José Luis Ramírez - curriculum vitae

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "José Luis Ramírez - curriculum vitae"

Transkript

1 1. Akademiska meriter av särskild relevans Fil. dr i samhällsplanering vid Nordiska institutet för samhällsplanering på avhandlingen "Skapande mening - bidrag till en humanvetenskaplig handlings- och planeringsteori" den 5 maj Docent i regionalplanering vid Institutionen för Infrastruktur och samhällsplanering, KTH, Stockholm, efter installationsföreläsningen Om planerarnas tysta kunskap, den 13 juni Adj. professor i Humanvetenskaplig handlingsteori vid Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsplanering i Alnarp Ledamot i den statliga spanska evalueringskommitté för samhällsvetenskaplig forskning inom ramen för Programmet Ramón y Cajal (som sammankallas en gång om året), vars syfte är att locka tillbaka spanska forskare som vistas och utbildats utomlands. Utnämnd första gång juni Uppdrag i samband med doktorsavhandlingar Opponent på Inga Michaelis avhandling "Omsorg och rättvisa" vid Nordiska institutet för samhällsplanering den 11/ Extra opponent på Christina Mörtbergs avhandling "»Det beror på att man är kvinna...» Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi" vid Luleå tekniska universitet, Institutionen. för arbetsvetenskap, avd. Genus och teknik den. 15 maj Opposition på Saddek Rehals lis-avh. Att artikulera och kommunicera insikt, vid Chalmers tekniska högskola, Arkitektur. 17 dec Fakultetsopponent på Anders Sigrells avhandling Att övertyga mellan raderna - En retorisk studie om underförstådda inslag i modern politisk argumentation, vid Institutionen för Nordiska språk, Umeå universitet, den 18 september 1999.

2 Ledamot i betygsnämnden för bedömning av Maria Udéns avhandling som disputerar den 17 mars 2000 vid Luleå tekniskahögskola, Institutionen för arbetsvetenskap, avd. Genus och teknik. Slutseminarieopponent på Magdalena Forshamns avhandlingsmanus Ett kritiskt förslag - Modellerande av arkitekturprofessionens praktiker och mimesisteori i diskursiva subjekt/objektrelationer okt 2001 Fakultetsopponent på Robert Ragneklints avhandling»man kan bli bättre om man vet vad bättre är!» - En studie kring effektivitetsbegreppet som en samhällelig grundbult vid Lunds Universitet, Institutionen för psykologi den 8 mars Handledning av avhandlingar Handledare vid Lars Marcus doktorsavhandling Architectural knowledge and urbanity, KTH. Avd.för arkitektur och stadsbyggnadvåren. Handledare vid Eva Gustavssons avhandling Trädgårdskonst eller trädgård som konst - om trädgårdskonst som skapande handling, SLU:s institution för landskapsplanering. Handledare vid Anders Westins lic. avhandling om användningen av CAD i landskapsplaneringsundervisning. Handledare (fram till 2003) vid Maria Hellströms doktorsavhandling Aktion och provokation - konstnärliga uttryck i offentliga landskap, Institutiones för landskapsplanering, SLU, Alnarp. Disputationen har ännu ej ägt rum. Handledare vid Anders Larssons doktorsavhandling finansierad av FORMAS. Disputationen ägde rum april

3 4. Avhandlingar som knyter an till José L Ramírez forskning Silfverberg, Gunilla: Att handa rätt eller att vara god, Nya Doxa, Birgersson, Lisbeth: Att bygga mening och rum - Om processer för utveckling av verksamhetsmiljöer, Chalmers tekniska högskola, Mörtberg, Christina:»Det beror på att man är kvinna...» Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi" Luleå tekniska universitet. Inst. för Arbetsvetenskap, Sigrell, Anders; Att övertyga mellan raderna - En retorisk studie om underförstådda inslag i modern politisk argumentation, Medd. fr. Inst. för Nordiska språk vid Umeå universitet, nr 28, Silfverberg, Gunilla: Praktisk klokhet - Om dialogens och dygdens betydelse för yrkesskicklighet och socialpolitik, Symposion, Rämö, Hans: The nexus of time and place in economical operations - A hermeneutics of economy and environment, School of Business, Stockholms universitet, Marcus, Lars: Architectural knowledge and urban form - The functional performance of architectural urbanity, Tekniska högskolan, Stockholm Gustavsson, Eva: Trädgårdsideal och kunskapssyn - En studie av meningens uttryck med exempel från Gösta Reuterswärds och Ulla Molins skapande handling, SLU, Inst. för landskapsplanering i Alnarp Opponent vid slutseminarium på Margareta Forshamns avhandlingsmanus om Mimesisteori i arkitekturprofessionen, oktober Ragneklint, Robert: Man kan blir bättre om man ver vad bättre är! (En studie kring effektivitetsbegreppet som en samhällelig grundbult), Lunds universitet, Inst. för psykologi, Westin, Anders: Digitala verktyg för design i landskapsarkitektutbildningen - ett perspektiv med stöd i humanvetenskaplig handlingsteori, SLUs Rapport, Inst. för landskapsplanering,

4 Larsson, Anders: Landskapsplanering genom jordbrukspolitik En kritisk granskning av EU:s agrara miljöstödspolitik ur et planeringsperspektiv, SLU, Inst. för landskapsplanering i Alnarp Tidigare curriculum (fram till disputationen 1995) Spansk folkskollärarexamen, Madrid, 1956 Obligatoriska tvåårsstudier med examen vid Humanistiska fakultetet (motsv. sv. fil.mag.) samt två års fil lic studier i filosofi i Madrid Fortsatta filosofi- och språkstudier vid Bonns och Marburgs universitet (Tyskland) José L Ramírez flyttade till Sverige Filosofi- och språkstudier vid univ. i Uppsala och i Stockholm (Teoretisk filosofi, praktisk filosofi, fonetik, spanska) Redaktör vid Sveriges radios utlandsprogram Forskningsbibliotekarie vid Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm Ledamot i Haninge kommunstyrelse och i fullmäktige , ansvarig för en rad projekt och förtroendevald för ett 10-tal kommunala uppdrag: projektledare och skapare av KMI-projektet (kommunalt medborgarinflytande, ordf. i informationskommittén, i invandrarutredningen och i komunstyrelsens invandrarutsott, m.fl. Kommunalråd för samhällsplanering i Haninge med ansvar för de övergripande planerna (GPF, bostadsbyggnad, barnomsorg, skolplan, m.fl.), projektledare för KMI-projektet samt viceordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, ordf. i bostadsstiftelsen Haninge hem, ledare av projektet om Haninge centrum, ordf. i BOMI-projektet (boendemiljö) och i SAISP-projektet (Sociala aspekter i samhällsplanering) m fl. uppdrag. Kultur- och bibliotekschef i Ludvika kommun

5 Genomgick den årliga Vidareutbildningskursen i samhällsplanering vid Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan) 1981 Forskarutbildningsstudier i samhällsplanering vid Nordplan Doktorandtjänst (medverkande som assistent i forskarutbildning) vid Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan) Huvudansvarig för forskarkursen Filosofi för planerare och planeringsforskare (Nordplan) 1990 och Ansvarig lärare i den årligt återkommande 5 veckors doktorandkurs i Humanvetenskaplig handlingsteori (huvudansvarig prof. Gunnar Olsson) Projektledare i ett forskningsprojekt om humanvetenskaplig handlings- och planeringsteori med anslag från Byggforskningsrådet Fr o m disputationen 1995 se punkterna 1-3 ovan. 5. Publikationer Mjukdata i samhällsplaneringen (i»om uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet», Sv. Kommunförbundet, Stockholm, 1978). Haninge centrum - beskrivning av ett politiskt problem. (Övergr. planering i Haninge, 1977:6). Haninge centrum - återblick och slutsatser (Övergr. planering i Haninge, 1978:4). Kommunplaneringen i Haninge - en modell för kommunal planerings verksamhet (Övergr. planering i Haninge, 1979:17). [Redovisning av metoder för medborgarinflytande i planeringen i Haninge kommun] (i Medborgarinflytande i kommunal planering red. Örjan Wikforss, Karin Fridell, Byggforskningsrådet, Stockholm, 1980). Planering för kultur i kommunen. Tidskr. Plan 3-4/

6 Individens ställning i det kommunala självstyret, (Nordplan, Med. 1985:11, Stockholm). Om frihet, (Nordplan, Med. 1986:4, Stockholm). Handlingsfrihetens villkor. En undersökning av pliktens och ansvarets problematik, (Nordplan, Med. 1987:1, Stockholm). Arbete och ekonomi - Om möjliga och omöjliga framtider. (Nordplan, Med. 1988:5). Notas sobre fenomenología semántica. Uppsats till den internationella fenomenologikongressen i Santiago de Compostela, Categorías de vida urbana pública y privada. Jornadas de Sociología y vida urbana, Barcelona, Individuo y sociedad en la Suecia actual. Un estudio de la transformación histórica del sistema local de autogobierno, (i "Ética día tras día - Homenaje al profesor Aranguren", Trotta, Madrid, 1991). El significado del silencio y el silencio del significado, Universidad de Verano, San Roque (Cádiz); Ed. Alianza, Madrid, (Se nedan: Två kiasmer av tystnad och ironi. La retórica como lógica de la evaluación, Sociedad española de pedagogía, Revista Bordón, Vol. 43 nº4, Madrid, La participación ciudadana en los países nórdicos. Conferencia Europea sobre Participación Ciudadana en los Municipios, Córdoba, Positivism eller hermeneutik. Handling, planering och humanvetenskap. (Nordplan, Med. 1992:2, Stockholm). Stadens dubbla betydelse eller Stadsbyggnad som logik och som retorik, Nordisk Arkitekturforskning, nr.3/1993. Strukturer och livsformer. Om design i ett humanvetenskapligt perspektiv, (Nordplan, Med. 1993:3, Stockholm)

7 Democracia como estructura y como forma de vida, Bidrag till forskarkonferensen»variedades y límites de la democracia», Universidad Internacional»Menéndez Pelayo», Valencia, Förnuft som plats för känsla, medv. i bokprojektet "Plats för känsla", BFR, Stockholm, La existencia de la ironía como ironía de la existencia, Universidad de Verano 1993, San Roque (Cádiz); (under utgivning i Alianza, Madrid). (Se nedan: Två kiasmer av tystnad och ironi). Los límites de la democracia y la educación, ICE, Universitat de Lleida Inom Europas gränser - Iberien och Skandinavien, (Nordplan Med. 1994:4, Stockholm). Två kiasmer av tystnad och ironi:» Tystnadens betydelse och betydelsens tystnad»,» Ironins existens som existensens ironi»(två spanska föreläsningar med svensk översättning), (Nordplan, Med. 1995:1, Stockholm). [Artiklar "Retorik" och "Val d'aran" i tidskr. MAMA (Magasin för modern arkitektur) nr. 10: En stadens encyklopedi, 1995]. Skapande mening - Bidrag till en humanvetenskaplig handlingsteori, (Nordplans avhandlingsserie 13:1, Stockholm, Skapande mening - En begreppsgenealogisk undersökning om rationalitet, vetenskap och planering, (Nordplans avhandlingsserie 13:2, Stockholm, Om meningens nedkomst - En studie i antropologisk tropologi, (Nordplans avhandlingsserie 13:3, Stockholm, Retorik och samhälle, Rapport från ett symposium i december (Nordplans Rapport 1995:2, Stockholm). Designteori och teoridesign, Nordplans Medd. 1995:3, Stockholm. La ciudad y el sentido del quehacer ciudadano, ICE, Universitat de Lleida, El exilio como forma de vida, förel. vid spansktalande forskarkonferens ("El exilio y la literatura") på Nordplan dec

8 Ps. 6996: Lära och leva - leva och lära. Om kiasmens heuristik och om kunskapsetik (ingår i Chimärerna - Porträtt från en forskarutbildning, Nordiska institutet för samhällsplanering , en sammanställning av Gunnar Olsson, Nordplan 1996). Planering är mer än konsekvensanalys (debattartikel i tidskr. PLAN ) Genmäle till Kaj Nymans recension av José Luis Ramírez avhandling (i tidskr. Nordisk arkitekturforskning, ). Humanism som romantik och som vetenskap (debattartikel i tidskr. PLAN ). Planeringsteori som humanvetenskaplig aktivitet (ingår i Poste restante, red. Gunnar Olsson, Nordplan, 1996). El espacio del género y el género del espacio (i tidskriften ASTRÁGALO, Alcalá-Valladolid, nov Om K O Arnstbergs School of Planning och andra dyrbara sagor (slutreplik i debatten, tidskr. PLAN ). La teoría del diseño y el diseño de la teoría (i tidskr. ASTRÁGALO, Alcalá-Valladolid, aug. 1997). Konsten att tala - Konsten att säga. En botanisering i retorikens trädgård (tidskriften RHETORICA SCANDINAVICA, NR. 3/1997). Synekdoke: Om begreppsfenomenologi och om retorik som praktikens kunskapsteori (uppsats till aktionsforskarkonferensen Kunnskap og handling - Sociologiska institutionen i Lund, 6-8 oktober 1997). Ciencia social y mitologías modernas: un estudio de las metonimias del pensar. (Simposio "Haca una ideología para el siglo XXI", Asociación Española de Estudios Canadienses & Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, nov. 1997). Categorías de vida urbana pública y privada. (från Jornadas de Sociología y vida urbana, Barcelona, 1989) i Anales de Geografía, Madrid, Den kooperativa människan - Bidrag till en humanvetenskaplig kooperationsteori för samhällsplanering, medborgarskap och forskning, tills. med Kai Blomqvist och Per Holmström, Forskarkooperativet dialogos,

9 Dygd i yrke och samhälle - Aristoteliska undersökningar om etisk klokhet och social yrkesskicklighet, tills. med Gunilla Silfverberg, Forskarkooperativet dialogos, Arte de hablar y arte de decir - Una excursión botánica en el jardín de la retórica, Revista RELEA de Ciencias sociales, Caracas, Profession eller aktivitet - Reflektioner om planeringens näsa, debattartikel i tidskr. PLAN 4/1999. Homo instrumentalis - Reflexiones sobre el dominio de la tecnología y sobre la renuncia humana a la libertad. Föreläsning publ. I serien Pensamentsd, 10, utg. av Inst. de Ciencies de l Educaciò, Universitat de Lleida, Verum bonum - Retorik eller Konsten att göra det sanna trovärdigt. Bidrag till den Nordiska retorikkonferensen Örebro, september Retorik och konsten att inte säga - Reflexioner med anledning av Anders Sigrells avhandling, i nästkommande nr av Rhetorica Scandinavica. Socialplaneringens verktyg - En handlingsteoretisk undersökning i ett humanvetenskapligt perspektiv (Forskningsrapport på uppdrag av Stockholms regionplane- och trafikkontor, December Ciencia social y mitologías modernas: un estudio de las metonimias del pensar. Simposio "Hacia una ideología para el siglo XXI", Asociación Española de Estudios Canadienses & Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, nov Publ. i Hacia una ideología para el siglo XXI AKAL, Madrid Kunskapens makt eller ordens? - Om teknomentalitetens kunskapsuppfattning (i Kunskap, konst och kreativitet, Svenska kommunförbundet, 2000). Den mänskliga existensens grund - en undersöning om tillitens fenomenologi, (I Tillitens ansikten, Studentlitteratur, Lund Steiners filosofi och uppfattningarna om Steiners filosofi - Artikel i tidskriften Balder, n. 1 juni

10 El retorno de la Retórica - Foro Interno-Anuario de Teoría Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Har Retorik med dóxa att göra? J accuse herr Platon för att fara med sanning - Rapport från ett retoriksymposium i Tampere sept ( Språk, kultur och retorik, Tutkivi, 27, Tamperen Yliopiston, Virtain Kultuurintutkimusasema, 2002). Publ. Äv. i Rhetorica Scandinavica, nr. 23/2002). Den omhuldade friheten, vad är det? ( Utan fast punkt - Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete, Socialstyrelsen,2001). La Retórica pórtico de la ciencia - Plenarföreläsning till LSP-symposiet Porta Scientiae i Vasa (finland) augusti Att forska om gränser (red.). Forskarsymposium, Nordregio La libertad: un engaño conceptual? - Foro Interno-Anuario de Teoría Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Tópica de la responsabilidad - Reivindicación de la retórica para la ciudadanía moderna. Bidrag till kursen Educación cívica y tradición republicana en la filosofía política Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, 4 de julio de (Publ. I Republicanismo y educación cívica - Más allá del liberalismo? Ed. Jesús Conill & David A. Crocker, Serie Filosofía hoy, Ed. Comares, Granada, 2003)

SYNEKDOKE - Om begreppsfenomenologi och om retorik som praktikens kunskapsteori

SYNEKDOKE - Om begreppsfenomenologi och om retorik som praktikens kunskapsteori SYNEKDOKE - Om begreppsfenomenologi och om retorik som praktikens kunskapsteori José Luis Ramírez, docent, NORDREGIO, Stockholm. Bidrag till forskarkonferensen Kunnskap og handling II Lund, 6-8 okt 1997

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01.

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01. Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

ARKITEKTFÖRMÅGAN - när är forskning forskning? i arkitektur som profession, (definierad av organisationen Sveriges arkitekter).

ARKITEKTFÖRMÅGAN - när är forskning forskning? i arkitektur som profession, (definierad av organisationen Sveriges arkitekter). ARKITEKTFÖRMÅGAN - när är forskning forskning? i arkitektur som profession, (definierad av organisationen Sveriges arkitekter). Teori och tanketraditioner (urkunder&husgudar) låter intressant och bra.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

Skönlitteratur i professionsutbildningar

Skönlitteratur i professionsutbildningar Mittuniversitetet Institutionen för humaniora juni 2010 D-uppsats i litteraturvetenskap av Carin Waluszewski Handledare: Claes Ahlund Skönlitteratur i professionsutbildningar En studie av skönlitteraturens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Förankring och dialog

Förankring och dialog De senaste årens insatser för att bryta segregationen i storstäder har påvisat den växande komplexitet som kommunala tjänstemän måste ta hänsyn till för att möta medborgarna i ett mångkulturellt samhälle.

Läs mer

Curriculum vitae. A. Utbildning och akademiska examina. B. Föreläsningar och offentliga uppdrag

Curriculum vitae. A. Utbildning och akademiska examina. B. Föreläsningar och offentliga uppdrag Curriculum vitae Per Magnus Johansson Psykoanalytiker, filosofie doktor, docent i idé- och lärdomshistoria, leg psykolog med specialistkompetens i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och invandrarpsykolog.

Läs mer

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Vetenskap, debatt, folkbildning Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002 Förord Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, sedan 1980.

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2013 www.urbanhistory.su.se 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Avtal Personal Stads- och kommunhistoriska nämnden Stads- och kommunhistoriska

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Forskningsprojekt finansierade med FoU- anslaget vid Riksantikvarieämbetet

Forskningsprojekt finansierade med FoU- anslaget vid Riksantikvarieämbetet Forskningsprojekt finansierade med FoU- anslaget vid Riksantikvarieämbetet Programperiod 2001-2005 Inledning... 5 Kulturarvet i samhället... 6 Följande projekt har beviljats medel under programperioden

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2011. www.urbanhistory.su.se

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2011. www.urbanhistory.su.se Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2011 www.urbanhistory.su.se 1 STADS- OCH KOMMUNHISTORISKA INSTITUTET Stadshistoriska institutet bildades 1919 som en avdelning av Svenska

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 47, april november 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. CTFs senaste doktor. Bussföraryrket - ett yrke i förändring

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 47, april november 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. CTFs senaste doktor. Bussföraryrket - ett yrke i förändring AKTUELL tjänsteforskning Nr 47, april november 04 CTFs senaste doktor Foto: Lasse Forsberg, Två bildare AB Strax före jul försvarade filosofie kandidat Tommy Nilsson sin doktorsavhandling med titeln Bussförares

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

Forskningsöversikt HS-området: Filosofi. 1. Varför humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig

Forskningsöversikt HS-området: Filosofi. 1. Varför humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig Forskningsöversikt HS-området: Filosofi 1. Varför humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig När man diskuterar ett forskningsområdes betydelse för samhället i stort kan man göra det utifrån

Läs mer

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2011

Verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen 2011 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 1 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 4 GÄSTFORSKARE...

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-05-22

CURRICULUM VITAE 2014-05-22 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-05-22 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet

FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet Värt att notera Forskning pågår professioner ger en överblick av utbildningsvetenskaplig forskning om

Läs mer