Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng"

Transkript

1 Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng

2 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia 1 (15 YHP) 6 Kurs: Skyltfönsterexponering (20 YHP) 7 Kurs: Kundpsykologi (15 YHP) 9 Kurs: Butikskommunikation / In-Store Visual Merchandising (5o YHP) 11 Kurs: Multi-Channel Retailing (15 YHP) 13 KURS: Ledarskap (15 YHP) 15 Kurs: Marknadsföring och varumärkesutveckling (25 YHP) 17 Kurs: Visualisering med Mjukvara (30 YHP) 19 Kurs: Butiksekonomi (20 YHP) 21 Kurs: Projektledning med Projektekonomi (15 YHP) 23 Kurs Examensarbete (25 YHP) 24 Kurs: Konceptutveckling (20 YHP) 25 Kurs: Lia 2 (45 YHP) 27 Kurs: Lia 3 (45 YHP) 28 Kurs: Lia 4 (45 YHP) 29 Fastställd av ledningsgrupp: January 2015 Aspero Kompetens AB Agnesfridsvägen 113A Malmö

3 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 UTBILDNINGSMÅL Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om: kommunikationsprinciper utifrån konsumentbeteende exponeringsprinciper kommersiell belysning och rekvisita. skissteknik för att visualisera idéer butikslayout och skyltning färglära, ljussättning, formlära och materiallära utställningstekniker och exponeringsprinciper hur man identifierar och analyserar en målgrupp projektledning och projektarbete butiksekonomi och handelns nyckeltal marknadsföringsteorier och varumärkesbyggande de psykologiska faktorer som påverkar kundens köpprocess butikskommunikation och kunströmsanalys och dess ingående teorier projektledning och projektekonomi verktyg för omvärldsbevakning och trendanalys sociala mediers påverkan på köpbeslut 2D och 3D visualisering för visuell kommunikation Multi Channel Retailing Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: genomföra och verkställa effektiva marknadsföringslösningar i butik skapa en efterfrågad och inspirerande butiksmiljö planera och skapa varupresentationer, skyltfönster och kampanjer förmå kunden att integrera med butiksmiljön och påverkas av exponeringar och stimuli. skapa kundrundor genomföra dekoration, varuexponering planera kampanjer och skapa aktiviteter för mekanisk försäljning skapa aktiviteter för merförsäljning arbeta fram helhet i exponering arbeta efter en affärsidé, koncept och varumärke arbeta med relevanta layoutprogram skapa säljande miljöer utifrån kunskaper i hur färg, form, belysning påverkar kunders köpbeslut materialval för olika exponeringssätt integrera den digitala och fysiska 3

4 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att: analysera och planera exponering i butik och skyltfönster skapa en säljande miljö i enlighet med affärsidé och rådande trender. planera och arbeta med kampanjer och konceptmanualer kunna arbeta mot en ökad lageromsättning arbeta utifrån och driva ett VM koncept identifiera trender och använda dessa i kommunikationen ansvara för utformning av effektiva marknadsföringslösningar målgruppsanalysera och arbeta med MF mixen och Multi Channel Retailing omsätta livsstilar, trender i konkret affärsnytta planera och utvärdera aktiviteter för mekanisk och merförsäljning tolka ekonomiska rapporter och förstå dess innebörd. analysera och planera det visuella i en nätbutik analysera och komma med förslag på användbarhet i en digital e-handelsmiljö skapa förutsättningar för optimalt utnyttjande av Internet som säljkanal planera varuexponering, kundrundor och kampanjer i en digital miljö 4

5 KURSÖVERSIKT Kursena presenteras i preliminär ordningsföljd. Eventuella ändringar kan forekomma. LIA 2, LIA 3 och LIA 4 kommer att genomföras på arbetsplatser på datum som ännu inte fastställts. Kurs Poäng LIA 1 15 Skyltfönsterexponering 20 Kundpsykologi 15 Butikskommunikation /In store Visual Merchandising 50 Multi Channel Retailing 15 Lederskap 15 Marknadsföring och varumärkesutveckling 25 Visualisering med mjukvara 30 Butiksekonomi 20 Projektledning med projektekonomi 15 Konceptutveckling 20 LIA 2 45 LIA 3 45 LIA 4 45 Examensarbete 25 Summa: 400 UNDERVISNING OCH EXAMENSFORMER Undervisning genomförs till en stor del i form av traditionella föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Det ingår också en del studiebesök och skarpa projekt. Skolan använder en webportal Fronter till utdelning av kursmaterial, inlämning och kommunikation mellan skolan och de studerande. Varje kurs kommer att ha en tenta eller inlämningsuppgift (eller både) som kunskapskontroll. Kursena betygsätts enligt beskrivning i betygskriterna för varje kurs. Betygsskalan är IG, G och VG. Under utbildningen kommer de studerande att få ungefär två dagar eget arbeta per vecka. Eget arbete innebär att jobba själv eller i grupper med en viss uppgift. Eget arbete kan ofta genomförs utanför skolan. Det finns tillgång till utbildare för stöd under eget arbete dagar. Efter fullgjord utbildning erhåller de studerande ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. De som inte ha fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Kurserna visualisering med mjukvara och en del av butikskommunikation kommer att genomföras på engelska. Såväl programvaran som den dokumentation vi använder är på engelska. 5

6 KURS: LIA 1 (15 YHP) Under de första veckorna av utbildningen ska de studerande skaffa en helhetsbild av rollen som Visual Merchandiser genom föreläsningar och studiebesök. Ingår genomgång av skolans rutiner och resurser. Mål Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: förstå och presentera en Visual Merchandisers roll utifrån en problemställning samla in fakta, analysera denna samt presentera resultatet i en muntlig och skriftlig rapport beskriva yrkesrollens möjligheter att påverka ur ett hållbarhetsperspektiv grundläggande projektmetodik Kursens innehåll: z Branschinformation z Om yrkesrollen Visual Merchandiser z Entreprenörskap z Presentationteknik Undervisningsform Lära i arbete, seminarier/korta föreläsningar Examinationsformer Skriftlig och muntlig rapport Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån muntlig och skriftlig presentation. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan presentera uppgiften utifrån på förhand givna instruktioner. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: planera och genomföra uppgiften/arbetet med bakgrund i en Visual Merchandisers roll i säljprocessen förstå, använda och resonera kring grundläggande teorierna och presentera resultatet i en mutlig och skriftlig rapport återge kunskapen på exempel och ge resonemang på genomförd analys. deltar som opponent Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG krävs att den studerande ska kunna: Självständigt och på ett ansvarsfullt sätt planera, analysera, genomföra och utvärdera uppgiften / arbetet med en hög grad av förståelse för en Visual Merchandiser s roll i säljprocessen, med bakgrund i teorierna som är genomgångna i kursen. Självständigt och kreativt analysera och reflektera över egen genomförd analys samt kritiskt granska resultatet och konsekvenserna samt presentera resultatet professionellt och övertyggande, i en muntlig och skriftlig rapport. På ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar som opponent. 6

7 KURS: SKYLTFÖNSTEREXPONERING (20 YHP) Mål Den studerande ska kunna öka försäljningen, effektiviteten och skapa en lönsammare butik genom exponering. Genom kunskap i färg, form och kommersiell belysning skapa inspirerande varupresentationer. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: grunderna för skyltfönster exponering skissa en ide för ett skyltfönster och en butiksexponering arbeta med belysning och rekvisita använda exponeringsprinciper vid varupresentationer skapa exponerings och inspirationsytor förstå priskommunikation Kursens innehåll: z Exponeringsprincipier z Färg och form z Ljussättning och rekvista z Skyltplan, checklista och ekonomi z Skissteknik (1-punktsperspektiv) z Konceptpresentation / dokumentation z Projekt (skapa ett skyltfönster) Undervisningsform Föreläsning och projektarbete med praktisk tillämpning Examinationsformer Projekt i form av utställning och visuell presentation av kompetenser enligt uppdrag Betygsgradering Betygsskala IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av det praktiska project arbetet samt av en inlämningss uppgift i form av dokumentkation av arbetet. 80% av betyget utgörs av det praktiskta arbetet. 20% av betyget utgörs av inlämnade dokumentation. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: ha grundläggande förståelse av skyltfönsters olika roller och funktioner. på ett grundläggande sätt tillämpa de genomgångna teorier för att utveckla skyltfönster lösningar på ett grundläggande sätt analysera en skyltfönsterexponering. delta i grupparbete och diskussioner. 7

8 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande med förmåga att lösa problem med hög grad av förståelse, initiativkraft, problemlösning och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: självständigt analysera problem kring butikens skyltfönster efter de genomgångna teorierna och visa djup förståelse för hur skyltfönsterexponering påverka butikens identitet, varumärke och budskap. tillämpa de genomgångna teorier för att utveckla praktiska skyltfönster lösningar på ett kreativt och professionellt sätt. granska och kritiskt utvärdera skyltfönsterexponering i butik. på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur Tony Morgan, Visual Merchandising, (second edition) 2011, ISBN 13:

9 KURS: KUNDPSYKOLOGI (15 YHP) Mål De studerande skall ha förståelse för de psykologiska faktorer som påverkar kundens beteende och köpmönster De skall kunna belysa hur motivation och värderingar styr individen och utveckla förståelse för begreppen den nöjda respektive den lojala kunden samt kundupplevd nytta. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: förstå hur klass, livsstil, personlighet och kultur påverkar konsumenterna. definition av kundpsykologi förstå vad som styr kundens behov samt hur erfarenhet och förväntningar styr kunden definiera olika kundtyper samt veta vad som påverkar de olika kundernas beslut samt förstå och kunna hantera olikheter mellan kunder. förstå hur reklam påverkar. Kursens innehåll: z Definition av kundpsykologi z Vad styr kundens behov? z Erfarenheter och förväntningar som styr kunden z Hur hämtar kunden information? z Hur utvärderar kunden informationen? z Olikheter mellan kunder Undervisningsform Föreläsningar, praktiska övningar och fältstudier. Examinationsformer Tentamen, muntliga presentationer Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer at sättas utifrån resultatet av fältstudie/rapport som utförs under kursen och tentamen. 40% av betyget utgörs av projektet och 60% av betyget utgörs av resultatet på tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstå, använda och återge grundläggande teorier kring vad som styr kunders köpbeslut samt känna igen olika personligheter och hur dessa styr i säljmötet. på ett grundläggande sätt tillämpa kunskaper på ett praktisk case, baserat på teori. delta i grupparbete och diskussioner. 9

10 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: självständigt analysera, reflektera och utvärderar vilka faktorer som leder till köpbeslut i butik. självständigt analysera, reflektera och utvärdera säljteknik, säljsamtalet och kundbeteende samt på ett kreativt sätt kritiskt granska resultatet och konsekvenserna. genom reflektioner och analyser dra egna slutsatser som är grundade på teorier inom säljteknik. delta i diskussioner och grupparbeten på ett aktivt och ansvarsfullt sätt samt drar slutsatser och argumentera för vad som styr kunders behov. Litteratur: Ej fastställt 10

11 KURS: BUTIKSKOMMUNIKATION / IN-STORE VISUAL MERCHANDISING (5O YHP) Mål De studerande ska efter genomgången kurs kunna skapa varupresentationer, exponeringar och skyltfönster som påverkar butikens omsättning och resultat positivt. De studerande ska kunna använda de metoder som finns för att aktivt sälja varor i butik utan att personalen involveras. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: planera, genomföra och utvärdera försäljningskampanjer. skapa en modern, attraktiv och säljande butiksmiljö med hjälp av olika tekniker, verktyg och hjälpmedel. planera, genomföra och utvärdera butikslayout praktiskt tillämpa teorier i butikskommunikation förstå och analysera butikskoncept genomföra butiksanalyser samt arbeta utifrån kundströmsanalys förstå hur konsumenten reagerar på interiör- och exteriörmiljö samt arbeta med säljande skyltning. Kursens innehåll: z Teorier kring butikskommunikation z Butiken som varumärke z Kundströmsanalys z Konsumentbeteende z Trend indentifering z Varuexponering z Skyltar/mekaniskt försäjlning z Ljussättning z Skissteknik (2 punktsperspektiv) z Planera och presentera lösningar Undervisningsform Föreläsningar, praktisk tillämpning, projektarbete. Examinationsformer Tentamen samt praktiska övningar med tillhörande skriftlig och muntlig presentation. Betygsgradering Betygsskala IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer at sättas utifrån resultatet av projekt/fältstudien som utförs under kursen samt genom tentamen. 60% av betyget utgörs av projektet och 40% av betyget utgörs av resultatet av tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstå de grundläggande principerna i butikskommunikation och kunna återge hur man med hjälp av checkschema analyserar butikens svagheter och styrkor vid mekanisk försäljning. 11

12 tillämpa genomgånga terorin i butikskommunikation i praktiska lösningar identifera trender. delta i grupparbeten och diskussioner. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft, problemlösande förmåga och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: självständigt analysera problem kring butikskommunikation efter de genomgångna teorierna och kunna med hjälp av checklista analysera butikens svagheter och styr vid mekanisk fösäljning tillämpa de genomgångna teorier för att utveckla lösningar på ett kreativt och professionellt sätt som ökar butikens konkurrenskraft. analysera de senaste konsument- och detaljhandelstrender och komma med förslag på aktiviteter som utgår från dessa. på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur Jens Nordfält, Marknadsföring i butik, (ISBN-13: ) 12

13 KURS: MULTI-CHANNEL RETAILING (15 YHP) Mål Kursen syftar till att ge en god förståelse för hur man genom närvaro via olika kanaler, genom väl förankrade och genomarbetade strategier kan stärka det egna varumärket. Kursen fokuserar på de kommunikationskanaler som har genomslagskraft för detaljhandeln idag och trender för framtiden men tar också upp riskerna av sådana aktiviteter. Efter genomgången kurs ska studerande kunna: ha kunskap om digitalt kundbeteende, kommunikation och affärsmodeller förstå sociala medier och hur det används för att bygga relationer med kunder förstå vad användarinteraktion har för påverken på VM förstå hur viral marknadsföring påverkar förstå rollen av visual merchandiser i online-försäljning Omvärldsbevakning och trendspaning. Kursens innehåll: z Introduktion till multi-channel/touchpooint retailing z Intoduktion till social media och content marketing management z Introduktion till online visual merchandising och användbarhet Undervisningsform Föreläsning, grupparbete Examinationsformer Tentamen och projekt Betygsgradering Betygsskala IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer at sättas utifrån resultatet av projekt/fältstudien som utförs under kursen samt genom tentamen. 60% av betyget utgörs av projektet och 40% av betyget utgörs av resultatet av tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: de olika digitala kanaler som används i multi-channel retailing, och hur kunder använder dem rollen av visual merchandiser i online-försäljning förstå hur sociala medier används i online-försäljning delta i grupparbeten och diskussioner. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. 13

14 För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: de olika digitala kanaler som används i detaljhandeln och hur kunder använder dem, samt en förståelse för aktuella trender i denna användning. rollen av visual merchandiser i online-försäljning Förstå hur sociala medier används i online-försäljning på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur Ej fastställt 14

15 KURS: LEDARSKAP (15 YHP) Mål Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: analysera en grupp och förstå en gruppprocess. förstå olika personers motivation, kunskap och engagemang för att kunna utöva situationsanpassat ledarskap. Kunna redogöra för olika ledarskapsstilar samt kunna applicera till grupper och situationer. Förstå förändringsprocessen samt vilken ledarstil denna kräver. Kunna beskriva olika konflikter samt redogöra för konflikthantering. Innehåll z Regler och Normer z Organisationsschema z Ledarskapsstilar z Krishantering z Gruppdynamik z Förändringsprocessen Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och grupparbeten Examinationsform Tentamen, inlämningsuppgifter och muntliga presenationer Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av rapportskrivning som utförs under kursen och tentamen.40% av betyget utgörs av rapportskrivning och 60% av betyget utgörs av resultat av tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstå och beskriva olika ledarstilar. förstå och återge organisationers schema. förstå och kunna resonerar kring grupper och grupprocessen återge teorier inom ledarskap och kunna applicera dessa på ett case delta i diskussioner och grupparbeten. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. 15

16 För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: förstå, identifiera och resonera kring olika ledarstilar analysera och kritsikt granska olika strukturella organisationsproblem självständigt analysera, reflektera, exemplifiera en grupprocess återge teorier inom ledarskap och kunna applicera dessa på ett case, samt argumentera för val av teori delta i diskussioner och grupparbeten och visa att hon på ett kreativt och kritiskt sätt kan lösa problem, se resultat och konsekvenser utifrån olika ledarskapsteorier. Litteratur Rolf Granér, Personalgruppens psykologi, ISBN:

17 KURS: MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESUTVECKLING (25 YHP) Mål De studerande ska kunna marknadsföringens grunder och praktiskt kunna omsätta dessa i såväl fysisk som digital butik Kursen ska ge de studerande grundkunskaper i marknadsföring för detaljhandeln och praktiska modeller för utveckling av koncept och varumärken. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: tolka och arbeta efter en affärsidé, koncept och varumärke samt redogöra för kopplingen mellan verksamhetens mål, traditionell marknadsföring och hur man omsätter detta. metoder för omvärlds och konkurrentbevakning samt definiera ett företags position på marknaden. förstå och ha god kännedom om olika marknadsföringskanaler samt kunna producera marknadsföringsmaterial utifrån givna kriterier. analysera, värdera samt fatta ansvarsfulla beslut ur ett hållbarhetsperspektiv. beskriva marknadsföringens grunder samt hur dessa påverkar våra val. genomföra analyser som styr val av marknadsföringsstrategi samt upprätta en marknadsplan Kursens innehåll: z Definitioner av centrala begrepp z Varumärkesutveckling z Marknadsplanen z Aktivitetsplanering z Marknadsföring i butik Undervisningsform Föreläsningar, grupparbeten och individuellt arbete. Examinationsformer Tentamen, inlämningsuppgifter och praktisk tillämpning Betygsgradering IG, G och VG Betygssättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av rapporter och praktiska arbeten som utförs under kursen samt av tentamen. 40% av betyget utgörs av rapportskrivning och presentationer från praktiskt arbete. 60% av betyget utgörs av resultatet från tentan. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: visa grundläggande förståelse för ett företags marknadsutveckling baserat på genomgångna teorierna. på ett grundläggande sätt tillämpa de genomgångna teorier för olika praktiska lösningar förstå grunderna i varumärkesutveckling. delta i grupparbete och diskussioner. 17

18 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med hög grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: visa djup förståelse för hur marknadsföring och varumärkesutveckling kan påverka ett företags utveckling med utgångspunkt i teorin. i praktiska problemlösningar och i exempel på ett självständigt sätt analysera och reflektera över teori och praktik. på ett kreativt sätt granska och kritiskt utvärdera konsekvenser av marknadsföringsinsatser i butik. på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur M2000 Classic Faktabok (ISBN ) 18

19 KURS: VISUALISERING MED MJUKVARA (30 YHP) Mål Syftet med kursen är att lära 2d och 3d-grafikapplikationer på ett sådant sätt att de effektivt kan användas som verktyg för visuell kommunikation av området Visual Merchandising. Kursen kommer fokusera på mjukvarutekniken och detta kommer att integreras med den teoretiska kunskapen i design, bildhantering, layout och typografi. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: använda industriedstandard grafisk mjukavara för att skapa och redigera bilder och layout. förstå de grundläggande principier för grafisk layout använda 3D grafiska mjukvara för att planera, visualisera och presentera butiksytor och exponeringar producera material för presentation, publikation och distribution i lämpliga format för specifika målgrupper och media. Kursens innehåll: Kursen är delad i två delar: Del 1: 2D z Grundläggande genomgång av datorgrafik och filhantering z Skapa och redigera bilder med Adobe Photoshop z Illustration, typografi och layout med Adobe InDesign Del 2: 3D z 3D modellering av butiksytor, inredning och varor med en 3D applikation. z Skapa en visuel presentation med planogram. Undervisningsform Föreläsningar, övningar med handledning och eget arbete. Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning 60% av betyget kommer att baseras på tentamen på del 1.Tentamen ska visa på färdigheter i Photoshop, Illustrator och grafisk kommunikation. 40% av betyget kommer vara baserat på ett grupp projekt på del 2. Projektet skall kunna tillämpa kursens innehåll på en fallbeskrivning. För slutbetyget G krävs minst G på både del 1 och del 2. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstår grundläggande möljigheter för att skapa och redigera visualiseringar med mjukvaran på ett grundläggande sätt, använda mjuvaror för att skapa och redigera grafiska visualisieringar. göra presentation material med mjukvaran baserat på teorin. delta i ett gruppprojekt. 19

20 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: visa förstålse genom att själv välja lämpliga program som krävs för att lösa problemet till hands och jobba effektivt och flexibelt mellan de olika programmen. på ett självstandigt och kreativt sätt, använda mjuvarorna för att skapa och redigera grafiska visualisieringar med goda färdigheter med ritnings- och modellerings verktyg göra presentation material med mjukvaran baserat på teorin och med konstnärlig och estetisk känslighet i färg, bildkomposition och layout på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur/material z De studerande måste ha en bärbar dator som kan köra antingen Windows desktop applikationer eller Mac OS desktop applikationer. Skolan använder Windows-datorer så det skulle vara en fördel att ha ett Windowsbaserat system. OBS! Surftabletter och Google Chromebooks kan EJ ANVÄNDAS i det här syftet. z De studerande måste ha en mus till datorn. Vi rekommenderar en optisk mus med 2 knappar och 1 scroll. z De studerande måste se till att datorn är installerad med den senaste version av Adobe Photoshop och Adobe InDesign innan kursen börjar. Vi rekommendera Adobe CC på engelska. z När det gäller litteratur, kommer studenterna att få tillgång till utbildarens eget material, som består av papperskopior, digitala filer och video. 20

21 KURS: BUTIKSEKONOMI (20 YHP) Mål De studerande ska efter avslutad kurs kunna redogöra för ekonomiska begrepp och förstå dess innebörd. Upprätta och tolka en budget. Kunna redogöra för de parametrar som påverkar försäljningsresultatet inom detaljhandeln. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: förstå butikens nyckel vid uppföljning av försäljningsarbete budgetera självkostnadsberäkning inför prissättning förstå pålägg och marginaler förstå resultat och likviditetsbudgetar beräkna och använda ekonomiska styrmedel i för en butik relevanta nyckeltal förstå lagerekonomi Kursens innehåll: z självkostnadsberäkning inför prissättning z pålägg och marginaler z resultat och likviditetsbudget z beräkna och använda ekonomiska styrmedel i form av för en butik - relevanta nyckeltal. z grundläggande finansiering och kapitalbehovsberäkningar samt lagerekonomi Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och praktisk tillämpning Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av rapporter och praktiska arbeten som utförs under kursen samt av tentamen. 40% av betyget utgörs av rapportskrivning och presentationer från praktiskt arbete. 60% av betyget utgörs av resultatet från tentan. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: Förstå, använda och resonerar kring grundläggande begrepp och ekonomiska beräkningar. Återge och tillämpa kunskapen på exempel som diskuterats i kursen samt har förståelse för ekonomiska styrmedel inom detaljhandeln samt dess betydelse för verksamhetens kort- och långsiktiga ekonomiska styrning. 21

22 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft, problemlösande förmåga och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG, ska den studerande kunna det som krävs för G men på en högre nivå, som innebär: analyseraoch självständigt löser problem på ett kreativt sätt samt kritiskt granska resultatet och konsekvenserna av de ekonomiska beräkningar den studerande har gjort. kunna tolka och förstå gjorda ekonomiska beräkningar samt kunna föra ett resonemang kring det samma. Litteratur Ej fastställt 22

23 KURS: PROJEKTLEDNING MED PROJEKTEKONOMI (15 YHP) Mål Kursen visar hur man hanterar en Visual Merchandisinguppgift som ett projekt mot en uppsatt budget. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: göra en projektplan utifrån ett mål eller en uppgift upprätta en projektbudget planera, leda och genomföra ett projekt utvärdera ett resultat Kursens innehåll: z Projektstyrningsmetoder och verktyg z Projektledning z Ekonomi z Kampanjplanering Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och praktisk tillämpning Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av projektplan och praktiska arbeten som utförs under kursen samt av tentamen. 40% av betyget utgörs av rapportskrivning och presentationer från praktiskt arbete. 60% av betyget utgörs av resultatet från tentan. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande ska kunna: ha kunskap om projektstyrningsmetoder och verktyg utifrån teorin kan tillämpa genomgångna teorin för att göra en enkel och realistisk projektplan delta i grupparbete och diskussioner. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande ska kunna: ha kunskap om projektstyrningsmetoder och verktyg utifrån teorin kan tillämpa genomgångna teorin för att göra en en omfattande projektplan på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten Litteratur Ej fastställt 23