Kommunhuset, Moberg, kl.13:15 16:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Moberg, 2015-02-11 kl.13:15 16:15"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset, Moberg, kl.13:15 16:15 Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S) Inger Rossbol, (S) deltog inte i 3 och 12 på grund av jäv Anders Fransson, (S) Jette Lerhmann Madsen (MP) Anja Granlund - Karlsson, (C) Teija Karlsson (M) för Cecilia Thuresson, (M) Hans Ohlsson (M) deltog inte i 3 på grund av jäv Carl-Gunnar Holst, (FP) Alexander Fransson, (SD) Roland Gross (S) Harley Johansson (S) Linda Mollqvist (S) Börje Ullström (C) Kristine Åkesson, nämndsekreterare Erling Karlsson, tekniskchef Åsa Albertsson, avdelningschef Jan Hagström, fritidschef Agneta Turnstedt, ekonomiassistent Utses att justera Annika Karlsson (S) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, Emmaboda, , kl. 15:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer 1 19 Kristine Åkesson ordförande justerare Per Sigvardsson Annika Karlsson Nämnd/styrelse Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Teknik- och fritidsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus Kristine Åkesson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(27) Innehållsförteckning 1 Ekonomi 2 Beslutsattestanter och ersättare 3 Fördelning av bidrag 2015 Enskilda vägar 4 Investeringsbidrag för Locketorp-Rostock- Humlebäck vägsamfällighet 5 Val av representanter till tillgänglighetsrådet mandatperiod Uthyrning av simhall 7 Taxa för ledsagare på bad- och träningscenter 8 Cykelstrategi för Kalmar län 9 Medborgarförslag - Sänk farten på Storgatan till 30 km/h 10 Motion - Ta bort avsmalning och övergångsstället på Storgatan vid Mineralvägen 11 Medborgarförslag - Att använda övre gräsytan intill Ågatan till parkering 12 Medborgarförslag - Rensning av Lyckebyån i Lindås 13 Medborgarförslag - Angående staket runt lekparken bakom Storegården 14 Motion - Kolonilotter i nära anslutning till centralorten 15 Motion - Elbilsladdare till Eriksmåla 16 Motion - Gula skolan i Lindås fritidsgård 17 Anmälan meddelanden 18 Anmälan delegationsärenden 19 Övrigt

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(27) 1 Dnr TFN/2015:2 041 Ekonomi Erling Karlsson redogör för teknik och fritidsnämndens årsredovisning över driftsresultatet och för pågående investeringsprojekt kopplade till såväl Kommunstyrelsens som Teknik-och fritidsnämndens investeringsbudget Årets driftsöverskott på kronor föreslås överföras till följande investeringar: Tidigare fördelning Finansiering av flera mindre investeringar Delfinansiering av traktor till fritidsverksamheten Utvecklingen av Verdatomten utöver tidigare anslag ( ) Fortsatt investering i gatubelysningsanläggning Toppning av asfaltsbelagda gator Summa: Teknik-och fritidsnämnden har tilldelats kronor i investeringsram för Beslut om fördelning av investeringsramen kommer att tas på nämndens möte Erling Karlson redovisar också för driftsbudget Erling Karlsson informerar om att intern kontrollplan 2015 är reviderad. Beslutsunderlag Driftbudgetuppföljning Investeringsbudgetuppföljning Verksamhetsuppföljning 2014 Investeringsbudgetuppföljning Driftbudgetram 2015 Internkontrollplan 2015 att med godkännande anteckna bokslutsrapporten till protokollet och flytta överskottet till investering enligt förslaget. att godkänna redovisad investeringsuppföljning för att godkänna den tilldelade driftsbudgetramen tillsammans med investeringsramen för 2015, utan några omfattande förändringar av nämndens verksamhet, dock kvarstår vissa sifferjusteringar i budgetmaterialet. att anta reviderad intern kontrollplan 2015.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(27) att med godkännande anteckna bokslutsrapporten till protokollet och flytta överskottet till investering enligt förslaget. att godkänna redovisad investeringsuppföljning för att godkänna den tilldelade driftsbudgetramen tillsammans med investeringsramen för 2015, utan några omfattande förändringar av nämndens verksamhet, dock kvarstår vissa sifferjusteringar i budgetmaterialet. att anta reviderad intern kontrollplan ekonomikontoret

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(27) 2 Dnr TFN/2015:2 300 Beslutsattestanter och ersättare Justering i objektslistan för 2015 med aktuella beslutsattestanter och ersättare har gjorts med hänsyn till förändringar av verksamheten. Beslutsunderlag Attestlista att godkänna bilagd lista över beslutsattestanter och ersättare samt att Agneta Turnstedt får attestera rättelser i form av bokföringsorder. att godkänna bilagd lista över beslutsattestanter och ersättare samt att Agneta Turnstedt får attestera rättelser i form av bokföringsorder. Beslutet samt bilagor skickas till ekonomi kontoret

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(27) 3 Dnr TFN/2015: Fördelning av bidrag 2015 Enskilda vägar I teknik- och fritidsnämndens budget för 2015 har 2.4 miljoner kronor avsatts till drift, underhåll och investering i kommunens enskilda vägar. Tilldelning av drift- och underhållsbidrag genomförs enligt beslut Bestämmelser för anslag och bidrag till enskild väghållning. Driftsbidraget fördelar sig enligt bilagd tabell med bibehållet á-pris från tidigare år. Investeringsutrymmet blir då för år 2015: kronor. Behovet av att göra busk- och högröjningsinsatser på de privata utfartsvägarna börjar bli generellt påtagligt stort. Sopåkare, bussar och grusningsfordon har problem med framkomligheten. En punktinsats just under 2015 för de privata utfartsvägarna är viktigt. En kalkyl på dessa insatser pekar på en kostnad på cirka kronor. att ersätta de enskilda vägsamfälligheterna med kronor för drift och underhåll enligt redovisning och att avsätta kronor till investeringsbidrag under att avsätta ytterligare kronor till en punktinsats på busk- och högröjning av privata utfartsvägar. att ersätta de enskilda vägsamfälligheterna med kronor för drift och underhåll enligt redovisning och att avsätta kronor till investeringsbidrag under att avsätta ytterligare kronor till en punktinsats på busk- och högröjning av privata utfartsvägar. På grund av jäv deltar inte Inger Rossbol (S) och Hans Olsson (M) i handläggning och beslut i detta ärende.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(27) 4 Dnr TFN/2015: Investeringsbidrag för Locketorp-Rostock- Humlebäck vägsamfällighet Vägsträckan är belagd till cirka 3100 m 2. Vägbanan är i stort behov av ny beläggning. Senaste underhållet gjordes Vägföreningen har haft samråd med Trafikverket och förvaltningschef Erling Karlsson. 1) Ny beläggning m 2 x 55 kronor kronor bidragsgrundande del 50 % det vill säga kronor 2) Infräsning väg 8000 m 2 x 35 kronor kronor Total bidragsgrundande summa från Trafikverket är kronor kronor kronor Totalt bidrag att erhålla från Trafikverket kronor x 70 % kronor Total kostnad för underhåll av vägen kronor kronor kronor Kvar för vägföreningen att finansiera blir Vägföreningen ansöker om underhållsbidrag av Emmaboda kommun med 70 % av resterande belopp det vill säga: kronor x 70 % Föreningens egen insats kronor kronor kronor Alla siffror är redovisade utan mervärdeskatt. Eftersom kommunen eventuell gör upphandling så påverkar inte mervärdeskatten projektet. Detta projekt tar nästa hela investeringsutrymmet enligt förra paragrafen. att bevilja vägföreningen underhållsbidrag med 70 % enligt bidragsansökan. att bevilja vägföreningen underhållsbidrag med 70 % enligt bidragsansökan. Vägsamfällighetsföreningen

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(27) 5 Dnr TFN/2015: Val av representanter till tillgänglighetsrådet mandatperiod Handikapprådet i Emmaboda kommun byter namn till Tillgänglighetsrådet. Det kommunala tillgänglighetsrådet är ett samrådsorgan, där information utbyts mellan kommun och företrädare för handikapporganisationer. Organisationen för rådet sammanfaller med mandattiden för socialnämndens ledamöter. Funktionshinderorganisationerna ska före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs lämna förslag till socialnämnden på ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen utser 1 politisk ledamot och 1 ersättare som representerar kommunstyrelsen. Socialnämnden utser 3 politiska ledamöter och 3 ersättare som representerar socialnämnden. Teknik och fritidsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare som representerar teknik och fritidsnämnden. att välja ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till tillgänglighetsrådets ordinarie ledamot samt att välja vice ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till ersättare i tillgänglighetsrådet för mandatperiod att välja ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till tillgänglighetsrådets ordinarie ledamot samt att välja vice ordföranden i teknik-och fritidsnämnden till ersättare i tillgänglighetsrådet för mandatperiod Socialkontoret Kommunledningskontoret

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(27) 6 Dnr TFN/2015: Uthyrning av simhall Bad-och träningscenter vill sluta att hyra ut simhallen till företag, privatpersoner, och föreningar när anläggningen är stängd. De tycker att det fungerar dåligt med många kontraktsbrott. Förvaltningens roll Personalen på Emmaboda bad- och träningscenter är av den uppfattningen att simhallen inte bör hyras ut när den är stängd. Anledningen till detta är att det ur säkerhetssynpunkt känns otryggt om något skulle inträffa antingen med byggnaden, interiör eller med de personer som hyr. Det är ingen ur personalen som har jour och kan kontaktas vid uthyrningstillfällena. Ingen av de andra simhallarna i regionen hyr ut obemannat. Ofta brister städningen efter de som har hyrt simhallen. Det är inte alltid personal som kommer efter uthyrningen. Om det har varit uthyrt en lördag kväll är det Emmaboda simsällskap som kommer först på söndag morgon. Vid flera tillfällen har det visat sig finnas bland annat tomma ölburkar i soporna. Då simhallen är uthyrd när badet stänger klockan på fredagar kommer personalen inte åt att spola ordentligt vilket medför att även den ordinarie städningen blir lidande. Idag kostar det 1000 kronor för två timmar att hyra simhallen och därutöver 500 kronor per timme. Detta sker i dagsläget på fredagar efter klockan då själva simhallen är stängd samt på lördagar efter klockan Övriga tider när simhallen är stängd såsom söndag före klockan och söndag kväll efter bedriver Emmaboda simsällskap sin verksamhet. att Emmaboda bad- och träningscenter ska upphöra att hyra ut simhallen på grund av allt för många kontraktsbrott i samband med uthyrning. att bokningarna den 7 februari, 7 mars, 14 mars samt 11 april kommer genomföras men inga nya bokningar kommer att tas emot. att Emmaboda bad- och träningscenter ska upphöra att hyra ut simhallen på grund av allt för många kontraktsbrott i samband med uthyrning. att bokningarna den 7 februari, 7 mars, 14 mars samt 11 april kommer genomföras men inga nya bokningar kommer att tas emot. Fritidschef

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(27) 7 Dnr TFN/2015: Taxa för ledsagare på bad- och träningscenter På Emmaboda bad- och träningscenter tar de idag betalt för ledsagning om ledsagaren badar eller tränar tillsammans med brukaren. De har haft ett rabatterat pris på gymträningen, vilket har legat på hälften av en engångsträning, alltså 50 kronor. Badavgiften har varit ordinarie, 50 kronor. De andra simhallarna i regionen gör olika: Mönsterås, Oskarshamn och Nybro tar inte betalt. Västervik och Kalmar tar betalt. Kalmar tar 15 kronor för antingen bad eller gym. Hultsfred tar oftast inte betalt men om ledsagaren är mer som en kompis så får den betala. Frågan har kommit upp då det nu finns privata aktörer i detta som ifrågasätter att det tas betalt för ledsagaren. Vissa enhetschefer i kommunen har också tagit upp frågan gällande betalning för ledsagare. Ledsagare från Emmaboda kommun har alltid skrivit upp sig i en pärm och sedan skickas internfaktura till de olika enheterna. Personalen på Emmaboda bad- och träningscenter vill därför veta hur de ska gå tillväga. att ledsagaren inte ska betala vid bad. att ledsagaren ska betala 50 kronor vid gymträning om denne tränar själv. att ledsagaren ska visa upp intyg på att han/hon är anställd som detta. att ledsagaren inte ska betala vid bad. att ledsagaren ska betala 50 kronor vid gymträning om denne tränar själv. att ledsagaren ska visa upp intyg på att han/hon är anställd som detta. Fritidschef

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(27) 8 Dnr TFN/2014: Cykelstrategi för Kalmar län Regionförbundet har tillsammans med kommunerna och andra aktörer tagit fram ett förslag till regional cykelplan. Önskemål om säkra cykelvägar är mycket större, än det finns möjlighet till finansiera. Därför behövs en utbyggnadsordning i olika stråk, enligt förslag på sid Inget förslag i utbyggnadsordningen omfattar någon sträcka i Emmaboda kommun. Ärendets beredning Remissen har först presenterats på Hållbar Hälsa och Miljös sammanträde den 8 dec Hållbar Hälsa och Miljös synpunkter har arbetats in i tjänsteskrivelsen. Tekniska kontoret tjänsteskrivelse utgör ett förslag till teknik- och fritidsnämnden, som i beslut föreslår kommunstyrelsen om yttrande från Emmaboda kommun Bakgrund Hösten 2012 presenterade regeringen sin utredning om framtidens cykling. Under 2012 hölls också en cykelkonferens, som utgjorde startskottet till att ta fram en cykelstrategi. Regionförbundet i Kalmar län har lämnat förslag på cykelstrategi för hela Kalmar län. Alla kommuner i länet samt KLT, Trafikverket, länsstyrelsen och regionförbundet har deltagit i arbetet med framtagandet av materialet och har i dialog framfört synpunkter under arbetets gång. Syftet med materialet är att skapa mål och strategier för hur vi långsiktigt ska kunna utveckla cykelvägnätet och turistcykellederna ur ett regionalt perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och regional cykelplanering, och styrande för finansiering kopplad till Regionala transportplanen för Kalmar län. Förvaltningens roll Materialet har tagits fram som ett underlag för bedömning av finansiering enligt den Regionala transportplanen Den Regionala transportplanen talar tydligt om att länet ska satsa på cykelvägar, och för att tydligt särskilja vilka cykelstråk som ska prioriteras i regionen har cykelstrategin tagits fram. Regionförbundet vill, utöver övriga synpunkter, speciellt ha svar på: - Är det rätt strategi i kapitel 6 angående kollektivtrafik, pendling och turism. - Är det rätt att ge hög prioritet till möjligheten att skapa långa sammanhängande turistcykelleder som samtidigt kan ingå i ett pendlingsnät? Kan kommunerna medfinansiera cykelbanor utanför tätorter med upp till 50%?

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(27) En viktig infrastrukturfråga som framkommit under 2014 är Svenska kraftnäts förslag om att förlägga 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö med dragning genom Emmaboda kommun. Kommunen har i samrådsskedet till Svenska kraftnät tagit ställning för att kabeln ska grävas ner istället för luftledning. Vidare har kommunen föreslagit att markabeln kan förläggas utmed väg 120. Vid en sådan förläggning blir möjligheten att bygga cykelväg på ledningen mycket intressant och väldigt värdeskapande ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Kommunen framför detta trots att det inte ingår i samrådsunderlaget för cykelstrategin. Konsekvensbeskrivning Kopplat till den Regionala transportplanen finns en miljöbedömning framtagen. En regional cykelstrategi stämmer väl överens med Emmaboda kommuns arbete med miljömålen och för folkhälsoarbetet. Ekonomiska konsekvenser Den huvudsakliga finansieringen kommer från den regionala transportplanen avsatta medel. Enligt samma plan ska kommunen finansiera cykelvägar i tätorter oavsett väghållare. Önskemål om GC vägar överstiger väsentligt de tillgängliga ekonomiska resurserna. Tekniska kontorets synpunkt/ståndpunkt Emmaboda kommun ser positivt på framtagandet av en regional cykelstrategi som kan identifiera vilka stråk i länet vi ska satsa på för att bli en stark cykelregion. Som framgår i dokumentet ökar cyklandet både i våra medborgares vardag i form av resor till och från jobb och skola men även på fritiden i form av turismcykling. Det är en trend som samhället ska stödja och uppmuntra till förmån för folkhälsa och miljöförbättringar. Emmaboda kommun ställer sig fortfarande enligt Kommunstyrelsens yttrande på Regionala transportplanen daterad frågande till påståendet att det är kommunens ansvar att planera och bekosta cykelvägar i tätorter oavsett väghållare. Kommunens ekonomiska möjlighet i en avfolknings- och glesbygdskommun medger inte detta. Beslut om investering med avskrivning kan endast tas på kommunal mark. Om kommunen tar beslut om medfinansiering av gång- och cykelvägar på annans mark, innebär det att kostnaden bokförs som driftkostnad för kommunen. Detta finansieringssätt blir samhällsekonomiskt mycket dyrbart, och ogynnsamt i förhållande till andra investeringar för respektive kommun. Emmaboda kommun konstaterar att inga sträckor i Emmaboda finns med i den föreslagna utbyggnadsordningen på sidan 19. Emmaboda kommun föreslår dock att i stråk 2 lägga till, att stråket bör ansluta till glasmuseet i Boda Glasbruk. Gällande Regionförbundet frågor: Är det rätt strategi i kapitel 6 angående kollektivtrafik, pendling och turism? Emmaboda kommun anser att strategierna gällande kollektivtrafik, pendling och turism är rätt formulerade. Det viktiga är att bygga tydliga och starka stråk där

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(27) kollektivtrafik fungerar och kopplat till kollektivtrafik behövs goda och säkra förbindelser för gång- cykeltrafiken. Är det rätt att ge hög prioritet till möjligheten att skapa långa sammanhängande turistcykelleder som samtidigt kan ingå i ett pendlingsnät? Emmaboda kommun anser att strategin att kombinera starka turiststråk med starka pendlingsstråk är en bra, och bör koordineras med desamma utanför länet. Kan kommunerna medfinansiera cykelbanor utanför tätorter med upp till 50 %? Nej. Vårt förslag är att använda Skånes finansierings regel med 50/50 mellan kommun och regional transportplan för alla cykelvägar oavsett var de går. Beslutsunderlag Förslag till cykelstrategi i Kalmar län daterad att föreslå kommunstyrelsen besluta att lämna synpunkter på remissen enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse beträffande Cykelstrategi för Kalmar län. att föreslå kommunstyrelsen besluta att lämna synpunkter på remissen enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse beträffande Cykelstrategi för Kalmar län. Kommunstyrelsen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(27) 9 Dnr TFN/2014: Medborgarförslag Sänk farten på Storgatan till 30 km/h Förslagsställaren menar att de åtgärder som är gjorda i korsningen mellan Nygatan och Storgatan i Emmaboda inte räcker för att minska trafikolyckorna. Sikten upplevs som dålig när förslagsställaren kommer från Nygatan och bilarna kommer fort när de väl syns eftersom de skyms av fastigheterna. Förslagsställaren tycker att farten på Storgatan ska sänkas till 30 km/h för att öka säkerheten för alla trafikanter. Teknik-och fritidsnämnden svarade på detta medborgarförslag 55/ där de föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tidigare beslut gällende stopplikt. På Kommunfullmäktiges möte 83/ beslutades att ärendet skulle återremiteras med motiveringen att utreda vidare för att få en ökad trafiksäkerhet i korsningen. Förvaltningens roll 66/ beslutade teknik-och fritidsnämnden att införa stopplikt från Nygatan ut på Storgatan. Detta innebär att förare av fordon från Nygatan ska stanna vid stopplinjen och då är sikten god. Dessutom upplever fler att trafikrytmen är lugnare efter införandet av stopplikt. Hastighetsmätning är genomförd på Storgatan mittemot Emmagården med tagning i båda riktningarna Totalt har fordon passerat. Mätningen visar att genomsnitts-hastigheten är 38 km/h, 85 percentilen är 46 km/h. Den största delen av de 6 % som överträder hastighetsbegränsningen på 50 km/h håller mellan km/h. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisningen till utförd hastighetsmätning. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisningen till utförd hastighetsmätning. Kommunstyrelsen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(27) 10 Dnr TFN/2014: Motion Ta bort avsmalning och övergångsstället på Storgatan vid Mineralvägen Förslagställaren menar att den som kör på Storgatan och kommer till avsmalningen och övergångsstället vid Mineralvägen lägger det mesta av sin uppmärksamhett på mötande fordon för att se vem som ska hinna köra först. Då missar man lätt att titta efter övergångsställets oskyddade trafikanter. De som kommer från Mineralvägen och ska köra norrut på Storgatan lämnar sällan företräde för trafik som kommer norrifrån. Förslagsställaren menar också att när Zebralagen infördes 1998 (väjningsplikt för fordonsförare) var tanken att olyckorna vid övergångsställen skulle minska. I stället har de enligt Trafikverket ökat med procent. Det kan bero på att många gående ser övergångsstället som en skyddszon. Miljömässigt är avsmalningen en stor belastning eftersom man många gånger får bromsa in eller stanna för mötande fordon även om det inte kommer någon fotgängare eller cyklist vid övergångsstället. Vid korsningen mellan väg 120 och Södra vägen är det betydligt mer trafik men där finns inget övergångsställe eller cykelöverfart. Flera undersökningar har visat att övergångsställen ökar risken att skadas vid en trafikolycka och att de endast bör användas på platser där ett stort fotgängarflöde korsar ett stort fordonstrafikflöde. Flera kommuner har därför tagit bort övergångsställen menar förslagställaren. Därför yrkar förslagställaren på att övergångsstället och avsmalningen på Storgatan vid Mineralvägen ska tas bort. Förvaltningens roll Det är viktigt att arbeta för att hastigheterna i trafiken hålls låga och i synnerhet för oskyddade trafikanter. Därför behövs fysiska åtgärder i gatumiljön som komplement till skyltar. Sedan länge vet vi att hastigheterna på Storgatan i synnerhet i södergående riktning är höga. Det anlagda guppet vid Virdegatan har en begränsad effekt på hastighetsnedsättning precis som avsmalningen på Storgatan vid Mineralvägen.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(27) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och låta avsmalning och övergångställe vara kvar enligt tekniska kontorets ståndpunkt. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och låta avsmalning och övergångställe vara kvar enligt tekniska kontorets ståndpunkt. Kommunstyrelsen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(27) 11 Dnr TFN/2014: Medborgarförslag Att använda övre gräsytan intill Ågatan till parkering Förslagsställaren menar att gräsytan alldeles intill Ågatan i Lindås skulle kunna användas till fyra parkeringsplatser. Lekplatsen längre ned på gräsytan är ostörd. Motiveringen till detta förslag är att fastighetsägarna på Grönvägen möter dagligen trafiken från Ågatan. Gående på vägen utan trottoar, skolbarn och äldre är enligt förslagsställaren mycket utsatta. Det står ofta parkerade bilar på båda sidor strax intill korsningen. Förvaltningens roll Vid den aktuella platsen är omgivningen bebygg med villor. Ågatan och Grönvägen är återvändsgator. Dagvattnet från gatorna går till Lyckebyån. Kommunen måste arbeta strategiskt med att minska dagvattenmängden och föroreningar till vattendrag. Parkering på gatan vid vägkorsning eller vid lekplatsen är inte lämpligt. Oskyddade trafikanter, gående och cyklister kan också välja den nyligen upprustade promenadvägen utmed Lyckebyån som utförts enligt tidigare medborgarförslag 66/ att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt Kommunstyrelsen

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 12 Dnr TFN/2014: Medborgarförslag Rensning av Lyckebyån i Lindås Förslagställaren och de som bor utmed Lyckebyån vid Ågatan, Grönvägen, Målargatan och Kvarngatan i Lindås anser att det är befogat med en ny rensning av Lyckebyån då senaste rensningen gjordes Igenväxningen har fått härja fritt i 41 år och hindrar vattenflödet. Förvaltningens roll Flera rensningar är gjorda. Den senaste gjordes på kommunens mark i samband med beslut i medborgarförslaget Grusa upp en gångväg nere vid ån i Lindås 66/ Då gjordes det rensning med den maskinpark teknisk service har till förfogande och längst med den upprustade gång-och cykelvägen. Kommunen har ingen rätt att göra rensning på annan ägares mark. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för allt arbete i vatten. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inom förslaget område inte är markägare. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen inom förslaget område inte är markägare. På grund av jäv deltar inte Inger Rossbol (S) i handläggning och beslut i detta ärende. Kommunstyrelsen

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(27) 13 Dnr TFN/2015: Medborgarförslag Angående staket runt lekparken bakom Storegården Föräldrarna i Vissefjärda vill ha ett staket runt lekparken bakom Storegården. De menar att detta är en mycket populär lekplats som besöks av både familjer och förskola. De vill ha detta för att skydda barnen från att springa ut i trafiken. Inte för att vi föräldrar är lata eller oengagerade i våra barn utan därför att våra barn har rätt till en trygg och säker miljö att leka i. Ett staket runt lekplatsen skulle även underlätta för förskolans personal när de besöker lekplatsen. Efter tidigare avslag i Kommunfullmäktige 84/2014 gällande att inspringningsskydd var på grund av EU 's regler har föräldrarna varit i kontakt med Europeiska kommissionen och fått informationen om att inga regler finns utan endast så kallade Standarder, vilka är frivilliga att följa. De vill att kommunen berätta mer om denna specifika regel som förhindrar ett inspringningsskydd alternativt ett staket runt en lekpark. Förvaltningens roll När det gäller staket och grindar så har vi normalt inte detta på den här typen av lekparker placerade i kommunens parker. Dock finns det staket runt våra förskolor och dess lekområden. Tekniska kontoret bedömer att säkerhetsnivån vid lekplatsen är tillräcklig med hänsyn till trafikintensiteten. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå med hänvisning att säkerheten är tillfredställande för denna typ av lekplats. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå med hänvisning att säkerheten är tillfredställande för denna typ av lekplats. Kommunstyrelsen

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(27) 14 Dnr TFN/2014: Motion Kolonilotter i nära anslutning till centralorten En motion har inkommit där förslagställarna menar har intresset för att odla sina egna grönsaker, frukt med mera ökat. Många vill i allt större utsträckning veta vad de äter. Denna trend, med allt mer medvetna konsumenter, tycker förslagställarna är mycket positiv. Trots att fler vill odla sin egen mat har många tyvärr inte möjlighet. Kommunen äger mark som har köpts in i beredskap för byggnation men det kan dröja många år innan den tas i anspråk. Förslagställarna yrkar att Emmaboda kommun tar fram kolonilotter i nära anslutning till centralorten. Kolonilotter ska sådana att man både får bygga (till exempel högst 15 m 2 ) och där man inte får bygga. Användning av kemiska bekämpningsmedel ska inte tillåtas på kolonilotterna. Detta skulle göra det möjligt för dem som inte kan odla vid sin bostad att i stället odla på en kolonilott i närheten. Även de som önskar mer odlingsmöjligheter skulle kunna utnyttja denna service enligt förslagställarna. Förvaltningens roll Tekniska kontoret undersökte efterfrågan gällande intresset för att ha kolonilott/ odlingslott på kommunens Facebook sida, emmaboda.se samt annons i Emmaboda tidning i samband med ett inkommit medborgarförslag. 2 intresserade hörde av sig under hösten Sedan besluten togs har även en förening, Förening för allmänheten med Stockholm som bas hört av sig. Beslut togs 72/ i teknik-och fritidsnämnden att avslå det då inkomna medborgarförslaget med motiveringen att det var svagt intresse från medborgarna. 4/ beslutades i Kommunstyrelsen detsamma med tillägg att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att hålla frågan angående odlingslotter öppen för att även fortsättningsvis kunna ta emot intresseanmälningar och ompröva beslutet vid visat ökat intresse. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen gällande kolonilotter/odlingslotter med motiveringen att det visats svagt intresse från medborgarna. att hålla frågan angående kolonilotter/odlingslotter öppen för att även fortsättningsvis kunna ta emot intresseanmälningar och ompröva beslutet vid visat ökat intresse. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(27) att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen gällande kolonilotter/odlingslotter med motiveringen att det visats svagt intresse från medborgarna. att hålla frågan angående kolonilotter/odlingslotter öppen för att även fortsättningsvis kunna ta emot intresseanmälningar och ompröva beslutet vid visat ökat intresse. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(27) 15 Dnr TFN/2014: Motion Elbilsladdare till Eriksmåla En motion har inkommit där förslagställarna yrkar att en elbilsladdare installeras i anslutning till cirkulationsplatsen i Eriksmåla. Eriksmåla är en naturlig landsvägskorsning, där riksväg 28 från norr och söder samt riksväg 25 från öster och väster möts. Där finns en restaurang, vägkrog, en liten glashytta och en mindre livsmedelsaffär. Förslagsställarna menar att utvecklingsmöjligheter finns där och att installera en elbilsladdare vore lämpligt. En installation kostade för ett par år sedan cirka kronor. Detta är en liten investering för att nå en utveckling i Eriksmåla anser förslagställarna och denna möjlighet skulle ge en skjuts till elbilsförsäljningen. Förvaltningens roll Tekniska kontoret föreslår att ägarna till respektive matställen och bensinmacken tar kontakt med Emmaboda elnät om de är intresserade av att erbjuda tjänsten. Tekniska kontoret har inget el-abonnemang i föreslaget område. Alternativt kan frågan ställas till nätägaren Emmaboda elnät om de bedömer att det finns förutsättningar för elbilsladdare i området. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska kontorets ståndpunkt. Kommunstyrelsen

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(27) 16 Dnr TFN/2014: Motion Gula skolan i Lindås - fritidsgård Förslagställarna yrkar att: Gula skolan i Lindås ska bli fritidsgård, byggnaden prövas på olika sätt till klimatfrämjande åtgärder, byggnaden målas om genom arbetsmarknads- och/eller elevprojekt och då ska linoljefärg användas och skolmuseum inrättas på lämplig plats till exempel på andra våningen. Förslagställarna hänvisar beslut 49 och i kommunfullmäktige att Gula skolan i Lindås inte ska rivas. Beslutet var föranlett dels av motion från Miljöpartiet och dels av ett medborgarförslag om att Gula Skolan ska bli fritidsgård med mer än 220 namnunderskrifter från allmänheten som bilaga. Förslagställarna stöder helt och hållet detta förslag. Det finns många skäl till detta: trafiken och miljön utanför, möjligheter för barn och ungdomar att ha en aktiv eftermiddag och/eller fritid på skolgårdens område med möjligheter till sport och lek och närheten till bibilioteket. I skolan finns ett kök med tillfällen till att aktivt delta i enklare matlagning. Förlagsställarna anser också att huset bör bli föremål för utprovning av olika naturmaterial för isolering samt soluppvärmning och att det startas ett arbetsmarknadsprojekt och/eller elevarbetsprojekt från till exempel Åkrahällskolans gymnasieprogram för ommålning. Allmänheten och skolpersonal har tidigare framhållit vikten av att samla gammalt skolmaterial och utrustning till ett skolmuseum någonstans i huset. Detta anser förslagställarna är fullt möjligt eftersom det är gott om utrymmen i byggnaden. Förvaltningens roll Liksom i tidigare beslut 23/ i teknik- och fritidsnämnden har vi fortfarande lokalägande förening som bedriver fritidsgård i sina lokaler, Lindås Folkets Hus förening. Teknik- och fritidsnämnden ger bidrag till föreningen varje år och hyr lokaler för fritidsgårdsverksamheten. I Lindås Folkets hus finns även möjligheter för andra föreningar att hyra lokaler. Tekniska kontoret vill inte styra föreningarnas val av möteslokaler. Vad gäller de tekniska förslagen avseende isoleringsmaterial, soluppvärmning och målning: Om byggnaden behöver isoleras med hänsyn till vilken verksamhet som slutligen ska vara där, så kan med fördel naturmaterial användas. För övrigt så använder kommunen uteslutande naturmaterial som isolermaterial i sina fastigheter. Beträffande soluppvärmning så lämpar sig det bäst på fastigheter med stort tappvarmvattenbehov eftersom värmeproduktionen är som störst när värmebehovet är som minst.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(27) Vilket färgmaterial som måste användas vid en ommålning styrs helt och hållet av vilken färg som använts tidigare. Däremot om byggnaden förses med ny panel så kan man mera fritt välja vilken färgprodukt som skall användas. Om Bildningsförvaltningen anser att de finns behov av skolmuseum så blir detta en ny kommunal verksamhet som tekniska kontoret ska försörja med lokaler och med kostnader som följd. Byggnaden är ombyggd och moderniserad för de verksamheter som senast varit där och har invändigt därför inte den gamla skolkaraktären kvar. Byggnaden är cirka 250 m² i bottenplan. Det är endast detta plan som är inrett och tempererat. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motivet att det inte finns utrymme för nya verksamheter med kostnader som följd. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med motivet att det inte finns utrymme för nya verksamheter med kostnader som följd. Kommunstyrelsen

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(27) 17 Dnr TFN/2015:1 300 Anmälan meddelanden Kommunstyrelsen 126, Placering av förskola i Emmaboda. Dnr Kommunstyrelsen 130, Firmateckning vid delegation. Dnr Kommunstyrelsen 149/2014, Remissvar Angående översyn av det utvidgade strandskyddet för Emmaboda kommun. Dnr Kommunstyrelsen 150/2014, nybyggnation särskilt boende. Dnr Kommunfullmäktige 93/2014, Ordning för inkallade ersättare. Dnr Kommunfullmäktige 94/2014, Förslag till val till lediga uppdrag i kommunen m.m. för mandatperioden Dnr Kommunfullmäktige 95/2014, Beslut om ansökan till Mark-och miljö domstolen rörande fastigheten Broakulla 2:1. Dnr Kommunfullmäktige 99/2014, Sammanträdestider för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige Dnr Kommunfullmäktige 106/2014, Övergripande mål för budget , driftbudget för 2015 samt investeringsbudget 2015 samt prognos Dnr Kommunfullmäktige 111/2014, nybyggnation särskilt boende. Dnr Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:41 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering ändringar i diskrimineringslagen Dnr Redovisning av Södras uppdrag 84, kommunens skogsbruk för Dnr Reviderat dokument Föreningsbidrag regler för ansökningar. Dnr 2015:1 Kommunstyrelsen 17/2015, tillsättning av tjänsten som Socialchef. Dnr Statistik år 2014 Emmaboda bad-och träningscenter. Dnr att med kännedom lägga meddelanden till protokollet. att med kännedom lägga meddelanden till protokollet.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(27) 18 Dnr TFN/2015:4 002 Anmälan delegationsärenden Parkeringstillstånd nummer Tillfällig lokaltrafikföreskrift Emmaboda marknad kl.16: kl.21:00. Dnr Transporttillstånd gällande tung och bred transport Dnr Tillstånd för grävning i gator och vägar, Emmaboda Energi och Miljö AB under tiden Dnr Polismyndigheten med tillståndsbevis, yttrande och ansökan för demoskjutning av fyrverkeri kl. 17:30-18:00. Dnr Tjänsteskrivelse, remissvar och Kommunstyrelsen 16/2015 Funktionellt prioriterat vägnät. Dnr Delegationsbeslut gällande sponsring, elitsatsande triathlet. Dnr att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet. att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(27) 19 Övrigt Erling informerar om: Folkets Hus har bytt revisor till Björnlund/Bernefalk. Tekniska kontoret har inga synpunkter utan ser framemot att få årsredovisningen. Dnr Jan informerar om: Nöjesindustrin broschyr och hemsida att med kännedom lägga informationen till protokollet. att med kännedom lägga informationen till protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden Plats och tid Emmaboda idrottsplats inklusive rundresa i kommunen, kl.08:30 16:30. Ajournering 09:05-09.15. Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Tallbacken 1, Esplanaden 8 i Emmaboda kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S) Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-10

Sammanträdesdatum 2015-06-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Moberg i Kommunhuset, Avslutade med att titta på utställning på Centrumtorget kl.08:30 12:00. Per Sigvardsson, (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-05-07

Sammanträdesdatum 2014-05-07 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Vissefjärda bibliotek,, kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders Fransson,

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2012-10-31. kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30

Teknik- och fritidsnämnden 2012-10-31. kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30 Sid81 Plats och tid Möjligheternas Hus i Emmaboda onsdagen den 31 oktober 2012 kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Patrik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-08

Sammanträdesdatum 2014-10-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Bjurbäcksgården matsal, kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders Fransson,

Läs mer

Annchristin Rosell (S) Tekniska kontoret 2013-04-30 kl.08:00. Teknik- och fritidsnämnden. 2013-04-30 Datum för anslags nedtagande

Annchristin Rosell (S) Tekniska kontoret 2013-04-30 kl.08:00. Teknik- och fritidsnämnden. 2013-04-30 Datum för anslags nedtagande Sammanträdesdatum Sid 25 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bowlinghallen, Emmaboda onsdagen den 24 april 2013, kl 08.30-12:00 Avslutar med rundvandring

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10

Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10 Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10 Plats och tid Beslutande Moberg, Järnvägsgatan 28, Emmaboda onsdagen den 22 februari 2012, kl 08.30-12.00 Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s)

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2010-12-01 92

Teknik- och fritidsnämnden 2010-12-01 92 Teknik- och fritidsnämnden 2010-12-01 92 Plats och tid Storegården, Vissefjärda, onsdagen den 1 december 2010, kl 08.30-12.15 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders Fransson

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Plats och tid Tallbacken, Esplanaden 8, Emmaboda, onsdagen den 5 maj 2010, kl 08.30-11.30 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden Teknik- och fritidsnämnden 2011-12-07 82 Plats och tid Storegården, Vissefjärda onsdagen den 7 december 2011, Kl 08.30-12.30 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Stig Skruvik

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Nöjesindustrin, Lokstallsgatan 1 i Emmaboda kl.13:00 17:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-04-08

Sammanträdesdatum 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Ridskolan i Lidahult, kl. 08:30 12:00 Ajournering 11:15-11:25 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby,

Läs mer

Gunnar Magnusson (S) kallad ersättare Erling Karlsson, teknisk chef Åsa Albertsson, avdelningschef Kristine Åkesson sekreterare

Gunnar Magnusson (S) kallad ersättare Erling Karlsson, teknisk chef Åsa Albertsson, avdelningschef Kristine Åkesson sekreterare Sammanträdesdatum Sid 1 Plats och tid Moberg, Järnvägsgatan 28, Emmaboda onsdagen den 27 februari 2013, kl 08.30-12.00 Beslutande Per Sigvardsson (S) ordförande 1-2 & 4-13 deltog ej i 3 på grund av jäv

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Plats och tid Emmaboda bad-och träningscenter, kl. 08:30 11:00 Beslutande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S) Inger Rossbol, (S) deltog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Folkets Hus, 2014-02-24, kl. 13:00 16:00

Plats och tid Emmaboda Folkets Hus, 2014-02-24, kl. 13:00 16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Emmaboda Folkets Hus, 2014-02-24, kl. 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Tema Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Maria Ixcot Nilsson (S) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Storegården i Vissefjärda, kl. 08:30 11:30 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S) Inger Rossbol,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Teknik- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Teknik- och fritidsnämnden 2014-02-12 sid 1 Plats och tid Konferensrum Moberg i kommunhuset, 2014-02-12, kl. 08:30-12:30 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Emmaboda kommun Teknik- och fritidsnämnden

Emmaboda kommun Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sid 72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Emmaboda bad och träningscenter, onsdagen den 9 oktober 2013, kl. 08.30-12.00 Per Sigvardsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10 Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby, kl. 9.00 12.10 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Mattias Wärnsberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Plats och tid Mikaelsgården, Lindås, 2015-03-24, kl. 13:00 16:30

Plats och tid Mikaelsgården, Lindås, 2015-03-24, kl. 13:00 16:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Mikaelsgården, Lindås,, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Tema Sten-Olof Johansson (M) ordförande Per Adolfsson(S) ersätter Ann-Marie Fagerström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2012-05-31 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-05-31 kl. 17:30-20:00 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

Göran Edberg (S) ordförande

Göran Edberg (S) ordförande Arbets- och näringslivsnämnden 2015-03-18 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 14:20-15:40 Beslutande Göran Edberg (S) ordförande Birgitta Årzén (S) Jens-Åke Olofsson (KV) Roland

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Bert-Ove Bäckman (S), ordförande Anders Dahlén (V) Roland Sjögren (KD)

Bert-Ove Bäckman (S), ordförande Anders Dahlén (V) Roland Sjögren (KD) 1(11) Plats och tid Ingenjören, Stadshuset, klockan 08.00-10.30 Beslutande Bert-Ove Bäckman (S), ordförande Anders Dahlén (V) Roland Sjögren (KD) Övriga närvarande Thomas Grenbäck, enhetschef AVA 29, 34

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 26 januari 2016 klockan 08.30-11.20 Beslutande Ingemar Almkvist (S), ordförande Stefan Jönsson (S) Jan Fagerberg

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/9 Plats och tid Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10 Paragrafer 72-78 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-11-22 1 (17) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2004-11-22 kl.16.00 16.40. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/14 Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, kl 13.30-16.15 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Övriga deltagare Charlotte Wachtmeister (M), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Bengt Jönsson (S) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-03-10 1 (10) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2015-03-10 1 (10) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset den 10 mars 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad

Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Tekniska nämnden 2012 08 30 85 233 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 08 16 94 240 Dnr 2011/1034.008 Medborgarförslag om hastighetsnedsättande åtgärder för allmän badplats Övägen, Gammelstad Bilaga:

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Ingrid Lindahl Socialkontoret, måndagen den 12 december, kl. 11.00. Paragrafer 25-35. Plats och tid Sal Stinsen, Bjurbäcksgatan, 2011-11-28, kl 13-16

Ingrid Lindahl Socialkontoret, måndagen den 12 december, kl. 11.00. Paragrafer 25-35. Plats och tid Sal Stinsen, Bjurbäcksgatan, 2011-11-28, kl 13-16 2011-11-28 1 (8) Plats och tid Sal Stinsen, Bjurbäcksgatan, 2011-11-28, kl 13-16 Beslutande Gabriela Håveland, ordförande Aina Nilsson, FUB Annelie Danielsson, medicingruppen Eva Andersson, DHR Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer