Nedanstående text är hämtad direkt från Skatteverkets hemsida den 29 november 2011 Idrottsföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedanstående text är hämtad direkt från Skatteverkets hemsida den 29 november 2011 Idrottsföreningar"

Transkript

1 Nedanstående text är hämtad direkt från Skatteverkets hemsida den 29 november 2011 Idrottsföreningar Idrottsföreningar är som regel ideella föreningar. De följer alltså samma regler som andra ideella föreningar. Dessa allmänna regler finns under rubriken Ideella föreningar i menyn till vänster. Det finns dock ytterligare saker som idrottsföreningar ska tänka på. En idrottsutövare är en aktiv idrottsman/kvinna tränare/instruktör lagledare domare/linjemän materialförvaltare tävlingsfunktionär. Kanslipersonal, vaktmästare, ordningsvakter, kökspersonal, styrelseledamöter eller försäljningspersonal räknas inte som idrottsutövare. I en kammarrättsdom, i Göteborg , gällande BK Häcken godtogs dock att tillfälligt anlitad kökspersonal, serveringspersonal, skolvärdar och kontorsarbetare som utfört arbete i samband med den internationella fotbollstävlingen Gothia Cup, även betraktades som idrottsutövare för vilka halva prisbasbeloppsregeln ska gälla. Med idrottslig verksamhet avses enligt administrativ praxis och förarbetsuttalande normalt sådan verksamhet som anordnas av organisation ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) eller annan jämförlig organisation, jfr prop. 1990/91:76 s. 9. Även Friluftsfrämjandet har ansetts vara sådan förening som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet (RÅ 1999 ref. 25). Observera att s.k. tankesporter som exempelvis schack och bridge inte omfattas av dessa regler.

2 Idrottsföreningar och kontrolluppgifter När en idrottsförening har betalat ut ersättning eller lämnat en förmån, som sammanlagt för helt år är 100 kronor eller mer, till en person ska idrottsföreningen senast den 31 januari året därefter lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Var på kontrolluppgiften ersättningen/förmånen ska redovisas framgår av broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m." (SKV 304). Föreningen ska inte betala arbetsgivaravgifter på utbetald ersättning om ersättningen till en idrottsutövare under ett kalenderår understiger ett halvt prisbasbelopp, kronor 2011 ersättningen till någon annan än idrottsutövare under ett kalenderår understiger kronor. Kontrolluppgiftsblanketter/KU-registreringsprogram kan du beställa via vår beställningstjänst. Du kan också lämna kontrolluppgifterna elektroniskt eller via vårt registreringsprogram för kontrolluppgifter. Ansvar för att lämna kontrolluppgifter Kontrolluppgift ska lämnas utan särskilt föreläggande från Skatteverket. Det är idrottsföreningens styrelse som är ansvarig för att kontrolluppgifter lämnas. Det är straffbart att inte lämna kontrolluppgifter om man varit skyldig att lämna sådana. Skattskyldighet för mottagaren av ersättningen Privatpersoner är skyldiga att föra anteckningar över samtliga ersättningar, arvoden och förmåner för att kunna göra deklarationen oavsett om man får kontrolluppgift eller inte. Man är alltså skattskyldig för inkomsten även om arbetsgivaren missat att skicka en kontrolluppgift. I den här sammanställningen hjälper Skatteverket dig att fylla i kontrolluppgifterna på blankett KU10 (SKV 2300) för de som fått ersättning från din förening. Läs mer under rubrikerna till vänster.

3 Halva prisbasbeloppsregeln - idrottsföreningar En allmännyttig ideell förening vars huvudsakliga syfte är att främja idrottslig verksamhet är befriad från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter på vissa ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp. Sådana ersättningar medför således inte någon ytterligare kostnad. Halva prisbasbeloppsregeln gäller all ersättning som betalas ut till idrottsutövaren. Kostnadsersättningar som är avdragsgilla för idrottsutövaren räknas dock inte med i det halva prisbasbeloppet, t.ex. traktamente och bilersättning för resor i tjänsten som inte överstiger avdragsgilla schablonbelopp. Avdragsgill resekostnadsersättning för egen bil i tjänsten är 18,50 kronor/mil. Halva prisbasbeloppsregeln gäller endast för idrottsutövare. Ersättningens benämning - idrottsföreningar Skattemässigt bedöms ersättningen efter vad den faktiskt avser. Det går därför inte att döpa om en ersättning för att undgå beskattning eller för att undgå att betala arbetsgivaravgifter. Det går t.ex. inte att betala ut "tränararvode" till en styrelseledamot för att föreningen ska slippa betala arbetsgivaravgifter. Föreningen kan inte heller civilrättsligt avtala bort skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter och skyldigheten att göra skatteavdrag. Ersättning för arbete som man får i form av t.ex. varor, fri bostad, fri bil eller presentkort i stället för kontant betalning är skattepliktig. Varorna och förmånerna värderas normalt efter marknadsvärdet dvs. vad varan eller förmånen kostar ute i handeln. Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag - idrottsföreningar En förening som betalar ut ersättning till någon som inte är idrottsutövare ska betala arbetsgivaravgifter om ersättningen uppgår till kronor eller mer under året. För en idrottsutövare är gränsen för att betala arbetsgivaravgifter ett halvt prisbasbelopp, kronor Om ersättningen uppgår till ett halvt prisbasbelopp eller mer ska föreningen betala arbetsgivaravgifter på hela ersättningen. Föreningens skyldighet att dra av skatt följer skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. Om föreningen ska dra av skatt och mottagaren av ersättningen inte har sin huvudsakliga inkomst från föreningen ska föreningen dra av 30 procent i skatt från ersättningen. Föreningen får göra ett högre skatteavdrag om mottagaren begär det. Lägre avdrag får endast göras efter beslut av Skatteverket. Pensionsgrundande inkomst Idrottsersättning under ett halvt prisbasbelopp är inte pensionsgrundande för mottagaren. Reglerna om pensionsgrundande inkomst följer skyldigheten att betala arbetsgivaravgift. Stipendier - idrottsföreningar Stipendier är skattefria om de är avsedda för mottagarens utbildning. De är även skattefria om de är avsedda för andra ändamål och de inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning. Stipendiet får inte heller betalas ut periodiskt (8 kap. 5 IL). Även om en ersättning rubriceras som stipendium är den skattepliktig om den har ett direkt samband med den idrottsliga verksamheten och närmast utgör ersättning för prestationer för utbetalaren eller någon i intressegemenskap med denne. Ett stipendium som betalas ut av en förening till en idrottsutövare som är aktiv i föreningen är således som regel skattepliktigt. Ett stipendium från idrottsförbund för spel på landslagsnivå har dock ansetts skattefritt.

4 Tävlingsvinster - idrottsföreningar En tävlingsvinst är skattefri om den inte kommer från anställning eller uppdrag inte består av kontanter eller liknande, t.ex. värdepapper avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 3 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor (1 300 kr) (8 kap. 4 IL). Tävlingsvinst i form av bruksföremål, presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter), eller resa etc. är skattefri upp till angivet belopp (1 300 kr). Beloppsgränsen bedöms vid varje vinsttillfälle för sig. Pris i form av minnesföremål som medalj, plakett eller pokal etc. är skattefritt oavsett värde. Sponsorersättning - idrottsföreningar Sponsorersättning till idrottsutövare som inte bedriver näringsverksamhet, t.ex. ersättning för reklam på kläder eller fordon, utgör i normalfallet ersättning för arbete och ersättningen ska därför beskattas som inkomst av tjänst. Utbetalaren (sponsorn) ska normalt betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och redovisa ersättningen i kontrolluppgift. Läs även under reklamskatt. Sponsorersättning till idrottsutövare som bedriver hobbyverksamhet bör dock kunna utgöra inkomst i hobbyverksamheten om ersättningen har karaktär av hyra för reklamplats inom ramen för verksamheten och inte heller kan anses hänförligt till något personligt uppdragsförhållande. Detta bör då inte gälla ersättning för reklam som mottagaren bär personligen utan enbart ersättning som avser reklamplats på inventarier, i lokaler eller i publikationer och liknande. I sådana fall ska ersättningen ingå i mottagarens underlag för egenavgifter för hobbyverksamheten. Utbetalaren ska även i sådant fall lämna kontrolluppgift för ersättningen. Se vidare Skatteverkets skrivelse , (dnr /111). Förmåner - idrottsföreningar Ersättning för arbete är skattepliktig för mottagaren. Detta gäller även om ersättningen utges i form av förmåner, exempelvis bostad, bil, förbruknings- eller kapitalvaror samt tjänster av olika slag. Detta gäller oavsett om förmånen utges av föreningen, tävlingsarrangör eller sponsor etc. Förmåner värderas normalt till marknadsvärdet (61 kap. 2 IL). Vissa förmåner som exempelvis bostads-, bil- och kostförmån värderas enligt schablonregler. Även rabatterade säsongskort och liknande som idrottsutövaren får köpa och som kan nyttjas av närstående eller andra är en skattepliktig förmån för idrottsutövaren. Skatteverket lämnar årligen allmänna råd och meddelanden för värdering av bilförmån liksom för vissa andra förmåner, bl.a. arbetskläder, gåvor, kost, bostad, semesterbostad och penninglån. Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat (11 kap. 9 IL). I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande. "Kläder som har enhetlig prägel och som ska användas i den idrottsliga verksamheten, t.ex. i samband med större idrottsevenemang som världsmästerskap och europamästerskap, bör jämställas med uniform. Sådan förmån bör därför inte föranleda beskattning." Fri kost är normalt en skattepliktig förmån oavsett om den erhålls fortlöpande eller endast vid särskilda tillfällen, såsom under tjänsteresa, tjänsteförrättning, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser, studieresor och liknande. Förmån av fri kost är skattepliktig även om man har fått den utomlands. I likhet med andra förmåner är kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som utger förmånen. En förutsättning är att förmånen kan anses ha sin grund i anställningen. Om den anställde betalar för måltiden genom nettolöneavdrag räknas det av från

5 förmånsvärdet. Förmånsbeskattning utgår inte för hotellfrukost och kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen eller transporten. Traktamentsersättning - idrottsföreningar Idrottsutövare Två begrepp är väsentliga i dessa sammanhang, nämligen dels var tjänstestället är och dels var den vanliga verksamhetsorten är. Den vanliga verksamhetsorten är ett område inom ett avstånd av 50 kilometer närmaste färdväg både från tjänstestället och bostaden. En idrottsutövare har sitt tjänsteställe på den ordinarie träningsplatsen (hemmaplan). Vid tävling på annan plats (bortaplan) är idrottsutövaren på tjänsteresa. Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa kan medges om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Både tävlingen och övernattningen ska alltså ha skett utanför 50- kilometersgränsen. Avdrag medges med lika stort belopp som det traktamente man fått, dock högst fastställda schablonbelopp. Arbetsgivaren kan i dessa fall skattefritt betala ut traktamentsersättningar enligt fastställda schablonbelopp. Arbetsgivaren redovisar sådana skattefria ersättningar med kryss på kontrolluppgiften, vilket innebär att den anställde varken ska ta upp eller göra något avdrag i deklarationen. Särskilt beträffande idrottsdomare En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening eller annan arrangör har normalt sitt tjänsteställe på respektive plats där matchen eller tävlingen äger rum. Eftersom idrottsdomaren då arbetar inom den vanliga verksamhetsorten kan avdrag för ökade levnadskostnader inte medges och arbetsgivaren kan inte betala ut skattefritt traktamente. Om arbetsgivaren betalar ut traktamente ska det beskattas som vanlig lön. Vad som gäller för idrottsdomare som är anlitad av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå finns under Resor och reseersättning. Resor och reseersättning - idrottsföreningar Idrottsutövare Resor mellan bostaden och den ordinarie träningsplatsen (hemmaplan) är arbetsresor. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska den beskattas som lön. Idrottsutövaren medges avdrag för resorna enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats (arbetsresor). Resor mellan bostaden och annan plats för tävling än hemmaplan är tjänsteresor. För sådana resor medges avdrag med egen bil med 18,50 kronor/mil. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska den del av ersättningen som överstiger 18,50 kronor/mil beskattas som lön. Det innebär att arbetsgivaren skattefritt kan betala ut 18,50 kronor/mil. Arbetsgivaren redovisar sådan skattefri ersättning med kryss på kontrolluppgiften, vilket innebär att den anställde varken ska ta upp eller dra av något i deklarationen. Om föreningen håller med t.ex. spelarbuss får inte idrottsutövaren dra av något för resorna eftersom han inte har haft någon kostnad för dem. Särskilt beträffande idrottsdomare En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening, eller annan arrangör, har normalt sitt tjänsteställe på respektive plats där matchen eller tävlingen äger rum. Resor mellan bostaden och den plats där matchen eller tävlingen äger rum räknas därför som inställelseresa eller som resa mellan bostad och arbetsplats. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska ersättningen beskattas som lön. Idrottsdomaren medges avdrag enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats. En idrottsdomare som är anlitad av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå för att döma matcher eller tävlingar har normalt sitt tjänsteställe i bostaden och inte på platser där idrottstävlingen äger

6 rum. Detta gäller även om den lokala arrangören betalar ut en mindre del av ersättningen till domaren, t.ex. reseersättning. Eftersom domaren har sitt tjänsteställe i bostaden betraktas resorna från bostaden till de olika matcherna och tävlingarna som tjänsteresor. Avdrag för ökade levnadskostnader för tjänsteresa kan därmed medges om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Se vidare Skatteverkets skrivelse , dnr /111. Fria inställelse- och arbetsresor - om man bara får ersättning för resan Om en idrottsutövare som enda ersättning för sitt arbete får resorna till och från arbetsplatsen betalda, är resorna skattefria. Även kostnadsersättningar för sådana resor är skattefria förutsatt att ersättningen inte överstiger utgifterna för resorna, eller när det gäller resa med egen bil, 18,50 kronor/mil. Föreningen behöver inte lämna någon kontrolluppgift om den endast betalat ut sådan här ersättning. I Skatteverkets meddelande SKV M 2009:28 (inkomståret 2010) finns mer information om fria inställelse- och arbetsresor. Idrottsutövares kostnader - idrottsföreningar I Skatteverkets meddelande SKV M 2009:29 beskattningsåret 2010 hittar du information om reglerna om avdragsrätt för kostnader. Avdrag medges i princip för samtliga kostnader som varit nödvändiga för verksamheten, i normalfallet dock inte med så stora belopp att underskott uppstår. Man kan få göra avdrag för anskaffningskostnaden för idrottsredskap eller annan specialutrustning, beroende på utrustningens karaktär och idrottsverksamhetens omfattning. Kostnaderna kan i vissa fall alternativt beräknas enligt schablon till högst kronor/år. Om ersättningen understiger kronor medges avdrag med högst det belopp som den aktive idrottsutövaren fått i ersättning. Så här fyller du i kontrolluppgiften - idrottsföreningar Ruta 11 Denna ruta används endast om föreningen ska betala arbetsgivaravgifter. Rutan används för vanlig lön och arvoden till kanslipersonal, vaktmästare, ordningsvakter, provisioner till lottförsäljare och styrelsearvoden. I rutan redovisas även ersättning för resor mellan bostad och arbetsplats samt reseersättningar i tjänsten som överstiger 18,50 kronor/mil. Ruta 12 Denna ruta används endast om föreningen ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Samtidigt ska kryss sättas i aktuella rutor Rutorna och Resekostnads- och traktamentsersättningar upp till avdragsgilla schablonbelopp redovisas endast med ett kryss i ruta 50-52, t.ex. reseersättning för tjänsteresor upp till 18,50 kronor/mil. Resekostnadsersättning till domare ska inte kryssmarkeras i denna ruta då denna ersättning normalt är ersättning för resa mellan bostad och arbetsplats och ska redovisas i ruta 31. Ruta 20 Rutan är avsedd för utbetalda ersättningar för utgifter som mottagaren har rätt till avdrag för i sin inkomstdeklaration. Här redovisas andra typer av kostnadsersättningar än sådana som kryssmarkerats i rutorna 55-56, t.ex. telefonersättning liksom ersättningar avsedda att täcka kopiering, porto eller liknande. Även ersättning avsedd att täcka inköp av idrottsutrustning/idrottsmaterial redovisas här. I ruta 66 anges vad den utbetalda ersättningen avser. Ruta 31 I denna ruta redovisas samtliga ersättningar, dvs. både kontant lön och förmåner, för vilka föreningen inte ska betala arbetsgivaravgifter till följd av halva prisbasbeloppsregeln. I ruta 68 anges vad den utbetalda ersättningen avser. Övrigt Alla föreningar som lämnar kontrolluppgift måste ha ett organisationsnummer. För att få ett sådant måste föreningen skicka en ansökan till sitt skattekontor.

7 Utförligare information om kontrolluppgifter finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m. (SKV 304). Alla kontrolluppgifter ska innehålla den anställdes personnummer. Om personnummer saknas för någon domare kan föreningen kontakta sitt lokala förbund. Faktaruta - idrottsföreningar Ersättning till idrottsmän/funktionärer Ersättning i kronor år och högre Ersättning i kronor år 2010: Kontrolluppg. Arbetsgivaravg. Skatteavdrag Ja Nej Nej Ja Ja Ja Kontrolluppg. Arbetsgivaravg. Skatteavdrag Ja Nej Nej och högre Ja Ja Ja Ersättning till övrig personal Ersättning i kronor Kontrolluppg. Arbetsgivaravg. Skatteavdrag Ja Nej Nej och högre Ja Ja Ja

8 Idrottsutövares ersättningar och kostnader Om du har utövat någon idrott som aktiv eller som tränare, domare, funktionär eller liknade så ska du skatta för alla kontanta ersättningar, presentkort, stipendier och förmåner (t.ex. fri bil och bostad) som du har fått. Priser i form av minnesföremål är skattefria. Detsamma gäller andra tävlingsvinster om de består av föremål som värderas till högst kronor. Om du som enda ersättning för ett uppdrag eller arbete får resorna till och från arbetsplatsen betalda (och alltså inte får några andra ersättningar eller förmåner), är resorna skattefria. Även kostnadsersättning för sådana inställelse- och arbetsresor är skattefri förutsatt att ersättningen inte överstiger utgifterna för resorna, eller när det gäller resa med egen bil, 18,50 kronor/mil. Du får göra avdrag för de utgifter som varit nödvändiga för att utöva verksamheten (t.ex. för resor och inköp av idrottsredskap). Avdraget får i regel inte överstiga inkomsterna. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om idrottsutövares ersättningar och kostnader. Vill du veta mer om hur idrottsföreningen redovisar dina ersättningar på kontrolluppgiften? Det hittar du under rubriken "Idrottsföreningar och kontrolluppgifter". Ersättningar - idrottsutövare Ersättningar i samband med idrottslig verksamhet beskattas i allmänhet som inkomst av tjänst. Som skattepliktig inkomst räknas lön, arvode prispengar, segerpremier, träningsersättningar, fickpengar presentkort övergångssumma sponsorbidrag (se avsnitt 2.6 i Skatteverkets meddelande om idrottsersättningar för inkomståret 2010) ersättning för förlorad arbetsinkomst bidrag för inköp av personlig egendom som bostad och möbler bidrag för resor mellan bostad och tjänsteställe pension förmåner (se avsnitt 2.7 respektive 2.6 i Skatteverkets meddelanden om idrottsersättningar för inkomståren 2010 och 2009) stipendier (se avsnitt 2.4 i Skatteverkets meddelanden om idrottsersättningar för inkomståren 2010 och 2009). Stipendier - idrottsutövare Stipendier är skattefria om de är avsedda för mottagarens utbildning. Även om de är avsedda för andra ändamål är de skattefria om de inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning, och inte betalas ut periodiskt (8 kap.5 IL). Även om en ersättning rubriceras som stipendium är den skattepliktig om den har ett direkt samband med den idrottsliga verksamheten och närmast utgör ersättning för prestationer för utbetalaren eller någon i intressegemenskap med denne. Ett stipendium som betalas ut av en förening till en idrottsutövare som är aktiv i föreningen är således som regel skattepliktigt. Ett stipendium från idrottsförbund för spel på landslagsnivå har dock ansetts skattefritt.

9 Tävlingsvinster - idrottsutövare En tävlingsvinst är skattefri om den inte hänför sig till anställning eller uppdrag inte består av kontanter eller liknande, t.ex. värdepapper, och avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 3 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor (1 300 kr) (8 kap. 4 IL). Tävlingsvinst i form av bruksföremål, presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) eller resa etc. är skattefri upp till angivet belopp (1 300 kr). Beloppsgränsen bedöms vid varje vinsttillfälle för sig. Pris i form av minnesföremål som medalj, plakett eller pokal etc. är skattefritt oavsett värde. Sponsorersättning - idrottsutövare Sponsorersättning till idrottsutövare som inte bedriver näringsverksamhet, t.ex. ersättning för reklam på kläder eller fordon, utgör i normalfallet ersättning för arbete och ersättningen ska därför beskattas som inkomst av tjänst. Utbetalaren (sponsorn) ska normalt betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och redovisa ersättningen i kontrolluppgift. Läs även under rubriken reklamskatt till vänster. Sponsorersättning till idrottsutövare som bedriver hobbyverksamhet bör dock kunna utgöra inkomst i hobbyverksamheten om ersättningen har karaktär av hyra för reklamplats inom ramen för verksamheten och inte heller kan anses hänförligt till något personligt uppdragsförhållande. Detta bör då inte gälla ersättning för reklam som mottagaren bär personligen utan enbart ersättning som avser reklamplats på inventarier, i lokaler eller i publikationer och liknande. I sådana fall ska ersättningen ingå i mottagarens underlag för egenavgifter för hobbyverksamheten. Utbetalaren ska även i sådant fall lämna kontrolluppgift för ersättningen. Se vidare Skatteverkets ställningstagande , dnr /111. Förmåner - idrottsutövare Ersättning för arbete är skattepliktig för mottagaren. Detta gäller även om ersättningen utges i form av förmåner, exempelvis bostad, bil, förbruknings- eller kapitalvaror samt tjänster av olika slag. Detta gäller oavsett om förmånen utges av föreningen, tävlingsarrangör eller sponsor etc. Förmåner värderas normalt till marknadsvärdet (61 kap. 2 IL). Vissa förmåner som exempelvis bostads-, bil- och kostförmån värderas enligt schablonregler. Även rabatterade säsongskort och liknande som idrottsutövaren får köpa och som kan nyttjas av närstående eller andra är en skattepliktig förmån för idrottsutövaren. Skatteverket lämnar årligen allmänna råd och meddelanden för värdering av bilförmån liksom för vissa andra förmåner, bl.a. arbetskläder, gåvor, kost, bostad, semesterbostad och penninglån. Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat (11 kap. 9 IL). I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande: "Kläder som har enhetlig prägel och som ska användas i den idrottsliga verksamheten, t.ex. i samband med större idrottsevenemang som världsmästerskap och europamästerskap, bör jämställas med uniform. Sådan förmån bör därför inte föranleda beskattning." Fri kost är normalt en skattepliktig förmån oavsett om den erhålls fortlöpande eller endast vid särskilda tillfällen, såsom under tjänsteresa, tjänsteförrättning, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser, studieresor och liknande. Förmån av fri kost är skattepliktig även om du har fått den utomlands. I likhet med andra förmåner är kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen. En förutsättning är att förmånen kan anses ha sin grund i anställningen. Om den anställde betalar för måltiden genom nettolöneavdrag räknas det av från

10 förmånsvärdet. Förmånsbeskattning utgår inte för hotellfrukost och kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen eller transporten. Traktamenten - idrottsutövare Traktamente är den ersättning du får av idrottsföreningen för att täcka dina ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Två begrepp är väsentliga i detta sammanhang, nämligen dels var tjänstestället är, dels var den vanliga verksamhetsorten är. Den vanliga verksamhetsorten är ett område inom ett avstånd av 50 kilometer närmaste färdväg både från tjänstestället och bostaden. Du som idrottsutövare har ditt tjänsteställe på den ordinarie träningsplatsen (hemmaplan). Vid träningsläger och tävling på annan plats (bortaplan) är du på tjänsteresa. Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa kan medges om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Både träningen/tävlingen och övernattningen ska alltså ha skett utanför 50-kilometersgränsen. Till ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade utgifter för måltider och småutgifter samt utgifter för logi. Vid beräkningen av dessa utgifter används fastställda schablonbelopp. Du kan läsa mer om schablonbeloppen på sidan om Traktamente. Traktamente har betalats ut: I de flesta fall behöver du inte redovisa traktamentet i inkomstdeklarationen och du får då inte heller något avdrag. Det gäller när föreningen enbart med ett kryss på kontrolluppgiften har upplyst om att du fått traktamente som inte överstiger schablonbeloppen ("skattefritt" traktamente). Traktamente har inte betalats ut: Du får göra avdrag med schablonbeloppet för ökade levnadskostnader, om du gör sannolikt att du haft ökade utgifter för måltider och småutgifter. Om du själv har betalat för logi har du rätt att göra avdrag med det faktiska beloppet. Om du har haft utgifter för logi men inte kan visa storleken av dem får du göra avdrag med schablonbeloppet för logi (nattschablonen). Särskilt beträffande idrottsdomare En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening eller annan arrangör har normalt sitt tjänsteställe på platsen för den match/tävling där han dömer. Eftersom idrottsdomaren då arbetar inom den vanliga verksamhetsorten (se ovan) kan avdrag för ökade levnadskostnader inte medges och föreningen kan inte betala ut "skattefritt" traktamente. Om föreningen betalar ut traktamente ska det beskattas som vanlig lön. Vad som gäller för idrottsdomare som är anlitad av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå, läs under rubriken Resor och reseersättningar till vänster. Resor och reseersättningar - idrottsutövare Hemmaplan: Resor mellan bostaden och den ordinarie träningsplatsen är arbetsresor. Om föreningen betalar ut ersättning för sådana resor ska ersättningen beskattas som lön. Du medges avdrag för resorna enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats (arbetsresor). Bortaplan: Resor mellan bostaden och annan plats för tävling än hemmaplan är tjänsteresor. För sådana resor kan du få avdrag med egen bil med 18,50 kronor/mil. Om föreningen betalar ut ersättning för resorna ska den del av ersättningen som överstiger 18,50 kronor/mil beskattas som lön. Det innebär att föreningen "skattefritt" kan betala ut 18,50 kronor/mil. Föreningen redovisar sådan "skattefri" ersättning med kryss på kontrolluppgiften. Det innebär att du inte behöver redovisa ersättningen i inkomstdeklarationen och att du inte heller får något avdrag. Om föreningen håller med t.ex. spelarbuss kan du inte få något avdrag för resorna, eftersom du inte har haft någon kostnad. Särskilt beträffande idrottsdomare En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening eller annan arrangör har normalt sitt tjänsteställe på platsen där matchen eller tävlingen äger rum. Resor mellan bostaden och den plats

11 där matchen eller tävlingen äger rum räknas därför som inställelseresa eller som resa mellan bostad och arbetsplats. Om föreningen betalar ut ersättning för dessa resor ska ersättningen beskattas som lön. Idrottsdomaren medges avdrag enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats (arbetsresor). En idrottsdomare som är anlitad av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå för att döma matcher eller tävlingar har normalt sitt tjänsteställe i bostaden och inte på platser där idrottstävlingen äger rum. Detta gäller även om den lokala arrangören betalar ut en mindre del av ersättningen till domaren, t.ex. reseersättning. Eftersom domaren har sitt tjänsteställe i bostaden betraktas resorna från bostaden till de olika matcherna och tävlingarna som tjänsteresor. Avdrag för ökade levnadskostnader för tjänsteresa kan därmed medges om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Läs mer om "vanliga verksamhetsorten" under rubriken Traktamenten. Avdrag för idrottsredskap m.m. - idrottsutövare Du kan få avdrag för utgifter för inköp av idrottsredskap eller annan specialutrustning som du använt i den idrottsliga verksamheten. Exempel på utrustning som du kan få avdrag för: Skyddsutrustning och skyddskläder, t.ex. hjälm, hörselskydd, tandskydd, benskydd, armbågsskydd och ishockeyhandskar. Med skyddskläder menas sådana kläder och skor som har särskilda skyddsegenskaper mot bland annat mekaniska skador. Idrottsredskap som är nödvändiga för att kunna utöva sporten, t.ex. klubba, racket, bollar, skridskor, skidor och stavar. För att skor ska anses som idrottsredskap bör de vara utformade på sådant sätt att de avviker från sedvanliga träningsskor i sådan grad att de i praktiken endast kan användas vid utövande av sporten, t.ex. fotbollsskor med dobbar och skidpjäxor. Domarutrustning, t.ex. visselpipa, stoppur och signalkort. Sådana utgifter ska i regel dras av med belopp motsvarande anskaffningskostnaden. För dyrbarare utrustning med en anskaffningskostnad som överstiger kronor för inkomståret 2011 och kronor inkomståret 2010 och som kan användas under mer än tre år får du inte dra av hela utgiften på en gång. Du får i stället dela upp avdraget på lika stora årliga förslitningsavdrag. Om utrustningen kan antas kunna användas under t.ex. fem år drar du alltså av en femtedel av kostnaden årligen. Det kan bli aktuellt med avdrag med reducerat belopp om utrustningen även har karaktär av personlig levnadskostnad, eller om den kan utnyttjas även i annan verksamhet. I så fall får du avdrag med en skälig del av anskaffningskostnaden. Du kan inte få avdrag för utrustning som du har fått kostnadsfritt. Du kan inte få avdrag för kläder och skor som inte är skyddskläder eller idrottsredskap enligt ovan. Du får därför inte avdrag för t.ex. tävlingskläder, domarkläder, träningsoverall, träningsskor, regnkläder och underställ. Detta gäller även om du bara använder kläderna i tjänsten eller i tävlingssammanhang. Som ett alternativ till avdrag för idrottsredskap m.m. enligt vanliga regler, dvs. med redovisning av varje enskild utgiftspost, kan du få avdrag med ett schablonbelopp. Förutsättningarna för att du ska få beräkna kostnaderna schablonmässigt är att dina huvudsakliga inkomster kommer från någon annan verksamhet än idrottsverksamheten. Om dina inkomster från idrotten något eller några år skulle vara dina huvudsakliga inkomster (t.ex. vid studier), får du dock göra avdrag enligt schablon. du har själv svarat för huvuddelen av utgifterna för den idrottsliga verksamheten. Om nämnda förutsättningar är uppfyllda får du beräkna utgifterna schablonmässigt till ett belopp som motsvarar bruttoersättningen, dock högst kronor. Observera att utgifter för idrottsredskap m.m. bara är avdragsgilla till den del de tillsammans med övriga utgifter i ruta 06 i deklarationsblanketten överstiger kronor. Detta gäller även om du gör avdrag med schablonbeloppet kronor. I schablonbeloppet kronor ingår inte utgifter för resor och ökade levnadskostnader.

12 Faktaruta - idrottsutövare Kontrolluppgifter, pensionsgrundande inkomst och skatteavdrag Skattepliktig ersättning i kronor år 2011 Kontrolluppg. Pensionsgrundande inkomst Skatteavdrag Ja Nej Nej och högre Ja Ja Ja Skattepliktig ersättning i kronor år 2010 Kontrolluppg. Pensionsgrundande inkomst Skatteavdrag Ja Nej Nej och högre Ja Ja Ja

13 Reklamskatt - idrottsföreningar Reklamskatt betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklam kan offentliggöras på många sätt. Förutom genom annonser, kan reklam visas genom t.ex. affischering, genom skyltar på fastigheter eller fordon, på idrottskläder och andra liknande sätt. Till offentliggörande räknas också högtalarreklam på offentliga platser. Skattesatsen är 8 % utom på annonser i periodiska publikationer som inte är annonsblad, katalog eller program, där den är 3 %. Skatten beräknas i princip på ersättningen för den skattepliktiga prestationen. Skattskyldiga är de som offentliggör reklamen eller annonserna. Skyldighet att deklarera och betala skatt (redovisningsskyldighet) uppkommer när den reklamskattepliktiga omsättningen överstiger kr eller, för vissa periodiska tidningar, kr under ett beskattningsår. Reklamskatten handläggs vid Storföretagsregionen, Ludvikakontoret. Registrering sker på blanketten Registreringsanmälan reklamskatt (SKV 5339) senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas. Av fakturan till reklamköparen ska det framgå hur stor reklamskatten är. På fakturan ska också de olika delarna i sponsoravtalet specificeras, så att det framgår vilka av delarna som omfattas av reklamskatt. Läs mer om reklamskatt på webbplatsen samt i broschyren Reklamskatt (SKV 500).

14 Artistskatt (A-SINK) - idrottsföreningar Artister och idrottsmän som är bosatta utanför Sverige beskattas enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). Den som betalar ut skattepliktig ersättning till en artist, idrottsman eller ett artistföretag ska göra avdrag, redovisa den avdragna skatten och betala in den. Skatten är 15 % av den skattepliktiga inkomsten. Redovisning och betalning ska ske senast den 12 i månaden efter den månad då den skattepliktiga ersättningen betalas ut (för januari gäller den 17). Om förmåner lämnas så att den kontanta ersättningen inte är så stor att fullt skatteavdrag kan ske, är utbetalaren ansvarig för att mellanskillnaden betalas. Redovisning sker på en särskild blankett som rekvireras från Skatteverket, Ludvikakontoret. Från den 1 januari 2010 ska arbetsgivaravgifter betalas på utbetalda löner och ersättningar enligt A-SINK till artister och idrottsmän. I underlaget för arbetsgivaravgifter ska man inte räkna med: Ersättning för kostnader för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med artistisk- eller idrottslig verksamhet som betalas särskilt av arrangör/utbetalare. Kostnaderna ska kunna visas, t.ex. genom kvitton. Ersättning i annan form än kontanter om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod är högst 0,03 prisbasbelopp. De nya reglerna gäller endast ersättningar till fysiska personer. Den som betalar ut ersättning till ett utländskt bolag (juridisk person) som beskattas enligt A-SINK-lagen ska inte betala arbetsgivaravgifter. Den som omfattas av A-SINK-reglerna kan begära att bli beskattad enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen. Kontakta skattekontoret för mer information. För mer information se broschyren Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, idrottsmän m.fl. (SKV 520).

15 Sign-on bonus (spelarövergångar) - idrottsföreningar I samband med byte av klubb är det vanligt att spelaren får en ersättning utbetald i samband med övergången. Det kallas "sign-on bonus", och brukar regleras i avtal. Vid övergång inom landet ska den beskattas som lön för spelaren. Om övergång sker till ny klubb i utlandet och den svenska klubben ska betala ut ersättningen, kan ersättningen beskattas enligt inkomstskattelagen eller A- SINK beroende på var spelaren ur skatterättslig synpunkt är bosatt vid tidpunkten då ersättningen kan disponeras av spelaren. Ett alternativ till att utbetala en bonus kontant inom landet är att en direktpensionsutfästelse i stället upprättas mellan den nya klubben och spelaren, varigenom ersättningen periodiseras på framtiden för spelarens del. Det är också vanligt att den svenska klubben betalar ut en större bonus till spelare som går över från en utländsk till en svensk klubb. Bonusen utbetalas ofta till spelaren i samband med undertecknandet av spelaravtal och övergångshandlingar under tiden spelaren är att anse som bosatt i utlandet. En på detta sätt utbetald bonus beskattas enligt A-SINK. Sker utbetalningen av bonusen i Sverige ska den beskattas enligt inkomstskattelagen. Om spelaren tillhör svensk socialförsäkring ska arbetsgivaravgifter betalas oavsett om beskattning sker enligt inkomstskattelagen eller enligt A-SINK. Även om spelaren bor i ett annat land när signon bonusen betalas ut så ska arbetsgivaravgifter betalas på den utgivna ersättningen om spelaren ska omfattas av svensk socialförsäkring när han börjar arbeta för den svenska klubben.

16 Agenter - idrottsföreningar En agent är en person som avtalat med en spelare om att företräda denna i förhandlingar i samband med kontraktsskrivning. En agent kan alternativt avtala med klubb om att tillvarata dennes intressen (exempelvis i form av scoutingverksamhet). I de fall det finns ett avtal mellan agenten och spelaren, och agenten i samband med spelarövergången fått ersättning från idrottsföreningen, bör denna ersättning betraktas som spelarens personliga kostnad som föreningen betalat. Avtalet mellan spelaren och agenten är civilrättsligt giltigt, och spelaren är därför skyldig att betala det belopp spelaren och agenten kommit överens om i avtalet. Om föreningen betalar agentkostnaden har de betalat spelarens privata kostnad, vilket medför att föreningen ska betala arbetsgivaravgifter på det belopp de betalat ut till agenten för spelarens räkning. Spelaren ska beskattas för motsvarande belopp.

17 Direktpension - idrottsföreningar Direktpension är ett avtal mellan arbetsgivare och anställd om pension som i framtiden ska betalas ut direkt från arbetsgivaren till en f.d. anställd, och som t.ex. tryggas genom överföring till pensionsstiftelse eller genom avsättning på särskilt konto i balansräkningen säkerställs genom pantförskriven kapitalförsäkring eller inte tryggas/säkerställs. Det vanligaste är att den direktutfästa pensionen säkerställs genom en kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringen pantförskrivs till förmån för den som omfattas av pensionsutfästelsen, exempelvis en spelare. När pensionen börjar betalas ut ska arbetsgivaren/klubben redovisa den i underlaget för SLP (särskild löneskatt på pensionskostnader). Arbetsgivaren/klubben ska också lämna kontrolluppgift. Är mottagaren bosatt i utlandet när pensionen börjar betalas ut ska vanlig SINK (25 %) erläggas och inte A-SINK (15 %). Se också ställningstagande från Skatteverket "Idrottsutövares pension SINK eller A-SINK?" (dnr /111). Om äganderätten till kapitalförsäkringen övergår från klubb till spelare efter det att spelaravtalet löpt ut men innan pensionen har betalats ut blir lönebeskattningen beroende av var spelaren är bosatt vid denna tidpunkt. Är spelaren bosatt i utlandet ska klubben redovisa och betala A-SINK på värdet av kapitalförsäkringen vid äganderättsövergången.

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 21 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2011 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med 2005 SKV 354 utgåva 14 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 397 22 Sjöinkomstavdrag 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Bakgrund Sjömansskatten har avskaffats Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen

Läs mer

Fastställande av tjänsteställe oklar reglering och spretig praxis

Fastställande av tjänsteställe oklar reglering och spretig praxis 288 SKATTENYTT 2015 KARL-JOHAN NÖRKLIT & LYNDA ONDRASEK OLOFSSON Fastställande av tjänsteställe oklar reglering och spretig praxis Skatteverket har i ett pressmeddelande den 27 januari 2015 meddelat att

Läs mer

Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar

Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar Fastställande av tjänsteställe I 0 RAPPORT Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar En analys av rättsläget Fastställande av tjänsteställe I 2 Kostnaderna för en arbetsgivare är cirka 43

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08 2014-01-08 1 Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente m.m. enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T,

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 Innehåll 11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 11.1 Innehåll...1 11.2 Definitioner...1 11.2.1 Regelbunden ersättning...1 11.2.2 Huvudinkomst...2 11.3 Underlag för beräkning av skatteavdrag

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen SKV 353 utgåva 1 Traktamenten m.m. i byggbranschen Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbetsgivare i liknande branscher.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

10 Skatteavdrag för preliminär skatt... 1

10 Skatteavdrag för preliminär skatt... 1 Innehåll 10 Skatteavdrag för preliminär skatt... 1 10.1 Innehåll...1 10.2 Skyldighet att göra skatteavdrag...3 10.2.1 Huvudreglerna...3 10.2.2 Vem ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete?...4

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Projekt elitutveckling Föreningarnas ekonomi PM Skatterevision hur går revision till och vad revideras och vilka slutsatser kan vi dra?

Projekt elitutveckling Föreningarnas ekonomi PM Skatterevision hur går revision till och vad revideras och vilka slutsatser kan vi dra? Projekt elitutveckling Föreningarnas ekonomi PM Skatterevision hur går revision till och vad revideras och vilka slutsatser kan vi dra? Bakgrund och syfte med Skatteverkets elitprojektet Skatteverket genomför

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2015 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001]

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001] Reklamskatt [5001] 10 Reklamskatt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam 1 [5001] Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet,

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2014 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

Skattefrågor för idrottsutövare

Skattefrågor för idrottsutövare Juridiska institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan vid 20 poäng, Skatterätt Göteborgs Universitet HT 2005 Skattefrågor för idrottsutövare Författare: Jennie Sjöberg Handledare: Robert Påhlsson

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Idrottens skatter och avgifter övergripande information

Idrottens skatter och avgifter övergripande information Idrottens skatter och avgifter övergripande information Här ges en mycket övergripande redovisning av vilka skatter och avgifter som kan bli aktuella för en förening och/eller idrottsindivider. Vi rekommenderar

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Bilaga 1 Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Tillämpningsområde Detta avtal äger tillämpning på samtliga anställda inom universitetet, såvida inte uttryckligt undantag anges i särskilt

Läs mer

Kostpriser för anställda från och med den 1 augusti 2012

Kostpriser för anställda från och med den 1 augusti 2012 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-28 Diarienummer N131-0059/12 HR-avdelningen Maria Höglund-Niklasson Telefon 031-365 20 44 E-post: maria.hoglund-niklasson@angered.goteborg.se Kostpriser för anställda

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 april 2013 KLAGANDE Tedelektro AB Ombud: AA KPMG Box 227 201 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett

Läs mer

Målnummer: 3999-12 Avdelning:

Målnummer: 3999-12 Avdelning: Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2013 ref. 19 Målnummer: 3999-12 Avdelning: Avgörandedatum: 2013-04-26 Rubrik: Fråga om tjänsteställe för tolk med flera olika uppdragsgivare (I) och elektriker i bemanningsföretag

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Förmåner och representation

Förmåner och representation Förmåner och representation Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Kapitel 9 367 9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (1990:659, SLFL) Lag om särskild

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst 305 19 Vad som ska dras av i tjänst Allmänna avdragsregler Speciella avdragsregler Nödvändiga kostnader Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska

Läs mer

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Gäller 2013-05-01 till och med 2016-09-30 Sid 1 av 5 Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Inledning Detta är partsgemensamma rekommendationer från Vision,

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst Vad som ska dras av i tjänst 323 19 Vad som ska dras av i tjänst Allmänna avdragsregler Speciella avdragsregler Nödvändiga kostnader Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva

Läs mer

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode

Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 28 februari 2015. Sluträkning och redogörelse ska vara

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Utgiven 2002 av Riksskatteverket Skattemyndigheten informerar Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer