Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1"

Transkript

1 Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 21:1 Bakgrund SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är tillsynsmyndighet över de certifieringsorgan som är ackrediterade för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö. Vi håller nu på att se över krav och riktlinjer för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö. Det har varit angeläget för oss att i detta arbete väga in certifierade företags erfarenheter och allmänna reflektioner kring nyttan och mervärdet av att certifiera sin verksamhet. SWEDAC har i samverkan med SWEDAC:s tekniska sektorskommité för arbetsmiljö utarbetat en enkät. Huvudsyftet med enkäten har varit att utvärdera om certifiering av arbetsmiljö leder till förbättrad arbetsmiljö samt om företagen är nöjda med sina system och sina certifieringsorgan. Följande personer/organisationer deltar i SWEDAC:s tekniska sektorskommitté för arbetsmiljö: LO Sven Bergström SIF Börje Sjöholm SIF Hans Björk (suppleant) Mekaniska Verkstäders Riksförbund Lars Svedje SINF miljö & kvalitet Lennart Piper Föreningen Svensk Företagshälsovård Lars Bohlin Föreningen Svensk Företagshälsovård Kaj Mårtensson (suppleant) Arbetsmiljöverket Aila Määttä Svenskt Näringsliv Anita Odefalk SWETIC Per Davidsson SWEDAC Peter Kronvall SWEDAC Camilla Landén De flesta frågorna har formulerats med svarsalternativ i en skala 1 4 där 1 = stämmer inte och 4 = stämmer fullt ut. Enkäten har skickats till samtliga företag som certifierats mot AFS 21:1 under SWEDAC:s ackreditering. För att förbättra svarsfrekvensen gick utskicket via mail till certifieringsorganens kontaktpersoner. 56 av 12 företag har besvarat enkäten. Bortfallet får betraktas som högt. Siffrorna bör därför tolkas med viss försiktighet. Svaren har behandlats konfidentiellt som utlovat, sammanställts och bearbetats av Hilde Schouenborg i Excel och redovisas här i tabellform. De kommentarer som lämnats har listats under varje fråga. 1 (14)

2 Sammanfattning av resultatet Av de 56 företag som besvarat enkäten har 75 angett bättre kontroll av verksamheten som skäl till att man låtit certifiera sin verksamhet. Av svaren framgår att hela 85 av företagen anser att man efter det att ledningssystemet infördes och certifierades har mycket bättre kontroll av sin verksamhet Hälften av företagen anser att AFS 21:1 varit ett relativt gott stöd I arbetet med att utveckla ledningssystemet. Av de kommentarer som lämnats framgår att många skulle vilja använda OHSAS 181 som kravdokument istället då den bättre harmoniserar med övriga ledningssystemstandarder som ISO 91 och ISO 141. Vidare anser 38 företag att certifieringen lett till att arbetsklimatet har blivit bättre då man satt ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna. 22 företag menar att insatserna för friskvård ökat och ca 16 företag har märkt att sjukfrånvaron och antalet incidenter på arbetsplatsen minskat Endast hälften av företagen svarar att de sett några marknadsfördelar till följd av sin certifiering men så gott som samtliga tror att det på sikt kommer att löna sig att satsa på arbetsmiljön. Enkäten visar också att ca 9 av de certifierade företagen är mycket nöjda eller nöjda med de certifieringsorgan som utfört certifieringarna och att man anser att revisorerna är kompetenta. 8 av företagen anser att revisionerna leder företagen framåt i arbetsmiljöarbetet. SWEDAC ser svaren som positiva signaler om att arbetsmiljöcertifiering är ett framtidsområde och kommer att ta hänsyn till de kommentarer som lämnats i det fortsatta tillsynsarbetet. Vi tackar samtliga företag som medverkat i denna enkätstudie samt vår tekniska sektorskommitte för arbetsmiljö för deras råd och stöd i arbetet Camilla Landén 2 (14)

3 1. Vilken/vilka faktorer låg bakom ert beslut att låta certifiera er organisation mot AFS 21:1? Kundkrav Bättre kontroll av verksamheten Annat Svar Annat ; kommentarer: - I vår moderkoncern som vi slutgiltigt rapporterar till är arbetsmiljö/skadestatistik nr 2 på dagordningen efter resultatet. - Tidigare hade vi satsat på yttre miljöcertifiering. Stort tryck från medarbetarna att satsa även på arbetsmiljön. - Vi är certifierade i miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Fördel med ett verksamhetssystem på intranät som inbegriper alla områden. - Vi uppfyllde redan kraven, ledningssystemet har vi byggt upp för ISO och AFS 21:1 är ju ett lagkrav, så vi tyckte att vi lika gärna kunde certifiera oss - Som vi såg det ett bra sätt att få kontroll över hela verksamheten och få en struktur på förbättringsarbetet. - För att på ett systematiskt sätt kunna svara upp mot de arbetsmiljökrav som ställs på en arbetsgivare. - Då vi inte hade något systematiskt arbetsmiljöarbete då detta kom på tal tyckte vi att vi lika gärna kunde integrera arbetsmiljöarbetet i vårt ledningssystem för kvalitet och miljö - Intresse för frågan - En önskan att systematiskt förbättra arbetsmiljön. - Vi ser det positivt att även vara certifierade mot en standard (i första hand OHSAS 181, som då innehåller AFS 21:1) som riktar sig mot arbetsmiljöfrågorna i verksamheten. - På så sätt så har vi samma krav på arbetsmiljösystemet som vi har för kvalitets- och miljösystemet. - Egentligen ville vi bara ha certifiering enligt OHSAS 181, men då detta kom med på köpet så tycket vi att det var ok. - Vi önskade säkerställa en bra och utvecklande arbetsmiljö samt bli en attraktiv och framåtskridande arbetsgivare. - Att integrera miljöledningssystemet med arbetsmiljö. Hör ihop i många avseenden och ger ett helhetstänkande. - Det fanns kundkrav på ISO 91 samt 141 och tog vi med AFS 21:1 på en gång. 3 (14)

4 - Eftersom vi själva arbetar med att stödja kunderna i deras arbetsmiljöarbete, ansåg vi att vi borde agera som vi lär. - Vi fick ett erbjudande om trippelcertifering. - Frisk och motiverad personal genom den satsning på arbetsmiljö som certifieringen visar på samt attraktivt företag för ny personal. - Arbeta på ett systematiskt sätt för att personalen och därmed företaget skall må bra. Även lättare att rekrytera nya medarbetare. - För bättre uppföljning av arbetsmiljön som vi tycker är mycket viktig inom vår bransch. Bättre samarbete samt ordning och reda. Riskanalyser genomfördes samt utbildning av personal i första hjälpen och hjärt-lungräddning samt brandutbildning. - Självklarhet för vår verksamhet. Alltså: städa framför egen dörr. - Har OHSAS 181:99 - Koncernen ser certifiering mot OHSAS 181 som mycket viktig. Eftersom vi redan har lagkrav i Sverige såg vi ingen anledning att inte även certifiera oss även mot AFSen. - Det fanns inget uttalat kundkrav, men vi ansåg att det skulle bidra till en ökad kundtillfredsställelse. 4 (14)

5 2. Har AFS 21:1, inkl råd, varit ett bra stöd vid uppbyggnad av ledningssystemet? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Arbetsmiljöverkets föreskrifter är generellt sett alldeles för luddiga. AFS 21:1 ger ett stöd för strukturen på arbetet men innehållet skapade vi själva - Hade ledningssystem (ISO 91 och 141) sedan tidigare och integrerade AFS efteråt. - Stödet för att bygga ledningssystemet har vi haft av standarden OHSAS Då vi arbetat länge med standarder för ledningssystem så har kraven i AFS 21:1 naturligt "fallit in" i dessa. De flesta av våra fabriker har implementerat OHSAS 181 samt att vi har koncernkrav inom H&S området. - Den är bra tillsammans med andra skrifter som kan beställas från Arbetsmiljöverket. - Vårt system är uppbyggt enligt ISO 141, vilket ger en bättre struktur på systemet. När vi införde arbetsmiljöledningssystemet fanns inte AFS 21:1 utan gällande föreskrift var AFS 1996:6. - Arbetet skedde tillsammans med konsult. - Vi hade tidigare infört systemet och behövde inte använda oss av föreskriften i så stor utsträckning därmed bedömer jag inte om det är ett bra stöd eller inte. - Våra kunskaper i att processa fram verksamhetsstöd i en organisation har växt fram under åren i kombination med ISO 91:1994 och 2. - OHSAS 181 hade varit att föredra eftersom den är uppbyggd på liknande sätt som ISO 91 och Vi har haft samma konsult som hjälpt oss med de andra certifieringarna. - Mycket bra i planerandet av HR-arbetet. - Ledningssystemet fanns redan och arbetsmiljöarbetet byggdes upp redan i samband med internkontrollen. 5 (14)

6 3. Har ni utvärderat effekterna av ert ledningssystem för arbetsmiljö? Ja Nej Kommentarer: - Vi utvärderar kontinuerligt i interna revisioner hur SAM följs - Vi ser tydliga effekter, som ökad trivsel, sänkt sjukfrånvaro. Även en klart bättre struktur och kontroll över arbetsmiljöfrågorna. - Konkretare handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder, förebyggande sjukfrånvaro, snabbare insatser vid rehabilitering etc. - Vi har fått en mycket bättre struktur på arbetet med att få till förbättringar inom arbetsmiljöområdet. - Vi har blivit bättre på att uppfylla de krav som finns i föreskriften. Vårt integrerade ledningssystem upptar även mål inom arbetsmiljöområdet. - Ja både via våra övervakningar och mätningar samt revisioner och från synpunkter från våra kunder. - Genom uppföljning av mål och handlingsprogram - Ledningens genomgång genomför två gånger per år en bedömning av ledningssystemets effektivitet. - Vi har återkommande uppdatering av tillbud/olyckor och tillbudsrapporteringen har förbättrats och vi har varit utan någon arbetsplatsolycka sedan 17 månader. - Vi följer systemet kontinuerligt. Ledningens genomgång har vi var 3e månad. - Delvis har vi gjort detta genom att vi kör ett medarbetarindex varje år. - Detta gör vi årligen genom en analys över vår arbetsmiljö och med förbättrade värden och att åtgärder som vidtas ger effekt görs detta även löpande under året. - Detta gör vi internt genom våra interna revisioner och genom en årlig genomgång av ledningen. Externt utvärderas effekterna av våra revisorer. - Genom internrevision av samtliga delar i organisationen. - Vi har utvärderat detta och anser att detta är nödvändigt. Stödet kan bara bli bättre. Vi har bara börjat! - Positiva reaktioner och förväntningar från medarbetare. - Vi följer löpande olycksfall, sjukfrånvaro etc. men har traditionellt låga siffror. - Genom enkäter till kunder och personal. Löpande uppföljning på scorecard av årligen fastställda sk "mjuka mål". Interna och externa revisioner. - Vid ledningens genomgång. Dock är utvärderingen av effekterna inte tillfredsställande - nya metoder för att titta på detta ska tas fram. - Eftersom företaget endast innehar certifikat sedan drygt ett år är det fortfarande lite för tidigt att kunna sammanfatta resultatet. Klart är dock att all personal har blivit mera medveten om arbetsmiljön både sin egen och andras. Numera är det en naturlig del i verksamheten. 6 (14)

7 4. Vilka fördelar kan ni se med ert ledningssystem för arbetsmiljö? Bra kontroll av lagefterlevnad Minskat antal incidenter i arbetet Minskat antal olycksfall i arbetet Minskad sjukfrånvaro Bättre arbetsklimat Ökade insatser för friskvård Ökad produktivitet Lättare att rekrytera personal Annat Svar Annat, kommentarer - Ökat medvetande om arbetsmiljöfrågor hos såväl ledning som anställda. - Större förståelse och engagemang för arbetsmiljöfrågor inom företaget. - Ordning och reda i allt arbetsmiljöarbete. - Vi har bättre kontroll på vad som händer på företaget. - Fördel vid nya kundkontakter. På sikt en fördel vid rekrytering av personal. - Kraftig tillväxt utan några större växtverksproblem. - Personalen får "upp ögonen" för arbetsmiljön bättre än innan. - Samarbete har förbättrats, kunskaper om varandras kompetenser har blivit bättre, alla deltar aktivt för gemensamma mål. Kommentarer: - Ökad antal rapporterade incidenter/tillbud - men det beror på ökat fokus på frågorna - Miljö, kvalitet och arbetsmiljö samlat i ett verksamhetssystem som kan nås av alla via intranät. - Vi har från början en väldigt låg frånvaro och har inte kunnat märka av någon minskning. Vi ligger på i storleksordningen 1-2 frånvaro. - Vi har uppnått minskad sjukfrånvaro, men det är inte beroende på att vi är certifierade utan snarare att organisationen beslutat sig för att sätta mål inom området. Detta är snarare krav som kommer från ISO Minskad sjukfrånvaro kan ej härledas till ledningssystemet men det torde bidra. - Att systematiskt och strukturerat arbete med H&S frågorna som en naturlig del i alla led i verksamheten, alla tar sitt ansvar. - På sikt hoppas vi på minskad sjukfrånvaro. För övrigt innebär våra skriftliga rutiner att arbetsmiljöarbetet blir uthålligt och långsiktigt. - Vi har få olyckor i verksamheten -1 per år ca. Svårt att säga att det är pga. ledningssystemet.. - Mer struktur i arbetssättet minskar risken för skador (=Ökad säkerhet) - Bättre uppföljning av både skyddsrond, olycksfall samt tillbud. Vissa är utbildade i heta arbeten. - Förutsättning för försäljning. Ökat förtroende från personal och andra intressenter inom arbetsmiljö. - Ledningssystemet underlättar ev hantering av lagar, tillbud och incidenter men "minskar" ej antalet. Det gör ett systematiskt, strukturerat arbetsmiljöarbete enl AFS 21:1 7 (14)

8 Kan ni se några nackdelar/brister/svagheter med ert ledningssystem för arbetsmiljö? Ja Nej Ja Nej Kommentarer: - Svårt att få ledningssystemet som en naturlig del av arbetet. De flesta är inne sällan i systemet och har därför svårt att hitta när de väl letar efter något. - Ej internationellt känt ledningssystem, AFS 21:1. - Att det inte accepteras av arbetsmiljöverket. De är negativt inställda till certifiering enligt AFS 21:1. - Utvecklingen av arbetsmiljötänkandet kan stagnera när endast identifierade krav uppmärksammas. - Behöver i högre grad implementeras i den övergripande verksamhetsplaneringen. - Detta utvärderas kontinuerligt i och med våra interna revisioner, ledningens genomgång etc. - Generellt kan man säga att ett system inte är något värt om man inte har folket med sig.. - Kostnader i samband med revisioner. - Dåligt engagemang hos en del personal - Skyddsronden blir för omständlig i ett litet företag. - Svårt att hitta bra arbetsformer med riskbedömningar och ett system som är "rimligt" i förhållande till organisationen i övrigt. - Detta arbete tar förstås tid, som vi inte alltid känner att vi har. Arbetet och arbetssättet behöver förbättras/förnyas ständigt för att det ska kännas engagerande. - Upplever att många av våra AFS:ar är otydliga. Det är stora krav som ställs på medarbetare med personalansvar och näst intill omänskligt att någon, utöver sin normala profession skall kunna vara insatt i Arbetsmiljölagar, AFS:ar, Yttre miljö etc. - Svårt att hitta vettiga mål. - Alla inom organisationen är inte införstådda i systemet vilket leder till att vi inte når de effekter vi eftersträvar. - Ev svårt att samköra i ett ledningssystem för ISO 91, ISO 141, OHSAS 181 och SAM 21:1 - Inom branschen kan den omfattande dokumentationen ses som ett "arbetsmiljöproblem" men också som ett stöd för att få åtgärder genomförda. - Ibland kan det bli lite för mycket fokusering och relatering till lagar och andra krav. Det spontana förbättringsarbetet hamnar lite i bakvatten. Det kan naturligtvis hänga samman med att vi fortfarande är något "gröna". 8 (14)

9 6 6. Har arbetsmiljöcertifieringen gett er några marknadsfördelar? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Svårt att uttala sig om, men arbetsmiljö är troligtvis inte ett externt konkurrensmedel för oss i dagsläget. Nöjdare medarbetare ger nöjdare kunder, så på det sättet kan certifieringen gett oss marknadsfördelar. - Kunder har hittills inte efterfrågat certifierat arbetsmiljöarbete. Endast att man kan påvisa att man bedriver arbetsmiljöarbete. - Indirekt mycket bra. Dels internt att man får en bättre arbetsmiljö och ordning och reda kring dessa frågor. Det gör att människor trivs och presterar bättre. Dels är det en positiv image fråga. - För tidigt att säga ännu, det kommer nog att ge marknadsfördelar framöver. - Vi har hittills inte märkt att det skulle ge några sådana fördelar men det kan bli på sikt när fler får upp ögonen för detta. - Ja på entreprenad sidan. Då detta är ett stort krav i upphandlingar - Kan ej påvisas. - Vissa kunder kräver kvalitetscertifiering för att få lämna anbud. Vi tror att även arbetsmiljöcertifiering är viktig i kunddialogen. - Arbetar inom en bransch där tonvikt ligger på kvalitets- och miljöcertifiering i dagsläget. - Vår marknad innebär att vi ägs av vår regionala moderorganisation och våra produkter går inte ut på annan marknad. - Vet ej - Har varit positivt vid förfrågningar om ev. nya legoarbeten/kunder - Då detta är en del i vårt verksamhetssystem där miljö och kvalitet även ingår har detta varit ett sätt att möta ökade kundkrav från branschen - Flera och flera presumtiva kunder efterfrågar hur vårt eget arbetsmiljöarbete sköts. I ISO 91:2 finns en del "Verksamhetsmiljö" som självklart definieras på bättre sätt i AFS 21:1. - Inte som vi märkt. - Större benägenhet hos våra produktchefer att ta reda på (nya) arbetsmiljöregler som gäller vid kunders användning av vissa av våra produkter. - Potentiella kunder uppmärksammar vårt sätt att arbeta med personalfrågor. - Vi har nyligen certifierat ledningssystemet för arbetsmiljö varför vi ännu inte har utvärderat ev marknadsfördelar. - Vi levererar inte direkt till kund. Däremot ser vi det som good-will i den kommun som vi verkar. - Det är svårt att svara på, vi har ej gjort någon egentlig utvärdering bland våra kunder, det väcker dock alltid positiv uppmärksamhet och intresse. 9 (14)

10 Tror ni att arbetsmiljöcertifieringen kommer att vara viktig för er om fem år? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Ja. Konkurrensen inom industrin tenderar att bli allt starkare med ökade krav på produktivitet, dvs. minskade kostnader per artikel. - Medför att mindre antal personal får jobba mer. - Är då bra med certifiering eftersom "någon annan" kommer och kontrollerar arbetsklimatet. - Vi arbetar med totalkvalitet med helhetsgrepp på verksamheten där medarbetarfrågorna har en given plats. - Den processen skulle fortgå oavsett certifiering. - Certifieringen som sådan har endast betydelse i kommunikation med kunder och leverantörer. - Kontinuerlig uppföljning (internrevisioner och externa revisioner) - Har vi en hälsosam arbetsmiljö så har vi kvar vår personal som trivs och känner sig trygg. - Våra kunder kommer att kräva ett större engagemang vad gäller arbetsmiljö i framtiden. - Vi arbetar med hälsovård och vi skall vara föregångare även inom vår egen arbetsmiljö. - Inte certifiering mot AFS, men däremot mot OHSAS 181 där AFSen är en del av kraven (under elementet lagar och andra krav) - Jag tror att det kommer att utvecklas - Kan kanske komma ISO std inom detta området också? Vem vet? - Fortsatt fokus att upprätthålla systemet har betydelse även i en förlängning. - Certifieringen gör att man arbetar aktivt och driver arbetet. - Lagen finns redan. Certifieringen är ej avgörande. - Vi anser att arbetsmiljöarbetet är mycket viktigt för att hålla nere antalet incidenter och att ha en säker arbetsmiljö för alla. På vilket sätt? - Den största investeringen är ju personal och sköts den bra fungerar ju affärsverksamheten allt bättre. - Det systematiska arbetsmiljöarbetet är tungrott, och därför är certifieringen med externrevisioner som en motor ett bra och viktigt sätt att driva på arbetsmiljöarbetet. - Lagkraven ökar och personalens krav på arbetsmiljön ökar, att ligga steget före och ha koll på läget kommer att behövas mer och mer - Rekrytering. Låga frånvarokostnader. - Arbetsmiljö blir allt viktigare generellt och systemet hjälper till att strukturera upp arbetet. - Kraven kommer med alla sannolikhet att öka. (14)

11 - Minskad frånvaro och mindre olyckor/tillbud. Trivsammare arbetsplats och personal som mår bra i sitt arbete. - Vi är ett företag som sedan starten haft en årlig tillväxt på i genomsnitt 18 och med en arbetsmiljöcertifiering säkerställer vi även en utveckling för detta viktiga område. - Fortsatt systematiskt arbete med att minska sjukfrånvaro. Minska kostnader i och med förebyggande arbete för arbetsmiljön. - Rekrytera och behålla personal. Utbilda och informera personal systematiskt och effektivt. - Kraven ökar på att ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård med ledningssystem inbyggda i verksamheten. - Vi tror att våra uppdragsgivare kommer att vilja veta mer/kontrollera hur vi hanterar personalfrågorna hos våra medarbetare. - Då kraven i samhället höjs både internt inom företaget inom företagsledningen och bland personalen samt kunders krav. - På samma sätt som idag, för att ha koll på verksamheten och förebygga olyckor och ohälsa. - Det kommer säkert att stärka våra marknadspositioner framöver. - Trovärdighet inför kunderna - En förutsättning för en effektiv dialog med berörda intressenter inkl myndigheter. - Våra riskbedömningar fångar mycket bättre upp de psykiska och psykosociala risterna. - Kraven och lagarna ökar för varje år. Vi är väl förberedda på ev skärpningar av arbetsmiljölagstiftningen. Fokus på sjukfrånvaron och därmed förebyggande åtgärder. - Då tror jag att vårt arbetssätt har satt sig så mycket i organisationen att certifikatet inte är så viktigt. - Personalen och dess kompetens kommer att öka i betydelse för framgångsrika företag och därmed även arbetsmiljön som helhet. - AFS 1992:6 - AFS 1996:6-22:1. Föreskriften skall följas. - Säkerställer att vi upprätthåller bra rutiner och fortsätter förbättra. - Optimering av våra arbetsmiljöresurser. Fördelar vid rekrytering. - Mål inom koncernen att det skall vara noll personskador som medför sjukfrånvaro. - Ett ökat lag och föreskriftssamarbete inom EU (tex buller, miljö, RoHS direktiv). Kan vi på ett dokumenterat sätt visa att vi följer arbetsmarknadens regler är det en konkurrensfördel. 11 (14)

12 Hur bedömer ni att det certifieringsorgan ni valt utför sina tjänster? Graderat svar; 1-4 Revisorerna är kompetenta Revisionerna bidrar till att vi blir bättre Vi är nöjda med vårt certifieringsorgan Kommentarer: - Vi har bedrivit en ömsesidig utveckling för att få en bra förståelse för verksamhetsmålen så att certifieringsorganet kan hjälpa oss i rätt riktning. Utan den kunskapen och utvecklingen hade certifikaten varit ute! - Revisorerna lämnar råd, ex-vis hur man löst problem på andra ställen. - Mycket bra! Kommer med synpunkter både positiva och negativa. - För svaga inom arbetsmiljöfrågorna, kan mer standarden generellt. - Vi är nöjde med certifieringsorganet. Antal revisorer som kan revidera är dock för få och vi har haft svårt att välja eller byta revisor. - Certifieringsorganet ställer för höga krav utan att medverka till hur man bäst löser vissa frågor vilket är en svaghet. - Vi fick ett antal handfasta goda råd om förbättringar som går att genomföra. 12 (14)

13 9. Förbättringsförslag och övriga kommentarer: Att SWEDAC, Arbetsmiljöverket och LO i framtiden accepterar och aktivt förespråkar en internationell arbetsmiljöstandard. Vi hade ett problem inför certifieringen och det gällde personalens medbestämmande. Vi är inte 5 anställda på arbetsstället och behöver därför inte ha skyddskommitté. Men för att öka medbestämmandet tyckte vi att det kunde vara en god idé att ändå starta med skyddskommitté. Innan vi gjorde det ville vi dock veta mer om vad det innebär; vilken insyn skulle t.ex. skyddskommittén ha i enskilda personers rehab etc. (känsligt när man är få!) och vi hade ett antal frågor. Då visade det sig att det faktiskt inte fanns någon som kunde svara på dem - vi hittade inte någon i hela "arbetsmiljösverige" som kunde ge svar. Även om långsiktiga fördelar uppnås är certifiering en dyrbar och tidskrävande process. Ekonomisk stöd för certifieringsarbete skulle innebära att fler företag certifierade sig. Att arbetsmiljöverket blir bättre informerade och utbildade vad en certifiering innebär. Jag tycker att det vore bättre om man certifierade sig mot OHSAS 181 istället för AFS 21:1 som ju är en föreskrift som vi i vilket fall som helst måste leva upp till. Principen för kravformuleringen i OHSAS stämmer bättre överens med ISO 91 och framförallt med ISO 141 och det vore därför mer logiskt att bygga ett integrerat ledningssystem med utgångspunkt från dessa tre standarder och inte utifrån AFS 21:1 Vi är nöjda och vårt företag har ordning och reda på och i arbetsmiljöarbetet. Mer fokus på små företag med 2 anställda. Sjukfrånvaron är mycket låg och friheten för medarbetarna är stort med flextid och möjligheter till en bra arbetstid med korta fredagar. Företag som är Arbetsmiljöcertifierade borde premieras på något sätt ex lägre arbetsgivaravgift. I så fall hade betydligt fler företag varit det och även haft fokus på detta område. Genom en certifiering grundläggs också en lagefterlevnad som är svår att nå utan denna - åtminstone för företag utan större personalavdelningar, dvs alla SMEs. Av vårt företags fyra huvudmål är arbetsmiljö ett. Förbättringsförslag att SWEDAC följer upp hur certifieringsorganen arbetar med arbetmiljöledningssystem. Förenkla skyddsronden Riktlinjer om hur man följer upp arbetsmiljöarbetet. Förenkla där så är möjligt utan att brista i lagkrav för små och medelstora företag i själva arbetsmiljöarbetet som till sist är viktigast att ge konkret resultat. Försök att få en bättre överensstämmelse med ISO 91 och OHSAS 181 Bättre beskrivning i AFS 21:1s råd om vad som bör beaktas vid riskbedömningar. Möjlighet att certifiera sig enligt OHSAS 181 Att certifiera sig mot AFS 21:1 fungerar idag, men i framtiden kommer detta inte räcka. Vi ser att en arbetsmiljöcertifiering i framtiden borde vara mot en ISO standard. Tydligare kravnivåer (tex genom exempel på godkända/underkända dokument i ett system). 13 (14)

14 Valt certifieringsorgan Antal svar Certifieringsorgan 14 (14)

Arbetsmiljöarbete i samordnade ledningssystem

Arbetsmiljöarbete i samordnade ledningssystem Arbetsmiljöarbete i samordnade ledningssystem Lena Birgersdotter Annika Karlsson Ann-Beth Antonsson B 1503 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Miljömålsstyrd tillsyn

Miljömålsstyrd tillsyn RAPPORT Miljömålsstyrd tillsyn Miljökvalitetsmål, miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan Slutsatser, framtidsbild och åtgärder Ulrik Axelsson B1765-C September 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Revisionsrapport* Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Region Skåne Maj 2007 Krister Ekdahl Jean Odgaard Linus Owman *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete

Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 4 Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete processer och resultat hos företag inom privat sektor Eva Vingård

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

En rapport från projektet Framgång för Sverige

En rapport från projektet Framgång för Sverige Så skapar chefer framgång En rapport från projektet Framgång för Sverige Analys och rapport har tagits fram av Bo Bäckman, relevant information ab och Ulf Nilsson, Best Quality tillsammans med SIS, SFK

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen CARINA RISLUND

Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen CARINA RISLUND Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen CARINA RISLUND Produkt- och produktionsutveckling CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg 2006 Ergonomi som verktyg. Fem fallstudier av uttryck för och användning

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer