Delårsrapport för första kvartalet 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för första kvartalet 2001"

Transkript

1

2 Delårsrapport för första kvartalet 2001 Jobline International AB (JOBL) Fortsatt försäljningstillväxt med erhållna order på SEK 110,4 m (EUR 12,3 m), en ökning med 2,9 % jämfört med fjärde kvartalet 2000 och med 131,0% jämfört med första kvartalet 2000 Omsättningen under kvartalet uppgick till SEK 74,8 m (EUR 8,3 m), vilket utgör en minskning med 4,3% jämfört med föregående kvartal och en ökning på 150,2% jämfört med första kvartalet 2000 Jobline är, efter en betydande tillväxt under kvartalet, den största aktören på den Europeiska marknaden vad avser registrerade användare, kandidatprofiler och antalet besök kandidater levererades under kvartalet, en ökning med 6,3% jämfört med föregående kvartal och med 93,3% jämfört med första kvartalet 2000 Förvärv av konkurrenten Wideyes vilket ytterligare förstärkte Joblines ledande ställning inom Professional Search och HR Software Solutions Rörelsekostnaderna, före engångskostnader, minskade jämfört med det fjärde kvartalet 2000 vilket förbättrade rörelseresultatet före räntor och avskrivningar (före engångskostnader) till SEK -130,1 m (EUR -14,5 m) Som ett resultat av vidtagna rationaliseringsåtgärder förväntas fortsatta kostnadsreduktioner under kommande kvartal vilket säkerställer ett positivt kassaflöde första kvartalet 2002 De likvida medlen vid periodens slut uppgick till SEK 511,4 m (EUR 55,9 m) vilket motsvarar SEK 13,95 (EUR 1,52) per aktie Resultatet i korthet Årets första kvartal präglades av stora utmaningar för många av våra kunder. Som ett resultat av den ekonomiska osäkerheten och de besvärliga villkoren på marknaden har många större arbetsgivare vidtagit åtgärder som avskedanden och anställningsstopp vilket har påverkat Joblines verksamhet. Trots dessa svåra marknadsvillkor har vi klarat att öka den totala ordervolymen och att upprätthålla intäktsvolymerna inom Search Services. Därutöver har de första intäkterna från HR Software Solutions kunnat redovisas, vilket bevisar vikten av att fokusera på dessa områden för att säkra företagets framtida tillväxt. Som ett resultat av förbättringen inom Search Services och HR Software Solutions ökade orderingången med 2,9% jämfört med föregående kvartal och med 131% jämfört med första kvartalet 2000 till SEK 110,4m (EUR 12,3m). Intäkterna påvisade dock en smärre minskning på grund av nedgången inom media. De totala intäkterna minskade med 4,3% till SEK 74,8m (EUR 8,3m) jämfört med SEK 78,2m (EUR 9,1m) för det fjärde kvartalet 2000, men ökade å andra sidan med 150,2% jämfört med SEK 29,9m (EUR 3,5m) under det första kvartalet En viktig händelse under kvartalet var förvärvet av Wideyes. De främsta skälen till affären var deras utmärkta HR Software Solution Talent Provider samt deras expertis inom e-rekrytering. Wideyes har på ett framgångsrikt sätt integrerats i Joblines verksamhet - ASP-organisationen med IntraJob och e-rekryteringsorganisationen med Joblines Search Services. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på resultatet för det tredje kvartalet 2001 och bolaget ligger väl till för att uppfylla detta mål. Sida 2

3 Jobline fortsätter sin strategi att starkt fokusera på Search Services. Denna verksamhet har fortsatt att öka sin andel av företagets totala portfölj och svarade för 38% av kvartalets omsättning. Jobline har också sett en fortsatt ökning i antalet kontrakt inom Professional Search och många av dessa omfattar flera länder. Företaget fortsätter sin fokusering på att maximera tillväxten på de geografiska kärnmarknaderna inom denna verksamhet som kännetecknas av högre marginaler. Förvärvet av Wideyes är ett stöd i denna utveckling genom att det tillför resurser och kunder till bolagets sökaktiviteter. Samarbetet med Accenture har stärkts ytterligare i och med tillskottet av Wideyes HR-program, Talent Provider. Produkten tillför en kompletterande lösning till IntraJob/Wideyes organisationen, vilken kommer att döpas om till "Wideyes AB" under det kommande kvartalet Med anledning av den snabba försämringen i det ekonomiska klimatet aviserade Jobline den 5 april 2001 omedelbara och förebyggande åtgärder för att sänka rörelsekostnaderna med mer än 25%. Dessa åtgärder genomförs för att förbättra Joblines konkurrenskraft, säkra tillväxten och lönsamheten för att uppnå full kostnadstäckning under första kvartalet år Som en del i detta åtgärdsprogram reduceras antalet anställda i företaget med 155 personer (motsvarande 25%), huvudsakligen inom back office och administration. En engångskostnad om SEK 39,7m (EUR 4,4m) har belastat kvartalets resultat. Rörelsekostnaderna under kvartalet, exklusive engångskostnader för åtgärdsprogrammet, uppgick till SEK 205,1m (EUR 22,8m) vilket är en minskning med 4,7% jämfört med fjärde kvartalet I och med åtgärdsprogrammet räknar vi med ytterligare kraftiga sänkningar av utgifterna under det andra och tredje kvartalet i år. Företaget fortsätter sin fokusering på stark finansiell kontroll samt kontroll av utgifterna. De aviserade kostnadsbesparingsåtgärderna kommer att säkra Joblines finansiella resurser fram till dess att kostnadstäckning och lönsamhet uppnås under det första kvartalet Data om verksamheten Under det första kvartalet gjordes 17,4 miljoner besök på Joblines webbsidor, vilket motsvarar en ökning med 26% jämfört med fjärde kvartalet 2000 och ett genomsnitt per månad under perioden av 5,8 miljoner besök (TS Net Check, mars, 2001). Jobline har upplevt en stark organisk tillväxt kvartal för kvartal av antalet registrerade användare och kandidatprofiler, vilka jämfört med det fjärde kvartalet 2000 ökade med 22% till respektive 19% till Efter beaktande av förvärvet av Wideyes samt justering av dupliceringen av kandidater mellan Joblines och Wideyes databaser och som uppgår till 13,75%, uppgick antalet registrerade användare till medan antalet kandidatprofiler nådde Fördelat på de olika marknaderna svarade de registrerade användarna i Skandinavien för 37% och övriga marknader för 63% medan kandidatprofilerna fördelade sig med 38% respektive 62%. Samtidigt som Jobline snabbt närmar sig 1 miljon sidavtryck (page impressions) per dag registrerade man cirka 66,6 miljoner under det första kvartalet och stärkte därmed sin position som en dominerande aktör på den europeiska marknaden. Antalet ansökningar per annons ökade under kvartalet och gav Joblines kunder ett genomsnitt av 7,8 ansökningar per annons, motsvarande en 50%-ig ökning från 5,2 ett år tidigare. Därutöver skickar Jobline varje vecka ut mer än 1,5 miljoner MatchMail TM e-postmeddelanden till sina kandidater. Detta befäster Joblines ökande interaktivitet mellan kandidater i olika länder i Europa och företag som söker efter kompetens och är ytterligare ett tecken på affärsmodellens styrka i att dra in och hantera jobbansökningar. Antalet annonser på Joblines webbsidor ökade med 6,3% mellan fjärde kvartalet 2000 och första kvartalet 2001, från till annonser. Antalet kandidater som levererades under kvartalet uppgick till en ökning med 6,3% från det fjärde kvartalet Med anledning av det rådande klimatet på de skandinaviska marknaderna blev antalet levererade kandidater något lägre än föregående kvartal men detta uppvägdes mer än väl av en ökning med 25% i länderna utanför Skandinavien. Joblines kunder mottog också ansökningar online, som svar på jobbannonser som publicerats på Joblines hemsidor, en ökning med 14% jämfört med föregående kvartal, vilket inte inkluderar ansökningar som sänts off-line. Jobline fortsatte att utöka säljstyrkan vilken nu omfattar 321 personer, en ökning från 302 vid utgången av föregående kvartal. Vid slutet av första kvartalet 2001 hade Jobline 598 anställda. De aviserade rationaliseringsåtgärderna kommer att medföra att antalet anställda reduceras under de kommande kvartalen. Sida 3

4 Sida 4

5 Sida 5

6 Finansiell utveckling Antalet kundorder fortsatte att öka under kvartalet inom Search och HR Software Solutions och ökningen jämfört med föregående kvartal motsvarade 2,9% till SEK 110,4m (EUR 12,3m). Intäkterna för kvartalet blev lägre än väntat. För koncernen som helhet uppgick intäkterna till SEK 74,8m (EUR 8,3m) en minskning med 4,3% jämfört med det fjärde kvartalet Företaget kunde under kvartalet se påtagliga fördelar av den tredelade verksamheten med fokus på Media Services, Search Services samt HR Software Solutions. Samtidigt som minskningen i intäkter under kvartalet i sin helhet uppstod inom Media Service kvarstod intäkterna från Search Service på samma nivå som under det fjärde kvartalet Denna del av verksamheten svarade för 38% av den totala portföljen under det första kvartalet, jämfört med 35% under det fjärde kvartalet 2000 och har visat sig påverkas mindre av allmänna marknadsvillkor än traditionella mediaprodukter. Företaget redovisade under det gångna kvartalet sina första intäkter inom HR Software Solutions. Effekterna av det fruktsamma samarbetet med Accenture, tillsammans med en positiv effekt av förvärvet av Wideyes har nu börjat märkas. Kombinationen av IntraJob och Wideyes' Talent Provider har fått ett positivt mottagande på marknaden och företaget är fortsatt optimistiskt när det gäller framtida affärsmöjligheter för IntraJob/Wideyes. Företaget aviserade den 5 april 2001 ett omfattande omstruktureringsprogram som syftade till att rationalisera verksamheten för att säkra tillväxten och nå lönsamhetsmålen. Programmet var nödvändigt med tanke på det allmänna ekonomiska läget och den därmed sammanhängande nedgången på annonsmarknaden. Genomförda och kommande åtgärder kommer att påverka 155 anställda inom koncernen. Åtgärderna kommer totalt att innebära kostnadsbesparingar om minst 25%. I och med att en stor del av programmet genomförts står företaget väl rustat för att se den fulla effekten av åtgärderna under det tredje kvartalet i år. Rörelsekostnaderna, exklusive engångskostnader, minskade under det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet Personalkostnaderna steg med anledning av tillkommande e-rekryteringspersonal medan övriga kostnader minskade jämfört med föregående kvartal. Minskningen av rörelsekostnaderna under första kvartalet 2001 jämfört med fjärde kvartalet 2000 låg i linje med företagets planer. Den aviserade omstruktureringen av företaget hade förutom engångskostnaderna ingen effekt på kostnadsnivån under kvartalet. genomfört de investeringar som krävs för att kunna marknadsföra produkten. Under de kommande kvartalen kommer produkten att vidareutvecklas kontinuerligt vilket även gäller Talent Provider som tillfördes av Wideyes. Kostnaderna för integrationen av de två produkterna kommer att leda till en minskad utvecklingsbudget jämfört med de ursprungliga planerna. IntraJoborganisationen har stärkts i och med personal från Wideyes. I likhet med tidigare kvartal låg marknadsföringskostnaderna kvar på en måttlig nivå. Under det första kvartalet uppgick marknadsföringskostnaderna till cirka 20% av de totala rörelsekostnaderna, något mindre än tidigare kvartal. Trots denna minskning kunde Jobline åter igen notera en stark ökning i antalet besök, registrerade användare och aktiva kandidatprofiler. Detta visar att företagets strategi att använda sig av direktstyrd marknadsföring online, snarare än traditionella kanaler för masskommunikation för att nå potentiella kandidater och kunder, är framgångsrik. Företaget räknar med att se en viss ökning av marknadsföringskostnaderna under kommande kvartal med anledning av avtalat annonsutrymme som tagits över i och med förvärvet av Wideyes. Dessa tillkommande kostnader kommer emellertid inte att påverka kassaflödet. Finansiell ställning Per 31 mars 2001, uppgick de räntebärande tillgångarna till SEK 511,4m (EUR 55,9m) jämfört med SEK 13,2m (EUR 1,6m) per motsvarande kvartal Dessa medel anses tillräckliga för att företaget ska uppnå full kostnadstäck - ning under det första kvartalet Räntebärande tillgångar per aktie uppgick till SEK 13,95 vid kvartalets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till SEK -106,1m (EUR -11,8m). Rörelsekostnaderna under samma period uppgick till SEK 205,1m (EUR 22,8). Det vidtagna åtgärdsprogrammet förväntas minska kostnaderna med mer än 25% eller SEK 60m (EUR 7m) per kvartal. Minskningen förväntas få genomslag under andra och tredje kvartalet. Det fria kassaflödet under kvartalet, dvs. kassaflödet från verksamheten minus kassaflödet från investeringsaktiviteter uppgick till SEK -151,6m (EUR -16,9m) vilket inkluderar en förändring i rörelsekapital med SEK -7,9m (EUR -0,9m) samt kassaflöde från investeringsaktiviteter om SEK -45,5m (EUR -5,1m). I likhet med föregående kvartal inriktades utgifterna på två huvudområden. För det första har investeringar gjorts inom försäljnings- och e-rekryteringspersonal på våra kärnmarknader. Förvärvet av Wideyes tillförde företaget ett betydande antal e-rekryterare, och stärkte därmed vår redan dominerande ställning inom Professional Search. För det andra har företaget när det gäller IntraJob nu Sida 6

7 Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till SEK 38,0 m (EUR 4,2m) avseende förvärvet av Wideyes. Förvärvet finansierades genom en nyemission av aktier om SEK 11,4m (EUR 1,3m) samt genom utgivandet av ett skuldebrev om SEK 26,6m (EUR 2,9m). Genom avtalet har Jobline möjlighet att välja att reglera skuldebrevet i augusti antingen genom en kombination av kontanter eller aktier eller enbart genom emission av nya aktier. Andra betydande investeringar under perioden gjordes i utvecklingen av applikationen IntraJob med SEK 5,1m (EUR 0,6m), samt utvecklingen av den nya teknologiplattformen med SEK 33,5m (EUR 3,7m). Moderbolaget Jobline International AB:s intäkter för kvartalet uppgick till SEK 0,1m (EUR 0) och nettoresultatet blev en förlust om SEK 13,2m (EUR 1,5m) jämfört med en förlust om SEK 20,1m (EUR 2,4m) för det första kvartalet Moderbolagets investeringar uppgick till SEK 98,7m (EUR 11,01) varav SEK 58,4m (EUR 6,5m) avser investeringar i dotterbolag. De likvida medlen vid periodens slut uppgick till SEK 459,3m (EUR 50,2m). Företagets utveckling Media Services Under det första kvartalet lanserades Joblines nya tjänst TargetMail TM på samtliga av Joblines marknader. Med denna tjänst sätter Jobline tillsammans med kunden upp specifika kriterier för ett visst annonserat jobb varefter Jobline skickar e-postmeddelanden till en utvald grupp kandidater vars profiler stämmer väl överens med kundens behov. TargetMail TM drar fördel av Joblines omfattande databas med kandidater och erbjuder kunderna ett sätt att rikta sin annonsering för att nå det lämpligaste segmentet i databasen. Härnäst kommer under andra kvartalet att lanseras en ny profileringsprodukt för arbetsgivare - The Jobline Web Board - på vissa pilotmarknader. Web Board är specialiserad för den betydande IT-branschen och utnyttjar Joblines styrka i att generera trafik samt i företagets befintliga kundförbindelser inom media. Search Services En komplett uppsättning med Professional Search-tjänster introducerades hos ett flertal nyckelkunder över den europeiska kontinenten. Förvärvet av Wideyes och den följande integrationen av deras professionella e-rekryterare stärkte ytterligare Joblines ställning som det ledande företaget inom Professional Search. Under det följande kvartalet kommer Jobline att arbeta på att stärka sitt utbud av Search Service-produkter. Ett verktyg för profilering av kompetenser online kommer att introduceras för kandidaterna, ett verktyg som ger förståelse för karriärmöjligheter, samtidigt som det förbättrar matchningen mellan arbetsgivarens krav och kandidaternas kvalifikationer. På några få marknader testas traditionella offline urvalstjänster som svar på önskemål från kundernas sida. Vid kvartalets utgång uppgick det totala antalet e-rekryterare till 48 och under perioden hade Jobline levererat kandidater till kunder. HR Software Solutions IntraJob fortsatte utvecklingsarbetet med sikte på en kommersiell lansering och de pilottester som pågått sedan det fjärde kvartalet 2000 avslutades under perioden med gott resultat. IntraJob/Wideyes erbjuder omfattande möjligheter att integrera två, i högsta grad kompletterande och innovativa teknologiplattformar vilket ger den sammanslagna verksamheten en ännu mer betydande särställning på marknaden. Wideyes Talent Provider fokuserar på rekrytering och anställningsprocessen medan IntraJob är inriktat på avancerad matchning och profilhantering. Integrationsarbetet av de två verksamheterna började samma dag som förvärvet tillkännagavs och slutfördes på bästa sätt innan kvartalets utgång, inom tids- och budgetramarna. Den tekniska integrationen kommer att göras under det andra kvartalet då innovationerna och utvecklingsflödena i båda applikationerna kommer att slås samman. Den samordnade utvecklingen av nya versioner kommer att maximera den befintliga programbasen likväl som avkastningen från investeringen med kontinuerlig leverans av uppdaterade versioner under hela året. De kombinerade plattformarna kommer att förbättra rekryteringsprocessen och vara ett stöd i hanteringen av kandidatrelationerna. Talent Provider och IntraJob, som kommer att lanseras under namnet "Wideyes AB" under det andra kvartalet 2001 erbjuder en solid potential för ytterligare synergieffekter på kundsidan. Tidigare pilotkunder hos IntraJob är för närvarande i färd med att utvärdera ett mer långsiktigt åtagande gentemot den nya verksamheten. Tillsammans med Wideyes kan korsvis merförsäljning uppnås vilket gör det möjligt för IntraJob att presentera en applikation för verksamheten tidigare än planerat. Relationen med samarbetspartnern Accenture fortsätter att stärkas med deras roll som strategisk rådgivare/ allianspartner. De bidrar även till att generera affärsmöjligheter som ytterligare stärker framgången i IntraJob/Wideyes. Accenture har även kunnat bidra med know-how och assistans vid integrationsarbetet av såväl applikationer som organisationer. Marknaderna Organisk tillväxt och förvärv Under det gångna kvartalet aviserade Jobline förvärvet av Wideyes när man köpte mer än 90% av företaget. Jobline har också riktat ett erbjudande till minoritetsdelägarna för att köpa även de återstående aktierna. Wideyes organisation har nu helt och hållet integrerats in i Jobline och därmed tillfört mervärde i form av kunder, kompetens och resurser inom e-rekrytering samt deras programvara för personalledning, Talent Provider. Förvärvet av Wideyes innebär inte att Jobline övergett sin organiska tillväxtstrategi. Med närvaro på 12 europeiska marknader, kommer även fortsättningsvis Joblines fokus för 2001 att vara lönsam tillväxt, såväl på de individuella Sida 7

8 geografiska marknaderna som för företaget i sin helhet. En särskild satsning kommer att ske på sådana marknader som har en större potential för ökad lönsamhet. Den skandinaviska verksamheten påverkades av det allmänna läget inom rekryteringsbranschen, i synnerhet vad gäller Sverige. Trots de minskade intäkterna innebar kostnadsbesparande åtgärder att företaget täckte kostnaderna även under detta kvartal (före koncernfördelningar och omstruktureringskostnader). Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt med en tvåsiffrig ökning av såväl antalet registrerade användare, aktiva kandidatprofiler som användartillfällen. Antalet levererade kandidater minskade något jämfört med föregående kvartal men detta uppvägdes mer än väl av ökningen i genomsnittligt pris per kandidat. Search Services svarar nu för 41% av de skandinaviska intäkterna. För mer information kontakta gärna: Jobline International AB Tegeluddsvägen Stockholm Tel: Fax: Marknaderna utanför Skandinavien påverkades också av marknadsläget men inte i samma utsträckning. De totala intäkterna minskade med 0,4% till SEK 26,3m (EUR 2,9m) för kvartalet. Verksamheten förbättrades kraftigt med en mer än 25%-ig ökning såväl i antalet regis-trerade användare som aktiva kandidatprofiler och en 34%-ig ökning i unika användartillfällen. Aktieinformation Per 31 mars 2001, uppgick antalet aktier till Vid samma tidpunkt uppgick det egna kapitalet per aktie till SEK 15,07 (EUR 1,65) före utspädning. Rapporteringstidpunkter Årsredovisningen för verksamhetsåret 2000 finns hos huvudkontoret i Stockholm eller på Internet på adressen Kommande finansiella rapporter publiceras enligt följande: Styrelsen i Jobline International AB (publ) Stockholm, Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Sida 8

9 Finansiella data Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation om delårsrapporter, RR20. Bolaget har använt samma redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen med undantag av att Redovisningsrådets rekommendation avseende inkomstskatter, RR9, tillämpas fr o m Denna principändring har dock ej gett någon effekt på rapportperiodens eller jämförelseperiodens redovisade resultat och ställning då ingen uppskjuten skattefordran redovisats avseende underskottsavdrag (koncernens enda väsentliga temporära skillnader). Uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag kommer att redovisas när det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Vid årsskiftet uppgick beräknade tillgängliga förlustavdrag till SEK 491,4m. Sida 9

10 Sida 10

11 Sida 11

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 %

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Delårsrapport 2006-01-01--2006-03-31 Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 593 Kkr (11 309 Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Rörelseresultatet uppgick till 133 Kkr (167 Kkr) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2004 Finansiell information tredje kvartalet Sign On i Stockholm AB består av affärsområdet Solutions, dvs den del av verksamheten som

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 OKTOBER DECEMBER 1 (Jämfört med samma kvartal föregående år) Nettoomsättningen minskade med 23% till 8,8 (11,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-5,7)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer