FATCA en rysare från USA. 1. Bakgrunden till FATCA. Av Ulrika Hansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FATCA en rysare från USA. 1. Bakgrunden till FATCA. Av Ulrika Hansson"

Transkript

1 SvSkT 2012:8 sida 621 FATCA en rysare från USA Av Ulrika Hansson 1. Bakgrunden till FATCA År 2010 antog kongressen i USA lagen Foreign Account Tax Compliance Act (härefter FATCA). FATCA är en lagstiftning om kontrolluppgifter för skatteändamål och uppgiftsskyldigheten träffar i första hand utländska finansiella institut, s.k. foreign financial institutions, (FFIs). Definitionen av FFI tar sikte på kontoförande finansiella institut såsom banker eller värdepappersförvarare ( depository institution ) och företag som innehar och förvaltar tillgångar för andras räkning såsom kapitalförvaltare och investeringsfonder. Även fondmäklare och så kallade specified insurance companies, dvs. försäkringsföretag som betalar till eller som håller financial accounts omfattas av definitionen av FFI. Definitionen av FFI är enligt lagen så pass vid att den även kan omfatta rena holdingbolag, investmentbolag och riskkapitalbolag. Lagen träder i kraft den 1 januari 2013 men ska tillämpas tidigast från Olika delar av lagstiftningen träder i kraft vid olika tidpunkter. FATCA antogs som en följd av skandalen kring Union Bank of Switzerland (UBS) i vilken det framkom att tusentals välbärgade amerikaner gömt undan medel i banken och på så viss undgått amerikansk beskattning av dessa. UBS-affären slutade med att UBS fick betala skadestånd till USA om 780 miljoner dollar som kompensation för uteblivna skatteintäkter. President Obama hade också i sin presidentvalskampanj 2008 utlovat hårdare tag mot skatteundandragande via utlandet ( offshore tax evasion ). Ett annat viktigt skäl till USA:s offensiv avseende inrapportering av amerikanska tillgångar utomlands är den lågkonjunktur som drabbat landet med stort budgetunderskott och hög arbetslöshet som följd. Tanken var att man med FATCA skulle kunna stärka landets finanser så att man genom en skatteväxling skulle kunna sänka arbetsgivaravgifterna och viss inkomstskatt för företag i USA för att på så vis öka företagens möjlighet och vilja att anställa och därmed minska arbetslösheten i landet. FATCA ingår således som en del i den s.k. HIRE Act från 2010 ( Hiring Incentives to Restore Employment ). Ytterligare ett argument för att genomföra FATCA är USA:s erfarenheter av att under en följd av år successivt ha skärpt kontrolluppgiftslämnandet för företag i USA och utomlands. Genom att inhämta uppgifter om olika slags inkomster vilka därefter matchas med deklarerade inkomster i USA har skatteuppbörden effektiviserats och efterlevanden av skatteregelverket ( tax compliance ) ökat från ca 50 procent till 99 procent. Erfarenheterna av det ökade uppgiftslämnandet har således varit så goda att man vidareutvecklat systemen. Ett första steg i förhållande till FFI:er togs i början av talet då USA:s skattemyndighet IRS (Internal Revenue Service) tecknade avtal med sådana institut om rapportering av dessas kunders status som US eller non-us persons för källskatteändamål. Syftet var att få fram vilka personer som skulle erlägga full källskatt på utdelning på investeringar i amerikanska värdepapper och de som med stöd av skatteavtal skulle erlägga reducerad dito, den s.k. QI-ordningen (institutet blev en s.k. Qualified Intermediary). Den som inte blev QI fick se utdelning från USA bli föremål för 30 procent källskatt istället för den källskatt som enligt skatteavtal rätteligen skulle utgå, för svenskars vidkommande, 15 procent. En fördel med QI-avtal var att FFI:erna kunde garantera sina kunders anonymitet vid uppgiftslämnandet och slapp ge ut information till andra konkurrerande institut om vilka kunder man hade. QI-ordningen tar sikte på rapportering av, i förhållande till USA, utländska personers utdelningsinkomster från amerikansk källa (amerikanska värdepapper). FATCA är ytterligare ett steg i riktningen att effektivisera skatteuppbörden i USA ( tax enforcement ) genom att samla in uppgifter om amerikanska medborgares och bosatta i USA:s (US persons) tillgångar utomlands och matcha denna information med den

2 information som dessa personer är skyldiga att uppge när de deklarerar i USA. Nedan beskriver jag närmare utformningen av detta system såsom detta kommer till uttryck i lagtexten i den amerikanska skattelagstiftningen samt i utkast till föreskrifter om FATCA. Jag vill framhålla att det råder olika uppfattningar om tolkningen av lagen och dess utkast till föreskrifter, och den slutliga förståelsen av FATCA är således inte klar. Jag försöker i denna artikel att beskriva principer och huvuddrag i den antagna lagstiftningen. Tyvärr används en del engelska uttryck i texten eftersom det saknas bra officiella översättningar av begreppen till svenska. 2. Vad säger FATCA? Nedan beskrivs huvuddelarna i lagen. FATCA återfinns i kapitel 4 i US Internal Revenue Code. I den ganska kortfattade lagtexten görs hänvisningar till att närmare föreskrifter ska meddelas av the Secretary. Detta görs genom en omfattande förordningstext (400 sidor) som ännu så länge endast är ett utkast, de s.k. draft regulations. Dessa innehåller utfyllande anvisningar till lagtexten. Det senaste utkastet publicerades i februari 2012 och den slutliga förordningstexten ska enligt USA komma i början av Enligt huvudregeln i lagen ska en s.k. withholding agent dra av och innehålla 30 procent skatt på withholdable payments (1) som går till ett FFI om inte detta FFI åtar sig att undersöka om de konton man har i verksamheten utgör s.k. United States Accounts. Den amerikanska lagen stadgar också att ett FFI i sin tur ska innehålla 30 procent skatt på betalningar som det institutet gör till sina kunder som är FFIs och som inte har ingått avtal med IRS i sin tur (dvs. s.k.non-participating FFIs, NFFI). Vidare ska withholding agents i USA innehålla 30 procent skatt på withholdable payments som görs till andra än finansiella institut om inte dessa betalningsmottagare förser the withholding agent med information om mottagaren har några substantiella amerikanska ägare. Se mer om vad som avses med substantiella ägare nedan. Detta kan i praktiken betyda att betalningar från USA till svenska företag som inte har meddelat den amerikanske utbetalaren om man har några substantiella amerikanska ägare eller inte, kan löpa risk att få se 30 procent av sin betalning innehållen som en skatt i USA. Åtagandet av FFI:n om åliggandena enligt FATCA ska baseras på ett individuellt avtal med den amerikanska skattemyndigheten IRS. Denna konstruktion innebär en lösning på ett vanligt problem som uppstår när stater använder sig av extraterritoriell jurisdiktion, dvs. lagstiftning som omfattar subjekt utanför det egna territoriet. När effekterna av lagstiftning som omfattar subjekt som befinner sig utanför det egna territoriet ska upprätthållas saknas ofta effektiva medel för att åstadkomma detta eftersom stater inte har rätt att utöva egen myndighetsutövning på andras territorier. För detta krävs särskilda överenskommelser mellan länder om handräckning och hjälp med indrivning såsom är fallet med exempelvis avgifter och skatter. Genom att FATCA stadgar en absolut skyldighet för utbetalande subjekt att innehålla en FATCA-skatt om FFI:erna inte rapporterar till IRS sätter detta en press på dessa FFI:er att sluta avtal med IRS. Åliggandet i lagen görs således till en avtalsförpliktelse mellan parterna med de påföljder som ett eventuellt avtalsbrott kan medföra. Valet att avstå från att ingå avtal om rapportering är i princip otänkbart eftersom ett FATCA-skatteavdrag innebär ett så stort avbräck att det inte längre blir möjligt att göra affärer i USA som är affärsmässigt hållbara. Detta bromsar institutens affärsverksamhet på ett påtagligt sätt och påverkar intäkterna negativt vilket i förlängningen kan påverka ekonomin i berörda länder. US Accounts definieras i FATCA som any financial account which is held by one or more specified United States persons or United States owned foreign entities. Begreppet specified United States person definieras i FATCA-lagstiftningen som varje United States person utom vissa subjekt såsom bolag vars aktier handlas på en etablerad handelsplats, staten USA, vissa enligt intern amerikansk rätt skattebefriade subjekt eller individuella pensionsplaner, stater i USA eller andra motsvarande offentliga institutioner, amerikansk offentligt ägd egendom m.fl. Om dylika subjekt innehar konton hos FFI:er ingår dessa konton inte bland de konton som ska rapporteras.

3 En US person är enligt den amerikanska skattelagstiftningen en person som är amerikansk medborgare och/eller skattemässigt bosatt i USA, en person med s.k. green card t.ex. En US owned foreign entity definieras enligt FATCA som ett utländskt företag som har en eller flera substantiella amerikanska delägare. I lagen anges att ett substantiellt ägande är lika med mer än 10 procents ägande i aktiebolag eller rätt till del av avkastning i andra former av företag. Det är endast konton som innehas av företag som inte bedriver aktiv verksamhet och dessas ägare som ska rapporteras, i syfte att spåra tillgångar som gömts undan innanför ett skal i form av en juridisk person eller motsvarande. I praktiken kan således en amerikan som är skattemässigt bosatt i Sverige enligt svenska skatteregler (obegränsat skattskyldig) omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt FATCA. Har denna person inte deklarerat i USA i enlighet med dennes skyldigheter enligt amerikansk rätt, oberoende av om skatt skulle ha betalats där eller inte, kommer en rapportering på dessa personer enligt FATCA att kunna leda till att dessa personer kontaktas av den amerikanska skattemyndigheten. Detsamma kan komma att gälla för svenskar som innehar uppehållstillstånd i USA, s.k. green card holders, men som flyttat hem till Sverige igen. Ett financial account är enligt lagen depository accounts eller custodial acounts, dvs. i princip inlåningskonton eller förvaltar-/depåkonton och motsvarande. Men även ägarintressen i icke marknadsnoterade aktier, obligationer och försäkringar (s.k. cash value insurance contracts och annuity contracts) kan jämställas med ett financial account. Detta preciseras närmare i draft regulations. Inlåningskonton ska dock inte omfattas av definitionen om innehavaren är en fysisk person och det sammanlagda värdet på kontot inte överstiger dollar. Det är det samlade beloppet hos flera i koncernen ingående FFI:er som ska räknas ihop, under förutsättning att instituten kan samköra och få fram ett aggregerat värde. En koncern kan innehålla flera FFI:er. I sådant fall måste samtliga ingå avtal med IRS. Om något institut inte gör det, kommer resten av företagen i koncernen som är FFI:er att räknas som non-compliant FFI:s med withholding som följd. (2) Det kan noteras att innehållandet av FATCA-skatten ska ske oberoende av om betalningen går till en US person eller en vanlig inhemsk kund i det aktuella FFI:et och oberoende av om skattskyldighet för betalningen i inkomstskattehänseende föreligger eller inte. FATCAskatten är således utformad som en straffavgift som ska tvinga FFI:er att rapportera US accounts till IRS. Exempel: En amerikansk depåbank ska föra över en utdelning på amerikanska aktier uppgående till US dollar till en svensk bank vars kund är den faktiska betalningsmottagaren ( beneficial owner ). Den svenska banken har inte ingått något informationsavtal med IRS. Den svenska banken erhåller endast US dollar (30 procent, dvs US dollar har innehållits med stöd av FATCA som en slags straffavgift/straffskatt). (I exemplet bortses från eventuell källskatt.) FATCA-skatt ska inte innehållas om FFI:et ingår ett avtal med IRS om att lämna viss information om US Accounts. Enligt avtalet åtar sig FFI:et att göra följande: a. Analysera den information man har tillgänglig eller inhämta information från sina kontohavare som kan avgöra om konton i verksamheten är US accounts. b. Följa den verifierings- eller due diligence-process som anges i närmare föreskrifter avseende identifiering av US Accounts. c. Att årligen rapportera viss information avseende sådana identifierade US Accounts till den amerikanska skattemyndigheten. d. Att innehålla en 30 FATCA-skatt på så kallade "passthru payments" ("förbipasseringsbetalningar", dvs. varje slags "withholdable payment" med ursprung/källa i USA såsom räntor, utdelningar, hyror, lön, premier och olika

4 slags ersättningar) till vissa trilskande kontohavare eller andra FFI:er som inte följer FATCA-regelverket och till sådana FFI:er som valt att låta andra FFI:er innehålla FATCA-skatt på dem. e. Att gå med på att lämna ytterligare information på begäran av IRS om US Accounts i verksamheten. f. Att försöka få kontohavarens medgivande om utlämnande av information om kontot om det visar sig att intern lagstiftning hindrar FFI:et att tillhandahålla informationen till IRS utan dylikt medgivande och att stänga kontot i fråga om sådant medgivande inte kan erhållas inom rimlig tid från kontohavaren. I föreskrifterna för FATCA finns närmare beskrivet hur eftersökningar och due diligenceprocessen ska gå till för såväl redan existerande konton som för nya konton som öppnas. Amerikanska medborgare eller personer som bor i USA eller som har uppehållstillstånd där ska spåras i kundregistren på grundval av s.k. US indicia, dvs. uppgifter som antyder att kunden kan tänkas vara en sådan US person. Exempel på uppgifter som ger indikation på att kontot tillhör en US person kan t.ex. vara en uppgift att en person är amerikansk medborgare, en uppgift om att en person är född i USA, en amerikansk adress eller ett amerikanskt telefonnummer. Vid öppnande av nya individuella konton ska identitet m.m. styrkas i enlighet med reglerna om penningtvätt och kundkännedom. Existerande företagskonton med en behållning som inte överstiger dollar behöver inte undersökas förrän behållningen uppgår till över dollar. Om FATCA-skatt innehålls på grund av att man vägrar att samarbeta som FFI eller som kund hos ett FFI som har ingått avtal med IRS finns endast begränsade möjligheter att korrigera den innehållna skatten med hänvisning till existerande dubbelbeskattningsavtal. 3. Vad ska rapporteras till IRS? FATCA kräver i stort att följande information rapporteras till IRS: a. Namn, adress och skatteregistreringsnummer (s.k. TIN) på varje kontohavare som är en särskild US person, och, när det gäller företagskonton som innehas av ett USA-ägt utländskt företag, namn, adress och skatteregistreringsnummer på varje substantiell ägare av företaget b. Kontonummer c. Kontobehållning eller värdet på kontot d. Bruttoinsättningar och bruttouttag eller betalningar från kontot. Närmare anvisningar hur kontobehållning och betalningar till och från kontot ska rapporteras framgår av utkastet till FATCA regulations vars slutversion förväntas i början av Skillnaden i förhållande till kontrolluppgiftslämnandet enligt svensk lag är att FATCA kräver inrapportering av fler uppgifter än vad som lämnas idag av finansiella institut enligt svensk lag. Detta gäller t.ex. kontobehållning vilken inte behöver inrapporteras enligt svensk lag. Vidare kräver FATCA att betalningar till och från kontot rapporteras, oberoende av vilka slags betalningar det rör sig om. I Sverige rapporterar banker och andra finansiella institut i lagen närmare angivna skattepliktiga kapitalinkomster och utgiftsräntor. 4. Vilka drabbas av FATCA? För att förstå konsekvenserna av rapporteringsskyldigheten enligt FATCA bör man känna till den beskattningsprincip som tillämpas av USA. Amerikansk beskattning bygger på nationalitetsprincipen. USA tillämpar också, liksom de flesta stater, källstatsprincipen för inkomster som härrör från USA. Nationalitetsprincipen innebär att skattskyldigheten grundas på medborgarskap. Medborgarna i en stat som tillämpar denna princip beskattas således för sin totalinkomst oavsett varifrån inkomsten kommer och oavsett var de är bosatta. Begränsningar i beskattningsrätten regleras i dubbelbeskattningsavtalen. I

5 Sverige tillämpas, liksom i många andra länder i världen, den så kallade domicilprincipen. Domicilprincipen innebär att man skattar där man har sin skattemässiga hemvist vilket är där man har sin stadigvarande bostad. Det är således viktigt att länder ingår dylika avtal med USA för att undvika dubbelbeskattning på grund av att beskattningsprinciperna överlappar varandra och att risken för dubbelbeskattning utan dubbelbeskattningsavtal med USA är stor. I Sveriges dubbelbeskattningsavtal med USA anges att USA har rätt att beskatta i de fall Sverige inte beskattar enligt avtalet. USA har möjlighet att i kraft av sin vittomfattande beskattningsprincip kräva skatt av i Sverige obegränsat skattskyldiga personer för inkomster som inte beskattas av Sverige. Uppgiftslämnandet enligt FATCA kan leda till en rapportering av konton som innehas av amerikanska medborgare i Sverige vilka bott och skattat hela sitt liv i Sverige. Det finns en risk att dessa personer hamnar i diskussion med IRS om eventuell skatteplikt i USA vilket dessa personer rimligen inte kunnat förutse. 5. FATCA i förhållande till EU En fråga som många ställde sig när FATCA antogs i USA 2010 och så småningom blev en realitet i Europa var varför inte EU agerade och tog initiativ till att för samtliga EUländers räkning komma överens med USA om ett gemensamt förhållningssätt till FATCA. EU har löpande fört en dialog med USA i FATCA-frågan men eftersom EU inte kan agera och besluta för samtliga medlemsstater i skattefrågor med mindre det finns en enhällighet i EU om vad som ska gälla har det bedömts som utsiktslöst att nå ett gemensamt avtal med USA på EU-nivå i denna fråga. Det pågår förhandlingar om förslag till ändringar i sparandedirektivet (förslag KOM(2008) 727 om ändringar i rådets direktiv 2003/48/EG) vilka skulle medföra en ökad informationsskyldighet mellan EU-länderna. Förhandlingarna har strandat på grund av att minst två av EU-länderna sätter sig på tvären. Med FATCA på plats har dock ett betydligt större steg påtvingats dessa länder i förhållande till USA. Det är dessutom så att det antagna och per 2013 förväntat genomförda EU-direktivet om administrativt samarbetet på skatteområdet inom EU (rådets direktiv2011/16/eu), det så kallade handräckningsdirektivet, stipulerar att om ett EU-land ingår ett mera långtgående avtal om administrativt samarbete än vad handräckningsdirektivet föreskriver, ska varje annat EU-land ha rätt till motsvarande informationsutbyte med landet i fråga. FATCA-avtalen kommer definitivt att driva på en spännande utveckling inom EU på detta område. 6. Utvecklingen från ensidigt uppgiftslämnande till reciproka avtal Samtidigt som USA utfärdade en ny uppsättning utkast till regulations för FATCA i februari 2012 tillkännagav USA och fem EU-länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) i ett gemensamt uttalande publicerat på IRS hemsida den 8 februari 2012 (s.k. joint statement) att de kommit överens om att arbeta med FATCA på bilateral basis och genom ömsesidiga avtal utbyta information på grundval av FATCA. Ett starkt incitament för att diskutera bilateralt med USA var för dessa EU-länder möjligheten att få uppgifter om egna medborgares innehav i USA. Det gemensamma uttalandet innebar viktiga eftergifter från USA:s sida. USA uttalade att man avstod från att innehålla en FATCA-skatt och kräva stängning av konton som innehas av motsträviga kunder på villkor att USA fick de uppgifter man önskade från berörda länders myndigheter. Ett avtal mellan länder i enlighet med det gemensamma uttalandet mellan USA och de fem EUländerna innebär att de uppgifter FATCA kräver istället ska lämnas till de inhemska skatteverken för att därefter utbytas med USA. Genom att låta ansvaret för uppgiftslämnandet förankras i bilaterala avtal mellan länder undanröjs den riskexponering som hade blivit konsekvensen om enskilda finansiella institut hade slutit avtal direkt med IRS. Detta är en betydande lättnad. Det står dock klart att de bilaterala avtalen innebär samma omfång på uppgiftsskyldigheten som FATCA innebär och i princip samma due diligence-process för att spåra US accounts. Ett visst utrymme för särskilda nationella undantag för vissa slags subjekt och vissa produkter har dock tillskapats i

6 avtalet genom en särskild bilaga och tidsramarna har skjutits framåt något. Storbritannien har som första land i världen ingått ett FATCA-avtal med USA och nu påbörjas omedelbart genomförandet av avtalet i nationell rätt. Sverige har uttryckt önskemål om att också ingå avtal med USA om FATCA. Det första modellavtalet 1 kommer att följas av ett modellavtal 2 för länder vars finansiella institut väljer att ingå enskilda avtal med IRS. Detta avtal innebär att länderna förpliktar sig att tillse att ett sådant uppgiftslämnande blir förenligt med nationell rätt. Modellavtal 2 är i skrivandes stund inte publicerat av IRS. 7. Konsekvenser av FATCA och framtida utveckling FATCA har väckt protester från stater och finansiella institut över hela världen. IRS har fått ta emot kritiska skrivelser och synpunkter på denna rapporteringslagstiftning. Den största kritiken mot FATCA på internationell nivå har förutom den stora administrativa svårigheten att spåra upp US accounts i verksamheten, handlat om att finansiella institut får välja mellan att ingå enskilda avtal om uppgiftslämnande med IRS, vilka avtal i sig innebär att man kommer i konflikt med lokal lagstiftning, och att följa den lokala lagstiftningen i etableringslandet, vilket medför att affärsmöjligheterna i USA försvåras på grund av innehållandet av FATCA-skatten på betalningar från USA. I Sverige har finansbranschen konstaterat att ett avtal om uppgiftslämnande enligt FATCA med IRS är svårförenlig i förhållande till åtminstone fyra olika lagar; Lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse stadgar att det råder sekretess avseende den enskildes förhållande till sin bank (banksekretess), Skatteförfarandelagen (2011:1244) stipulerar ingen skyldighet att utge uppgifter om konton etc. till IRS, Personuppgiftslagen (1998:204) stadgar att personuppgifter endast får lämnas ut om den vars uppgifter ska lämnas ut ger sitt samtycke till detta. Samtycke ska ges på frivillig basis. En påföljd att kontot stängs med mindre samtycke ges är knappast ett samtycke på frivillig basis. Slutligen gäller enligt lagen (1995:1571)om insättningsgaranti att banker och andra finansiella institut som omfattas av insättningsgarantin är ålagda att öppna ett inlåningskonto för den som önskar. Om FFI:er måste stänga konton för motsträviga kunder kan detta strida mot rätten att inneha ett inlåningskonto. Inom EU har man hittills konstaterat att dataskyddsdirektivet (rådets direktiv 95/46/EG) på vilket personuppgiftslagen vilar, sannolikt inte medger att enskilda FFI:er går med på att lämna ut uppgifter till IRS. Med bilaterala avtal torde de flesta lagkonflikter kunna rättas till under förutsättning att intern lagstiftning ändras och att en sådan ändring är förenlig med underliggande EU-rätt inklusive fundamentala mänskliga rättigheter enligt EU-fördraget. Det kvarstår dock en rad oklarheter även med avtalslösningen och frågan blir hur uttolkningen av avtalet ska göras. Det kommer att uppstå en rad frågor om omfattningen på rapporteringen. Kommer svenskar som uppehållit sig i USA med s.k. grönt kort att komma i fråga för rapportering? Vad sker med personer som har dubbelt medborgarskap? Det kan också förväntas en ökning av antalet rättsprocesser om vilket land som har beskattningsrätten till vissa inkomster. Vidare kan det förväntas att det uppstår en motvilja hos FFI:er att ta emot amerikanska kunder med den rapporteringsskyldighet detta medför. FATCA kan alltså få negativa effekter för amerikanerna själva. Rättsakter som QI, FATCA, EU:s sparandedirektiv och det nya handräckningsdirektivet är exempel på länders agerande när ökad handel över gränserna, ökat antal multinationella företag, inklusive finansiella institut, och avreglerade kapitalmarknader som innebär fria kapitalflöden över hela världen urgröper kontrollen över skattemedlen och därmed hotar den egna ekonomin och statsbudgetars skatteintäkter. Handelspolitik och skattepolitik går i otakt och utan en gemensam skattepolitik som garanterar en effektiv skatteuppbörd vidtar länder drastiska åtgärder för att värna sina egna intressen. Denna artikel ska inte uppfattas som ett inlägg i någon debatt om gemensamma skatteregler på global basis. Jag vill dock gärna peka på den problematik som uppstår i fråga om rättssäkerhet och förutsebarhet i lagstiftningen för den enskilde individen som hamnar i skottgluggen för

7 ländernas jakt på skattemedel genom ökad rapporteringsskyldighet. I Europakonventionen om mänskliga rättigheter och i annan internationell lagstiftning på det området som andra stater än Europakonventionens anhängare skrivit under finns regler om skydd för den enskildes privatliv. Detta är fundamentala rättigheter som måste värnas i det snabbt växande informationsutbytet för skatteändamål m.m. världen över. Enligt min mening bör detta kunna åstadkommas genom att länder uttryckligen visar att dessa fundamentala rättigheter finns i botten. Länder bör t.ex. tillsammans uttryckligen reglera hur information ska utbytas på internationell nivå, vad informationen får användas till, tidsfrister för hur långt bak i tiden ett land ska ha rätt att inhämta information och hur länge sådan information ska få bevaras samt hur enskilda ska informeras om att uppgifter om deras ekonomiska förhållanden har lämnats ut till andra länder. Det bör också finnas ventiler i systemet som innebär att avsteg från rapportering kan tillåtas i vissa fall. FATCA blir sannolikt en modell för utökat informationsutbyte världen över. Avtal som sluts med USA om FATCA bör ta hänsyn till skyddet av den enskilde skattebetalaren. Ulrika Hansson arbetar som jurist på Svenska Bankföreningen. Hon har tidigare varit verksam på advokatfirman Bird & Bird samt på Finansdepartementets skatteavdelning. Innehållet i artikeln är ett uttryck för författarens personliga uppfattning och representerar inte någon officiell ståndpunkt av Svenska Bankföreningen. Fotnoter 1 En withholdable payment är en betalning som har ett ursprung i USA, t.ex. räntor, utdelning på amerikanska aktier, hyror, lön och annan ersättning samt även bruttoersättning vid försäljning av egendom av sådant slag som kan generera räntor eller utdelning från källa i USA. 2 Det bör observeras att modellavtalet för bilaterala avtal om FATCA med USA lättar på denna regel. Se nedan om modellavtalen.

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods

Stiftelser i samverkan FATCA. 2012-03-14 / Annica Woods Stiftelser i samverkan FATCA 2012-03-14 / Annica Woods FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Lagen antogs den 18 mars 2010 Förebygga och hindra amerikansk skattesmitning genom konton i länder utanför

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG

ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG, 556669-3130 VÄLJ SPARPRODUKT: (Information om respektive sparprodukt återfinns i produktbladet.) AROS 3 MÅN AROS 6 MÅN AROS 12 MÅN LIKVIDKONTO KONTOHAVARE Adress: Postnummer,

Läs mer

FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. (Version 4, upprättad )

FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. (Version 4, upprättad ) izave FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM (Version 4, upprättad2017-08-16) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

RP 129/2015 rd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 129/2015 rd. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 16.12.2014 L 359/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 februari 2015. SFS 2015:69 Utkom från trycket den 3 mars 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Intygande skatterättslig hemvist - företag

Intygande skatterättslig hemvist - företag Vänligen ta del av instruktionerna på sida 4 innan du fyller i denna blankett Information om Vänligen fyll i nedanstående fält med hänsyn till kontohavaren. kontohavare Företagets namn Organisationsnummer/Kundnummer

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON Del 1 Kompletterande uppgifter PERSONNUMMER FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER E-POST

Läs mer

Landet där företaget har sitt säte eller är registrerat

Landet där företaget har sitt säte eller är registrerat företagskunder enligt FTC och CRS Läs instruktionerna på sidan 4 innan du fyller i blanketten. VSNITT 1: Uppgifter om kontohavare Företagets namn Organisationsnummer/kundnummer Namn på uppdragstagande

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG

ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG Ifylld ansökan skickas till: Aros Kapital AB ANSÖKAN Johan på Gårdas gata 5A ANSÖKAN SPARKONTO MINDERÅRIG Aros Kapital AB, 556669-3130 Kontakta kundservice på telefon 031-83 36 70 eller besök vår hemsida,

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR JURIDISK PERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR JURIDISK PERSON Del 1 Kompletterande uppgifter ORGANISATIONSNUMMER JURIDISK PERSON KONTAKTPERSON ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO GOD MAN/FÖRVALTARE

ANSÖKAN SPARKONTO GOD MAN/FÖRVALTARE Ifylld ansökan skickas till: Aros Kapital AB ANSÖKAN Johan på Gårdas gata 5A ANSÖKAN SPARKONTO GOD MAN/FÖRVALTARE Aros Kapital AB, 556669-3130 Kontakta kundservice på telefon 031-83 36 70 eller besök vår

Läs mer

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare.

Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist. Översikt. Kortfattat om begreppets funktion. Ägare. Förvaltare. Begreppet beneficial owner från ett svenskt perspektiv David Kleist Skatteforskningsdagen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 13 mars 2014 Översikt Bakgrund till användningen av begreppet beneficial

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON Ifylld ansökan skickas till: Aros Kapital AB ANSÖKAN Johan på Gårdas gata 5A ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON Aros Kapital AB, 556669-3130 Kontakta kundservice på telefon 031-83 36 70 eller besök

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2017:190 Utkom från trycket

Läs mer

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. HFD 2015 ref 60 Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

1 Inledning. Hemvistprincipen. Källstatsprincipen

1 Inledning. Hemvistprincipen. Källstatsprincipen 21 1 Inledning Hemvistprincipen Källstatsprincipen Denna handledning behandlar internationell beskattning. Uttrycket innefattar de svenska interna reglerna för beskattning av i Sverige bosatta eller hemmahörande

Läs mer

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU9 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Remissvar 1(6) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Fi 2016/02342/S3 1 Sammanfattning Skatteverket tillstyrker

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

KONTOANSÖKAN - företag

KONTOANSÖKAN - företag KONTOANSÖKAN - företag Markera vilket konto ni ansöker om. För Fasträntekonto, ange bindningstid. FÖRETAGSKONTO FASTRÄNTEKONTO* Bindningstid: 3 mån 6 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år *För transaktioner till

Läs mer

Foreign Account Tax Compliance Act

Foreign Account Tax Compliance Act LIU-IEI-FIL-A--13-01419--SE Foreign Account Tax Compliance Act - om USA:s extraterritoriella rättstillämpning och lagens förenlighet med svensk banksekretess Foreign Account Tax Compliance Act - the United

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 1/2013 SKATT PÅ FINANSIELLA TRANSAKTIONER, FTT

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 1/2013 SKATT PÅ FINANSIELLA TRANSAKTIONER, FTT SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 1/2013 18 FEBRUARI 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll SKATT PÅ FINANSIELLA TRANSAKTIONER,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 137/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet och av lagen om undanröjande av internationell

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/08/006 Er referens: Fi2017/02910/S3 1 (5) 2017-08-25 Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s3 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av direktiv

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Vilket/a av följande alternativ beskriver bäst företagets syfte med att bli klient hos izave?

Vilket/a av följande alternativ beskriver bäst företagets syfte med att bli klient hos izave? JURIDISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM (Version 4, upprättad 2017-08-16) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU14 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:19)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.4.2015 COM(2015) 150 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING OM TILLÄMPNING AV FATCA-AVTALET OM UTBYTE AV BESKATTNINGSUPPGIFTER MELLAN FINLAND OCH FÖRENTA STATERNA

SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING OM TILLÄMPNING AV FATCA-AVTALET OM UTBYTE AV BESKATTNINGSUPPGIFTER MELLAN FINLAND OCH FÖRENTA STATERNA SKATTEFÖRVALTNINGENS ANVISNING OM TILLÄMPNING AV FATCA-AVTALET OM UTBYTE AV BESKATTNINGSUPPGIFTER MELLAN FINLAND OCH FÖRENTA STATERNA Diarienummer A57/200/2015 Författare Företagsbeskattningsenheten 2

Läs mer

JURIDISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

JURIDISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM JURIDISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM (Version 3, upprättad 20170213) Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Tillsyn avseende Bankens hantering av kunder med skattemässig anknytning till USA

Tillsyn avseende Bankens hantering av kunder med skattemässig anknytning till USA Beslut 2016-11-18 Sida 1 (5) Ärende ANM 2015/525 handling 64 Handläggare Maria Stensson Banken Tillsyn avseende Bankens hantering av kunder med skattemässig anknytning till USA Diskrimineringsombudsmannen,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Firmauppgifter Organisationsnummer

Firmauppgifter Organisationsnummer Aktiv Europa / Affärsvärlden Fonden Anmälningssedel juridisk person Ansvarigt fondbolag är Lundmark & Co Fondförvaltning AB För att kunna registrera Er som kund behöver vi ta emot denna anmälningsblankett.

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL EGENFÖRSÄKRAN Med enhet avses företag, föreningar, stiftelser eller andra associationsformer som definieras som enheter i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga

Läs mer

Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA

Genomförande av avtal mm för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler - FATCA REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00116 Er referens: Fi2014/2687 1 (17) 2014-09-08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Marcus Sjögren S-103 33 Stockholm Genomförande av avtal mm för att

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 626/2000, ingiven av Klaus Schuler (tysk medborgare), om dubbelbeskattning av ett arv 1. Sammanfattning

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen

Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Bankföreningen Fondbolagens Förening Svenska Fondhandlareföreningen 2009-01-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring i rådets direktiv 2003/48/EG

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende. Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt avseende Erbjudande om att förvärva aktier i Cognosec AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilla ggsprospektet ) har upprättats av Cognosec AB (publ) org. nr 556135-4811

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 6 19.05.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - MN - WV Omedelbart Ordförande

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.3.2015 COM(2015) 129 final 2015/0065 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET År

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-10 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Genomförande av avtal mellan Sveriges regering

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/012 Er referens: Fi2015/1644 1 (7) 2015-04-16 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Linda Bolund Thörnell Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande Promemoria 2005-05-18 Fi2005/2323 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för skatteadministration, S5 Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:41

Regeringens proposition 2014/15:41 Regeringens proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU20 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:25)

Läs mer

10 Informationsutbyte med utlandet

10 Informationsutbyte med utlandet 137 10 Informationsutbyte med utlandet 10.1 Allmänt Vid utredning av utlandstransaktioner kan ofta information hämtas in genom medverkan från myndighet i utlandet. I lagen (1990:314) och förordning (SFS

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:29

Regeringens proposition 2015/16:29 Regeringens proposition 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Prop. 2015/16:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Kundinformation för privatperson

Kundinformation för privatperson SEB följer svenska och internationella regler för att motverka ekonomisk brottslighet som penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism. För att förhindra att vi som bank utnyttjas för denna

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

SVENSKA BANKFÖRENINGEN FONDBOLAGENS FÖRENING SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN

SVENSKA BANKFÖRENINGEN FONDBOLAGENS FÖRENING SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN SVENSKA BANKFÖRENINGEN FONDBOLAGENS FÖRENING SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN YTTRANDE 2001-08-21 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Synpunkter på Förslag till Rådets direktiv i syfte att sörja för en

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 46

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 46 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2001 ref. 46 Målnummer: 8344-00 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2001-12-14 Rubrik: Lagrum: Ett svenskt bolag som äger fastigheter i USA genom ett svenskt kommanditbolag och

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser; SFS 1998:1603 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer