Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering"

Transkript

1 Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

2 Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

3 Innehåll Förutsättningar för välfärd Solidariskt finansierad och generell... 6 Välfärdssamhällets långsiktiga finansiering Demografiska utmaningar Driftsformer och privata företag i offentligt finansierad verksamhet Skattesystemet Nationell näringspolitik Svenska företag har en unik ställning i världen...13 Kreativitet och nyföretagande Tjänstesektorn ökar men industrin fortsatt ledande Konkurrenskraftiga regioner...17 Näringspolitik på kommunal nivå Akademikerförbundet SSR....19

4 Förutsättningar för välfärd Förutsättningar för välfärd är Akademikerförbundet SSRs program om betydelsen av starka företag och en aktiv näringspolitik för att klara god tillväxt och för att klara välfärdens långsiktiga finansiering. Programmet har växt fram som en naturlig följd av förbundets arbete med Uppdrag Välfärd. En solidariskt finansierad generell välfärd för alla medborgare är utgångspunkten och arbetslinjen och skatteintäkterna är viktiga verktyg tillsammans med en aktiv näringspolitik som ger starka och konkurrenskraftiga företag. En fungerande välfärd med skola, vård och omsorg och trygga socialförsäkringssystem är grunden för det demokratiska, trygga och mångkulturella samhället. Christin Johansson Förbundsordförande Maria Östberg Svanelind Utredningschef Akademikerförbundet SSR 5

5 Solidariskt finansierad och generell Den globala utvecklingen och den idag mycket integrerade världsekonomin gör att Sverige som nation mycket mer än tidigare är påverkat av vad som händer i omvärlden. Svenska politiker är beroende av beslut i en rad andra politiska församlingar när de ska besluta om svensk lagstiftning. Globaliseringen påverkar också svenska företag. Deras förutsättningar är beroende av hur kostnader för arbetskraft eller råvaror förändras i världen. Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet. Våra medlemmar arbetar på hela arbetsmarknaden och inom många sektorer. De är utbildade inom samhällsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap och socialt arbete. Deras arbetsgivare är främst offentliga men de arbetar också i privat sektor. De jobbar i små eller stora kommuner och i landsting, i stora multinationella företag och i små enmansföretag. Många medlemmar har staten som arbetsgivare, inom kriminalvård, SiS, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det innebär att förbundet med hjälp av sina medlemmar har goda förutsättningar att presentera en sammanhållen politik om förutsättningar för välfärd. Alla är de, oavsett var på arbetsmarknaden de befinner sig, beroende av att välfärdssystemen fungerar. De vill ha bra skolor för sina barn, trygg omsorg för sina föräldrar, sjukvård i framkant, väl utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik som kommer i tid och gärna platser för teater, musik och idrott på fritiden. De vill ha sjukförsäkringssystem som fungerar när de blir sjuka och en a-kassa som ersätter inkomstbortfall och fungerar som en omställningsförsäkring vid arbetslöshet. Allt detta är verksamheter som är helt eller delvis skattefinansierade. Verksamheter som är beroende av ett jämnt inflöde av skatteintäkter till de gemensamma offentliga kassorna. För våra medlemmar är inte bara kopplingen mellan arbetslinjen och en utbyggd generell, solidariskt finansierad välfärd självklar. De ser också den tydliga kopplingen till ett bra näringslivsklimat där företag kan växa sig starka och bidra till tillväxt, låg arbetslöshet och god samhällsutveckling. De offentligt finansierade verksamheterna är beroende av väl fungerande skattesystem. Mycket av den verksamhet som våra medlemmar arbetar med är offentligt finansierad även om den allt oftare drivs i privat regi. Oavsett om driftsformen är aktiebolag, enskild firma, stiftelse, ideell förening eller kooperativ sker den huvudsakliga finansieringen med skattemedel. Det innebär att all den verksamheten är beroende av 6 Förutsättningar för välfärd

6 skatteintäkter som skapas i andra sektorer. I exempelvis privata företag av olika storlek som producerar varor och tjänster. Många av förbundets medlemmar arbetar med socialt arbete. De arbetar i kommuner med äldreomsorg eller med barnavårdsutredningar inom individ- och familjeomsorg, eller med förebyggande arbete bland unga eller vuxna missbrukare. De träffar ofta människor i svåra och utblottade situationer och i stort behov av samhället stöd och hjälp. För dem är ofta behovet av ekonomiska resurser särskilt påtagligt. Inom ramen för projektet Uppdrag Välfärd har förbundet konstaterat att det generella välfärdssystemet inte är starkare än den svagaste länken och att samhällets förmåga att stödja och hjälpa de mest utsatta är avgörande för om vi över huvud taget kan tala om generell välfärd. Sambandet mellan välfärdens tjänster och välfärdens finansiering kan inte nog betonas. För att våra medlemmar ska kunna göra ett bra jobb, kunna skapa välfärdstjänster och stötta medborgarna i deras behov av välfärd, är det nödvändigt med ett stabilt och väl fungerande näringsliv. För oss är det hela samhällets ansvar att bidra till att skapa de goda och nödvändiga förutsättningarna för ett väl fungerande näringsliv i hela Sverige. Välfärdssamhällets långsiktiga finansiering Välfärdens finansiering styrs av en rad faktorer varav flera är resultat av händelser på internationella och globala marknader. Välfärdsystemen är naturligtvis beroende av en så stabil och långsiktigt uthållig finansiering som möjligt men i ett skattefinansierat system är det också viktigt att skattebaserna är stabila och att metoderna för att ta ut skatt inte i nämnvärd grad leder till onödig negativ påverkan av tillväxten. Skattebasernas förutsättningar förändras också över tid. Det sker exempelvis till följd av internationella regleringar och avregleringar eller annan konkurrens som följer av ökat internationellt konkurrenstryck, men det sker också som en följd av inhemska förändringar inom olika sektorer. Efterfrågan på välfärdstjänster styrs av befolkningens sammansättning i ålder, social bakgrund och utbildningsnivå. Givet att finansieringen även fortsättningsvis till större delen ska vara skattefinansierad krävs stabila inkomster. Den viktigaste faktorn, tillgången till jobb, påverkar direkt skatteintäkterna. Låg arbetslöshet ger höga skatteintäkter och låga utgifter. Och det är därför det är av så stor betydelse för Akademikerförbundet SSR 7

7 samhällsekonomin att insatser för att möta arbetslöshet som en följd av strukturomvandlingar inom näringslivet sätts in så brett och så snabbt som möjligt. Demografiska utmaningar Sverige står liksom resten av Europa inför stora demografiska utmaningar de närmaste trettio åren. En växande, allt äldre befolkning ska försörjas av allt färre. I många företag och organisationer har redan generationsväxlingen börjat men man kan med fog känna stor oro för att man inte på allvar på arbetsplatserna tar denna fråga på allvar. En annan sida av den demografiska utmaningen är frågan om hur landsbygden ska kunna klara av att möta den åldrande befolkningens behov. Hur ska välfärden finansieras, när skatteintäkterna minskar? Och vem ska göra jobbet när de unga flyttat till storstäderna för att arbeta? Den ständigt pågående strukturomvandlingen leder till att kunskapsintensiteten i produktionen av produkter och tjänster hela tiden ökar, antingen direkt i företagen eller genom köpta tjänster från en växande tjänstesektor. Driftsformer och privata företag i offentligt finansierad verksamhet Akademikerförbundet SSR har länge haft uppfattningen att det är kvalitén i offentligt finansierad verksamhet som ska bedömas, inte driftsformen. Inom de branscher som förbundets medlemmar arbetar finns mycket verksamhet som ombildats från offentlig till privat och upphandling av verksamhet i kommuner och landsting sker löpande, med varierande resultat. Ett krav från förbundet har alltid varit att sätta kvalitén i den tjänst som förmedlas i fokus. Ett annat krav har handlat om insyn och transparens. Privatisering av offentlig verksamhet får inte innebära att vare sig den anställde eller medborgarens möjlighet till insyn i verksamheten minskar. Vi menar att meddelarskyddet också ska finnas för anställda i privat verksamhet. Ett tredje krav handlar om de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö som självklart inte får bli sämre vid en privatisering. Det fjärde kravet handlar om att ställa rätt krav vid upphandling av tjänster. 8 Förutsättningar för välfärd

8 Inom det sociala arbetet har det alltid funnits privata aktörer i olika former som kooperativ, stiftelser och enskilt ägande. Aktörerna har varit små och i huvudsak har systemet fungerat bra. Under den senaste tjugoårsperioden har mycket stora delar av offentlig verksamhet överförts i privat regi. Denna omvandling har skett på olika sätt inom olika verksamheter och delar av landet. Inom en del verksamheter har våra medlemmar upplevt det som positivt att få en mindre privat ägare där de särskilt betonat kortare beslutsvägar och större inflytande över den dagliga verksamheten som positivt. Inom andra verksamheter har omvandlingen upplevts som negativ där arbetstid och arbetsmiljö lyfts fram som upplevda försämringar. Omvandlingen från offentlig till privat verksamhet har gått mycket fort. Osäkerheten om vad man faktisk beställt och om det är det man beställt som man fått är utbredd. För att stärka kvalitén i både upphandlingen och uppföljningen av densamma är det nödvändigt att satsa på att utveckla beställarkompetensen ytterligare. Dagens Samhälle uppskattar i en rapport från oktober 2011 att den offentliga marknaden kan värderas till 820 miljarder kronor. De fördelas ungefär 500 miljarder på offentliga myndigheter och bolags upphandling och 300 miljarder på offentliga myndigheter och bolags övriga inköp. Under den senaste tioårsperioden har förändringen inom vårdsektorn varit tydlig. Flera stora aktörer, några finansierade av riskkapitalbolag, har blivit allt vanligare inom såväl primärvården, flera stora sjukhus som i utbildningssektorn. Utvecklingen är särskilt tydlig i de stora städerna. En aktuell fråga är om företag som inte betalar skatt i Sverige ska kunna äga och ta ut vinst i skattefinansierade verksamheter. Hela frågan om vinst i skattefinansierad verksamhet har tagit ny fart och många anser det stötande att riskkapitalbolag eller enskilda ägare kan föra ut stora vinster, istället för att återinvestera i verksamheten. Eftersom all denna verksamhet är skattefinansierad blir begreppet vinst tveksam. Det finns tyvärr många larmrapporter om bristande kvalité i äldreomsorg, förskolor, skolor och på behandlingshem ofta orsakad av för slimmade organisationer, samtidigt som det ägande företaget gått med stora vinster. En annan utveckling har inneburit en privatisering av finansieringen av välfärden. Genom nya avgifter, högre avgifter och olika former av tillval har den enskilde fått ett större ekonomiskt ansvar för välfärdens finansiering. Aktuella studier har visat att det saknats uppföljningar och utvär- Akademikerförbundet SSR 9

9 deringar om vad de omfattande privatiseringarna egentligen inneburit. SNS konstaterar i en rapport från september 2011 att det inte finns stöd för att påstå att konkurrens mellan flera aktörer faktiskt påverkar kvalitén positivt. De pekar också på bristerna i uppföljning och utvärdering av hur resurserna används. Omfattande studier och utvärderingar måste snarast initieras både på statlig och kommunal regional nivå där resultaten mäts mot medborgarnas krav på de offentliga tjänsterna samt rent företagsekonomiska utvärderingar av sättet att organisera verksamheten. Fokus måste vara riktat mot kvalitén på de tjänster som medborgarna vill ha och samtidigt klara av att ha en helhetssyn på deras behov. För oss som facklig organisation är det viktigt att hela tiden framhålla krav om kollektivavtal och andra viktiga villkor för våra medlemmar. Det är viktigt för förbundet att vara tydlig när det gäller frivilligorganisationernas sociala verksamhet. Den utgör ett komplement och får aldrig bli något som samhället lutar sig mot för huvudsaklig produktion av välfärd. Företagens vilja att satsa pengar i samhällsnyttig verksamhet är naturligtvis beroende av hur lönsamt företaget är och hur konjunkturläget bedöms. Akademikerförbundet SSR sätter kvalitén för den offentligt finansierade verksamheten i centrum, inte driftsformen. Akademikerförbundet SSR kräver meddelarfrihet också för anställda i privat verksamhet. Akademikerförbundet SSR kräver att anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö inte ska försämras vid privatiseringar. Akademikerförbundet SSR kräver att man ställer rätt krav vid upphandling Akademikerförbundet SSR kräver ett tydligt regelverk som förhindrar oskäligt vinstuttag i skattefinansierad verksamhet. Akademikerförbundet SSR kräver att omfattande studier och utvärderingar snarast initieras på nationell och regional nivå om vad privatiseringarna av offentlig verksamhet inneburit.»» Akademikerförbundet SSR menar att frivilligorganisationernas sociala verksamhet är ett komplement till den offentliga verksamheten. 10 Förutsättningar för välfärd

10 Skattesystemet Det svenska välfärdssystemet är i huvudsak skattefinansierat och det finns en stor enighet i Sverige om att det är en överlägsen modell. Röster höjs visserligen för ökade inslag av privat finansiering exempelvis genom olika försäkringslösningar men än finns inga trovärdiga förslag om ett riktigt systemskifte. Trots det så kan det bli aktuellt med en större översyn av skattesystemet för att bättre kunna möta det moderna samhällets arbetsliv och företagande. Skattesystemets betydelse som drivkraft för ett samhälles tillväxt och för individers vilja till utbildning och arbete är avgörande för möjligheterna att lyckas. I alla diskussioner om skattenivåer är det viktigt att lägga fokus på hur skattemedel används, till skola, vård, omsorg men också till vägar, trafik och kultur. Och till de gemensamma socialförsäkringssystemen, till de rättsvårdande organisationerna, till polis, domstolsväsende och kriminalvård. För att citera den tidigare socialministern Gustaf Möller Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Men när man sänker skatter ska man vara säker på att skatteintäkterna som blir kvar verkligen räcker till det vi gemensamt ska finansiera med tillräckligt god kvalitet. För näringslivet är det nödvändigt att samhället runt om företagen fungerar. De behöver inte bara fungerande infrastruktur med vägar och kommunikationer, de behöver också fungerande service för sina medarbetare och deras familjer. Skolor, barnomsorg, sjukvård men också tillgången till kultur och möjligheter till en aktiv fritid är faktorer som företag bedömer som viktiga när de etablerar ny verksamhet. Och det är sådana verksamheter som det offentliga samhället ska tillhandahålla och finansiera genom skatteuttag. Det finns många verksamheter där den samlade fördelen för samhället och näringslivet är större än enskilda vinstintressen och som därmed förutsätter stabila skatteuttag. Akademikerförbundet SSR 11

11 Nationell näringspolitik Det är nödvändigt med en nationell näringspolitik där regeringen samverkar med både näringsliv och fackliga organisationer. De senaste årens utveckling inom industrin efter den finansiella krisen ger viktiga lärdomar för framtiden. Staten måste spela en aktiv roll både när det gäller stödet till näringslivet men också i att medverka med de fackliga organisationerna för att hitta lösningar som är stöder och utvecklar den enskilde och som är långsiktigt hållbara. Sverige bör kunna vara både världens bästa land att driva företag och att vara anställd i. Näringspolitik är en del av den ekonomiska politiken och handlar om att utveckla näringsliv och företagande. Ämnesområden som är delvis nya för Akademikerförbundet SSR vars medlemmar i huvudsak arbetar inom offentlig sektor. Men eftersom näringspolitiken medverkar till att skapa jobb, till att öka efterfrågan på arbetskraft så är dess betydelse central för våra medlemmar. Behovet av en sammanhållen nationell näringspolitik är stort. Det handlar om frågor som rör utbildning- och forskningspolitik, om innovationspolitik, och om frågor som direkt rör företag och industriers förutsättningar för utveckling. Det kan handla om energipolitik, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och EU-politik. Vi måste se att vi lever i en globaliserad värld där människor och kapital rör sig fritt i jakt på den bästa avkastningen. Ökad konkurrens ställer nya krav på det gemensamma samhället och på välfärden. Sverige måste kunna konkurrera med andra länders regler, skattesystem och utbildnings och forskningsförutsättningar för att kunna locka investerare, entreprenörer och specialiserad arbetskraft. Sverige behöver både starka stora företag och många små företag. Näringspolitik handlar också om strukturförändringar och om långsiktigt arbete med nya företag och ny kunskap på en rad områden. Men näringspolitik måste också handla om hållbarhet, om utveckling och tillväxt som tar hänsyn till miljön och som bidrar till att hejda den negativa klimatutvecklingen. Livslångt lärande En väl fungerande grund- och gymnasieskola utgör grunden för näringslivets ställning och möjlighet att konkurrera med andra länder och företag. Det är också viktigt att kunna ta tillvara all den kompetens och erfarenhet som finns hos människor med en utländsk akademisk exa- 12 Förutsättningar för välfärd

12 men. Det är angeläget att metoder för validering utvecklas och används. I framtiden är det också nödvändigt att ha möjlighet att flera gånger under sitt yrkesverksamma liv kunna bygga på och fördjupa eller till och med förändra sin kompetens. Akademikerförbundet SSR vill se Mer resurser till forskning och produktutveckling Mer resurser till kompetensutveckling hos anställda Aktiv arbetsmarknadspolitik med reell möjlighet att vara smörjmedel i lågkonjunktur och vid strukturomvandlingar Svenska företag har en unik ställning i världen Sverige har en unik ställning. Trots att vi är ett så litet land har det skapats så många stora, framgångsrika, internationella företag. Electrolux, Scania, Volvo lastvagnar och Saab AB är några exempel. Få bedömare tror idag att det inom den närmsta tiden kommer att skapas särskilt många fler så stora företag. Istället tror man att framtiden ligger i att utveckla och stimulera små och medelstora företag inom både gamla och nya näringar så att de kan växa och bli nästa generations H&M och Ericsson. Det är genom att förena kompetens, kreativitet, kultur, kommunikation, kapital och klimat som en god konkurrenskraft kan skapas. I den globaliserade ekonomi som präglar vår tid är det svårare än tidigare att hitta aktörer i Sverige som tillräckligt långsiktigt kan tillskjuta kapital och hålla kvar i ägandet. Utländskt kapital blir ofta nödvändigt tidigt och redan som medelstora företag flaggas de ut, säljs, men icke desto mindre är det rimligen inom dessa mindre och medelstora företag som förutsättningen för utveckling, och kanske nya stora svenska storföretag finns. Särskilt viktigt är det därför med starkt stöd på olika sätt för att skapa möjlighet för nya innovatörer och innovationer att utvecklas och växa. För ett företags möjlighet att överleva och bli framgångsrikt är förmågan att vara först med nya idéer och kunna förverkliga dem på ett bra sätt avgörande. Med hjälp av modern teknik är det möjligt för både små och stora företag att klara detta. De stora företagen är ofta beroende av de mindre företagens möjlighet att leverera varor och tjänster som är nödvändiga i deras produktion. Det innebär att de mindre före- Akademikerförbundet SSR 13

13 tagens betydelse har ökat både därför att de utvecklar egna produkter men också som viktiga underleverantörer till stora företag. Det är i ett förbättrat samspel mellan olika företag men även samhällets olika organ som den ökande konkurrenskraften kan utvecklas. Svenska modellen en konkurrensfördel Det svenska sättet att organisera arbetsmarknaden, med starka parter och gemensamma kollektivavtal är en viktig konkurrensfördel för svensk ekonomi. Systemet skapar långsiktighet och stabilitet men också i huvudsak en god balans mellan löntagarnas krav på trygghet och utveckling och företagens krav på flexibilitet. Den svenska modellen med starka självständiga parter förutsätter att det politiska systemet bidrar i andra delar och skapar förutsättningar för global konkurrenskraft och för trygghet och en väl fungerande arbetsmarknad. Förhandlingsmodellen innebär att båda parter är lika starka i förhandlingen. Ingen av parterna behöver förlora ansiktet eftersom det finns en modell för att komma överens. Det innebär också att parterna efter en förhandling har en modell för att arbeta vidare tillsammans. Akademikerförbundet SSR ser inte turordningsreglerna i LAS som ett hinder för att skapa nya jobb i näringslivet. Den svenska modellen rymmer andra faktorer som bidragit till den gynnsamma utvecklingen för många svenska företag. Avsaknaden av allt för komplicerade hierarkier ger ofta ett bra samarbetsklimat och skapar möjligheter för medarbetare lättare kunna bidra med förslag till företagets utveckling. Utmaningarna för att skapa ett aktivt näringsliv med fler jobb och därmed ökande skatteintäkter är många. Våra fackliga kollegor i de industridominerade sektorerna menar att de ser ett nytt näringsliv växa fram där globaliseringen ökar konkurrenstrycket och industri- och tjänsteproduktionen blir allt mer integrerad. Forskning och utveckling blir ännu viktigare och de problem som följer av miljöförstörelse och klimatförändringar är en realitet. Kvinnliga företagare och bolagsstyrelseledamöter 25 procent av alla företag drivs av kvinnor. Bland förbundets egenföretagarmedlemmar är drygt 70 procent kvinnor. Men det är självklart ett samhälleligt ansvar att skapa miljöer och förutsättningar där också kvinnor känner att de vill och vågar pröva sina entreprenörs- och företagsidéer. 14 Förutsättningar för välfärd

14 En annan fråga rör kvinnors delaktighet och representation i företags ledning och bolagsstyrelse. I Sverige har fram till mars 2011 endast 35 kvinnor totalt innehaft VD-position i de svenska börsbolagen. Endast 20 procent av ledamöterna i de börsnoterade bolagen är kvinnor. I de statliga bolagen var 35 procent av styrelseordförandena kvinnor och 51 procent av ledamöterna. I Norge infördes 2004 en lagstiftning som innebär att kvinnor respektive män ska inneha minst 40 procent av platserna i börsbolagens och i företag med spritt ägandes styrelser. I Spanien beslutades 2007 om en lag som innebär att börsbolagen har åtta år på sig att se till att styrelserna har könsbalanserad sammansättning. Akademikerförbundet SSR vill se Kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser Tydligare stöd till kvinnliga företagare CSR Corporate Social Responsibility Bland företag har på senare år verksamhet som syftar till att företag ska ta socialt ansvar växt. Många företag har utarbetat särskilda policyer för CSR, Corporate Social Responsibility som kan liknas vid att företagens själv reglerar sig i en affärsmodell. Målet med CSR är att omfamna ansvaret för bolagets åtgärder och uppmuntra en positiv effekt genom sin verksamhet på miljö, konsumenter, anställda, samhällen, intressenter och alla andra medlemmar i offentligheten. I praktisk handling innebär det att företag satsar resurser i t ex en lokal idrottsförening eller i ett lokalt ungdomsprojekt som syftar till att stötta ungdomar med problem. För Akademikerförbundet SSR är det viktigt att se också denna utveckling av frivilligarbetet. Att privata företag tar en allt större del av det sociala ansvaret i exempelvis ett bostadsområde. Frågor som måste ställas handlar om företagens långsiktighet och medborgarnas inflytande över de projekt som väljs och de insatser som görs. Akademikerförbundet SSR 15

15 Kreativitet och nyföretagande Trygghet att våga tro på sina idéer och utveckla dem och dessutom våga satsa och anställa medarbetare. Det ställer krav på de gemensamma trygghetssystemen som inte bara måste rymma företagare utan också utvecklas och anpassas till de krav som företagare har. Sverige är ett land som ofta i internationella sammanhang kännetecknas av kreativitet. Den svenska skolan och den generellt sett höga utbildningsnivån bland svenskar är en av förklaringarna till detta. Under många år har näringslivet präglats av stor kreativitet. Nyföretagandet inom många sektorer och branscher har varit mycket stort. Exempel på detta finns inom både varu- och tjänsteproduktion, inom musik- och upplevelseindustrin som filmindustri, reklambyråer, tv-produktionsbolag men också jeanstillverkare och andra klädföretag växer fram i en snabb takt. I Sverige växer också andra bolag i en snabb takt. Unga industriföretag vågar utmana gamla och inte minst inom miljötekniksektorn har tillväxten av små företag varit stor. Samhällets stöd till företagare som har nya idéer genom olika program för riskkapital och nyföretagande är en viktig del i att skapa och stötta denna sektor. Särskilt viktigt är det i etableringsskedet. En grupp företagare som har det särskilt svårt på den svenska marknaden är företagare med utomeuropeisk bakgrund och det gäller inte minst möjligheterna att hitta finansiärer och möjligheten att få banklån. Därför är insatser riktade mot just denna grupp särskilt betydelsefulla. Tjänstesektorn ökar men industrin är fortsatt ledande Industrisektorn har fortfarande en mycket stor betydelse för den svenska ekonomin och för den svenska arbetsmarknaden. Trots strukturomvandlingar har industrins betydelse inte minskat och idag finns cirka personer direkt sysselsatta inom industrin och 1,4 miljoner människor indirekt beroende av industrin för sin sysselsättning. Att industrins andel av BNP och sysselsättningen fallit tillbaka beror främst på att företagstjänster flyttats ur industrin. Tjänstesektorn ökar i Sverige och dess betydelse för näringslivet och för svensk ekonomi har ökat betydligt under senare år arbetade 47 procent av dem som var sysselsatta i näringslivet i tjänstesektorn var motsvarande siffra 63 procent. Nya branscher har uppstått. 16 Förutsättningar för välfärd

16 Sådant arbete som tidigare utfördes i företagen utförs nu i konsultföretag, bemanningsföretag och genom annan utlagd eller avknoppad verksamhet. Samtidigt är kunskapen om tjänstesektorn låg och en nationell strategi för tjänsteforskning skulle kunna bidra till nödvändig kompetensutveckling. Välfärdsforskningen är ett annat stort och viktigt forskningsområde som kräver ökade resurser. Att skaffa oss mer kunskap om hur olika insatser och åtgärder stöder utveckling och främjar möjligheten för företag och organisationer i välfärdssektorn är en betydelsefull del i tjänstesektorns utveckling. Konkurrenskraftiga regioner Det kommer att krävas större, starkare och mer självständiga regioner för att klara framtidens utmaningar och att ta ett eget större ansvar för den egna regionen. Konkurrensen mellan svenska regioner skapar inga nya arbetstillfällen utan bara förflyttningar av jobb mellan kommuner och regioner. Det är i konkurrens med andra regioner i Europa och världen som nya jobb kan skapas genom att företag förlägger sin produktion till Sverige. För att klara detta och skapa starka regioner krävs insatser på nationell nivå och det krävs satsningar på universitet och högskolor. Det krävs regionala strategier och det arbetet förutsätter medverkan från näringsliv, fackliga organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitut och politiker. Och det krävs en fördjupad kunskap och kanske ett fokusskifte i frågor som handlar om hur tillväxt och välstånd skapas (istället för hur utgifter ska fördelas). I syfte att möta företags behov av särskild specialistkompetens i bristyrken finns särskild lagstiftning om arbetskraftsinvandring. Den fackliga erfarenheten är dock mycket negativt. Många företag utlovar regler och ersättning i linje med rådande kollektiv- och branschavtal men verkligheten har visat sig vara helt annorlunda. Migrationsverket har uppmärksammats på problemet och viss skärpning av prövningen sker. Det är viktigt att oseriösa företag och arbetsgivare inte tillåts fortsätta att utnyttja möjligheten till arbetskraftinvandring av akademiker. En annan grupp som exploateras hårt på arbetsmarknaden är papperslösa. De befinner sig i landet utan tillstånd men det är förbundets uppfattning att det inte finns någon rätt för en arbetsgivare att diskriminera någon människa. Varje anställd ska ha rätt till kollektivavtalade villkor. Akademikerförbundet SSR 17

17 Det regionalpolitiska stödet bör ha som mål att skapa stabila strukturer för näringslivsutveckling inom både industri och tjänstesektorn. De svaga regionerna måste stödjas i syfte att knyta an till den globala ekonomin och dess exportmöjligheter och att bygga starkare regionala innovationssystem. I det arbetet är det nödvändigt med ett tydligt fokus både på hur tillväxt och välstånd skapas. Det är ett politiskt ansvar att Se till att det skapas ett tydligt regionalt samarbete mellan näringsliv, fackliga organisationer och politiska företrädare. Näringspolitik på kommunal nivå När företag beslutar sig för att etablera sig på en ny plats, i en region eller i en kommun, är det oftast några faktorer som är viktigare än andra. En viktig faktor handlar om hur samhällets infrastruktur stöder medarbetarnas vardagsliv. Arbetskraftens höga produktivitet har en tydlig koppling till ett bra utbildningsväsende liksom en god folkhälsa. Det är egentligen inte konstigt att det för de flesta företag är viktigt att det finns bra skolor för barnen, att det finns fungerande hälso- och sjukvård och fungerande kollektivtrafik för resor till och från arbetet. Och att det också är viktigt med ett utbyggt kulturliv, med idrottshallar och andra fritidsaktiviteter. Och självklart ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Det måste finnas en klok blandning av hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Men den lokala näringspolitiken måste också se, underlätta och stödja den ensamme entreprenören, egenföretagaren, eller småföretagaren. Dennes behov skiljer sig naturligtvis från storföretagets men är minst lika viktigt. Småföretagarcenter och företagslotsar är exempel på verksamheter som kommuner och regioner kan starta och stödja. 18 Förutsättningar för välfärd

18 Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhälls vetare eller socionomer och arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Med medlemmar är vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några nyckelord i förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt lokala och centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Akademikerförbundet SSR 19

19 2012 Akademikerförbundet SSR Tryck: KST Infoservice, Kalmar, april 2012

20 Akademikerförbundet SSR Box 12800, Stockholm tel , fax