FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kungalv.se HEMSIDA

2 Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Det rubricerade förslaget, daterat , har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL) 5:20, under tiden t.o.m , på Medborgarservice i Nämndhuset, i entréhallen i Mimers hus samt på biblioteket i Kungälv och på biblioteket i Kärna. Planprogrammet har även funnits på Kungälvs kommuns hemsida (www.kungalv.se /bygga och bo/fysisk planering/aktuella planer). Ett informationsmöte med ca 10 deltagare hölls i Kärna bibliotek tisdagen den 13 april INNEHÅLL Sammanfattning sid 2 Statliga myndigheter sid 3 Regionala organ sid 6 Kommunala nämnder sid 6 Förvaltningar sid 6 Fastighetsägare sid 6 Övriga sid 9 SAMMANFATTNING Under samrådet har inkommit 18 st yttranden. Tre av skrivelserna avser yttranden från privatpersoner; ett innehåller en lista på ca 30 namn och ett är undertecknat av fem personer. Bland dessa personer återfinns dels sakägare och dels personer som från juridisk synpunkt inte är att betrakta som sakägare. I bilaga 1, sist i denna handling, redovisas en karta med fastigheter markerade där de privatpersoner som yttrat sig är registrerade som ägare. Inkomna synpunkter har diskuterats med företrädare för ägarna till varvet och representanter från Samhällsbyggnad. Efter övervägande har ägarna meddelat att de önskar avbryta planarbetet. Nedan redovisas i sammandrag de yttranden inklusive kommentarer som inkommit till Samhällsbyggnad, Kungälvs kommun. 2

3 YTTRANDE STATLIGA MYNDIGHETER Länsstyrelsen, Länsstyrelsen anser att den påverkan planens genomförande kan få på riksintressen och Natura 2000 och ev konsekvenser detta kan leda till, måste beskrivas i den kommande planhandlingen. Förtydliga beskrivningen av direkta störningar, orsakade av verksamheten i sig, och indirekta störningar, exv förorsakade av den trafik verksamheten genererar. Dagvattenutredning ska beskriva Nordre Älvs status enligt miljökvalitetsnormerna samt den planerade dagvattenhanteringen. Denna hantering måste ske på ett tillfredsställande sätt så att miljökvalitetsnormerna för vatten inte försämras. En översiktlig redovisning av miljömålen; specifikt miljömålen Giftfri miljö, Hav i balans samt Levande kust och skärgård; det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande till dessa saknas. Länsstyrelsen bedömer inte att landskapet är av sådan art att en utveckling enligt förslaget kommer påverka några kulturmiljövärden negativt. Däremot kan arkeologiska värden finnas i Nordre älv. Om hamnverksamheten utvidgas med exempelvis fler bryggor kan Länsstyrelsen komma att ställa krav på en marinarkeologisk utredning. Som anges i programmet, behöver en markundersökning tas fram för att klargöra omfattningen av eventuella föroreningar. Resultaten av denna undersökning kan leda till att periodvisa översvämningar innebär att även risk för spridning av markföroreningar behöver utredas. Denna utredning bör visa på risknivåer och vilka konsekvenser en översvämning kan få samt om det finns behov av skyddsåtgärder. Programhandlingen är otydlig vad gäller verksamhetens omfattning. Texten anger att befintlig verksamhet inte kommer att utökas, medan illustrationen av planerad bebyggelse anger för- KOMMENTAR Planbeskrivningen ska innehålla denna beskrivning. Beskrivningen kompletteras. Dagvattenutredning ska utföras och omfatta såväl miljökvalitetsnormer som principer för omhändertagande av dagvatten. Planbeskrivningen kompletteras. Noteras. Några nya bryggor ska inte ingå i planförslaget. Markundersökningen ska ta upp dessa frågeställningar. Noteras. Några nya bryggor ska inte ingå i planförslaget. 3

4 slag till två nya bryggor. Länsstyrelsen bedömer att en utökning av antalet bryggor kan komma att kräva Natura 2000-tillstånd, strandskyddsdispens och dispens från reservatsföreskrifterna, enligt Miljöbalken 7 kap. De särskilda skälen för upphävande av strandskydd måste förtydligas. Enbart att verksamheten funnits på platsen under lång tid är inget särskilt skäl som återfinns i Miljöbalken 7 kap 18c. Även en bedömning av om detta kan påverka strandskyddets syften måste göras. I den kommande detaljplanen måste kommunen, förutom de särskilda skälen för upphävande, uppge det område där strandskyddet ska upphävas och bedöma konsekvenserna. Planhandlingarna kompletteras. SGI anger att den geotekniska utredningen, från 1999, är baserad på jordartskartan och fältbesiktning. Länsstyrelsen delar SGI:s uppfattning att detta inte är en tillräcklig bedömning av områdets stabilitet. Stabiliteten bör utredas med fältoch laboratorieundersökningar, enligt de rekommendationer SGI anger. Även erosionsförhållandena och eventuella behov av erosionsskydd ska klarläggas i detaljplanen och säkerställas genom planbestämmelse på plankartan. Inom ramen för fortsatt planarbete ska en geoteknisk utredning utföras. Länsstyrelsen delar Trafikverkets åsikt att kommunen bör redovisa hur mycket trafik verksamheten bedöms generera och vilken typ av transporter det kan röra sig om. Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen bedömer dock att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att utesluta. Detta behöver utredas vidare. Om delar av det kommande planområdet ligger inom Natura 2000-område ska planen automatiskt antas medföra en betydande miljöpåverkan. Även om planområdet ligger utanför Natura området, så bör verksamhetens indirekta konsekvenser på intressena i Nordre älv förtydligas för att kunna avgöra frågan om betydande miljöpåverkan. Bohusläns Museum, Muséet har inget att erinra från antikvarisk synpunkt. Planbeskrivningen kompletteras. En behovsbedömning är ett levande dokument i så motto att den ska kunna förändras under planarbetets gång. Framkommer uppgifter som föranleder att slutsatsen om planförslagets påverkan förändras kommer detta att redovisas och en MKB upprättas. - Fiskeriverket

5 Verket har inga synpunkter. - Lantmäterimyndigheten, Ska befintlig vattenledning flyttas bör även rättigheten tryggas i form av en omprövning av gemensamhetsanläggningen Nereby ga:2. Vid genomförande av planförslaget bör fastighetsreglering ske så att samfälligheten s:1 utgår inom planområdet. Gemensamhetsanläggning Nereby ga:7 inom varvsområdet utgörs av en båtramp. Påverkas denna av planerad bebyggelse? Sjöfartsverket, Det finns inget att erinra. För att undvika påsegling i mörker bör bryggor vara försedda med belysning och reflexer. Skanova, Särskild hänsyn bör tas till befintliga kabelstråk i det fortsatta planarbetet. Minst 4 månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till TeliaSonera Skanova Access. Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar inom exploateringsområdet kommer att debiteras fastighetsägaren/ exploatören Statens Geotekniska Institut, SGI skriver att stabiliteten ska klarläggas i planskedet enligt de rekommendationer som ges i Skredkommissionens Rapport 3:95 för nyexploatering och minst detaljerad utredning. Utredningen bör omfatta såväl dagens förhållanden som efter utbyggnad dvs inkl de belastningar på marken (exv uppfyllnader) som planen medger. Erosionsförhållanden samt ev behov av erosionsskydd behöver klarläggas. Pågående erosion kan inte uteslutas varför aktuella bottennivåer behöver verifieras. Trafikverket, Väg 597 har nedsatt bärighetsförmåga, BK2. Trafikverkat saknar uppgifter om hur många Planbeskrivning och genomförandebeskrivning kommer att redovisa dessa förhållanden. Se kommentar ovan. Detta kommer att utredas under planarbetets gång. - Synpunkten delges varven. Noteras. Genomförandebeskrivningen kompletteras Geoteknisk utredning ska utföras. Planbeskrivningen kompletteras. Utföres i samband med geoutredning. En trafikalstringsberäkning ska utföras inkl bedömning av transporters tyngd. 5

6 transporter som verksamheten alstrar samt hur tunga dessa är. Härmed kan inte en bedömning ur bärighetsperspektiv göras. Ovan gäller även under byggtiden. Stor hänsyn måste tas till oskyddade trafikanter på väg 597. Vattenfall Eldistribution AB, Inget att erinra då vi inte har några anläggningar i området. Noteras. - REGIONALA ORGAN Västtrafik, Västtrafik har ingen erinran. - KOMMUNALA NÄMNDER Miljö- och byggnadsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av planförslaget och har inga erinringar. - FÖRVALTNINGAR Räddningstjänsten, Vattenledningsnätet inom planområdet är inte dimensionerat för att leverera tillräckligt med vatten vid en brand. Dimensionering av brandvattenförsörjningen till planområdet bör därför utredas speciellt så man uppfyller anvisningar från Svenskt vatten ( P 83 ) för lagerhallar /upplag med hög brandbelastning. I och med att planområdet gränsar till ett Natura 2000-område och att dagvattenledningar inom planområdet leds mot Nordre Älv bör åtgärder vidtas så släckvatten vid en eventuell brand kan förhindras att rinna ut i Nordre Älv. VA-verket, Befintlig vattenledning har begränsad kapacitet vilket innebär att dricksvatten inte kan tillåtas användas för rengörning av båtar. Frågeställningen inarbetas i planhandlingarna. Varven informeras. FASTIGHETSÄGARE Jessica och Miguel Odhner, (sakägare) Vi emotsätter oss det bestämdaste nuvarande planförslag. Trots utfästelse att inte utöka verksamhetens har två nya bryggor illustrerats. Vad gäller? Några nya bryggor ska inte ingå i planförslaget. 6

7 Väg 597 har nedsatt bärighet till klass BK2. Vägen klarar inte transporter av stora båtar. Nuvarande planförslag är ett mycket stort ingrepp i landskapsbilden. De hallhöjder som anges i planprogrammet stämmer inte överens med sökta bygglov, de är högre i bygglovsansökan, dessutom är inte höjd för utfyllnad och betongplatta angiven. Planförslaget måste innebära betydande påverkan på miljön varför en miljökonsekvensbeskrivning behöver utföras. Generellt tycker vi att behovsbedömningen är för grund och i några stycken felaktig. Nuvarande planförslag beaktar inte översiktsplanens krav på att det vid utbyggnad av befintliga mindre hamnanläggningar skall finnas kollektivtrafik, inte stå i konflikt med annan vattenanvändning, finnas möjlighet till god landskapsanpassning samt att det ska finnas goda möjligheter att integrera med annan markanvändning. Christer Svensson m fl (ca 30 namn), ( 5 sakägare) Utsikt från samtliga närliggande hus påverkas. Landskapsbilden påverkas oerhört. Hur påverkas grannfastigheter vid en brand i båthallarna? Var tar släckvatten vägen? Väg 597 har nedsatt bärighet till klass BK2. Vägen klarar inte transporter av stora båtar. Stora båtars kölar påverkar den känsliga bottnen. Förtydliga rättigheten för ägare av samfälld väg att nyttja densamma. Se kommentar till yttrande från Trafikverket. Med hänsyn till närboende ska planförslaget redovisa påverkan på landskapsbilden genom illustrationer i form av perspektiv alt fotomontage. Tidigare inlämnad bygglovhandling gäller inte längre. Efter det att en detaljplan vunnit laga kraft ska bygglovansökan granskas mot gällande planbestämmelser. En MKB ska utföras under planarbetet. Se kommentar till yttrande från Länsstyrelsen. Varven i Sjöhed har funnits under lång tid och utgör en resurs för det rörliga friluftslivet. Kriterierna i ÖP avser främst nyetableringar. Vid förändringar genom exv nybyggnation som prövats lämplig och vunnit laga kraft får grannar i viss mån tåla förändrade utsiktsförhållanden. Se kommentar till yttrande från Odhner. Se kommentar från Räddningstjänsten. Se kommentar från Trafikverket. I MKB-utredning ska bottnens känslighet analyseras. När en detaljplan vinner laga kraft kan, vid en fastighetsreglering, samfälld mark inom planområdet ges förändrade villkor som står i överensstämmelse med detaljplanens syfte. 7

8 Finns verkligen miljöstation för omhändertagande av oljespill, lösningsmedel mm? Finns anläggning för sopsortering? Finns en förberedd spolplatta för rengöring av bottenfärger? Dagvattendike mot fastigheten i norr är satt ur funktion genom att sprängsten från varvsområdet hindrar vattnet att nå Nordre Älv. Olovlig muddring har skett. Vart har muddermassorna tagit vägen. Den sydvästra bryggans yttersta halva sticker in på samfälld mark. Finns tillstånd eller avtal för detta? Ett flertal byggnader inom området finns på mark som inte tillhör varven. Svartbyggen? Befintlig tälthall saknar bygglov sedan tre år. Flytbryggor i nordost ligger inom Natura område.finns tillstånd/avtal för dessa bryggor. Ett flertal socialt missanpassade personer bor inom området. Behövs/finns tillstånd för boende? Dricksvatten från Nereby vattenförening, GA2, används för att spola båtar vilket strider mot gällande avtal. Kaféverksamheten är borttagen sedan flera år. Uppför båthallar i anslutning till Kornhall istället och bevara och snygga upp verksamheten i Nereby. Lotta Maria Holmberg m fl, (5 namn), Förslaget innebär en mycket negativ påverkan och väsentliga ingrepp på strandremsan och i Nordre Älvs känsliga vattenmiljö. Samfälld mark utanför planområdet behåller sina rättigheter. I fortsatt planarbete ska detta klargöras. Se ovan. Dagvattnets omhändertagande inom och i anslutning till planområdet ska åtgärdas för erforderlig funktion. Ingen planfråga. Synpunkten delges tillsynsmyndigheten. Utredes under fortsatt planarbete. Utredes under fortsatt planarbete. Se ovan. Frågan kontrolleras. Ingen planfråga. Frågan delges berörd myndighet. Se yttrande från VA-verket. Planbeskrivningen justeras. Synpunkten berör ej planarbetet i Sjöhed. Se yttrande från Länsstyrelsen som menar att detta behöver utredas vidare. Johan Holmberg, Varven använder vatten för verksamheten som enligt avtal endast är till för dricksvatten. Boende anslutna till den gemensamma ledningen upplever tryckfall. Se yttrande från VA-verket. 8

9 ÖVRIGA Naturskyddsföreningen i Kungälv, Verka för miljöanpassad båtrengöring för att minimera inverkan på miljön. Synpunkten delges varven. I kommentarerna ovan har formuleringar använts som grundats på att ett fortsatt planarbete varit förestående. Om så varit fallet skulle kompletteringar av utredningar och planhandlingar genomförts inom ramen för samrådshandlingar. Ägarna till varvet har till Samhällsbyggnad meddelat att de önskar avbryta planarbetet. Med detta föreslås att samhällsbyggnadsutskottet godkänner den upprättade programsamrådsredogörelsen samt beslutar att avbryta planarbetet. SAMHÄLLSBYGGNAD Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Eva Johansson Planhandläggare 9

10 Bilaga 1 10