Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1"

Transkript

1 Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 21:1 Bakgrund SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är tillsynsmyndighet över de certifieringsorgan som är ackrediterade för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö. Vi håller nu på att se över krav och riktlinjer för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö. Det har varit angeläget för oss att i detta arbete väga in certifierade företags erfarenheter och allmänna reflektioner kring nyttan och mervärdet av att certifiera sin verksamhet. SWEDAC har i samverkan med SWEDAC:s tekniska sektorskommité för arbetsmiljö utarbetat en enkät. Huvudsyftet med enkäten har varit att utvärdera om certifiering av arbetsmiljö leder till förbättrad arbetsmiljö samt om företagen är nöjda med sina system och sina certifieringsorgan. Följande personer/organisationer deltar i SWEDAC:s tekniska sektorskommitté för arbetsmiljö: LO Sven Bergström SIF Börje Sjöholm SIF Hans Björk (suppleant) Mekaniska Verkstäders Riksförbund Lars Svedje SINF miljö & kvalitet Lennart Piper Föreningen Svensk Företagshälsovård Lars Bohlin Föreningen Svensk Företagshälsovård Kaj Mårtensson (suppleant) Arbetsmiljöverket Aila Määttä Svenskt Näringsliv Anita Odefalk SWETIC Per Davidsson SWEDAC Peter Kronvall SWEDAC Camilla Landén De flesta frågorna har formulerats med svarsalternativ i en skala 1 4 där 1 = stämmer inte och 4 = stämmer fullt ut. Enkäten har skickats till samtliga företag som certifierats mot AFS 21:1 under SWEDAC:s ackreditering. För att förbättra svarsfrekvensen gick utskicket via mail till certifieringsorganens kontaktpersoner. 56 av 12 företag har besvarat enkäten. Bortfallet får betraktas som högt. Siffrorna bör därför tolkas med viss försiktighet. Svaren har behandlats konfidentiellt som utlovat, sammanställts och bearbetats av Hilde Schouenborg i Excel och redovisas här i tabellform. De kommentarer som lämnats har listats under varje fråga. 1 (14)

2 Sammanfattning av resultatet Av de 56 företag som besvarat enkäten har 75 angett bättre kontroll av verksamheten som skäl till att man låtit certifiera sin verksamhet. Av svaren framgår att hela 85 av företagen anser att man efter det att ledningssystemet infördes och certifierades har mycket bättre kontroll av sin verksamhet Hälften av företagen anser att AFS 21:1 varit ett relativt gott stöd I arbetet med att utveckla ledningssystemet. Av de kommentarer som lämnats framgår att många skulle vilja använda OHSAS 181 som kravdokument istället då den bättre harmoniserar med övriga ledningssystemstandarder som ISO 91 och ISO 141. Vidare anser 38 företag att certifieringen lett till att arbetsklimatet har blivit bättre då man satt ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna. 22 företag menar att insatserna för friskvård ökat och ca 16 företag har märkt att sjukfrånvaron och antalet incidenter på arbetsplatsen minskat Endast hälften av företagen svarar att de sett några marknadsfördelar till följd av sin certifiering men så gott som samtliga tror att det på sikt kommer att löna sig att satsa på arbetsmiljön. Enkäten visar också att ca 9 av de certifierade företagen är mycket nöjda eller nöjda med de certifieringsorgan som utfört certifieringarna och att man anser att revisorerna är kompetenta. 8 av företagen anser att revisionerna leder företagen framåt i arbetsmiljöarbetet. SWEDAC ser svaren som positiva signaler om att arbetsmiljöcertifiering är ett framtidsområde och kommer att ta hänsyn till de kommentarer som lämnats i det fortsatta tillsynsarbetet. Vi tackar samtliga företag som medverkat i denna enkätstudie samt vår tekniska sektorskommitte för arbetsmiljö för deras råd och stöd i arbetet Camilla Landén 2 (14)

3 1. Vilken/vilka faktorer låg bakom ert beslut att låta certifiera er organisation mot AFS 21:1? Kundkrav Bättre kontroll av verksamheten Annat Svar Annat ; kommentarer: - I vår moderkoncern som vi slutgiltigt rapporterar till är arbetsmiljö/skadestatistik nr 2 på dagordningen efter resultatet. - Tidigare hade vi satsat på yttre miljöcertifiering. Stort tryck från medarbetarna att satsa även på arbetsmiljön. - Vi är certifierade i miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Fördel med ett verksamhetssystem på intranät som inbegriper alla områden. - Vi uppfyllde redan kraven, ledningssystemet har vi byggt upp för ISO och AFS 21:1 är ju ett lagkrav, så vi tyckte att vi lika gärna kunde certifiera oss - Som vi såg det ett bra sätt att få kontroll över hela verksamheten och få en struktur på förbättringsarbetet. - För att på ett systematiskt sätt kunna svara upp mot de arbetsmiljökrav som ställs på en arbetsgivare. - Då vi inte hade något systematiskt arbetsmiljöarbete då detta kom på tal tyckte vi att vi lika gärna kunde integrera arbetsmiljöarbetet i vårt ledningssystem för kvalitet och miljö - Intresse för frågan - En önskan att systematiskt förbättra arbetsmiljön. - Vi ser det positivt att även vara certifierade mot en standard (i första hand OHSAS 181, som då innehåller AFS 21:1) som riktar sig mot arbetsmiljöfrågorna i verksamheten. - På så sätt så har vi samma krav på arbetsmiljösystemet som vi har för kvalitets- och miljösystemet. - Egentligen ville vi bara ha certifiering enligt OHSAS 181, men då detta kom med på köpet så tycket vi att det var ok. - Vi önskade säkerställa en bra och utvecklande arbetsmiljö samt bli en attraktiv och framåtskridande arbetsgivare. - Att integrera miljöledningssystemet med arbetsmiljö. Hör ihop i många avseenden och ger ett helhetstänkande. - Det fanns kundkrav på ISO 91 samt 141 och tog vi med AFS 21:1 på en gång. 3 (14)

4 - Eftersom vi själva arbetar med att stödja kunderna i deras arbetsmiljöarbete, ansåg vi att vi borde agera som vi lär. - Vi fick ett erbjudande om trippelcertifering. - Frisk och motiverad personal genom den satsning på arbetsmiljö som certifieringen visar på samt attraktivt företag för ny personal. - Arbeta på ett systematiskt sätt för att personalen och därmed företaget skall må bra. Även lättare att rekrytera nya medarbetare. - För bättre uppföljning av arbetsmiljön som vi tycker är mycket viktig inom vår bransch. Bättre samarbete samt ordning och reda. Riskanalyser genomfördes samt utbildning av personal i första hjälpen och hjärt-lungräddning samt brandutbildning. - Självklarhet för vår verksamhet. Alltså: städa framför egen dörr. - Har OHSAS 181:99 - Koncernen ser certifiering mot OHSAS 181 som mycket viktig. Eftersom vi redan har lagkrav i Sverige såg vi ingen anledning att inte även certifiera oss även mot AFSen. - Det fanns inget uttalat kundkrav, men vi ansåg att det skulle bidra till en ökad kundtillfredsställelse. 4 (14)

5 2. Har AFS 21:1, inkl råd, varit ett bra stöd vid uppbyggnad av ledningssystemet? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Arbetsmiljöverkets föreskrifter är generellt sett alldeles för luddiga. AFS 21:1 ger ett stöd för strukturen på arbetet men innehållet skapade vi själva - Hade ledningssystem (ISO 91 och 141) sedan tidigare och integrerade AFS efteråt. - Stödet för att bygga ledningssystemet har vi haft av standarden OHSAS Då vi arbetat länge med standarder för ledningssystem så har kraven i AFS 21:1 naturligt "fallit in" i dessa. De flesta av våra fabriker har implementerat OHSAS 181 samt att vi har koncernkrav inom H&S området. - Den är bra tillsammans med andra skrifter som kan beställas från Arbetsmiljöverket. - Vårt system är uppbyggt enligt ISO 141, vilket ger en bättre struktur på systemet. När vi införde arbetsmiljöledningssystemet fanns inte AFS 21:1 utan gällande föreskrift var AFS 1996:6. - Arbetet skedde tillsammans med konsult. - Vi hade tidigare infört systemet och behövde inte använda oss av föreskriften i så stor utsträckning därmed bedömer jag inte om det är ett bra stöd eller inte. - Våra kunskaper i att processa fram verksamhetsstöd i en organisation har växt fram under åren i kombination med ISO 91:1994 och 2. - OHSAS 181 hade varit att föredra eftersom den är uppbyggd på liknande sätt som ISO 91 och Vi har haft samma konsult som hjälpt oss med de andra certifieringarna. - Mycket bra i planerandet av HR-arbetet. - Ledningssystemet fanns redan och arbetsmiljöarbetet byggdes upp redan i samband med internkontrollen. 5 (14)

6 3. Har ni utvärderat effekterna av ert ledningssystem för arbetsmiljö? Ja Nej Kommentarer: - Vi utvärderar kontinuerligt i interna revisioner hur SAM följs - Vi ser tydliga effekter, som ökad trivsel, sänkt sjukfrånvaro. Även en klart bättre struktur och kontroll över arbetsmiljöfrågorna. - Konkretare handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder, förebyggande sjukfrånvaro, snabbare insatser vid rehabilitering etc. - Vi har fått en mycket bättre struktur på arbetet med att få till förbättringar inom arbetsmiljöområdet. - Vi har blivit bättre på att uppfylla de krav som finns i föreskriften. Vårt integrerade ledningssystem upptar även mål inom arbetsmiljöområdet. - Ja både via våra övervakningar och mätningar samt revisioner och från synpunkter från våra kunder. - Genom uppföljning av mål och handlingsprogram - Ledningens genomgång genomför två gånger per år en bedömning av ledningssystemets effektivitet. - Vi har återkommande uppdatering av tillbud/olyckor och tillbudsrapporteringen har förbättrats och vi har varit utan någon arbetsplatsolycka sedan 17 månader. - Vi följer systemet kontinuerligt. Ledningens genomgång har vi var 3e månad. - Delvis har vi gjort detta genom att vi kör ett medarbetarindex varje år. - Detta gör vi årligen genom en analys över vår arbetsmiljö och med förbättrade värden och att åtgärder som vidtas ger effekt görs detta även löpande under året. - Detta gör vi internt genom våra interna revisioner och genom en årlig genomgång av ledningen. Externt utvärderas effekterna av våra revisorer. - Genom internrevision av samtliga delar i organisationen. - Vi har utvärderat detta och anser att detta är nödvändigt. Stödet kan bara bli bättre. Vi har bara börjat! - Positiva reaktioner och förväntningar från medarbetare. - Vi följer löpande olycksfall, sjukfrånvaro etc. men har traditionellt låga siffror. - Genom enkäter till kunder och personal. Löpande uppföljning på scorecard av årligen fastställda sk "mjuka mål". Interna och externa revisioner. - Vid ledningens genomgång. Dock är utvärderingen av effekterna inte tillfredsställande - nya metoder för att titta på detta ska tas fram. - Eftersom företaget endast innehar certifikat sedan drygt ett år är det fortfarande lite för tidigt att kunna sammanfatta resultatet. Klart är dock att all personal har blivit mera medveten om arbetsmiljön både sin egen och andras. Numera är det en naturlig del i verksamheten. 6 (14)

7 4. Vilka fördelar kan ni se med ert ledningssystem för arbetsmiljö? Bra kontroll av lagefterlevnad Minskat antal incidenter i arbetet Minskat antal olycksfall i arbetet Minskad sjukfrånvaro Bättre arbetsklimat Ökade insatser för friskvård Ökad produktivitet Lättare att rekrytera personal Annat Svar Annat, kommentarer - Ökat medvetande om arbetsmiljöfrågor hos såväl ledning som anställda. - Större förståelse och engagemang för arbetsmiljöfrågor inom företaget. - Ordning och reda i allt arbetsmiljöarbete. - Vi har bättre kontroll på vad som händer på företaget. - Fördel vid nya kundkontakter. På sikt en fördel vid rekrytering av personal. - Kraftig tillväxt utan några större växtverksproblem. - Personalen får "upp ögonen" för arbetsmiljön bättre än innan. - Samarbete har förbättrats, kunskaper om varandras kompetenser har blivit bättre, alla deltar aktivt för gemensamma mål. Kommentarer: - Ökad antal rapporterade incidenter/tillbud - men det beror på ökat fokus på frågorna - Miljö, kvalitet och arbetsmiljö samlat i ett verksamhetssystem som kan nås av alla via intranät. - Vi har från början en väldigt låg frånvaro och har inte kunnat märka av någon minskning. Vi ligger på i storleksordningen 1-2 frånvaro. - Vi har uppnått minskad sjukfrånvaro, men det är inte beroende på att vi är certifierade utan snarare att organisationen beslutat sig för att sätta mål inom området. Detta är snarare krav som kommer från ISO Minskad sjukfrånvaro kan ej härledas till ledningssystemet men det torde bidra. - Att systematiskt och strukturerat arbete med H&S frågorna som en naturlig del i alla led i verksamheten, alla tar sitt ansvar. - På sikt hoppas vi på minskad sjukfrånvaro. För övrigt innebär våra skriftliga rutiner att arbetsmiljöarbetet blir uthålligt och långsiktigt. - Vi har få olyckor i verksamheten -1 per år ca. Svårt att säga att det är pga. ledningssystemet.. - Mer struktur i arbetssättet minskar risken för skador (=Ökad säkerhet) - Bättre uppföljning av både skyddsrond, olycksfall samt tillbud. Vissa är utbildade i heta arbeten. - Förutsättning för försäljning. Ökat förtroende från personal och andra intressenter inom arbetsmiljö. - Ledningssystemet underlättar ev hantering av lagar, tillbud och incidenter men "minskar" ej antalet. Det gör ett systematiskt, strukturerat arbetsmiljöarbete enl AFS 21:1 7 (14)

8 Kan ni se några nackdelar/brister/svagheter med ert ledningssystem för arbetsmiljö? Ja Nej Ja Nej Kommentarer: - Svårt att få ledningssystemet som en naturlig del av arbetet. De flesta är inne sällan i systemet och har därför svårt att hitta när de väl letar efter något. - Ej internationellt känt ledningssystem, AFS 21:1. - Att det inte accepteras av arbetsmiljöverket. De är negativt inställda till certifiering enligt AFS 21:1. - Utvecklingen av arbetsmiljötänkandet kan stagnera när endast identifierade krav uppmärksammas. - Behöver i högre grad implementeras i den övergripande verksamhetsplaneringen. - Detta utvärderas kontinuerligt i och med våra interna revisioner, ledningens genomgång etc. - Generellt kan man säga att ett system inte är något värt om man inte har folket med sig.. - Kostnader i samband med revisioner. - Dåligt engagemang hos en del personal - Skyddsronden blir för omständlig i ett litet företag. - Svårt att hitta bra arbetsformer med riskbedömningar och ett system som är "rimligt" i förhållande till organisationen i övrigt. - Detta arbete tar förstås tid, som vi inte alltid känner att vi har. Arbetet och arbetssättet behöver förbättras/förnyas ständigt för att det ska kännas engagerande. - Upplever att många av våra AFS:ar är otydliga. Det är stora krav som ställs på medarbetare med personalansvar och näst intill omänskligt att någon, utöver sin normala profession skall kunna vara insatt i Arbetsmiljölagar, AFS:ar, Yttre miljö etc. - Svårt att hitta vettiga mål. - Alla inom organisationen är inte införstådda i systemet vilket leder till att vi inte når de effekter vi eftersträvar. - Ev svårt att samköra i ett ledningssystem för ISO 91, ISO 141, OHSAS 181 och SAM 21:1 - Inom branschen kan den omfattande dokumentationen ses som ett "arbetsmiljöproblem" men också som ett stöd för att få åtgärder genomförda. - Ibland kan det bli lite för mycket fokusering och relatering till lagar och andra krav. Det spontana förbättringsarbetet hamnar lite i bakvatten. Det kan naturligtvis hänga samman med att vi fortfarande är något "gröna". 8 (14)

9 6 6. Har arbetsmiljöcertifieringen gett er några marknadsfördelar? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Svårt att uttala sig om, men arbetsmiljö är troligtvis inte ett externt konkurrensmedel för oss i dagsläget. Nöjdare medarbetare ger nöjdare kunder, så på det sättet kan certifieringen gett oss marknadsfördelar. - Kunder har hittills inte efterfrågat certifierat arbetsmiljöarbete. Endast att man kan påvisa att man bedriver arbetsmiljöarbete. - Indirekt mycket bra. Dels internt att man får en bättre arbetsmiljö och ordning och reda kring dessa frågor. Det gör att människor trivs och presterar bättre. Dels är det en positiv image fråga. - För tidigt att säga ännu, det kommer nog att ge marknadsfördelar framöver. - Vi har hittills inte märkt att det skulle ge några sådana fördelar men det kan bli på sikt när fler får upp ögonen för detta. - Ja på entreprenad sidan. Då detta är ett stort krav i upphandlingar - Kan ej påvisas. - Vissa kunder kräver kvalitetscertifiering för att få lämna anbud. Vi tror att även arbetsmiljöcertifiering är viktig i kunddialogen. - Arbetar inom en bransch där tonvikt ligger på kvalitets- och miljöcertifiering i dagsläget. - Vår marknad innebär att vi ägs av vår regionala moderorganisation och våra produkter går inte ut på annan marknad. - Vet ej - Har varit positivt vid förfrågningar om ev. nya legoarbeten/kunder - Då detta är en del i vårt verksamhetssystem där miljö och kvalitet även ingår har detta varit ett sätt att möta ökade kundkrav från branschen - Flera och flera presumtiva kunder efterfrågar hur vårt eget arbetsmiljöarbete sköts. I ISO 91:2 finns en del "Verksamhetsmiljö" som självklart definieras på bättre sätt i AFS 21:1. - Inte som vi märkt. - Större benägenhet hos våra produktchefer att ta reda på (nya) arbetsmiljöregler som gäller vid kunders användning av vissa av våra produkter. - Potentiella kunder uppmärksammar vårt sätt att arbeta med personalfrågor. - Vi har nyligen certifierat ledningssystemet för arbetsmiljö varför vi ännu inte har utvärderat ev marknadsfördelar. - Vi levererar inte direkt till kund. Däremot ser vi det som good-will i den kommun som vi verkar. - Det är svårt att svara på, vi har ej gjort någon egentlig utvärdering bland våra kunder, det väcker dock alltid positiv uppmärksamhet och intresse. 9 (14)

10 Tror ni att arbetsmiljöcertifieringen kommer att vara viktig för er om fem år? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Ja. Konkurrensen inom industrin tenderar att bli allt starkare med ökade krav på produktivitet, dvs. minskade kostnader per artikel. - Medför att mindre antal personal får jobba mer. - Är då bra med certifiering eftersom "någon annan" kommer och kontrollerar arbetsklimatet. - Vi arbetar med totalkvalitet med helhetsgrepp på verksamheten där medarbetarfrågorna har en given plats. - Den processen skulle fortgå oavsett certifiering. - Certifieringen som sådan har endast betydelse i kommunikation med kunder och leverantörer. - Kontinuerlig uppföljning (internrevisioner och externa revisioner) - Har vi en hälsosam arbetsmiljö så har vi kvar vår personal som trivs och känner sig trygg. - Våra kunder kommer att kräva ett större engagemang vad gäller arbetsmiljö i framtiden. - Vi arbetar med hälsovård och vi skall vara föregångare även inom vår egen arbetsmiljö. - Inte certifiering mot AFS, men däremot mot OHSAS 181 där AFSen är en del av kraven (under elementet lagar och andra krav) - Jag tror att det kommer att utvecklas - Kan kanske komma ISO std inom detta området också? Vem vet? - Fortsatt fokus att upprätthålla systemet har betydelse även i en förlängning. - Certifieringen gör att man arbetar aktivt och driver arbetet. - Lagen finns redan. Certifieringen är ej avgörande. - Vi anser att arbetsmiljöarbetet är mycket viktigt för att hålla nere antalet incidenter och att ha en säker arbetsmiljö för alla. På vilket sätt? - Den största investeringen är ju personal och sköts den bra fungerar ju affärsverksamheten allt bättre. - Det systematiska arbetsmiljöarbetet är tungrott, och därför är certifieringen med externrevisioner som en motor ett bra och viktigt sätt att driva på arbetsmiljöarbetet. - Lagkraven ökar och personalens krav på arbetsmiljön ökar, att ligga steget före och ha koll på läget kommer att behövas mer och mer - Rekrytering. Låga frånvarokostnader. - Arbetsmiljö blir allt viktigare generellt och systemet hjälper till att strukturera upp arbetet. - Kraven kommer med alla sannolikhet att öka. (14)

11 - Minskad frånvaro och mindre olyckor/tillbud. Trivsammare arbetsplats och personal som mår bra i sitt arbete. - Vi är ett företag som sedan starten haft en årlig tillväxt på i genomsnitt 18 och med en arbetsmiljöcertifiering säkerställer vi även en utveckling för detta viktiga område. - Fortsatt systematiskt arbete med att minska sjukfrånvaro. Minska kostnader i och med förebyggande arbete för arbetsmiljön. - Rekrytera och behålla personal. Utbilda och informera personal systematiskt och effektivt. - Kraven ökar på att ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård med ledningssystem inbyggda i verksamheten. - Vi tror att våra uppdragsgivare kommer att vilja veta mer/kontrollera hur vi hanterar personalfrågorna hos våra medarbetare. - Då kraven i samhället höjs både internt inom företaget inom företagsledningen och bland personalen samt kunders krav. - På samma sätt som idag, för att ha koll på verksamheten och förebygga olyckor och ohälsa. - Det kommer säkert att stärka våra marknadspositioner framöver. - Trovärdighet inför kunderna - En förutsättning för en effektiv dialog med berörda intressenter inkl myndigheter. - Våra riskbedömningar fångar mycket bättre upp de psykiska och psykosociala risterna. - Kraven och lagarna ökar för varje år. Vi är väl förberedda på ev skärpningar av arbetsmiljölagstiftningen. Fokus på sjukfrånvaron och därmed förebyggande åtgärder. - Då tror jag att vårt arbetssätt har satt sig så mycket i organisationen att certifikatet inte är så viktigt. - Personalen och dess kompetens kommer att öka i betydelse för framgångsrika företag och därmed även arbetsmiljön som helhet. - AFS 1992:6 - AFS 1996:6-22:1. Föreskriften skall följas. - Säkerställer att vi upprätthåller bra rutiner och fortsätter förbättra. - Optimering av våra arbetsmiljöresurser. Fördelar vid rekrytering. - Mål inom koncernen att det skall vara noll personskador som medför sjukfrånvaro. - Ett ökat lag och föreskriftssamarbete inom EU (tex buller, miljö, RoHS direktiv). Kan vi på ett dokumenterat sätt visa att vi följer arbetsmarknadens regler är det en konkurrensfördel. 11 (14)

12 Hur bedömer ni att det certifieringsorgan ni valt utför sina tjänster? Graderat svar; 1-4 Revisorerna är kompetenta Revisionerna bidrar till att vi blir bättre Vi är nöjda med vårt certifieringsorgan Kommentarer: - Vi har bedrivit en ömsesidig utveckling för att få en bra förståelse för verksamhetsmålen så att certifieringsorganet kan hjälpa oss i rätt riktning. Utan den kunskapen och utvecklingen hade certifikaten varit ute! - Revisorerna lämnar råd, ex-vis hur man löst problem på andra ställen. - Mycket bra! Kommer med synpunkter både positiva och negativa. - För svaga inom arbetsmiljöfrågorna, kan mer standarden generellt. - Vi är nöjde med certifieringsorganet. Antal revisorer som kan revidera är dock för få och vi har haft svårt att välja eller byta revisor. - Certifieringsorganet ställer för höga krav utan att medverka till hur man bäst löser vissa frågor vilket är en svaghet. - Vi fick ett antal handfasta goda råd om förbättringar som går att genomföra. 12 (14)

13 9. Förbättringsförslag och övriga kommentarer: Att SWEDAC, Arbetsmiljöverket och LO i framtiden accepterar och aktivt förespråkar en internationell arbetsmiljöstandard. Vi hade ett problem inför certifieringen och det gällde personalens medbestämmande. Vi är inte 5 anställda på arbetsstället och behöver därför inte ha skyddskommitté. Men för att öka medbestämmandet tyckte vi att det kunde vara en god idé att ändå starta med skyddskommitté. Innan vi gjorde det ville vi dock veta mer om vad det innebär; vilken insyn skulle t.ex. skyddskommittén ha i enskilda personers rehab etc. (känsligt när man är få!) och vi hade ett antal frågor. Då visade det sig att det faktiskt inte fanns någon som kunde svara på dem - vi hittade inte någon i hela "arbetsmiljösverige" som kunde ge svar. Även om långsiktiga fördelar uppnås är certifiering en dyrbar och tidskrävande process. Ekonomisk stöd för certifieringsarbete skulle innebära att fler företag certifierade sig. Att arbetsmiljöverket blir bättre informerade och utbildade vad en certifiering innebär. Jag tycker att det vore bättre om man certifierade sig mot OHSAS 181 istället för AFS 21:1 som ju är en föreskrift som vi i vilket fall som helst måste leva upp till. Principen för kravformuleringen i OHSAS stämmer bättre överens med ISO 91 och framförallt med ISO 141 och det vore därför mer logiskt att bygga ett integrerat ledningssystem med utgångspunkt från dessa tre standarder och inte utifrån AFS 21:1 Vi är nöjda och vårt företag har ordning och reda på och i arbetsmiljöarbetet. Mer fokus på små företag med 2 anställda. Sjukfrånvaron är mycket låg och friheten för medarbetarna är stort med flextid och möjligheter till en bra arbetstid med korta fredagar. Företag som är Arbetsmiljöcertifierade borde premieras på något sätt ex lägre arbetsgivaravgift. I så fall hade betydligt fler företag varit det och även haft fokus på detta område. Genom en certifiering grundläggs också en lagefterlevnad som är svår att nå utan denna - åtminstone för företag utan större personalavdelningar, dvs alla SMEs. Av vårt företags fyra huvudmål är arbetsmiljö ett. Förbättringsförslag att SWEDAC följer upp hur certifieringsorganen arbetar med arbetmiljöledningssystem. Förenkla skyddsronden Riktlinjer om hur man följer upp arbetsmiljöarbetet. Förenkla där så är möjligt utan att brista i lagkrav för små och medelstora företag i själva arbetsmiljöarbetet som till sist är viktigast att ge konkret resultat. Försök att få en bättre överensstämmelse med ISO 91 och OHSAS 181 Bättre beskrivning i AFS 21:1s råd om vad som bör beaktas vid riskbedömningar. Möjlighet att certifiera sig enligt OHSAS 181 Att certifiera sig mot AFS 21:1 fungerar idag, men i framtiden kommer detta inte räcka. Vi ser att en arbetsmiljöcertifiering i framtiden borde vara mot en ISO standard. Tydligare kravnivåer (tex genom exempel på godkända/underkända dokument i ett system). 13 (14)

14 Valt certifieringsorgan Antal svar Certifieringsorgan 14 (14)

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Stratsysdagarna Seminariepass 4D 13:15-14:00 Ida Kronberg Agenda Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete - Varför? - Mer än bara ett lagkrav Kommunexempel Borås

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Vägledning för OHSAS 18001 ledningssystem för hälsa och säkerhet

Vägledning för OHSAS 18001 ledningssystem för hälsa och säkerhet Vägledning för OHSAS 18001 ledningssystem för hälsa och säkerhet Denna guide förklarar vad standarden OHSAS 18001 innebär, när du ska införa ledningssystem för arbetsmiljö. Hör av dig till oss om du har

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Arbeta rätt & lönsamt! - enkelt med IT-stöd från Idea Idea VerksamhetsLedning Ett IT-system för att genomföra och administrera arbetsmiljörehab- och säkerhetsarbetet.

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10 ATIVA-Kunskap Produktinformation Sidan 1 av 10 Allmänt om ATIVA-Kunskap ATIVA Development AB ATIVA-Kunskap är samlingsnamnet för ett antal kunskapsmoduler som stöder arbetet inom kvalitet och miljö. Dessa

Läs mer

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Maj 2015 Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 6 3. Bedömning och rekommendationer 13 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Tjänsteskrivelse 2015-06-02 BUN 2015.0323 Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sammanställning av remissvar delprojektdirektiv

Sammanställning av remissvar delprojektdirektiv Sammanställning av remissvar delprojektdirektiv Synpunkter på generella skrivningar i delprojektdirektiven Överlag mycket ambitiösa planer, men vi behöver nog ha ett pragmatiskt förhållningssätt till detta.

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Metodval. Riskanalys enligt SAM. Elmia 2008 AM21 Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. Föredragshållaren 1

Metodval. Riskanalys enligt SAM. Elmia 2008 AM21 Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. Föredragshållaren 1 Varför ska vi göra riskbedömningar? Alla tjänar på att personalen är i arbete, är frisk och mår bra. Hans Strömberg Arbetsmiljöinspektör Riskbedömning är en grundläggande förutsättning för att det Systematiska

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-11-26 IRV 2014/25965 1 (11) Enheten för region väst Pia Hurtig, 010-730 98 09 Mölndals kommun Skolförvaltningen 431 82 MÖLNDAL Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1363 Arbetsställe Skolförvaltningen

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Att införa och arbeta med miljöledningssystem

Att införa och arbeta med miljöledningssystem Att införa och arbeta med miljöledningssystem Lennart Piper Verksamhetsledare Svensk Industriförening - Sinf IPP-dialog VII om standardisering Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm Vad är en kravstandard?

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer