Nytt om lagen för personförsäkring och sparande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2009-01-01"

Transkript

1 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Stärkt skydd för omyndigs tillgångar Ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism RÄTTSFALL Information var inte bindande utfästelse SKATTER INKOMSTSKATT Värdering av vissa anställningsförmåner och reseavdrag Skiktgränser för statlig inkomstskatt Grundavdrag Höjda jobbskatteavdrag Sänkt bolagsskatt Ändrade skatteregler för viss utdelning från fåmansföretag Ändringar i det nordiska skatteavtalet Beskattning av engångsutbetald direktpension till idrottsutövare RÄTTSFALL Omkostnadsbeloppet för såld kapitalförsäkring Fråga om andelar i fåmansbolag är kvalificerade Trängselskatt ingår i bilförmånsvärde ÖVRIGT Avkastningsskatt Kontrolluppgift om förmögenhet slopad Beskattningen av K-försäkringar utreds Kommunala fastighetsavgiften höjd i enlighet med inkomstbasbeloppet SOCIALFÖRSÄKRING Sänkta socialavgifter Arbete samtidigt med sjukersättning Översyn av aktivitetsersättning 1

2 PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE ALLMÄNT Stärkt skydd för omyndigs tillgångar I föräldrabalken finns en bestämmelse om att försäkringsgivare vid utbetalning till omyndig av försäkringsbelopp, som överstiger två prisbasbelopp, ska insätta beloppet på ett bankkonto, från vilket uttag måste godkännas av överförmyndare (16 kap. 11 ). Motsvarande gäller vid utbetalning från individuellt pensionssparande (IPS) och för den som ombesörjer utbetalning av arv och testamentsförvärv. Vid årsskiftet utvidgades denna överförmyndarspärr till att gälla utbetalningar som överstiger ett prisbasbelopp. Bestämmelsen utvidgades också till att omfatta utbetalningar från Brottsoffermyndigheten, skadestånd från staten och från skolhuvudmän. Lagändringarna ingår i en översyn av förmynderskapsreglerna. I lagen förtydligas att förmyndare inte utan överförmyndarens tillstånd får sätta den omyndige i skuld på något sätt. Vidare ges överförmyndare rätt att meddela förvaltare och förvarare av finansiella instrument och andelar i investeringsfonder att förmyndaren inte får förfoga över den omyndiges tillgångar. Ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism EU:s tredje penningtvättsdirektiv har resulterat i en ny lag, som träder i kraft Den nya lagen omfattar fler aktörer än tidigare, bl.a. företag för bokföring och revision. Penningtvättsdirektivet har en riskbaserad utgångspunkt. Det innebär att direktivet har som utgångspunkt att risken bland annat kan skilja sig mellan olika länder, kunder och att förändringar av risken kan ske över tiden. Mer detaljerade krav finns på vad berörda aktörer ska ta reda på om sina kunder. Fokus i den nya lagen ligger på kundkännedom och transaktionsgranskning. Aktörerna som omfattas av lagen ska ha tillräckliga rutiner och kunskaper för att bedöma om en situation innebär en risk för penningtvätt. Finansinspektionen väntas komma med nya föreskrifter tidigast under sommaren I Folksam pågår nu ett arbete med att anpassa ansökningshandlingar, rutiner, utbildning mm till den nya lagen. RÄTTSFALL Information var inte bindande utfästelse När försäkringsbolaget (Trygg-Hansa) betalade ut ersättning för medicinsk invaliditet informerade man om möjlighet till ekonomisk invaliditetsersättning. Den försäkrade hade insjuknat vid 59 års ålder. Enligt försäkringsvillkoren hade man dock inte rätt till sådan ersättning efter fyllda 55 år. Allmänna reklamationsnämnden ansåg inte att försäkringsbolaget genom informationen gjort någon bindande utfästelse utöver försäkringsavtalet (Allmänna reklamationsnämndens beslut i ärende nr ). 2

3 SKATTER INKOMSTSKATT Värdering av vissa anställningsförmåner och reseavdrag Förmån av fri lunch eller middag ska i år värderas till 74 kr. Statslåneräntan (SLR) den 30 november föregående år har betydelse i olika sammanhang. Den som lånar av sin arbetsgivare måste för att slippa förmånsbeskattning betala en ränta som uppgår till SLR + 1 procentenhet. För den som har förmån av fri bil bestäms förmånsvärdet delvis av SLR. Den 30 november 2008 var SLR 2,89 % jämfört med 4,16 % året innan. Avdraget för resor till och från arbetet minskar genom att gränsen för den icke avdragsgilla delen höjs från till kr. Avdraget för resor med egen bil till och från arbetet samt vid tjänsteresor är oförändrat 18,50 kr per mil. Skiktgränser för statlig inkomstskatt Skiktgränserna har för i år höjts till följande nivåer. Upp till en beskattningsbar förvärvsinkomst på kr erläggs endast kommunal inkomstskatt. Med hänsyn till grundavdraget innebär det att man kan tjäna upp till kr (ca kr per månad) utan statlig inkomstskatt. På beskattningsbar förvärvsinkomst mellan kr och kr tillkommer 20 % statlig skatt. Det innebär att för lönedelar mellan kr och kr erläggs kommunal skatt och 20 % statsskatt. Vid beskattningsbar inkomst över kr, dvs. för lönedelar över kr ( kr per månad), ökar den statliga skatten till 25 %. Den som pensionssparar kr kan således ha en inkomst på ( =) kr utan att få statlig skatt. Grundavdrag Grundavdraget beräknas med hjälp av prisbasbeloppet. Om den taxerade förvärvsinkomsten uppgår till högst kr är grundavdraget i år kr. När förvärvsinkomsten överstiger kr, ökar avdraget med 20 % av överskjutande inkomst till som mest kr vid inkomst mellan och kr. Vid högre inkomst sjunker grundavdraget med en avtrappningstakt på 10 % ner till kr, som gäller för inkomstnivån kr och däröver. Pensionärer har hittills haft samma grundavdrag som yrkesaktiva. I år har införts ett förhöjt grundavdrag för dem som vid årets ingång fyllt 65 år. Höjningen är störst vid inkomster mellan och ca kr. För t.ex. en garantipensionär ökar den årliga nettoinkomsten med ca kr. För den som har inkomster mellan ca och kr blir skattelättnaden omkring 800 kr per år. 3

4 Höjda jobbskatteavdrag Jobbskatteavdrag infördes 2007 och höjdes Även i år har jobbskatteavdraget höjts, med ca kr för de flesta inkomsttagare under 65 år. För den som t.ex. har en årsarbetsinkomst på kr ökar jobbskatteavdraget med ca kr till totalt cirka kr. Avdraget kan som högst bli drygt kr för den som tjänar över kr. Det beräknas enligt en särskild formel, som tar hänsyn till arbetsinkomstens storlek, prisbasbeloppet, grundavdraget och den kommunala skattesatsen. Den som har fyllt 65 år vid årets början får ett högre jobbskatteavdrag enligt följande, något enklare, beräkningsmetod % av arbetsinkomster som inte överstiger kr plus - 5 % av arbetsinkomster mellan och kr. Högsta möjliga jobbskatteavdrag för en pensionär blir således kr. Sänkt bolagsskatt Inkomstskatten för aktiebolag har sänkts från 28 till 26,3 %. Enskilda näringsidkare kan göra avsättning till expansionsfond och får på avsättningen betala skatt, som motsvarar bolagsskatten. Expansionsfondsskatten följdändras också till 26,3 %. Ändrade skatteregler för viss utdelning från fåmansföretag Enligt de s.k. 3:12-reglerna beskattas en del av utdelningen från eget bolag med endast 20 % skatt i inkomstslaget kapital. Denna del kan bestämmas till ett schablonbelopp enligt en förenklingsregel eller enligt en löneunderlagsregel. Schablonbeloppet har i år höjts från 2,0 till 2,5 inkomstbasbelopp, det vill säga kr i år eftersom föregående års inkomstbasbelopp används. I löneunderlagsregeln har kravet på eget löneuttag sänkts från 15 till 10 inkomstbasbelopp. Ändringar i det nordiska skatteavtalet Mellan de nordiska länderna finns ett skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning. Pensioner har enligt avtalet endast fått beskattas i källstaten, det vill säga den stat varifrån utbetalningen sker. Avtalet har nu ändrats så att pension även får beskattas i hemviststaten, som då ska avräkna den skatt som betalats i källstaten. Ändringen har tillkommit på initiativ av Danmark. Den svenska regeringen bedömer att pensionärer i Sverige kan drabbas av högre skatt på ett oförutsebart sätt. Ändringen ska därför inte gälla för pensionärer, som den 4 april 2008 hade hemvist i Sverige och redan då tog emot pension från annat nordiskt land. Den svenska regeringen väntar nu på att övriga nordiska länder också ska ratificera (lagstifta om) avtalsändringen. Regeringens förhoppning är att avtalet ska kunna tillämpas från och med Beskattning av engångsutbetald direktpension till idrottsutövare Det förekommer att idrottsutövare efter avslutad karriär önskar bryta pensionsavtalet och i stället erhålla hela värdet som ett engångsbelopp. Till exempel kan en 33-åring, som lämnade föreningen för fem år sedan, vilja få ut kapitalvärdet av försäkringen på en gång och inte som pension mellan 35 och 40 års ålder. Frågor uppkommer om hur beloppet ska beskattas, särskilt om idrottsutövaren numera är bosatt utomlands. 4

5 Skatteverket har i ett ställningstagande uttalat att engångsutbetalningen i exemplet ovan är att anse som pension. Eftersom särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) omfattar pensioner ska SINK betalas på engångsbeloppet. SINK är en statlig inkomstskatt på 25 %. I skatteavtal mellan Sverige och andra länder regleras vilket land som får beskatta pensioner. Huruvida Sverige får ta ut SINK beror således på gällande skatteavtal (Skatteverkets ställningstagande , dnr /111). RÄTTSFALL Omkostnadsbeloppet för såld kapitalförsäkring Inkomstskattelagen ändrades 2008 så att det inte längre är möjligt att dra av förlust från såld kapitalförsäkring. Fortfarande finns dock mål hos skattedomstolarna om hur avdraget ska beräknas. En tvistefråga har varit hur försäkringsutbetalningar från t.ex. en kapitallivränta och delåterköp före försäljningen påverkar omkostnadsbeloppet för försäkringen. Skatteverket har ansett att tidigare utbetalda belopp ska omräknas i förhållande till aktuellt försäkringsvärde vid utbetalningstillfället, vilket minskar den skattemässiga förlusten. Regeringsrätten har i ett förhandsbesked prövat frågan om försäkringsutbetalningar och håller inte med Skatteverket. Regeringsrätten anser att omkostnadsbeloppet ska reduceras med de faktiska belopp som utbetalats tidigare (Regeringsrättens dom i mål nr ). Skatteverket vidhåller dock att vid återköp ska omkostnadsbeloppet reduceras med samma andel som återköpet utgjorde av försäkringens värde vid återköpet (Skatteverkets ställningstagande , dnr /111). Fråga om andelar i fåmansbolag är kvalificerade När ägaren till ett fåmansaktiebolag säljer sina aktier ska hälften av vinsten beskattas som inkomst av tjänst, dock högst 100 inkomstbasbelopp, och återstoden som inkomst av kapital. Det följer av inkomstskattelagens regler för s.k. kvalificerade andelar. Enligt lagen är andelarna kvalificerade om ägaren varit verksam i betydande omfattning i bolaget under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Syftet med reglerna är att arbetsinkomster inte ska kunna omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. De ska, enligt lagens förarbeten, tillämpas när ägarens arbetsinsats haft en påtaglig betydelse för bolagets vinst. Om andelarna inte är kvalificerade ska vinsten i sin helhet beskattas med 25 % i inkomstslaget kapital. Det har lett till att många äldre företagare numera väntar med att sälja eller likvidera sina bolag i drygt fem år för att få endast 25 % skatt. Under denna karenstid kan de önska placera bolagets kapital i värdepappersfonder eller fondförsäkringar. Osäkerhet råder därvid om hur aktiv företagaren kan vara med t.ex. fondbyten. I ett förhandsbesked var situationen den att A ägde samtliga aktier och var ensam styrelseledamot i aktiebolaget. Fram till år 2003 bedrev bolaget vanlig affärsverksamhet men därefter endast värdepappersförvaltning, som sköttes av A. Omsättningen har varit mellan kr och kr per år och antalet transaktioner har varierat mellan 17 och 52 om året. A:s arbetsinsats har understigit 10 timmar per år. På fråga från A svarade Skatterättsnämnden att hans aktier inte var kvalificerade. Även om köp och försäljning av aktier varit frekventa och avsett inte obetydliga belopp kan emellertid hans arbetsinsats inte anses haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i bolaget (Skatterättsnämndens förhandsbesked , dnr 29-08/D). Förhandsbeskedet är överklagat till Regeringsrätten. 5

6 Trängselskatt ingår i bilförmånsvärde Om arbetsgivaren betalar trängselskatten för den anställdes privata körning ska det, enligt en dom av Regeringsrätten, inte föranleda beskattning utöver bilförmånsvärdet (Regeringsrättens dom i mål nr ). ÖVRIGT Avkastningsskatt Skatten bestäms bl a av den genomsnittliga statslåneräntan (SLR) under det föregående året. Under 2008 var snittet 3,88 %. På en traditionell försäkring tas skatten ut fortlöpande från återbäringsräntan med 0,6 % på P-försäkring och kapitalpension och 1,0 % på övrig K- försäkring. Från fondförsäkring tas hela skatten ut vid ett tillfälle i början av beskattningsåret genom inlösen av fondandelar. Även från den traditionella försäkringen med och utan garanti (CTRSH) och från Alternativ tjänstepension med valfri placering tas hela skatten ut i början på året. Engångsuttag görs från IPS i december för årets avkastningsskatt. För närvarande ( ) är SLR = 2,28 %. Kontrolluppgift om förmögenhet slopad Förmögenhetsskatten slopades från och med beskattningsåret Kontrolluppgiftsskyldigheten för t.ex. försäkringsbolag angående förmögenhetsvärde på K-klassade försäkringar behölls dock. Nu har denna skyldighet slopats med verkan från och med 2009 års taxering. Den slopade förmögenhetsredovisningen gäller även tillgångar i form av aktier och fondandelar, andelar i privatbostadsföretag, fordringsrätter, elcertifikat och utsläppsrätter. Beskattningen av K-försäkringar utreds I budgetpropositionen för 2009 angavs att regeringen ska påbörja ett arbete med att se över beskattningen av sparande genom bland annat indirekt ägande av aktier genom kapitalförsäkring med syfte att åstadkomma en enkel, neutral och effektiv beskattning. Enligt uppgifter i media från finansdepartementet vill man förenkla reglerna för olika sparformer samt förhindra att avkastningsskatten kringgås genom uttag över årsskiftet. Ett lagförslag kan förväntas i år. Kommunala fastighetsavgiften höjd i enlighet med inkomstbasbeloppet Fastighetsavgift infördes 2008 med kr per småhus och kr per bostadslägenhet. Avgifterna ska följa den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet, vilket innebär att avgiften i år är höjd till kr för ett småhus och kr för en lägenhet. Fortfarande gäller begränsningarna om 0,75 respektive 0,4 % av taxeringsvärdet. För den som vid årets ingång fyllt 65 år gäller också en begränsning till högst 4 % av inkomsten. 6

7 SOCIALFÖRSÄKRING Sänkta socialavgifter Bland socialavgifterna har sjukförsäkringsavgiften sänkts med en procentenhet, vilket medför en lika stor sänkning av de sammanlagda avgifterna. Arbetsgivaravgifterna är nu 31,42 % och egenavgifterna för enskilda näringsidkare är %. En särskild sänkning av avgifterna för ungdomar har genomförts. För alla som vid årets början inte fyllt 26 år ska endast betalas ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter. Summan arbetsgivaravgifter blir därmed 15,49 % och egenavgifter 15,07 %. Den särskilda löneskatten på 24,26 % för bland annat pensionskostnader är oförändrad. Arbete samtidigt med sjukersättning Den som i juni 2008 hade rätt till icke tidsbegränsad sjukersättning kan återgå i arbete utan att rätten till ersättning omprövas. Sjukersättningen ska istället minskas med arbetsinkomsten och andra s.k. reduceringsinkomster, som överstiger ett fribelopp. För den som har hel sjukersättning uppgår fribeloppet till ett prisbasbelopp per år. Den som har partiell sjukersättning har ett högre fribelopp. Sjukersättningen minskas med 50 % av reduceringsinkomst över fribeloppet. Om summan av sjukersättning och reduceringsinkomst överstiger åtta prisbasbelopp utbetalas ingen sjukersättning. En årlig avstämning av inkomster och ersättning måste ske och därför har införts begreppen preliminär och slutlig sjukersättning. Om man beviljats sjukersättning från och med juli 2008 eller har tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning kan man få ersättningen vilande och arbeta. Försäkringskassan ska under arbetsperioden betala ut ett månatligt belopp, som motsvarar 25 % av den vilande ersättningen. Den försäkrade måste lämna in en ansökan till Försäkringskassan innan arbete påbörjas. Vidare är den försäkrade skyldig att anmäla till Försäkringskassan innan han eller hon utökar omfattningen av redan påbörjat arbete eller fortsätter att förvärvsarbeta efter tid då ersättningen varit vilande. Sjukersättningen kan dras in eller minskas om en försäkrad återfått arbetsförmåga. Tidigare år krävdes att Försäkringskassan kunde påvisa att arbetsförmågan hade förbättrats väsentligt för att en indragning eller minskning skulle vara möjlig. Den försäkrade ska anmäla förbättrad arbetsförmåga även om inte arbete påbörjas. Översyn av aktivitetsersättning I en utredning, SOU 2008:102, föreslås att den nuvarande aktivitetsersättningen avskaffas. En ny ersättning, sjukersättning till unga (SU), föreslås införas för de ungdomar som har så omfattande funktionsnedsättningar att de aldrig kommer att kunna förvärvsarbeta. SU ska dock endast kunna beviljas som hel ersättning. Till skillnad från dagens aktivitetsersättning ska SU inte vara tidsbegränsad utan ska utges tills vidare, dock längst intill 30 års ålder. I utredningen bedöms att knappt hälften av dem som idag har aktivitetsersättning kommer att ha rätt till den nya ersättningen. Övriga ska bli föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 7

8 Enligt förslaget ska förändringarna börja gälla från och med januari För personer som avslutar sin aktivitetsersättning under år 2010 föreslår utredningen att en period om ytterligare sex månader med aktivitetsersättning ska kunna beviljas som en övergångslösning. Bakgrunden till det nya förslaget är att nuvarande ersättningsform inte har fungerat. Aktivitetsersättning har funnits sedan 2003 och kan beviljas för personer mellan år. Antalet unga som uppbär ersättning har ökat kraftigt och uppgår år 2008 till totalt personer. Även personer med begränsad funktionsnedsättning har beviljats aktivitetsersättning. Ytterst få av dem som beviljats ersättning återgår till arbete eller studier. Utredningen betraktar införandet av SU som en tillfällig lösning och föreslår en mer omfattande reform som bland annat beaktar situationen för personer med så omfattande medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar att de aldrig någonsin kan arbeta. VIKTIGA SIFFROR 2009 Jfr 2008 Prisbasbeloppet för pensionsavdrag mm kr kr Förhöjda prisbasbeloppet för beräkning kr kr av pensionsrätt mm Inkomstbasbeloppet kr kr Särskild löneskatt 24,26 % oförändrad Arbetsgivaravgifter 31,42 % 32,42 % Näringsidkares fulla egenavgifter 29,71 % 30,71 % Löntagares allmänna pensionsavgift 7,00 % oförändrad Särskild premieskatt på 45 % på 95 % av premieinkomsten oförändrad grupplivförsäkring (TGL-bolagens skatt) Statslåneräntan (SLR) ,89 % : 4,16 % Genomsnittlig SLR under ,88 % 2007: 4,13 % Högsta sjukpenninggrundande inkomst SGI kr kr Högsta pensionsgrundande inkomst PGI kr* kr * eftersom allmän pensionsavgift först frånräknas måste inkomsten dock ha uppgått till minst kr (8,07 inkomstbasbelopp avrundat till närmast lägre hundratal). För ytterligare information, hör av dig till Juridik Person: Kjell Pettersson, tel 27129, Karin Dannberg Hamrin, tel 26555, Lars-Åke Geijron, tel 26245, Heidi Ibring, tel 27130, Kristina Ståhl, tel 26142, 8

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning

RÄTTSFALL MED MERA Förhandsbesked angående förhöjt pensionssparavdrag för den som saknar pensionsrätt i anställning Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2015-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2012-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande från och med 2010-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande från och med 2010-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande från och med 2010-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Dokumentet

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Spara till pension som företagare

Spara till pension som företagare Spara till pension som företagare 1 (13) PM 2016-10-19 Analysavdelningen Inger Söderbom Spara till pension som företagare 1 Sammanfattning och vägledning Ta ut lön eller överskott från företaget och betala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2011-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2008-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2008-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2008-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Plånboksnyheter 2017

Plånboksnyheter 2017 Plånboksnyheter 2017 Privatekonomi Januari, 2017 Plånboksnyheter 2017 Begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljning av

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Finansdepartementet. Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01367/S1 Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Mars 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext...

Läs mer

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. HFD 2013 ref 23 Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...5 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Oktober 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen avser att i budgetpropositionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:1060 Utkom från trycket den 24 november 2009 utfärdad den 12 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Denna redogörelse utgår ifrån att överenskommelse träffats mellan bolaget och den anställde om en avsättning till direktpension, som

Läs mer

Fi2002/319

Fi2002/319 Promemoria 2002-01-17 Fi2002/319 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Christina Rosén Telefon 08-405 16 79 Telefax 08-405 14 66 E-post christina.rosén@finance.ministry.se

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/03543/S1 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring September 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2015:775 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer