Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandias tjänstepensionspro ram. Förköpsinformation"

Transkript

1 Skandias tjänstepensionspro ram Förköpsinformation

2 Innehåll Skandias tjänstepensionspro ram...3 Försäkrin savtalet...4 Premien och försäkrin ens värde...5 Försäkrin sskydd...6 Övri t innehåll i försäkrin savtalet... 7 Förvaltnin sformer...8 GarantiPension Plus...9 Traditionell förvaltnin Fondförvaltnin...13 Depåförvaltnin...14 Viktigt om fond- och depåförvaltning för den som är bosatt utomlands...15 Skattere ler...16 Andra vikti a re ler som påverkar försäkrin en...18 Personupp iftsla en (PUL)...18 Mer information om Skandia

3 Skandias tjänstepensionspro ram Skandias tjänstepensionsprogram riktar sig till alla typer av företag och ger möjlighet att teckna flexibla försäkringslösningar, som både kan vara individuellt anpassade och gemensamma för en grupp av anställda. Det erbjuder även olika förvaltningsformer för sparandet och det är enkelt att byta förvaltningsform för framtida premier. Det finns även möjlighet att byta förvaltningsform genom flytträtt för det kapital som redan byggts upp. Försäkringarna tecknas hos Försäkringsaktiebolaget Skandia (Skandia Link) och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Skandia Liv), gemensamt kallat Skandia. De här förvaltningsalternativen erbjuder vi er för sparande: 100 % GarantiPension Plus (GPP) 100 % traditionell förvaltning 100 % fondförvaltning 100 % depåförvaltning Eller så kan ni blanda traditionell förvaltning och fondförvaltning traditionell förvaltning och depåförvaltning I tjänstepensionsprogrammet finns de här alternativen för försäkring: företagsägd tjänstepensionsförsäkring pensionsförsäkring för näringsidkare företagsägd kapitalförsäkring som säkerställer utfästelse om direktpension privatägd kapitalförsäkring som skydd till efterlevande De förmåner som ni kan kombinera beskriver vi kortfattat nedan och mer utförligt längre fram. Utöver dem erbjuder vi även vår privatvårdsförsäkring som ett viktigt komplement. Mer information om den finns i vår broschyr om privatvårdsförsäkring. Ålderspension Ålderspensionen utgör basen i Skandias tjänstepensionsprogram. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket premier som betalas in, vilken värdeutveckling sparandet får och under hur lång tid som pensionen ska betalas ut. Efterlevandeskydd Ålderspensionen kan kompletteras med efterlevandeskydd i form av ett återbetalningsskydd, en familje- eller efterlevandepension. Det betyder att sparandet eller försäkringsskyddet betalas ut som pension vid den försäkrades dödsfall. Efterlevandeskyddet utformas efter den försäkrades behov, gällande regler och vårt produktsortiment. Sjukförsäkrin En sjukförsäkring ger ersättning för inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga, orsakad av sjukdom eller olycksfallsskada. Företa sä d kapitalförsäkrin En företagsägd kapitalförsäkring kan tecknas och pantförskrivas av arbetsgivare som säkerhet för utfästelser om direktpension till anställda. Privatä d kapitalförsäkrin Som komplement till de företagsägda försäkringarna kan också privatägda kapitalförsäkringar tecknas. Vid den försäkrades dödsfall betalas ett engångsbelopp ut till förmånstagaren. Premiebefrielse Premiebefrielseförsäkring kan väljas som tillval. Det betyder att Skandia betalar hela eller delar av premien efter en viss avtalad karenstid, om den försäkrade får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Interimslösnin Interimslösning innebär att vissa förutbestämda försäkringsförmåner börjar gälla direkt när ett företag ansöker om tjänstepensionsförsäkring för sina anställda, under förutsättning att försäkringarna kan beviljas. Interimslösningen gäller under en begränsad tid och tills den anställde gjort individuella försäkringsval inom tjänstepensionsprogrammet. 3

4 Försäkrin savtalet När en försäkring tecknas sluts ett avtal mellan försäkringstagaren och Skandia. Avtalet bekräftas med handlingar som skickas till försäkringstagaren och de försäkrade. Med försäkrad menas den person på vars liv försäkringen gäller. En pensionsförsäkring bygger upp hela eller delar av en framtida ålderspension och eventuellt efterlevandeskydd. För tjänstepensionsförsäkring bestämmer arbetsgivaren om de anställda ska få möjlighet att välja förvaltningsform för sparandet. Försäkrin sta are för tjänstepensionsförsäkring och företagsägd kapitalförsäkring är arbetsgivaren försäkringstagare för privat pensionsförsäkring är den försäkrade näringsidkaren försäkringstagare för privat kapitalförsäkring är den försäkrade försäkringstagare. Den försäkrade i en tjänstepensionsförsäkring anses vara försäkringstagare enligt reglerna i försäkringsavtalslagen. Om inte annat avtalas gäller det exempelvis för: rätt till information rätt att välja förmånstagare rätt att göra fondval rätt att välja placering inom depå. Viktiga delar i försäkringsavtalet: när ska inbetalningarna göras hur och till vem ska försäkringen betalas ut hur får sparandet placeras. Skandia följer de försäkringstekniska beräkningsunderlag och försäkringstekniska riktlinjer som måste finnas enligt försäkringsrörelselagen. För avtalet gäller försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för vår verksamhet. Hur vi hanterar personuppgifter, ångerrätt, Nöjd Kund Garanti och klagomål beskrivs i slutet av broschyren. Förmånsta are I försäkringsvillkoren finns ett generellt förordnande som talar om vem eller vilka som får utbetalning från försäkringen. Den försäkrade eller försäkringstagaren kan ändra på det generella förordnandet skriftligen. Möjliga förmånstagare till: efterlevandeskydd i en pensionsförsäkring är, den försäkrades barn, den försäkrades make/sambo eller tidigare make/sambo och barn till någon av dem. Till barn hör även adoptivbarn, fosterbarn, styvbarn, men inte barns bröstarvingar ålderspension i företagsägd tjänstepension är alltid den försäkrade privatägd kapitalförsäkring kan vara vem som helst. Företagsägd kapitalförsäkring har inget förordnande, den betalas ut till försäkringstagaren enligt överenskommelse vid tecknandet. När börjar Skandias ansvar att älla? Det börjar gälla dagen efter ansökan om försäkring skickats till oss, (eller vid senare önskad tidpunkt) om försäkringen kan beviljas med normala villkor och premie. Om premien placeras i fond- eller depåförvaltning i Skandia Link, börjar det gälla när betalning av premien kommit in. Hälsoprövnin Vissa försäkringar behöver en hälsoprövning med godkänt resultat för att bli beviljade. Försäkring som efter hälsoprövning beviljas till en högre premie eller med undantag, börjar gälla efter att Skandia meddelat det och försäkringstagaren accepterat den högre premien eller undantaget. Hälsoprövning kan även behövas vid ändring av försäkringsavtalet senare under försäkringstiden. I vissa fall kan det räcka med en förenklad hälsoprövning. Då intygar försäkringstagaren eller den försäkrade full arbetsförhet enligt Skandias definition. Orikti a upp ifter Det är viktigt att svaren på frågorna i hälsodeklarationen är fullständiga och riktiga. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra att försäkringen blir ogiltig. 4

5 Premien och försäkrin ens värde Premiebestämda försäkrin ar Vid premiebestämd försäkring bestämmer försäkringstagaren hur stor premien, det vill säga inbetalningen till försäkringen, ska vara. Premien kan betalas med en engångsinsättning eller månadsvis. Den kan exempelvis bestämmas utifrån lönen, därför är det viktigt att ni alltid meddelar oss förändringar som påverkar försäkringen. Varje premie som betalas in, bygger upp en förmån som följer de beräkningsantaganden som gäller för försäkringen vid varje premieinbetalning. I Garanti- Pension Plus i Skandia Liv beräknas förmånen när den försäkrade fyllt 65 år, utifrån det högsta beloppet av grundgarantin och den förstärkta garantin. I traditionell förvaltning i Skandia Liv garanteras den förmån som byggts upp. I fond- eller depåförvaltning i Skandia Link är förmånen beroende av kursförändringar i underliggande tillgångar. Förmånsbestämda lösnin ar Vid förmånsbestämda lösningar tecknar försäkringstagaren en försäkring i Skandia Liv, som beräknas ge en förmån under utbetalningstiden. Förmånen kan exempelvis bestämmas i procent av lön. Om lönen ändras påverkar det premiens storlek, därför är det viktigt att ni alltid meddelar oss förändringar som påverkar försäkringen. Utifrån Skandia Livs beräkningsantaganden bestäms en premie. De kan ändras under försäkringstiden. Beräknin av premien Premien beräknas utifrån antaganden om ränta, dödlighet, omkostnader och skatt. Omkostnader är kostnader för försäljning och administration. Skatt är den avkastnings- eller inkomstskatt som Skandia är skyldig att betala för försäkringen. Premie för sjuk- och premiebefrielseförsäkring beräknas framför allt utifrån antaganden om sjuklighet. Betalnin av premie Hur och när premierna ska betalas in bestäms i avtalet mellan Skandia och försäkringstagaren. Premien kan betalas månadsvis mot faktura eller via autogiro. Försäkringar som ska betalas ut genast måste betalas med en engångspremie. Om premier ska betalas vid valfri tidpunkt och med valfritt belopp öppnas ett pensionskonto. Försäkrin ens aranti vid traditionell förvaltnin i Skandia Liv För en försäkring som innehåller ett sparande gäller att försäkringens garanterade försäkringsbelopp vid varje avtalat utbetalningstillfälle, byggs upp av inbetalda premier med avdrag för avgifter. Om premiebetalningen avbryts i förtid finns det garanterade försäkrings belopp som redan byggts upp kvar. Det beloppet kallas fribrevsbelopp. Läs mer om försäkringskapital, återbäring m.m. under Förvaltningsformer, Traditionell förvaltning. Försäkrin ens aranti vid GarantiPension Plus i Skandia Liv I GarantiPension Plus finns en grundgaranti vid 65 år som är summan av sparpremierna (inbetalningarna minus avgifter och kostnader för eventuellt försäkringsskydd). Om premiebetalningen avbryts i förtid, finns den grundgaranti som redan byggts upp av inbetalda premier kvar. Dessutom finns en förstärkt garanti som vi beskriver under förvaltningsformer, Garanti Pension Plus. Försäkrin ens fondvärde i Skandia Link Fondvärdet bildas av de inbetalningar som görs till försäkringen och av fondernas värdeförändring. Fondvärdet påverkas också av skatter och avgifter som tas ut för att täcka driftskostnader. Avgifterna består av två delar, en fast avgift som tas ut en gång om året och en rörlig avgift som tas ut en gång i månaden. Avgifterna dras från fondvärdet. Försäkrin ens värde vid depåförvaltnin i Skandia Link Försäkringens värde bildas av de inbetalningar som görs till försäkringen. Försäkringens värde är inte garanterat till någon del, och kan öka eller minska över tiden på grund av förändringar i förvaltade tillgångar i försäkringen. Försäkringens värde påverkas också av skatter och avgifter. Avgifterna tas ut för att täcka driftskostnader. 5

6 Försäkrin sskydd Pensionsförsäkrin Ålderspension Ålderspensionen byggs upp genom sparande i form av inbetalda premier till försäkringen. Den betalas ut så länge den försäkrade lever eller under en bestämd tid. När den försäkrade dör upphör försäkringen och värdet tillfaller försäkringskollektivet, om inte försäkringen är kombinerad med återbetalningsskydd, efterlevande- eller familjepension. Återbetalningsskydd Återbetalningsskydd grundas på försäkringskapitalet vid den försäkrades dödsfall. Om utbetalning sker efter överföring från annan förvaltningsform till traditionell förvaltning, grundas förmånen på det överförda kapitalet. Återbetalningsskydd gäller oftast före pensionsåldern, men kan i vissa fall gälla även under utbetalningstiden. Återbetalningsskydd utbetalas till den försäkrades efterlevande enligt förmånstagarförordnandet. Kortaste utbetalningstid är fem år enligt regler i inkomstskattelagen. Om förmånstagare saknas tillfaller försäkringens värde försäkringskollektivet. Familje- eller efterlevandepension Familje- eller efterlevandepension är ett försäkringsskydd som ger de efterlevande ekonomiskt skydd. Det utformas efter den försäkrades behov, gällande regler och Skandias produktsortiment. Vid den försäkrades död utbetalas pensionen till den eller de som är förmånstagare. Kortaste utbetalningstid för familje- och efterlevandepension är fem år enligt regler i inkomstskattelagen. Om förmånstagare saknas, tillfaller försäkringens värde försäkringskollektivet. Sjukförsäkring Försäkring för sjukpension tecknas för att skydda den försäkrade mot inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga, om han eller hon drabbas av sjukdom eller olycksfallsskada och inte längre kan arbeta som tidigare. Försäkringsbeloppet ska motsvara del av den lön som inte ersätts genom allmän försäkring. Vid utbetalning av sjukpension ska den försäkrade ha varit sjukskriven i minst tre månader innan ersättning kan betalas ut. Utbetalningarna slutar senast när den försäkrade uppnår avtalad ålder. Kapitalförsäkrin Privatägd kapitalförsäkring vid dödsfall Privatägd kapitalförsäkring innehåller inte något sparande och kan tecknas som ett komplement till en pensionsförsäkring. Den betalas ut med ett engångsbelopp som bestämts i försäkringsavtalet, till valda förmånstagare vid den försäkrades död. Försäkringen gäller bara vid dödsfall före en viss avtalad tidpunkt. Om den försäkrade lever vid försäkringstidens slut, upphör försäkringen utan utbetalning. Företagsägd kapitalförsäkring direktpensionslösning Kapitalförsäkringen byggs upp genom sparande i form av inbetalda premier till försäkringen. Den betalas ut så länge den försäkrade lever, eller under en bestämd tid. När den försäkrade dör upphör utbetalningarna och värdet i försäkringen tillfaller försäkringskollektivet, om inte försäkringen är kombinerad med efterlevandeskydd. Om efterlevandeskyddet är ett återbetalningsskydd, grundas utbetalningarna på försäkringens värde vid den försäkrades död. Om utbetalning sker efter överföring från annan förvaltningsform till traditionell förvaltning, grundas förmånen på det överförda kapitalet. Övrigt efterlevandeskydd kan utformas efter försäkringstagarens behov, gällande regler och produktsortiment. Efterlevandeskydd betalas ut vid den försäkrades dödsfall under avtalad tid till försäkringstagaren om någon medförsäkrad lever. Medförsäkrad är en eller flera personer utöver den försäkrade, på vars liv en försäkring gäller. Premiebefrielse Premiebefrielse är en tilläggsförsäkring till pensions- och kapitalförsäkring. Försäkringen gäller om den försäkrade drabbas av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Skandia betalar då hela eller delar av premien för grundförsäkringen, efter karenstiden. Hur mycket Skandia betalar beror på graden av den försäkrades nedsatta arbetsförmåga. Försäkringen gäller så länge premien betalas, men längst till 65 år. Be ränsat försäkrin sskydd Skandia har begränsat ansvar för sjukersättning och premiebefrielse under en period av 24 månader från det att försäkringen börjat gälla. Försäkringen ger inte rätt till sjukersättning och/ eller premiebefrielse om den försäkrade får nedsatt arbetsförmåga på grund av depressiva eller stressrelaterade tillstånd, ålders- eller förslitningsrelaterade tillstånd i rygg, leder och muskler, samt fibromyalgi. Begränsningen gäller för närvarande bara för den som räknas som ägare eller närstående till ägare i företaget som är försäkringstagare. Riskförsäkring En riskförsäkring innehåller inte något sparande. Den kan exempelvis betalas ut med ett avtalat belopp vid den försäkrades dödsfall. Sjuk- inklusive premiebefrielseförsäkring är också riskförsäkringar. De gäller inte alltid för dödsfall, sjukfall och premiebefrielse som kan anses bero på krig eller krigsliknande politiska oroligheter. För den som räknas som företagare enligt villkorens definition gäller inte försäkringen när den försäkrade är eller har varit verksam i särskilt riskfylld verksamhet. 6

7 Övri t innehåll i försäkrin savtalet Indexerin Vissa försäkringar kan tecknas med indexering för att få en värdesäkring. Det betyder att premien och/eller förmånen räknas upp med index eller med en procentsats som försäkringstagaren kan välja inom vissa ramar. Vid indexering av förmån tas kostnaden i första hand ur företagets överskottsfond. Om medlen i överskottsfonden inte räcker till faktureras resterande belopp. Höjnin srätt En försäkring kan innehålla höjningsrätt. Det betyder att försäkringens förmån eller premie kan höjas till en viss nivå mot förenklad hälsoprövning. Höjningsrätt kan exempelvis vara aktuell vid förändrad inkomst för en anställd. Familjeoption En försäkring kan innehålla familjeoption. Det betyder att möjlighet finns att utan ny hälsoprövning inom vissa ramar, utöka försäkringen med efterlevandeskydd, eller höja ett som redan finns. I de flesta fall krävs att en premiebefrielseförsäkring ingår. Familjeoption kan användas inom viss tid från det att den försäkrade gifter sig, blir sambo eller får barn. Rätt att ändra avtalet inför utbetalnin När försäkringen ska betalas ut finns det vissa möjligheter att göra ändringar. Försäkringstagaren eller, vid tjänstepension, den försäkrade, kan ändra försäkringen och ibland utan hälsoprövning. Förmånstagare till efterlevandeskydd kan ändra på utbetalningstiden. Ändring ska göras innan första utbetalningen och följa inkomstskattelagen. Det kan finnas begränsningar på grund av försäkringens utformning och Skandias aktuella försäkringstekniska riktlinjer, regler och produktsortiment. Dödsfall före pensionsåldern Om efterlevandeskydd ingår i försäkring med fond- eller depåförvaltning och den försäkrade dör före avtalad pensionsålder kommer Skandia Link, efter att meddelande om dödsfall inkommit: vid depåförvaltning lämna uppdrag till depåinstitutet att, så snart som möjligt, avyttra alla värdepapper i depån. vid fondförvaltning så snart som möjligt, avyttra alla fonder. Efter avyttringen överförs de likvida medlen till traditionell förvaltning i Skandia Liv. Flytt av pensionsförsäkrin Det går att flytta försäkringskapital till Skandia från ett annat försäkringsbolag om försäkringen omfattas av flytträtt. För alla nya pensionsförsäkringsavtal i Skandia går det att flytta kapitalet om försäkringens utformning tillåter det. Ibland behövs godkänd hälsoprövning. Det är alltid försäkringstagaren som begär flytt. Vid företagsägd tjänstepensionsförsäkring ska den försäkrade godkänna flytten. Flytt kan bara göras av hela försäkringskapitalet till en ny pensionsförsäkring med samma försäkrade som tidigare. Det går inte att flytta över försäkringslösningen, bara försäkringskapitalet. Vid flytt kan riskskyddet gå förlorat. Aktuellt försäkringskapital kan påverkas av de avgifter som gäller när flytten genomförs. Skandia Liv kan även vid låg kollektiv konsolideringsgrad, tillämpa en marknadsvärdesjustering av försäkringskapitalet, som innebär en sänkning motsvarande underkonsolideringen. Underkonsolidering innebär att Skandia Livs tillgångar är lägre än värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Återköp En försäkring kan återköpas om det är möjligt med hänsyn till försäkringens utformning och de regler som anges i inkomstskattelagen. För vissa försäkringar behövs hälsoprövning med godkänt resultat. Om återköp beviljas, är återköpsvärdet lika med försäkringskapitalet. Skandia tar ut avgifter vid återköp. Skandia Liv kan även, vid låg kollektiv konsolidering, tillämpa en marknadsvärdesjustering på samma sätt som vid flytt. Skandias rätt att ändra försäkrin svillkoren Enligt försäkringsvillkoren har Skandia viss rätt att ändra i försäkringsavtalet om det är nödvändigt. Det kan exempelvis vara på grund av ändrad lagstiftning, försäkringstekniska skäl eller någon annan särskild omständighet. En sjukeller premiebefrielseförsäkring kan sägas upp av samma skäl. Skandia meddelar försäkringstagaren vid ändring eller uppsägning av försäkringen, som då gäller från nästa premieperiod. Skandia har också rätt att ändra eller säga upp försäkringen med stöd av regler i försäkringsavtalslagen. Det gäller om den försäkrade lämnat oriktiga eller ofullständiga upplysningar som skulle ha varit av betydelse när försäkringen blev beviljad, utökad eller förnyad. 7

8 Förvaltnin sformer I Skandia finns de bästa förutsättningarna att få en hög avkastning på sparandet. Det går att välja mellan några av marknadens starkaste erbjudanden genom GarantiPension Plus (GPP), traditionell förvaltning, fond- och depåförvaltning. Skillnaden ligger i hur försäkringskapitalet byggs upp. Våra olika förvaltningsformer går att kombinera för sparandet och det är möjligt att byta förvaltningsform för framtida premier. På följande sidor berättar vi mer om vilka fördelar och placeringsmöjligheter som finns. De här förvaltningsalternativen erbjuder vi er för sparande: 100 % Garanti Pension Plus (GPP) 100 % traditionell förvaltning 100 % fondförvaltning 100 % depåförvaltning Eller så kan ni blanda traditionell förvaltning och fondförvaltning traditionell förvaltning och depåförvaltning 8

9 GarantiPension Plus i Skandia Liv Garantier GarantiPension Plus (GPP) kombinerar det bästa av två sparform er, den traditionella pensionsförsäkringens garanti och aktieplaceringens möjlighet till hög avkastning. GPP kan väljas för företagsägd tjänstepensionsförsäkring och pensionsförsäkring för näringsidkare. Fördelar med GPP GPP är anpassad efter den försäkrades ålder. För yngre personer är andelen aktier större, vilket normalt ger högre avkastning på sikt. Närmare pensionsåldern minskar aktieandelen för tryggare placering. Grund aranti GPP har en grundgaranti vid 65 år som är summan av sparpremierna (inbetalningarna minus avgifter och kostnader för eventuellt försäkringsskydd). Förstärkt aranti GPP har en förstärkt garanti som gör att den garanterade andelen av försäkringskapitalet vid 65 år ökar stegvis från 55 år. Val av GPP före 55 års ålder ger garanti på 90 procent av försäkringskapitalet vid 65 år. Garantin minskar vid val av GPP efter 55 års ålder. Så här fun erar arantierna Kr Ålder Totalt försäkringskapital = samtliga inbetalningar med värdeförändring. Förstärkta garantin garanterar 90 % av det totala försäkringskapital vid fyllda 65 år. Grundgarantin vid 65 år är garantin summan av sparpremierna (inbetalningarna minus avgifter och kostnader för eventuellt försäkringsskydd). Exemplet utgör varken någon prognos eller utfästelse Garantierna i GPP gäller om utbetalning av pensionen börjar vid 65 års ålder. Försäkringsbeloppet beräknas vid 65 års ålder utifrån det som är högst av grundgaranti och förstärkt garanti. Försäkrin skapital Värdet som bildas i en försäkring med GPP kallas försäkringskapital. Det visar försäkringens totala värde. Förvaltningen är uppdelad i två delar, portföljer, den traditionella portföljen (se traditionell förvaltning) och plusportföljen. Kapitalet är inte garanterat och kan sjunka vid ogynnsamt utfall av Skandia Livs rörelse. Avkastningen på kapitalet jämnas ut över tiden. I den traditionella portföljen utjämnas den över flera år och i plusportföljen månadsvis. Avkastningen i Plusportföljen fördelas preliminärt till försäkringarna genom avkastningsräntan. Plusportföljen innehåller aktier och andelen av försäkringskapitalet som förvaltas i plusportföljen varierar med åldern. Närmare pensionsåldern minskar andelen i plusportföljen. När pensionen börjar betalas ut, har andelen i plusportföljen gått ner till noll. Försäkrin skapitalets utvecklin Försäkringskapitalet påverkas under ett år av följande poster: Plusposter Inbetald premie Ränta Riskintäkt Minusposter Utbetalning från försäkringen Riskkostnad Kostnad för avkastningsskatt Kostnad för premiebefrielse Driftskostnader Avgift för förstärkt garanti * * För att finansiera den förstärkta garantin tas en avgift ut. Den tas för närvarande ut från 55 års ålder. Ovanstående gäller så länge den försäkrade lever. Vid dödsfall påverkas försäkringskapitalet direkt. Ränta Hur stor ränta Skandia Liv kan ge på försäkringskapitalet beror på värdeförändringen av bolagets tillgångar och de kostnader Skandia Liv har för förvaltning. Riskintäkt Om en försäkring är en ålderspension utan efterlevandeskydd, upphör den utan utbetalning vid dödsfall. Som kompensation för risken att förlora försäkringskapitalet får försäkringen riskintäkter. De beräknas utifrån riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, som beror på ålder och kön.* Riskkostnad Om beloppet som ska betalas ut vid dödsfall är större än försäkringskapitalet, betalar Skandia Liv skillnaden mellan dödsfallsbeloppet och försäkringskapitalet. För den risken tar Skandia Liv ut en kostnad. Den beräknas utifrån riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, som beror på ålder och kön.* Avkastningsskatt Skandia Liv betalar varje år avkastningsskatt, se avsnitt om skatteregler. Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet i varje försäkring. I plusportföljen sker det genom ett avdrag från avkastningsräntan. För traditionell portfölj, se traditionell förvaltning. Premiebefrielse Premiebefrielseförsäkring kan i de flesta fall läggas till mot en avgift. Driftskostnader Skandia Liv tar ut en avgift för att täcka kostnader för försäljning och administration av försäkringsavtal. Det kan ske med procentuellt avdrag på premien, med procentuellt avdrag på försäkringskapitalet, och/eller med styckeavgift. Uppgift om avgifter för en enskild försäkring kan ni få genom offert och produktblad eller av er försäkringsrådgivare. Kostnader för kapitalförvaltning ingår inte i driftskostnaderna, de dras vid den preliminära fördelningen av överskottet. *Vid pensionsförsäkring för näringsidkare tas ingen hänsyn till kön vid beräkning. 9

10 FOTO: JOHNÉR Traditionell förvaltnin i Skandia Liv Värdet som bildas i en försäkring med traditionell förvaltning kallas försäkringskapital. Det visar försäkringens totala värde som bildas genom premieinbetalningar, återbäringsränta, riskintäkt efter att utbetalda belopp, kostnader för drift, riskskydd och skatt dragits av. Försäkringskapitalet är inte garanterat och kan sjunka vid ogynnsamt utfall av Skandia Livs rörelse. Överskott och återbärin Överskott i Skandia Livs rörelse kan bildas om resultatet vid förvaltning av försäkringen blir mer gynnsamt än vad Skandia Liv räknar med när försäkringsbelopp och premier beräknas. Resultatet kan bli mer gynnsamt om: den verkliga avkastningen på tillgångarna blir högre än beräknat de försäkrades livslängd avviker från antagen livslängd färre försäkrade än beräknat blir sjuka och inte använder sin premiebefrielseförsäkring kostnaderna för att driva verksamheten blir lägre än antagna kostnaderna. Om det bildas överskott jämnas det ut över tiden och fördelas till försäkringarna genom återbäringsräntan. Utjämningen görs över flera år. Överskott fördelas preliminärt till varje försäkring i förhållande till hur stort bidrag den lämnat till totalt bildat överskott. Det är en del av Skandia Livs riskkapital och kan sjunka om Skandia Livs rörelse visar negativt resultat. Det innebär att vi inte ger några garantier om överskott. Vid utbetalningen fördelas eventuellt överskott på försäkringen som en höjning av försäkringsbeloppet. Höjningen är inte garanterad och beloppet kan sänkas om Skandia Liv bedömer att försäkringskapitalet inte räcker till framtida utbetalningar. Utbetalningen kan aldrig bli lägre än det avtalade försäkringsbeloppet. Överskott fördelas med utjämning för att utbetalningarna inte ska behöva sänkas vid mindre nedgångar i Skandia Livs rörelseresultat. Företa ets överskottsfond för förmånsbestämda försäkrin ar Vid förmånsbestämd försäkring kan försäkringstagaren välja att flytta överskott som är preliminärt fördelat, till företagets överskottsfond. Pengarna i överskottsfonden kan användas till att betala premier, värdesäkra fribrev eller pensioner som är under utbetalning. 10

11 Överskottsfonden kan inom ramen för försäkringsavtalet, också användas för nya försäkringar inom samma skattekategori och förvaltningsform, som där överskottet bildats. Värdet i överskottsfonden ingår i Skandia Livs riskkapital och är inte garanterat, därför kan det sjunka vid ogynnsamt utfall av Skandia Livs rörelse. Konsoliderin sfonden Skandia Livs konsolideringsfond, som är bolagets riskkapital, består av de ackumulerade överskottsmedlen. Skandia Livs resultat förs över till fonden. Fonden kan användas för att täcka eventuella framtida förluster i rörelsen. Medel som finns i fonden får enligt bolagsordningen också utnyttjas till återbäring för försäkringstagarna. Bolagsordningen får ändras, men bara om det stämmer överens med gällande försäkringsavtal. Försäkrin skapitalets utvecklin Försäkringskapitalet påverkas under ett år av följande poster: Plusposter Inbetald premie Ränta Riskintäkt Minusposter Utbetalning från försäkringen Riskkostnad Kostnad för avkastningsskatt Kostnad för premiebefrielse Driftskostnader Ovanstående gäller så länge den försäkrade lever. Vid dödsfall påverkas försäkringskapitalet direkt. Ränta Hur stor ränta Skandia Liv kan ge på försäkringskapitalet beror på värdeförändringen av bolagets tillgångar och de kostnader Skandia Liv har för förvaltning. Riskintäkt Om en försäkring är en ålderspension utan efterlevandeskydd, upphör den utan utbetalning vid dödsfall. Som kompensation för risken att förlora försäkringskapitalet får försäkringen riskintäkter. De beräknas utifrån riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, som beror på ålder och kön.* Riskkostnad Om beloppet som ska betalas ut vid dödsfall är större än försäkringskapitalet, betalar Skandia Liv skillnaden mellan dödsfallsbeloppet och försäkringskapitalet. För den risken tar Skandia Liv ut en kostnad. Den beräknas utifrån riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, som beror på ålder och kön.* Avkastningsskatt Skandia Liv betalar varje år avkastningsskatt, se avsnitt om skatteregler. Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet i varje försäkring genom ett avdrag från återbäringsräntan. Premiebefrielse Premiebefrielseförsäkring kan i de flesta fall läggas till mot en avgift. Driftskostnader Skandia Liv tar ut en avgift för att täcka kostnader för försäljning och administration av försäkringsavtal. Det kan ske med procentuellt avdrag på premien, med procentuellt avdrag på försäkringskapitalet, och/eller med styckeavgift. Uppgift om avgifter för en enskild försäkring kan ni få genom offert och produktblad eller av er försäkringsrådgivare. Kostnader för kapitalförvaltning ingår inte i driftskostnaderna, de dras vid den preliminära fördelningen av överskottet. Förvaltnin en av försäkrin skapitalet Förvaltningen av försäkringskapital Målet för vår förvaltning är att med ett balanserat risktagande och med hänsyn tagen till relevanta regelverk, nå så hög avkastning som möjligt. Eftersom livförsäkringssparandet är långsiktigt kan vår förvaltning också vara det. Långsiktigheten ger oss möjlighet att bortse från de finansiella marknadernas ibland kortsiktiga agerande. Robust portfölj En viktig del i vår strategi är att skapa en robust portfölj, som kan ge bra avkastning i många olika marknadssituationer. Genom att investera i olika tillgångsslag på olika marknader sprider vi våra risker och skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil avkastning. Skandia Livs portfölj består till stor del av likvida börsnoterade aktier och räntebärande värdepapper men innehåller också bland annat fastigheter, onoterade aktier, råvaror och infrastruktur. Egna och externa förvaltare Vår aktiva kapitalförvaltning innebär att vi hela tiden överväger och tar beslut som vi noggrant följer upp och kontrollerar. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för förvaltningen kompletterar vi vår interna förvaltning med externa förvaltare. De väljer vi ut genom en omsorgsfull process, bland tänkbara samarbetspartners över hela världen. Asset Liability Management (ALM) Skandia Liv arbetar aktivt med Asset Liability Management. Det är en strategi som innebär att vi placerar med hänsyn till bolagets åtaganden och till relevanta regelverk. Syftet är att portföljen ska ge god avkastning samtidigt som vi säkerställer framtida utbetalningar. Tillgångar i Skandia Livs värdepappersportfölj per den 31/ ,7% 3,0% 4,7% 6,0% 8,2% 8,7% 0,5% 0,5% 4,4% 7,2% Sv nominella obligationer Realobligationer Hedgefonder Fastigheter Infrastruktur Onoterade bolag Svenska aktier 0,9% 1,7% 0,1% 9,6% *Vid pensionsförsäkring för näringsidkare tas ingen hänsyn till kön vid beräkning. 37,7% Nordamerikanska aktier Europeiska aktier Pacific aktier Aktier i tillväxtmarknader Affärsstrategiska tillgångar Råvaror Låneportfölj Övriga kreditinvesteringar 11

12 Mer information På skandia.se/aktuella siffror kan du läsa mer om Skandia Livs kapitalförvaltning och nyckeltal. Konsoliderin spolicy Konsolideringspolicyns uppgift Skandia Liv fördelar överskottet till kunderna med en utjämning över tiden. Det här är en vanlig metod för traditionella livförsäkringsbolag. Den kollektiva konsolideringsgraden mäter förhållandet mellan värdet av bolagets tillgångar och det samlade värdet av kundernas försäkringskapital. Den kollektiva konsolideringsgraden bör varken bli för hög eller för låg. Konsolideringspolicyn anger hur stor den kollektiva konsolideringsgraden bör vara och vad som ska göras för att hålla den inom angivna ramar. Skandia Livs kapitalavkastning är den faktor som har störst påverkan på konsolideringen. Det viktigaste verktyget för att reglera storleken på den kollektiva konsolideringsgraden är återbäringsräntan. Därför blir konsolideringspolicyn också en policy för hur vi bestämmer nivån på återbäringsräntan. Mål och ramar för den kollektiva konsolideringen Skandia Liv strävar efter en kollektiv konsolidering som motsvarar 105 procent av försäkringstagarnas totala försäkringskapital. Då finns en viss buffert för exempelvis börsnedgångar. Den kollektiva konsolideringsgraden bör vara mellan 95 och 115 procent. När den kommer utanför det intervallet agerar vi för att den kollektiva konsolideringsgraden åter ska vara inom intervallet. Det gör vi för att snabbt få balans mellan värdet på tillgångarna och försäkringstagarnas totala försäkringskapital. Åtgärder för att anpassa den kollektiva konsolideringen Om den kollektiva konsolideringsgraden avviker från målkonsolideringen, korrigeras det i första hand med en höjning eller sänkning av återbäringsräntan. Ligger den kollektiva konsolideringsgraden över 115 procent, ska vi höja de individuella försäkringskapitalen som en engångsåtgärd (allokering). Om den ligger under 95 procent sänker vi de individuella försäkringskapitalen som en engångsåtgärd (reallokering). Om avvikelsen består ska allokering eller reallokering göras inom 12 månader, räknat från tidpunkten då avvikelsen uppkom. Om avvikelsen är större än fem procent enheter ska allokering eller reallokering göras snarast möjligt. Om den kollek tiva konsolideringen är lägre än 100 procent i mer än 36 månader ska reallokering göras upp till 105 procent. Ränta på försäkringskapitalet Räntan kan beräknas utifrån det aktuella ränteläget och den aktuella kollektiva konsolideringsgraden. Den kollektiva konsolideringen mäter indirekt hur stor del av kapitalavkastningen som vi ännu inte fördelat till försäkringstagarna. Den över- respektive underkonsolidering som finns, fördelas via räntan med en utjämning över tre år. En extra försiktighetsåtgärd införs om kapitalavkastningen varit negativ under en längre tid, det vill säga 12 månader. Då sänks räntan extra mycket. Samma sak gäller när den kollektiva konsolideringsgraden överstiger 110 procent. Då höjs räntan extra mycket. 130% 120% Allokering snarast då KKG överstiger 120% Ingen allokering då KKG tillfälligt överstiger 115% Exempel på hur konsolideringspolicy fungerar Allokering då KKG långvarigt överstigit 115% 110% 100% Räntan anpassas 90% 80% Ingen reallokering då KKG tillfälligt understiger 95% Reallokering snarast då KKG understiger 90% Reallokering då KKG långvarigt understigit 95% Kollektiva konsolideringsgraden 12

13 Fondförvaltnin i Skandia Link Skandia Link erbjuder pensionsförsäkringar med fondförvaltning, som innebär att försäkringskapitalet är beroende av fondernas avkastning. I vårt erbjudande har vi samlat ett brett urval av fonder som drar nytta av utvecklingen på marknader runt om i världen. Vi arbetar efter en noggrann urvalsprocess där bara de fonder och fondförvaltare som lever upp till våra höga krav blir utvalda. Urvalsprocessen pågår ständigt och vi byter ut de fonder som inte håller måttet. På det sättet vill vi göra det enkelt att välja och försäkringskapitalet får goda möjligheter att växa. Byta fonder Försäkringstagaren eller efterlevande till försäkringstagaren och, i vissa fall den försäkrade, har rätt att byta fonder i försäkringen. Den som är fondbytesberättigad har också rätt att genom fullmakt låta någon annan sköta fondplaceringarna. Det ska i så fall meddelas skriftligt till Skandia Link. Vi tar för närvarande inte ut avgift för fondbyten. Den som är fondbytesberättigad står för risken i kursförändringar. Vid köp eller försäljning av en fond som är noterad i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen görs ett påslag om för närvarande 0,25 procent för att beräkna fondens köpkurs och ett avdrag om för närvarande 0,25 procent för att beräkna fondens säljkurs i svenska kronor. Påslaget respektive avdraget täcker den risk och de kostnader Skandia Link har i samband med fondhandel. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. Försäkrin skapitalets utvecklin Försäkringskapitalet, det vill säga fondvärdet, följer värdeutvecklingen i de fonder som valts. Under ett år påverkas försäkringskapitalet även av följande poster: Plusposter Inbetald premie Riskintäkt Minusposter Riskkostnad Driftskostnader Utbetalning från försäkringen Kostnad för premiebefrielse Kostnad för avkastningsskatt Inbetald premie Inbetald premie är de pengar som betalats in till försäkringen. Premien placeras, efter avdrag för eventuell investeringsavgift, i de fonder som valts. Om inga fonder valts eller om valet är oklart, placeras premien i en av Skandia Link bestämd fond med låg eller medel- stor risk tills det står klart för Skandia Link vilket fondval som gäller. Riskintäkt Om försäkringen är en ålderspension utan efterlevandeskydd, upphör den utan utbetalning vid dödsfall. Som kompensation för risken att förlora försäkringskapitalet, får försäkringen riskintäkter. De beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, som beror på ålder och kön.* Under utbetalningstiden får försäkringen riskintäkt varje gång utbetalning görs från försäkringen. Riskkostnad Om beloppet som ska betalas ut vid dödsfall är större än försäkringskapitalet, betalar Skandia Link skillnaden mellan dödsfallsbeloppet och försäkringskapitalet. För den risken tar Skandia Link ut en kostnad. Den beräknas utifrån riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, som beror på ålder och kön.* Driftskostnader Skandia Link tar ut avgift för att täcka kostnad för försäljning och administration av försäkringsavtal. Avgiften består av två delar, en fast del och en rörlig del. Avgiften tas ut genom att andelar av fondvärdet säljs. Hur stor avgiften är framgår av den information som Skandia skickar ut i början av året. Premiebefrielse Premiebefrielseförsäkring kan i de flesta fall läggas till mot en avgift. FOTO: Shutterstock Avkastningsskatt Sparandet belastas årligen av en avkastningsskatt, se avsnitt om skatteregler. Skandia Link tar ut skatten som en kostnad från försäkringskapitalet i varje försäkring genom att sälja det antal fondandelar som behövs. Skatten beräknas för respektive försäkring på det sätt som vi beskriver under skatteregler, med försäkringskapitalet som kapitalunderlag. *Vid pensionsförsäkring för näringsidkare tas ingen hänsyn till kön vid beräkning. 13

14 Depåförvaltnin i Skandia Link En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Eftersom placering görs inom ramen för en försäkring utlöses inte någon kapitalvinstskatt vid värdepappershandel. Ingen deklaration av värdepappershandel behöver göras. En schablonmässigt beräknad avkastningsskatt tas ut, se mer om det nedan. Försäkrin sdepån Försäkringen är kopplad till en försäkringsdepå. Tillgångarna som förvaras i försäkringsdepån utgör försäkringskapitalet och de ägs av Skandia Link. Försäkringstagaren har en fordran på Skandia Link som motsvarar försäkringskapitalet, efter avdrag för skatter och avgifter. Den försäkrade, eller annan placeringsberättigad, har rätt att köpa och sälja värdepapper i försäkringsdepån. Vid handel i försäkringsdepån är den placeringsberättigade skyldig att följa depåinstitutets Depå- och handelsbestämmelser samt Skandia Links regler och priser. Den placeringsberättigade är skyldig att följa regler och villkor för värdepapper, till exempel branschvillkor (exempelvis arrangörers och emittenters villkor samt fondbestämmelser), lagregler och föreskrifter från tillsynsmyndighet samt regler för börser, marknadsplatser, värde pappersinstitut och fondbolag. Med placeringsberättigad menar vi den som har placeringsrätt. Tillåtna placerin ar ningsskyldiga enligt gällande lagstiftning om insiderinformation om de själva hade varit ägare till dessa värdepapper. Försäkrin skapitalets utvecklin Försäkringskapitalet är inte garanterat till någon del och kan såväl öka som minska. Skandia Link åtar sig inget ansvar för storleken av försäkringskapitalet. Storleken på det förvaltade försäkringskapitalet är helt beroende av de förvaltningsbeslut, och resultatet av dessa beslut, som fattas av den placeringsberättigade. Försäkringstagaren står all risk för samtliga förvaltade tillgångar, t.ex. kurs-, marknads-, valutaoch kreditrisk. Med samtliga förvaltade tillgångar avses såväl värdepapper som likvida medel. Försäkringstagaren ansvarar för att ta del av och förstå konsekvensen av bl.a. den risk som ett förvaltningsbeslut eller en placering kan innebära samt att de förvaltade tillgångarna placeras på det sätt som är till bäst nytta för ersättningsberättigad. Dessutom ansvarar försäkringstagaren för om en placering är lämplig med hänsyn till försäkringsavtalets syfte, t.ex. kombinationen av placeringar och hur förvaltningsbeslut och placeringar påverkar försäkringens värde i förhållande till bl.a. avtalad försäkringsform, utbetalningstidpunkt, utbetalningstid, förvaltningsform och utbetalningsplan samt vid dödsfall. Information om egenskaper och risker för värdepapper finns i Skandia Links broschyr Viktig information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument vid förvaltning i depåförsäkring i Skandia. Informationen som finns i broschyren är viktig att känna till och ta hänsyn till innan avtal ingås och även under försäkringstiden vid förvaltning av tillgångarna i försäkringen. Vid handel eller placering är den placeringsberättigade skyldig att inom 30 dagar från tidpunkten för handelsordern eller placeringsanvisningen, kontrollera via internet eller på annat sätt, till exempel via Skandias kundservice, att handel eller placering är genomförd i enlighet med lämnad handelsorder eller place- Vid förvaltning av försäkringskapitalet får handel och placering göras i de värdepapper som Skandia Link vid varje tidpunkt erbjuder, samt i likvida medel. Skandia Link ser löpande över erbjudandet av tillåtna värdepapper, vilket innebär att erbjudandet kan variera över tiden. För närvarande tillåts handel med aktier, fonder, obligationer och strukturerade produkter. Minst 15 procent av kapitalet ska placeras i likvida medel, fonder eller aktier. Skandia Link har rätt att ändra begränsningarna för de värdepapper som får förvaltas i försäkringen. Försäkringsdepån får inte innehålla värdepapper där den försäkrade eller dennes närstående skulle ha varit anmälringsanvisning. Eventuella fel eller brister ska omgående påtalas för Skandia Link. Om sådan kontroll inte gjorts eller om eventuella fel eller brister inte påtalats förloras rätten att begära ersättning eller andra åtgärder från Skandia Link. För närvarande gäller nedanstående avgifter, kostnader och skatter. Avgifterna tas ut löpande för att täcka driftskostnader. Ändringar kan komma att göras i framtiden. Avvikelser från nedan angivna avgifter och kostnader kan förekomma om annat särskilt har överenskommits. Värdeproportionell avgift Den värdeproportionella avgiften är 0,95 procent per år av försäkringens värde. Avgiften dras från likvida medel i försäkringsdepån. Riskintäkt Om försäkringen är en ålderspension utan efterlevandeskydd, upphör den utan utbetalning vid dödsfall. Som kompensation för risken att förlora försäkringskapitalet får försäkringen riskintäkter. De beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, som beror på ålder och kön.* Riskkostnad Om beloppet som ska betalas ut när den försäkrade dör är större än det värde som bildats på försäkringen, betalar Skandia Link mellanskillnaden. För den risken tar Skandia Link ut en riskkostnad. Den beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på ålder och kön.* Riskkostnaden dras från likvida medel i försäkringsdepån. Avkastningsskatt Sparandet belastas årligen av en avkastningsskatt, se avsnitt om skattregler. Skandia Link tar ut skatten som en kostnad från försäkringskapitalet i varje försäkring genom ett uttag från likvida medel i försäkringsdepån. Skatten beräknas för respektive försäkring på det sätt som beskrivs under Skatteregler, med försäkringskapitalet som kapitalunderlag. *Vid pensionsförsäkring för näringsidkare tas ingen hänsyn till kön vid beräkning. 14

15 Övrigt Utöver avgifter och skatter inom ramen för försäkringen tillkommer vid varje tidpunkt gällande avgifter och skatter avseende depåinstitutets förvaltning av försäkringsdepån samt de värdepapper som finns i försäkringsdepån, till exempel courtage och förvaltningsavgift. För de värdepapper som får förvaltas i försäkringsdepån gäller olika avgiftsstrukturer och skatteuttag. Vid köp eller försäljning av fondandelar noterade i utländsk valuta görs en valutaväxling. Utifrån växlingskursen beräknas fondandelarnas köp- och säljkurs i svenska kronor. Säljkursen är 0,5 procent lägre än köpkursen. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. Utbetalning Fram till dess att utbetalningarna börjar är försäkringen en depåförsäkring. Inför första utbetalningstillfället ska förvaltningen ändras så att kapitalet under utbetalningstiden förvaltas i investeringsfonder i en fondförsäkring. Det innebär att utbetalningarnas storlek under de fem första åren, och därefter, kan variera med hänsyn till fondandelarnas kursutveckling. Den placeringsberättigade ansvarar för att innehavet omvandlas till placering i externa fonder. Därefter kommer den placeringsberättigade att kunna göra omplaceringar bland de fonder som Skandia Link tillhandahåller. Görs ingen omplacering inför första utbetalningstillfället har Skandia Link rätt att omplacera medlen i depån till en fond som Skandia Link väljer. Se mer om vad som gäller under Fondförvaltning i Skandia Link. Det finns för närvarande också möjlighet att överföra kapitalet till traditionell förvaltning i Skandia Liv under utbetalningstiden. FOTO: Shutterstock Vikti t om fond- och depåförvaltnin för den som är bosatt utomlands Den som är fondbytesberättigad för en fondförsäkring, eller placeringsberättigad för en depåförsäkring, och ska bosätta sig i USA, Japan, Australien eller Kanada, är skyldig att informera Skandia Link innan utflytt. När utflytt skett upphör fondbytes-/ placeringsrätten omedelbart. Innan du flyttar ut kommer du som fondbytes-/ placeringsberättigad att få tillfälle att bestämma vilken placering som ska gälla så länge bosättning pågår i aktuellt land. Har ingen överenskommelse gjorts om placering, så placeras befintligt försäkringskapital i en av Skandia Link bestämd fond med låg eller medelstor risk, alternativt vid depåförvaltning i likvida medel. Rätt att börja handla med värdepapper igen gäller så snart anmälan om ny bosätt- ning i Sverige eller annat land än ovan nämnda inkommit till Skandia Link. Om den försäkrade är fondbytes- eller placeringsberättigad för en försäkring, kan försäkringstagaren som finns kvar i Sverige återta fondbytes-/placeringsrätten så länge den försäkrade befinner sig i de nämnda länderna. 15

16 Skattere ler Pensionsförsäkrin Försäkringen ska uppfylla vissa krav enligt inkomstskattelagen för att vara en pensionsförsäkring. Det kan innebära vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över försäkringen. Ålderspensionen kan börja betalas ut tidigast vid den försäkrades 55-årsdag och kortaste utbetalningstid är fem år enligt inkomstskattereglerna. Försäkringen får inte återköpas eller överlåtas annat än i vissa särskilda fall. Överlåtelse kan exempelvis göras vid ändrade anställningsförhållanden, från den tidigare arbetsgivaren till en ny, eller till den försäkrade. Förmånstagarkretsen för efterlevandeskydd är begränsad och skyddet ska betalas ut i minst fem år. Skandias försäkringsavtal uppfyller samtliga krav för en pensionsförsäkring. Det innebär att avdrag för premiebetalningen kan medges inom vissa ramar. Det innebär också att den som pensionen betalas ut till, ska betala inkomstskatt och pensionsutbetalningarna ska deklareras som inkomst av tjänst. Arbetsgivare, som betalar premier till tjänstepensionsförsäkring och näringsidkare, som betalar egna premier till pensionsförsäkring, ska betala särskild löneskatt på premien. Avdra sre ler Huvudregel vid tjänstepension Vid tjänstepension tillåts enligt huvudregeln i inkomstskattelagen avdrag med högst 35 procent av den anställdes lön. Avdraget får högst motsvara 10 prisbasbelopp. Som lön räknas pensionsgrundande inkomst enligt pensionsavtal under pågående eller föregående beskattningsår. Kompletteringsregel vid tjänstepension Inkomstskattelagens kompletteringsregel får användas: vid ändring av pensionsavtal vid nytt pensionsavtal om anställningen avslutas i förtid om pensionsförmåner inte är tillräckligt tryggade. Näringsidkare i enskild firma eller handelsbolag För näringsidkare i aktiv näringsverksamhet i enskild firma och handelsbolag, får avdrag utöver avdrag motsvarande kronor göras med 35 procent av inkomsten, med en högsta gräns på 10 prisbasbelopp. Kapitalförsäkrin Premien för en kapitalförsäkring är inte avdragsgill och utbetalt belopp inkomstbeskattas inte. Direktpension En kapitalförsäkring som innehåller sparande kan tecknas av en arbetsgivare och användas för ett löfte om direktpension. Försäkringen pantförskrivs då till den anställde och om han/ hon dör, överförs panträtten vanligtvis till de efterlevande. Försäkringen betalas ut skattefritt till arbetsgivaren eftersom något avdrag för premiebetalningen inte varit tillåtet. Arbetsgivaren får istället avdrag för utbetalningen av pension och betalar då särskild löneskatt. Mottagaren av pensionen betalar inkomstskatt på utbetalningarna. Privatä d kapitalförsäkrin En kapitalförsäkring som utbetalas med visst belopp vid den försäkrades dödsfall, kan tecknas av den försäkrade som ett komplement till en tjänstepensionsförsäkring eller privat pensionsförsäkring. Premien för försäkringen aviseras tillsammans med andra premier för försäkringslösningar i Skandias tjänstepensionsprogram. Det innebär att premien för en anställds försäkring aviseras till arbetsgivaren. Om den anställde sedan inte betalar premien genom avdrag på nettolönen ska han/hon förmånsbeskattas för värdet av premien. Avkastnin sskatt Försäkringsbolag betalar årligen avkastningsskatt, d.v.s. en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Kapitalet som beskattas (kapitalunderlaget) är försäkringsbolagets tillgångar vid årets ingång och utgörs i huvudsak av det kapital som vi förvaltar åt försäkringstagarna. Avkastningsskatt ska betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat. För pensionsförsäkring multipliceras kapitalunderlaget vid årets ingång med den genomsnittliga statslåneräntan närmast föregående år. Det framräknade skatteunderlaget beskattas sedan med 15 procent. För kapitalförsäkring multipliceras kapitalunderlaget vid årets ingång ökat med de premier som betalas in under året med statslåneräntan per den 30 november närmast föregående år. De premier som betalats in under den första halvan av året räknas med till sitt hela värde, medan de premier som betalats in under den andra halvan av året bara ska räknas med till hälften. Det framräknade skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent. 16

17 FOTO: Shutterstock 17

18 Andra vikti a re ler som påverkar försäkrin en Bodelnin Både värdet av pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som ägs av den försäkrade och som utgör giftorättsgods tas med vid en bodelning med anledning av skilsmässa eller under ett äktenskap. Värdet av en företagsägd tjänstepensionsförsäkring räknas vanligen inte med vid en bodelning för den försäkrade. Pensionsförsäkringar tas aldrig med vid bodelning på grund av vare sig den försäkrades eller dennes makes dödsfall. Ekonomiska svåri heter En tjänstepensionsförsäkring som ägs av arbetsgivaren är normalt sett skyddad mot arbetsgivarens borgenärer. När försäkringen börjar utbetalas kan den utmätas för mottagarens skulder men kan också vara skyddad enligt utsökningsbalkens regler. Om en pensions- eller kapitalförsäkring ägs av den försäkrade, så är den skyddad mot borgenärer beroende på om den är utmätningsfri eller utmätningsbar enligt försäkringsavtalslagen. Även om försäkringen anses vara utmätningsbar kan den vara skyddad med stöd av annan lagstiftning. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet av kronofogdemyndigheten vid aktuell tidpunkt. Information Försäkringstagaren får en bekräftelse på försäkringsavtalet, årlig information om värdeutvecklingen och information inför och under utbetalningstiden. När en tjänstepensionsförsäkring tecknas betraktas den försäkrade i de flesta fall som försäkringstagare och då lämnas informationen till den försäkrade. Försäkringstagaren får också en bekräftelse på avtalet om tjänstepensionsförsäkring. Skandia kan även lämna information på internetkontoret via skandia.se. Personupp iftsla en (PUL) Personuppgifter som lämnas till Skandia som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära såkallad reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet "Information om personuppgifter". 18

19 Mer information om Skandia Nöjd Kund Garanti Tecknas ett nytt försäkringsavtal kan försäkringstagaren utnyttja Skandias Nöjd Kund Garanti. Om Skandia meddelas skriftligen inom 14 dagar från det att försäkringsbrevet anlänt kan försäkringstagaren med stöd av Nöjd Kund Garantin omedelbart avsluta avtalet och då få tillbaka inbetald premie. Ångerrätten gäller inte vid flytt av försäkringskapital. Om du inte är nöjd Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Klagomålsansvarig inom Skandia, som även är Skandias Kundombudsman, ansvarar för hanteringen av klagomål och har till uppgift att se till att klagomålen i första hand besvaras av den person som utförde ditt ärende eller din rådgivare. Du kan också kontakta vår kundservice som ser till att du får hjälp. Om du inte är nöjd med det beslut du fått kan du vända dig direkt till Skandias Kundombudsman. Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla typer av ärenden och skador och kan granska både handläggningen och beslutet i olika frågor. Information om andra vägar för prövning hittar du på skandia.se/kontakta oss. Kontakta oss telefon: eller på skandia.se Skandias Kundombudsman postadress: Stockholm telefon: Mejl: 19

20 90558:7 (feb 2013) / CITAT / OMSLAGSFOTO: MASKOT Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Bifirma:Skandia Link Säte: Stockholm Org.nr:

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation Tjänstepension Depå Förköpsinformation Bra att veta inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkrin Depå. Förköpsinformation

Tjänstepensionsförsäkrin Depå. Förköpsinformation Tjänstepensionsförsäkrin Depå Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring ger försäkringstagaren möjlighet att placera tjänstepensionen på ett friare sätt än fondförsäkring

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation

Tjänstepension Depå. Förköpsinformation Tjänstepension Depå Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna vid försäkringssparande. Tillåtna

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Kapitalförsäkrin Depå

Kapitalförsäkrin Depå Kapitalförsäkrin Depå Förköpsinformation Internet Information inför ditt val av försäkrin Kapitalförsäkring Depå kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna du får vid försäkringssparande.

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Information inför ditt val av försäkrin En depåförsäkring kombinerar flexibiliteten hos en värdepappersportfölj med skattefördelarna du får vid försäkringssparande.

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin.

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd med den service och information

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

tjänstepension i Skandia

tjänstepension i Skandia TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Förköpsinformation Januari 2016

Förköpsinformation Januari 2016 Förköpsinformation Januari 2016 Företagarskyddet Nordea Företagarskyddet är för dig som driver eget företag. En enkel försäkringslösning som ger dig ekonomisk trygghet. Gör det enkelt att ta hand om dig

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkring Depå

Tjänstepensionsförsäkring Depå Tjänstepensionsförsäkring Depå Försäkringsvillkor Skandia Link 2015 A. Försäkringsavtalet Detta försäkringsvillkor gäller för Tjänstepensionsförsäkring Depå ( försäkringen ). En tjänstepensionsförsäkring

Läs mer

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning. Förköpsinformation

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning. Förköpsinformation Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Förköpsinformation 2015-12-01 Innehåll Information inför ditt val av försäkring...3 Försäkringsavtalet...3 När börjar försäkringen gälla?...3 Kapitalförsäkring

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Privat fondförsäkrin i Skandia

Privat fondförsäkrin i Skandia Privat fondförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Information inför ditt val av försäkrin Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är en kortfattad översikt av försäkringen

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning

Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning Förköpsinformation 2016-04-01 Innehåll Information inför ditt val av försäkring...3 Försäkringsavtalet...3 När börjar försäkringen gälla?...3 Kapitalförsäkring

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2016 Lennart Andersson 00095793_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande har utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Försäkring för utlandsanställda.

Försäkring för utlandsanställda. Försäkring för utlandsanställda. BenEx* Benefits for Expatriates, januari 2015 Trygghet för dig som är anställd utomlands. Benefits for Expatriates BenEx*, är en försäkring för anställda som tjänstgör

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2015 Lennart Andersson 00085542_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Tjänstepension fond och depå. Förköpsinformation

Tjänstepension fond och depå. Förköpsinformation Tjänstepension fond och depå Förköpsinformation Tjänstepension fond och depå 2017 06 19 2 Information till dig som försäkrad inför ditt val av tjänstepensionsförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Indviduellt utformad tjänstepension för dina anställda. Ger dina anställda möjlighet att själv välja. Christoffer, SPP. SPPs Alternativ ITP

Indviduellt utformad tjänstepension för dina anställda. Ger dina anställda möjlighet att själv välja. Christoffer, SPP. SPPs Alternativ ITP Indviduellt utformad tjänstepension för dina anställda Ger dina anställda möjlighet att själv välja. Christoffer, SPP SPPs Alternativ ITP Ett alternativ som ger dina anställda större valfrihet Med SPPs

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital Förköpsinformation Internet

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital Förköpsinformation Internet Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital Förköpsinformation Internet Information inför ditt val av försäkrin Denna förköpsinformation ska enligt lag lämnas före köp. Informationen är

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionlösning. Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring med SPP. Är du och din arbetsgivare

Läs mer

Årsbesked 2012 Lennart Andersson

Årsbesked 2012 Lennart Andersson Årsbesked 2012 Lennart Andersson 00037922_00 sida 3 INNEHÅLL Dina försäkringar hos Brummer & Partners Samlad information kring ditt innehav PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING 1001234-5 4 Översikt 5 Din faktiska

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

SPPs Kapitalförsäkring företagsägd

SPPs Kapitalförsäkring företagsägd Förköpsinformation. Publicering 2017-04-01. SPPs Kapitalförsäkring företagsägd SPPs Kapitalförsäkring företagsägd passar företag som vill bygga en buffert för framtida investeringar eller utdelning och

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från TJÄNSTEPENSIONSKONTO FÖRKÖPSINFORMATION Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2016-07-15 Innehåll Inbetalning 3 Din pension 3 Återbetalningsskydd 3 Förmånstagare 3 Så kan du

Läs mer

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan

Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Individuellt utformade tjänstepensioner för dina anställda. SPPs Arbetsgivarplan Enkel pensionshantering med många möjligheter. SPPs Arbetsgivarplan är en flexibel tjänstepensionsplan som kompletterar

Läs mer