Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet"

Transkript

1 Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

2

3 Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten påverkar halterna och befolkningens exponering av kvävedioxid och partiklar i Göteborgsområdet. Utredningen är utförd som ett uppdrag och finansieras av samverkanspartnerna inom Västsvenska paketet. Kontaktpersoner hos samverkanspartnerna har varit Karin Björklind (Trafikkontoret) och Olivia Cleasson (Trafikverket). Utredningen är genomförd av Tomas Wisell och Hung Nguyen. Rapporten har granskats av Linus Theorin. I och med att denna rapport är klar och publicerad är utredningens resultat och slutsatser offentliga. Vid intresse att ta del av underlag, data och resultat kan miljöförvaltningen kontaktas. Göteborg januari 2013 Trafikverket Region Väst Västra Götalandsregionen Region Halland Göteborgs stad Göteborgregionens kommunalförbund Västtrafik Västsvenska paketet 3

4

5 Innehåll 1 Sammanfattning 7 2 Inledning Syfte Strategi Trängselskatten Utredningens avgränsningar 11 3 Miljökvalitetsnormer och miljömål Normer och gränsvärden Göteborg lokala miljömål för kvävedioxid 14 4 Luftföroreningar Kvävedioxid Gaturumsberäkningar av partiklar (PM 10 ) 21 5 Resultat Resultat kvävedioxid Resultat partiklar (PM 10 ) 27 6 Slutsatser 31 7 Osäkerheter 32 8 Referenser 33 Västsvenska paketet 5

6

7 1 Sammanfattning Införandet av trängselskatten i Göteborg innebär att vägtrafiken förändras och då förändras också luftkvaliteten. Hur mycket vägtrafiken förändras varierar mellan olika gator och vägar. Generellt sett minskar trafiken och då blir också luftkvaliteten bättre men på några gator ökar trafiken. Vi får också ibland en annan sammansättning av trafiken, bland annat till följd av en ökad kollektivtrafik. Vi vet att Göteborg har svårt att klara kraven på tillräckligt bra luft. Mest problem har vi med kvävedioxid, men vi har också problem med partiklar. Och trafiken står för största delen av de luftföroreningar vi utsätts för utomhus. Därför har vi beräknat skillnaden mellan alternativet med trängselskatt och utan. Beräkningarna visar att luftkvaliteten blir bättre i Göteborg med trängselskatt, och det gäller även i Partille och Mölndal. Fler invånare kommer att andas in luft som innehåller mindre föroreningar än om vi inte hade haft trängselskatten. De lägre luftföroreningshalterna innebär att fler göteborgare kommer få en luftkvalitet som motsvarar stadens miljökvalitetsmål för kvävedioxid. Vi kommer även fortsättningsvis att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar, även på de gator som får ökad trafik. Men trots förbättringen av luftkvaliteten till följd av trängselskatterna visar beräkningarna att vi fortfarande har svårt att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på alla platser i Göteborg. Västsvenska paketet 7

8 2 Inledning Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. En viktig del för att skapa en god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt är att utveckla kollektivtrafiken, järnvägar och vägar. Trängselskatten i Göteborg införs från och med , skattens införande är beslutad av Riksdagen sedan år Trafikverket och Transportstyrelsen har tecknat en överenskommelse om system och tjänster för hantering av trängselskatten i Göteborg. Transportstyrelsen ansvarar för att system och tjänster är färdigställt vid driftstart. Trängselskatten innebär att vägtrafiken kommer att påverkas på så sätt att bilister väljer en annan väg, att bilresan inte utförs eller utförs vid en annan tidpunkt. Trafiken kommer att påverkas olika på olika vägsträckor, de flesta får en minskad trafik, andra en oförändrad eller ökad trafik. På många vägar blir det en annan fördelning mellan tung och lätt trafik när skälen att undvika avgiften kan vara olika stark eller saknas. Detta beror på vem som äger fordonet, vad avgiften kostar i relationen till andra kostnader, eller var det är registrerat. En annan orsak till förändrad fordonssammansättning kan vara att vissa fordon väljer en annan väg när trängseln minskar på vissa vägar. Trängselskattens införande innebär också en tätare kollektivtrafik (mest bussar) på en del centrala vägar i Göteborg. När trafiken ändras så ändras också utsläppen till luften och därmed luftkvaliteten i närheten av vägen. Hur stor denna förändring blir beror av många faktorer som t.ex. trafikflödet och dess sammansättning, väderförhållanden samt närheten till andra utsläpp och deras karaktär. Det är välkänt att Göteborg har problem att klara miljökvalitetsnormerna för luft, särskilt de som rör kvävedioxid (NO 2 ). Halterna av NO 2 i omgivningsluften påverkas starkt av vägtrafiken och därmed finns det ett allmänintresse av att uppskatta hur luften påverkas av förändringar i vägtrafiken, t.ex. som följd av införande av trängselskatten. Miljökvalitetsnormerna beskrivs i avsnittet Miljökvalitetsnormer och miljömål. Samverkanspartnerna inom Västsvenska paketet har identifierat ett behov av att prognostisera förändringar i luftkvaliteten till följd av trängselskattens införande. Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har fått i uppdrag av Västsvenska paketets samverkansparter att beräkna hur halter av kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM 10 ) påverkas av trafikförändring till följd av trängselskatten. Projektet har pågått under år Syfte Syftet med denna utredning var att uppskatta hur luftkvaliteten i Göteborgsområdet påverkas till följd av de trafikförändringar som sker när trängselskatten införs. Med denna uppskattning kan man beräkna hur befolkningens exponering av luftföroreningar påverkas. 8 Västsvenska paketet

9 Resultat och data kan också ligga till grund för vidare utredningar av t.ex. olika åtgärders effekt på luftkvaliteten eller studier av hälsoeffekter. 2.2 Strategi Kvävedioxid För att utföra utredningen på ett strukturerat och effektivt sätt gjordes en strategi med de huvudsakliga projektstegen. Dessa projektsteg kan beskrivas som följande; Det första projektsteget är framtaget av Trafikverket. De övriga tre stegen har utförts på miljöförvaltningen i Göteborg. Partiklar Strategin för beräkning av partiklar i gaturum kan beskrivas i följande steg: 1. Urval av vägar 2. Import av data till programmet SIMAIR 3. Beräkningar av gaturumshalter för PM Trängselskatten Trängselskatten i Göteborg innebär att bilister som passerar vissa vägar kommer att debiteras en avgift, detta för att motverka för mycket trafik inom vissa centrala delar av Göteborg. Under de tider som avgiften tas ut registreras fordonen automatiskt vid speciella betalstationer. Varje passage genom betalstationerna kostar 8, 13 eller 18 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor. I hela Göteborg finns sammanlagt 36 betalstationer, se karta nedan över trängselskatteområdet samt betalstationernas placering. Västsvenska paketet 9

10 Figur 1. Trängselskattens område i Göteborg med betalstationernas beta placering utmärkt Trängselskatten kommer att påverka trafiksituationen långt utanför det område där inin och utpassager debiteras. I själva verket påverkas trafiken mer eller mindre inom ett område som täcker stora delar av Göteborgsregionen och Halland, även om förändringarna kan vara försumbara i ytterområden. Figur 2. Trängselskatten påverkar trafikflödena långt utanför själva trängselskatteområdet 10 Västsvenska paketet

11 2.4 Utredningens avgränsningar Två scenarier med och utan trängselskatt För att kunna beräkna trängselskattens effekter på luftkvaliteten måste man göra hela utredningen i två scenarier - en med och en utan trängselskatt, därefter jämföra differensen i resultaten. Det ena scenariot är en framtidsprognos (med trängselskatt), det andra en fiktiv händelse (utan trängselskatt). När halterna beräknas används hela emissionsdatabasen, dvs. samtliga i databasen ingående emissionskällor av kvävedioxid, detta för att uppskatta de totala halterna. Ett grundproblem med en framtidsprognos är att man inte vet hur framtiden ter sig. Även om framtida trafiksiffror är givna indata, kommer andra källor och parametrar att förändras som påverkar de totala halterna. Skulle prognoser av andra förändringar än trafiken ingå i beräkningarna skulle dessa blandas samman med trafikens påverkan, och man skulle inte kunna urskilja trängselskattens effekt. För att kunna göra jämförelsen möjlig i denna utredning måste andra indata i beräkningarna hållas konstanta för båda scenarierna. Bara på detta sätt kan trängselskattens effekt på luftkvaliteten urskiljas. Detta medför att även emissionsfaktorer hålls konstanta (år 2011) vilket också krävs för att spridningsmodellen ska kunna räknas om från NO x till NO 2 enligt det förhållande som rådde år Geografisk avgränsning Denna utredning omfattar det geografiska området som utgör hela Göteborg, Mölndal och Partille kommun, dvs. trafikförändringar har beräknats på samtliga vägar som ligger inom detta område. Trafikförändringen på vägar utanför detta område har inte tagits i beaktande. Avgränsning i tid Utredningen gör anspråk på att beskriva förändringar under det första kalenderåret med trängselskatten. Observera att övrig emissionsdata inte är prognostiserad för detta år. Tidsupplösning på beräkningar För att kunna utvärdera beräknade kvävedioxidhalter mot miljökvalitetsnormer (MKN) måste tidsupplösning vara en timme och spänna över ett kalenderår. Detta har uppfyllts i denna utredning då miljöförvaltningens emissionsdatabas har data på timmesnivå. Förorening I denna utredning har spridningsberäkningar enbart utförts på kvävedioxid (NO 2 ). Det beror på att kvävedioxid är den förorening där Göteborg Stad har störst problem med att klara MKN och stadens lokala miljökvalitetsmål (se mer under avsnittet Miljökvalitetsnormer och miljömål ). Kvävedioxid kan också betraktas som en indikator på andra luftföroreningar från vägtrafik (avgaser) eller på förbränningsprocesser överhuvudtaget. För att beräkna kvävedioxid måste man även beräkna kväveoxider (NO x ) som är summan av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO 2 ). Västsvenska paketet 11

12 Emellertid kan inte långtgående slutsatser utifrån kvävedioxidhalter dras om partikelhalter (partikelmassa), då dessa inte i första hand härrör från avgaser utan från mekaniskt slitage mellan däck och vägbana, uppvirvling och andra källor. Bakgrundshalterna av partiklar utgör också en betydligt större andel av totalhalten, vilket medför att det lokala bidraget blir mer svårtolkat. Gaturumsberäkningar och spridningsberäkningar lokalt (korsningar) har utförts enbart på partiklar uttryck som PM Västsvenska paketet

13 3 Miljökvalitetsnormer och miljömål 3.1 Normer och gränsvärden Miljökvalitetsnormer är rättsligt bindande nationella föreskrifter vars främsta syfte är att skydda människor mot höga luftföroreningshalter. Miljökvalitetsnormer för årsmedelvärden avser skydda befolkningen mot långsiktiga hälsoeffekter, medan extremvärden (dygnsmedelvärden och timmedelvärden) avser skydd mot akuta hälsoeffekter. I EU:s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG) anges gränsvärden som är miniminivåer för luftkvaliteten, vilket innebär att medlemsländer kan ha strängare krav. Sveriges krav angivna som miljökvalitetsnormer är strängare än EU:s vad gäller kvävedioxid då Sverige även har krav för dygnsmedelvärde och timmedelvärde, vilket inte EU-lagstiftning har. Tabell 1. Sammanställning av gränsvärden och normer för kvävedioxid i utomhusluft enligt svensk lagstiftning (förordning 2010:477) och EU-lagstiftning (direktiv 2008/50/EG) Normer och gräsvärden för kvävedioxid i utomhusluft Tid MKN Sverige (µg/m3) Gränsvärde EU (µg/m3) Timme 90* 200*** Dygn 60** - År * Får överskridas 175 timmar per år ** Får överskridas 7 dygn per år *** Får överskridas 18 dygn per år Tabell 2 visar miljökvalitetsnormerna för partiklar. För att normen helt ska anses vara uppfylld måste båda normvärdena innehållas. Att normen beskrivs på två olika tidsbasis innebär att de beräknade halterna måste presenteras på två olika sätt, se avsnittet Resultat. Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för PM 10 MKN: Halt (µg/m3) PM10 årsmedelvärde 40 PM10 dygnsmedelvärde 50 (Får överskridas 35 dygn/år) Miljökvalitetsnormerna gäller på allmän plats utomhus (inkl. under tak med högst en vägg). Undantag från detta är följande miljöer: Västsvenska paketet 13

14 arbetsplats där arbetsmiljöbestämmelser tillämpas och allmänheten inte har tillträde på vägbana där man normalt inte vistas (inom vägområde, mittremsa utan fotgängare samt längs med större vägar utan gc-banor) belastade mikromiljöer, t.ex. < 25 m från korsning eller vid förorenad frånluftspunkt som t.ex. en tunnelmynning (normen kan ändå gälla här om det finns bostäder, skolor och förskolor i närheten eftersom det kan uppstå olägenheter för människors hälsa 1 ) I trafikmiljöer bör utvärdering endast ske på platser där luften är representativ för luftkvaliteten för en gatsträcka som är minst 100 m lång. Årsmedelvärdet tillämpas på platser där befolkningen utsätts för halter under lång tid (bostäder, skolor, förskolor etc.), medan timoch dygnsmedelvärdena tillämpas platser där det förekommer både lång- och korttidsexponering (t.ex. gång- och cykelbanor). 3.2 Göteborg lokala miljömål för kvävedioxid Göteborg har satt upp lokala miljömål för luft som kompletterar det nationella miljömålet Frisk Luft. Göteborgs stads miljömål är lokalt anpassade och mer specifika: "Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär." Göteborgs delmål för kväveoxid är att "Årsmedelvärdet för kvävedioxid ska underskrida 20 mikrogram per kubikmeter vid 95 procent av alla förskolor och skolor i Göteborg samt vid bostaden hos 95 procent av göteborgarna senast år 2020." 1 Beräkningar av kvävedioxid i Stockholms- och Uppsala län inför ansökan om tidsfrist för att klara EU:s gränsvärde. SLB-analys, oktober Västsvenska paketet

15 4 Luftföroreningar 4.1 Kvävedioxid Utsläpp av kväveoxider Utsläppen (emissionerna) av kväveoxider (NO x ) har beräknats med hjälp av Miljöförvaltningens emissionsdatabas. I denna databas finns utförlig information och data om utsläpp från vägtrafik, industri, energiproduktion, sjöfart, luftfart, arbetsmaskiner och diffusa källor som jordbruk och skogsbruk. De totala emissionerna av kväveoxider (NO x ) inom Göteborgs tätortsområde (Göteborg, Mölndal och Partille kommun), år 2011 visas i tabellen nedan: Tabell 3. Emissioner av kväveoxider (NOx) i Göteborgsområdet Kommun Kväveoxider (NOx), (ton/år) Vägtrafik Övrigt Totalt Göteborg 2265 Mölndal Partille 140 Hur emissionerna fördelar sig mellan olika verksamheter och i hela Göteborgsområdet respektive i centrala Göteborg visas i diagrammen nedan: Figur 3. Procentuell fördelning mellan olika verksamheters kvävedioxidemissioner. Vägtrafiken är den näst största (strax efter sjöfarten) enskilda utsläppskällan av kväveoxider i centrala Göteborg och bidrar med ungefär en tredjedel (beroende på geografisk avgränsning) till de totala utsläppen. Västsvenska paketet 15

16 Mätningar av kväveoxider i Göteborg I Göteborg utförs kontinuerliga mätningar av kväveoxider i regional- och urban bakgrundsmiljö samt i centrala stadsmiljöer. Mätningar av kväveoxider i urban bakgrundmiljö utförs sedan 1987 på Nordstans tak mitt i Göteborg, och vid Järntorget sedan 1989 i taknivå- denna station är emellertid precis nedlagd. Kontinuerliga mätningar i centrala stadsmiljöer utförs i Haga (lokal stadsgata), i Gårda (huvudled i stadsmiljö) och i Mölndal (lokal stadsgata). Dessutom har Miljöförvaltningen i Göteborg tre mobila mätstationer som flyttas runt i Göteborgsområdet i olika miljöer. Under år 2011 stod dessa mobila mätstationer i Frihamnen (välventilerad urban bakgrund), Odinsgatan (lokal stadsgata), Nellickevägen (bakgård företagsområde centralt) samt Gamlestan (lågt trafikerad bostadsgata centralt). Mätresultaten visar att de svenska miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid klaras i regionaloch urban bakgrundsmiljö men överskrids i flera gaturum och längs hårt trafikerade vägar, detta gäller både års- dygns- och timmedelvärden. Därmed överskrids även EUs gränsvärde för år, men EUs timmedelvärde klaras i Göteborg. Nedan visas en sammanställning av mätvärden för NO 2 åren Röd text visar där överskridanden av normer eller gränsvärden har skett. Tabell 4. Mätvärden för kvävedioxid åren på fem fasta mätplatser i Göteborgsområdet 16 Västsvenska paketet

17 Kvävedioxidhaltens utveckling i Göteborg Halterna i den urbana bakgrundsluften av kväveoxider och kvävedioxid har minskat sedan slutet av 1970-talet. I figur 4 visas årsmedelvärden av kvävedioxid (NO 2 ). Trenden av minskande kväveoxidhalter är tydligast i trafikmiljö under 1990-talet, främst beroende på minskade utsläpp från vägtrafiken på grund av kraven på katalytisk avgasrening för nya personbilar. Under 2000-talet syns emellertid ingen betydlig sänkning av halterna i hårt belastade miljöer (Gårda, Haga), men fortsatt sjunkande halter i urbana bakgrundhalter (Femman, Järntorget), samt i Mölndal. Figur 4. Årsmedelvärden av kvävedioxidhalter vid de fasta stationerna i Göteborgsområdet. Mätningar i gatunivå visar att halterna av kväveoxider har minskat sedan början av 1990-talet, men minskningen för kvävedioxid är något mindre i gatunivå än i den urbana bakgrundsluften. En orsak till att kvävedioxidhalterna inte har minskat i gatunivå kan vara att andelen dieselbilar har ökat, vilka har en högre andel NO 2 av NOx-emissionen. En annan orsak kan vara att interaktionen i luften mellan NO, NO 2 och ozon ändras när den totala NO x - emissionen ändras. Västsvenska paketet 17

18 Trafikmodellen i emissionsdatabasen Värden för hur trafiken förändras på till följd av trängselskatten är den viktigaste indatan som denna utredning baseras på. Denna beräkning är inte utförd av miljöförvaltningen utan utgår från den trafikprognos som Trafikverket gjort över förväntade effekter av trängselskattens införande. Modellen som har använts för trafikprognosen är Sampers. Sampers modellerar persontrafik. I Trafikverkets prognoser för vägtrafikens förändringar till följd av trängselskattens införande har prognosen även kompletteras med näringslivets transporter (dvs bland annat lastbilar och personbilar i yrkestrafik). Datan för trafikförändringar var framtaget enbart för större trafikleder och schematiskt beskrivet med avseende på geografi. Fordonsflödet var uttryckt som vintervardagsdygn med fyra fordonsslag. Dessa data matchade inte miljöförvaltningens emissionsdatabas som består av ett komplett vägnät, geografiskt korrekt koordinatsatt, fordonsflöden uttryckt som årsdygnstrafik (ÅDT) samt med fem fordonsslag. Efter omfattande databehandling och geografisk modellering kunde trafikförändringsdatan anpassas och implementeras till miljöförvaltningens vägdatabas. Figur 5 illustrerar denna omvandling av datan: Figur 5. Illustration av dataomvandling av trafikvärden för anpasssning till miljöförvaltningens EDB. De lila och rosa linjerna innehåller värden för trafikförändringar, de smala svarta linjerna nere till vänster är miljöförvaltningens emissionsdatabas. Emissionsfaktorer För vägfordonens emissioner används HBEFA- modellen (f.d. Artemis) som är en europeisk emissionsmodell. Modellen som använts i denna utredning avser ett utsnitt av hela modellen för att beskriva den svenska fordonsflottan. Vägtrafiken i Göteborgsområdet har i enlighet med denna modell delats in i ca 35 olika vägtyper och två olika trafiksituationer (fritt flöde och trängsel). Fem olika fordonsslag ur modellen har använts; 1) lätta fordon som personbilar och skåpbilar; 2) tunga lastbilar utan släp 3) tunga lastbilar med släp 4) stadsbussar och 5) 18 Västsvenska paketet

19 landsvägsbussar. Ur modellen beräknas specifika emissionsfaktorer för varje kombination av fordonsslag, vägtyp och trafiksituation. Trafikvariationer i tid Emissionsdatan från trafiken är fördelad över tid i dygns- och årsvariationer. I trängselskattescenariet har dessa modifierats utifrån uppskattningar om hur trafiken kommer att påverkas av trängselskatten under olika timmar på dygnet. Dessa baserar sig också på hur stor avgiften är under den timmen (8, 13 eller 18 kr). Även en förändring över året är inlagd, där juli månad får en relativt mindre förändring än andra månader eftersom trängselskatten inte gäller då. Förutsättningar i spridningsberäkning I denna utredning har dagens (2011) kvävedioxidhalter beräknats för Göteborgsområdet. Som underlagsdata används miljöförvaltningens emissionsdatabas (EDB), som innehåller alla betydande emissionskällor av kväveoxider inom Göteborgområdet, bl.a. vägtrafik, sjöfart, industrier, energianläggningar, luftfart, arbetsmaskiner, hushåll, jordbruk, skogsbruk och småbåtshamnar. För att kunna genomföra spridningsberäkningar behövs utöver emissionsdata en meteorologisk databas med vindriktning, vindhastighet, temperatur, och solinstrålning som ingående parametrar. För att få jämförbarhet i resultatet har även här indatan hållits konstant, med samma meteorologiska dataset (sammanvägning av åren ) för båda scenarierna. Spridningsmodell De beräknade trafikförändringarna och motsvarande luftföroreningshalter beskriver den situation som skulle uppkomma under det första trängselskatteåret. Spridningsberäkningar har utförts med en avancerad spridningsmodell (Gaussisk) i programkonglomeratet Enviman (Opsis AB). Beräkningen genererar ett kontinuerligt koncentrationsfält över markytan. Spridningsmodellen tar inte hänsyn till byggnader och topografi och lämpar sig således för analys i större skala, och kan anses beskriva den generella urbana halten i ett visst område utan beaktande av lokala ventilationsförhållanden. Spridningsberäkningen avser kväveoxider (NO x ) som därefter räknas om till kvävedioxid (NO 2 ). Denna omräknig baserar sig på algoritmer som kommer från regressionsanalys av mätdata från miljöförvaltningens mätstationer. Algoritmerna är olika beroende på haltnivåer, och olika för årsmedelvärde respektive extremvärden (dygn, timme). Beräkningen kalibreras således mot mätningar. Denna metod kräver därmed att mätningen och beräkningen avser samma år i detta fall Exponeringsberäkning Syftet med hela utredningen är att uppskatta hur luftkvaliteten i Göteborgsområdet påverkas till följd av de trafikförändringar som sker när trängselskatten införs. Med denna uppskattning kan man beräkna hur befolkningens exponering av luftföroreningar påverkas. Västsvenska paketet 19

20 Detta innebär att de beräknade halterna måste omsättas till exponering av befolkningen. Den metod vi använt här är att beskriva exponeringen vid människors bostad, och därefter matcha ihop halt (årsmedelexponering) och adresspunkten. Exponeringen beräknas genom att vikta beräkningen för antal personer som är skrivna på den aktuella adressen. Figur 6 illustrerar detta förfarande: Figur 6. Exponeringsberäkning av befolkningen i Göteborg, Mölndal och Partille. Adresspunkterna syns som svarta stjärnor i bilden, dessa matchas med den beräknade årsmedelhalten (färgrastret). 20 Västsvenska paketet

21 4.2 Gaturumsberäkningar av partiklar (PM 10 ) Urval av gaturum Vägar och gaturum som valts ut baseras på samma trafikdata som använts för kvävedioxid. Urvalet omfattar vägar där trafiken minskar (minst 4000 fordon/dygn), vägar där trafiken ökar (minst 2000 fordon /dygn) samt generellt belastade vägar (se figur 7). Figur 7. Urval av vägar för beräkning av partiklar i gaturum. På gröna vägar sjunker trafikflödet med mer än 4000 f/dygn, på röda vägar ökar det med mer än 2000 f/dygn. Beräkningsmodellen SIMAIR Modellberäkningssystemet SIMAIR väg och SIMAIR- korsning har använts för att beräkna PM 10 halter på de utvalda vägarna och gaturummen. SIMAIR är ett väl utvecklat och utvärderat program som utvecklats av SMHI. I SIMIAR använder man både en modell för beräkningen av gaturum (OSPM) och en för vägar som är mer öppna (OpenRoad). SIMAIRväg beräknar partikelhalter i gaturummen och SIMAIR-korsning beräknar partikelhalter i de omgivande miljöerna. Indata till beräkningsmodellerna Indata i form av emissioner för beräkning av urban bakgrund och regional halter av PM 10 finns redan inlagda i SIMAIR modellen. Emissionerna kommer i sin tur från Svenska MiljöEmissionsData (SMED) och EMEP (European Monitoring and Evalutation Programme). Västsvenska paketet 21

22 Meteorologiska data som är från SMHIs analyssystem för väderobservationsdata är också redan inlagd i SIMAIR. Trafikmängden och andelen tungtrafik vilka som används för att beräkna det lokala bidraget före och efter trängselskatten är från samma trafikmodell som används för beräkningen av NO 2. Indata som gäller hushöjd och vägbredd och gatubredd har vi tagit fram med hjälp av satellitbilder och gatubilder från hitta.se. Beräkningarna i denna rapport bygger på urbana och regionala bakgrundshalter från år 2010 samt trafiksiffror med och utan trängselskatten för år Västsvenska paketet

23 5 Resultat 5.1 Resultat kvävedioxid Spridningskartor Spridningsberäkningarna resulterar i så kallade spridningskartor som färgläggs i förhållande till hur höga halterna är i jämförelse med miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar, som teckenförklaringen nedan visar: Nedan presenteras det kompletta resultatet av spridningsberäkningarna (Årsmedelvärdet, 36:e högsta dygnsmedelvärdet, samt det 176:e högsta timmedelvärdet). Alla värden avser ett kalenderår. Figur 8. Spridningskarta för kvävedioxid över Göteborg. Årsmedelvärde. Västsvenska paketet 23

24 Figur 1. Spridningskarta för kvävedioxid över Göteborg. 36:e högsta dygnet. Figur 10. Spridningskarta för kvävedioxid över Göteborg. 176:e högsta timmen. Spridningskartorna har en flytande färgskala för att ge ett realistiskt intryck. Årsmedelhalterna överskrids enbart i närheten av större trafikleder, medan extremvärdena överskrids i över större ytor i centrala Göteborg. Det bör noteras att beräkningarna av extremvärdena är osäkra på grund av de osäkerheter som finns i trafikdatan. Extremvärden är också svårare att beräkna och mäta då de naturligt bygger på mindre underlag. 24 Västsvenska paketet

25 Geografiska indelningar av resultatet Resultatet av haltberäkningarna beror naturligtvis på var man befinner sig i det beräknade området, med stora variationer mellan platser nära större leder där trafikflödena förmodligen kommer att sjunka mycket, och ytterområden utan stor påverkan av vägtrafik. För att beskriva halt- och exponeringsförändringar i olika miljöer har följande geografiska indelningar gjorts: Göteborg Kommun Centrala Göteborg Innerstaden Inom trängselskatteområdet Gårda-området Mölndal kommun Norra Mölndal Partille kommun Dessa indelningar visas i figur 11. Figur 21. Resultatet av halt- och exponeringsberäkningarna har olika geografiska indelning för beskriva förändringar i olika miljöer. Västsvenska paketet 25

26 Effekten på trafikarbete emissioner av kvävedioxid Trängselskattens effekt på förändringar av trafikarbete (f*km) och den totala emissionen av NO x från vägtrafiken har beräknats, och visas i bilden nedan: Figur 12. Trängselskattens effekt på trafikarbetet och kvävedioxidemissionen från vägtrafiken. Partille bryter mönstret då effekten på trafiken där ger en minskad tung trafik och en ökad lätt trafik. Effekter på halter och befolkningsexponering De procentuella och absoluta haltförändringar av kvävedioxid inom olika geografiska områden som uppkommer till följd av trängselskatten finns redovisad i figur 13. Värdena är beräknade på befolkningens exponering. Figur 13. Procentuella och absoluta (inom parentes) haltförändringar av kvävedioxid inom olika geografiska områden, i förhållande till den aktuella totalhalten (i nederkanten). Värdena är beräknade på befolkningens exponering. 26 Västsvenska paketet

27 Som figur 13 visar sjunker halterna ca 1-2 procent i yttre delar av det analyserade området (ca 0,1-0,2 µg/m3), och ca 3-5 procent (0,5-1,3 µg/m3) i centrala delar av Göteborg- beräknat som årsmedelvärde på befolkningens exponering. För att sätta resultaten i ett större sammanhang har skillnaderna i resultaten mellan med och utan trängselskatt jämförts med Göteborgs lokala miljömål som innebär att 95 % av göteborgarna ska ha årsmedelhalter under 20 µg/m 3 vid sin bostad (se avsnitt Miljökvalitetsnormer och miljömål ). Idag (år 2011) bor ca människor inom Göteborgs kommuns gränser. Enligt miljömålet ska högst av dem bo på platser som har en årsmedelhalt av kvävedioxid som ligger över 20 µg/m 3. I diagrammet nedan visas antal personer (y-axeln) som i dagens situation bor på en plats över en viss årsmedelhalt (x-axeln). Den övre blå linjen visar exponeringen utan trängselskatt och den nedre gröna med en situation med trängselskatt. Skillnaden mellan kurvorna speglar sänkningen av den exponerande halten till följd av trängselskatten. Figur 3. Antal personer i Göteborg exponerade för NO 2 -halter >20 µg/m 3 vid bostaden med och utan trängselskatt Som diagrammet visar skulle fler personer boende inom Göteborgs kommun klara miljömålet med dagens befolkningsstruktur när trängselskatten införs. 5.2 Resultat partiklar (PM 10 ) Som regel med modellsberäkningar finns det alltid osäkerheter. Man brukar därför korrigera beräkningsresultat med en faktor som baseras på mätningsresultat. I de här beräkningarna använder vi mätningarna både i Haga (2010 mätning) och i Gårda (genomsnittet av PM 10 halter på 5 år mätning) för att ta fram korrektionsfaktorer. Beräkningarna som togs fram med hjälp av OSPM modell (alla gaturum) korrigeras med en faktor på 0,87 för både årsmedelvärden och 90 percentiler. I beräkningarna som togs fram med hjälp av OpenRoad Västsvenska paketet 27

28 modellen används en faktor på 0,8 på årsmedelvärden och 0,69 för percentiler av öppna vägar så som sträckan vid Riddaregatan (mellan Prästgatan Storkgatan). Beräkningarna i denna rapport avser år 2010 med och utan trängselskatten. Tabell 5. Utvalda gaturum och vägar med antal fordon och andel tung trafik före och efter Trängselskatten (TS) inkluderade vägbredd, gaturumsbredd och hushöjder. I tabellen är - gatan öppen den sidan eller helt öppen. Gatunamn Avsnitt i beräkningarna Total trafik före TS Total trafik efter TS Andel tung före TS (%) Andel tung efter TS (%) Vägbredd (m) Gaturumsbredd (m) Hushöjd (m) Sida åt S/V Artillerigatan Hornsgatan - Treriksgatan , Friggagatan Odinsplatsen - Alströmergatan Gårda Vid E6/E20 mellan Tomtegatan och Tritongatan Haga Sprängkullsgatan Hjalmar Brantingsgatan (Norra) Hjalmar Brantingsgatan (Södra) Linnegatan Plantagegatan - Järntorget Lundby Pallasgatan - hamngatan Madängsgatan Lundbyleden Pallasgatan - Kvillegatan Neptunusgatan Pallasgatan - Jägaregatan Riddaregatan Prästgatan - Storkgatan Södra Vägen Korsvägen - Berzeliigatan Tuvevägen Utängarna - Tuvekyrkväg Ånäsvägen Svangatan Kungälvsgatan Trädesgatan Godemansgatan Trädesgatan - Godemansgatan ,5 9, Sida åt N/Ö 28 Västsvenska paketet