Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 2001:1"

Transkript

1 Sammanställning av svar på SWEDAC:s enkät riktad till företag som certifierats mot AFS 21:1 Bakgrund SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är tillsynsmyndighet över de certifieringsorgan som är ackrediterade för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö. Vi håller nu på att se över krav och riktlinjer för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö. Det har varit angeläget för oss att i detta arbete väga in certifierade företags erfarenheter och allmänna reflektioner kring nyttan och mervärdet av att certifiera sin verksamhet. SWEDAC har i samverkan med SWEDAC:s tekniska sektorskommité för arbetsmiljö utarbetat en enkät. Huvudsyftet med enkäten har varit att utvärdera om certifiering av arbetsmiljö leder till förbättrad arbetsmiljö samt om företagen är nöjda med sina system och sina certifieringsorgan. Följande personer/organisationer deltar i SWEDAC:s tekniska sektorskommitté för arbetsmiljö: LO Sven Bergström SIF Börje Sjöholm SIF Hans Björk (suppleant) Mekaniska Verkstäders Riksförbund Lars Svedje SINF miljö & kvalitet Lennart Piper Föreningen Svensk Företagshälsovård Lars Bohlin Föreningen Svensk Företagshälsovård Kaj Mårtensson (suppleant) Arbetsmiljöverket Aila Määttä Svenskt Näringsliv Anita Odefalk SWETIC Per Davidsson SWEDAC Peter Kronvall SWEDAC Camilla Landén De flesta frågorna har formulerats med svarsalternativ i en skala 1 4 där 1 = stämmer inte och 4 = stämmer fullt ut. Enkäten har skickats till samtliga företag som certifierats mot AFS 21:1 under SWEDAC:s ackreditering. För att förbättra svarsfrekvensen gick utskicket via mail till certifieringsorganens kontaktpersoner. 56 av 12 företag har besvarat enkäten. Bortfallet får betraktas som högt. Siffrorna bör därför tolkas med viss försiktighet. Svaren har behandlats konfidentiellt som utlovat, sammanställts och bearbetats av Hilde Schouenborg i Excel och redovisas här i tabellform. De kommentarer som lämnats har listats under varje fråga. 1 (14)

2 Sammanfattning av resultatet Av de 56 företag som besvarat enkäten har 75 angett bättre kontroll av verksamheten som skäl till att man låtit certifiera sin verksamhet. Av svaren framgår att hela 85 av företagen anser att man efter det att ledningssystemet infördes och certifierades har mycket bättre kontroll av sin verksamhet Hälften av företagen anser att AFS 21:1 varit ett relativt gott stöd I arbetet med att utveckla ledningssystemet. Av de kommentarer som lämnats framgår att många skulle vilja använda OHSAS 181 som kravdokument istället då den bättre harmoniserar med övriga ledningssystemstandarder som ISO 91 och ISO 141. Vidare anser 38 företag att certifieringen lett till att arbetsklimatet har blivit bättre då man satt ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna. 22 företag menar att insatserna för friskvård ökat och ca 16 företag har märkt att sjukfrånvaron och antalet incidenter på arbetsplatsen minskat Endast hälften av företagen svarar att de sett några marknadsfördelar till följd av sin certifiering men så gott som samtliga tror att det på sikt kommer att löna sig att satsa på arbetsmiljön. Enkäten visar också att ca 9 av de certifierade företagen är mycket nöjda eller nöjda med de certifieringsorgan som utfört certifieringarna och att man anser att revisorerna är kompetenta. 8 av företagen anser att revisionerna leder företagen framåt i arbetsmiljöarbetet. SWEDAC ser svaren som positiva signaler om att arbetsmiljöcertifiering är ett framtidsområde och kommer att ta hänsyn till de kommentarer som lämnats i det fortsatta tillsynsarbetet. Vi tackar samtliga företag som medverkat i denna enkätstudie samt vår tekniska sektorskommitte för arbetsmiljö för deras råd och stöd i arbetet Camilla Landén 2 (14)

3 1. Vilken/vilka faktorer låg bakom ert beslut att låta certifiera er organisation mot AFS 21:1? Kundkrav Bättre kontroll av verksamheten Annat Svar Annat ; kommentarer: - I vår moderkoncern som vi slutgiltigt rapporterar till är arbetsmiljö/skadestatistik nr 2 på dagordningen efter resultatet. - Tidigare hade vi satsat på yttre miljöcertifiering. Stort tryck från medarbetarna att satsa även på arbetsmiljön. - Vi är certifierade i miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Fördel med ett verksamhetssystem på intranät som inbegriper alla områden. - Vi uppfyllde redan kraven, ledningssystemet har vi byggt upp för ISO och AFS 21:1 är ju ett lagkrav, så vi tyckte att vi lika gärna kunde certifiera oss - Som vi såg det ett bra sätt att få kontroll över hela verksamheten och få en struktur på förbättringsarbetet. - För att på ett systematiskt sätt kunna svara upp mot de arbetsmiljökrav som ställs på en arbetsgivare. - Då vi inte hade något systematiskt arbetsmiljöarbete då detta kom på tal tyckte vi att vi lika gärna kunde integrera arbetsmiljöarbetet i vårt ledningssystem för kvalitet och miljö - Intresse för frågan - En önskan att systematiskt förbättra arbetsmiljön. - Vi ser det positivt att även vara certifierade mot en standard (i första hand OHSAS 181, som då innehåller AFS 21:1) som riktar sig mot arbetsmiljöfrågorna i verksamheten. - På så sätt så har vi samma krav på arbetsmiljösystemet som vi har för kvalitets- och miljösystemet. - Egentligen ville vi bara ha certifiering enligt OHSAS 181, men då detta kom med på köpet så tycket vi att det var ok. - Vi önskade säkerställa en bra och utvecklande arbetsmiljö samt bli en attraktiv och framåtskridande arbetsgivare. - Att integrera miljöledningssystemet med arbetsmiljö. Hör ihop i många avseenden och ger ett helhetstänkande. - Det fanns kundkrav på ISO 91 samt 141 och tog vi med AFS 21:1 på en gång. 3 (14)

4 - Eftersom vi själva arbetar med att stödja kunderna i deras arbetsmiljöarbete, ansåg vi att vi borde agera som vi lär. - Vi fick ett erbjudande om trippelcertifering. - Frisk och motiverad personal genom den satsning på arbetsmiljö som certifieringen visar på samt attraktivt företag för ny personal. - Arbeta på ett systematiskt sätt för att personalen och därmed företaget skall må bra. Även lättare att rekrytera nya medarbetare. - För bättre uppföljning av arbetsmiljön som vi tycker är mycket viktig inom vår bransch. Bättre samarbete samt ordning och reda. Riskanalyser genomfördes samt utbildning av personal i första hjälpen och hjärt-lungräddning samt brandutbildning. - Självklarhet för vår verksamhet. Alltså: städa framför egen dörr. - Har OHSAS 181:99 - Koncernen ser certifiering mot OHSAS 181 som mycket viktig. Eftersom vi redan har lagkrav i Sverige såg vi ingen anledning att inte även certifiera oss även mot AFSen. - Det fanns inget uttalat kundkrav, men vi ansåg att det skulle bidra till en ökad kundtillfredsställelse. 4 (14)

5 2. Har AFS 21:1, inkl råd, varit ett bra stöd vid uppbyggnad av ledningssystemet? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Arbetsmiljöverkets föreskrifter är generellt sett alldeles för luddiga. AFS 21:1 ger ett stöd för strukturen på arbetet men innehållet skapade vi själva - Hade ledningssystem (ISO 91 och 141) sedan tidigare och integrerade AFS efteråt. - Stödet för att bygga ledningssystemet har vi haft av standarden OHSAS Då vi arbetat länge med standarder för ledningssystem så har kraven i AFS 21:1 naturligt "fallit in" i dessa. De flesta av våra fabriker har implementerat OHSAS 181 samt att vi har koncernkrav inom H&S området. - Den är bra tillsammans med andra skrifter som kan beställas från Arbetsmiljöverket. - Vårt system är uppbyggt enligt ISO 141, vilket ger en bättre struktur på systemet. När vi införde arbetsmiljöledningssystemet fanns inte AFS 21:1 utan gällande föreskrift var AFS 1996:6. - Arbetet skedde tillsammans med konsult. - Vi hade tidigare infört systemet och behövde inte använda oss av föreskriften i så stor utsträckning därmed bedömer jag inte om det är ett bra stöd eller inte. - Våra kunskaper i att processa fram verksamhetsstöd i en organisation har växt fram under åren i kombination med ISO 91:1994 och 2. - OHSAS 181 hade varit att föredra eftersom den är uppbyggd på liknande sätt som ISO 91 och Vi har haft samma konsult som hjälpt oss med de andra certifieringarna. - Mycket bra i planerandet av HR-arbetet. - Ledningssystemet fanns redan och arbetsmiljöarbetet byggdes upp redan i samband med internkontrollen. 5 (14)

6 3. Har ni utvärderat effekterna av ert ledningssystem för arbetsmiljö? Ja Nej Kommentarer: - Vi utvärderar kontinuerligt i interna revisioner hur SAM följs - Vi ser tydliga effekter, som ökad trivsel, sänkt sjukfrånvaro. Även en klart bättre struktur och kontroll över arbetsmiljöfrågorna. - Konkretare handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder, förebyggande sjukfrånvaro, snabbare insatser vid rehabilitering etc. - Vi har fått en mycket bättre struktur på arbetet med att få till förbättringar inom arbetsmiljöområdet. - Vi har blivit bättre på att uppfylla de krav som finns i föreskriften. Vårt integrerade ledningssystem upptar även mål inom arbetsmiljöområdet. - Ja både via våra övervakningar och mätningar samt revisioner och från synpunkter från våra kunder. - Genom uppföljning av mål och handlingsprogram - Ledningens genomgång genomför två gånger per år en bedömning av ledningssystemets effektivitet. - Vi har återkommande uppdatering av tillbud/olyckor och tillbudsrapporteringen har förbättrats och vi har varit utan någon arbetsplatsolycka sedan 17 månader. - Vi följer systemet kontinuerligt. Ledningens genomgång har vi var 3e månad. - Delvis har vi gjort detta genom att vi kör ett medarbetarindex varje år. - Detta gör vi årligen genom en analys över vår arbetsmiljö och med förbättrade värden och att åtgärder som vidtas ger effekt görs detta även löpande under året. - Detta gör vi internt genom våra interna revisioner och genom en årlig genomgång av ledningen. Externt utvärderas effekterna av våra revisorer. - Genom internrevision av samtliga delar i organisationen. - Vi har utvärderat detta och anser att detta är nödvändigt. Stödet kan bara bli bättre. Vi har bara börjat! - Positiva reaktioner och förväntningar från medarbetare. - Vi följer löpande olycksfall, sjukfrånvaro etc. men har traditionellt låga siffror. - Genom enkäter till kunder och personal. Löpande uppföljning på scorecard av årligen fastställda sk "mjuka mål". Interna och externa revisioner. - Vid ledningens genomgång. Dock är utvärderingen av effekterna inte tillfredsställande - nya metoder för att titta på detta ska tas fram. - Eftersom företaget endast innehar certifikat sedan drygt ett år är det fortfarande lite för tidigt att kunna sammanfatta resultatet. Klart är dock att all personal har blivit mera medveten om arbetsmiljön både sin egen och andras. Numera är det en naturlig del i verksamheten. 6 (14)

7 4. Vilka fördelar kan ni se med ert ledningssystem för arbetsmiljö? Bra kontroll av lagefterlevnad Minskat antal incidenter i arbetet Minskat antal olycksfall i arbetet Minskad sjukfrånvaro Bättre arbetsklimat Ökade insatser för friskvård Ökad produktivitet Lättare att rekrytera personal Annat Svar Annat, kommentarer - Ökat medvetande om arbetsmiljöfrågor hos såväl ledning som anställda. - Större förståelse och engagemang för arbetsmiljöfrågor inom företaget. - Ordning och reda i allt arbetsmiljöarbete. - Vi har bättre kontroll på vad som händer på företaget. - Fördel vid nya kundkontakter. På sikt en fördel vid rekrytering av personal. - Kraftig tillväxt utan några större växtverksproblem. - Personalen får "upp ögonen" för arbetsmiljön bättre än innan. - Samarbete har förbättrats, kunskaper om varandras kompetenser har blivit bättre, alla deltar aktivt för gemensamma mål. Kommentarer: - Ökad antal rapporterade incidenter/tillbud - men det beror på ökat fokus på frågorna - Miljö, kvalitet och arbetsmiljö samlat i ett verksamhetssystem som kan nås av alla via intranät. - Vi har från början en väldigt låg frånvaro och har inte kunnat märka av någon minskning. Vi ligger på i storleksordningen 1-2 frånvaro. - Vi har uppnått minskad sjukfrånvaro, men det är inte beroende på att vi är certifierade utan snarare att organisationen beslutat sig för att sätta mål inom området. Detta är snarare krav som kommer från ISO Minskad sjukfrånvaro kan ej härledas till ledningssystemet men det torde bidra. - Att systematiskt och strukturerat arbete med H&S frågorna som en naturlig del i alla led i verksamheten, alla tar sitt ansvar. - På sikt hoppas vi på minskad sjukfrånvaro. För övrigt innebär våra skriftliga rutiner att arbetsmiljöarbetet blir uthålligt och långsiktigt. - Vi har få olyckor i verksamheten -1 per år ca. Svårt att säga att det är pga. ledningssystemet.. - Mer struktur i arbetssättet minskar risken för skador (=Ökad säkerhet) - Bättre uppföljning av både skyddsrond, olycksfall samt tillbud. Vissa är utbildade i heta arbeten. - Förutsättning för försäljning. Ökat förtroende från personal och andra intressenter inom arbetsmiljö. - Ledningssystemet underlättar ev hantering av lagar, tillbud och incidenter men "minskar" ej antalet. Det gör ett systematiskt, strukturerat arbetsmiljöarbete enl AFS 21:1 7 (14)

8 Kan ni se några nackdelar/brister/svagheter med ert ledningssystem för arbetsmiljö? Ja Nej Ja Nej Kommentarer: - Svårt att få ledningssystemet som en naturlig del av arbetet. De flesta är inne sällan i systemet och har därför svårt att hitta när de väl letar efter något. - Ej internationellt känt ledningssystem, AFS 21:1. - Att det inte accepteras av arbetsmiljöverket. De är negativt inställda till certifiering enligt AFS 21:1. - Utvecklingen av arbetsmiljötänkandet kan stagnera när endast identifierade krav uppmärksammas. - Behöver i högre grad implementeras i den övergripande verksamhetsplaneringen. - Detta utvärderas kontinuerligt i och med våra interna revisioner, ledningens genomgång etc. - Generellt kan man säga att ett system inte är något värt om man inte har folket med sig.. - Kostnader i samband med revisioner. - Dåligt engagemang hos en del personal - Skyddsronden blir för omständlig i ett litet företag. - Svårt att hitta bra arbetsformer med riskbedömningar och ett system som är "rimligt" i förhållande till organisationen i övrigt. - Detta arbete tar förstås tid, som vi inte alltid känner att vi har. Arbetet och arbetssättet behöver förbättras/förnyas ständigt för att det ska kännas engagerande. - Upplever att många av våra AFS:ar är otydliga. Det är stora krav som ställs på medarbetare med personalansvar och näst intill omänskligt att någon, utöver sin normala profession skall kunna vara insatt i Arbetsmiljölagar, AFS:ar, Yttre miljö etc. - Svårt att hitta vettiga mål. - Alla inom organisationen är inte införstådda i systemet vilket leder till att vi inte når de effekter vi eftersträvar. - Ev svårt att samköra i ett ledningssystem för ISO 91, ISO 141, OHSAS 181 och SAM 21:1 - Inom branschen kan den omfattande dokumentationen ses som ett "arbetsmiljöproblem" men också som ett stöd för att få åtgärder genomförda. - Ibland kan det bli lite för mycket fokusering och relatering till lagar och andra krav. Det spontana förbättringsarbetet hamnar lite i bakvatten. Det kan naturligtvis hänga samman med att vi fortfarande är något "gröna". 8 (14)

9 6 6. Har arbetsmiljöcertifieringen gett er några marknadsfördelar? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Svårt att uttala sig om, men arbetsmiljö är troligtvis inte ett externt konkurrensmedel för oss i dagsläget. Nöjdare medarbetare ger nöjdare kunder, så på det sättet kan certifieringen gett oss marknadsfördelar. - Kunder har hittills inte efterfrågat certifierat arbetsmiljöarbete. Endast att man kan påvisa att man bedriver arbetsmiljöarbete. - Indirekt mycket bra. Dels internt att man får en bättre arbetsmiljö och ordning och reda kring dessa frågor. Det gör att människor trivs och presterar bättre. Dels är det en positiv image fråga. - För tidigt att säga ännu, det kommer nog att ge marknadsfördelar framöver. - Vi har hittills inte märkt att det skulle ge några sådana fördelar men det kan bli på sikt när fler får upp ögonen för detta. - Ja på entreprenad sidan. Då detta är ett stort krav i upphandlingar - Kan ej påvisas. - Vissa kunder kräver kvalitetscertifiering för att få lämna anbud. Vi tror att även arbetsmiljöcertifiering är viktig i kunddialogen. - Arbetar inom en bransch där tonvikt ligger på kvalitets- och miljöcertifiering i dagsläget. - Vår marknad innebär att vi ägs av vår regionala moderorganisation och våra produkter går inte ut på annan marknad. - Vet ej - Har varit positivt vid förfrågningar om ev. nya legoarbeten/kunder - Då detta är en del i vårt verksamhetssystem där miljö och kvalitet även ingår har detta varit ett sätt att möta ökade kundkrav från branschen - Flera och flera presumtiva kunder efterfrågar hur vårt eget arbetsmiljöarbete sköts. I ISO 91:2 finns en del "Verksamhetsmiljö" som självklart definieras på bättre sätt i AFS 21:1. - Inte som vi märkt. - Större benägenhet hos våra produktchefer att ta reda på (nya) arbetsmiljöregler som gäller vid kunders användning av vissa av våra produkter. - Potentiella kunder uppmärksammar vårt sätt att arbeta med personalfrågor. - Vi har nyligen certifierat ledningssystemet för arbetsmiljö varför vi ännu inte har utvärderat ev marknadsfördelar. - Vi levererar inte direkt till kund. Däremot ser vi det som good-will i den kommun som vi verkar. - Det är svårt att svara på, vi har ej gjort någon egentlig utvärdering bland våra kunder, det väcker dock alltid positiv uppmärksamhet och intresse. 9 (14)

10 Tror ni att arbetsmiljöcertifieringen kommer att vara viktig för er om fem år? Graderat svar; 1-4 Kommentarer: - Ja. Konkurrensen inom industrin tenderar att bli allt starkare med ökade krav på produktivitet, dvs. minskade kostnader per artikel. - Medför att mindre antal personal får jobba mer. - Är då bra med certifiering eftersom "någon annan" kommer och kontrollerar arbetsklimatet. - Vi arbetar med totalkvalitet med helhetsgrepp på verksamheten där medarbetarfrågorna har en given plats. - Den processen skulle fortgå oavsett certifiering. - Certifieringen som sådan har endast betydelse i kommunikation med kunder och leverantörer. - Kontinuerlig uppföljning (internrevisioner och externa revisioner) - Har vi en hälsosam arbetsmiljö så har vi kvar vår personal som trivs och känner sig trygg. - Våra kunder kommer att kräva ett större engagemang vad gäller arbetsmiljö i framtiden. - Vi arbetar med hälsovård och vi skall vara föregångare även inom vår egen arbetsmiljö. - Inte certifiering mot AFS, men däremot mot OHSAS 181 där AFSen är en del av kraven (under elementet lagar och andra krav) - Jag tror att det kommer att utvecklas - Kan kanske komma ISO std inom detta området också? Vem vet? - Fortsatt fokus att upprätthålla systemet har betydelse även i en förlängning. - Certifieringen gör att man arbetar aktivt och driver arbetet. - Lagen finns redan. Certifieringen är ej avgörande. - Vi anser att arbetsmiljöarbetet är mycket viktigt för att hålla nere antalet incidenter och att ha en säker arbetsmiljö för alla. På vilket sätt? - Den största investeringen är ju personal och sköts den bra fungerar ju affärsverksamheten allt bättre. - Det systematiska arbetsmiljöarbetet är tungrott, och därför är certifieringen med externrevisioner som en motor ett bra och viktigt sätt att driva på arbetsmiljöarbetet. - Lagkraven ökar och personalens krav på arbetsmiljön ökar, att ligga steget före och ha koll på läget kommer att behövas mer och mer - Rekrytering. Låga frånvarokostnader. - Arbetsmiljö blir allt viktigare generellt och systemet hjälper till att strukturera upp arbetet. - Kraven kommer med alla sannolikhet att öka. (14)

11 - Minskad frånvaro och mindre olyckor/tillbud. Trivsammare arbetsplats och personal som mår bra i sitt arbete. - Vi är ett företag som sedan starten haft en årlig tillväxt på i genomsnitt 18 och med en arbetsmiljöcertifiering säkerställer vi även en utveckling för detta viktiga område. - Fortsatt systematiskt arbete med att minska sjukfrånvaro. Minska kostnader i och med förebyggande arbete för arbetsmiljön. - Rekrytera och behålla personal. Utbilda och informera personal systematiskt och effektivt. - Kraven ökar på att ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård med ledningssystem inbyggda i verksamheten. - Vi tror att våra uppdragsgivare kommer att vilja veta mer/kontrollera hur vi hanterar personalfrågorna hos våra medarbetare. - Då kraven i samhället höjs både internt inom företaget inom företagsledningen och bland personalen samt kunders krav. - På samma sätt som idag, för att ha koll på verksamheten och förebygga olyckor och ohälsa. - Det kommer säkert att stärka våra marknadspositioner framöver. - Trovärdighet inför kunderna - En förutsättning för en effektiv dialog med berörda intressenter inkl myndigheter. - Våra riskbedömningar fångar mycket bättre upp de psykiska och psykosociala risterna. - Kraven och lagarna ökar för varje år. Vi är väl förberedda på ev skärpningar av arbetsmiljölagstiftningen. Fokus på sjukfrånvaron och därmed förebyggande åtgärder. - Då tror jag att vårt arbetssätt har satt sig så mycket i organisationen att certifikatet inte är så viktigt. - Personalen och dess kompetens kommer att öka i betydelse för framgångsrika företag och därmed även arbetsmiljön som helhet. - AFS 1992:6 - AFS 1996:6-22:1. Föreskriften skall följas. - Säkerställer att vi upprätthåller bra rutiner och fortsätter förbättra. - Optimering av våra arbetsmiljöresurser. Fördelar vid rekrytering. - Mål inom koncernen att det skall vara noll personskador som medför sjukfrånvaro. - Ett ökat lag och föreskriftssamarbete inom EU (tex buller, miljö, RoHS direktiv). Kan vi på ett dokumenterat sätt visa att vi följer arbetsmarknadens regler är det en konkurrensfördel. 11 (14)

12 Hur bedömer ni att det certifieringsorgan ni valt utför sina tjänster? Graderat svar; 1-4 Revisorerna är kompetenta Revisionerna bidrar till att vi blir bättre Vi är nöjda med vårt certifieringsorgan Kommentarer: - Vi har bedrivit en ömsesidig utveckling för att få en bra förståelse för verksamhetsmålen så att certifieringsorganet kan hjälpa oss i rätt riktning. Utan den kunskapen och utvecklingen hade certifikaten varit ute! - Revisorerna lämnar råd, ex-vis hur man löst problem på andra ställen. - Mycket bra! Kommer med synpunkter både positiva och negativa. - För svaga inom arbetsmiljöfrågorna, kan mer standarden generellt. - Vi är nöjde med certifieringsorganet. Antal revisorer som kan revidera är dock för få och vi har haft svårt att välja eller byta revisor. - Certifieringsorganet ställer för höga krav utan att medverka till hur man bäst löser vissa frågor vilket är en svaghet. - Vi fick ett antal handfasta goda råd om förbättringar som går att genomföra. 12 (14)

13 9. Förbättringsförslag och övriga kommentarer: Att SWEDAC, Arbetsmiljöverket och LO i framtiden accepterar och aktivt förespråkar en internationell arbetsmiljöstandard. Vi hade ett problem inför certifieringen och det gällde personalens medbestämmande. Vi är inte 5 anställda på arbetsstället och behöver därför inte ha skyddskommitté. Men för att öka medbestämmandet tyckte vi att det kunde vara en god idé att ändå starta med skyddskommitté. Innan vi gjorde det ville vi dock veta mer om vad det innebär; vilken insyn skulle t.ex. skyddskommittén ha i enskilda personers rehab etc. (känsligt när man är få!) och vi hade ett antal frågor. Då visade det sig att det faktiskt inte fanns någon som kunde svara på dem - vi hittade inte någon i hela "arbetsmiljösverige" som kunde ge svar. Även om långsiktiga fördelar uppnås är certifiering en dyrbar och tidskrävande process. Ekonomisk stöd för certifieringsarbete skulle innebära att fler företag certifierade sig. Att arbetsmiljöverket blir bättre informerade och utbildade vad en certifiering innebär. Jag tycker att det vore bättre om man certifierade sig mot OHSAS 181 istället för AFS 21:1 som ju är en föreskrift som vi i vilket fall som helst måste leva upp till. Principen för kravformuleringen i OHSAS stämmer bättre överens med ISO 91 och framförallt med ISO 141 och det vore därför mer logiskt att bygga ett integrerat ledningssystem med utgångspunkt från dessa tre standarder och inte utifrån AFS 21:1 Vi är nöjda och vårt företag har ordning och reda på och i arbetsmiljöarbetet. Mer fokus på små företag med 2 anställda. Sjukfrånvaron är mycket låg och friheten för medarbetarna är stort med flextid och möjligheter till en bra arbetstid med korta fredagar. Företag som är Arbetsmiljöcertifierade borde premieras på något sätt ex lägre arbetsgivaravgift. I så fall hade betydligt fler företag varit det och även haft fokus på detta område. Genom en certifiering grundläggs också en lagefterlevnad som är svår att nå utan denna - åtminstone för företag utan större personalavdelningar, dvs alla SMEs. Av vårt företags fyra huvudmål är arbetsmiljö ett. Förbättringsförslag att SWEDAC följer upp hur certifieringsorganen arbetar med arbetmiljöledningssystem. Förenkla skyddsronden Riktlinjer om hur man följer upp arbetsmiljöarbetet. Förenkla där så är möjligt utan att brista i lagkrav för små och medelstora företag i själva arbetsmiljöarbetet som till sist är viktigast att ge konkret resultat. Försök att få en bättre överensstämmelse med ISO 91 och OHSAS 181 Bättre beskrivning i AFS 21:1s råd om vad som bör beaktas vid riskbedömningar. Möjlighet att certifiera sig enligt OHSAS 181 Att certifiera sig mot AFS 21:1 fungerar idag, men i framtiden kommer detta inte räcka. Vi ser att en arbetsmiljöcertifiering i framtiden borde vara mot en ISO standard. Tydligare kravnivåer (tex genom exempel på godkända/underkända dokument i ett system). 13 (14)

14 Valt certifieringsorgan Antal svar Certifieringsorgan 14 (14)

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum 2015-02-10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Sinisa Vukovac Kommunledningskontoret Kommunhälsan

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut 2014

Arbetsmiljöbokslut 2014 Handläggare: Sida: 1 (6) Arbetsmiljöbokslut 2014 Detta är 2014 års upplaga av Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut. Bokslutet omfattar både Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Personal Arbetsmiljö personal 17.02 1(10) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL Revisionsrapport 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING/BAKGRUND... 4 3 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING... 4 4 REVISIONSKRITERIER...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Stratsysdagarna Seminariepass 4D 13:15-14:00 Ida Kronberg Agenda Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete - Varför? - Mer än bara ett lagkrav Kommunexempel Borås

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011. [Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö

OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö Förändringar i nya OHSAS 18001 2007-11-30 1 Innehåll 1. Ny arbetsgrupp 2. Förändringar i nya OHSAS 18001 2007-11-30 2 Ny arbetsgrupp! Konstituerade möte i måndags

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag EMAS Easy Miljöledningssystem för små och medelstora företag metod som förenklar införandet av miljöledningssystem för små företag miljöstyrningsrådets uppdrag sanktionerade avgifter Emas - EU:s verktyg

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Konsekvensbedömning Vad är det? Och hur gör man? Inledning Inför varje större

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer