EXAMENSARBETE. Svenska småföretags val av revisor. Vilka faktorer påverkar och varför. Kristina Forsberg Andreas Simons. Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Svenska småföretags val av revisor. Vilka faktorer påverkar och varför. Kristina Forsberg Andreas Simons. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:143 SHU Svenska småföretags val av revisor Vilka faktorer påverkar och varför Kristina Forsberg Andreas Simons Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2005:143 SHU - ISSN: ISRN: LTU-SHU-EX--05/143--SE

2 FÖRORD Vi vill ta tillfället i akt att tacka de 51 företag som var vänliga att besvara vår telefonenkät. Ett stort tack riktas också till vår handledare Jeaneth Johansson för den hjälp vi har fått på vägen. Vidare vill vi också tacka Mats Westerberg som har visat stort engagemang vid analysarbetet samt Mikael Boström som tog sig tid för en längre intervju. Luleå den 25 maj 2005 Kristina Forsberg Andreas Simons i

3 SAMMANFATTNING Denna uppsats behandlar svenska småföretags val av revisor. Syftet är att förklara vilka faktorer som är viktiga vid valet av revisor, samt om dessa faktorer påverkas av småföretagens storlek och bransch. Uppsatsen har ett analytiskt synsätt och baseras på en telefonenkät med 100 slumpvis utvald småföretag. Svarsfrekvensen uppgick till 51 %. Uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt och utgår från marknadsföringsteorier, relationsteorier, konkurrensteorier samt tidigare studier inom området. I undersökningen rangordnades faktorerna där kommunikationen var viktigast. Vidare gjordes en faktoranalys som påvisade dessa fyra viktiga grupper; kompetens, relation, priskänslighet och image. Det visades också att dessa faktorer påverkades i viss utsträckning av företagens storlek och bransch. ii

4 ABSTRACT This thesis describes small Swedish companies choice of auditor. The purpose is to explain which factors are important when small companies choose auditors and to clarify how the factors are influenced by the field of business and size of the company. The thesis has an analytical approach and is based on a telephone questionnaire directed to 100 randomly chosen small companies. The answer frequency in the survey was 51 %. This thesis has a deductive approach and started with marketing-, relation- and competition-theories as well as prior studies within this sphere. The factors were ranked showing the most important factor to be company-auditor communication. With a factor analyze the factors were divided into four important groups; competence, relations, price-sensitivity and image. The factors depend to some extent on the company s size and field of business. iii

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Problemdiskussion Syfte METOD Skapande av referensram Val av forskningsstrategi Datainsamlingsmetod Val av respondenter Genomförande av datainsamling och bortfall Analysmetod Metodproblem TEORI Marknadsmixen Priskänslighet Relationsfaktorer Kommunikationsprocessen Porters femfaktorsmodell Tidigare studier Sammanfattning av referensram Sammanfattande teoretisk modell EMPIRI Förstudie Huvudstudie ANALYS 0CH SLUTSATSER Analys Analys av de 13 faktorerna Faktoranalys Analys av företagsstorlek Analys av branschtillhörighet Slutsatser Vilka faktorer påverkar småföretags val av revisor och varför? Förändras faktorernas betydelse med småföretagens storlek och/eller branschtillhörighet? Om ja, varför? Övriga slutsatser Sammanfattande modell AVSLUTANDE DISKUSSIONER Tips till vidare studie REFERENSLISTA...

6 BILAGOR.. Bilaga A: 25 faktorer vid byte av revisor Bilaga B: Frågeformulär till förstudien... Bilaga C: Enkät... Figurförteckning Figur 3.1. Sammanfattning av marknadsmixen...7 Figur 3.2. Kommunikationsmodellen...10 Figur 3.3. Porters femfaktormodell...11 Figur 3.4. Faktorer som påverkar val av revisor processen...13 Figur 3.5. Sammanfattande teoretisk referensram...16 Figur 5.1. Teoretisk modell för teoriramen och analysen...26 Tabellförteckning Tabell 4.1. Rangordning av faktorer vid val av revisor...18 Tabell 4.2. Faktorer efter branschtillhörighet...18 Tabell 4.3. Faktorer efter antal anställda...19

7 INLEDNING 1. INLEDNING I detta kapital ges en problemdiskussion angående problemet i det ämnesområde som behandlas i uppsatsen. Detta utmynnar i uppsatsens forskningsfrågor och syfte. 1.1 Problemdiskussion Enligt Magri och Baldacchino (2004) byter allt fler företag revisorer, vilket kan ses som ett problem för revisionsbranschen eftersom detta ger en osäker framtid för revisorerna. Det är därför viktigt att se till vilka faktorer som påverkar valet av revisor och varför företagen väljer att byta revisor. Enligt FAR (1994) är en revisors uppgift att tillgodose företagens intressenter med till exempel en ren revisionsberättelse till stat och kommun samt tips och råd till ägarna. Det är också viktigt att revisorn redogör för de anställda, företagets situation utan inblandning från ledningen. Vidare vill företagsledningen erhålla tips och råd på hur företaget kan effektivisera verksamheten och dess ekonomistyrning. Kunder och leverantörer förväntar sig att förvaltningsberättelsen stämmer överens med verkligheten, vilket annars kan leda till ett byte av tjänsteleverantör. En tjänst kan definieras som en handling eller prestation som en part kan erbjuda en annan och som är immateriell och inte resulterar i något ägande. Marknadsföringen för ett kunskapsföretag som endast levererar tjänster skiljer sig något från traditionella företag eftersom det i media är svårt att beskriva användandet av en tjänst. Ett kunskapsföretag vinner framgång då dess medarbetare lyckas skapa ett förtroende för sin förmåga att lösa kundernas problem (Kotler, 1997). En tjänsteleverantör kan till exempel vara en revisionsbyrå. Vid val av en ny tjänsteleverantör uppstår en risk i samband med relationsetableringen. Denna risk består av en osäkerhet, vilket leder till att kunden inte har några säkra förväntningar av tjänstens resultat. Osäkerheten kommer därmed att minska när kunden får samma tjänst levererad flera gånger, eftersom företaget får ökad kännedom om tjänsten. Samtidigt som risken minskar med kundens ökade kunskap om tjänsten, ökar kostnaden för ett eventuellt byte av leverantör. Detta eftersom kunden då på nytt måste lära sig den nya tjänsten, vilket tar tid och kostar pengar (Porter, 2004). Vår uppsats fokuserar på faktorer som påverkar företags val av revisor. Trots att Porter (2004) menar att risken för att företag byter tjänsteleverantör minskar med tiden som företaget binder sig till en viss leverantör, visar en studie att 55 procent av alla noterade företag i Storbritannien har bytt revisor under perioden 1987 och Dessutom visar studien att 82 procent av alla anbud från revisionsbyråer lett till ett byte (Beattie & Fearnley, 1994). Det finns också indikationer på att revisionsbyten ökar (Magri & Baldacchino, 2004). Det finns ett antal faktorer som kan vara av betydelse vid val av revisor, som vi kommer in på mer i teorikapitlet. En teori som kan användas för att identifiera faktorer är marknadsmixen som enligt Jobber (2001) är en viktig del för att locka kunder. Marknadsmixen består av faktorerna; produkt, pris, plats och påverkan. Då det gäller tjänster tillkommer även process, anställda och fysiska bevis. För att skapa en effektiv 1(29)

8 marknadsmix är det viktigt att möta kundernas behov, skapa konkurrensfördelar, ha en marknadsmix som är i harmoni och marknadsmixen bör dessutom matcha företagets resurser. Med utgångspunkt av de ökade bytena av revisorer (Magri & Baldacchino, 2004) kan slutsatser dras att osäkerhet i revisionsbyråer råder kring hur företag väljer revisor. Moizer (1994) menar att anbud från revisionsbyråer endast antas om de är billigare och inte på grund av dispyter mellan revisionsbyrån och företag. Enligt Derkum, Karlsson och Åberg (2003) är inte enbart priset en betydelsefull faktor vid övervägande av revisorsbyte. Vi anser därför att följande forskningsfrågor är av intresse: Vilka faktorer påverkar småföretags val av revisor och varför? Förändras faktorernas betydelse med småföretagens storlek och/eller branschtillhörighet? Om ja, varför? 1.2 Syfte INLEDNING Avsikten med denna studie är att identifiera och rangordna de faktorer som påverkar svenska småföretags val av revisor och identifiera varför. Vidare analyseras varför dessa faktorer har olika betydelse i olika branscher, men också med hänsyn till småföretagens storlek. 2(29)

9 METOD 2. METOD I detta kapitel presenteras vald undersökningsmetod. Metoden är vald utifrån syftet och forskningsfrågorna. Vidare beskrivs hur data samlats in samt hur urvalsprocess såg ut. 2.1 Skapande av referensram För att få en ökad förståelse för ämnet inleddes arbetet med en litteraturstudie. I vår litteraturstudie beaktades vedertagna teorier samt tidigare studier inom ämnet. Vi hade således ett deduktivt angreppssätt, då vi jämförde teorier med vår empiriska undersökning. Studierna behandlar framförallt marknadsföringsteorier som kan kopplas till företags val av revisor. För skapande av vår referensram sökte vi litteratur på Luleå Universitetsbiblioteks databas Lucia. Databaserna Ebesco och Emerald användes för att finna vetenskapliga artiklar. Även sökmotorn Google och tidskriften Balans har använts i en begränsad omfattning. De sökord som använts är; revisor, revision, byte, storlek, anbud, priser och marknadsföring. Vi har använt oss av olika kombinationer av dessa sökord samt den engelska motsvarigheten till dessa ord. Relevant litteratur hittades också via framsökta böckers och artiklars referenslistor. I studiens andra fas kontaktades en revisionsbyrå för att få deras uppfattning om hur företag väljer revisor/revisionsbyrå. En intervju gjordes med Mikael Boström på Ernst & Young i Piteå. Boström är kontorschef på Piteåkontoret och har jobbat mycket med marknadsföringsfrågor i revisionsbranschen. Detta sågs som en förstudie för att ytterligare skapa en uppfattning om hur ett svar på våra forskningsfrågor skulle kunna komma att besvaras. I studiens tredje fas genomfördes en telefonenkät med 100 slumpmässigt utvalda små aktieföretag i Piteåområdet. Frågorna baserades på teorier, tidigare studier och intervjun med Boström. 2.2 Val av forskningsstrategi Studien har ett analytiskt synsätt där det primära målet är att kartlägga vilka faktorer som påverkar svenska småföretags val av revisor. Vi ville ha en bred och omfattande täckning som skulle ge en ögonblicksbild över vilka dessa faktorer är (Denscombe, 2000). För att kunna göra detta på ett lämpligt sätt ansåg vi att en surveyundersökning var en lämplig forskningsstrategi. För att åskådliggöra dessa faktorer var vi beroende av empiriska data, vilken en surveyundersökning kan ge eftersom den är av kvantitativ natur, enligt Trost (2001). Då det är revisionsbyråernas kunder som väljer uppdragsgivare ansåg vi att det var dem som kunde besvara våra forskningsfrågor. För att få deras synpunkter ringde vi till 100 slumpmässigt utvalda småföretag i Piteåområdet. 2.3 Datainsamlingsmetod Studien har kvantitativ karaktär då vi strävade efter att erhålla information om vilka faktorer som påverkar företags val av revisor. För att undersöka detta var det lämpligt att utföra en bred studie som omfattar många enheter. Vi valde att göra telefonenkäter 3(29)

10 för att öka svarsfrekvensen och hade standardiserade svar för att få så tillförlitliga svar som möjligt. Dessutom var det ett snabbt och billigt sätt att samla in data på (Dahmström, 2000). Enligt Dahmström (2000) är nackdelen med detta tillvägagångssätt att den omgivande miljön kan vara störande och kan därigenom leda till föga genomtänkta svar. För att motverka detta hade vi till största del standardiserade frågor och svar som inte var djupgående (Trost, 2001) Val av respondenter Vi valde att vända oss till företagen eftersom det är de som har svaren och inte revisorn som endast kan göra antaganden. Enligt Halling (2005) definierar EG: s fjärde bolagsrättsliga direktiv småföretag med högst 50 anställda. Karlsson och Johansson (2004) definierar småföretag som har upp till 20 anställda. Vidare definierar FAR (2004) småföretag som har högst upp till 10 anställda. Utifrån detta valde vi att definiera småföretag som har upp till 25 anställda. Vidare avgränsade vi oss till att endast studera små aktieföretag i Piteåområdet eftersom vi sett antydningar på att konkurrensen mellan revisionsbyråerna för dessa företag är stor i området. Enligt affärsdatas företagsregister går det färre aktiebolag och handelsbolag per revisionsbyrå i Piteåkommun än i övriga landet. Detta kan leda till att småföretagen i Piteå oftare byter revisor och då gör mer genomtänkta val. Vi sökte företag i databasen Affärsdata och slumpade ut 100 aktieföretag som var belägna i Piteåområdet. Urvalet gjordes i fem delar för att få en jämn fördelning på antalet anställda, där vi slumpade ut 20 företag per intervall Genomförande av datainsamling och bortfall Vi delade upp dessa 100 slumpmässigt utvalda småföretag och ringde till 50 var. Detta tog oss cirka tre dagar. Det var många som inte svarande vid det första samtalet och för att öka svarsfrekvensen ringde vi ett flertal gånger till dessa företag. För att få en jämn fördelning på storleken mellan småföretagen ringde vi mer intensivt till vissa företag, vilket gav en bättre analysgrund. Utav totalt 100 utvalda företag var det 51 företag som svarade på våra frågor. Vissa nummer som vi slumpat ut gick till privatpersoner, kommunala företag och faxapparater vilket inte innefattar vår målgrupp. Vi valde då att ersätta dessa nummer genom att slumpa ut nya företag. 2.4 Analysmetod METOD Vi använde oss av mjukvaruprogrammet Excel för bearbetning och analys av det insamlade materialet. I Excel sammanställde och räknade vi ut medelvärde samt skapade tabeller. Vi använde oss också av mjukvaruprogrammet Statgraphics för att analysera korrelationen mellan olika variabler samt för att göra en faktoranalys. Faktoranalys är en metod där beräkningar av alla samband mellan ett antal variabler genomförs för att se om de hänger samman i ett visst antal mönster eller faktorer (Trost, 2001). Analysmetoden användes alltså för att undersöka variationen inom och mellan olika grupper eller kategorier (Denscombe, 2000). I vår studie kopplades olika faktorer ihop vilket gav möjligheter för bättre analyser. Till exempel undersökte vi sambandens signifikansnivå mellan olika grupper och faktorer. 4(29)

11 METOD 2.5 Metodproblem För att förbättra reliabiliteten tillämpade vi telefonenkäter, genom att vara tydliga i formuleringen av enkäten minskades missförstånd och vid eventuella missförstånd förklarades frågorna mer utförligt. För att öka reliabiliteten så ställde vi frågorna på samma sätt efter ett utarbetat frågeformulär och detta för att det skulle var så standardiserat som möjligt, vilket enligt Trost (2001) talar för en hög reliabilitet. Frågorna som ställdes till företagen har bifogats (bilaga C) vilket underlättar att genomföra samma studie igen, vilket ökar sannolikheten att få samma resultat. Frågorna utformades utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Sedan jämförde vi syftet med varje fråga för att se att frågorna var relevanta och om vi undersökte det vi avsåg att undersöka (Trost, 2001). Vi försökte utforma enkäten med frågor som inte var ledande eller påverkade respondenten i någon riktning för att öka validiteten. Vidare testade vi frågorna på ett antal testpersoner för att fastställa att vi ställde rätt frågor utifrån vårt syfte. Vidare var det viktigt att företagen var anonyma för att öka tillförlitligheten i svaren. Då ett flertal företag ingick i studien ansåg vi att generaliseringsmöjligheterna ökade. Dock skall beaktas att alla företag som undersöktes kom från Piteåområdet vilket gjorde att generaliseringsmöjligheterna begränsades. Det ska också beaktas att revisionsbranschen under en längre tid har varit reglerad när det gäller markandsföring. Numera gäller FARs (2005) regel nummer 9 som behandlar yrkesetiska regler där marknadsföring får ske fritt så länge den ej klandrar eller ger nedsättande omdömen om andra. Eftersom marknaden har varit reglerad så är kunderna inte vana med denna nya omständighet, vilket kan påverka faktorernas resultat i en viss utsträckning. 5(29)

12 TEORI 3. TEORI Kapitlet inleds med att ta upp teorier som kan påverka företags val av revisor. Teorikapitlet kommer även att behandla tidigare studier på detta område och deras slutsatser. Avslutningsvis sammanfattas referensramen. 3.1 Marknadsmixen Som tidigare nämnts krävs en effektiv marknadsmix för att revisionsbyråerna ska åstadkomma kundtillströmning och behålla nuvarande kunder. Grundpelarna i marknadsmixen är pris, produkt, plats och påverkan. Dessutom tillkommer tre faktorer när det gäller tjänster; personal, fysiska bevis och process (Jobber, 2001). Jobber (2001) menar att priset är en nyckelfaktor i marknadsmixen eftersom det är den enda faktorn som genererar intäkter. Det är därför viktigt att företagen är medveten om vilka faktorer som påverkar prissättningen. Enligt Doyle (2002) kan priset ses från två perspektiv, det psykologiska perspektivet och det ekonomiska perspektivet. Det psykologiska perspektivet, som till exempel kan vara upplevd image, är viktigt i ett tjänsteföretag. Revisionsbranschen kan ses som ett tjänsteföretag eftersom det finns stor osäkerhet att fastställa vad kunden egentligen betalar för. Priset används ibland som en indikation på kvalitén. Detta används ofta då kunden inte har tillräcklig information om företaget och när kunden har ringa erfarenhet av sådana tjänster. Doyle (2002) menar att produkten är ogripbar när det gäller tjänsteföretag. Med detta menar han att det först och främst är svårt för kunden att identifiera vilken tjänst som erbjudits. För det andra kan kunderna inte kontrollera produkten innan de köper den och vet därför inte vad och hur de ska få produkten. Resultatet av detta innebär en högre risk/osäkerhet för kunden. Dock kan en tjänst till viss del vara gripbar genom till exempel tjänsteföretagets kontor och personal. Enligt Jobber (2001) är det av stor vikt att produkten tillgodoser kundens behov. Han anser att garantier kan vara en viktig del av produkten. I revisionsbranschen kunde detta innebära att revisorn garanterar att det är en ren revisionsberättelse eller att revisorn utlyste en pengar tillbaka garanti om kunden inte blir nöjd. Jobber (2001) pekar på vikten av att hålla produkten tillgänglig med en tillförlitlig kvalité vid rätt tid och plats. Doyle (2002) menar att en tjänst indirekt kan förbrukas på två olika sätt. Oftast produceras tjänsten samtidigt som den förbrukas, till exempel då konsumenten går till frisören. Men inom revisorsyrket produceras tjänsten vid ett senare tillfälle, vilket kan likställas med till exempel Internetbanktjänster som beställs vid ett tillfälle och produceras vid ett annat. Enligt Doyle (2002) kan det vara svårt för tjänsteföretag att växa eftersom tjänsten är dels tidsbunden, de kan bara producera och sälja när kunden vill köpa tjänsten. Tjänsten är också platsbunden då tillväxten är begränsad av de antal personer som kan komma till platsen och bruka tjänsten. Slutsatsen av detta är att även en framgångsrik tjänst vid en begränsad plats har begränsad potential att växa (Doyle, 2002). Platsbundenheten inom revisionsbranschen kan innebära att revisionskunder endast har ett fåtal aktörer att vända sig till fastän det finns ett flertal aktörer på den svenska marknaden. Revisionstjänster är till viss del även tidsbundna, eftersom de inte kan lagras, detta innebär att det finns ett begränsat utbud från varje aktör och kunden kan bli tvungen att välja en andrahandsrevisor. 6(29)

13 TEORI Påverkan mixen består av reklam, säljpersonal, säljfrämjande åtgärder, PR (public relation), direktmarknadsföring, Internet och onlinemarknadsföring. Nämnda delar skall få målåhörare medvetna om produktens existens och dess fördelar, både ekonomiska och psykologiska (Jobber, 2001). Doyle (2002) menar att det är svårare att marknadsföra tjänster än fysiska produkter. Det är svårt att i media beskriva användandet av tjänsten. Nyckeln är därför att välja symboler som kunden lättare kan greppa och associera till tjänsten. Enligt Doyle (2002) är det mer kraftfullt att marknadsföra sig med word of mouth vid tjänsteprodukter. Det kan därför vara viktigt att försöka få sina kunder att sprida företagets goda kompetens till sina samarbetspartners. Direktförsäljning kan också vara kraftfullt för tjänsteföretag, för när kunder och personal träffas är det en möjlighet för personalen att sprida ryktet om företaget och försöka sälja tjänster. Ovanstående faktorer tror vi kan vara av betydelse vid företags val av revisor. Enligt Jobber (2001) är personalen en viktig framgångsfaktor för tjänsteföretag, eftersom personalen har nyckeln till att influera kundernas insikt i tjänstens kvalité. Tjänstens kvalité är bindande till den totala upplevda kvalitén som tjänsteföretaget tillhandahåller. Vidare menar Jobber (2001) att personalen måste veta med vilken jargong de får prata och informera till kunderna och även hur de ska kontrollera sitt eget beteende så att de inte är inkräktande, högljudda och omogna. Personalen behöver också tränas i att adoptera en varm och omsorgsfull attityd mot kunderna. Detta har visats leda till kundernas godkännande och insikt i tjänsten, men även till lojalitet till tjänsteföretaget. Jobber (2001) nämner att personalen måste adoptera en kunden-först attityd snarare än att sätta sin egen bekvämlighet och nöje före kundens. Detta kan kopplas till revisionsbranschen genom att personalen är företagets ansikte utåt och det är personalen som visar vilken kunskap och därigenom den kvalité revisionsbyrån har. Fysiska bevis är för kunden den miljö som tjänsten levereras i och den miljö som har fysiska tillhörigheter med en kännbar prestanda och kommunikation av tjänsten. Kunden letar efter ledtrådar i den fysiska miljön som på något sätt kan bekräfta kvalitén på tjänsten (Jobber 2001). Detta kan till exempel i revisionsbyråns kontor vara färgen på väggarna och hur fräscha lokalerna är. Enligt Jobber (2001) är processer den procedur, mekanism och flöde av aktiviteter som är nödvändiga för att en tjänst ska anskaffas. Att få vänta på en tjänst är en vanlig erfarenhet för kunder och påverkar starkt den övergripande tillfredställelsen med tjänsten och kundens lojalitet. Denna process kan förkortas genom att ta in extrapersonal vid behov vilket förkortar väntetiden på till exempel revision. Kunden Marknadsmix Ekonomi Psykologisk Produkt Utförande Upplevd image Pris Tillgänglig Tyst liv Nyckelkundkrav Konkurrensfördelar Påverkan Pålitlighet Nöje Plats Varaktighet Övertalning Personal Produktiv Riskreducering Process Fysiska bevis Figur 3.1 Sammanfattning av marknadsmixen Källa: Jobber, D. (2001) s16 7(29)

14 Jobber (2001) sammanfattar marknadsmixen med figur 3.1. Kunden värderar produkten utifrån ett ekonomiskt och ett psykologiskt perspektiv vilket kommer att vara avgörande för valet av leverantör och produkt. Det psykologiska perspektivet består av bland annat riskreducering. Det blir till exempel en större osäkerhet att lämna över revisionsjobbet till olika revisionsbyråer varje gång än att använda sig av samma revisor, eftersom företaget inte riktigt vet vad de kan förvänta sig från en ny revisionsbyrå. Genom att möta kundernas ekonomiska och psykologiska valkriterier i marknadsmixen uppstår möjligheter för revisionsbyrån att uppnå konkurrensfördelar. 3.2 Priskänslighet TEORI Porter (1989) menar att kundernas priskänslighet inom samma bransch kan variera. Detta kan vara en förklaring till varför kunder inom samma bransch väljer olika revisorer. Enligt Porter (1989) beror kundernas priskänslighet på följande faktorer; produktens andel av köparens totala kostnader och kostnader för ett produktmisslyckande i förhållande till produktkostnaden. Vidare hur effektiv produkten är på att spara kostnader för köparen, om köparen konkurrerar med en högkostnadsstrategi till vilken den inköpta produkten uppfattas bidra, köparens lönsamhet och information om produkten samt köpmotivet för faktisk beslutfattare. Om produkten har en relativt låg kostnad, ägnas mindre tid åt att leta och förhandla fram låga priser (Porter, 1989). I revisionsbranschen skulle detta kunna få sitt utslag genom att större företag är mindre benägna att få ett lågt pris gentemot mindre företag, då revisionskostnader antagligen står för en mindre del av kostnaderna i större företag än i mindre. Då konsekvenserna av en misslyckad produkt skulle bli stora för en köpare, tenderar köparen att vara mindre priskänslig. Köparen kommer att bry sig mer om kvalitén och vara beredd att betala för den (Porter, 1989). Detta skulle kunna innebära att publika företag är mindre priskänsliga eftersom en misslyckad revision skulle kunna innebära att aktieägarna tappar förtroende för företaget. I mindre företag där ägare och företagsledare ofta är samma person är en god årsredovisning inte lika betydelsefull vilket gör de mer priskänsliga. Om produkten ger en betydande besparande effekt tenderar köparen att vara mindre priskänslig. Klienter med speciellt svåra prissättningsbeslut eller för vilka mycket står på spel när det gäller att lösa sina problem, är beredda att betala ett högre pris för de bästa råden (Porter, 1989). Det kan här vara frågan om till exempel mindre företag som överlåter större delen av bokslutsarbetet till revisorn, vilket kan spara mycket tid för företagen. Då besparingarna kan bli stora skulle i detta fall företagaren tänkas vara mindre priskänslig. Det går att argumentera för att köpare med god lönsamhet är goda förhandlare om priset, men det har visat sig att de har benägenhet att vara mindre priskänsliga. Det förefaller att de är mer aggressiva förhandlare på andra områden (Porter, 1989). Detta skulle kunna få konsekvenser av att vissa branscher är mer priskänsliga medan andra branscher är mer kvalitetsinriktade då de väljer revisor. Men det kan också innebära att företag inom samma bransch är mer eller mindre kvalitetsbenägna. Beslutsfattaren kan ha stor betydelse för köparens priskänslighet. Till exempel kan beslutsfattaren belönas för kostnadsbesparingar och kommer därmed är vara snävt prisorienterad (Porter, 1989). 8(29)

15 TEORI 3.3 Relationsfaktorer Relationsfaktorer är av vikt då företag väljer revisor (Margi & Baldacchino, 2004). För att bygga upp en bra relation mellan leverantör och kund, kan leverantören anpassa processer och produkter som kunden vill ha och dela information och erfarenheter mellan parterna vilket reducerar osäkerhet och opålitlighet. Att dela på information och erfarenheter visar på engagemang till kunden vilket leder till förtroende och bättre atomsfär inför framtida affärer mellan parterna (Jobber, 2001). Jobber (2001) menar att en viktig metod för att bygga relationer och goodwill är att tillhandahålla kundservice. Leverantören ger kunden en senare hjälp efter tjänsten är utförd för ingen eller liten kostnad och denna hjälp kan vara teknisk support, experthjälp, resurssupport, servicestandard och riskreducering. Enligt Jobber (2001) kan teknisk support vara till exempel forskning och utvecklingssamarbete, före och efter försäljningsservice och tillhandahållande av utbildning till kundens personal. Leverantörsföretaget förhöjer på detta sätt kundens kunnande och produktivitet. Inom revisionsbranschen skulle detta kunna uppnås genom till exempel utbildning av kundens bokföringspersonal. Jobber (2001) anser att leverantörsföretaget kan tillhandahålla experthjälp till deras kunder. Exempel på detta kan vara att erbjuda design och ingenjörs konsultationer. Kunden får fördelar genom att begära dessa extra kunskaper till en låg kostnad. I revisionsbranschen kan denna experthjälp erbjudas till exempel genom att revisionsbyrån har skatteexperter tillgängliga till sina kunder. Resurssupport kan vara att leverantörsföretaget ger sina kunder förlängda kreditinrättningar, en låg ränta på lån och/eller går med på gemensam marknadsföring. Effekten av dessa aktiviteter är att reducera den finansiella bördan för kunden (Jobber, 2001). Revisionsbranschen kan till exempel erbjuda längre faktureringstid och därigenom minska den finansiella bördan för kunden, men revisorn måste hålla sig inom regelverket för revisorer. Då arvoden för revision eller annat arbete förfallit till betalning för avsevärd tid sedan och den summa som är obetald, ensam eller tillsammans med arvoden för pågående uppdrag kan betraktas som ett betydande lån, ses den oberoende ställningen vara i fara. Revisionsbyrån bör då avfärda nya uppdrag för samma klient eller om lämpligt och praktiskt genomförbart avsäga sig nuvarande uppdrag (FAR, 2005). Leverantörsföretag kan enligt Jobber (2001) förbättra sin relation med kunderna genom att förbättra den mängd av tjänster som erbjuds till dem. Detta kan involvera att tillgodose mer pålitliga leveranser, snabba eller just-in-time leveranser, upprätta datoriserade produktionssystem och så vidare. Genom att göra detta tjänar kunden in på inventeringskostnader, en smidigare produktion och så vidare. Genom att skapa system som länkar samman kunden med leverantören till exempel genom datoriserade produktionssystem eller just-in-time leveranser, så kan kundens kostnader omkopplas till att det blir dyrare att byta leverantör. I revisionsbranschen kan detta ske genom att tjänsteföretaget till exempel tillhandahåller skräddarsydda tjänstepacket till kunden, snabbare leveranser, finansanalyser med mera. Enligt Jobber (2001) kan riskreducering involvera fria demonstationer, provexemplar för ingen eller liten kostnad till kunderna, produkt och leverans garantier, underhålla pågående kontrakt, snabb klagomålshantering och en aktiv uppföljning. Dessa aktiviteter är till för att ge kunder uppmuntran till produkten. Inom revisionsbranschen 9(29)

16 kan företag erbjuda kunder olika tjänster till ingen eller liten kostnad första gången för att uppmuntra till vidare nyttjande av tjänsten. 3.4 Kommunikationsprocessen TEORI Enligt Robbins (2001) måste ett meddelande först skapas innan en kommunikation kan uppstå. Detta meddelande passerar från källan (den som skickar det) till en mottagare. Meddelandet är kodat (skrivet på ett visst sätt genom en symbolisk form) och passerar genom något sorts medium (kanal) till mottagaren, som avkodar meddelandet från källan. Resultatet är en övergång av meningar från en person till en annan. En fungerande kommunikationsprocess kan vara en avgörande faktor vid val av revisor. Kommunikationsmodellen beskrivs enligt figur 3.2. Källan Meddelande Kodning Meddelande Kanal Meddelande Avkodning Meddelande Mottagare Feedback Figur 3.2 Kommunikationsmodellen Källa: Robbins, S. P. (2001) s285 Källan kan till exempel vara revisorn och hur han kodar meddelande beror enligt Robbins (2001) på fyra faktorer, nämligen skicklighet, attityd, kunskap och det socialkulturella systemet. Hur bra källan lyckas kommunicera med mottagaren beror till exempel på hur duktig källan är på att skriva, om källan inte kan skriva bra så kan meddelande misstolkas. Källans kommunikationsframgångsfaktorer är också talet, läsningen, lyssningen och resoneringsskickligheten. Robbins (2001) menar att det är kunskapen som källan har som påverkar meddelandet som han eller hon vill skicka. Enligt Robbins (2001) är meddelandet det som kommuniceras och det påverkas av den kodningen som har använts, kontentan av meddelandet och de beslut som tas i valet och arrangemanget av koder och innehållet i meddelandet. Robbins (2001) anser att kanalen är det medium som meddelandet färdas igenom. Kanalen väljs av källan, som måste bestämma vilka kanaler som är formella och vilka som är informella. De formella kanalerna är etablerade i företagen och skickar meddelanden som innehåller jobbrelaterade aktiviteter. De följer traditionellt det auktoritetsnätverk som finns i företaget. Andra former av meddelande, som till exempel personlig- eller socialkontakt, följer de informella kanalerna i företaget. Avkodning är enligt Robbins (2001) en översättning av källans kommunikationsmeddelande som måste ske innan mottagaren kan förstå meddelandet. Precis som källan är begränsad av sin skicklighet, attityd, kunskap och det socialkulturella systemet, är mottagaren lika begränsad. Precis som källan måste vara skicklig på att skriva och tala måste mottagaren vara skicklig på att skriva och lyssna och båda måste kunna resonera. Deras kunskaper, attityder och kulturella bakgrund influerar möjligheten att motta och även att skicka ett meddelande. Robbins (2001) menar att feedback är den sista länken i 10(29)

17 kommunikationsprocessen som kontrollerar hur framgångsrik källans meddelande har varit och om meddelande har tolkas som det var tänkt. Enligt Robbins (2001) är ofta meddelandet som avkodats av mottagaren annorlunda mot för vad källan egentligen menat med meddelandet. Det finns några barriärer som försämrar kommunikationen. Filtrering innebär enligt Robbins (2001) att källan manipulerar med informationen så att den verkar vara med större fördel för mottagaren än den egentligen är. Med vald iakttagelseförmåga menas att mottagaren i kommunikationsprocessen väljer vad han/hon vill se och höra baserad på deras behov, motivationer, erfarenheter, bakgrund och andra personliga karakteriseringar. För mycket information kan också vara dåligt eftersom individer enligt Robbins (2001) har begränsad kapacitet att behandla data. Forskning pekar på att individer har svårt att arbeta med mer än sju bitar av information. När individer får för mycket information så tenderar de att välja ut vissa delar, ignorera, lägga åt sidan eller glömma bort information. Resultatet av detta ger mindre information och en sämre fungerande kommunikationsprocess. 3.5 Porters femfaktorsmodell TEORI Porters femfaktorsmodell används framförallt för att identifiera en branschs strukturdrag som bestämmer konkurrenskrafternas styrka och därmed bestämmer branschens lönsamhet (Porter, 1989). Den kan hjälpa till att förstå branschen och hur kunder väljer revisionsbyrå. Porter (1989) menar att branschens konkurrenssituation beror på; leverantörers förhandlingsstyrka, köpares förhandlingsstyrka, hot från potentiella nyetablerare, hot från substitutprodukter samt konkurrensen inom branschen. Modellen sammanfattas med figur 3.3. Hot från potentiella nyetablerare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens inom branschen Köpares förhandlingsstyrka Hot från substitutprodukter Figur 3.3 Porters femfaktormodell Källa: Porter, M. E. (1989) s26 Leverantörernas förhandlingsstyrka kan i stor utsträckning påverka konkurrenssituationen genom till exempel hot om att höja priset. Ofta associeras leverantörer med företag, men personalen måste också beaktas som leverantörer som utövar en stor makt i många branscher (Porter, 1989). Då personalen i revisionsbranschen är högutbildade och ofta har en stark relation till kunderna kan leverantörerna (personalen) anses ha en hög förhandlingsstyrka. Detta kan innebära att 11(29)

18 företag med goda personalförhållanden kan tänkas vinna konkurrensfördelar vilket påverka kundernas val. Köpare konkurrerar med branschen genom att tvinga ner priser, förhandla om högre kvalité eller fler tjänster. Revisionsbranschen som helhet består av en betydligt större andel köpare än säljare vilket indikerar att köparnas förhandlingsstyrka är svag. Det kan dock tänkas att större koncerner som står för större delar av en revisionsbyråns intäkter har större förhandlingsstyrka (Porter, 1989). Nyetableringar i en bransch medför ny kapacitet och önskan av att vinna marknadsandelar. Enligt Porter (1989) finns det sex betydande hinder för nyetablering; stordriftsfördelar, produktdifferentiering, kapitalbehov, omställningskostnader, tillgång till distributionskanaler och kostnadsolägenheter oberoende av stordrift (till exempel patent). Produktdifferentiering kan i revisionsbranschen ses på två olika sätt. De stora revisionsbyråerna har inget behov av att differentiera sig eftersom de kan erbjuda ett stort produktutbud av till exempel olika experter, medan små byråer måste differentiera sig för att kunna konkurrera på marknaden. Utbudet kan vara av betydelse när företag väljer revisor. Enligt Porter (1989) konkurrerar alla företag i en vid mening med branscher som producerar substitutprodukter. Detta gör att det ligger ett tak på de priser som företagen i branschen lönsamhetsmässigt kan ta ut. Att agera mot substitut kan bli en kollektiv angelägenhet för en bransch. Till exempel kan revisionsbyråerna tillsammans försöka konkurrera ut substitutprodukter som redovisningsbyråer i en gemensam marknadsföringskampanj. De substitutprodukter som är viktigast att beakta är de som höjer nytto-/prisrelationen, det vill säga att substitutföretaget ger kunden en högre nytta och/eller ett bättre pris. Konkurrensen mellan etablerade företag sker genom bland annat prisutspel, reklamkampanjer, produktlansering, ökad kundservice eller garantiåtgärder vilket alla bör leda till en mer fördelaktig position. I de flesta branscher har utspel från ett företag märkbara effekter på dess konkurrenter och kan alltså inbjuda till vägledning eller ansträngningar att möta utspelet. Priskonkurrens är en osäker konkurrensform som kan göra att hela branschen blir satt i ett sämre läge med avseende på lönsamhet (Porter, 1989). Porter (1989) menar att standardiserade tjänster leder till att köparen baserar sitt val i stort sett på pris och service vilket leder till en intensiv pris- och servicekonkurrens. Produktdifferentiering skapar däremot ett skydd mot konkurrens genom att köparen har preferenser för och lojaliteter mot vissa säljare. Säljare kan i revisionsbranschen motsvaras av till exempel revisorn. 3.6 Tidigare studier TEORI Margi och Baldacchino (2004) fann i en studie 25 faktorer (bilaga A) som framhävde byte av revisor. De två mest betydelsefulla faktorerna var arbetsrelationen med revisorn och revisorns tillgänglighet. De delade in faktorerna i beteende-, ekonomiska- och andra faktorer. Det visade sig att beteendefaktorerna var av större betydelse än de ekonomiska. Studien indikerar att priset inte var av största betydelse vid val av revisor. Enligt Derkum et al (2003) svenska studie finns det i huvudsak bara två faktorer som skulle kunna föranleda ett övervägande av revisorbyte bland små aktieföretag. De mest betydelsefulla faktorerna är revisorns kompetens och personkemin mellan revisorn och kunden. Revisorns kompetens är viktig då kunden menar att de själva inte kan erhålla 12(29)

19 TEORI den kunskap och kompetens som krävs, på grund av deras ekonomiska begräsningar. Skulle revisorns kompetens vara bristfällig kan detta leda till ett byte av revisor, eftersom kunden betalar för kompetensen. Vidare är personkemin viktig då revisorers tjänster grundar sig på ett nära samarbete mellan revisorn och kunden, även detta kan leda till ett byte av revisor om kemin inte stämmer. Även arvordet har stor betydelse för eventuellt byte av revisor, men flera kunder menar att enbart priset inte leder till ett byte utan det är priset i kombination med någon annan betydelsefull faktor som kan aktualisera ett eventuellt byte. Småföretagarna menar att en känd revisor oftast arbetar för en stor revisionsbyrå och de anser att dessa oftast inte tar sig tid till att diskutera och föra en dialog med mindre aktieföretag. Kunden menar således att kostnaden som följer med ett välkänt namn inte överväger de eventuella fördelarna (Derkum et al 2003). Sammanfattningsvis menar Derkum et al (2003) att det är relationen mellan revisorn och kunden som är viktigast. Enligt Gerrard, Houghton och Woodliff (1994) finns det två primära variabler som influerar revisorns arvode, revisionens storlek och komplexitet. Om kundens storlek ökar så ökar revisorns arvode eftersom ett större företag skapar mer arbete för revisorn. Även om komplexiteten ökar så ökar revisorns arvode, eftersom revisorns arbete blir mer och mer komplext, vilket tar mer tid och ansträngning av revisorn. DeAngelo (1981) påstår att större oberoende revisionsbyråer tillhandahåller en högre kvalité än små revisionsbyråer. Enligt Dunn och Huss (2004) tillhandahåller stora revisionsbyråer en högre procent av tillförlitlig information, medan små revisionsbyråer ger en högre procent av opålitlig information. Detta påverkar kunders val och byte av revisorer. Johnsson och Scholes (2002) pekar på vikten av att ha ett starkt varumärke och menar på att det är svårt att göra vinst om företaget inte har ett av de tre ledande varumärkena i branschen. Jobber (2001) menar att ett starkt varumärke kan vara avgörande då kunden ska välja företag. Ett framgångsrikt varumärke kan ses som resultatet av en effektiv produkt, en stark identitet och tilläggsvärde (Doyle, 2002). Cravens, Flagg och Glover (1994) menar att revisionsbyråns varumärke eller rykte och revisorns struktur eller typ och byråns industriexpertis spelar en stor roll vid val av revisor. Revisorns attribut Rykte Struktur Industriexpertis Revisionskunders val av revisor representerat av marknadens risk Finansiella karakteristiska drag: Inflytande, likviditet och lönsamhet Kundens attribut Figur 3.4 Faktorer som påverkar val av revisor processen Källa: Cravens, K. S. et al (1994) s28 13(29)

20 TEORI Enligt Cravens et al (1994) är revisionsbyråns rykte viktig för kunderna när de ska välja revisor. Det spelar även roll hur revisorn är, vilken typ av person och vilken struktur han/hon har. Vidare är också en beskrivning av revisorns kunder av vikt för att de eventuellt nya kunderna ska kunna göra en bedömning av vilka sorters företag som revisorn är associerad med och vilka sorters företag revisorn kan tänka sig att ta emot som kund. Revisorns kundbas påvisar också revisorns koncentration i en viss industri och detta kan möjligtvis influera potentiella kunders uppfattning av kvalitén. Håkansson (1989) menar att personalen är en viktig intern resurs. Varje anställd har sitt eget personliga nätverk av kontakter och representerar en central dimension av företagets aktiviteter. All personal har ett liv utanför företaget. De spenderar cirka procent av deras tid som anställd, resten spenderas tillsammans med familj och vänner. Dessa privata aktiviteter kan vara betydelsefulla för företaget. Beattie och Fearnley (1998) anser att val av revisor är baserat på ett flertal faktorer som är specifika för varje enskilt företag. De menar också att ett idealiskt företag bör välja utifrån revisorns kvalité, arbetsrelationen och prisvärdheten. I deras studie har 12 företag studeras utifrån varför de bytt revisor och hur de valde ny revisor. Endast ett av de 12 företagen hade valt att byta revisor på grund av priset. Beattie och Fearnley (1998) menar att endast de revisorer som förflyttar sig utanför kundens pristolerans kommer att riskera att bli utbytta. Den vanligaste anledningen till att företagen ersatte nuvarande revisor med en ny var specifika problem med nuvarande revisionsbyrå. Dessa problem var ofta relaterade till revisionspersonalen. Den vanligaste faktorn bland personalrelaterade problem var de anställdas professionalism och kompetens. I ett fall var till exempel inte revisorn beredd på att göra interna kontroller. En annan vanlig faktor var att företaget slogs samman med ett annat företag och rationaliserade därmed bort en revisor eller att företag utvidgade och behövde special kompetens inom ett visst område (Beattie och Fearnley, 1998). Då företagen valde nya revisorer eliminerades många i ett tidigt stadium till exempel på grund av dåligt skrivna presentationer. Prisfrågan var avgörande endast i två fall. I det ena fallet var priset för lågt vilken gav ett tveksamt intryck på revisionsbyråns kvalité och i det andra fallet var priset för högt. I slutändan visade sig att personkemin, hur väl revisionstjänsterna var anpassade till företagets behov och den geografiska placeringen var av betydelse då företagen valde revisor (Beattie och Fearnley, 1998). Gustavsson, Köhler och Olsson (2004) menar i sin studie att marknadsmixen har betydelse för företag vid val av revisor. I produkten eftersträvas företagsspecifik kompetens och förmågan att anpassa revisionen efter företagets komplexitet, före konsultation och branschkompetens. Företag väljer hellre en revisionsbyrå för revisionens skulle än för konsultationens. När det gäller påverkan menar Gustavsson et al (2004) att revisionsbyråns nätverk är viktigt. Att få rekommendationer genom det sociala nätverket är en viktig faktor för företag som ska välja en revisionsbyrå. Där aktiviteter som kan gynna utbyten kan förflyttas till relationer i det sociala nätverket och där kan rekommendationer reducera potentiella kunders osäkerhet vilket kan underlätta bytet av revisor. Revisionsbyråer som genom diskret marknadsföring kan nästla sig in i kunders och potentiella kunders nätverk och sedan blir rekommenderade skapar ett försprång på marknaden. 14(29)

21 TEORI Vidare menar Gustavsson et al (2004) att företag har en viss känslighet när det gäller priset, men det får inte ske på bekostnad av upplevd kvalité. Företagen anser att den geografiska platsen för revisionsbyrån inte har någon större betydelse och detta förklaras genom att 75 procent av de tillfrågade företagen anlitade någon av de dominerande revisionsbyråerna som är geografiskt spridda och företagen behöver därför inte fundera i detta när de väljer revisor. Enligt Gustavsson et al (2004) så efterfrågar ägarledda företag, till exempel där ägare och företagsledare är samma person, i större utsträckning konsultationer till skillnad från företag med många små ägare. Orsaken till detta anser Gustavsson et al (2004) vara att relationen med revisorn är mindre oberoende i ett ägarlett företag, till skillnad för diffust ägda företag. 3.7 Sammanfattning av referensram Jobber (2001) menar att priset är en nyckelfaktor då en kund väljer mellan olika aktörer. Kunden använder ofta priset som en indikation på kvalitén då aktören är okänd och produkten är svår att bedöma innan man använt den, vilket är vanligt i tjänstevärldens kontext. Enligt Porter (1989) kan priskänsligheten mellan olika företag variera både mellan och inom olika branscher. Till exempel kan revisionskostnadens andel till företagets totala kostnader variera mellan olika företag, vilket kan komma att inverka på prisets betydelse vid val av revisor. Tidigare studier inom området pekar på att priset inte spelar en avgörande roll vid val av revisor (Cravens et al 1994; Derkum et al 2003; Margi och Baldacchino, 2004). Däremot menar Beattie och Fearnley (1998) att revisionskostnaderna inte får gå utanför företagens pristolerans, eftersom revisorn då riskerar att bli utbytt. En av faktorerna som verkar vara av största betydelse är arbetsrelationen mellan revisorn och företaget. Det finns både teorier (Doyle, 2002; Jobber, 2001), och studier om företags val av revisorer (Beattie och Fearnley, 1998; Derkum et al 2003; Margi och Baldacchino, 2004) som pekar på detta. Många av de studier som tidigare gjorts indikerar att revisionens kvalité är viktig, (Beattie och Fearnley, 1998; Cravens et al 1994; DeAngelo, 1981; Derkum et al 2003). Även Jobber (2001) framhåller i marknadsmixen att produktens kvalité är viktigt då kunden väljer mellan olika aktörer. I Porters femfaktorsmodell (Porter, 1989) framgår att personalens kompetens kan komma spela en viktig roll då klienter väljer revisorer vilket kommer påverka revisionens kvalité. Både teorier som inte är framtagna genom studier på just revisionsbranschen och tidigare studier inom området ger alltså starka signaler om att revisionens kvalité är av stor betydelse då företag väljer revisor. Doyle (2002) menar att produkten är ogripbar när det gäller tjänsteföretag, detta gör att tjänsten är svår att identifiera och kunden kan inte kontrollera produkten i förväg. Revisorns rykte blir därför betydelsefullt vid val av revisor (Cravens et al 1994; Doyle, 2002; Jobber, 2001). Men enligt Derkum et al (2003) studie stämmer inte detta. Vikten av revisorns tillgänglighet styrks av en av ovansagda teorierna, marknadsmixen (Jobber, 2001). Revisorns tillgänglighet tas även upp som en viktig faktor i Margi och Baldacchino (2004) studie. Andra faktorer som kan vara av betydelse vid val av revisor är påverkan, där Jobber (2001) menar att anbud och reklam är viktigt och Gustavsson et al (2004) menar att revisionsbyråns sociala nätverk viktigt. 15(29)

22 TEORI Beattie et al (1998) och Gustavsson et al (2004), menar att kommunikationen mellan revisorn och företaget är en viktig faktor. Gustavson el al (2004) menar att ägarledda företag är mer beroende av denna kommunikation än diffust ägda företag. Även revisionsbyråns storlek är betydande (Derkum et al 2003; Robbins, 2001), och enligt Gustavsson et al (2004), så anlitade 75 procent alla de tillfrågade företagen i deras studie någon av de dominerande revisionsbyråerna. Enligt Dunn och Huss (2004) studie så tillhandahåller stora revisionsbyråer en högre procent av tillförlitlig information, medan små revisionsbyråer ger en högre procent av opålitlig information. Detta påverkar kunders val och byte av revisorer Sammanfattande teoretisk modell Modellen i figur 3.5 nedan sammanfattar de teorier och tidigare studier som har gjort på detta område. Revisorns attribut är en sammanfattning av de teorier som används i teoriramen och som en revisionsbyrå kan ta del av när de ska differentiera sig på marknaden. Kundens attribut är de tidigare studierna som gjort på området som tillsammans med de befintliga teorierna kan ge en bild av vad småföretagen efterfrågar. Revisorns attribut (teorier) Marknadsföring Pris Plats Produkt Påverkan Personal Relationer Kommunikation Varumärke Sociala nätverk Konkurrensen Kundens förhandlingsstyrka Leverantörens förhandlingsstyrka Substitutprodukter Nyetablerare Revisionskundens val av revisor Påverkan Sociala nätverk Kvalité Personal Arbetsrelationen Tillgänglighet Kompetens Personkemi Sociala nätverk Varumärke Rykte Struktur Industriexpertis Kundens attribut (tidigare studier) Figur 3.5 Sammanfattande teoretisk referensram 16(29)

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Val av revisor. Ekonomihögskolan vid Växjö universitet

Val av revisor. Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Val av revisor en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Val av revisor. en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor

Val av revisor. en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Val av revisor en enkätstudie angående vilka faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning,

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA

EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:7 N IO IS V E R R Ö F E S S E R T NYSTARTADE BOLAGS IN NDE EFTER REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFA Nystartade bolags intresse för revision efter

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

I huvudet på revisorn

I huvudet på revisorn 2003:163 SHU EXAMENSARBETE I huvudet på revisorn En studie om revisorers syn på oberoendet LINNEA GRÄLL PER HOLMA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

C-UPPSATS. Små företags konkurrensverktyg och konkurrensfördelar

C-UPPSATS. Små företags konkurrensverktyg och konkurrensfördelar C-UPPSATS 2007:161 Små företags konkurrensverktyg och konkurrensfördelar Andreas Schultz Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera,

Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, Lectio 8.12.2010 Bakgrund Redovisning kan ses som ett specialiserat informationssystem, vars syfte är att identifiera, mäta, registrera, behandla och rapportera ekonomiska händelser som rör ett företag.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den 2013 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge

Läs mer

Drivkrafter för ett revisorsbyte

Drivkrafter för ett revisorsbyte Kandidatuppsats Hösten 2007 Institutionen för ekonomi Drivkrafter för ett revisorsbyte En studie utifrån både revisorers och klienters perspektiv Handledare: Pernilla Broberg Sven-Olof Collin Författare:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Någon gång ställer varje företagare sig frågan:

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen

De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen De anställdas roll vid tjänsteutförande vikten av kundbemötande i bankbranschen Projektarbete i kursen Strategier och Marknadsföring i Tjänsteföretag 722G60 vid Linköpings Universitet Handledare: Ramsin

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor Företagsekonomiska Institutionen 2004-01-12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidat uppsats 10 poäng HT 2003 Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor en kvalitativ undersökning i Täby kommun Författare:

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström EXAMENSARBETE 2005:037 SHU Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor

Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Magisterprogrammet Revisor och Bank 60hp Hur förväntningsgapet i ett småföretag påverkar valet att ha kvar eller välja bort sin kvalificerade revisor

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Språngbrädan lättversion

Språngbrädan lättversion Språngbrädan lättversion En start på arbetet med självutvärdering Utvärdering och förbättring? Kundsamverkan Ledarskap Resultat? Medarbetarnas utveckling och aktighet Verksamhetens processer Språngbrädan

Läs mer

Tjänstemarknadsföring

Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Några begrepp och modeller i tjänstemarknadsföring. 2 Tjänstemarknadsföring 80-talet ett nytt forskningsområde - tjänstemarknadsföring växer fram. Belyser de

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer