BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö"

Transkript

1 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, planbeskrivning, samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med den ursprungliga planen för Lillgrund var att göra det möjligt att anlägga en vindkraftpark med 48 verk vid Lillgrund i Öresund. Syftet med ändringen är att möjliggöra högre vindkraftverk som ger en högre produktion av förnyelsebar elektricitet och därmed bekräfta rådande förhållanden samt följa kammarrättens och regeringsrättens beslut i bygglovsfrågan om höjdavvikelse från den ursprungliga planen. Den i bygglovsbeslutet givna högre höjden bedöms i rättsprövningen vara en mindre avvikelse. Planarbetet är att belysa förutsättningarna för förändringen av parken liksom effekterna på miljö, utblickar etc. Området ligger inom allmänt vatten innanför territorialgränsen och ligger därmed i Malmö kommun. Kommunen har ett planläggningsansvar enligt planoch bygglagen. Enligt PBL 5 kap 1 skall bl. a. vindkraft prövas med detaljplan. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN Vilken grad av miljöpåverkan genomförandet av en detaljplan kan komma att medföra ska alltid bedömas. Vid behov ska erforderliga utredningar samt konsekvens- och åtgärdsanalyser göras. 1 (7)

2 Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan såsom avses i miljöbalken 6 kap 11. Miljökonsekvensbeskrivning har dock upprättats där man i första hand behandlar frågor som kan påverkas på grund av att höjden på vindkraftverken ändras. Sammanfattning finns i slutet av planbeskrivningen, under rubriken MILJÖKONSEKVENSER. Samråd har skett om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 miljöbalken med Länsstyrelsen och Vellinge kommun. Länsstyrelsen anser i yttrande , i likhet med Malmö stad, inte att ändringen för Lillgrunds vindkraftpark avseende en ändring av totalhöjden från 105 till 115 meter kan medföra en betydande miljöpåverkan. Detta hindrar dock inte kommunen att trots allt göra en miljökonsekvensbeskrivning. Vellinge kommun har i sitt remissvar meddelat att med stöd av föreskrifterna i förordningen 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivning och förteckning bilaga 1 till denna förordning bedöms entydigt att detaljplan för vindkraftpark på Lillgrund 115 meters höjd medföra betydande miljöpåverkan. Bestämmelserna i miljöbalken och förordningen 1998:905 ger ej något utrymme till en delning av projektet såsom antyds i remissunderlaget utan prövning ska självklart omfatta hela anläggningens miljöpåverkan. För påverkan på Öresunds vattenmiljöer mm bör dock, såsom anges i remissen, den MKB som upprättades i samband med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kunna tjäna som underlag. För påverkan på landskapsbild erfordras en fördjupning och utvidgning av studierna med hänsyn till de förutsättningar som nu utgör utgångspunkt för prövningen. Vellinge kommun förutsätter fortsatt samråd kring omfattning och teknik för redovisning av påverkan på landskapsbild. Den negativa miljöpåverkan av att högre vindkraftverk tillåts på Lillgrund torde vara marginell eller obefintlig. Den största negativa miljöpåverkan av vindkraftparken har skett under byggtiden. Vindkraftverken är redan uppförda och kablarna dragna. Inga ytterligare muddringsarbeten kommer att utföras och den fortsatta sedimentspridningen kommer att vara marginell. Den negativa miljöpåverkan i övrigt som den nya byggnadshöjden innebär är i allt väsentligt densamma som om vindkraftverk med den ursprungliga byggnadshöjden uppförts. Den högre byggnadshöjden medför positiv miljöpåverkan eftersom den möjliggör ytterligare produktion av förnyelsebar el. För att tillmötesgå önskemål från framförallt Vellinge kommun kommer Malmö stad att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller kraven i 6 kap. 12 miljöbalken. Till stora delar kan redan befintliga utredningar ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. Dessa kan dock komma att behöva uppdateras. Beskrivningen av alternativa lokali- 2 (7)

3 seringar och nollalternativet kommer att uppdateras och en ny beskrivning av landskapsbilden med hänsyn till de högre verken kommer att tas fram. Utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen i övrigt kommer att bestämmas i samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ingå i det planförslag som ställs ut enligt 5 kap. 24 plan- och bygglagen. PLANDATA Planområdet är beläget vid Norra och Södra Lillgrund i Öresund km från svenska kustlinjen vid Bunkeflostrand och ca 10 km från danska Dragör. Det begränsas av Lillgrundsrännan och Flintrännan i nordost sydvästlig riktning och i norr av gasledningen mellan Sverige och Danmark. Området är beläget inom allmänt vatten och ingår således inte i någon fastighet. Marken är i statlig ägo. Kammarkollegiet har, såsom företrädare för allmänt vattenområde, beviljat Örestads Vindkraftpark AB tillstånd att disponera vattenområdet vid Lillgrund för utbyggnad av vindkraftverk. Planområdet omfattar ca 580 ha. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Regeringen har i propositionen ) Miljövänlig el med vindkraft åtgärder för ett livskraftigt vindbruk, uttalat att den förnybara elproduktionen bör öka med 17 TWh (i TWh =1000 GWh) till 2016n vilket förutsätter en omfattande utbyggnad av vindkraft, såväl storskalig som småskalig och både till havs och på land. Redan 2002 (prop. 2001/02:143) fastställdes som nationellt planeringsmål för vindkraft en årlig produktionskapacitet på 10 TWh till Vindkraften svarar idag för knappt 1 TWh el per år vilket motsvarar mindre än en procent av den svenska elproduktionen. Regeringen lämnade Örestads Vindkraftpark AB (numera Vattenfall Vindkraft Lillgrund AB) tillstånd enligt 4 kap, lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser mm (NRL), att utföra en gruppstation för vindkraft på Lillgrund i Öresund omfattande högst 48 vindkraftverk. I regeringsbeslut ändrar regeringen, med bifall till ansökan, i beslutet på så sätt att preciseringen vardera med en uteffekt om högst 1,5 MW utgår. Miljödomstolen meddelade i dom med stöd av miljöbalken (1998:808) och på de villkor som anges i denna dom tillstånd till att 3 (7)

4 a) utföra och driva en gruppstation för vindkraft inom allmänt vattenområde på Lillgrund i Öresund omfattande sammanlagt högst 48 vindkraftverk samt en transformatorstation b) inom allmänt vattenområde och på fastigheten Bunkeflostrand 26:12 i Malmö kommun att lägga ner en ledning från vindkraftparken till stranden. ÖVERSIKTSPLAN I översiktsplan för Malmö 2000 har studier angående områden som kan lämpa sig för vindkraftproduktion inom kommunen resulterat i att ett antal alternativa lägen identifierats. I Öresund övervägdes två lägen, Lillgrund väster om Klagshamn och Sjollen väster om Norra Hamnen och på land ett läge i Norra Hamnen. För Lillgrund har upprättats detaljplan. I övriga områden finns ingen detaljplan. Översiktsplanens förstudier och förslag till alternativa möjliga lägen inom kommunen för vindkraft gör att planprogram för området inte upprättats GÄLLANDE DETALJPLAN Den gällande detaljplanen för Lillgrund (Dp 4733) antogs av kommunfullmäktige den juni Planen överklagades till Länsstyrelsen i Skåne län - som avslog överklagandet - och därefter till regeringen. Regeringen beslutade den 12 februari 2004 att avslå överklagandet varvid detaljplanen vann laga kraft. Enligt planbestämmelserna är högsta tillåtna byggnadshöjd inom planen 105 över havsytan inklusive rotorblad. RIKSINTRESSEN Lillgrund är beläget inom ett större område, Måkläppen Limhamnströskeln, som utpekats som riksintresse för naturvård enligt 2 kap 6 NRL. I Malmö kommuns översiktsplan benämns området som kuststräckan och havsområdet Kämpinge Limhamnströskeln. Sjöfartsverket beslöt om riksintressen för kommunikationer, vilket bland annat gäller Flintrännan. Hela Lillgrund är utpekat som riksintresse för havsfiske enligt 3 kap. 5 MB 5 på grund av det är fångstområde för torsk. (fångstområde för torsk, beteckning 48 enligt fiskeriverkets Finfo 2006:1). Höjningen av vindkraftverken påverkar inte riksintresset för yrkesfisket. PROCESSEN FÖR DENNA DETALJPLAN Stadsbyggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet med normalt planförfarande. Planen beräknas kunna antas av stadsbyggnadsnämnden under hösten (7)

5 FÖRUTSÄTTNINGAR och FÖRÄNDRINGAR Den gällande detaljplanen möjliggör anläggandet av en vindkraftpark med 48 verk. Som angetts ovan medger planbestämmelserna en högsta tillåtna byggnadshöjd om 105 meter över havsytan inklusive rotorblad. När vindkraftverk m.m. till Lillgrund vindkraftpark upphandlades 2004 visade det sig att det inte var möjligt att få anbud på verk som uppfyllde planbestämmelsernas krav på en högsta byggnadshöjd på 105 m. Det anbud som antogs erbjöd vindkraftverk som var sammanlagt 115 m höga från havsytan till rotorspets. Dessa verk har en effekt om 2,3 MW och kommer att producera ca procent mer el än 105 m höga verk. Det innebär en ökad årlig produktion i storleksordningen 40 GWh vilket motsvarar elförbrukningen för mer än hem. Lillgrund kommer att producera 0,33 TWh per år och beräknas kunna förse sammanlagt drygt hem med hushållsel. Inom planområdet har sammanlagt 49 fundament anlagts. På ett av fundamenten har en transformatorstation placerats. De övriga 48 fundamenten är avsedda för vindkraftverken. Fundamenten är 3,5 meter höga. Vindkraftverken har förbundits med varandra och med befintlig transformatorstation. Lillgrunds transformatorstation har i sin tur med högspänningskabel kopplats ihop med transformatorstationen vid Naffentorpsvägen. Verken har en navhöjd över fundament på ca 69 meter över havsytan. Rotorn är trebladig och har en radie på ca 46 meter. Totalhöjden över havsytan blir då ca 115 meter. Vindkraftverkens placering har valts främst med hänsyn till sjöfart, landskapsbild och vindförhållanden. De 48 verken bildar tillsammans en triangelliknande form med ett sidomått på ca 3 km. Kraftverken föreslås bli lokaliserade med ett inbördes avstånd av ca 300 meter i sydost-nordvästlig riktning och ca 400 meter i nordost sydvästlig riktning. Vindkraftparken är synlig från land (se visuella bilder). Huruvida vindkraftverken ses beror på följande: avstånd mellan land och verken, observationspunktens höjd över havsytan, jordens krökning, siktbarheten dis, regn, moln, vatten- och värmespeglingar- och vindkraftverkens färg. Färgen är vita/ljusgrå. 5 (7)

6 MILJÖKONSEKVENSER Vindkraftverken på Lillgrund har en totalhöjd på 115 meter istället för de 105 meter som nu tillåts i gällande plan. I Miljökonsekvensbeskrivningen utreds därför den påverkan som höjd ökningen kan anses ha på miljön och omgivningen i övrigt. Miljöpåverkan från vindkraftparken är tidigare utredd i den miljökonsekvensbeskrivning som lämnades in när miljötillstånd sökte för parken. Vindkraftparkens miljökonsekvenser har vid en rad prövningar funnits tillåtliga enligt såväl miljöbalken som plan- och bygglagen Den negativa miljöpåverkan som parken medför uppkommer i huvudsak under byggtiden. Dessa arbeten muddringar, uppförandet av fundament och turbiner samt kabelförläggning har redan genomförts och har inte varit mer omfattande än om 105 meter höga verk uppförts. Påverkan på landskapsbilden är så marginell att utsikten på land knappast kommer att upplevas som annorlunda jämfört med hur den skulle ha gestaltat sig med 105 meter höga verk. Med hänsyn till den positiva miljöpåverkan som vindkraftparken medför i form av produktion av förnyelsebar energi måste vid en samlad bedömning avsevärt överväga den negativa miljöpåverkan. RISKHÄNSYN Inga åtgärder med hänsyn till risker är nödvändiga i området. LANDSKAPSBILD Ändringsförslaget innebär ingen förändring av stadsbilden, som har studerats genom fotomontage och foton (se MKB:n 5.15, figur 1-12). NATURMILJÖ Ändringsförslaget har ingen påverkan på befintliga naturvärden. KULTURMILJÖ ARKEOLOGI Hänsyn har tagits till kända fornlämningar HÄLSA OCH SÄKERHET MILJÖKVALITETSNORMER Vindkraftverk berörs generellt inte av normerna. Ändringsförslaget påverkar inte heller detta. Vindkraftparken bidrar snarare till reducering av utsläpp av föroreningar. ELEKTROMAGNETISKA FÄLT Ändringsförslaget utökar inte de elektromagnetiska fälten från transformatorer, högspänningskabel till och på land och påverkar således inte den befintliga bebyggelsen. 6 (7)

7 LUFTFÖRORENINGAR Inga luftföroreningar. BULLER I Miljöprogram för Malmö Stad , redovisas mål avseende buller. Följande riktvärden ska hållas vid nybyggnad av bostäder: Bullerberäkningar Ljudspridning från vindkraftparken är avhängd vilken typ av verk som installeras. Beräkningarna för den planerade vindkraftparken med 48 verk, visar dock att ekvivalent ljudnivån 35 dba kan innehållas vid bostäderna på land. Detta är det riktvärde som enligt Naturvårdsverket gäller för områden med fritidsbebyggelse där naturupplevelsen är en viktig faktor (kvällstid och nattetid, samt söndag och helgdag). Övrig tid för sådan miljö tillåts enligt riktvärdet en ekvivalent ljudnivå 40 dba. För externt industribuller, ute gäller följande riktvärden. Värdena avser frifältsvärden angivna som ekvivalent ljudnivå utomhus vid nyetablering av industri. Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt utbildningslokaler och vårdbyggnader: 50 dba kl dba kl samt sön- och helgdag kl dba natt Momentant gäller max nivå 55 dba Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. 40 dba kl dba kl samt sön- och helgdag kl dba kl Momentant gäller max nivå 50 dba Riktvärdena har införts som en planbestämmelse. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden för denna ändring av detaljplanen är fem år från det datum planen vunnit laga kraft. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har handlagts av undertecknad. Plankarta har ritats av Katarzyna Borowieka. Ingemar Gråhamn Lars-Erik Englund 7 (7)