Arbetsteknik vid hantering av Personlyftar. 2 halvdagar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsteknik vid hantering av Personlyftar. 2 halvdagar"

Transkript

1 Arbetsteknik vid hantering av Personlyftar 2 halvdagar

2 22 Innehåll Kursöversikt...3 Inledning...5 Syfte och mål...6 Bakgrund, lagar...8 Kroppshantering...11 Kroppens friktionspunkter...12 Trycksår...12 Grundprinciper...13 Sängens funktioner...14 Lyftens funktioner...15 Miljökontroll och riskanalys...15 Skötselråd för lyftar...16 Felsökning...17 Skötselråd för selar och västar...18 Personlyft...19 Lyft från liggande med personlyftsele...21 Lyft från sittande med personlyftsele...23 Rutin vid uppstigning från golv...24 Bra att veta om hygiensele...26 Uppresningslyft (Stålyft)...27 Grundprinciper kom ihåg...30 Reviderat

3 33 Förflyttningskunskap Arbetsteknik vid hantering av Lyftar TID Dag /13.00 Presentation, närvaro och dagens upplägg Bakgrund Uppvärmning + kroppskännedom Grundprinciper Personlyften Demonstration vändning i säng Ca 9.30/14.30 FIKA Vändning i säng för placering av sele Övning av vändningar Demonstration av lyft från säng till rullstol alla moment Övning av lyft från säng till rullstol alla moment inkl placering av sele i säng och borttagning av sele i rullstol Ca 10.30/15.30 Bensträck ca 5 min Ev. fortsättning övning Placering av selen i rullstolen Demonstration lyft från rullstol till säng 11.30/16.30 Avslutning och utvärdering Reviderat

4 44 Förflyttningskunskap Arbetsteknik vid hantering av Lyftar TID Dag /13.00 Närvaro, tankar från föregående tillfälle, dagens upplägg Uppvärmning + kroppskännedom Repetition av grundprinciper Uppresningslyften- principer Assistera framåtböjning i sittande (repetition) Placering av tryggghetsväst Ca 9.30/14.30 FIKA Placering av trygghetsväst Provlyft med uppresningslyft Ca 10.30/15.30 Bensträck ca 5 min Hygienselen Demonstration av placering och lyft med hygiensele Information kring lyft från golv 11.30/16.30 Sammanfattning och utvärdering Reviderat

5 55 Inledning För att kunna använda hjälpmedel på ett rätt och därmed säkert sätt, behöver vi både undervisning, demonstration och övning. Arbete med äldre och funktionshindrade människor innebär att man som arbetstagare ständigt möter olika situationer och utmaningar. Många arbetsuppgifter i omsorgsarbetet kan innebära fysiskt tunga och påfrestande moment. Att ha förmåga att anpassa sig efter de krav som ställs och även i nya situationer kunna använda sin kropp på ett skonsamt sätt är en stor utmaning. God kännedom om den egna kroppen och kunskap om de grundprinciper som gäller vid förflyttningar kan vara en hjälp på vägen. Varje förflyttning är en unik situation som innebär ett möte mellan två eller tre unika personer. Samarbete mellan dessa personer är den viktigaste komponenten för en säker och trygg förflyttning. Att använda sig av omsorgstagarens resurser ger omsorgstagaren möjlighet att bibehålla de funktioner han/hon har kvar. Det innebär också att du som vårdpersonal kan minska risken för belastningsskador och olyckor. Det är viktigt att alla runt omsorgstagaren har en tydlig bild av vad det är omsorgstagaren vill och kan uppnå, samt att personerna runt omsorgstagaren alla är överens om vad som kan och bör förväntas av omsorgstagaren i vardagen. Omsorgstagaren måste ges möjlighet att delta i sin vardag och efter bästa förmåga utföra de dagliga aktiviteterna. Reviderat

6 66 Syfte med kursen Att varje deltagare efter genomgången kurs uppnått nödvändig förståelse och kunskap så att hanteringen av medicintekniska produkter (lyftar och lyftselar) inom kommunens äldreomsorg sker på ett säkert och korrekt sätt för såväl omsorgstagare som omsorgspersonal. Mål Efter genomgången kurs ska deltagarna: ha allmän kännedom om MTP-pärmens innehåll samt veta var pärmen finns på arbetsplatsen. känna till vad som gäller avseende ansvarsfördelning i hanteringen av personlyft, uppresningslyft och selar samt veta vad som berör den egna yrkeskategorin. känna till och förstå avsikten med vad som styr förskrivning av person- respektive uppresningslyft. kunna hantera uppresningslyft och personlyft och förevisade selar ergonomiskt korrekt och på ett för omsorgstagaren säkert sätt. kunna utföra användar/tillsynskontroll på lyftar och selar. ha provat på att bli lyft i personlyftsele samt i uppresningsväst samt ha assisterat vid dessa moment. ha hjälpt en person upp från golv med personlyft. veta när och hur man ska kontakta Rehabenheten för bedömning /uppföljning av insatt ordination. Reviderat

7 77 Vårt arbete styrs till av lagar; Bakgrund Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Enligt HSL skall kommunen erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade. Lagen om yrkesverksamhet på hälso-och sjukvårdens område (LYHS) LYHS påtalar bl. a att man själv är ansvarig för hur man fullgör sina arbetsuppgifter. Ordinatören/förskrivaren är ansvarig för själva ordinationen; bedömningen att hjälpmedlet behövs, är lämpligt och hur det ska användas. Den som utför ordinationen ansvarar för att följa ordinationen, dvs. använda hjälpmedlet på det sätt som förskrivaren (sjukgymnast, arbetsterapeut eller sjuksköterska) angivit. Arbetsmiljölagen (AML) AML säger att arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet att vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Ett sätt att leva upp till detta är att erbjuda sina anställda adekvat utbildning i arbetsteknik. Arbetsgivaren ansvarar också för att de anställda följer givna instruktioner. Exempel på detta kan vara att arbetsredskap och tekniska hjälpmedel används enligt föreskrifter från tillverkare eller ordinatör. Arbetstagaren är bland annat skyldig att uppmärksamma arbetsgivarens instruktioner om hur arbetet ska utföras på ett skonsamt sätt, samt att påtala för arbetsgivaren om man upplever att en arbetsuppgift medför skadliga belastningar. Lag om medicintekniska produkter (MTP) Hjälpmedel är en medicinteknisk produkt (MTP) som används för att göra det möjligt att utföra en aktivitet, eller att förenkla utförandet av aktiviteten. Arbetsterapeut och sjukgymnast förskriver personliga hjälpmedel för förflyttning eller ADL-aktivitet. Vad är MTP-pärmen? MTP-pärmen är ett samlat dokument om hjälpmedel för all hälso- och sjukvårdspersonal och omvårdnadspersonal som arbetar i kommunerna i Gävleborgs Län. Reviderat

8 88 Finns att läsa på kommunens intranät under Dokument; dokument, blanketter och rapporter ÄO, Handbok för hjälpmedel. Dokumentet skall även finnas i en pärm på alla äldreboenden. Vad står det i MTP- pärmen? Det står i MTP- pärmen hur vi ska göra i praktiken för att följa lagar och föreskrifter. Om rutiner i MTP- pärmen inte följs skall avvikelse skrivas. Att hjälpmedel/mtp skall användas till det de är avsedda för Omsorgstagare och personal skall inte utsättas för skada och därför skall hjälpmedel/mtp som inte längre är försvarbart att använda, tas ur bruk. Inköp och användning av hjälpmedel/mtp skall ske på ett sådant sätt att det är till omsorgstagarens bästa och gagnar kommunens ekonomi. Vem som ansvarar för vad, och på vilket sätt. Olika yrkesgrupper har olika ansvar. Det står även vad som är vårdgivarens (kommunens), MAS, enhetschefens förskrivarens/utprovarens, och sjuksköterskans ansvar (flik CD). Bedömning och utprovning av hjälpmedel bygger på omsorgstagarens funktion och behov i första hand, som så långt möjligt skall tillvaratas. Detta ska ske med god arbetsteknik för personalen. Omsorgstagaren har rätt att få hjälp med det den inte klarar själv. Det man klarar har man rätt att få göra. Bibehållande av funktioner är bibehållande av självständighet. Det är också rehabilitering! Reviderat

9 99 Omvårdnadspersonalens ansvar är att Meddela arbetsterapeut och sjukgymnast vid förändringar i omvårdnadssituationen Skötsel och kontroll av omsorgstagarnas hjälpmedel Rapportera tillbud eller avvikelser Meddela AT/SG om fel på hjälpmedel uppmärksammas Se till att hjälpmedlen återlämnas på angiven plats när behovet upphört Ansvarar för att hjälpmedlet endast används till den omsorgstagare som at/sg provat ut det till Kontrollera att hjälpmedlet är ok innan det används Kontrollera bromsar, skruvar, el-sladdar etc. Kontrollera lyftselen Ställa undan trasiga hjälpmedel Förskrivares/Utprovares ansvar Utprovning och ordination av individuella, specialanpassade och arbetstekniska hjälpmedel. Information/instruktion av hjälpmedel till omsorgstagare, närstående och omsorgspersonal i samband med utprovning och träning. Uppföljning av utprovade hjälpmedel Dokumentationsansvar i Omvårdnadsjournalen (Pro Capita). Konsulterar vid behov hjälpmedelstekniker, hjälpmedelskonsulent, firmor etc. Kan med kännedom om personalens kunskap och i samråd med verksamhetsansvarig anvisa enskilda arbetsuppgifter, t ex. i samband med behandling eller träning. Anmäler omgående händelser eller tillbud till chef för enheten och Kommunalförbundet som i sin tur meddelar leverantör. Informerar kring skötselrutiner och bruksanvisningar. Meddela arbetsledare det behov av utbildning som kan uppstå med anledning av den arbetsuppgift som är kopplat till MTP. Medverka vid utbildning av omsorgspersonal. Reviderat

10 1010 Kroppshantering Ditt sätt att ta på kroppen på en person är avgörande för hur fortsatt kontakt med personen utvecklas. Genom att ta på rätt områden får man omsorgstagaren lättare att medverka vid förflyttningarna och utnyttja sitt naturliga rörelsemönster. Friska människor tänker sällan på hur de gör när de reser sig från en stol el kliver ur sängen. Dessa vardagliga rörelser är så inbanade i kroppen att vi inte behöver koppla in hjärnan för att kunna utföra dem. Även vid hög ålder eller svåra hjärnskador kan det naturliga rörelsemönstret finnas kvar i kroppen, utmaningen är att locka fram det. Vid medfödda hjärnskador kan det naturliga rörelsemönstret se olika ut för olika individer. Börja alltid med att ta reda på vilka förutsättningar som gäller. Vad kan omsorgstagaren göra själv? Finns några begränsningar kring hur du kan hantera personen? Har personen några sår, frakturer, smärta, tonusproblematik el liknande som du bör ta hänsyn till? Ge omsorgstagaren möjlighet att medverka. Att göra rörelserna i rätt riktning och med lagom hastighet underlättar medverkande. Rätt kroppshantering är rehabiliterande och behagligt för omsorgstagaren. Kontaktområden: Skuldror, höfter, huvud, armar och ben Områden vi tar på vid kroppshantering är kroppens stora fasta partier, höft, skuldror samt kroppens rörliga delar huvud, armar och ben. Stora grepp med samlad hand är behagligare än grepp med spretande fingrar. Helst ska tummen vara på samma sida som fingrarna för att undvika ett oplanerat hårt grepp. Prova gärna de olika greppen på dig själv, hur känns det? Områden att undvika: Nacke, armhålor, knäveck, och fotsulor Dessa områden är känsliga för beröring och grepp där kan lätt framkalla smärta, rädsla, irritation och ibland spasticitet. Det leder till en omsorgstagare som är otrygg, osäker och motsträvig. Reviderat

11 1111 Kroppens friktionspunkter Liggande på rygg Liggande på sidan Sittande i stol Huvud Huvud (Huvud mot nackstöd) Skuldror Skuldra Skuldror Höfter Höft Sittbensknölar Hälar Fotknölar Fötter Ovanstående gäller i normalfall, sjukdomar och felställningar kan innebära att andra områden trycks ned i madrassen. För att underlätta vid förflyttningar vill vi minska friktionen under de tyngst liggande partierna. Vi kan använda ovanstående punkter som ett utgångsläge för resonemang kring förflyttningen. Individuella skillnader i kroppsform kan innebära skillnader i friktionspunkter. När vi ska minska friktionen utgår vi alltid från hur omsorgstagaren själv kan medverka till detta, även när vi arbetar med hjälpmedel. Trycksår Trycksår uppstår genom skjuv, friktion och fukt. Förebyggs genom regelbunden lägesförändring samt vid behov speciellt avlastande madrasser och rullstolsdynor. Trycksårsfördelning procentuellt över kroppen: Sacrum 31 % Sittbensknölar 27 % Fotsida/häl 20 %, Höft 10 % Vader 5 % Kotornas taggutskott 4 % Armbåge/Höftbenskam 3 % Reviderat

12 1212 Grundprinciper Allmänt- Att tänka på vid alla förflyttningar Ta reda på omsorgstagarens förutsättningar T ex genom att läsa det som skrivits, ta rapport, fråga SSK/AT/SG Planera förflyttningen Se till att de hjälpmedel som behövs finns tillgängliga. Placera säng/rullstol/hygienstol/lyft så att omsorgstagaren behöver flyttas så kort väg som möjligt. Minska friktion vid förflyttningen Var är det tungt? Trycks skuldrorna ner i madrassen? Placera händerna där för att kunna minska motståndet alt lägg glidhjälpmedel där. Gör Riskanalys Vad skulle kunna gå fel om jag gör så här? Vilka risker finns för omsorgstagaren? Vilka risker finns för mig som hjälpare? Tänk efter före! Vinst: att skapa säkerhet och trygghet för omsorgstagare och hjälpare att förebygga och minska risken för belastnings- och arbetsskador Att uppmuntra till medverkan Informera om vad du ska göra och gör det. Omsorgstagaren får en chans att förstå vad som händer och risken att han/hon spjärnar emot av rädsla el överraskning minskar. En har huvudansvaret när flera hjälpare behövs Utnyttja om möjligt naturligt rörelsemönster Hur skulle du själv göra? Vad känns naturligt? Kroppen följer blicken; - Be omsorgstagaren titta åt det håll ni flyttar. Skapa grepp för omsorgstagaren- att kunna hålla i sig inger trygghet Ge tid - invänta omsorgstagarens medverkan Anpassa hastigheten till omsorgstagaren, hjärnskadade personer har ofta lätt att bli tonusökade då det går för fort eller plötsligt. Att påbörja långsamt och sedan stanna upp gör det lättare för omsorgstagaren att hinna med och uppfatta vad som förväntas av henne/honom. Reviderat

13 1313 Vinst: att skapa både fysisk och psykisk säkerhet och trygghet att bibehålla omsorgstagarens förmågor så länge som möjligt Skonsam arbetsteknik- hur var det nu man skulle stå? Använd gångställning Arbeta i balans och flytta fötterna vid behov Fötter, höfter, armar och axlar i samma riktning Arbeta in mot kroppen/höfterna med sänkta axlar och armbågar Yxgreppet. Tummarna åt samma håll vid drag skonar axelleden. Utnyttja benstyrka och kroppstyngd Sträva efter upprätt ställning (Behåll ryggens naturliga krökar) Spara ryggen -undvik att stå framåtlutad. Böj på knäna! Vinst: att minska risken för belastnings- och arbetsskador att öka säkerheten och tryggheten både fysiskt och psykiskt Reviderat

14 1414 Sängens funktioner För att utnyttja sängens funktioner krävs att omsorgstagaren är placerad rätt i sängen. Börja alltid med att kolla att omsorgstagaren ligger tillräckligt högt upp i sängen. Höften ska vara placerad vid skarven mellan ryggdelen och lårdelen på sängbotten. Höjdinställning av sängen UPP/NED (svarta pilar) Sittinställning, oberoende av vilken inställning man utgår ifrån (grön knapp) Sängbottnen i horisontalläge, oberoende av vilken inställning man utgår ifrån (röd knapp) Höjer ryggdelen och ställer in lårdelen i horisontalläge ( gul knapp) Höjer lårdelen och ställer in ryggdelen i horisontalläge ( grå knapp) Inställning av bendel UPP/NED (svarta knappar) Tips! Knappen för sittställning är fördelaktig då omsorgstagaren ska sitta i sängen vid t.ex. intag av dryck. Den höjda lårdelen gör att omsorgstagaren inte glider ner i sängen. En förutsättning för en bra sittställning är att omsorgstagaren ligger tillräckligt högt upp i sängen. Reviderat

15 1515 Lyftens funktioner Alla lyftar har en knapp för nödstopp samt en funktion för separat nedsänkning vid strömavbrott eller andra tekniska fel. För att undvika att något oförutsett händer under lyftet är det viktigt att lyften kontrolleras innan så att allt fungerar som det ska. Lyften ska alltid stå på laddning då den inte används. Samtliga funktioner för personlyft och uppresningslyft finns beskrivna i bruksanvisningen som följer med lyftarna. Miljökontroll & riskanalys Planera förflyttningen innan lyftet! En bra planering möjliggör en skonsam arbetsteknik och gör att förflyttningen sker säkrare och smidigare. Var ska rullstolen stå för att undvika att köra med lyften? Var finns sängen? Finns utrymme att använda rätt körteknik? Röj undan eventuella hinder i miljön. Planera vem som gör vad och i vilken ordning. Placera rullstolen/hygienstolen nära lyften redan innan lyftet och kör den bakom omsorgstagaren efter lyftet. Kör inte lyften längre sträckor än nödvändigt. Låt omsorgstagaren sitta i rullstol eller mobila dusch/toastol för längre sträckor eller flytta sängen. Kör helst rakt framåt eller bakåt. Undvik att svänga med lyften. Det är lätt att få en vridrörelse i ryggen. Försök i stället svänga lyften genom att ställa dig på sidan av lyften och ta tag i ena handtaget och pressa på lyftarmen. Tryck med foten på skänkeln. Arbeta med dina ben och kroppstyngd enligt principen dra eller tryck. Armar och händer fungerar som grepp, medan kraften kommer från benen. Undvik att köra över mattor, trösklar etc, backa lyften över hindret. Om det finns särskilda anvisningar anpassade efter individuella behov ska dessa efterföljas! Reviderat

16 1616 Skötselråd för lyftar Rengör lyften med fuktig trasa (varmvatten) och lite rengöringsmedel. Laddaren får endast torkas av med torr trasa. Lyften ska avtorkas efter tvätt. Lyften förvaras frostfritt i normal luftfuktighet. Lyften får inte användas där risk finns att den utsätts för oavbruten vattenkontakt. Ladda batterierna! De flesta batterier får inte urladdas helt (Läs bruksanvisningen). Kör inte lyften när kontrollampan för batteriet lyser rött. Anslut först laddaren till lyften och därefter till vägguttaget och vice versa. Ladda varje natt så är den alltid laddad. Batteriet kan inte överladdas. OBS! Nödstoppet ska vara utdraget när man laddar. Kör inte lyften när laddaren är inkopplad. Nödstoppet kan vara intryckt när lyften inte ska användas på ett tag eller när den ska lämnas utan tillsyn (barnsäkerhet), detta kan också spara på laddningen. Kontrollera att laddningsindikatorn visar att batterierna är laddade skruvar, muttrar och säkerhetspinnar är på plats lyftmasten är säkert fixerad till underredet om det finns sprickor i lacken, särskilt i fogar (tyder på skador i chassit) att lyften inte drar snett att lyften står på alla fyra hjulen manövrering av bredd- och lyftfunktion fungerar att bygelns krokar inte är skadade lyftbygelns urkrokningsskydd fungerar och finns kvar nödsänkningen fungerar laddaren är hel Reviderat

17 1717 Felsökning Lyften fungerar inte upp/ner eller benbreddningen fungerar inte Är nödstoppet intryckt? Är batterierna laddade? Är laddkabeln ansluten till vägguttaget? Är alla kablarna rätt anslutna? Är kontaktbleck på batteriet skadat eller avbruten? Är säkringarna hela? Är manöverdosan hel? Byt och prova med en annan Om lyften inte laddar Kontrollera: att nödstoppet inte är intryckt att kontaktblecken på batteriet inte är skadade eller avbrutna Lyften stannar i högt läge/ manöverdosan reagerar inte Använd lyftens nödsänkning. Om du hör missljud Kontakta leverantör. Om lyften drar snett Skänklarna kan vara skeva kontakta service Hår har fastnat i hjulen - rengör Lyften skall användas på slätt underlag! Reviderat

18 1818 Kontrollera: Skötselråd för selar och västar om selens märkning med skötselråd och storlek finns kvar och kan läsas? att lyftselen inte har några skador såsom fransar, hack nötning och söm defekter på lyftöglorna och selens kanter selens alla sömmar, särskilt kantbandens sömmar. om tygets färg och yta blekts eller har hål, tyder det på att lyftselen är gammal och/eller sliten och tvättad många gånger. OBS! Laga inte selen själv, trasiga lyftselar ska skickas till lagret. Tvättråd Tvättråd står på lyftselens märklapp. Polyamid (nylon) och polyester rekommenderas att tvättas i grader. Klorblekning avråds. Lyftselarna skall ej torktumlas. Reviderat

19 1919 Personlyft används Personlyft När omsorgstagaren behöver assistans från minst en person vid förflyttning och där det är risk för att omsorgstagaren inte orkar stå under trygga förhållanden. När förflyttning med mobil personlyft innebär en mer smärtfri och tryggare överflyttning för omsorgstagaren och en bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen än annat förflyttningssätt. Lyftselen skall vara personligt utprovad och användas endast till den omsorgstagare den är utprovad till. Kriterier från Kommunens MTP Konsekvenser av att övergå till personlyft När en person inte har funktioner och färdigheter att klara en manuell förflyttning kan personlyft vara en bra lösning (se ovan). När personlyften sätts in ska förskrivare och personal vara medveten om att omsorgstagaren passiviseras i förflyttningsmomentet då denne inte kan, eller behöver medverka under lyftet. Omsorgstagaren fråntas med personlyften det funktionsbevarande träningstillfälle som en aktiv förflyttning innebär. Om personlyft sätts in trots att omsorgstagaren har kapacitet till en mer aktiv förflyttning finns risk att tappa funktioner som sedan kan vara svåra att återfå. Fördelarna med personlyften måste alltid vägas mot ev. nackdelar med användandet. Varför olika selar? Det finns en mängd olika selar till personlyften och det är sjukgymnasten eller arbetsterapeuten som bedömer vilken sele som är mest lämplig för omsorgstagaren utifrån dennes förutsättningar och behov. Selarna finns i olika material, storlekar och modeller. De flesta modeller kräver individuella anpassningar för en säker och komfortabel förflyttning. Utprovning och individuella inställningar ska alltid ske av förskrivaren. Reviderat

20 2020 Om omsorgstagaren är på väg ur selen Är selen personlig/utskriven på omsorgstagaren? Har omsorgstagaren minskat/ökat i vikt? Lyftselen är för liten om bendelarna inte når runt minst halva lårets insida och lyftbygeln kommer för nära ansiktet. Har omsorgstagarens hälsotillstånd förändrats? Är lyftselen korrekt placerad? Lyftselen har kanske inte dragits ner tillräckligt vid placeringen. Kan benstöden placeras högre upp på låren så att hygienöppningen blir mindre? Har omsorgstagaren sina armar på lyftselens utsida (om förskrivaren rekommenderat det)? Lyfter alla fyra band symetriskt? Har omsorgstagaren kläder av glatt material? Ju större friktion desto mindre risk för urglidning. Reviderat

21 2121 Vändning i säng Lyft från liggande med personlyftsele Hjälpare 1 vänder omsorgstagaren från sig genom att skjuta mot omsorgstagarens höft och skuldra, uppåt och bortåt. Hjälpare 2 står beredd att ta emot när omsorgstagaren kommit över på sida. Hjälpare 2 kan nu hjälpa omsorgstagaren att ligga kvar på sida. Placering av selen Hjälpare 1 placerar selens ytterkant längs med brukaren och med nederkanten i höjd med svanskotan. Selen veckas genom z-vikning så att dess mittbakband motsvarar omsorgstagarens ryggrad. TIPS! Om omsorgstagaren glider ner i sängen en bit då huvudändan på sängen höjs kan selens nederkant placeras nedanför svanskotan för att ha marginal. Omsorgstagaren vänds varsamt tillbaka på rygg och till andra sidan så att hjälpare 2 försiktigt kan lirka ut selen på andra sidan. Omsorgstagaren vänds tillbaka i ryggläge igen. Kontrollera att brukaren ligger mitt i selen! Res upp ryggstödet på sängen och be omsorgstagaren att böja på benen så att bendelarna lättare kan placeras. Se till att tyget är slätt och att bendelarna är framdragna tillräckligt så att dessa når runt benet. Bendelarna kan korsas eller gå omlott under båda benen och ibland placeras en bendel under vardera ben utan att korsas. På personligt utskrivna selar har förskrivaren informerat om vilken variant som bedöms mest lämplig för den enskilde. Reviderat

22 2222 Lyftet Häng först på de övre bandöglorna på lyftbygeln, sedan bendelarnas öglor. Lyften ska placeras så att galgen hamnar mellan omsorgstagarens bröst och navel så att lyftet blir rakt. Påbörja lyftet. Kontrollera att omsorgstagaren sitter bekvämt mitt i selen och att han/hon inte glider ur. Vid behov, hissa ner omsorgstagaren igen och justera selen. Hjälpare 1 kör lyften rakt bakåt och hjälpare 2 har nära koll på omsorgstagarens ben. Hjälpare 2 kör rullstolen in bakom omsorgstagaren och tippar stolen bakåt så att rullstolens ryggstöd hamnar längs med omsorgstagarens rygg. Hjälpare 1 som har dosan i hand ger ett lätt tryck på omsorgstagarens knän för att få denne långt bak i stolen. Handtagen på selen kan användas som styrhjälp av hjälpare 2 bakom stolen. Sänk ned omsorgstagaren helt i stolen. Borttagning av selen i rullstolen Lås rullstolen och sätt dit benstöden så att omsorgstagaren får fötterna på fotplattan. Ta bort armstöden för att lättare komma åt. Ta bort bendelarna genom att dra ut dem under tygdelen. Håll emot med en hand på omsorgstagarens lår då bendelarna dras bort. Hjälp omsorgstagaren att lätta från ryggstödet genom att den ena eller båda hjälparna står på varsin sida om rullstolen och erbjuder omsorgstagaren att hålla om armen/armbågen. Hjälparna står i gångstående, niger och gör liten tyngdöverföring bakåt och selen tas bort genom att en hjälpare drar den från sidan och runt. Reviderat

23 2323 Placering av selen Lås rullstolen. Lyft från sittande med personlyftsele Ta bort armstöden. En hjälpare hjälper omsorgstagaren att luta sig framåt genom armbågsgreppet. Lyftselen placeras bakom omsorgstagaren rygg med märklappen utåt. Vik upp nederkanten runt fingertopparna för att lättare föra ned lyftselen på plats. Tryck ned lyftselens nederkant med handflatan till sittdynan. Detta är mycket viktigt. Drag fram bendelarna med lätt mothåll mot omsorgstagaren knä så att ev. veck slätas ut. Kontrollera att bendelarna är lika långa. För in lyftselens benstöd under respektive lår. Se till att tyget ligger slätt och att det når runt benet ordentligt. Om omsorgstagaren placerar foten på hjälparens lår går detta lättare. Bendelarna korsas. Ta bort benstöden. Lås upp rullstolen. Lyft. Till sängen Höj huvudändan på sängen. Hjälparen som har dosan, hjälpare 1, styr lyften mot sängen och hjälpare 2 har koll på brukaren. Lyften körs så att omsorgstagaren hamnat tillräckligt högt upp i sängen. Hjälpare 2 ser till att omsorgstagaren får fötterna upp i sängen och trycker mot knäna för att styra omsorgstagaren på plats. Sänk ned. Bendelarna viks in under sig själv och dras bort. Selen tas bort genom vändningar i säng enl. tid. beskriven teknik. Tänk på att arbeta med benen genom nigrörelsen och gångstående! Reviderat

24 2424 Rutin vid uppstigning från golv När man bedömt att omsorgstagare som ramlat inte skadat sig så att ambulans behövs. Rehabenheten rekommenderar att omsorgstagare som hamnat på golvet ska tas upp med personlyft och upp-från-golv-sele från akutförrådet. Med rekommenderad sele får omsorgstagaren stöd för huvudet under lyftet. Om sådan sele inte finns tillgänglig bör huvudet understödjas på annat sätt. Använd en storlek som passar omsorgstagaren. Small - till barn eller mycket liten vuxen. Medium - till vuxen normalbyggd. Large - till kraftiga och tunga omsorgstagare. När ni uppmärksammar att någon hamnat på golvet så ska denne inte lämnas ensam. En personal sitter på golvet med omsorgstagaren och talar lugnande med henne/honom. Informera att ni kommer att hjälpa vederbörande upp. Hämta en kudde att lägga under omsorgstagarens huvud så att denne ligger så bekvämt som möjligt. Lägg en filt om personen om han/hon fryser och är rädd. Kontakta sjuksköterska vid smärta eller annan misstanke om skada. Hämta personlyften och rekommenderad sele. Från liggande på golv Om personen ligger och inte kan sitta obehindrat måste denna vändas vid placering av sele. Lägg en filt eller ett täcke längs med omsorgstagaren så att denne kan vända över på något mjukt, detta är mycket viktigt. Placera selen längs med omsorgstagarens rygg då denne ligger på sida och se till att nederkanten är i höjd med svanskotan. Vänd omsorgstagaren till andra sidan och lirka ut lyftselen. Kontrollera att lyftselen ligger symmetriskt under omsorgstagaren, om inte justera placeringen. Bendelarna placeras under varje lår och korsas. Ju närmare stussen bendelarna placeras desto mindre blir risken för urglidning. Reviderat

25 2525 Från sittande på golv Om omsorgstagaren sitter på golvet placeras selen bakom ryggen i sittande, se till att selens nederkant kommer i höjd med svanskotan. Kontrollera att lyftselen ligger symmetriskt under omsorgstagaren, om inte justera placeringen. Bendelarna placeras under varje lår och korsas. Ju närmare stussen bendelarna placeras desto mindre blir risken för urglidning. Lyftet Lyftet ska ske från huvudändan. Hjälparna måste skydda omsorgstagarens huvud, då lyften och skänklarna kommer mkt nära huvudet. Fördelen med att göra lyftet från huvudändan är att lyftgalgen hamnar i brösthöjd och lyftet sker rakt ovanifrån. När omsorgstagaren lyfts upp från golvet kan man vrida denne lite för att ge mer utrymme för huvudet. Observera att lyftet sker säkert utan risk för tex. urglidning. Förflytta omsorgstagaren om möjligt till säng så att han/hon får återhämta sig. Återlämna alltid upp-från-golv-selen till akutförrådet efteråt. Reviderat

26 2626 Bra att veta om Hygiensele Selen är utformad för säkra lyft till och från toalett och är avsedd för lyft från sittande till sittande. Hygienselen är lämplig till omsorgstagare med normal eller hög muskeltonus. Den generösa urringningen runt stussen lämnar fritt för av- och påklädning under lyftmomentet i samband med toalettbesök. Förskrivaren markerar de öglor som ska träs på lyftgalgen. Det är extra viktigt vid förflyttning med hygienselen att personen inte är hängande i lyften mer än nödvändigt. Den stora hygienöppningen på selen kan innebära en ökad urglidningsrisk! Tips till toalett Placera selen i sittande, överkanten strax under brukarens skulderblad. Spänn selen i midjan. Armarna ska alltid vara utanför selen. Kontrollera att inte byxan eller kjolen nyps fast av selens västdel. När selen är placerad enligt förskrivarens ordination, lyft. Drag ned byxorna så mycket det går när personen hänger i lyften och sänk ned omsorgstagaren på hygienstolen. Koppla från benstöden och dra ned byxorna/kjolen ytterligare. Västdelen kan sitta kvar som ett stöd. Blöjan kan dras bort då omsorgstagaren hänger i selen eller då denne sitter på hygienstolen, genom att dra bort den underifrån. Tips från toalett Kör ut omsorgstagaren på hygienstolen innan lyftet påbörjas. Drag upp byxorna/kjolen så högt som möjligt mot grenen så att dessa inte nyps fast av bendelarna. Placera benstöden under benen utanpå byxorna. Koppla på alla bandöglor. Lyft! Placera eventuell blöja innanför byxorna innan de dras på plats över stussen. Sänk ned personen i rullstolen/sängen. Reviderat

27 2727 Uppresningslyft (stålyft) När kan uppresningslyften vara ett alternativ? Omsorgstagaren har svårt att resa sig från sittande utan mycket hjälp och har svårt att stå tillräckligt länge för att nödvändiga moment ska hinnas med. Omsorgstagaren kan inte ta steg för att vända sig mot rullstolen/toalettstolen. När förflyttningen med uppresningslyft innebär en mer smärtfri och tryggare överflyttning för omsorgstagaren och en bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen än annat förflyttningssätt. (MTP) Vad krävs av omsorgstagaren? Det krävs egen aktivitet och funktion. Omsorgstagaren skall kunna: stödja på sina ben aktivt trycka sig bakåt och skjuta ifrån sig med benen under lyftet. följa med i uppresningen när lyftarmen höjs OBS! Om omsorgstagaren utan aktiv medverkan blir hängande i uppresningsvästen finns risk för urglidning. Dessutom utsätts axellederna för stor påfrestning, vilket i värsta fall kan leda till små muskelbristningar och kroniska smärtproblem. Fördelar med uppresningslyften: Möjlighet att få stå och belasta sina ben vilket även är positivt för blodtrycksanpassning, cirkulation mm. Trygg och smidig hjälp vid toalettsituation både för personal och omsorgstagare. Nackdelar med uppresningslyften: Ej naturligt rörelsemönster. Uppresningen sker med motsatt rörelsemönster jämfört med det naturliga. Detta är förvirrande, patienten får svårt att lära sig att resa sig upp själv, eller tappar förmågan att resa sig upp själv. Då lyften ersätter aktiva uppresningar, minskar benstyrkan vilket kan leda till en ökad fallrisk. Risk för fall p g a. urglidning ur västen när ståförmågan försämras och detta inte uppmärksammas i tid. Reviderat

28 2828 Hur? Förflyttning med uppresningslyft sker alltid ifrån sittande till sittande. Placering av trygghetsvästen Lyftvästar skall vara personligt utprovade och används endast till den omsorgstagare de är utprovade till. (MTP) Västen förs bakom omsorgstagarens rygg med märklappen utåt och placeras ungefär i midjan, västens övre kant ska vara nedanför skulderbladen. Armarna skall vara utanpå västdelen och midjebältet. Korsa öglebanden och trä dem genom motstående sidans metallöglor. Selen har olika inställningsmöjligheter vad som passar den enskilde omsorgstagaren provas ut av AT/SG. Bandögla och ögleband ska ha samma spänning under åtdragning/uppresning. Uppresningen Placera omsorgstagarens fötter mitt på fotplattan så att underbenen blir parallella med underbensstödet. Ställ in underbensstödet i rätt höjd, d.v.s. strax under brukarens knäskål i sittande. Använd vadbandet vid behov, t ex om omsorgstagaren har ofrivilliga rörelser. Koppla västens band (ögleband och bandöglor) till lyftarmens krokar, oftast väljer man yttre (längre) bandögla till en kort person och inre (kortare) bandögla till en lång person. Placera vid behov andra tillbehör såsom stusslapp och underarmsstöd. Lås upp lyften (om den är låst) Ha ögonkontakt med omsorgstagaren för att se att hon/han är med. Höj lyftbygeln en liten bit för att inbjuda till rätt grepp. Be omsorgstagaren greppa om lyftarmen (om hon vill) med tummarna på undersidan. Be omsorgstagaren vara beredd på att ställa sig upp, skjuta ifrån med benen och trycka sig bakåt. Tryck på upp-knappen igen och stanna när det känns bekvämt för omsorgstagaren att stå. Kroppen ska då helst vara i så rak linje som möjligt dvs lårben, höfter och rygg ska bilda en rak linje. Reviderat

29 2929 Nersänkning till rullstol/hygienstol Anpassa bredden på uppresningslyftens underrede. Ta bort eller vik undan fotplattorna på rullstolen eller den mobila dusch/toastolen. Styr omsorgstagaren rätt i rullstolen/hygienstolen via grepp om höften. Till sängen Sänk ner omsorgstagaren till sittande på sängkanten. Möt eventuellt upp med en höj - och sänkbar säng. Om sängen är för låg finns risk att skada höften och om sängen är för hög finns risk att omsorgstagaren sitter ostadigt. Reviderat

30 3030 Grundprinciper -Kom ihåg! Miljökontroll Bra kroppsbalans - Var finns t ex sängen/rullstolen - Tänk efter före - Stå i gångställning med fötterna i rörelseriktningen - Tänk på att ha lite bredd mellan fötterna - Tyngdöverföring Ta till vara omsorgstagarens förmåga Berätta vad du ska göra Ha ögonkontakt Skapa grepp för omsorgstagaren Omsorgstagaren ska ha blicken i rörelseriktningen Följ människans naturliga rörelsemönster - Hur gör du själv? Reglera Arbetshöjden Använd hjälpmedel Undvik lyft Försök dra och skjuta istället Arbeta nära omsorgstagaren - Flytta i etapper Arbeta samtidigt En har kommandot när fler flyttar Använd raka armleder - Arbeta med sänkta axlar - Håll in armbågarna Aldrig Lyft och Vrid samtidigt! Reviderat

Grundprinciper för skonsamma förflyttningar

Grundprinciper för skonsamma förflyttningar Grundprinciper för skonsamma förflyttningar Innehåll Kursöversikt... 2 Inledning... 6 Syfte och mål... 7 Belastningsskador... 8 Hur väl rustad är du för ditt jobb?... 10 Kroppshantering... 11 Kroppens

Läs mer

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Bruksanvisning Svenska 7SV160165-05 Originalsele Nallesele Låg Produktbeskrivning Liko Originalsele är en basmodell som är konstruerad för att anpassa

Läs mer

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson FÖRFLYTTNING Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson Högre upp i säng: Vårdtagare som endast behöver muntlig guidning. Användbara hjälpmedel; glidlakan, ev. antiglid och ev. glidtunnel

Läs mer

Liko Amputationssele, mod. 70, 75

Liko Amputationssele, mod. 70, 75 Liko Amputationssele, mod. 70, 75 Bruksanvisning Mod. 70 Mod. 75 Produktbeskrivning Amputationsselen är en enkel och säker lyftsele som är speciellt designad för att användas vid lyft av brukare med relativt

Läs mer

Liko Trygghetsväst, mod. 93, 94

Liko Trygghetsväst, mod. 93, 94 Liko Trygghetsväst, mod. 93, 94 Bruksanvisning Svensk 7SV160146-03 mod. 93 mod. 94 Produktbeskrivning Liko Trygghetsväst är en uppresningsväst som är unik i säkerhet, form och funktion. Trygghetsvästen

Läs mer

Förflyttningskunskap och arbetsprinciper

Förflyttningskunskap och arbetsprinciper Förflyttningskunskap och arbetsprinciper Arbetsprinciper vid förflyttningar Ta reda på patientens förutsättningar Planera förflyttningen (t ex behov hjälpmedel, antal hjälpare, vem som ska ge instruktioner)

Läs mer

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120

Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Handy Glidcylinder, mod. 100, 110, 120 Bruksanvisning Svensk 7SV160188-02 Handy Glidcylinder Lång Handy Glidcylinder Kort Handy Glidcylinder Bred Produktöversikt Artikel Modell Art. nr. Storlek Mått (a

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Liko Soft Originalsele Hög, mod. 26 Nallesele Hög, mod. 26

Liko Soft Originalsele Hög, mod. 26 Nallesele Hög, mod. 26 Liko Soft Originalsele Hög, mod. 26 Nallesele Hög, mod. 26 Bruksanvisning Svenska 7SV160178-03 Produktbeskrivning Liko Soft Originalsele Hög är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till

Läs mer

Förflyttningsteknik. Malin Wallenberg leg. arbetsterapeut 0512-571 32. Göran Lindgren leg. sjukgymnast 0512-571 35. Rehabenheten Essunga Kommun

Förflyttningsteknik. Malin Wallenberg leg. arbetsterapeut 0512-571 32. Göran Lindgren leg. sjukgymnast 0512-571 35. Rehabenheten Essunga Kommun Förflyttningsteknik Malin Wallenberg leg. arbetsterapeut 0512-571 32 Göran Lindgren leg. sjukgymnast 0512-571 35 Rehabenheten Essunga Kommun Varje förflyttning är unik Varje förflyttningssituation är unik.

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Planlyft Bläckfisken. Produktbeskrivning. Bruksanvisning

Planlyft Bläckfisken. Produktbeskrivning. Bruksanvisning Planlyft Bläckfisken Bruksanvisning Svensk 7SV60148 2009-07-07 Gäller för följande modeller: Planlyft Bläckfisken art. nr. 3156055 Planlyft Bläckfisken art. nr. 3156056 Produktbeskrivning Bläckfisken är

Läs mer

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering

Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Kravspecifikationer inom Habilitering/rehabilitering Omsorgsförvaltningen Kravspecifikation för rehabiliterande synsätt I Landskrona stad ska vi arbeta med ett rehabiliterande synsätt. Med detta menas

Läs mer

BRUKSANVISNING. Lyftselarna kan kompletteras med Human Cares Midjebälte 25145/25146. 25080 och 25085 är anpassade för två- och trepunktsupphängning.

BRUKSANVISNING. Lyftselarna kan kompletteras med Human Cares Midjebälte 25145/25146. 25080 och 25085 är anpassade för två- och trepunktsupphängning. BRUKSANVISNING Hygiensele Plus 25080 & 25085 (nät) Human Care Hygiensele Plus 25080 och Human Care Hygiensele Plus Nät 25085 används framförallt i samband med toalettbesök. Selarna är förstärkta i ryggen

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Bruksanvisning Svenska 7SV160173-03 Produktbeskrivning Liko Originalsele Hög Rygg är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella

Läs mer

Sittsele 25030. Badsele Nät 25035. Viktigt! BRUKSANVISNING

Sittsele 25030. Badsele Nät 25035. Viktigt! BRUKSANVISNING Sittsele 25030 BRUKSANVISNING Badsele Nät 25035 Human Cares Sittsele 25030 är en förflyttningssele främst tänkt för förflyttningar mellan säng, rullstol och liknande. Selen är stadig med ett förstärkt

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Medicinsk tekniska produkter MAR Fastställd av

Läs mer

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns.

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns. Yoga hemma Att göra asanas regelbundet hemma är ett bra sätt att få ut mer av yogan. För att du lättare ska komma igång har jag skrivit ner en sekvens med asanas jag brukar göra på mina klasser och som

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360

Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360 Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360 Bruksanvisning Svensk 7SV160183-03 Mod. 300, 310 Mod. 350, 360 Produktbeskrivning Liko Comfortsele Plus ger en bekväm sittställning och en trygg överflyttning

Läs mer

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet.

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 11 övningar som gör dig mindre stel Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 1 1. Steg framåt och korsa» Sätt ner vänster fot snett framför den högra.» Håll

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform. HS Säng Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077 (Sv) Rev. 1.1 Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.se 1. Generellt... 3 1.1. Användningsområde... 3 1.2. Standarder & klassifiering....

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL MEDICINTEKNISK HANDBOK II CHECKLISTOR, EGENKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING DUSCHVAGN... 3 RULLSTOL... 4 BETASTÖD... 5 FÖRHÖJNINGSKLOTSAR... 6 MOBIL LYFT... 7 LYFTSELE OCH LYFTBAND... 8 SÄNGAR... 9 MOBIL

Läs mer

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen:

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen: Varför ska man stretcha? Stretching bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Det ger bättre balans i kroppen som i sin tur ger bättre träningsresultat. Syftet med stretchingen efter träningen

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Praktisk rehabilitering Förflyttningutbildning

Praktisk rehabilitering Förflyttningutbildning Praktisk rehabilitering Förflyttningutbildning Praktisk rehabilitering Förflyttningsutbildning Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Innehållet i denna

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

Funktionstest av FlexiMove. Placering av FlexiMove. Vändning i säng

Funktionstest av FlexiMove. Placering av FlexiMove. Vändning i säng FlexiMove SystemRoMedic TM Manual - Svenska 15x53 10x43 11x53 Max:150 kg/330 lbs FlexiMove används i förflyttningssituationer så som vändning i säng, högre upp i säng, säng till säng/säng till duschvagn

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Mei Tai bärsele. www.kolmarken.se

Mei Tai bärsele. www.kolmarken.se Mei Tai bärsele www.kolmarken.se Vad är en Mei Tai? En Mei Tai (MT) är ett mellanting mellan en bärsjal och en bärsele. Det är en modern variant av ett gammal kinesiskt bärdon. Mei betyder att bära på

Läs mer

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Svenska Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/ rullstol eller

Läs mer

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas.

Produktbeskrivning. är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttagas. Planlyft Ultra Bruksanvisning Svensk 7SV60141 2009-07-07 Gäller för följande modeller: Planlyft Ultra art. nr. 3156058 Produktbeskrivning Planlyft Ultra är avsedd för lyft och överflyttning av tunga patienter

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN Klassisk massage klassisk massage 1 Klassisk massage 2 Klassisk massage klassisk massage ERGONOMI, ARBETSTEKNIK. FÄKTARSTÄLLNING, BÖJ FRÄMRE BENET. ALLTID STÖD MOT BÄNKEN, ETT BEN ELLER BÅDA. RAKA ARMAR.

Läs mer

Liko Universalsele, mod. 000, 002

Liko Universalsele, mod. 000, 002 Liko Universalsele, mod. 000, 002 Bruksanvisning Svensk 7SV161110-06 Produktbeskrivning Liko Universalsele är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella inställningar

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Tips på bra arbetsställningar

Tips på bra arbetsställningar Tips på bra arbetsställningar Tips för alla Här kommer några generella tips om vad du kan tänka på för att skona din kropp och förebygga skador och sjukdom. Gör som du har blivit lärd. Vet du inte hur

Läs mer

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket Syfte: Att kunna lära ut grundläggande målvaktsteknik för barn och ungdomar Träningens fokusområden: Försvarsinriktning Greppteknik Fallteknik Anfallsinriktning

Läs mer

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Fabric Stretcher. BM40704 Rev. B Rgosling Fabric Stretcher

Etac Molift RgoSling. SV - Bruksanvisning. RgoSling Fabric Stretcher. BM40704 Rev. B Rgosling Fabric Stretcher Rgosling Fabric Stretcher Etac Molift RgoSling SV - Bruksanvisning BM40704 Rev. B 2013-09-05 RgoSling Fabric Stretcher M Etac Molift RgoSling / www.molift.com / www.etac.com Manual Svenska Innehåll Allmänt...2

Läs mer

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger.

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger. Flexövningar 6 effektiva övningar med fokus på core Hela kroppen sitter ihop i långa muskelkedjor. Genom att tänja ut dem i de här flexflödena kan du som gymmare och löpare vidareutvecklas. Upprepa varje

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Copyright I FORM/Bonnier Publications.

Copyright I FORM/Bonnier Publications. Är du redo att köra för fullt? Programmet bjuder på hård träning, men 10 minuter går snabbt och i gengäld kan du säga farväl till ett kilo rent fett och välkomna vackra och friska muskler, som du inte

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

Lösningar för infektionskontroll TM

Lösningar för infektionskontroll TM Lösningar för infektionskontroll TM Engångs- och avspritningsbara hjälpmedel underlättar infektionskontroll Handicares sortiment erbjuder ett växande urval av engångs- och avspritningsbara förflyttningshjälpmedel

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

MÅLVAKTSTRÄNING BK HÖLLVIKEN P02

MÅLVAKTSTRÄNING BK HÖLLVIKEN P02 MÅLVKTSTRÄNING K HÖLLVIKEN P02 Syfte: tt lära ut grundläggande målvakts teknik för barn och ungdomar. Träningens fokus områden Försvarsinriktning Ställning/Positionering Greppteknik Fallteknik Rörlighet/Sidledsförflyttning

Läs mer

Ensamarbete och förflyttningar

Ensamarbete och förflyttningar Ensamarbete och förflyttningar Kicki Reifeldt www.hmcsverige.se , 2017 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut. Illustrationer: Kicki Reifeldt. Många anhöriga hjälper närstående i deras förflyttningar

Läs mer

Sida 1 av 6. Ryggliggande

Sida 1 av 6. Ryggliggande Sida 1 av 6 Ryggliggande Ligg så plant som möjligt. Lägg armarna ovanför huvudet. Sträck först ut hela kroppen. Växla sedan med att sträcka ut en sida i taget. Syfte: Motverka den böjda hållningen och

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00 S........ Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide Vers. 1.00 Innehåll 1.00......... Guldmann vårdsäng........................................... 3 2.00......... Säkerhet.....................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING HUMAN CARE TAKLYFT SINGEL HC 2100

BRUKSANVISNING HUMAN CARE TAKLYFT SINGEL HC 2100 BRUKSANVISNING TAKLYFT SINGEL HC 2100 1 Användnigsområde och beskrivning Taklyften SINGEL används i samband med lyft till och från säng, rullstol, toalett, dusch och bad, samt vid lyft från golv. Ett komplett

Läs mer

Seniorsportutrustning

Seniorsportutrustning Seniorsportutrustning från Lappset Övningar Träning är viktigt för att vi ska fungera i vardagen, både för unga och gamla. Med stigande ålder försämras framför allt balansen men vi blir även stelare i

Läs mer

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder.

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Så lägger ni upp passet: Värm upp så ni blir mjuka

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Lyftsele Att placera, korrigera och ta bort

Lyftsele Att placera, korrigera och ta bort Lyftsele Att placera, korrigera och ta bort lyftsele med spilerdug Denna vägledning visar exempel på hur du med hjälp av spilerdug kan placera, korrigera och ta bort lyftsele. Brehms Spilerdug Aps Tlf.:

Läs mer

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING Träna med gummiband 1 RG 2005 Axelproblem hos rullstolsbrukare är vanligt. Bästa botemedlet är förebyggande styrketräning. Men vad gör man när man har långt till ett gym eller när motivationen tryter?

Läs mer

Simhoppsövningar - Styrka

Simhoppsövningar - Styrka Simhoppsövningar - Styrka Övn Styrka Instruktioner 1 Bål: 1. Ligg på rygg med benen i luften. 2. Svanken ska vara helt stilla genom hela rörelsen (kolla detta genom att hålla en hand i svanken). Sänk långsamt

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

TIPS OCH RÅD VID FÖRSKRIVNING AV MANUELL RULLSTOL

TIPS OCH RÅD VID FÖRSKRIVNING AV MANUELL RULLSTOL TIPS OCH RÅD VID FÖRSKRIVNING AV En handbok för förskrivare Fortbildningskurs för hjälpmedelskonsulenter Maj 2008 Linköpings Univeritet SWECO Brogatan 23, 302 43 Halmstad Telefon 035-295 00 00 Telefax

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Lyftar och lyftselar

Lyftar och lyftselar Hjälpmedelscentrum utbildar Lyftar och lyftselar Kursansvariga hjälpmedelskonsulenter Helena Lagerbäck, telefon: 021 17 44 63 e post: helena.lagerback@ltv.se Eva Scharin, telefon: 021 17 58 57 e post:

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Träningsbok. Sommar Tillhör:

Träningsbok. Sommar Tillhör: Träningsbok Sommar 2013 Tillhör: Mina mål Vecka 28 Lätt löpning, 30 min eller minuter Upphopp, 3 x 10 st eller x st Armhävningar, 3 x 10 st eller x st Situp s, 3 x 20 st eller x st Utfallsteg, 2 x 10 st

Läs mer

KyIF F99/00 Stabilitet

KyIF F99/00 Stabilitet Baklänges utfall med partner Stå med sidan mot en stol eller annat som du stöttar dig mot. Stå på ett ben med lite böjt knä. Lyft tårna upp från golvet så att du har den mesta av vikten på hälen. Be en

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

Lyftselar. Invacare. Lyftselar med optimal passform och med skön komfort och säkerhet

Lyftselar. Invacare. Lyftselar med optimal passform och med skön komfort och säkerhet med optimal passform och med skön komfort och säkerhet s nya lyftselsprogram erbjuder ett brett sortiment av lyftselar till brukare med olika grader av nedsatt rörelsefunktion. na är utvecklade i samarbete

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar Introduktion Denna checklista är ett hjälpmedel för att kunna göra de basinställningar och anpassningar som behövs för brukaren av en komfortrullstol. Det finns flertalet tillbehör tillgängliga för denna

Läs mer

Instruktioner för Känguru Ringsjalen

Instruktioner för Känguru Ringsjalen Instruktioner för Känguru Ringsjalen På ryggen Amningsställning Den flexibla allround bärsjalen med många möjligheter. Lätt att ta av och på lätt att byta ställning Det finns inget underbarare än att bära

Läs mer

ditt Träningsprogram: Uppvärmning

ditt Träningsprogram: Uppvärmning ditt Träningsprogram: Uppvärmning SÅ SKA DU TRÄNA: Träna 3 gånger i veckan, t ex måndag, onsdag och fredag, och låt kroppen återhämta sig en dag innan nästa pass. Varje träningspass består av uppvärmning

Läs mer

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Här hittar du exempel på lämpliga övningar vid knäartros. Välj den övning eller de övningar som du tycker bäst om och gör dem till en daglig

Läs mer

STYRKETRÄNING / Benböj. Steg 1. Assisterad benböj

STYRKETRÄNING / Benböj. Steg 1. Assisterad benböj ÖVNINGSBANK STYRKA STYRKETRÄNING / Benböj Steg 1. Assisterad benböj håll blicken rakt fram. Stolt och rak hållning i ryggen. Stå axelbrett med fötterna vinklade ca 15 utåt. Ha tyngden på hälarna genom

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag.

Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag. Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag. Tid att lägga ner: Max 1 timme per dag Om programmet: Jag

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus.

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus. Mammainformation från BB-vårdavdelning Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn Södra Älvsborgs Sjukhus Kvinnoklinik Bäckenbotten Bäckenbotten är den muskulatur som bildar "golv" i bäckenet.

Läs mer

Liko Ultra Lyftbyxa, mod. 920

Liko Ultra Lyftbyxa, mod. 920 Liko Ultra Lyftbyxa, mod. 920 Bruksanvisning Svensk 7SV160181-02 Produktbeskrivning För att lyfta kraftigt överviktiga brukare krävs speciellt utvecklade lyfthjälpmedel och metoder. Liko har utvecklat

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer