Kommunhuset, Moberg, kl.13:15 16:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Moberg, 2015-02-11 kl.13:15 16:15"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Moberg, kl.13:15 16:15 Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S) Inger Rossbol, (S) deltog inte i 3 och 12 på grund av jäv Anders Fransson, (S) Jette Lerhmann Madsen (MP) Anja Granlund - Karlsson, (C) Teija Karlsson (M) för Cecilia Thuresson, (M) Hans Ohlsson (M) deltog inte i 3 på grund av jäv Carl-Gunnar Holst, (FP) Alexander Fransson, (SD) Roland Gross (S) Harley Johansson (S) Linda Mollqvist (S) Börje Ullström (C) Kristine Åkesson, nämndsekreterare Erling Karlsson, tekniskchef Åsa Albertsson, avdelningschef Jan Hagström, fritidschef Agneta Turnstedt, ekonomiassistent Utses att justera Annika Karlsson (S) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, Emmaboda, , kl. 15:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer 1 19 Kristine Åkesson ordförande justerare Per Sigvardsson Annika Karlsson Nämnd/styrelse Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Teknik- och fritidsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus Kristine Åkesson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(27) Innehållsförteckning 1 Ekonomi 2 Beslutsattestanter och ersättare 3 Fördelning av bidrag 2015 Enskilda vägar 4 Investeringsbidrag för Locketorp-Rostock- Humlebäck vägsamfällighet 5 Val av representanter till tillgänglighetsrådet mandatperiod Uthyrning av simhall 7 Taxa för ledsagare på bad- och träningscenter 8 Cykelstrategi för Kalmar län 9 Medborgarförslag - Sänk farten på Storgatan till 30 km/h 10 Motion - Ta bort avsmalning och övergångsstället på Storgatan vid Mineralvägen 11 Medborgarförslag - Att använda övre gräsytan intill Ågatan till parkering 12 Medborgarförslag - Rensning av Lyckebyån i Lindås 13 Medborgarförslag - Angående staket runt lekparken bakom Storegården 14 Motion - Kolonilotter i nära anslutning till centralorten 15 Motion - Elbilsladdare till Eriksmåla 16 Motion - Gula skolan i Lindås fritidsgård 17 Anmälan meddelanden 18 Anmälan delegationsärenden 19 Övrigt

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(27) 1 Dnr TFN/2015:2 041 Ekonomi Erling Karlsson redogör för teknik och fritidsnämndens årsredovisning över driftsresultatet och för pågående investeringsprojekt kopplade till såväl Kommunstyrelsens som Teknik-och fritidsnämndens investeringsbudget Årets driftsöverskott på kronor föreslås överföras till följande investeringar: Tidigare fördelning Finansiering av flera mindre investeringar Delfinansiering av traktor till fritidsverksamheten Utvecklingen av Verdatomten utöver tidigare anslag ( ) Fortsatt investering i gatubelysningsanläggning Toppning av asfaltsbelagda gator Summa: Teknik-och fritidsnämnden har tilldelats kronor i investeringsram för Beslut om fördelning av investeringsramen kommer att tas på nämndens möte Erling Karlson redovisar också för driftsbudget Erling Karlsson informerar om att intern kontrollplan 2015 är reviderad. Beslutsunderlag Driftbudgetuppföljning Investeringsbudgetuppföljning Verksamhetsuppföljning 2014 Investeringsbudgetuppföljning Driftbudgetram 2015 Internkontrollplan 2015 att med godkännande anteckna bokslutsrapporten till protokollet och flytta överskottet till investering enligt förslaget. att godkänna redovisad investeringsuppföljning för att godkänna den tilldelade driftsbudgetramen tillsammans med investeringsramen för 2015, utan några omfattande förändringar av nämndens verksamhet, dock kvarstår vissa sifferjusteringar i budgetmaterialet. att anta reviderad intern kontrollplan 2015.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(27) att med godkännande anteckna bokslutsrapporten till protokollet och flytta överskottet till investering enligt förslaget. att godkänna redovisad investeringsuppföljning för att godkänna den tilldelade driftsbudgetramen tillsammans med investeringsramen för 2015, utan några omfattande förändringar av nämndens verksamhet, dock kvarstår vissa sifferjusteringar i budgetmaterialet. att anta reviderad intern kontrollplan ekonomikontoret

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(27) 2 Dnr TFN/2015:2 300 Beslutsattestanter och ersättare Justering i objektslistan för 2015 med aktuella beslutsattestanter och ersättare har gjorts med hänsyn till förändringar av verksamheten. Beslutsunderlag Attestlista att godkänna bilagd lista över beslutsattestanter och ersättare samt att Agneta Turnstedt får attestera rättelser i form av bokföringsorder. att godkänna bilagd lista över beslutsattestanter och ersättare samt att Agneta Turnstedt får attestera rättelser i form av bokföringsorder. Beslutet samt bilagor skickas till ekonomi kontoret

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(27) 3 Dnr TFN/2015: Fördelning av bidrag 2015 Enskilda vägar I teknik- och fritidsnämndens budget för 2015 har 2.4 miljoner kronor avsatts till drift, underhåll och investering i kommunens enskilda vägar. Tilldelning av drift- och underhållsbidrag genomförs enligt beslut Bestämmelser för anslag och bidrag till enskild väghållning. Driftsbidraget fördelar sig enligt bilagd tabell med bibehållet á-pris från tidigare år. Investeringsutrymmet blir då för år 2015: kronor. Behovet av att göra busk- och högröjningsinsatser på de privata utfartsvägarna börjar bli generellt påtagligt stort. Sopåkare, bussar och grusningsfordon har problem med framkomligheten. En punktinsats just under 2015 för de privata utfartsvägarna är viktigt. En kalkyl på dessa insatser pekar på en kostnad på cirka kronor. att ersätta de enskilda vägsamfälligheterna med kronor för drift och underhåll enligt redovisning och att avsätta kronor till investeringsbidrag under att avsätta ytterligare kronor till en punktinsats på busk- och högröjning av privata utfartsvägar. att ersätta de enskilda vägsamfälligheterna med kronor för drift och underhåll enligt redovisning och att avsätta kronor till investeringsbidrag under att avsätta ytterligare kronor till en punktinsats på busk- och högröjning av privata utfartsvägar. På grund av jäv deltar inte Inger Rossbol (S) och Hans Olsson (M) i handläggning och beslut i detta ärende.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(27) 4 Dnr TFN/2015: Investeringsbidrag för Locketorp-Rostock- Humlebäck vägsamfällighet Vägsträckan är belagd till cirka 3100 m 2. Vägbanan är i stort behov av ny beläggning. Senaste underhållet gjordes Vägföreningen har haft samråd med Trafikverket och förvaltningschef Erling Karlsson. 1) Ny beläggning m 2 x 55 kronor kronor bidragsgrundande del 50 % det vill säga kronor 2) Infräsning väg 8000 m 2 x 35 kronor kronor Total bidragsgrundande summa från Trafikverket är kronor kronor kronor Totalt bidrag att erhålla från Trafikverket kronor x 70 % kronor Total kostnad för underhåll av vägen kronor kronor kronor Kvar för vägföreningen att finansiera blir Vägföreningen ansöker om underhållsbidrag av Emmaboda kommun med 70 % av resterande belopp det vill säga: kronor x 70 % Föreningens egen insats kronor kronor kronor Alla siffror är redovisade utan mervärdeskatt. Eftersom kommunen eventuell gör upphandling så påverkar inte mervärdeskatten projektet. Detta projekt tar nästa hela investeringsutrymmet enligt förra paragrafen. att bevilja vägföreningen underhållsbidrag med 70 % enligt bidragsansökan. att bevilja vägföreningen underhållsbidrag med 70 % enligt bidragsansökan. Vägsamfällighetsföreningen

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(27) 5 Dnr TFN/2015: Val av representanter till tillgänglighetsrådet mandatperiod Handikapprådet i Emmaboda kommun byter namn till Tillgänglighetsrådet. Det kommunala tillgänglighetsrådet är ett samrådsorgan, där information utbyts mellan kommun och företrädare för handikapporganisationer. Organisationen för rådet sammanfaller med mandattiden för socialnämndens ledamöter. Funktionshinderorganisationerna ska före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till socialnämnden på ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen utser 1 politisk ledamot och 1 ersättare som representerar kommunstyrelsen. Socialnämnden utser 3 politiska ledamöter och 3 ersättare som representerar socialnämnden. Teknik och fritidsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare som representerar teknik och fritidsnämnden. att välja ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till tillgänglighetsrådets ordinarie ledamot samt att välja vice ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till ersättare i tillgänglighetsrådet för mandatperiod att välja ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till tillgänglighetsrådets ordinarie ledamot samt att välja vice ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till ersättare i tillgänglighetsrådet för mandatperiod Socialkontoret Kommunledningskontoret

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(27) 6 Dnr TFN/2015: Uthyrning av simhall Bad-och träningscenter vill sluta att hyra ut simhallen till företag, privatpersoner, och föreningar när anläggningen är stängd. De tycker att det fungerar dåligt med många kontraktsbrott. Förvaltningens roll Personalen på Emmaboda bad- och träningscenter är av den uppfattningen att simhallen inte bör hyras ut när den är stängd. Anledningen till detta är att det ur säkerhetssynpunkt känns otryggt om något skulle inträffa antingen med byggnaden, interiör eller med de personer som hyr. Det är ingen ur personalen som har jour och kan kontaktas vid uthyrningstillfällena. Ingen av de andra simhallarna i regionen hyr ut obemannat. Ofta brister städningen efter de som har hyrt simhallen. Det är inte alltid personal som kommer efter uthyrningen. Om det har varit uthyrt en lördag kväll är det Emmaboda simsällskap som kommer först på söndag morgon. Vid flera tillfällen har det visat sig finnas bland annat tomma ölburkar i soporna. Då simhallen är uthyrd när badet stänger klockan på fredagar kommer personalen inte åt att spola ordentligt vilket medför att även den ordinarie städningen blir lidande. Idag kostar det 1000 kronor för två timmar att hyra simhallen och därutöver 500 kronor per timme. Detta sker i dagsläget på fredagar efter klockan då själva simhallen är stängd samt på lördagar efter klockan Övriga tider när simhallen är stängd såsom söndag före klockan och söndag kväll efter bedriver Emmaboda simsällskap sin verksamhet. att Emmaboda bad- och träningscenter ska upphöra att hyra ut simhallen på grund av allt för många kontraktsbrott i samband med uthyrning. att bokningarna den 7 februari, 7 mars, 14 mars samt 11 april kommer genomföras men inga nya bokningar kommer att tas emot. att Emmaboda bad- och träningscenter ska upphöra att hyra ut simhallen på grund av allt för många kontraktsbrott i samband med uthyrning. att bokningarna den 7 februari, 7 mars, 14 mars samt 11 april kommer genomföras men inga nya bokningar kommer att tas emot. Fritidschef

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(27) 7 Dnr TFN/2015: Taxa för ledsagare på bad- och träningscenter På Emmaboda bad- och träningscenter tar de idag betalt för ledsagning om ledsagaren badar eller tränar tillsammans med brukaren. De har haft ett rabatterat pris på gymträningen, vilket har legat på hälften av en engångsträning, alltså 50 kronor. Badavgiften har varit ordinarie, 50 kronor. De andra simhallarna i regionen gör olika: Mönsterås, Oskarshamn och Nybro tar inte betalt. Västervik och Kalmar tar betalt. Kalmar tar 15 kronor för antingen bad eller gym. Hultsfred tar oftast inte betalt men om ledsagaren är mer som en kompis så får den betala. Frågan har kommit upp då det nu finns privata aktörer i detta som ifrågasätter att det tas betalt för ledsagaren. Vissa enhetschefer i kommunen har också tagit upp frågan gällande betalning för ledsagare. Ledsagare från Emmaboda kommun har alltid skrivit upp sig i en pärm och sedan skickas internfaktura till de olika enheterna. Personalen på Emmaboda bad- och träningscenter vill därför veta hur de ska gå tillväga. att ledsagaren inte ska betala vid bad. att ledsagaren ska betala 50 kronor vid gymträning om denne tränar själv. att ledsagaren ska visa upp intyg på att han/hon är anställd som detta. att ledsagaren inte ska betala vid bad. att ledsagaren ska betala 50 kronor vid gymträning om denne tränar själv. att ledsagaren ska visa upp intyg på att han/hon är anställd som detta. Fritidschef

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(27) 8 Dnr TFN/2014: Cykelstrategi för Kalmar län Regionförbundet har tillsammans med kommunerna och andra aktörer tagit fram ett förslag till regional cykelplan. Önskemål om säkra cykelvägar är mycket större, än det finns möjlighet till finansiera. Därför behövs en utbyggnadsordning i olika stråk, enligt förslag på sid Inget förslag i utbyggnadsordningen omfattar någon sträcka i Emmaboda kommun. Ärendets beredning Remissen har först presenterats på Hållbar Hälsa och Miljös sammanträde den 8 dec Hållbar Hälsa och Miljös synpunkter har arbetats in i tjänsteskrivelsen. Tekniska kontoret tjänsteskrivelse utgör ett förslag till teknik- och fritidsnämnden, som i beslut föreslår kommunstyrelsen om yttrande från Emmaboda kommun Bakgrund Hösten 2012 presenterade regeringen sin utredning om framtidens cykling. Under 2012 hölls också en cykelkonferens, som utgjorde startskottet till att ta fram en cykelstrategi. Regionförbundet i Kalmar län har lämnat förslag på cykelstrategi för hela Kalmar län. Alla kommuner i länet samt KLT, Trafikverket, länsstyrelsen och regionförbundet har deltagit i arbetet med framtagandet av materialet och har i dialog framfört synpunkter under arbetets gång. Syftet med materialet är att skapa mål och strategier för hur vi långsiktigt ska kunna utveckla cykelvägnätet och turistcykellederna ur ett regionalt perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och regional cykelplanering, och styrande för finansiering kopplad till Regionala transportplanen för Kalmar län. Förvaltningens roll Materialet har tagits fram som ett underlag för bedömning av finansiering enligt den Regionala transportplanen Den Regionala transportplanen talar tydligt om att länet ska satsa på cykelvägar, och för att tydligt särskilja vilka cykelstråk som ska prioriteras i regionen har cykelstrategin tagits fram. Regionförbundet vill, utöver övriga synpunkter, speciellt ha svar på: - Är det rätt strategi i kapitel 6 angående kollektivtrafik, pendling och turism. - Är det rätt att ge hög prioritet till möjligheten att skapa långa sammanhängande turistcykelleder som samtidigt kan ingå i ett pendlingsnät? Kan kommunerna medfinansiera cykelbanor utanför tätorter med upp till 50%?

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(27) En viktig infrastrukturfråga som framkommit under 2014 är Svenska kraftnäts förslag om att förlägga 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö med dragning genom Emmaboda kommun. Kommunen har i samrådsskedet till Svenska kraftnät tagit ställning för att kabeln ska grävas ner istället för luftledning. Vidare har kommunen föreslagit att markabeln kan förläggas utmed väg 120. Vid en sådan förläggning blir möjligheten att bygga cykelväg på ledningen mycket intressant och väldigt värdeskapande ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Kommunen framför detta trots att det inte ingår i samrådsunderlaget för cykelstrategin. Konsekvensbeskrivning Kopplat till den Regionala transportplanen finns en miljöbedömning framtagen. En regional cykelstrategi stämmer väl överens med Emmaboda kommuns arbete med miljömålen och för folkhälsoarbetet. Ekonomiska konsekvenser Den huvudsakliga finansieringen kommer från den regionala transportplanen avsatta medel. Enligt samma plan ska kommunen finansiera cykelvägar i tätorter oavsett väghållare. Önskemål om GC vägar överstiger väsentligt de tillgängliga ekonomiska resurserna. Tekniska kontorets synpunkt/ståndpunkt Emmaboda kommun ser positivt på framtagandet av en regional cykelstrategi som kan identifiera vilka stråk i länet vi ska satsa på för att bli en stark cykelregion. Som framgår i dokumentet ökar cyklandet både i våra medborgares vardag i form av resor till och från jobb och skola men även på fritiden i form av turismcykling. Det är en trend som samhället ska stödja och uppmuntra till förmån för folkhälsa och miljöförbättringar. Emmaboda kommun ställer sig fortfarande enligt Kommunstyrelsens yttrande på Regionala transportplanen daterad frågande till påståendet att det är kommunens ansvar att planera och bekosta cykelvägar i tätorter oavsett väghållare. Kommunens ekonomiska möjlighet i en avfolknings- och glesbygdskommun medger inte detta. Beslut om investering med avskrivning kan endast tas på kommunal mark. Om kommunen tar beslut om medfinansiering av gång- och cykelvägar på annans mark, innebär det att kostnaden bokförs som driftkostnad för kommunen. Detta finansieringssätt blir samhällsekonomiskt mycket dyrbart, och ogynnsamt i förhållande till andra investeringar för respektive kommun. Emmaboda kommun konstaterar att inga sträckor i Emmaboda finns med i den föreslagna utbyggnadsordningen på sidan 19. Emmaboda kommun föreslår dock att i stråk 2 lägga till, att stråket bör ansluta till glasmuseet i Boda Glasbruk. Gällande Regionförbundet frågor: Är det rätt strategi i kapitel 6 angående kollektivtrafik, pendling och turism? Emmaboda kommun anser att strategierna gällande kollektivtrafik, pendling och turism är rätt formulerade. Det viktiga är att bygga tydliga och starka stråk där

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(27) kollektivtrafik fungerar och kopplat till kollektivtrafik behövs goda och säkra förbindelser för gång- cykeltrafiken. Är det rätt att ge hög prioritet till möjligheten att skapa långa sammanhängande turistcykelleder som samtidigt kan ingå i ett pendlingsnät? Emmaboda kommun anser att strategin att kombinera starka turiststråk med starka pendlingsstråk är en bra, och bör koordineras med desamma utanför länet. Kan kommunerna medfinansiera cykelbanor utanför tätorter med upp till 50 %? Nej. Vårt förslag är att använda Skånes finansierings regel med 50/50 mellan kommun och regional transportplan för alla cykelvägar oavsett var de går. Beslutsunderlag Förslag till cykelstrategi i Kalmar län daterad att föreslå kommunstyrelsen besluta att lämna synpunkter på remissen enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse beträffande Cykelstrategi för Kalmar län. att föreslå kommunstyrelsen besluta att lämna synpunkter på remissen enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse beträffande Cykelstrategi för Kalmar län. Kommunstyrelsen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(27) 9 Dnr TFN/2014: Medborgarförslag Sänk farten på Storgatan till 30 km/h Förslagsställaren menar att de åtgärder som är gjorda i korsningen mellan Nygatan och Storgatan i Emmaboda inte räcker för att minska trafikolyckorna. Sikten upplevs som dålig när förslagsställaren kommer från Nygatan och bilarna kommer fort när de väl syns eftersom de skyms av fastigheterna. Förslagsställaren tycker att farten på Storgatan ska sänkas till 30 km/h för att öka säkerheten för alla trafikanter. Teknik-och fritidsnämnden svarade på detta medborgarförslag 55/ där de föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tidigare beslut gällende stopplikt. På Kommunfullmäktiges möte 83/ beslutades att ärendet skulle återremiteras med motiveringen att utreda vidare för att få en ökad trafiksäkerhet i korsningen. Förvaltningens roll 66/ beslutade teknik-och fritidsnämnden att införa stopplikt från Nygatan ut på Storgatan. Detta innebär att förare av fordon från Nygatan ska stanna vid stopplinjen och då är sikten god. Dessutom upplever fler att trafikrytmen är lugnare efter införandet av stopplikt. Hastighetsmätning är genomförd på Storgatan mittemot Emmagården med tagning i båda riktningarna Totalt har fordon passerat. Mätningen visar att genomsnitts-hastigheten är 38 km/h, 85 percentilen är 46 km/h. Den största delen av de 6 % som överträder hastighetsbegränsningen på 50 km/h håller mellan km/h. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisningen till utförd hastighetsmätning. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisningen till utförd hastighetsmätning. Kommunstyrelsen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(27) 10 Dnr TFN/2014: Motion Ta bort avsmalning och övergångsstället på Storgatan vid Mineralvägen Förslagställaren menar att den som kör på Storgatan och kommer till avsmalningen och övergångsstället vid Mineralvägen lägger det mesta av sin uppmärksamhett på mötande fordon för att se vem som ska hinna köra först. Då missar man lätt att titta efter övergångsställets oskyddade trafikanter. De som kommer från Mineralvägen och ska köra norrut på Storgatan lämnar sällan företräde för trafik som kommer norrifrån. Förslagsställaren menar också att när Zebralagen infördes 1998 (väjningsplikt för fordonsförare) var tanken att olyckorna vid övergångsställen skulle minska. I stället har de enligt Trafikverket ökat med procent. Det kan bero på att många gående ser övergångsstället som en skyddszon. Miljömässigt är avsmalningen en stor belastning eftersom man många gånger får bromsa in eller stanna för mötande fordon även om det inte kommer någon fotgängare eller cyklist vid övergångsstället. Vid korsningen mellan väg 120 och Södra vägen är det betydligt mer trafik men där finns inget övergångsställe eller cykelöverfart. Flera undersökningar har visat att övergångsställen ökar risken att skadas vid en trafikolycka och att de endast bör användas på platser där ett stort fotgängarflöde korsar ett stort fordonstrafikflöde. Flera kommuner har därför tagit bort övergångsställen menar förslagställaren. Därför yrkar förslagställaren på att övergångsstället och avsmalningen på Storgatan vid Mineralvägen ska tas bort. Förvaltningens roll Det är viktigt att arbeta för att hastigheterna i trafiken hålls låga och i synnerhet för oskyddade trafikanter. Därför behövs fysiska åtgärder i gatumiljön som komplement till skyltar. Sedan länge vet vi att hastigheterna på Storgatan i synnerhet i södergående riktning är höga. Det anlagda guppet vid Virdegatan har en begränsad effekt på hastighetsnedsättning precis som avsmalningen på Storgatan vid Mineralvägen.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(27) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och låta avsmalning och övergångställe vara kvar enligt tekniska kontorets ståndpunkt. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och låta avsmalning och övergångställe vara kvar enligt tekniska kontorets ståndpunkt. Kommunstyrelsen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(27) 11 Dnr TFN/2014: Medborgarförslag Att använda övre gräsytan intill Ågatan till parkering Förslagsställaren menar att gräsytan alldeles intill Ågatan i Lindås skulle kunna användas till fyra parkeringsplatser. Lekplatsen längre ned på gräsytan är ostörd. Motiveringen till detta förslag är att fastighetsägarna på Grönvägen möter dagligen trafiken från Ågatan. Gående på vägen utan trottoar, skolbarn och äldre är enligt förslagsställaren mycket utsatta. Det står ofta parkerade bilar på båda sidor strax intill korsningen. Förvaltningens roll Vid den aktuella platsen är omgivningen bebygg med villor. Ågatan och Grönvägen är återvändsgator. Dagvattnet från gatorna går till Lyckebyån. Kommunen måste arbeta strategiskt med att minska dagvattenmängden och föroreningar till vattendrag. Parkering på gatan vid vägkorsning eller vid lekplatsen är inte lämpligt. Oskyddade trafikanter, gående och cyklister kan också välja den nyligen upprustade promenadvägen utmed Lyckebyån som utförts enligt tidigare medborgarförslag 66/ att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt Kommunstyrelsen

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 12 Dnr TFN/2014: Medborgarförslag Rensning av Lyckebyån i Lindås Förslagställaren och de som bor utmed Lyckebyån vid Ågatan, Grönvägen, Målargatan och Kvarngatan i Lindås anser att det är befogat med en ny rensning av Lyckebyån då senaste rensningen gjordes Igenväxningen har fått härja fritt i 41 år och hindrar vattenflödet. Förvaltningens roll Flera rensningar är gjorda. Den senaste gjordes på kommunens mark i samband med beslut i medborgarförslaget Grusa upp en gångväg nere vid ån i Lindås 66/ Då gjordes det rensning med den maskinpark teknisk service har till förfogande och längst med den upprustade gång-och cykelvägen. Kommunen har ingen rätt att göra rensning på annan ägares mark. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för allt arbete i vatten. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inom förslaget område inte är markägare. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inom förslaget område inte är markägare. På grund av jäv deltar inte Inger Rossbol (S) i handläggning och beslut i detta ärende. Kommunstyrelsen

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(27) 13 Dnr TFN/2015: Medborgarförslag Angående staket runt lekparken bakom Storegården Föräldrarna i Vissefjärda vill ha ett staket runt lekparken bakom Storegården. De menar att detta är en mycket populär lekplats som besöks av både familjer och förskola. De vill ha detta för att skydda barnen från att springa ut i trafiken. Inte för att vi föräldrar är lata eller oengagerade i våra barn utan därför att våra barn har rätt till en trygg och säker miljö att leka i. Ett staket runt lekplatsen skulle även underlätta för förskolans personal när de besöker lekplatsen. Efter tidigare avslag i Kommunfullmäktige 84/2014 gällande att inspringningsskydd var på grund av EU 's regler har föräldrarna varit i kontakt med Europeiska kommissionen och fått informationen om att inga regler finns utan endast så kallade Standarder, vilka är frivilliga att följa. De vill att kommunen berätta mer om denna specifika regel som förhindrar ett inspringningsskydd alternativt ett staket runt en lekpark. Förvaltningens roll När det gäller staket och grindar så har vi normalt inte detta på den här typen av lekparker placerade i kommunens parker. Dock finns det staket runt våra förskolor och dess lekområden. Tekniska kontoret bedömer att säkerhetsnivån vid lekplatsen är tillräcklig med hänsyn till trafikintensiteten. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå med hänvisning att säkerheten är tillfredställande för denna typ av lekplats. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå med hänvisning att säkerheten är tillfredställande för denna typ av lekplats. Kommunstyrelsen

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(27) 14 Dnr TFN/2014: Motion Kolonilotter i nära anslutning till centralorten En motion har inkommit där förslagställarna menar har intresset för att odla sina egna grönsaker, frukt med mera ökat. Många vill i allt större utsträckning veta vad de äter. Denna trend, med allt mer medvetna konsumenter, tycker förslagställarna är mycket positiv. Trots att fler vill odla sin egen mat har många tyvärr inte möjlighet. Kommunen äger mark som har köpts in i beredskap för byggnation men det kan dröja många år innan den tas i anspråk. Förslagställarna yrkar att Emmaboda kommun tar fram kolonilotter i nära anslutning till centralorten. Kolonilotter ska sådana att man både får bygga (till exempel högst 15 m 2 ) och där man inte får bygga. Användning av kemiska bekämpningsmedel ska inte tillåtas på kolonilotterna. Detta skulle göra det möjligt för dem som inte kan odla vid sin bostad att i stället odla på en kolonilott i närheten. Även de som önskar mer odlingsmöjligheter skulle kunna utnyttja denna service enligt förslagställarna. Förvaltningens roll Tekniska kontoret undersökte efterfrågan gällande intresset för att ha kolonilott/ odlingslott på kommunens Facebook sida, emmaboda.se samt annons i Emmaboda tidning i samband med ett inkommit medborgarförslag. 2 intresserade hörde av sig under hösten Sedan besluten togs har även en förening, Förening för allmänheten med Stockholm som bas hört av sig. Beslut togs 72/ i teknik-och fritidsnämnden att avslå det då inkomna medborgarförslaget med motiveringen att det var svagt intresse från medborgarna. 4/ beslutades i Kommunstyrelsen detsamma med tillägg att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att hålla frågan angående odlingslotter öppen för att även fortsättningsvis kunna ta emot intresseanmälningar och ompröva beslutet vid visat ökat intresse. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen gällande kolonilotter/odlingslotter med motiveringen att det visats svagt intresse från medborgarna. att hålla frågan angående kolonilotter/odlingslotter öppen för att även fortsättningsvis kunna ta emot intresseanmälningar och ompröva beslutet vid visat ökat intresse. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(27) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen gällande kolonilotter/odlingslotter med motiveringen att det visats svagt intresse från medborgarna. att hålla frågan angående kolonilotter/odlingslotter öppen för att även fortsättningsvis kunna ta emot intresseanmälningar och ompröva beslutet vid visat ökat intresse. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(27) 15 Dnr TFN/2014: Motion Elbilsladdare till Eriksmåla En motion har inkommit där förslagställarna yrkar att en elbilsladdare installeras i anslutning till cirkulationsplatsen i Eriksmåla. Eriksmåla är en naturlig landsvägskorsning, där riksväg 28 från norr och söder samt riksväg 25 från öster och väster möts. Där finns en restaurang, vägkrog, en liten glashytta och en mindre livsmedelsaffär. Förslagsställarna menar att utvecklingsmöjligheter finns där och att installera en elbilsladdare vore lämpligt. En installation kostade för ett par år sedan cirka kronor. Detta är en liten investering för att nå en utveckling i Eriksmåla anser förslagställarna och denna möjlighet skulle ge en skjuts till elbilsförsäljningen. Förvaltningens roll Tekniska kontoret föreslår att ägarna till respektive matställen och bensinmacken tar kontakt med Emmaboda elnät om de är intresserade av att erbjuda tjänsten. Tekniska kontoret har inget el-abonnemang i föreslaget område. Alternativt kan frågan ställas till nätägaren Emmaboda elnät om de bedömer att det finns förutsättningar för elbilsladdare i området. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt. Kommunstyrelsen

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(27) 16 Dnr TFN/2014: Motion Gula skolan i Lindås - fritidsgård Förslagställarna yrkar att: Gula skolan i Lindås ska bli fritidsgård, byggnaden prövas på olika sätt till klimatfrämjande åtgärder, byggnaden målas om genom arbetsmarknads- och/eller elevprojekt och då ska linoljefärg användas och skolmuseum inrättas på lämplig plats till exempel på andra våningen. Förslagställarna hänvisar beslut 49 och i kommunfullmäktige att Gula skolan i Lindås inte ska rivas. Beslutet var föranlett dels av motion från Miljöpartiet och dels av ett medborgarförslag om att Gula Skolan ska bli fritidsgård med mer än 220 namnunderskrifter från allmänheten som bilaga. Förslagställarna stöder helt och hållet detta förslag. Det finns många skäl till detta: trafiken och miljön utanför, möjligheter för barn och ungdomar att ha en aktiv eftermiddag och/eller fritid på skolgårdens område med möjligheter till sport och lek och närheten till bibilioteket. I skolan finns ett kök med tillfällen till att aktivt delta i enklare matlagning. Förlagsställarna anser också att huset bör bli föremål för utprovning av olika naturmaterial för isolering samt soluppvärmning och att det startas ett arbetsmarknadsprojekt och/eller elevarbetsprojekt från till exempel Åkrahällskolans gymnasieprogram för ommålning. Allmänheten och skolpersonal har tidigare framhållit vikten av att samla gammalt skolmaterial och utrustning till ett skolmuseum någonstans i huset. Detta anser förslagställarna är fullt möjligt eftersom det är gott om utrymmen i byggnaden. Förvaltningens roll Liksom i tidigare beslut 23/ i teknik- och fritidsnämnden har vi fortfarande lokalägande förening som bedriver fritidsgård i sina lokaler, Lindås Folkets Hus förening. Teknik- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningen varje år och hyr lokaler för fritidsgårdsverksamheten. I Lindås Folkets hus finns även möjligheter för andra föreningar att hyra lokaler. Tekniska kontoret vill inte styra föreningarnas val av möteslokaler. Vad gäller de tekniska förslagen avseende isoleringsmaterial, soluppvärmning och målning: Om byggnaden behöver isoleras med hänsyn till vilken verksamhet som slutligen ska vara där, så kan med fördel naturmaterial användas. För övrigt så använder kommunen uteslutande naturmaterial som isolermaterial i sina fastigheter. Beträffande soluppvärmning så lämpar sig det bäst på fastigheter med stort tappvarmvattenbehov eftersom värmeproduktionen är som störst när värmebehovet är som minst.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(27) Vilket färgmaterial som måste användas vid en ommålning styrs helt och hållet av vilken färg som använts tidigare. Däremot om byggnaden förses med ny panel så kan man mera fritt välja vilken färgprodukt som skall användas. Om Bildningsförvaltningen anser att de finns behov av skolmuseum så blir detta en ny kommunal verksamhet som tekniska kontoret ska försörja med lokaler och med kostnader som följd. Byggnaden är ombyggd och moderniserad för de verksamheter som senast varit där och har invändigt därför inte den gamla skolkaraktären kvar. Byggnaden är cirka 250 m² i bottenplan. Det är endast detta plan som är inrett och tempererat. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motivet att det inte finns utrymme för nya verksamheter med kostnader som följd. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motivet att det inte finns utrymme för nya verksamheter med kostnader som följd. Kommunstyrelsen

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(27) 17 Dnr TFN/2015:1 300 Anmälan meddelanden Kommunstyrelsen 126, Placering av förskola i Emmaboda. Dnr Kommunstyrelsen 130, Firmateckning vid delegation. Dnr Kommunstyrelsen 149/2014, Remissvar Angående översyn av det utvidgade strandskyddet för Emmaboda kommun. Dnr Kommunstyrelsen 150/2014, nybyggnation särskilt boende. Dnr Kommunfullmäktige 93/2014, Ordning för inkallade ersättare. Dnr Kommunfullmäktige 94/2014, Förslag till val till lediga uppdrag i kommunen m.m. för mandatperioden Dnr Kommunfullmäktige 95/2014, Beslut om ansökan till Mark-och miljö domstolen rörande fastigheten Broakulla 2:1. Dnr Kommunfullmäktige 99/2014, Sammanträdestider för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige Dnr Kommunfullmäktige 106/2014, Övergripande mål för budget , driftbudget för 2015 samt investeringsbudget 2015 samt prognos Dnr Kommunfullmäktige 111/2014, nybyggnation särskilt boende. Dnr Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:41 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering ändringar i diskrimineringslagen Dnr Redovisning av Södras uppdrag 84, kommunens skogsbruk för Dnr Reviderat dokument Föreningsbidrag regler för ansökningar. Dnr 2015:1 Kommunstyrelsen 17/2015, tillsättning av tjänsten som Socialchef. Dnr Statistik år 2014 Emmaboda bad-och träningscenter. Dnr att med kännedom lägga meddelanden till protokollet. att med kännedom lägga meddelanden till protokollet.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(27) 18 Dnr TFN/2015:4 002 Anmälan delegationsärenden Parkeringstillstånd nummer Tillfällig lokaltrafikföreskrift Emmaboda marknad kl.16: kl.21:00. Dnr Transporttillstånd gällande tung och bred transport Dnr Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi och Miljö AB under tiden Dnr Polismyndigheten med tillståndsbevis, yttrande och ansökan för demoskjutning av fyrverkeri kl. 17:30-18:00. Dnr Tjänsteskrivelse, remissvar och Kommunstyrelsen 16/2015 Funktionellt prioriterat vägnät. Dnr Delegationsbeslut gällande sponsring, elitsatsande triathlet. Dnr att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet. att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(27) 19 Övrigt Erling informerar om: Folkets Hus har bytt revisor till Björnlund/Bernefalk. Tekniska kontoret har inga synpunkter utan ser framemot att få årsredovisningen. Dnr Jan informerar om: Nöjesindustrin broschyr och hemsida att med kännedom lägga informationen till protokollet. att med kännedom lägga informationen till protokollet.

Sammanträdesdatum 2015-04-08

Sammanträdesdatum 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Ridskolan i Lidahult, kl. 08:30 12:00 Ajournering 11:15-11:25 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00 Sammanträdesprotokoll 1 (66) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-05-15 Sida 1 (35) Paragrafer 110-135 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan 13.45-17.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, Kl. 13.00-16.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Alexander Jonsson utredare 21 26. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-02-02 Paragrafer 1 27

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Alexander Jonsson utredare 21 26. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-02-02 Paragrafer 1 27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-01-26, kl. 10.00-11.20 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Therese Granström (C) Ulf Vidman (M) Karin Malmfjord (S) Ann-Christine

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2011-02-09 1

Teknik- och fritidsnämnden 2011-02-09 1 Teknik- och fritidsnämnden 2011-02-09 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Moberg, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 9 februari 2011, kl 13.00-16.15 Per Sigvardsson (s), ordförande Annchristin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer