UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA"

Transkript

1 NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx

2

3 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter Bakgrund Prövningsprocess och samråd Lokalisering Markanvändning Planerad verksamhet Tid Mudderupplagets utformning Transport av muddermassor Kontroll Avslutning Alternativ Nollalternativ Materialåtervinning Dumpning Lokaliseringsalternativ Förutsättningar Planförhållanden Riksintressen Geologisk barriär Naturmiljö Kulturmiljö Rekreation och friluftsliv Bostäder Ledningar Utförda utredningar Föroreningar i muddermassor Påverkan på ytvatten Påverkan på Grundvattenn Miljöaspekter som ska utredas vidare inom kommande MKB (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag häll a.docx

4 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökandens namn Norrköpings kommun Organisationsnummer Postadress Kontaktperson för samrådet Kommun Län Prövningsgrund Tillståndsmyndighet Norrköping Linn Almcrantz, Norrköpings Hamn & Stuveri AB Norrköpings kommun Östergötland 9 kap. 6 miljöbalken samt 35 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Fastighet och rådighet Fastighetsbeteckning Händelö 2:1, Händelö 2:2 och Händelö 2:41 Fastighetsägare Norrköpings kommun 2 BAKGRUND Norrköpings kommun äger Norrköpings Hamn där Norrköpings Hamn & Stuveri AB (NHS) bedriver hamn-, stuveri- och terminalverksamhet. Norrköpings kommun avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för deponering av muddermassor. Den plats som setts ut som mest lämplig och som ansökan avser är Hällaupplaget på Händelö i Norrköping. Uppgrundning av hamnområden pågår ständigt till följd av sedimentation, fartygsrörelser samt ras. Kontinuerlig rensning behövs för att tillräckligt djup ska upprätthållas och att hamnverksamheten ska kunna bedrivas. För att kunna muddra behövs plats för uppläggning av muddermassor. Eftersom Hällaupplaget använts under lång tid för uppläggning av muddermassor, anses denna plats mycket lämplig både för den planerade rensmuddringen men även för framtida muddringar som kan komma att behöva göras. Eftersom det inte finns något tillstånd för Hällaupplaget som deponi söks nu tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för deponering av framtida muddermassor. De muddermassor som planeras deponeras på Hällaupplaget är att klassa som ickefarligt avfall. 2 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag hälla.docx

5 3 4 PRÖVNINGSPROCESS OCH SAMRÅD En tillståndsansökan kommer att tas fram och planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ungefär vid årsskiftet 2013/2014. Ansökan avser en deponi för icke-farligt avfall. Tillståndsansökan kommer att innehålla en teknisk beskrivning samt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Innan dessa kan färdigställas ska samråd hållas i enlighet med bestämmelserna i 6 kapitlet miljöbalken. Samrådet hålls för att informera om projektet, samla in kompletterande information samt ge möjlighet att lämna synpunkter. Samråd sker med Länsstyrelsen, Norrköpings Kommun, närliggande verksamheter, intresseorganisationer samt med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda som t.ex. närboende. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse vilken ingår i kommande tillståndsansökan. Synpunkter och informationn beaktas vid upprättande av teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. LOKALISERING Hällaupplaget är beläget på den norra sidan av Händelö. Upplaget sträcker sig i östlig- västlig riktning och korsas av Bravikenvägen i nordlig-sydlig riktning. Norr och väster om upplaget finns ett antal sommarstugeområden; Boudden /Grymön samt Neptun. Väster om upplaget finns ett äldre mudderupplag som användes redan under 40-talet. Sydväst om upplaget ligger Västerbyholms gård medan Händelö Gård ligger öster om detsamma. I nordöst finns E.ON:s kraftvärmeverk samt Pampushamnen. Figur 1. Flygfoto över Händelö med Hällaupplaget markerat med blå linje. 3 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag häll a.docx

6 4.1 MARKANVÄNDNING Hällaupplaget är 35 hektar stort. Bravikenvägen delar upplaget i två delar östra och västra delen. I väster och öster finns anlagda vallar och även delvis mot norr medan den södra delen gränsar mot berg och moränområden. Avvattning sker åt väster vid ett utlopp med ett skibord vid Boudden. Under Bravikenvägen finns ett antal trummor anlagda för att underlätta avvattningen västerut. Figur 2. Flygfoto med östra (gröna området) och västra delen (blåa området) markerade. Figur 3. Flygfoto med vallarna och utloppet i väster markerade. 4 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag hälla.docx

7 5 5.1 PLANERAD VERKSAMHET TID På Hällaupplaget planeras deponering av muddermassor från muddringar av Norrköpings hamnområde. Under förutsättning att tillstånd erhålls för deponering av muddermassor vid Hällaupplaget kommer en första rensmuddring av Lindökanalen och gamla Motala 3 Ström-fåran att utföras snarast. Denna muddring beräknas ge upphov till m muddermassor. Rensmuddringar kommer sedan att pågå under ett antal tillfällen inom de närmaste 50 åren. Behovet av återkommande muddring bedöms idag till var 10:e år. Norrköpings Hamn & Stuveri AB önskar även få möjlighet att lägga upp andra typer av muddermassor vid Hällaupplaget än rensmuddringsmassor, ex från muddring vid kommande utbyggnad av Pampushamnen. Varaktigheten för ett muddringsarbete varierar. Tidigare rensmuddring som utfördes i Lindökanalen och gamla Motala ström-fåran åren pågick under ett och ett halvt år med vissa avbrott. Den tid en muddring tar beror bland annat på specifika förhållanden vid muddringstillfället, muddringsmetod, väderlek m.m. 5.2 MUDDERUPPLAGETS UTFORMNING Den rensmuddring som är planerad i ett första skede bedöms ge upphov till en höjning av mudderupplaget till några meter. Framtida muddringar kommer att höja nivån ytterligare. Vilken nivå som är möjlig med de förutsättningar som finns på Hällaupplaget kommer att presenteras i den kommande tillståndsansökan. I nuläget är denna nivå under utredning. Vad gäller mudderupplagets stabilitet bedöms en första uppfyllnad med muddermassor kunna utföras utan några större åtgärder av befintliga vallar. Utmed delar av norra vallen erfordras dock förstärkningsåtgärder även för befintliga förhållanden. Förslagsvis kan detta genomföras med att tryckbanken utökas, främst i plan med även delvis i höjd. Detta har till vissa delar utförts under hösten I tillståndsansökan kommer behovet av höjning och förstärkning av vallarnaa vid en framtida höjning av mudderupplaget att presenteras. 5.3 TRANSPORT AV MUDDERMASSOR Hur muddermassorna tillförs Hällaupplaget beror på vilken muddringsmetod som används vid det specifika muddringstillfället. Vilken metod som väljs beror bland annat på muddermassornas egenskaper, utbredning och djup. Muddring av hamnområden kan komma att ske med olika metoder. Sugmuddring eller grävmaskin på pråm och muddring med gripskopa är två troliga alternativ. I det fall sugmuddringg används som metod kan muddermassorna antingen pumpas i en lång ledning från muddringsplatsen till upplaget eller lastas på en pråm som bogseras till en provisorisk kaj byggd där det finns lämpligt djup och pumpas därifrån till upplaget. För att klara pumpning långa sträckor kan pumpstationer (s.k. Booster stationer) att behövas längs vägen. För att få så lång uppehållstid som möjligt för sedimentationn av muddermassorna ska muddermassorna pumpas ut så långt från utloppet som möjligt. 5 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag häll a.docx

8 6 (12) Muddermassorna kommer främst att bestå av vatten, gyttja, lera, sand och sediment. Avvattning av muddermassorna kommer att ske på Hällaupplaget. Detta sker med naturliga metoder genom sedimentation av fasta partiklar och genom att det klarnade vattnet rinner på ytan och slutligen avbördas vid ett utlopp med ett skibord vid Boudden. Avståndet mellan planerat insprutningsställe och utloppet är cirka 800 meter. Vidare sker även avdunstning och upptag av vatten genom växtlighet. 5.4 KONTROLL Ett kontrollprogram för verksamheten kommer att tas fram. Detta kommer innehålla de faktorer som behöver kontrolleras inför varje muddring, under varje muddringstillfälle samt de faktorer som behöver regelbunden kontroll tiden mellan muddringar. I kontrollprogrammet kommer bland annat kontroll av vallarna, sedimentundersökningar av aktuella muddermassor, kontroll av säkerhet och utsläppskontroll för vatten att regleras. 5.5 AVSLUTNING När tillåten höjd på Hällaupplaget har nåtts kommer deponin att avslutas. Förslag på hur deponin ska avslutas och hur denna ska kontrolleras efter avslutningen kommer att anges i den tekniska beskrivningen som tillhör tillståndsansökan. 6 ALTERNATIV 6.1 NOLLALTERNATIV Som nollalternativ föreslås att nuvarande förhållande vid Hällaupplaget kvarstår. Detta innebär att vidare uppläggning av muddermassor på Hälla inte utförs. Konsekvensen av detta blir att Norrköpings kommun ansöker om dispens från förbudet av dumpning av avfall i vatten. Om en sådan dispens inte skulle medges återstår att avstå från muddring av hamnområdet. Detta skulle innebära en försämrad tillgänglighet för djupgående fartyg vilket skulle få negativa konsekvenser för den viktiga transportlänk för gods som hamnverksamheten i Norrköping utgör. 6.2 MATERIALÅTERVINNING Muddermassor bör främst ses som en resurs och bör därför helst återvinnas när det är lämpligt. Muddermassor kan ibland användas för byggnadsändamål som komponenter i byggnadsmaterial eller användas som fyllningsjord. De muddermassor som är aktuella bedöms dock vara svåra att nyttja för materialåtervinning bl a beroende på hög vattenhalt, vilket kräver omfattande avvattning. På grund av hög halt finkornigt material såsom gyttja, lera och fin sand är det dessutom svårt att finna avsättning för materialet. 6.3 DUMPNING Ett flertal lokaliseringar för dumpning av muddermassor i vatten har utretts genom åren. De platser som skulle kunna vara tänkbara som nya mudderupplag är vikar vid Karlsro, repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag hälla.docx

9 Loddby, Stridsudden-Surudden. För samtliga mudderupplag krävs dispens mot förbudet till dumpning av avfall i vattenområden. Samtliga vikar fodrar att en invallning görs mot sjösidan för att muddermassorna ska ligga kvar. Invallning kan exempelvis göras med stenbankar. Havsdumpning i Bråviken nordväst om Esterön är ett annat alternativ. Dumpning bedöms som sämre alternativ än uppläggning på Hällaupplaget eftersom muddermassorna till viss del är förorenade och dessutom består av mycket löst material såsom gyttja LOKALISERINGSALTERNATIV Stora landområden har under årens lopp tagits i anspråk för uppläggningg av muddermassor. Nu återstående möjligheter är därför begränsade. En alternativ uppläggningsplats för muddermassor på land är Boudden/Grymön. Detta mudderupplag användes under 1940-talet. Upplaget är i förhållande till Hällaupplaget mindre till ytan vilket innebär en kortare uppehållstid för dräneringsvattnet från muddermassorna. Dessutom ligger utloppet från Boudden i direkt anslutning till Motala Ström vilket innebär en större risk för grumlig av vatten och spridning av föroreningar till vattenmiljön i jämförelse med uppläggning på Hälla. Detta förslag har därför inte utretts närmare. FÖRUTSÄTTNINGAR I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som är aktuella för att Hällaupplaget ska kunna användas för deponering av muddermassor. PLANFÖRHÅLLANDEN En fördjupad översiktsplan finns för Händelö, daterad I planen pekas det aktuella området ut som pågåendee mudderdeponi. Norrköpings kommun och Trafikverket planerar för en ny sträckning för väg E22, delen Norrleden. Den planerade vägen har en föreslagen sträckning längs mudderdeponins södra kant. Norrköpings kommun har tagit fram ett program för detaljplan för E22, delen Norrleden som antogs I planeringen av vägen beaktas att den ligger intill en pågående mudderdeponi. Området berörs inte av några övriga detaljplaner. 7.2 RIKSINTRESSEN Tillväxtverket arbetar för närvarande med att se över riksintressanta områden för industriell produktion. Länsstyrelsenn i Östergötlands län har i ett yttrande till Tillväxtverket föreslagit Händelö som ett av fem områden i Östergötland som man anser ska pekas ut som riksintresse för industriell produktion. Händelö ingår i kustområdet Högexploaterad kust som är riksintresse enligt 4 kap 4 Miljöbalken. Kustområdet sträcker sig från Arkösund till Forsmark och inom riksintresseområdet får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast komma till stånd om de inte påtagligt skadar områdets natur- eller kulturvärden. 7 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag häll a.docx

10 Intill och i närheten av deponiområdet finns ett flertal riksintressen för kommunikationer: den planerade vägen Norrleden, Bravikenvägen som korsar deponiområdet, den planerade godsjärnvägen Kardonbanan samt Bråviken som omger Händelö. Inget av riksintressena bedöms påverkas negativt. 7.3 GEOLOGISK BARRIÄR För bottentätningar av deponier krävs enligt förordningen om deponier av avfall en så kallad geologisk barriär. Transporttiden för den geologiska barriären får inte vara kortare än 50 år för en deponi för icke-farligt avfall. En geoteknisk undersökning gjordes på Hällaupplaget hösten Undersökningen visar att muddermassornas tjocklek uppgår till ett medeldjup på ca 2,6 meter på den västra delen och ca 0,8 meter på den östra delen av upplaget. Mäktigheten på underliggande lera bedöms till ett medeldjup på ca 10 m på den västra och östra delen. Mätningar och beräkningar har visat att den naturliga marken på de bägge delarna av upplaget med stor marginal uppfyller kravet på geologisk barriär för en deponi för ickefarligt avfall. 7.4 NATURMILJÖ På Händelö finns flera området med värdefulla ekmiljöer, varav delar är klassade som Natura 2000 och är skyddade som naturreservat. I nära anslutning till deponiområdet finns flera ekområden med höga värden, dock inga Natura 2000-områden. Väster om Bravikenvägen, söder om deponin finns det område som har högst värden. För att områdets höga naturvärden ska få ett långsiktigt skydd och en fortsatt utveckling har området nyligen beslutats bli ett naturreservat. Norr om deponiområdet finns ytterligare ett ekområde som är inventerat och klassat som värdekärna. I samband med planeringen för Norrleden har samtliga ekområden studerats bland annat med avseende på deras funktion som spridningslänkar. Området söder om deponiområdet är identifierat som en prioriterad spridningslänk och det norra som en kompletterande spridningslänk. Samtliga områden med naturvärden ligger utanför själva deponiområdet och dess vallar. Dock ligger flera av dem nära intill Hällaupplaget och vallarnas yttre gränser. Vid planeringen av eventuella förstärkningsåtgärder av vallarna samt under uppläggningen av muddermassorna är det viktigt att inga ingrepp görs i värdekärnorna eller dess närhet. Visst fågelliv finns i området, vilket kan påverkas tillfälligt under uppläggningen av muddermassorna. 8 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag hälla.docx

11 Figur 4. Kartaa över ekutredning i samband med planering för Norrleden. 7.5 KULTURMILJÖ Inga riksintressen för kulturmiljö finns i eller i anslutning till området. Utanför Hällaupplaget finns sju objekt registrerade i FMIS, riksantikvariets fornlämningsregister. En av dessa är en fast fornlämning - en bytomt, fyra st är övriga kulturhistoriska lämningar och två är bevakningsobjekt. Ingen av dessa objekt bedöms kunna påverkas av deponinn då de inte ligger inom Hällaupplaget, vid tillfartsvägarna eller vallarna. Figur 5. Kartaa över fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i anslutning till deponiområdet. (Källa FMIS) 9 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag häll a.docx

12 7.6 REKREATION OCH FRILUFTSLIV Värden för rekreation och friluftsliv finns i ekområdet söder om deponin. Området har nyligen beslutats bli ett naturreservat. Inom det närliggande fritidshusområdet Boudden/Grymön finns värden för rekreation och friluftsliv. Själva Hällaupplaget har ringa värde för rekreation och friluftsliv, då markförhållandena och den täta vassväxligheten utgör ett hinder för att beträda området. 7.7 BOSTÄDER Norr och väster om upplaget finns ett antal sommarstugeområden; Boudden, Grymön och Neptun. Marken ägs av Norrköpings kommun och husen står på ofri grund. På Grymön finns ett fåtal året-runt boende. Områdena är dock inte planlagda som bostadsområden. Fritidshusområdena kan komma att påverkas av störningar under pågående muddringsarbeten i form av buller och lukt. Erfarenheten från tidigare uppläggning av muddermassor var dock att störningar för närboende var minimala. 7.8 LEDNINGAR En kraftledning korsar området. Uppfyllning av området kan påverka stolparna och tillgängligheten för dessa. Vidare är avståndet mellan mark och ledningar viktigt ur säkerhetssynpunkt. Hur detta ska lösas kommer att redovisas i den tekniska beskrivningen som tillhör tillståndsansökan. 8 UTFÖRDA UTREDNINGAR För att utreda lämpligheten av uppläggning av muddermassor på Hällaupplaget har ett flertal utredningar utförts för att bland annat utreda befintliga muddermassornas föroreningshalt och dess påverkan på grundvatten och ytvatten. Slutsatserna av dessa utredningar redovisas nedan. I kommande tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning kommer resultaten från dessa utredningar att redovisas utförligare. 8.1 FÖRORENINGAR I MUDDERMASSOR För att utreda de föroreningshalter som finns i befintliga muddermassor som ligger på Hällaupplaget idag samt de sediment som kommer att tillföras i och med kommande rensmuddring har ett flertal grundliga utredningar gjorts. Analyser av föroreningsinnehåll och utförda laktester i befintliga muddermassor på Hällaupplaget visar på låga halter föroreningar. Alla halter av uppmätta ämnen understiger mottagningskriterier för en deponi för icke farligt avfall utom för DOC, löst organiskt kol, i den västra delen av området, vilken överstiger mottagningskriterier för en deponi för farligt avfall. Hög halt av organiskt kol tillsammans med lågt ph kan öka utlakningen av föroreningar. Då muddermassorna i upplaget har ett ph-värde på 7,3, 10 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag hälla.docx

13 PÅVERKAN PÅ YTVATTEN Vattenhalten i muddermassorna är vid uppläggningen mycket hög. Vattnet från muddermassorna kommer att avvattnas via skibordet i utloppet i den västra delen av upplaget. Ett flertal prover togs på utgående vatten från Hällaupplaget vid den senaste rensmuddringen som gjordes Halterna av föroreningar i dåvarande muddermassor är liknande de muddermassor som kommer att bli aktuella vid kommande muddring. Resultaten är därför intressanta då de kan antas spegla föroreningshaltenn i kommande utsläpp av ytvatten. Resultaten av miljökontollen n visade på en liten spridning av uppgrumlat bottensediment och attt lakvattnets beskaffenhet med avseende på metaller var klart tillfredställande. Grumlighetsmätningar på lakvattnet vid utloppet visade att Hällaupplaget fungerade bäst på sommaren och hösten då grumligheten i lakvattnet var lägst. Detta är naturligt med tanke på att man då har den största avdunstningen och dessutom fungerar vegetationen då också bäst som filter. Det visade sig också att Hällaupplaget på grund av sin stora yta gör attt muddermassorna får en lång uppehållstid vilket ökar möjligheten till avdunstning. Analyser av utgående vatten visade att mängden metaller som följde tillbaka ut i Motala Ström var mycket begränsade. vilket är ettt neutralt värde bedöms den höga halten löst organiskt kol inte påverka utlakningenn nämnvärt. Dessutom är, som redan nämnts, föroreningshalten låg. Utförda sedimentprovtagningar i Lindökalanen och gamla Motala strömfåran visar att massornass lakningsegenskaper underskrider Naturvårdsverkets gränsvärden för vad som får läggas på en deponi för icke-farligt avfall och till stor del även lakgränsvärdena för en deponi för inert avfall. De utförda analyserna visar dock på hög halt organiskt kol vilket gör att massorna generellt inte klara kraven för att få deponeras på en deponi för icke- att föroreningshalterna i muddermassorna understiger kraven på icke-farligt farligt avfall. Inför varje rensmuddring kommer sedimentundersökningar att utföras för att säkerställa avfall. 8.2 Vid den geotekniska utredningen som gjorts under 2012 har analyser på ytvattnet visar på mycket låga till låga halter av metaller frånsett krom och koppar som i inkommande vatten uppvisar måttligtt höga halter. Inga uppmätta halter överstiger maximala halter av prioriteradee miljöfarliga ämnen i Ramdirektivet för vatten. 8.3 PÅVERKAN PÅ GRUNDVATTEN Påverkan på grundvattnet bedöms vara låg då befintliga muddermassorr samt underliggande lera är vattenmättade. Avvattningen sker därför huvudsakligen genom ytavrinning och avdunstning. Analyser på grundvatten gjorda år 2012 visade att halterna av flertal metaller överskred referensvärden för grundvatten vilket indikerar en obetydlig avvikelse från ostörda förhållanden. I ett grundvattenprov har en halt av arsenik uppmätts som knappt överstiger riktvärdet för grundvatten på nationell nivå och i ett annat grundvattenprov har halten av bly överstigit riktvärdet knappt. Referens- och riktvärden gäller för vattenförekomsterr och eftersom grundvattnet under Hällaupplaget inte används för uttag av dricksvatten klassas 11 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag häll a.docx

14 det inte som en vattenförekomst utan används endast som en jämförelse. Det bör dock noteras att det provtagna grundvattnet har en uppmätt grundvattenyta som är lägre än nivån på muddermassornas underkant. Uppmätt påverkan på grundvattnet bedöms inte härledas till muddermassorna utan istället till eventuella fyllnadsmassor i den östra vallen samt dess tryckbank. 9 EXEMPEL PÅ MILJÖASPEKTER SOM SKA UTREDAS VIDARE INOM KOMMANDE MKB Miljökonsekvenser för ansökt deponi vid Hällaupplaget kommer att utredas och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. De väsentligaste miljökonsekvenserna av den planerade verksamheten bedöms i nuläget vara: Påverkan på grundvatten, utsläpp av föroreningar Påverkan på ytvatten, utsläpp av föroreningar Påverkan på landskapsbilden i och med en höjning av marknivån. Påverkan på naturmiljö, ekmiljöer Påverkan på kraftledningar och åtgärder vid dessa Övriga miljökonsekvenser som även kommer att belysas är: Luft Mark Buller och vibrationer Kulturmiljö Hushållning med naturresurser Risk och säkerhet 12 (12) repo001.docx l r:\miljö\hällaupplaget\samrådsunderlag hälla.docx

Projekt Valdemarsviken

Projekt Valdemarsviken Projekt Valdemarsviken Samråd enligt miljöbalken 2008-02-25 2008-02-27 1 Dagordning Inledning och presentation av deltagare Allmänt om Projekt Valdemarsviken Syftet med mötet Efterbehandlingsbehovet Planerade

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken 1 och 2 dec 2010 1 Hållpunkter för samrådsmötet 1. Inledning närvarande 2. Vad är ett samråd enligt miljöbalken? 3. Varför behöver hamnbassängen saneras? 4. Vilka blir de långsiktiga

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

2009-06-08 Samrådsunderlag

2009-06-08 Samrådsunderlag Vårt datum Vår beteckning 2009-06-08 Samrådsunderlag Tjänsteställe/handläggare Thomas Örnberg 0123-191 00 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Valdemarsviks kommun Miljöprojekt Valdemarsviken KOMPLETTERANDE

Läs mer

Muddringsområdet. Muddringen tar ca två månader och kommer att genomföras under vinterhalvåret 2016 eller 2017.

Muddringsområdet. Muddringen tar ca två månader och kommer att genomföras under vinterhalvåret 2016 eller 2017. Muddringsområdet Muddring kommer att genomföras från Södertälje kanal till Köpings hamn. Köpings kommun ansvarar för muddringen från Runnskär fram till kajen. Muddringen tar ca två månader och kommer att

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-3

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna 1 (5) Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna Till: Delges: Enligt sändlista Linda Dahlström Natasha Lyckholm Lars-Ola Särkimukka Johan

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag

Kompletterande samrådsunderlag Kompletterande samrådsunderlag Norrköpings kommun Nya kajer m.m. vid ampusterminalen, Norrköping vattenverksamhet Komplettering avseende dumpningsområde för muddermassor i havet Göteborg 2016-11-30 ampuskajen

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Säkrare farled till Norrköping Farleden in till Norrköpings hamn är en viktig transportlänk

Läs mer

Orrekullagården, Orrekullavägen 2, Kolmården

Orrekullagården, Orrekullavägen 2, Kolmården Uppdrag MKB avseende inseglingen till Norrköpings hamnar Mötets syfte Samråd enligt miljöbalken angående MKB för planerade åtgärder i inseglingen till Norrköpings hamnar Datum och plats Torsdagen den 26

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE NYTT TILLSTÅND FÖR DEPONERING, MARKSANERING SYDOST

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE NYTT TILLSTÅND FÖR DEPONERING, MARKSANERING SYDOST UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE NYTT TILLSTÅND FÖR DEPONERING, MARKSANERING SYDOST 1 Administrativa uppgifter Bolaget: Marksanering Sydost AB Postadress: Box 952 191 29 Sollentuna

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Kvarngärdet 60:1 m.fl. Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26297 Sida 2 (6) Geoteknik PM Projektering Uppdragsnamn Besqab Projekt och Fastigheter

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-11 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-11 Uppdragsnummer 61470512975-2

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Miljöenheten Anna Carnelius

Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Miljöenheten Anna Carnelius 1(7) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Miljöenheten 2016-08-15 2016-3694 Anna Carnelius 0480-450305 Samhällsbyggnadsnämnden Fastighet: Kvarnholmen 2:25 och 2:26 Företag: Kalmar Hamn Ärende:

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Hamnsanering för Östersjöns framtid

Hamnsanering för Östersjöns framtid Hamnsanering för Östersjöns framtid I KORTA DRAG: Undersökningar av föroreningarna i Oskarshamns hamn har precis avslutats, resultaten ska utvärderas och hamnsaneringen planeras. Samråd enligt miljöbalken

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge Sändlista: Liselott Johansson, Länsstyrelsen Hallands län Arne Hansson, Miljö- och hälsoskyddskontoret Lars Fredin, Räddningstjänsten Ann-Charlott Abrahamsson, Stadskontoret Halmstad 2011-03-09 Samråd

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Mellanlagring och behandling av förorenade massor på Stora Höggarn

Mellanlagring och behandling av förorenade massor på Stora Höggarn NCC Construction Sverige AB Underlag inför tidigt samråd Mellanlagring och behandling av förorenade massor på Stora Höggarn 31 augusti 2004 Conviro AB Lund NCC Teknik Stockholm Conviro AB NCC Construction

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

BEDÖMNING AV VATTENKVALITET - ENSKILDA BRUNNAR

BEDÖMNING AV VATTENKVALITET - ENSKILDA BRUNNAR RAPPORT BEDÖMNING AV VATTENKVALITET - ENSKILDA BRUNNAR KONCEPT Uppdrag: 241179, Utredning om lakvattenläckage till grundvattnet från Flishult deponi Titel på rapport: Bedömning av vattenkvalitet - enskilda

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Tillståndsprövning Slite hamn, Gotland---

Tillståndsprövning Slite hamn, Gotland--- --- Underlag inför tidigt samråd Göteborg 2005-08-11 Gotlands kommun Tillståndsprövning Slite hamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-11 Uppdragsnummer 61470512975 Utgåva/Status Håkan Lindved Uppdragsledare

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Muddring av Hemfjärden

Muddring av Hemfjärden Muddring av Hemfjärden Ett uppdrag för Örebro kommun Historik Fastställt farledsdjup 2,1 m Sjöfartsverkets ansvar för farleden upphörde 1969 Örebro kommun ansvar för underhåll sedan 1970-talet 1 Historik

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 1(12) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 27 augusti 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-12-09, 257

Läs mer

Behovsbedömning GRANSKNINGSHANDLING 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6

Behovsbedömning GRANSKNINGSHANDLING 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6 inom Skärblacka i Norrköpings kommun den 1 mars 2016 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) 1 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder å-rummet. Etapp Kolla

Översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder å-rummet. Etapp Kolla Översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder å-rummet Etapp Kolla Dagordning Del 1 Inledning Förutsättningar Planerad anläggning Bedömda miljökonsekvenser Tidplan Frågestund Del 2: ca kl 19 Mingel möjlighet

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Exploateringskontoret planerar att sanera förorenade massor i Vinterviken i Stockholm, med start 2017. Inför det behövs tillstånd sökas

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan

Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden. Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken- Bilaga 1 Gångtunneln vid Odenplan Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Beskrivning av planerad byggnation...

Läs mer

Varför är masshantering en fråga?

Varför är masshantering en fråga? Varför är masshantering en fråga? Strävan i samhället efter; Resurshushållning Minskade utsläpp (CO2, NOx, partiklar) Att inte sprida föroreningar i miljön Källa: Sven Brodin, Tyresö kommun Schaktmassor

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna 1 (7) Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna Till: Delges: Kiruna kommun Trafikverket Statens fastighetsverk Naturvårdsverket Havs- och

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Melleruds Kommun. Sunnanådeponin. avslutningsplan. Trollhättan 2006-07-25 Västra Götalands Återvinning AB Trollhättan. Stephan Schrewelius

Melleruds Kommun. Sunnanådeponin. avslutningsplan. Trollhättan 2006-07-25 Västra Götalands Återvinning AB Trollhättan. Stephan Schrewelius Melleruds Kommun Sunnanådeponin avslutningsplan Trollhättan 2006-07-25 Västra Götalands Återvinning AB Trollhättan Stephan Schrewelius 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 2 ORIENTERING 4 3 DEPONERADE MÄNGDER,

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Nina Hannula Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING AV MUDDRING ELLER ANNAT VATTENFÖRETAG*

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING AV MUDDRING ELLER ANNAT VATTENFÖRETAG* Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax Diarienummer (ifylles av myndighet): Handlingar

Läs mer

Inbjudan till samråd Ansökan till fortsatt och utökad hamnverksamhet Kalix Hamn, Kalix kommun

Inbjudan till samråd Ansökan till fortsatt och utökad hamnverksamhet Kalix Hamn, Kalix kommun memo04.docx INBJUDAN TILL SAMRÅD Inbjudan till samråd Ansökan till fortsatt och utökad hamnverksamhet Kalix Hamn, Kalix kommun Kalix hamn är en viktig del av Norrbottens infrastruktur. Hamnen bedrivs på

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅD Hargshamns Hamn

INBJUDAN TILL SAMRÅD Hargshamns Hamn INBJUDAN TILL SAMRÅD Hargshamns Hamn Samråd om farledsutvidgning och muddertippning 2008-05-28 Bakgrund Hamnen i Hargshamn är en industri- och bulkhamn som drivs av Hargs Hamn AB. Bolaget ägs av Östhammars

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Samråd rörande utökning av bryggor i Upplands Väsby Båtsällskaps småbåtshamn

Samråd rörande utökning av bryggor i Upplands Väsby Båtsällskaps småbåtshamn Samråd rörande utökning av bryggor i Upplands Väsby Båtsällskaps småbåtshamn 2014-01-20 Ett underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken avseende vattenverksamhet Allmänt Detta dokument utgör underlag

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN

E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic, 0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2016-03-30 Referens Sida 1(8) Behovsbedömning Kvarteret Bele Kristinehamns kommun, Värmlands

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer