Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng"

Transkript

1 Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng

2 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia 1 (15 YHP) 6 Kurs: Skyltfönsterexponering (20 YHP) 7 Kurs: Kundpsykologi (15 YHP) 9 Kurs: Butikskommunikation / In-Store Visual Merchandising (5o YHP) 11 Kurs: Multi-Channel Retailing (15 YHP) 13 KURS: Ledarskap (15 YHP) 15 Kurs: Marknadsföring och varumärkesutveckling (25 YHP) 17 Kurs: Visualisering med Mjukvara (30 YHP) 19 Kurs: Butiksekonomi (20 YHP) 21 Kurs: Projektledning med Projektekonomi (15 YHP) 23 Kurs Examensarbete (25 YHP) 24 Kurs: Konceptutveckling (20 YHP) 25 Kurs: Lia 2 (45 YHP) 27 Kurs: Lia 3 (45 YHP) 28 Kurs: Lia 4 (45 YHP) 29 Fastställd av ledningsgrupp: January 2015 Aspero Kompetens AB Agnesfridsvägen 113A Malmö

3 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 UTBILDNINGSMÅL Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om: kommunikationsprinciper utifrån konsumentbeteende exponeringsprinciper kommersiell belysning och rekvisita. skissteknik för att visualisera idéer butikslayout och skyltning färglära, ljussättning, formlära och materiallära utställningstekniker och exponeringsprinciper hur man identifierar och analyserar en målgrupp projektledning och projektarbete butiksekonomi och handelns nyckeltal marknadsföringsteorier och varumärkesbyggande de psykologiska faktorer som påverkar kundens köpprocess butikskommunikation och kunströmsanalys och dess ingående teorier projektledning och projektekonomi verktyg för omvärldsbevakning och trendanalys sociala mediers påverkan på köpbeslut 2D och 3D visualisering för visuell kommunikation Multi Channel Retailing Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: genomföra och verkställa effektiva marknadsföringslösningar i butik skapa en efterfrågad och inspirerande butiksmiljö planera och skapa varupresentationer, skyltfönster och kampanjer förmå kunden att integrera med butiksmiljön och påverkas av exponeringar och stimuli. skapa kundrundor genomföra dekoration, varuexponering planera kampanjer och skapa aktiviteter för mekanisk försäljning skapa aktiviteter för merförsäljning arbeta fram helhet i exponering arbeta efter en affärsidé, koncept och varumärke arbeta med relevanta layoutprogram skapa säljande miljöer utifrån kunskaper i hur färg, form, belysning påverkar kunders köpbeslut materialval för olika exponeringssätt integrera den digitala och fysiska 3

4 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att: analysera och planera exponering i butik och skyltfönster skapa en säljande miljö i enlighet med affärsidé och rådande trender. planera och arbeta med kampanjer och konceptmanualer kunna arbeta mot en ökad lageromsättning arbeta utifrån och driva ett VM koncept identifiera trender och använda dessa i kommunikationen ansvara för utformning av effektiva marknadsföringslösningar målgruppsanalysera och arbeta med MF mixen och Multi Channel Retailing omsätta livsstilar, trender i konkret affärsnytta planera och utvärdera aktiviteter för mekanisk och merförsäljning tolka ekonomiska rapporter och förstå dess innebörd. analysera och planera det visuella i en nätbutik analysera och komma med förslag på användbarhet i en digital e-handelsmiljö skapa förutsättningar för optimalt utnyttjande av Internet som säljkanal planera varuexponering, kundrundor och kampanjer i en digital miljö 4

5 KURSÖVERSIKT Kursena presenteras i preliminär ordningsföljd. Eventuella ändringar kan forekomma. LIA 2, LIA 3 och LIA 4 kommer att genomföras på arbetsplatser på datum som ännu inte fastställts. Kurs Poäng LIA 1 15 Skyltfönsterexponering 20 Kundpsykologi 15 Butikskommunikation /In store Visual Merchandising 50 Multi Channel Retailing 15 Lederskap 15 Marknadsföring och varumärkesutveckling 25 Visualisering med mjukvara 30 Butiksekonomi 20 Projektledning med projektekonomi 15 Konceptutveckling 20 LIA 2 45 LIA 3 45 LIA 4 45 Examensarbete 25 Summa: 400 UNDERVISNING OCH EXAMENSFORMER Undervisning genomförs till en stor del i form av traditionella föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Det ingår också en del studiebesök och skarpa projekt. Skolan använder en webportal Fronter till utdelning av kursmaterial, inlämning och kommunikation mellan skolan och de studerande. Varje kurs kommer att ha en tenta eller inlämningsuppgift (eller både) som kunskapskontroll. Kursena betygsätts enligt beskrivning i betygskriterna för varje kurs. Betygsskalan är IG, G och VG. Under utbildningen kommer de studerande att få ungefär två dagar eget arbeta per vecka. Eget arbete innebär att jobba själv eller i grupper med en viss uppgift. Eget arbete kan ofta genomförs utanför skolan. Det finns tillgång till utbildare för stöd under eget arbete dagar. Efter fullgjord utbildning erhåller de studerande ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. De som inte ha fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Kurserna visualisering med mjukvara och en del av butikskommunikation kommer att genomföras på engelska. Såväl programvaran som den dokumentation vi använder är på engelska. 5

6 KURS: LIA 1 (15 YHP) Under de första veckorna av utbildningen ska de studerande skaffa en helhetsbild av rollen som Visual Merchandiser genom föreläsningar och studiebesök. Ingår genomgång av skolans rutiner och resurser. Mål Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: förstå och presentera en Visual Merchandisers roll utifrån en problemställning samla in fakta, analysera denna samt presentera resultatet i en muntlig och skriftlig rapport beskriva yrkesrollens möjligheter att påverka ur ett hållbarhetsperspektiv grundläggande projektmetodik Kursens innehåll: z Branschinformation z Om yrkesrollen Visual Merchandiser z Entreprenörskap z Presentationteknik Undervisningsform Lära i arbete, seminarier/korta föreläsningar Examinationsformer Skriftlig och muntlig rapport Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån muntlig och skriftlig presentation. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan presentera uppgiften utifrån på förhand givna instruktioner. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: planera och genomföra uppgiften/arbetet med bakgrund i en Visual Merchandisers roll i säljprocessen förstå, använda och resonera kring grundläggande teorierna och presentera resultatet i en mutlig och skriftlig rapport återge kunskapen på exempel och ge resonemang på genomförd analys. deltar som opponent Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG krävs att den studerande ska kunna: Självständigt och på ett ansvarsfullt sätt planera, analysera, genomföra och utvärdera uppgiften / arbetet med en hög grad av förståelse för en Visual Merchandiser s roll i säljprocessen, med bakgrund i teorierna som är genomgångna i kursen. Självständigt och kreativt analysera och reflektera över egen genomförd analys samt kritiskt granska resultatet och konsekvenserna samt presentera resultatet professionellt och övertyggande, i en muntlig och skriftlig rapport. På ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar som opponent. 6

7 KURS: SKYLTFÖNSTEREXPONERING (20 YHP) Mål Den studerande ska kunna öka försäljningen, effektiviteten och skapa en lönsammare butik genom exponering. Genom kunskap i färg, form och kommersiell belysning skapa inspirerande varupresentationer. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: grunderna för skyltfönster exponering skissa en ide för ett skyltfönster och en butiksexponering arbeta med belysning och rekvisita använda exponeringsprinciper vid varupresentationer skapa exponerings och inspirationsytor förstå priskommunikation Kursens innehåll: z Exponeringsprincipier z Färg och form z Ljussättning och rekvista z Skyltplan, checklista och ekonomi z Skissteknik (1-punktsperspektiv) z Konceptpresentation / dokumentation z Projekt (skapa ett skyltfönster) Undervisningsform Föreläsning och projektarbete med praktisk tillämpning Examinationsformer Projekt i form av utställning och visuell presentation av kompetenser enligt uppdrag Betygsgradering Betygsskala IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av det praktiska project arbetet samt av en inlämningss uppgift i form av dokumentkation av arbetet. 80% av betyget utgörs av det praktiskta arbetet. 20% av betyget utgörs av inlämnade dokumentation. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: ha grundläggande förståelse av skyltfönsters olika roller och funktioner. på ett grundläggande sätt tillämpa de genomgångna teorier för att utveckla skyltfönster lösningar på ett grundläggande sätt analysera en skyltfönsterexponering. delta i grupparbete och diskussioner. 7

8 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande med förmåga att lösa problem med hög grad av förståelse, initiativkraft, problemlösning och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: självständigt analysera problem kring butikens skyltfönster efter de genomgångna teorierna och visa djup förståelse för hur skyltfönsterexponering påverka butikens identitet, varumärke och budskap. tillämpa de genomgångna teorier för att utveckla praktiska skyltfönster lösningar på ett kreativt och professionellt sätt. granska och kritiskt utvärdera skyltfönsterexponering i butik. på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur Tony Morgan, Visual Merchandising, (second edition) 2011, ISBN 13:

9 KURS: KUNDPSYKOLOGI (15 YHP) Mål De studerande skall ha förståelse för de psykologiska faktorer som påverkar kundens beteende och köpmönster De skall kunna belysa hur motivation och värderingar styr individen och utveckla förståelse för begreppen den nöjda respektive den lojala kunden samt kundupplevd nytta. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: förstå hur klass, livsstil, personlighet och kultur påverkar konsumenterna. definition av kundpsykologi förstå vad som styr kundens behov samt hur erfarenhet och förväntningar styr kunden definiera olika kundtyper samt veta vad som påverkar de olika kundernas beslut samt förstå och kunna hantera olikheter mellan kunder. förstå hur reklam påverkar. Kursens innehåll: z Definition av kundpsykologi z Vad styr kundens behov? z Erfarenheter och förväntningar som styr kunden z Hur hämtar kunden information? z Hur utvärderar kunden informationen? z Olikheter mellan kunder Undervisningsform Föreläsningar, praktiska övningar och fältstudier. Examinationsformer Tentamen, muntliga presentationer Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer at sättas utifrån resultatet av fältstudie/rapport som utförs under kursen och tentamen. 40% av betyget utgörs av projektet och 60% av betyget utgörs av resultatet på tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstå, använda och återge grundläggande teorier kring vad som styr kunders köpbeslut samt känna igen olika personligheter och hur dessa styr i säljmötet. på ett grundläggande sätt tillämpa kunskaper på ett praktisk case, baserat på teori. delta i grupparbete och diskussioner. 9

10 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: självständigt analysera, reflektera och utvärderar vilka faktorer som leder till köpbeslut i butik. självständigt analysera, reflektera och utvärdera säljteknik, säljsamtalet och kundbeteende samt på ett kreativt sätt kritiskt granska resultatet och konsekvenserna. genom reflektioner och analyser dra egna slutsatser som är grundade på teorier inom säljteknik. delta i diskussioner och grupparbeten på ett aktivt och ansvarsfullt sätt samt drar slutsatser och argumentera för vad som styr kunders behov. Litteratur: Ej fastställt 10

11 KURS: BUTIKSKOMMUNIKATION / IN-STORE VISUAL MERCHANDISING (5O YHP) Mål De studerande ska efter genomgången kurs kunna skapa varupresentationer, exponeringar och skyltfönster som påverkar butikens omsättning och resultat positivt. De studerande ska kunna använda de metoder som finns för att aktivt sälja varor i butik utan att personalen involveras. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: planera, genomföra och utvärdera försäljningskampanjer. skapa en modern, attraktiv och säljande butiksmiljö med hjälp av olika tekniker, verktyg och hjälpmedel. planera, genomföra och utvärdera butikslayout praktiskt tillämpa teorier i butikskommunikation förstå och analysera butikskoncept genomföra butiksanalyser samt arbeta utifrån kundströmsanalys förstå hur konsumenten reagerar på interiör- och exteriörmiljö samt arbeta med säljande skyltning. Kursens innehåll: z Teorier kring butikskommunikation z Butiken som varumärke z Kundströmsanalys z Konsumentbeteende z Trend indentifering z Varuexponering z Skyltar/mekaniskt försäjlning z Ljussättning z Skissteknik (2 punktsperspektiv) z Planera och presentera lösningar Undervisningsform Föreläsningar, praktisk tillämpning, projektarbete. Examinationsformer Tentamen samt praktiska övningar med tillhörande skriftlig och muntlig presentation. Betygsgradering Betygsskala IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer at sättas utifrån resultatet av projekt/fältstudien som utförs under kursen samt genom tentamen. 60% av betyget utgörs av projektet och 40% av betyget utgörs av resultatet av tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstå de grundläggande principerna i butikskommunikation och kunna återge hur man med hjälp av checkschema analyserar butikens svagheter och styrkor vid mekanisk försäljning. 11

12 tillämpa genomgånga terorin i butikskommunikation i praktiska lösningar identifera trender. delta i grupparbeten och diskussioner. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft, problemlösande förmåga och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: självständigt analysera problem kring butikskommunikation efter de genomgångna teorierna och kunna med hjälp av checklista analysera butikens svagheter och styr vid mekanisk fösäljning tillämpa de genomgångna teorier för att utveckla lösningar på ett kreativt och professionellt sätt som ökar butikens konkurrenskraft. analysera de senaste konsument- och detaljhandelstrender och komma med förslag på aktiviteter som utgår från dessa. på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur Jens Nordfält, Marknadsföring i butik, (ISBN-13: ) 12

13 KURS: MULTI-CHANNEL RETAILING (15 YHP) Mål Kursen syftar till att ge en god förståelse för hur man genom närvaro via olika kanaler, genom väl förankrade och genomarbetade strategier kan stärka det egna varumärket. Kursen fokuserar på de kommunikationskanaler som har genomslagskraft för detaljhandeln idag och trender för framtiden men tar också upp riskerna av sådana aktiviteter. Efter genomgången kurs ska studerande kunna: ha kunskap om digitalt kundbeteende, kommunikation och affärsmodeller förstå sociala medier och hur det används för att bygga relationer med kunder förstå vad användarinteraktion har för påverken på VM förstå hur viral marknadsföring påverkar förstå rollen av visual merchandiser i online-försäljning Omvärldsbevakning och trendspaning. Kursens innehåll: z Introduktion till multi-channel/touchpooint retailing z Intoduktion till social media och content marketing management z Introduktion till online visual merchandising och användbarhet Undervisningsform Föreläsning, grupparbete Examinationsformer Tentamen och projekt Betygsgradering Betygsskala IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer at sättas utifrån resultatet av projekt/fältstudien som utförs under kursen samt genom tentamen. 60% av betyget utgörs av projektet och 40% av betyget utgörs av resultatet av tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: de olika digitala kanaler som används i multi-channel retailing, och hur kunder använder dem rollen av visual merchandiser i online-försäljning förstå hur sociala medier används i online-försäljning delta i grupparbeten och diskussioner. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. 13

14 För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: de olika digitala kanaler som används i detaljhandeln och hur kunder använder dem, samt en förståelse för aktuella trender i denna användning. rollen av visual merchandiser i online-försäljning Förstå hur sociala medier används i online-försäljning på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur Ej fastställt 14

15 KURS: LEDARSKAP (15 YHP) Mål Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: analysera en grupp och förstå en gruppprocess. förstå olika personers motivation, kunskap och engagemang för att kunna utöva situationsanpassat ledarskap. Kunna redogöra för olika ledarskapsstilar samt kunna applicera till grupper och situationer. Förstå förändringsprocessen samt vilken ledarstil denna kräver. Kunna beskriva olika konflikter samt redogöra för konflikthantering. Innehåll z Regler och Normer z Organisationsschema z Ledarskapsstilar z Krishantering z Gruppdynamik z Förändringsprocessen Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och grupparbeten Examinationsform Tentamen, inlämningsuppgifter och muntliga presenationer Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av rapportskrivning som utförs under kursen och tentamen.40% av betyget utgörs av rapportskrivning och 60% av betyget utgörs av resultat av tentamen. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstå och beskriva olika ledarstilar. förstå och återge organisationers schema. förstå och kunna resonerar kring grupper och grupprocessen återge teorier inom ledarskap och kunna applicera dessa på ett case delta i diskussioner och grupparbeten. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. 15

16 För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: förstå, identifiera och resonera kring olika ledarstilar analysera och kritsikt granska olika strukturella organisationsproblem självständigt analysera, reflektera, exemplifiera en grupprocess återge teorier inom ledarskap och kunna applicera dessa på ett case, samt argumentera för val av teori delta i diskussioner och grupparbeten och visa att hon på ett kreativt och kritiskt sätt kan lösa problem, se resultat och konsekvenser utifrån olika ledarskapsteorier. Litteratur Rolf Granér, Personalgruppens psykologi, ISBN:

17 KURS: MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESUTVECKLING (25 YHP) Mål De studerande ska kunna marknadsföringens grunder och praktiskt kunna omsätta dessa i såväl fysisk som digital butik Kursen ska ge de studerande grundkunskaper i marknadsföring för detaljhandeln och praktiska modeller för utveckling av koncept och varumärken. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: tolka och arbeta efter en affärsidé, koncept och varumärke samt redogöra för kopplingen mellan verksamhetens mål, traditionell marknadsföring och hur man omsätter detta. metoder för omvärlds och konkurrentbevakning samt definiera ett företags position på marknaden. förstå och ha god kännedom om olika marknadsföringskanaler samt kunna producera marknadsföringsmaterial utifrån givna kriterier. analysera, värdera samt fatta ansvarsfulla beslut ur ett hållbarhetsperspektiv. beskriva marknadsföringens grunder samt hur dessa påverkar våra val. genomföra analyser som styr val av marknadsföringsstrategi samt upprätta en marknadsplan Kursens innehåll: z Definitioner av centrala begrepp z Varumärkesutveckling z Marknadsplanen z Aktivitetsplanering z Marknadsföring i butik Undervisningsform Föreläsningar, grupparbeten och individuellt arbete. Examinationsformer Tentamen, inlämningsuppgifter och praktisk tillämpning Betygsgradering IG, G och VG Betygssättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av rapporter och praktiska arbeten som utförs under kursen samt av tentamen. 40% av betyget utgörs av rapportskrivning och presentationer från praktiskt arbete. 60% av betyget utgörs av resultatet från tentan. Betyget G Godkänd kommer att ges till studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: visa grundläggande förståelse för ett företags marknadsutveckling baserat på genomgångna teorierna. på ett grundläggande sätt tillämpa de genomgångna teorier för olika praktiska lösningar förstå grunderna i varumärkesutveckling. delta i grupparbete och diskussioner. 17

18 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med hög grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: visa djup förståelse för hur marknadsföring och varumärkesutveckling kan påverka ett företags utveckling med utgångspunkt i teorin. i praktiska problemlösningar och i exempel på ett självständigt sätt analysera och reflektera över teori och praktik. på ett kreativt sätt granska och kritiskt utvärdera konsekvenser av marknadsföringsinsatser i butik. på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur M2000 Classic Faktabok (ISBN ) 18

19 KURS: VISUALISERING MED MJUKVARA (30 YHP) Mål Syftet med kursen är att lära 2d och 3d-grafikapplikationer på ett sådant sätt att de effektivt kan användas som verktyg för visuell kommunikation av området Visual Merchandising. Kursen kommer fokusera på mjukvarutekniken och detta kommer att integreras med den teoretiska kunskapen i design, bildhantering, layout och typografi. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: använda industriedstandard grafisk mjukavara för att skapa och redigera bilder och layout. förstå de grundläggande principier för grafisk layout använda 3D grafiska mjukvara för att planera, visualisera och presentera butiksytor och exponeringar producera material för presentation, publikation och distribution i lämpliga format för specifika målgrupper och media. Kursens innehåll: Kursen är delad i två delar: Del 1: 2D z Grundläggande genomgång av datorgrafik och filhantering z Skapa och redigera bilder med Adobe Photoshop z Illustration, typografi och layout med Adobe InDesign Del 2: 3D z 3D modellering av butiksytor, inredning och varor med en 3D applikation. z Skapa en visuel presentation med planogram. Undervisningsform Föreläsningar, övningar med handledning och eget arbete. Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning 60% av betyget kommer att baseras på tentamen på del 1.Tentamen ska visa på färdigheter i Photoshop, Illustrator och grafisk kommunikation. 40% av betyget kommer vara baserat på ett grupp projekt på del 2. Projektet skall kunna tillämpa kursens innehåll på en fallbeskrivning. För slutbetyget G krävs minst G på både del 1 och del 2. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: förstår grundläggande möljigheter för att skapa och redigera visualiseringar med mjukvaran på ett grundläggande sätt, använda mjuvaror för att skapa och redigera grafiska visualisieringar. göra presentation material med mjukvaran baserat på teorin. delta i ett gruppprojekt. 19

20 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande kunna: visa förstålse genom att själv välja lämpliga program som krävs för att lösa problemet till hands och jobba effektivt och flexibelt mellan de olika programmen. på ett självstandigt och kreativt sätt, använda mjuvarorna för att skapa och redigera grafiska visualisieringar med goda färdigheter med ritnings- och modellerings verktyg göra presentation material med mjukvaran baserat på teorin och med konstnärlig och estetisk känslighet i färg, bildkomposition och layout på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten samt drar egna slutsatser och argumenterar med god förståelse för bakomliggande teorier. Litteratur/material z De studerande måste ha en bärbar dator som kan köra antingen Windows desktop applikationer eller Mac OS desktop applikationer. Skolan använder Windows-datorer så det skulle vara en fördel att ha ett Windowsbaserat system. OBS! Surftabletter och Google Chromebooks kan EJ ANVÄNDAS i det här syftet. z De studerande måste ha en mus till datorn. Vi rekommenderar en optisk mus med 2 knappar och 1 scroll. z De studerande måste se till att datorn är installerad med den senaste version av Adobe Photoshop och Adobe InDesign innan kursen börjar. Vi rekommendera Adobe CC på engelska. z När det gäller litteratur, kommer studenterna att få tillgång till utbildarens eget material, som består av papperskopior, digitala filer och video. 20

21 KURS: BUTIKSEKONOMI (20 YHP) Mål De studerande ska efter avslutad kurs kunna redogöra för ekonomiska begrepp och förstå dess innebörd. Upprätta och tolka en budget. Kunna redogöra för de parametrar som påverkar försäljningsresultatet inom detaljhandeln. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: förstå butikens nyckel vid uppföljning av försäljningsarbete budgetera självkostnadsberäkning inför prissättning förstå pålägg och marginaler förstå resultat och likviditetsbudgetar beräkna och använda ekonomiska styrmedel i för en butik relevanta nyckeltal förstå lagerekonomi Kursens innehåll: z självkostnadsberäkning inför prissättning z pålägg och marginaler z resultat och likviditetsbudget z beräkna och använda ekonomiska styrmedel i form av för en butik - relevanta nyckeltal. z grundläggande finansiering och kapitalbehovsberäkningar samt lagerekonomi Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och praktisk tillämpning Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av rapporter och praktiska arbeten som utförs under kursen samt av tentamen. 40% av betyget utgörs av rapportskrivning och presentationer från praktiskt arbete. 60% av betyget utgörs av resultatet från tentan. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande kunna: Förstå, använda och resonerar kring grundläggande begrepp och ekonomiska beräkningar. Återge och tillämpa kunskapen på exempel som diskuterats i kursen samt har förståelse för ekonomiska styrmedel inom detaljhandeln samt dess betydelse för verksamhetens kort- och långsiktiga ekonomiska styrning. 21

22 Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande som har förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft, problemlösande förmåga och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG, ska den studerande kunna det som krävs för G men på en högre nivå, som innebär: analyseraoch självständigt löser problem på ett kreativt sätt samt kritiskt granska resultatet och konsekvenserna av de ekonomiska beräkningar den studerande har gjort. kunna tolka och förstå gjorda ekonomiska beräkningar samt kunna föra ett resonemang kring det samma. Litteratur Ej fastställt 22

23 KURS: PROJEKTLEDNING MED PROJEKTEKONOMI (15 YHP) Mål Kursen visar hur man hanterar en Visual Merchandisinguppgift som ett projekt mot en uppsatt budget. Efter genomgången kurs ska de studerande kunna: göra en projektplan utifrån ett mål eller en uppgift upprätta en projektbudget planera, leda och genomföra ett projekt utvärdera ett resultat Kursens innehåll: z Projektstyrningsmetoder och verktyg z Projektledning z Ekonomi z Kampanjplanering Undervisningsform Föreläsningar, diskussioner och praktisk tillämpning Examinationsformer Tentamen och inlämningsprojekt Betygsgradering IG, G och VG Betygsättning Betyg kommer att sättas utifrån resultatet av projektplan och praktiska arbeten som utförs under kursen samt av tentamen. 40% av betyget utgörs av rapportskrivning och presentationer från praktiskt arbete. 60% av betyget utgörs av resultatet från tentan. Betyget G Godkänd kommer att ges till de studerande som har kunskaper motsvarande kursmålen och kan lösa problem på ett korrekt sätt. För att erhålla betyget G ska den studerande ska kunna: ha kunskap om projektstyrningsmetoder och verktyg utifrån teorin kan tillämpa genomgångna teorin för att göra en enkel och realistisk projektplan delta i grupparbete och diskussioner. Betyget VG Väl Godkänd kommer att ges till de studerande vars förmåga att lösa problem med stor grad av förståelse, initiativkraft och har ett självständigt och målinriktat arbetssätt. För att erhålla betyget VG ska den studerande ska kunna: ha kunskap om projektstyrningsmetoder och verktyg utifrån teorin kan tillämpa genomgångna teorin för att göra en en omfattande projektplan på ett aktivt och ansvarsfullt sätt deltar i diskussioner och grupparbeten Litteratur Ej fastställt 23

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor

Kursplan DV04 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. Diplomutbildning 40 veckor Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL DV04 VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor VISUAL MERCHANDISER Diplomutbildning 40 veckor DV04 Innehåll INNEHÅLL Övergripande 3 Undervisning och examensformer 3

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

PROGRAMMET FÖR INREDNING OCH BUTIKSKOMMUNIKATION, 80 POÄNG Interior Design and Visual Merchandising Programme, 120 points (ECTS)

PROGRAMMET FÖR INREDNING OCH BUTIKSKOMMUNIKATION, 80 POÄNG Interior Design and Visual Merchandising Programme, 120 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 1004/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR INREDNING OCH BUTIKSKOMMUNIKATION, 80 POÄNG Interior Design and Visual Merchandising Programme,

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning Rikard Jedhammar FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg 2 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 3 FörsäljningsAkademien

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Karlstads universitet 2012-08-27 Fakulteten för teknik och naturvetenskap Avd. Energi-, miljö- och byggteknik KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Syfte Kursen Ingenjörsarbete skall introducera dig till de krav

Läs mer

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation Kurser: grafisk illustration 1, 2 och 3 samt grafisk kommunikation 1, 2,3 och 4. Diskutera dessa ämnesplaner i Samhällsvetenskapsprogrammets diskussionsforum. Grafisk kommunikation

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN MED KURSPLANER gällande MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER 400 YH POÄNG INTAG 1 OCH 2

UTBILDNINGSPLAN MED KURSPLANER gällande MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER 400 YH POÄNG INTAG 1 OCH 2 UTBILDNINGSPLAN MED KURSPLANER gällande MÖBELPRODUKTIONSTEKNIKER 400 YH POÄNG INTAG 1 OCH 2 Syfte och mål med YH-utbildningen Möbelproduktionstekniker... 2 Kursplaner... 3 Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13

Välkomna. Försäljning del 1. Powersales Communication. måndag 11 november 13 Välkomna Försäljning del 1 Utbildning: JKFS13 Kursens Namn: Försäljning del 1 Antal YH-poäng: 20 p Examinator: Henrik Mannerstråle Mål: Efter genomförd kurs skall den studerande ha fördjupad fakta, förståelse,

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng

Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Kursplan för Bildteknik grund 25 YH-poäng Utbildning: Crossmedia Digital Producer 1. Innehåll Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i bildteknik, bildproduktion och anpassning

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

GRAFISK KOMMUNIKATION

GRAFISK KOMMUNIKATION GRAFISK KOMMUNIKATION Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation.

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Om ämnet hantverk Ämnet hantverk är ett praktiskt ämne där eleverna tränar och utvecklar sina färdigheter i tekniker och metoder inom valt yrke.

Om ämnet hantverk Ämnet hantverk är ett praktiskt ämne där eleverna tränar och utvecklar sina färdigheter i tekniker och metoder inom valt yrke. Om ämnet hantverk Ämnet hantverk är ett praktiskt ämne där eleverna tränar och utvecklar sina färdigheter i tekniker och metoder inom valt yrke. Ämnet är stort och omfattar många kurser som bygger på varandra.

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius

Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering. Sammanställd av Elisabeth Aquilonius Butikskommunikation kundbeteende och varuexponering Jag har tänkt att tala om Kundbeteende Butikslayout Varuexponering Kännedom om kunden bidrar till att du enklare kan Förändra miljön så att den passar

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Kursplan och arbetsplan

Kursplan och arbetsplan Kursplan och arbetsplan Fotograf för Reklam och magasin Yrkeshögskola Kurs 1 Bildkommunikation (60 poäng) Kursen ska ge kunskaper om annons-, tidnings- och webbdesign, typografins utveckling och anpassning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll 1. Fastighetstekniska system (45 Yhp)... 2 2. Intelligenta hus (35 Yhp)... 2 3. Kundhantering och kommunikation (20 Yhp)... 2 4. Mätteknik (15 Yhp)...

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Kvalificerad försäljning Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet Kvalificerad Försäljning är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 YH-poäng. Den leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer