EGGA kommittémöten Bryssel mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013"

Transkript

1 EGGA kommittémöten Bryssel mars 2013 Kommittémötena hölls denna gång på det gamla anrika hotellet Metropole i centrala Bryssel. Det som utmärkte mötet var ett par ganska roliga incidenter, men också några riktigt tragiska nyheter. Nedan ges en sammanfattning av de frågor som diskuterades i de olika kommittéerna. Samtidigt som våra kommittémöten pågick det även en filminspelning på hotellet, som gav vistelsen där en lite annorlunda prägel. De filmade främst i lobbyn och runt incheckningen, vilket begränsade vår rörlighet ganska mycket. Det var tagning mest hela tiden och då fick vi inte passera mellan hotelloch konferensdel. En liten rolig episod var när en av de engelska konferensdeltagarna lyckades förstöra en scen genom att rycka i en låst hissdörr och när den inte gick upp vände han sig till pickolo i hotelluniform Excuse me but this doesn t work, can you help me please? Varvid pickolon snorkigt svarade med kraftig fransk accent I don t work at the hotel! I m an actor. Den andra lite roliga händelsen var när vi diskuterade Stockholm Stads Miljöprogram och de begränsningar när det gäller användandet av zink, som fått stort fokus inom hela zinkbranschen, då man är rädd att det ska sprida sig till andra städer och länder. En av de nyare EGGA-representanterna bad om ordet och sa glatt Jag tror inte alls att Stockholmsfrågan utgör någon risk för branschen! Jag frågade nämligen myndigheterna i Barcelona om de visste att zink är förbjudet i Stockholm, och de sa nej! EGGA:s VD Murray Cook såg förfärad ut Frågade du dina kunder i Barcelona om de kände till att zink är FÖRBJUDET i Stockholm?? Tycker du att det var en bra idé att upplysa dem om det?? De tragiska nyheterna är att det hänt två olyckor med dödlig utgång i vår bransch under kort tid. Den ena är en riktigt stor explosion i en fabrik i Turkiet. Det sades först att olyckan orsakades av ett större kärl med otillräcklig dränering, men vi har senare fått information om att orsaken ska ha varit felaktig montering av en detalj i grytans värmesystem. Mer information kommer att presenteras när den tekniska undersökningen är klar. Grytan var helt öppen och enligt uppgift var smällen så kraftig att en hel tegelvägg blåstes bort och hela åtta personer omkom. Det går att läsa om olyckan genom att googla på Factory explosion in Turkey för den som vill veta mer. Den andra olyckan hände samma vecka som våra kommittémöten, på en tysk anläggning ägd av en av branschens stora aktörer. Det var nattskift och en operatör utan tillstånd att köra travers valde ändå att lyfta en 20 meter lång balk, men tappade ena änden som föll ned på en annan operatör som befann sig under den hängande lasten. Den operatör som orsakade olyckan var helt traumatiserad och företaget har skaffat fram en psykolog. Det var en grupp utländska operatörer från samma land som jobbat tillsammans på detta nattskift under många år och kände varandra väl, så olyckan var en tragedi för hela gruppen. Speciellt då polisen stängt arbetsplatsen för att utreda om den som orsakat olyckan kunde fällas för vållande till annans död. Frågor som behandlades i miljökommittén Datainsamling för uppdatering av varmförzinknings-bref:en Från och med 2011 ingår IPPC-direktivet i ett nytt direktiv, IED 2010/75/EU, tillsammans med ytterligare 6 andra direktiv. Innehållet i direktivet kan sammanfattas med att verksamheter är skyldiga att förebygga och kontrollera de föroreningar som bildas i processerna. Enligt direktivet är verksamhetsutövaren skyldig att använda BAT "Best Available Techniques", dvs. bästa tillgängliga teknik som finns på marknaden för att förebygga och kontrollera sina utsläpp. Det är nu dags att uppdatera BREF:en som visar vad som anses vara bästa tillgängliga teknik när det gäller miljöfrågor på varmförzinkningsanläggningar. Det kommer att väljas ut referensanläggningar i respektive land, vars tekniska lösningar när det gäller utsläpp mm kommer att ligga till grund för de krav som ska ställas på övriga anläggningar. En fråga som togs upp var vem som bestämmer vad som ska anses som bra teknik? Ska myndigheterna bestämma detta? Det finns ingen formell beskrivning angående vad som kan förväntas. Vad är en rimlig nivå?

2 Referensanläggningarna bör utses i samarbete med industrin för att inte kraven ska bli orealistiskt dyra för anläggningarna. EGGA:s medlemsländer ska ta reda på vilka aktiviteter inom detta område som myndigheterna i de olika länderna vidtagit. Tydligen har arbetet kommit igång i Italien, och man har ökat fokus på farliga metaller i jord, vilket är ett problem för de äldre anläggningarna, som kan lida av tidigare utsläpp. Klassificering av zinkklorid och zinkammoniumklorid Två produkter som förekommer i varmförzinkningsprocessen, båda i flussen samt zinkklorid som bildas i avbränningsbadet, är nu klassificerade på en rad olika bedömningsgrunder. Zinkklorid har varit klassificerat sedan tidigare, under ett annat direktiv. Produkterna klassas bland annat som mycket giftiga för vattenlevande organismer, både akut och med långvariga effekter. Klassificeringen påverkar Servesodirektivet, ett direktiv för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor inom industrin. Om man lagerhåller över en viss mängd av en klassificerad kemikalie måste en riskanalys göras och man ska upprätta en handlingsplan för åtgärder vid olycka. Detta berör främst stora varmförzinkningsanläggningar som lagerhåller stora mängder kemikalier. Även avfallsdirektivet påverkas. Vattendirektivet Som vi nämnt flera gånger är zink inte ett prioriterat ämne i vattendirektivet, men detta är ett område som hela tiden måste bevakas då direktivet kommer att uppdateras, och det finns ett intresse från myndigheter i vissa länder att se zink på listan. Zinkbranschen har en grupp med supporters bland Europaparlamentarikerna, vilka arbetar för att motverka listning av zink. Från myndighetshåll har det föreslagits att det ska finnas en koppling mellan REACH och vattendirektivet. Zink i kontakt med dricksvatten Revision av en tysk standard, DIN , för material i kontakt med dricksvatten, har medfört diskussioner angående om varmförzinkat stål är lämpligt för detta ändamål eller inte. Tester för zinkmigration har utökats i tid från 26 till 52 veckor. Det görs även tester för att kontrollera om de halter av järn som lämnar äldre rör, där zinkskiktet förbrukats, ligger under tillåtna gränsvärden. Tillåtna gränser för järn i vattnet är 0.2 mg/l och för zink 3.0 mg/l. När det gäller innehåll i zinkbadet ges följande begränsningar: bly max 0.1%, kadmium max 0.01%, arsenik max 0.02%, tenn max 0.01% samt vismut max 0.01%. Hittills har testerna dock visat att man ligger väl under gränsvärdena. Tillåtet gränsvärde för bly i legeringar Sverige har lagt fram en EU-motion om att gränsen för tillåten halt av bly i legeringar ska sänkas från nuvarande gräns på 0.3% till 0.03 %. Detta är ett problem för varmförzinkningen i de länder i Europa där högre blyhalter i zinkbadet används. Frågor som behandlades inom den tekniska kommittén Magnelis och andra zink-aluminium-magnesiumlegeringar för tunnplåt - KIMAB:s litteraturstudie Litteraturstudien har visat att de flesta studier som hävdar god självläkning på dessa material är utförda på 1 mm tjock plåt. När det gäller de påstått goda korrosionsegenskaperna så baseras dessa helt och hållet på accelerade test i saltdimma. I inledningen till ISO-standarden för saltdimmeprovning, ISO 9227, står det att testen inte ska användas för att jämföra olika material, vilket Magnelistillverkaren Arcelor Mittal hela tiden gör. Det har också visat sig att accelererade test utförda i olika laboratorier kan ge helt olika resultat. Förändringar av förutsättningar vid testen har också mycket stor inverkan. Som exempel kan nämnas

3 en kurva i KIMAB-rapporten som visar hur mycket bättre Magnelis är jämfört med varmförzinkat stål. Vid testförhållandet 20 C och 80% RH (relativ fuktighet) är Magnelis 10 ggr bättre. Vid 20 C, och en cyklisk fuktväxling mellan 55 och 90% RH är Magnelis däremot endast ca 2 ggr bättre. Accelererade test har även visat sig kunna ha dålig reproducerbarhet. Vissa av EGGA:s kommittémedlemmar ser mycket allvarligt på hotet från Magnelis, medan andra menar att det inte är så farligt, då det alltid kommit och gått produkter som har marknadsförts som bättre än varmförzinkat. Det diskuterades vilka åtgärder EGGA ska vidta för att möta marknadsföringen av Magnelis. För det första informera om/visa att accelererad saltdimma inte är en inte är lämplig testmetod. Det föreslogs även att EGGA borde göra egna exponeringsförsök. Om detta ska göras är det viktigt att följa gällande standarder för att göra resultatet kraftfullt. Se även information angående detta under referat från Marknadskommittén. CE märkning och FPC (Factory Production Control) Varmförzinkaren kan enligt EGGA inte bli certifierad enligt EN men kunden (stålkonstruktören) måste kunna visa att verksamhet som utförs av underleverantörer görs på rätt sätt. Detta kan göras med hjälp av dokument som nu håller på att tas fram i samarbete med den internationella branschorganisationen för stålförbunden i Europa. Varmförzinkaren kan välja om man vill certifiera sig enligt dessa, men enklast är att inkludera dem i det normala ISO 9000 systemet. Huvudkravet är att varmförzinka enligt EN ISO 1461 och ha rutiner för spårbarhet. Problemet är att certifieringsfirmorna undanhåller detta då de gärna vill sälja sina tjänster. Det går dock inte att sätta ett CE-märke på själva varmförzinkningen. Om stålkonstruktören är orolig för att varmförzinkningen kommer att påverka lastbärande kapacitet så finns EGGA:s guideline för LMAC + efterkontroll av varmförzinkat gods, se nedan. Guideline för att undvika risken för smältmetallsprickor (LMAC) Som nämnts tidigare vill EGGA ta fram ett enklare dokument än DASt guideline när det gäller frågorna runt LMAC. EGGA:s arbetsgrupp för denna känsliga fråga har gjort en kompromiss när det gäller begränsningen gällande legeringsämnena. Liksom tidigare finns det två grupperingar i den här frågan. Den ena, med Tyskland i spetsen som anser att badsammansättningen, och då framförallt tenninnehållet, är av störst betydelse för uppkomsten av smältmetallsprickor. Den andra, bestående av Holland, Belgien och Frankrike, anser att om varmförzinkningen utförs på rätt sätt så fungerar även tennlegerade bad utan problem. Tennhalten har nu satts till max 0.1% och summan av blyhalten + 10 ggr vismuthalten får max uppgå till 1,5%. Det har även föreslagits att man ska följa det inspektionsschema som finns i DASt guideline när det gäller kopplingen till badsammansättningen. Standard för varmförzinkad armering - pren10348 Framtagandet av en Europastandard för varmförzinkad armering går långsamt. Det finns dock en fungerande standard i Finland, vilken bland annat används av armeringsproducenten Celsa Steel Oy och deras kund Marintek. Marintek gör pontoner i betong som exporteras över hela världen, även till Kina. Genom att använda varmförzinkad armering kan de minska täcklagret betong och därmed spara vikt. Pontonen blir på så sätt både billigare att producera men även att transportera till kund. Standard för kontinuerligt belagd plåt EN Standarden EN för kontinuerligt belagd plåt kommer efter revidering även att omfatta Zn-Al-Mglegeringar. Därmed kommer det alltså att finnas en standard för Magnelis, något som hittills saknats.

4 Varmförzinkat stål och brand Projektet Zincfire som var tänkt att utföras vid Tammerfors Tekniska Universitet med finansiering från en Europafond har tyvärr inte fått finansieringen godkänd och andra möjligheter att täcka kostnaderna måste undersökas. Avsikten med projektet är att visa att varmförzinkat stål klarar sig bättre än obehandlat kolstål i händelse av brand, då inledande studier indikerat att så är fallet. Om detta skulle kunna visas i ett forskningsprojekt öppnas nya affärsmöjligheter, då materials brandegenskaper har blivit alltmer intressanta. Visst arbete inom detta område har utförts av franska förzinkningsföreningen i samarbete med offshoreindustrin. I Storbritannien marknadsför färgtillverkare färg som både är brand- och korrosionsbeständig. 15 minuters brandresistans är kravet för öppna ytor, t ex bilparkeringar. 40 minuter kan vara möjligt med varmförzinkat stål, men detta måste utvärderas. Frågor som behandlades inom marknadskommittén Marknadskommittén har en ny ordförande, Holger Glinde från tysklands förzinkningsförening. Holger inledde sitt första möte med att fråga vad EGGA:s medlemmar förväntar sig av marknadskommittén. Flera av deltagarna menade att bemötande av hotet från Magnelis och andra tunnplåtsprodukter är en viktig fråga. Här finns det en arbetsgrupp inom EGGA. KIMAB-rapporten diskuterades också flitigt; ska den vara öppen för allmänheten eller inte? Man var överens om att vi måste vara försiktiga med hur informationen används. T ex står det att det galvaniska skyddet är bra för ZnAlMg-produkter, men detta bygger på en enda studie, av 1 mm tjock plåt. Tunn plåt har tunna kanter och är därmed lättare att skydda galvaniskt. Magnelis finns i tjocklekarna 0.46 till 6 mm. Man kan fråga sig hur det är med det galvaniska skyddet på en 6 mm plåt? Under mötet visades en reklamfilm om Magnelis som Arcelor lagt ut på Youtube. Den var riktigt bra gjord; trovärdig, snygg och med en rad nöjda kunder som uttalade sig. Det är uppenbart att man är ute efter att ta marknadsandelar från styckeförzinkningen. Arcelor lämnar 20 års garanti på Magnelis för takplåt vem skulle inte känna sig övertygad av detta faktum? Vidare framhåller Arcelor att Magnelis är miljövänligt pga tunna skikt som spar naturresurser samt lågavrinning av zink, pga den goda korrosionsbeständigheten. Man påstår även att Magnelis ger mindre mängd rökutveckling vid svetsning och har utmärkta egenskaper i betong och jord (det sistnämnda vet vi dock att det inte stämmer). Vidare framhålls att kundernas logistik underlättas, då de kan producera allt på samma ställe och inte behöver skicka gods på förzinkning. Hur stort är användandet av Magnelis idag? Vi vet inget om tonnaget på denna produkt i dagsläget. Det är, enligt vad vi känner till, endast en fabrik som producerar Magnelis. EGGA-kommittén konstaterade att reklamfilmen är riktigt bra gjord och att Magnelis nu är ett starkt varumärke. Arcelor är noga med loggan och att produktinformationen finns på alla språk. Dock tvekar Arcelor tydligen att ge 20 års garanti om kunden bearbetar materialet mekaniskt. Detta tyder på att skiktet kanske spricker eller flagar vid sådan hantering. Följande aktiviteter föreslogs för att bemöta hotet från zink-aluminiummagnesiumlegeringarna: Ta fram ett FAQ Sheet (Frequently asked questions) där man jämför styckeförzinkad och förbelagd plåt. Styckeförzinkning har många fördelar: tjocka skikt, fullständig täckning, bevisad livslängd, inga skador i skiktet vid formning då denna sker före förzinkning. Ta fram teknisk information angående riskerna med missledande resultat baserade på accelererade test. Tyska föreningen har tagit fram en katalog över alla de material och ytbeläggningar som konkurrerar med varmförzinkning. Dokumentet är tänkt för säljare, för att de ska kunna stärka sin argumentation. Ecomarketing EGGA har beslutat att uppdatera den livscykelanalys som ligger till grund för de EPD:er man tidigare tagit fram.

5 Data från insamlingen kommer att finnas tillgängligt via internet, där man kan se vilka företag som deltar, men inte deras data. Kommittémedlemmarna var lite oense om vikten av detta arbete. EPD:er behövs, men det är ganska dyra att ta fram och det kan vara svårt för medlemmarna ute i landsföreningarna att se nyttan av dem. Just nu är pris och överlevnad det centrala för kunderna, men när det blir bättre tider blir miljövänliga produkter allt viktigare, varför det trots allt är viktigt att genomföra detta arbete. Räkna på pris! Franska föreningen har utvecklat ett webbverktyg för arkitekter och konstruktörer. I verktyget kan man välja olika profiler i olika längder, plåtar mm och få fram vikten på en konstruktion och sedan även priset för att varmförzinka konstruktionen. Verktyget är tänkt att att kunna användas så att beställare kan räkna ut vad det kommer att kosta att varmförzinka och jämföra detta med kostnaderna för att måla en konstruktion. Man kan ju lite försynt undra hur de kommit fram till de prisuppgifter som presenteras, då detta inte får bestämmas centralt pga kartellreglerna. Kanske är det endast exempel på priser? Frågor som behandlades på EGGA:s styrelsemöte Företaget Zinco Service Srl, med verksamhet i många olika länder, lämnar italienska föreningen och även EGGA efter en dispyt med förzinkningsföreningen Italien. Zinco UK Ltd (som kommer att hålla föredrag på NG:s konferens i Finland) stannar dock kvar som medlemmar i Storbritanniens förening. EGGA:s ekonomi och förslag på fördelning av pengar mellan olika projekt gicks igenom. EGGA liksom många av landsföreningarna påverkas ekonomiskt av de svåra tiderna, och det gäller att investera de tillgängliga pengarna i rätt aktiviteter. Anmälningsmöjligheter till Assembly öppnar nästa vecka. EGGA har lyckats få flera sponsorer till konferensmiddagen, bla Pilling. Tonnagestatistiken från de olika länderna presenterades. Italien och Spanien har båda tappat hela 20 % mellan år 2012 och Italien har dessutom tappat många medlemmar, då antalet sjunkit från 44 till 35. Ungern visar kraftig uppgång på grund av att man nu även inkluderat en uppskattning av icke medlemmars tonnage, vilket inte gjordes förra året. Vissa stora varmförzinkningskoncerner med verksamhet i flera länder lämnar de dyra landsföreningarna som t ex Tysklands och Frankrikes föreningar, och är istället med i de länder där både föreningens och deras egen verksamhet är mindre omfattande. Detta ger lägre kostnad men samma tillgång till EGGA:s information och konferenser mm. Flera protesterar nu och efterlyser en gemensam policy. Det ska inte vara tillåtet med denna form av medlemskap, utan avsikten är naturligtvis att man är med i alla landsföreningar där man är verksam. Frankrike har ett aktuellt problem just nu. Man har tappat en stor medlem och föreningens VD har slutat. Även ordföranden fick bytas, då den tidigare ordföranden tillhörde det företag som lämnade föreningen. Summeringen av årets vårmöte inom EGGA var att det tyvärr verkar gå lite dåligt för de flesta, och att konkurrensen från både lågprisländer och från förbelagd tunnplåt är belastande. Samtidigt finns det mycket samlad kunskap och även en ökande vilja till samarbete mellan EGGA:s medlemmar.

EGGA Kommittémöten i Budapest 14-15 mars 2012

EGGA Kommittémöten i Budapest 14-15 mars 2012 EGGA Kommittémöten i Budapest 14-15 mars 2012 Miljökommittén IPPC och IED Den 1 januari 2007 trädde IPPC-direktivet i kraft. IPPC står för "Integrated Pollution Prevention and Control" och är ett EU-direktiv

Läs mer

EGGA Kommittémöten Paris 17-18 november 2011

EGGA Kommittémöten Paris 17-18 november 2011 EGGA Kommittémöten Paris 17-18 november 2011 EGGA kommittémöten genomfördes denna höst i Paris. Nedan ges en sammanfattning av de frågor som berördes inom de olika kommittéerna samt på styrelsemötet. Marknadskommittén

Läs mer

EGGA kommittémöten i Bryssel 25-27 mars 2009

EGGA kommittémöten i Bryssel 25-27 mars 2009 Stockholm 2009 04 07 EGGA kommittémöten i Bryssel 25-27 mars 2009 EGGA:s kommittémöten genomfördes i Bryssel i Belgien i slutet av mars. Idén är att alltid hålla vårens kommittémöten i Bryssel för att

Läs mer

Smältmetallsprickor i varmförzinkat stål - kan det drabba oss??

Smältmetallsprickor i varmförzinkat stål - kan det drabba oss?? Smältmetallsprickor i varmförzinkat stål - kan det drabba oss?? Ett par uppmärksammade fall har förekommit i England och Tyskland Senaste fallet i Tyskland - fotbollstadium i Kaiserslautern Varmförzinkad

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

EGGA kommittémöten november 2008 i Madrid

EGGA kommittémöten november 2008 i Madrid EGGA kommittémöten 12-13 november 2008 i Madrid En bekymmersam stämning präglade höstens kommittémöten inom den europeiska varmförzinkningsföreningen EGGA. På miljösidan hänger EU:s vattendirektiv som

Läs mer

Tillverkarperspektivet

Tillverkarperspektivet Tillverkarperspektivet Mårten Sohlman, Svensk Armaturindustri marten.sohlman@tebab.com 1 Tillverkarperspektivet Minns detta: 1. Kunden bestämmer 2. Aktiv produktutveckling Aktivt miljö- och hälsoarbete

Läs mer

NYA LJUSA IDÉER NYA LJUSA IDÉER

NYA LJUSA IDÉER NYA LJUSA IDÉER NYA LJUSA IDÉER NYA LJUSA IDÉER EN SVENSK INNOVATION SOM GÖR VÅRA GATOR SÄKRARE OCH MER MILJÖVÄNLIGA Northcones belysningsstolpar utgör en verklig revolution inom väg- och parkbelysning. Med hjälp av vår

Läs mer

EGGA kommittémöten i London

EGGA kommittémöten i London EGGA kommittémöten i London EGGA:s höstmöte hölls denna gång i London 3-6 november i den gamla anrika byggnaden Institute of Directors. Nedan ges en sammanfattning av de frågor som diskuterades inom de

Läs mer

Varmförzinkning enligt en ISO 1461 och CE- märkning av stålkonstruktioner enligt EN 1090

Varmförzinkning enligt en ISO 1461 och CE- märkning av stålkonstruktioner enligt EN 1090 Guideline Varmförzinkning enligt en ISO 1461 och CE- märkning av stålkonstruktioner enligt EN 1090 Juli 2014 European General Galvanizers Association Innehållsförteckning 1 CE märkning och EN 1090 för

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

Nordic Galvanizers höstmöte i Solna 24-25 september 2009

Nordic Galvanizers höstmöte i Solna 24-25 september 2009 Nordic Galvanizers höstmöte i Solna 24-25 september 2009 Föreningens höstmöte var denna gång förlagt till Solna strax utanför Stockholm, och hade samlat ett femtiotal deltagare. Efter en gemensam lunch

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Protokoll styrelsemo te

Protokoll styrelsemo te Protokoll styrelsemo te 2014-02-14 Tid: fredag 14 februari 2014, kl 09.30-12 Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm 1. Mötet öppnas Ordföranden Berndt öppnade mötet. 2. Fastställande av dagordning

Läs mer

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord

Konvergens. Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord SV SV Konvergens Vanliga frågor (FAQ) om den gemensamma praxisen CP 3. Särskiljningsförmåga Figurmärken som innehåller beskrivande/ej särskiljande ord A. GEMENSAM PRAXIS 1. Vilka myndigheter kommer att

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

EN ISO 1461:2009. Förändringar och nyheter!

EN ISO 1461:2009. Förändringar och nyheter! EN ISO 1461:2009 Förändringar och nyheter! Största förändringen skikttjocklekarna! Tabell 3: Minimumvärden för skikttjocklek och skiktmassa på föremål som inte är centrifugerade Föremål och godstjocklek

Läs mer

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner Helhetsleverantör av stålkonstruktioner EN 1090-1 ABT-BALKEN AB Niclas, Torsten och Johan Salomonsson ABT-Balken AB helhetsleverantör av stålkonstruktioner ABT-Balken är familjeföretaget som sätter kunden

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket

Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Räcket för tuffa tag i vinterklimat vägräcket Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning och vårt huvudkontor

Läs mer

Regelverk rörande båtbottenfärger

Regelverk rörande båtbottenfärger Miljöförvaltningen Avdelningen för hälsoskydd PM Sida 1 (5) 2017-05-10 Användning av båtbottenfärger som innehåller biocider regleras både genom miljöbalken och EU:s biocidförordning. Dessa lagstiftningar

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG

SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG VILKA ÄR VI OCH VAD KAN VI PÅ YTCENTER HJÄLPA DEJ MED? Ytcenter är ett företag där alla har mer än 30 års erfarenhet

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Zink och koppar som byggmaterial

Zink och koppar som byggmaterial Zink och koppar som byggmaterial Annikki Hirn Nordic Galvanizers Pia Voutilainen SCDA Vilka är vi? Nordic Galvanizers är en branschorganisation för företag som arbetar med varmförzinkning av stål SCDAs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

Rapport 2007:7. Brunnsborrning

Rapport 2007:7. Brunnsborrning Rapport 2007:7 Brunnsborrning Brunnsborrning Rapport 2007:7 Konsumentverket 2007 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Tänk efter före!... 4 Ställ frågor och skaffa svar!... 5 Jämför pris och avtalsvillkor!...

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

Varmförzinkning i nickellegerade bad för och nackdelar

Varmförzinkning i nickellegerade bad för och nackdelar Varmförzinkning i nickellegerade bad för och nackdelar Varför nickel? Nickel minskar reaktiviteten inom Sandelinområdet, så att problemen med extremt tjocka skikt med dålig vidhäftning blir mindre Minskar

Läs mer

Aktiviteter inom EGGA

Aktiviteter inom EGGA Aktiviteter inom EGGA Följande länder är medlemmar i EGGA: AUSTRIA Fachverband der Eisen-und Metallwarenindustrie Österreichs BENELUX Zink Info Benelux CZECH & SLOVAK REPUBLICS Czech and Slovak Galvanizers

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. HANDELSNAMN Användningsområde. Tillverkare Företag

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. HANDELSNAMN Användningsområde. Tillverkare Företag 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN Användningsområde av kantbockad eller rullformad plåt, balk, reglar mm i bärande och icke bärande lättbyggnadskonstruktioner med beklädnad

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Varför rostar armering i betong?

Varför rostar armering i betong? Licavhandling Johan Ahlström, populärvetenskaplig sammanfattning (JT 2014-08-28), sida 1 av 6. Varför rostar armering i betong? Armering ingjuten i betong har normalt sett en mycket låg korrosionshastighet.

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Handbok i varmförzinkning Den uppdaterade versionen av Handbok i varmförzinkning har tryckts på danska i april 2006. Upplaga: 5000 ex Förbeställt: 2300

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram

Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram 3330 Nr 341 Kompletterande utredning av grundvattnens karakteristika som vid behov skall tas fram Bilaga 2 a 1. Geologiska karakteristika för grundvattenförekomsten inbegripet utsträckning och typ av geologisk

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Välkommen! i1

Välkommen! i1 Miljötänkande och säkerhet är idag prioriterade områden där människor är involverade. Inte minst vid användandet av slangar och ledningskomponenter har vi en ökad medvetenhet och intresse för att klara

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Industriutsläppsdirektivet (IED)

Industriutsläppsdirektivet (IED) Page 1 of 5 Industriutsläppsdirektivet (IED) Riksdagen har beslutat om hur EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, ska införlivas i svensk lagstiftning. Regeringen planerar att besluta om nya och ändrade förordningar

Läs mer

Protokoll styrelsemo te

Protokoll styrelsemo te Protokoll styrelsemo te 2013-09-09 Tid: Måndag 9 september 2013, kl 09.30-12 Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm Närvarande: Ej närvarande: Hans Hansson, Durgo Mikael Hansson, Ostnor Berndt

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

med internationell närvaro

med internationell närvaro JACQUET med internationell närvaro världsledande användare av rostfri kvartoplåt 43 medarbetare 3 enheter i 20 länder / 21 produktionsenheter 7,500 kunder i 60 länder omsättning 23 M5 7 20 7500 60 23 3

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på de kvarvarande ca 30 omätta båtskroven av föreningens

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Rapport till Västerhaninge Båtsällskap Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar, zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta

Läs mer

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 1. Sammanfattning Under hösten 2007 genomförde Livsmedelsverket ett projekt vars syfte var att undersöka om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar.

2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificeras ej som farligt enligt EG-direktivet rörande farliga ämnen och direktivet rörande farliga beredningar. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktbeteckning Leverantör Akzo Nobel Functional Chemicals bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31 334676767 E-postadress

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION ADRESSER... 3 Necks Electric AB... 3 SAMARBETSPARTNERS... 3 CERTIFIKAT... 4 STÅLKONSTRUKTIONER... 5 GJUTGODS... 6 Kontroll Provning... 6 2 (6) ADRESSER NECKS ELECTRIC

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat

Läs mer

PE som rörledningsmaterial ur en ledningsnätsägares perspektiv. Fredrik Johansson, VA-ingenjör, Materialförsörjning

PE som rörledningsmaterial ur en ledningsnätsägares perspektiv. Fredrik Johansson, VA-ingenjör, Materialförsörjning PE som rörledningsmaterial ur en ledningsnätsägares perspektiv Fredrik Johansson, VA-ingenjör, Materialförsörjning Vem är Fredrik VA-ingenjör Göteborg Vatten 2011-2013 VA-ingenjör Stockholm Vatten 2013-

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental 2010-10-05 Workshop Miljösamverkan Skåne Program

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet.

Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet. LUNDA YTBEHANDLING: HH TOVEKO Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet. Under sextio år har företaget ägnat sig åt olika

Läs mer

Framtidens byggvarudeklaration. Omvärldsanalys

Framtidens byggvarudeklaration. Omvärldsanalys Framtidens byggvarudeklaration Omvärldsanalys Viktiga omvärldsfaktorer för byggnadsmaterial Ökad drivkraft från frivilliga system för certifiering av byggnader Gemensam marknad inom EU Harmoniserade standarder

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

IT-säkerhet i det tillverkande företaget

IT-säkerhet i det tillverkande företaget IT-säkerhet i det tillverkande företaget Henrik Carnborg System Service Engineer, Sweden Operations Joakim Moby IS Security Assurance & Business Engagement Lead, Corporate IS 2011-09-28 Kort introduktion

Läs mer

Påbörja processen med att rena Farstaviken!

Påbörja processen med att rena Farstaviken! Motion till Kommunfullmäktige den 21 februari 2018 Påbörja processen med att rena Farstaviken! Mitt i centrala Gustavsberg ligger Farstaviken, ett av Stockholms farligaste vattenområden, ett så kallat

Läs mer

Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden

Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden Staffan Asplind Naturvårdsverket Åf Industrikonferens - Värme- och Kraftkonferensen 10 november 2010 Budskap Ja visst ändras BMT! Ja visst ändras

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

Stockholm 2010-02-28

Stockholm 2010-02-28 Stockholm 2010-02-28 Naturvårdsverket 106 38 Stockholm Ang. underhandsremiss av SNV m fl myndigheters förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128. Föreningen Foder och

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-29

STÄDPOLICY 2015-01-29 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-29 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer