Kommunhuset, Moberg, kl.13:15 16:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Moberg, 2015-02-11 kl.13:15 16:15"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Moberg, kl.13:15 16:15 Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S) Inger Rossbol, (S) deltog inte i 3 och 12 på grund av jäv Anders Fransson, (S) Jette Lerhmann Madsen (MP) Anja Granlund - Karlsson, (C) Teija Karlsson (M) för Cecilia Thuresson, (M) Hans Ohlsson (M) deltog inte i 3 på grund av jäv Carl-Gunnar Holst, (FP) Alexander Fransson, (SD) Roland Gross (S) Harley Johansson (S) Linda Mollqvist (S) Börje Ullström (C) Kristine Åkesson, nämndsekreterare Erling Karlsson, tekniskchef Åsa Albertsson, avdelningschef Jan Hagström, fritidschef Agneta Turnstedt, ekonomiassistent Utses att justera Annika Karlsson (S) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, Emmaboda, , kl. 15:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer 1 19 Kristine Åkesson ordförande justerare Per Sigvardsson Annika Karlsson Nämnd/styrelse Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Teknik- och fritidsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus Kristine Åkesson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(27) Innehållsförteckning 1 Ekonomi 2 Beslutsattestanter och ersättare 3 Fördelning av bidrag 2015 Enskilda vägar 4 Investeringsbidrag för Locketorp-Rostock- Humlebäck vägsamfällighet 5 Val av representanter till tillgänglighetsrådet mandatperiod Uthyrning av simhall 7 Taxa för ledsagare på bad- och träningscenter 8 Cykelstrategi för Kalmar län 9 Medborgarförslag - Sänk farten på Storgatan till 30 km/h 10 Motion - Ta bort avsmalning och övergångsstället på Storgatan vid Mineralvägen 11 Medborgarförslag - Att använda övre gräsytan intill Ågatan till parkering 12 Medborgarförslag - Rensning av Lyckebyån i Lindås 13 Medborgarförslag - Angående staket runt lekparken bakom Storegården 14 Motion - Kolonilotter i nära anslutning till centralorten 15 Motion - Elbilsladdare till Eriksmåla 16 Motion - Gula skolan i Lindås fritidsgård 17 Anmälan meddelanden 18 Anmälan delegationsärenden 19 Övrigt

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(27) 1 Dnr TFN/2015:2 041 Ekonomi Erling Karlsson redogör för teknik och fritidsnämndens årsredovisning över driftsresultatet och för pågående investeringsprojekt kopplade till såväl Kommunstyrelsens som Teknik-och fritidsnämndens investeringsbudget Årets driftsöverskott på kronor föreslås överföras till följande investeringar: Tidigare fördelning Finansiering av flera mindre investeringar Delfinansiering av traktor till fritidsverksamheten Utvecklingen av Verdatomten utöver tidigare anslag ( ) Fortsatt investering i gatubelysningsanläggning Toppning av asfaltsbelagda gator Summa: Teknik-och fritidsnämnden har tilldelats kronor i investeringsram för Beslut om fördelning av investeringsramen kommer att tas på nämndens möte Erling Karlson redovisar också för driftsbudget Erling Karlsson informerar om att intern kontrollplan 2015 är reviderad. Beslutsunderlag Driftbudgetuppföljning Investeringsbudgetuppföljning Verksamhetsuppföljning 2014 Investeringsbudgetuppföljning Driftbudgetram 2015 Internkontrollplan 2015 att med godkännande anteckna bokslutsrapporten till protokollet och flytta överskottet till investering enligt förslaget. att godkänna redovisad investeringsuppföljning för att godkänna den tilldelade driftsbudgetramen tillsammans med investeringsramen för 2015, utan några omfattande förändringar av nämndens verksamhet, dock kvarstår vissa sifferjusteringar i budgetmaterialet. att anta reviderad intern kontrollplan 2015.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(27) att med godkännande anteckna bokslutsrapporten till protokollet och flytta överskottet till investering enligt förslaget. att godkänna redovisad investeringsuppföljning för att godkänna den tilldelade driftsbudgetramen tillsammans med investeringsramen för 2015, utan några omfattande förändringar av nämndens verksamhet, dock kvarstår vissa sifferjusteringar i budgetmaterialet. att anta reviderad intern kontrollplan ekonomikontoret

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(27) 2 Dnr TFN/2015:2 300 Beslutsattestanter och ersättare Justering i objektslistan för 2015 med aktuella beslutsattestanter och ersättare har gjorts med hänsyn till förändringar av verksamheten. Beslutsunderlag Attestlista att godkänna bilagd lista över beslutsattestanter och ersättare samt att Agneta Turnstedt får attestera rättelser i form av bokföringsorder. att godkänna bilagd lista över beslutsattestanter och ersättare samt att Agneta Turnstedt får attestera rättelser i form av bokföringsorder. Beslutet samt bilagor skickas till ekonomi kontoret

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(27) 3 Dnr TFN/2015: Fördelning av bidrag 2015 Enskilda vägar I teknik- och fritidsnämndens budget för 2015 har 2.4 miljoner kronor avsatts till drift, underhåll och investering i kommunens enskilda vägar. Tilldelning av drift- och underhållsbidrag genomförs enligt beslut Bestämmelser för anslag och bidrag till enskild väghållning. Driftsbidraget fördelar sig enligt bilagd tabell med bibehållet á-pris från tidigare år. Investeringsutrymmet blir då för år 2015: kronor. Behovet av att göra busk- och högröjningsinsatser på de privata utfartsvägarna börjar bli generellt påtagligt stort. Sopåkare, bussar och grusningsfordon har problem med framkomligheten. En punktinsats just under 2015 för de privata utfartsvägarna är viktigt. En kalkyl på dessa insatser pekar på en kostnad på cirka kronor. att ersätta de enskilda vägsamfälligheterna med kronor för drift och underhåll enligt redovisning och att avsätta kronor till investeringsbidrag under att avsätta ytterligare kronor till en punktinsats på busk- och högröjning av privata utfartsvägar. att ersätta de enskilda vägsamfälligheterna med kronor för drift och underhåll enligt redovisning och att avsätta kronor till investeringsbidrag under att avsätta ytterligare kronor till en punktinsats på busk- och högröjning av privata utfartsvägar. På grund av jäv deltar inte Inger Rossbol (S) och Hans Olsson (M) i handläggning och beslut i detta ärende.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(27) 4 Dnr TFN/2015: Investeringsbidrag för Locketorp-Rostock- Humlebäck vägsamfällighet Vägsträckan är belagd till cirka 3100 m 2. Vägbanan är i stort behov av ny beläggning. Senaste underhållet gjordes Vägföreningen har haft samråd med Trafikverket och förvaltningschef Erling Karlsson. 1) Ny beläggning m 2 x 55 kronor kronor bidragsgrundande del 50 % det vill säga kronor 2) Infräsning väg 8000 m 2 x 35 kronor kronor Total bidragsgrundande summa från Trafikverket är kronor kronor kronor Totalt bidrag att erhålla från Trafikverket kronor x 70 % kronor Total kostnad för underhåll av vägen kronor kronor kronor Kvar för vägföreningen att finansiera blir Vägföreningen ansöker om underhållsbidrag av Emmaboda kommun med 70 % av resterande belopp det vill säga: kronor x 70 % Föreningens egen insats kronor kronor kronor Alla siffror är redovisade utan mervärdeskatt. Eftersom kommunen eventuell gör upphandling så påverkar inte mervärdeskatten projektet. Detta projekt tar nästa hela investeringsutrymmet enligt förra paragrafen. att bevilja vägföreningen underhållsbidrag med 70 % enligt bidragsansökan. att bevilja vägföreningen underhållsbidrag med 70 % enligt bidragsansökan. Vägsamfällighetsföreningen

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(27) 5 Dnr TFN/2015: Val av representanter till tillgänglighetsrådet mandatperiod Handikapprådet i Emmaboda kommun byter namn till Tillgänglighetsrådet. Det kommunala tillgänglighetsrådet är ett samrådsorgan, där information utbyts mellan kommun och företrädare för handikapporganisationer. Organisationen för rådet sammanfaller med mandattiden för socialnämndens ledamöter. Funktionshinderorganisationerna ska före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till socialnämnden på ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen utser 1 politisk ledamot och 1 ersättare som representerar kommunstyrelsen. Socialnämnden utser 3 politiska ledamöter och 3 ersättare som representerar socialnämnden. Teknik och fritidsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare som representerar teknik och fritidsnämnden. att välja ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till tillgänglighetsrådets ordinarie ledamot samt att välja vice ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till ersättare i tillgänglighetsrådet för mandatperiod att välja ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till tillgänglighetsrådets ordinarie ledamot samt att välja vice ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till ersättare i tillgänglighetsrådet för mandatperiod Socialkontoret Kommunledningskontoret

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(27) 6 Dnr TFN/2015: Uthyrning av simhall Bad-och träningscenter vill sluta att hyra ut simhallen till företag, privatpersoner, och föreningar när anläggningen är stängd. De tycker att det fungerar dåligt med många kontraktsbrott. Förvaltningens roll Personalen på Emmaboda bad- och träningscenter är av den uppfattningen att simhallen inte bör hyras ut när den är stängd. Anledningen till detta är att det ur säkerhetssynpunkt känns otryggt om något skulle inträffa antingen med byggnaden, interiör eller med de personer som hyr. Det är ingen ur personalen som har jour och kan kontaktas vid uthyrningstillfällena. Ingen av de andra simhallarna i regionen hyr ut obemannat. Ofta brister städningen efter de som har hyrt simhallen. Det är inte alltid personal som kommer efter uthyrningen. Om det har varit uthyrt en lördag kväll är det Emmaboda simsällskap som kommer först på söndag morgon. Vid flera tillfällen har det visat sig finnas bland annat tomma ölburkar i soporna. Då simhallen är uthyrd när badet stänger klockan på fredagar kommer personalen inte åt att spola ordentligt vilket medför att även den ordinarie städningen blir lidande. Idag kostar det 1000 kronor för två timmar att hyra simhallen och därutöver 500 kronor per timme. Detta sker i dagsläget på fredagar efter klockan då själva simhallen är stängd samt på lördagar efter klockan Övriga tider när simhallen är stängd såsom söndag före klockan och söndag kväll efter bedriver Emmaboda simsällskap sin verksamhet. att Emmaboda bad- och träningscenter ska upphöra att hyra ut simhallen på grund av allt för många kontraktsbrott i samband med uthyrning. att bokningarna den 7 februari, 7 mars, 14 mars samt 11 april kommer genomföras men inga nya bokningar kommer att tas emot. att Emmaboda bad- och träningscenter ska upphöra att hyra ut simhallen på grund av allt för många kontraktsbrott i samband med uthyrning. att bokningarna den 7 februari, 7 mars, 14 mars samt 11 april kommer genomföras men inga nya bokningar kommer att tas emot. Fritidschef

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(27) 7 Dnr TFN/2015: Taxa för ledsagare på bad- och träningscenter På Emmaboda bad- och träningscenter tar de idag betalt för ledsagning om ledsagaren badar eller tränar tillsammans med brukaren. De har haft ett rabatterat pris på gymträningen, vilket har legat på hälften av en engångsträning, alltså 50 kronor. Badavgiften har varit ordinarie, 50 kronor. De andra simhallarna i regionen gör olika: Mönsterås, Oskarshamn och Nybro tar inte betalt. Västervik och Kalmar tar betalt. Kalmar tar 15 kronor för antingen bad eller gym. Hultsfred tar oftast inte betalt men om ledsagaren är mer som en kompis så får den betala. Frågan har kommit upp då det nu finns privata aktörer i detta som ifrågasätter att det tas betalt för ledsagaren. Vissa enhetschefer i kommunen har också tagit upp frågan gällande betalning för ledsagare. Ledsagare från Emmaboda kommun har alltid skrivit upp sig i en pärm och sedan skickas internfaktura till de olika enheterna. Personalen på Emmaboda bad- och träningscenter vill därför veta hur de ska gå tillväga. att ledsagaren inte ska betala vid bad. att ledsagaren ska betala 50 kronor vid gymträning om denne tränar själv. att ledsagaren ska visa upp intyg på att han/hon är anställd som detta. att ledsagaren inte ska betala vid bad. att ledsagaren ska betala 50 kronor vid gymträning om denne tränar själv. att ledsagaren ska visa upp intyg på att han/hon är anställd som detta. Fritidschef

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(27) 8 Dnr TFN/2014: Cykelstrategi för Kalmar län Regionförbundet har tillsammans med kommunerna och andra aktörer tagit fram ett förslag till regional cykelplan. Önskemål om säkra cykelvägar är mycket större, än det finns möjlighet till finansiera. Därför behövs en utbyggnadsordning i olika stråk, enligt förslag på sid Inget förslag i utbyggnadsordningen omfattar någon sträcka i Emmaboda kommun. Ärendets beredning Remissen har först presenterats på Hållbar Hälsa och Miljös sammanträde den 8 dec Hållbar Hälsa och Miljös synpunkter har arbetats in i tjänsteskrivelsen. Tekniska kontoret tjänsteskrivelse utgör ett förslag till teknik- och fritidsnämnden, som i beslut föreslår kommunstyrelsen om yttrande från Emmaboda kommun Bakgrund Hösten 2012 presenterade regeringen sin utredning om framtidens cykling. Under 2012 hölls också en cykelkonferens, som utgjorde startskottet till att ta fram en cykelstrategi. Regionförbundet i Kalmar län har lämnat förslag på cykelstrategi för hela Kalmar län. Alla kommuner i länet samt KLT, Trafikverket, länsstyrelsen och regionförbundet har deltagit i arbetet med framtagandet av materialet och har i dialog framfört synpunkter under arbetets gång. Syftet med materialet är att skapa mål och strategier för hur vi långsiktigt ska kunna utveckla cykelvägnätet och turistcykellederna ur ett regionalt perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och regional cykelplanering, och styrande för finansiering kopplad till Regionala transportplanen för Kalmar län. Förvaltningens roll Materialet har tagits fram som ett underlag för bedömning av finansiering enligt den Regionala transportplanen Den Regionala transportplanen talar tydligt om att länet ska satsa på cykelvägar, och för att tydligt särskilja vilka cykelstråk som ska prioriteras i regionen har cykelstrategin tagits fram. Regionförbundet vill, utöver övriga synpunkter, speciellt ha svar på: - Är det rätt strategi i kapitel 6 angående kollektivtrafik, pendling och turism. - Är det rätt att ge hög prioritet till möjligheten att skapa långa sammanhängande turistcykelleder som samtidigt kan ingå i ett pendlingsnät? Kan kommunerna medfinansiera cykelbanor utanför tätorter med upp till 50%?

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(27) En viktig infrastrukturfråga som framkommit under 2014 är Svenska kraftnäts förslag om att förlägga 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö med dragning genom Emmaboda kommun. Kommunen har i samrådsskedet till Svenska kraftnät tagit ställning för att kabeln ska grävas ner istället för luftledning. Vidare har kommunen föreslagit att markabeln kan förläggas utmed väg 120. Vid en sådan förläggning blir möjligheten att bygga cykelväg på ledningen mycket intressant och väldigt värdeskapande ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Kommunen framför detta trots att det inte ingår i samrådsunderlaget för cykelstrategin. Konsekvensbeskrivning Kopplat till den Regionala transportplanen finns en miljöbedömning framtagen. En regional cykelstrategi stämmer väl överens med Emmaboda kommuns arbete med miljömålen och för folkhälsoarbetet. Ekonomiska konsekvenser Den huvudsakliga finansieringen kommer från den regionala transportplanen avsatta medel. Enligt samma plan ska kommunen finansiera cykelvägar i tätorter oavsett väghållare. Önskemål om GC vägar överstiger väsentligt de tillgängliga ekonomiska resurserna. Tekniska kontorets synpunkt/ståndpunkt Emmaboda kommun ser positivt på framtagandet av en regional cykelstrategi som kan identifiera vilka stråk i länet vi ska satsa på för att bli en stark cykelregion. Som framgår i dokumentet ökar cyklandet både i våra medborgares vardag i form av resor till och från jobb och skola men även på fritiden i form av turismcykling. Det är en trend som samhället ska stödja och uppmuntra till förmån för folkhälsa och miljöförbättringar. Emmaboda kommun ställer sig fortfarande enligt Kommunstyrelsens yttrande på Regionala transportplanen daterad frågande till påståendet att det är kommunens ansvar att planera och bekosta cykelvägar i tätorter oavsett väghållare. Kommunens ekonomiska möjlighet i en avfolknings- och glesbygdskommun medger inte detta. Beslut om investering med avskrivning kan endast tas på kommunal mark. Om kommunen tar beslut om medfinansiering av gång- och cykelvägar på annans mark, innebär det att kostnaden bokförs som driftkostnad för kommunen. Detta finansieringssätt blir samhällsekonomiskt mycket dyrbart, och ogynnsamt i förhållande till andra investeringar för respektive kommun. Emmaboda kommun konstaterar att inga sträckor i Emmaboda finns med i den föreslagna utbyggnadsordningen på sidan 19. Emmaboda kommun föreslår dock att i stråk 2 lägga till, att stråket bör ansluta till glasmuseet i Boda Glasbruk. Gällande Regionförbundet frågor: Är det rätt strategi i kapitel 6 angående kollektivtrafik, pendling och turism? Emmaboda kommun anser att strategierna gällande kollektivtrafik, pendling och turism är rätt formulerade. Det viktiga är att bygga tydliga och starka stråk där

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(27) kollektivtrafik fungerar och kopplat till kollektivtrafik behövs goda och säkra förbindelser för gång- cykeltrafiken. Är det rätt att ge hög prioritet till möjligheten att skapa långa sammanhängande turistcykelleder som samtidigt kan ingå i ett pendlingsnät? Emmaboda kommun anser att strategin att kombinera starka turiststråk med starka pendlingsstråk är en bra, och bör koordineras med desamma utanför länet. Kan kommunerna medfinansiera cykelbanor utanför tätorter med upp till 50 %? Nej. Vårt förslag är att använda Skånes finansierings regel med 50/50 mellan kommun och regional transportplan för alla cykelvägar oavsett var de går. Beslutsunderlag Förslag till cykelstrategi i Kalmar län daterad att föreslå kommunstyrelsen besluta att lämna synpunkter på remissen enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse beträffande Cykelstrategi för Kalmar län. att föreslå kommunstyrelsen besluta att lämna synpunkter på remissen enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse beträffande Cykelstrategi för Kalmar län. Kommunstyrelsen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(27) 9 Dnr TFN/2014: Medborgarförslag Sänk farten på Storgatan till 30 km/h Förslagsställaren menar att de åtgärder som är gjorda i korsningen mellan Nygatan och Storgatan i Emmaboda inte räcker för att minska trafikolyckorna. Sikten upplevs som dålig när förslagsställaren kommer från Nygatan och bilarna kommer fort när de väl syns eftersom de skyms av fastigheterna. Förslagsställaren tycker att farten på Storgatan ska sänkas till 30 km/h för att öka säkerheten för alla trafikanter. Teknik-och fritidsnämnden svarade på detta medborgarförslag 55/ där de föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tidigare beslut gällende stopplikt. På Kommunfullmäktiges möte 83/ beslutades att ärendet skulle återremiteras med motiveringen att utreda vidare för att få en ökad trafiksäkerhet i korsningen. Förvaltningens roll 66/ beslutade teknik-och fritidsnämnden att införa stopplikt från Nygatan ut på Storgatan. Detta innebär att förare av fordon från Nygatan ska stanna vid stopplinjen och då är sikten god. Dessutom upplever fler att trafikrytmen är lugnare efter införandet av stopplikt. Hastighetsmätning är genomförd på Storgatan mittemot Emmagården med tagning i båda riktningarna Totalt har fordon passerat. Mätningen visar att genomsnitts-hastigheten är 38 km/h, 85 percentilen är 46 km/h. Den största delen av de 6 % som överträder hastighetsbegränsningen på 50 km/h håller mellan km/h. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisningen till utförd hastighetsmätning. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisningen till utförd hastighetsmätning. Kommunstyrelsen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(27) 10 Dnr TFN/2014: Motion Ta bort avsmalning och övergångsstället på Storgatan vid Mineralvägen Förslagställaren menar att den som kör på Storgatan och kommer till avsmalningen och övergångsstället vid Mineralvägen lägger det mesta av sin uppmärksamhett på mötande fordon för att se vem som ska hinna köra först. Då missar man lätt att titta efter övergångsställets oskyddade trafikanter. De som kommer från Mineralvägen och ska köra norrut på Storgatan lämnar sällan företräde för trafik som kommer norrifrån. Förslagsställaren menar också att när Zebralagen infördes 1998 (väjningsplikt för fordonsförare) var tanken att olyckorna vid övergångsställen skulle minska. I stället har de enligt Trafikverket ökat med procent. Det kan bero på att många gående ser övergångsstället som en skyddszon. Miljömässigt är avsmalningen en stor belastning eftersom man många gånger får bromsa in eller stanna för mötande fordon även om det inte kommer någon fotgängare eller cyklist vid övergångsstället. Vid korsningen mellan väg 120 och Södra vägen är det betydligt mer trafik men där finns inget övergångsställe eller cykelöverfart. Flera undersökningar har visat att övergångsställen ökar risken att skadas vid en trafikolycka och att de endast bör användas på platser där ett stort fotgängarflöde korsar ett stort fordonstrafikflöde. Flera kommuner har därför tagit bort övergångsställen menar förslagställaren. Därför yrkar förslagställaren på att övergångsstället och avsmalningen på Storgatan vid Mineralvägen ska tas bort. Förvaltningens roll Det är viktigt att arbeta för att hastigheterna i trafiken hålls låga och i synnerhet för oskyddade trafikanter. Därför behövs fysiska åtgärder i gatumiljön som komplement till skyltar. Sedan länge vet vi att hastigheterna på Storgatan i synnerhet i södergående riktning är höga. Det anlagda guppet vid Virdegatan har en begränsad effekt på hastighetsnedsättning precis som avsmalningen på Storgatan vid Mineralvägen.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(27) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och låta avsmalning och övergångställe vara kvar enligt tekniska kontorets ståndpunkt. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och låta avsmalning och övergångställe vara kvar enligt tekniska kontorets ståndpunkt. Kommunstyrelsen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(27) 11 Dnr TFN/2014: Medborgarförslag Att använda övre gräsytan intill Ågatan till parkering Förslagsställaren menar att gräsytan alldeles intill Ågatan i Lindås skulle kunna användas till fyra parkeringsplatser. Lekplatsen längre ned på gräsytan är ostörd. Motiveringen till detta förslag är att fastighetsägarna på Grönvägen möter dagligen trafiken från Ågatan. Gående på vägen utan trottoar, skolbarn och äldre är enligt förslagsställaren mycket utsatta. Det står ofta parkerade bilar på båda sidor strax intill korsningen. Förvaltningens roll Vid den aktuella platsen är omgivningen bebygg med villor. Ågatan och Grönvägen är återvändsgator. Dagvattnet från gatorna går till Lyckebyån. Kommunen måste arbeta strategiskt med att minska dagvattenmängden och föroreningar till vattendrag. Parkering på gatan vid vägkorsning eller vid lekplatsen är inte lämpligt. Oskyddade trafikanter, gående och cyklister kan också välja den nyligen upprustade promenadvägen utmed Lyckebyån som utförts enligt tidigare medborgarförslag 66/ att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt Kommunstyrelsen

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 12 Dnr TFN/2014: Medborgarförslag Rensning av Lyckebyån i Lindås Förslagställaren och de som bor utmed Lyckebyån vid Ågatan, Grönvägen, Målargatan och Kvarngatan i Lindås anser att det är befogat med en ny rensning av Lyckebyån då senaste rensningen gjordes Igenväxningen har fått härja fritt i 41 år och hindrar vattenflödet. Förvaltningens roll Flera rensningar är gjorda. Den senaste gjordes på kommunens mark i samband med beslut i medborgarförslaget Grusa upp en gångväg nere vid ån i Lindås 66/ Då gjordes det rensning med den maskinpark teknisk service har till förfogande och längst med den upprustade gång-och cykelvägen. Kommunen har ingen rätt att göra rensning på annan ägares mark. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för allt arbete i vatten. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inom förslaget område inte är markägare. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inom förslaget område inte är markägare. På grund av jäv deltar inte Inger Rossbol (S) i handläggning och beslut i detta ärende. Kommunstyrelsen

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(27) 13 Dnr TFN/2015: Medborgarförslag Angående staket runt lekparken bakom Storegården Föräldrarna i Vissefjärda vill ha ett staket runt lekparken bakom Storegården. De menar att detta är en mycket populär lekplats som besöks av både familjer och förskola. De vill ha detta för att skydda barnen från att springa ut i trafiken. Inte för att vi föräldrar är lata eller oengagerade i våra barn utan därför att våra barn har rätt till en trygg och säker miljö att leka i. Ett staket runt lekplatsen skulle även underlätta för förskolans personal när de besöker lekplatsen. Efter tidigare avslag i Kommunfullmäktige 84/2014 gällande att inspringningsskydd var på grund av EU 's regler har föräldrarna varit i kontakt med Europeiska kommissionen och fått informationen om att inga regler finns utan endast så kallade Standarder, vilka är frivilliga att följa. De vill att kommunen berätta mer om denna specifika regel som förhindrar ett inspringningsskydd alternativt ett staket runt en lekpark. Förvaltningens roll När det gäller staket och grindar så har vi normalt inte detta på den här typen av lekparker placerade i kommunens parker. Dock finns det staket runt våra förskolor och dess lekområden. Tekniska kontoret bedömer att säkerhetsnivån vid lekplatsen är tillräcklig med hänsyn till trafikintensiteten. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå med hänvisning att säkerheten är tillfredställande för denna typ av lekplats. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå med hänvisning att säkerheten är tillfredställande för denna typ av lekplats. Kommunstyrelsen

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(27) 14 Dnr TFN/2014: Motion Kolonilotter i nära anslutning till centralorten En motion har inkommit där förslagställarna menar har intresset för att odla sina egna grönsaker, frukt med mera ökat. Många vill i allt större utsträckning veta vad de äter. Denna trend, med allt mer medvetna konsumenter, tycker förslagställarna är mycket positiv. Trots att fler vill odla sin egen mat har många tyvärr inte möjlighet. Kommunen äger mark som har köpts in i beredskap för byggnation men det kan dröja många år innan den tas i anspråk. Förslagställarna yrkar att Emmaboda kommun tar fram kolonilotter i nära anslutning till centralorten. Kolonilotter ska sådana att man både får bygga (till exempel högst 15 m 2 ) och där man inte får bygga. Användning av kemiska bekämpningsmedel ska inte tillåtas på kolonilotterna. Detta skulle göra det möjligt för dem som inte kan odla vid sin bostad att i stället odla på en kolonilott i närheten. Även de som önskar mer odlingsmöjligheter skulle kunna utnyttja denna service enligt förslagställarna. Förvaltningens roll Tekniska kontoret undersökte efterfrågan gällande intresset för att ha kolonilott/ odlingslott på kommunens Facebook sida, emmaboda.se samt annons i Emmaboda tidning i samband med ett inkommit medborgarförslag. 2 intresserade hörde av sig under hösten Sedan besluten togs har även en förening, Förening för allmänheten med Stockholm som bas hört av sig. Beslut togs 72/ i teknik-och fritidsnämnden att avslå det då inkomna medborgarförslaget med motiveringen att det var svagt intresse från medborgarna. 4/ beslutades i Kommunstyrelsen detsamma med tillägg att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att hålla frågan angående odlingslotter öppen för att även fortsättningsvis kunna ta emot intresseanmälningar och ompröva beslutet vid visat ökat intresse. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen gällande kolonilotter/odlingslotter med motiveringen att det visats svagt intresse från medborgarna. att hålla frågan angående kolonilotter/odlingslotter öppen för att även fortsättningsvis kunna ta emot intresseanmälningar och ompröva beslutet vid visat ökat intresse. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(27) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen gällande kolonilotter/odlingslotter med motiveringen att det visats svagt intresse från medborgarna. att hålla frågan angående kolonilotter/odlingslotter öppen för att även fortsättningsvis kunna ta emot intresseanmälningar och ompröva beslutet vid visat ökat intresse. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(27) 15 Dnr TFN/2014: Motion Elbilsladdare till Eriksmåla En motion har inkommit där förslagställarna yrkar att en elbilsladdare installeras i anslutning till cirkulationsplatsen i Eriksmåla. Eriksmåla är en naturlig landsvägskorsning, där riksväg 28 från norr och söder samt riksväg 25 från öster och väster möts. Där finns en restaurang, vägkrog, en liten glashytta och en mindre livsmedelsaffär. Förslagsställarna menar att utvecklingsmöjligheter finns där och att installera en elbilsladdare vore lämpligt. En installation kostade för ett par år sedan cirka kronor. Detta är en liten investering för att nå en utveckling i Eriksmåla anser förslagställarna och denna möjlighet skulle ge en skjuts till elbilsförsäljningen. Förvaltningens roll Tekniska kontoret föreslår att ägarna till respektive matställen och bensinmacken tar kontakt med Emmaboda elnät om de är intresserade av att erbjuda tjänsten. Tekniska kontoret har inget el-abonnemang i föreslaget område. Alternativt kan frågan ställas till nätägaren Emmaboda elnät om de bedömer att det finns förutsättningar för elbilsladdare i området. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt. Kommunstyrelsen

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(27) 16 Dnr TFN/2014: Motion Gula skolan i Lindås - fritidsgård Förslagställarna yrkar att: Gula skolan i Lindås ska bli fritidsgård, byggnaden prövas på olika sätt till klimatfrämjande åtgärder, byggnaden målas om genom arbetsmarknads- och/eller elevprojekt och då ska linoljefärg användas och skolmuseum inrättas på lämplig plats till exempel på andra våningen. Förslagställarna hänvisar beslut 49 och i kommunfullmäktige att Gula skolan i Lindås inte ska rivas. Beslutet var föranlett dels av motion från Miljöpartiet och dels av ett medborgarförslag om att Gula Skolan ska bli fritidsgård med mer än 220 namnunderskrifter från allmänheten som bilaga. Förslagställarna stöder helt och hållet detta förslag. Det finns många skäl till detta: trafiken och miljön utanför, möjligheter för barn och ungdomar att ha en aktiv eftermiddag och/eller fritid på skolgårdens område med möjligheter till sport och lek och närheten till bibilioteket. I skolan finns ett kök med tillfällen till att aktivt delta i enklare matlagning. Förlagsställarna anser också att huset bör bli föremål för utprovning av olika naturmaterial för isolering samt soluppvärmning och att det startas ett arbetsmarknadsprojekt och/eller elevarbetsprojekt från till exempel Åkrahällskolans gymnasieprogram för ommålning. Allmänheten och skolpersonal har tidigare framhållit vikten av att samla gammalt skolmaterial och utrustning till ett skolmuseum någonstans i huset. Detta anser förslagställarna är fullt möjligt eftersom det är gott om utrymmen i byggnaden. Förvaltningens roll Liksom i tidigare beslut 23/ i teknik- och fritidsnämnden har vi fortfarande lokalägande förening som bedriver fritidsgård i sina lokaler, Lindås Folkets Hus förening. Teknik- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningen varje år och hyr lokaler för fritidsgårdsverksamheten. I Lindås Folkets hus finns även möjligheter för andra föreningar att hyra lokaler. Tekniska kontoret vill inte styra föreningarnas val av möteslokaler. Vad gäller de tekniska förslagen avseende isoleringsmaterial, soluppvärmning och målning: Om byggnaden behöver isoleras med hänsyn till vilken verksamhet som slutligen ska vara där, så kan med fördel naturmaterial användas. För övrigt så använder kommunen uteslutande naturmaterial som isolermaterial i sina fastigheter. Beträffande soluppvärmning så lämpar sig det bäst på fastigheter med stort tappvarmvattenbehov eftersom värmeproduktionen är som störst när värmebehovet är som minst.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(27) Vilket färgmaterial som måste användas vid en ommålning styrs helt och hållet av vilken färg som använts tidigare. Däremot om byggnaden förses med ny panel så kan man mera fritt välja vilken färgprodukt som skall användas. Om Bildningsförvaltningen anser att de finns behov av skolmuseum så blir detta en ny kommunal verksamhet som tekniska kontoret ska försörja med lokaler och med kostnader som följd. Byggnaden är ombyggd och moderniserad för de verksamheter som senast varit där och har invändigt därför inte den gamla skolkaraktären kvar. Byggnaden är cirka 250 m² i bottenplan. Det är endast detta plan som är inrett och tempererat. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motivet att det inte finns utrymme för nya verksamheter med kostnader som följd. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motivet att det inte finns utrymme för nya verksamheter med kostnader som följd. Kommunstyrelsen

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(27) 17 Dnr TFN/2015:1 300 Anmälan meddelanden Kommunstyrelsen 126, Placering av förskola i Emmaboda. Dnr Kommunstyrelsen 130, Firmateckning vid delegation. Dnr Kommunstyrelsen 149/2014, Remissvar Angående översyn av det utvidgade strandskyddet för Emmaboda kommun. Dnr Kommunstyrelsen 150/2014, nybyggnation särskilt boende. Dnr Kommunfullmäktige 93/2014, Ordning för inkallade ersättare. Dnr Kommunfullmäktige 94/2014, Förslag till val till lediga uppdrag i kommunen m.m. för mandatperioden Dnr Kommunfullmäktige 95/2014, Beslut om ansökan till Mark-och miljö domstolen rörande fastigheten Broakulla 2:1. Dnr Kommunfullmäktige 99/2014, Sammanträdestider för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige Dnr Kommunfullmäktige 106/2014, Övergripande mål för budget , driftbudget för 2015 samt investeringsbudget 2015 samt prognos Dnr Kommunfullmäktige 111/2014, nybyggnation särskilt boende. Dnr Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:41 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering ändringar i diskrimineringslagen Dnr Redovisning av Södras uppdrag 84, kommunens skogsbruk för Dnr Reviderat dokument Föreningsbidrag regler för ansökningar. Dnr 2015:1 Kommunstyrelsen 17/2015, tillsättning av tjänsten som Socialchef. Dnr Statistik år 2014 Emmaboda bad-och träningscenter. Dnr att med kännedom lägga meddelanden till protokollet. att med kännedom lägga meddelanden till protokollet.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(27) 18 Dnr TFN/2015:4 002 Anmälan delegationsärenden Parkeringstillstånd nummer Tillfällig lokaltrafikföreskrift Emmaboda marknad kl.16: kl.21:00. Dnr Transporttillstånd gällande tung och bred transport Dnr Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi och Miljö AB under tiden Dnr Polismyndigheten med tillståndsbevis, yttrande och ansökan för demoskjutning av fyrverkeri kl. 17:30-18:00. Dnr Tjänsteskrivelse, remissvar och Kommunstyrelsen 16/2015 Funktionellt prioriterat vägnät. Dnr Delegationsbeslut gällande sponsring, elitsatsande triathlet. Dnr att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet. att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(27) 19 Övrigt Erling informerar om: Folkets Hus har bytt revisor till Björnlund/Bernefalk. Tekniska kontoret har inga synpunkter utan ser framemot att få årsredovisningen. Dnr Jan informerar om: Nöjesindustrin broschyr och hemsida att med kännedom lägga informationen till protokollet. att med kännedom lägga informationen till protokollet.

Annchristin Rosell (S) Tekniska kontoret 2013-04-30 kl.08:00. Teknik- och fritidsnämnden. 2013-04-30 Datum för anslags nedtagande

Annchristin Rosell (S) Tekniska kontoret 2013-04-30 kl.08:00. Teknik- och fritidsnämnden. 2013-04-30 Datum för anslags nedtagande Sammanträdesdatum Sid 25 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bowlinghallen, Emmaboda onsdagen den 24 april 2013, kl 08.30-12:00 Avslutar med rundvandring

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Plats och tid Tallbacken, Esplanaden 8, Emmaboda, onsdagen den 5 maj 2010, kl 08.30-11.30 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-04-08

Sammanträdesdatum 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Ridskolan i Lidahult, kl. 08:30 12:00 Ajournering 11:15-11:25 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby,

Läs mer

Gunnar Magnusson (S) kallad ersättare Erling Karlsson, teknisk chef Åsa Albertsson, avdelningschef Kristine Åkesson sekreterare

Gunnar Magnusson (S) kallad ersättare Erling Karlsson, teknisk chef Åsa Albertsson, avdelningschef Kristine Åkesson sekreterare Sammanträdesdatum Sid 1 Plats och tid Moberg, Järnvägsgatan 28, Emmaboda onsdagen den 27 februari 2013, kl 08.30-12.00 Beslutande Per Sigvardsson (S) ordförande 1-2 & 4-13 deltog ej i 3 på grund av jäv

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Plats och tid Mikaelsgården, Lindås, 2015-03-24, kl. 13:00 16:30

Plats och tid Mikaelsgården, Lindås, 2015-03-24, kl. 13:00 16:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Mikaelsgården, Lindås,, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Tema Sten-Olof Johansson (M) ordförande Per Adolfsson(S) ersätter Ann-Marie Fagerström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00 14:15 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Samira Alkhori, S ersätter

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Kommunfullmäktige. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-05-11 2015-06-09

Kommunfullmäktige. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-05-11 2015-06-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00-20:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer