FATCA en rysare från USA. 1. Bakgrunden till FATCA. Av Ulrika Hansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FATCA en rysare från USA. 1. Bakgrunden till FATCA. Av Ulrika Hansson"

Transkript

1 SvSkT 2012:8 sida 621 FATCA en rysare från USA Av Ulrika Hansson 1. Bakgrunden till FATCA År 2010 antog kongressen i USA lagen Foreign Account Tax Compliance Act (härefter FATCA). FATCA är en lagstiftning om kontrolluppgifter för skatteändamål och uppgiftsskyldigheten träffar i första hand utländska finansiella institut, s.k. foreign financial institutions, (FFIs). Definitionen av FFI tar sikte på kontoförande finansiella institut såsom banker eller värdepappersförvarare ( depository institution ) och företag som innehar och förvaltar tillgångar för andras räkning såsom kapitalförvaltare och investeringsfonder. Även fondmäklare och så kallade specified insurance companies, dvs. försäkringsföretag som betalar till eller som håller financial accounts omfattas av definitionen av FFI. Definitionen av FFI är enligt lagen så pass vid att den även kan omfatta rena holdingbolag, investmentbolag och riskkapitalbolag. Lagen träder i kraft den 1 januari 2013 men ska tillämpas tidigast från Olika delar av lagstiftningen träder i kraft vid olika tidpunkter. FATCA antogs som en följd av skandalen kring Union Bank of Switzerland (UBS) i vilken det framkom att tusentals välbärgade amerikaner gömt undan medel i banken och på så viss undgått amerikansk beskattning av dessa. UBS-affären slutade med att UBS fick betala skadestånd till USA om 780 miljoner dollar som kompensation för uteblivna skatteintäkter. President Obama hade också i sin presidentvalskampanj 2008 utlovat hårdare tag mot skatteundandragande via utlandet ( offshore tax evasion ). Ett annat viktigt skäl till USA:s offensiv avseende inrapportering av amerikanska tillgångar utomlands är den lågkonjunktur som drabbat landet med stort budgetunderskott och hög arbetslöshet som följd. Tanken var att man med FATCA skulle kunna stärka landets finanser så att man genom en skatteväxling skulle kunna sänka arbetsgivaravgifterna och viss inkomstskatt för företag i USA för att på så vis öka företagens möjlighet och vilja att anställa och därmed minska arbetslösheten i landet. FATCA ingår således som en del i den s.k. HIRE Act från 2010 ( Hiring Incentives to Restore Employment ). Ytterligare ett argument för att genomföra FATCA är USA:s erfarenheter av att under en följd av år successivt ha skärpt kontrolluppgiftslämnandet för företag i USA och utomlands. Genom att inhämta uppgifter om olika slags inkomster vilka därefter matchas med deklarerade inkomster i USA har skatteuppbörden effektiviserats och efterlevanden av skatteregelverket ( tax compliance ) ökat från ca 50 procent till 99 procent. Erfarenheterna av det ökade uppgiftslämnandet har således varit så goda att man vidareutvecklat systemen. Ett första steg i förhållande till FFI:er togs i början av talet då USA:s skattemyndighet IRS (Internal Revenue Service) tecknade avtal med sådana institut om rapportering av dessas kunders status som US eller non-us persons för källskatteändamål. Syftet var att få fram vilka personer som skulle erlägga full källskatt på utdelning på investeringar i amerikanska värdepapper och de som med stöd av skatteavtal skulle erlägga reducerad dito, den s.k. QI-ordningen (institutet blev en s.k. Qualified Intermediary). Den som inte blev QI fick se utdelning från USA bli föremål för 30 procent källskatt istället för den källskatt som enligt skatteavtal rätteligen skulle utgå, för svenskars vidkommande, 15 procent. En fördel med QI-avtal var att FFI:erna kunde garantera sina kunders anonymitet vid uppgiftslämnandet och slapp ge ut information till andra konkurrerande institut om vilka kunder man hade. QI-ordningen tar sikte på rapportering av, i förhållande till USA, utländska personers utdelningsinkomster från amerikansk källa (amerikanska värdepapper). FATCA är ytterligare ett steg i riktningen att effektivisera skatteuppbörden i USA ( tax enforcement ) genom att samla in uppgifter om amerikanska medborgares och bosatta i USA:s (US persons) tillgångar utomlands och matcha denna information med den

2 information som dessa personer är skyldiga att uppge när de deklarerar i USA. Nedan beskriver jag närmare utformningen av detta system såsom detta kommer till uttryck i lagtexten i den amerikanska skattelagstiftningen samt i utkast till föreskrifter om FATCA. Jag vill framhålla att det råder olika uppfattningar om tolkningen av lagen och dess utkast till föreskrifter, och den slutliga förståelsen av FATCA är således inte klar. Jag försöker i denna artikel att beskriva principer och huvuddrag i den antagna lagstiftningen. Tyvärr används en del engelska uttryck i texten eftersom det saknas bra officiella översättningar av begreppen till svenska. 2. Vad säger FATCA? Nedan beskrivs huvuddelarna i lagen. FATCA återfinns i kapitel 4 i US Internal Revenue Code. I den ganska kortfattade lagtexten görs hänvisningar till att närmare föreskrifter ska meddelas av the Secretary. Detta görs genom en omfattande förordningstext (400 sidor) som ännu så länge endast är ett utkast, de s.k. draft regulations. Dessa innehåller utfyllande anvisningar till lagtexten. Det senaste utkastet publicerades i februari 2012 och den slutliga förordningstexten ska enligt USA komma i början av Enligt huvudregeln i lagen ska en s.k. withholding agent dra av och innehålla 30 procent skatt på withholdable payments (1) som går till ett FFI om inte detta FFI åtar sig att undersöka om de konton man har i verksamheten utgör s.k. United States Accounts. Den amerikanska lagen stadgar också att ett FFI i sin tur ska innehålla 30 procent skatt på betalningar som det institutet gör till sina kunder som är FFIs och som inte har ingått avtal med IRS i sin tur (dvs. s.k.non-participating FFIs, NFFI). Vidare ska withholding agents i USA innehålla 30 procent skatt på withholdable payments som görs till andra än finansiella institut om inte dessa betalningsmottagare förser the withholding agent med information om mottagaren har några substantiella amerikanska ägare. Se mer om vad som avses med substantiella ägare nedan. Detta kan i praktiken betyda att betalningar från USA till svenska företag som inte har meddelat den amerikanske utbetalaren om man har några substantiella amerikanska ägare eller inte, kan löpa risk att få se 30 procent av sin betalning innehållen som en skatt i USA. Åtagandet av FFI:n om åliggandena enligt FATCA ska baseras på ett individuellt avtal med den amerikanska skattemyndigheten IRS. Denna konstruktion innebär en lösning på ett vanligt problem som uppstår när stater använder sig av extraterritoriell jurisdiktion, dvs. lagstiftning som omfattar subjekt utanför det egna territoriet. När effekterna av lagstiftning som omfattar subjekt som befinner sig utanför det egna territoriet ska upprätthållas saknas ofta effektiva medel för att åstadkomma detta eftersom stater inte har rätt att utöva egen myndighetsutövning på andras territorier. För detta krävs särskilda överenskommelser mellan länder om handräckning och hjälp med indrivning såsom är fallet med exempelvis avgifter och skatter. Genom att FATCA stadgar en absolut skyldighet för utbetalande subjekt att innehålla en FATCA-skatt om FFI:erna inte rapporterar till IRS sätter detta en press på dessa FFI:er att sluta avtal med IRS. Åliggandet i lagen görs således till en avtalsförpliktelse mellan parterna med de påföljder som ett eventuellt avtalsbrott kan medföra. Valet att avstå från att ingå avtal om rapportering är i princip otänkbart eftersom ett FATCA-skatteavdrag innebär ett så stort avbräck att det inte längre blir möjligt att göra affärer i USA som är affärsmässigt hållbara. Detta bromsar institutens affärsverksamhet på ett påtagligt sätt och påverkar intäkterna negativt vilket i förlängningen kan påverka ekonomin i berörda länder. US Accounts definieras i FATCA som any financial account which is held by one or more specified United States persons or United States owned foreign entities. Begreppet specified United States person definieras i FATCA-lagstiftningen som varje United States person utom vissa subjekt såsom bolag vars aktier handlas på en etablerad handelsplats, staten USA, vissa enligt intern amerikansk rätt skattebefriade subjekt eller individuella pensionsplaner, stater i USA eller andra motsvarande offentliga institutioner, amerikansk offentligt ägd egendom m.fl. Om dylika subjekt innehar konton hos FFI:er ingår dessa konton inte bland de konton som ska rapporteras.

3 En US person är enligt den amerikanska skattelagstiftningen en person som är amerikansk medborgare och/eller skattemässigt bosatt i USA, en person med s.k. green card t.ex. En US owned foreign entity definieras enligt FATCA som ett utländskt företag som har en eller flera substantiella amerikanska delägare. I lagen anges att ett substantiellt ägande är lika med mer än 10 procents ägande i aktiebolag eller rätt till del av avkastning i andra former av företag. Det är endast konton som innehas av företag som inte bedriver aktiv verksamhet och dessas ägare som ska rapporteras, i syfte att spåra tillgångar som gömts undan innanför ett skal i form av en juridisk person eller motsvarande. I praktiken kan således en amerikan som är skattemässigt bosatt i Sverige enligt svenska skatteregler (obegränsat skattskyldig) omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt FATCA. Har denna person inte deklarerat i USA i enlighet med dennes skyldigheter enligt amerikansk rätt, oberoende av om skatt skulle ha betalats där eller inte, kommer en rapportering på dessa personer enligt FATCA att kunna leda till att dessa personer kontaktas av den amerikanska skattemyndigheten. Detsamma kan komma att gälla för svenskar som innehar uppehållstillstånd i USA, s.k. green card holders, men som flyttat hem till Sverige igen. Ett financial account är enligt lagen depository accounts eller custodial acounts, dvs. i princip inlåningskonton eller förvaltar-/depåkonton och motsvarande. Men även ägarintressen i icke marknadsnoterade aktier, obligationer och försäkringar (s.k. cash value insurance contracts och annuity contracts) kan jämställas med ett financial account. Detta preciseras närmare i draft regulations. Inlåningskonton ska dock inte omfattas av definitionen om innehavaren är en fysisk person och det sammanlagda värdet på kontot inte överstiger dollar. Det är det samlade beloppet hos flera i koncernen ingående FFI:er som ska räknas ihop, under förutsättning att instituten kan samköra och få fram ett aggregerat värde. En koncern kan innehålla flera FFI:er. I sådant fall måste samtliga ingå avtal med IRS. Om något institut inte gör det, kommer resten av företagen i koncernen som är FFI:er att räknas som non-compliant FFI:s med withholding som följd. (2) Det kan noteras att innehållandet av FATCA-skatten ska ske oberoende av om betalningen går till en US person eller en vanlig inhemsk kund i det aktuella FFI:et och oberoende av om skattskyldighet för betalningen i inkomstskattehänseende föreligger eller inte. FATCAskatten är således utformad som en straffavgift som ska tvinga FFI:er att rapportera US accounts till IRS. Exempel: En amerikansk depåbank ska föra över en utdelning på amerikanska aktier uppgående till US dollar till en svensk bank vars kund är den faktiska betalningsmottagaren ( beneficial owner ). Den svenska banken har inte ingått något informationsavtal med IRS. Den svenska banken erhåller endast US dollar (30 procent, dvs US dollar har innehållits med stöd av FATCA som en slags straffavgift/straffskatt). (I exemplet bortses från eventuell källskatt.) FATCA-skatt ska inte innehållas om FFI:et ingår ett avtal med IRS om att lämna viss information om US Accounts. Enligt avtalet åtar sig FFI:et att göra följande: a. Analysera den information man har tillgänglig eller inhämta information från sina kontohavare som kan avgöra om konton i verksamheten är US accounts. b. Följa den verifierings- eller due diligence-process som anges i närmare föreskrifter avseende identifiering av US Accounts. c. Att årligen rapportera viss information avseende sådana identifierade US Accounts till den amerikanska skattemyndigheten. d. Att innehålla en 30 FATCA-skatt på så kallade "passthru payments" ("förbipasseringsbetalningar", dvs. varje slags "withholdable payment" med ursprung/källa i USA såsom räntor, utdelningar, hyror, lön, premier och olika

4 slags ersättningar) till vissa trilskande kontohavare eller andra FFI:er som inte följer FATCA-regelverket och till sådana FFI:er som valt att låta andra FFI:er innehålla FATCA-skatt på dem. e. Att gå med på att lämna ytterligare information på begäran av IRS om US Accounts i verksamheten. f. Att försöka få kontohavarens medgivande om utlämnande av information om kontot om det visar sig att intern lagstiftning hindrar FFI:et att tillhandahålla informationen till IRS utan dylikt medgivande och att stänga kontot i fråga om sådant medgivande inte kan erhållas inom rimlig tid från kontohavaren. I föreskrifterna för FATCA finns närmare beskrivet hur eftersökningar och due diligenceprocessen ska gå till för såväl redan existerande konton som för nya konton som öppnas. Amerikanska medborgare eller personer som bor i USA eller som har uppehållstillstånd där ska spåras i kundregistren på grundval av s.k. US indicia, dvs. uppgifter som antyder att kunden kan tänkas vara en sådan US person. Exempel på uppgifter som ger indikation på att kontot tillhör en US person kan t.ex. vara en uppgift att en person är amerikansk medborgare, en uppgift om att en person är född i USA, en amerikansk adress eller ett amerikanskt telefonnummer. Vid öppnande av nya individuella konton ska identitet m.m. styrkas i enlighet med reglerna om penningtvätt och kundkännedom. Existerande företagskonton med en behållning som inte överstiger dollar behöver inte undersökas förrän behållningen uppgår till över dollar. Om FATCA-skatt innehålls på grund av att man vägrar att samarbeta som FFI eller som kund hos ett FFI som har ingått avtal med IRS finns endast begränsade möjligheter att korrigera den innehållna skatten med hänvisning till existerande dubbelbeskattningsavtal. 3. Vad ska rapporteras till IRS? FATCA kräver i stort att följande information rapporteras till IRS: a. Namn, adress och skatteregistreringsnummer (s.k. TIN) på varje kontohavare som är en särskild US person, och, när det gäller företagskonton som innehas av ett USA-ägt utländskt företag, namn, adress och skatteregistreringsnummer på varje substantiell ägare av företaget b. Kontonummer c. Kontobehållning eller värdet på kontot d. Bruttoinsättningar och bruttouttag eller betalningar från kontot. Närmare anvisningar hur kontobehållning och betalningar till och från kontot ska rapporteras framgår av utkastet till FATCA regulations vars slutversion förväntas i början av Skillnaden i förhållande till kontrolluppgiftslämnandet enligt svensk lag är att FATCA kräver inrapportering av fler uppgifter än vad som lämnas idag av finansiella institut enligt svensk lag. Detta gäller t.ex. kontobehållning vilken inte behöver inrapporteras enligt svensk lag. Vidare kräver FATCA att betalningar till och från kontot rapporteras, oberoende av vilka slags betalningar det rör sig om. I Sverige rapporterar banker och andra finansiella institut i lagen närmare angivna skattepliktiga kapitalinkomster och utgiftsräntor. 4. Vilka drabbas av FATCA? För att förstå konsekvenserna av rapporteringsskyldigheten enligt FATCA bör man känna till den beskattningsprincip som tillämpas av USA. Amerikansk beskattning bygger på nationalitetsprincipen. USA tillämpar också, liksom de flesta stater, källstatsprincipen för inkomster som härrör från USA. Nationalitetsprincipen innebär att skattskyldigheten grundas på medborgarskap. Medborgarna i en stat som tillämpar denna princip beskattas således för sin totalinkomst oavsett varifrån inkomsten kommer och oavsett var de är bosatta. Begränsningar i beskattningsrätten regleras i dubbelbeskattningsavtalen. I

5 Sverige tillämpas, liksom i många andra länder i världen, den så kallade domicilprincipen. Domicilprincipen innebär att man skattar där man har sin skattemässiga hemvist vilket är där man har sin stadigvarande bostad. Det är således viktigt att länder ingår dylika avtal med USA för att undvika dubbelbeskattning på grund av att beskattningsprinciperna överlappar varandra och att risken för dubbelbeskattning utan dubbelbeskattningsavtal med USA är stor. I Sveriges dubbelbeskattningsavtal med USA anges att USA har rätt att beskatta i de fall Sverige inte beskattar enligt avtalet. USA har möjlighet att i kraft av sin vittomfattande beskattningsprincip kräva skatt av i Sverige obegränsat skattskyldiga personer för inkomster som inte beskattas av Sverige. Uppgiftslämnandet enligt FATCA kan leda till en rapportering av konton som innehas av amerikanska medborgare i Sverige vilka bott och skattat hela sitt liv i Sverige. Det finns en risk att dessa personer hamnar i diskussion med IRS om eventuell skatteplikt i USA vilket dessa personer rimligen inte kunnat förutse. 5. FATCA i förhållande till EU En fråga som många ställde sig när FATCA antogs i USA 2010 och så småningom blev en realitet i Europa var varför inte EU agerade och tog initiativ till att för samtliga EUländers räkning komma överens med USA om ett gemensamt förhållningssätt till FATCA. EU har löpande fört en dialog med USA i FATCA-frågan men eftersom EU inte kan agera och besluta för samtliga medlemsstater i skattefrågor med mindre det finns en enhällighet i EU om vad som ska gälla har det bedömts som utsiktslöst att nå ett gemensamt avtal med USA på EU-nivå i denna fråga. Det pågår förhandlingar om förslag till ändringar i sparandedirektivet (förslag KOM(2008) 727 om ändringar i rådets direktiv 2003/48/EG) vilka skulle medföra en ökad informationsskyldighet mellan EU-länderna. Förhandlingarna har strandat på grund av att minst två av EU-länderna sätter sig på tvären. Med FATCA på plats har dock ett betydligt större steg påtvingats dessa länder i förhållande till USA. Det är dessutom så att det antagna och per 2013 förväntat genomförda EU-direktivet om administrativt samarbetet på skatteområdet inom EU (rådets direktiv2011/16/eu), det så kallade handräckningsdirektivet, stipulerar att om ett EU-land ingår ett mera långtgående avtal om administrativt samarbete än vad handräckningsdirektivet föreskriver, ska varje annat EU-land ha rätt till motsvarande informationsutbyte med landet i fråga. FATCA-avtalen kommer definitivt att driva på en spännande utveckling inom EU på detta område. 6. Utvecklingen från ensidigt uppgiftslämnande till reciproka avtal Samtidigt som USA utfärdade en ny uppsättning utkast till regulations för FATCA i februari 2012 tillkännagav USA och fem EU-länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) i ett gemensamt uttalande publicerat på IRS hemsida den 8 februari 2012 (s.k. joint statement) att de kommit överens om att arbeta med FATCA på bilateral basis och genom ömsesidiga avtal utbyta information på grundval av FATCA. Ett starkt incitament för att diskutera bilateralt med USA var för dessa EU-länder möjligheten att få uppgifter om egna medborgares innehav i USA. Det gemensamma uttalandet innebar viktiga eftergifter från USA:s sida. USA uttalade att man avstod från att innehålla en FATCA-skatt och kräva stängning av konton som innehas av motsträviga kunder på villkor att USA fick de uppgifter man önskade från berörda länders myndigheter. Ett avtal mellan länder i enlighet med det gemensamma uttalandet mellan USA och de fem EUländerna innebär att de uppgifter FATCA kräver istället ska lämnas till de inhemska skatteverken för att därefter utbytas med USA. Genom att låta ansvaret för uppgiftslämnandet förankras i bilaterala avtal mellan länder undanröjs den riskexponering som hade blivit konsekvensen om enskilda finansiella institut hade slutit avtal direkt med IRS. Detta är en betydande lättnad. Det står dock klart att de bilaterala avtalen innebär samma omfång på uppgiftsskyldigheten som FATCA innebär och i princip samma due diligence-process för att spåra US accounts. Ett visst utrymme för särskilda nationella undantag för vissa slags subjekt och vissa produkter har dock tillskapats i

6 avtalet genom en särskild bilaga och tidsramarna har skjutits framåt något. Storbritannien har som första land i världen ingått ett FATCA-avtal med USA och nu påbörjas omedelbart genomförandet av avtalet i nationell rätt. Sverige har uttryckt önskemål om att också ingå avtal med USA om FATCA. Det första modellavtalet 1 kommer att följas av ett modellavtal 2 för länder vars finansiella institut väljer att ingå enskilda avtal med IRS. Detta avtal innebär att länderna förpliktar sig att tillse att ett sådant uppgiftslämnande blir förenligt med nationell rätt. Modellavtal 2 är i skrivandes stund inte publicerat av IRS. 7. Konsekvenser av FATCA och framtida utveckling FATCA har väckt protester från stater och finansiella institut över hela världen. IRS har fått ta emot kritiska skrivelser och synpunkter på denna rapporteringslagstiftning. Den största kritiken mot FATCA på internationell nivå har förutom den stora administrativa svårigheten att spåra upp US accounts i verksamheten, handlat om att finansiella institut får välja mellan att ingå enskilda avtal om uppgiftslämnande med IRS, vilka avtal i sig innebär att man kommer i konflikt med lokal lagstiftning, och att följa den lokala lagstiftningen i etableringslandet, vilket medför att affärsmöjligheterna i USA försvåras på grund av innehållandet av FATCA-skatten på betalningar från USA. I Sverige har finansbranschen konstaterat att ett avtal om uppgiftslämnande enligt FATCA med IRS är svårförenlig i förhållande till åtminstone fyra olika lagar; Lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse stadgar att det råder sekretess avseende den enskildes förhållande till sin bank (banksekretess), Skatteförfarandelagen (2011:1244) stipulerar ingen skyldighet att utge uppgifter om konton etc. till IRS, Personuppgiftslagen (1998:204) stadgar att personuppgifter endast får lämnas ut om den vars uppgifter ska lämnas ut ger sitt samtycke till detta. Samtycke ska ges på frivillig basis. En påföljd att kontot stängs med mindre samtycke ges är knappast ett samtycke på frivillig basis. Slutligen gäller enligt lagen (1995:1571)om insättningsgaranti att banker och andra finansiella institut som omfattas av insättningsgarantin är ålagda att öppna ett inlåningskonto för den som önskar. Om FFI:er måste stänga konton för motsträviga kunder kan detta strida mot rätten att inneha ett inlåningskonto. Inom EU har man hittills konstaterat att dataskyddsdirektivet (rådets direktiv 95/46/EG) på vilket personuppgiftslagen vilar, sannolikt inte medger att enskilda FFI:er går med på att lämna ut uppgifter till IRS. Med bilaterala avtal torde de flesta lagkonflikter kunna rättas till under förutsättning att intern lagstiftning ändras och att en sådan ändring är förenlig med underliggande EU-rätt inklusive fundamentala mänskliga rättigheter enligt EU-fördraget. Det kvarstår dock en rad oklarheter även med avtalslösningen och frågan blir hur uttolkningen av avtalet ska göras. Det kommer att uppstå en rad frågor om omfattningen på rapporteringen. Kommer svenskar som uppehållit sig i USA med s.k. grönt kort att komma i fråga för rapportering? Vad sker med personer som har dubbelt medborgarskap? Det kan också förväntas en ökning av antalet rättsprocesser om vilket land som har beskattningsrätten till vissa inkomster. Vidare kan det förväntas att det uppstår en motvilja hos FFI:er att ta emot amerikanska kunder med den rapporteringsskyldighet detta medför. FATCA kan alltså få negativa effekter för amerikanerna själva. Rättsakter som QI, FATCA, EU:s sparandedirektiv och det nya handräckningsdirektivet är exempel på länders agerande när ökad handel över gränserna, ökat antal multinationella företag, inklusive finansiella institut, och avreglerade kapitalmarknader som innebär fria kapitalflöden över hela världen urgröper kontrollen över skattemedlen och därmed hotar den egna ekonomin och statsbudgetars skatteintäkter. Handelspolitik och skattepolitik går i otakt och utan en gemensam skattepolitik som garanterar en effektiv skatteuppbörd vidtar länder drastiska åtgärder för att värna sina egna intressen. Denna artikel ska inte uppfattas som ett inlägg i någon debatt om gemensamma skatteregler på global basis. Jag vill dock gärna peka på den problematik som uppstår i fråga om rättssäkerhet och förutsebarhet i lagstiftningen för den enskilde individen som hamnar i skottgluggen för

7 ländernas jakt på skattemedel genom ökad rapporteringsskyldighet. I Europakonventionen om mänskliga rättigheter och i annan internationell lagstiftning på det området som andra stater än Europakonventionens anhängare skrivit under finns regler om skydd för den enskildes privatliv. Detta är fundamentala rättigheter som måste värnas i det snabbt växande informationsutbytet för skatteändamål m.m. världen över. Enligt min mening bör detta kunna åstadkommas genom att länder uttryckligen visar att dessa fundamentala rättigheter finns i botten. Länder bör t.ex. tillsammans uttryckligen reglera hur information ska utbytas på internationell nivå, vad informationen får användas till, tidsfrister för hur långt bak i tiden ett land ska ha rätt att inhämta information och hur länge sådan information ska få bevaras samt hur enskilda ska informeras om att uppgifter om deras ekonomiska förhållanden har lämnats ut till andra länder. Det bör också finnas ventiler i systemet som innebär att avsteg från rapportering kan tillåtas i vissa fall. FATCA blir sannolikt en modell för utökat informationsutbyte världen över. Avtal som sluts med USA om FATCA bör ta hänsyn till skyddet av den enskilde skattebetalaren. Ulrika Hansson arbetar som jurist på Svenska Bankföreningen. Hon har tidigare varit verksam på advokatfirman Bird & Bird samt på Finansdepartementets skatteavdelning. Innehållet i artikeln är ett uttryck för författarens personliga uppfattning och representerar inte någon officiell ståndpunkt av Svenska Bankföreningen. Fotnoter 1 En withholdable payment är en betalning som har ett ursprung i USA, t.ex. räntor, utdelning på amerikanska aktier, hyror, lön och annan ersättning samt även bruttoersättning vid försäljning av egendom av sådant slag som kan generera räntor eller utdelning från källa i USA. 2 Det bör observeras att modellavtalet för bilaterala avtal om FATCA med USA lättar på denna regel. Se nedan om modellavtalen.

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods Stiftelser i samverkan FATCA 2012-03-14 / Annica Woods FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Lagen antogs den 18 mars 2010 Förebygga och hindra amerikansk skattesmitning genom konton i länder utanför

Läs mer

Foreign Account Tax Compliance Act

Foreign Account Tax Compliance Act LIU-IEI-FIL-A--13-01419--SE Foreign Account Tax Compliance Act - om USA:s extraterritoriella rättstillämpning och lagens förenlighet med svensk banksekretess Foreign Account Tax Compliance Act - the United

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.4.2015 COM(2015) 150 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan

Läs mer

Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA

Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00116 Er referens: Fi2014/2687 1 (17) 2014-09-08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Marcus Sjögren S-103 33 Stockholm Genomförande av avtal mm för att

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/012 Er referens: Fi2015/1644 1 (7) 2015-04-16 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Linda Bolund Thörnell Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land

Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land 132 David Kleist Dubbelbeskattningsavtals tillämplighet på inkomster som härrör från hemviststaten eller tredje land 1 Inledning 1 Ett led vid tillämpningen av ett dubbelbeskattningsavtal är att hänföra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet; SFS 2015:62 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Skatt på försäkringspremier i skatteavtalet mellan Sverige och USA

Skatt på försäkringspremier i skatteavtalet mellan Sverige och USA l e n n a r t s t a b e r g Skatt på försäkringspremier i skatteavtalet mellan Sverige och USA I USA tas punktskatt ( Federal Excise Tax ) ut på premier för försäkringar med delade av utländska försäkringsgivare

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

585 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL

585 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL 585 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN REPUBLIKEN ÖSTERRIKE OCH KONUNGARIKET SVERIGE FÖR UNDVIKANDE

Läs mer

Skatteavtal Norden. Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge. (1996 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 2006:1331 har beaktats.

Skatteavtal Norden. Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge. (1996 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 2006:1331 har beaktats. Skatteavtal Norden HO Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge (1996 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 2006:1331 har beaktats. Innehåll 5 Innehåll Förord,.... 3 Läsanvisningar...: 9 Förkortningslista

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet)

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Fredrik Löfstedt (Finansdepartementet) Lagrådsremiss En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 augusti 2015 Magdalena Andersson Fredrik

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Skatte- och tullavdelningen. En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Skatte- och tullavdelningen. En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2015/2358 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton April 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Sammanfattning... 8 2 Författningstext...

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skänk din aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning Skänk din aktieutdelning Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde! Bakgrund:

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Förvaltning av fideikommisskapital

Förvaltning av fideikommisskapital FIDEIKOMMISSNÄMNDEN Avdelningsdirektören Eva Birath 08-700 08 15 1(5) 2003-12-02= Dnr 49-03 Förvaltning av fideikommisskapital (OBS! Denna PM är under översyn) Allmänt Fideikommisskapital förvaltas ofta

Läs mer

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se

Skattelagstiftningsprojektet www.skattelagstiftningsprojektet.se Disposition Allmänt om rättsprinciper Likhetsprincipens konstitutionella grunder Likabehandling i rättstillämpning EUD HFD Skatteverket 1 Allmänt om rättsprinciper Principstruktur i skatterätten Omfattning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21

INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 1 INVESTERINGSSPARKONTO HOS GARANTUM 2013-11-21 2 ERBJUDANDET I KORTHET Full frihet att välja mellan många olika sparformer Med kontot Rådgiven får man full tillgång till nästan hela svenska sparmarknaden

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 70

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 70 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 70 Målnummer: 1211-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-10-16 Rubrik: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal

Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal ANN-SOPHIE SALLANDER JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL JÖNKÖPING UNIVERSITY Innehållsförteckning Förord 5 Abstract 7 Innehållsförteckning 9 Tabeller.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-15/113 SV Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04. Slopad förmögenhetsskatt m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04. Slopad förmögenhetsskatt m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och justitierådet Lars Dahllöf. Slopad förmögenhetsskatt m.m.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Skatteförfarandeförordning (2011:1261) Skatteförfarandeförordning, 2 kap. [5601] Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck [5601] Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen

Läs mer

Personuppgifter Personnummer/Organisationsnummer

Personuppgifter Personnummer/Organisationsnummer Viking Fonder Sverige Anmälningssedel Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB Portföljförvaltningen är delegerad till Eligo Asset Management För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna

Läs mer