Bästa rapportering om värdeskapande 2013 PwC tävlan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Bästa rapportering om värdeskapande 2013 PwC tävlan 2014"

Transkript

1 Bästa rapportering om värdeskapande 2013 PwC tävlan 2014

2 Innehåll Electrolux Värdeskapande rapportering 3 Årets övriga finalister 6 Främja bra rapportering om värdeskapande 14 Tävlingsjury 19 Trender inom bolagens rapportering om värdeskapande 20 Debattartikel 25 2 Bästa rapportering om värdeskapande 2013

3 Electrolux Värdeskapande rapportering Juryns bedömning är att Electrolux, med läsarna i ett tydligt fokus, och med ett enkelt och begripligt språk beskrivit hur lönsam tillväxt, kreativitet och innovation fungerar som bolagets modell för hållbart värdeskapande på både kort och lång sikt. Särskilt lovvärd är presentationen av Electroluxs utmaningar med att stärka sin närvaro på nya tillväxtmarknader och arbetet med att förändra produktutbudet i riktning mot nya hållbara produkter. Juryn vill även lyfta fram Electrolux grepp att inkludera en dialog med kapitalmarknaden, presentationen av affärsområdeschefernas arbete och den spännande hållbarhetsrapporteringen på nätet. Juryns uppfattning är därmed att Electroluxs rapportering väl uppfyller en ambition att nå de viktiga kriterier som fastställts av juryn: värdeskapande, trovärdighet, begriplighet och fullständighet. Årets vinnare har även 2013 hållit en mycket hög och jämn nivå på sin rapportering. Den är sammanhållen, välskriven, pedagogisk och lättillgänglig. Lönsam tillväxt, kreativitet, innovation som hållbar modell går som en röd tråd genom rapporteringen. Ett integrerat anslag ger läsarna bra möjligheter att förstå bolagets utmaning med förändrade marknader, affärsmodell, styrning, hållbarhetsarbete, samt risker och möjligheter till hållbart värdeskapande på kort och lång sikt. Rapporteringen beskriver på ett transparent sätt bolagets komplexa verksamhet både begripligt och kortfattat med läsarna i fokus. Sammantaget utgör rapporteringen en mycket bra helhet. Bästa rapportering om värdeskapande

4 Pedagogik, grafik och struktur Årsredovisningen är överlag mycket läsvärd och har en tydlig struktur i framvagnen som gör det enkelt att följa med i presentationen. Juryn menar att Electrolux tillämpar en utmärkt pedagogik med en bra balans mellan grafik och text, vilket bidrar till att läsaren får en mycket god förståelse för verksamheten och ett högt förtroende för rapporten. Bildspråk och layout gör detta helt enkelt till en av de mest lockande årsredovisningarna att läsa. Tydlig strategi för att nå visionen Electrolux har som vision att vara det bästa vitvaruföretaget i världen enligt kunder, medarbetare och aktieägare. För att åstadkomma detta fokuserar strategin på lönsam tillväxt, innovation, effektiv verksamhet, samt medarbetare och ledarskap, vilket presenteras på ett pedagogiskt och övertygande sätt i årsredovisningen. Juryn anser att den relativt omfattande strategidiskussionen ger en mycket god insikt i vad bolaget vill och gör, inte minst utmaningen i att stärka närvaron på tillväxtmarknader. I detta sammanhang presenteras även de viktigaste konkurrenterna, vilket ger ett trovärdigt intryck. Electrolux sid. 13 Electrolux sid. 39 Hållbara innovationer En viktig komponent i Electrolux strategi är innovationer för att behålla och stärka marknadsledande positioner. Ett område för innovationer är hållbarhet och då särskilt resurseffektiva produkter Green Range som hjälper kunderna begränsa sin energianvändning och därmed klimatpåverkan. Här visar Electrolux på en utmärkt integration av hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten, vilket juryn vill framhålla. Electrolux har dessutom en separat, mer detaljerad och helt webbaserad hållbarhetsredovisning som håller hög klass. Fokuserad riskrapportering Electrolux presenterar för verksamheten viktiga finansiella och operativa risker såväl i framvagnen som i förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten. Sammantaget ger rapporteringen en god bild av betydelsefulla riskområden och hur dessa hanteras av bolaget. Detta anser juryn är ett bra exempel på en koncis men ändå innehållsrik riskrapportering. Electrolux och kapitalmarknaden Avsnittet om Electrolux-aktien och kommunikationen med kapitalmarknaden är också mycket informativt och kreativt. Exempelvis kopplas aktiens utveckling under året till olika initiativ som Electrolux genomfört samt händelser i omvärlden och dessutom infogas kommentarer från analytiker på kvartalsresultaten. På en annan sida listas vanliga frågor från analytiker som framförts vid kvartalsvisa telefonkonferenser under året, vilket ger en utmärkt summering av frågor som är viktiga för att förstå Electrolux utveckling. 4 Bästa rapportering om värdeskapande 2013

5 Bolagsstyrningsrapporten Ett område som juryn anser kan vidareutvecklas är bolagsstyrningsrapporten. Intrycket är att rapporten har för mycket av standardkaraktär och saknar den anda av kommunikation som kännetecknar andra delar av årsredovisningen. Exempelvis finns ingen introduktion från styrelsens ordförande och redovisningen av löner kunde ha gjorts betydligt mer pedagogisk. Styrelsens arbete i stort framgår förstås av rapporten, men däremot kunde förslagsvis valberedningens arbete och överväganden ha synliggjorts bättre. Integrerad rapportering Electrolux har i mångt och mycket en väl genomarbetad rapport som också adresserar några av nyckelegenskaperna för en integrerad rapport enligt International Integrated Reporting Council (IIRC). Med det sagt anser juryn att det med stöd i IIRC:s ramverk finns områden som kan göras ännu tydligare. Ett exempel är beskrivning av affärsmodellen och hur Electrolux genom denna skapar värde för aktieägare och andra intressenter. Även om verksamheten presenteras på ett pedagogiskt sätt kunde en mer detaljerad genomgång av flöden av finansiellt och olika icke-finansiella kapital skapa en ännu bättre förståelse för vilka värden som skapas genom Electrolux verksamhet. Electrolux sid. 75 Bästa rapportering om värdeskapande

6 Årets övriga finalister Hållbar utveckling I årets utvärdering har nio bolag valts ut som hållit en god kvalitet i sin rapportering. Vi kommenterar några illustrativa exempel på Efterfrågan på produkter med områden som juryn funnit särskilt intressanta. Vi hoppas att bolagens rapportering hållbarhetsprofil ska vara till inspiration ökar för andra bolag i arbetet med att utveckla sin rapportering ur ett värdeskapande perspektiv. Assa Abloy sid. 9 och 54 Koncernens strategi för tillväxt och lönsamhet ligger till grund för ASSA ABLOYs hållbarhetsprioriteringar Abloy håller som och arbete. tidigare ASSA år ABLOY en arbetar i årsredovisningen. med relevanta hållbarhetsfrågor Informationen är Assa mycket genom hög hela och värdekedjan jämn nivå från på produktutveckling sin rapporteringligheter vilket kopplade också till resulterar efterfrågan i på att produkter dess med bearbetad. hållbarhetsprestanda Hållbarhet växer och för relationer varje år. till kortfattad till återvinning. och Koncernens begriplig och affärsmöj mycket väl årsredovisning placerat sig bland topp leverantörer presenteras på ett bra sätt 20 i Report Watch ranking för på sidorna och tabellen på sidan Drivkrafterna i ASSA ABLOYs hållbarhetsarbete är att Uppförandekoden 54 gällande omfattar hållbarhetsrevisioner alla medarbetare. Den ingår hos Årsredovisningen genom innovation skapa förmedlar produkter och lösningar sammantaget med som en viktig del i introduktionen för nyanställda och leverantörer är ett intressant sätt att högre hållbarhetsprestanda som hjälper kunderna att det är varje medarbetares ansvar att följa koden och minska en bra resursförbrukningen diskussion samtidigt om värdeskapande. som en effektiv produktion även minskar är sammanhållen, den egna förbrukningen trans- misstänkta överträdelser genom en funktion för whistle- relaterade beskriva principer. det Alla långsiktiga medarbetare kan arbetet. rapportera Rapporteringen av resurser. Genom att hantera och reducera verksamhetens risker och förvalta möjligheter kommer ASSA under ledning av koncernens personaldirektör. parent och lättillgänglig med en tydlig blowing. Presentationen Rapporterade fall utreds visar av på en särskild ett bra kommitté exempel röd ABLOY tråd. att möta VD-ordet kundernas hänger förväntningar, väl fokusera samman på Leverantörer där hållbarhetsarbetet informeras om ASSA ABLOYs lyfts uppförandekod strategiskt och förbinder väsentlig sig skriftligen del att i följa det denna långsiktiga i fram som en med produkt diskussionen ledarskap, växa på om marknaden strategi och skapa och värde. hållbarhet och framställningen upplevs som arbetet att förbättra produkterna ur ett Hållbarhets arbetet stödjer koncernens övergripande mål. samarbetet med koncernen. ASSA ABLOY övervakar och följer upp efterlevnad av utvecklad. Hållbarhetsstyrning Det är tydligt att bolaget velat uppförandekoden kundperspektiv genom bland samtidigt annat interna som revisioner arbetet åstadkomma ASSA ABLOYs koncerngemensamma en integrering Uppförandekod av delarna. och stödjer leverantörsgranskningar. de övergripande Uppträdande strategiska i strid mot lägger grunden för hur alla ska agera. Den är ett viktigt koden beivras. prioriteringarna och de affärsmässiga stöd i ASSA ABLOYs decentraliserade organisation där Uppförandekoden har sedan ett antal år tillbaka Bolagets affärsmodell, marknad, produkter lokala och marknaden. värdekedja är utomordentligt väl Under en året på genomfördes sidan 60 stickprov har en på intressant utvalda enheter utform- medarbetare dagligen fattar viktiga beslut nära den kompletterats målsättningarna. med en särskild Mångfaldsbeskrivning- policy mot korruption. beskrivna Uppförandekoden på sidorna fastställer de principer och som avsnitten avseende efterlevnad av policyn mot korruption. ning, men kan med fördel utvecklas ASSA ABLOY har satt upp för koncernens medarbetare, om marknadsnärvaro och produktledarskap är de kanske mest leverantörer och andra intressenter. Koden bygger på ytterligare till nästa år. framträdande internationella riktlinjer och finns översatt till 22 språk. ¹ För jämförbara enheter. Den Långsiktiga och som ett genomsnitt över en konjunkturcykel totala energiförbrukningen uppgick till 691 GWh inklusive för året förvärvade enheter och årlig tillväxt som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt ut ökad % rapportering. ² För jämförbara enheter. Den totala konsumtionen uppgick Strategi för tillväxt och lönsamhet till 14,4 ton inklusive för året förvärvade enheter och utökad Koncernens övergripande strategiska inriktning är att leda trenden mot högre säkerhet med ett produktdrivet erbjudande med kunden rapportering. i fokus. De strategiska handlingsplanerna är fokuserade på tre områden: marknadsnärvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet. 3 För jämförbara enheter. Den totala IR uppgick till 7,2 inklusive för året förvärvade enheter Marknadsnärvaro Öka tillväxten inom Produktledarskap Kontinuerligt och utökad Kostnads- rapportering. 4 För jämförbara effektivitetenheter. Den totala ILDR uppgick till 164 inklusive Minska för kostnadsbasen året förvärvade kärnverksamheten samt att expandera utveckla innovativa produkter med ökad genom för- enheter bättrade och processer, utökad rapportering. på nya marknader kundnytta och lägre flexibel och kund- och segment. produktkostnader. nära slutmontering 5 För jämförbara samt produktion enheter. i Antal certifikat lågkostnadsländer. tillsammans med motsvarande sid sid certifierbara system för nordamerikanska enheter uppgick till 101. Förändringen beror sid dels på stängning av fabriker i Medarbetare ständig utveckling, Värderingar bygger på ansvarstagande, principer strukturprogrammet och dels att det tillkommit ett antal nya anläggningar Hållbarhet med certifikat. Säljbolag med ISO certifikat är integrerat i koncernens alla kompetens och värderingar är om allas lika värde och samverkan för processer: ingår innovation, rapporteringen produkt från utveckling, tillverkning, logistik förutsättningen för koncernens ett fokuserat, resultatdrivet företag framgång. med hög affärsmoral. och försäljning. 6 De historiska siffrorna har justerats med proformadata. 10 % Strategi och mål NÅGRA AV RESULTATEN FRÅN HÅLLBARHETSPROGRAMMET Mål Energihushållning 6 15 procent minskad förbrukning 2015 jämfört med 2010, baserat på normaliserade värden. Organiska lösningsmedel Utfasning av all användning av perkloretylen och trikloretylen. Hälsa och säkerhet 6 Nollvision och mål för förbättring: IR, injury rate = antal skador per miljoner arbetade timmar. ILDR injury lost day rate = antal förlorade arbetsdagar på grund av skador per miljoner arbetade timmar. ISO Tillämpning i alla fabriker med betydande miljöpåverkan. Leverantörer Hållbarhetsvärderingar uppförandekod krav på alla leverantörer. Hållbarhetsrevisioner hos leverantörer i riskkategorin. Jämställdhet Förbättra nuvarande nivåer av jämställdhet för högre befattningar. Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat GWh 603 GWh 627 GWh¹ 691 GWh 676 GWh 44 ton 32 ton 22 ton 20 ton ² 14 ton ² IR: 8,4 ILDR: 150 IR: 7,6 ILDR: 157 IR: 9,2 ILDR: 182 IR: 9,1 3 ILDR: IR: 7,2 3 ILDR: hållbarhetsrevisioner i Kina Nivå 2: 0% Nivå 3: 15% Nivå 4: 18% Nivå 5: 20% 376 hållbarhetsrevisioner i Kina Nivå 2: 0% Nivå 3: 16% Nivå 4: 18% Nivå 5: 24% 493 hållbarhetsrevisioner i Asien Nivå 2: 0% Nivå 3: 15% Nivå 4: 19% Nivå 5: 26% Förbättring Oförändrat Försämring 795 hållbarhetsrevisioner i Asien Nivå 2: 18% Nivå 3: 16% Nivå 4: 18% Nivå 5: 23% 885 hållbarhetsrevisioner i Asien Nivå 2: 22% Nivå 3: 13% Nivå 4: 19% Nivå 5: 24% Trend IN N p s in IN K r s a 6 Bästa rapportering om värdeskapande HÅLLBAR utveckling ASSA ABLOY ÅRSREDOVISNING 2013 A

7 Ericsson har i likhet med tidigare år presenterat en gedigen årsredovisning. Vi vill särskilt lyfta fram Ericssons bolagsstyrningsrapport som är av hög kvalitet och en av de bästa i årets tävling. Ericsson har vinnlagt sig om att på ett begripligt och intresseväckande sätt berätta om hur styrelsen är sammansatt, hur styrelsen arbetat och vad kommittéerna fokuserat på. Den inledande sammanfattningen om de tillämpliga regelverken är bra och sätter rapporteringen i ett lättbegripligt sammanhang. Beskrivningen som utgår från årshjulet på sidan 140 och presentationen av valberedningen på sidan 138 upplevs som både intressant och informativ. I bolagsstyrningsrapporten redovisas vilka styrelsens frågor och ärenden varit under året som gått i en lättillgänglig uppställning. På samma sätt redovisas utskottens frågor och ärenden vilket sammantaget ger en god förståelse för vad styrelsens arbete har omfattat. Presentationen av ersättningsmodellen på sidorna är lovvärd och det upplevs mycket positivt att en egen rapport om ersättningar återfinns i bolagsstyrningsrapporten. Ericsson sid. 164 Bolagsstyrning Bästa rapportering om värdeskapande

8 CORPORATE RESPONSIBILITY Lundin Petroleum har på grund av sin verksamhet inom oljeprospektering och -produktion ett särskilt ansvar där bolaget verkar. Samhällsansvar, relationer med olika intressenter, trovärdighet och ansvarsfullt bedriven verksamhet är därför av särskilt stor betydelse för möjligheterna att bedriva verksamheten på ett affärsmässigt hållbart sätt och därigenom skapa värde. Lundin Petroleum har på sidorna årsredovisning tagit med ett särskilt avsnitt om Samhällsansvar Corporate Responsibility i vilket de potentiella konsekvenserna av verksamheten för människor och miljö diskuteras ur ett strategiskt perspektiv. Avsnittet är intressant och utgör ett exempel på hur en uppförandekod kan beskrivas på ett tydligt sätt med en direkt koppling till den verksamhet som bedrivs. Presentationen är kortfattad, begriplig och ger en god förståelse för hur hållbarhetsarbetet långsiktigt hänger samman med affärsstrategiska prioriteringar och verksamhetens utveckling. Avsnittet visar på ett bra sätt hur beskrivningen av samhällsansvar kan integreras i rapporteringen i det fall hållbarhetsområdet utgör en mycket viktig del i förutsättningarna för att kunna bedriva verksamheten på ett hållbart långsiktigt värdeskapande sätt. Lundin Petroleum sid RESPONSIBILITY nsible tions Responsible Operations Lundin Petroleum takes into consideration the potential impact on people and the environment in all its strategic decisions and field activities. Stakeholder Engagement Policy and Guidelines Community Relations Policy and Sustainable Investment Guidelines Whistleblowing Policy and Guidelines Health and Safety Policy and Green Book Health and Safety Policy and Green Book Code of Conduct VISION VALUES PRINCIPLES Anti-corruption Policy and Guidelines Environmental Policy and Green Book Human Rights Policy and Guidelines Stakeholder Engagement Environmental Policy Policy and Guidelines and Green Book troleum Corporate takes Responsibility into (CR) Framework Human Rights Policy and Guidelines Lundin Petroleum is committed to carry out its worldwide In 2013 Code Lundin of Petroleum developed Human Rights Guidelines tion the operations potential in a responsible manner. This means that both to operationalise Conduct the Policy it adopted further to the Board strategic decisions and field activities take into consideration of Directors endorsement of the United Nations Guiding people potential and impacts the on people and the environment. Community Lundin Relations VISION Principle on Business and Human Rights. The Guidelines were Petroleum has developed a CR framework Policy that and establishes Sustainable VALUES Human Rights developed in accordance with stakeholder recommendations, Investment Guidelines PRINCIPLES Policy and Guidelines nt in all systems its strategic and procedures to protect the health, safety and including the European Commission s Oil and Gas Sector Guide security of its stakeholders as well as the environment. The on Implementing the UN Guiding Principles. The Guidelines and field commitments activities. to responsible corporate citizenship by which the formalise the human rights due diligence process and requires Company is guided are set out in Lundin Petroleum s Code of that human rights risk assessments be conducted in countries Whistleblowing Anti-corruption Conduct. The Company s Policies, Guidelines and Management Policy and Guidelines of operations Policy on a regular and Guidelines basis and, where relevant, to be System further detail how each operating unit must implement followed up with further studies or measures. the CR principles in their activities. CR is an evolving field which requires continuous improvement. This means seeking Stakeholder Engagement Policy and Guidelines to achieve social, environmental and economic benefits In 2013, Lundin Petroleum formalised a long standing practice simultaneously. of open and constructive dialogue with stakeholders; the people and organisations which may be affected by or influence the 8 Third Party Bästa Assessment Company s activities. Lundin Petroleum has a wide range of onsibility (CR) rapportering om värdeskapande 2013 At Framework the beginning of 2013 Lundin Petroleum Human underwent Rights a third Policy stakeholders and Guidelines such as shareholders, employees, governments, is committed to party carry assessment out its worldwide of its CR framework and In practice 2013 to Lundin confirm Petroleum local developed communities, Human business Rights partners, Guidelines industry groups, New in 2013 Developments in Lundin Petroleum s Corporate Responsibility Management: Third Party CR Management System Audit New Policy & Guidelines New CR Management System Audit Process EITI Supporting Company CDP Supporting Company Partnership with Lundin Foundation The Way Forward Objectives for 2014: Embed further the CR Framework throughout the Group Conduct CR Management System Audits in all operated areas Continuously improve HSE performance Contribute to socio-economic development and environmental protection through Lundin Foundation issues being included in both processes. A first round of management system reviews was conducted in all operating

9 SEB har publicerat en rapportering som har en jämn och bra kvalitet med en pedagogisk struktur och ett tydligt kundfokus. I avsnitten om bankens divisioner och affärsstödsfunktion återfinns 5 frågor till chefen som ger en liten inblick i de mest väsentliga områdena för respektive division. Greppet är intressant och kan hjälpa läsaren att fånga upp strategiskt viktiga områden på en mer detaljerad nivå. I avsnittet Rapport om ersättningar i bolagsstyrningsrapporten på sidorna sticker banken ut och tar ett bra steg i år. Det upplevs som positivt med ett eget avsnitt och presentationen är kortfattad och pedagogisk vilket ger läsaren möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning om strukturen för ersättningsprogram och grunderna för årets utfall. Det finns en tydlig hänvisning till fotnoten om ersättningarna för den som vill fördjupa sig ytterligare och det är också positivt med tydligheten kring hushållsnära tjänster. Avsnittet om bankens hållbarhetsarbete på sidorna är också kortfattat och tydligt och beskriver väl hur ansvarsfulla affärer bedrivs ur ett bankperspektiv. Vi vill även lyfta fram bankens beskrivning på sidorna som på ett innovativt och väldigt illustrativt sätt ger en kortfattat och begriplig översikt över sambandet mellan kundaffärer och bankens olika slag av intäkter och hur de är länkade till bankens balansräkning. SEB sid Bästa rapportering om värdeskapande

10 Securitas har en rapportering som håller bra och jämn kvalitet. Den är lättillgänglig och tydligt inriktat på marknad, kunder, medarbetare och styrning av verksamheten, områden som är centrala för att förstå Securitas värdeskapande på kort och lång sikt. Särskilt bra är avsnittet om Erbjudande till marknaden på sidorna 8-11 som på ett kortfattat och begripligt sätt beskriver Securitas marknader och vad som driver den underliggande generella tillväxten, Securitas möjligheter och utvecklingen av kraven och efterfrågan på Securitas tjänster. Hållbarhetsavsnittet är överskådligt och sammanfattar på ett enkelt sätt på sidorna prioriteringarna och resultatet för 2013 inom de strategiskt viktiga områdena. Inom bolagsstyrningsrapporten utmärker sig avsnitten om risk och riskhantering på sidorna som mycket bra exempel på en genomtänkt och verksamhetsspecifik presentation som tydligt kopplar till arbetet med kort och långsiktigt värdeskapande. Erbjudande och marknader Securitas sid. 10 Faktorer som driver efterfrågan Marknadsmöjligheter Utveckling av efterfrågan Ökad privatisering Investeringar i infrastruktur Ökad urbanisering Medelklassens tillväxt Fortsatt industrialisering Växande marknad Öka användningen av teknik Utveckla mer anpassade och kostnadseffektiva tjänster Tillhandahålla fler riskhanteringstjänster med hög marginal Föränderlig marknad Kostnadsmedvetenhet Skräddarsydda branschoch kundlösningar Större risker Etablera närvaro på utvecklingsmarknader 10 Bästa rapportering om värdeskapande 2013 Faktorer som driver efterfrågan Medelklassens tillväxt på mognande marknader och utvecklingsmarknader fortsätter, och i takt

11 Affärsmodell Projekten är kärnan i Skanskas verksamhet. Värdeskapandet sker i de tusentals projekt som årligen genomförs. Målet är att varje projekt ska vara lönsamt och samtidigt genomföras enligt Skanskas målsättning att vara branschledande när det gäller arbetsmiljö och säkerhet, riskhantering, Skanska har lämnat en rapport som sidan 48 om projektet vid Hallandsåsen. Avsnitten om etik och hållbarhet utveckling av medarbetare, grönt byggande och etik. inbjuder till läsning om affären och hur värde kan skapas. Beskrivningen av på sidorna 21 och 22 är väl utformade affärsidén och affärsmodellen på sidorna med beskrivningar av målen kring hälsa 6 respektive 10 är transparent och utgör och säkert vilket ger en god inblick i Inom Skanska-koncernen finns ett ett antal bra synergier stöd till läsaren Byggverksamhet för att ta sig an hur Skanska ser på sin uppgift att skapa som skapar ett ökat värde för aktieägarna. resten De av främsta rapporteringen. Verksamheten Avsnittet omfattar såväl hus- värde, och anläggningsbyggande både avseende vad bolaget vill synergierna är de operativa och finansiella. risker på sidorna är väl som utformat, bostadsbyggande åstadkomma och är Skanskas och största hur detta ska ske. verksamhetsgren mätt i intäkter och antalet anställda. Operativa synergier men beskrivningen av hur de hanteras Skanska skapar operativa synergier framåtriktat framförallt genom kan utvecklas Bostadsutveckling till nästa år. Sammantaget utgör Skanskas rapportering investerar ett i bostads- bra exempel på transparens att globalt utnyttja den lokala specialistkompetens Skanska initierar, utvecklar och som finns inom de olika affärsenheterna. Även gemensamma aktiviteter inom inköp och produktutveckling med stark koppling till Avsnittet om samhällsansvar projekt för är försäljning intres-främssant synergier och är utformat inom på Kommersiell ett sätt fastighetsutveckling som verksamhetens samhällsansvar och hur till inom privata områden konsumenter. ökar effektiviteten och bidrar till ökade organisationen. underlättar för läsaren Skanska att bygga initierar, upp utvecklar, ett investerar affärsverksamheten i, hyr ut och bedrivs. Koncernens affärsenheter är specialiserade inom förtroende för Skanskas avyttrar rapportering. kommersiella fastigheter främst för kontor, projektutveckling eller byggverksamhet och samverkar handelscentra samt logistik. ofta i enskilda projekt. Detta förstärker Särskilt kundfokuseringen och skapar förutsättningar projektet för erfarenhetsöver- vid Vivalla på Infrastrukturutveckling sidan 24. Detta positivt upplevs öppenheten om föring samtidigt som koncernens samlade kompetens gäller även exempelvis Skanska information utvecklar, investerar på i, driver och avyttrar Skanska sid.10 och finansiella resurser utnyttjas effektivt. Klustersamverkan mellan olika enheter är ytterligare ett sätt att stärka synergierna inom koncernen. Verksam heter i olika länder eller regioner etablerar geografiska kluster för att dela resurser och expertis. privat finansierade infrastrukturprojekt, exempelvis vägar, sjukhus, skolor och kraftverk. Skanskas affärsmodell Det fria rörelsekapitalet inom byggverksamheten tillsammans med koncernens genererade vinster gör det möjligt att finansiera investeringar i projektutveckling Intäkter från externa kunder Byggintäkter från projektutvecklings - verksamheterna 2013 Bostadsutveckling 4,6 Mdr kr Kommersiell fastighetsutveckling 3,0 Mdr kr Infrastrukturutveckling 7,2 Mdr kr Rörelseresultat, interna byggkontrakt 0,9 Mdr kr Förskottsbetalningar 4,9 Mdr kr Avkastningen på sysselsatt kapital i projektutvecklings verksamheten inklusive dessa synergier: exklusive dessa synergier: 16 procent 10 procent Avkastningsmålet i projektutveckling är exklusive synergier medan avkastningsmålet på eget kapital är inklusive synergier. Byggverksamhet Intäkter med tillhörande entreprenadvinst Rörelsemarginalsmål 3,5 4,0% Investeringsmöjligheter Interna byggkontrakt genereras av investeringarna i projektutveckling Avkastningsmål på eget kapital 18 20% Utdelningspolicy 40 70% av vinst Projektutveckling Utvecklingsvinster skapas vilka realiseras vid försäljning Avkastningsmål på sysselsatt kapital 10 15% 10 Affärsmodell Skanska Årsredovisning 2013 Bästa rapportering om värdeskapande

12 Swedbank har under de senaste åren förnyat och förstärkt sin rapportering. Årsredovisningen inleds med ett uppslag som koncist och begripligt sammanfattar och kopplar samman bankens övergripande strategiska prioriteringar, marknad, affärssegment och de mest väsentliga resultateffekterna. Avsnitten med omvärldsanalysen, långsiktigheten i de strategiska prioriteringarna och uppslaget om kundfokus i diskussionen om mål och utfall på sidorna 8-9 utgör bra exempel på en sammanhållen, välskriven och lättillgänglig rapportering. Strategiavsnittet på sidorna 6-7 är föredömligt utformat och presentationen är läsvänlig och intresseväckande då den återkopplar till kundfokus och effekter på bankens konkurrenskraft. Det finns en röd tråd som på ett pedagogiskt sätt behandlar vad som driver kundvärde och konsekvenser för bankens verksamhet. 8 MÅL OcH UTFALL Swedbank sid MÅL och UTFALL Ökat kundfokus Sammantaget bidrar våra mål till långsiktigt värdeskapande. Högt kundvärde är en förutsättning för hållbar lönsamhet. främjar vår konkurrenskraft Vårt fokus på kostnadseffektivitet ger oss det investeringsutrymme som krävs för att vi ska kunna vara en attraktiv bank även i framtiden. Kunder MÅL: Ökat kundvärde. VARFÖR: Kundvärdet är tillsammans med kundnöjdhet, förtroende och positiv inställning till varumärket, förklaringar till i vilken omfattning våra kunder väljer att använda våra tjänster och produkter för att tillgodose sina bankbehov. Högt kundvärde är en förutsättning för hållbar lönsamhet. Vi följer upp genom egna och publika undersökningar som bland annat mäter kundnöjdhet (för Sverige SKI och NKI samt för de baltiska länderna TRIM). UTFALL: Utvecklingen av våra kunders aktivitet visar en ökning under Antalet mobilbankskunder ökade med 33 procent i Sverige, 80 procent i Estland, 64 procent i Lettland och 114 procent i Litauen. Kundnöjdhet i Sverige, enligt SKI, sjönk med 2 enheter till 65 under I de baltiska länderna mäts kundnöjdheten vartannat år i TRIM. Senaste mätningen avser 2012 då siffran för Estland ökade med en enhet till 74, Lettland med fem enheter till 79 och Litauen med två enheter till 80. I Baltikum placerades Swedbank under 2013 på en femteplats som ett av de mest omtyckta varu märkena. Utveckling kundnöjdhet mätt i SKI för Sverige och TRIM för de baltiska länderna, index Sverige Estland Lettland Litauen Medarbetare Engagemangsindex, MÅL: Ökat medarbetarengagemang. VARFÖR: Att vi har engagerade medarbetare bidrar till fram- UTFALL: I Swedbanks medarbetarundersökning låg Engagemangsindex kvar på gångsrika affärer för våra kunder. Genom att successivt öka våra förra årets nivå, som översteg medeltalet för jämförbara företag. På en mer detaljerad nivå tyder undersökningen på att förändringsarbetet inom banken ger effekt 60 långsiktigt ansvarstagande för våra kunders ekonomi. En förut- och att den nya organisationen med mer decentraliserat beslutsfattande i Sverige 40 sättning för detta är kompetens och ledarskap som möter efter- främjar våra medarbetares engagemang, vilket i sin tur ska bidra till framgångsrika 80 medarbetares beslutskraft främjar vi engagemang och säkrar 20 frågan och mångfalden i vår breda kundbas. Vi följer upp medar- affärer för våra kunder. betarnas engagemang genom en årlig medarbetarundersökning. 0 Engagemangsindeindex Rekommendations- (enps) Swedbank Jämförelseindex Jämförelseindex Swedbank Räntabilitet Swedbanks räntabilitet jämfört branschsnitt, % 16 MÅL: Räntabilitet på eget kapital på VARFÖR: Swedbanks aktieägare kräver en konkurrenskraftig UTFALL: Avkastningen på eget kapital för kvarvarande verksamhet minskade under minst 15 procent. avkastning på sitt investerade kapital. Samtidigt krävs en god året till 14,7 procent (15,6). Branschgenomsnittet var 12,7 procent och inkluderar de 12 lönsamhet för att säkra vår långsiktiga konkurrensförmåga och tre svenska storbankerna, Nordea, SEB och Handelsbanken. Årets resultat för Swedbank har drivits av starkare räntenetto och högre provisionsintäkter. Kostnaderna mågan att klara perioder av stora ekonomiska påfrestningar, vil- var i stort oförändrade. Den låga räntenivån under 2013, i kombination med indika- 4 ket till stor del avgörs av intjäningsförmåga, risk nivå och kapitalitioner på högre kapitalkrav, har begränsat möjligheten att nå avkastningsmålet. 8 skapa investeringsmöjligheter. Vi behöver även säkerställa för- 0 Branschsnitt sering. Lönsamheten är avhängig vår förmåga till kontinuerlig kostnadseffektivisering och automatisering och förenkling av processer. Finansiella mål Kostnadseffektivitet MÅL: Marknadsledande kostnadseffektivitet. VARFÖR: I en alltmer global och transparent värld, och i ljuset av regelverksförändringar, tilltar konkurrensen avseende banktjänster. För att långsiktigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster krävs därför kontinuerligt arbete med kostnadseffektivitet. Swedbank ska vara marknadsledande på kostnadseffektivitet. UTFALL: Kostnaderna var i stort sett oförändrade jämfört med Kostnaderna inom Ektornet, som förvaltar och utvecklar bankens övertagna tillgångar efter finanskrisen, minskade med 35 procent för helåret. Kostnaderna för IT och personal ökade, bland annat som en effekt av ökat antal kundansvariga i Svensk bankverksamhet. Ett sätt att mäta kostnadseffektivitet är genom K/I-talet. Swedbanks K/Ital för 2013 var 0,45, vilket är lägre än snittet för de tre svenska storbankerna, Nordea, SEB och Handelsbanken. Swedbanks K/I tal K/I-tal jämfört branschsnitt 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Branschsnitt Kapitalisering Swedbanks kärnprimärkapitalrelation, Basel 3, % 20 MÅL: Solid kapitalisering. VARFÖR: Finansinspektionen har ännu inte beslutat om de slut- UTFALL: Kärnprimärkapitalrelationen fortsatte att stärkas under året och var per giltiga svenska kapitalkraven. Styrelsen kommer att fatta beslut sista december 18,3 procent (15,4) enligt Basel 3. Ökningen förklaras av årets resultat (efter föreslagen utdelning) och minskade riskvägda tillgångar, vilket framför allt 15 om ett nytt kapitalmål när regelverken är på plats. Swedbanks 10 kapitalisering ska säkerställa att banken klarar sig under ett beror på positiva ratingmigrationer hänförliga till privatpersoner och bostadsrätts- stressat scenario, både ur ett soliditetsperspektiv och för att föreningar i Sverige samt företag i Baltikum. Även minskade exponeringar i Ryssland 5 säkra tillgång till konkurrenskraftig kapitalmarknadsupplåning. samt försäljningen av den ukrainska verksamheten har minskat riskvägt belopp. 0 Låg risk och hög intjäningsförmåga innebär ett lägre kapital- Arbete med kapitaleffektivitet har haft en fortsatt positiv effekt på kärnprimär behov och vice versa. kapitalrelationen. Swedbank Årsredovisning Bästa rapportering om värdeskapande 2013 Swedbank Årsredovisning 2013

13 16 After 15 years of active acquisition strategy and streamlining to commercial vehicles, the Volvo Group has entered a new phase, with a focus on driving organic growth and improving profitability. In the strategy for , we have identified five focus areas that have particularly high impact on the truck operation, for which there are 20 strategic objectives. Each objective is clearly defined and measurable and is connected to both financial and operational key performance indicators (KPI s). In addition, there is a clearly defined responsible party for each individual strategic objective. We operate in a capital-intensive industry. Significant investments are necessary to simply comply with new regulations. Furthermore, a strong financial position affords us the opportunity to act, and to fund innovation and development, and our own expansion. To achieve this, we must excel in turning volumes into profit and capture the potential for efficiency that is associated with being a truly global player. 1.1 Increase vehicle gross profit margin per region by 3 percentage points 1.2 Reduce actual standard cost of sales on total cost for current offer by 10% 1.3 Decrease wholesale selling expenses to 5% of sales 1.4 Increase own dealer soft offer absorption rate by 10 percentage points 1.5 Reduce R&D cost (spending pace) to SEK 11.5 bilion 1.6 IT cost on 2% of Volvo Group total cost by 2015 A GLOBAL GROUP 2013 STRATEGY Success is based on being the best at solving our customers problems and strengthening their operational performance. This is a key factor in building customer loyalty and becoming our customers preferred business partner. 2.1 We will achieve 99% product availability contributing to strengthen customer business partnership 2.2 Drive retail excellence by implementation of an integrated customer interface tool 2.3 Each brand to rank number 1 on decided brand attributes in competitive set We want to retain and strengthen our position as a profitable and global player in the truck industry. This is crucial given that high volumes help us achieve economies of scale and maintain our priority position among suppliers and dealers. Organic sales growth shall be equal to or exceed the weighted average for our competitors. 3.1 By optimizing the brand assets become number 1 or 2 in combined Group Trucks HD market share 3.2 Establish required commercial presence to support revenue growth by 50% in APAC (Asia Pacific) and 25% in Africa 3.3 Establish required Order to Delivery footprint and supply chain in APAC and Africa achieving lead time reduction by 15% and capital tied up reduction by 15% 3.4 Increase aftermarket sales per unit in operation by 12%, including total commercial solution offer for second and third owner 3.5 Build SEK 1 billion new businesses complementary to existing offering Environmental concerns, political demands, mega cities and fuel prices are driving regulation and green technology. We must be able to anticipate and act on changing market demands and shifts in technology, and have the capacity to rapidly bring new solutions to market. 4.1 Fuel efficiency to be improved by 2% per annum through vehicle optimization, diesel efficiency and electromobility 4.2 Commercialize alternative fuel technology by launching concepts or products in all regions To outperform competitors and achieve agreed objectives, we must attract and retain people with the right competencies across all of our businesses. Fully leveraging the existing in-depth business expertise and adopting best practices throughout our global organization will set us apart from the competition. 5.1 Become an attractive employer measured by reaching the employee engagement level (EEI) of high performing companies 5.2 Drive high performance measured by reaching performance excellence level (PEI) of high performing companies 5.3 Secure leadership and strategic competencies, primary focus is the implementation of Volvo Group University 5.4 Build an efficient and inclusive organization by implementing common global level 1 and 2 processes 17 Volvo prisades förra året för sin rapportering och har i likhet med 2013 även under 2014 blivit rankad bland topp 10 i Report Watch årliga internationella tävling. Volvo har i 2013 års årsredovisning inte tagit motsvarande stora kliv som skedde i och med 2012 års version. Avsnitten om strategi från sidan 12 och värdekedjan från sidan 24 håller hög nivå och är mycket informativa i beskrivningen av det strategiska arbetet. Avsnittet om affärsmodell på sidorna är omfattande men innehåller mycket intressant information om hur värde skapas via starka varumärken, produktutveckling med hållbarhet för ögonen, ansvarsfulla inköp, bidraget till kundernas lönsamhet, relationerna med kunder i eftermarknad och engagerade medarbetare. Volvos årsredovisning är även 2013 det kanske tydligaste exemplet på en rapportering från ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm som tagit intryck av de koncept som utvecklats inom ramen för Integrated Reporting. Volvo sid. 8-9 Truck operations strategies A GLOBAL GROUP 2013 STRATEGY Strategy for the period of KEY FOCUS AREA 1: KEY FOCUS AREA 2: Secure number 1 or 2 Strengthen customer in profitability business partnership KEY FOCUS AREA 3: KEY FOCUS AREA 4: KEY FOCUS AREA 5: Capture profitable growth Innovate energy-efficient Build high performing global opportunities transport and infrastructure teams solutions The Volvo Group s long-term plans stake out the road to success to our vision, our target, as well as our wanted position. Our corporate core values, focus areas, strategic objectives, road maps toward targets and activity plans will help us to achieve this as efficiently as possible. In 2012, a new strategy was launched for the period aimed at achieving the Volvo Group s targets in the short term and staking out the road to the Group s wanted position and ultimately, our vision. Revised Group vision New financial targets New incentive program aligned with financial targets New strategic objectives New organization New management teams New process-oriented workflow New corporate governance New brand positioning 2012 REORGANIZATION & STRATEGY EXTENSIVE PRODUCT RENEWAL EXECUTE EFFICIENCY PROGRAM & DRIVE ORGANIC GROWTH DELIVER PROFITABILITY IMPROVEMENT 2013 EXTENSIVE PRODUCT RENEWAL MASSIVE PRODUCT RENEWAL EXECUTED Volvo New truck range to strengthen premium position Renault Trucks New range to strengthen the brand and recapture market position UD Trucks New Quester range changing the game across Asia-Pacific Eicher New range to push heavy-duty trucks in India and for export Volvo Construction Equipment new Tier 4f engines Volvo Buses new Euro 6 engines, upgraded coach program and articulated hybrid bus Volvo Penta new range of industrial engines 2014 EXECUTE EFFICIENCY PROGRAM & DRIVE ORGANIC GROWTH ORGANIC GROWTH EFFICIENCY EFFICIENCY PROGRAM LAUNCHED Industrial footprint reorganization Parts logistics reorganization Product portfolio prioritization and alignment Structural reduction of 4,400 white-collar employees and consultants across the Group These activities were launched in 2013 but will take effect in 2014 and Leverage new Volvo Trucks range Secure price level on new Renault Trucks range and start to regain market shares Grow volumes in Southeast Asia for UD with the new Quester range Maintain positive momentum in Americas Reduce structural headcount among white-collar employees and consultants Take down R&D costs Improve manufacturing productivity after product renewal Stop activities that do not create value for the customer Strengthen process efficiency 2015 DELIVER PROFITABILITY IMPROVEMENT PROFITABILITY & ORGANIC GROWTH Finalize industrial parts logistics footprint optimization Deliver reduced product cost Purchasing together with R&D Manufacturing Continuously improved white-collar efficiency Push sales leverage investment in product renewal ENTER 2016 UTILIZING THE FULL POTENTIAL OF THE VOLVO GROUP Bästa rapportering om värdeskapande

14 Främja bra rapportering om värdeskapande Under 2014 genomförs tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande för första gången. Årets tävling är en vidareutveckling av tävlingen Bästa bolagsstyrningsrapportering som PwC arrangerat under nio år i rad fram till och med Tävlingen bygger på en övergripande genomgång av företagens samlade rapportering och lyfter fram exempel som kan främja utvecklingen av bra rapportering om värdeskapande. Tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande syftar till att fånga upp trender och den praxis som utvecklas inom extern rapportering av svenska noterade företag för att möta behovet av information hos företagens intressenter. Det är första året som tävlingen genomförs i denna form och den är en utveckling av vår tidigare tävling Bästa bolagsstyrningsrapportering som vi genomfört nio år i rad till och med Tidigare års vinnare är åtta olika företag som prisats för sin rapportering: Atlas Copco, Assa Abloy, SEB, Handelsbanken, Ericsson, Swedbank, Trelleborg, som vunnit två gånger, samt Volvo. Förra årets tävling var ett första steg mot en mer omfattande bedömning av företagens rapportering om värdeskapande med en tydlig utgångspunkt i International Integrated Reporting Council eller IIRC:s ramverk om Integrated Reporting. Juryns uppfattning är att rapporteringen om bolagens styrning, tillsammans med den betydligt mer omfattande rapporteringen om bolagets verksamhet, omvärld, strategi, affärsmodell, risker och riskhantering samt mål och resultat, är väsentlig. Rapporteringen om hållbart värdeskapande omfattar många olika delar som måste hänga ihop och där områden som risker och riskhantering har fått en alltmer central plats i bolagens styrning, vilket även gäller frågor om socialt ansvarstagande och hållbarhetsarbete, värdegrund och arbetet med intern kontroll. Juryn gör därför en samlad bedömning av kvaliteten i bolagens externa rapportering. Utgångspunkterna är i huvudsak hur väl integrerad och pedagogisk rapporteringen är om värdeskapandet. Årets tävling har därför som uttalad referensram tagit IIRC:s ramverk för Integrated Reporting och de intentioner IIRC som utvecklat för den externa rapporteringen. Tävlingen har dock inte till syfte att mäta eller göra en benchmark om hur väl företagen applicerat eller anpassat sin rapportering till ramverket. Tävlingen har även i år omfattat en bedömning om rapporteringen om bolagsstyrning för de företag som kvalificerat sig med sin rapportering om värdeskapande. 14 Bästa rapportering om värdeskapande 2013

15 Utvärdering av 2013 års rapportering Det är bolagens egna ambitioner som står i centrum i tävlingen. Juryn vill bidra med inspiration och presentera tydliga förebilder genom att lyfta fram goda exempel, som kan främja utvecklingen av bra rapportering om värdeskapande och bolagsstyrning i Sverige. Som juryn ser det är god bolagsstyrning och transparant rapportering om värdeskapande bra för affärerna och gynnar värdeutvecklingen i företagen. Extern rapportering, som omfattar en bredare pallet med områden och andra perspektiv på företagens verksamhet och roller i näringsliv och samhälle, bör därför inte ses som en onödig belastning, utan tvärtom betraktas som ett strategiskt hjälpmedel som kan bidra till förbättringar i styrningen av verksamheten och i den löpande kommunikationen med bolagets olika intressenter. Förmågan att rapportera kortfattat och begripligt till de olika intressenternas behov, utifrån verksamhetens perspektiv, kan lyfta informationsvärdet för läsaren och bygga fortsatt högt förtroende för bolagets rapportering. För samtliga Large Cap-bolag på Nasdaq Stockholm vid utgången av 2013, har en utvärdering gjorts inom ramen för tävlingen. De bolag som i första hand tillämpar en utländsk kod för bolagsstyrning ingår inte i utvärderingen. Utöver juryns kriterier har ett antal fokusområden utvärderats som uttryckt en hög kvalitet i årets rapportering, bland annat: Bolagets övergripande styrning och koppling till strategi och affärsmodell Hållbart företagande och kopplingen till relationer med leverantörer, Ersättningar och incitament, Rapporteringen om valberedningens arbete, Mångfald och kopplingen till kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Bedömningarna innefattar information från hela årsredovisningen, inklusive rapporten om bolagsstyrning. Utvärderingarna baserar sig på två olika undersökningar. Bedömningarna om bolagens rapportering om värdeskapande, utöver bolagsstyrning, baseras på ett trettiotal frågor som omfattar flertalet av de områden som berörs i IIRC:s ramverk. Bedömningen om bolagens bolagsstyrningsrapportering baseras på 25 frågor, varav fem är kvalitativa, hänförliga till hur väl Koden tillämpats. Efter en första genomgång har sedan rapporteringen i följande åtta bolag specialgranskats av juryn; Assa Abloy, Electrolux, Ericsson, Lundin Petroleum, SEB, Securitas, Skanska, och Swedbank. Förra årets vinnare Volvo har också ingått i årets bedömning för att följa upp Volvos utveckling. Bästa rapportering om värdeskapande

16 Juryns kriterier: Värdeskapande Värdeskapande representerar ambitionen att skapa värde för bolagets intressenter genom goda styrprocesser, sammanhängande affärsstrategiska processer, hållbarhet i affärsmodell och tillgång till nyckelresurser, samt tydlig information till intressenterna. Trovärdighet Trovärdigheten speglar bolagets förmåga att uttrycka en företagsanpassad rapportering med en strävan att på ett transparent sätt berätta om valet av strategiska prioriteringar och hur det gått att infria dessa samt vad som kan behöva anpassas i framtiden. Ett aktivt förhållningssätt till bolagsstyrning kan också höja förtroendet för bolagets verksamhet (och indirekt dess värde), både hos medarbetare och i omvärlden. Begriplighet Detta kriterium uttrycker den pedagogiska nivån, som har stor betydelse för intressenternas möjligheter att ta till sig informationen. Pedagogiken bedöms utifrån överblickbarhet, redighet, språklig stil och relevans. Fullständighet Grundprincipen är att bolaget tillämpar IFRS, Årsredovisningslagen och Koden samt visar på uppriktig efterlevnad av tillämpliga regler och principer. Att tillämpa Koden innefattar också möjligheten att inte följa alla regler, men att då rapportera och förklara avvikelser på ett tydligt och genomtänkt sätt. Kraven på fullständighet innebär att tillämpliga regler uppmärksammas och att de beskrivs på ett övertygande sätt. Fokusområden i utvärderingen: Bolagets övergripande styrning och koppling till strategi och affärsmodell Bolagen lämnar generellt sett bra och tydlig information om sin verksamhet men hur väl hänger omvärldsanalys, vision och mål, strategiska prioriteringar, affärsmodell och verksamhetens styrning samman? Kopplingen mellan beskrivning av mål och utfall för året som gått, och även målen framåt i tiden, ger en helhet och en återkoppling om hur väl ledningen arbetar efter sina intentio- 16 Bästa rapportering om värdeskapande 2013

17 ner. Organisationsstruktur och styrmodell är viktiga att förstå om det ska vara möjligt att bedöma bolagens förmåga att nå uppsatta mål och bli framgångsrikt men vilken modell har bolagen valt för att genomföra sina strategier? Det är väsentligt att bolagen beskriver sin styrmodell för beslutsordning och uppföljning, samt processen för riskhantering och dess integrering i verksamheten. En bra rapportering ger läsaren möjligheter att själv bedöma de strategiska prioriteringarna och styrelsens/ledningens genomförande, vilket kan vara avgörande för ett investeringsbeslut. Överlag har bolagen ansträngt sig och de lämnar vägledning om hur de ska arbeta framåt för att nå sina mål. Hållbart företagande och kopplingen till relation med leverantörer Alla företag har ett ansvar för frågor som rör etik, moral, miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald, antikorruption och social hållbarhet. Till syvende och sist handlar det om att utforma och upprätthålla en långsiktigt hållbar affärsmodell med tillgång till de varor och tjänster som krävs för att driva verksamheten och nå resultat som är hållbara över tid. Den som inte arbetar med dessa frågor riskerar idag att drabbas i sin affärsmässiga verksamhet med eventuell värdeförstörelse till följd. Utvecklingen är entydig och frågorna har uppmärksammats av bolagen. Allt fler bolag publicerar idag en separat eller en i årsredovisningen intagen hållbarhetsredovisning i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI). Vi ser allt fler exempel på bra och trovärdig rapportering som vittnar om ökad förståelse för att dessa frågor är strategiskt viktiga och att de integreras i den löpande verksamheten. Vi ser även att medarbetarna i allt högre grad beskrivs som viktiga ur ett strategiskt perspektiv. Ett område som inte är fullt lika väl utvecklat är diskussionen om bolagens egna leveranskedjor (supply chains) och bolagens eget ansvar och arbete med att säkerställa långsiktig hållbarhet i leverantörs- eller distributörsleden. Vi upplever att det finns en kraftigt ökad efterfrågan på denna typ av information från allt fler intressenter och att brister i transparensen medför ökade risker för affärsmässigt negativa konsekvenser. Ersättningar och incitament Ersättningssystemens utformning har betydelse för bolagens styrning. De ska ge uttryck för ägarnas intentioner och vara ett incitament för ledningen i deras strävan att nå uppsatta mål i verksamheten. I likhet med tidigare år konstaterar vi tyvärr att kopplingen mellan strategiska prioriteringar och målsättningar till ledningens rörliga ersättningar är svår att utläsa och att informationen vanligtvis är detaljrik och snårig. Av informationen framgår att ersättningar till ledningen oftast är kopplade till finansiella mål och att det sällan finns en koppling till icke finansiella mål. En annan observation är att kopplingen mellan de strategiska prioriteringarna/målsättningarna och de nyckeltal som utgör grunden för beräkningen av ersättningarna är svag eller rent av saknas. Det förekommer även att de kvantitativa nyckeltalen inte redovisas alls. Det finns således en fortsatt Bästa rapportering om värdeskapande

18 förbättringspotential och vi efterlyser en mer transparent analys och utvärdering av befintliga ersättningsprinciper och program där hänsyn tas till vad som är drivet av omvärldsfaktorer och vad som är drivet av ett gott arbete av ledningen. Rapportering av valberedningarnas arbete Valberedningen ska ge uttryck för ägarnas avsikter med bolaget och den är en viktig del i den svenska modellen för bolagsstyrning, därför är det intressant att ta del av valberedningens arbete. I bolagsstyrningsrapporten finns vanligtvis en kortfattad redogörelse som inte utvecklar frågorna om styrelsens sammansättning och valet av ledamöter. Valberedningarnas redogörelser inför stämmorna ger inte mycket information att hämta. Vanligt är att valberedningen uttrycker vissa kompetensområden som väsentliga men dessa kopplas inte till enskilda ledamöter. Jämställdhet och mångfald har inte beskrivits i någon större utsträckning förutom i generella termer. Därför efterlyser vi åter igen en fylligare redogörelse och motiveringar utifrån de överväganden som ligger till grund för tillsättandet av styrelsens ledamöter, både för enskild ledamot och styrelsen som kollektiv. Mångfald och kopplingen till kompetensförsörjning på kort och lång sikt Bolagens förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare är en allt viktigare förmåga i takt med ökad specialisering och snabb teknikutveckling. Vi ser att medarbetarna i allt högre grad beskrivs som viktiga ur ett strategiskt perspektiv, särskilt i verksamheter där personalen bidrar med väsentliga delar i de strategiskt viktiga innovativa och kvalitativa processerna. En ledning som inte förstår vikten av talent management, i en allt hårdare konkurrens om de kritiska kompetenserna, kan bli morgondagens förlorare. Det är glädjande att konstatera att alltfler bolag rapporterar både finansiella- och icke finansiella mål och uppfyllelsen av dessa kopplat till medarbetarna. Medaljens frånsida är dock att få bolag på allvar bemödar sig att i sin rapportering lyfta frågorna om mångfald som en del i diskussionen om strategiska prioriteringar, målsättningar och affärsmodell. Denna observation gäller sammansättning av såväl styrelse och ledning som affärsgruppsledning. Vi upplever att det kan finnas affärsmässiga konsekvenser både på kort och lång sikt av att inte uppfattas vara tydlig inom detta område. 18 Bästa rapportering om värdeskapande 2013

19 Tävlingsjury Tävlingsjuryn består i år av fem personer med lång erfarenhet av företagande, styrelsearbete och att följa och utvärdera publika bolags externa rapportering. Sophie Nachemson-Ekwall Doktor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, med fokus på bolagsstyrning. Sophie har en bakgrund som prisbelönt ekonomijournalist på flera dags- och veckotidningar och har skrivit flera böcker om företagsaffärer. Idag forskar hon inom bolagsstyrning vid Center for Governance and Management Studies, samt är rådgivare till JKL Strategisk Kommunikation. Sussi Kvart Tidigare affärsjurist som arbetat som advokat (Lagerlöfs) och bolagsjurist (Ericsson). Hon har även varit sakkunnig i regeringskansliet med inriktning på näringslivsfrågor och ingått i Aktiebolagskommittén. Idag är Sussi Kvart konsult samt styrelseledamot i bland annat H&M, DGC One AB, Stockholms Stadshus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde och Transparency International Sverige. Meg Tivéus Tidigare VD i Svenska Spel. Styrelseordförande i Arkitektkopia AB, Folktandvården i Stockholm AB, Björn Axén AB, Readly AB, Svenskt Kulturarv, Styrelseakademien Stockholm och Solhagagruppen AB samt styrelseledamot i Swedish Match, samt Endomines AB. Lars-Erik Forsgårdh Ekonomie doktor i redovisning och finansiering. Tidigare VD i Aktiespararna och styrelseledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Styrelseordförande i Aktiefrämjandet, StyrelseAkademien Sverige, samt ecoda, The European Confederation of Directors Associations. Ossian Ekdahl Ekonomie licentiat i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Chef Kommunikation och ägarstyrning på Första AP-fonden. Ledamot i Aktiemarknadsnämnden och International Corporate Governance Networks (ICGN) Shareholder Rights Committee. Bästa rapportering om värdeskapande

20 Trender inom bolagens rapportering om styrning och värdeskapande Utvecklingen i Sverige och övriga världen har under 2013 och 2014 fortsatt att präglas av turbulens i vårt närområde, bland annat på grund av konflikten i Ukraina. Internationella konflikter och uppblommande regionala oroshärdar samt utbrott av Ebola i västra Afrika är andra exempel på osäkerheter som dämpar ekonomisk tillväxt och internationell handel. Det har således varit svårt att skaffa sig en god överblick av den ökande komplexiteten i bolagens affärsmiljö. En fortsatt osäker utveckling i världsekonomin, det geopolitiska klimatet, utveckling och efterfrågan på lokala och globala marknader, inte minst situationen i Europa, omfattande regleringsinitiativ och klimatförändringar påverkar bolagens affärsverksamheter. Utvecklingen ställer krav på ökad transparens i bolagens rapportering om deras utmaningar, hur de styrs, och vilka värden som skapats. I takt med att hållbarhetsfrågor i olika tappning får ökat genomslag bland bolagens olika intressenter ökar även kraven på tydlig och trovärdig information om förutsättningar för och konsekvenser av bolagens olika affärsverksamheter i hela de så kallade leveranskedjorna. Vi har kunnat observera att rapporteringen om hållbarhetsfrågorna fortsatt att utvecklas, vilket troligen hänger samman med att bolagen allt oftare betraktar hållbarhet som strategiskt viktigt. Ett helhetsperspektiv Det är viktigt att bolagens rapportering på ett trovärdigt sätt speglar hur verksamheten drivs. Många olika områden är hörnstenar i styrningen av en verksamhet. Vårt scope för att bedöma bolagens kvalitet på sin rapportering utgörs numera av en omfattande pallet av potentiellt verksamhetskritiska områden. Områden som kopplar an till omvärldsanalys, riskhantering, strategiska prioriteringar, affärsmodell och dess långsiktiga hållbarhet, tillgång till insatsvaror och tjänster, kompetensförsörjning, roller i leveranskedjan och samhället i stort, socialt ansvarstagande, samt återrapportering av utfall och aktiviteter för framtiden. En trend vi ser och som utvecklats från förra året är att rapporteringen generellt fortsatt präglas av ett utifrån och in-perspektiv med en inriktning mot att beskriva helheten på ett tydligt och begripligt sätt. Allt fler bolag i vår undersökning rapporterar på ett klarare och enklare sätt. Språkbehandling och layout håller generellt hög nivå och vi kan glädjande notera att bolagen har fortsatt att utveckla kopplingarna mellan olika delar i årsredovisningen och att lyfta in relevanta delar av den fristående hållbarhetsredovisningen. Därmed går trenden mot att förbättra presentationen och den röda tråden för läsaren. Bolagen har överlag ansträngt sig att förklara och hur omvärldens förutsättningar påverkar verksamheten. Vi har också kunnat konstatera att det går att skönja en trend mot ökad integration baserad på inspiration från bland annat IIRC:s ramverk Integrated Reporting. Trenden är ganska tydlig, men det bör påpekas att de flesta bolagen har en lång resa framför sig om målsättningen är att rapporteringen ska svara upp mot de intentioner som ramverket i sin helhet representerar. 20 Bästa rapportering om värdeskapande 2013

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader Enfo Sweden AB Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader ett lönsamt ledarskap Johan de Verdier 2012-11-15 Agenda Enfo Sweden AB Vår utmaning Vad har vi gjort Avslutning Enfo Sweden AB IT-bolag,

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Risk Management i Nordea

Risk Management i Nordea Risk Management i Nordea Riskhantering i en finansiell institution Elisabeth Antonsson Chief Analyst, Recovery and Resolution Planning Group Risk Management 29/08/2012 Nordea i korthet Några erfarenheter

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Vattenfalls affärsutveckling gentemot våra slutkunder Vattenfall Veteranerna 2012-03-22

Vattenfalls affärsutveckling gentemot våra slutkunder Vattenfall Veteranerna 2012-03-22 Vattenfalls affärsutveckling gentemot våra slutkunder Vattenfall Veteranerna 2012-03-22 Annika Ramsköld Head of Market Strategy & Business Development Vattenfall Distribution & Sales It is all about our

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030. 二 十 一 世 纪 新 前 线 21 st Century Frontiers क क सव सद क स म ए

Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030. 二 十 一 世 纪 新 前 线 21 st Century Frontiers क क सव सद क स म ए Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030 क क सव सद क स म ए Dennis Pamlin, Founder and CEO, 21st Century Frontiers Miljöläget i Malmö, 12 februari 2014 0 + Passion Samarbete Positivt 0 + Passion

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB

Trender inom internrevision. Hans Löfgren Transcendent Group AB Trender inom internrevision Hans Löfgren Transcendent Group AB Vem och vad styr utvecklingen inom internrevisionsyrket? Regulatormyndigheter genom lagar och andra regelverk Professionen genom the Institute

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker Behöver Sverige en ny Bo Becker 1 Insolvens Insolvens: ett företag kan inte betala sina skulder Ett företag har tillgångar värda V och skulder D Insolvens om V < D Företaget kan likvideras eller rekonstrueras

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank en överblick 2 VD har ordet 4 Omvärld och marknad 6 Strategi 7 Prioriteringar 2014 8 Mål och utfall 10 Våra medarbetare 12 Så skapas vårt resultat Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

ERGONOMI & HUMAN FACTORS SÄLLSKAPET SVERIGE. Göran M Hägg

ERGONOMI & HUMAN FACTORS SÄLLSKAPET SVERIGE. Göran M Hägg Göran M Hägg Keynotes: Scania - success based on healthy and dedicated employees Robert Dubois, Scania, Södertälje How you, with the help of rhythm, improve moving patterns, stimulate cognition, emotion

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Agneta Gerdner HR Director Pulp and Performance Chemicals. Engagemang och säkerhet - visst hänger det ihop

Agneta Gerdner HR Director Pulp and Performance Chemicals. Engagemang och säkerhet - visst hänger det ihop Agneta Gerdner HR Director Pulp and Performance Chemicals Engagemang och säkerhet - visst hänger det ihop Säkerhet och engagemang - visst hänger det ihop Kort presentation AkzoNobel Pulp and Performance

Läs mer

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt Gustav Karner, Finansdirektör Agenda Länsförsäkringar Kapitalförvaltning Hur hitta en optimal risk budget? Resultat Sammanfattning 2 Agenda Länsförsäkringar

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer