Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1"

Transkript

1 Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 21:1 Bakgrund SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är tillsynsmyndighet över de certifieringsorgan som är ackrediterade för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö. Vi håller nu på att se över krav och riktlinjer för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö. Det har varit angeläget för oss att i detta arbete väga in certifierade företags erfarenheter och allmänna reflektioner kring nyttan och mervärdet av att certifiera sin verksamhet. SWEDAC har i samverkan med SWEDAC:s tekniska sektorskommité för arbetsmiljö utarbetat en enkät. Huvudsyftet med enkäten har varit att utvärdera om certifiering av arbetsmiljö leder till förbättrad arbetsmiljö samt om företagen är nöjda med sina system och sina certifieringsorgan. Följande personer/organisationer deltar i SWEDAC:s tekniska sektorskommitté för arbetsmiljö: LO Sven Bergström SIF Börje Sjöholm SIF Hans Björk (suppleant) Mekaniska Verkstäders Riksförbund Lars Svedje SINF miljö & kvalitet Lennart Piper Föreningen Svensk Företagshälsovård Lars Bohlin Föreningen Svensk Företagshälsovård Kaj Mårtensson (suppleant) Arbetsmiljöverket Aila Määttä Svenskt Näringsliv Anita Odefalk SWETIC Per Davidsson SWEDAC Peter Kronvall SWEDAC Camilla Landén De flesta frågorna har formulerats med svarsalternativ i en skala 1 4 där 1 = stämmer inte och 4 = stämmer fullt ut. Enkäten har skickats till samtliga företag som certifierats mot AFS 21:1 under SWEDAC:s ackreditering. För att förbättra svarsfrekvensen gick utskicket via mail till certifieringsorganens kontaktpersoner. 56 av 12 företag har besvarat enkäten. Bortfallet får betraktas som högt. Siffrorna bör därför tolkas med viss försiktighet. Svaren har behandlats konfidentiellt som utlovat, sammanställts och bearbetats av Hilde Schouenborg i Excel och redovisas här i tabellform. De kommentarer som lämnats har listats under varje fråga. 1 (14)

2 Sammanfattning av resultatet Av de 56 företag som besvarat enkäten har 75 angett bättre kontroll av verksamheten som skäl till att man låtit certifiera sin verksamhet. Av svaren framgår att hela 85 av företagen anser att man efter det att ledningssystemet infördes och certifierades har mycket bättre kontroll av sin verksamhet Hälften av företagen anser att AFS 21:1 varit ett relativt gott stöd I arbetet med att utveckla ledningssystemet. Av de kommentarer som lämnats framgår att många skulle vilja använda OHSAS 181 som kravdokument istället då den bättre harmoniserar med övriga ledningssystemstandarder som ISO 91 och ISO 141. Vidare anser 38 företag att certifieringen lett till att arbetsklimatet har blivit bättre då man satt ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna. 22 företag menar att insatserna för friskvård ökat och ca 16 företag har märkt att sjukfrånvaron och antalet incidenter på arbetsplatsen minskat Endast hälften av företagen svarar att de sett några marknadsfördelar till följd av sin certifiering men så gott som samtliga tror att det på sikt kommer att löna sig att satsa på arbetsmiljön. Enkäten visar också att ca 9 av de certifierade företagen är mycket nöjda eller nöjda med de certifieringsorgan som utfört certifieringarna och att man anser att revisorerna är kompetenta. 8 av företagen anser att revisionerna leder företagen framåt i arbetsmiljöarbetet. SWEDAC ser svaren som positiva signaler om att arbetsmiljöcertifiering är ett framtidsområde och kommer att ta hänsyn till de kommentarer som lämnats i det fortsatta tillsynsarbetet. Vi tackar samtliga företag som medverkat i denna enkätstudie samt vår tekniska sektorskommitte för arbetsmiljö för deras råd och stöd i arbetet Camilla Landén 2 (14)

3 1. Vilken/vilka faktorer låg bakom ert beslut att låta certifiera er organisation mot AFS 21:1? Kundkrav Bättre kontroll av verksamheten Annat Svar Annat ; kommentarer: - I vår moderkoncern som vi slutgiltigt rapporterar till är arbetsmiljö/skadestatistik nr 2 på dagordningen efter resultatet. - Tidigare hade vi satsat på yttre miljöcertifiering. Stort tryck från medarbetarna att satsa även på arbetsmiljön. - Vi är certifierade i miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Fördel med ett verksamhetssystem på intranät som inbegriper alla områden. - Vi uppfyllde redan kraven, ledningssystemet har vi byggt upp för ISO och AFS 21:1 är ju ett lagkrav, så vi tyckte att vi lika gärna kunde certifiera oss - Som vi såg det ett bra sätt att få kontroll över hela verksamheten och få en struktur på förbättringsarbetet. - För att på ett systematiskt sätt kunna svara upp mot de arbetsmiljökrav som ställs på en arbetsgivare. - Då vi inte hade något systematiskt arbetsmiljöarbete då detta kom på tal tyckte vi att vi lika gärna kunde integrera arbetsmiljöarbetet i vårt ledningssystem för kvalitet och miljö - Intresse för frågan - En önskan att systematiskt förbättra arbetsmiljön. - Vi ser det positivt att även vara certifierade mot en standard (i första hand OHSAS 181, som då innehåller AFS 21:1) som riktar sig mot arbetsmiljöfrågorna i verksamheten. - På så sätt så har vi samma krav på arbetsmiljösystemet som vi har för kvalitets- och miljösystemet. - Egentligen ville vi bara ha certifiering enligt OHSAS 181, men då detta kom med på köpet så tycket vi att det var ok. - Vi önskade säkerställa en bra och utvecklande arbetsmiljö samt bli en attraktiv och framåtskridande arbetsgivare. - Att integrera miljöledningssystemet med arbetsmiljö. Hör ihop i många avseenden och ger ett helhetstänkande. - Det fanns kundkrav på ISO 91 samt 141 och tog vi med AFS 21:1 på en gång. 3 (14)

4 - Eftersom vi själva arbetar med att stödja kunderna i deras arbetsmiljöarbete, ansåg vi att vi borde agera som vi lär. - Vi fick ett erbjudande om trippelcertifering. - Frisk och motiverad personal genom den satsning på arbetsmiljö som certifieringen visar på samt attraktivt företag för ny personal. - Arbeta på ett systematiskt sätt för att personalen och därmed företaget skall må bra. Även lättare att rekrytera nya medarbetare. - För bättre uppföljning av arbetsmiljön som vi tycker är mycket viktig inom vår bransch. Bättre samarbete samt ordning och reda. Riskanalyser genomfördes samt utbildning av personal i första hjälpen och hjärt-lungräddning samt brandutbildning. - Självklarhet för vår verksamhet. Alltså: städa framför egen dörr. - Har OHSAS 181:99 - Koncernen ser certifiering mot OHSAS 181 som mycket viktig. Eftersom vi redan har lagkrav i Sverige såg vi ingen anledning att inte även certifiera oss även mot AFSen. - Det fanns inget uttalat kundkrav, men vi ansåg att det skulle bidra till en ökad kundtillfredsställelse. 4 (14)

5 2. Har AFS 21:1, inkl råd, varit ett bra stöd vid uppbyggnad av ledningssystemet? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Arbetsmiljöverkets föreskrifter är generellt sett alldeles för luddiga. AFS 21:1 ger ett stöd för strukturen på arbetet men innehållet skapade vi själva - Hade ledningssystem (ISO 91 och 141) sedan tidigare och integrerade AFS efteråt. - Stödet för att bygga ledningssystemet har vi haft av standarden OHSAS Då vi arbetat länge med standarder för ledningssystem så har kraven i AFS 21:1 naturligt "fallit in" i dessa. De flesta av våra fabriker har implementerat OHSAS 181 samt att vi har koncernkrav inom H&S området. - Den är bra tillsammans med andra skrifter som kan beställas från Arbetsmiljöverket. - Vårt system är uppbyggt enligt ISO 141, vilket ger en bättre struktur på systemet. När vi införde arbetsmiljöledningssystemet fanns inte AFS 21:1 utan gällande föreskrift var AFS 1996:6. - Arbetet skedde tillsammans med konsult. - Vi hade tidigare infört systemet och behövde inte använda oss av föreskriften i så stor utsträckning därmed bedömer jag inte om det är ett bra stöd eller inte. - Våra kunskaper i att processa fram verksamhetsstöd i en organisation har växt fram under åren i kombination med ISO 91:1994 och 2. - OHSAS 181 hade varit att föredra eftersom den är uppbyggd på liknande sätt som ISO 91 och Vi har haft samma konsult som hjälpt oss med de andra certifieringarna. - Mycket bra i planerandet av HR-arbetet. - Ledningssystemet fanns redan och arbetsmiljöarbetet byggdes upp redan i samband med internkontrollen. 5 (14)

6 3. Har ni utvärderat effekterna av ert ledningssystem för arbetsmiljö? Ja Nej Kommentarer: - Vi utvärderar kontinuerligt i interna revisioner hur SAM följs - Vi ser tydliga effekter, som ökad trivsel, sänkt sjukfrånvaro. Även en klart bättre struktur och kontroll över arbetsmiljöfrågorna. - Konkretare handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder, förebyggande sjukfrånvaro, snabbare insatser vid rehabilitering etc. - Vi har fått en mycket bättre struktur på arbetet med att få till förbättringar inom arbetsmiljöområdet. - Vi har blivit bättre på att uppfylla de krav som finns i föreskriften. Vårt integrerade ledningssystem upptar även mål inom arbetsmiljöområdet. - Ja både via våra övervakningar och mätningar samt revisioner och från synpunkter från våra kunder. - Genom uppföljning av mål och handlingsprogram - Ledningens genomgång genomför två gånger per år en bedömning av ledningssystemets effektivitet. - Vi har återkommande uppdatering av tillbud/olyckor och tillbudsrapporteringen har förbättrats och vi har varit utan någon arbetsplatsolycka sedan 17 månader. - Vi följer systemet kontinuerligt. Ledningens genomgång har vi var 3e månad. - Delvis har vi gjort detta genom att vi kör ett medarbetarindex varje år. - Detta gör vi årligen genom en analys över vår arbetsmiljö och med förbättrade värden och att åtgärder som vidtas ger effekt görs detta även löpande under året. - Detta gör vi internt genom våra interna revisioner och genom en årlig genomgång av ledningen. Externt utvärderas effekterna av våra revisorer. - Genom internrevision av samtliga delar i organisationen. - Vi har utvärderat detta och anser att detta är nödvändigt. Stödet kan bara bli bättre. Vi har bara börjat! - Positiva reaktioner och förväntningar från medarbetare. - Vi följer löpande olycksfall, sjukfrånvaro etc. men har traditionellt låga siffror. - Genom enkäter till kunder och personal. Löpande uppföljning på scorecard av årligen fastställda sk "mjuka mål". Interna och externa revisioner. - Vid ledningens genomgång. Dock är utvärderingen av effekterna inte tillfredsställande - nya metoder för att titta på detta ska tas fram. - Eftersom företaget endast innehar certifikat sedan drygt ett år är det fortfarande lite för tidigt att kunna sammanfatta resultatet. Klart är dock att all personal har blivit mera medveten om arbetsmiljön både sin egen och andras. Numera är det en naturlig del i verksamheten. 6 (14)

7 4. Vilka fördelar kan ni se med ert ledningssystem för arbetsmiljö? Bra kontroll av lagefterlevnad Minskat antal incidenter i arbetet Minskat antal olycksfall i arbetet Minskad sjukfrånvaro Bättre arbetsklimat Ökade insatser för friskvård Ökad produktivitet Lättare att rekrytera personal Annat Svar Annat, kommentarer - Ökat medvetande om arbetsmiljöfrågor hos såväl ledning som anställda. - Större förståelse och engagemang för arbetsmiljöfrågor inom företaget. - Ordning och reda i allt arbetsmiljöarbete. - Vi har bättre kontroll på vad som händer på företaget. - Fördel vid nya kundkontakter. På sikt en fördel vid rekrytering av personal. - Kraftig tillväxt utan några större växtverksproblem. - Personalen får "upp ögonen" för arbetsmiljön bättre än innan. - Samarbete har förbättrats, kunskaper om varandras kompetenser har blivit bättre, alla deltar aktivt för gemensamma mål. Kommentarer: - Ökad antal rapporterade incidenter/tillbud - men det beror på ökat fokus på frågorna - Miljö, kvalitet och arbetsmiljö samlat i ett verksamhetssystem som kan nås av alla via intranät. - Vi har från början en väldigt låg frånvaro och har inte kunnat märka av någon minskning. Vi ligger på i storleksordningen 1-2 frånvaro. - Vi har uppnått minskad sjukfrånvaro, men det är inte beroende på att vi är certifierade utan snarare att organisationen beslutat sig för att sätta mål inom området. Detta är snarare krav som kommer från ISO Minskad sjukfrånvaro kan ej härledas till ledningssystemet men det torde bidra. - Att systematiskt och strukturerat arbete med H&S frågorna som en naturlig del i alla led i verksamheten, alla tar sitt ansvar. - På sikt hoppas vi på minskad sjukfrånvaro. För övrigt innebär våra skriftliga rutiner att arbetsmiljöarbetet blir uthålligt och långsiktigt. - Vi har få olyckor i verksamheten -1 per år ca. Svårt att säga att det är pga. ledningssystemet.. - Mer struktur i arbetssättet minskar risken för skador (=Ökad säkerhet) - Bättre uppföljning av både skyddsrond, olycksfall samt tillbud. Vissa är utbildade i heta arbeten. - Förutsättning för försäljning. Ökat förtroende från personal och andra intressenter inom arbetsmiljö. - Ledningssystemet underlättar ev hantering av lagar, tillbud och incidenter men "minskar" ej antalet. Det gör ett systematiskt, strukturerat arbetsmiljöarbete enl AFS 21:1 7 (14)

8 Kan ni se några nackdelar/brister/svagheter med ert ledningssystem för arbetsmiljö? Ja Nej Ja Nej Kommentarer: - Svårt att få ledningssystemet som en naturlig del av arbetet. De flesta är inne sällan i systemet och har därför svårt att hitta när de väl letar efter något. - Ej internationellt känt ledningssystem, AFS 21:1. - Att det inte accepteras av arbetsmiljöverket. De är negativt inställda till certifiering enligt AFS 21:1. - Utvecklingen av arbetsmiljötänkandet kan stagnera när endast identifierade krav uppmärksammas. - Behöver i högre grad implementeras i den övergripande verksamhetsplaneringen. - Detta utvärderas kontinuerligt i och med våra interna revisioner, ledningens genomgång etc. - Generellt kan man säga att ett system inte är något värt om man inte har folket med sig.. - Kostnader i samband med revisioner. - Dåligt engagemang hos en del personal - Skyddsronden blir för omständlig i ett litet företag. - Svårt att hitta bra arbetsformer med riskbedömningar och ett system som är "rimligt" i förhållande till organisationen i övrigt. - Detta arbete tar förstås tid, som vi inte alltid känner att vi har. Arbetet och arbetssättet behöver förbättras/förnyas ständigt för att det ska kännas engagerande. - Upplever att många av våra AFS:ar är otydliga. Det är stora krav som ställs på medarbetare med personalansvar och näst intill omänskligt att någon, utöver sin normala profession skall kunna vara insatt i Arbetsmiljölagar, AFS:ar, Yttre miljö etc. - Svårt att hitta vettiga mål. - Alla inom organisationen är inte införstådda i systemet vilket leder till att vi inte når de effekter vi eftersträvar. - Ev svårt att samköra i ett ledningssystem för ISO 91, ISO 141, OHSAS 181 och SAM 21:1 - Inom branschen kan den omfattande dokumentationen ses som ett "arbetsmiljöproblem" men också som ett stöd för att få åtgärder genomförda. - Ibland kan det bli lite för mycket fokusering och relatering till lagar och andra krav. Det spontana förbättringsarbetet hamnar lite i bakvatten. Det kan naturligtvis hänga samman med att vi fortfarande är något "gröna". 8 (14)

9 6 6. Har arbetsmiljöcertifieringen gett er några marknadsfördelar? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Svårt att uttala sig om, men arbetsmiljö är troligtvis inte ett externt konkurrensmedel för oss i dagsläget. Nöjdare medarbetare ger nöjdare kunder, så på det sättet kan certifieringen gett oss marknadsfördelar. - Kunder har hittills inte efterfrågat certifierat arbetsmiljöarbete. Endast att man kan påvisa att man bedriver arbetsmiljöarbete. - Indirekt mycket bra. Dels internt att man får en bättre arbetsmiljö och ordning och reda kring dessa frågor. Det gör att människor trivs och presterar bättre. Dels är det en positiv image fråga. - För tidigt att säga ännu, det kommer nog att ge marknadsfördelar framöver. - Vi har hittills inte märkt att det skulle ge några sådana fördelar men det kan bli på sikt när fler får upp ögonen för detta. - Ja på entreprenad sidan. Då detta är ett stort krav i upphandlingar - Kan ej påvisas. - Vissa kunder kräver kvalitetscertifiering för att få lämna anbud. Vi tror att även arbetsmiljöcertifiering är viktig i kunddialogen. - Arbetar inom en bransch där tonvikt ligger på kvalitets- och miljöcertifiering i dagsläget. - Vår marknad innebär att vi ägs av vår regionala moderorganisation och våra produkter går inte ut på annan marknad. - Vet ej - Har varit positivt vid förfrågningar om ev. nya legoarbeten/kunder - Då detta är en del i vårt verksamhetssystem där miljö och kvalitet även ingår har detta varit ett sätt att möta ökade kundkrav från branschen - Flera och flera presumtiva kunder efterfrågar hur vårt eget arbetsmiljöarbete sköts. I ISO 91:2 finns en del "Verksamhetsmiljö" som självklart definieras på bättre sätt i AFS 21:1. - Inte som vi märkt. - Större benägenhet hos våra produktchefer att ta reda på (nya) arbetsmiljöregler som gäller vid kunders användning av vissa av våra produkter. - Potentiella kunder uppmärksammar vårt sätt att arbeta med personalfrågor. - Vi har nyligen certifierat ledningssystemet för arbetsmiljö varför vi ännu inte har utvärderat ev marknadsfördelar. - Vi levererar inte direkt till kund. Däremot ser vi det som good-will i den kommun som vi verkar. - Det är svårt att svara på, vi har ej gjort någon egentlig utvärdering bland våra kunder, det väcker dock alltid positiv uppmärksamhet och intresse. 9 (14)

10 Tror ni att arbetsmiljöcertifieringen kommer att vara viktig för er om fem år? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Ja. Konkurrensen inom industrin tenderar att bli allt starkare med ökade krav på produktivitet, dvs. minskade kostnader per artikel. - Medför att mindre antal personal får jobba mer. - Är då bra med certifiering eftersom "någon annan" kommer och kontrollerar arbetsklimatet. - Vi arbetar med totalkvalitet med helhetsgrepp på verksamheten där medarbetarfrågorna har en given plats. - Den processen skulle fortgå oavsett certifiering. - Certifieringen som sådan har endast betydelse i kommunikation med kunder och leverantörer. - Kontinuerlig uppföljning (internrevisioner och externa revisioner) - Har vi en hälsosam arbetsmiljö så har vi kvar vår personal som trivs och känner sig trygg. - Våra kunder kommer att kräva ett större engagemang vad gäller arbetsmiljö i framtiden. - Vi arbetar med hälsovård och vi skall vara föregångare även inom vår egen arbetsmiljö. - Inte certifiering mot AFS, men däremot mot OHSAS 181 där AFSen är en del av kraven (under elementet lagar och andra krav) - Jag tror att det kommer att utvecklas - Kan kanske komma ISO std inom detta området också? Vem vet? - Fortsatt fokus att upprätthålla systemet har betydelse även i en förlängning. - Certifieringen gör att man arbetar aktivt och driver arbetet. - Lagen finns redan. Certifieringen är ej avgörande. - Vi anser att arbetsmiljöarbetet är mycket viktigt för att hålla nere antalet incidenter och att ha en säker arbetsmiljö för alla. På vilket sätt? - Den största investeringen är ju personal och sköts den bra fungerar ju affärsverksamheten allt bättre. - Det systematiska arbetsmiljöarbetet är tungrott, och därför är certifieringen med externrevisioner som en motor ett bra och viktigt sätt att driva på arbetsmiljöarbetet. - Lagkraven ökar och personalens krav på arbetsmiljön ökar, att ligga steget före och ha koll på läget kommer att behövas mer och mer - Rekrytering. Låga frånvarokostnader. - Arbetsmiljö blir allt viktigare generellt och systemet hjälper till att strukturera upp arbetet. - Kraven kommer med alla sannolikhet att öka. (14)

11 - Minskad frånvaro och mindre olyckor/tillbud. Trivsammare arbetsplats och personal som mår bra i sitt arbete. - Vi är ett företag som sedan starten haft en årlig tillväxt på i genomsnitt 18 och med en arbetsmiljöcertifiering säkerställer vi även en utveckling för detta viktiga område. - Fortsatt systematiskt arbete med att minska sjukfrånvaro. Minska kostnader i och med förebyggande arbete för arbetsmiljön. - Rekrytera och behålla personal. Utbilda och informera personal systematiskt och effektivt. - Kraven ökar på att ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård med ledningssystem inbyggda i verksamheten. - Vi tror att våra uppdragsgivare kommer att vilja veta mer/kontrollera hur vi hanterar personalfrågorna hos våra medarbetare. - Då kraven i samhället höjs både internt inom företaget inom företagsledningen och bland personalen samt kunders krav. - På samma sätt som idag, för att ha koll på verksamheten och förebygga olyckor och ohälsa. - Det kommer säkert att stärka våra marknadspositioner framöver. - Trovärdighet inför kunderna - En förutsättning för en effektiv dialog med berörda intressenter inkl myndigheter. - Våra riskbedömningar fångar mycket bättre upp de psykiska och psykosociala risterna. - Kraven och lagarna ökar för varje år. Vi är väl förberedda på ev skärpningar av arbetsmiljölagstiftningen. Fokus på sjukfrånvaron och därmed förebyggande åtgärder. - Då tror jag att vårt arbetssätt har satt sig så mycket i organisationen att certifikatet inte är så viktigt. - Personalen och dess kompetens kommer att öka i betydelse för framgångsrika företag och därmed även arbetsmiljön som helhet. - AFS 1992:6 - AFS 1996:6-22:1. Föreskriften skall följas. - Säkerställer att vi upprätthåller bra rutiner och fortsätter förbättra. - Optimering av våra arbetsmiljöresurser. Fördelar vid rekrytering. - Mål inom koncernen att det skall vara noll personskador som medför sjukfrånvaro. - Ett ökat lag och föreskriftssamarbete inom EU (tex buller, miljö, RoHS direktiv). Kan vi på ett dokumenterat sätt visa att vi följer arbetsmarknadens regler är det en konkurrensfördel. 11 (14)

12 Hur bedömer ni att det certifieringsorgan ni valt utför sina tjänster? Graderat svar; 1-4 Revisorerna är kompetenta Revisionerna bidrar till att vi blir bättre Vi är nöjda med vårt certifieringsorgan Kommentarer: - Vi har bedrivit en ömsesidig utveckling för att få en bra förståelse för verksamhetsmålen så att certifieringsorganet kan hjälpa oss i rätt riktning. Utan den kunskapen och utvecklingen hade certifikaten varit ute! - Revisorerna lämnar råd, ex-vis hur man löst problem på andra ställen. - Mycket bra! Kommer med synpunkter både positiva och negativa. - För svaga inom arbetsmiljöfrågorna, kan mer standarden generellt. - Vi är nöjde med certifieringsorganet. Antal revisorer som kan revidera är dock för få och vi har haft svårt att välja eller byta revisor. - Certifieringsorganet ställer för höga krav utan att medverka till hur man bäst löser vissa frågor vilket är en svaghet. - Vi fick ett antal handfasta goda råd om förbättringar som går att genomföra. 12 (14)

13 9. Förbättringsförslag och övriga kommentarer: Att SWEDAC, Arbetsmiljöverket och LO i framtiden accepterar och aktivt förespråkar en internationell arbetsmiljöstandard. Vi hade ett problem inför certifieringen och det gällde personalens medbestämmande. Vi är inte 5 anställda på arbetsstället och behöver därför inte ha skyddskommitté. Men för att öka medbestämmandet tyckte vi att det kunde vara en god idé att ändå starta med skyddskommitté. Innan vi gjorde det ville vi dock veta mer om vad det innebär; vilken insyn skulle t.ex. skyddskommittén ha i enskilda personers rehab etc. (känsligt när man är få!) och vi hade ett antal frågor. Då visade det sig att det faktiskt inte fanns någon som kunde svara på dem - vi hittade inte någon i hela "arbetsmiljösverige" som kunde ge svar. Även om långsiktiga fördelar uppnås är certifiering en dyrbar och tidskrävande process. Ekonomisk stöd för certifieringsarbete skulle innebära att fler företag certifierade sig. Att arbetsmiljöverket blir bättre informerade och utbildade vad en certifiering innebär. Jag tycker att det vore bättre om man certifierade sig mot OHSAS 181 istället för AFS 21:1 som ju är en föreskrift som vi i vilket fall som helst måste leva upp till. Principen för kravformuleringen i OHSAS stämmer bättre överens med ISO 91 och framförallt med ISO 141 och det vore därför mer logiskt att bygga ett integrerat ledningssystem med utgångspunkt från dessa tre standarder och inte utifrån AFS 21:1 Vi är nöjda och vårt företag har ordning och reda på och i arbetsmiljöarbetet. Mer fokus på små företag med 2 anställda. Sjukfrånvaron är mycket låg och friheten för medarbetarna är stort med flextid och möjligheter till en bra arbetstid med korta fredagar. Företag som är Arbetsmiljöcertifierade borde premieras på något sätt ex lägre arbetsgivaravgift. I så fall hade betydligt fler företag varit det och även haft fokus på detta område. Genom en certifiering grundläggs också en lagefterlevnad som är svår att nå utan denna - åtminstone för företag utan större personalavdelningar, dvs alla SMEs. Av vårt företags fyra huvudmål är arbetsmiljö ett. Förbättringsförslag att SWEDAC följer upp hur certifieringsorganen arbetar med arbetmiljöledningssystem. Förenkla skyddsronden Riktlinjer om hur man följer upp arbetsmiljöarbetet. Förenkla där så är möjligt utan att brista i lagkrav för små och medelstora företag i själva arbetsmiljöarbetet som till sist är viktigast att ge konkret resultat. Försök att få en bättre överensstämmelse med ISO 91 och OHSAS 181 Bättre beskrivning i AFS 21:1s råd om vad som bör beaktas vid riskbedömningar. Möjlighet att certifiera sig enligt OHSAS 181 Att certifiera sig mot AFS 21:1 fungerar idag, men i framtiden kommer detta inte räcka. Vi ser att en arbetsmiljöcertifiering i framtiden borde vara mot en ISO standard. Tydligare kravnivåer (tex genom exempel på godkända/underkända dokument i ett system). 13 (14)

14 Valt certifieringsorgan Antal svar Certifieringsorgan 14 (14)

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL Revisionsrapport 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING/BAKGRUND... 4 3 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING... 4 4 REVISIONSKRITERIER...

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Stratsysdagarna Seminariepass 4D 13:15-14:00 Ida Kronberg Agenda Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete - Varför? - Mer än bara ett lagkrav Kommunexempel Borås

Läs mer

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011. [Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Första upplagan Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöverket 2004 Text: Carin Frostberg, Organisatoriska och medicinska

Läs mer

Vägledning för OHSAS 18001 ledningssystem för hälsa och säkerhet

Vägledning för OHSAS 18001 ledningssystem för hälsa och säkerhet Vägledning för OHSAS 18001 ledningssystem för hälsa och säkerhet Denna guide förklarar vad standarden OHSAS 18001 innebär, när du ska införa ledningssystem för arbetsmiljö. Hör av dig till oss om du har

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer (läs

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Arbeta rätt & lönsamt! - enkelt med IT-stöd från Idea Idea VerksamhetsLedning Ett IT-system för att genomföra och administrera arbetsmiljörehab- och säkerhetsarbetet.

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer