Delårsrapport för första kvartalet 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för första kvartalet 2001"

Transkript

1

2 Delårsrapport för första kvartalet 2001 Jobline International AB (JOBL) Fortsatt försäljningstillväxt med erhållna order på SEK 110,4 m (EUR 12,3 m), en ökning med 2,9 % jämfört med fjärde kvartalet 2000 och med 131,0% jämfört med första kvartalet 2000 Omsättningen under kvartalet uppgick till SEK 74,8 m (EUR 8,3 m), vilket utgör en minskning med 4,3% jämfört med föregående kvartal och en ökning på 150,2% jämfört med första kvartalet 2000 Jobline är, efter en betydande tillväxt under kvartalet, den största aktören på den Europeiska marknaden vad avser registrerade användare, kandidatprofiler och antalet besök kandidater levererades under kvartalet, en ökning med 6,3% jämfört med föregående kvartal och med 93,3% jämfört med första kvartalet 2000 Förvärv av konkurrenten Wideyes vilket ytterligare förstärkte Joblines ledande ställning inom Professional Search och HR Software Solutions Rörelsekostnaderna, före engångskostnader, minskade jämfört med det fjärde kvartalet 2000 vilket förbättrade rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (före engångskostnader) till SEK -130,1 m (EUR -14,5 m) Som ett resultat av vidtagna rationaliseringsåtgärder förväntas fortsatta kostnadsreduktioner under kommande kvartal vilket säkerställer ett positivt kassaflöde första kvartalet 2002 De likvida medlen vid periodens slut uppgick till SEK 511,4 m (EUR 55,9 m) vilket motsvarar SEK 13,95 (EUR 1,52) per aktie Resultatet i korthet Årets första kvartal präglades av stora utmaningar för många av våra kunder. Som ett resultat av den ekonomiska osäkerheten och de besvärliga villkoren på marknaden har många större arbetsgivare vidtagit åtgärder som avskedanden och anställningsstopp vilket har påverkat Joblines verksamhet. Trots dessa svåra marknadsvillkor har vi klarat att öka den totala ordervolymen och att upprätthålla intäktsvolymerna inom Search Services. Därutöver har de första intäkterna från HR Software Solutions kunnat redovisas, vilket bevisar vikten av att fokusera på dessa områden för att säkra företagets framtida tillväxt. Som ett resultat av förbättringen inom Search Services och HR Software Solutions ökade orderingången med 2,9% jämfört med föregående kvartal och med 131% jämfört med första kvartalet 2000 till SEK 110,4m (EUR 12,3m). Intäkterna påvisade dock en smärre minskning på grund av nedgången inom media. De totala intäkterna minskade med 4,3% till SEK 74,8m (EUR 8,3m) jämfört med SEK 78,2m (EUR 9,1m) för det fjärde kvartalet 2000, men ökade å andra sidan med 150,2% jämfört med SEK 29,9m (EUR 3,5m) under det första kvartalet En viktig händelse under kvartalet var förvärvet av Wideyes. De främsta skälen till affären var deras utmärkta HR Software Solution Talent Provider samt deras expertis inom e-rekrytering. Wideyes har på ett framgångsrikt sätt integrerats i Joblines verksamhet - ASP-organisationen med IntraJob och e-rekryteringsorganisationen med Joblines Search Services. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på resultatet för det tredje kvartalet 2001 och bolaget ligger väl till för att uppfylla detta mål. Sida 2

3 Jobline fortsätter sin strategi att starkt fokusera på Search Services. Denna verksamhet har fortsatt att öka sin andel av företagets totala portfölj och svarade för 38% av kvartalets omsättning. Jobline har också sett en fortsatt ökning i antalet kontrakt inom Professional Search och många av dessa omfattar flera länder. Företaget fortsätter sin fokusering på att maximera tillväxten på de geografiska kärnmarknaderna inom denna verksamhet som kännetecknas av högre marginaler. Förvärvet av Wideyes är ett stöd i denna utveckling genom att det tillför resurser och kunder till bolagets sökaktiviteter. Samarbetet med Accenture har stärkts ytterligare i och med tillskottet av Wideyes HR-program, Talent Provider. Produkten tillför en kompletterande lösning till IntraJob/Wideyes organisationen, vilken kommer att döpas om till "Wideyes AB" under det kommande kvartalet Med anledning av den snabba försämringen i det ekonomiska klimatet aviserade Jobline den 5 april 2001 omedelbara och förebyggande åtgärder för att sänka rörelsekostnaderna med mer än 25%. Dessa åtgärder genomförs för att förbättra Joblines konkurrenskraft, säkra tillväxten och lönsamheten för att uppnå full kostnadstäckning under första kvartalet år Som en del i detta åtgärdsprogram reduceras antalet anställda i företaget med 155 personer (motsvarande 25%), huvudsakligen inom back office och administration. En engångskostnad om SEK 39,7m (EUR 4,4m) har belastat kvartalets resultat. Rörelsekostnaderna under kvartalet, exklusive engångskostnader för åtgärdsprogrammet, uppgick till SEK 205,1m (EUR 22,8m) vilket är en minskning med 4,7% jämfört med fjärde kvartalet I och med åtgärdsprogrammet räknar vi med ytterligare kraftiga sänkningar av utgifterna under det andra och tredje kvartalet i år. Företaget fortsätter sin fokusering på stark finansiell kontroll samt kontroll av utgifterna. De aviserade kostnadsbesparingsåtgärderna kommer att säkra Joblines finansiella resurser fram till dess att kostnadstäckning och lönsamhet uppnås under det första kvartalet Data om verksamheten Under det första kvartalet gjordes 17,4 miljoner besök på Joblines webbsidor, vilket motsvarar en ökning med 26% jämfört med fjärde kvartalet 2000 och ett genomsnitt per månad under perioden av 5,8 miljoner besök (TS Net Check, mars, 2001). Jobline har upplevt en stark organisk tillväxt kvartal för kvartal av antalet registrerade användare och kandidatprofiler, vilka jämfört med det fjärde kvartalet 2000 ökade med 22% till respektive 19% till Efter beaktande av förvärvet av Wideyes samt justering av dupliceringen av kandidater mellan Joblines och Wideyes databaser och som uppgår till 13,75%, uppgick antalet registrerade användare till medan antalet kandidatprofiler nådde Fördelat på de olika marknaderna svarade de registrerade användarna i Skandinavien för 37% och övriga marknader för 63% medan kandidatprofilerna fördelade sig med 38% respektive 62%. Samtidigt som Jobline snabbt närmar sig 1 miljon sidavtryck (page impressions) per dag registrerade man cirka 66,6 miljoner under det första kvartalet och stärkte därmed sin position som en dominerande aktör på den europeiska marknaden. Antalet ansökningar per annons ökade under kvartalet och gav Joblines kunder ett genomsnitt av 7,8 ansökningar per annons, motsvarande en 50%-ig ökning från 5,2 ett år tidigare. Därutöver skickar Jobline varje vecka ut mer än 1,5 miljoner MatchMail TM e-postmeddelanden till sina kandidater. Detta befäster Joblines ökande interaktivitet mellan kandidater i olika länder i Europa och företag som söker efter kompetens och är ytterligare ett tecken på affärsmodellens styrka i att dra in och hantera jobbansökningar. Antalet annonser på Joblines webbsidor ökade med 6,3% mellan fjärde kvartalet 2000 och första kvartalet 2001, från till annonser. Antalet kandidater som levererades under kvartalet uppgick till en ökning med 6,3% från det fjärde kvartalet Med anledning av det rådande klimatet på de skandinaviska marknaderna blev antalet levererade kandidater något lägre än föregående kvartal men detta uppvägdes mer än väl av en ökning med 25% i länderna utanför Skandinavien. Joblines kunder mottog också ansökningar online, som svar på jobbannonser som publicerats på Joblines hemsidor, en ökning med 14% jämfört med föregående kvartal, vilket inte inkluderar ansökningar som sänts off-line. Jobline fortsatte att utöka säljstyrkan vilken nu omfattar 321 personer, en ökning från 302 vid utgången av föregående kvartal. Vid slutet av första kvartalet 2001 hade Jobline 598 anställda. De aviserade rationaliseringsåtgärderna kommer att medföra att antalet anställda reduceras under de kommande kvartalen. Sida 3

4 Sida 4

5 Sida 5

6 Finansiell utveckling Antalet kundorder fortsatte att öka under kvartalet inom Search och HR Software Solutions och ökningen jämfört med föregående kvartal motsvarade 2,9% till SEK 110,4m (EUR 12,3m). Intäkterna för kvartalet blev lägre än väntat. För koncernen som helhet uppgick intäkterna till SEK 74,8m (EUR 8,3m) en minskning med 4,3% jämfört med det fjärde kvartalet Företaget kunde under kvartalet se påtagliga fördelar av den tredelade verksamheten med fokus på Media Services, Search Services samt HR Software Solutions. Samtidigt som minskningen i intäkter under kvartalet i sin helhet uppstod inom Media Service kvarstod intäkterna från Search Service på samma nivå som under det fjärde kvartalet Denna del av verksamheten svarade för 38% av den totala portföljen under det första kvartalet, jämfört med 35% under det fjärde kvartalet 2000 och har visat sig påverkas mindre av allmänna marknadsvillkor än traditionella mediaprodukter. Företaget redovisade under det gångna kvartalet sina första intäkter inom HR Software Solutions. Effekterna av det fruktsamma samarbetet med Accenture, tillsammans med en positiv effekt av förvärvet av Wideyes har nu börjat märkas. Kombinationen av IntraJob och Wideyes' Talent Provider har fått ett positivt mottagande på marknaden och företaget är fortsatt optimistiskt när det gäller framtida affärsmöjligheter för IntraJob/Wideyes. Företaget aviserade den 5 april 2001 ett omfattande omstruktureringsprogram som syftade till att rationalisera verksamheten för att säkra tillväxten och nå lönsamhetsmålen. Programmet var nödvändigt med tanke på det allmänna ekonomiska läget och den därmed sammanhängande nedgången på annonsmarknaden. Genomförda och kommande åtgärder kommer att påverka 155 anställda inom koncernen. Åtgärderna kommer totalt att innebära kostnadsbesparingar om minst 25%. I och med att en stor del av programmet genomförts står företaget väl rustat för att se den fulla effekten av åtgärderna under det tredje kvartalet i år. Rörelsekostnaderna, exklusive engångskostnader, minskade under det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet Personalkostnaderna steg med anledning av tillkommande e-rekryteringspersonal medan övriga kostnader minskade jämfört med föregående kvartal. Minskningen av rörelsekostnaderna under första kvartalet 2001 jämfört med fjärde kvartalet 2000 låg i linje med företagets planer. Den aviserade omstruktureringen av företaget hade förutom engångskostnaderna ingen effekt på kostnadsnivån under kvartalet. genomfört de investeringar som krävs för att kunna marknadsföra produkten. Under de kommande kvartalen kommer produkten att vidareutvecklas kontinuerligt vilket även gäller Talent Provider som tillfördes av Wideyes. Kostnaderna för integrationen av de två produkterna kommer att leda till en minskad utvecklingsbudget jämfört med de ursprungliga planerna. IntraJoborganisationen har stärkts i och med personal från Wideyes. I likhet med tidigare kvartal låg marknadsföringskostnaderna kvar på en måttlig nivå. Under det första kvartalet uppgick marknadsföringskostnaderna till cirka 20% av de totala rörelsekostnaderna, något mindre än tidigare kvartal. Trots denna minskning kunde Jobline åter igen notera en stark ökning i antalet besök, registrerade användare och aktiva kandidatprofiler. Detta visar att företagets strategi att använda sig av direktstyrd marknadsföring online, snarare än traditionella kanaler för masskommunikation för att nå potentiella kandidater och kunder, är framgångsrik. Företaget räknar med att se en viss ökning av marknadsföringskostnaderna under kommande kvartal med anledning av avtalat annonsutrymme som tagits över i och med förvärvet av Wideyes. Dessa tillkommande kostnader kommer emellertid inte att påverka kassaflödet. Finansiell ställning Per 31 mars 2001, uppgick de räntebärande tillgångarna till SEK 511,4m (EUR 55,9m) jämfört med SEK 13,2m (EUR 1,6m) per motsvarande kvartal Dessa medel anses tillräckliga för att företaget ska uppnå full kostnadstäck - ning under det första kvartalet Räntebärande tillgångar per aktie uppgick till SEK 13,95 vid kvartalets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till SEK -106,1m (EUR -11,8m). Rörelsekostnaderna under samma period uppgick till SEK 205,1m (EUR 22,8). Det vidtagna åtgärdsprogrammet förväntas minska kostnaderna med mer än 25% eller SEK 60m (EUR 7m) per kvartal. Minskningen förväntas få genomslag under andra och tredje kvartalet. Det fria kassaflödet under kvartalet, dvs. kassaflödet från verksamheten minus kassaflödet från investeringsaktiviteter uppgick till SEK -151,6m (EUR -16,9m) vilket inkluderar en förändring i rörelsekapital med SEK -7,9m (EUR -0,9m) samt kassaflöde från investeringsaktiviteter om SEK -45,5m (EUR -5,1m). I likhet med föregående kvartal inriktades utgifterna på två huvudområden. För det första har investeringar gjorts inom försäljnings- och e-rekryteringspersonal på våra kärnmarknader. Förvärvet av Wideyes tillförde företaget ett betydande antal e-rekryterare, och stärkte därmed vår redan dominerande ställning inom Professional Search. För det andra har företaget när det gäller IntraJob nu Sida 6

7 Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till SEK 38,0 m (EUR 4,2m) avseende förvärvet av Wideyes. Förvärvet finansierades genom en nyemission av aktier om SEK 11,4m (EUR 1,3m) samt genom utgivandet av ett skuldebrev om SEK 26,6m (EUR 2,9m). Genom avtalet har Jobline möjlighet att välja att reglera skuldebrevet i augusti antingen genom en kombination av kontanter eller aktier eller enbart genom emission av nya aktier. Andra betydande investeringar under perioden gjordes i utvecklingen av applikationen IntraJob med SEK 5,1m (EUR 0,6m), samt utvecklingen av den nya teknologiplattformen med SEK 33,5m (EUR 3,7m). Moderbolaget Jobline International AB:s intäkter för kvartalet uppgick till SEK 0,1m (EUR 0) och nettoresultatet blev en förlust om SEK 13,2m (EUR 1,5m) jämfört med en förlust om SEK 20,1m (EUR 2,4m) för det första kvartalet Moderbolagets investeringar uppgick till SEK 98,7m (EUR 11,01) varav SEK 58,4m (EUR 6,5m) avser investeringar i dotterbolag. De likvida medlen vid periodens slut uppgick till SEK 459,3m (EUR 50,2m). Företagets utveckling Media Services Under det första kvartalet lanserades Joblines nya tjänst TargetMail TM på samtliga av Joblines marknader. Med denna tjänst sätter Jobline tillsammans med kunden upp specifika kriterier för ett visst annonserat jobb varefter Jobline skickar e-postmeddelanden till en utvald grupp kandidater vars profiler stämmer väl överens med kundens behov. TargetMail TM drar fördel av Joblines omfattande databas med kandidater och erbjuder kunderna ett sätt att rikta sin annonsering för att nå det lämpligaste segmentet i databasen. Härnäst kommer under andra kvartalet att lanseras en ny profileringsprodukt för arbetsgivare - The Jobline Web Board - på vissa pilotmarknader. Web Board är specialiserad för den betydande IT-branschen och utnyttjar Joblines styrka i att generera trafik samt i företagets befintliga kundförbindelser inom media. Search Services En komplett uppsättning med Professional Search-tjänster introducerades hos ett flertal nyckelkunder över den europeiska kontinenten. Förvärvet av Wideyes och den följande integrationen av deras professionella e-rekryterare stärkte ytterligare Joblines ställning som det ledande företaget inom Professional Search. Under det följande kvartalet kommer Jobline att arbeta på att stärka sitt utbud av Search Service-produkter. Ett verktyg för profilering av kompetenser online kommer att introduceras för kandidaterna, ett verktyg som ger förståelse för karriärmöjligheter, samtidigt som det förbättrar matchningen mellan arbetsgivarens krav och kandidaternas kvalifikationer. På några få marknader testas traditionella offline urvalstjänster som svar på önskemål från kundernas sida. Vid kvartalets utgång uppgick det totala antalet e-rekryterare till 48 och under perioden hade Jobline levererat kandidater till kunder. HR Software Solutions IntraJob fortsatte utvecklingsarbetet med sikte på en kommersiell lansering och de pilottester som pågått sedan det fjärde kvartalet 2000 avslutades under perioden med gott resultat. IntraJob/Wideyes erbjuder omfattande möjligheter att integrera två, i högsta grad kompletterande och innovativa teknologiplattformar vilket ger den sammanslagna verksamheten en ännu mer betydande särställning på marknaden. Wideyes Talent Provider fokuserar på rekrytering och anställningsprocessen medan IntraJob är inriktat på avancerad matchning och profilhantering. Integrationsarbetet av de två verksamheterna började samma dag som förvärvet tillkännagavs och slutfördes på bästa sätt innan kvartalets utgång, inom tids- och budgetramarna. Den tekniska integrationen kommer att göras under det andra kvartalet då innovationerna och utvecklingsflödena i båda applikationerna kommer att slås samman. Den samordnade utvecklingen av nya versioner kommer att maximera den befintliga programbasen likväl som avkastningen från investeringen med kontinuerlig leverans av uppdaterade versioner under hela året. De kombinerade plattformarna kommer att förbättra rekryteringsprocessen och vara ett stöd i hanteringen av kandidatrelationerna. Talent Provider och IntraJob, som kommer att lanseras under namnet "Wideyes AB" under det andra kvartalet 2001 erbjuder en solid potential för ytterligare synergieffekter på kundsidan. Tidigare pilotkunder hos IntraJob är för närvarande i färd med att utvärdera ett mer långsiktigt åtagande gentemot den nya verksamheten. Tillsammans med Wideyes kan korsvis merförsäljning uppnås vilket gör det möjligt för IntraJob att presentera en applikation för verksamheten tidigare än planerat. Relationen med samarbetspartnern Accenture fortsätter att stärkas med deras roll som strategisk rådgivare/ allianspartner. De bidrar även till att generera affärsmöjligheter som ytterligare stärker framgången i IntraJob/Wideyes. Accenture har även kunnat bidra med know-how och assistans vid integrationsarbetet av såväl applikationer som organisationer. Marknaderna Organisk tillväxt och förvärv Under det gångna kvartalet aviserade Jobline förvärvet av Wideyes när man köpte mer än 90% av företaget. Jobline har också riktat ett erbjudande till minoritetsdelägarna för att köpa även de återstående aktierna. Wideyes organisation har nu helt och hållet integrerats in i Jobline och därmed tillfört mervärde i form av kunder, kompetens och resurser inom e-rekrytering samt deras programvara för personalledning, Talent Provider. Förvärvet av Wideyes innebär inte att Jobline övergett sin organiska tillväxtstrategi. Med närvaro på 12 europeiska marknader, kommer även fortsättningsvis Joblines fokus för 2001 att vara lönsam tillväxt, såväl på de individuella Sida 7

8 geografiska marknaderna som för företaget i sin helhet. En särskild satsning kommer att ske på sådana marknader som har en större potential för ökad lönsamhet. Den skandinaviska verksamheten påverkades av det allmänna läget inom rekryteringsbranschen, i synnerhet vad gäller Sverige. Trots de minskade intäkterna innebar kostnadsbesparande åtgärder att företaget täckte kostnaderna även under detta kvartal (före koncernfördelningar och omstruktureringskostnader). Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt med en tvåsiffrig ökning av såväl antalet registrerade användare, aktiva kandidatprofiler som användartillfällen. Antalet levererade kandidater minskade något jämfört med föregående kvartal men detta uppvägdes mer än väl av ökningen i genomsnittligt pris per kandidat. Search Services svarar nu för 41% av de skandinaviska intäkterna. För mer information kontakta gärna: Jobline International AB Tegeluddsvägen Stockholm Tel: Fax: Marknaderna utanför Skandinavien påverkades också av marknadsläget men inte i samma utsträckning. De totala intäkterna minskade med 0,4% till SEK 26,3m (EUR 2,9m) för kvartalet. Verksamheten förbättrades kraftigt med en mer än 25%-ig ökning såväl i antalet regis-trerade användare som aktiva kandidatprofiler och en 34%-ig ökning i unika användartillfällen. Aktieinformation Per 31 mars 2001, uppgick antalet aktier till Vid samma tidpunkt uppgick det egna kapitalet per aktie till SEK 15,07 (EUR 1,65) före utspädning. Rapporteringstidpunkter Årsredovisningen för verksamhetsåret 2000 finns hos huvudkontoret i Stockholm eller på Internet på adressen Kommande finansiella rapporter publiceras enligt följande: Styrelsen i Jobline International AB (publ) Stockholm, Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Sida 8

9 Finansiella data Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation om delårsrapporter, RR20. Bolaget har använt samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen med undantag av att Redovisningsrådets rekommendation avseende inkomstskatter, RR9, tillämpas fr o m Denna principändring har dock ej gett någon effekt på rapportperiodens eller jämförelseperiodens redovisade resultat och ställning då ingen uppskjuten skattefordran redovisats avseende underskottsavdrag (koncernens enda väsentliga temporära skillnader). Uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag kommer att redovisas när det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Vid årsskiftet uppgick beräknade tillgängliga förlustavdrag till SEK 491,4m. Sida 9

10 Sida 10

11 Sida 11

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management.

Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight säljer KPS-verksamheten till tyska datango och fokuserar på Datakörkortet (ECDL/ICDL) och Certification Management. Enlight International AB (publ) och tyska datango AG (privat) har tecknat en

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Årsredovisning 2009. Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Årsredovisning 2009. Getupdated Internet Marketing AB (publ) Årsredovisning 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) 1 Getupdated erbjuder allt inom internetmarknadsföring Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring.

Läs mer

Kvartalsrapport 2008 Q3

Kvartalsrapport 2008 Q3 Kvartalsrapport Q3 Ledningens sammanfattning LBi International AB (publ) Ledningens sammanfattning Starkt resultat i tredje kvartalet, en period som traditionellt påverkas av sommarens semestersäsong.

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2008. Innehåll

Årsredovisning 2008. Innehåll Årsredovisning 2008 Ekonomisk information TradeDoubler (556575-7423) är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Bolaget lyder under svenska lagar och har som noterat bolag skyldighet att följa Nasdaq OMX

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av Ericssons koncernredovisning och verksamhetens resultat 2007 samt annan information. Den omfattar även framtidsinriktad

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehållsförteckning. 42 Förändring i koncernens eget kapital 43 Koncernens kassaflödesanalys

Innehållsförteckning. 42 Förändring i koncernens eget kapital 43 Koncernens kassaflödesanalys Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning 2 Detta är Nobia 4 VD-ord Årsredovisning (sid 6 71) Förvaltningsberättelse (sid 6 34) 6 Finansiella mål 9 Strategin framåt 10 Vad har gjorts under 2010 12 Nobiaaktien

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering, Credit Management Services (CMS). Vårt erbjudande spänner över

Läs mer

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Ekonomisk information 1 Detta är TradeDoubler 2 Året i korthet 3 VD har ordet

Läs mer

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING

THE REZIDOR HOTEL GROUP ÅRSREDOVISNING Solberg The Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Koncernen har en portfölj med fler än 400 hotell i drift och under utveckling med 87 000 rum i över 60 länder i Europa,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4 ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare Årsredovisning 2008 Innehåll 2008 i korthet 1 VD Jesper Kärrbrink 2 Marknad och trender 7 Online 10 Offline Media 14 Voice 18 Geografisk närvaro 22 Eniros ansvar 31 Bolagsstyrningsrapport 2008 39 Aktien

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer