Spelifikation marknadskommunikationens nya (spel)regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelifikation marknadskommunikationens nya (spel)regler"

Transkript

1 Mikolaj Dymek Spelifikation marknadskommunikationens nya (spel)regler I min forskningsplan från 2011 definierades följande tre breda forskningsteman inom ramen för projektplanens syfte och frågeställning: 1) Användning av digitala medier i PR-sammanhang 2) Användning av (data)spelsmekanismer inom ramen för digital marknadskommunikation 3) PR-industrin ur ett kulturindustriellt perspektiv Syftet med de här tre forskningsområdena var inte att enbart forskning relevant för gästföretaget Jung Relations (JR) utan snarare att hitta snittytor där mina forskningsintressen/områden kunde kombineras med JRs intressen. Syftet definierades som: I en allt mer digitaliserad och globaliserad konsumentvärld kommer nästan all strategisk företagskommunikation, förståelse av och dialog med konsumenter i termer av marknadskommunikation ske via digitala medier, och mer specifikt via s.k. sociala medier. Min studie ämnar fokusera på denna snittyta mellan varumärkesstrategi, kulturindustri, spel/new media-analys och digitala/sociala medier, och mer specifikt på hur dataspelsmekanismer kan användas för att belysa detta område. Frågeställningen blir således: Hur kan en formell mediaanalys av digitala/nya medier i kombination med kulturindustriella perspektiv bidra till en ökad förståelse av användningen av sociala medier inom ramen för marknadskommunikation och PR?

2 Pga följande externa händelser krävdes ändringar i syftet: Flexit-mentor avgår: initiativtagaren av Flexit-projekt, vice-vd, avdelningschef och delägare/partner på JR valde att lämna byrån under sommaren Flerfaldiga mentor-byten: efter en övergångsperiod i termer av affärsverksamhet, men också Flexit-projekt, hittades en ersättare med nytt affärsfokus som efter ca ett år bytte byrå igen. Hög personalomsättning: på planning-avdelningen, som huserade Flexit-projektet, hade våren 2013 samtliga ursprungliga anställda lämnat företaget och således utgjorde jag den äldsta anställda på avdelningen. Samarbetsavdelningen Digital genomgick liknande förändringar, fast innefattade även sjukskrivningar och föräldraledighet. Under projektets tre år hann 39 av byråns ca 43 heltidsanställda byta jobb. Kraftig verksamhetsförändring: sista perioden (inom Flexit-projektet) så lades praktiskt taget planning-avdelningen ner och reducerades till en försäljningsansvarig, en junior deltidsassistent samt min 25% Flexit-tjänst. Begränsade verksamhetsförutsättningar: spelifikation/gamification inom ramen för marknadskommunikation, dvs. spelmekanismer inom icke-spelaktiga tillämpningsområden, kräver (oftast) digitala produktioner av hög budget och profil något som JRs verksamhetsfokus (fokus på mediebearbetning/relationer, event, utskick, exekvering av reklamkommunikationskoordinerade kampanjer) och kundportfölj sällan tillät. Post factum, så blev syftet snarare: Att på en byrå aktiv inom konsumentinriktad strategisk marknadskommunikation (konsument/marknads-pr) studera den dagliga verksamheten i dess forskningsinriktade ( research ) s.k. planning-avdelning, med särskild fokus på dess ansträngningar att genom akademiskt samarbete finna konkurrensfördelar i den föränderliga PR-konsultbranschen, och i synnerhet inom fältet sociala medier och det populära (men outforskade) konceptet spelifikation/gamification. PROJEKTETS TRE VIKTIGASTE RESULTAT 1) En praktisk och teoretisk utveckling av forskningen kring begreppet spelifikation/gamification. Trots de betydande utmaningar som ovannämnda externa händelser gav upphov till, så har både en praktisk och teoretisk utveckling av

3 forskningen kring begreppet spelifikation/gamification genomförts. På ett praktiskt plan så gav ett antal kundprojekt insikt i de utvecklingsutmaningar som spelifikationsimplementering (inom marknadskommunikation) ställs inför. Detta har gett ett mer resurs-, kompetens- och process-baserat perspektiv när konceptet utforskats teoretiskt med sekundära empiriska källor. Eftersom begreppets utveckling, efter flera år i trendmaskineriets kvarnar, drivs fortfarande huvudsakligen av kommersiella aktörer så återstår stora delar av dess teoretiska analys outforskad och framstår som väldigt lovande ur ett akademiskt perspektiv. 2) Marknadskommunikationsindustrin som kulturindustri. Projektet har kartlagt och teoretiskt förankrat behovet av att analysera reklam- och PR-industrierna såsom en enhetlig kulturindustri med anledning av den allt större närvaro och viktigare position som marknadskommunikation etablerar i det globaliserade konsumtionssamhället. 3) Marknads-PR som eget teoretiskt fält. Reklamkommunikation har historiskt sett dominerat marknadsföring- och kommunikationsforskningen, medan PR har utforskats av medie- och kommunikationsvetenskaperna (med fokus på politisk, organisatorisk eller strategisk kommunikation). Flexit-projektet har klargjort behovet av ett separat fält som studerar marknads-pr/konsument-pr som en analytiskt hybrid mellan marknadsföringfältet och MKV-forskning. NYA FORSKNINGSFRÅGOR SOM HAR GENERERATS GENOM PROJEKTET De två senaste resultaten (Marknadskommunikationsindustrin som kulturindustri samt Marknads-PR som eget teoretiskt fält) är båda nya forskningsfrågor som uppstått under Flexit-projektet. Därutöver, i ett sammanhang av RJs syften med Flexit-projektet, så måste dessa frågeställningar ställas i relation till den "epistemologiska dimensionerna av mötet academia och näringsliv" (som jag representerade på JR). Detta är onekligen något som forskningsmässigt inte gått att undvika. Hur ser de (JR/PR-branschen) på vetenskap som sådan? Vilken typ av kunskap kan integreras i deras världsbild? Finns det synergier eller är det rent av så att akademisk vetenskap inte är en del av verkligheten? Att riktig kunskap endast kan skapas ute i verkligheten där dagligen PR-konsulter utvecklar en form av vetenskap som inte går att översätta, analysera, extrahera med de verktyg som academia förfogar över?

4 PROJEKTETS INTERNATIONELLA FÖRANKRING Följande händelser har förankrat mitt Flexit-projekt internationellt: Gästföreläsning: William A. Kern Lecture, Rochester Institute of Technology, Rochester (USA) 1 dec 2011 Konferens: Symposium om medialisering i kultur, politik, vardagsliv och forskning, Stockholm, aug 2011 Pharmakon of Film & New Media Conference, Paris 2-3 maj thStanding Conference on Organizational Symbolism, Barcelona, jul th European Group of Organizational Studies Colloquium, Montréal, 4 6-jul, st Standing Conference on Organizational Symbolism, Warszawa, jul 2013 Symposium on Mediatization of culture and everyday life, Stockholm aug 2013 Utöver detta har ett internationellt nätverk av gamification-relaterade forskare etablerats som kommer resultera i en antologi på temat under 2015 på förlaget Routledge (se under publikationer). FORSKNINGSINFORMATIVA INSATSER UTANFÖR VETENSKAPSSAMHÄLLET Samarbetet med gästföretaget är i sig självt en treårig forskningsinformativ insats. Utöver det har jag skapat engagemang i följande sammanhang: Berghs School of Communication flertal föreläsningar PR of Sweden gästföreläsning för branschförening inom PR Näringslivsföreläsningar flertal för ett stort modevarumärke, andra kommunikationsbyråer samt vid konferensen Communicare 2014 Medieexponering (2013) Alla är fotografer (SVT) intervju med mig i rollen som spelfikationsexpert på SVTs dokumentärserie om vardagsfotografi (2011) Inbäddad på pr-byrån (Rågsjö Thorell 2011) intervju med mig i branschtidningen Resumé angående mitt forskningssamarbete med Jung Relations PROJEKTETS TVÅ VIKTIGASTE PUBLIKATIONER

5 (2015, kommande) Dymek, M. & Zackariasson, P. (eds.) The Business of Gamification, Routledge Antologi på temat spelifikation/gamification vars ansökning skapades under Flexitprojektet. Kapitelförfattarna är en internationell samling forskare inom företagsrelaterad gamification. Kommer leveras under (2013). Customer-focus as Cultural Industry, Narrative Production and Professional Identity A Case from the World of Communication Agencies. 29th European Group of Organizational Studies Colloquium. Montréal. Ett teoretiskt paper baserat på empirin från bl.a. JR som presenterar en konsumtionskulturell analys av PR-konsulter som en typ av konsumtionssamhällets nya avant garde som följer, men i allt större utsträckning, skapar konsumtionstrender. PROJEKTETS PUBLICERINGSSTRATEGI Projektet hade som utgångspunkt att publicera texter i konferens- och journalpublikationer med Open Access, vilket utgjort en utmaning pga. forskningsrelaterade beslut. Däremot är ett flertal av publikationerna av karaktären Hybrid Open Access. Vidare har ett antal bokkapitel och böcker publicerats eller påbörjats under projektets gång. PROJEKTETS BIDRAG TILL ÖKAD SAMVERKAN MELLAN UNIVERSITETSVÄRLDEN OCH DEN PRIVATA SEKTORN REDOVISAS Oavsett resultat, i termer av kommersiella eller akademiska framgångar, så har projektet fört samman två miljöer och ett stort antal personer som aldrig skulle ha kommit i kontakt med varandra har möts inom ramen för gemensamt arbete men också inom ramen för Flexit-seminarier och andra liknande arrangemang. Det är möten som aldrig skulle ha blivit av och dess effekter, nya perspektiv och idéer som dessa gett upphov till kan inte överskattas (eller underskattas för den delen) Flexitprojektet har bidragit till radikal förändring av mitt forskningsfokus vilket direkt bidragit till min nuvarande tjänst som universitetslektor i strategisk kommunikation med inriktning mot marknadskommunikation vid Mittuniversitetet. Efter avslutat Flexitprojekt har mitt forskningsfokus utvecklats mot det konsumentinriktade marknadskommunikationsfältet, eller i empiriska industri-termer, inom Publikationer

6 Böcker och bokkapitel (2015, kommande) Dymek, M. & Zackariasson, P. (eds.) The Business of Gamification, Routledge (2015, kommande) Dymek, M. & Sköld, D.. SoundCloud in or out? Inquiring into the organizational production of SoundCloud going All In with Adidas. In: Earhart, R., Jardat, R., Letiche, H. & Moriceau, J-L (eds.) Turn to Film Critical Pedagogies of Management and Film in Business Education, Sense Publishers (2012). Video Games: A Subcultural Industry. In: P. Zackariasson & T. Wilson (eds.). The Video Game Industry: Formation, Present State, and Future. Routledge Journalartiklar (2015, kommande) Book review: Wångmar, Erik. Tillit och korruption Korruption, maktmissbruk och bristande tillit i svensk lokalpolitik Santérus Förlag, 2013 (Trust and corruption Corruption, abuse of power and lack of trust in Swedish local politics, author s translation), Ephemera: Theory and politics in organization. 2015, Issue 2. Special Issue Critiquing Corruption: A turn to theory, edited by Lennerfors, T.T., Breit, E & Olaison, L. Rapport (2011) Sammanfattning och reflektioner kring symposiet om medialisering i kultur, politik, vardagsliv och forskning, In: J. Fornäs & A. Kaun (eds.). Medialisering av kultur, politik, vardag och forskning. Mediestudier vid Södertörns högskola 2011:2 Konferensartiklar (2014a) Gamification in Marketing Communication Competing for Attention, SCOS 32nd Standing Conference on Organizational Symbolism Sport, Play and Games. Utrecht. (2014) Consumer PR Brand of Corruption meets Corruption of Branding, 5th Latin American and European Meeting on Organizational Studies 2014 (LAEMOS), Havanna, Kuba (2013a). Consumer Cultures as Industry, and Cultural Industries of Consumption. 22nd Nordic Academy of Management Conference, Reykjavik.

7 (2013b). Spectacles as communication industry the rise and fall of the consumerist avant-garde. 31st Standing Conference on Organizational Symbolism Creative De-construction. Warszawa. (2013). Customer-focus as Cultural Industry, Narrative Production and Professional Identity A Case from the World of Communication Agencies. 29th European Group of Organizational Studies Colloquium. Montréal. (2012). Sköld, D. & Dymek, M. Exploring Visual Production of Entrepreneurship: The case of SoundCloud going All In with Adidas. Conference on Management and Film: The pharmakon of film & new media. Paris. (2012). Migrations Through Digital Spaces As Cybertextual Explorations of Branding. 30th Standing Conference on Organizational Symbolism Organizing Through Displacement, Travel and Movement: Transience, Transitions and Transformations. Barcelona

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen

Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs för varumärkesbyggande inom hotell- och turismbranschen MAGISTERUPPSATS MAGISTERUTBILDNING I STRATEGISK INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:9 Sociala medier som strategisk kommunikationsresurs

Läs mer

Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Media and Communication 8

Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Media and Communication 8 Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala Studies in Media and Communication 8 Att förstå mediekritik Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013 Göran Svensson Dissertation

Läs mer

Tobias Harding. Åsa Söderlind

Tobias Harding. Åsa Söderlind Nationell överblick över kulturpolitiskt relevant forskning Tobias Harding Åsa Söderlind Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och SweCult, Linköpings universitet, Februari 2010 Sammanfattning:

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Ett udda par. Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi

Ett udda par. Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi Ett udda par - Integrerad Marknadskommunikation och det postmoderna samhället Joakim Johansson Magisterprogrammet

Läs mer

No Rules Apply. En kvalitativ studie om digital marknadsföring i ett föränderligt medielandskap JULIA CHRISTENSON & ERIK TOREFELDT

No Rules Apply. En kvalitativ studie om digital marknadsföring i ett föränderligt medielandskap JULIA CHRISTENSON & ERIK TOREFELDT Kurskod: SKOK01 & SKDK02 Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Asta Cepaite Nilsson Examinator: Henrik Merkelsen No Rules Apply En kvalitativ studie om digital marknadsföring i ett föränderligt medielandskap

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Högskolepoäng som XP

Högskolepoäng som XP D A T A S P E L S B R A N S C H E N S R A P P O R T E R 2 0 1 1 Högskolepoäng som XP Synlig och osynlig kunskap inom spelutveckling hos akademi och industri Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Masteruppsats i Strategisk kommunikation. Storytelling. Hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser

Masteruppsats i Strategisk kommunikation. Storytelling. Hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser Kurskod: SKOM01 Termin: VT 2010 Handledare: Sara Von Platen Examinator: Mats Heide Masteruppsats i Strategisk kommunikation Storytelling Hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser LINDA

Läs mer

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg

Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg En studie för Vattenfall Norden Frida Louhi Miljö och hållbart företagande Sustainable Enterprising Master s Thesis 2007:9 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 47, april november 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. CTFs senaste doktor. Bussföraryrket - ett yrke i förändring

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 47, april november 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. CTFs senaste doktor. Bussföraryrket - ett yrke i förändring AKTUELL tjänsteforskning Nr 47, april november 04 CTFs senaste doktor Foto: Lasse Forsberg, Två bildare AB Strax före jul försvarade filosofie kandidat Tommy Nilsson sin doktorsavhandling med titeln Bussförares

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 214 Riksutställningar Årsredovisning 214 1 Formgivning: Gabor Palotai Design 2Dnr: R15-27 Riksutställningar Årsredovisning 214 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5. 5. 6. 7. 9. 9. 17. 21. 21. 24. 25.

Läs mer

Thinking like a designer

Thinking like a designer Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2010 Programmet för Ekonomi, Teknik och Design Thinking like a designer Hur Design Thinking

Läs mer

Att översätta en trend

Att översätta en trend Kurskod: SKOM12 Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Cecilia Cassinger Att översätta en trend En studie av institutionaliseringsprocessen av content marketing OLA WIKLUND Lunds universitet Institutionen

Läs mer

You Know Nothing of My Work!

You Know Nothing of My Work! Nordicom-Information 33 (2011) 3, pp. 75-81 You Know Nothing of My Work! Tankar om medie- och kommunikationsvetenskapens historia Debatt Lars Lundgren Den nordiska medie- och kommunikationsvetenskapen

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012 1 Datum 2012-12-10 Diarienr. 2009-3170 Enheten för Skogspolicy och Analys Thorsten Celander Skogsstyrelsens slutrapport Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet

Läs mer

Friluftsliv i förändring

Friluftsliv i förändring Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell och Anders Mossing rapport 6547 februari 2013 Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Rapport nr 27,

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - En studie om hållbar utveckling i leverantörskedjor Kandidatuppsats inom Företagsekonomi Höstterminen 2009 Handledare: Peter Rosén Författare: Daniel Karlsson Claudine

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN VINNOVA RAPPORT VR 2012:12 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN SAMSPEL SAMTAL KOLLEKTIVT ORD KUNSKAPSDEL RD LÄRANDE KUNSKAPSSPRIDNING REGISSÖR SOCI CESS REGISSERA KOMMUNIKATION DIALOG LÄRAND RPROCESS LÄROBJEKT

Läs mer

Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet?

Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet? Sociala medier en möjlighet till kollektivt lärande i arbetslivet? Ylva Forslund Mats Liljerehn Pedagogiska Institutionen Examensarbete 7,5 hp Integrationsuppsats Vårterminen 2010 Handledare: Eva Edström

Läs mer

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76)

Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Nordiska Afrikainstitutet Årsredovisning 2013 2 (76) Table of contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 7 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande...

Läs mer

Relationsmarknadskommunikation

Relationsmarknadskommunikation Relationsmarknadskommunikation En undersökning som fokuserar på de lokala relationerna i en globaliserad värld Författare: Jon Ottosson Joakim Johansson Handledare: Roger Jacobsson C uppsats i Medie och

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer Kandidatuppsats i Informatik Monika Henriksson VT 2012:KANI10 Förord Denna studie har varit otroligt intressent

Läs mer