverige har fram till mars 2011 endast 35 kvinnor totalt innehaft VD-position i de svenska börsbolagen. Endast 20 procent av ledamöterna i de börsnoterade bolagen är kvinnor. I de statliga bolagen var 35 procent av styrelseordförandena kvinnor och 51 procent av ledamöterna. I Norge infördes 2004 en lagstiftning som innebär att kvinnor respektive män ska inneha minst 40 procent av platserna i börsbolagens och i företag med spritt ägandes styrelser. I Spanien beslutades 2007 om en lag som innebär att börsbolagen har åtta år på sig att se till att styrelserna har könsbalanserad sammansättning. Akademikerförbundet SSR vill se Kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser Tydligare stöd till kvinnliga företagare CSR Corporate Social Responsibility Bland företag har på senare år verksamhet som syftar till att företag ska ta socialt ansvar växt. Många företag har utarbetat särskilda policyer för CSR, Corporate Social Responsibility som kan liknas vid att företagens själv reglerar sig i en affärsmodell. Målet med CSR är att omfamna ansvaret för bolagets åtgärder och uppmuntra en positiv effekt genom sin verksamhet på miljö, konsumenter, anställda, samhällen, intressenter och alla andra medlemmar i offentligheten. I praktisk handling innebär det att företag satsar resurser i t ex en lokal idrottsförening eller i ett lokalt ungdomsprojekt som syftar till att stötta ungdomar med problem. För Akademikerförbundet SSR är det viktigt att se också denna utveckling av frivilligarbetet. Att privata företag tar en allt större del av det sociala ansvaret i exempelvis ett bostadsområde. Frågor som måste ställas handlar om företagens långsiktighet och medborgarnas inflytande över de projekt som väljs och de insatser som görs. Akademikerförbundet SSR 15

15 Kreativitet och nyföretagande Trygghet att våga tro på sina idéer och utveckla dem och dessutom våga satsa och anställa medarbetare. Det ställer krav på de gemensamma trygghetssystemen som inte bara måste rymma företagare utan också utvecklas och anpassas till de krav som företagare har. Sverige är ett land som ofta i internationella sammanhang kännetecknas av kreativitet. Den svenska skolan och den generellt sett höga utbildningsnivån bland svenskar är en av förklaringarna till detta. Under många år har näringslivet präglats av stor kreativitet. Nyföretagandet inom många sektorer och branscher har varit mycket stort. Exempel på detta finns inom både varu- och tjänsteproduktion, inom musik- och upplevelseindustrin som filmindustri, reklambyråer, tv-produktionsbolag men också jeanstillverkare och andra klädföretag växer fram i en snabb takt. I Sverige växer också andra bolag i en snabb takt. Unga industriföretag vågar utmana gamla och inte minst inom miljötekniksektorn har tillväxten av små företag varit stor. Samhällets stöd till företagare som har nya idéer genom olika program för riskkapital och nyföretagande är en viktig del i att skapa och stötta denna sektor. Särskilt viktigt är det i etableringsskedet. En grupp företagare som har det särskilt svårt på den svenska marknaden är företagare med utomeuropeisk bakgrund och det gäller inte minst möjligheterna att hitta finansiärer och möjligheten att få banklån. Därför är insatser riktade mot just denna grupp särskilt betydelsefulla. Tjänstesektorn ökar men industrin är fortsatt ledande Industrisektorn har fortfarande en mycket stor betydelse för den svenska ekonomin och för den svenska arbetsmarknaden. Trots strukturomvandlingar har industrins betydelse inte minskat och idag finns cirka personer direkt sysselsatta inom industrin och 1,4 miljoner människor indirekt beroende av industrin för sin sysselsättning. Att industrins andel av BNP och sysselsättningen fallit tillbaka beror främst på att företagstjänster flyttats ur industrin. Tjänstesektorn ökar i Sverige och dess betydelse för näringslivet och för svensk ekonomi har ökat betydligt under senare år arbetade 47 procent av dem som var sysselsatta i näringslivet i tjänstesektorn var motsvarande siffra 63 procent. Nya branscher har uppstått. 16 Förutsättningar för välfärd

16 Sådant arbete som tidigare utfördes i företagen utförs nu i konsultföretag, bemanningsföretag och genom annan utlagd eller avknoppad verksamhet. Samtidigt är kunskapen om tjänstesektorn låg och en nationell strategi för tjänsteforskning skulle kunna bidra till nödvändig kompetensutveckling. Välfärdsforskningen är ett annat stort och viktigt forskningsområde som kräver ökade resurser. Att skaffa oss mer kunskap om hur olika insatser och åtgärder stöder utveckling och främjar möjligheten för företag och organisationer i välfärdssektorn är en betydelsefull del i tjänstesektorns utveckling. Konkurrenskraftiga regioner Det kommer att krävas större, starkare och mer självständiga regioner för att klara framtidens utmaningar och att ta ett eget större ansvar för den egna regionen. Konkurrensen mellan svenska regioner skapar inga nya arbetstillfällen utan bara förflyttningar av jobb mellan kommuner och regioner. Det är i konkurrens med andra regioner i Europa och världen som nya jobb kan skapas genom att företag förlägger sin produktion till Sverige. För att klara detta och skapa starka regioner krävs insatser på nationell nivå och det krävs satsningar på universitet och högskolor. Det krävs regionala strategier och det arbetet förutsätter medverkan från näringsliv, fackliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitut och politiker. Och det krävs en fördjupad kunskap och kanske ett fokusskifte i frågor som handlar om hur tillväxt och välstånd skapas (istället för hur utgifter ska fördelas). I syfte att möta företags behov av särskild specialistkompetens i bristyrken finns särskild lagstiftning om arbetskraftsinvandring. Den fackliga erfarenheten är dock mycket negativt. Många företag utlovar regler och ersättning i linje med rådande kollektiv- och branschavtal men verkligheten har visat sig vara helt annorlunda. Migrationsverket har uppmärksammats på problemet och viss skärpning av prövningen sker. Det är viktigt att oseriösa företag och arbetsgivare inte tillåts fortsätta att utnyttja möjligheten till arbetskraftinvandring av akademiker. En annan grupp som exploateras hårt på arbetsmarknaden är papperslösa. De befinner sig i landet utan tillstånd men det är förbundets uppfattning att det inte finns någon rätt för en arbetsgivare att diskriminera någon människa. Varje anställd ska ha rätt till kollektivavtalade villkor. Akademikerförbundet SSR 17

17 Det regionalpolitiska stödet bör ha som mål att skapa stabila strukturer för näringslivsutveckling inom både industri och tjänstesektorn. De svaga regionerna måste stödjas i syfte att knyta an till den globala ekonomin och dess exportmöjligheter och att bygga starkare regionala innovationssystem. I det arbetet är det nödvändigt med ett tydligt fokus både på hur tillväxt och välstånd skapas. Det är ett politiskt ansvar att Se till att det skapas ett tydligt regionalt samarbete mellan näringsliv, fackliga organisationer och politiska företrädare. Näringspolitik på kommunal nivå När företag beslutar sig för att etablera sig på en ny plats, i en region eller i en kommun, är det oftast några faktorer som är viktigare än andra. En viktig faktor handlar om hur samhällets infrastruktur stöder medarbetarnas vardagsliv. Arbetskraftens höga produktivitet har en tydlig koppling till ett bra utbildningsväsende liksom en god folkhälsa. Det är egentligen inte konstigt att det för de flesta företag är viktigt att det finns bra skolor för barnen, att det finns fungerande hälso- och sjukvård och fungerande kollektivtrafik för resor till och från arbetet. Och att det också är viktigt med ett utbyggt kulturliv, med idrottshallar och andra fritidsaktiviteter. Och självklart ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Det måste finnas en klok blandning av hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Men den lokala näringspolitiken måste också se, underlätta och stödja den ensamme entreprenören, egenföretagaren, eller småföretagaren. Dennes behov skiljer sig naturligtvis från storföretagets men är minst lika viktigt. Småföretagarcenter och företagslotsar är exempel på verksamheter som kommuner och regioner kan starta och stödja. 18 Förutsättningar för välfärd

18 Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhälls vetare eller socionomer och arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Med medlemmar är vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några nyckelord i förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt lokala och centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Akademikerförbundet SSR 19

19 2012 Akademikerförbundet SSR Tryck: KST Infoservice, Kalmar, april 2012

20 Akademikerförbundet SSR Box 12800, Stockholm tel , fax

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från Slutsatser och rekommendationer Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från andra typer av välfärdssystem genom att vara universell, generös och i huvudsak skattefinansierad. Systemet har fungerat väl

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Vad är en god välfärd för dig?

Vad är en god välfärd för dig? RÅDSLAG VÄLFÄRD V I SO C I A L D E M O K R AT E R V I L L B J U D A IN till en öppen och kritisk diskussion om välfärdspolitiken och hur den kan utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Välfärd är

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Policy för familjerådgivning på kommunalt uppdrag

Policy för familjerådgivning på kommunalt uppdrag AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR JULI 2014 Policy för familjerådgivning på kommunalt uppdrag Policy familjerådgivare 2014 A5 2.indd 2 2014-07-04 15:19 Innehåll Bakgrund...3 Förebyggande och samhällsbesparande verksamhet...3

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Snabbrådslag om jobben i Östergötland

Snabbrådslag om jobben i Östergötland Socialdemokraterna Östergötland 2009-09-07 Snabbrådslag om jobben i Östergötland Bakgrund Arbete åt alla är en klassisk paroll. Dessutom är jobb grunden för att hålla ihop ett samhälle. Arbetslösheten

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss 2012-01-20 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss Akademikerförbundet SSR har av Saco beretts möjlighet att yttra sig över Upphandlingsutredningen 2010s delbetänkande På jakt efter

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Uppläggning av föreläsningen Begrepp och grundläggande fakta Den tredje industriella

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Läget i Kalmar län 2016

Läget i Kalmar län 2016 Läget i Kalmar län 2016 Befolkningen i Kalmar län 2015 237 200 invånare 1 nov. 2015 2,4 % av Sveriges befolkning Fler äldre, färre yngre än rikssnittet Ökande försörjningskvot: färre i arbete ska försörja

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få Välfärdstjänsternas dilemma Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en ständig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun

Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN Näringslivsstrategi för Botkyrka kommun 2 [8] Näringslivsstrategi för Botkyrka Näringslivet i Botkyrka domineras av ett par tusen småföretag och

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer