- l SIIVIJdish UFO reports Page 12 - r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- l SIIVIJdish UFO reports Page 12 - r"

Transkript

1 , arbetsrppen för ufi bx södertäje 5 Nyhetsbad 4 sept dec 97 statistisk studie av 602 svenska rapprter AFU Newsetter Enish reprt = A statistica study f 602 SIIVIJdish UFO reprts Pae 2 r 50 :! :! Tidsen Law f times,, A = 509 svenska rapprter 7997 = 509 Swedish reprts : B : = 37 svenka rapprt r =: 37 Swedsh reprts ;, 30 C = 6 svenska C se; Encunters 6, Swedish C se Encunters i 20 ; :, } f B ; : r 2 4 s a :v c, "/ s s 0 2!

2 AFU s NYHETsBLAD I SSN , Ara!f!!!!m ; Ora n för: 30: sm insättes pa pst ir , ftrqe tsru ppen f ör: ufi (AFU) Kje Jnssn Avftw berätt iar ti I Bx att e rh å a bk i str c h nyhets b ad Söderä je 5 (3 nr/å r} samt e r ti I å n ti I AFU :s speci a b i b Ttek för UFO itteratu r 0 BIBLI OTEK OCH ARKIV Ytte r! iare upp ys ninar sändes på be FÖR UFOLI :rteratur ära n BIBLI OTEKSSERV ICE AFU:s ve rksamhet bye r het på idee a BIBLI OGRAF ISK FORSKN ING insatser Vi är därför mycket tacksamma INFORMAT ION DOKU MENTAT ION för å vr i frm av böcker, tidskrifter ch annat materia med anknytni n t! c!e!e! e!:: UfOtemat, e er för eknmi ska bidra Kje Jnssn (b i b i tekar i e, t i I vå r b? kfnd för i n köp av ttteratur : bkut åni n) Eftertryck av materia ur AFU:s nyhets a a e bk nköp) : 0 / r ar e J ana antves under förutsattn rn att kä a k art A d L" ( d f"" n ers Je ren re r anives, nyhetsb adet) 0 /i 247,;Håka ne mq vi st ( rece ns ine r, b d t " t d t 0 STATISTISK STUD!E AV 602 SVENSKA U F O R A P P R T E R de Hösten 977 bör jade j a sam a i n det ru ndmateria sm använts vi d denna st atistiska bearbetni n av svenska UFOra pprte r Ett särski t frmuär, i A4 frmat, utarbetades för att öve r skåd it spata upp data/pa ramet ra r i ra pprterna sm ex vi s tid, pats, vittnen, fenmenens utseende, beteende ch effekter samt kä!h änvi sni nar ti va rj e beskri ven hände se Ra pprte r sm pu b eerats i svenska tidskrifter, UFOböcke r, dastidni nar ch veck press icks ienm ch de mer svårförkar ia fa en fördes öve r på dessa frmu är Det sut! ia materiaet, i frtsättni nen ka at SweCa t <Swed ish Cata ue), mfatta r 602 ra pprter sm med str sann ikhet är att hänf öra ti I bereppet "UFO" en it JAI Ien Hyne ks def initin (se "The UFO Experience", s i d O) Kä r stud ien har ba ra taits häns yn ti EUEI! cer!d i n frmat i n sm nått en krets av UFO i ntresserade De n infrmatin sm använts finns ba ti än i i AFU:s bibitek ch arkiv Pri vata arki v ch "ryktes! i k" infrmat in ha r ej taits med stat istiken mfatta r enbart bservat i ;e r sm säs ha i n träffat på svenskt territrium Ut veck inen av svensk, ra pprtsam ande "uf" har va rit kncentrerad ti de senaste 0 2 åren ch det är därför natur! it att majriteten av de rapprte r sm inå r i SweCat hänf ör si ti pe riden Förde ni ne n på ika årsk asser ch år framå r av tabe Sm synes härrör mer än 75 % av fa en från tiden efter 966 ch me r än 50 % från tiden efter 972 Utan ett mfattande idee t unders ökni ns arbete, utfört av 00ta s svenska ufer, hade denna stud ie inte va rit möj Huvudparten av materiaet har hämtats från vittnesrapprter ch utred ni nar sm pu b eerats i tidskrifterna UFOInfrmat in ch GICOFFI nfrmatn 9707 En fu st änd i enmå n av dessa två tidskri fter har jrts Viktia kä r ti I ä d re hände ser va r KGösta Rehns bk "UFO! Nya fakta m de fyande tefaten" sa mt B ris Junkvsts"UFO:e n fa ntast isk ve rk i het" Press k i p p f rå n h e a 70t a et

3 Ta be Arsm ässi f örde ni n!a e! Yea r y d i s tr ibu tin Ar Yea rs t 7Q Fa Ca ses P rc Perc E tt a nta " s pe k ta ku,ära " f e rman sm se tts på samma t i d pu nk f öve r s t ra de a r a v a ndet :Må na h qr tå tt he t trvärd i a f ör k a r in a r, t e x : sa t e its tö"tn na r, ra ke tu pps kj u tnina r, bar ium m n, b i der, s v V is sa f e nme n h a r va r i t m tvis tade, men h a r knse kve nt u es u ti ts a 6s äke rhete n 2 6 : : " Kum % Cum h a r bea r be ta ts, me n j a h a r va rit s pa r sam med a tt i nk u d e ra f a s öm e nba r t m s k r i ts pr ssen c h i nte tre tts vi da re Hände se r d är tid pu nkten va r a ttijr prec i se rad <t e x " s ute t a v 50ta et", i ksm f a I med s ve n s ka v i ttne n d är b se r va ti ne n inträf f a t uta nf ör s ve ns k t te r rit r ium " F r tea ns ka" h ände se r u ta n k a r U FO ka raktär, t e x Li ema nbse r va ti ne r na 9707, iksm e n de k nta k tf a med m yc e :t <?bes tämda i nf rma ti ne r E tt a nta f a a v k a ra " pj kstreck" h a r na tu r! i tvi s u tes u ti ts mate r i a e t f i nns dc k k va r e n rad m tvs tad e f a r d är u pp f t s tå r m t u pp i f t vad : er Se!::,va tör ne!r vr i het <e x: Tj u vk i s h änd e s e n 967, A nte nf a Je t, G i den J ha nssns h uma n d b se r va ti n, La rs Th ör ns ch Ch r i s te r Su ns tr öms f t n ) J a ha r i nte a n sett m i ha f u t sa k i a s k ä a tt u te s u ta des s a e tt ma te r i a a v d e t h är s aet tr r j a f ör övr i t a tt ma n a d r i ka n u nd vi ka e n vis s s äke rhe ts f a k t r vad ä e : vittnenas är ih e t E tt s t r t a nta u tredda, k r tva r i a ( k r ta re än 23 m i n f " J ju s k t", f ta i ra k bana över h i m e n, samt a vs tå nd s : bs e r va t i ne r a v re a t vt s t a s tåe nde E tt m yc ke t s t r t a nta fa I f rå n 930 bj e k t Dessa u te! äm nades he t i trn: ta e ts s pök f ya re :pe r i d, sm va r it a tt d e ku nde va ra t ex,me te re r /b i k ända, h a r ej ta ts med a v två s k ä : d e r res pe k five : p a ne te r /s tj är n r 00 a) s ke rh e t m " s pök f y n na r na s " sam ta s bse r va ti ner <!V d e t h ä r s a et ba n d med U FO f e nme n i nu t i da be rnärke se, f ör b ir dc k m är k i a ch b rd e i nå b) en öns ka n a tf behå a s pökf ya rma te sm eft ref e r ensm ate r af i en t ta st u : riafe t ( f e ra hu nd ra ra p p rte r ) sm e n d i e a v s ve nska UFQfe ndmen Ett sa m s epa ra t e nhet f ör f ramti da jäm f öre se r f a tta nd e a r be te krä"ve dc k t n (ån me i Em de två ru ppe rna a v bse r va ti ne r ti da t r ; nå n såd an hårte va rit f i i t än i inu äe t :, t a 2e r pe rfr : övrit h a r a a f a me d f, r; m L Ett m yc ke t s t r t a nta h ände se r bed ömdes k änd a e : e r tänkba ra f ör k a ri na r: taits sm tveksamma ej "enu i na " U FO f a b rt De t r ör s i m vi tt s i da m i ss ch u tes öts d ärf ör F e ra h u nd ra s åda na t k n i na r: f a k ärm s j u s, he; i kpt ra r, f a a tec k naqes på s ärs k i d : sta f ör trm be r, p a ne te r, j u s br ytnin a r, ee sena re j äf re se r H är nå ra e x : ö vers a, f y p a n, väd erbå ne r, k u b i xta r, :m nh öj d mäta rijs m " F a med s pår ch " a nd n i nsa vtr yc k" : it ( t e x S k i re n ch S k ttvå ns h änd ser S yf te t h ar he a ti d e n va r i ta ttta f ram a, Vän a f a e t sam t is va ka r ( typ U ppe tt ru ndma te r ia sm s?, å,n t de t nu äme n), vi ka d i rek t inte ku nde h är eda? r ä r m öj i t med sm å res u rr, :, t e km5nn be ti nåt bs er ve rat U FO d öm nin ch i dee t a r be +e tyc ks repre

4 4 sentera nåt nytt, i dent fierat "Bru set" från "natur! a" fenmen har reduce rats kraftit, men kan adri het ute sutas Syftet har inte varit att, utö ver knda misstknir, inna nån förkarin tii fenmenen Att knsta tera fenmenens härkmst är pa nuvaran de stadium ch förmd ien inm över skådi framtid reaistskt Däremt,pekar SweCatkataen på existensen av ett mcket mfattande materia för sta tistska c jämförande arbeten sifise,ei!}9 SweCatrapprterna har, i tabe 2, kassificerat enit det av J A I ten Hy nek utfrmade kasssystemet Tabe 2 Hynekkassifikatin Tabe 2 Hynek cassifcatin, Prc Anta i h I Nr f cases Perc Ncturna L ihts <NU i Day! iht Di ses <DD > Radar Vsuas 05 3 CRV > Cse Encunters I 7 67 I st Kind <CE ) Cse Encunters nd Kind (CE ) Cse Encunters ( 20 3rd Kind <CE ) Oti räcktinfrm/ r insurf infrmatin fa I, främst FpArapprter från Rehns bk "UFO! Nya fakta ; har f n r nte kunnat,kassa s p a att tidpunkt på daen inte varit känd Att dessa ändå ts med berr På att ja Önskat få med ett anta rapprter från 40, 50 ch 6 0ta i eri för e n jämnare ti dsmssi sprid ni ri Def var svårt att i övria, ti änia kär hittapåtaia fa : från tiden f6rdes därerriot tii kassen CE I trts att kravet på avstånd mindre än 50 inte a t id uppfy Ides; även av$:tådd bservattner tycks e upphv ti s k Ef\effekter Eö[d!}i!}p QY 9n t!! rrapprterna fördead, es på d ynets tim mar, med hav ch hetimmasinte rva 93 fa ( 5 4 % > fö brt p "a kända /säkra t idsuppifter Aterstående 509 fa visas meq hetimmasinterva ( te) i ett diaram, kurva A på sid Oarammet uppvisar samma uuqa smt!diare visats för t ex franska fa tran 954 (), svenska FOArapprterfrån 9526 (2), 737 fa i Jacque!? Vaees Maniakata (3), BaesterOims kata över iber iska fa (3"), Ted PhiIips kata över händeser med fysiska spår (4) ch Per Andersens danska fa från 97 5 (5) En de avvikeser bör kanske nteras: SweCat märk? sterad aktivitet i in tervaj et 46 på eftermiddaen Samma ster j n finn::; i aniakataen före 962!362 fa)), men ej för tiden fa ) nte heer finns ef termiddasaktiviteten i Phi I ips samman stät nin eer i Andersens danska rap prter; Är kanske detta ett tecken på ett specifikt svenskt mönster? Berr det på att Sver e befin ner si På en nrdiare breddrad där UFOfennets "nattjuskaraktär" sår ienm aven på eftermiddastimmarna? Den absuta tppaktiviteten infater Sverie me!an k 22 ch 23 dvs nån timma senare än i t ex, Dcinmark Jämfört med Phiips kata är skit naden än mer markant maximum ier där mean k 20 ch 2 ch sedan trap pas mänden rapprter av ch är mean 22 ch 23 inte strt höre änunder d ynets övria timmar När d en tta a mänden svens!a rapprter bryts ned i demänder sm tex "rap prter efter 969" (kur:va ) er"er "CEfa" får vi sinifikant ikartade fördeninar Exempevis, bekräftas,tppintensiteten k 2223 i kurva B : qe Hynek? kasssystbm rämnar en de övrit att ön!?k Vissa råpprter, sm ja n skinader sm kn ses! Ckurvan CCE vii bedöma sm "närbservatiner",tappa faen) mean k 2023 ar intressanta des brfdå de inte mtsvarade kravet på (jfr resutaten fråri Pht fs kata mindre än 50 metersavstånd efter detta van), eri ka berd på a+t det hrrör inte uttryck! it framick i råpprttexten si m ett mindre stafistiskt materia ( b ara 6 fa ) En rad fa med effekter på mi vninen

5 5 Tabe 3 Fördenin9 på rets månader <CEf a inm parentes) Ia 3 Distributin by mnths <CE cases in brackets) Antdr, 4 år <%> Avvikese% Qasi 4 X i%! Qe it! Anta fa Nr f cases Jan Feb Mar Apr Maj/May Jun Ju Au Sept Okt{Oct Nv Dec 5 ( 3) 7 (9 ) 5 4 0( 0") 6 9 ( 7 6 ) 77 6 q > 7 <36) < H> 7 9 < 3> 2 33 ( 2 ) 56 92) ) 2 37 ( 7 ) 53 ( 7! 9 (!> : 5 7 0( 5 ) 2 0( 4 ) 5 4 2( 9 ) 72( 6) < 3 > 49 < > 2 ( 7 6 ) 2 4 ( 0) 5 47 ( 9) 0( 6 ) Prcent Percent Månad Mnth i +0 2 (+ 3 ) (0 ) (+5 ) (+0 ) (+0 7 ) (r2 9 ) 2 4 +Oe6 (3 2 ) (+2:9 ) 39 0( 4 ) < 2 > 0 0 (0 6) 0 5 (, 7 } 0 4, 00 ( 00 ) ( 32 } J Brtfa : i fa Missin: cases Chitvå h!qare dar han efter att ha skaat brt aa få från 954 får en fördenin sm hår sin tpp i auusti, precis sm Swe Cåt 5 4 SweCatfa innehö infrmatin m, i viken av årets månadr bseratinen skett tabe 3 (van} har händeserna deats upp efter månad qch prcntandeen per månad beräknats Oessaprcehtsatser jämfördes sedan med en förväntad förde nin (baserad på anta daar/mnad under en 4årsperid} Prcentavvikesen nte rades i näst sista Sm jämförese jr aes samma beräknin för de 32 CEfa där bservatinsmånaden var knd (inm r) x/ kumnen parntese Sm framår av tabeen har svenskp UFO fenmen en "pusavvikese" (större an, ta bservatiner än man kunde vänta si)under månaderna mars ch auusti P :<?,,svarande sätt märks minusavvike ser tör sinmarmånaqerna majjuni <CE fji ä njui): Resutatettestads med den statistiska chi+tvåtesten (smja inte ska beröra närmare här) viket av markanta avike serför de nämnda månadern stutsumman avtestet ( ) pekpr på en hö sini fikans, dvs att resutatet berr på verkia ski n ader i rapprtmater i aet Chasen för att den visad fördeninen ska inträffa sumnmässit ärmindre :c:; än %, Prbemet för statistiker sm undersökt "månadstrenden" har varit att kncentre rade "f aps" (tex ;den Frankrike i år: i t 9 54 :) dätt; s enm ch snedvri der matedaet Intressant är Davidsns undersöknin av Maeniakataen (6}, Dn tpp vi ser i mars i det svenska materiaet skue på mtsvarande sätt reduceras kraftit 6m vi t brt år 967 Anta fa för mars skue då re duceras från 6 ti 54, dvs nästan i nivå med övria månader, men au usti skuie kvarstå sm "tppmånad" (bara 2 fa i au 967 } A andrasidan har auustifa en en:tpp år av de 33 fajien dettaår, inträffade i auusti Tar vi,, ur: bs"; materiaet,brt åren 967 ch 97 4 får vi trts a t en markan::t avv i kese: mindre fa i maj ch mer än enmsnit r, tet i; auusti Chanse }ör att den fördeniri sm då uppstr ska inträffa sumpmässit ier övr 0 %, dvs den ärinte särski,t snifikant ip e 2kn aar E ö rd i : ta, där veckdaen vr känd, fördeadespå veckans sju daar Resutatet <se tabe,4) pekar på en iss äre ak tivitet framföra! tpå nsdaar ch en nåt höre på tisdaar ntressant är nsdaen sm av både Kee (7 ) ch Saun ders ( } säsa höst frekvens Saun ders testade i datareistret UFO CAT ch fick höst utta just på ns daen Ch itvåvärdet för Saunders för defin ev i, n anska siifikant avvikese cr:två p,å cte 54 0 SweCatrap p rterna är bara 4 36 man kan säa

6 6 Tabe 4 Fördenin på veckda CCEfa inm parentes) Tabe4: Distributin by dayftheweek CCE cases in brackets) Da Qa :;, Må/M Ti/Tu On/We T/Th Fr/Fr Lö/Sa Sö/Su Anta fa r f s;ases 7 3 ( 3 ) ( 5 ) 66 ( 7 ) 2 ( 9 ) 7 4 E7 ) 74 E ) 3( ) 540 ( 7) Brtta I: 6 2 fa Förväntad% xeestd % Prcent eccn! 2 2 ( 4 5) 5 2 ( 6 3 ) 3 7 ( 4 5 ) 3 7 c 5 4> c > c > 6 3 ( 2 ) Avvikese% Q it O!} < 3 2 > +2 ( 5 ) 2 (+0 2 ) +0 9 (+2 0 ) 0 6 (+0 2 ) 6 c + > : Chitvå a e hq!:! c i2!i! Q Mfssin9: 62 cases Tabe 5 Fördeinin påveckans nätter Tabe5 by nihtftheweek Distributin Chitvå Prcent Förväntad % Avvikese% Natt Anta fa % ecc t!:! hq!:!a!: i n e ih t e x Nr f cases d! e! Q E E Sö,Må/SuM Må Ti/MTu : TiOn ftuwe OnT/WeTh TFr/ThFr FrLö/FrSa LöSö/SaSu 4 4!QQQQ ; 6 L Brtta : 94 fa : Missn: 9 4 cases att sumpen mycket vä kan ha medverkat ti den uppkmna fördeninen, sm där för på intet sätt visar att svenska UFO fenmen inträffar på nån särskid veckda Eörd!}i!}p es;kn!:!ä!tr frekvensen är nåt äre än "nrrnat" Chitvå för tabeen är 6, viket innebär att avvikeserna ä het sump mässia Ur materiaet skute ja vija dra sutsatsen att svenska UFOfenmen är jämnt fördeade över veckans nätter Intressant är vä ckså att ntera att de nätter då fk nrmat anses "festa en artike (9) knstaterar Va+ ee att enmenet är en typ i sk natt i före UFOf m" nsda, freda ch örda kvä teese, viket vi ckså kunnqt se från inte har nån statistiskt påvisbar, den svnska "tidskurvan" (6 % av svens höre frekvens UFOs är tydien inte nåra skära"deiri umeefanter utar ka bservatiner inträffar mean k på kväen ch 6 på mrnen) Varför säkert nåt mycket intressantarer! ska vi då, menar VaIee, dea in rapr kande Infrmatin från AFU kmmer terna på dyn från "midnatt ti I mid natt"? Vre det inte bättre att dea upp ja att ytter! iare redvisa reuat rapprterna på dyn "från 2 ti I 2"? från SweCat Ja är ven: tacksam för; Det resutat Vaee på detta sätt får ur upp sa t j frtsatta undersökninar Maeniakataen skijer si avsevärt ch anayser, iksm kritiska synpunkter från veckdasfördeninen (se 9 ) Samma på vad sm här redv t ats metd prövad på SweCat, av resutat en Anders Lijeren it tabe 5 efer:e!:!s r: Vi ser har att, fördeninen på "natt : dyn" er ett anmärkninsvärt jämnt ch t Jacques Vaee; The Pattern behind fint resutat Den enda avvikesen får the UFO Landins "",inår i Bwen (ed), vi på aten mean sön ch ånda, då The Humanids, FSR Spssue, p 26

7 7 6 Arnd Davidsn; UFO activity in 2 KGösta Rehn; UFO! Nya fakta m de fyjande tefaten Fiur före s: f6 reäft in f mnth f; the year; FSR Sept/Pet 973, s Jhn Kee; peratin Trjan Hrse, s 9 etc Dayid Saunders; UFO activity in rea tin + dayftheweek, FSR Jan/Febr, 97, s 0 2, 9 Jacques Vae; UFO activity :f n rea tian t nihtfthewek, FS May/ June 97, s IQ BasterOims/Vae; Type Phen mena in Spain and Prtua (når i UFOs in tw W r ds, FSR Sp ssu e nr 4, s 6 4 Ted Phiips; Physica Traces ass with UFO sihtins, s 5 5 Per Ändersen; Tidsven, s : (Se anmäan i detta nurrmer!> 3, : R E C E N S I O N E R K A N AD E N s s K, u D y ss E de m tj vat i n: "dm vi acceptercir döm sm spöken, ter si at hpp m att finna ett svår pådetta enrma Jysterium sm för atid br+å: 96 km första numret av den kanadensis ka tdskr:iften "Canadian UFO Rep6rt" Den bev inte nåt tifäit stjärnsktt utan hr stadit utivits ch är i da en av Kat:adas e dande UFO:":t idskrifter An,t i var:e är Jhn Maar, j urnaist v i?r ; ch uf!q :, Fera års studier ch undersökninar har nu Maer sammanfattat i "Our UFO visi ters" Han kncentrerar si på bservatiner i västra Kanada, krin den stra qerskedjan Rcky M4ntain Psitivt är att Maer sjäv, på patsen, undersökt de f )sta ta sm tas upp Han P resen terar rapprterna i frmaven resa ti de ika patserna så att,man får en känsa för de mråden där händeserna ut speats Ett trev ft t äaånssätt sm får mi att tänka på Brynt ch Heen Reeves k "F Iyiri sauce?r pirimarje" Rapprterna är atifrån L ITS (Lihts in the sky) ti närbservatier Ett UFO ändrar frm ti I ett vant it fypan, ti ch med judet r s m vanit mtrbu er; för att sedan unt fya ivä Vid en annan bservatin ser vittnet, Bernice Nibett; fera tjfo från sin stua under en änre peri0d bin får en da besök av två män J:mörka verat er Männen påstår si vara från everket men de uppträder stet ch besynnerit Vid förfråan visar det si natur! itvis" att e f verket: f nte J rf nf ra khtrer i mrådet ch inte he er känner ti I männeq Med dyika händeser är det fätt at t inse varförmåna ufn er utveckar en mi Id f rm av parania Mar ar dck en herr,r med båda fötterna O en s k a på JOrden Han v,, att tef"t" vara fysiska farkster ch han har: +öjan Det hä r ä r up pen bart ien ett d iemrt)a för måna ufer När de i sinm tid upptticker att det bkstav! ien ått tr i tefaten v i de nte vara med änre Då bir prberrie"t för strt; det kända bir a I tför knt En iten tröst Kankanske vara,att även ärkeuf en: Kee menar att det finns en, m än iten, de rapprter sm uppenbari en r0r,s i m rent fysiska tinestar UFOåfah r rhört köffip iea9 ch Mr ekänne sin föfjri Efter ettfat r där det paranrmaa e!eme?ritet b ir uppenbrt knstaterar :han : "Detta bet/der att vare si vi vii det eer intemåste vi inkudera:det ckuta ch åtminstne nåraav dess spökika vareser i en stud i av: UF fenmenet Vi den verkie mannen från rymden vara vän ch e si ti känna n Håkan Båmqvist Jhn Maar: Our UFO visiters Saanich tn,s:c:, Canada : Haneck Huse Pub ishers, s : I I I pris käht n b: QOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOO 0 T A C K t" Ch F)St er 0 aussn, GÖteb9r, sm skänkt: AFU ett,strt ppta, böcker ur sin samt:ih av :I!Fd ;r it te;, ratur HJ artt Tack,,, : dbö

8 f R AN S K U F L O P G I A sv E N S K A Den svenska översättninen av JeanCaude Burrets "La nuvee vaue des sucupes VOantes har nu koitrt) it Sm förvarmdes j AFU: s nyhetsbad nr 2 Svensk tite är "UFO Speku fatiner qch faki:a En dku mentatin"" en bra ch taande tite Tyvärr har rden "spekuat iner ch fak ta" fått byta pqts på maet så att det råder förvirrin m bkens krrekta namn Bibiteksreerna ser dck att namnet på!i!ebade! är avörande! Brtseti: från dessa svaheter sm de vis koitrt)er från riinaet är det här en bra bk! Visst finns en de fördmar inbakade Man bör n UFOsammanhan inte vara så tvärsäker sm Pierre Gue rin ch :caude Pher är iband! N har jasett måna rapprter m "sm, röna män" (s 03, 4) ch inte är vä "te fatsfrmen reativt säsynt" (s4)?? Men det mesta är sakit ch krrekt, fta höintressant stff Man får en känsa av UFOfenmenets vidsträckta dimensiner, de måna yttrinarna hs fenmenet Visnen av nåt "f\j stän dit utanför mänski fattninsförmåa" (s 6) dröjer kvar sedan man at ned qken Detta ör materiat (sm Thr vad Berthesen skute ha uttryckt et) "smaskit", men samtidit svårt att hantera ch stppa in i den vetenskapi a apparaten Men knstaterar ranisa tinen SOBEPS en prramörkarin: "inet prbem är å prri antivetenskap it Det ar bara sättet att stude ra en fråa, srri kan vara tt eer d it" (s 226) Om min recensin av Grdn Creihtns en eska översttnn var vrdande, måste denna anmäan av 0 e Öhmans svenska yer sin bi nåt mer åmäd Här finns ett antaf missta ch feaktiheter sm Inte finns f den eneska översättninen Hu ruvida dessa fe redan finns den frans ka riinauppaan har ja just nu Inen möjihet att kntri era (vårt franska ex är på inbindn ri), men OÖ brde kans ke ha märkt feen ch rättat! Nåra exem pe: Genmående knstaterasatt bken byer på n TVseie Aa tidiare kä Creihtn som medverkade ch r nk brde veta! säer att sereri bara ick i raa På s 2 säs att "två pri Ett APteram från Washintn sept vata saiynansutnnar förbjöds"; har nå 970 förtjjer att enrupp kända frska n hört taas m det förut? Rbertsnre försöke övertaa knressen att satsa paneens prtk säs (Cndnrappr 220 mkr på ett "sinaspannsprram" ten, s :9 7) att ranisatinerna APRO ch man trratt en kntakt med utmjr ch Civiian FJyin Saucer nvestiatrs isatiner kan inträffa redan diska civi "shud be watched", ej förbjudas På vår eneratin Har man tänkt över knse s 3 Öhmans översättnin säs vidare kvenserna? En fransk frskare Burrets att Hynek det Craduniverste bk: "Varför inte förbereda si på ett tets abete (det kan i aa fa tkas eventue tt möte med andra ansikten? USA så! > ch på s 230 bir Hynek "under ar har masker v Frankensten skräckinjaan tn år Cåndnkmmittens vetenskap! ie de effekt Det finns faktiskt fk, sm rådivare Sådana apsusar bre nte få påstår att dessa masker skue vara ett passera en sakkunni översättare utan mede för att förbereda människrna inför rätte se! mötet med fysinmier, sm skue kunna Här ch var i bken förekmmer andra miss vara frånstötande " "Verkihetens" UFO ta ch festavninar (se tex s 206rapprter teer för detta; måna vareser 20) Gaey r "försvarsminister" trts är inte vackraatt e på Är då utseendet vad sm skrsvs UFOInf nr /75; vid avsöjande för mtivet? en tid å ÖhmaA var enaerad sm redak Anders Lijeren tinej medarbetare tidskriften Oö kan OfT han v I I I, det har vi b ev s för, JeariCaude Burret: UFO Speku at ner men kanske har det här arbetet jäktats ch fakta!,en dkumentatin Mamö :, fram, vad vet ja?? Berhs fö 97 : 276 s : f I 6 UFOFÖREN INGAR HöR UPP! Hjäp ss att dkumentra svensk UFOhistria AFU:s bibj tek arkiverar inte bara böcker, tidskrifter, kipp, band ch dy utan ckså fören! nmateria sås?ffi medemsbad, prrambad, stadar, amän ined ems att ser, etc Gör det ti I en ree nfrmatin, affischer, verksamhetsberätta atd skicka föreninens materia ckså ti AFU

9 ,9 DATABEHA NDLADE U F O FE NOME N SPSSsystemet, "sm används av scier vid universitet värden runt för databe handin av sciiska bservatins data, används även av SUFOI den danska ranisatinen SUFOis dataexpert, Per Andersen, har jrt enstatstisk studie av 227 rapprter från 975 svensk press har feaktit sats att Andersens f ina "Tidsven! är en databehandin av rapprter i SUFOis arkiv Men vad }a f{)rstått från danskt hå har man paner på nåt f den, väen, frjk! Ufdatai så vi ka,nc:!erbitare ch sta tisttker har nåt: a+t se fram emt! Prjekt URD har km)it med sin första rapprt, en unta på 5 sidr, enoiti ående på eneska En inedande pre sentatin av URDmedarbetaren Rabbe F ehm föjs av två dåta ister sm av ses vi sa f nnehå e: i en typ i sk re S: terpst Här hade det varit på sin pais med nåra förkarinar "för van ir fk" av hur man byer upp reis ter der s v tre avdeninar visas dataframtana frekvenstabeer, er för ika kryssdiaram ch krstabe parametrar i rapprterna Tabeerna har pockats fram med ett standardpa kei av dataprram sm kaas SPSS <Staistia Packae fr the Sacfa Sciences) : Fehm knstaterar att syftet inte är att öra nåra stat istiska tester eier nån utvärderin av det man pre senterar Redanmateriaets iterhet (bara 42 rapprteran 50 ika UFO fenmen) möj ör naturitvis detta Vad man nu vi peka p är att URD är nperatinskart" ch a den nfrma tin man kan tänka få ut av systemet, m man ckså får in infrmatin Och detta är den kcitskq punkten för L:JRD: man har svårt att få medarbetare ute på 7ä!tet smvfya i banketterna, vika är n,så mfa:ttande En kppin ti UFOSvetes fä!tfrskarnät sm visar en vandeutveckin! vre en ;dea isk ösnin sm skuearantera prjektet 5000 intressnta fa från Sverie varje år URD har bett ivenske FNambassadören Thunber presentera prjektet för det utsktt sm skai i:a PP UFO råan på k dardninen CKäIa: DN 27 I > Lyc as man J aneera URD på det internati nej a panet är det bara att ratuera! UFOfrskninen bhöver nåt sådant här (kanske med vissa mdifikatiner), ch varje försök ti systematiserin är ett ste framåt sm ja tycker varje uf brde stödja Sedan måste ja r9 s:åa att URD: s pub ikatiqn r symtmatisk ör prjektets arbete htttiis: mycket pappr, itet resutat! Minst häften av baden URDrapprten är ttat intetsäande ej er meninsöst pprepade tabet er med data sm saknar sinifikans r Anders Lijeren "Tidsven" är enutföri undersöknin av hur fnmenet förde ar si på dynets timmar Möji9en skuteman, sm krit, kunna hävda att det statistiska unera et är nåt för itet (bara 2?7 f a it f Per Andersen ver ifierar Vaee fi? sa" (se även den inedande artiken: i detta nummer!) Fertpet qanska hände ser inträffar mei an k ch k O,med absut maximum mkrin k 2 30 Mdudånta för en! ny, m Indre ::tpp;me an ch 0330 är, sedan aktiviteten sparsam under dynets ö(ria timmar Mindre förändrinar un<;r kväten har säkert sciiska törkarinar+ex nedånen mean 9 3Q ch 20!30 dåd danska TVnyheterna med säkerhet håer måna inmhus Om maimjm k 0336 säer Andersen: "Det kan inte utesutas, att detta maximum måste: hänföras ti en ökad UFOaktivitet vid den anivna t rdpunkten" Denna tes trde t ö redan våra bevisad" se "B r: sic Patterns in UFO bservatins" av Vaee/Pher i FSR n r 34/97 5! Författarna har där stä t anta et rapprterade f a j reatin t i f sciiska data mvd vik a tidpunkter rnänniskr inte bef nner:si i s ina hem Nr antaet taktiskt rappr terade händeser på detta sätt stäis i reati tii antaet E!ente! vittnen far man en kurva sm pekar sky höt uppåt, just k 3 på natten Nåt att tänka på för< UFGSver[es:nattspana re?? Anders L ijeren Prject URD: Reprt n Characte risttcs faufo reprt fie stck ham : URD, 97; 5 s Per Andersen: Rapprt ver bruen af eek trntsk databehaniq,indenfr: ufi, IV SPSSsystemet en krt beskrivese Kbhvn : SUFOI, s Per Andersen: Tidsven Svbr SUFOT,97 46 s

10 UFOs sm 0 K U L T U R F E N O M E N "UFO J i er t i den ch har b J i v"it ett kuturfenmen enm att det träner in på så måna mråden Och ä r öppet för så måna t J kn nar Fören i nar, f i mer, musik mm sm tar upp UFOfenmenet är i hösta rad kuturea företeeser" Detta är den sutsats tre studerande på kuturkmmun ikat insi njen vid Lunds univers rtet drar efter att under nån månad intensivt arbete ha knfrnte rats med i ka insa i "UFOkuturen" : infrmat in från fören inar, UFOböcker, intervjuer med ufer, "t rende", sjättekassare i en ska samt en SF, författare, affärernas e ksakshy e r, LPskivr med rymdmusik, rymdfimer s v Arbetet re suterade i en övers ikt sm r i kti t bra tycker ja sammanfattar UFO sm amänt ku turfenmen i samhä et b and bör v i n brtse från UFO 6 I A N T R sm en kedja av bservat iner c h fråa ss: "Viken effekt har detta på samhäet?" N finns här {ändi t! > mycket att sp i nna på, men för att ha utförts på så krt tid är det hä r ett ä svä :t ch vä enmfört spec i aarbete, sm inte hee r saknar humristiska i nsa Ut d ra ur T rsten Thurens bk "Är det verk ien sant?" fann ja vara av spec i et intresse Ja ilar n fi I bb teket c h ånar den! Man kan hppas att det här rupparbetet får efterföj are ch kan eda ti un i vers i tetsuppsatser på ka nivåer ch med i ka "repp" på ämnet VI hjper ärna ti med basmateria ch tips; Anders L i jeren JIaL!ni, A!! i!h PrEsn &Eva He!:tstrand : UFO ett kuturfenmen? Lund : T97s: Grupparbete på kuturkmmun ikatinsi njens baskurs, ht7 50 s O C K A M E R I K A N S K K U L T P L A T s Me f an 954 ch 970 var måna UFOentusiasters Mecka den åri a sammankmsteh vid Giant Rck i Ka ifrn i enöknen Patsen ädes av framf idn Gere van Tasse, en av 50taets mest väkända kntaktpersner Det var ckså kntaktpersnerna sm dm i nerade dessa massmö ten Första året, 954, det inte mindre ä 5000 persner Gray B?rker har i sin senaste bk anska fint speat stämnj nen ch t d sandan i den sista sammankmsten 970 Det är Inte en vetenskapi bk, men detta betyder inte he I er att den ä r d i Ba rker skriver ut ifrån ett persnt it perspekt iv m uppeveser, diskussiner ch de myriader av nya ntryc han tar emt från a I a hå Det ör att man ätt e ver si med i hände serna Bken är uppdea d i småstycken, där Intryck från mötet, diskuss iner med kända :UFOpersn! heter ch ti bakab ekar vävs samman Samt idit reqörs för eva UFOfa under 970 Barker åter varje känd is han träffar öra sitt va av!årets bästa UFOhändese" Dessa i u stre ras sedan av Ha Crawfrd s utmä rkta teckn inar Inte nån banbrytande bk, men trevi ch J itet nstaisk Jäsn in en un hemmkvä Håkan Bmq vst Gray Barker: Gray Barker at Gant Rck : Ca rksbur, w va Sauceran Pub cqt ins, cp t s : h f t $6 95 R Y M D F L U M Dn Ekins är för mi ett kä nt namn, men eni t bken "Secrets f the UFO", författad ti sammans med Cara Ruecke rt, hqr han varit aktiy f sedan 962 Kntaktpersner ch deras budskap är ett kntrvers ej t ämne Dn Ekins har kncentrerat sitt stud ium t i anay s av budskapen vika kan räkns r tu senta, spec i et de från kärvajanta kä n "nfrmat (nen den här bken är an tinen nnsens e e r det viktiaste du har möji het att ä rf! di", knstateras inednjnsvis Efter att ha ä st budskapen från Affa, Pnnar, & t r ja pöjd att håa mi ti I det förra En mä rk eenhet hs måna männis kr är att betrakta a a meddeanden från "rymdbröderna" ee r "and ra s i dan" sm nåt sm ma n måste kr itiskt dta med tindrande ön Vad man inte tycks inse är att nnsens är nnsens avsett kä an

11 I tn Wisn (Pcket Bks, New Yrk, 97) De festa budskapen är ett tröttsat i Gen6m tanfr iska med itätns"vninar får dissande av "ve and iht", fta ur han kntakt md vad han uppever sm inett snävt kristet ttntperspektiv te ienser från Sirius Trts detta kan Ska detta vara en avancerad civiisa han se med både distans ch humr på t ns tänkande? Den närmast ti hands meddeandena Nåt sm man saknar hs iande förarinen är att meddeande na har sitt ursprun i med i ernas eet Dn Ekins Rymdmänniskrna är visa va reser sm är här för att hjäpa mänsk undermedvetna Men Dn E kins tyck s in iheten, enit budskapen De faktiska te vara mec:tveten m budskapens inteiek bservatinerna er en annan bid av tuba ch psykqiska brister Han ci verkiheten Men hppas kan an j u atercir Ashtar etc med fr i:skt md, L!tan t i d! kritik Intressant är dck att han nte Hakan Bmq v st rar ått det år å tt inducera en "rymd Dn E kiris: Sec;rets t th e UFO /by Dn kntakt" med hjäp av med itatn, varvid EkinsWth Cara Rueckert Luispersnen uppever si erhåa budskap vi från UFOs e, KY : The L/L Cmpany, cp s Hft : Can : $ 6 95 En intressant bk att jämföra med i sam manhanet ä r: "Csmic trier the fina secret f :tne i Iuminati" av Rbert An 6666ba 0 0 F Ö R S V I nn E R 0 u B k, R M U D A T R I A N G E L N 0 0 N E D I E N V I R V E L S T R Ö M b6a6b : Oyckit n :för hest ee rförfattare sm år förrade Tanken att J ypan finns det ina bevis för nåh str, störta r i mrådet p a en "ant!vrtex" myst i sk kraft Bermudatrianen, rap i uften kan kppas ti samma L!rsprun prterar Knstantin K i emrv från Nvs Men, säer vetenskqpsm }nen, va rje sådant Detta är, nyhetsbyrån ti, den svjetiska fenmen sku e, m det exi $terade; mätas den sutsats svjetiska vetenskapsmän upp åv duss i ntas seism s ka stat fner kmmit ti sedan man tait de i ett Arid ra påståenden m atmsfär! <a asrar tvåårit internatinej t prram ti sm "vapriserar" farty eer m främ mande inbandnin från yttre rymden åv sammans med USA, Strbritannien, Frank rikå ch Kanada för rtatt studera havets fä rdas sm "spekuatiner i en rbä kstruktur ch atmsfären i mrådet vid ia svaheten för sensatit:er" sådana Bermudatrianen " påståenden rapprterades nyien utan krrmentar av Nvst i (se New Scientist, Unde rsökn i nen i ånsattes av det svje 5 7 s 6 ) : t i?ka frskninsfartyt Akademik Ver nadsky, sm seade in Bermudamrådet Le6nid Brekhvskikh, rdf i den svje ch kmmunicerad med amerikanska sate tiska ceanrafiska kmmiss i nen, säer iter ch havsbjar sm förde ats över, att man inte behöver ta t det överna mrådet för att sama in data Förr9 turia för att förkara katastrferna srriharen det en hearmada av svje i Bermudatrianeh "Det finns inet tiska frskninsfarty ch man up ptäckte mystiskt i havet förutm dess strsa mycket sm va r int,ressant ch av veten enhet, viken är mycket svår att före skap it värde, men inet sm var mys stä a si Det f \)ns, måna östa tiskt prb em sm ä r mer rntressanta att stu dera än myterna m övernaturia Mnde 970 uppiackte svjet ska frskninsfar ser" ty Jätteika masfrömma r eer "r f nar" Dessa v irveströirimar kan bi km övers i=}tt från: New scientist, 9/3 97, i diarneter ch ;5 kirneter dju pa De s : 64 i " kan iknas vid atmsfäris ka tykner ch Anni : Det tyska prårnrtöd erfartyet MUn ; rör s i havet varv i d de för upp ka ch ns försv r r:nande, med man ch a I t, va+ten från djupen D är knappåst mys nrr m Azrernå n i december vcker tiska, men kan ha rsakat i deer m att säkert debatten t f I nytt iv, rr;jen far havet öppnar si ch suer upp tärty \ tystypens: tekn i sa knst ruktin var tidit mtvistad,

12 2 A S T A T S T I C A L U FO S w E D i s H O F S T U D Y R E P O R T s ( fr rap h s, tab es a n d re f e rences, p ease see p aes 7! ) Data n 602 Swed i s h U FO rep rt s, c ected f rm p u b i s hed su rces such as the U FOz i nes " U FO n f rmat i n" a n d "G COF F n frmat i n " p u s severa bks a nd p ress a rt i c es, were a na yzed ; the case cata ue t h u s esta b i s hed i s tentat i ve y ca ed " SweCat" On y reprts f p h enmena ccu r in i n S wed i sh ter r i try wer:e accepte a n d ma n y h u n d reds f rep rt s rejected as p rqbab y hav i n s6me rd i na ry exp a nat i n, such as s ate i te reen t r i es, b i de s, ba n s, sta rs, p a net s a n d h axes The samp e i s be i eved t be qu i te a t rue : rep resentat i n f the U FO p henmenn i n t he sence f the te rm a s de f i ned by Dr A en fjynek i n h i s :, "The U FO Expe r i ence" The h i h act i v i ty betweeii 0300 a n d 0400 hu rs i s ev i d ent i n t h i s samp e a s i n th e r reprt cata Lies G rap h B re p resents 9707 cases n y, but cn f rms qu i te we i wi ti the ina i n samp e A s i m i a r i, ken e s s i s fu n d i n c u rve C < CE ca ses ), b ut here we d nt f i n d the s h a rp even i n peak Th i s may rep resent a d i f f e rent p atte rn b u t may a s be d u e t the v e r y sma samp e ( 6 cases n y ) 54 ca ses rep rted the mnth f the yea r ( ta b e 3 ) The samp e s riws a tend ency fr s i ht i n s t cc u r t a h i her de ree d u r i n Ma rch and Au u st, but t a : t es s e r de ree;d u r i n May, : fr i nsta nce When the 967 wave caes, wh i h pea ked iii Ma rch, a n d : the 974 cases, wh i c h peaked w i t h 3 0 % f the cases i n Auust, we re remved the rema i n n samp e st i shws a certa n tendency fr Au u st, such a was reprted by Dav i d sn ( 6 ) when t he Octbe r 954 f a p was remved f rqn Ma n i a " The t ren d, as tested w i th t he c h i squa re methd, i s nt, hweve r, very s i n i f i cant cha nces a re reat er than 0 % t hat t he d i st r i but i n wu d cc u r at randm The yea r y d i st r i but n f p a rt i c i pat i n cases i s shwn i n tab e Mre t h a n 7 5 % a re s i ht i ns wh i ch have ccu red s i nce 966 and mre than 50 % r i i nate a fter 97 2 Swed i sh reprte eet i n U FO a s sc i a t i n s we re nt ran i z ed n a w i d e r sea e unt t i the ate 60s a n d ea r y 7Qs Th i s i s the rea sn w h y rep rt s f rm t he 40 s, 50s and 60s a re re at i ve y few Seve ra h u n d red rep rts f t h e " hst f i e rs " w e re nt accepted fr th i s vers i 6n f SweCat The i ntent in i s t keep t hese reprts f rm the 30 s as a sepa rate s amp e fr f u tu re cmpa r i sns 540 reprts had data t shw t he day fthewee k < fa b 4 ) D i st r i but i n i s q u i te even ( ch i squa re va ue 4 36 nt s i n i f i ca nt ), b ut pea ks n Tu es days A Wed nesday h i h act i v i ty, such a s p rpsed by Kee ( 7 ) a n d S a u nd e r s ( ) s pt ev i dent w i t h SweCat, n the cnt ra ry : Wed nesda y s a re at the west eve t f act i v i ty Each reprt was c as s i f i ed accrd i n t Hynek s s i xe a ss system ( ta b e 2 ) 2 cases we re n6t c a ss i f i ed d ue t ac k f t i me data < p rbab y DOs r N s, thu h ) 39 f the cases ( 24 2 % > we re c ass i f i ed as C se Encunte rs 509 reprts had est i mates f the t i me f t h e d ay Data, i n nehu r i hte rva s, i s p resented in a rap h, p ae Th i s rap h, the A c u rve, cnfrms q u ite we i i W i t h ther stat i st i ca t reatments f UFO d ata ( ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4) a n d ( 5 ) 6 % f S wecat ca ses ccu red d u r i n n i ht hu rs, between 00 and 0600 hu rs The S wed i sh cu rve pea ks at between 2200 a n d 230 0, samewhat rater than i n the r cu nt r i es, w h ic h i s i nterest i n The cu rve a has a eak between 400 a n d 600 hu rs i n t he a fte r n n, nt p resent i n : th e r samp es c ( ex cept fr "Maqn i a", ca ses bef re f 962 ) As suested by Va I ee ( 9 ) S wecat was d i v i ded i n t "n i hts f theweek" ( nntnn d a ys ) 50 va i d cases s hwed a remi:rka b e even ness f r d i s t r i b u t h, excep fr a s t i ht de c rease n S u nd a y n i ht s Ch i squ a re be i n n t y 6: f r the samp e a pws me t su est t hat Swed i sh: ca ses a re qu i te even y d i st r i b utd w i th t he n ihts f the week The srriet me p r psed ten d en cy f r s i ht i n s t,ccu r n typ i ca,, "pa rty n i hts" < Wed nesday s, Fr i d ay s, S aturd ays ) i s nt ev i d ent i n Sweden U FO s i ht i ns a re bv i u s y nt p i n k " de i r: i um e ephants" w i tnes s ed wh i e wa k i n hme f rm the p a rty!

13 3 wud wecme any suestins as t n the SweCat cata future anayses ue, exchane f s f miar wrk i as critiscisms n resuts presented here Anders Lijeren 66 PROJECT URD REPORT NO OF A UFO CHARACTERISTIGS REPORT FILt URD stands fr "UFO Reprtin and Data System" The reprt cntain s ver 00 paes f cmputer utput, btained when anay zin the URD reprt fie f June 97 with the statistica prram packae SPSS fie is as yet fairy sma The (42 cases), but n t he ther hand the reprt frm used by URD is unusuay r i ch in detas The re prt can be rdered frm : Internatina URD Fundatn, x 454, S0 26 Stckh m, Swede,, Piease encse a check fr US$ 5, payabe t Intern URD Fundatin, Sweden Swedish resdents can rder t he re prt by sendin 49 Sw kr t psta cheque accunt , Prject URD Pease w rite "Reprt n " rr y ur te;!"! n Res idents in the Nrd i e cuntries shu H: send 54 Sw <r tt he sae accun t c; 09a"? pq90! ; pb9, SVENSK PRESSKRÖN I KA Under,:rubrf ken "Svensk p r ess krönika" sammanförs fr ;m detta nummer ntiser under de ti diare rubrikerna "Svensk uf, i" ch " Artikar i svensk press" Av de "09 k pp AFU mtt 97 var en mycket str :ds nt iser från tee qrambyråer, där v arj e nötis trycktes i ft ast :i ka t i dnnar Den senas te perden h ar varit vaniqt rik på sådana här te erani ika teeram ntser h ar förekmmit sedan mitten av auusti Hea Y:ärden fnr s : r:epresente rad : Japa,n, Madaascar, USA, Arentina, Aust ra i en, Svjet, Sve ri,fe; r rtka, FN, ya Zeaand ch! taien! :, Rättese Artiken "Är det nån där?" av:"sr fttrerheden f i nns { Heets Vec ktidn nr 24/7 ( ej saxns! ) U FO Ä DOWN TO EARTH ANGLE Cutty Sark Sctch Whisky ffer EIOOO fr t he scientific paper r essay t hat cntrtbute the mst tur knw! ede f t he UFO phenmena O O Hw d yu evauate the "ev dence" f sihtins t date? Whatevar yur t herie?, if yu can put up a cn struct ve cnvin ci n arument, Cutty Sar W hisky invie yu t app y fr an entry frm T he prize winnin paper wi be pubished in New Scientist Entries w i I be juded b y a pane D ch aired by the Editr f New Scen:: tist, Dr ernard Dixn,, and inc, u din Patrick Mre and Dr Christph, er Evans Csin date : J une Maximum ent h i 3000 wrds Entry reistratin frms and rues must be appied fr in writin frm : "scientific Paper Cmpetitn", Cutty Sark ( U K Sctch Whisky) Ltd, 4 2 Abemare Street, Mayfair, Lndn W I X 3FE N entry wi be acc:epted un ess accmpanied by a sined reistratn frm Surce: Bad( :cver ad n New Scien: t i st, 2 /2 Dec 97S OOOOOOOOOOOOOOOQOOOQOOOOQOOOOOOOOOOOOOOO :, i Så t i I den vån I $Ja p i"eientat i nen av de mest intressanta artikarna : ia :J!a!:,b:te!:: ch kr i! : aena i:tnetftj Artike: m ene ) smnen hn Sear, Saxns n r 30/7 De fick kr för att de s etf UFO! OmNatina EnquTrers prtssamt it fdetats fem pismn, Saxns nr 3/7 i Q Ta as det småändska j u n ver$m! Ln di avstn INK <;Invar KjÖrk)iGP 2/9 Kj Örk tycker att "det är inte bservati nerna utan bseryatörerna s9m är: det verk it intressanta : T UFOsammanhan" äkjij FQpvei"!::E:!s: efte!:: i n be en vecka UFOS:Ver:ies Gunnar Sche rättaribarmetern den 4/9 m en in, tres,sant UfGbändese med mat/demat"i r:sa tyvär r:: ana"n yma vi+ nen!, H ä r står Gunn p öad Hh t t ttar efter i (yaniettat Tvåhesidr T stra sm!

14 4 and den 27/9 med Sche in ch skept iska uttaanden från F2 ch Sten vn Fr iesen (vn Friesen: "Vdskep ia männ iskr kmmer man ju inen vart med vad man än ör" > Efterföjande Lntens Lv debatt i insändarspaterna Östersund har fått en UFOfören n OrdförandenAnders BerTund intervjuas i östersundspsten den 30/9 Be2öka!:e f rå!!!:y!!!den? E!! j :!k J ar:ht Vid Mamö Interpanetar iska Säskaps 20årsjub JIeum i Rådhushaen framträdde Henry Svenssn, Mar estad (Skånska Dab, 30/9) MI$ hade nder tre daar enaerat föred rashå are i nm v i tt sk i Ida ämnen: astrnm i, rymdfrskn in, parapsyki, med itat in, sp irit ism c astr i (Sydsv Db, 30/9) kvas i vetenskapens värd kan at hända: 7\r:t fi<et avmats annewitz Tinder, Frskn n ch Framste$ spec ianummer m paravetenskap, nr 5/7 samma nr ba ett brev från en Linköp insymnas ist sm stäer ch för si berättiade fråqr m UFOmysteriet Nu ranskar vetenskapen de ckuta fenmenen Artike,,DetBästasept T97av Kendrck Fraz ier <Att nrana undersökn inar kunnat veder fäna Ph i ip Kass undersökn insresutat bekymrar föa US idens språkrör i Sver ie! Jfr art ike i DB, dec 977! > }{ ibrjar: u!!n pfat!as!!ajer:n irn ev iheten Intervju med tekn dr Jens Tetefsen, fys ikärare vid Tekn iska höskan (SvD, /0) "Nu börjar vi ana att det vi kaar fyande tefat kan vara vad vi på andra rr!råden kaar paranrmaa fenmen" Han vet at m röna små män Erik Fre d rikssn med föred rä :p"! hbyh ms bibitek <Nrrrt, 24/0) Ta jmrtecken på avar det kan vara ett DFNrrb:Kur iren "den 2770 mkiruna UFOFören ins ut stä I n i n under kt }{a r: Q e! t! r:ymsep Hesk J e 2å? Med utåspunkt fran art iken i Saxns nr 3/7 e r Lars C mar en kr isten syn på Heseki e s syner i :Svenska kyrkans C!ntra rds "Vår kyrka" nr 4 /Jf)!En qd teri ska bya på a ti än i a fakta ch förkara mr n e äcker nya frår Iden m att Hesek ie mött en ; rymqfrkst ör tvårtm" DefJy9ade!eia!e!! Kåser i av SvenArthur Wiman i veckt idn inen Tr iumf 40/7 i t ns!e tft är i!:ta+! 2kr:atta!t Art ike m UFOSver ie i Se nr 43/7 a r: i fer:s2n,f!fr2kar : FQ an vara besök från annan dimens in 6r i amaria: med emav UFOSverie, arbetar med att bya upp UFOverksamheten i A daen (VästernAIIeh, /) bkf jrs!s!!!ö!e m tmjr:d sa v r 2er: Mackfj ärds undms UFOrupp arranerade infmöte, Juan Manzanares medverkade ( F a u K u r, 3 I ) iths!etfatskb!?e!! ijị irmd: emmar Den 6/TI arranerade Skövdes UFO Center en Infrmat in i ruppens kubbka Kubben har ti mederrmar Vice rdföranden, Tae Bån, har de tre senaste åren intervjat 20 bservatörer <Skövde Nyheter, () IrvrQ i2:t m UFQ"::fe!:e!! Håkan Bström i GT,2/ med den hitt i Is enda pressrea k:t inen på B u hets bk "Med s i n d i s tarfs t ämnet ch vetenskap i a krrekthet kan den dämpa fanat ikerna dess verkia styrka är vad framstående vetenskapsmän, sm studerat UFO:fenmenet, har att säa" Bkmässan i Frankfurt : Ett tiv i med eefant iasis: ent Htmqvist rapprterar T N: T37 : "En art i st sm känner si htad är tefatsvisinären Er ich vn Däniken En man av ädre ade fr iherre Jhannes vn Buttar, har fått rent kr isti framån med sin bk "UFOfenmenet"" fe!!!tnår J "i J ad ie!! bar: 2e!t fjỵan de tefat! Sandv ikens UFOFören ins rdförande Juk Sääreä, pryar på Arbetarbadet Fören inen bi dads i nv 77 ch har nu 32 medemmar (Arbb,4/ ) UFO en rea itet Art ike i Småi Psten den 27, sammanstäd av fyra eever v i d Tekn i kum i Växjö ( art ike n tas b a Lakenheathfa et från 956 upp Ett fa sm, en it senaste uppifter från Enand ch USA, inte är så märk i t A ter das att :dementera, men vem hinner med att skr iva dementier på at??) Än!:uhar i!:enstt t! r:itjf :tjyande tefat" ntervju i GP Nrdväst den 23/T I med SvenGi f Fredr ikssn, GICOFF De trr på f yan,de tefat fven: v i är i na Td:I!e:CJÖnkPsten den 257T men ny

15 5 bi dad fören in i Jönköp iri; Man ör nu prpaanda på stadens sk!r för att skaffa fer med emma r Svensk UFOfrsknin9 vi framtrda i FN AreKarsber mpr]ekturd T DNi7!: "Ja) så ettfant iqt edkt famma P:E p(hmje"= Eu9en Sem itjvm Tunus i Hemmets Jurna nr 46/7 Semi tjv har på p at s i Mskva i nter:v j u at A exnder Kazantsev :t i napeadse e a cymda::e!sr2 Fem mn fran Marysvi e,,ka ifrn ien sparöst br:ta 3 m&nder Hö radiakt i v i tet runt den över ivna b i en (A as, nr 46/7) "UFO en fantast isk verki het" er myndt"heterna svidn"dekr itik"st9ri "Rar taru"ppjunkv ist5 "b< T Skövde Nyheter den 9/2 : "en v a6kuenterad ch höint ressant äsn in u J ntrsiearup Eka te d ra QFQ ar nu bi dåts i A insås Uf Hörnfe dt visadeuf=sver ies st ] fi,m för ett 20ta intresserade Man mnar nu bi Ida en studiecirke e er fören in (Effsbrs Läns T i,dn i n, 2/ i> Lyckat m UFO R and På ssn skr:iver ömsemtt}vsnyut i:vc;j, :skön i tt;erä Fa bk UFO f j ä et" : ( första ut 953 under titen "Fyra ti mrtr" >, SkåQs ka nab, 6/ 2 :!!!acbcc iåj ek! e! O!!! tr!a: e : Artike av Duff Qeuten ( NSD den 272) m en svensk hse rvaiin( av Tunusexp sinen 90 Ernst Öhman (rn a! ed 974) berttade i en NSDIntervju 964 m sin iakttae se Bvarna var fta k yft i a re ån p i s ch Tiyn dt heter Avsn ittia ret Runtserie (nr 5077)hämtad ur Rbert Redfrds bk "The ut aw t ra i " Här berättas krt m åtfua stympni nar av djur i staten Utah, sm sätts i samband med UFObservatiner <Artike t UR /7 ta f ar dck tbr a+t an v ss skepsis ti t de?sa, peku atiner : >måna av mö{stren i "catt e mut i ibtins" har vardasnä r föirk ar i nar ch sambadet med UFO är då it dk4mentei:at:) yt s i yf! iats ip!rs!a: Närbsenat in med ett 0:i<:rf ; vittnen, Uppsaa Nya Tfdniq de 2/ ns! i!y!!!åkn : sk!ai vrl!!å Observat in den t 97IO vid E 3:an, artike i Mar iestadst idnine] den 3/ Han spanar efter U FÖ nte!rvju med Cari Axe ijnzn T FTkb adet östöten den 5/ FQa!!d!: i!!u!a!!förkpjn? Vt!nnei ter yses Köp ins UFO Förenin fick ett annymt brev m en andnin med EMeffekter på en b i samt bserverade hurnan i der <Bärs asb adet, 9/ ) :ufqsveri GES RIKSSTÄMMA : O O Lördaen den 7 apr i 979 i F kets hus i Köp in 4;00 Öppn i nsanförande av Thr va d Berthe fsen 45 Car Axe Jnzn ta ar 4 45 överinenjör Henry Svenssn f 5 30 st i f i men "Frnt i da at r" 6 5 Paus 700 Jan Fje f andar, föredra f 7 30 F råe ch debattpane 9 30 Ri ksstmmån avs utas FÖRKÖP BILJ ETTER Entr 25 krnr B i f jetter kan förhanesbe$t ä f as t m 3/3 enm att beta a i n 25 kr per önskad b i f jett t i, ( f pknt n beta n i nsw (ttt ä i E?; :söm b\i Q, Köp i n s UFOör rn in jett, inabi jetter sänds ut i brev OOOOOOOOOOOOOOOOGDOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOO, 66 UTLÄNDSKA TIDSKRI FTER 09p Fate <C ark Pub C, 70 Future Way Dept: 00026, Mari n, Oh i ; USA) Jan 979 :"The man wh tc=d ked with venusians":by David Stupp e n:trssant artike sm sammanfattar kritiken riiöt"gere Adamsk i Sti mata <P!3x 094, Paris, Texas 75460,USA) F a w inter 97: Spec ia f tidskrift förundersöknin ayhäadetser där dj ur stympat ch d<?dats på :känt sätt (catt e muti tins) Rapprter m fa där UFOs, Bift etc varit Inbandade Intressanta, ruskia rapprter från hea värden QFQ BeEct(Gamb i Pubf, 333 Jhhsn Ave, Brk yn, N Y 206, USA) Jan,:979 : En av få eriösa ti dskri ftersoosi t]s på pnamiu:kn?jden Art i k f ar av V ä kända uffbr "The UFO physica ev i:ence can :

16 6 Bruce Cath i e : The Pu se f the Un i verse : HarmnTc2: dstr av Chares E Tutte, Rutand, Vermnt, USA, i nb, nt be i nred", Jhn Kee "The human ids", B Ann Sate "Recvered the stry f the B i V i an UFO crash", Larry Arnd $ 3 50 Maur i ce Chateaine: Our ancestrs ca mefrm uter space Dubeday, New Yk, 97, 209 s, $7 9 5 (Astrarke: t i ) kxwth ( 92, H i ferest Rad, Offerten, stckprt Ghesh i re SK2 5SE, En and) Nv::Oec 97 : "U FOs tr i ck r treat", f?etty wöö: "se i ev i n i s see i n", Jenny Randes iartt!ij n ( 6 Raydns Rad, Daenh am, Es sex, RM9 5JR, Enand) Autumn 97 : "The catte mutat i n mystery",:dan i e Ger i n "The Warm i nster "th i n" s peaks", Dan i e Ger i n New Sc i ent i st (enesk vetenskap! i t i d skr (ft) 6/3 7 s 739 : "Cranks and t hers", ms ctt i ns syn rå kntrvers i ea ämnen, b a UFOs 6/4 s 27 : Om br i tt i ska statsjärnvä arnas atmd:r i vna tefat, sm nu vem sm hest kan överta patentet på 3/4 s O: Kåser i m UFO bservatner: 575L s 56: Recns i n av The Zetet i c, fenmenskept i kernas t i dskr i ft 29/6 s 924 : Recens i n av "The Månn ach ine" äv Sassn & Da ( se f ö Dän i kens "M i na bev i s" s ) ; 20/7, s 20 : Recens i n av "D i sc i pe f the Gds,, en b i ra f i över Dän i ken av Peter Krassa 7 /, s 46: Ny bk m CIA: s "m i nd man ipuat i ns" 0/ ; s 427 : Ct tin eys feftn avs!öjade av datr i se rad b i dbehandn? 2/9, s 9?6 : POs i t i v recens i n av CJTnWTisns nya bk "Myster i es" NYTT PA BOKFRONTEN V i centejuan Baest:er0ms: OVN s: E Aterrzaje Paza Fenmen & Janes, Barcena, Span, 97?, $ 9 00 <Anays av spanska andn i nar) B i Barry: Ut i mate encunter Pcket Sks,NewYrk, 9 7, 207 s, hft $ 7 5 W etaj ju\dersökn i n av Trav s W a tnf a et) Jean Bast i de : La mem i re des OVN <The UFO s memry) Mercure de France, Pa r i s, f 00, Juan Jse Ben i tez : UFOs : ff e t a dcu ments fthespan i sh vernment Nev i : e Spea rman,, Sudbury, Suffk, Enand, 2 56 s : i, t:4 50!Off i c i e d0kumen, tat i n av spanska fa f f sm jurna i sten Ben i tez erhö" av spanska f f ym i n i s ter et ) t!npt! ij ie fha!:!e i Paradx : the case fr the extraterrestr i a r i i n f man Crwn Pub i shers, New Yrk, 977, 2 s, $ 0 00 (At:rarke i ) Dav i d Ha i se : The m i s s i n seven hurs = GeneraT Pub C, Dn M i Is, Onta r i, Canada ; J S Hatem: We caj ed them ds Van taepress, 5 6 W 34th Street, New Yrk, NY 000, USA, $695 (F rnt i da astrnauter) Ry Jarn i n: :ufos : the extraun i versa,cnnect in: = Exps i t i n Press, H i cks v i e, N Y ; usa, i ii $6, 50 { a str arke i svarta hå etc > j eehjf!e!:s: The spacesh i ps are c m i n K V Pub i cat i ns, Dept FS, Bx 4 9 2, St James, MO ; USA, $ J 50 Dnad Menze: The UFO en i ma : the de f in it iveexptanat i n f the UFO phen menn Dnad Menze and Ernest Taves Dub eday, N Y, USA, 97 7, 297 s, $ 95 <Menzes s i sta bk strt sett samma arumenter i n sm t i d i are) W i I i am Mre: The Ph i ade:ph i a!3per i ment: pr]ect i nv i s i b i Ity Grsset & Dunp, New Yrk, USA BeneNrbere!:!: Secrets f st races BbbsMer ri C, New Yrk, 97 7, 22 $, $ 0 00 (Ter i m c i v i i sat i ner V i ka förs+örde s i s j ä va med kärnvapen fre synda fden) Tdd Zec ke: Under n te i enee Cnt r :: kmmer i USA 97 9 (BI a m C IA : s försök att mörkäa UFOkrascher) faiskjei: Pred i et ns fr the Aqua r i an ae Csm i c Awareness Cmmun i ca t i ns, Oympa, Wash, USA, 977, 34 s Hft, $ 2 00 (Författarens teepat i ska budskap från rymdbröder ) Ruth Starr: Wnders frm the heavens Exr;s (f npress, H i eksv i e, N Y, USA, i I, $7 00 ( Författari nnans ena UFO uppeveser samt tr i er m ursprun ch syfte)

j Kjell Jonsson S" riges

j Kjell Jonsson S riges ISSN 0347-3872 _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni 9-5 05 adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i

Läs mer

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f. - --_------- AFU Newsletter paes 10-1! l l l l ----- ------ Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 9 1968 KUN GL ORLO GSMANNASÄLLSKAPET Meddeande Nr 3/1968 O rdinarie sammanträde i Karskrna den 19 februari 1968 (Utdrag ur prtk) Föredrag edamten Agernn utdrag ur sin årsberättese

Läs mer

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 FISKERIVERKET RAPPORT (1998) 1: 77-105 Från sediment ti fisk - en översiktig studie av Vmbsjöns eksystem 1994-95 Stean F. Hamrin1>, Teresa Ser, Marie Erikssn2>, Jnas Svenssn2, Henric Linge2>, Gertrud Crnberg2>

Läs mer

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7

1937. 100:e årgången. Häfte N:r 7 937. 00:e årgången. Häfte N:r 7 -425- Arsberättese i navigation och sjöfart för år 936. A.vgiven vid Kung. örogsmannasäskapets sammanträde een 3 mars 937 av edamoten C. A. Simonsson. (Forts. från häft.

Läs mer

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Murray,

Läs mer

Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden

Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden Undersökningar över rötskadr i den hebarkade sufitveden under ika huggnings- ch agringsförhåanden Investigatins n decay darnages in whe barked sufite pupwd under different cutting and strage cnditins av

Läs mer

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor.

Proletären. Agitationsblad för Vestmanland. Oktober 1903. Utgiven av Tryckeriföreningen Nerike, Örebro 1903. 6 sidor. Nkagatan 3 702 10 Örebr wwwarkvcentrumse Pretären Agtatnsbad för Vestmanand Oktber 1903 Utgven av Tryckerförenngen Nerke Örebr 1903 6 sdr nskannad av ArkvCentrum Örebr än 20120621 Oktber 1903 Oktber 1903

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg

gitarrkungen Insamling till barn malarialäkaren RISET SKAVER OCH ÄR TUNGT Slavflickan Askalesh, 8, bär 40 kilo på sin rygg SvJ svenska journaens Medems och organisationstidning, Läkarmissionen juni 2014 Årgång 90 MER AFRIKAN ÄN SVENSK maariaäkaren ÅNGRAR INGET KAN JAG ÄLSKA MITT BARN? HENRIETTE BLEV VÅLDTAGEN PÅ ÅKERN RISET

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998

Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 Elfiskeundersökningar i Västra Götalands län 1998 1999:5 1 El fis keun der sök ning ar i Väs tra Gö ta lands län 1998 Publikation 1999:5 ISSN 143 168X Text: Melica och HushållningsSällskapet i Göteborgs

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 954 27 Meddeande från Kung. Orogsmannasäskapet nr. 3/54 Ordinarie sammanträde onsdagen den 3 mars 954.. Yades ti föredragande i vetenskapsgrenen Regementen och förvatding

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 7 1968 G RASMUSSON Synpunkter på ubåtsräddnings materie,--------------------------------------, föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör PETRELIUS inedningsvis för

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 2 1975 KUNGL ORLOGSMANNASALLSKA PET Meddeanden Nr 1/1975. Ordinarie sammanträde i Stockhom den 14 januari 1975 (Utdrag ur protoko) 1. Utsågs edamoten D Sandström ti fö

Läs mer

kunskap för en ny tidkvinnor

kunskap för en ny tidkvinnor SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 3 juni 2015 Årgång 91 Gott med vegetariskt utvada Recept från Green Kitchen traves kunskap för en ny tidkvinnor ujaa: Att inte vara

Läs mer

Gotlands största lokala gratistidning Årgång 10 www.gotlandsannonsblad.com. Erbjudande: Kostnadsfri analys!*

Gotlands största lokala gratistidning Årgång 10 www.gotlandsannonsblad.com. Erbjudande: Kostnadsfri analys!* GOTLANDS Din kaa TORSDAG 19 maj 2011 vecka 20 Gands sörsa kaa graisidning Årgång 10 www.gandsannnsbad.cm Hå de surrande insekerna på avsånd Irrierande, behagiga ch sörande är rd sm skue kunna beskriva

Läs mer

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan Svenska ournaen juni 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen 2 GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enka Hans Rosing äskar siffror Pappa ti nio pojkar Thabie

Läs mer

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk

Många nya medlemmar Kul att spela på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor. NR 2 oktober 2011. medlems - och kundtidning, nyköpings gk medems - och kundtidning, nyköpings gk Många nya medemmar Ku att spea på proffsiga banor! Nöjda kunder, nöjd sponsor NR 2 oktober 2011 ångt mean favoritbanorna? e det som en möjighet. Vinden har vänt!

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1975 DOUGLAS CRONWALL A m m u n itionsövervakn i n g skyddsteknisk kontro THIOfEX och THIODIKT! Nu eutt.: tiitang ur patronj~~~~~~: Uir bitar e biar vior rör o. påtarbeten

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans

ournalen Afrikas röst Räddad av Lek som terapi Carmen fixar tortillan som en dans Svenska ournaen augusti 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen Räddad av Dr Mukwege Tack vare operationen kunde Safi bi mamma Lek som terapi Så förbereds förädraösa för en ny

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136 65 HANDEN INNEHALL:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136 65 HANDEN INNEHALL: MIKROBITEN Årgång: 7 1990 Nummer:1 1 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R O B I T E N c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision

Brukarstyrd brukarrevision 1) Födelseår: 2) Kön: Brukarstyrd brukarrevision»jag var tvek sam när jag av Landstinget i Värmlands öppenvårdspsykiatri 2013 3) Vilken psykiatrisk öppenvårdsmottagning är du inskriven vid? Arvika Hagfors

Läs mer