Dnr NiF Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång. Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr NiF Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång. Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 11 15 Dnr NiF 65 Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan

2

3 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Förslag till beslut 6 Nyckelindikatorer 7 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning

4

5 Verksamhetsplan 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Vår lokala verksamhetsidé ligger fast för vårt fortsatta utvecklingsarbete. VERKSAMHETSIDÉ: Närsjukvården i Finspång ska vara: Det naturliga och trygga valet för invånarna och ett nationellt föredöme som vårdmodell Vårdcentralen Finspång är en av två vårdcentralen som ingår i Närsjukvården i Finspång (NiF). Utvecklingen av vår samverkan internt inom NiF som externt i framför allt Finspångs kommun har under de senaste åren varit prioriterat område. Också inför är det i högsta grad aktuellt. Framför allt sjösättningen av hemsjukvårdsreformen kommer att ha stor betydelse. Det kommande året kommer att bjuda på en rad utmaningar. Att upprätthålla en ekonomi i balans med den osäkerhet som införandet av ACG-systemet innebär kommer att vara en av de största utmaningarna. Att förbättra vårdprocesser och utveckla omhändertagandet av våra patienter är andra utmaningar som kommer att kräva stora insatser. Förhoppningsvis kommer att bli ett år då vårt LEAN-arbete tar fart. Under kommer förhoppningsvis de IT-tjänster som underlättar vår kommunikation med våra invånare/patienter att implementeras i verksamheten. Det gäller både webtidbokning, SMS-påminnelser och annan funktionalitet på Mina Vårdkontakter.

6 Verksamhetsplan 2 2. Medborgar kundperspektivet Det strategiska mål som vi identifierat under detta perspektiv är hälsofrämjande (bra och jämlik hälsa, bra tillgänglighet, stort förtroende och nöjda patienter). De framgångsfaktorer vi identifierat liksom nyckelindikatorerna framför av den systematiska uppföljningen. För att utveckla verksamheten fokuserar vi på god tillgänglighet, vård i rätt tid, kontinuitet och goda medicinska resultat. De resultat vi rapporterar inom dessa områden ser i dagsläget positiva ut men ytterligare förbättring eftersträvas. Dessutom bedömer jag att ett bemötande från vårdpersonal som uppmuntrar patientens (kundens) delaktighet, är en viktig faktor för att vården ska uppnå goda resultat på såväl lång som kort sikt. Läkemedelsbehandling till såväl äldre som kroniskt sjuka är en komplicerad fråga. Vi kommer fortsätta utveckla läkemedelsgenomgångar enligt den nya författningen. Det gäller såväl kroniskt sjuka medborgare som patienter som bor på SÄBO eller är anslutna till hemsjukvården. Att fortsatt kunna leva upp till den goda tillgängligheten som vi har uppnått kommer att ställa krav, men är av stor vikt för att patienterna ska behålla förtroendet för oss. Vi kommer tillsammans med vårdcentralen i Skärblacka vidareutveckla konceptet Service Recovery. Vårdcentralen kommer att fortsätta arbeta med kontinuitet till olika vårdgivare. Detta gäller inte minst läkare där såväl patienter med kroniska sjukdomar som patienter som har tillfälliga åkommor bör få komma till sin läkare så ofta det är möjligt. Även kontinuitet på BVC och till specialistsjuksköterskor kommer vi fortsätta att prioritera.

7 Verksamhetsplan 3 3. Processperspektivet Förbättring av våra vårdprocesser har en fortsatt central roll i det fortsatta arbetet att systematiskt utveckla en såväl säker som kunskapsbaserad vård med goda medicinska resultat. Vi har under flera år jobbat med LEAN-filosofin och förberett oss för mer fördjupat arbete. Jag hoppas att är det år då ett genombrott sker på detta område. Vi vill undvika vårdskador. För att lyckas med detta arbetar vi förebyggande med riskanalyser men genomför också händelseanalyser och reaktiva åtgärder när en händelse har skett. Avvikelser analyseras och resultat används som grund för förbättring. Hygienarbetet kommer fortsatt prioriteras för att kunna undvika onödiga infektioner. Ambitionen är också att i allt större utsträckning utveckla den evidensbaserade vården. Att på ett bra sätt använda möjligheten att registrera i olika nationella patientregister medför möjlighet att jämföra våra resultat med andras och använda utfallet för att förbättra våra metoder. Inom Närsjukvården i Finspång har vi ökat vår FoUverksamhet och kommer under nästa år att inrätta ett FoU-råd med vår FoU-samordnare i spetsen. I och med förberedelsearbetet för den nya vårdbyggnaden har vi ytterligare möjligheter att förbättra vårdprocesser internt såväl som i samverkan med de specialiserade delarna av Närsjukvården i Finspång och Finspångs kommun.

8 Verksamhetsplan 4 4. Medarbetarperspektivet Vårdcentralen i Finspång är NiF:s största enhet. Närsjukvården i Finspång står inför en tid av stora utmaningar vilket kommer att prägla medarbetarskapet såväl som chefs/ledarskapet de närmaste åren. Det är därför fortsatt viktigt att NiF och vårdcentralen i Finspång fortsätter att vara en attraktiv arbetsplats. Dessa utmaningar kommer att kräva ett stort engagemang men ger också en möjlighet till stor delaktighet. Både anställda och patienter ska känna att det positiva klimatet inspirerar till dialog, utveckling och positiva förändringar. Verksamheten ska organisera så att såväl produktion som lärande och utveckling främjas. Den ska också präglas av ett öppet klimat som ger förutsättningar för förtroendeskapande dialoger och nytänkande och utveckling. Medarbetarna är vår största resurs. De ska ha reellt inflytande och ges förutsättningar att nå goda resultat, samt sträva mot tydliga gemensamma mål. En viktig förutsättning är rätt kompetens och kompetensutveckling. Medarbetarna ska få möjlighet att utbildas så att de på ett fullgott sätt kan utföra sina arbetsuppgifter och medverka i den utveckling som ständigt pågår.

9 Verksamhetsplan 5 5. Ekonomiperspektivet De ekonomiska förutsättningarna inför år är mer osäkra än på många år, det hänger framför allt ihop med det nya ersättningssystemet och hur överföring av hemsjukvården till Finspångs kommun slår i vår ekonomi. ACG-systemet medför att ekonomin inte är lika stabil som ett system som baseras på ålder och kön. ACG förutsätter en korrekt och optimal diagnosregistrering såväl som en ökad tillgänglighet för invånarna. Det är fortsatt viktigt att lyckas med de målbaserade ersättningarna i Mål och Mått där fysisk aktivitet på recept, sluta-röka-aktiviteter och diagnostisering samt uppföljning av KOL-patienter är i fokus. Löner är vår största kostnadspost och måste därför följa vår intäktsutveckling. ACG-systemets införande gör att det finns en viss osäkerhet vilket kräver att vi har en viss buffert att använda när ACGintäkterna permanent eller tillfälligt minskar. Läkemedel är vår näst störasta kostnadspost. Genom att kontinuerligt följa läkemedelsförskrivning till våra listade samt aktivt byta till mer kostnadseffektiva läkemedel kan vi minska onödiga kostnader och öka vårt läkemedelsöverskott. Även på läkemedelssidan finns det en ACG-komponent och här är det viktigt att bevaka att patienter som bor i gränsområdet till Sörmland och som har framför allt slutenvårdskontakter på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm även får med sina diagnoser i systemet så att vi inte bara får utgifter för deras läkemedel men inte ACG-poäng (och därmed intäkter). Vidare är även kostnader för medicinsk service som röntgen och klinisk kemi relativt stor del av vårdcentralens budget. Det är därför fortsatt viktigt att stävja extensiv diagnostik med osäker nytta för patienten, indikationsglidning eller felaktig övervältring av utredningsansvar/kostnader från specialistkliniker på sjukhusen.

10

11 Verksamhetsplan 7 7. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1: Bra och jämlik hälsa Aktivt arbete Antal personer 161 (CI rapport, Mål och Mått) rekommenderade rökstopp DÅ 08 Antal personer som deltagit i rökavvänj ningsprogram på VC DÅ 08 Möjlighet att ta ansvar för den egna hälsan (CI rapport, Mål och Mått) Antal ordinationer av FaR, fysisk aktivitet på recept DÅ 08 Antal uppföljda FARpatienter efter 3 månader, som följer ordinationen DÅ 08 Aktiva sjukdoms förebyggande insatser (CI rapport) Andel unika besökan de till vården (18 år ), för vilka det har registrerats åtgärd i Hälsobladet. Ny uppgift 5 % 10 % Strat Strategiskt mål 2: Hög tillgänglighet (Kvalitetsrapport Primärvård) 12 Tillgänglig vård Telefontillgänglighet 100 % 95 % 95 % DÅ 03, 08 (Faktiska väntetider, CI rapport) Tillgänglighet läkare vid nya medicinska behov, inom 7 dagar 97 % % 95 % DÅ 03, 08 Besökstillgänglighet (nationell enkät PV, mått 1 100) 89* 89* 89* *Nationella Patientenkäten för primärvård. Maxvärde 100.

12 Verksamhetsplan 8 Strategiskt mål 2: Hög tillgänglighet, fortsättning Stor valfrihet för patienterna (Landstingswebben) Antal ärenden i Mina vårdkontakter Ska öka Ska öka DÅ 08 Webb bokning för patienter Andel verksamhets enheter som erbjuder möjlighet till webbokning 0 10 % 90 % DÅ 08 Strategiskt mål 3: Stort förtroende och nöjda patienter Patienten väljer Antal listade patienter vårdcentralen (Kvalitetsrapport Primärvård) 12 Ska öka Ska öka DÅ03, 08 Jag rekommenderar vårdcentralen 79* 83* 85* Nöjda patienter Helhetsintryck av besöket 78* 80* 85* *Nationella Patientenkäten för primärvård. Maxvärde 100.

13 Verksamhetsplan 9 Processperspektivet Strategiskt mål 1: Effektiva vårdprocesser Aktuella, säkra journaluppgifter för berörda vårdgivare (manuell statistik per vecka) SMS påminnelser Väntetid utskrift primärvårdsanteckning, antal >1 dag Andel mottagningar som använder SMSpåminnelser Målvärde Målvärde Rapporttillfälle DÅ 08 0 >25 % >75 % DÅ 08 Resurser som används till mesta möjliga patientnytta (Ledningsrapport) Andel uteblivna mottagningsbesök 1 % <5% <3% DÅ 08 Strategiskt mål 2: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Reducering av vårdrelaterade infektioner (Kvalitetsrapport Primärvård) Följsamhet hygienregler (handtvätt) 90 % >95 % >95 % DÅ 03, 08 Reducering av vårdrelaterade infektioner (Kvalitetsrapport Primärvård) Följsamhet klädregler 95 % >95 % >95 % DÅ 03, 08 God användning läkemedel (Kvalitetsrapport Primärvård) Antal antibiotikareceptrader per 1000 listade i primärvården 187,00 Minska jämfört med år Enligt nationellt mål DÅ 03, 08 Använda kvalitetsregister (Kvalitetsrapport Primärvård) Antal register vi rapporterar till DÅ 08

14 Verksamhetsplan 10 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet Delaktig i utveckling 79* 79* 79* DÅ 8 Ständigt lärande På min enhet är vi bra på att lära av varandra 81* 81* 81* DÅ 8 Strategiskt mål 2: Attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som 74* upplever att landstinget är en attraktiv arbetsgivare 74* 74* DÅ 8 Hälsofrämjande arbetsplats (Ledningsrapporten) Total sjukfrånvaro i procent 3,8 % < 3,6 % < 3,6 % DÅ 8 Medarbetarna är nöjda med arbetssituationen som helhet 74* 76* 80* DÅ 8 Stolthet och arbetsglädje Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten 84* 85* 85* DÅ 8 * Medarbetarenkäten LiÖ. Maxvärde 100

15 Verksamhetsplan 11 Strategiskt mål 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Goda ledare Jag har förtroende för 79* min närmaste chefs sätt att leda verksamheten 79* 79* DÅ 8 Motivation och utveckling av eget kunnande för medarbetarna Andel medarbetare som den senaste 12 månaders perioden haft utvecklingssamtal 92%* >90%* >90%* DÅ 8 Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete 85* 86* 86* DÅ 8 Strategiskt mål 4: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag. Kompetensutveckling Andel medarbetare 89%* som senaste perioden har en individuell utvecklingsplan >90%* >90%* DÅ 8 Goda och attraktiva utbildningsplatser Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen Skal 1 5, 5 är bästa 4,0 4,2 4,2 *Medarbetarenkäten LiÖ. Maxvärde 100.

16 Verksamhetsplan 12 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenhetens verksamhet Produktionsenhetens resultat Prognos 08 Rörliga ersättningar Maximal ersättning 1,3 mkr ( års budget) 0,5 mkr > 0 mkr > 0 mkr Då 03, % 100 % Då 03, 08 Antal listade (Kvalitetsrapport Primärvården) Ökande antal Prognos 08 Ska öka Ska öka Då 03, 08 Registrering av ACG koder Ökande antal Plats 12 i LiÖ 10 Plats 1 10 LiÖ Plats 1 10 LiÖ DÅ 08 Strategiskt mål 2: Kostnadseffektiv verksamhet (Ledningsrapporten) Effektiv läkemedelsanvändning Läkemedelskostnadsutveckling, allmänläkemedel Prognos 08 Målvärde Målvärde < 2% Max landstings index 4,3% Rapporttillfälle Då 03, 08

17 Primärvårdsrapport Bilaga Närsjukvården i Finspång VC Finspång Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 Bokslut Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård ) Försäljning övriga tjänster ) Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ) Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter ets resultat Noter till resultaträkningen: RR innefattar orgenheter , , , I VC Finspång ingår ersättning för jour (5 519tkr) samt specialistmott (6 963tkr) 1) Minskade intäkter, färre tjänster samt minskade kostnader pga hemsjukvården övergår till kommunal verksamhet. 2) Klinisk kemi, sålda tjänster till kommunen

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kisa Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kisa Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget -10-22 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kisa Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Tannefors Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Tannefors Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget 2013-10-25 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Tannefors Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Åtvidaberg Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Åtvidaberg Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget -10-20 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Åtvidaberg Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

2012 10 23 Dnr NSÖ 2012 110. Vårdcentralen Cityhälsan Söder, NSÖ Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 10 23 Dnr NSÖ 2012 110. Vårdcentralen Cityhälsan Söder, NSÖ Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 23 Dnr NSÖ 2012 110 Vårdcentralen Cityhälsan Söder, NSÖ Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2

Läs mer

Dnr xxxx-xx. Primärvården vårdcentralen Borensberg Ingår i Närsjukvården i västra Östergötland. Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr xxxx-xx. Primärvården vårdcentralen Borensberg Ingår i Närsjukvården i västra Östergötland. Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-10-13 Dnr xxxx-xx Primärvården vårdcentralen Borensberg Ingår i Närsjukvården i västra Östergötland Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar

Läs mer

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Valla Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Valla Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget -10-28 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Valla Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Verksamhetsidé 1 Medborgarperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kärna Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kärna Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget 2013-10-25 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kärna Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Vårdcentralen Marieberg. Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Vårdcentralen Marieberg. Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget 2013-10-23 Vårdcentralen Marieberg ingår i Närsjukvården i västra Östergötland Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 4 Processperspektivet

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Ersättningsmodell för vårdcentraler 2014

Ersättningsmodell för vårdcentraler 2014 Ersättningsmodell för vårdcentraler 2014 Bakgrund Beslut att införa ett ACG-baserat ersättningssystem från och med 2014 fattades av HSN 2012-05-08. Det är utgångspunkten i det fortsatta arbetet med utformningen

Läs mer

Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Processperspektivet 8 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland Framtidens bästa primärvård Utmaningar för Östergötlands primärvård Alla har inte välfungerande vårdcentral nära Olikheter i kvalitet och trygghet för patienter Låg patientnöjdhet 60 tillsvidareanställda

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Det balanserade styrkortet

Det balanserade styrkortet Det balanserade styrkortet ett exempel på intern uppföljning Sandra Hall, administrativ assistent 2010 11 10 Det balanserade styrkortet, BSC En metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och

Läs mer

För 2015 kommer Mål och mått att utgöras av följande områden och målvärden:

För 2015 kommer Mål och mått att utgöras av följande områden och målvärden: Mål- och mått 2015 Regelboken: avsnitt Ersättning Mål och mått, dvs kvalitetsbonusen för vårdcentralerna, syftar till att stimulera till utveckling inom några givna områden. Områdena som väljs ut är vanligen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015

Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015 Dnr: NSC-2015-195 Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015 Enheten för prehospitalvård Dnr NSC 2015-195 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV ENHETEN FÖR PREHOSPITALVÅRD...

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa Annica Öhrn & Eva Granfeldt Det hänger ihop. Patientsäkerhet Kvalitetsoch förbättrings -arbete Arbetsmiljö 2 Systematiskt patientsäkerhets- och

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Vårdcentralen Brinken. Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Vårdcentralen Brinken. Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget 2013-10-23 Vårdcentralen Brinken ingår i Närsjukvården i västra Östergötland Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 4 Processperspektivet

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Torshälla 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: 2015-12-28 Diarienummer: HSN2015-10 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer