Resultat av enkätundersökning med sommarboende i Karlskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat av enkätundersökning med sommarboende i Karlskrona kommun"

Transkript

1 Resultat av enkätundersökning med sommarboende i Karlskrona kommun Ing i projektet Våga ta steget bli karlskronabo/karlskronaföretagare Näringslivsenheten B-M Havby

2 Resultat av enkätundersökning i projektet Våga ta steget 1. Bakgrund Under ven 2006 startade Karlskrona kommun upp ett Leader+ projekt som benämndes Våga ta steget bli karlskronabo/karlskronaföretagare Projektet g ut på att tillsammans med lokala föreningar föra en dialog med de sommarboende, informera om det lokala föreningslivet som finns på orten, marknadsföra den egna bygden och därmed få fler sommarboende att bosätta sig i kommunen permanent. Under juli månad sommaren 2006 inbjöds sommarboende i följande postnummerområden till lokala träffar tillsammans med föreningar och organisationer: Holmsjöområdet, Rödebyområdet, området, Fågelmara, Senoren//Tjurkö. t sändes 1647 st inbjudningar ut. Tillsammans med inbjudan bifogades ett frågeformulär som de inbjudna ombads fylla i och återsända portofritt. t inkom 292 svar. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 18. Projektet kommer att fortsätta under 2007 och då kommer resterande sommarboende i kommunen att bjudas in till liknande sommarträffar. 2. Sammanfattning av resultatet De personer som besvarat enkäten kommer ifrån storstad eller tätorter. Endast 19 bor permanent på landsbygden. 38 planerar eller har övervägt att flytta till sitt sommarhus permanent, 58 av dessa tänker flytta hit inom 2 eller 5. Ytterligare 31 planerar att flytta hit inom 10. Vad är då anledningen till att man inte kan tänka sig att flytta till sitt fritidshus permanent. Den största anledningen är att man inte kan bo i sommarbostaden vintertid, andra anledningar är att det är för långt att pendla till jobbet eller anledningar som intervjupersonen själv formulerat nämligen: - Avsaknad av vatten och avlopp nämner 11 familjer på /Tjurkö och i Fågelmaraområdet nämner 3 familjer att man vill ha vatten och avlopp. - Andra anledningar är att man inte f bygglov, obefintlig kommunal service, politisk ovilja, åldersskäl eller att det är fler familjer som är med och äger huset. I området är det trailertrafiken från färjan, för mycket tjuvar och avsaknad av bredband som nämns bland annat. Skulle distansarbete ha betydelse för flytt till fritidshuset? 23 anger att det är av stor eller viss betydelse om man kunde distansarbeta. Vilka former av kommunal service är viktiga för att man skulle välja att bo permanent i Karlskrona kommun? Av de listade alternativen fick äldreomsorg och kulturaktiviteter flest markeringar. 50 resp. 51 har kryssat för dessa alternativ. 60 personer eller 21 har angivit andra orsaker som mycket viktiga nämligen: Buss- och båtförbindelser till Karlskrona et om och kommunalt vatten och avlopp anger 12 respektive 9 personer på /Tjurkö. Andra anledningar är bredband, gång- och cykelvägar och bättre kommunikationer. Vilka faktorer ansåg man utgöra hinder för att folkbokföra sig i Karlskrona: Här har de flesta angivit egna orsaker som nuvarande arbete, avsaknad av kommunalt VA, närhet till släkt o vänner, problem med bygglov eller att man trivs där man bor nu. Av de fasta svarsalternativen som intervjupersonen kunde välja bland fick arbetstillfällen saknas flest markeringar Åldersfördelning Av samtliga intervjupersoner som svarat angav 50 att man hade en ålder på mellan av familjemedlemmarna var mellan 0-20.

3 3. Redovisning av enkätsvar Förklaringar: det som angetts som: i tabellerna = område Senoren, Tjurkö i tabellerna = område Fågelmara postnummerområde i tabellerna = område Holmsjö postnummerområde i tabellerna = område Rödeby postnummerområde i tabellerna = område s postnummer område Fråga 1: Vilket av följande kategorier stämmer in på ert boende idag? Fmar Rby Rby a Landsbygd Tätort Storstad Ej svarat Summa Fråga 2: Planerar ni att flytta till ert fritidshus permanent? Fmar a Rby Ja Har övervägt Nej Ej svarat Summa Fråga 3: När skulle ni kunna tänkas flytta till ert fritidshus permanent? Inom Inom Inom Inom Ej svar Summa

4 Fråga 4. Av vilken anledning kan ni inte tänka er att flytta till ert fritidshus permanent (ange ett eller flera alternativ)? Holmsjö Rödeby 1. För långt att pendla dagligen till arbetet 2. Inte möjlighet till distansarbete Dåliga kommunikationer Vill inte flytta från stadsområdet med dess utbud 5. Det g inte att bo i sommarbostaden vintertid 6. Boendet i sommarstugan är inte attraktivt 7. Har inte det sociala kontaktnätet i Karlskrona kommun 8. Vi vill inte flytta för barnens skull 9. Andra anledningar nämligen spec. kommentarer nedan Bas Fråga 4: Av vilken anlednin g kan ni inte tänka er att flytta till ert fritidshus permanent? Svar fråga 4: andra anledningar nämligen: /Tjurkö Avsaknad av kommunalt vatten o avlopp, kan ej lösa avloppsfrågan 11st Vi är flera familjer som delar huset 3st Kommunal service obefintlig, dålig, undermålig 2st Vi är för gamla 2st Stugan gäller som fritidsboende och därtill tillhörande avkoppling 2st F inte byggnadstillstånd Fientlig inställning på kommunens bygglovsavdelning Politisk ovilja att befrämja nyetablering, vilket leder till en åldrande befolkningssammansättning. Ingen fungerande väg Pendlingsavståndet till skolan Önskar båtförbindelse mellan Karlskrona et om så man kan pendla till och från jobbet 2st Är inte pensionär ännu Har ej tilläggsisolerat

5 Huset är för litet Har försökt att bo här men jobbade på landstinget och stod inte ut där Min frus jobb är så specialiserat Finns inget hus på tomten Barn o barnbarn på annan ort Behöver arbete Socialt liv även på annan ort Bedriver lantbruk på annan ort BAS= 34 personer Svar fråga 4: Rödeby Skulle vilja se förbättrad närmiljö, Nättrabyån och Björkerydssjön Torpet är omodernt. Varken vatten eller avlopp finns i bostadshuset Arbete, närhet till föräldrar, vill bo i Norrland Sommartorp som kräver omfattande om - och tillbyggnad samt är ej beläget i närhet av sjö eller hav BAS = 4 personer Svar fråga 4: Den numera enorma trailertrafiken på 122:an. (Pg a färjan S Polen) För mycket inbrott. Polisen bryr sig inte. Vet vilka tjuvarna är, men låter dem gå Saknas bredband Bygglovet avser enbart sommarbostad, ej permanent Egen företagare är regionsbunden Flexibelt boende dels i fritidshus dels i permanentboende Vi har idag endast en tomt som inte är bebyggd Jag är pensionär, har fått reumatism, dessutom har min sambo dött. Tyvärr! Jag tycker detta är en strålande idé att undersöka förhållanden, kultur är otroligt viktigt, se på Umeå. Uthyrt Avser att sälja fastigheten i närtid Ej aktuellt idag att flytta till denna del av Sverige Sociala/familjeaspekter Inga arbetsmöjligheter BAS= 12 personer Svar fråga 4: Holmsjö Bredband saknas 3st Arbetstillfällen, arbete på annan ort 3st Saknar bil 2st Personliga omständigheter Mycket på resande fot Är för gammal att ta ett så stort steg, men är nere i stugan 5-6ggr sommartid Annan bor där nu. Har sambo som ej skulle trivas där Stugan saknar vatten o el I Saleboda där huset är beläget är man helt bilberoende pga obefintliga allmänna kommuniktioner + avsaknad av butiker etc. BAS= 15 personer

6 Svar fråga 4: Kristianopel/Fågelmara Av åldersskäl 4st Husets ägs även av mina syskon 4st Vill ha vatten och avlopp 3st Dåligt med arbete i Karlskrona kommun Inväntar pensionen Rykte: svt att etablera sig socialt i stan Ingen affär kiosk Bra jobb och boende i Västerås Köpt bostadsrätt så vi flyttar till Karlskrona till hösten Har barn på annan ort BAS= 18 personer Fråga 5: Om ni skulle kunna distansarbeta, skulle detta ha betydelse för en eventuell flytt till fritidshuset? Rby Rby Stor betydelse Viss betydelse Ingen/liten betydelse Ej svar Summa Spontanta kommenter:från /Tjurkö Jag kan distansarbeta idag. Med mobilt gprs kan jag redan idag arbeta var som helst. Stod inte ut med chefen i K-a

7 Fråga 6: Vilka former av kommunal service är viktiga för att ni skulle välja att bo permanent i Karlskrona kommun? Barnomsorg Grundskola Småbåtshamnar Gymnasieskolor Fritids /idrottsakt. Handikapp omsorg Bibliotek Äldreomsorg Kulturaktiviteter Annat, se Spec. kommentar Bas Rby Fråga 6: Vilka former av kommunal service är viktiga för att ni skulle välja att bo permanent i Karlskrona kommun? Svar fråga 6: Annat. Speciella kommentarer /Tjurkö Buss-och båtförblindelser Tjurkö- K-a et om 12 st Kommunalt vatten o avlopp 9 st Bra bredband 3 st Sophämtning, slamtömning och latrintömning 2 st Gång och cykelvägar 2 st Allt som är aktuellt för en pensionär Allmän serviceanda Bevarande av historiska platser, seder mm för va barn Egen firma 35 mil till jobbet Orörda stränder- strandskydd Saknar juliöppet på biblioteket, saknar gympan på Camping Bygglov Distriktssköterskemottagning Kan tänka mig att flytta till Karlskrona när jag blir pensionär. Postkontor, Bank o affär nära boendet BAS= 29 personer

8 Svar fråga 6: Annat. Speciella kommentarer Rödeby Bättre kommunikationer Vi önskar fri avgift på Bubbetorps sopstation Bredband Mobiltelekvalitet BAS= 4 personer Svar fråga 6: Annat. Speciella kommentarer Bättre kommunikationer El i stugan Mindre tung trafik Internationella kommunikationer BAS = 4 Svar fråga 6: Annat. Speciella kommentarer Holmsjö Bredband 5st Kommunikationer (tåg, bussar etc.) 5st Bokbuss i Holmsjötrakten, bättre resurser till vdcentralen i Rödeby, möjlighet till kommunal dagmamma i Holmsjötrakten. Post, tidning, idag för långt att hämta, mörkt område, ingen belysning Stabil elleverans, sophämtning Bättre polisiär verksamhet, ökad trygghet Tågstopp i Saleboda BAS= 15 personer Svar fråga 6: Annat. Speciella kommentarer Kristianopel/Fågelmara Postservice och kassaservice Att öka attraktionskraften ex. turismen, ett bra samhälle Kommunalt förtroende arb. i Soc,N. Fritidsnämnd samt handikappråd Denna fråga är ej aktuell för oss nu, femton till pension Möjligheter till kommunikationer (tåg, flyg, bussar) 2st Fungerande badplats på rätt sida i Kristianopel, brygga! BAS= 8 personer

9 Fråga 7: Vilka faktorer anser ni utgör hinder för att ni skulle kunna folkbokföra er i Karlskrona kommun? Arbetstillfällen saknas Känslomässiga skäl Bristande kommunal service Det har inte blivit av Skattemässiga skäl Annan orsak, se Spec. komm. Rby Bas Fråga 7: Vilka faktorer anser ni utgör hinder för att ni skulle kunna folkbokföra er i Karlskrona kommun? Svar fråga 7: Annan orsak, speciella kommentarer /Tjurkö Nuvarande arbete och bostad 16 st Avsaknad av kommunalt vatten o avlopp 6st Närhet till släkt o vänner 5st Kommunikationer 3st Att kommunens politiker är alltför negativa och ingen framtidstro Mycket dålig kommunal service, hanteras under all kritik. Socialistiskt styre och missunnsam anda Det bästa är nog att ni låter Tjurkö förbli en sommarö. Samarbetssvigheter på Landstinget Är och förblir Stockholmare Vinterbonat hus Vill inte för tillfället Vad vore Karlskrona om man bodde här hela tiden man blir hemmablind Miljö Besvärlig tjänsteman på miljökontoret Svt med bygglov Avsaknad av båtplats BAS= 81 personer

10 Svar fråga 7: Annan orsak, speciella kommentarer Rödeby Nuvarande arbete och bostad 2st Trivs där jag bor 2st Möjlighet till andelslägenhet för viss del av et efterlyses BAS = 6 personer Svar fråga 7: Annan orsak, speciella kommentarer Trivs där vi bor 5st Vi vill använda stugan för fritid 2st Nuvarande sociala kontaktnät Barn och barnbarn finns i Göteborg Renovering av huset måste göras först Arbetet Tjuvarnas paradis BAS = 12 personer Svar fråga 7: Annan orsak, speciella kommentarer Holmsjö Har barn och barnbarn på bostadsorten 5 st Bra arbete på hemorten 3 st Bredband saknas 3 st Personliga omständigheter Bristande service: post, bank och apotek, åker istället till Emmaboda Dåliga kommunikationer Åldersskäl Har inte det sociala kontaktnätet i Karlskrona För liten sommarbostad Trivs bättre i Göteborg, så varför skulle jag flytta Vill inte bli kallad sillastrypare Har inte funderat på att flytta till fastigheten BAS = 17 personer Svar fråga 7 Kristianopel/Fågelmara Problem med byggnadslov 3st Långt från barn o barnbarn 2st För gamla Bor där enbart 2-3 veckor sommartid, Det är bra så! Trivs bra där vi bor 8st BAS= 15 personer

11 Fråga 8: Antal personer i hushållet, i resp. ålderskategori? över Summa Kopel Kopel BMH Bilaga: Frågeformuläret som de sommarboende har svarat på. Frågeformulär till sommarboende i Karlskrona kommun 1. Vilket av följande kategorier stämmer in på ert boende i dag?? Landsbygd? Tätort? Storstad 2. Planerar ni att bosätta er i fritidshuset permanent?? Ja ( Om ja, gå till fråga 3)? Nej ( Om nej, gå till fråga 4)? Har övervägt det men inte fattat beslut i den frågan ännu, (gå till fråga 3) 3. När skulle ni kunna tänkas flytta till ert fritidshus permanent?? Inom två? Inom fem? Inom tio? Inom tjugo 4. Av vilken anledning kan ni inte tänka er att flytta till ert fritidshus permanent (ange ett eller flera alternati v)?? För långt att pendla dagligen till arbetet? Inte möjlighet till distansarbete? Dåliga kommunikationer? Vill inte flytta från stadsområdet med dess utbud? Det g inte att bo i sommarbostaden vintertid

12 ? Boendet i sommarstugan är inte attraktivt? Har inte det sociala kontaktnätet i Karlskrona kommun? Vi vill inte flytta för barnens skull? Andra anledningar nämligen: 5. Om ni skulle kunna distansarbeta, skulle detta ha betydelse för en eventuell flytt till fritidshuset?? Stor betydelse? Viss betydelse? Liten/ingen betydelse 6. Vilka former av kommunal service är viktiga för att ni skulle välja att bo permanent i Karlskrona kommun?? Barnomsorg? Grundskola? Småbåtshamnar? Gymnasieskolor? Fritids-/idrottsaktiviteter? Handikappsomsorg? Bibliotek? Äldreomsorg? Kulturaktiviteter? Annat, nämligen: 7. Vilka faktorer anser ni utgör hinder för att ni skulle kunna folkbokföra er i Karlskrona kommun?? Arbetstillfällen saknas? Känslomässiga skäl? Bristande kommunal service? Det har inte blivit av? Skattemässiga skäl? Annan orsak, nämligen: 8. Antal personer i hushållet, i respektive ålderskategori? Tack för din medverkan!

13

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013

Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Redovisning Enkät för perioden Dec 2012 - feb 2013 Enkät http://www.berg.se/4.7aba3a6913b75b75ab9f0a/12.7aba3a6913b75b7... Fråga 1 Deltog du på något av dialogmötena i Myrviken, Åsarna och/eller Rätan?

Läs mer

Attityder hos inflyttare. T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21

Attityder hos inflyttare. T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21 Attityder hos inflyttare T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21 Inledning Bakgrund, syfte och genomförande Sedan ett antal år

Läs mer

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Förstudie FöretagsArena Sotenäs Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Författare: Martina Johansson, augusti 2012 Sammanfattning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Utflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 25,4% 58 25-34 30,3% 69 35-44 11,8% 27 45-54 12,3% 28 55-64 8,3% 19 65 år eller äldre 11,8% 27 Svarande 228 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 61,8%

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Fritidsboende på Öland - Enkätundersökning våren 2013

Fritidsboende på Öland - Enkätundersökning våren 2013 Fritidsboende på Öland - Enkätundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Avsnitt Sida A. Inledning 3 B. Sammanfattning 4 C. Målet med undersökningen 5 D. Metod 5 E. Resultatredovisning 6 1. Vem har svarat?

Läs mer

Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden. Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar.

Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden. Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar. Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar. Redovisning av enkätundersökning i projektet Bo bra på äldre dar. Nordanstigs

Läs mer

Rådslag Framtidens Senior i Sigtuna kommun

Rådslag Framtidens Senior i Sigtuna kommun Rådslag Framtidens Senior i Sigtuna kommun Resultat och statistik Gemensam administration Enheten för utredning/upphandling Utredare Lucia Larsson 2008-09-02 Innehållsförteckning 1. RÅDSLAG I SIGTUNA

Läs mer

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD

SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD SYNEN I SVERIGE PÅ VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR GLES- OCH LANDSBYGD Opinionsundersökning mars 2000 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Stöd att behålla lokal service och lägre bensinpriser. Det är de två åtgärder som

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo

Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo 1 1 2 Resultat från undersökningen i projektet Natur för alla i Håbo Inledning Hur kan vi anpassa naturen så att det fler Håbobor har möjlighet

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge

Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge 2003-01-17 Dnr Ö41.K-209-2001 Ingvar Bergljung Slutrapport Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge Slutredovisning av EU-projektet Projektägare: Karlskrona kommun, att:

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Båtsmansdalsgatan Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Sammanfattning av diskussionerna i Landsbygdsnätverkets tre olika tankesmedjor om Unga framtidsbilder den 16:e, 17:e och 18:e november.

Sammanfattning av diskussionerna i Landsbygdsnätverkets tre olika tankesmedjor om Unga framtidsbilder den 16:e, 17:e och 18:e november. Sammanfattning av diskussionerna i Landsbygdsnätverkets tre olika tankesmedjor om Unga framtidsbilder den 16:e, 17:e och 18:e november. Deltagare Anja Wändal Lisa Gottfridsson Lottie Rääf Tina Nilsson

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

ENKÄTEN FRAMTIDENS BÅSTADS KOMMUN

ENKÄTEN FRAMTIDENS BÅSTADS KOMMUN ENKÄTEN FRAMTIDENS BÅSTADS KOMMUN Stort Tack Det första steget i dialogprocessen för den nya översiktsplanen har initierats av Samhällsbyggnads i Båstads kommun. Utformningen av enkäten och författandet

Läs mer

Möte med Välfärdsberedningen

Möte med Välfärdsberedningen ANTECKNINGAR 2014-02-26 1(2) Välfärdsberedningen Möte med Välfärdsberedningen Plats Mörbylånga, Kommunkontoret 2014-02-26, kl 13.00 15.20 Deltagare Inger Bergman (M), ordförande Eva Folkesdotter-Paradis

Läs mer

ENKÄT 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

ENKÄT 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg ENKÄT 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Fors 4 3,8% 2. Hassela 74 2,00% 3. Loos,69% 4. Sollerön 42 4,9%. Stora Skedvi 93 3,42% 6.

Läs mer