Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16"

Transkript

1 Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg Forum för Naturkatastrofer (CNDS)

2 Syfte Detta projekt bygger vidare på tidigare arbeten och forskning och har som målsättning att visa på möjligheter att kombinera olika geografiska datakällor för att skapa bättre underlag för riskinventering och riskbedöming. I projektet ingår även metodutveckling för att kunna identifiera höga vägbankar, samt tekniker för att automatiskt identifiera områden eller punkter med förhöjd risk för skred, erosion, bortspolning av vägbank och översvämningar

3 Nationella plattformen för naturolyckor MSB 2:4 Krisberedskap Trafikverket https://www.msb.se/sv/forebyggande/naturolyckor/nationell-plattform/

4 Bakgrund riskinventering - vägnät Översvämningar m.m. bland annat år 2000 och Vald vägsträcka år Metod för översiktlig riskanalys. Beslut om inventering Projekt. Start år 2007 avslutas år Riskreducerande åtgärder fr.o.m. år

5 Mera vatten men från annat håll! Hur hanterar vi anpassning till förändrat klimat och extremväder? Strategisk utmaning: Robust och tillförlitlig infrastruktur Leveranskvalitet: Robusthet Drift och underhållsstrategi: Långsiktig hållbarhet

6 Metoder för värdering av risker

7 Riskinventering, väg (Sköta och underhålla vägar) För höga risker kan ha uppstått av två principiella skäl: större påverkan på anläggningen från yttre av väghållaren inte påverkbara faktorer exempelvis klimat - förändring. lägre stabilitet än förväntat t.ex. genom fel vid projektering eller byggande. Beräknad stabilitet kan även vara lägre än vad man räknat med på grund av ny kunskap som tillkommit efter projektering och byggande

8 Vilka är de viktiga faktorerna? - Nederbörd / höga flöden i vattendrag - Vägbankens konstruktion - Jordarter / geotekniska förutsättningar - Hydrologi / avrinning i vägens närhet - Markanvändning

9 Skanning av vägområden med avseende på höga vägbankar och risker relaterade till hydrologi / geologi Hitta potentiella riskpunkter GIS baserad analys för att göra preliminär klassning, urval Preliminär analys - riskklassning Fältkontroll av urval, nytt urval för fördjupad analys Fältkontroll - Urval Fördjupad analys av vägsträcka, ev. hydrologisk, modellering, geoteknik, mm Åtgärd?

10 Studieområden (senare har flera områden tillkommit, DO Bergslagen, Sundsvall och Norrköping)

11 Vad är Nationell Höjdmodell? rtor-och-geografisk- information/hojddata/gsd- Hojddata-grid-2/ rtor-och-geografiskinformation/hojddata/faktaom-laserskanning/

12 Data: NNH (Höjddata) NVDB Fastighetskartan Geologiska data Fältdata (inventering) Ortofoto

13 Resultat GIS data Höga vägbankar Indikationer på vägtrummor Ackumulerat flöde (relativt) Blue spots Tillrinningsområden vägtrummor Höjdkurvor Skredriskområden

14 Vägbankar tre generella fall Klassning: 4 7 m 7 10 m > 10 m + Lutning Typ av bank (i sluttning/båda sidor) Nära vatten

15 Vägbankar visualiserade med ortofoto respektive lutningsbild

16

17 Exempel

18 Närhet till vattendrag

19 Statistik vägbankar Värmland 30km väg, 103 indikationer Höjdskillnad/Banktyp Sluttning Båda sidor 1 (4 7m) (7 10m) (>10m) 0 1 V.Götaland 270km väg, 137 indikationer Höjdskillnad/Banktyp Sluttning Båda sidor 1 (4 7m) (7 10m) (>10m)

20 Enkel hydrologisk modell Två huvudsakliga syften: 1. Identifiera lägen för vägtrummor 2. Underlag till riskbedömningar (t.ex. Blue spots

21 1. Indikation vägtrummor Hydrografi från fastighetskartan (bäckar och större diken ) Ackumulerat flöde (Förenklad hydrologisk modell) Sänkor, fyllnadsområden (Förenklad hydrologisk modell)

22

23 Tillrinningsområde trummor

24 Tillrinningsområden beräknade med NNH

25 Blue spots Ortofoto (refererad flygbild) Höjdmodell

26 Skredrisk, s. Råda Jordartskarta, SGU Skredrisk 3x3 klasser

27 Höjdkurvor från NNH NNH Höjdkurvor 1m

28 Skogsavverkning Avverkning, anmäld Nu Avverkning, faktisk Nu

29 Exempel - visualisering

30 Karttjänster

31 Tack!