JLG- LASTAVKÄNNINGS- SYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JLG- LASTAVKÄNNINGS- SYSTEM"

Transkript

1 INSTRUKTION OCH SÄKERHET, SERVICE OCH UNDERHÅLL, SAMT BILDER PÅ DELAR BILAGA TILL HANDBOKEN JLG- LASTAVKÄNNINGS- SYSTEM Bomliftprodukter P/N Juli 2013 Swedish Manual Supplement

2

3 INLEDNING AVSNITT A. INLEDNING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR UNDERHÅLL A ALLMÄNT Detta avsnitt innehåller allmänna säkerhetsföreskrifter som måste följas vid underhållet av denna maskin. Det är ytterst viktigt att underhållspersonal riktar sträng uppmärksamhet mot dessa föreskrifter för att undvika ev. person- eller maskinskador. Ett underhållsprogram måste följas för att säkerställa att maskinen kan användas med säkerhet. OM MASKINEN MODIFIERAS UTAN ATT EN ANSVARIG PERSON INTYGAR ATT DEN ÄR MINST LIKA SÄKER SOM NÄR DEN FÖRST TILLVERKADES, UTGÖR DETTA EN SÄKERHETSÖVER- TRÄDELSE. De särskilda försiktighetsåtgärder som måste iakttas vid underhåll har skrivits in på lämpliga platser i handboken. Dessa försiktighetsåtgärder utgör för det mesta sådana som gäller vid service på hydraulkomponenter och större maskinkomponenter. Det första du måste ta hänsyn till vid underhållet av maskiner är din och andras säkerhet. Var alltid medveten om delarnas tyngd. Försök aldrig flytta tunga delar utan hjälp av en mekanisk anordning. Lämna inte tunga föremål i ett osäkert läge. Se till att det finns tillräckligt med stöd om en del av utrustningen ska lyftas. EFTERSOM TILLVERKAREN INTE HAR NÅGON DIREKT KON- TROLL ÖVER INSPEKTIONEN OCH UNDERHÅLLET PÅ PLATSEN, BÄR ÄGAREN/FÖRAREN ANSVARET FÖR SÄKERHETEN INOM DETTA OMRÅDE. B HYDRAULSYSTEM SÄKERHET Var medveten om att maskinens hydraulsystem fungerar med ytterst högt, ibland farligt tryck. Såvitt möjligt ska ev. systemtryck avlastas innan någon del av systemet kopplas loss eller tas bort. C UNDERHÅLL OM SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA I DETTA AVSNITT INTE EFT- ERFÖLJS KAN DET LEDA TILL MASKINSKADOR, PERSONSKA- DOR ELLER DÖDSOLYCKOR OCH DET UTGÖR EN SÄKERHETSÖVERTRÄDELSE. TA AV ALLA RINGAR, ARMBANDSKLOCKOR OCH SMYCKEN INNAN NÅGOT UNDERHÅLL UTFÖRS. BIND UPP LÅNGT HÅR I NACKEN, ANVÄND ÅTSIT- TANDE KLÄDER OCH ANVÄND INTE HALSDUKAR SOM KAN FASTNA I UTRUSTNINGEN. OBSERVERA OCH EFTERFÖLJ ALLA VARNINGAR PÅ MASKINEN OCH I HANDBOKEN. TORKA BORT OLJA, FETT, VATTEN O.S.V. FRÅN STÅ- PLATSER OCH RÄCKEN. ARBETA ALDRIG UNDER EN HÖJD BOM FÖRRÄN DET ÄR SÄKERT ATT DEN INTE KAN RÖRA SIG DÄR- FÖR ATT DEN ÄR BLOCKERAD ELLER SITTER FAST I EN KRAN ELLER DÄRFÖR ATT DESS SÄKER- HETSSTÖD ANVÄNDS. STÄNG AV ALL STRÖM INNAN JUSTERING, SMÖR- JNING ELLER ANNAT UNDERHÅLL UTFÖRS. BATTERIET SKA ALLTID VARA FRÅNKOPPLAT NÄR ELEKTRISKA KOMPONENTER BYTS UT. SE TILL ATT ALL STÖDUTRUSTNING OCH ALLA TILL- BEHÖR FÖRVARAS PÅ RÄTT PLATS. ANVÄND ENDAST GODKÄNDA, ICKE ELDFÄNGDA RENGÖRINGSMEDEL JLG Lift A-1

4 INLEDNING REVISIONSJOURNAL Ursprunglig utgåva - 25 mars 2003 Reviderad - 10 april 2003 Reviderad - 6 juni 2003 Reviderad - 1 mars 2004 Reviderad - 15 oktober 2004 Reviderad - 1 november 2004 Reviderad - 15 juli 2006 Reviderad - 4 juni 2010 Reviderad - 31 mars 2011 Reviderad - 1 mars 2012 Reviderad - 11 augusti 2012 Reviderad - 23 januari 2013 Reviderad - 24 juli 2013 A-2 JLG Lift

5 INNEHÅLL ÄMNE - AVSNITT, PARAGRAF AVSNITT A B C AVSNITT AVSNITT AVSNITT AVSNITT INNEHÅLL A - INLEDNING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR UNDERHÅLL SIDA Allmänt A-1 Hydraulsystem Säkerhet A-1 Underhåll A ANVÄNDNING 1.1 Inledning och användning Anslutning till JLG-analysator Användning av analysatorn Användning av analysatorn till att ändra åtkomstnivå Observering och justering av parametrar med en bärbar analysator Hjälpmeny och felkoder Diagnostikmeny Preferensmeny Maskininställningsmeny Kalibreringsmeny JLG-tillbehör, inkl. Workstation in the SkyTM Godkända JLG-tillbehör (utom SkyGlazier) Tillbehör SkyGlazier SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT 2.1 Beskrivning Installation Kalibrering Förfarande Prov och bedömning Felsökning SERVICE ELDRIVEN BOMLIFT 3.1 Beskrivning Installation Kalibrering Förfarande Prov och bedömning Felsökning ERSÄTTNINGSKOMPONENTER (ENGELSKA) JLG Lift i

6 INNEHÅLL (forts.) ii JLG Lift

7 INNEHÅLL LISTA PÅ BILDER FIG. NR TITEL SIDA 1-1. Flödesdiagram för lastavkänningsmodulens analysator Installation av lastavkänningssystem (blad 1 av 2) Installation av lastavkänningssystem (blad 2 av 2) Lastavkänningsmodul, lastcellens anslutningsdon, utgångsstift (J5, J6, J7, J8) Kopplingsschemat Installation av lastavkänningssystem (blad 1 av 2) Installation av lastavkänningssystem (blad 2 av 2) Lastavkänningsmodul, lastcellens anslutningsdon, utgångsstift (J5, J6, J7, J8) Kopplingsschemat Installation av plattformsunderlag och lastavkänning Lastavkännande elkomponenter JLG Lift iii

8 INNEHÅLL (forts.) iv JLG Lift

9 INNEHÅLL LISTA PÅ TABELLER TABELL NR TITEL SIDA 1-1 Lastavkänningssystemets felkoder Beskrivningar på diagnostikmeny Preferensparametrar Maskininställningsmeny Lastavkänningssystemets felsökningstabell Allmänt Lastavkänningssystemets felsökningstabell Kalibrering Lastavkänningens felsökningstabell Måttagning Lastavkänningssystemets felsökningstabell Host -systemets funktionsduglighet Lastavkänningsmodulens systemgränssnitt ström och digital (J1 grå) Lastavkänningsmodulens systemgränssnitt Kommunikation (J1 Svart) Lastavkänningsmodul, lastcellens anslutningsdon, utgångsstift (J5, J6, J7, J8) Lastavkänningssystemets felsökningstabell Allmänt Lastavkänningssystemets felsökningstabell Kalibrering Lastavkänningens felsökningstabell Måttagning Lastavkänningssystemets felsökningstabell Host -systemets funktionsduglighet Lastavkänningsmodulens systemgränssnitt ström och digital (J1 grå) Lastavkänningsmodulens systemgränssnitt Kommunikation (J1 Svart) Lastavkänningsmodul, lastcellens anslutningsdon, utgångsstift (J5, J6, J7, J8) JLG Lift v

10 INNEHÅLL (forts.) vi JLG Lift

11 AVSNITT 1 ANVÄNDNING AVSNITT 1. ANVÄNDNING OBS! Denna handbok är avsedd som en bilaga till den enskilda maskinens Instruktions- och säkerhetshandbok. 1.1 INLEDNING OCH ANVÄNDNING OBS! Ägaren/användaren/föraren/uthyraren/hyraren är ansvarig för att denna handbok och maskinens Instruktions- och säkerhetshandbok blir lästa och förstådda och att plattformen inte överbelastas. En maskin med ett lastavkänningssystem som är frånkopplat eller som inte fungerar får inte användas. Lastavkänningssystemet, som utformats av JLG, mäter belastningen på plattformen genom fyra givare som sitter mellan plattformen och underlaget. Om plattformsbelastningen överskrider den valda nominella, kommer följande att inträffa. 1. Varningslampan för överbelastning kommer att blinka vid resp. manöverläge (plattform eller mark). 2. Varningssignalerna på plattformen eller marken kommer att ljuda i 5 sekunder med 2 sekunders mellanrum. 3. All normal rörelse, som styrs av plattformsreglagen, kommer att förhindras (alternativt samma sak för markreglagen). 4. Vidare rörelse är möjlig om: a. den överflödiga lasten på plattformen avlägsnas tills den verkliga plattformsbelastningen är lägre än den nominella. b. nödsystemet används (nöddriftsenheten) c. en bemyndigad person använder markreglagen (alternativt markreglagens funktion kan vara förhindrad) OBS! LASTAVKÄNNINGSSYSTEMETS FUNKTION MÅSTE VERIFIERAS REGELBUNDET MED HÖGST 6 MÅNADERS MELLANRUM (SE PROV OCH BEDÖMNING I AVSNITT 2). Kalibreringen av lastavkänningssystemet utförs genom att ansluta JLG-analysatorn (Analyzer Kit, JLG art.nr ) till lastavkänningsmodulen. Alla kalibreringsrutiner utförs enligt menyerna i analysatorn. Lägg märke till att lastavkänningssystemet har en oavhängig analysatoranslutning nära modulen. 1.2 ANSLUTNING TILL JLG-ANALYSATOR 1. Sätt fast ena ändan av kabeln, som medföljer analysatorn, i lastavkänningssystemets manövermodul på plattformen och sätt fast den andra ändan i analysatorn. OBS! Blanda inte ihop analysatorns anslutningar till Host - systemet och lastavkänningsmodulen. Kabeln (se bilden nedan) har en kontakt med fyra stift i var ända och kan inte anslutas på fel sätt. OBS! LASTAVKÄNNINGSSYSTEMET MÅSTE KALIBRERAS NÄR ETT ELLER FLERA AV FÖLJANDE FÖRHÅLLANDEN INTRÄFFAR: a. lastavkänningssystemet först installeras b. lastavkänningsmodulen byts ut c. lastavkänningsgivaren avlägsnas eller byts ut d. vissa plattformsmonterade tillbehör läggs till eller tas bort (se Kalibrering i avsnitt 2). e. plattformen tas bort, byts ut, repareras eller visar tecken på kollision. 2. Sätt igång styrsystemet genom att vrida nyckeln till plattforms- eller markläget och dra ut båda nödstoppsknapparna JLG Lift 1-1

12 AVSNITT 1 ANVÄNDNING 1.3 ANVÄNDNING AV ANALYSATORN När maskinen är igång och analysatorn har anslutits på rätt sätt, kommer analysatorn att visa följande: PLTGROS (plattformssumma) OVERLOADED? (överbelastad) CELL 1 CELL 2 CELL 3 CELL 4 SYSTEM VERSIONS (versioner) Om man trycker på ENTER vid något av ovanstående objekt, visas ytterligare undermenyer. Vanligtvis är undermenyn var parameterinformation visas eller ändras. Se Fig Flödesdiagram för lastavkänningsmodulens analysator ang. menyns layout. Preferensinställningarna kan endast ses i Access Level 2. Access Level 1 krävs för att ändra preferensinställningar och för att kalibrera. ESC-knappen kan användas till att gå ur en undermeny när som helst. HELP (hjälp): PRESS ENTER (tryck på enter) Nu är det möjligt att förflytta sig mellan huvudmenyobjekten genom att använda de HÖGRA och VÄNSTRA pilarna. Tryck på ENTER för att välja ett visat menyobjekt. Annullera ett valt menyobjekt genom att trycka på ESC; sedan går det att välja ett annat menyobjekt med höger eller vänster pil. Huvudmenyerna är: HELP (hjälp) DIAGNOSTICS (diagnostik) ACCESS LEVEL (åtkomstnivå) PERSONALITIES (preferenser) MACHINE SETUP (maskininställning) CALIBRATIONS (kalibreringar) Om man trycker på ENTER när HELP: PRESS ENTER visas och det inte finns några fel, kommer analysatorn att visa EVERYTHING OK (allting OK). Om ett fel förekommer visar analysatorn OVERLOADED (överbelastning). Om man trycker på ENTER igen kommer analysatorn att visa LOGGED HELP (antecknad hjälp), ett protokoll över de sista 16 felen. Använd höger- och vänsterpilarna till att rulla genom felprotokollet. Tryck på ESC två gånger för att gå tillbaka till huvudmenyn. När en huvudmeny har valts, visas en ny uppsättning menyobjekt som nedan: DIAGNOSTICS: (diagnostik) PLTLOAD (plattformsbelastning) 1.4 ANVÄNDNING AV ANALYSATORN TILL ATT ÄNDRA ÅTKOMSTNIVÅ När analysatorn först kopplas in, befinner du dig i Access Level 2, där du bara kan se de flesta inställningar som inte kan ändras förrän du skriver in ett lösenord som låter dig gå djupare. Detta säkerställer att en inställning inte ändras av misstag. Det rätta lösenordet måste skrivas in för att ändra åtkomstnivå. Rulla till ACCESS LEVEL-menyn (åtkomstnivå) för att skriva in lösenordet. Till exempel: MENU: ACCESS LEVEL 2 Tryck på ENTER för att välja ACCESS LEVEL-menyn. 1-2 JLG Lift

13 AVSNITT 1 ANVÄNDNING Använd UPPÅT- eller NEDÅT-pilen och skriv in den första siffran i lösenordet, 3. Använd sedan den HÖGRA pilen och placera markören ett steg åt höger för att skriva in den andra siffran i lösenordet. Använd UPPÅT- eller NEDÅT-pilen och skriv in den andra siffran i lösenordet som är Fortsätt att använda pilknapparna tills alla de återstående siffrorna i lösenordet visas. När rätt lösenord visas, tryck på ENTER. Om lösenordet skrevs in på rätt sätt ska följande visas: 1.5 OBSERVERING OCH JUSTERING AV PARAMETRAR MED EN BÄRBAR ANALYSATOR När du väl har gått in i Access Level 1 och ett preferensobjekt har valts, tryck på en UPPÅT- eller NEDÅT-pil för att justera värdet, exempelvis: PERSONALITIES OVR DEBNCE 3 s (FÖRDRÖJNING) MENU: ACCESS LEVEL 1 Upprepa stegen ovan om rätt Access Level inte visas eller om du inte kan justera preferensinställningarna. Det finns ett minimi- och ett maximivärde för att säkerställa en effektiv funktion. Värdet ökar inte om man trycker på UPPÅT-pilen vid maximivärdet och det minskar inte om man trycker på NEDÅT-pilen vid minimivärdet. Om värdet inte ändras när uppåt- eller nedåtpilarna används ska du kontrollera att du befinner dig i Access Level JLG Lift 1-3

14 AVSNITT 1 ANVÄNDNING 1.6 HJÄLPMENY OCH FELKODER. Hjälpmenyn utgör ett felsökningsverktyg som meddelar uppfattade systemfel till teknikern. Följande tabell visar felen i lastavkänningssystemet. Man kommer åt Hjälpmenyn genom att använda HÖGER- eller VÄNSTER-pilen och välja HELP. Tryck på ENTER i huvudmenyn. Tryck på ENTER för att få se menyn. problem har uppfattats. Annars visar den OVERLOADED (överbelastad). I händelse av problem, kan användaren trycka på ENTER igen för att se Logged Help, vilket är ett protokoll över de sista 16 felmeddelandena. Tabellen nedan visar varje Help/Logged-meddelande, blinkkoden som alstrats av felet (modulens lysdiod [LED] blinkar en tvåsiffrig kod för varje fel) och en beskrivning på situationen (orsaken). När den går till Hjälpmenyn, visar analysatorn EVERY- THING OK, om plattformen inte är överbelastad och inga Help/Loggedmeddelande Everything OK (allting OK) <MIN CAL >MAX CAL Blinkkod Lysdioden PÅ Tabell 1-1. Lastavkänningssystemets felkoder Det normala hjälpmeddelandet Beskrivning på situationen Kalibreringsförsöket misslyckades, den tomma plattformen verkar väga för litet. Ett oriktigt val av modell (maskininställning) kan göra att lastavkänningsmodulen förväntar sig fel vikt för en tom plattform. Detta kan också orsakas av en skadad givare eller trasiga ledningar. Detta tillstånd kan också förekomma om det är en mekanisk konflikt mellan plattformen och underlaget (all vikt måste förmedlas genom givarna). Kalibreringsförsöket misslyckades, den tomma plattformen verkar väga för mycket. Denna situation har samma underliggande orsak som <MIN CAL -meddelandet. BATT TOO LOW 4/1 Försörjningsspänningen lägre än 9 V (likström). Styrsystemets batterispänning är för låg p.g.a. för stor elektrisk belastning eller urladdning. BATT TOO HIGH 4/4 Försörjningsspänningen högre än 34 V (likström). Styrsystemets batterispänning är för hög. Detta kan bero på för hög laddning eller felfunktion i laddaren. CELL #1 ERROR (fel i cell 1) 8/1 Bryggan till cell nr 1 mindre än 2 V, mer än 3 V, eller kunde inte läsa internminnet i cell nr 1. Denna situation anger skador på givaren eller dess ledningar. CELL #2 ERROR 8/2 Bryggan till cell nr 2 mindre än 2 V, mer än 3 V, eller kunde inte läsa internminnet i cell nr 2. Denna situation anger skador på givaren eller dess ledningar. CELL #3 ERROR 8/3 Bryggan till cell nr 3 mindre än 2 V, mer än 3 V, eller kunde inte läsa internminnet i cell nr 3. Denna situation anger skador på givaren eller dess ledningar. CELL #4 ERROR 8/4 Bryggan till cell nr 4 mindre än 2 V, mer än 3 V, eller kunde inte läsa internminnet i cell nr 4. Denna situation anger skador på givaren eller dess ledningar. WATCHDOG RST 9/1 Mikroprocessorns vakthundtimer har utlösts. Detta anger att lastavkänningsmodulen har utsatts för för stort elektriskt brus eller har ett maskinvaruproblem EEPROM ERROR 9/2 Minnet som används till att lagra preferens/maskininställning/kalibrering har skadats och måste återställas genom verifiering av allt som skrivits in och omkalibrering. NO CAL 9/3 Kalibreringen misslyckades. En ny lastavkänningsmodul visar detta meddelande tills den har kalibrerats. INTERNAL ERR 9/9 Stiftaktiveringen mindre än 4,25 V. Givarna överbelastar möjligen aktiveringsförsörjningen eller så har lastavkänningsmodulen maskinvaruproblem Förstärkarfel på höga sidan. Belastningen som hänger ihop med OUT1 eller OUT2 är kortsluten till batteriet eller jordad och har uppfattats av lastavkänningsmodulen. Datafärdigt avbrott från analog/digital-omvandlaren fattas. Detta kan ange ett maskinvaruproblem med lastavkänningsmodulen. 1-4 JLG Lift

15 AVSNITT 1 ANVÄNDNING 1.7 DIAGNOSTIKMENY Diagnostikmenyn utgör ett annat felsökningsverktyg för lastavkänningssystemet. Teknikern förses med givar- och statusinformation i verklig tid. Det finns flera undermenyer som organiserar data. Lägg märke till att diagnostikmenyn ändras baserat på MODELL-parametern i Maskininställningsmenyn (en del skärmar visas inte). Informationen i följande tabell är korrekt när MODELL = BOOM LIFT (se Maskininställningsmenyn). Man kommer åt Diagnostikmenyn genom att använda VÄNSTER- eller HÖGER-pilen till att välja DIAGNOSTICS från huvudmenyn. Tryck på ENTER för att få se menyn. Tryck på VÄNSTER- eller HÖGER-pilen för att se skärmarna och välja de olika undermenyerna (Cell 1, Cell 2 o.s.v.). Tryck på ENTER för att komma åt en undermeny. Väl inne i en undermeny tryck på VÄNSTER- eller HÖGERpilen för att se de olika skärmarna (precis som i huvudmenyn). Tryck på ENTER för att gå ur en undermeny. Tabellen nedan visar Diagnostikmenyns struktur och beskriver betydelsen av den information som visas. Tabell 1-2. Beskrivningar på diagnostikmeny Diagnostikmeny (visas på första raden i analysatorn) CELL 1: CELL 2: CELL 3: CELL 4: SYSTEM: Parameter (visas på andra raden i analysatorn) Parametervärde (visas på andra raden i analysatorn) Beskrivning PLTLOAD +XXXX lb eller kg Visar totalt uppmätt kraft (kalibrering av tom plattform) PLTGROS +XXXX lb eller kg Visar totalt uppmätt kraft (summan av lasten i cell 1 t.o.m. 4) OVERLOADED? Yes / No (ja/nej) Visar nuvarande överbelastningsstatus för lastavkänningsmodulen LOAD +XXXX lb eller kg Visar kalibrerat cellvärde i nuvarande enheter RDG +XX.XXXX mv/v Visar cellvärdet i mv/v INPUT +XX.XXXX mv Visar cellvärdet i mv LOAD +XXXX lb eller kg Visar kalibrerat cellvärde i nuvarande enheter RDG +XX.XXXX mv/v Visar cellvärdet i mv/v INPUT +XX.XXXX mv Visar cellvärdet i mv LOAD +XXXX lb eller kg Visar kalibrerat cellvärde i nuvarande enheter RDG +XX.XXXX mv/v Visar cellvärdet i mv/v INPUT +XX.XXXX mv Visar cellvärdet i mv LOAD +XXXX lb eller kg Visar kalibrerat cellvärde i nuvarande enheter RDG +XX.XXXX mv/v Visar cellvärdet i mv/v INPUT +XX.XXXX mv Visar cellvärdet i mv OVLOAD STAT OFF / ON (av/på) Tillstånd, digital utgång för överbelastningsstatus VARNING! OFF / ON (av/på) Tillstånd, digital varningsutgång 750# CAPACITY OFF / ON (av/på) Status för digital ingång nr 1 (750 lb kapacitet) 1000# CAPACITY OFF / ON (av/på) Status för digital ingång nr 2 (1000 lb kapacitet) BATTERY XX.XX V Visar aktuell batterispänning EXCITE X.XXXX V Visar lastens cellaktiveringsspänning TEMP XXX.XC Visar temperaturen som uppfattas av lastavkänningsmodulen JLG Lift 1-5

16 AVSNITT 1 ANVÄNDNING Tabell 1-2. Beskrivningar på diagnostikmeny Diagnostikmeny (visas på första raden i analysatorn) VERSIONS: (versioner) Parameter (visas på andra raden i analysatorn) Parametervärde (visas på andra raden i analysatorn) Beskrivning SOFTWARE PX.XX Visar lastavkänningsmodulens programvaruversion HARDWARE X Visar lastavkänningsmodulens maskinvaruversion ANALYZER VX.XXXX Visar analysatorns programvaruversion 1-6 JLG Lift

17 AVSNITT 1 ANVÄNDNING 1.8 PREFERENSMENY Preferensmenyn används till a justera vissa aspekter av lastavkänningssystemets funktion. En FABRIKS-undermeny (FACTORY) förekommer för åtkomst av särskild kalibreringsinformation som avgjordes under tillverkningen, om så skulle behövas. OBS! BRÅKA INTE MED PARAMETRARNA INOM FABRIKS-UNDERME- NYN. DESSA FAKTORER ÄR INTE JUSTERADE FÖR NORMAL KALIBRERING. RÅDFRÅGA FABRIKEN NÄR DESSA PARAMETRAR BEHÖVER ÅTERSTÄLLAS (REFERENS: LAST- AVKÄNNINGSMODULENS SERIENUMMER). Lägg märke till att Preferensmenyn ändras baserat på MODELL-parametern i Maskininställningsmenyn (en del skärmar visas inte). Informationen i följande tabell är korrekt när MODELL = BOOM LIFT (se Maskininställningsmenyn). Man kommer åt Preferensmenyn genom att använda VÄNSTER- eller HÖGER-pilen till att välja PERSONALI- TIES från huvudmenyn. Tryck på ENTER för att få se menyn. Tryck på VÄNSTER- eller HÖGER-pilen för att se skärmarna. Tabellen nedan visar Preferensmenyns struktur och beskriver varje parameters betydelse. Undermeny (visas på första raden i analysatorn) Tabell 1-3. Preferensparametrar Parameter (visas på andra raden Standardvärden Beskrivning i analysatorn) OVERLD XXXX lb (eller kg) 550 lb Visar/justerar överbelastningsgränsen för denna arbetsplattform* OVERLD2 XXXX lb (eller kg) 825 lb Visar/justerar en alternativ överbelastningsgräns för denna arbetsplattform* OVERLD3 XXXX lb (eller kg) 1100 lb Visar/justerar en alternativ överbelastningsgräns för denna arbetsplattform* ACC Y XXXX lb (eller kg) 0 lb Visar/justerar en nedvärdering för tillbehör* OVR DBNCE X s 3 sek. Visar/justerar fördröjningen före en överbelastning OVR HOLD X s 5 sek. Visar/justerar den minsta fördröjningen innan en överbelastning kan utlösas. CAP SEL DLY X s 1 sek. Visar/justerar fördröjningen innan en digital ingång för kapacitetsval uppmärksammas. FABRIK: #1 GAIN X.XXXX Visar/kalibrerar ökningen i lastavkänningsmodulens analoga kanal #1 ZERO +X.XXXX mv Visar/kalibrerar förskjutningen i lastavkänningsmodulens analoga kanal #2 GAIN X.XXXX Visar/kalibrerar ökningen i lastavkänningsmodulens analoga kanal #2 ZERO +X.XXXX mv Visar/kalibrerar förskjutningen i lastavkänningsmodulens analoga kanal #3 GAIN X.XXXX Visar/kalibrerar ökningen i lastavkänningsmodulens analoga kanal #3 ZERO +X.XXXX mv Visar/kalibrerar förskjutningen i lastavkänningsmodulens analoga kanal #4 GAIN X.XXXX Visar/kalibrerar ökningen i lastavkänningsmodulens analoga kanal #4 ZERO +X.XXXX mv Visar/kalibrerar förskjutningen i lastavkänningsmodulens analoga kanal EXC GAIN X.XXXX Visar/kalibrerar ökningen i lastavkänningsmodulens aktiveringsvärde TEMP OFFS +XXX.X Visar/kalibrerar lastavkänningsmodulens invändiga temperaturgivare. * Se JLG Workstation in the Sky Accessories i avsnitt JLG Lift 1-7

18 AVSNITT 1 ANVÄNDNING 1.9 MASKININSTÄLLNINGSMENY Maskininställningsmenyn används till att programmera lastavkänningssystemet för en särskild JLG-modell och till att välja önskade enheter (pund eller kilogram). Dessutom kan teknikern tvinga lastavkänningsmodulen att återställa alla preferensparametrar genom att ändra MODEL till en annan och sedan välja BOOM LIFT igen. Lägg märke till att diagnostik- och preferensmenyerna ändrar sig baserade på MODELL-parametrar (en del skärmar visas inte). Man kommer åt Maskininställningsmenyn genom att använda VÄNSTER- eller HÖGER-pilen till att välja MACHINE SETUP från huvudmenyn. Tryck på ENTER för att få se menyn. Tryck på VÄNSTER- eller HÖGER-pilen för att se skärmarna. Tabellen nedan visar Maskininställningsmenyns struktur och beskriver varje parameters betydelse KALIBRERINGSMENY Kalibreringsmenyn används till att nollställa den tomma plattformens vikt. Man kommer åt Kalibreringsmenyn genom att använda VÄNSTER- eller HÖGER-pilen till att välja CALIBRATION från huvudmenyn. Tryck på ENTER för att få se menyn. OBS! Man kan inte komma åt Kalibreringsmenyn i Access Level 2. Vid ingången i Kalibreringsmenyn skickar lastavkänningsmodulen ett meddelande till analysatorn: Parameter (visas på andra raden i analysatorn) MODELL: ENHETER Tabell 1-4. Maskininställningsmeny Parametervärde (visas på andra raden i analysatorn) = BOOM LIFT =4069LE =3369LE =500RTS =260MRT =LBS =Kg Beskrivning Visar/justerar valet av modell. Måste ställas in på BOOM LIFT i denna tillämpning. Visar/justerar lastenheterna CALIBRATE (kalibrera?): YES:ENTER, NO:ESC (ja:enter, nej:esc) När man trycker på ESC, går man tillbaka till huvudmenyn utan att inverka på den tidigare kalibreringsinformationen. Om man trycker på ENTER bekräftas att plattformen är tom (med undantag för tillbehör som installerades på fabriken utanför nominell belastning). Lastavkänningsmodulen beräknar summan av alla cellvärdena och säkerställer 1-8 JLG Lift

19 AVSNITT 1 ANVÄNDNING att summan är större än 41 kg (90 lb) men mindre än 250 kg (550 lb). Om detta lyckades, visar analysatorn: Om den tomma plattformen väger mer än 250 kg (550 lb), misslyckas kalibreringen och analysatorn visar: CALIBRATE: COMPLETE (avslutad) CALIBRATE: >MAX CAL Om den tomma plattformen väger mindre än 41 kg (90 lb), misslyckas kalibreringen och analysatorn visar: CALIBRATE: <MIN CAL JLG Lift 1-9

20 AVSNITT 1 ANVÄNDNING (Tryck på ESC två gånger för att återgå till HELP) Fig Flödesdiagram för lastavkänningsmodulens analysator 1-10 JLG Lift

21 AVSNITT 1 ANVÄNDNING 1.11 JLG-TILLBEHÖR, INKL. WORKSTATION IN THE SKY TM Lastavkänningssystemet måste programmeras så att det fungerar som det ska med godkända JLG-tillbehör. Kalibreringen av lastavkänningssystemet kan utföras med tillbehöret monterat på plattformen. Godkända JLG-tillbehör (utom SkyGlazier) Ett tillbehör, som är monterat på plattformen, reducerar till en viss del den last som är tillåten innan fordonet blir överbelastat. Denna extralast måste tas med i beräkningen för att tillbehöret ska kunna vara monterat under kalibreringen. En nedvärdering medges för JLG-Sky-tillbehör genom en dekal och/eller JLG Workstation in the Sky TM tillbehörshandbok. Denna nedvärdering måste skrivas in i lastavkänningsmodulens Preferensmeny så att systemet kan ange en överbelastning på rätt sätt (genom nedvärderingsfaktorn). Exempel: Tänk på JLG-SkyWelder (SkyCutter) med en nedvärdering på 32 kg (70 lb). Utan nedvärderingen anger lastavkänningssystemet en överbelastning vid 250 kg (550 lb) i the kapacitetszonen 500 lb (110 % av 500 lb) och vid 499 kg (1100 lb) i kapacitetszonen 1000 lb (110 % av 1000 lb). När nedvärderingen för SkyWelder (SkyCutter) skrivs in i ACC'Y preferensmenyn, anger lastavkänningssystemet en överbelastning 32 kg (70 lb) tidigare (218 kg [480 lb] i kapacitetszonen 500 lb och 467 kg [1030 lb] i kapacitetszonen 1000 lb). Procedurmässigt ska tillbehöret vara monterat på plattformen och lastavkänningsmodulens Preferensmeny ska ställas in enligt riktlinjerna ovan. Kalibreringen ska utföras enligt anvisningarna i denna handbok. Observera att lastavkänningssystemet anmäler en överbelastning med lägre vikt på plattformen (enl. nedvärderingen) under Prov och bedömning. Tillbehör SkyGlazier Detta tillbehör har inte en enkel nedvärdering eftersom det har en annorlunda inverkan på de två kapacitetszonerna (momentgränser i 1000 lb-zonen). SKYGLAZIER (ENDAST SOCKEL) När SkyGlazier inte används, kan rekommenderade JLGfordon hantera SkyGlaziers sockel utan inverkan på normala kapacitetsvärden. Procedurmässigt, installera SkyGlaziers sockel men inte lådan. Ställ in lastavkänningsmodulens Preferensmeny enligt tabellen nedan och utför en kalibrering. Preferens OVERLD OVERLD3 ACC Y Inställning 249 kg (550 lb) 499 kg (1100 lb) 0 kg (0 lb) SKYGLAZIER (SOCKEL och LÅDA) När SkyGlazier används, kan rekommenderade JLG-fordon hantera 181 kg (400 lb) i kapacitetszon 500 lb (total plattformsvikt med lådan installerad) och 340 kg (750 lb) i kapacitetszon 1000 lb (total plattformsvikt med lådan installerad). Procedurmässigt, installera SkyGlaziers sockel men inte lådan. Ställ in lastavkänningsmodulens Preferensmeny enligt tabellen nedan och utför en kalibrering. Preferens OVERLD OVERLD3 ACC Y Inställning 204 kg (450 lb) 363 kg (800 lb) 0 kg (0 lb) JLG Lift 1-11

22 AVSNITT 1 ANVÄNDNING Denna sida har avsiktligt lämnats tom JLG Lift

23 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT AVSNITT 2. SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT Detta avsnitt behandlar service på en bomlift i 400, 450/ 510, 600A-, 600S, 800A, 800S, 1250 och 1200/1350- serien. 2.1 BESKRIVNING Systemet består av lastavkänningsmodulen, fyra lastceller av typ shear beam (givare), en kabelhärva och olika fästen och fästelement. Lastavkänningsmodulen sitter på ett fäste under manöverbordet på plattformen (ovanför vridanordningen). Lastcellerna sitter mellan plattformen och underlaget på så sätt att all belastning på plattformen går genom dem (så att den kan mätas). De fyra cellerna är direkt anslutna till lastavkänningsmodulen. Kabelhärvan ansluter lastavkänningsmodulen till Host -systemet. 2. Ta loss plattformen från underlaget. Sänk försiktigt ner plattformen på sågbockarna eller stödanordningen (med hjälp av nöddriftsenheten på markpanelen). Ta bort fästelementen som håller plattformen på underlaget och släng dem (nya fästelement måste användas vid installationen eftersom de måste dras åt med specificerat moment). 2.2 INSTALLATION 1. Lossa de fästelement som håller plattformen på underlaget. Flytta plattformen ovanför ett par sågbockar eller annan stödanordning som kan hålla upp till 160 kg (350 lb). Placera plattformen på en bekväm höjd. Lossa men ta inte bort de fyra sexkantsbultarna (1/2-tums skaft, 3/4-tums huvud) som håller fast plattformen på underlaget. 3. Montera lastcellerna på underlaget Titta noga på detaljritningen i Fig Installation av lastavkänningssystem (blad 2 av 2) som visar hur komponenterna placeras på plattformens underlag. Placera en av lastcellerna ovanpå underlaget med inriktningspilen nedåt (skåran vid monteringshålet uppåt) JLG Lift 2-1

24 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT 1. Skydd 2. Lastcell 3. Monteringsfäste 4. Lastavkänningsmodul 5. Skydd DETALJ B DETALJ A Fig Installation av lastavkänningssystem (blad 1 av 2) 2-2 JLG Lift

25 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT 1. Skruv 2. Mutter 3. Bussning 4. Lastcell 5. Bricka 6. Cellskydd DETALJ A 1. Kabelklämma 2. Rundhuvad skruv 3. Mutter 4. Bricka 5. Lastcellens ledningsränna 6. Cellskydd 7. Rundhuvad skruv 8. Bricka DETALJ B SÄTT IHOP LASTCELLERNA OCH FÄSTENA SOM PÅ BILDEN NEDAN 1. Lastcell 2. Främre monteringsplåt på plattformsstöd 3. Cellskyddsfäste 4. Bricka 5. Mutter Fig Installation av lastavkänningssystem (blad 2 av 2) JLG Lift 2-3

26 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT Sätt in de två sexkantsbultarna (1/2-tums skaft, 3/4- tums huvud) ovanifrån. Installera cellskyddsfästet (2 till vänster och 2 till höger) med brickor nedanför underlaget och säkra muttrarna på sexkantsbultarna men dra inte åt (alla fästelement kommer att dras åt ordentligt i ett senare steg efter inriktningen för att minska snedbelastning på givarna). 4. Installera ledningsrännorna på underlaget. Rännorna sätts fast på cellskyddsfästena och skyddar ledningarna nedanför plattformen. Montera rännorna som visas i Fig Installation av lastavkänningssystem (blad 1 av 2) och Fig Installation av lastavkänningssystem (blad 2 av 2). Den stora öppningen ska riktas mot plattformens bakända och ger plats åt givarens kabelutgång. Den öppna delen av rännan vetter inåt (bort från givaren). Installera de återstående tre cellerna på samma sätt. Sätt en etikett på varje givares anslutningsdon, så att de inte blandas ihop (vänster fram, höger fram, vänster bak, höger bak). 2-4 JLG Lift

27 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT Led den bakre givarens ledning genom den stora öppningen i rännan. Ytterligare ett skydd medföljer för de två bakre lastcellerna (täcker givarens kabelutgång). Sätt fast kabelklämmorna inuti rännan (3 små klämmor per sida) så att ledningarna hålls fast ordentligt på insidan. Dra alla fyra cellernas ledningar genom rännorna mot lastavkänningsmodulens monteringsställe under detta steg. Inga extra ledningar får hänga ner under plattformen (de kommer att sättas fast nära lastavkänningsmodulen). 5. Montera plattformen på lastcellerna. Flytta underlaget försiktigt mot plattformen (med hjälp av nöddriftsenheten på markpanelen). Utför den slutliga justeringen genom att skjuta plattformen på sågbockarna eller tunnorna. Se till att givarnas ledningar inte skadas under detta steg. Studera detaljerna på installationsritningen för att se hur komponenterna sitter. Sätt in plattformens fästbultar (5/8-tums skaft, 15/16-tums huvud) med brickor underifrån. Placera bussningen ovanpå lastcellen (mellan plattformen och givaren) med den avfasade delen mot givaren. Sätt fast muttern ovanpå plattformen men dra inte åt ännu. 6. Dra åt alla fästelement med specificerat moment. Kontrollera först att plattformen vilar ordentligt på underlaget (justera med hjälp av nöddriftsenheten på markpanelen). Dra åt de två bultarna (1/2-tums skaft, 3/4-tums huvud) mellan underlaget och alla fyra lastcellerna med ett moment på 105 Nm (75 lb-ft), och se till att hålen i cellskyddsfästena för 5/8-tums bultarna fortfarande är inriktade. Dra sedan åt bultarna (5/8-tums skaft, 15/16-tums huvud) mellan plattformen och alla fyra cellerna med ett moment på 68 Nm (50 lb-ft). 7. Sätt fast lastavkänningsmodulen på plattformen. Sätt fast lastavkänningsmodulen på fästet med fästelementen som beskrivs i installationsritningen. Sätt sedan fast enheten på plattformens mitträcke (borra hål i räcket om så behövs) JLG Lift 2-5

28 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT 8. Installera lastcellernas anslutningsdon. Ta reda på den högra, bakre cellens anslutningsdon (sedd från förarens normala plats vid plattformens manöverpanel). Sätt in det högra, bakre anslutningsdonet i lastavkänningsmodulens J8 genom att försiktigt vrida på den gjutna delen av anslutningsdonet tills kilarna passar ihop och dra sedan åt den räfflade delen. Dra åt för hand först (undvik snedgängning) och avsluta med en liten tång. Anslutningsdonet måste dras åt på detta sätt för att trycka ihop dess O-ring och säkerställa ett motstånd mot fuktighet, men det får inte dras åt så mycket att det skadar lastavkänningsmodulen. Sätt in vänster bak i J7, höger fram i J6 och vänster fram i J5. Bunta ihop överflödiga ledningar och fäst dem med plastband så att de kan förvaras i utrymmet nedanför lastavkänningsmodulen. Se till att ledningarna förblir inom plattformen och inte är i vägen för hydraulslangen vid vridanordningen. 12-vägsanslutningsdonet i J1 på lastavkänningsmodulen (systemgränssnitt ström och digital). Led kabelhärvan från det gråa Deutsch 12-vägsanslutningsdonet till plattformens manöverpanel genom ett anslutningsdon med töjningsavlastning. 9. Anslut lastavkänningssystemet till Host -systemet. Se till att Host -systemet är avstängt, genom att trycka in nödstoppskontakten på markpanelen. Sätt in det svarta Deutsch 12-vägsanslutningsdonet från den medföljande kabelhärvan i J2 på lastavkänningsmodulen (systemgränssnitt kommunikation) för att ansluta JLG-analysatorn. Sätt inte fast den röda/gula ledningen på fordon med enkel kapacitet. Ta bort den orangefärgade kontaktkilen från det gråa Deutsch 12-vägsanslutningsdonet och sätt in den röda/gula ledningen i uttag 9 på fordon med en nominell belastning på 230/340 kg (500/750 lb) eller i uttag 8 på fordon med en nominell belastning på 230/450 kg (500/1000 lb). Sätt tillbaka den orangefärgade kontaktkilen, sätt in tätningspluggar i de uttag som inte används och sätt in det gråa Deutsch Avsluta de fyra ledningarna inuti plattformens manöverpanel enligt kopplingsschemat för lastavkänningssystemet. Koppla ihop ledningar från 2-6 JLG Lift

29 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT lastavkänningssystemets kabelhärva och Host - systemet med samma färg och nummer. 5 mm (3/16 in) bred skruvmejsel. Bänd den röda låskilen till det öppna läget så att kontakten kan sättas fast, men ta inte bort den. LÅSKIL 10. Installera överbelastningslampan på markpanelen, om så behövs. Öppna huvuduttagslådan och se till att överbelastningslampan är installerad bland varningslamporna. Eller, titta på markpanelens varningslampor och se efter om överbelastningssymbolen tänds vid starten med nyckeln i markläget. Om den är synlig, hoppa över detta steg. Gå först igenom avsnittet med AMP-anslutningsdon i fordonets servicehandbok, när lampan ska installeras för detaljerade anvisningar om systemet med anslutningsdon. Sätt sedan in lampan i öppningen bakom överbelastningssymbolen och vrid den tills den fastnar. Led lampans brun/vita och svarta ledningar från dörren till markmodulens J4-anslutningsdon och fäst dem med plastband. Ta bort J4-anslutningsdonet (blå) frånmarkmodulen genom att lossa låsfliken med en Ta bort tätningspluggarna med en liten tång genom att vrida dem fram och tillbaka medan de tas ut. Sätt in the brun/vita ledningen i J4-14 (lampans utgång) och den svarta i J4-32 (jord). (Om J4-32 redan används, anslut den svarta ledningen till jord på den sista varningslampan i raden.) Stäng den röda låskilen genom att skjuta den jämnt inåt. Sätt in J4- anslutningsdonet i markmodulen igen och se till att låsfliken klickar på plats. 1. Ställ in Host -systemet på aktivering av lastavkänningssystemet. Sätt igång Host -systemet genom att dra ut nödstoppskontakten vid markpanelen. Stick in JLG-analysatorns plugg i Host -systemets analysatoranslutning vid mark- eller plattformspanelen (blanda inte ihop anslutningarna till Host -systemet och lastavkänningsmodulen) JLG Lift 2-7

30 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT Skriv in lösenordet (33271) för Access Level 1. Gå sedan till undermenyn MACHINE SETUP, LOAD (maskininställning, belastning) och välj 2=CUTOUT PLT. Tryck på den HÖGRA pilen för att se undermenyn MACHINE SETUP, LOAD TYPE (maskininställning, typ av belastning). Ställ in den på 1=4 UNDER BASKET (under korgen) för att välja lastavkänningssystemet med fyra lastceller under plattformen. Nu är det möjligt att Host -systemets ljus-och ljudsignaler för lastavkänningssystemet sätter igång (eftersom lastavkänningsmodulen inte har kalibrerats). 2. Kalibrera lastavkänningssystemet. Se Kalibrering i denna handbok ang. förberedelse av lastavkänningssystemet. 2.3 KALIBRERING Förfarande 1. Anslut JLG-analysatorn till lastavkänningsmodulen och skriv in lösenordet för Access Level 1. Blanda inte ihop analysatorns anslutningar till Host -systemet och lastavkänningsmodulen. Anslutningen till Host -systemet sitter under plattformspanelen och anslutningen till lastavkänningsmodulen hänger från en kort kabelhärva nära modulen. Gå till menyn ACCESS LEVEL och skriv in lösenordet (33271) för Access Level Avväg plattformen. Plattformen ska så vitt som möjligt vara vågrät vid kalibreringen. Avväg plattformen från markpanelen (om så behövs) till inom ±5 grader. 3. Programmera lastavkänningsmodulen för Boom Liftläget och önskade enheter. Gå till undermenyn MACHINE SETUP, MODEL (maskininställning, modell) och välj MODEL=BOOM LIFT. Tryck på HÖGER pil för att se enheterna. Välj UNITS=LBS för ett belastningsvärde i pund och UNITS=KG för ett värde i kilogram. 4. Avlägsna allt utom JLG-tillbehör från plattformen. Töm plattformen så att lastavkänningssystemet kan notera dess vikt under kalibreringen. Allt skräp, alla verktyg och anordningar som installerats av kunden ska tas bort. Permanent fastsatta JLG-tillbehör ska bli kvar och deras bidrag till den nominella belastningen kommer att redovisas i nästa steg. 5. Programmera lastavkänningsmodulen för JLG-tillbehör. Bidraget från varje permanent fastsatt JLG-tillbehör till den nominella belastningen måste avgöras. JLG-tillbehör har skyltar med sina effektiva bidrag till den nominella belastningen. Om denna skylt är borta, se vederbörlig tillbehörshandbok eller se tabellen i denna handbok. När de väl avgjorts, ska JLG-tillbehörens vikt läggas ihop och skrivas in i analysatorns PERSONALITIES, ACC Y-meny (använd rätt slags enheter). 6. Utför en kalibrering via JLG-analysatorn. Gå till analysatorns huvudmeny CALIBRATION och tryck på ENTER. Tryck på ESC för att annullera eller ENTER för att kalibrera. Om kalibreringen lyckas, visar analysatorn COMPLETE. Om den inte lyckas, visas ett meddelande som kan hjälpa till med lösningen av problemet (se avsnittet Felsökning i denna handbok). Tryck på ESC för att återgå till huvudmenyn. Prov och bedömning Se avsnittet Felsökning i denna handbok om lastavkänningssystemet inte möter dessa riktlinjer. 1. Anslut analysatorn till lastavkänningsmodulen. Blanda inte ihop analysatorns anslutningar till Host - systemet och lastavkänningsmodulen. Anslutningen till Host -systemet sitter under plattformspanelen och anslutningen till lastavkänningsmodulen hänger från en kort kabelhärva nära modulen. 2. Avväg plattformen. Plattformen ska så vitt som möjligt vara vågrät vid analysen annars gäller inte riktlinjerna nedan. Avväg plattformen från markpanelen (om så behövs) till inom ±5 grader. 3. Notera den tomma plattformens vikt. Fortsätt med undermenyn DIAGNOSTICS, PLTLOAD (diagnostik, plattformsbelastning) och notera den uppmätta plattformsbelastningen. Allt skräp, alla verktyg och anordningar som installerats av kunden ska tas bort under bedömningen. Idealiskt ska PLTLOAD vara noll men den kan variera så mycket som ±7 kg (±15 lb). Vidare ska värdet vara stadigt och får inte variera med mer än ±1 kg (±2 lb) (annat än om det påverkas av vind eller vibrationer). 2-8 JLG Lift

31 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT 4. Använd teknikerns vikt till bedömningen. Teknikern ska gå in i plattformen och anteckna PLTLOAD-värdet medan han/hon står mitt i plattformen och sedan i vart hörn. Genomsnittet av värdena ska utgöra teknikerns uppskattade vikt. Värdena får inte variera med mer än 9 kg (20 lb) (max PLTLOAD-värde min PLTLOAD-värde). 5. Bekräfta Host -systemets varningar och spärrar. Använd fordonets tändlås, välj plattformsläget och sätt igång. Starta fordonets motor och se till att alla reglage fungerar och att lastavkänningssystemets ljus- och ljudsignaler som gäller överbelastning inte är aktiva. Imitera en överbelastning genom att koppla loss lastcellen som är ansluten till J5 på lastavkänningsmodulen (den som är lättast att komma åt). Lampan för överbelastning ska blinka och varningssignalen (på plattformen och på marken) ska ljuda i 5 sekunder med 2 sekunders mellanrum. Inga reglage ska fungera med motorn igång. Tryck in och dra ut nödstoppsknappen på plattformen och starta om. Ljus- och ljudsignalerna ska fortsätta. Bekräfta att reglagen fungerar när nöddriftsenheten används för nöddrift. Sätt fast den losskopplade cellen i J5 på lastavkänningsmodulen igen. Ljus- och ljudsignalerna ska stängas av och maskinen ska återgå till normal funktion. Vrid nyckeln till markläget och upprepa rutinen ovan. Lampan för överbelastning på markpanelen ska blinka och varningssignalen (på plattformen och på marken) ska ljuda i 5 sekunder med 2 sekunders mellanrum. Reglagen ska emellertid fortsätta att fungera när motorn och nöddriftsenheten används (om MACHINE SETUP, LOAD i Host -systemet har ställts in på 2=CUT- OUT PLT [avstängning av plattformen]. Om det har ställts in på 3=CUTOUT ALL [allt avstängt] fungerar inte markreglagen heller när motorn används). Sätt tillbaka lastcellen i J5 på lastavkänningsmodulen och dra åt ordentligt för hand och sedan med en liten tång så att O-ringen sitter tätt. 6. Bekräfta Host -systemets kapacitetsvisning (tillval för fordon med dubbel kapacitetsvärdering). På fordon som är utrustade med en kapacitetsväljarkontakt på plattformspanelen måste ytterligare ett gränssnitt mellan lastavkänningssystemet och Host -systemet kontrolleras. Använd fordonets tändlås, välj plattformsläget och sätt igång. Om så behövs, placera bommen i transportläget (helt fastsatt) och ställ Jib Plus i mittläget (om så utrustad). Placera kapacitetsväljarkontakten i läge 230 kg (500 lb) och se till att rätt varningslampa tänds på plattformspanelen. Anslut JLG-analysatorn till lastavkänningsmodulen och gå till undermenyn DIAG- NOSTICS, SYSTEM. Se till att varningslamporna för en kapacitet på 340 kg (750 lb) eller 450 kg (1000 lb) inte är tända. Placera kapacitetsväljarkontakten i läge 340/450 kg (750/1000 lb) och se till att rätt varningslampa tänds på plattformspanelen. På fordon med en kapacitet på 340 kg (750 lb) se till att lampan för denna kapacitet tänds men att lampan för 450 kg (1000 lb) är släckt. På fordon med en kapacitet på 450 kg (1000 lb) se till att lampan för denna kapacitet tänds men att lampan för 340 kg (750 lb) är släckt. 7. Bekräfta lastavkänningssystemets funktion med kalibrerade vikter. Sätt igång fordonet från markpanelen och placera bommen i transportläget för säkerhets skull. Anslut JLG-analysatorn till lastavkänningsmodulen och gå till DIAGNOSTICS, PLTLOAD (diagnostik, plattformsbelastning). Placera 230 kg (500 lb) på plattformen och se till att PLTLOAD är inom ±5 % av den verkliga vikten. Gör likadant för den andra kapaciteten (340 eller 450 kg [750 eller 1000 lb]) på fordon med dubbel kapacitet JLG Lift 2-9

32 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT 2.4 FELSÖKNING Tabellerna som följer erbjuder möjliga åtgärder för allmänna problem. Problemen klassificeras som allmänna, kalibrering, måttagning och Host -systemets funktionsduglighet. Problem JLG-analysatorn visar inte HELP: PRESS ENTER när den ansluts till lastavkänningsmodulen, men modulens lysdiod (LED) är tänd eller blinkar. Lysdioden (LED) på lastavkänningsmodulen tänds inte. Tabell 2-1. Lastavkänningssystemets felsökningstabell Allmänt Möjlig åtgärd JLG-analysatorn kommunicerar inte med lastavkänningsmodulen, men modulen fungerar (påvisas av modulens LED). Undersök JLG-analysatorns anslutningar till seriell kommunikation och strömförsörjning. 1. Om analysatorn visar CONNECTING (ansluter) eller CONNECTION ERROR (anslutningsfel)efter en kort stund, ska analysatorns kabelhärva i J2 kontrolleras. J2-2 ska vara ansluten till stift 3 på analysatorn och J2-11 till stift Om analysatorn inte visar någonting (och det inte finns någon bakgrundsbelysning), ska analysatorns strömförsörjning kontrolleras. Ta bort kabelhärvan från J2 och se till att J2-1 har ca 12 volt och J volt. Kabelhärvan ska förbinda J2-1 med stift 1 på analysatorn och J2-12 med stift Det är något fel på JLG-analysatorn. Byt ut den för att avgöra orsaken till felet. 4. Det är något fel på lastavkänningsmodulen. Byt ut den för att avgöra orsaken till felet. Lastavkänningsmodulen erhåller ingen ström, det finns en kortslutning eller anordningen är skadad. 1. Strömförsörjningen till lastavkänningsmodulen är inte rätt. Kontrollera att det finns ca 12 volt vid J1-1 och 0 volt vid J1-2. Modulen förses med ström av plattformspanelen. Använd kopplingsschemat för att spåra ledarna till deras källa. 2. En kortslutning förekommer i referensspänningen vid J5-J8. Ta loss anslutningsdonen, ett åt gången, och se efter om modulen börjar fungera när en viss anslutning tas bort. Om så är fallet, kontrollera ledningen mellan modulen och den givaren. 3. En kortslutning förekommer i den förreglerade strömförsörjningen till JLG-analysatorn vid J2-1. Ta loss anslutningsdonet vid J2 och se efter om modulen börjar fungera. Om så är fallet, är det något fel på analysatorns kabelhärva. 4. Det är något fel på lastavkänningsmodulen. Byt ut den för att avgöra orsaken till felet JLG Lift

33 AVSNITT 2 SERVICE MOTORDRIVEN BOMLIFT Problem JLG-analysatorn visar <MIN CAL när ett försök till kalibrering har gjorts. JLG-analysatorn visar >MAX CAL när ett försök till kalibrering har gjorts. Tabell 2-2. Lastavkänningssystemets felsökningstabell Kalibrering Möjlig åtgärd Lastavkänningsmodulen förväntade sig att plattformen skulle väga mer för kalibreringen. 1. Plattformen vilar på marken eller på ett annat hinder under kalibreringen. Plattformens vikt måste överföras till underlaget genom lastcellerna för en riktig kalibrering. 2. Fel modell valdes i lastavkänningsmodulens MACHINE SETUP, MODEL. Inställningen ska vara MODEL=BOOM LIFT. Ett oriktigt val kan leda till att lastavkänningsmodulen förväntar sig en annan vikt för den tomma plattformen. 3. En eller flera skärbalkar är felmonterade (plattformen går emot underlaget) eller så sitter de upp och ned. Se avsnittet Installation i denna handbok för att lösa problemet. 4. Kalibreringsvårigheten kan bero på problem med måttagningen. Se Möjlig åtgärd under den kategorin. Lastavkänningsmodulen förväntade sig att den tomma plattformen skulle väga mindre för kalibreringen. 1. Verktyg, skräp eller kundinstallerade tillbehör har inte avlägsnats före kalibreringen. Lastavkänningsmodulen måste tarera en tom plattform och dess ev. JLG-tillbehör. 2. Fel modell valdes i lastavkänningsmodulens MACHINE SETUP, MODEL. Inställningen ska vara MODEL=BOOM LIFT. Ett oriktigt val kan leda till att lastavkänningsmodulen förväntar sig en annan vikt för den tomma plattformen. 3. En eller flera skärbalkar är felmonterade (plattformen går emot underlaget) eller så sitter de upp och ned. Se avsnittet Installation i denna handbok för att lösa problemet. 4. Kalibreringsvårigheten kan bero på problem med måttagningen. Se Möjlig åtgärd under den kategorin JLG Lift 2-11

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 LI 2013-10-08 INNEHÅLL Innehållsförteckning Installation Avlägsna transportspärr 4 Innan installation 5 Kassavåg 6 Sidovåg 8 Anslutning av kablage 9 Montering

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb.

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb. MCP 4 snabbmanual Limsystemet är grundinställt av leverantören: * Vid spolning/tömning har ett tryck inställts. * En miniminhastighet har angivits under vilken inget lim appliceras * Vid låg hastighet

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av skrivaren. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Innehåll Bild på utsidan..........................................................

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer