Nedanstående text är hämtad direkt från Skatteverkets hemsida den 29 november 2011 Idrottsföreningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedanstående text är hämtad direkt från Skatteverkets hemsida den 29 november 2011 Idrottsföreningar"

Transkript

1 Nedanstående text är hämtad direkt från Skatteverkets hemsida den 29 november 2011 Idrottsföreningar Idrottsföreningar är som regel ideella föreningar. De följer alltså samma regler som andra ideella föreningar. Dessa allmänna regler finns under rubriken Ideella föreningar i menyn till vänster. Det finns dock ytterligare saker som idrottsföreningar ska tänka på. En idrottsutövare är en aktiv idrottsman/kvinna tränare/instruktör lagledare domare/linjemän materialförvaltare tävlingsfunktionär. Kanslipersonal, vaktmästare, ordningsvakter, kökspersonal, styrelseledamöter eller försäljningspersonal räknas inte som idrottsutövare. I en kammarrättsdom, i Göteborg , gällande BK Häcken godtogs dock att tillfälligt anlitad kökspersonal, serveringspersonal, skolvärdar och kontorsarbetare som utfört arbete i samband med den internationella fotbollstävlingen Gothia Cup, även betraktades som idrottsutövare för vilka halva prisbasbeloppsregeln ska gälla. Med idrottslig verksamhet avses enligt administrativ praxis och förarbetsuttalande normalt sådan verksamhet som anordnas av organisation ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) eller annan jämförlig organisation, jfr prop. 1990/91:76 s. 9. Även Friluftsfrämjandet har ansetts vara sådan förening som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet (RÅ 1999 ref. 25). Observera att s.k. tankesporter som exempelvis schack och bridge inte omfattas av dessa regler.

2 Idrottsföreningar och kontrolluppgifter När en idrottsförening har betalat ut ersättning eller lämnat en förmån, som sammanlagt för helt år är 100 kronor eller mer, till en person ska idrottsföreningen senast den 31 januari året därefter lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Var på kontrolluppgiften ersättningen/förmånen ska redovisas framgår av broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m." (SKV 304). Föreningen ska inte betala arbetsgivaravgifter på utbetald ersättning om ersättningen till en idrottsutövare under ett kalenderår understiger ett halvt prisbasbelopp, kronor 2011 ersättningen till någon annan än idrottsutövare under ett kalenderår understiger kronor. Kontrolluppgiftsblanketter/KU-registreringsprogram kan du beställa via vår beställningstjänst. Du kan också lämna kontrolluppgifterna elektroniskt eller via vårt registreringsprogram för kontrolluppgifter. Ansvar för att lämna kontrolluppgifter Kontrolluppgift ska lämnas utan särskilt föreläggande från Skatteverket. Det är idrottsföreningens styrelse som är ansvarig för att kontrolluppgifter lämnas. Det är straffbart att inte lämna kontrolluppgifter om man varit skyldig att lämna sådana. Skattskyldighet för mottagaren av ersättningen Privatpersoner är skyldiga att föra anteckningar över samtliga ersättningar, arvoden och förmåner för att kunna göra deklarationen oavsett om man får kontrolluppgift eller inte. Man är alltså skattskyldig för inkomsten även om arbetsgivaren missat att skicka en kontrolluppgift. I den här sammanställningen hjälper Skatteverket dig att fylla i kontrolluppgifterna på blankett KU10 (SKV 2300) för de som fått ersättning från din förening. Läs mer under rubrikerna till vänster.

3 Halva prisbasbeloppsregeln - idrottsföreningar En allmännyttig ideell förening vars huvudsakliga syfte är att främja idrottslig verksamhet är befriad från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter på vissa ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp. Sådana ersättningar medför således inte någon ytterligare kostnad. Halva prisbasbeloppsregeln gäller all ersättning som betalas ut till idrottsutövaren. Kostnadsersättningar som är avdragsgilla för idrottsutövaren räknas dock inte med i det halva prisbasbeloppet, t.ex. traktamente och bilersättning för resor i tjänsten som inte överstiger avdragsgilla schablonbelopp. Avdragsgill resekostnadsersättning för egen bil i tjänsten är 18,50 kronor/mil. Halva prisbasbeloppsregeln gäller endast för idrottsutövare. Ersättningens benämning - idrottsföreningar Skattemässigt bedöms ersättningen efter vad den faktiskt avser. Det går därför inte att döpa om en ersättning för att undgå beskattning eller för att undgå att betala arbetsgivaravgifter. Det går t.ex. inte att betala ut "tränararvode" till en styrelseledamot för att föreningen ska slippa betala arbetsgivaravgifter. Föreningen kan inte heller civilrättsligt avtala bort skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter och skyldigheten att göra skatteavdrag. Ersättning för arbete som man får i form av t.ex. varor, fri bostad, fri bil eller presentkort i stället för kontant betalning är skattepliktig. Varorna och förmånerna värderas normalt efter marknadsvärdet dvs. vad varan eller förmånen kostar ute i handeln. Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag - idrottsföreningar En förening som betalar ut ersättning till någon som inte är idrottsutövare ska betala arbetsgivaravgifter om ersättningen uppgår till kronor eller mer under året. För en idrottsutövare är gränsen för att betala arbetsgivaravgifter ett halvt prisbasbelopp, kronor Om ersättningen uppgår till ett halvt prisbasbelopp eller mer ska föreningen betala arbetsgivaravgifter på hela ersättningen. Föreningens skyldighet att dra av skatt följer skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. Om föreningen ska dra av skatt och mottagaren av ersättningen inte har sin huvudsakliga inkomst från föreningen ska föreningen dra av 30 procent i skatt från ersättningen. Föreningen får göra ett högre skatteavdrag om mottagaren begär det. Lägre avdrag får endast göras efter beslut av Skatteverket. Pensionsgrundande inkomst Idrottsersättning under ett halvt prisbasbelopp är inte pensionsgrundande för mottagaren. Reglerna om pensionsgrundande inkomst följer skyldigheten att betala arbetsgivaravgift. Stipendier - idrottsföreningar Stipendier är skattefria om de är avsedda för mottagarens utbildning. De är även skattefria om de är avsedda för andra ändamål och de inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning. Stipendiet får inte heller betalas ut periodiskt (8 kap. 5 IL). Även om en ersättning rubriceras som stipendium är den skattepliktig om den har ett direkt samband med den idrottsliga verksamheten och närmast utgör ersättning för prestationer för utbetalaren eller någon i intressegemenskap med denne. Ett stipendium som betalas ut av en förening till en idrottsutövare som är aktiv i föreningen är således som regel skattepliktigt. Ett stipendium från idrottsförbund för spel på landslagsnivå har dock ansetts skattefritt.

4 Tävlingsvinster - idrottsföreningar En tävlingsvinst är skattefri om den inte kommer från anställning eller uppdrag inte består av kontanter eller liknande, t.ex. värdepapper avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 3 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor (1 300 kr) (8 kap. 4 IL). Tävlingsvinst i form av bruksföremål, presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter), eller resa etc. är skattefri upp till angivet belopp (1 300 kr). Beloppsgränsen bedöms vid varje vinsttillfälle för sig. Pris i form av minnesföremål som medalj, plakett eller pokal etc. är skattefritt oavsett värde. Sponsorersättning - idrottsföreningar Sponsorersättning till idrottsutövare som inte bedriver näringsverksamhet, t.ex. ersättning för reklam på kläder eller fordon, utgör i normalfallet ersättning för arbete och ersättningen ska därför beskattas som inkomst av tjänst. Utbetalaren (sponsorn) ska normalt betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och redovisa ersättningen i kontrolluppgift. Läs även under reklamskatt. Sponsorersättning till idrottsutövare som bedriver hobbyverksamhet bör dock kunna utgöra inkomst i hobbyverksamheten om ersättningen har karaktär av hyra för reklamplats inom ramen för verksamheten och inte heller kan anses hänförligt till något personligt uppdragsförhållande. Detta bör då inte gälla ersättning för reklam som mottagaren bär personligen utan enbart ersättning som avser reklamplats på inventarier, i lokaler eller i publikationer och liknande. I sådana fall ska ersättningen ingå i mottagarens underlag för egenavgifter för hobbyverksamheten. Utbetalaren ska även i sådant fall lämna kontrolluppgift för ersättningen. Se vidare Skatteverkets skrivelse , (dnr /111). Förmåner - idrottsföreningar Ersättning för arbete är skattepliktig för mottagaren. Detta gäller även om ersättningen utges i form av förmåner, exempelvis bostad, bil, förbruknings- eller kapitalvaror samt tjänster av olika slag. Detta gäller oavsett om förmånen utges av föreningen, tävlingsarrangör eller sponsor etc. Förmåner värderas normalt till marknadsvärdet (61 kap. 2 IL). Vissa förmåner som exempelvis bostads-, bil- och kostförmån värderas enligt schablonregler. Även rabatterade säsongskort och liknande som idrottsutövaren får köpa och som kan nyttjas av närstående eller andra är en skattepliktig förmån för idrottsutövaren. Skatteverket lämnar årligen allmänna råd och meddelanden för värdering av bilförmån liksom för vissa andra förmåner, bl.a. arbetskläder, gåvor, kost, bostad, semesterbostad och penninglån. Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat (11 kap. 9 IL). I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande. "Kläder som har enhetlig prägel och som ska användas i den idrottsliga verksamheten, t.ex. i samband med större idrottsevenemang som världsmästerskap och europamästerskap, bör jämställas med uniform. Sådan förmån bör därför inte föranleda beskattning." Fri kost är normalt en skattepliktig förmån oavsett om den erhålls fortlöpande eller endast vid särskilda tillfällen, såsom under tjänsteresa, tjänsteförrättning, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser, studieresor och liknande. Förmån av fri kost är skattepliktig även om man har fått den utomlands. I likhet med andra förmåner är kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som utger förmånen. En förutsättning är att förmånen kan anses ha sin grund i anställningen. Om den anställde betalar för måltiden genom nettolöneavdrag räknas det av från

5 förmånsvärdet. Förmånsbeskattning utgår inte för hotellfrukost och kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen eller transporten. Traktamentsersättning - idrottsföreningar Idrottsutövare Två begrepp är väsentliga i dessa sammanhang, nämligen dels var tjänstestället är och dels var den vanliga verksamhetsorten är. Den vanliga verksamhetsorten är ett område inom ett avstånd av 50 kilometer närmaste färdväg både från tjänstestället och bostaden. En idrottsutövare har sitt tjänsteställe på den ordinarie träningsplatsen (hemmaplan). Vid tävling på annan plats (bortaplan) är idrottsutövaren på tjänsteresa. Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa kan medges om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Både tävlingen och övernattningen ska alltså ha skett utanför 50- kilometersgränsen. Avdrag medges med lika stort belopp som det traktamente man fått, dock högst fastställda schablonbelopp. Arbetsgivaren kan i dessa fall skattefritt betala ut traktamentsersättningar enligt fastställda schablonbelopp. Arbetsgivaren redovisar sådana skattefria ersättningar med kryss på kontrolluppgiften, vilket innebär att den anställde varken ska ta upp eller göra något avdrag i deklarationen. Särskilt beträffande idrottsdomare En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening eller annan arrangör har normalt sitt tjänsteställe på respektive plats där matchen eller tävlingen äger rum. Eftersom idrottsdomaren då arbetar inom den vanliga verksamhetsorten kan avdrag för ökade levnadskostnader inte medges och arbetsgivaren kan inte betala ut skattefritt traktamente. Om arbetsgivaren betalar ut traktamente ska det beskattas som vanlig lön. Vad som gäller för idrottsdomare som är anlitad av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå finns under Resor och reseersättning. Resor och reseersättning - idrottsföreningar Idrottsutövare Resor mellan bostaden och den ordinarie träningsplatsen (hemmaplan) är arbetsresor. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska den beskattas som lön. Idrottsutövaren medges avdrag för resorna enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats (arbetsresor). Resor mellan bostaden och annan plats för tävling än hemmaplan är tjänsteresor. För sådana resor medges avdrag med egen bil med 18,50 kronor/mil. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska den del av ersättningen som överstiger 18,50 kronor/mil beskattas som lön. Det innebär att arbetsgivaren skattefritt kan betala ut 18,50 kronor/mil. Arbetsgivaren redovisar sådan skattefri ersättning med kryss på kontrolluppgiften, vilket innebär att den anställde varken ska ta upp eller dra av något i deklarationen. Om föreningen håller med t.ex. spelarbuss får inte idrottsutövaren dra av något för resorna eftersom han inte har haft någon kostnad för dem. Särskilt beträffande idrottsdomare En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening, eller annan arrangör, har normalt sitt tjänsteställe på respektive plats där matchen eller tävlingen äger rum. Resor mellan bostaden och den plats där matchen eller tävlingen äger rum räknas därför som inställelseresa eller som resa mellan bostad och arbetsplats. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för dessa resor ska ersättningen beskattas som lön. Idrottsdomaren medges avdrag enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats. En idrottsdomare som är anlitad av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå för att döma matcher eller tävlingar har normalt sitt tjänsteställe i bostaden och inte på platser där idrottstävlingen äger

6 rum. Detta gäller även om den lokala arrangören betalar ut en mindre del av ersättningen till domaren, t.ex. reseersättning. Eftersom domaren har sitt tjänsteställe i bostaden betraktas resorna från bostaden till de olika matcherna och tävlingarna som tjänsteresor. Avdrag för ökade levnadskostnader för tjänsteresa kan därmed medges om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Se vidare Skatteverkets skrivelse , dnr /111. Fria inställelse- och arbetsresor - om man bara får ersättning för resan Om en idrottsutövare som enda ersättning för sitt arbete får resorna till och från arbetsplatsen betalda, är resorna skattefria. Även kostnadsersättningar för sådana resor är skattefria förutsatt att ersättningen inte överstiger utgifterna för resorna, eller när det gäller resa med egen bil, 18,50 kronor/mil. Föreningen behöver inte lämna någon kontrolluppgift om den endast betalat ut sådan här ersättning. I Skatteverkets meddelande SKV M 2009:28 (inkomståret 2010) finns mer information om fria inställelse- och arbetsresor. Idrottsutövares kostnader - idrottsföreningar I Skatteverkets meddelande SKV M 2009:29 beskattningsåret 2010 hittar du information om reglerna om avdragsrätt för kostnader. Avdrag medges i princip för samtliga kostnader som varit nödvändiga för verksamheten, i normalfallet dock inte med så stora belopp att underskott uppstår. Man kan få göra avdrag för anskaffningskostnaden för idrottsredskap eller annan specialutrustning, beroende på utrustningens karaktär och idrottsverksamhetens omfattning. Kostnaderna kan i vissa fall alternativt beräknas enligt schablon till högst kronor/år. Om ersättningen understiger kronor medges avdrag med högst det belopp som den aktive idrottsutövaren fått i ersättning. Så här fyller du i kontrolluppgiften - idrottsföreningar Ruta 11 Denna ruta används endast om föreningen ska betala arbetsgivaravgifter. Rutan används för vanlig lön och arvoden till kanslipersonal, vaktmästare, ordningsvakter, provisioner till lottförsäljare och styrelsearvoden. I rutan redovisas även ersättning för resor mellan bostad och arbetsplats samt reseersättningar i tjänsten som överstiger 18,50 kronor/mil. Ruta 12 Denna ruta används endast om föreningen ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Samtidigt ska kryss sättas i aktuella rutor Rutorna och Resekostnads- och traktamentsersättningar upp till avdragsgilla schablonbelopp redovisas endast med ett kryss i ruta 50-52, t.ex. reseersättning för tjänsteresor upp till 18,50 kronor/mil. Resekostnadsersättning till domare ska inte kryssmarkeras i denna ruta då denna ersättning normalt är ersättning för resa mellan bostad och arbetsplats och ska redovisas i ruta 31. Ruta 20 Rutan är avsedd för utbetalda ersättningar för utgifter som mottagaren har rätt till avdrag för i sin inkomstdeklaration. Här redovisas andra typer av kostnadsersättningar än sådana som kryssmarkerats i rutorna 55-56, t.ex. telefonersättning liksom ersättningar avsedda att täcka kopiering, porto eller liknande. Även ersättning avsedd att täcka inköp av idrottsutrustning/idrottsmaterial redovisas här. I ruta 66 anges vad den utbetalda ersättningen avser. Ruta 31 I denna ruta redovisas samtliga ersättningar, dvs. både kontant lön och förmåner, för vilka föreningen inte ska betala arbetsgivaravgifter till följd av halva prisbasbeloppsregeln. I ruta 68 anges vad den utbetalda ersättningen avser. Övrigt Alla föreningar som lämnar kontrolluppgift måste ha ett organisationsnummer. För att få ett sådant måste föreningen skicka en ansökan till sitt skattekontor.

7 Utförligare information om kontrolluppgifter finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m. (SKV 304). Alla kontrolluppgifter ska innehålla den anställdes personnummer. Om personnummer saknas för någon domare kan föreningen kontakta sitt lokala förbund. Faktaruta - idrottsföreningar Ersättning till idrottsmän/funktionärer Ersättning i kronor år och högre Ersättning i kronor år 2010: Kontrolluppg. Arbetsgivaravg. Skatteavdrag Ja Nej Nej Ja Ja Ja Kontrolluppg. Arbetsgivaravg. Skatteavdrag Ja Nej Nej och högre Ja Ja Ja Ersättning till övrig personal Ersättning i kronor Kontrolluppg. Arbetsgivaravg. Skatteavdrag Ja Nej Nej och högre Ja Ja Ja

8 Idrottsutövares ersättningar och kostnader Om du har utövat någon idrott som aktiv eller som tränare, domare, funktionär eller liknade så ska du skatta för alla kontanta ersättningar, presentkort, stipendier och förmåner (t.ex. fri bil och bostad) som du har fått. Priser i form av minnesföremål är skattefria. Detsamma gäller andra tävlingsvinster om de består av föremål som värderas till högst kronor. Om du som enda ersättning för ett uppdrag eller arbete får resorna till och från arbetsplatsen betalda (och alltså inte får några andra ersättningar eller förmåner), är resorna skattefria. Även kostnadsersättning för sådana inställelse- och arbetsresor är skattefri förutsatt att ersättningen inte överstiger utgifterna för resorna, eller när det gäller resa med egen bil, 18,50 kronor/mil. Du får göra avdrag för de utgifter som varit nödvändiga för att utöva verksamheten (t.ex. för resor och inköp av idrottsredskap). Avdraget får i regel inte överstiga inkomsterna. Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om idrottsutövares ersättningar och kostnader. Vill du veta mer om hur idrottsföreningen redovisar dina ersättningar på kontrolluppgiften? Det hittar du under rubriken "Idrottsföreningar och kontrolluppgifter". Ersättningar - idrottsutövare Ersättningar i samband med idrottslig verksamhet beskattas i allmänhet som inkomst av tjänst. Som skattepliktig inkomst räknas lön, arvode prispengar, segerpremier, träningsersättningar, fickpengar presentkort övergångssumma sponsorbidrag (se avsnitt 2.6 i Skatteverkets meddelande om idrottsersättningar för inkomståret 2010) ersättning för förlorad arbetsinkomst bidrag för inköp av personlig egendom som bostad och möbler bidrag för resor mellan bostad och tjänsteställe pension förmåner (se avsnitt 2.7 respektive 2.6 i Skatteverkets meddelanden om idrottsersättningar för inkomståren 2010 och 2009) stipendier (se avsnitt 2.4 i Skatteverkets meddelanden om idrottsersättningar för inkomståren 2010 och 2009). Stipendier - idrottsutövare Stipendier är skattefria om de är avsedda för mottagarens utbildning. Även om de är avsedda för andra ändamål är de skattefria om de inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning, och inte betalas ut periodiskt (8 kap.5 IL). Även om en ersättning rubriceras som stipendium är den skattepliktig om den har ett direkt samband med den idrottsliga verksamheten och närmast utgör ersättning för prestationer för utbetalaren eller någon i intressegemenskap med denne. Ett stipendium som betalas ut av en förening till en idrottsutövare som är aktiv i föreningen är således som regel skattepliktigt. Ett stipendium från idrottsförbund för spel på landslagsnivå har dock ansetts skattefritt.

9 Tävlingsvinster - idrottsutövare En tävlingsvinst är skattefri om den inte hänför sig till anställning eller uppdrag inte består av kontanter eller liknande, t.ex. värdepapper, och avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 3 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor (1 300 kr) (8 kap. 4 IL). Tävlingsvinst i form av bruksföremål, presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) eller resa etc. är skattefri upp till angivet belopp (1 300 kr). Beloppsgränsen bedöms vid varje vinsttillfälle för sig. Pris i form av minnesföremål som medalj, plakett eller pokal etc. är skattefritt oavsett värde. Sponsorersättning - idrottsutövare Sponsorersättning till idrottsutövare som inte bedriver näringsverksamhet, t.ex. ersättning för reklam på kläder eller fordon, utgör i normalfallet ersättning för arbete och ersättningen ska därför beskattas som inkomst av tjänst. Utbetalaren (sponsorn) ska normalt betala arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och redovisa ersättningen i kontrolluppgift. Läs även under rubriken reklamskatt till vänster. Sponsorersättning till idrottsutövare som bedriver hobbyverksamhet bör dock kunna utgöra inkomst i hobbyverksamheten om ersättningen har karaktär av hyra för reklamplats inom ramen för verksamheten och inte heller kan anses hänförligt till något personligt uppdragsförhållande. Detta bör då inte gälla ersättning för reklam som mottagaren bär personligen utan enbart ersättning som avser reklamplats på inventarier, i lokaler eller i publikationer och liknande. I sådana fall ska ersättningen ingå i mottagarens underlag för egenavgifter för hobbyverksamheten. Utbetalaren ska även i sådant fall lämna kontrolluppgift för ersättningen. Se vidare Skatteverkets ställningstagande , dnr /111. Förmåner - idrottsutövare Ersättning för arbete är skattepliktig för mottagaren. Detta gäller även om ersättningen utges i form av förmåner, exempelvis bostad, bil, förbruknings- eller kapitalvaror samt tjänster av olika slag. Detta gäller oavsett om förmånen utges av föreningen, tävlingsarrangör eller sponsor etc. Förmåner värderas normalt till marknadsvärdet (61 kap. 2 IL). Vissa förmåner som exempelvis bostads-, bil- och kostförmån värderas enligt schablonregler. Även rabatterade säsongskort och liknande som idrottsutövaren får köpa och som kan nyttjas av närstående eller andra är en skattepliktig förmån för idrottsutövaren. Skatteverket lämnar årligen allmänna råd och meddelanden för värdering av bilförmån liksom för vissa andra förmåner, bl.a. arbetskläder, gåvor, kost, bostad, semesterbostad och penninglån. Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri om förmånen avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat (11 kap. 9 IL). I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande: "Kläder som har enhetlig prägel och som ska användas i den idrottsliga verksamheten, t.ex. i samband med större idrottsevenemang som världsmästerskap och europamästerskap, bör jämställas med uniform. Sådan förmån bör därför inte föranleda beskattning." Fri kost är normalt en skattepliktig förmån oavsett om den erhålls fortlöpande eller endast vid särskilda tillfällen, såsom under tjänsteresa, tjänsteförrättning, tjänstgöring på annan ort, kurser, kongresser, konferenser, studieresor och liknande. Förmån av fri kost är skattepliktig även om du har fått den utomlands. I likhet med andra förmåner är kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen. En förutsättning är att förmånen kan anses ha sin grund i anställningen. Om den anställde betalar för måltiden genom nettolöneavdrag räknas det av från

10 förmånsvärdet. Förmånsbeskattning utgår inte för hotellfrukost och kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen eller transporten. Traktamenten - idrottsutövare Traktamente är den ersättning du får av idrottsföreningen för att täcka dina ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Två begrepp är väsentliga i detta sammanhang, nämligen dels var tjänstestället är, dels var den vanliga verksamhetsorten är. Den vanliga verksamhetsorten är ett område inom ett avstånd av 50 kilometer närmaste färdväg både från tjänstestället och bostaden. Du som idrottsutövare har ditt tjänsteställe på den ordinarie träningsplatsen (hemmaplan). Vid träningsläger och tävling på annan plats (bortaplan) är du på tjänsteresa. Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa kan medges om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Både träningen/tävlingen och övernattningen ska alltså ha skett utanför 50-kilometersgränsen. Till ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade utgifter för måltider och småutgifter samt utgifter för logi. Vid beräkningen av dessa utgifter används fastställda schablonbelopp. Du kan läsa mer om schablonbeloppen på sidan om Traktamente. Traktamente har betalats ut: I de flesta fall behöver du inte redovisa traktamentet i inkomstdeklarationen och du får då inte heller något avdrag. Det gäller när föreningen enbart med ett kryss på kontrolluppgiften har upplyst om att du fått traktamente som inte överstiger schablonbeloppen ("skattefritt" traktamente). Traktamente har inte betalats ut: Du får göra avdrag med schablonbeloppet för ökade levnadskostnader, om du gör sannolikt att du haft ökade utgifter för måltider och småutgifter. Om du själv har betalat för logi har du rätt att göra avdrag med det faktiska beloppet. Om du har haft utgifter för logi men inte kan visa storleken av dem får du göra avdrag med schablonbeloppet för logi (nattschablonen). Särskilt beträffande idrottsdomare En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening eller annan arrangör har normalt sitt tjänsteställe på platsen för den match/tävling där han dömer. Eftersom idrottsdomaren då arbetar inom den vanliga verksamhetsorten (se ovan) kan avdrag för ökade levnadskostnader inte medges och föreningen kan inte betala ut "skattefritt" traktamente. Om föreningen betalar ut traktamente ska det beskattas som vanlig lön. Vad som gäller för idrottsdomare som är anlitad av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå, läs under rubriken Resor och reseersättningar till vänster. Resor och reseersättningar - idrottsutövare Hemmaplan: Resor mellan bostaden och den ordinarie träningsplatsen är arbetsresor. Om föreningen betalar ut ersättning för sådana resor ska ersättningen beskattas som lön. Du medges avdrag för resorna enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats (arbetsresor). Bortaplan: Resor mellan bostaden och annan plats för tävling än hemmaplan är tjänsteresor. För sådana resor kan du få avdrag med egen bil med 18,50 kronor/mil. Om föreningen betalar ut ersättning för resorna ska den del av ersättningen som överstiger 18,50 kronor/mil beskattas som lön. Det innebär att föreningen "skattefritt" kan betala ut 18,50 kronor/mil. Föreningen redovisar sådan "skattefri" ersättning med kryss på kontrolluppgiften. Det innebär att du inte behöver redovisa ersättningen i inkomstdeklarationen och att du inte heller får något avdrag. Om föreningen håller med t.ex. spelarbuss kan du inte få något avdrag för resorna, eftersom du inte har haft någon kostnad. Särskilt beträffande idrottsdomare En idrottsdomare som är anlitad av en idrottsförening eller annan arrangör har normalt sitt tjänsteställe på platsen där matchen eller tävlingen äger rum. Resor mellan bostaden och den plats

11 där matchen eller tävlingen äger rum räknas därför som inställelseresa eller som resa mellan bostad och arbetsplats. Om föreningen betalar ut ersättning för dessa resor ska ersättningen beskattas som lön. Idrottsdomaren medges avdrag enligt reglerna för resor mellan bostad och arbetsplats (arbetsresor). En idrottsdomare som är anlitad av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå för att döma matcher eller tävlingar har normalt sitt tjänsteställe i bostaden och inte på platser där idrottstävlingen äger rum. Detta gäller även om den lokala arrangören betalar ut en mindre del av ersättningen till domaren, t.ex. reseersättning. Eftersom domaren har sitt tjänsteställe i bostaden betraktas resorna från bostaden till de olika matcherna och tävlingarna som tjänsteresor. Avdrag för ökade levnadskostnader för tjänsteresa kan därmed medges om tjänsteresan varit förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Läs mer om "vanliga verksamhetsorten" under rubriken Traktamenten. Avdrag för idrottsredskap m.m. - idrottsutövare Du kan få avdrag för utgifter för inköp av idrottsredskap eller annan specialutrustning som du använt i den idrottsliga verksamheten. Exempel på utrustning som du kan få avdrag för: Skyddsutrustning och skyddskläder, t.ex. hjälm, hörselskydd, tandskydd, benskydd, armbågsskydd och ishockeyhandskar. Med skyddskläder menas sådana kläder och skor som har särskilda skyddsegenskaper mot bland annat mekaniska skador. Idrottsredskap som är nödvändiga för att kunna utöva sporten, t.ex. klubba, racket, bollar, skridskor, skidor och stavar. För att skor ska anses som idrottsredskap bör de vara utformade på sådant sätt att de avviker från sedvanliga träningsskor i sådan grad att de i praktiken endast kan användas vid utövande av sporten, t.ex. fotbollsskor med dobbar och skidpjäxor. Domarutrustning, t.ex. visselpipa, stoppur och signalkort. Sådana utgifter ska i regel dras av med belopp motsvarande anskaffningskostnaden. För dyrbarare utrustning med en anskaffningskostnad som överstiger kronor för inkomståret 2011 och kronor inkomståret 2010 och som kan användas under mer än tre år får du inte dra av hela utgiften på en gång. Du får i stället dela upp avdraget på lika stora årliga förslitningsavdrag. Om utrustningen kan antas kunna användas under t.ex. fem år drar du alltså av en femtedel av kostnaden årligen. Det kan bli aktuellt med avdrag med reducerat belopp om utrustningen även har karaktär av personlig levnadskostnad, eller om den kan utnyttjas även i annan verksamhet. I så fall får du avdrag med en skälig del av anskaffningskostnaden. Du kan inte få avdrag för utrustning som du har fått kostnadsfritt. Du kan inte få avdrag för kläder och skor som inte är skyddskläder eller idrottsredskap enligt ovan. Du får därför inte avdrag för t.ex. tävlingskläder, domarkläder, träningsoverall, träningsskor, regnkläder och underställ. Detta gäller även om du bara använder kläderna i tjänsten eller i tävlingssammanhang. Som ett alternativ till avdrag för idrottsredskap m.m. enligt vanliga regler, dvs. med redovisning av varje enskild utgiftspost, kan du få avdrag med ett schablonbelopp. Förutsättningarna för att du ska få beräkna kostnaderna schablonmässigt är att dina huvudsakliga inkomster kommer från någon annan verksamhet än idrottsverksamheten. Om dina inkomster från idrotten något eller några år skulle vara dina huvudsakliga inkomster (t.ex. vid studier), får du dock göra avdrag enligt schablon. du har själv svarat för huvuddelen av utgifterna för den idrottsliga verksamheten. Om nämnda förutsättningar är uppfyllda får du beräkna utgifterna schablonmässigt till ett belopp som motsvarar bruttoersättningen, dock högst kronor. Observera att utgifter för idrottsredskap m.m. bara är avdragsgilla till den del de tillsammans med övriga utgifter i ruta 06 i deklarationsblanketten överstiger kronor. Detta gäller även om du gör avdrag med schablonbeloppet kronor. I schablonbeloppet kronor ingår inte utgifter för resor och ökade levnadskostnader.

12 Faktaruta - idrottsutövare Kontrolluppgifter, pensionsgrundande inkomst och skatteavdrag Skattepliktig ersättning i kronor år 2011 Kontrolluppg. Pensionsgrundande inkomst Skatteavdrag Ja Nej Nej och högre Ja Ja Ja Skattepliktig ersättning i kronor år 2010 Kontrolluppg. Pensionsgrundande inkomst Skatteavdrag Ja Nej Nej och högre Ja Ja Ja

13 Reklamskatt - idrottsföreningar Reklamskatt betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklam kan offentliggöras på många sätt. Förutom genom annonser, kan reklam visas genom t.ex. affischering, genom skyltar på fastigheter eller fordon, på idrottskläder och andra liknande sätt. Till offentliggörande räknas också högtalarreklam på offentliga platser. Skattesatsen är 8 % utom på annonser i periodiska publikationer som inte är annonsblad, katalog eller program, där den är 3 %. Skatten beräknas i princip på ersättningen för den skattepliktiga prestationen. Skattskyldiga är de som offentliggör reklamen eller annonserna. Skyldighet att deklarera och betala skatt (redovisningsskyldighet) uppkommer när den reklamskattepliktiga omsättningen överstiger kr eller, för vissa periodiska tidningar, kr under ett beskattningsår. Reklamskatten handläggs vid Storföretagsregionen, Ludvikakontoret. Registrering sker på blanketten Registreringsanmälan reklamskatt (SKV 5339) senast två veckor innan verksamheten påbörjas eller övertas. Av fakturan till reklamköparen ska det framgå hur stor reklamskatten är. På fakturan ska också de olika delarna i sponsoravtalet specificeras, så att det framgår vilka av delarna som omfattas av reklamskatt. Läs mer om reklamskatt på webbplatsen samt i broschyren Reklamskatt (SKV 500).

14 Artistskatt (A-SINK) - idrottsföreningar Artister och idrottsmän som är bosatta utanför Sverige beskattas enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). Den som betalar ut skattepliktig ersättning till en artist, idrottsman eller ett artistföretag ska göra avdrag, redovisa den avdragna skatten och betala in den. Skatten är 15 % av den skattepliktiga inkomsten. Redovisning och betalning ska ske senast den 12 i månaden efter den månad då den skattepliktiga ersättningen betalas ut (för januari gäller den 17). Om förmåner lämnas så att den kontanta ersättningen inte är så stor att fullt skatteavdrag kan ske, är utbetalaren ansvarig för att mellanskillnaden betalas. Redovisning sker på en särskild blankett som rekvireras från Skatteverket, Ludvikakontoret. Från den 1 januari 2010 ska arbetsgivaravgifter betalas på utbetalda löner och ersättningar enligt A-SINK till artister och idrottsmän. I underlaget för arbetsgivaravgifter ska man inte räkna med: Ersättning för kostnader för nödvändig resa eller transport samt förmån av kost och logi i samband med artistisk- eller idrottslig verksamhet som betalas särskilt av arrangör/utbetalare. Kostnaderna ska kunna visas, t.ex. genom kvitton. Ersättning i annan form än kontanter om det sammanlagda värdet från en utbetalare under en redovisningsperiod är högst 0,03 prisbasbelopp. De nya reglerna gäller endast ersättningar till fysiska personer. Den som betalar ut ersättning till ett utländskt bolag (juridisk person) som beskattas enligt A-SINK-lagen ska inte betala arbetsgivaravgifter. Den som omfattas av A-SINK-reglerna kan begära att bli beskattad enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen. Kontakta skattekontoret för mer information. För mer information se broschyren Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, idrottsmän m.fl. (SKV 520).

15 Sign-on bonus (spelarövergångar) - idrottsföreningar I samband med byte av klubb är det vanligt att spelaren får en ersättning utbetald i samband med övergången. Det kallas "sign-on bonus", och brukar regleras i avtal. Vid övergång inom landet ska den beskattas som lön för spelaren. Om övergång sker till ny klubb i utlandet och den svenska klubben ska betala ut ersättningen, kan ersättningen beskattas enligt inkomstskattelagen eller A- SINK beroende på var spelaren ur skatterättslig synpunkt är bosatt vid tidpunkten då ersättningen kan disponeras av spelaren. Ett alternativ till att utbetala en bonus kontant inom landet är att en direktpensionsutfästelse i stället upprättas mellan den nya klubben och spelaren, varigenom ersättningen periodiseras på framtiden för spelarens del. Det är också vanligt att den svenska klubben betalar ut en större bonus till spelare som går över från en utländsk till en svensk klubb. Bonusen utbetalas ofta till spelaren i samband med undertecknandet av spelaravtal och övergångshandlingar under tiden spelaren är att anse som bosatt i utlandet. En på detta sätt utbetald bonus beskattas enligt A-SINK. Sker utbetalningen av bonusen i Sverige ska den beskattas enligt inkomstskattelagen. Om spelaren tillhör svensk socialförsäkring ska arbetsgivaravgifter betalas oavsett om beskattning sker enligt inkomstskattelagen eller enligt A-SINK. Även om spelaren bor i ett annat land när signon bonusen betalas ut så ska arbetsgivaravgifter betalas på den utgivna ersättningen om spelaren ska omfattas av svensk socialförsäkring när han börjar arbeta för den svenska klubben.

16 Agenter - idrottsföreningar En agent är en person som avtalat med en spelare om att företräda denna i förhandlingar i samband med kontraktsskrivning. En agent kan alternativt avtala med klubb om att tillvarata dennes intressen (exempelvis i form av scoutingverksamhet). I de fall det finns ett avtal mellan agenten och spelaren, och agenten i samband med spelarövergången fått ersättning från idrottsföreningen, bör denna ersättning betraktas som spelarens personliga kostnad som föreningen betalat. Avtalet mellan spelaren och agenten är civilrättsligt giltigt, och spelaren är därför skyldig att betala det belopp spelaren och agenten kommit överens om i avtalet. Om föreningen betalar agentkostnaden har de betalat spelarens privata kostnad, vilket medför att föreningen ska betala arbetsgivaravgifter på det belopp de betalat ut till agenten för spelarens räkning. Spelaren ska beskattas för motsvarande belopp.

17 Direktpension - idrottsföreningar Direktpension är ett avtal mellan arbetsgivare och anställd om pension som i framtiden ska betalas ut direkt från arbetsgivaren till en f.d. anställd, och som t.ex. tryggas genom överföring till pensionsstiftelse eller genom avsättning på särskilt konto i balansräkningen säkerställs genom pantförskriven kapitalförsäkring eller inte tryggas/säkerställs. Det vanligaste är att den direktutfästa pensionen säkerställs genom en kapitalförsäkring. Kapitalförsäkringen pantförskrivs till förmån för den som omfattas av pensionsutfästelsen, exempelvis en spelare. När pensionen börjar betalas ut ska arbetsgivaren/klubben redovisa den i underlaget för SLP (särskild löneskatt på pensionskostnader). Arbetsgivaren/klubben ska också lämna kontrolluppgift. Är mottagaren bosatt i utlandet när pensionen börjar betalas ut ska vanlig SINK (25 %) erläggas och inte A-SINK (15 %). Se också ställningstagande från Skatteverket "Idrottsutövares pension SINK eller A-SINK?" (dnr /111). Om äganderätten till kapitalförsäkringen övergår från klubb till spelare efter det att spelaravtalet löpt ut men innan pensionen har betalats ut blir lönebeskattningen beroende av var spelaren är bosatt vid denna tidpunkt. Är spelaren bosatt i utlandet ska klubben redovisa och betala A-SINK på värdet av kapitalförsäkringen vid äganderättsövergången.

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 * I detta meddelande finns information om de regler

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 * I detta meddelande finns information om de regler

Läs mer

Skatteverkets meddelanden *

Skatteverkets meddelanden * Skatteverkets meddelanden * ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 I detta meddelande finns information om de regler

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Klara, färdiga, gå! Innehåll. Information på skatteverket.se. Kontrolluppgifter Personalliggare i byggbranschen Övrigt

Klara, färdiga, gå! Innehåll. Information på skatteverket.se. Kontrolluppgifter Personalliggare i byggbranschen Övrigt Klara, färdiga, gå! Idrott och skatter Innehåll E-tjänster Idrottsföreningen Bokföringsskyldighet Arbetsgivare Anställda Idrottsutövare m.fl. Utländska idrottsutövare Kontrolluppgifter Personalliggare

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Idrott och skatter. I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar.

Idrott och skatter. I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. 2016 Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsförening bildas... 3 Registrering hos Skatteverket...3 Det första årsmötet...3 Bokföringsskyldighet...3

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 21 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2011 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

Information för arbetsgivare 2013

Information för arbetsgivare 2013 Information för arbetsgivare 2013 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter En mycket viktig uppgift Senast den 31 januari 2014 till Skatteverket Via e-tjänsten Filöverföring Öppet varje dag kl. 07:00 till 24:00

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2012-01-27..28 kl 18:00 12:00 Plats Comfort Hotell, Eskilstuna Närvarande Kurt Lundgren, Bo Palm, Peter Holt(endast lördag), Cenneth Åhlund,

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med 2005 SKV 354 utgåva 14 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser SINK och A-SINK 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

ALL-dagarna. Information från Skatteverket

ALL-dagarna. Information från Skatteverket 2016 ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Innehåll Bilförmån 3 Förmåner och ersättningar 7 Löneväxling 9 Lämna kontrolluppgifter 11 Arbetsgivardeklarationer på individnivå 15 Internationell anställning

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2008 års taxering * I detta meddelande finns information

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2007:11 Diarienr: 2007/0227 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamenten Datum: 2007-01-31 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering * I detta meddelande

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:17 Diarienr: 08/0433 Arbetsgivarpolitik: 08-2:8 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamente Datum: 2008-02-06 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket

ALL-dagarna Information från Skatteverket ALL-dagarna 2016 Information från Skatteverket Bilförmån Bilförmån miljöbil Nedsättning av förmånsvärdet El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet Steg 1 justeras ner till en jämförbar bil utan

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Version 5.8 1 Innehåll 1. ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER GENERELLT... 3 Ersättningsberättigade... 3 Ersättningsberättigade

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2017

För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 26 2016 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2016 Innehåll Vad gäller för dig som är arbetsgivare?... 2 Vad är traktamente?...2 Vad är tjänsteresa?...2 Vad

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:109 Diarienr SK: 2004/2769 Diarienr Lf: 1640/04 P-cirknr: :26 Nyckelord: Traktamente Handläggare: Lars Ericson Avdelning:

Cirkulärnr: 2004:109 Diarienr SK: 2004/2769 Diarienr Lf: 1640/04 P-cirknr: :26 Nyckelord: Traktamente Handläggare: Lars Ericson Avdelning: Cirkulärnr: 2004:109 Diarienr SK: 2004/2769 Diarienr Lf: 1640/04 P-cirknr: 2004-2:26 Nyckelord: Traktamente Handläggare: Lars Ericson Avdelning: Arbetsgivarpolitiska avd. Sektion/Enhet: Förhandlingenheten

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 111 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt undantagen

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar. Från och med inkomståret 2016

Traktamenten och andra kostnadsersättningar. Från och med inkomståret 2016 2016 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2016 Innehåll Vad gäller för dig som är arbetsgivare?... 2 Vad är traktamente?...2 Vad är tjänsteresa?...2 Vad är vanliga verksamhetsorten?...3

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

HEMSTÄLLAN OM TILLSÄTTANDE AV UTREDNING

HEMSTÄLLAN OM TILLSÄTTANDE AV UTREDNING Regeringen Finansdepartementet finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se HEMSTÄLLAN OM TILLSÄTTANDE AV UTREDNING Stockholm 3 november 2016 Så som framgår av sista sidan är denna skrivelse undertecknad

Läs mer

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01 Traktamentsavtal KFS TRAKT 13 Gällande från 2013-01-01 1 Traktamentsavtal TRAKT 13 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 13 3 Parter 3 1 Definitioner 3 Resetillägg 4 2 Utlandsresor 4 3 Riktlinjer för

Läs mer

Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt

Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt Löneguide nr 7 för dig som är eller ska bli löneadministratör Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt Din guide är Sebastian Bäckström, på konsultfirman Selegu AB. Han är

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

7 Inkomster som är skattefria

7 Inkomster som är skattefria Inkomster som är skattefria 77 7 Inkomster som är skattefria 8 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 92-105 SOU 1997:2, del II s. 65-78. Sammanfattning All inkomstbringande verksamhet som inte är uttryckligt

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 SKV M 2015:16 I detta meddelande finns information

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 397 22 Sjöinkomstavdrag 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Bakgrund Sjömansskatten har avskaffats Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen

Läs mer

SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2015

SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2015 SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS EKONOMISKA BESTÄMMELSER 2015 Förening som inte erlagt av Förbundet fastställda avgifter, arvoden och ersättningar inom föreskriven tid kan stängas av från seriespel och vägras speltillstånd

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år Tabell Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för år 2000 I fram- och baksidestexten till dessa tabeller används begreppet arbetsgivare. I dessa sammanhang avses härmed den som betalar ut ersättning för arbete

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08 2014-01-08 1 Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente m.m. enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T,

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Fastställande av tjänsteställe oklar reglering och spretig praxis

Fastställande av tjänsteställe oklar reglering och spretig praxis 288 SKATTENYTT 2015 KARL-JOHAN NÖRKLIT & LYNDA ONDRASEK OLOFSSON Fastställande av tjänsteställe oklar reglering och spretig praxis Skatteverket har i ett pressmeddelande den 27 januari 2015 meddelat att

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer