Delårsrapport för första kvartalet 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för första kvartalet 2001"

Transkript

1

2 Delårsrapport för första kvartalet 2001 Jobline International AB (JOBL) Fortsatt försäljningstillväxt med erhållna order på SEK 110,4 m (EUR 12,3 m), en ökning med 2,9 % jämfört med fjärde kvartalet 2000 och med 131,0% jämfört med första kvartalet 2000 Omsättningen under kvartalet uppgick till SEK 74,8 m (EUR 8,3 m), vilket utgör en minskning med 4,3% jämfört med föregående kvartal och en ökning på 150,2% jämfört med första kvartalet 2000 Jobline är, efter en betydande tillväxt under kvartalet, den största aktören på den Europeiska marknaden vad avser registrerade användare, kandidatprofiler och antalet besök kandidater levererades under kvartalet, en ökning med 6,3% jämfört med föregående kvartal och med 93,3% jämfört med första kvartalet 2000 Förvärv av konkurrenten Wideyes vilket ytterligare förstärkte Joblines ledande ställning inom Professional Search och HR Software Solutions Rörelsekostnaderna, före engångskostnader, minskade jämfört med det fjärde kvartalet 2000 vilket förbättrade rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (före engångskostnader) till SEK -130,1 m (EUR -14,5 m) Som ett resultat av vidtagna rationaliseringsåtgärder förväntas fortsatta kostnadsreduktioner under kommande kvartal vilket säkerställer ett positivt kassaflöde första kvartalet 2002 De likvida medlen vid periodens slut uppgick till SEK 511,4 m (EUR 55,9 m) vilket motsvarar SEK 13,95 (EUR 1,52) per aktie Resultatet i korthet Årets första kvartal präglades av stora utmaningar för många av våra kunder. Som ett resultat av den ekonomiska osäkerheten och de besvärliga villkoren på marknaden har många större arbetsgivare vidtagit åtgärder som avskedanden och anställningsstopp vilket har påverkat Joblines verksamhet. Trots dessa svåra marknadsvillkor har vi klarat att öka den totala ordervolymen och att upprätthålla intäktsvolymerna inom Search Services. Därutöver har de första intäkterna från HR Software Solutions kunnat redovisas, vilket bevisar vikten av att fokusera på dessa områden för att säkra företagets framtida tillväxt. Som ett resultat av förbättringen inom Search Services och HR Software Solutions ökade orderingången med 2,9% jämfört med föregående kvartal och med 131% jämfört med första kvartalet 2000 till SEK 110,4m (EUR 12,3m). Intäkterna påvisade dock en smärre minskning på grund av nedgången inom media. De totala intäkterna minskade med 4,3% till SEK 74,8m (EUR 8,3m) jämfört med SEK 78,2m (EUR 9,1m) för det fjärde kvartalet 2000, men ökade å andra sidan med 150,2% jämfört med SEK 29,9m (EUR 3,5m) under det första kvartalet En viktig händelse under kvartalet var förvärvet av Wideyes. De främsta skälen till affären var deras utmärkta HR Software Solution Talent Provider samt deras expertis inom e-rekrytering. Wideyes har på ett framgångsrikt sätt integrerats i Joblines verksamhet - ASP-organisationen med IntraJob och e-rekryteringsorganisationen med Joblines Search Services. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på resultatet för det tredje kvartalet 2001 och bolaget ligger väl till för att uppfylla detta mål. Sida 2

3 Jobline fortsätter sin strategi att starkt fokusera på Search Services. Denna verksamhet har fortsatt att öka sin andel av företagets totala portfölj och svarade för 38% av kvartalets omsättning. Jobline har också sett en fortsatt ökning i antalet kontrakt inom Professional Search och många av dessa omfattar flera länder. Företaget fortsätter sin fokusering på att maximera tillväxten på de geografiska kärnmarknaderna inom denna verksamhet som kännetecknas av högre marginaler. Förvärvet av Wideyes är ett stöd i denna utveckling genom att det tillför resurser och kunder till bolagets sökaktiviteter. Samarbetet med Accenture har stärkts ytterligare i och med tillskottet av Wideyes HR-program, Talent Provider. Produkten tillför en kompletterande lösning till IntraJob/Wideyes organisationen, vilken kommer att döpas om till "Wideyes AB" under det kommande kvartalet Med anledning av den snabba försämringen i det ekonomiska klimatet aviserade Jobline den 5 april 2001 omedelbara och förebyggande åtgärder för att sänka rörelsekostnaderna med mer än 25%. Dessa åtgärder genomförs för att förbättra Joblines konkurrenskraft, säkra tillväxten och lönsamheten för att uppnå full kostnadstäckning under första kvartalet år Som en del i detta åtgärdsprogram reduceras antalet anställda i företaget med 155 personer (motsvarande 25%), huvudsakligen inom back office och administration. En engångskostnad om SEK 39,7m (EUR 4,4m) har belastat kvartalets resultat. Rörelsekostnaderna under kvartalet, exklusive engångskostnader för åtgärdsprogrammet, uppgick till SEK 205,1m (EUR 22,8m) vilket är en minskning med 4,7% jämfört med fjärde kvartalet I och med åtgärdsprogrammet räknar vi med ytterligare kraftiga sänkningar av utgifterna under det andra och tredje kvartalet i år. Företaget fortsätter sin fokusering på stark finansiell kontroll samt kontroll av utgifterna. De aviserade kostnadsbesparingsåtgärderna kommer att säkra Joblines finansiella resurser fram till dess att kostnadstäckning och lönsamhet uppnås under det första kvartalet Data om verksamheten Under det första kvartalet gjordes 17,4 miljoner besök på Joblines webbsidor, vilket motsvarar en ökning med 26% jämfört med fjärde kvartalet 2000 och ett genomsnitt per månad under perioden av 5,8 miljoner besök (TS Net Check, mars, 2001). Jobline har upplevt en stark organisk tillväxt kvartal för kvartal av antalet registrerade användare och kandidatprofiler, vilka jämfört med det fjärde kvartalet 2000 ökade med 22% till respektive 19% till Efter beaktande av förvärvet av Wideyes samt justering av dupliceringen av kandidater mellan Joblines och Wideyes databaser och som uppgår till 13,75%, uppgick antalet registrerade användare till medan antalet kandidatprofiler nådde Fördelat på de olika marknaderna svarade de registrerade användarna i Skandinavien för 37% och övriga marknader för 63% medan kandidatprofilerna fördelade sig med 38% respektive 62%. Samtidigt som Jobline snabbt närmar sig 1 miljon sidavtryck (page impressions) per dag registrerade man cirka 66,6 miljoner under det första kvartalet och stärkte därmed sin position som en dominerande aktör på den europeiska marknaden. Antalet ansökningar per annons ökade under kvartalet och gav Joblines kunder ett genomsnitt av 7,8 ansökningar per annons, motsvarande en 50%-ig ökning från 5,2 ett år tidigare. Därutöver skickar Jobline varje vecka ut mer än 1,5 miljoner MatchMail TM e-postmeddelanden till sina kandidater. Detta befäster Joblines ökande interaktivitet mellan kandidater i olika länder i Europa och företag som söker efter kompetens och är ytterligare ett tecken på affärsmodellens styrka i att dra in och hantera jobbansökningar. Antalet annonser på Joblines webbsidor ökade med 6,3% mellan fjärde kvartalet 2000 och första kvartalet 2001, från till annonser. Antalet kandidater som levererades under kvartalet uppgick till en ökning med 6,3% från det fjärde kvartalet Med anledning av det rådande klimatet på de skandinaviska marknaderna blev antalet levererade kandidater något lägre än föregående kvartal men detta uppvägdes mer än väl av en ökning med 25% i länderna utanför Skandinavien. Joblines kunder mottog också ansökningar online, som svar på jobbannonser som publicerats på Joblines hemsidor, en ökning med 14% jämfört med föregående kvartal, vilket inte inkluderar ansökningar som sänts off-line. Jobline fortsatte att utöka säljstyrkan vilken nu omfattar 321 personer, en ökning från 302 vid utgången av föregående kvartal. Vid slutet av första kvartalet 2001 hade Jobline 598 anställda. De aviserade rationaliseringsåtgärderna kommer att medföra att antalet anställda reduceras under de kommande kvartalen. Sida 3

4 Sida 4

5 Sida 5

6 Finansiell utveckling Antalet kundorder fortsatte att öka under kvartalet inom Search och HR Software Solutions och ökningen jämfört med föregående kvartal motsvarade 2,9% till SEK 110,4m (EUR 12,3m). Intäkterna för kvartalet blev lägre än väntat. För koncernen som helhet uppgick intäkterna till SEK 74,8m (EUR 8,3m) en minskning med 4,3% jämfört med det fjärde kvartalet Företaget kunde under kvartalet se påtagliga fördelar av den tredelade verksamheten med fokus på Media Services, Search Services samt HR Software Solutions. Samtidigt som minskningen i intäkter under kvartalet i sin helhet uppstod inom Media Service kvarstod intäkterna från Search Service på samma nivå som under det fjärde kvartalet Denna del av verksamheten svarade för 38% av den totala portföljen under det första kvartalet, jämfört med 35% under det fjärde kvartalet 2000 och har visat sig påverkas mindre av allmänna marknadsvillkor än traditionella mediaprodukter. Företaget redovisade under det gångna kvartalet sina första intäkter inom HR Software Solutions. Effekterna av det fruktsamma samarbetet med Accenture, tillsammans med en positiv effekt av förvärvet av Wideyes har nu börjat märkas. Kombinationen av IntraJob och Wideyes' Talent Provider har fått ett positivt mottagande på marknaden och företaget är fortsatt optimistiskt när det gäller framtida affärsmöjligheter för IntraJob/Wideyes. Företaget aviserade den 5 april 2001 ett omfattande omstruktureringsprogram som syftade till att rationalisera verksamheten för att säkra tillväxten och nå lönsamhetsmålen. Programmet var nödvändigt med tanke på det allmänna ekonomiska läget och den därmed sammanhängande nedgången på annonsmarknaden. Genomförda och kommande åtgärder kommer att påverka 155 anställda inom koncernen. Åtgärderna kommer totalt att innebära kostnadsbesparingar om minst 25%. I och med att en stor del av programmet genomförts står företaget väl rustat för att se den fulla effekten av åtgärderna under det tredje kvartalet i år. Rörelsekostnaderna, exklusive engångskostnader, minskade under det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet Personalkostnaderna steg med anledning av tillkommande e-rekryteringspersonal medan övriga kostnader minskade jämfört med föregående kvartal. Minskningen av rörelsekostnaderna under första kvartalet 2001 jämfört med fjärde kvartalet 2000 låg i linje med företagets planer. Den aviserade omstruktureringen av företaget hade förutom engångskostnaderna ingen effekt på kostnadsnivån under kvartalet. genomfört de investeringar som krävs för att kunna marknadsföra produkten. Under de kommande kvartalen kommer produkten att vidareutvecklas kontinuerligt vilket även gäller Talent Provider som tillfördes av Wideyes. Kostnaderna för integrationen av de två produkterna kommer att leda till en minskad utvecklingsbudget jämfört med de ursprungliga planerna. IntraJoborganisationen har stärkts i och med personal från Wideyes. I likhet med tidigare kvartal låg marknadsföringskostnaderna kvar på en måttlig nivå. Under det första kvartalet uppgick marknadsföringskostnaderna till cirka 20% av de totala rörelsekostnaderna, något mindre än tidigare kvartal. Trots denna minskning kunde Jobline åter igen notera en stark ökning i antalet besök, registrerade användare och aktiva kandidatprofiler. Detta visar att företagets strategi att använda sig av direktstyrd marknadsföring online, snarare än traditionella kanaler för masskommunikation för att nå potentiella kandidater och kunder, är framgångsrik. Företaget räknar med att se en viss ökning av marknadsföringskostnaderna under kommande kvartal med anledning av avtalat annonsutrymme som tagits över i och med förvärvet av Wideyes. Dessa tillkommande kostnader kommer emellertid inte att påverka kassaflödet. Finansiell ställning Per 31 mars 2001, uppgick de räntebärande tillgångarna till SEK 511,4m (EUR 55,9m) jämfört med SEK 13,2m (EUR 1,6m) per motsvarande kvartal Dessa medel anses tillräckliga för att företaget ska uppnå full kostnadstäck - ning under det första kvartalet Räntebärande tillgångar per aktie uppgick till SEK 13,95 vid kvartalets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till SEK -106,1m (EUR -11,8m). Rörelsekostnaderna under samma period uppgick till SEK 205,1m (EUR 22,8). Det vidtagna åtgärdsprogrammet förväntas minska kostnaderna med mer än 25% eller SEK 60m (EUR 7m) per kvartal. Minskningen förväntas få genomslag under andra och tredje kvartalet. Det fria kassaflödet under kvartalet, dvs. kassaflödet från verksamheten minus kassaflödet från investeringsaktiviteter uppgick till SEK -151,6m (EUR -16,9m) vilket inkluderar en förändring i rörelsekapital med SEK -7,9m (EUR -0,9m) samt kassaflöde från investeringsaktiviteter om SEK -45,5m (EUR -5,1m). I likhet med föregående kvartal inriktades utgifterna på två huvudområden. För det första har investeringar gjorts inom försäljnings- och e-rekryteringspersonal på våra kärnmarknader. Förvärvet av Wideyes tillförde företaget ett betydande antal e-rekryterare, och stärkte därmed vår redan dominerande ställning inom Professional Search. För det andra har företaget när det gäller IntraJob nu Sida 6

7 Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till SEK 38,0 m (EUR 4,2m) avseende förvärvet av Wideyes. Förvärvet finansierades genom en nyemission av aktier om SEK 11,4m (EUR 1,3m) samt genom utgivandet av ett skuldebrev om SEK 26,6m (EUR 2,9m). Genom avtalet har Jobline möjlighet att välja att reglera skuldebrevet i augusti antingen genom en kombination av kontanter eller aktier eller enbart genom emission av nya aktier. Andra betydande investeringar under perioden gjordes i utvecklingen av applikationen IntraJob med SEK 5,1m (EUR 0,6m), samt utvecklingen av den nya teknologiplattformen med SEK 33,5m (EUR 3,7m). Moderbolaget Jobline International AB:s intäkter för kvartalet uppgick till SEK 0,1m (EUR 0) och nettoresultatet blev en förlust om SEK 13,2m (EUR 1,5m) jämfört med en förlust om SEK 20,1m (EUR 2,4m) för det första kvartalet Moderbolagets investeringar uppgick till SEK 98,7m (EUR 11,01) varav SEK 58,4m (EUR 6,5m) avser investeringar i dotterbolag. De likvida medlen vid periodens slut uppgick till SEK 459,3m (EUR 50,2m). Företagets utveckling Media Services Under det första kvartalet lanserades Joblines nya tjänst TargetMail TM på samtliga av Joblines marknader. Med denna tjänst sätter Jobline tillsammans med kunden upp specifika kriterier för ett visst annonserat jobb varefter Jobline skickar e-postmeddelanden till en utvald grupp kandidater vars profiler stämmer väl överens med kundens behov. TargetMail TM drar fördel av Joblines omfattande databas med kandidater och erbjuder kunderna ett sätt att rikta sin annonsering för att nå det lämpligaste segmentet i databasen. Härnäst kommer under andra kvartalet att lanseras en ny profileringsprodukt för arbetsgivare - The Jobline Web Board - på vissa pilotmarknader. Web Board är specialiserad för den betydande IT-branschen och utnyttjar Joblines styrka i att generera trafik samt i företagets befintliga kundförbindelser inom media. Search Services En komplett uppsättning med Professional Search-tjänster introducerades hos ett flertal nyckelkunder över den europeiska kontinenten. Förvärvet av Wideyes och den följande integrationen av deras professionella e-rekryterare stärkte ytterligare Joblines ställning som det ledande företaget inom Professional Search. Under det följande kvartalet kommer Jobline att arbeta på att stärka sitt utbud av Search Service-produkter. Ett verktyg för profilering av kompetenser online kommer att introduceras för kandidaterna, ett verktyg som ger förståelse för karriärmöjligheter, samtidigt som det förbättrar matchningen mellan arbetsgivarens krav och kandidaternas kvalifikationer. På några få marknader testas traditionella offline urvalstjänster som svar på önskemål från kundernas sida. Vid kvartalets utgång uppgick det totala antalet e-rekryterare till 48 och under perioden hade Jobline levererat kandidater till kunder. HR Software Solutions IntraJob fortsatte utvecklingsarbetet med sikte på en kommersiell lansering och de pilottester som pågått sedan det fjärde kvartalet 2000 avslutades under perioden med gott resultat. IntraJob/Wideyes erbjuder omfattande möjligheter att integrera två, i högsta grad kompletterande och innovativa teknologiplattformar vilket ger den sammanslagna verksamheten en ännu mer betydande särställning på marknaden. Wideyes Talent Provider fokuserar på rekrytering och anställningsprocessen medan IntraJob är inriktat på avancerad matchning och profilhantering. Integrationsarbetet av de två verksamheterna började samma dag som förvärvet tillkännagavs och slutfördes på bästa sätt innan kvartalets utgång, inom tids- och budgetramarna. Den tekniska integrationen kommer att göras under det andra kvartalet då innovationerna och utvecklingsflödena i båda applikationerna kommer att slås samman. Den samordnade utvecklingen av nya versioner kommer att maximera den befintliga programbasen likväl som avkastningen från investeringen med kontinuerlig leverans av uppdaterade versioner under hela året. De kombinerade plattformarna kommer att förbättra rekryteringsprocessen och vara ett stöd i hanteringen av kandidatrelationerna. Talent Provider och IntraJob, som kommer att lanseras under namnet "Wideyes AB" under det andra kvartalet 2001 erbjuder en solid potential för ytterligare synergieffekter på kundsidan. Tidigare pilotkunder hos IntraJob är för närvarande i färd med att utvärdera ett mer långsiktigt åtagande gentemot den nya verksamheten. Tillsammans med Wideyes kan korsvis merförsäljning uppnås vilket gör det möjligt för IntraJob att presentera en applikation för verksamheten tidigare än planerat. Relationen med samarbetspartnern Accenture fortsätter att stärkas med deras roll som strategisk rådgivare/ allianspartner. De bidrar även till att generera affärsmöjligheter som ytterligare stärker framgången i IntraJob/Wideyes. Accenture har även kunnat bidra med know-how och assistans vid integrationsarbetet av såväl applikationer som organisationer. Marknaderna Organisk tillväxt och förvärv Under det gångna kvartalet aviserade Jobline förvärvet av Wideyes när man köpte mer än 90% av företaget. Jobline har också riktat ett erbjudande till minoritetsdelägarna för att köpa även de återstående aktierna. Wideyes organisation har nu helt och hållet integrerats in i Jobline och därmed tillfört mervärde i form av kunder, kompetens och resurser inom e-rekrytering samt deras programvara för personalledning, Talent Provider. Förvärvet av Wideyes innebär inte att Jobline övergett sin organiska tillväxtstrategi. Med närvaro på 12 europeiska marknader, kommer även fortsättningsvis Joblines fokus för 2001 att vara lönsam tillväxt, såväl på de individuella Sida 7

8 geografiska marknaderna som för företaget i sin helhet. En särskild satsning kommer att ske på sådana marknader som har en större potential för ökad lönsamhet. Den skandinaviska verksamheten påverkades av det allmänna läget inom rekryteringsbranschen, i synnerhet vad gäller Sverige. Trots de minskade intäkterna innebar kostnadsbesparande åtgärder att företaget täckte kostnaderna även under detta kvartal (före koncernfördelningar och omstruktureringskostnader). Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt med en tvåsiffrig ökning av såväl antalet registrerade användare, aktiva kandidatprofiler som användartillfällen. Antalet levererade kandidater minskade något jämfört med föregående kvartal men detta uppvägdes mer än väl av ökningen i genomsnittligt pris per kandidat. Search Services svarar nu för 41% av de skandinaviska intäkterna. För mer information kontakta gärna: Jobline International AB Tegeluddsvägen Stockholm Tel: Fax: Marknaderna utanför Skandinavien påverkades också av marknadsläget men inte i samma utsträckning. De totala intäkterna minskade med 0,4% till SEK 26,3m (EUR 2,9m) för kvartalet. Verksamheten förbättrades kraftigt med en mer än 25%-ig ökning såväl i antalet regis-trerade användare som aktiva kandidatprofiler och en 34%-ig ökning i unika användartillfällen. Aktieinformation Per 31 mars 2001, uppgick antalet aktier till Vid samma tidpunkt uppgick det egna kapitalet per aktie till SEK 15,07 (EUR 1,65) före utspädning. Rapporteringstidpunkter Årsredovisningen för verksamhetsåret 2000 finns hos huvudkontoret i Stockholm eller på Internet på adressen Kommande finansiella rapporter publiceras enligt följande: Styrelsen i Jobline International AB (publ) Stockholm, Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Sida 8

9 Finansiella data Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation om delårsrapporter, RR20. Bolaget har använt samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen med undantag av att Redovisningsrådets rekommendation avseende inkomstskatter, RR9, tillämpas fr o m Denna principändring har dock ej gett någon effekt på rapportperiodens eller jämförelseperiodens redovisade resultat och ställning då ingen uppskjuten skattefordran redovisats avseende underskottsavdrag (koncernens enda väsentliga temporära skillnader). Uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag kommer att redovisas när det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Vid årsskiftet uppgick beräknade tillgängliga förlustavdrag till SEK 491,4m. Sida 9

10 Sida 10

11 Sida 11

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

HomeMaid Hemservice AB (publ)

HomeMaid Hemservice AB (publ) HomeMaid Hemservice AB (publ) Bokslutskommuniké 2006-01-01-2006-12-31 Helåret 2006 Nettoomsättningen för år 2006 uppgick till 54 647 kkr (47 150 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om ca 16% Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) CellaVision AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 - Nettoomsättningen uppgick till 9 Mkr (2,2), rörelseresultatet till -38,6 Mkr (-40,2) samt nettoresultatet till -38,4 Mkr (-40,1) - 9 system

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer