EGGA kommittémöten Bryssel mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013"

Transkript

1 EGGA kommittémöten Bryssel mars 2013 Kommittémötena hölls denna gång på det gamla anrika hotellet Metropole i centrala Bryssel. Det som utmärkte mötet var ett par ganska roliga incidenter, men också några riktigt tragiska nyheter. Nedan ges en sammanfattning av de frågor som diskuterades i de olika kommittéerna. Samtidigt som våra kommittémöten pågick det även en filminspelning på hotellet, som gav vistelsen där en lite annorlunda prägel. De filmade främst i lobbyn och runt incheckningen, vilket begränsade vår rörlighet ganska mycket. Det var tagning mest hela tiden och då fick vi inte passera mellan hotelloch konferensdel. En liten rolig episod var när en av de engelska konferensdeltagarna lyckades förstöra en scen genom att rycka i en låst hissdörr och när den inte gick upp vände han sig till pickolo i hotelluniform Excuse me but this doesn t work, can you help me please? Varvid pickolon snorkigt svarade med kraftig fransk accent I don t work at the hotel! I m an actor. Den andra lite roliga händelsen var när vi diskuterade Stockholm Stads Miljöprogram och de begränsningar när det gäller användandet av zink, som fått stort fokus inom hela zinkbranschen, då man är rädd att det ska sprida sig till andra städer och länder. En av de nyare EGGA-representanterna bad om ordet och sa glatt Jag tror inte alls att Stockholmsfrågan utgör någon risk för branschen! Jag frågade nämligen myndigheterna i Barcelona om de visste att zink är förbjudet i Stockholm, och de sa nej! EGGA:s VD Murray Cook såg förfärad ut Frågade du dina kunder i Barcelona om de kände till att zink är FÖRBJUDET i Stockholm?? Tycker du att det var en bra idé att upplysa dem om det?? De tragiska nyheterna är att det hänt två olyckor med dödlig utgång i vår bransch under kort tid. Den ena är en riktigt stor explosion i en fabrik i Turkiet. Det sades först att olyckan orsakades av ett större kärl med otillräcklig dränering, men vi har senare fått information om att orsaken ska ha varit felaktig montering av en detalj i grytans värmesystem. Mer information kommer att presenteras när den tekniska undersökningen är klar. Grytan var helt öppen och enligt uppgift var smällen så kraftig att en hel tegelvägg blåstes bort och hela åtta personer omkom. Det går att läsa om olyckan genom att googla på Factory explosion in Turkey för den som vill veta mer. Den andra olyckan hände samma vecka som våra kommittémöten, på en tysk anläggning ägd av en av branschens stora aktörer. Det var nattskift och en operatör utan tillstånd att köra travers valde ändå att lyfta en 20 meter lång balk, men tappade ena änden som föll ned på en annan operatör som befann sig under den hängande lasten. Den operatör som orsakade olyckan var helt traumatiserad och företaget har skaffat fram en psykolog. Det var en grupp utländska operatörer från samma land som jobbat tillsammans på detta nattskift under många år och kände varandra väl, så olyckan var en tragedi för hela gruppen. Speciellt då polisen stängt arbetsplatsen för att utreda om den som orsakat olyckan kunde fällas för vållande till annans död. Frågor som behandlades i miljökommittén Datainsamling för uppdatering av varmförzinknings-bref:en Från och med 2011 ingår IPPC-direktivet i ett nytt direktiv, IED 2010/75/EU, tillsammans med ytterligare 6 andra direktiv. Innehållet i direktivet kan sammanfattas med att verksamheter är skyldiga att förebygga och kontrollera de föroreningar som bildas i processerna. Enligt direktivet är verksamhetsutövaren skyldig att använda BAT "Best Available Techniques", dvs. bästa tillgängliga teknik som finns på marknaden för att förebygga och kontrollera sina utsläpp. Det är nu dags att uppdatera BREF:en som visar vad som anses vara bästa tillgängliga teknik när det gäller miljöfrågor på varmförzinkningsanläggningar. Det kommer att väljas ut referensanläggningar i respektive land, vars tekniska lösningar när det gäller utsläpp mm kommer att ligga till grund för de krav som ska ställas på övriga anläggningar. En fråga som togs upp var vem som bestämmer vad som ska anses som bra teknik? Ska myndigheterna bestämma detta? Det finns ingen formell beskrivning angående vad som kan förväntas. Vad är en rimlig nivå?

2 Referensanläggningarna bör utses i samarbete med industrin för att inte kraven ska bli orealistiskt dyra för anläggningarna. EGGA:s medlemsländer ska ta reda på vilka aktiviteter inom detta område som myndigheterna i de olika länderna vidtagit. Tydligen har arbetet kommit igång i Italien, och man har ökat fokus på farliga metaller i jord, vilket är ett problem för de äldre anläggningarna, som kan lida av tidigare utsläpp. Klassificering av zinkklorid och zinkammoniumklorid Två produkter som förekommer i varmförzinkningsprocessen, båda i flussen samt zinkklorid som bildas i avbränningsbadet, är nu klassificerade på en rad olika bedömningsgrunder. Zinkklorid har varit klassificerat sedan tidigare, under ett annat direktiv. Produkterna klassas bland annat som mycket giftiga för vattenlevande organismer, både akut och med långvariga effekter. Klassificeringen påverkar Servesodirektivet, ett direktiv för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor inom industrin. Om man lagerhåller över en viss mängd av en klassificerad kemikalie måste en riskanalys göras och man ska upprätta en handlingsplan för åtgärder vid olycka. Detta berör främst stora varmförzinkningsanläggningar som lagerhåller stora mängder kemikalier. Även avfallsdirektivet påverkas. Vattendirektivet Som vi nämnt flera gånger är zink inte ett prioriterat ämne i vattendirektivet, men detta är ett område som hela tiden måste bevakas då direktivet kommer att uppdateras, och det finns ett intresse från myndigheter i vissa länder att se zink på listan. Zinkbranschen har en grupp med supporters bland Europaparlamentarikerna, vilka arbetar för att motverka listning av zink. Från myndighetshåll har det föreslagits att det ska finnas en koppling mellan REACH och vattendirektivet. Zink i kontakt med dricksvatten Revision av en tysk standard, DIN , för material i kontakt med dricksvatten, har medfört diskussioner angående om varmförzinkat stål är lämpligt för detta ändamål eller inte. Tester för zinkmigration har utökats i tid från 26 till 52 veckor. Det görs även tester för att kontrollera om de halter av järn som lämnar äldre rör, där zinkskiktet förbrukats, ligger under tillåtna gränsvärden. Tillåtna gränser för järn i vattnet är 0.2 mg/l och för zink 3.0 mg/l. När det gäller innehåll i zinkbadet ges följande begränsningar: bly max 0.1%, kadmium max 0.01%, arsenik max 0.02%, tenn max 0.01% samt vismut max 0.01%. Hittills har testerna dock visat att man ligger väl under gränsvärdena. Tillåtet gränsvärde för bly i legeringar Sverige har lagt fram en EU-motion om att gränsen för tillåten halt av bly i legeringar ska sänkas från nuvarande gräns på 0.3% till 0.03 %. Detta är ett problem för varmförzinkningen i de länder i Europa där högre blyhalter i zinkbadet används. Frågor som behandlades inom den tekniska kommittén Magnelis och andra zink-aluminium-magnesiumlegeringar för tunnplåt - KIMAB:s litteraturstudie Litteraturstudien har visat att de flesta studier som hävdar god självläkning på dessa material är utförda på 1 mm tjock plåt. När det gäller de påstått goda korrosionsegenskaperna så baseras dessa helt och hållet på accelerade test i saltdimma. I inledningen till ISO-standarden för saltdimmeprovning, ISO 9227, står det att testen inte ska användas för att jämföra olika material, vilket Magnelistillverkaren Arcelor Mittal hela tiden gör. Det har också visat sig att accelererade test utförda i olika laboratorier kan ge helt olika resultat. Förändringar av förutsättningar vid testen har också mycket stor inverkan. Som exempel kan nämnas

3 en kurva i KIMAB-rapporten som visar hur mycket bättre Magnelis är jämfört med varmförzinkat stål. Vid testförhållandet 20 C och 80% RH (relativ fuktighet) är Magnelis 10 ggr bättre. Vid 20 C, och en cyklisk fuktväxling mellan 55 och 90% RH är Magnelis däremot endast ca 2 ggr bättre. Accelererade test har även visat sig kunna ha dålig reproducerbarhet. Vissa av EGGA:s kommittémedlemmar ser mycket allvarligt på hotet från Magnelis, medan andra menar att det inte är så farligt, då det alltid kommit och gått produkter som har marknadsförts som bättre än varmförzinkat. Det diskuterades vilka åtgärder EGGA ska vidta för att möta marknadsföringen av Magnelis. För det första informera om/visa att accelererad saltdimma inte är en inte är lämplig testmetod. Det föreslogs även att EGGA borde göra egna exponeringsförsök. Om detta ska göras är det viktigt att följa gällande standarder för att göra resultatet kraftfullt. Se även information angående detta under referat från Marknadskommittén. CE märkning och FPC (Factory Production Control) Varmförzinkaren kan enligt EGGA inte bli certifierad enligt EN men kunden (stålkonstruktören) måste kunna visa att verksamhet som utförs av underleverantörer görs på rätt sätt. Detta kan göras med hjälp av dokument som nu håller på att tas fram i samarbete med den internationella branschorganisationen för stålförbunden i Europa. Varmförzinkaren kan välja om man vill certifiera sig enligt dessa, men enklast är att inkludera dem i det normala ISO 9000 systemet. Huvudkravet är att varmförzinka enligt EN ISO 1461 och ha rutiner för spårbarhet. Problemet är att certifieringsfirmorna undanhåller detta då de gärna vill sälja sina tjänster. Det går dock inte att sätta ett CE-märke på själva varmförzinkningen. Om stålkonstruktören är orolig för att varmförzinkningen kommer att påverka lastbärande kapacitet så finns EGGA:s guideline för LMAC + efterkontroll av varmförzinkat gods, se nedan. Guideline för att undvika risken för smältmetallsprickor (LMAC) Som nämnts tidigare vill EGGA ta fram ett enklare dokument än DASt guideline när det gäller frågorna runt LMAC. EGGA:s arbetsgrupp för denna känsliga fråga har gjort en kompromiss när det gäller begränsningen gällande legeringsämnena. Liksom tidigare finns det två grupperingar i den här frågan. Den ena, med Tyskland i spetsen som anser att badsammansättningen, och då framförallt tenninnehållet, är av störst betydelse för uppkomsten av smältmetallsprickor. Den andra, bestående av Holland, Belgien och Frankrike, anser att om varmförzinkningen utförs på rätt sätt så fungerar även tennlegerade bad utan problem. Tennhalten har nu satts till max 0.1% och summan av blyhalten + 10 ggr vismuthalten får max uppgå till 1,5%. Det har även föreslagits att man ska följa det inspektionsschema som finns i DASt guideline när det gäller kopplingen till badsammansättningen. Standard för varmförzinkad armering - pren10348 Framtagandet av en Europastandard för varmförzinkad armering går långsamt. Det finns dock en fungerande standard i Finland, vilken bland annat används av armeringsproducenten Celsa Steel Oy och deras kund Marintek. Marintek gör pontoner i betong som exporteras över hela världen, även till Kina. Genom att använda varmförzinkad armering kan de minska täcklagret betong och därmed spara vikt. Pontonen blir på så sätt både billigare att producera men även att transportera till kund. Standard för kontinuerligt belagd plåt EN Standarden EN för kontinuerligt belagd plåt kommer efter revidering även att omfatta Zn-Al-Mglegeringar. Därmed kommer det alltså att finnas en standard för Magnelis, något som hittills saknats.

4 Varmförzinkat stål och brand Projektet Zincfire som var tänkt att utföras vid Tammerfors Tekniska Universitet med finansiering från en Europafond har tyvärr inte fått finansieringen godkänd och andra möjligheter att täcka kostnaderna måste undersökas. Avsikten med projektet är att visa att varmförzinkat stål klarar sig bättre än obehandlat kolstål i händelse av brand, då inledande studier indikerat att så är fallet. Om detta skulle kunna visas i ett forskningsprojekt öppnas nya affärsmöjligheter, då materials brandegenskaper har blivit alltmer intressanta. Visst arbete inom detta område har utförts av franska förzinkningsföreningen i samarbete med offshoreindustrin. I Storbritannien marknadsför färgtillverkare färg som både är brand- och korrosionsbeständig. 15 minuters brandresistans är kravet för öppna ytor, t ex bilparkeringar. 40 minuter kan vara möjligt med varmförzinkat stål, men detta måste utvärderas. Frågor som behandlades inom marknadskommittén Marknadskommittén har en ny ordförande, Holger Glinde från tysklands förzinkningsförening. Holger inledde sitt första möte med att fråga vad EGGA:s medlemmar förväntar sig av marknadskommittén. Flera av deltagarna menade att bemötande av hotet från Magnelis och andra tunnplåtsprodukter är en viktig fråga. Här finns det en arbetsgrupp inom EGGA. KIMAB-rapporten diskuterades också flitigt; ska den vara öppen för allmänheten eller inte? Man var överens om att vi måste vara försiktiga med hur informationen används. T ex står det att det galvaniska skyddet är bra för ZnAlMg-produkter, men detta bygger på en enda studie, av 1 mm tjock plåt. Tunn plåt har tunna kanter och är därmed lättare att skydda galvaniskt. Magnelis finns i tjocklekarna 0.46 till 6 mm. Man kan fråga sig hur det är med det galvaniska skyddet på en 6 mm plåt? Under mötet visades en reklamfilm om Magnelis som Arcelor lagt ut på Youtube. Den var riktigt bra gjord; trovärdig, snygg och med en rad nöjda kunder som uttalade sig. Det är uppenbart att man är ute efter att ta marknadsandelar från styckeförzinkningen. Arcelor lämnar 20 års garanti på Magnelis för takplåt vem skulle inte känna sig övertygad av detta faktum? Vidare framhåller Arcelor att Magnelis är miljövänligt pga tunna skikt som spar naturresurser samt lågavrinning av zink, pga den goda korrosionsbeständigheten. Man påstår även att Magnelis ger mindre mängd rökutveckling vid svetsning och har utmärkta egenskaper i betong och jord (det sistnämnda vet vi dock att det inte stämmer). Vidare framhålls att kundernas logistik underlättas, då de kan producera allt på samma ställe och inte behöver skicka gods på förzinkning. Hur stort är användandet av Magnelis idag? Vi vet inget om tonnaget på denna produkt i dagsläget. Det är, enligt vad vi känner till, endast en fabrik som producerar Magnelis. EGGA-kommittén konstaterade att reklamfilmen är riktigt bra gjord och att Magnelis nu är ett starkt varumärke. Arcelor är noga med loggan och att produktinformationen finns på alla språk. Dock tvekar Arcelor tydligen att ge 20 års garanti om kunden bearbetar materialet mekaniskt. Detta tyder på att skiktet kanske spricker eller flagar vid sådan hantering. Följande aktiviteter föreslogs för att bemöta hotet från zink-aluminiummagnesiumlegeringarna: Ta fram ett FAQ Sheet (Frequently asked questions) där man jämför styckeförzinkad och förbelagd plåt. Styckeförzinkning har många fördelar: tjocka skikt, fullständig täckning, bevisad livslängd, inga skador i skiktet vid formning då denna sker före förzinkning. Ta fram teknisk information angående riskerna med missledande resultat baserade på accelererade test. Tyska föreningen har tagit fram en katalog över alla de material och ytbeläggningar som konkurrerar med varmförzinkning. Dokumentet är tänkt för säljare, för att de ska kunna stärka sin argumentation. Ecomarketing EGGA har beslutat att uppdatera den livscykelanalys som ligger till grund för de EPD:er man tidigare tagit fram.

5 Data från insamlingen kommer att finnas tillgängligt via internet, där man kan se vilka företag som deltar, men inte deras data. Kommittémedlemmarna var lite oense om vikten av detta arbete. EPD:er behövs, men det är ganska dyra att ta fram och det kan vara svårt för medlemmarna ute i landsföreningarna att se nyttan av dem. Just nu är pris och överlevnad det centrala för kunderna, men när det blir bättre tider blir miljövänliga produkter allt viktigare, varför det trots allt är viktigt att genomföra detta arbete. Räkna på pris! Franska föreningen har utvecklat ett webbverktyg för arkitekter och konstruktörer. I verktyget kan man välja olika profiler i olika längder, plåtar mm och få fram vikten på en konstruktion och sedan även priset för att varmförzinka konstruktionen. Verktyget är tänkt att att kunna användas så att beställare kan räkna ut vad det kommer att kosta att varmförzinka och jämföra detta med kostnaderna för att måla en konstruktion. Man kan ju lite försynt undra hur de kommit fram till de prisuppgifter som presenteras, då detta inte får bestämmas centralt pga kartellreglerna. Kanske är det endast exempel på priser? Frågor som behandlades på EGGA:s styrelsemöte Företaget Zinco Service Srl, med verksamhet i många olika länder, lämnar italienska föreningen och även EGGA efter en dispyt med förzinkningsföreningen Italien. Zinco UK Ltd (som kommer att hålla föredrag på NG:s konferens i Finland) stannar dock kvar som medlemmar i Storbritanniens förening. EGGA:s ekonomi och förslag på fördelning av pengar mellan olika projekt gicks igenom. EGGA liksom många av landsföreningarna påverkas ekonomiskt av de svåra tiderna, och det gäller att investera de tillgängliga pengarna i rätt aktiviteter. Anmälningsmöjligheter till Assembly öppnar nästa vecka. EGGA har lyckats få flera sponsorer till konferensmiddagen, bla Pilling. Tonnagestatistiken från de olika länderna presenterades. Italien och Spanien har båda tappat hela 20 % mellan år 2012 och Italien har dessutom tappat många medlemmar, då antalet sjunkit från 44 till 35. Ungern visar kraftig uppgång på grund av att man nu även inkluderat en uppskattning av icke medlemmars tonnage, vilket inte gjordes förra året. Vissa stora varmförzinkningskoncerner med verksamhet i flera länder lämnar de dyra landsföreningarna som t ex Tysklands och Frankrikes föreningar, och är istället med i de länder där både föreningens och deras egen verksamhet är mindre omfattande. Detta ger lägre kostnad men samma tillgång till EGGA:s information och konferenser mm. Flera protesterar nu och efterlyser en gemensam policy. Det ska inte vara tillåtet med denna form av medlemskap, utan avsikten är naturligtvis att man är med i alla landsföreningar där man är verksam. Frankrike har ett aktuellt problem just nu. Man har tappat en stor medlem och föreningens VD har slutat. Även ordföranden fick bytas, då den tidigare ordföranden tillhörde det företag som lämnade föreningen. Summeringen av årets vårmöte inom EGGA var att det tyvärr verkar gå lite dåligt för de flesta, och att konkurrensen från både lågprisländer och från förbelagd tunnplåt är belastande. Samtidigt finns det mycket samlad kunskap och även en ökande vilja till samarbete mellan EGGA:s medlemmar.

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006

Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Rapportering från Infokontoret, årsmöte Åbo 2006 Handbok i varmförzinkning Den uppdaterade versionen av Handbok i varmförzinkning har tryckts på danska i april 2006. Upplaga: 5000 ex Förbeställt: 2300

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Annikki Hirn, Nordic Galvanizers Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Stockholmsmässan Rosenbergs Arkitekter Varmförzinkning ett tåligt korrosionsskydd Varmförzinkning har tidigare främst valts

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. HANDELSNAMN Användningsområde. Tillverkare Företag

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. HANDELSNAMN Användningsområde. Tillverkare Företag 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN Användningsområde av kantbockad eller rullformad plåt, balk, reglar mm i bärande och icke bärande lättbyggnadskonstruktioner med beklädnad

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION ADRESSER... 3 Necks Electric AB... 3 SAMARBETSPARTNERS... 3 CERTIFIKAT... 4 STÅLKONSTRUKTIONER... 5 GJUTGODS... 6 Kontroll Provning... 6 2 (6) ADRESSER NECKS ELECTRIC

Läs mer

Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden

Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden Staffan Asplind Naturvårdsverket Åf Industrikonferens - Värme- och Kraftkonferensen 10 november 2010 Budskap Ja visst ändras BMT! Ja visst ändras

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental 2010-10-05 Workshop Miljösamverkan Skåne Program

Läs mer

EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn

EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn För första gången på tio år hölls konferensen EGGA Assembly i Norden. Konferensen hade rekordstort antal deltagare, 180 delegater och 40 medföljande, och är därmed

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

ZINK - en metall i kretsloppet

ZINK - en metall i kretsloppet ZINK - en metall i kretsloppet ZINK i hälsoprodukter Zink fungerar som kroppens korrosionsskydd, bl a genom att hålla ytan på vår hud intakt. Därför ingår zink i t ex läkemedel, sårsalvor, krämer, puder

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT 1 Fakta Engelskt företag/varumärke, 17 års erfarenhet. Har idag teoretiskt 3 miljarder unika koder tillgängliga, antalet kan utökas om

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33 Lagerlista 2013 Hej! Det du nu håller i din hand är en lagerlista från Stockholms närmsta stållager. Angivna dimensioner finns normalt på lager i Bromma och/eller Södertälje. Om det du söker inte finns

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Produktöversikt om miljöpåverkan

Produktöversikt om miljöpåverkan Sid 1(8) Produktnummer Produkttyp Aducerade rördelar Leverantör Namn Wema AB Adress Ollebovägen 14 Postadress 230 44 Bunkeflostrand Telefon/ e-post 040-467515 Kontaktperson Benämning Aducerade rördelar

Läs mer

Paketpris på surf, samtal och SMS i utlandet. Innehåll. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf.

Paketpris på surf, samtal och SMS i utlandet. Innehåll. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. 30 minuter samtal, 30 SMS & 100 MB surf. Utomlands med 3. Storstadssemester i Europa eller sol och bad i Florida oavsett hur du vill använda din mobil under semestern, har vi en lösning för dig. Nyhet. 3Utland. Paketpris på surf, samtal och SMS

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23

Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv 2012-03-23 . Tillgänglighet och transporter sett ur besöksnäringens mjuka perspektiv Hos oss är allt och alla som besökaren möter: Vad vill vi förbättra? Vi vet att vi behöver nå fler internationella gäster för att

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR ÄR DET VERKLIGEN NÅGON SKILLNAD PÅ STEKPANNORNA? MÅSTE EN STEKPANNA VARA DYR FÖR ATT VARA BRA? ATT HITTA RÄTT I STEKPANNEDJUNGELN De

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB 4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB daniel.ejdeholm@swerea.se 1 Utbildningar Kontrollantkurs Korrosion på VA-ledningar Certifierande plastsvetskurs 2 Kontrollantutbildningen Polymerer med fokus

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra tänker stort Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra Vi utför bland annat legotillverkning av prototyper för industrin samt små serier inom området skärande bearbetning,

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power Meny Något om vad BAT och BREF är (4 bilder) Den svenska

Läs mer

Båtbottenfärger ett miljöproblem

Båtbottenfärger ett miljöproblem Båtbottenfärger ett miljöproblem Användning sedan mycket lång tid tillbaka för att skydda båtskrov från påväxt av vattenlevande organismer Olika aktiva giftiga ämnen har använts: Bly TBT (tributyltenn)

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se

Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se Inköp av stålentreprenader baserat på SS-EN 1090 www.1090.se Ove Lagerqvist ove@prodevelopment.se tel 070-6655013 Varför www.1090.se? Nya regler som påverkar inköp, projektering, tillverkning, utförande

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 Fastställd/Approved: 2012-12-03 Publicerad/Published: 2012-12- Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.220.20; 04.110; 04.150 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer