EGGA kommittémöten Bryssel mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGGA kommittémöten Bryssel 13-14 mars 2013"

Transkript

1 EGGA kommittémöten Bryssel mars 2013 Kommittémötena hölls denna gång på det gamla anrika hotellet Metropole i centrala Bryssel. Det som utmärkte mötet var ett par ganska roliga incidenter, men också några riktigt tragiska nyheter. Nedan ges en sammanfattning av de frågor som diskuterades i de olika kommittéerna. Samtidigt som våra kommittémöten pågick det även en filminspelning på hotellet, som gav vistelsen där en lite annorlunda prägel. De filmade främst i lobbyn och runt incheckningen, vilket begränsade vår rörlighet ganska mycket. Det var tagning mest hela tiden och då fick vi inte passera mellan hotelloch konferensdel. En liten rolig episod var när en av de engelska konferensdeltagarna lyckades förstöra en scen genom att rycka i en låst hissdörr och när den inte gick upp vände han sig till pickolo i hotelluniform Excuse me but this doesn t work, can you help me please? Varvid pickolon snorkigt svarade med kraftig fransk accent I don t work at the hotel! I m an actor. Den andra lite roliga händelsen var när vi diskuterade Stockholm Stads Miljöprogram och de begränsningar när det gäller användandet av zink, som fått stort fokus inom hela zinkbranschen, då man är rädd att det ska sprida sig till andra städer och länder. En av de nyare EGGA-representanterna bad om ordet och sa glatt Jag tror inte alls att Stockholmsfrågan utgör någon risk för branschen! Jag frågade nämligen myndigheterna i Barcelona om de visste att zink är förbjudet i Stockholm, och de sa nej! EGGA:s VD Murray Cook såg förfärad ut Frågade du dina kunder i Barcelona om de kände till att zink är FÖRBJUDET i Stockholm?? Tycker du att det var en bra idé att upplysa dem om det?? De tragiska nyheterna är att det hänt två olyckor med dödlig utgång i vår bransch under kort tid. Den ena är en riktigt stor explosion i en fabrik i Turkiet. Det sades först att olyckan orsakades av ett större kärl med otillräcklig dränering, men vi har senare fått information om att orsaken ska ha varit felaktig montering av en detalj i grytans värmesystem. Mer information kommer att presenteras när den tekniska undersökningen är klar. Grytan var helt öppen och enligt uppgift var smällen så kraftig att en hel tegelvägg blåstes bort och hela åtta personer omkom. Det går att läsa om olyckan genom att googla på Factory explosion in Turkey för den som vill veta mer. Den andra olyckan hände samma vecka som våra kommittémöten, på en tysk anläggning ägd av en av branschens stora aktörer. Det var nattskift och en operatör utan tillstånd att köra travers valde ändå att lyfta en 20 meter lång balk, men tappade ena änden som föll ned på en annan operatör som befann sig under den hängande lasten. Den operatör som orsakade olyckan var helt traumatiserad och företaget har skaffat fram en psykolog. Det var en grupp utländska operatörer från samma land som jobbat tillsammans på detta nattskift under många år och kände varandra väl, så olyckan var en tragedi för hela gruppen. Speciellt då polisen stängt arbetsplatsen för att utreda om den som orsakat olyckan kunde fällas för vållande till annans död. Frågor som behandlades i miljökommittén Datainsamling för uppdatering av varmförzinknings-bref:en Från och med 2011 ingår IPPC-direktivet i ett nytt direktiv, IED 2010/75/EU, tillsammans med ytterligare 6 andra direktiv. Innehållet i direktivet kan sammanfattas med att verksamheter är skyldiga att förebygga och kontrollera de föroreningar som bildas i processerna. Enligt direktivet är verksamhetsutövaren skyldig att använda BAT "Best Available Techniques", dvs. bästa tillgängliga teknik som finns på marknaden för att förebygga och kontrollera sina utsläpp. Det är nu dags att uppdatera BREF:en som visar vad som anses vara bästa tillgängliga teknik när det gäller miljöfrågor på varmförzinkningsanläggningar. Det kommer att väljas ut referensanläggningar i respektive land, vars tekniska lösningar när det gäller utsläpp mm kommer att ligga till grund för de krav som ska ställas på övriga anläggningar. En fråga som togs upp var vem som bestämmer vad som ska anses som bra teknik? Ska myndigheterna bestämma detta? Det finns ingen formell beskrivning angående vad som kan förväntas. Vad är en rimlig nivå?

2 Referensanläggningarna bör utses i samarbete med industrin för att inte kraven ska bli orealistiskt dyra för anläggningarna. EGGA:s medlemsländer ska ta reda på vilka aktiviteter inom detta område som myndigheterna i de olika länderna vidtagit. Tydligen har arbetet kommit igång i Italien, och man har ökat fokus på farliga metaller i jord, vilket är ett problem för de äldre anläggningarna, som kan lida av tidigare utsläpp. Klassificering av zinkklorid och zinkammoniumklorid Två produkter som förekommer i varmförzinkningsprocessen, båda i flussen samt zinkklorid som bildas i avbränningsbadet, är nu klassificerade på en rad olika bedömningsgrunder. Zinkklorid har varit klassificerat sedan tidigare, under ett annat direktiv. Produkterna klassas bland annat som mycket giftiga för vattenlevande organismer, både akut och med långvariga effekter. Klassificeringen påverkar Servesodirektivet, ett direktiv för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor inom industrin. Om man lagerhåller över en viss mängd av en klassificerad kemikalie måste en riskanalys göras och man ska upprätta en handlingsplan för åtgärder vid olycka. Detta berör främst stora varmförzinkningsanläggningar som lagerhåller stora mängder kemikalier. Även avfallsdirektivet påverkas. Vattendirektivet Som vi nämnt flera gånger är zink inte ett prioriterat ämne i vattendirektivet, men detta är ett område som hela tiden måste bevakas då direktivet kommer att uppdateras, och det finns ett intresse från myndigheter i vissa länder att se zink på listan. Zinkbranschen har en grupp med supporters bland Europaparlamentarikerna, vilka arbetar för att motverka listning av zink. Från myndighetshåll har det föreslagits att det ska finnas en koppling mellan REACH och vattendirektivet. Zink i kontakt med dricksvatten Revision av en tysk standard, DIN , för material i kontakt med dricksvatten, har medfört diskussioner angående om varmförzinkat stål är lämpligt för detta ändamål eller inte. Tester för zinkmigration har utökats i tid från 26 till 52 veckor. Det görs även tester för att kontrollera om de halter av järn som lämnar äldre rör, där zinkskiktet förbrukats, ligger under tillåtna gränsvärden. Tillåtna gränser för järn i vattnet är 0.2 mg/l och för zink 3.0 mg/l. När det gäller innehåll i zinkbadet ges följande begränsningar: bly max 0.1%, kadmium max 0.01%, arsenik max 0.02%, tenn max 0.01% samt vismut max 0.01%. Hittills har testerna dock visat att man ligger väl under gränsvärdena. Tillåtet gränsvärde för bly i legeringar Sverige har lagt fram en EU-motion om att gränsen för tillåten halt av bly i legeringar ska sänkas från nuvarande gräns på 0.3% till 0.03 %. Detta är ett problem för varmförzinkningen i de länder i Europa där högre blyhalter i zinkbadet används. Frågor som behandlades inom den tekniska kommittén Magnelis och andra zink-aluminium-magnesiumlegeringar för tunnplåt - KIMAB:s litteraturstudie Litteraturstudien har visat att de flesta studier som hävdar god självläkning på dessa material är utförda på 1 mm tjock plåt. När det gäller de påstått goda korrosionsegenskaperna så baseras dessa helt och hållet på accelerade test i saltdimma. I inledningen till ISO-standarden för saltdimmeprovning, ISO 9227, står det att testen inte ska användas för att jämföra olika material, vilket Magnelistillverkaren Arcelor Mittal hela tiden gör. Det har också visat sig att accelererade test utförda i olika laboratorier kan ge helt olika resultat. Förändringar av förutsättningar vid testen har också mycket stor inverkan. Som exempel kan nämnas

3 en kurva i KIMAB-rapporten som visar hur mycket bättre Magnelis är jämfört med varmförzinkat stål. Vid testförhållandet 20 C och 80% RH (relativ fuktighet) är Magnelis 10 ggr bättre. Vid 20 C, och en cyklisk fuktväxling mellan 55 och 90% RH är Magnelis däremot endast ca 2 ggr bättre. Accelererade test har även visat sig kunna ha dålig reproducerbarhet. Vissa av EGGA:s kommittémedlemmar ser mycket allvarligt på hotet från Magnelis, medan andra menar att det inte är så farligt, då det alltid kommit och gått produkter som har marknadsförts som bättre än varmförzinkat. Det diskuterades vilka åtgärder EGGA ska vidta för att möta marknadsföringen av Magnelis. För det första informera om/visa att accelererad saltdimma inte är en inte är lämplig testmetod. Det föreslogs även att EGGA borde göra egna exponeringsförsök. Om detta ska göras är det viktigt att följa gällande standarder för att göra resultatet kraftfullt. Se även information angående detta under referat från Marknadskommittén. CE märkning och FPC (Factory Production Control) Varmförzinkaren kan enligt EGGA inte bli certifierad enligt EN men kunden (stålkonstruktören) måste kunna visa att verksamhet som utförs av underleverantörer görs på rätt sätt. Detta kan göras med hjälp av dokument som nu håller på att tas fram i samarbete med den internationella branschorganisationen för stålförbunden i Europa. Varmförzinkaren kan välja om man vill certifiera sig enligt dessa, men enklast är att inkludera dem i det normala ISO 9000 systemet. Huvudkravet är att varmförzinka enligt EN ISO 1461 och ha rutiner för spårbarhet. Problemet är att certifieringsfirmorna undanhåller detta då de gärna vill sälja sina tjänster. Det går dock inte att sätta ett CE-märke på själva varmförzinkningen. Om stålkonstruktören är orolig för att varmförzinkningen kommer att påverka lastbärande kapacitet så finns EGGA:s guideline för LMAC + efterkontroll av varmförzinkat gods, se nedan. Guideline för att undvika risken för smältmetallsprickor (LMAC) Som nämnts tidigare vill EGGA ta fram ett enklare dokument än DASt guideline när det gäller frågorna runt LMAC. EGGA:s arbetsgrupp för denna känsliga fråga har gjort en kompromiss när det gäller begränsningen gällande legeringsämnena. Liksom tidigare finns det två grupperingar i den här frågan. Den ena, med Tyskland i spetsen som anser att badsammansättningen, och då framförallt tenninnehållet, är av störst betydelse för uppkomsten av smältmetallsprickor. Den andra, bestående av Holland, Belgien och Frankrike, anser att om varmförzinkningen utförs på rätt sätt så fungerar även tennlegerade bad utan problem. Tennhalten har nu satts till max 0.1% och summan av blyhalten + 10 ggr vismuthalten får max uppgå till 1,5%. Det har även föreslagits att man ska följa det inspektionsschema som finns i DASt guideline när det gäller kopplingen till badsammansättningen. Standard för varmförzinkad armering - pren10348 Framtagandet av en Europastandard för varmförzinkad armering går långsamt. Det finns dock en fungerande standard i Finland, vilken bland annat används av armeringsproducenten Celsa Steel Oy och deras kund Marintek. Marintek gör pontoner i betong som exporteras över hela världen, även till Kina. Genom att använda varmförzinkad armering kan de minska täcklagret betong och därmed spara vikt. Pontonen blir på så sätt både billigare att producera men även att transportera till kund. Standard för kontinuerligt belagd plåt EN Standarden EN för kontinuerligt belagd plåt kommer efter revidering även att omfatta Zn-Al-Mglegeringar. Därmed kommer det alltså att finnas en standard för Magnelis, något som hittills saknats.

4 Varmförzinkat stål och brand Projektet Zincfire som var tänkt att utföras vid Tammerfors Tekniska Universitet med finansiering från en Europafond har tyvärr inte fått finansieringen godkänd och andra möjligheter att täcka kostnaderna måste undersökas. Avsikten med projektet är att visa att varmförzinkat stål klarar sig bättre än obehandlat kolstål i händelse av brand, då inledande studier indikerat att så är fallet. Om detta skulle kunna visas i ett forskningsprojekt öppnas nya affärsmöjligheter, då materials brandegenskaper har blivit alltmer intressanta. Visst arbete inom detta område har utförts av franska förzinkningsföreningen i samarbete med offshoreindustrin. I Storbritannien marknadsför färgtillverkare färg som både är brand- och korrosionsbeständig. 15 minuters brandresistans är kravet för öppna ytor, t ex bilparkeringar. 40 minuter kan vara möjligt med varmförzinkat stål, men detta måste utvärderas. Frågor som behandlades inom marknadskommittén Marknadskommittén har en ny ordförande, Holger Glinde från tysklands förzinkningsförening. Holger inledde sitt första möte med att fråga vad EGGA:s medlemmar förväntar sig av marknadskommittén. Flera av deltagarna menade att bemötande av hotet från Magnelis och andra tunnplåtsprodukter är en viktig fråga. Här finns det en arbetsgrupp inom EGGA. KIMAB-rapporten diskuterades också flitigt; ska den vara öppen för allmänheten eller inte? Man var överens om att vi måste vara försiktiga med hur informationen används. T ex står det att det galvaniska skyddet är bra för ZnAlMg-produkter, men detta bygger på en enda studie, av 1 mm tjock plåt. Tunn plåt har tunna kanter och är därmed lättare att skydda galvaniskt. Magnelis finns i tjocklekarna 0.46 till 6 mm. Man kan fråga sig hur det är med det galvaniska skyddet på en 6 mm plåt? Under mötet visades en reklamfilm om Magnelis som Arcelor lagt ut på Youtube. Den var riktigt bra gjord; trovärdig, snygg och med en rad nöjda kunder som uttalade sig. Det är uppenbart att man är ute efter att ta marknadsandelar från styckeförzinkningen. Arcelor lämnar 20 års garanti på Magnelis för takplåt vem skulle inte känna sig övertygad av detta faktum? Vidare framhåller Arcelor att Magnelis är miljövänligt pga tunna skikt som spar naturresurser samt lågavrinning av zink, pga den goda korrosionsbeständigheten. Man påstår även att Magnelis ger mindre mängd rökutveckling vid svetsning och har utmärkta egenskaper i betong och jord (det sistnämnda vet vi dock att det inte stämmer). Vidare framhålls att kundernas logistik underlättas, då de kan producera allt på samma ställe och inte behöver skicka gods på förzinkning. Hur stort är användandet av Magnelis idag? Vi vet inget om tonnaget på denna produkt i dagsläget. Det är, enligt vad vi känner till, endast en fabrik som producerar Magnelis. EGGA-kommittén konstaterade att reklamfilmen är riktigt bra gjord och att Magnelis nu är ett starkt varumärke. Arcelor är noga med loggan och att produktinformationen finns på alla språk. Dock tvekar Arcelor tydligen att ge 20 års garanti om kunden bearbetar materialet mekaniskt. Detta tyder på att skiktet kanske spricker eller flagar vid sådan hantering. Följande aktiviteter föreslogs för att bemöta hotet från zink-aluminiummagnesiumlegeringarna: Ta fram ett FAQ Sheet (Frequently asked questions) där man jämför styckeförzinkad och förbelagd plåt. Styckeförzinkning har många fördelar: tjocka skikt, fullständig täckning, bevisad livslängd, inga skador i skiktet vid formning då denna sker före förzinkning. Ta fram teknisk information angående riskerna med missledande resultat baserade på accelererade test. Tyska föreningen har tagit fram en katalog över alla de material och ytbeläggningar som konkurrerar med varmförzinkning. Dokumentet är tänkt för säljare, för att de ska kunna stärka sin argumentation. Ecomarketing EGGA har beslutat att uppdatera den livscykelanalys som ligger till grund för de EPD:er man tidigare tagit fram.

5 Data från insamlingen kommer att finnas tillgängligt via internet, där man kan se vilka företag som deltar, men inte deras data. Kommittémedlemmarna var lite oense om vikten av detta arbete. EPD:er behövs, men det är ganska dyra att ta fram och det kan vara svårt för medlemmarna ute i landsföreningarna att se nyttan av dem. Just nu är pris och överlevnad det centrala för kunderna, men när det blir bättre tider blir miljövänliga produkter allt viktigare, varför det trots allt är viktigt att genomföra detta arbete. Räkna på pris! Franska föreningen har utvecklat ett webbverktyg för arkitekter och konstruktörer. I verktyget kan man välja olika profiler i olika längder, plåtar mm och få fram vikten på en konstruktion och sedan även priset för att varmförzinka konstruktionen. Verktyget är tänkt att att kunna användas så att beställare kan räkna ut vad det kommer att kosta att varmförzinka och jämföra detta med kostnaderna för att måla en konstruktion. Man kan ju lite försynt undra hur de kommit fram till de prisuppgifter som presenteras, då detta inte får bestämmas centralt pga kartellreglerna. Kanske är det endast exempel på priser? Frågor som behandlades på EGGA:s styrelsemöte Företaget Zinco Service Srl, med verksamhet i många olika länder, lämnar italienska föreningen och även EGGA efter en dispyt med förzinkningsföreningen Italien. Zinco UK Ltd (som kommer att hålla föredrag på NG:s konferens i Finland) stannar dock kvar som medlemmar i Storbritanniens förening. EGGA:s ekonomi och förslag på fördelning av pengar mellan olika projekt gicks igenom. EGGA liksom många av landsföreningarna påverkas ekonomiskt av de svåra tiderna, och det gäller att investera de tillgängliga pengarna i rätt aktiviteter. Anmälningsmöjligheter till Assembly öppnar nästa vecka. EGGA har lyckats få flera sponsorer till konferensmiddagen, bla Pilling. Tonnagestatistiken från de olika länderna presenterades. Italien och Spanien har båda tappat hela 20 % mellan år 2012 och Italien har dessutom tappat många medlemmar, då antalet sjunkit från 44 till 35. Ungern visar kraftig uppgång på grund av att man nu även inkluderat en uppskattning av icke medlemmars tonnage, vilket inte gjordes förra året. Vissa stora varmförzinkningskoncerner med verksamhet i flera länder lämnar de dyra landsföreningarna som t ex Tysklands och Frankrikes föreningar, och är istället med i de länder där både föreningens och deras egen verksamhet är mindre omfattande. Detta ger lägre kostnad men samma tillgång till EGGA:s information och konferenser mm. Flera protesterar nu och efterlyser en gemensam policy. Det ska inte vara tillåtet med denna form av medlemskap, utan avsikten är naturligtvis att man är med i alla landsföreningar där man är verksam. Frankrike har ett aktuellt problem just nu. Man har tappat en stor medlem och föreningens VD har slutat. Även ordföranden fick bytas, då den tidigare ordföranden tillhörde det företag som lämnade föreningen. Summeringen av årets vårmöte inom EGGA var att det tyvärr verkar gå lite dåligt för de flesta, och att konkurrensen från både lågprisländer och från förbelagd tunnplåt är belastande. Samtidigt finns det mycket samlad kunskap och även en ökande vilja till samarbete mellan EGGA:s medlemmar.

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel

Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Annikki Hirn, Nordic Galvanizers Varmförzinkat stål ett spännande uttrycksmedel Stockholmsmässan Rosenbergs Arkitekter Varmförzinkning ett tåligt korrosionsskydd Varmförzinkning har tidigare främst valts

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn

EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn EGGA Assembly 8-11 juni 2008 i Köpenhamn För första gången på tio år hölls konferensen EGGA Assembly i Norden. Konferensen hade rekordstort antal deltagare, 180 delegater och 40 medföljande, och är därmed

Läs mer

Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden

Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden Trender? och förändringar att vänta i miljötillståndsärenden Staffan Asplind Naturvårdsverket Åf Industrikonferens - Värme- och Kraftkonferensen 10 november 2010 Budskap Ja visst ändras BMT! Ja visst ändras

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION ADRESSER... 3 Necks Electric AB... 3 SAMARBETSPARTNERS... 3 CERTIFIKAT... 4 STÅLKONSTRUKTIONER... 5 GJUTGODS... 6 Kontroll Provning... 6 2 (6) ADRESSER NECKS ELECTRIC

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

ZINK - en metall i kretsloppet

ZINK - en metall i kretsloppet ZINK - en metall i kretsloppet ZINK i hälsoprodukter Zink fungerar som kroppens korrosionsskydd, bl a genom att hålla ytan på vår hud intakt. Därför ingår zink i t ex läkemedel, sårsalvor, krämer, puder

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT 1 Fakta Engelskt företag/varumärke, 17 års erfarenhet. Har idag teoretiskt 3 miljarder unika koder tillgängliga, antalet kan utökas om

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

Landströmsinstallationer för fritidsbåtar enligt ISO 13297. Typkretsschemor

Landströmsinstallationer för fritidsbåtar enligt ISO 13297. Typkretsschemor Landströmsinstallationer för ar enligt ISO 13297. Typkretsschemor Enligt Recreational Craft Directive inom EU (RCD) kan en landströmsinstallation för en anses vara säker och godkänd om den utförs enligt

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

Produktöversikt om miljöpåverkan

Produktöversikt om miljöpåverkan Sid 1(8) Produktnummer Produkttyp Aducerade rördelar Leverantör Namn Wema AB Adress Ollebovägen 14 Postadress 230 44 Bunkeflostrand Telefon/ e-post 040-467515 Kontaktperson Benämning Aducerade rördelar

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Exet. Arbetsmaterial till OM BOKEN

Exet. Arbetsmaterial till OM BOKEN Arbetsmaterial till OM BOKEN När du läser en bok får du träning i att läsa. Du lär dig nya ord och det blir lättare att prata med andra. Du kan läsa tillsammans med andra i en grupp och ni samarbetar och

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Stefan Hilmersson Betong reparation med vattenbilning inom kraftindustrin Historik, tillgänglighet och användningsområden VAD MER KAN MAN ANVÄNDA VATTEN

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Rapport 2007:7. Brunnsborrning

Rapport 2007:7. Brunnsborrning Rapport 2007:7 Brunnsborrning Brunnsborrning Rapport 2007:7 Konsumentverket 2007 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Tänk efter före!... 4 Ställ frågor och skaffa svar!... 5 Jämför pris och avtalsvillkor!...

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power

B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power B A T Vad innebär de nya kraven teknikmässig? Henrik Lindståhl Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping Medlem i LCP TWG för Euroheat & Power Meny Något om vad BAT och BREF är (4 bilder) Den svenska

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.6.2013 COM(2013) 456 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om artikel 8a i direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270 Ecophon Gedina E När man önskar ett standardakustiktak som är enkelt att montera och demontera, men där man har höga funktionella krav. Ecophon Gedina E har försänkt bärverk, vilket ger ett akustiktak

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

Kan vi lita på importerade dentala tandtekniska produkter?

Kan vi lita på importerade dentala tandtekniska produkter? 1 Kan vi lita på importerade dentala tandtekniska produkter? Inledning. Den senaste tiden har vi via media, tv och radio blivit informerade om att internetknark väller in via våra postterminaler. Enligt

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer