Nytt om lagen för personförsäkring och sparande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2009-01-01"

Transkript

1 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Stärkt skydd för omyndigs tillgångar Ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism RÄTTSFALL Information var inte bindande utfästelse SKATTER INKOMSTSKATT Värdering av vissa anställningsförmåner och reseavdrag Skiktgränser för statlig inkomstskatt Grundavdrag Höjda jobbskatteavdrag Sänkt bolagsskatt Ändrade skatteregler för viss utdelning från fåmansföretag Ändringar i det nordiska skatteavtalet Beskattning av engångsutbetald direktpension till idrottsutövare RÄTTSFALL Omkostnadsbeloppet för såld kapitalförsäkring Fråga om andelar i fåmansbolag är kvalificerade Trängselskatt ingår i bilförmånsvärde ÖVRIGT Avkastningsskatt Kontrolluppgift om förmögenhet slopad Beskattningen av K-försäkringar utreds Kommunala fastighetsavgiften höjd i enlighet med inkomstbasbeloppet SOCIALFÖRSÄKRING Sänkta socialavgifter Arbete samtidigt med sjukersättning Översyn av aktivitetsersättning 1

2 PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Stärkt skydd för omyndigs tillgångar I föräldrabalken finns en bestämmelse om att försäkringsgivare vid utbetalning till omyndig av försäkringsbelopp, som överstiger två prisbasbelopp, ska insätta beloppet på ett bankkonto, från vilket uttag måste godkännas av överförmyndare (16 kap. 11 ). Motsvarande gäller vid utbetalning från individuellt pensionssparande (IPS) och för den som ombesörjer utbetalning av arv och testamentsförvärv. Vid årsskiftet utvidgades denna överförmyndarspärr till att gälla utbetalningar som överstiger ett prisbasbelopp. Bestämmelsen utvidgades också till att omfatta utbetalningar från Brottsoffermyndigheten, skadestånd från staten och från skolhuvudmän. Lagändringarna ingår i en översyn av förmynderskapsreglerna. I lagen förtydligas att förmyndare inte utan överförmyndarens tillstånd får sätta den omyndige i skuld på något sätt. Vidare ges överförmyndare rätt att meddela förvaltare och förvarare av finansiella instrument och andelar i investeringsfonder att förmyndaren inte får förfoga över den omyndiges tillgångar. Ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism EU:s tredje penningtvättsdirektiv har resulterat i en ny lag, som träder i kraft Den nya lagen omfattar fler aktörer än tidigare, bl.a. företag för bokföring och revision. Penningtvättsdirektivet har en riskbaserad utgångspunkt. Det innebär att direktivet har som utgångspunkt att risken bland annat kan skilja sig mellan olika länder, kunder och att förändringar av risken kan ske över tiden. Mer detaljerade krav finns på vad berörda aktörer ska ta reda på om sina kunder. Fokus i den nya lagen ligger på kundkännedom och transaktionsgranskning. Aktörerna som omfattas av lagen ska ha tillräckliga rutiner och kunskaper för att bedöma om en situation innebär en risk för penningtvätt. Finansinspektionen väntas komma med nya föreskrifter tidigast under sommaren I Folksam pågår nu ett arbete med att anpassa ansökningshandlingar, rutiner, utbildning mm till den nya lagen. RÄTTSFALL Information var inte bindande utfästelse När försäkringsbolaget (Trygg-Hansa) betalade ut ersättning för medicinsk invaliditet informerade man om möjlighet till ekonomisk invaliditetsersättning. Den försäkrade hade insjuknat vid 59 års ålder. Enligt försäkringsvillkoren hade man dock inte rätt till sådan ersättning efter fyllda 55 år. Allmänna reklamationsnämnden ansåg inte att försäkringsbolaget genom informationen gjort någon bindande utfästelse utöver försäkringsavtalet (Allmänna reklamationsnämndens beslut i ärende nr ). 2

3 SKATTER INKOMSTSKATT Värdering av vissa anställningsförmåner och reseavdrag Förmån av fri lunch eller middag ska i år värderas till 74 kr. Statslåneräntan (SLR) den 30 november föregående år har betydelse i olika sammanhang. Den som lånar av sin arbetsgivare måste för att slippa förmånsbeskattning betala en ränta som uppgår till SLR + 1 procentenhet. För den som har förmån av fri bil bestäms förmånsvärdet delvis av SLR. Den 30 november 2008 var SLR 2,89 % jämfört med 4,16 % året innan. Avdraget för resor till och från arbetet minskar genom att gränsen för den icke avdragsgilla delen höjs från till kr. Avdraget för resor med egen bil till och från arbetet samt vid tjänsteresor är oförändrat 18,50 kr per mil. Skiktgränser för statlig inkomstskatt Skiktgränserna har för i år höjts till följande nivåer. Upp till en beskattningsbar förvärvsinkomst på kr erläggs endast kommunal inkomstskatt. Med hänsyn till grundavdraget innebär det att man kan tjäna upp till kr (ca kr per månad) utan statlig inkomstskatt. På beskattningsbar förvärvsinkomst mellan kr och kr tillkommer 20 % statlig skatt. Det innebär att för lönedelar mellan kr och kr erläggs kommunal skatt och 20 % statsskatt. Vid beskattningsbar inkomst över kr, dvs. för lönedelar över kr ( kr per månad), ökar den statliga skatten till 25 %. Den som pensionssparar kr kan således ha en inkomst på ( =) kr utan att få statlig skatt. Grundavdrag Grundavdraget beräknas med hjälp av prisbasbeloppet. Om den taxerade förvärvsinkomsten uppgår till högst kr är grundavdraget i år kr. När förvärvsinkomsten överstiger kr, ökar avdraget med 20 % av överskjutande inkomst till som mest kr vid inkomst mellan och kr. Vid högre inkomst sjunker grundavdraget med en avtrappningstakt på 10 % ner till kr, som gäller för inkomstnivån kr och däröver. Pensionärer har hittills haft samma grundavdrag som yrkesaktiva. I år har införts ett förhöjt grundavdrag för dem som vid årets ingång fyllt 65 år. Höjningen är störst vid inkomster mellan och ca kr. För t.ex. en garantipensionär ökar den årliga nettoinkomsten med ca kr. För den som har inkomster mellan ca och kr blir skattelättnaden omkring 800 kr per år. 3

4 Höjda jobbskatteavdrag Jobbskatteavdrag infördes 2007 och höjdes Även i år har jobbskatteavdraget höjts, med ca kr för de flesta inkomsttagare under 65 år. För den som t.ex. har en årsarbetsinkomst på kr ökar jobbskatteavdraget med ca kr till totalt cirka kr. Avdraget kan som högst bli drygt kr för den som tjänar över kr. Det beräknas enligt en särskild formel, som tar hänsyn till arbetsinkomstens storlek, prisbasbeloppet, grundavdraget och den kommunala skattesatsen. Den som har fyllt 65 år vid årets början får ett högre jobbskatteavdrag enligt följande, något enklare, beräkningsmetod % av arbetsinkomster som inte överstiger kr plus - 5 % av arbetsinkomster mellan och kr. Högsta möjliga jobbskatteavdrag för en pensionär blir således kr. Sänkt bolagsskatt Inkomstskatten för aktiebolag har sänkts från 28 till 26,3 %. Enskilda näringsidkare kan göra avsättning till expansionsfond och får på avsättningen betala skatt, som motsvarar bolagsskatten. Expansionsfondsskatten följdändras också till 26,3 %. Ändrade skatteregler för viss utdelning från fåmansföretag Enligt de s.k. 3:12-reglerna beskattas en del av utdelningen från eget bolag med endast 20 % skatt i inkomstslaget kapital. Denna del kan bestämmas till ett schablonbelopp enligt en förenklingsregel eller enligt en löneunderlagsregel. Schablonbeloppet har i år höjts från 2,0 till 2,5 inkomstbasbelopp, det vill säga kr i år eftersom föregående års inkomstbasbelopp används. I löneunderlagsregeln har kravet på eget löneuttag sänkts från 15 till 10 inkomstbasbelopp. Ändringar i det nordiska skatteavtalet Mellan de nordiska länderna finns ett skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning. Pensioner har enligt avtalet endast fått beskattas i källstaten, det vill säga den stat varifrån utbetalningen sker. Avtalet har nu ändrats så att pension även får beskattas i hemviststaten, som då ska avräkna den skatt som betalats i källstaten. Ändringen har tillkommit på initiativ av Danmark. Den svenska regeringen bedömer att pensionärer i Sverige kan drabbas av högre skatt på ett oförutsebart sätt. Ändringen ska därför inte gälla för pensionärer, som den 4 april 2008 hade hemvist i Sverige och redan då tog emot pension från annat nordiskt land. Den svenska regeringen väntar nu på att övriga nordiska länder också ska ratificera (lagstifta om) avtalsändringen. Regeringens förhoppning är att avtalet ska kunna tillämpas från och med Beskattning av engångsutbetald direktpension till idrottsutövare Det förekommer att idrottsutövare efter avslutad karriär önskar bryta pensionsavtalet och i stället erhålla hela värdet som ett engångsbelopp. Till exempel kan en 33-åring, som lämnade föreningen för fem år sedan, vilja få ut kapitalvärdet av försäkringen på en gång och inte som pension mellan 35 och 40 års ålder. Frågor uppkommer om hur beloppet ska beskattas, särskilt om idrottsutövaren numera är bosatt utomlands. 4

5 Skatteverket har i ett ställningstagande uttalat att engångsutbetalningen i exemplet ovan är att anse som pension. Eftersom särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) omfattar pensioner ska SINK betalas på engångsbeloppet. SINK är en statlig inkomstskatt på 25 %. I skatteavtal mellan Sverige och andra länder regleras vilket land som får beskatta pensioner. Huruvida Sverige får ta ut SINK beror således på gällande skatteavtal (Skatteverkets ställningstagande , dnr /111). RÄTTSFALL Omkostnadsbeloppet för såld kapitalförsäkring Inkomstskattelagen ändrades 2008 så att det inte längre är möjligt att dra av förlust från såld kapitalförsäkring. Fortfarande finns dock mål hos skattedomstolarna om hur avdraget ska beräknas. En tvistefråga har varit hur försäkringsutbetalningar från t.ex. en kapitallivränta och delåterköp före försäljningen påverkar omkostnadsbeloppet för försäkringen. Skatteverket har ansett att tidigare utbetalda belopp ska omräknas i förhållande till aktuellt försäkringsvärde vid utbetalningstillfället, vilket minskar den skattemässiga förlusten. Regeringsrätten har i ett förhandsbesked prövat frågan om försäkringsutbetalningar och håller inte med Skatteverket. Regeringsrätten anser att omkostnadsbeloppet ska reduceras med de faktiska belopp som utbetalats tidigare (Regeringsrättens dom i mål nr ). Skatteverket vidhåller dock att vid återköp ska omkostnadsbeloppet reduceras med samma andel som återköpet utgjorde av försäkringens värde vid återköpet (Skatteverkets ställningstagande , dnr /111). Fråga om andelar i fåmansbolag är kvalificerade När ägaren till ett fåmansaktiebolag säljer sina aktier ska hälften av vinsten beskattas som inkomst av tjänst, dock högst 100 inkomstbasbelopp, och återstoden som inkomst av kapital. Det följer av inkomstskattelagens regler för s.k. kvalificerade andelar. Enligt lagen är andelarna kvalificerade om ägaren varit verksam i betydande omfattning i bolaget under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Syftet med reglerna är att arbetsinkomster inte ska kunna omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. De ska, enligt lagens förarbeten, tillämpas när ägarens arbetsinsats haft en påtaglig betydelse för bolagets vinst. Om andelarna inte är kvalificerade ska vinsten i sin helhet beskattas med 25 % i inkomstslaget kapital. Det har lett till att många äldre företagare numera väntar med att sälja eller likvidera sina bolag i drygt fem år för att få endast 25 % skatt. Under denna karenstid kan de önska placera bolagets kapital i värdepappersfonder eller fondförsäkringar. Osäkerhet råder därvid om hur aktiv företagaren kan vara med t.ex. fondbyten. I ett förhandsbesked var situationen den att A ägde samtliga aktier och var ensam styrelseledamot i aktiebolaget. Fram till år 2003 bedrev bolaget vanlig affärsverksamhet men därefter endast värdepappersförvaltning, som sköttes av A. Omsättningen har varit mellan kr och kr per år och antalet transaktioner har varierat mellan 17 och 52 om året. A:s arbetsinsats har understigit 10 timmar per år. På fråga från A svarade Skatterättsnämnden att hans aktier inte var kvalificerade. Även om köp och försäljning av aktier varit frekventa och avsett inte obetydliga belopp kan emellertid hans arbetsinsats inte anses haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i bolaget (Skatterättsnämndens förhandsbesked , dnr 29-08/D). Förhandsbeskedet är överklagat till Regeringsrätten. 5

6 Trängselskatt ingår i bilförmånsvärde Om arbetsgivaren betalar trängselskatten för den anställdes privata körning ska det, enligt en dom av Regeringsrätten, inte föranleda beskattning utöver bilförmånsvärdet (Regeringsrättens dom i mål nr ). ÖVRIGT Avkastningsskatt Skatten bestäms bl a av den genomsnittliga statslåneräntan (SLR) under det föregående året. Under 2008 var snittet 3,88 %. På en traditionell försäkring tas skatten ut fortlöpande från återbäringsräntan med 0,6 % på P-försäkring och kapitalpension och 1,0 % på övrig K- försäkring. Från fondförsäkring tas hela skatten ut vid ett tillfälle i början av beskattningsåret genom inlösen av fondandelar. Även från den traditionella försäkringen med och utan garanti (CTRSH) och från Alternativ tjänstepension med valfri placering tas hela skatten ut i början på året. Engångsuttag görs från IPS i december för årets avkastningsskatt. För närvarande ( ) är SLR = 2,28 %. Kontrolluppgift om förmögenhet slopad Förmögenhetsskatten slopades från och med beskattningsåret Kontrolluppgiftsskyldigheten för t.ex. försäkringsbolag angående förmögenhetsvärde på K-klassade försäkringar behölls dock. Nu har denna skyldighet slopats med verkan från och med 2009 års taxering. Den slopade förmögenhetsredovisningen gäller även tillgångar i form av aktier och fondandelar, andelar i privatbostadsföretag, fordringsrätter, elcertifikat och utsläppsrätter. Beskattningen av K-försäkringar utreds I budgetpropositionen för 2009 angavs att regeringen ska påbörja ett arbete med att se över beskattningen av sparande genom bland annat indirekt ägande av aktier genom kapitalförsäkring med syfte att åstadkomma en enkel, neutral och effektiv beskattning. Enligt uppgifter i media från finansdepartementet vill man förenkla reglerna för olika sparformer samt förhindra att avkastningsskatten kringgås genom uttag över årsskiftet. Ett lagförslag kan förväntas i år. Kommunala fastighetsavgiften höjd i enlighet med inkomstbasbeloppet Fastighetsavgift infördes 2008 med kr per småhus och kr per bostadslägenhet. Avgifterna ska följa den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet, vilket innebär att avgiften i år är höjd till kr för ett småhus och kr för en lägenhet. Fortfarande gäller begränsningarna om 0,75 respektive 0,4 % av taxeringsvärdet. För den som vid årets ingång fyllt 65 år gäller också en begränsning till högst 4 % av inkomsten. 6

7 SOCIALFÖRSÄKRING Sänkta socialavgifter Bland socialavgifterna har sjukförsäkringsavgiften sänkts med en procentenhet, vilket medför en lika stor sänkning av de sammanlagda avgifterna. Arbetsgivaravgifterna är nu 31,42 % och egenavgifterna för enskilda näringsidkare är %. En särskild sänkning av avgifterna för ungdomar har genomförts. För alla som vid årets början inte fyllt 26 år ska endast betalas ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter. Summan arbetsgivaravgifter blir därmed 15,49 % och egenavgifter 15,07 %. Den särskilda löneskatten på 24,26 % för bland annat pensionskostnader är oförändrad. Arbete samtidigt med sjukersättning Den som i juni 2008 hade rätt till icke tidsbegränsad sjukersättning kan återgå i arbete utan att rätten till ersättning omprövas. Sjukersättningen ska istället minskas med arbetsinkomsten och andra s.k. reduceringsinkomster, som överstiger ett fribelopp. För den som har hel sjukersättning uppgår fribeloppet till ett prisbasbelopp per år. Den som har partiell sjukersättning har ett högre fribelopp. Sjukersättningen minskas med 50 % av reduceringsinkomst över fribeloppet. Om summan av sjukersättning och reduceringsinkomst överstiger åtta prisbasbelopp utbetalas ingen sjukersättning. En årlig avstämning av inkomster och ersättning måste ske och därför har införts begreppen preliminär och slutlig sjukersättning. Om man beviljats sjukersättning från och med juli 2008 eller har tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning kan man få ersättningen vilande och arbeta. Försäkringskassan ska under arbetsperioden betala ut ett månatligt belopp, som motsvarar 25 % av den vilande ersättningen. Den försäkrade måste lämna in en ansökan till Försäkringskassan innan arbete påbörjas. Vidare är den försäkrade skyldig att anmäla till Försäkringskassan innan han eller hon utökar omfattningen av redan påbörjat arbete eller fortsätter att förvärvsarbeta efter tid då ersättningen varit vilande. Sjukersättningen kan dras in eller minskas om en försäkrad återfått arbetsförmåga. Tidigare år krävdes att Försäkringskassan kunde påvisa att arbetsförmågan hade förbättrats väsentligt för att en indragning eller minskning skulle vara möjlig. Den försäkrade ska anmäla förbättrad arbetsförmåga även om inte arbete påbörjas. Översyn av aktivitetsersättning I en utredning, SOU 2008:102, föreslås att den nuvarande aktivitetsersättningen avskaffas. En ny ersättning, sjukersättning till unga (SU), föreslås införas för de ungdomar som har så omfattande funktionsnedsättningar att de aldrig kommer att kunna förvärvsarbeta. SU ska dock endast kunna beviljas som hel ersättning. Till skillnad från dagens aktivitetsersättning ska SU inte vara tidsbegränsad utan ska utges tills vidare, dock längst intill 30 års ålder. I utredningen bedöms att knappt hälften av dem som idag har aktivitetsersättning kommer att ha rätt till den nya ersättningen. Övriga ska bli föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 7

8 Enligt förslaget ska förändringarna börja gälla från och med januari För personer som avslutar sin aktivitetsersättning under år 2010 föreslår utredningen att en period om ytterligare sex månader med aktivitetsersättning ska kunna beviljas som en övergångslösning. Bakgrunden till det nya förslaget är att nuvarande ersättningsform inte har fungerat. Aktivitetsersättning har funnits sedan 2003 och kan beviljas för personer mellan år. Antalet unga som uppbär ersättning har ökat kraftigt och uppgår år 2008 till totalt personer. Även personer med begränsad funktionsnedsättning har beviljats aktivitetsersättning. Ytterst få av dem som beviljats ersättning återgår till arbete eller studier. Utredningen betraktar införandet av SU som en tillfällig lösning och föreslår en mer omfattande reform som bland annat beaktar situationen för personer med så omfattande medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar att de aldrig någonsin kan arbeta. VIKTIGA SIFFROR 2009 Jfr 2008 Prisbasbeloppet för pensionsavdrag mm kr kr Förhöjda prisbasbeloppet för beräkning kr kr av pensionsrätt mm Inkomstbasbeloppet kr kr Särskild löneskatt 24,26 % oförändrad Arbetsgivaravgifter 31,42 % 32,42 % Näringsidkares fulla egenavgifter 29,71 % 30,71 % Löntagares allmänna pensionsavgift 7,00 % oförändrad Särskild premieskatt på 45 % på 95 % av premieinkomsten oförändrad grupplivförsäkring (TGL-bolagens skatt) Statslåneräntan (SLR) ,89 % : 4,16 % Genomsnittlig SLR under ,88 % 2007: 4,13 % Högsta sjukpenninggrundande inkomst SGI kr kr Högsta pensionsgrundande inkomst PGI kr* kr * eftersom allmän pensionsavgift först frånräknas måste inkomsten dock ha uppgått till minst kr (8,07 inkomstbasbelopp avrundat till närmast lägre hundratal). För ytterligare information, hör av dig till Juridik Person: Kjell Pettersson, tel 27129, Karin Dannberg Hamrin, tel 26555, Lars-Åke Geijron, tel 26245, Heidi Ibring, tel 27130, Kristina Ståhl, tel 26142, 8

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande från och med 2010-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande från och med 2010-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande från och med 2010-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Dokumentet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Oktober 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen avser att i budgetpropositionen

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Kapitel 9 367 9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (1990:659, SLFL) Lag om särskild

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag

Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag Med fokus på 3:12 reglerna Kandidauppsats inom affärsjuridik [Skatterätt] Författare: Magnus Eriksson Handledare: Björn Westerberg Framläggningsdatum

Läs mer

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

Sannolikt kommer antalet sjukskrivna att öka i kommuner med sämre möjligheter på arbetsmarknaden. AB Skatter och socialförsäkringsersättningar 2016 Decemberöverenskommelsen (DÖ) mellan Allianspartierna och SMP-regeringen innebär att det budgetalternativ som har störst majoritet i riksdagens ska gå

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 1998:675 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-05 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Inhämtande av Lagrådets yttrande över lagförslag

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare: a) Nordnet Kapitalförsäkring, tillhandahålls av, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån som är knuten till försäkringen finns hos Nordnet

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 Uppdaterad 2015-06-17 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner

Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-06-09 131 317766-14/111 Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress Solna strandväg

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:134 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Exempel på utfall vid sänkt/minskad månadsersättningen för en som väljer att arbeta med stöd av de nya reglerna om steglös avräkning.

Exempel på utfall vid sänkt/minskad månadsersättningen för en som väljer att arbeta med stöd av de nya reglerna om steglös avräkning. Exempel på utfall vid sänkt/minskad månadsersättningen för en som väljer att arbeta med stöd av de nya reglerna om steglös avräkning. Vi har i nedan stående exempel använt samma exempel som Försäkringskassan

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef

Sara, 32 år informatör. Adam, 41 år undersköterska. Louise, 52 år avdelningschef Sara, 32 år informatör Adam, 41 år undersköterska Louise, 52 år avdelningschef Fotograf: Mehrdad Modiri. Vi tackar Thomas och Annika (Adam, Louise) för medverkan på bild i arbetet med broschyren Om du

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer