Valnämnden Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 7 februari 2006 kl. 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valnämnden Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 7 februari 2006 kl. 13:00"

Transkript

1 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Valnämnden Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 7 februari 2006 kl. 13:00 Ärenden 1 Justering 2 Ny vallag genomgång av förändringar 3 Vallokaler, röstningslokal och öppettider Allmänna valen Röstningslokaler vid förtidsröstning (tidigare poströstning) och öppettider Allmänna valen Röstningslokaler s.k. institutionsröstning t.ex. servicehus, fängelser, häkten, LVU- och LVM hem etc. och öppettider Allmänna valen Utseende av röstmottagare i vallokal och röstningslokal Allmänna valen Utseende av röstmottagare i röstningslokal och röstningslokal för s.k. instutionsröstning Allmänna valen Arvode till röstmottagare Allmänna valen Material från Posten 10 Lantbrevbärare 11 Hanteringen av förtidsröster 12 Kommunala bud 13 Information 14 Utbildning 15 Extra val 16 Budget 2006 Allmänna valen Delgivningar Sven Johansson Ordförande Agneta Andersson Sekreterare

2 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Valnämnden (24) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 7 februari 2006 kl Beslutande Sven Johansson, ordförande Sverker Eriksson Birgitta Bolin Tora Larsson Kerstin Bäckström Göran Jonsson, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Agneta Andersson, sekreterare Utses att justera Kerstin Bäckström Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, torsdag den 16 februari 2006 Paragrafer 1-16 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Agneta Andersson Sven Johansson Kerstin Bäckström ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ ÅNGE KOMMUN Valnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Agneta Andersson Utdragsbestyrkande

3 1 Dnr 06/4 Ny vallag genomgång av förändringar Ny vallag (SFS 2005:837) och ny valförordning (SFS 2005:874) från Den mest genomgripande förändringen är att kommunerna ska ta över ansvaret för planeringen och genomförande av all förtidsröstning. Det gäller såväl det som idag allmänt kallas poströstning som röstningen på institutioner samt de särskilda röstmottagningsställena som har kunnat inrättas på valdagen. Röstmottagningsställen är det samlade begreppet för alla lokaler där röstning äger rum. Vallokaler är knutna till ett valdistrikt. Det finns en vallokal per valdistrikt. Röstningslokaler är övriga ställen där man kan rösta före valdagen och på valdagen, i landet och utomlands. Notera informationen. 2 Dnr 06/11 Vallokaler, röstningslokal och öppettider - Allmänna valen Röstmottagningsställen är det samlade begreppet för alla lokaler där röstning äger rum. Vallokaler är knutna till ett valdistrikt. Det finns en vallokal per valdistrikt. Röstningslokaler är övriga ställen där man kan rösta före valdagen och på valdagen, i landet och utomlands. Valnämnden har att besluta om vallokaler, röstmottagningsställe i respektive valdistrikt samt öppettider. Tidigare har det varit möjligt att inrätta s.k. särskilda röstmottagningställen på valdagen. Valmyndigheten anser att denna typ av service till väljarna bör fortsätta och kunna öka även med den uppdelning av vallokaler och röstningslokaler som görs i nya vallagen.

4 Skillnaden mellan de tidigare särskilda röstmottagningställena och röstningslokalerna i den nya vallagen är att de röstningslokaler som pekas ut inför valen 2006 inte är knutna enbart till det aktuella valdistriktet och att de kan ha öppet även under andra tider än just på valdagen. I båda fallen är det dock fråga om förtidsröstning, i röstningslokaler har röstmottagarna inte tillgång till någon röstlängd. Lokalerna ska vara tillgängliga för fysiskt funktionshindrade. Öppettider Öppettider i vallokalerna skall som huvudregel vara öppna mellan klockan 08:00 och 20:00. Kommunerna får begränsa tiderna om väljarna ändå får goda möjligheter att rösta. Vallagen innehåller vissa minimikrav på öppethållande i vallokal. För val till riksdag, landsting- och kommunfullmäktige måste alla vallokaler vara öppna mellan klockan 09:00 och 13:00 samt mellan klockan 17:00 och 20:00. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen om kommunen tänker begränsa öppethållande i vallokal. 1 Följande vallokaler utses: Valdistrikt Ånge Ånge centrum Alby Hallsta Borgsjö-Erikslund Östavall-Byberget- Överturingen Ljungaverk Fränsta Torpshammar Munkbysjön-Naggen Vallokal Medborgarhuset, Centraltorget 20, Ånge Minervaskolan, Ånge Alby skola Wildland Fire, Hallsta Församlingshemmet, Borgsjöbyn, Erikslund Folkets Hus, Östavall Forum, Ljungaverk Ålsta Folkhögskola, Fränsta Torpshammars skola Munkbysjöns bygdegård, Torpshammar

5 2. Utse en röstningslokal i Överturingen med Överturingens skola som vallokal. Röstningslokalen är inte enbart knuten till valdistriktet Östavall- Byberget-Överturingen. 3. Öppettider klockan 08:00-20:00 för samtliga valdistrikts vallokaler Öppettider klockan 10:00-17:00 för röstningslokal i Överturingen Uppdra till valnämndens sekreterare att träffa avtal om hyrning av vallokaler. 3 Dnr 06/10 Röstningslokaler vid förtidsröstning (tidigare poströstning) och öppettider Allmänna valen 2006 Ändringarna i vallagen innebär att kommunen ska ansvara för all röstning i den egna kommunen. Valnämnden måste finna lämpliga lokaler för förtidsröstning, beräkna behovet av valmaterial för förtidsröstningen och rekrytera personal. För små kommuner med ett mindre antal förtidsröstande, där poströstning förekommit på bara ett eller två ställen, räcker det förmodligen med att inrätta röstmottagning i exempelvis kommunkontoret och kanske på ytterligare någon plats. Minst en röstningslokal per kommun ska också vara öppen för röstning på valdagen. Även lördagen före valdagen måste det vara möjligt att rösta under rimlig del av dagen. De tider under dagen som röstningslokalerna ska vara öppna måste bestämmas med hänsyn till det förväntade antalet förtidsröstande och till möjligheten att kunna förtidsrösta under och efter normal arbetstid. Möjligheten för heltidsarbetande att rösta gör det nödvändigt att åtminstone ha öppet vissa kvällar. Posten AB erbjuder sina tjänster till medverkan i förtidsröstningen. Det gäller för Företagscenter och Kassaservice i Ånge. Posten måste ha besked senast den 28 februari Valnämnden har att ta ställning om nämnden ska köpa tjänsten från Posten AB i Ånge eller om valnämnden ska sköta det i egen regi. Valnämnden har att besluta om röstningslokaler och öppettider i röstningslokalerna.

6 Lokalerna ska vara tillgängliga för fysiskt funktionshindrade. 1. Valnämnden sköter förtidsröstningen i egen regi och anlitar inte Postens tjänster för röstmottagning. 2. Röstningslokaler blir på kommunkontoret i Ånge och Samservice i Fränsta. 3. Öppettiderna blir följande: Datum Kommunkontoret Samservice kl kl kl kl kl kl kl kl lunchstängt kl kommunkontoret 4 Dnr 06/12 Röstningslokaler s.k. institutionsröstningen t.ex. servicehus, fängelser, häkten, LVU- och LVM hem etc. och öppettider - Allmänna valen 2006 Ansvaret för förtidsröstningen innefattar även s.k. instutionsröstningen. Valnämnden har att besluta om på vilka institutioner som röstning ska ske på och öppettider samt röstmottagningsdag. Lokalerna ska vara tillgängliga för fysiskt funktionshindrade. 1 Ansvara för att röstmottagning genomförs på t.ex. servicehus, fängelser, häkten, LVU- och LVM hem etc. (s.k. instutionsröstning) på följande röstningslokaler: Röstningslokaler Parkbackens omvårdnadscenter, Hemskogsvägen 14, Ånge Spångbrogården, Parkgatan 10, Ånge Hallstaborg, Hallsta, Ånge Fränsta sjukhem, Fränsta Torpsro, Fränsta

7 Haffragården, Kölsillre, Östavall Kriminalvårdsanstalten Viskan 2 Uppdra till sekreteraren att samråda med arbetsledningen på respektive röstningslokal om öppettider. 3 Fastställa datum för röstmottagning på respektive röstningslokal till söndag den 10 september Dnr 06/13 Utseende av röstmottagare i vallokal och röstningslokal - Allmänna valen I den nya vallagen används genomgående beteckningen röstmottagare på alla som tar emot röster. Beteckningen valförrättare tas bort. För varje valdistrikt skall det utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordföranden. Vid röstmottagningen skall minst tre av röstmottagarna var närvarande i vallokalen. En av dessa skall vara ordföranden eller ordförandens ersättare. (3 kap. 4 ). I varje röstningslokal ska finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Något bestämt minsta antal röstmottagare finns inte uttalat i vallagen. Lokalens belägenhet, eventuella andra aktiviteter i lokalen och omständigheterna i övrigt måste avgöra om en röstmottagare kan tjänstgöra ensam eller om fler personer behövs. Eftersom de flesta förtidsrösterna kommer in under sista veckan före valdagen kan det vara skäl att i vissa lokaler då sätta in fler röstmottagare. Valnämnden har att besluta om röstmottagare i vallokaler och röstningslokal i Överturingen. 1. Utse 6 röstmottagare i 7 valdistrikt som har över cirka 500 röstberättigade. De är Ånge, Ånge centrum, Borgsjö-Erikslund, Östavall- Byberget-Överturingen, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar. 2. Utse 5 röstmottagare i 3 valdistrikt som har under cirka 500 röstberättigade. De är Alby, Hallsta och Munkbysjön-Naggen. 3. Utse 2 reserver för röstmottagarna till varje valdistrikt. 4. Utse 3 röstmottagare till röstningslokal i Överturingen.

8 5. Röstmottagare ska föreslås av de politiska partierna. Uppdra till sekreteraren att skrivelse sänds ut till de politiska partierna med förfrågan om förslag till röstmottagare till valdistrikten. Svar senast den 6 mars 2006 till valkansliet. 6. Till valnämndens ordförande delegeras rätten att: Utse röstmottagare från reserverna till valdistrikten. Utse ordförande och ordförandens ersättare till valdistrikten från röstmottagarna eller från reserverna. Utse andra personer som anses lämpliga till röstmottagare till valdistrikten, om ersättare saknas från reserverna. Utse röstmottagare till röstningslokalen. Delegeringsbeslut ska anmälas till valnämndens nästkommande sammanträde. 6 Dnr 06/14 Utseende av röstmottagare i röstningslokal och röstningslokal för s.k. instutionsröstning - Allmänna valen 2006 I den nya vallagen används genomgående beteckningen röstmottagare på alla som tar emot röster. Beteckningen valförrättare tas bort. I varje röstningslokal ska finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Något bestämt minsta antal röstmottagare finns inte uttalat i vallagen. Lokalens belägenhet, eventuella andra aktiviteter i lokalen och omständigheterna i övrigt måste avgöra om en röstmottagare kan tjänstgöra ensam eller om fler personer behövs. Eftersom de flesta förtidsrösterna kommer in under sista veckan före valdagen kan det vara skäl att i vissa lokaler då sätta in fler röstmottagare. Valnämnden har att besluta om röstmottagare i röstningslokaler. För röstmottagning på häkten och kriminalvårdsanstalter kan institutionens egen personal förordnas och utbildas till röstmottagare. Beslutsförslag

9 1. Utse Inga Westerlund, Annika Odelberg, Anita Säterberg och Kristina Angermund som röstmottagare till röstningslokal Ånge kommunkontor. 2. Utse Anita Strandlund, Karin Engdahl och Ruth Lind som röstmottagare till röstningslokal Samservice Fränsta. 3. Utse 2 röstmottagare per röstningslokal till instutionsröstningen enligt följande: Parkbackens omvårdnadscenter, Spångbrogården, Hallstaborg, Fränsta sjukhem, Torpsro och Haffragården. 4. Röstmottagare ska föreslås av de politiska partierna till instutionsröstningen. Uppdra till sekreteraren att skrivelse sänds ut till de politiska partierna med förfrågan om förslag till röstmottagare till instutionsröstningen. Svar senast den 6 mars 2006 till valkansliet. 5. Förordna att Kriminalvårdsanstalten i Viskan själv utser röstmottagare från egen personal. 6. Till valnämndens ordförande delegeras rätten att: Utse röstmottagare till röstningslokalerna. Delegeringsbeslutet ska anmälas till valnämndens nästkommande sammanträde. Enligt beslutsförslaget samt utse Agneta Andersson som röstmottagare till röstningslokal Ånge kommunkontor. 7 Dnr 06/6 Arvode till röstmottagare - Allmänna valen 2006 Valnämnden har att besluta om arvode till röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler. Arvode till valförrättare vid 2004 års europaparlamentsval fastställdes för ordförande kr/valdag, ordförandens ersättare kr/valdag och valförrättare kr/valdag inklusive förberedelsearbete. Kilometerersättning och restidsersättning har också utgått. Arvode till röstmottagare i röstningslokaler för instutionsröstningen. De har tidigare fått enligt förrättningsarvode, kilometerersättning samt restidsersättning. Förtydligande behövs vad som ingår i förrättningsarvodet.

10 Höja arvodet med 300 kr för röstmottagarna. Arvodet blir för ordförande kr/valdag, ordförandens ersättare kr/valdag och röstmottagare kr/valdag inklusive förberedelsearbete och kilometerersättning. Arvode ska utgå till röstmottagare i röstningslokaler för instutionsröstningen. Följande ska ingå i arvodet som förberedelsearbete, röstmottagning, återställande och inlämning av valmaterial till valnämnden samt kilometerersättning. 8 Dnr 06/8 Material från Posten I de fall kommunen inte avser att anlita Posten AB:s lokaler och personal för röstmottagningen ska kommunen kontakta Posten AB och be att få överta de valskärmar, uppsamlingslådor och ställ som där finns i lager. Valmyndigheten har ersatt Posten AB för anskaffningen av detta valmaterial och kommunen kan därför få ta över det utan kostnad. Material som ingen kommun gör anspråk på kommer vid utgången av februari månad att skickas till destruktion. Kontakta Posten och hämta valmaterialet. 9 Dnr 06/15 Lantbrevbärare Lantbrevbärarna kommer som tidigare att ta emot budröster. Överenskommelsen med Posten AB om deras medverkan träffar Valmyndigheten. Posten AB kommer också att ha ansvaret för transporter av röster mellan valnämnderna. Ersättningen för detta avtalar Valmyndigheten om.

11 I den nya vallagen föreslås att Posten AB ska ställa hela sin lantbrevbärarorganisation till förfogande för medverkan i val (3 kap. 6 ). De röster som lantbrevbärarna tar emot ska lämnas in till något röstmottagningsställe som lantbrevbäraren passerar på sin slinga. Det bör vara en central röstningslokal i t.ex. kommunhuset eller liknande. Det kan i många fall vara lämpligt att de postcenter som lantbrevbäraren hör till köps in som röstmottagningsställe. Varje kommun måste kontakta Posten AB lokalt för att ta reda på vilka lantbrevbärarslingor som passerar i kommunen och göra upp om var rösterna ska lämnas in. Röster som tas emot från lantbrevbärare och som ska till annan kommun ska snabbt sorteras ut på röstmottagningsstället och sändas vidare. Valmyndigheten ansvarar att lantbrevbärarna har material. 1. Lantbrevbärarna lämnar budrösterna till röstmottagningsstället (röstningslokal) kommunkontoret i Ånge. 2. Posten Jens Östlund kontaktas. 10 Dnr 06/16 Hanteringen av förtidsröster Mottagningen av förtidsröster i den egna kommunen innebär att det tillkommer ett antal nya och/eller förändrade rutiner för valnämnden. De röster som tas emot i en lokal för förtidsröstning måste sorteras i två grupper, dels röster som tillhör den egna kommunen, dels förtidsröster som ska skickas vidare till andra kommuner. Varje kommun bestämmer hur och var sorteringen och distributionen av förtidsrösterna bäst kan ske. Ett alternativ är att sortera förtidsrösterna på plats i röstningslokalen och de röster som ska till annan kommun därifrån skickas direkt med post medan kommunens egna röster överlämnas till valnämnden. Ett annat alternativ är att samtliga förtidsröster fraktas till en central uppsamlingsplats som valnämnden ordnar och att all sortering och distribution sker där. Valnämnden måste också bestämma om förtidsrösterna ska förvaras på röstmottagningsstället (röstningslokalen) eller transporteras dagligen till valnämnden.

12 Det måste finnas möjlighet att förvara material och röster på ett säkert sätt både under själva röstmottagningen och när lokalen inte är öppen för röstning. Det ställer krav på valv eller kassaskåp vilket rimligen bör finnas i anslutning till kommunens centrala förvaltning. Finns inte sådana utrymmen i röstningslokalen måste rösterna dagligen fraktas till ett säkert förvaringsutrymme. Tjänster kan köpas av Posten AB för transport av förtidsröster. Behörighetshandlingar behövs för att chauffören från Posten AB ska få hämta och transportera förtidsröster. Posten måste ha besked före 28 januari Central uppsamlingsplats för förtidsröster blir Ånge kommunkontor. 2. Anlita Postens tjänster för transporter av förtidsröster från Samservice Fränsta till Ånge kommunkontor. Förhandla med Posten om leveranserna. 3. Upprätta behörighetshandlingar för Postens chaufförer. 11 Dnr 06/17 Kommunala bud Kommunen får möjlighet att särskilt förordna person(er) att vara bud. Det finns inga krav på att sådana bud ska ha viss relation till väljaren. Ett förordnat bud bör vara en person som upplevs trovärdig och neutral. Det kan röra sig om anställda eller tidigare anställda hos kommunen som på grund av sina personliga egenskaper bedöms lämpliga att anförtros ett sådant uppdrag. Det ligger i sakens natur att personer med politiska uppdrag eller andra liknande kopplingar inte skall förordnas som bud. Sådana särskilt förordnade bud skulle kunna ersätta röstmottagning på vissa instutioner, där antalet röster förväntas bli mycket litet. Delegera till ordföranden att om behov uppstår förordna kommunala bud. 12 Dnr 06/18 Information

13 Ändrat ansvar för förtidsröstningen kan innebära stora förändringar för väljarna och därför är extra insatser nödvändiga för att sprida information och kunskap om nyordningen. Det kommer troligtvis att vara möjligt att lägga in information om förtidsröstningsställen på röstkortets baksida. Valmyndigheten arbetar med en lösning där kommunerna för varje valdistrikt kan peka ut högst tre röstningslokaler som då tas med på röstkortet. Valmyndigheten planerar dessutom att ta fram och skicka ut foldrar med information om alla ställen för förtidsröstning per län. För att kunna trycka sådana är det viktigt att kommunerna så tidigt som möjligt kan lämna fullständiga uppgifter om de lokaler som kommer att användas vid förtidsröstningen. Valmyndigheten bedömer det nödvändigt att dessutom använda såväl annonsering i tidningar som i TV och radio för att uppmärksamma väljarna på nyheterna. Eftersom förhållandena kommer att vara olika i olika kommuner måste varje kommun dessutom ta ansvar för att sprida information om förtidsröstningen inom den egna kommunen på ett lämpligt sätt. Det måste redan under våren 2006 finnas en extra beredskap för att kunna svara på frågor om förtidsröstningen. Under våren 2006 kommer Valmyndigheten att presentera sin informationsplan. Kommunerna bör arbeta fram egna planer för informationsinsatser. Kommunernas lokala åtgärder är nödvändiga komplement till Valmyndighetens insatser. Valnämnden har att besluta om valnämndens informationsinsatser. 1. Utarbeta förslag till informationsinsatser och kostnaderna för annonserna. Redovisa till nästa möte. 2. Informera i Ljunganbladet, kommunens hemsida och tidningen Framtid Ånge. 13 Dnr 06/19 Utbildning

14 Det kommer behövas extra informations- och utbildningsinsatser för valadministrationen. Valmyndigheten avser att ta fram dels ett antal handledningar, dels utbildningsmaterial i OH- och Power Point-format för länsstyrelsernas och kommunernas egen utbildning av administrativ personal och röstmottagare. Länsstyrelsen utbildar kommunernas valnämnder. Valnämnden utbildar röstmottagare och andra som har uppgifter i valet. Valnämnden bör även utbilda kommunala bud och eventuellt nya lantbrevbärare. Valnämnden har att besluta om vilken ersättning röstmottagarna får vid utbildning. 1. Ordna utbildning vecka 35 (28 augusti 1 september) 2006 för röstmottagarna och valnämnden. 2. Förlägga utbildningen för röstmottagarna och valnämnden på samma dag. Valnämnden bör delta även på utbildningen för röstmottagarna. 14 Dnr 06/20 Extra val Regeringen får enligt regeringsformen (3 kap. 4 ) förordna om extra val till riksdagen. Valet ska hållas inom tre månader från förordnandet. Den tidsfristen är en maximitid. I själva verket måste ett extra val hållas inom så kort tid som möjligt eftersom landet inte under någon längre tid kan stå utan politisk ledning. Därför har t.ex. tiden för förtidsröstning inom landet vid extra val förkortas till 10 dagar mot normalt 18. Folkstyrelsekommittén presenterade i sitt betänkande Folkstyrelsens villkor (SOU 1987:6) en tidsplan enligt vilken extra val skulle kunna ordnas inom 35 dagar från det att beslutet om val fattats. Vallagskommittén föreslår ingen exakt tidsplan för genomförande av extra val utan menar i stället att tiden fram till valdagen bör avgöras utifrån de förhållanden som gäller när det bestäms att ett extra val ska hållas. Situationen kan vara sådan att det i vissa fall krävs att val genomförs på 35 dagar. Det här förutsätter att valmyndigheterna har en grundläggande beredskap för att extra val ska kunna genomföras inom den angivna tidsramen. Detta gäller

15 särskilt kommunerna, som ansvarar för att det finns vallokaler, röstningslokaler, röstmottagare och valmaterial. Valmyndigheten har under hösten 2004 genomfört ett visst utredningsarbete för att ta fram vilka åtgärder som måste vidtas för att i hela valorganisationen höja beredskapen för genomförande av extra val. Bl.a. konstateras att kommunerna måste se till att alltid hålla aktuella register över vallokaler och röstmottagare och att uppdatera samtliga register åtminstone en gång per år. Valmyndigheten planerar att det efter 2006 års val ska finnas möjlighet att ajourhålla uppgifterna i Portal. Det är också nödvändigt att kommunen har ett lager av valmaterial för ett extra val till riksdagen. Det omfattar partivalsedlar, kuvert, förteckningar, omslag m.m. Valmyndigheten kommer att fortsätta arbetet med detta och uppmanar kommunerna att se över lagerutrymmen m.m. samt inventera material som eventuellt finns hos kommunerna. Efter 2006 års val bör kommunerna bygga upp ett lager av material som behövs för genomförande av ett extra val till riksdagen. Notera informationen. 15 Dnr 06/21 Budget Allmänna valen 2006 Överföringen av hela det lokala ansvaret för genomförandet av val till kommunerna innebär att uppgifter som staten tidigare svarat för övertas av kommunerna. En del av det anslag för allmänna val som Valmyndigheten använt för att bekosta förtidsröstningen på posten och vid särskilda röstmottagningsställen inom landet kommer att föras över till kommunerna. Beloppet och hur det ska fördelas regleras i en särskild förordning om statsbidrag. Kostnaderna för lantbrevbärare och kostnaden för posttransport av förtidsröster mellan kommunerna kommer även fortsättningsvis att bekostas av Valmyndigheten. Kostnaden för folkomröstningen 2003 uppgick till kronor. Kostnaden för europaparlamentsvalet 2004 uppgick till kronor.

16 Kommunfullmäktiges beslut anvisa kronor. Budgeten för 2006 är underbudgeterad p.g.a. att planeringen inte är klar. Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val. För sin medverkan vid 2006 års val skall kommunerna erhålla statsbidrag med - dels kronor per kommun, - dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknad efter en fingerad valdag den 1 mars 2006, mutiplicerad med kronor, varvid brutet tal skall avrundas nedåt till helt krontal. Sammanfattning: Anslaget fördelas genom en fast del, ett grundbelopp på kronor per kommun, samt en rörlig del som baseras på antalet röstberättigade i 2002 års kommunalval. Antal röstberättigade kommer visserligen att ha ändrats något mellan 2002 och 2006 års val men endast i mindre omfattning. Som planeringsförutsättning utgör därför detta underlag sen god grund. Utifrån antalet röstberättigade vid 2002 års val blir ersättningen på kommunnivå kronor plus cirka 13,6 kronor multiplicerat med kommunens antal röstberättigade. Valmyndigheten skall fastställa statsbidraget samt betala ut bidraget till kommunerna senast den 28 april Valnämnden anser att arvodet till ordföranden bör höjas till ett halvt basbelopp. 2. Anhålla om justering av budgeten 2006 till kommunstyrelsens arbetsutskott. 16 Delgivningar Delges och lägges till handlingarna: Dnr 06/01 Kartor valdistrikt Valmyndigheten Dnr 05/1 Valdistriktsindelning

17 Dnr 05/2 Valprövningsnämndens beslut Valmyndigheten Dnr 05/4 Ny vallag Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2005:56 Dnr 04/19 Följdverkningar av lag om skydd mot olyckor Kommunstyrelsen

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden 2002-01-07 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, måndag den 7 januari 2002 kl. 09.00-10.10 Beslutande Ada Malmberg, ordförande Sten Boström

Läs mer

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor 1 (7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, torsdag den 8 oktober 2009, kl. 09.00-10.05 Birgitta Bolin, ordförande Sven Johansson Bengt Danielsson Birgitta Vistrand

Läs mer

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Birgitta Vistrand Elfvén

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Birgitta Vistrand Elfvén 1 (25) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 10 mars 2009 kl. 13.00-16.25 Birgitta Bolin, ordförande Sven Johansson Bengt Danielsson Birgitta

Läs mer

Föredragningslista Valnämnden

Föredragningslista Valnämnden Föredragningslista Valnämnden Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, måndag den 27 mars 2006 kl. 13:00 Ärenden 1 Justering 2 Information - allmänt Utgår 9 Lantbrevbärare

Läs mer

Valnämndernas. förberedelser. inför valen Valmyndigheten 723 Utgåva 2

Valnämndernas. förberedelser. inför valen Valmyndigheten 723 Utgåva 2 Valnämndernas förberedelser inför valen 2006 Valmyndigheten 723 Utgåva 2 Innehåll 1 Inledning 2 2 Valdistrikt och valkretsar 2 3 Särskilda röstmottagningsställen 3 4. Hanteringen av förtidsröster 4 5 Information

Läs mer

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl

Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl Tid Onsdagen den 22 februari 2006, kl. 18.00-19.00 Plats Tingshuset Ärenden 1-9 Ordförande Marita Andersson (c) Beslutande Marita Andersson (c) Olof Andersson (s) Sigge Bodén (s) Lennart Augustsson (c)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Valnämnden (14) Kent Palm. Bo S. Carlén, samordnare Nr Valnämnden 2010-05-18 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 18 maj 2010, klockan 18.00 18.45 Beslutande Kerstin Stefansson (c) Ulla Danielsson (m) Reine Dahlman (s) Kent Palm (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 15.00 Beslutande Lars-Erik Nilsson, (M), ordförande Lars-Åke Bergstrand, (S), vice ordförande Kjell Myrén, (M)

Läs mer

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m)

Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina Höij (m) 01-10 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 15.00-18.00 Beslutande Gösta Hansson (c), ordförande Elving Claessonl (s), vice ordförande Vivianne Gustafsson (s) Christina Johansson (fp) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida 2010-06-07 1(10) Plats och tid Kommunkontoret Åsele, kl 09 00 10 15 Beslutande Peter Danielsson (s) ordf Roger Jakobsson (s) Lars-Erik Enerstedt (c) vice ordf Birgitta Jonsson (s)

Läs mer

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val

18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet. 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Ärendelista 18 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års val till Europaparlamentet 19 Utbildning av röstmottagare vid 2014 års allmänna val 20 Säkerhet i röstningslokalen

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40

PROTOKOLL 1(21) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:40 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Anne Fager-Lind, assistent 1(18) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 9.00-9.45 Beslutande Pär Carlsson (S) ordförande Björn Olsson (C) v ordf Björn-Åke Bergman (FP) Christer Danielsson (M) ersättare

Läs mer

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS

Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen. Ann-Kristin Sundelin, sekreterare Ann-Kristin Sundelin ANSLAG/BEVIS 1 (24) Valnämnden 2014-03-31 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå måndagen den 31 mars 2014 kl 13.00-13.45 Beslutande Henry Barsk, ordförande Sture Larsson Eva Juntti Berggren Virpi Lampinen

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset, tisdag 12 november 2012, kl. 18.00 19.45 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Kerstin Bertilsson (M), vice ordförande Viola Olofsson (S) Stellan

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren.

Valnämnden Madelaine Vilgren. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Jonny Ståhl. Justerande/Madelaine Vilgren. 2014-03-17 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 17 mars 2014 kl 16:00-17:00. Beslutande Jonny Ståhl (C), ordförande May Mjärdner (MP) Robert Wahlström (KD), ersättare

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Owe Lundin (FP) Peter Bouvin (S) Linda Lundin (M) Rune Peterson (C) Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10:55 Beslutande Lilian Palm (S), ordförande Stig Lindqvist (S) Laila Borger (S) Lars Levahn (S) Henrik Hästbacka (M) Kristina

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Valnämnden (20) Nr 1 Valnämnden 2014-03-19 1(20) Tid och plats Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 17.00 18.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Karin Johansson

Läs mer

Valnämnden (7)

Valnämnden (7) Valnämnden 2014-08-18 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 17:30 18:30 Beslutande Sonja Andersson (C) ordförande Bert Johansson (S) vice ordförande Odd Torsson (KD) Gunilla Magnusson (KV) Rose-Marie

Läs mer

Valnämnden. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 6 maj 2002 kl Plats och tid för sammanträdet

Valnämnden. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 6 maj 2002 kl Plats och tid för sammanträdet Valnämnden Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 6 maj 2002 kl. 09.00 Ärenden 1 Justering 2 Röstning på vårdinrättningar 3 Val av valförrättare till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (131 (13) VALNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ersättare Ola Ingevaldson

Läs mer

Veronica Eisfeld (M), ordförande Ingemar T Larsson (M) Tommy Bernevång- Forsberg (KD) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Veronica Eisfeld (M), ordförande Ingemar T Larsson (M) Tommy Bernevång- Forsberg (KD) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-07 1(8) Plats och tid Björkmanska rummet, Rådhuset, Jönköping kl 09:00-10:05 Beslutande Veronica Eisfeld (M), ordförande Ingemar T Larsson (M)

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Protokoll Valnämnden

Protokoll Valnämnden Tid Plats 10:00-10:50 Lillängen Beslutande ledamöter Arild Wanche (KD) (ordförande) Soveig Widstrand (S) Eva Hermansson (S) (vice ordförande) Lennart Eriksson (C) Arne Augustsson (C) ersätter Reidun Hannerz-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (16) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (16) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (16) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010, kl 10.00 11.00 ande Övriga deltagande Laila Furskog (s), ordförande Henry Strömberg (s) Ingela

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Bengt-Göran Grönvall (C), tjg ersättare

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 45-51, 53-54 Sonja Sareyko (C) 52 Ej tjänstgörande Lars Haraldsson

Läs mer

Protokoll 1 (23) Se nästa sida. Annika Nilsson, kommunsekreterare Bengt Hagberg, kommunjurist. Annika Nilsson. Hans Inge Persson (C) Sten Hamberg (-)

Protokoll 1 (23) Se nästa sida. Annika Nilsson, kommunsekreterare Bengt Hagberg, kommunjurist. Annika Nilsson. Hans Inge Persson (C) Sten Hamberg (-) Protokoll 1 (23) Plats och tid Selma, kommunhuset i Skurup, 2014-03-25, kl. 15.00 16.08 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, kommunsekreterare Bengt Hagberg, kommunjurist Justerade

Läs mer

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.

2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19. 2011-11-10 2014-08-06 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014, kl. 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 18 mars Sid nr. 28 Information från valkansliet 4

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden 18 mars Sid nr. 28 Information från valkansliet 4 Valnämnden 18 mars 2009 Ärendelista Sid nr 28 Information från valkansliet 4 29 Vallokaler i 2009-års val till Europaparlamentet 5 30 31 Särskild röstmottagning på valdagen i valdistriktet Liden-Holm 6

Läs mer

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00

PROTOKOLL 1(16) Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 PROTOKOLL 1(16) Plats och tid Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00-15:00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Kajsa Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Monica Nordvall-Hedström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 85 (93) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden sammanträdesrum 3 10:00 12:25 Beslutande Laila Furskog (S), ordförande Jan-Erik Apelqvist (S) Ove Haarala (V) Margareta Henricsson

Läs mer

Valnämnden Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström (FP)

Valnämnden Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström (FP) Valnämnden 2010-02-04 1 Plats och tid Kommunhuset, torsdag 4 februari 2010, kl. 18.00-18.45 Beslutande Viola Olofsson (S), vice ordförande Rune Olsson (C), ordförande Kerstin Bertilsson (M) Fredrik Lindström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Ulla Danielsson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Ulla Danielsson Nr 1 Valnämnden 2009-04-20 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 20 april 2009, klockan 18.00 18.45 Beslutande Kerstin Stefansson (C) Reine Dahlman (S) Ulla Danielsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-17 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 15.00-15.45, Smältaren, Nämndhuset Per-Eric Bolinder (S), ordförande Gunnel Carlsson (FP) Jeannette Rasko (S) Bertil Persson (C) Tjänstgörande

Läs mer

Valnämnden (5)

Valnämnden (5) Valnämnden 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 maj 2013 kl. 14.00 16.30 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Hans Cedergren (KD) Ingrid Årdh-Strid

Läs mer

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S)

Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.10 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Agneta Nilsdotter (MP) Gunnar Nilsson (M) Maria Lagerman (S), ersättare för Jerry Elvin (S) Övriga

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Plats och tid: hus, Trosa kl. 08.00-08.40 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson (KD) Birgitta Danielsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Valnämnden (15) Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Valnämnden (15) Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan , i Skållerudsrummet Nr 4 Valnämnden 2014-08-20 1(15) Tid och plats Onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 18.00 19.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) Reine Dahlman, v ordf. (S) Monica Björndahl

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. 14-19 Greger Tidlund (S) vice ordf. 14-20 Birgitta Danielsson (S) 11-13 Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande Birgitta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vallagen (2005:837); SFS 2014:301 Utkom från trycket den 27 maj 2014 utfärdad den 15 maj 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837)

Läs mer

2014-08-27. Underskrifter Sekreterare 36-44 Lars Nilsson. Laila Furskog. Margareta Henricsson

2014-08-27. Underskrifter Sekreterare 36-44 Lars Nilsson. Laila Furskog. Margareta Henricsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 71 (84) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden rum 3, 10.00 12.20 Beslutande Laila Furskog (S), ordförande Jan-Erik Apelqvist (S) Ove Haarala (S) Margareta Henricsson (Ns) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden 2010-03-01 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 1 mars 2010, kl.18:00-18:30. ande Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Onsdagen den 4 December 2013, kl 17.00 Plats: Gröna rummet, Teliahuset Information och överläggningar A/ Övergripande planering inför val 2014 B/

Läs mer

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl 18.00-18.45 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Hans Dahm, (S) v ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter

Läs mer

Kallelse till sammanträde med valnämnden

Kallelse till sammanträde med valnämnden Kallelse till sammanträde med valnämnden 2014-02-25 Tid: Måndagen den 3 mars, kl. 16.00 Plats: Sammanträdesrummet i Trosa kommunhus Ärenden 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Valnämnden 2009-05-06 1 (11)

Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Valnämnden 2009-05-06 1 (11) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 6 maj 2009, kl. 17.00-18.30 (ajournering 17.35-17.50) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Björn Andersson (m) ordförande

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Stefan Österhof (S) Agnetha Wildros (S) Catharina Christensson (S) 1(11) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Stefan Österhof (S) Agnetha Wildros (S) Catharina Christensson (S) 1(11) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) 2013-06-10 Valnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-14.30 ande Kjell G G Johansson (M) Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

Lars-Åke Svensson, stk, sekreterare Ulla Freijd, stk Maria Borgström, stk. Lars-Åke Svensson. Veronica Eisfeld. Dag Thulin

Lars-Åke Svensson, stk, sekreterare Ulla Freijd, stk Maria Borgström, stk. Lars-Åke Svensson. Veronica Eisfeld. Dag Thulin JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-01 1(8) Plats och tid Tvetasalen, Rådhuset, Jönköping, kl 14:00-15:40 Beslutande Veronica Eisfeld (M), ordförande Tommy Bernevång-Forsberg (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden Marcus Andersson, sekreterare Anders Eriksson, kommunjurist

Sammanträdesprotokoll Valnämnden Marcus Andersson, sekreterare Anders Eriksson, kommunjurist Valnämnden 2014-02-28 1-20 Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 10.10 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Ulf Prahl, (C) Inger Karlsson, (S) Lennart Andrén, (M) Karl-Johan

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0020.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Anette Hallberg (S) Anders Nilsson (SD), tjg ers för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden Lena Fornstedt Birgitta Luoto Hans Hedström Björn Wintler Ina Holmström BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden Lena Fornstedt Birgitta Luoto Hans Hedström Björn Wintler Ina Holmström BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Valnämnden 2014-08-14 Plats och tid Kommunhuset rum 292 kl 16.00-17.00 Beslutande Ann Svensson (S) Birgitta Gustafsson (M) Lena Fornstedt (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M) 26-35 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 16.00 17.30 Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.00-19.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Margareta Stenström (M), tjg ers för Leif Hägg (M) Anette Hallberg

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 8-10 2 8 Informationsplan...5 9 Förtidsröstning 2014, ändring av öppettider valdagen den 25 maj...7 10 Nästa sammanträde...9 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 17.00-18.00 Paragrafer

Läs mer

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2013-12-06 1-37. Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 9.20

Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2013-12-06 1-37. Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 9.20 Valnämnden 2013-12-06 1-37 Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 8.30 9.20 ande Ersättare ej tjänstgörande Ulf Prahl, (C) Inger Karlsson, (S) Lennart Andrén, (M) Karl-Johan Wiktorp, (FP) Paul

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:00 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Lilian Palm (S) Stig Lindqvist (S) Lars Levahn (S) Per-Axel Siljebäck (M)

Läs mer

Valnämnden 2004-04-27

Valnämnden 2004-04-27 Ärendelista Valnämnden 2004-04-27 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 27 april 2004 kl. 10:00 Ärenden 1 Justering 2 Utseende av valförrättare Europaparlamentsval

Läs mer

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP)

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 07.00-07.30, 21.00-21.30, 23.50 24.00 Beslutande Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter

Läs mer

2014-02-27. Nils Svensson (ppo, ersättare) Göran Kjörk Servicekontoret, Stadshuset. Mona Gustavsson. Göran Kjörk ANSLAG/BEVIS. Valnämnden 2014-02-27

2014-02-27. Nils Svensson (ppo, ersättare) Göran Kjörk Servicekontoret, Stadshuset. Mona Gustavsson. Göran Kjörk ANSLAG/BEVIS. Valnämnden 2014-02-27 VALNÄMNDEN 2014-02-27 Sida 1 (6) Plats och tid Kyhlbergsrummet Stadshuset 2014-02-27 15:00-17:00 Beslutande Mona Gustavsson (ppo) ordförande Lena Boman (ppo) vice ordförande Göran Kjörk (S) Kristina Andersson

Läs mer

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens expedition, kommunalhuset, Jakobsberg.

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens expedition, kommunalhuset, Jakobsberg. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 2009-03-31 Nämnd e. dyl. Valnämnden Plats och tid Kallhällsrummet, kommunalhuset, Jakobsberg, kl 18.30-19.10 Beslutande Lars Friberg (M), Åsa Härdin Övelius (S), Lars-Göran

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-02-15 1 Plats och tid Bildhuggaren klockan 18:00-19:00 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Anna Ohlsson (KD), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-15 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 18:00 20:10 Beslutande Håkan Högström (S), ordförande Gunilla Delwall (M), vice ordförande Désirée Mattsson (S) Thomas Eriksson (S) Barbro

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 13:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Lilian Palm (S) Stig Lindqvist (S) Lars Levahn (S) Per-Axel Siljebäck (M)

Läs mer

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Valnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, kl. 19.0019.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Winér (S), ordförande Leif Hägg (M) Gert Jönsson (S), tjg ers för Anette Hallberg (S) Lena

Läs mer

Näringslivscenter kl

Näringslivscenter kl OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Näringslivscenter kl. 17.00-18.00 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (oberoende fd. GPKS) Margot Malmqvist (S) Eric Juhlin (C) Sven-Inge Bergh (S) Kerstin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Valnämnd Sammanträdesdatum 2014-02-05 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00-19.00 Gun-Britt Penderos (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Britt Sonesson

Läs mer

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. 1 Omröstningsmottagare. 2 Utbildning av personal och omröstningsmottagare. 3 Teckningsrätt

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. 1 Omröstningsmottagare. 2 Utbildning av personal och omröstningsmottagare. 3 Teckningsrätt 2017-10-05 1 (12) KALLELSE Nämnd Valnämnden och tid 2017-10-10 Klockan 15:00 Plats SR Ormön, kommunkontoret Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA 1 Omröstningsmottagare 2 Utbildning av personal och omröstningsmottagare

Läs mer

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl 2011-11-10 2014-03-13 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Näringslivscenter kl. 17.30-19.00 Beslutande Sonja Svenle Pettersson (GPKS) Margot Malmqvist (S) Eric Juhlin (C) Sven-Inge Bergh (S) Christine Ivarsson (M) ersätter Kerstin Lagerblad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

Valnämnden (16)

Valnämnden (16) Valnämnden 2014-02-05 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 5 februari 2014 kl. 13.00 15.35 Beslutande Kenneth Emilsson (M), tjänstgörande ersättare 1 8 kl. 13.00 14.05 Anders Krook (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2013-06-10 Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl.13.00-15.30 Jan Ohlson (s) John-Gunnar Wallin (s) Sigurd Näsström (s) Sture Danielsson (s)

Läs mer

Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP)

Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP) 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Gudrun Mo (C), ordförande Karl-Georg Ekwall (M) May-Britt Landin (FP) Rose-Marie Sjöman (S) Peter Barvestad (ÖP) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Valnämnden (14)

Sammanträdesdatum Valnämnden (14) Valnämnden 2010-03-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Bjälbo, Stadshuset, Mjölby, kl 8.30-9.35 Beslutande Jan-Erik Jeppsson Sten-Åke Andersson Svenne Ottemark Curt Karlsson Ingemar Nycander, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1-13 Plats och tid Förvaltningsbiblioteket 10.00-11.10 ande Svante Nilsson (S) Per-Olof Näsström (S) Ewa Thun (C) Lennart Johansson (V) Övriga deltagare Margareta Fällström, Anita Bergström, kanslichef

Läs mer

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019

Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Tjänsteskrivelse 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Valnämnden Bemanningsstrategi inför de allmänna valen år 2018 och val till Europaparlamentet år 2019 Förslag till beslut 1. Valnämnden

Läs mer

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl

Jerry Elvin (ersättare Gunnar Nilsson) Valnämnden Kanslienheten. Plats och tid Näset, kommunhuset, kl Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 10-11.05 ande Tjänstgörande ersättare Carina Östrand (S), ordförande Jerry Elvin (S), vice ordförande Gunnar Nilsson (M) Bernt Larsson (C) Maria Lagerman (S), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2014-08-15 Valnämnden Plats och tid Sammanträdesrum E3, bottenvåningen Stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Lennart Bergman (S) Kjell Norén (S) Gun Sundberg

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Plats C-salen, kommunhuset, Västra esplanaden 18, Växjö. Bert Sundström (S) Hannington Lubwama (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

Plats C-salen, kommunhuset, Västra esplanaden 18, Växjö. Bert Sundström (S) Hannington Lubwama (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats C-salen, kommunhuset, Västra esplanaden 18, Växjö Tid Kl. 15:00-16:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Hannington Lubwama (M) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. 2010-06-08 1 (13) Plats och tid ande Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll VALNÄMNDEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:00 Beslutande Laila Borger (S), ordförande Stig Lindqvist (S) Per-Axel Siljebäck (M) Monika Pettersson (C) Mikael Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan 17.10-18.20 ande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Kjell-Åke Andersson (M), vice ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Organ: Valnämnden 21-29 Plats och tid: hus, Trosa kl. 15.30-16.00 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Danielsson (S) Sonja Sareyko (C)

Läs mer

Valnämnden (12)

Valnämnden (12) Valnämnden 2014-12-16 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 16 december 2014 kl. 13.15 14.55 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Hans Cedergren (KD) Ingrid Årdh-Strid

Läs mer

Beslutande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för Ulf Hjalmarsson (M) Leif Gladh (S) Stina Lundgren (M)

Beslutande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för Ulf Hjalmarsson (M) Leif Gladh (S) Stina Lundgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[6] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 4,, Mälaren, kl. 18:00 19:45 ande Lars Nyberg (S), ordförande Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för (M) (S) Barbro Hillblom (S) Saga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-20:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Eva Hansson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson (C) Vakant (S)

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 20-25 2 20 Hantering av förtidsröster, avtal med Posten...5 21 Lokaler för förtidsröstning allmänna valet 2014...6 22 Tider för förtidsröstning, allmänna valet 2014...8 23 Nästa sammanträde...9

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset, bottenplan Inlandsrummet klockan 18:00-19:10 ande Bengt Astin (M) Ordförande Carina Emanuelsson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Kommunkontoret Torsby

Kommunkontoret Torsby VALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 21 april 2010 kl. 18.00-19.45 Kommunkontoret Torsby Beslutande Rune Mattsson (S) ordförande Marianne Ohlsson (S) Anne-Marie Sjöberg (S) Tommy Persson (M) Kristina Berglund

Läs mer