Stressteorier från Cannon via Selye till idag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stressteorier från Cannon via Selye till idag"

Transkript

1 Stressteorier från Cannon via Selye till idag Arne Lowden, docent, sömnspecialist Besök oss på 1

2 Grunden för den moderna världsbilden Grekisk filosofi återupptäcks under Renässansen (Sokrates, Platon, Descartes) Metafysisk dualism Upplysningstiden, 1700-talet (Voltaire) Religiös och politisk realism

3 Dualism, Descartes Hur vet vi att vår kunskap är sann? (Avhandling om metod, 1637) Empirisk observation, kausalitet, mekanik Problemet med den odödliga själen i den komplexa maskinen 3

4 Materialism, La Mettrie Maskinen människan (1747) Kullkastar odödlighet Materia kan visa beteende Fortfarande radikal vy att materia inte är trög

5 Claude Bernard, Den moderna fysiologins fader Legitimerade studiet av levande organismer Medicin baseras på fysiska principer men medvetandet lämnas fortfarande ute Kritik av vitalismen 5

6 Camille Flammarion, L'Atmosphere: Météorologie Populaire (Paris, 1888), p

7 Definition Stress, inom fysiologi och psykologi anpassningsreaktioner som i människans och andra djurs organsystem utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, stressorer, som individen har begränsad möjlighet att påverka. Teori: -Hjärnan ger kontakt med miljön -Regulatorisk process -Påfrestning -Hotar jämvikten (homeostas) -Aktiv process där påfrestning kräver kompensation 7

8 Stresstillstånd Små krav Mild stress Liten kompensation Moderata krav Moderat stress Mer kompensation Stora krav Extrem stress Mycket kompensation 8

9 4 milstoplar Intern/extern miljö Homeostas General Adaptation Syndrome GAS Allostas 9

10 Intern miljö Intern miljö påverkar beteende, (C Bernard) Cell till människa fungerar på samma sätt Opposition: Spöket i maskinen (Ryle), Vitalister 10

11 Homeostas Cannon (1929) En process att upprätthålla jämvikt när yttre miljön ändras Termen stress börjar användas Psykologisk stress Autonoma nervsystemet Endokrin respons Individens roll 11

12 Selye 1936, 1956 GAS (General Adaptation Syndrome) alarm (förberedelse på kamp eller flykt) motstånd (fysiologisk hantering; coping) utmattning (fysiologisk oförmåga att upprätthålla normal funktion) Olika utfall dynamisk växling mellan gas och broms normal viss stress nödvändig som träning (eustress) långvarig, övermäktig stress kan leda till sjukdom (distress) Fylogenetisk anpassning kamp, flykt & spela död fungerar bra med lejon evolutionen är en långsam process arbetsstress långvarig, går ej springa ifrån eller slåss emot livsstress höga förväntningar på det perfekta livet / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

13 Normalkurva kortisol Kortisol (mmol/l)

14 Rosmond-Björntorps figur Adaptiv Akut stress Upprepad stress Kronisk stress

15 Utbrändhet Kognitiva störningar - hippocampus Trötthet - immunsystemet Sömnproblem - återhämtningsbrist Känslolabilitet dopaminbrist Neuromuskulära symtom -somatisk dysregulation

16 Den nedåtgående spiralen 16

17 Ond cirkel Hur startar - och behålls - problemen? Mer oro Ångest Stresskänsla Minskad ork och symtom Oro, uppvarvning Rädsla för konsekvenser Sömnproblem

18 Ond cirkel Hur startar - och behålls - problemen? mekanismer bakom sömnstörningen Hypothalamus (Pitituary) hypofys (Adrenal Cortex) - binjurebark - Kortisolinsöndring Stress Ökad HPA aktivitet & ämnesomsättning oro Kronisk insomni Uppreglering Betingning Störd sömn Torbjörn Åkerstedt - SU

19 Vad är återhämtning? Belastning Basnivå Rast Dygnsvila Helg Semester

20 Kortisol i saliv high aro low aro 5 0 awakening + 15 min + 30 min + 60 min Time of day

21 Systoliskt & Diastoliskt BT

22 Heart rate

23 Heart rate

24 Allostas Stress Vila Neuroendokrin reak.on Allostas (annan balans) Allosta.sk belastning (annan ansträngd balans) 24

25 Olika sätt att se på stress Vardagsspråket och populärkulturen jäkt och (för) höga krav påfrestning och (början till) sjukdom Professionella inom olika områden påfrestningar som organismen inte klarar att hantera konsekvenserna av sådana påfrestningar en generell psykofysiologisk mobilisering Viktigt att skilja på: stressorer (miljöfaktorer som orsakar stress) stressreaktioner (individens respons på stressorer) konsekvenser av stress (t.ex. trötthet, olyckor, sjukdom, träning) / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

26 Krav-kontroll-stödmodellen Utvecklades av Robert (Bob) Karasek amerikan, men utvecklade modellen i Sverige arkitekt modellen först utvecklad för att förklara produktivitet Töres Theorell applicerade teorin på fysiologi och hjärt-kärlsjukdom läkare, avhandling handlade om livshändelser och hjärtsjukdom arbetade tillsammans med Karasek för att testa modellen Jeffrey V. Johnson utvecklade modellens tredje dimension, stöd Alla dimensioner avsedda att mäta egenskaper i arbetsmiljön inte hos individen / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

27 27

28 Krav-kontroll-stödmodellen / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

29 Långtidseffekter / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

30 Modellens dimensioner Psykiska krav (psychological demands) arbeta fort & hårt, tidspress, motstridiga krav, för stor insats verkar ha blivit vanligare och viktigare för hälsoutfall Beslutsutrymme (decision latitude) har två delkomponenter: Uppgiftskontroll (decision authority) frihet att bestämma hur och vad som skall utföras kontrollförlust kan leda till sjukdom enligt några studier Färdighetskontroll (skill discretion) variation, lära nytt, kräver skicklighet och påhittighet historiskt sett bra möjligheter att utvecklas i ökande grad krav att man måste lära nytt Stöd (social support) socialt klimat på arbetsplatsen / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

31 Operationalisering Beträffande just ditt arbete (skola): ja, ofta ja, ibland nej, sällan nej, så gott som aldrig Kräver ditt arbete/skola att du arbetar mycket fort? O O O O Kräver ditt arbete/skola att du arbetar mycket hårt? O O O O Kräver ditt arbete/skola en för stor arbetsinsats? O O O O Förekommer det ofta motstridiga krav O O O O i ditt arbete? Krav Har du tillräckligt med tid för att hinna O O O O med Dina arbetsuppgifter? Innebär ditt arbete/skola att man gör samma O O O O sak om och om igen? Kontroll Får Du lära Dig nya saker i Ditt arbete? O O O O Kräver Ditt arbete skicklighet? O O O O Kräver Ditt arbete påhittighet? O O O O Stimulus Har du frihet att bestämma hur ditt O O O O arbete ska utföras? Har du frihet att bestämma vad som O O O O skall utföras i ditt arbete? Får du veta om du gör ett bra arbete? O O O O Påverk 31

32 Socialt stöd 4-1 Positiva faktorer i ditt arbete (skola): stämmer stämmer stämmer stämmer helt och ganska inte särskilt inte alls hållet bra bra Det är en lugn och behaglig stämning O O O O på min arbetsplats (skola) Det är god sammanhållning O O O O Mina arbetskamrater (skol) ställer upp för mig O O O O Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag O O O O Jag kommer bra överens med min närmaste O O O O chef/förman/lärare Jag trivs bra med mina arbetskamrater O O O O 32

33 Empiriskt stöd hjärtkärlsjukdom Källa: Kivimäki et al., Scand J Work Environ Health, 2006;32(6, special issue): / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

34 Ansträngningsbelöningsmodellen Introducerades av Johannes Siegrist schweizare, sociolog, arbetar på Uni Düsseldorf Reciprocitet i sociala relationer fundamentalt behov stark medvetenhet om rättvisa nödvändig för att altruism ska fungera och inte saboteras av friåkare har föreslagits som den främsta drivkraften bakom utvecklingen av den mänskliga intelligensen Förväntan om återgäldande av det man givit brott mot förväntan om reciprocitet skapar starka negativa känslor och ihållande stressreaktion som kan leda till sjukdom Modellen kombinerar miljöfaktorer med individuella faktorer hur det är och vad parterna förväntar sig / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

35 Ansträngnings-belöningsmodellen Källa: Siegrist, 2008 / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

36 Modellens dimensioner Ansträngning (efforts) tidspress, avbrott, ansvar, övertid, fysiskt påfrestande, allt mer att göra Belöning (reward) har tre till fyra delkomponenter: Pengar (money/wage/salary) lön i förhållande till prestation Uppskattning (esteem) erkännande och respekt i förhållande till prestation Befordran (job promotion) möjligheter att avancera Anställningstrygghet (job security) dålig anställningstrygghet och ovälkomna förändringar Överengagemang (overcommitment) perceptionsförvrängning leder till felaktig bedömning av balansen / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

37 Varför uppstår och består obalansen? Illa definierade kontrakt dålig överensstämmelse mellan vad parterna förväntar sig Brist på alternativ bristande kompetens, låg rörlighet, dålig arbetsmarknad Strategiskt val avsett att förbättra framtida möjligheter sannolikt inga negativa konsekvenser i längden åtminstone om strategin lyckas Överengagemang (overcommitment) kognitivt och motivationellt mönster av arbetsrelaterat överengagemang felaktig perception av kraven och den egna förmågan starkt uppgående i arbetet / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

38 Empiriskt stöd - hjärtkärlsjukdom Källa: Kivimäki et al., Scand J Work Environ Health, 2006;32(6, special issue): / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

39 Empiriskt stöd olika utfall Källa: van Vegchel et al., Soc Sci Med, 2005;60: / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

40 Stress, 4 delmoment Stresstimuli (stressorer) Obestämd stimuli Stressupplevelse Stimulus- responsförväntningar Stressreaktion Aktivering av hjärnan, mätbar Återkoppling Emotioner, upplevelse, beteende

41 Job demands resources model Physical Psychological Social Job demands + Exhaus.on Organiza.onal Physical - Psychological Social Job resources + Engagement Organiza.onal 41

42 Demand-Induced Strain Compensation Model 42

43 Kognitiv stress, Eriksen & Ursin 2002 Bearbetning/filtrering av krav Upplevelse av krav Upplevelse av stressrespons Krav Stress Stressor Stimuli Belastning Hjärna Hjärna Stimulusförväntningar Responsförväntningar Stressrespons Alarm Aktivering Reaktion Beteende Rapport upplevelse Träning Kortvarig anabolisk Slitage Kvarstående katabolisk 43

44 CATS The Cognitive Activation Theory of Stress, Ursin 2004 vidareutveckling av Seligmans inlärd hjälplöshet Erfarenheter av tidigare copingförsök skapar generell förväntan angående framtida coping Coping (mästring) eller Positiv förväntan att kunna hantera framtida svårigheter möjliggör framgångsrik framtida coping Hjälplöshet eller Neutral förväntan av att inte kunna påverka Hopplöshet eller Negativ förväntan att försök att påverka förvärrar situationen inga copingförsök Fysiologiska korrelat till förväntningarna kan leda till sjukdom / Hugo Westerlund, Ph.D., Stress Research Institute

45 Övergripande, stress-hälsa Behandling/förebyggande av stressrelaterad sjukdom Arbetskrav/ Resurser Privatkrav/ Resurser sjukdom Fysiol mekanismer inkl återhämtning Sjukdomsupplevelse Sjukskrivning sjuknärvaro Död Arbets.der Individfaktorer

46 Longitudinellt angreppssätt För att kunna följa förändringar krävs upprepad mätning i långa serier på nationellt representativ nivå SLOSH arbetsmiljö, hemmiljö, hälsa Koppling av sjuklighet, mortalitet och sjukfrånvaro och till psykosociala orsaker Följa positiva och negativa förändringar