This documentary uncovers perhaps the most fascinating and inspiring piece of European history in recent times. Claus Nybo, Producer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "This documentary uncovers perhaps the most fascinating and inspiring piece of European history in recent times. Claus Nybo, Producer"

Transkript

1 This documentary uncovers perhaps the most fascinating and inspiring piece of European history in recent times. Claus Nybo, Producer The Stones Cry Out! Stenarna Ropar! Denna dokumentär avslöjar kanske det mest fascinerande och inspirerande stycke europeisk historia under den senaste tiden. Claus Nybo, Producent

2 The Message of the Hallsberg Stones Thirteen stones, etched with cryptic imagery and mystical symbols, rest quietly in a mysterious garden in the heart of Skåne, Southern Sweden. What message was a 19th Century farmer trying to convey, and DOES IT have any relevance for us today? the 1800 s, a great religious In awakening took place throughout the world. Many were heeding Jesus words in Matthew 24, bidding His disciples to understand the prophecies in the book of Daniel. This revival in the study of the Scriptures did not leave Sweden untouched, but found old and young, rich and poor, seeking to understand the signs of Christ s return. In the year 1894, a monumental work was completed by Nils Nilsson, a retired miller and farmer, who painstakingly etched out his faith on a series of stones in his garden. His legacy attests to his conviction, that there is a God who is longing to turn the attention of His people to a message for the last days. The stones depict Biblical themes such as the creation, the fall of man, the great controversy between Christ and Satan, the plan of salvation, the antichrist power, the seal of God, the sanctuary, the last crisis and the return of Jesus. Employing Biblical quotes and poems, Nils Nilsson s messages from the Bible lead the careful reader to soul-searching, and to a deeper love for God and His commandments. One of his many poems reads like this: O, Almighty God Thy word and thy law Thy power, thy glory Will protect us all against heresy and fall. Nils Nilsson s desire was that the Bible s message would receive attention, through the stones he had carved out. On one of the most beautiful of his stones, he concludes by referring to Jesus words in Luke 19:40, If God s witnesses should keep silent, the stones would immediately cry out. Thus a 76 year old man closes his mysterious work. Lo, the Bible solves our mysteries. Signed in the late year of 1894.

3 do you Want to KNOW more? Check out our recommended links to some of the best BIBLE- STUDY resources around. Amazing Facts is dedicated to sharing the gospel of Jesus Christ and the three angels messages of Revelation 14 through television, Internet, radio, literature and live Bible and prophecy events. Bible Universe offers free online Bible Prophecy study lessons and more. Bibleinfo.com helps people around the world discover what the Bible says about life s questions. Here you will find counsel, direction, encouragement, and help all from God s word. Discover Online offers Bible resources that help you find answers to your every-day issues and challenges. These online study guides will help you discover the Bible s basic teachings and reveal what the future holds. Nils Nilsson. Two years later, Nils Nilsson died, and now waits for the day when the trumpet of God will awake him from his mortal sleep (1Thessalonians 4:16). Like Nils Nilsson that has laid resting for over a century, his stones too have remained relatively silent until today. In a way that he could never have imagined, new technology has today made it possible for the stones to cry out with a louder voice than ever before, both to Scandinavia and to the world. Through satellite TV, Internet, DVD and the printed page, the simple farmer s life-work is now again testifying of a soon returning Saviour. Beside this DVD documentary, LifeStyleTV has also produced a series of 15 Swedish programs examining Nils Nilsson s work in the light of God s Word. Nils Nilsson s rock-like faith invites us to consider digging deeper into God s book to us the Bible and to experience it s life-changing message. Many people have been inspired and amazed as they have seen and understood the message on these stones. May it inspire and enlighten you too. Hope Channel is a family-friendly television network that spans the globe via satellite and is widely re-distributed by terrestrial rebroadcast, cable, internet and direct-to-home TV. Hope Channel programming provides a rich variety of culturally relevant programs that appeal to all ages. It Is Written seeks to impact lives for Christ through a weekly telecast, the Internet and resources on Christian living. They also offer interactive Bible lessons for children. LifeStyleTV On-demand offers a variety of free Bible and health programs produced by LifeStyleTV in English, Swedish, Danish and Norwegian. Three Angels Broadcasting Network (3ABN) is the Mending Broken People Network, a 24-hour Christian television and radio network. 3ABN offers programs on: divorce recovery, drug and alcohol rehabilitation, cooking and health, stop smoking and weight loss, family issues and children, natural home remedies, gospel music programs, as well as a variety of inspirational themes from the Bible for children and adults. The Stones Cry Out!

4 budskapet på Hallsberg Stenar Tretton stenar med inristade kryptiska bilder och mystiska symboler vilar stilla i en mystisk trädgård i Skånes hjärta i södra Sverige. Vad för budskap försökte denne svenske 1800-tals bonde förmedla, och är det relevant för oss idag? nder 1800-talet skedde en Ustor religiös väckelse i hela världen. Många tog vara på Jesus ord i Matteus kapitel 24 där han ber sina lärjungar att förstå profetiorna i Daniels bok. Denna väckelse i att studera skriften lämnade inte Sverige oberörd, den nådde unga och gamla, rika och fattiga, som sökte att förstå tecknen för Jesus återkomst. År 1894 blev ett imponerande verk färdigställt av Nils Nilsson, en pensionerad mjölnare och bonde, som noggrant inristade sin tro på en rad stenar i sin trädgård. Hans arv vittnar om hans övertygelse om att det finns en Gud som längtar efter att vända uppmärksamheten hos sitt folk till budskapet om de sista dagarna. Stenarna beskriver bibliska ämnen som skapelsen, människans fall, den stora striden mellan Kristus och Satan, frälsningsplanen, antikristmakten, Guds sigill, helgedomen, den sista krisen och Jesus återkomst. Genom bibliska citat och dikter, leder Nils Nilssons budskap den noggranne läsaren till att rannsaka sin själ och till en djupare kärlek för Gud och hans bud. En av de många dikterna lyder så här: O, allmagts Gud! Ditt ord och bud Din magt Din ära för otrons lära och afgrunds fall oss skydda skall. Nils Nilssons önskan var att Bibelns budskap skulle få uppmärksamhet genom de stenar som han högg ut. På en av de vackraste stenarna avslutar han genom att referera till Jesus ord från Lukas 19:40, Om Guds vittnen tiga få, stenar skola ropa då. Så sluter en 76-åring sitt gåtlika arbete. Si, Bibeln löser våra gåtor. Tecknat i sena åldern 1894 N.N.S. Två år

5 VIll du veta mer? Kolla in våra rekommenderade länkar till några av de bästa BIBEL-STUDIE resurser. Bibleinfo.com hjälper människor i hela världen att upptäcka vad Bibeln säger om livets frågor. Här kommer du att finna råd, vägledning, uppmuntran och hjälp allt från Guds ord. Hoppets Röst är en bibelbrevskola som drivs av människor som brinner för Bibeln och att dess budskap ska spridas och förstås av fler. Hoppets Rösts målsättning är att utan motprestationer eller förväntningar erbjuda människor intressanta och enkla kurser som har Bibeln som grund och som fördjupar kunskapen om och tron på en kärleksfull Gud. Hoppets Röst erbjuder kurser via post, interaktiv Internet och e-post om ämnen som arkeologi, profetia, Daniel och Uppenbarelseboken, och andra Bibelämnen. senare dog Nils Nilsson och väntar nu på den dagen då Guds basun ska väcka honom från dödens sömn. (1 Tessalonikerbrevet 4:16) Liksom Nils Nilsson legat i vila i över ett decennium så har hans stenar stått relativt tysta tills idag. På ett sätt som han aldrig kunnat föreställa sig så har ny teknik idag gjort det möjligt för hans stenar att ropa med en högre röst än någonsin tidigare, både till Skandinavien och resten av världen. Genom satellit-tv, Internet, DVD och det skrivna ordet så vittnar denne enkle bondes livsverk än en gång om frälsarens snara återkomst. Förutom denna DVD dokumentär så har LifeStyleTV producerat en serie av 15 svenska program som undersöker Nils Nilssons verk i ljuset av Guds ord. Nils Nilssons klippfasta tro inbjuder oss till att söka djupare i Guds bok till oss Bibeln och att erfara dess livsförändrande budskap. Många människor har blivit inspirerade och häpna då de sett och förstått budskapet på dessa stenar. Må det inspirera och upplysa också dig. LifeStyleTV On-demand erbjuder en variation av gratis bibelstudier och hälsoprogram producerade av LifeStyleTV på engelska, svenska och norska. Se bland annat: Stenarna Ropar! I en vacker trädgård reste bonden Nils Nilsson i slutet av 1800-talet 13 stenar som han format med bilder och texter från Bibelns profetiska böcker. I en svensk serie av 15 program undersöks detta gåtlika arbete. Med Nils-Erik Lundberg och Dan Millares. Utforska Bibeln Profetior Titta på 24-del TV-serien Utforska Bibeln på LifeStyleTV.se on-demand bibliotek. Följ med i serien när som helst med dina Utforska Bibeln studiehäften, och upptäck mer av Bibelns ögonöppnande profetior. Varje program är 30 minuter långt. Med Dan Millares och Jonathan Karlsson. Stenarna Ropar!

6 Budskabet fra Hallsberg- Stenene Tretten sten, indgraveret med gådefuldt billedsprog og mystiske symboler, hviler stille i en have i hjertet af Skåne. Hvilket budskab forsøgte denne svenske landmand fra det forrige århundrede at bringe, og har det nogen relevans for os i dag? 1800 tallet fandt en stor vækkelse Isted over hele verden. Mange blev opmærksomme på Jesu ord i Mattæus 24, som opfordrede hans disciple til at forstå profetierne i Daniels bog. Denne vækkelse, som var baseret på studiet af skriften, kom også til Sverige. Vækkelsen fik unge som gamle, rige som fattige, til at søge efter tegnene på Kristi genkomst. I 1894 blev et stort stenhuggerarbejde færdiggjort af Nils Nilsson, en pensioneret møller og landmand, der, på en gruppe sten i sin have, omhyggeligt indgraverede sin tro. Hans arv bevidnede hans overbevisning om, at der findes en Gud, der længes efter at vise sit folk hen til et budskab for de sidste tider. Stenene beskriver bibelske temaer, som fx skabelse, syndefald, den store strid mellem Kristus og Satan, frelsesplanen, antikrist, Guds segl, helligdommen, de sidste tider og Jesu genkomst. Ved brug af bibelcitater og digte, ledte Nils Nilssons bibelske budskab til selvransagelse og til en dybere kærlighed til Gud og til hans lov. Et af hans mange digte lyder: O, almægtige Gud! Dit ord og bud Din magt, Din ære, for vranglære og afgrunds fald os beskytte skal. Nils Nilsson ønskede at stenenes udskæringer ville bringe bibelens budskab frem i søgelyset. En af de smukkeste sten henviste til Jesu ord fra Lukas 19:40: Hvis de tier, vil stenene råbe. Sådan afslutter en 76 årig sit gådefulde arbejde. Se, Bibelen løser vore gåder. Tegnet sent i N.N.S.. To år senere døde Nils Nilsson og venter nu på den dag da Guds basun skal vække ham fra dødens søvn (1. Tessalonikerbrevet 4:16)

7 Ligesom Nils Nilsson har ligget begravet i mere end et århundrede, har hans sten indtil nu også været stille. Hvad han aldrig kunne have forestillet sig, har ny teknologi i dag gjort muligt at lade stenene råbe med en højere stemme end nogensinde før, både i Skandinavien og i hele verden. Gennem Satellit- TV, internet, DVD og trykte medier kan denne simple landmands produkt nu igen bære vidnesbyrd om en frelser som snart kommer igen. Foruden denne DVD er der også udgivet 15 tv-programmer som udforsker Nils Nilssons arbejde i lyset af Guds ord. Nils Nilssons klippefaste tro opfordrer os til at grave dybere ned i Bibelen - den bog Gud har givet os - og til at erfare den ændring som denne bog kan udføre i os. Mange er allerede blevet inspireret og forundret ved at se og forstå budskaberne fra disse sten. Må de også inspirere og oplyse dig. Vil du vide mere? Prøv vores anbefalede links til nogle af de bedste bibelstudie resurser. Bibleinfo.com hjælper mennesker i hele verden til at forstå hvad Bibelen siger om livets spørgsmål. Her kan du at finde råd, vejledning, opmuntring og hjælp alt sammen fra Guds ord. Korrespondanceskolen er en kristen brevskole, som henvender sig til de mange, der foretrækker at studere hjemme. Skiftende arbejdstider og hjemlige forpligtelser gør det lettere at studere pr. brev. Man kan simpelthen arbejde med studiebrevene, når man har lyst. Det er moderne med fjernundervisning. Norsk Bibelinstitutt er en brevskole som ønsker å spre større bibelkunnskap. Ved selvstudium av kursmateriell utarbeidet av fagpersonell, oppmuntres du til å bli bedre kjent med Bibelens innhold. Brevkurs og internettkurs med fokus på Bibelen og bibelske verdier. Norsk Bibelinstitutt kan i dag tilby deg 12 forskjellige brevkurs som omhandler både Bibelen selv og bibelske tema som er relevante for vår tid. LifeStyleTV On-demand tilbyder mange forskellige Bibel- og helseprogrammer produceret af LifeStyleTV på dansk, norsk, svensk og engelsk. Se blandt andet: Stenarna Ropar! En svensk serie på 15 programmer, som går dybere i Nils Nilssons gådefulde arbejde. Vi tager udgangspunkt i den samme fine have, med de 13 sten fra 1800-talet, som han udhuggede med billeder og tekster fra Bibelens profetiske bøger. Vært Nils-Erik Lundberg og Dan Millares. Utforska Bibeln Profetior En svensk 24-afsnits TVserie, hvor du kan opdage mere af Bibelens øjenåbnede profetier. Hvert program er på 30 minutter, med Dan Millares og Jonathan Karlsson som værter. Følg med i programmerne når som helst via vores on-demand system på Internettet. Du kan også selv hente studieguides for hvert program. 12 Stenarna Ropar! 13

8 Se Utforska Bibeln när som helst! Free book! Gratis bok! Titta på TV-serien Utforska Bibeln på LifeStyleTV.se on-demand bibliotek. Följ med i serien när som helst med dina Utforska Bibeln studiehäften, och upptäck mer av Bibelns ögonöppnande profetior. The Great Controversy a big thank you to all our supporters, volunteers and the museum staff for helping make the Stones Cry Out! production possible. Ett stort tack till alla våra supportrar, volontärer och Hallsberg Museum för hjälpen med att göra Stenarna Ropar! produktion möjlig. Local visitor information / Locale information Produced and distributed by LifeStyleTV. Box 75, Hörby, Sweden LifeStyleTV. All rights reserved. Follow the red line of history as it weaves its way from the destruction of Jerusalem in A.D. 70, continues through early church history, the Middle Ages, the Protestant Reformation, and later events, and concludes with the apocalyptic events foretold in Bible prophecy. An eye-opening account that reads like the morning news. To order your free* copy, or write to: Discover Bible School, 22 Zulla Road, Mapperley Park, Nottingham NG3 5DB. *United Kingdom only, while stocks last. Den Stora Striden Följ den röda tråden genom historien då den vävs in i vägen från Jerusalems förstörelse år 70 e.kr och fortsätter genom den tidiga kristna kyrkohistorien, den mörka medeltiden, den protestantiska reformationen och senare händelser, och avslutas med de apokalyptiska händelser som förutsagts i Bibelns profetior. Ett ögonöppnade möte som läses som morgonnyheterna. För att beställa din gratis* exemplar, skriv till: eller LifeStyleTV, Box 75, Hörby, Sverige. * Enbart Sverige, så länge lagret räcker. Den Store Strid Følg den røde tråd i historien, som den væver sin vej fra Jerusalems ødelæggelse i 70 e.kr., og fortsætter gennem den tidlige kirkes historie, middelalderen, den protestantiske reformation, og senere begivenheder, og afslutter med de apokalyptiske begivenheder forudsagt i Bibelens profeter. En øjenåbnende beretning, der ligner morgenen nyheder. For at bestille din gratis* kopi, skriv til: eller LifeStyleTV, Box 75, Hörby, Sverige. * Bare Danmark og Norge, så længe lager haves.

9 24x7 We offer a wide range of programmes to enrich and inspire a more active and healthy lifestyle. Programming covers all aspects of life from a Christian perspective, and includes: health, cooking, exercise, seminars, music, nature programs, devotions, sermons, family issues, interviews, talk shows, Bible studies, and more. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv och hälsosam livsstil. Programmen täcker alla aspekter av livet sett ur ett kristet perspektiv och inkludera: hälsa, matlagning, motion, seminarier, musik, naturprogram, andakter, predikningar, familjefrågor, intervjuer, talkshows, bibelstudier mm. satellite TV Internet Streaming On-demand

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

Nordvision annual report 2012 2013

Nordvision annual report 2012 2013 Nordvision annual report 2012 2013 Nordvision annual report 2012 2013 Indhold Content 6 Forord / Foreword 8 Nordvision i tal 2012 / Nordvision in figures 2012 10 Fakta och kultur pitch / Factual and cultural

Läs mer

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 MODERNA MUSEET MALMÖ BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 THE KIDS BEST BIENNIAL: STORIES All konst berättar något. Ju mer man vet, desto mer ser man. Möt och upplev konst på Moderna Museet Malmö

Läs mer

VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015

VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015 VÄSTERBOTTENS MUSEUM SOMMAR & HÖST 2015 1 INNEHÅLL CONTENTS HÖJDPUNKTER HIGHLIGHTS 3 HÖJDPUNKTER 3 HIGHLIGHTS 4 SOMMAR PÅ MUSEET 5 BERÄTTANDE 6 BARNENS MUSEUM 8 DOKUMENTÄRFOTOGRAFI 14 KULTURHISTORIA 4

Läs mer

Jesus sade: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt

Jesus sade: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt 21 En röst i öknen Jesus sade: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Matteus 11:11. Vad vet vi om denne man som Jesus sa var den störste av profeterna?

Läs mer

Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Joh 4:14

Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Joh 4:14 Jesus sa, den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Joh 4:14 ett samhälle av otrygghet och relativa sanningar är det I många som söker svaret på livets stora frågor. Finns

Läs mer

24X7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24X7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv och hälsosam

Läs mer

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

bryggeriets gymnasium #2 våren 2013

bryggeriets gymnasium #2 våren 2013 bryggeriets gymnasium #2 våren 2013 s k o l t i d n i n g/school ne w s p a p e r / s k o l e a v i s / j o u r n a l d e l e c o l e / p e r i o d i c e s c o l a r / s c u o l a giornale/sk o o l k o

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

THE VASA STAR Vasastjärnan

THE VASA STAR Vasastjärnan THE VASA STAR Vasastjärnan Publication of THE VASA ORDER OF AMERICA Spring 2012 Education Stamp Campaign 2012 Thank you to the many members who have enthusiastically stepped up in support of the Spring

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

BROBYGGE ENGELSKA. Från förskolan till gymnasiet

BROBYGGE ENGELSKA. Från förskolan till gymnasiet BROBYGGE ENGELSKA Från förskolan till gymnasiet Hedemora kommuns skolor 2009 Förord Inledning Brobygge är numera ett känt begrepp inom förskolan och skolan i Hedemora. Arbetet har pågått sedan 2002, då

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

Den religiösa retoriken i A Token for Children

Den religiösa retoriken i A Token for Children Lotta Paulin Den religiösa retoriken i A Token for Children en puritansk barnboksklassiker från 1600-talet A Token for Children av James Janeway var förmodligen en av de första realistiska barnböckerna

Läs mer

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014 OPUS september 2014 Exklusiv intervju med Tomas Ledin Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! PROJECT X: Estland innehåll redaktionen 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 20. 22. 23. 24. 26. 27.

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION

THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION THEME : FUTURE - UTOPIA/DYSTOPIA U B L I C K T 4-2012 FRAMTIDENS HISTORIESKRIVNING THE VEGETARIAN TRANSITION AND CONSOLIDATION Editorial : SEIZE THE FUTURE Historiker är visserligen kunniga vad gäller

Läs mer

What are. for next summer? SUMMER OF 2012

What are. for next summer? SUMMER OF 2012 What are Your plans for next summer? 1 Students at Niagara Falls during the US Summer Camp 2011 If you are between 12 and 18 years old in the summer of 2012, we have a suggestion: A trip to America or

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37.

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37. Innehåll 1. bove all 2. llt som u har sagt 3. tt lära känna 85. wesome od 4. Bara u 5. Bara i ig 6. Bara Jesus 7. Beautiful One 9. Be my everything 10. Better is one day in Your love 91. Blessed be Your

Läs mer

Barn på nytt. Vuxtidningen Södervärn November 2011 Sida 2

Barn på nytt. Vuxtidningen Södervärn November 2011 Sida 2 Vuxtidningen www.malmo.se/komvuxsodervarn Södervärn Webbtidning av och för elever på Komvux Malmö Södervärn Årgång 3, Nummer 9, november 2011 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare:

Läs mer

NORDVISION 2011/ 2012

NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 Nordvision 2011 / 2012 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / editors Ib Keld Jensen Mikael Skog Mikael Horvath Henrik Hartmann

Läs mer

Ställning Mot Piratkopiering...3 Förord...6 Kapitel 1...7 Kapitel 2...15 Kapitel 3...21 Kapitel 4...30 ~~...40 Help Not Steal...

Ställning Mot Piratkopiering...3 Förord...6 Kapitel 1...7 Kapitel 2...15 Kapitel 3...21 Kapitel 4...30 ~~...40 Help Not Steal... Ställning Mot Piratkopiering...3 Förord...6 Kapitel 1...7 Kapitel 2...15 Kapitel 3...21 Kapitel 4...30 ~~...40 Help Not Steal...42 First Simple English...45 Part 1...46 Part 2...54 Part 3...60 Part 4...68

Läs mer

Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II

Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II Pågående & avslutade aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org Tre nordiska länder på prispallen i Bocuse d Or 2011, i Lyon. lefotographe.com Visionen för Ny Nordisk Mat II är att det nordiska köket skall

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Nordisk GoBlad. 20 Okt 2004

Nordisk GoBlad. 20 Okt 2004 Nordisk GoBlad Nr 3 20 Okt 2004 Av Mats Hjalmarsson tecknat under EM i Tuchola Innehåll 2 At the European Youth Goe Championship 3 Stockholm Open 2004 8 7 problemer: Capture races 9 Stockholm Open 2004,

Läs mer