INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)"

Transkript

1 HELÅRSRAPPORT 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland 11 Luxemburgregistrerade fonder Resultat- och balansräkningar mm (Sverigeregistrerade fonder) 40 Skatteregler 41 Ägarpolicy 43 Revisionsberättelse 44 Fondbolagets Styrelse, Ledning och Revisorer 44 Program för rörlig ersättning 45 Ordlista 46 Övriga upplysningar 2 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

3 VD-kommentar Bäste andelsägare, Kortfattat kan 2010 sammanfattas i följande punkter: mycket bra år på Stockholmsbörsen, fantastiskt bra för det breda Emerging Markets, relativt dåligt för de europeiska börserna, helt ok på den amerikanska börsen, svenska statsobligationer har gett en låg avkastning, medan internationella kreditobligationer har gett en bra avkastning. Vi har alltså sett väldigt olika utvecklingar i världen, både vad avser tillgångsslag och inte minst avseende regioner och valutor. I denna miljö har våra Fond-i- Fonder haft en bra utveckling. Vi gick in i 2010 med en försiktig optimism och det speglade vår allokering i tillgångsslag och regioner. Det har lett till att vi även under 2010 gav andelsägarna en bättre avkastning i våra Fondi-Fonder än vad de andra bankernas motsvarande fonder har givit. Det är jag stolt över igen. Överlag har våra fonder givit en mycket konkurrenskraftig avkastning, med något undantag. Vi har under många år haft en stabilitet i vår förvaltningsorganisation och jag bedömer att det har lett till goda resultat för er andelsägare. Vi kommer se över en del av vårt fondsortiment under En ny lagstiftning kommer träda ikraft per den 1 juli. Vi kommer sannolikt att slå ihop några fonder som en konsekvens av det under andra halvåret Hur ser vi då på det kommande året? På den positiva sidan står den makroekonomiska utvecklingen. Tillväxten i världsekonomin har vänt upp, framför allt i Sverige och Emerging Markets. Värderingen av aktier ser attraktiv ut i USA. Detta bidrar till positiva signaler för aktier. På den negativa sidan ser vi en fortsatt skuldkris som eventuellt kan breda ut sig ytterligare. Det gäller framförallt i Europa. Därtill är räntorna på väg upp. Så det slutgiltiga omdömet blir en fortsatt optimism om än i försiktiga ordalag, och med en brasklapp kring de ekonomiska obalanserna. Som företag har vi skördat framgångar på den svenska fondmarknaden. Den bygger i första hand på goda fondprestationer, men vi har även ökat vår marknadsföringsaktivitet under Detta kommer fortsätta under 2011, därtill kommer vi ha fler personer som arbetar med information och kunskapsspridning om våra fonder. Information om våra olika fonder finns på Med vänlig hälsning Mikael Nordberg Verkställande Direktör Danske Capital AB DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

4 Varsam FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 18 Förvaltningsavgift 0,67%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 90% OMRX-TOTAL, 6% MSC World, 4% SIXPRX * Förvaltningsavgift är för november-december. Fonden startades Per sista dec Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,00%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på -0,39 procent under 2010 mot jämförelseindex som föll -0,27 procent. Vi har haft en övervikt av aktier på upp till 2,5 procentenheter och under kortare perioder har vi minskat allokeringen till som mest neutral vikt. Övervikten i aktier har till största del legat placerad inom tillväxtmarknader. I räntedelen har vi haft en stor övervikt i företagsobligationer som vi successivt under året minskat till förmån för företagspapper med högre potentiell avkastning, så kallade High Yield-obligationer. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. De svenska Statsobligationsräntorna fortsatte att falla kraftigt under den första halvan av året, för att sedan stiga kraftigt under slutet av året. Trots den stora volatiliteten var obligationsräntorna sett över hela året i stort sett oförändrade. Strategi i fonden Vid utgången av 2010 är andelen aktier i fonden 12,5 procent, vilket är en högre andel än i det normala läget 10 procent. Övervikten består av placeringar i Sverige samt tillväxtmarknader. Vad gäller räntedelen så ligger vi med en undervikt på 2,5 procentenheter jämfört med normalläget. Inom räntebenet så är vi underviktade i svenska statsoch bostadsobligationer till förmån för kreditexponeringar via företags- och High Yield-obligationer. Riskindikator Kursutveckling sedan start FÖRDELNING REGIONER FOND Låg Hög Europa 78,85% USA 11,33% Asien 1,36% Japan 1,03% Latinamerika 0,79% Afrika 0,37% Australien 0,06% Övriga 6,21% Försiktig FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,84%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr963462) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 70% OMRX-TOTAL, 18% MSCI World, 12% SIXPRX * Per sista dec Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,20%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 6,92 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 5,36 procent. Under större delen av året har vi haft en övervikt av aktier på upp till 5 procentenheter vilket har påverkat fondens avkastning positivt. Under kortare perioder har vi minskat allokeringen till neutral vikt. Övervikten i aktier har till största del legat placerad inom tillväxtmarknader. I räntedelen har vi haft en stor övervikt i företagsobligationer som vi successivt under året minskat till förmån för företagspapper med högre potentiell avkastning, så kallade High Yield-obligationer. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Vid utgången av 2010 är andelen aktier i fonden 35 procent vilket är en högre andel än i det normala läget 30 procent. Övervikten består av placeringar i Sverige samt tillväxtmarknader. Vad gäller räntedelen så ligger vi med en undervikt på 5 procentenheter jämfört med normalläget. Inom räntebenet så är vi underviktade i svenska stats- och bostadsobligationer till förmån för kreditexponeringar via företags- och High Yield-obligationer. De svenska Statsobligationsräntorna fortsatte att falla kraftigt under den första halvan av året, för att sedan stiga kraftigt under slutet av året. Trots den stora volatiliteten var obligationsräntorna sett över hela året i stort sett oförändrade. Riskindikator Kursutveckling sedan start FÖRDELNING REGIONER FOND Låg Hög Europa 75,46% USA 20,80% Japan 1,24% Asien 1,12% Latinamerika 0,57% Afrika 0,10% Australien 0,08% Övriga 0,64% 4 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

5 Balanserad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,02%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr927632) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 50% OMRX-TOTAL, 30% MSCI World, 20% SIXPRX * Per sista dec Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,50%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 9,44 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 7,67 procent. Under större delen av året har vi haft en övervikt av aktier på upp till 10 procentenheter vilket har påverkat fondens avkastning positivt. Under kortare perioder har vi minskat allokeringen till neutral vikt. Övervikten i aktier har till största del legat placerad inom tillväxtmarknader. I räntedelen har vi haft en stor övervikt i företagsobligationer som vi successivt under året minskat till förmån för företagspapper med högre potentiell avkastning, så kallade High Yield-obligationer. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Vid utgången av 2010 är andelen aktier i fonden 60 procent, vilket är en högre andel än i det normala läget 50 procent. Övervikten består av placeringar i Sverige samt tillväxtmarknader. Vad gäller räntedelen så ligger vi med en undervikt på 10 procentenheter jämfört med normalläget. Inom räntebenet så är vi underviktade i svenska stats- och bostadsobligationer till förmån för kreditexponeringar via företags- och High Yield-obligationer. De svenska Statsobligationsräntorna fortsatte att falla kraftigt under den första halvan av året, för att sedan stiga kraftigt under slutet av året. Trots den stora volatiliteten var obligationsräntorna sett över hela året i stort sett oförändrade. Riskindikator Kursutveckling sedan start FÖRDELNING REGIONER FOND Låg Hög Europa 69,38% USA 25,85% Asien 2,11% Latinamerika 1,06% Japan 0,54% Afrika 0,19% Australien 0,18% Övriga 0,68% Offensiv FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,26% * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr891804) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 40% SIXPRX, 60% MSCI World * Per sista dec Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 2,00%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 11,81 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 13,31 procent. Vi har haft en neutral vikt i svenska aktier under året. Inom det utländska aktiebenet har vi haft en övervikt inom tillväxtmarknader samt Nordamerika vilket har bidragit positivt till fondens avkastning. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Vid utgången av 2010 har vi 40 procent placerade i svenska aktier och resterande 60 procent i globala aktier. Detta är en neutral övergripande regionallokering jämfört med vårt index. Inom den globala aktiedelen har vi en undervikt på 11 procentenheter i globala aktier till förmån för en övervikt på 11 procentenheter i tillväxtmarknader. Riskindikator Kursutveckling sedan start FÖRDELNING REGIONER FOND Låg Hög Europa 61,48% USA 31,00% Asien 2,94% Latinamerika 1,64% Japan 1,42% Australien 0,44% Afrika 0,29% Övriga 0,78% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,27 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr829945) Förvaltare martin Wallin Jmf-index 50% SIXRX, 50% OMRX TBond * Där 1,25% är ersättning till fondbolaget och 0,02% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på14,84 procent under 2010, vilket var i nivå med fondens jämförelseindex, som steg med 14,86 procent. Fondens avkastning har genererats av en övervikt i aktier under 2010, samt av att aktiedelen i sig haft en god relativ utveckling. Denna utveckling har balanserats av att obligationsdelen av fonden utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. De svenska Statsobligationsräntorna fortsatte att falla kraftigt under den första halvan av året, för att sedan stiga kraftigt under slutet av året. Trots den stora volatiliteten var obligationsräntorna sett över hela året i stort sett oförändrade. Strategi i fonden Under 2010 har fonden haft en övervikt i aktier och en kort duration i obligationsportföljen, baserat på en tro att aktier har varit ett betydligt mer attraktivt placeringsalternativ än statsobligationer. Aktieandelen har som mest varit något över 60 procent, men efter en stark börsutveckling under året har aktieandelen dragits ned till omkring 54 procent. Aktieportföljens innehav är spridda över de flesta sektorer men övervikter finns huvudsakligen inom investmentbolag, bank och hälsovård. Vår bedömning är att man inom dessa sektorer i nuläget finner störst värde, men vi hittar även en del attraktiva aktier inom mer cykliska segment såsom verkstad. Statsobligationsräntorna bedöms fortfarande som låga och därmed behåller fonden en kort duration i obligationsportföljen. Riskindikator Kursutveckling sedan start Tillgångsslag FOND Låg Hög Aktier 54,31% Räntor 41,51% Övriga 4,18% Sverige Likviditet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,30 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr865774) Förvaltare Sarah Carlsson Jmf-index OMRX- TBILL * Där 0,29% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 0,82 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 0,32 procent. Under året har vi successivt minskat durationen i fonden och i slutet av december var den nere på 0,25 år. Detta har till stor del gjorts genom att öka andelen så kallade Floating Rate Notes i fonden. Vidare har vi valt att minska andelen bostadsobligationer till förmån för företagspapper. Marknadskommentar De flesta centralbanker runt om i världen valde att ligga kvar med låga styrräntor under året. Detta var inte fallet med Riksbanken som påbörjade sin resa att normalisera reporäntan genom att höja 0,25 procentenheter vid halvårsskiftet. Det hann bli tre höjningar till under 2010 vilket gav oss en reporänta på 1,25% vid årets utgång. Anledningen till att Riksbanken blev en av de första centralbankerna att höja var en mycket stark ekonomisk utveckling i Sverige med tillväxttal som överraskade till och med de mest positiva bedömare. Trots en förväntan på kommande höjningar från Riksbanken föll korta marknadsräntor kraftigt under första delen av Till största del kunde detta förklaras av den europeiska skuldoron. Efter att den mest akuta oron lagt sig och aptiten på marknaden återkommit så började korta räntor att stiga och 2-åriga statsobligationer slutade med en marginell ökning jämfört med föregående år. Strategi i fonden Vi startar 2011 med en förhållandevis kort löptid i fonden vilket vi kommer att bibehålla så länge som marknadens prissättning av Riksbankens framtida reporänta ligger under vår egen bedömning. Vidare kommer vi att fortsätta öka andelen företagspapper i fonden på bekostnad av bostadsobligationer. Vi undviker fortfarande investeringar i statsobligationer då vi anser att de är för dyra jämfört med andra alternativ trots den stora uppgången i statsräntor under sista kvartalet Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider FOND Låg Hög Under 1 år 51,36% 1-3 år 48,64% 6 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

7 Sverige Obligationer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 286 Förvaltningsavgift 0,61 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr901603) Förvaltare Stefan Rocklind Jmf-index OMRX- TBOND * Där 0,60% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 1,72 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 2,94 procent. Under året har vi haft en kortare genomsnittlig löptid i fonden jämfört med index, totalt sett har dessa positioner bidragit negativt till den relativa avkastningen. I takt med att ränteskillnaden mellan bostadsobligationer och jämförbara statsobligationer ökat under året har vi ökat andelen bostadsobligationer i fonden från 50 till 70 procent. Fokus för investeringarna har varit i den kortare delen av kurvan kring två till tre år. Marknadskommentar Detta var ett år där statsräntor prissattes väldigt olika beroende på vem som utgivit dem, krediten för statsobligationer blev en faktor att räkna med. Sveriges starka statsfinanser medförde att vi, liksom t.ex. Tyskland, åtnjöt investerarnas förtroende i tider av osäkerhet. Året inleddes med svagt fallande statsräntor i Sverige under de första tre månaderna där ett bidragande tema var en allt större oro för en del europeiska länders statsfinanser. Denna fallande räntetrend accelererade under våren och bromsades endast tillfälligt i samband med att stödpaket presenterades för Greklands räkning. Som lägst handlade svenska statsräntor i slutet av augusti en bit under de nivåer som gällde i slutet av 2008 efter att Lehman hade kraschat. Årets fyra sista månader blev en total omsvängning för räntemarknaden. Problemen för en del europeiska länder var inte undanröjda men marknadens återfunna aptit medförde säljtryck på obligationer till förmån för mer fyllda tillgångar. När året var slut så låg svenska statsobligationer på i stort sett samma nivå som vid årets början. Strategi i fonden Vi startar även detta år med en kortare genomsnittlig löptid i fonden jämfört med index. Vi har respekt för att vi kommit tillbaka upp i räntenivå tämligen hastigt under avslutningen av 2010 men positionen är motiverad av en tro på en fortsatt normalisering av både svenska och utländska räntenivåer där vi ser Sverige som en av de länder som ligger först i cykeln. Vi har kvar en stor andel bostadsobligationer i portföljen då vi fortsatt anser att den högre förväntade avkastningen vi kan erhålla på den typen av obligationer överväger den ökade nivån. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider FOND Låg Hög 1-3 år 41,10% 4-5 år 33,05% 6-10 år 16,84% Över 10 år 7,49% Under 1 år 1,52% Sverige Realräntefond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 482 Förvaltningsavgift 0,66 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Förvaltare Stefan Rocklind Jmf-index OMRX Realranteindex (OMRX) * Där 0,65% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 3,91 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 4,74 procent. Under årets första hälft hade vi en kortare genomsnittlig löptid i fonden jämfört med index för att under årets andra hälft ligga med i stort sett samma löptid i fonden som för jämförelseindex. Totalt sett har dessa positioner bidragit negativt till den relativa avkastningen. Marknadskommentar Året inleddes med fallande räntor, både vad gäller reala och nominella. Den stora bidragande orsaken var den europeiska skuldkrisen som skapade efterfråga på säkra placeringar vilket svenska statsobligationer, uppbackade av goda statsfinanser, anses vara. Dock föll nominella räntor betydligt snabbare jämfört med reala vilket medförde kraftig minskad så kallad breakeven inflation, dvs. skillnaden i ränta mellan nominella och reala obligationer med samma löptid och kredit. Efter att den mest akuta oron hade bedarrat på marknaden och räntorna började att vända upp så kom breakeven inflationen tillbaka starkt och slutade året på högre nivåer jämfört med året före. Strategi i fonden Vi startar 2011 med en löptid i fonden som ligger i linje med jämförelseindex. Vi anser att skillnaden mellan 10-åriga nominella och reala obligationsräntor nu, till följd av sista kvartalets kraftiga uppgång i breakeven, ligger på fundamentalt motiverade nivåer. Givet att breakeven inflationen fortsätter att stiga kommer vi att sälja realränteobligationer till förmån för nominella obligationer. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider FOND Låg Hög 6-10 år 30,85% Över 10 år 29,12% 4-5 år 28,38% 1-3 år 9,42% Under 1 år 2,23% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

8 Global Index FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 898 Förvaltningsavgift 0,50 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr252411) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index msci World * Där 0,44% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 5,20% för 2010, medan jämförelseindex steg 4,81%. Fondens avkastning var således 0,39 procentenheter högre än jämförelseindex. Marknadskommentar Aktiemarknaderna präglades av stora kursrörelser under första halvåret Det var särskilt de stora offentliga budget- och skuldproblemen i delar av Europa samt oron kring hållbarheten av det amerikanska uppsvinget som bromsade marknadsutvecklingen. Skuldproblem är fortsatt ett aktuellt tema, men lovande rapporteringar och positiva ekonomiska nyckeltal under andra halvåret 2010 utgjorde ett bra fundament för en positiv utveckling. Strategi i fonden Vi förväntar att en fortsatt positiv utveckling i världsekonomin och företagens intjäning kommer att leda till positiva avkastningar på aktiemarknaderna under 2011, men med för stora kursrörelser. Statsskuldproblem, tillväxthämmande handlingar i Kina och avvecklingen av finans- och penningpolitiska stimulanspaket i resten av världen är några av de viktigaste faktorerna vi ser. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder FOND Låg Hög Finans 19,61% IT 12,00% Industri 11,07% Energi 10,89% Konsument dagligvaror 10,22% Konsument sällanköp 9,67% Hälsovård 9,13% Övriga 17,42% USA 47,51% Japan 9,83% Storbritannien 8,84% Kanada 5,37% Schweiz 4,26% Australien 4,16% Tyskland 3,87% Övriga 16,16% SRI Global FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 534 Förvaltningsavgift 0,56 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr613729) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index msci World * Där 0,50% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 4,56% för 2010, medan jämförelseindex steg 4,81%. Fondens avkastning var således 0,25 procentenheter lägre än jämförelseindex. Marknadskommentar Aktiemarknaderna präglades av stora kursrörelser under första halvåret Det var särskilt de stora offentliga budget- och skuldproblemen i delar av Europa samt oron kring hållbarheten av det amerikanska uppsvinget som bromsade marknadsutvecklingen. Skuldproblem är fortsatt ett aktuellt tema, men lovande rapporteringar och positiva ekonomiska nyckeltal under andra halvåret 2010 utgjorde ett bra fundament för en positiv utveckling. Strategi i fonden Vi förväntar att en fortsatt positiv utveckling i världsekonomin och företagens intjäning leder till positiva avkastningar på aktiemarknaderna under 2011, men med för stora kursrörelser. Statsskuldproblem, finanspolitiska åtstramningar från den kinesiska regeringens sida och avvecklingen av finansoch penningpolitiska stimulanspaket i resten av världen är några av de viktigaste faktorerna vi ser. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder FOND Låg Hög Finans 21,03% IT 13,12% Industri 12,02% Energi 10,84% Konsument sällanköp 9,83% Hälsovård 9,53% Konsument dagligvaror 8,84% Övriga 14,79% USA 47,47% Japan 9,90% Storbritannien 8,68% Kanada 5,46% Tyskland 4,34% Australien 4,25% Frankrike 4,06% Övriga 15,84% 8 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

9 Sverige FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,33 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr973263) Förvaltare Ulric Grönvall Jmf-index SIXPRX * Där 1,30% är ersättning till fondbolaget och 0,025% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden steg med 26,21 procent under 2010, vilket var i linje med fondens jämförelseindex, som steg med 26,90 procent. Majoriteten av fondens innehav bidrog positivt till den relativa avkastningen, vilket motverkades av några större negativa bidrag från framför allt undervikter i vissa verkstadsaktier, primärt Scania och Volvo. Positiva bidrag har fonden huvudsakligen fått från Autoliv, Hufvudstaden, Lundin Petroleum och Rezidor. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Givet dagens omvärld, som innehåller en hel del faktorer i både den positiva och negativa vågskålen, har fonden en strategi där placeringarna är väl spridda mellan olika sektorer och segment. Grundsynen är att vi får en fortsatt stigande börs, men att skillnaden i utveckling mellan sektorer blir mindre än 2010, samtidigt som skillnaden inom olika sektorer blir större. I början av en uppgångsfas dras investerarna ofta ganska brett till aktier med hög profil och är tämligen ointresserade av mer defensiva aktier. Under 2010 gick till exempel Industriaktier upp med över 40%, medan å andra sidan Dagligvaror, Hälsovård och Telekomoperatörer gick klart sämre än börsen i sin helhet. Fonden inleder 2011 med större övervikter i bland annat SEB, Electrolux, Lundin Petroleum Getinge och Kungsleden samt undervikter i till exempel Scania, HM, SCA, Assa Abloy och Handelsbanken. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering FOND Låg Hög Finans 28,83% Industri 25,33% Konsument sällanköp 17,19% Telekom 7,60% Hälsovård 7,26% IT 6,05% Energi 3,99% Övriga 3,75% Sverige Fokus FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 942 Förvaltningsavgift 1,53 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr832899) Förvaltare Erik Kjellgren Jmf-index OMXS50EW * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,025% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden steg med 1,27 procent under 2010, vilket var avsevärt svagare än jämförelseindex som steg med 27,87 procent. Då Sverige Fokus har en uttalad stockpicking-strategi avviker fondens placeringar kraftigt från index och utvecklingen kan därför på samma sätt skilja sig mycket från utvecklingen på hela aktiemarknaden. Den stora avvikelsen under året förklaras huvudsakligen av två faktorer. En stor del av börsens uppgång kom från sektorn Industri. Här har fonden varit kraftigt underviktad under året. Fonden hade en defensiv placeringsstrategi under stora delar av året, med innehav som kategoriserades av starka balansräkningar, stabil intjäning och låg värdering. Aktiepriserna i denna typ av bolag rörde sig i princip inte alls under året då investerarna istället sökte mer fyllda tillgångar. Fonden hade dessutom ett innehav i Eniro som bidrog kraftigt negativt framförallt under det andra halvåret. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Inför 2011 har fonden en strategi som är fortsatt tydligt defensiv. Under återhämtningen såväl 2009 som 2010 har börsen drivits av en stark utveckling för cykliska sektorer, både genom en förbättrad lönsamhet och därmed intjäning för bolagen, men också genom att investerarna fått en högre aptit och därmed vilja att åsätta dessa vinster en högre värdering. Därför har värderingen av cykliska sektorer, framförallt sektorn Industri, stigit samtidigt som defensiva sektorer blivit mer attraktivt värderade. Det finns många tveksamheter i den pågående återhämtningen i makroekonomin. Många länder plågas av en hög skuldbörda och arbetslösheten är fortfarande väldigt hög både i USA och i Europa. De stimulansåtgärder som bidragit till att vända marknaden har skapat stora budgetunderskott, vilket begränsar uthålligheten i stimulanserna. Samtidigt kan de stora skulderna driva upp räntorna globalt då investerarna kräver högre avkastning för att kompensera sig för högre er. I kombination med högre förväntningar hos investerarna finns det därför uppenbara er för bakslag inleder fonden med större vikter i bland annat Astrazeneca, Teliasonera, Hennes & Mauritz och Eniro. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering FOND Låg Hög Konsument sällanköp 26,72% Hälsovård 13,68% Finans 13,14% IT 10,95% Telekom 9,08% Industri 4,77% Konsument dagligvaror 4,40% Övriga 17,27% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

10 Sverige/Europa FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 707 Förvaltningsavgift 1,54 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr937433) Förvaltare martin Wallin Jmf-index 50% SIXRX och 50% MSCI Europe Total Return Index * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,035% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 15,63 procent för 2010, medan jämförelseindex steg 11,59 procent. I den svenska delen av portföljen kom det positiva bidrag bland annat från Autoliv, Hufvudstaden, Lundin Petroleum och Rezidor, medan undervikten i Scania och Volvo bidrog negativt. I den övriga delen av innehaven var det i synnerhet engelska Croda och Schweiziska Sulzer som drog upp avkastningen. Marknadskommentar Aktiemarknaderna präglades av stora kursrörelser under första halvåret Det var särskilt de stora offentliga budget- och skuldproblemen i Sydeuropa samt oron kring det amerikanska uppsvingets hållbarhet som bromsade marknadsutvecklingen. Skuldproblemen var även ett aktuellt tema under andra halvåret, men lovande rapporter och positiva ekonomiska nyckeltal ställde oron i skuggan och utgjorde ett bra fundament för en positiv utveckling resten av året. Stockholmsbörsen utmärkte sig globalt som en av de bästa börserna under 2010, med en ökning på 27 procent. Strategi i fonden Den svenska delen av portföljen inleder 2011 med större övervikter i bland annat SEB, Electrolux, Lundin Petroleum, Getinge och Kungsleden samt undervikter i bland annat Scania, H&M, SCA, Assa Abloy och Handelsbanken. I den europeiska delen av portföljen ligger övervikterna i utvalda kvalitetsbolag inom Industri och Finans. Vi fokuserar fortsatt på det enskilda företagets karaktäristika, där starka marknadspositioner, pricing power och företagets förmåga att generera kassaflöde är avgörande vid våra enskilda aktieurval. Dessa faktorer menar vi är ännu mer avgörande i ett nuvarande marknadsscenario där vi förväntar en fortsatt polarisering inom olika industrier. I denna miljö ser vi fortsatt flera attraktiva investeringsmöjligheter. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder FOND Låg Hög Industri 25,66% Finans 19,47% Konsument sällanköp 12,03% Hälsovård 11,50% Energi 9,60% Basinduistri 8,18% Konsument dagligvaror 3,95% Övriga 9,60% Sverige 44,82% Tyskland 9,98% Schweiz 5,65% Storbritannien 5,61% Holland 5,58% Spanien 4,83% Norge 4,72% Övriga 18,80% Utland FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 311 Förvaltningsavgift 1,56 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr144923) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index MSCI Europe Total Return Index * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 7,69% under 2010, medan jämförelseindex i SEK föll -2,01%. Fonden klarade sig därmed väldigt bra i förhållande till utvecklingen i jämförelseindex, med en avkastning som var 9,7 procentenheter bättre. På sektornivå kom det i synnerhet positiva bidrag till avkastningen från Industri, Hälsovård samt Material/ Råvaror, där våra enskilda aktieval generellt bidrog positivt. Det var särskilt positionerna i Croda (+ 88,6 procent), schweiziska Sulzer (+ 86,5 procent) och danska Novo Nordisk (+ 68,6 procent) som bidrog positivt. Omvänt hade vi negativa bidrag från vår position i den spanska banken Banco Santander som föll 36,5 procent. Marknadskommentar Aktiemarknaderna präglades av stora kursrörelser under första halvåret Det var särskilt de stora offentliga budget- och skuldproblemen i Sydeuropa samt oron kring det amerikanska uppsvingets hållbarhet som bromsade marknadsutvecklingen. Skuldproblemen var även ett aktuellt tema under andra halvåret, men lovande rapporter och positiva ekonomiska nyckeltal ställde oron i skugga och utgjorde ett bra underlag för en positiv utveckling resten av året. Under 2011 förväntar vi ett mer normaliserat år med positiv, men lägre, tillväxt. Vi förväntar därför fortsatt positiva avkastningar på aktiemarknaderna under 2011, men med för stora kursrörelser, bland annat till följd av ett förnyat fokus på budgetunderskott och skuldproblem i flera europeiska länder. Vi förväntar att räntenivån håller sig kvar på en relativt låg nivå och från det perspektivet framstår europeiska aktier tämligen attraktivt värderade. Strategi i fonden Fonden har sin största övervikt i utvalda kvalitetsföretag inom Industri och Material/Råvaror. Den största undervikten kommer fortsatt att vara inom finanssektorn. Under 2011 fokuserar vi som tidigare på det enskilda företagets karaktäristika. Starka marknadspositioner, pricing power och företagets förmåga till att generera kassaflöde är avgörande när vi väljer ut aktier. Dessa faktorer menar vi är ännu mer avgörande i ett nuvarande marknadsscenario där vi förväntar en fortsatt polarisering inom olika industrier. I denna miljö ser vi fortsatt flera attraktiva investeringsmöjligheter. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder FOND Låg Hög Industri 26,69% Basinduistri 16,20% Energi 13,42% Hälsovård 13,40% Konsument sällanköp 10,12% Finans 8,04% Konsument dagligvaror 7,26% Övriga 4,87% Tyskland 19,92% Holland 10,96% Spanien 9,65% Norge 9,33% Danmark 9,05% Schweiz 7,95% Frankrike 6,36% Övriga 26,79% 10 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

11 DANSKE INVEST LUXEMBURGREGISTRERADE FONDER Danske Invest förvaltar ett antal fonder registrerade i Luxemburg som säljs via svenska distributörer. Se nedan för information om vilka dessa fonder är och vilka specifikationer dessa fonder har. Fond Typ av fond Geografiskt område Risknivå Avkastning Räntefond Danmark Låg Eastern Europe Convergence Aktiefond Europa Hög Europe Focus Aktiefond Europa Hög Europe High Dividend Aktiefond Europa Hög Europe Small Cap Aktiefond Europa Hög European Bond Class A Räntefond Europa Låg European Bond Class D Räntefond Europa Låg Global Corporate Bonds Class A Räntefond Global Medel Global Corporate Bonds Class S Räntefond Global Medel Global Emerging Markets Aktiefond Emerging Markets Hög Global Emerging Markets Sm. Cap Aktiefond Emerging Markets Hög Global StockPicking Aktiefond Global Hög Globala Realräntor Räntefond Global Medel Greater China Aktiefond Fjärran Östern Hög India Aktiefond Emerging Markets Hög Japan Aktiefond Japan Hög Nordamerika Aktiefond Nordamerika Hög Nordic Aktiefond Norden Hög Russia Aktiefond Emerging Markets Hög Sverige Räntefond Räntefond Sverige Låg Trans-Balkan Aktiefond Emerging Markets Hög US Dollar Bond Class A Räntefond Nordamerika Låg För mer information om Danske Invests fonder, www. danskeinvest.se DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

12 VARSAM UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 99,61 Handelskurs 99,54 Utdelning kr/andel - Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) -0,46 Jmf index i % (Handelsdagar) -0,27 Fond (Slutkurs) -0,39 Jmf index i % (Slutkurs) -0,27 Sedan fondens start Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot - - neg. Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - Övriga kortfristiga skulder - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,01 Transaktionskostnader under året - Utdelning Belopp i kr Total utdelning - Utdelning per andel - Återinvesteringskurs - Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 0,63* Avgift förvarinst och tillsynsm - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 0,68* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 10,52 11,37 Löpande insättning på 100 kr/månad 0,16 0,18 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Belopp i kkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder -500 Bankränta 825 Utdelningar - Övriga intäkter - Summa 324 Kostnader Ersättning till fondbolaget - Transaktionskostnader - Övriga kostnader - Avgift förvarinst och tillsynsm - Summa - Resultat 324 Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster - Realisationsförluster -1 Orealiserade vinster/förluster 1 Summa - Förändring av förmögenhet Belopp i kkr Fondförmögenhet vid årets början - Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning - Utbetald utdelning - Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 99,61 Innehav Innehav Antal Marknadsvärde Andel i % Aktiefonder 12,11% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,76% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,43% Danske Invest Global Index ,31% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,58% Danske Invest Nordamerika ,66% Danske Invest Sverige ,74% Danske Invest Sweden A ,63% Räntefonder 81,36% Danske Invest Sverige Likviditet ,53% Danske Invest Sverige Obligationer ,81% Danske Invest Sverige Räntefond ,61% Danske Invest Avkastning Danske Ränte (SEK) ,59% Danske Invest Engros Global High Yield Bonds ,21% Danske Invest Global Corp Bonds S (Valutasäkr) ,58% Danske Invest Globala Realräntor ,77% Danske Invest Nye Markeder Obl Lokal Valuta ,27% Summa värdepappersfonder ,47% Likviditet ,53% Fondförmögenhet ,00% 12 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

13 Försiktig UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 128,07 123,83 110,87 122, Handelskurs 128,41 124,08 110,24 122,91 123,86 120,50 107,73 Utdelning kr/andel 4,46 3,79 3,91 3,08 1,89 1,30 0,12 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 7,21 16,35-7,31 1,67 4,38 13,18 7,33 Jmf index i % (Handelsdagar) 5,42 11,92-3,84 2,34 4,85 12,63 8,79 Fond (Slutkurs) 6,92 15,45-6, Jmf index i % (Slutkurs) 5,36 11,25-3, Riskmått Startdatum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot neg. Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - - Övriga kortfristiga skulder - - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,59 Transaktionskostnader under året - Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 4,46 Återinvesteringskurs 124,17 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 0,84* Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 0,95* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 89,46 106,17 Löpande insättning på 100 kr/månad 6,28 7,45 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader - - Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa - - Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 128,07 123,83 Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i % Aktiefonder 33,75% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,57% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,45% Danske Invest Global Index ,68% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,84% Danske Invest Nordamerika ,13% Danske Invest Russia - A (SEK) ,55% Danske Invest Sweden A ,32% Danske Invest Sverige ,22% Räntefonder 65,16% Danske Invest Avkastning Danske Ränte (SEK) ,21% Danske Invest Engros Global High Yield Bonds ,91% Danske Invest Global Corp Bonds S (Valutasäkr) ,54% Danske Invest Globala Realräntor ,96% Danske Invest Sverige Likviditet ,08% Danske Invest Sverige Räntefond ,47% Summa värdepappersfonder ,91% Likviditet ,09% Fondförmögenhet ,00% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

14 Balanserad Utveckling Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 138,20 128,59 105,43 130,17 129,25 124,83 104,08 Handelskurs 139,19 129,05 104,51 130, Utdelning kr/andel 2,91 3,43 4,27 3,21 1,82 0,97 0,14 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 10,23 27,27-16,88 3,16 5,00 21,02 10,85 Jmf index i % (Handelsdagar) 7,78 18,15-12,77 2,13 7,22 18,76 10,06 Fond (Slutkurs) 9,44 25,71-16, Jmf index i % (Slutkurs) 7,67 16,97-11, Riskmått Startdatum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - - Övriga kortfristiga skulder - - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,55 Transaktionskostnader under året - Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 2,91 Återinvesteringskurs 132,53 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 1,02 Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 1,13 * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 106,80 123,95 Löpande insättning på 100 kr/månad 7,75 8,99 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader - - Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa - - Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 138,20 128,59 Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i % Aktiefonder 55,18% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,72% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,42% Danske Invest Global Index ,66% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,42% Danske Invest Nordamerika ,25% Danske Invest Russia - A (SEK) ,06% Danske Invest Sweden A ,98% Danske Invest Sverige ,67% Räntefonder 43,30% Danske Invest Avkastning Danske Ränte (SEK) ,66% Danske Invest Engros Global High Yield Bonds ,83% Danske Invest Global Corp Bonds S (Valutasäkr) ,50% Danske Invest Sverige Räntefond ,31% Summa värdepappersfonder ,48% Likviditet ,52% Fondförmögenhet ,00% 14 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

15 Offensiv UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar ,00 Andelsvärde kr 144,48 130,46 97,42 147, Handelskurs 146,10 131,16 95,96 147,50 143,85 131,50 95,82 Utdelning kr/andel 2,08 3,91 3,13 2,29 1,21 0,32 0,05 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 13,07 41,71-33,42 4,05 10,31 37,70 16,28 Jmf index i % (Handelsdagar) 13,54 34,52-32,79 1,24 13,05 36,56 13,00 Fond (Slutkurs) 11,81 38,84-32, Jmf index i % (Slutkurs) 13,31 31,86-31, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - - Övriga kortfristiga skulder - - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,57 Transaktionskostnader under året - Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 2,08 Återinvesteringskurs 138,19 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 1,26* Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 1,30* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 132,29 142,15 Löpande insättning på 100 kr/månad 9,65 10,37 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader - - Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa - - Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 144,48 130,46 Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i % Aktiefonder 98,09% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,96% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,69% Danske Invest Global Index ,67% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,13% Danske Invest Nordamerika ,22% Danske Invest Russia - A (SEK) ,60% Danske Invest Sweden A ,71% Danske Invest Sverige ,79% Danske Invest Sverige Fokus ,34% Summa värdepappersfonder ,09% Likviditet ,91% Fondförmögenhet ,00% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Årsberättelse Lannebo Specialfonder

Årsberättelse Lannebo Specialfonder 2010 Årsberättelse Lannebo Specialfonder Innehållsförteckning VD har ordet... 4 Aktiemarknaden... 5 Lannebo Småbolag Select... 6-8 Lannebo Sverige Select... 9-11 Lannebo Alpha Select... 12-14 Förklaringar

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK...

INNEHÅLL SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 SKANDIA GLOBAL HEDGE...59 SKANDIA PARAPLYFOND...62 AVKASTNING & RISK... 6 RISKMÅTT... 7 SKANDIA SELECTED GLOBAL BALANSERAD 65 SKANDIA SELECTED

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

EKVATOR TRYGGHET 2014

EKVATOR TRYGGHET 2014 EKVATOR TRYGGHET PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Trygghet placerar i andra absolutavkastande fonder och specialfonder i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig avkastning till låg risk. Fondens mål

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans med Första Tredje och Sjätte AP-fondernas kapital kunna användas för att kortsiktigt balansera

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

AP3 sedan starten 2001

AP3 sedan starten 2001 Årsredovisning 2010 Innehåll AP3 i korthet s. 1 VD har ordet s. 2 AP3s roll i pensionssystemet s. 4 Mål och investeringsstrategi s. 6 Marknadsutveckling och AP3s avkastning 2010 s. 10 Riskhantering s.

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer