INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)"

Transkript

1 HELÅRSRAPPORT 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland 11 Luxemburgregistrerade fonder Resultat- och balansräkningar mm (Sverigeregistrerade fonder) 40 Skatteregler 41 Ägarpolicy 43 Revisionsberättelse 44 Fondbolagets Styrelse, Ledning och Revisorer 44 Program för rörlig ersättning 45 Ordlista 46 Övriga upplysningar 2 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

3 VD-kommentar Bäste andelsägare, Kortfattat kan 2010 sammanfattas i följande punkter: mycket bra år på Stockholmsbörsen, fantastiskt bra för det breda Emerging Markets, relativt dåligt för de europeiska börserna, helt ok på den amerikanska börsen, svenska statsobligationer har gett en låg avkastning, medan internationella kreditobligationer har gett en bra avkastning. Vi har alltså sett väldigt olika utvecklingar i världen, både vad avser tillgångsslag och inte minst avseende regioner och valutor. I denna miljö har våra Fond-i- Fonder haft en bra utveckling. Vi gick in i 2010 med en försiktig optimism och det speglade vår allokering i tillgångsslag och regioner. Det har lett till att vi även under 2010 gav andelsägarna en bättre avkastning i våra Fondi-Fonder än vad de andra bankernas motsvarande fonder har givit. Det är jag stolt över igen. Överlag har våra fonder givit en mycket konkurrenskraftig avkastning, med något undantag. Vi har under många år haft en stabilitet i vår förvaltningsorganisation och jag bedömer att det har lett till goda resultat för er andelsägare. Vi kommer se över en del av vårt fondsortiment under En ny lagstiftning kommer träda ikraft per den 1 juli. Vi kommer sannolikt att slå ihop några fonder som en konsekvens av det under andra halvåret Hur ser vi då på det kommande året? På den positiva sidan står den makroekonomiska utvecklingen. Tillväxten i världsekonomin har vänt upp, framför allt i Sverige och Emerging Markets. Värderingen av aktier ser attraktiv ut i USA. Detta bidrar till positiva signaler för aktier. På den negativa sidan ser vi en fortsatt skuldkris som eventuellt kan breda ut sig ytterligare. Det gäller framförallt i Europa. Därtill är räntorna på väg upp. Så det slutgiltiga omdömet blir en fortsatt optimism om än i försiktiga ordalag, och med en brasklapp kring de ekonomiska obalanserna. Som företag har vi skördat framgångar på den svenska fondmarknaden. Den bygger i första hand på goda fondprestationer, men vi har även ökat vår marknadsföringsaktivitet under Detta kommer fortsätta under 2011, därtill kommer vi ha fler personer som arbetar med information och kunskapsspridning om våra fonder. Information om våra olika fonder finns på Med vänlig hälsning Mikael Nordberg Verkställande Direktör Danske Capital AB DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

4 Varsam FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 18 Förvaltningsavgift 0,67%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 90% OMRX-TOTAL, 6% MSC World, 4% SIXPRX * Förvaltningsavgift är för november-december. Fonden startades Per sista dec Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,00%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på -0,39 procent under 2010 mot jämförelseindex som föll -0,27 procent. Vi har haft en övervikt av aktier på upp till 2,5 procentenheter och under kortare perioder har vi minskat allokeringen till som mest neutral vikt. Övervikten i aktier har till största del legat placerad inom tillväxtmarknader. I räntedelen har vi haft en stor övervikt i företagsobligationer som vi successivt under året minskat till förmån för företagspapper med högre potentiell avkastning, så kallade High Yield-obligationer. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. De svenska Statsobligationsräntorna fortsatte att falla kraftigt under den första halvan av året, för att sedan stiga kraftigt under slutet av året. Trots den stora volatiliteten var obligationsräntorna sett över hela året i stort sett oförändrade. Strategi i fonden Vid utgången av 2010 är andelen aktier i fonden 12,5 procent, vilket är en högre andel än i det normala läget 10 procent. Övervikten består av placeringar i Sverige samt tillväxtmarknader. Vad gäller räntedelen så ligger vi med en undervikt på 2,5 procentenheter jämfört med normalläget. Inom räntebenet så är vi underviktade i svenska statsoch bostadsobligationer till förmån för kreditexponeringar via företags- och High Yield-obligationer. Riskindikator Kursutveckling sedan start FÖRDELNING REGIONER FOND Låg Hög Europa 78,85% USA 11,33% Asien 1,36% Japan 1,03% Latinamerika 0,79% Afrika 0,37% Australien 0,06% Övriga 6,21% Försiktig FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,84%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr963462) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 70% OMRX-TOTAL, 18% MSCI World, 12% SIXPRX * Per sista dec Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,20%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 6,92 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 5,36 procent. Under större delen av året har vi haft en övervikt av aktier på upp till 5 procentenheter vilket har påverkat fondens avkastning positivt. Under kortare perioder har vi minskat allokeringen till neutral vikt. Övervikten i aktier har till största del legat placerad inom tillväxtmarknader. I räntedelen har vi haft en stor övervikt i företagsobligationer som vi successivt under året minskat till förmån för företagspapper med högre potentiell avkastning, så kallade High Yield-obligationer. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Vid utgången av 2010 är andelen aktier i fonden 35 procent vilket är en högre andel än i det normala läget 30 procent. Övervikten består av placeringar i Sverige samt tillväxtmarknader. Vad gäller räntedelen så ligger vi med en undervikt på 5 procentenheter jämfört med normalläget. Inom räntebenet så är vi underviktade i svenska stats- och bostadsobligationer till förmån för kreditexponeringar via företags- och High Yield-obligationer. De svenska Statsobligationsräntorna fortsatte att falla kraftigt under den första halvan av året, för att sedan stiga kraftigt under slutet av året. Trots den stora volatiliteten var obligationsräntorna sett över hela året i stort sett oförändrade. Riskindikator Kursutveckling sedan start FÖRDELNING REGIONER FOND Låg Hög Europa 75,46% USA 20,80% Japan 1,24% Asien 1,12% Latinamerika 0,57% Afrika 0,10% Australien 0,08% Övriga 0,64% 4 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

5 Balanserad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,02%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr927632) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 50% OMRX-TOTAL, 30% MSCI World, 20% SIXPRX * Per sista dec Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,50%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 9,44 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 7,67 procent. Under större delen av året har vi haft en övervikt av aktier på upp till 10 procentenheter vilket har påverkat fondens avkastning positivt. Under kortare perioder har vi minskat allokeringen till neutral vikt. Övervikten i aktier har till största del legat placerad inom tillväxtmarknader. I räntedelen har vi haft en stor övervikt i företagsobligationer som vi successivt under året minskat till förmån för företagspapper med högre potentiell avkastning, så kallade High Yield-obligationer. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Vid utgången av 2010 är andelen aktier i fonden 60 procent, vilket är en högre andel än i det normala läget 50 procent. Övervikten består av placeringar i Sverige samt tillväxtmarknader. Vad gäller räntedelen så ligger vi med en undervikt på 10 procentenheter jämfört med normalläget. Inom räntebenet så är vi underviktade i svenska stats- och bostadsobligationer till förmån för kreditexponeringar via företags- och High Yield-obligationer. De svenska Statsobligationsräntorna fortsatte att falla kraftigt under den första halvan av året, för att sedan stiga kraftigt under slutet av året. Trots den stora volatiliteten var obligationsräntorna sett över hela året i stort sett oförändrade. Riskindikator Kursutveckling sedan start FÖRDELNING REGIONER FOND Låg Hög Europa 69,38% USA 25,85% Asien 2,11% Latinamerika 1,06% Japan 0,54% Afrika 0,19% Australien 0,18% Övriga 0,68% Offensiv FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,26% * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr891804) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 40% SIXPRX, 60% MSCI World * Per sista dec Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 2,00%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 11,81 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 13,31 procent. Vi har haft en neutral vikt i svenska aktier under året. Inom det utländska aktiebenet har vi haft en övervikt inom tillväxtmarknader samt Nordamerika vilket har bidragit positivt till fondens avkastning. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Vid utgången av 2010 har vi 40 procent placerade i svenska aktier och resterande 60 procent i globala aktier. Detta är en neutral övergripande regionallokering jämfört med vårt index. Inom den globala aktiedelen har vi en undervikt på 11 procentenheter i globala aktier till förmån för en övervikt på 11 procentenheter i tillväxtmarknader. Riskindikator Kursutveckling sedan start FÖRDELNING REGIONER FOND Låg Hög Europa 61,48% USA 31,00% Asien 2,94% Latinamerika 1,64% Japan 1,42% Australien 0,44% Afrika 0,29% Övriga 0,78% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,27 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr829945) Förvaltare martin Wallin Jmf-index 50% SIXRX, 50% OMRX TBond * Där 1,25% är ersättning till fondbolaget och 0,02% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på14,84 procent under 2010, vilket var i nivå med fondens jämförelseindex, som steg med 14,86 procent. Fondens avkastning har genererats av en övervikt i aktier under 2010, samt av att aktiedelen i sig haft en god relativ utveckling. Denna utveckling har balanserats av att obligationsdelen av fonden utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. De svenska Statsobligationsräntorna fortsatte att falla kraftigt under den första halvan av året, för att sedan stiga kraftigt under slutet av året. Trots den stora volatiliteten var obligationsräntorna sett över hela året i stort sett oförändrade. Strategi i fonden Under 2010 har fonden haft en övervikt i aktier och en kort duration i obligationsportföljen, baserat på en tro att aktier har varit ett betydligt mer attraktivt placeringsalternativ än statsobligationer. Aktieandelen har som mest varit något över 60 procent, men efter en stark börsutveckling under året har aktieandelen dragits ned till omkring 54 procent. Aktieportföljens innehav är spridda över de flesta sektorer men övervikter finns huvudsakligen inom investmentbolag, bank och hälsovård. Vår bedömning är att man inom dessa sektorer i nuläget finner störst värde, men vi hittar även en del attraktiva aktier inom mer cykliska segment såsom verkstad. Statsobligationsräntorna bedöms fortfarande som låga och därmed behåller fonden en kort duration i obligationsportföljen. Riskindikator Kursutveckling sedan start Tillgångsslag FOND Låg Hög Aktier 54,31% Räntor 41,51% Övriga 4,18% Sverige Likviditet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,30 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr865774) Förvaltare Sarah Carlsson Jmf-index OMRX- TBILL * Där 0,29% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 0,82 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 0,32 procent. Under året har vi successivt minskat durationen i fonden och i slutet av december var den nere på 0,25 år. Detta har till stor del gjorts genom att öka andelen så kallade Floating Rate Notes i fonden. Vidare har vi valt att minska andelen bostadsobligationer till förmån för företagspapper. Marknadskommentar De flesta centralbanker runt om i världen valde att ligga kvar med låga styrräntor under året. Detta var inte fallet med Riksbanken som påbörjade sin resa att normalisera reporäntan genom att höja 0,25 procentenheter vid halvårsskiftet. Det hann bli tre höjningar till under 2010 vilket gav oss en reporänta på 1,25% vid årets utgång. Anledningen till att Riksbanken blev en av de första centralbankerna att höja var en mycket stark ekonomisk utveckling i Sverige med tillväxttal som överraskade till och med de mest positiva bedömare. Trots en förväntan på kommande höjningar från Riksbanken föll korta marknadsräntor kraftigt under första delen av Till största del kunde detta förklaras av den europeiska skuldoron. Efter att den mest akuta oron lagt sig och aptiten på marknaden återkommit så började korta räntor att stiga och 2-åriga statsobligationer slutade med en marginell ökning jämfört med föregående år. Strategi i fonden Vi startar 2011 med en förhållandevis kort löptid i fonden vilket vi kommer att bibehålla så länge som marknadens prissättning av Riksbankens framtida reporänta ligger under vår egen bedömning. Vidare kommer vi att fortsätta öka andelen företagspapper i fonden på bekostnad av bostadsobligationer. Vi undviker fortfarande investeringar i statsobligationer då vi anser att de är för dyra jämfört med andra alternativ trots den stora uppgången i statsräntor under sista kvartalet Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider FOND Låg Hög Under 1 år 51,36% 1-3 år 48,64% 6 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

7 Sverige Obligationer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 286 Förvaltningsavgift 0,61 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr901603) Förvaltare Stefan Rocklind Jmf-index OMRX- TBOND * Där 0,60% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 1,72 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 2,94 procent. Under året har vi haft en kortare genomsnittlig löptid i fonden jämfört med index, totalt sett har dessa positioner bidragit negativt till den relativa avkastningen. I takt med att ränteskillnaden mellan bostadsobligationer och jämförbara statsobligationer ökat under året har vi ökat andelen bostadsobligationer i fonden från 50 till 70 procent. Fokus för investeringarna har varit i den kortare delen av kurvan kring två till tre år. Marknadskommentar Detta var ett år där statsräntor prissattes väldigt olika beroende på vem som utgivit dem, krediten för statsobligationer blev en faktor att räkna med. Sveriges starka statsfinanser medförde att vi, liksom t.ex. Tyskland, åtnjöt investerarnas förtroende i tider av osäkerhet. Året inleddes med svagt fallande statsräntor i Sverige under de första tre månaderna där ett bidragande tema var en allt större oro för en del europeiska länders statsfinanser. Denna fallande räntetrend accelererade under våren och bromsades endast tillfälligt i samband med att stödpaket presenterades för Greklands räkning. Som lägst handlade svenska statsräntor i slutet av augusti en bit under de nivåer som gällde i slutet av 2008 efter att Lehman hade kraschat. Årets fyra sista månader blev en total omsvängning för räntemarknaden. Problemen för en del europeiska länder var inte undanröjda men marknadens återfunna aptit medförde säljtryck på obligationer till förmån för mer fyllda tillgångar. När året var slut så låg svenska statsobligationer på i stort sett samma nivå som vid årets början. Strategi i fonden Vi startar även detta år med en kortare genomsnittlig löptid i fonden jämfört med index. Vi har respekt för att vi kommit tillbaka upp i räntenivå tämligen hastigt under avslutningen av 2010 men positionen är motiverad av en tro på en fortsatt normalisering av både svenska och utländska räntenivåer där vi ser Sverige som en av de länder som ligger först i cykeln. Vi har kvar en stor andel bostadsobligationer i portföljen då vi fortsatt anser att den högre förväntade avkastningen vi kan erhålla på den typen av obligationer överväger den ökade nivån. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider FOND Låg Hög 1-3 år 41,10% 4-5 år 33,05% 6-10 år 16,84% Över 10 år 7,49% Under 1 år 1,52% Sverige Realräntefond FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 482 Förvaltningsavgift 0,66 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Förvaltare Stefan Rocklind Jmf-index OMRX Realranteindex (OMRX) * Där 0,65% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 3,91 procent under 2010 mot jämförelseindex som steg 4,74 procent. Under årets första hälft hade vi en kortare genomsnittlig löptid i fonden jämfört med index för att under årets andra hälft ligga med i stort sett samma löptid i fonden som för jämförelseindex. Totalt sett har dessa positioner bidragit negativt till den relativa avkastningen. Marknadskommentar Året inleddes med fallande räntor, både vad gäller reala och nominella. Den stora bidragande orsaken var den europeiska skuldkrisen som skapade efterfråga på säkra placeringar vilket svenska statsobligationer, uppbackade av goda statsfinanser, anses vara. Dock föll nominella räntor betydligt snabbare jämfört med reala vilket medförde kraftig minskad så kallad breakeven inflation, dvs. skillnaden i ränta mellan nominella och reala obligationer med samma löptid och kredit. Efter att den mest akuta oron hade bedarrat på marknaden och räntorna började att vända upp så kom breakeven inflationen tillbaka starkt och slutade året på högre nivåer jämfört med året före. Strategi i fonden Vi startar 2011 med en löptid i fonden som ligger i linje med jämförelseindex. Vi anser att skillnaden mellan 10-åriga nominella och reala obligationsräntor nu, till följd av sista kvartalets kraftiga uppgång i breakeven, ligger på fundamentalt motiverade nivåer. Givet att breakeven inflationen fortsätter att stiga kommer vi att sälja realränteobligationer till förmån för nominella obligationer. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider FOND Låg Hög 6-10 år 30,85% Över 10 år 29,12% 4-5 år 28,38% 1-3 år 9,42% Under 1 år 2,23% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

8 Global Index FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 898 Förvaltningsavgift 0,50 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr252411) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index msci World * Där 0,44% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 5,20% för 2010, medan jämförelseindex steg 4,81%. Fondens avkastning var således 0,39 procentenheter högre än jämförelseindex. Marknadskommentar Aktiemarknaderna präglades av stora kursrörelser under första halvåret Det var särskilt de stora offentliga budget- och skuldproblemen i delar av Europa samt oron kring hållbarheten av det amerikanska uppsvinget som bromsade marknadsutvecklingen. Skuldproblem är fortsatt ett aktuellt tema, men lovande rapporteringar och positiva ekonomiska nyckeltal under andra halvåret 2010 utgjorde ett bra fundament för en positiv utveckling. Strategi i fonden Vi förväntar att en fortsatt positiv utveckling i världsekonomin och företagens intjäning kommer att leda till positiva avkastningar på aktiemarknaderna under 2011, men med för stora kursrörelser. Statsskuldproblem, tillväxthämmande handlingar i Kina och avvecklingen av finans- och penningpolitiska stimulanspaket i resten av världen är några av de viktigaste faktorerna vi ser. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder FOND Låg Hög Finans 19,61% IT 12,00% Industri 11,07% Energi 10,89% Konsument dagligvaror 10,22% Konsument sällanköp 9,67% Hälsovård 9,13% Övriga 17,42% USA 47,51% Japan 9,83% Storbritannien 8,84% Kanada 5,37% Schweiz 4,26% Australien 4,16% Tyskland 3,87% Övriga 16,16% SRI Global FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 534 Förvaltningsavgift 0,56 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr613729) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index msci World * Där 0,50% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 4,56% för 2010, medan jämförelseindex steg 4,81%. Fondens avkastning var således 0,25 procentenheter lägre än jämförelseindex. Marknadskommentar Aktiemarknaderna präglades av stora kursrörelser under första halvåret Det var särskilt de stora offentliga budget- och skuldproblemen i delar av Europa samt oron kring hållbarheten av det amerikanska uppsvinget som bromsade marknadsutvecklingen. Skuldproblem är fortsatt ett aktuellt tema, men lovande rapporteringar och positiva ekonomiska nyckeltal under andra halvåret 2010 utgjorde ett bra fundament för en positiv utveckling. Strategi i fonden Vi förväntar att en fortsatt positiv utveckling i världsekonomin och företagens intjäning leder till positiva avkastningar på aktiemarknaderna under 2011, men med för stora kursrörelser. Statsskuldproblem, finanspolitiska åtstramningar från den kinesiska regeringens sida och avvecklingen av finansoch penningpolitiska stimulanspaket i resten av världen är några av de viktigaste faktorerna vi ser. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder FOND Låg Hög Finans 21,03% IT 13,12% Industri 12,02% Energi 10,84% Konsument sällanköp 9,83% Hälsovård 9,53% Konsument dagligvaror 8,84% Övriga 14,79% USA 47,47% Japan 9,90% Storbritannien 8,68% Kanada 5,46% Tyskland 4,34% Australien 4,25% Frankrike 4,06% Övriga 15,84% 8 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

9 Sverige FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,33 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr973263) Förvaltare Ulric Grönvall Jmf-index SIXPRX * Där 1,30% är ersättning till fondbolaget och 0,025% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden steg med 26,21 procent under 2010, vilket var i linje med fondens jämförelseindex, som steg med 26,90 procent. Majoriteten av fondens innehav bidrog positivt till den relativa avkastningen, vilket motverkades av några större negativa bidrag från framför allt undervikter i vissa verkstadsaktier, primärt Scania och Volvo. Positiva bidrag har fonden huvudsakligen fått från Autoliv, Hufvudstaden, Lundin Petroleum och Rezidor. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Givet dagens omvärld, som innehåller en hel del faktorer i både den positiva och negativa vågskålen, har fonden en strategi där placeringarna är väl spridda mellan olika sektorer och segment. Grundsynen är att vi får en fortsatt stigande börs, men att skillnaden i utveckling mellan sektorer blir mindre än 2010, samtidigt som skillnaden inom olika sektorer blir större. I början av en uppgångsfas dras investerarna ofta ganska brett till aktier med hög profil och är tämligen ointresserade av mer defensiva aktier. Under 2010 gick till exempel Industriaktier upp med över 40%, medan å andra sidan Dagligvaror, Hälsovård och Telekomoperatörer gick klart sämre än börsen i sin helhet. Fonden inleder 2011 med större övervikter i bland annat SEB, Electrolux, Lundin Petroleum Getinge och Kungsleden samt undervikter i till exempel Scania, HM, SCA, Assa Abloy och Handelsbanken. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering FOND Låg Hög Finans 28,83% Industri 25,33% Konsument sällanköp 17,19% Telekom 7,60% Hälsovård 7,26% IT 6,05% Energi 3,99% Övriga 3,75% Sverige Fokus FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 942 Förvaltningsavgift 1,53 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr832899) Förvaltare Erik Kjellgren Jmf-index OMXS50EW * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,025% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden steg med 1,27 procent under 2010, vilket var avsevärt svagare än jämförelseindex som steg med 27,87 procent. Då Sverige Fokus har en uttalad stockpicking-strategi avviker fondens placeringar kraftigt från index och utvecklingen kan därför på samma sätt skilja sig mycket från utvecklingen på hela aktiemarknaden. Den stora avvikelsen under året förklaras huvudsakligen av två faktorer. En stor del av börsens uppgång kom från sektorn Industri. Här har fonden varit kraftigt underviktad under året. Fonden hade en defensiv placeringsstrategi under stora delar av året, med innehav som kategoriserades av starka balansräkningar, stabil intjäning och låg värdering. Aktiepriserna i denna typ av bolag rörde sig i princip inte alls under året då investerarna istället sökte mer fyllda tillgångar. Fonden hade dessutom ett innehav i Eniro som bidrog kraftigt negativt framförallt under det andra halvåret. Marknadskommentar 2010 var ett klassiskt andra år i en börsåterhämtning, med fortsatt stigande trend, som avbröts ett par gånger på grund av oro för till exempel skuldsättningen i de europeiska PIIGSländerna, överhettning i Kina och svag arbetsmarknad i USA. Från ett globalt perspektiv sticker Stockholmsbörsen ut som en av de bästa börserna 2010, med en uppgång på 27 procent. Även i USA har börsen gett en god avkastning på drygt 10 procent, medan börserna i övriga Europa och Asien har haft ett ganska svagt år med negativ avkastning på flera håll. Strategi i fonden Inför 2011 har fonden en strategi som är fortsatt tydligt defensiv. Under återhämtningen såväl 2009 som 2010 har börsen drivits av en stark utveckling för cykliska sektorer, både genom en förbättrad lönsamhet och därmed intjäning för bolagen, men också genom att investerarna fått en högre aptit och därmed vilja att åsätta dessa vinster en högre värdering. Därför har värderingen av cykliska sektorer, framförallt sektorn Industri, stigit samtidigt som defensiva sektorer blivit mer attraktivt värderade. Det finns många tveksamheter i den pågående återhämtningen i makroekonomin. Många länder plågas av en hög skuldbörda och arbetslösheten är fortfarande väldigt hög både i USA och i Europa. De stimulansåtgärder som bidragit till att vända marknaden har skapat stora budgetunderskott, vilket begränsar uthålligheten i stimulanserna. Samtidigt kan de stora skulderna driva upp räntorna globalt då investerarna kräver högre avkastning för att kompensera sig för högre er. I kombination med högre förväntningar hos investerarna finns det därför uppenbara er för bakslag inleder fonden med större vikter i bland annat Astrazeneca, Teliasonera, Hennes & Mauritz och Eniro. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering FOND Låg Hög Konsument sällanköp 26,72% Hälsovård 13,68% Finans 13,14% IT 10,95% Telekom 9,08% Industri 4,77% Konsument dagligvaror 4,40% Övriga 17,27% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

10 Sverige/Europa FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 707 Förvaltningsavgift 1,54 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr937433) Förvaltare martin Wallin Jmf-index 50% SIXRX och 50% MSCI Europe Total Return Index * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,035% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 15,63 procent för 2010, medan jämförelseindex steg 11,59 procent. I den svenska delen av portföljen kom det positiva bidrag bland annat från Autoliv, Hufvudstaden, Lundin Petroleum och Rezidor, medan undervikten i Scania och Volvo bidrog negativt. I den övriga delen av innehaven var det i synnerhet engelska Croda och Schweiziska Sulzer som drog upp avkastningen. Marknadskommentar Aktiemarknaderna präglades av stora kursrörelser under första halvåret Det var särskilt de stora offentliga budget- och skuldproblemen i Sydeuropa samt oron kring det amerikanska uppsvingets hållbarhet som bromsade marknadsutvecklingen. Skuldproblemen var även ett aktuellt tema under andra halvåret, men lovande rapporter och positiva ekonomiska nyckeltal ställde oron i skuggan och utgjorde ett bra fundament för en positiv utveckling resten av året. Stockholmsbörsen utmärkte sig globalt som en av de bästa börserna under 2010, med en ökning på 27 procent. Strategi i fonden Den svenska delen av portföljen inleder 2011 med större övervikter i bland annat SEB, Electrolux, Lundin Petroleum, Getinge och Kungsleden samt undervikter i bland annat Scania, H&M, SCA, Assa Abloy och Handelsbanken. I den europeiska delen av portföljen ligger övervikterna i utvalda kvalitetsbolag inom Industri och Finans. Vi fokuserar fortsatt på det enskilda företagets karaktäristika, där starka marknadspositioner, pricing power och företagets förmåga att generera kassaflöde är avgörande vid våra enskilda aktieurval. Dessa faktorer menar vi är ännu mer avgörande i ett nuvarande marknadsscenario där vi förväntar en fortsatt polarisering inom olika industrier. I denna miljö ser vi fortsatt flera attraktiva investeringsmöjligheter. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder FOND Låg Hög Industri 25,66% Finans 19,47% Konsument sällanköp 12,03% Hälsovård 11,50% Energi 9,60% Basinduistri 8,18% Konsument dagligvaror 3,95% Övriga 9,60% Sverige 44,82% Tyskland 9,98% Schweiz 5,65% Storbritannien 5,61% Holland 5,58% Spanien 4,83% Norge 4,72% Övriga 18,80% Utland FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 311 Förvaltningsavgift 1,56 % * Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr144923) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index MSCI Europe Total Return Index * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 7,69% under 2010, medan jämförelseindex i SEK föll -2,01%. Fonden klarade sig därmed väldigt bra i förhållande till utvecklingen i jämförelseindex, med en avkastning som var 9,7 procentenheter bättre. På sektornivå kom det i synnerhet positiva bidrag till avkastningen från Industri, Hälsovård samt Material/ Råvaror, där våra enskilda aktieval generellt bidrog positivt. Det var särskilt positionerna i Croda (+ 88,6 procent), schweiziska Sulzer (+ 86,5 procent) och danska Novo Nordisk (+ 68,6 procent) som bidrog positivt. Omvänt hade vi negativa bidrag från vår position i den spanska banken Banco Santander som föll 36,5 procent. Marknadskommentar Aktiemarknaderna präglades av stora kursrörelser under första halvåret Det var särskilt de stora offentliga budget- och skuldproblemen i Sydeuropa samt oron kring det amerikanska uppsvingets hållbarhet som bromsade marknadsutvecklingen. Skuldproblemen var även ett aktuellt tema under andra halvåret, men lovande rapporter och positiva ekonomiska nyckeltal ställde oron i skugga och utgjorde ett bra underlag för en positiv utveckling resten av året. Under 2011 förväntar vi ett mer normaliserat år med positiv, men lägre, tillväxt. Vi förväntar därför fortsatt positiva avkastningar på aktiemarknaderna under 2011, men med för stora kursrörelser, bland annat till följd av ett förnyat fokus på budgetunderskott och skuldproblem i flera europeiska länder. Vi förväntar att räntenivån håller sig kvar på en relativt låg nivå och från det perspektivet framstår europeiska aktier tämligen attraktivt värderade. Strategi i fonden Fonden har sin största övervikt i utvalda kvalitetsföretag inom Industri och Material/Råvaror. Den största undervikten kommer fortsatt att vara inom finanssektorn. Under 2011 fokuserar vi som tidigare på det enskilda företagets karaktäristika. Starka marknadspositioner, pricing power och företagets förmåga till att generera kassaflöde är avgörande när vi väljer ut aktier. Dessa faktorer menar vi är ännu mer avgörande i ett nuvarande marknadsscenario där vi förväntar en fortsatt polarisering inom olika industrier. I denna miljö ser vi fortsatt flera attraktiva investeringsmöjligheter. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder FOND Låg Hög Industri 26,69% Basinduistri 16,20% Energi 13,42% Hälsovård 13,40% Konsument sällanköp 10,12% Finans 8,04% Konsument dagligvaror 7,26% Övriga 4,87% Tyskland 19,92% Holland 10,96% Spanien 9,65% Norge 9,33% Danmark 9,05% Schweiz 7,95% Frankrike 6,36% Övriga 26,79% 10 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

11 DANSKE INVEST LUXEMBURGREGISTRERADE FONDER Danske Invest förvaltar ett antal fonder registrerade i Luxemburg som säljs via svenska distributörer. Se nedan för information om vilka dessa fonder är och vilka specifikationer dessa fonder har. Fond Typ av fond Geografiskt område Risknivå Avkastning Räntefond Danmark Låg Eastern Europe Convergence Aktiefond Europa Hög Europe Focus Aktiefond Europa Hög Europe High Dividend Aktiefond Europa Hög Europe Small Cap Aktiefond Europa Hög European Bond Class A Räntefond Europa Låg European Bond Class D Räntefond Europa Låg Global Corporate Bonds Class A Räntefond Global Medel Global Corporate Bonds Class S Räntefond Global Medel Global Emerging Markets Aktiefond Emerging Markets Hög Global Emerging Markets Sm. Cap Aktiefond Emerging Markets Hög Global StockPicking Aktiefond Global Hög Globala Realräntor Räntefond Global Medel Greater China Aktiefond Fjärran Östern Hög India Aktiefond Emerging Markets Hög Japan Aktiefond Japan Hög Nordamerika Aktiefond Nordamerika Hög Nordic Aktiefond Norden Hög Russia Aktiefond Emerging Markets Hög Sverige Räntefond Räntefond Sverige Låg Trans-Balkan Aktiefond Emerging Markets Hög US Dollar Bond Class A Räntefond Nordamerika Låg För mer information om Danske Invests fonder, www. danskeinvest.se DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

12 VARSAM UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 99,61 Handelskurs 99,54 Utdelning kr/andel - Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) -0,46 Jmf index i % (Handelsdagar) -0,27 Fond (Slutkurs) -0,39 Jmf index i % (Slutkurs) -0,27 Sedan fondens start Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot - - neg. Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - Övriga kortfristiga skulder - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,01 Transaktionskostnader under året - Utdelning Belopp i kr Total utdelning - Utdelning per andel - Återinvesteringskurs - Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 0,63* Avgift förvarinst och tillsynsm - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 0,68* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 10,52 11,37 Löpande insättning på 100 kr/månad 0,16 0,18 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Belopp i kkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder -500 Bankränta 825 Utdelningar - Övriga intäkter - Summa 324 Kostnader Ersättning till fondbolaget - Transaktionskostnader - Övriga kostnader - Avgift förvarinst och tillsynsm - Summa - Resultat 324 Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster - Realisationsförluster -1 Orealiserade vinster/förluster 1 Summa - Förändring av förmögenhet Belopp i kkr Fondförmögenhet vid årets början - Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning - Utbetald utdelning - Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 99,61 Innehav Innehav Antal Marknadsvärde Andel i % Aktiefonder 12,11% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,76% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,43% Danske Invest Global Index ,31% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,58% Danske Invest Nordamerika ,66% Danske Invest Sverige ,74% Danske Invest Sweden A ,63% Räntefonder 81,36% Danske Invest Sverige Likviditet ,53% Danske Invest Sverige Obligationer ,81% Danske Invest Sverige Räntefond ,61% Danske Invest Avkastning Danske Ränte (SEK) ,59% Danske Invest Engros Global High Yield Bonds ,21% Danske Invest Global Corp Bonds S (Valutasäkr) ,58% Danske Invest Globala Realräntor ,77% Danske Invest Nye Markeder Obl Lokal Valuta ,27% Summa värdepappersfonder ,47% Likviditet ,53% Fondförmögenhet ,00% 12 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

13 Försiktig UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 128,07 123,83 110,87 122, Handelskurs 128,41 124,08 110,24 122,91 123,86 120,50 107,73 Utdelning kr/andel 4,46 3,79 3,91 3,08 1,89 1,30 0,12 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 7,21 16,35-7,31 1,67 4,38 13,18 7,33 Jmf index i % (Handelsdagar) 5,42 11,92-3,84 2,34 4,85 12,63 8,79 Fond (Slutkurs) 6,92 15,45-6, Jmf index i % (Slutkurs) 5,36 11,25-3, Riskmått Startdatum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot neg. Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - - Övriga kortfristiga skulder - - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,59 Transaktionskostnader under året - Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 4,46 Återinvesteringskurs 124,17 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 0,84* Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 0,95* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 89,46 106,17 Löpande insättning på 100 kr/månad 6,28 7,45 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader - - Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa - - Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 128,07 123,83 Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i % Aktiefonder 33,75% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,57% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,45% Danske Invest Global Index ,68% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,84% Danske Invest Nordamerika ,13% Danske Invest Russia - A (SEK) ,55% Danske Invest Sweden A ,32% Danske Invest Sverige ,22% Räntefonder 65,16% Danske Invest Avkastning Danske Ränte (SEK) ,21% Danske Invest Engros Global High Yield Bonds ,91% Danske Invest Global Corp Bonds S (Valutasäkr) ,54% Danske Invest Globala Realräntor ,96% Danske Invest Sverige Likviditet ,08% Danske Invest Sverige Räntefond ,47% Summa värdepappersfonder ,91% Likviditet ,09% Fondförmögenhet ,00% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

14 Balanserad Utveckling Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 138,20 128,59 105,43 130,17 129,25 124,83 104,08 Handelskurs 139,19 129,05 104,51 130, Utdelning kr/andel 2,91 3,43 4,27 3,21 1,82 0,97 0,14 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 10,23 27,27-16,88 3,16 5,00 21,02 10,85 Jmf index i % (Handelsdagar) 7,78 18,15-12,77 2,13 7,22 18,76 10,06 Fond (Slutkurs) 9,44 25,71-16, Jmf index i % (Slutkurs) 7,67 16,97-11, Riskmått Startdatum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - - Övriga kortfristiga skulder - - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,55 Transaktionskostnader under året - Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 2,91 Återinvesteringskurs 132,53 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 1,02 Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 1,13 * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 106,80 123,95 Löpande insättning på 100 kr/månad 7,75 8,99 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader - - Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa - - Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 138,20 128,59 Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i % Aktiefonder 55,18% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,72% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,42% Danske Invest Global Index ,66% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,42% Danske Invest Nordamerika ,25% Danske Invest Russia - A (SEK) ,06% Danske Invest Sweden A ,98% Danske Invest Sverige ,67% Räntefonder 43,30% Danske Invest Avkastning Danske Ränte (SEK) ,66% Danske Invest Engros Global High Yield Bonds ,83% Danske Invest Global Corp Bonds S (Valutasäkr) ,50% Danske Invest Sverige Räntefond ,31% Summa värdepappersfonder ,48% Likviditet ,52% Fondförmögenhet ,00% 14 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

15 Offensiv UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar ,00 Andelsvärde kr 144,48 130,46 97,42 147, Handelskurs 146,10 131,16 95,96 147,50 143,85 131,50 95,82 Utdelning kr/andel 2,08 3,91 3,13 2,29 1,21 0,32 0,05 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 13,07 41,71-33,42 4,05 10,31 37,70 16,28 Jmf index i % (Handelsdagar) 13,54 34,52-32,79 1,24 13,05 36,56 13,00 Fond (Slutkurs) 11,81 38,84-32, Jmf index i % (Slutkurs) 13,31 31,86-31, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - - Övriga kortfristiga skulder - - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,57 Transaktionskostnader under året - Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 2,08 Återinvesteringskurs 138,19 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 1,26* Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 1,30* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 132,29 142,15 Löpande insättning på 100 kr/månad 9,65 10,37 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader - - Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa - - Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 144,48 130,46 Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i % Aktiefonder 98,09% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,96% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,69% Danske Invest Global Index ,67% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,13% Danske Invest Nordamerika ,22% Danske Invest Russia - A (SEK) ,60% Danske Invest Sweden A ,71% Danske Invest Sverige ,79% Danske Invest Sverige Fokus ,34% Summa värdepappersfonder ,09% Likviditet ,91% Fondförmögenhet ,00% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

16 Aktiv Förmögenhetsförvaltning UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 2.116, , , , Handelskurs 2.120, , , , , , ,99 Utdelning kr/andel 64,76 102,35 37,86 48,59 65,72 56,21 59,61 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 14,76 34,16-16,65-5,82 14,27 19,12 12,35 Jmf index i % 14,86 24,24-14,25 0,42 14,39 19,25 13,87 Fond (Slutkurs) 14,84 33,64-16, Jmf index i % (Slutkurs) 14,86 24,24-14, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot 0.30 neg. neg. Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Finansiella intrument (inkl upplupen ränta) Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet Övriga upplysningar Fondens duration är år (4.04 år 2009) Duration jämförelseindex 6.00 år Omsättningshastighet 1,21 Transaktionskostnader under året Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 64,76 Återinvesteringskurs 1857,21 Förvaltningskostnad TER samt TKA Förvaltningsavgift i % 1,25 Avgift förvar.inst. och tillsynsm. % 0,02 Totalt uttaget ur fonden under året TER i % 1,27 TKA i % 1,50 Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 135,35 135,43 Löpande insättning på 100 kr/månad 9,81 9,82 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Fonden har under året ej lånat ut sina aktier. Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 2.116, ,06 Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränta och värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - 1 Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget Transaktionskostnader Övriga kostnader -1 - Avgift förvar.inst. och tillsynsm Summa Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument samt värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument samt värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Erhållna och upplupna räntor Summa Av fondens värdepappersaffärer har 21% gjorts med Danske Bank koncernen som motpart. 16 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

17 Aktiv Förmögenhetsförvaltning Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i % Energi 3,01% EnQuest Plc. (SEK) ,50% Lundin Petroleum AB ,51% Industrivaror och tjänster 11,62% ABB Ltd ,99% Alfa Laval AB ,35% Atlas Copco AB B ,40% Intrum Justitia AB ,24% Securitas AB B ,42% Volvo B ,22% Sällanköpsvaror och tjänster 9,95% Autoliv Inc. SDB ,29% Electrolux AB B ,85% Hennes & Mauritz AB B ,10% Trelleborg AB B ,81% Unibet Group Ltd. SDB ,90% Hälsovård 5,31% AstraZeneca (SEK) ,22% Getinge AB B ,51% Meda AB A ,58% Finans 17,11% Black Earth Farming Ltd. SDB ,34% Handelsbanken AB A ,21% Investor AB B ,27% Kinnevik Investment AB B ,57% Nordea Bank AB (SEK) ,83% Skandinaviska Enskilda Banken AB A ,93% Swedbank AB A ,96% Informationsteknologi 2,90% Ericsson, Telefonab. LM Ser B ,90% Telekomoperatörer 4,32% Tele2 AB B ,42% TeliaSonera AB ,90% Övriga Finansiella Instrument 41,59% 4,00 SE BANKEN BOLÅN /6-2005/ ,51% 3,75 SWEDISH GOVERNMENT S /8-2006/ ,90% 4,00 NORDEA HYPOTEK (5524) 20/6-2006/ ,01% 4,00 NORDEA HYPOTEK (5526) 18/6-2008/ ,85% 4,00 SE BANKEN BOLÅN /6-2005/ ,14% 4,00 SPINTAB NO /6-2005/ ,24% 4,25 SE BANKEN B 566, 19/ ,11% 4,25 SE BANKEN BOLÅN /6-2006/ ,70% 4,50 LÄNSFÖRS. HYPOTEK (506) 5/5-2007/ ,91% 4,50 SWEDISH GOVERNMENT S /8-2004/ ,93% 6,00 STADSHYPOTEK (1571) 15/6-2004/ ,67% 6,00 STADSHYPOTEK (1573) 19/ / ,15% 6,00 STADSHYPOTEK (1576) 18/3-2005/ ,44% 6,00 STADSHYPOTEK (1577) 16/ / ,90% 6,75 SPINTAB NO /5-1997/ ,12% Summa finansiella instrument ,82% Bank och övriga likvida medel ,18% Fondförmögenhet ,00% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

18 Sverige Likviditet UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 1.102, , , , Handelskurs 1.102, , , , , , ,75 Utdelning kr/andel 37,19 48,10 24,31 22,54 24,16 25,95 32,64 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 0,84 2,44 5,75 3,17 1,79 1,71 3,29 Jmf index i % (Handelsdagar) 0,32 0,44 4,35 3,43 2,19 1,93 2,58 Fond (Slutkurs) 0,82 2,44 5, Jmf index i % (Slutkurs) 0,32 0,44 4, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot Genomsnittlig årlig avkastning BalansräKNING Belopp kkr Finansiella intrument (inkl upplupen ränta) Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - - Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet Övriga upplysningar Fondens duration är 0.27 år (0.52 år 2009) Duration jämförelseindex 0.16 år Omsättningshastighet 0,85 Transaktionskostnader under året -700 Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 37,19 Återinvesteringskurs 1094,27 Förvaltningskostnad TER samt TKA Förvaltningskostnad i % 0,29 Avgift förvar.inst. och tillsynsm. 0,01 Totalt uttaget ur fonden under året TER i % 0,30 TKA i % 0,30 Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 30,21 30,22 Löpande insättning på 100 kr/månad 2,21 2,21 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Ränta och värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Bankränta Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget Transaktionskostnader -1-1 Övriga kostnader -1 - Avgift förvar.inst. och tillsynsm Summa Resultat Specifikation på värdeförändringar Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument samt värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Erhållna och upplupna räntor Summa Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 1.102, ,11 Av fondens värdepappersaffärer har 42% gjorts med Danske Bank koncernen som motpart. 18 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

19 Sverige Likviditet Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i % Bostadsobligationer 67,48% 3,35 LANDSHYPOTEK AB (303) 15/6-2005/ ,54% 3,75 NORDEA HYPOTEK (5523) 15/6-2006/ ,21% 4,00 LÄNSFÖRS. HYPOTEK (501) 15/6-2006/ ,12% 4,00 SE BANKEN BOLÅN /6-2005/ ,43% 4,00 SPINTAB NO /6-2005/ ,17% 6,00 STADSHYPOTEK (1571) 15/6-2004/ ,55% LANDSHYPOTEK AB FRN EMTN 28/6-10/ ,11% LANDSHYPOTEK DMTN 406 FRN 15/2-2010/ ,66% LANDSHYPOTEK MTN 407 FRN 17/8-2010/ ,23% LANDSHYPOTEK MTN 412 FRN 8/3-2010/ ,65% LANDSHYPOTEK MTN 418 FRN 23/7-2010/ ,63% LÄNSFÖRS. HYPOTEK L.320 MTN FRN 21/4-09/ ,65% LÄNSFÖRS. HYPOTEK L.326 DMTN FRN 14/6-09/ ,35% LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK FRN(339) 17/9-10/ ,98% NORDEA HYPOTEK AB FRN 16/12-09/ ,32% STADSHYPOTEK FRN 11/4-09/ ,33% STADSHYPOTEK FRN 5/12-10/ ,64% SWEDBANK HYPOTEK FRN 28/6-10/ ,62% SWEDBANK HYPOTEK FRN 5/9-10/ ,65% SWEDBANK MORTGAGE AB FRN 13/8-10/ ,65% Företagsobligationer 31,83% 2,1175 STOCKHOLMS LÄNS LANDST.MTN 123,24/ ,13% 4,00 VOLVO TREASURY AB MTN /5-06/ ,46% 4,80 VATTENFALL TREASURY S /11-08/ ,62% 8,50 VOLVO TREASURY AB 20/3-2009/ ,49% E.ON SVERIGE FRN L.158, 23/8-2007/ ,97% FORTUM OYJ FRN 21/5-2007/ ,97% LINKÖPINGS STADSHUS AB FRN 26/ ,32% LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK (701) FRN 4/6-10/ ,59% NORDEA BANK AB FRN 23/ / ,58% SCANIA CV FRN (EMTN) 18/8-10/ ,19% SEB FRN 11/ / ,64% SECURITAS AB FRN 22/9-10/ ,97% SPARBANKEN FINN (DMTN) FRN 21/ / ,32% SPECIALFASTIGHETER (L 144) FRN 14/1-2008/ ,33% STOCKHOLM (CITY) S. 166 FRN 4/6-2009/ ,34% SVEASKOG AB FRN 29/5-2007/ ,31% SWEDBANK AB FRN 26/1-10/ ,79% SWEDISH HOUSING FINANCE FRN 15/6-2009/ ,66% SWEDISH HOUSING FINANCE FRN 18/1-2009/ ,32% SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 8/ ,85% VASAKRONAN AB MTN 372 FRN 25/6-09/ ,42% VASAKRONAN AB MTN 397 FRN 26/8-10/ ,53% VOLVOFINANS BANK FRN (MTN 308) 28/3-10/ ,99% Summa finansiella instrument ,32% Bank och övriga likvida medel ,68% Fondförmögenhet ,00% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

20 Sverige Obligationer UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 1.041, , , , Handelskurs 1.042, , , , , , ,74 Utdelning kr/andel 133,94 106,54 1,47 26,58 30,34 68,12 79,84 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 1,82-1,33 14,93-0,18 0,01 4,71 6,63 Jmf index i % (Handelsdagar) 2,94-0,94 15,70 1,63 0,86 5,42 8,33 Fond (Slutkurs) 1,72-1,36 15, Jmf index i % (Slutkurs) 2,94-0,94 15, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot Standardavvikelse Tracking error (ex post) Informationskvot neg. neg. neg. Genomsnittlig årlig avkastning Balansräkning Belopp kkr Finansiella intrument (inkl upplupen ränta) Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fordringar - - Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet Övriga upplysningar Fondens duration är 5.01 år (4.02 år 2009) Duration jämförelseindex 6.00 år Omsättningshastighet 1,03 Transaktionskostnader under året -560 Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 133,94 Återinvesteringskurs 1.034,45 Förvaltningskostnad TER samt TKA Förvaltningskostnad i % 0,60 Avgift förvar.inst. och tillsynsm. 0,01 Totalt uttaget ur fonden under året TER i % 0,61 TKA i % 0,61 Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 63,00 63,02 Löpande insättning på 100 kr/månad 4,45 4,45 Derivat Förvaltaren har möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förvaltaren har under året inte utnyttjat denna möjlighet. Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Ränta och värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Bankränta Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget Transaktionskostnader -1-4 Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm Summa Resultat Specifikation på värdeförändringar Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument samt värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Erhållna och upplupna räntor Summa Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 1.041, ,12 Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde Andel i % Statsobligationer 34,25% 3,00 SWEDISH GOVERNMENT S /7-2005/ ,97% 3,50 SWEDISH GOVERNMENT S /3-2009/ ,46% 5,00 SWEDISH GOVERNMENT S / / ,82% Bostadsobligationer 64,23% 3,25 NORDEA HYPOTEK (5520) 17/6-2005/ ,55% 4,00 NORDEA HYPOTEK (5524) 20/6-2006/ ,82% 4,25 SPINTAB NO /6-2007/ ,93% 4,50 LÄNSFÖRS. HYPOTEK (506) 5/5-2007/ ,04% 6,00 STADSHYPOTEK (1573) 19/ / ,35% 6,00 STADSHYPOTEK (1577) 16/ / ,55% Summa finansiella instrument ,48% Bank och övriga likvida medel ,52% Fondförmögenhet ,00% Av fondens värdepappersaffärer har 51% gjorts med Danske Bank koncernen som motpart. 20 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2010

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 1. Helårsrapport 2013. Passiv Stiftelsefond Skåne

Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 1. Helårsrapport 2013. Passiv Stiftelsefond Skåne Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 1 Helårsrapport 2013 Passiv Stiftelsefond Skåne 2 Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 VD-kommentar Bästa Andelsägare; I skrivande stund har vi just lagt ett både utmanade

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 1 AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond 2010 Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Portföljförvaltare: Lars Bergkvist lars.bergkvist@lannebofonder.se Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvalsalternativet AP7 Såfa och

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2001

Halvårsrapport januari juni 2001 Halvårsrapport januari juni 2001 Anpassningen till fondens nya normalportfölj är i stort sett genomförd. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick 2001-06-30 till 132,1 mdr. Fjärde AP-fondens placeringstillgångar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 Juni 2013. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 Juni 2013. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 Juni 013 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 013 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Redovisningsprinciper

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2014

Årsberättelse för fonder 2014 Årsberättelse för fonder 2014 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer