Stor förändring i mediernas rapportering om hyresregleringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor förändring i mediernas rapportering om hyresregleringen"

Transkript

1 Stor förändring i mediernas rapportering om hyresregleringen Mars 2015 Daniel Löfstedt

2 Innehåll 1. Inledning och bakgrund sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och slutsats sid 4 4 Mediebilden och bostadsbristens konsekvenser sid Hyresregleringen som förklaring till bostadsbristen sid 7 6 Analys sid 10

3 1. Inledning och bakgrund Bristen på bostäder i Stockholm är ett problem som medierna ofta belyser. Det har bland annat två tidigare TMI- rapporter Så beskriver medierna bostadsbristen (2012) och Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen (2013) visat. TMI har i dessa två rapporter gått igenom vad fyra nyhetsledande medier (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Television och Sveriges Radio) rapporterade om bostadsbristen under sammanlagt nästan två års tid. Denna rapport är en uppföljning, TMI har undersökt samma medier och använt samma sökbegrepp. Resultatet av genomgången i rapporten från december 2012 visade att medierna beskrev problembilden tydligt och allsidigt, det vill säga att på individnivå kommer människor i kläm och på samhällsnivå hindras tillväxten. Men när lösningen på bostadsbristen skulle beskrivas var mediernas rapportering inte lika komplett. TMI:s genomgång visade till exempel att medierna var väldigt angelägna om att berätta om bristen på nybyggnation, men man skrev inte mycket om rörligheten inom det befintliga bostadsbeståndet. TMI gick igenom ett 80- tal inslag och artiklar och av dessa var det endast ett inslag som behandlade bruksvärdessystemet, mer känt som hyresregleringen. En viktig slutsats i rapporten är att flera medier aldrig tar upp bruksvärdessystemet, det vill säga prisregleringen av hyrorna, som en faktor när bostadsbristen behandlas. ( ) Detta är mediebilden, trots att systemet med prisregleringen har framhållits som en viktig faktor för bostadsmarknadens låsningar från flera håll, bland annat OECD, svenska forskare och Stockholms Handelskammare. TMI:s efterföljande rapport visar att mediernas rapportering om bostadsbristen har förändrats en del. Problembeskrivningen är snarlik som i den tidigare rapporten men lösningsbeskrivningen ser annorlunda ut. Fokus på nybyggnation har släppts och man kan se ett begynnande intresse för hyresregleringens effekter för bostadsbristen, så här skriver TMI i slutsatsen: Rapporteringen ser dock delvis annorlunda ut den här perioden jämfört med tidigare. Den främsta skillnaden är att medierna den här perioden oftare beskriver bostadsbristen utifrån ett marknadsperspektiv; såväl hyresregleringen som andra marknadsrelaterade aspekter tar viss plats i rapporteringen. Frågan är om mediernas marknadsintresse var tillfälligt eller om det har fortsatt? Den här rapporten är en uppföljning av de två tidigare.

4 2. Metod TMI har i den här rapporten undersökt samma medier som i de tidigare rapporterna (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, SR P4 Stockholm/Ekot och SVT ABC/riksnyheterna) och hur de har rapporterat under perioden till För urvalet i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har söktjänsten Mediearkivet och sökordet bostadsbrist använts. För Sveriges Radio och Sveriges Television har samma sökord använts på medieföretagens respektive webbplats. Eftersom ett viktigt syfte med rapporten är att se hur rapporteringen om hyresregleringen (bruksvärdessystemet) möjligen har förändrats har även sökord som bruksvärdessystem, hyresreglering och marknadshyror använts. Undersökningen omfattar endast nyheter. Ledare och debattinslag är till exempel exkluderade. Omfånget är totalt ungefär 175 artiklar och inslag. 3. Sammanfattning och slutsats Bostadsbristen är även den här perioden en viktig fråga för medierna. Det rapporteras precis som tidigare om frågan kontinuerligt och ur olika perspektiv och den tar den här gången också plats i valrörelsen. Det kan vara en av förklaringarna till att antalet publiceringar ökar under den här perioden jämfört med de två tidigare. Jämfört med den senaste mediegenomgången kan man nu se ett betydligt större intresse för marknadsaspekter av bostadsbristen. Drygt en fjärdedel av det totala antalet artiklar antingen nämner regleringen av hyrorna eller har den som en huvudvinkel i artiklar som behandlar bostadsbristen. Tabell: Jämförelse hyresregleringens förekomst i medierna Period Totalt antal artiklar och inslag Period: Ca 80 1 Period: Ca Period: Ca Antal där hyresregleringen/ marknadshyror förekommer

5 4. Mediebilden: Bostadsbristens konsekvenser och lösningar Bostadsbristen beskrivs som ett samhällsproblem av samtliga undersökta medier. Hur långtgående den är och vilka dess negativa konsekvenser är får en framträdande plats i mediernas sätt att skildra frågan. Hämmad tillväxt är ett sådant problem. Till exempel sätter SVT fingret på problemet i inslaget Bostadsbrist hämmar tillväxt i storstäderna och skriver: Bostadsbristen är inte bara ett problem för de bostadslösa utan också för arbetsgivarna som får svårare att locka arbetskraft när det inte finns bostäder. På sikt kan det också leda till att tillväxten stannar av. (SVT ) Mer specifika artiklar om just kompetensfrågan finns det fler exempel på, där medierna konkret beskriver hur bostadsbristen påverkar rekryteringar negativt, till exempel i DN- artikeln Bostadsbristen ger rekryterare problem ( DN ) och här i Svenska Dagbladets artikel Som en hög mur runt Stockholm : - Folk som skulle vilja flytta hit kan inte göra det, inte bara från andra länder utan även från andra delar av Sverige. (SvD ) Bostadsbristen kopplas inte sällan ihop med oron för bostadsbubbla på fastighetsmarknaden, att bristen driver upp priserna. I Svenska Dagbladet, till exempel, under rubriken Nya rekordpriser - men det är ingen bostadsbubbla ( ). Bostadsbristen beskrivs också som ett problem för den enskilde. I flera olika artiklar och inslag beskrivs hur bostadsbristen ger problem för individen studenter, flyktingar eller andra. Under rubriken Tuffare än någonsin för unga att få bostad rapporterar Sveriges Radio: I dag bor 23 procent av alla mellan 20 och 27 år hos föräldrar eller släktingar trots att de vill flytta hemifrån. En av dem är Johan Ruthberg som bor kvar i pojkrummet i källaren i Råneå, trots att han pluggar i Luleå, tre mil bort. (SR ) Lösningar av flera olika slag belyses på liknande sätt som i tidigare rapporter. Här finns de som bor i kollektiv Kollektivt boende ljuv musik för studenter (SvD ), de som förlitar sig till släktingar Mamma löser bostadsbristen (SvD ) och olika bygglösningar i Bostadsbristen ska lösas med trähus (SVT ) och Staplade lådor för studenterna (DN ). I den första rapporten om bostadsbristen pekade TMI på att medierna gärna ställde politiker till svars för det uteblivna byggandet snarare än att belysa faktorerna, det förändrades i den andra rapporten och ser likadant ut under den här perioden. Det mediala intresset är riktat mot att konkret förklara vad som gör att byggandet uteblir. Till exempel Sveriges Radio som i artikeln Ska bli lättare att bygga i bullriga miljöer (SR ) beskriver hur dåvarande regeringen föreslår ändrade byggregler för att förenkla och snabba på processerna för byggande. Dagens Nyheter skriver om detta i flera artiklar, Kommuner vill bygga - men stöter på hinder och Krav på p- platser hindrar bygget av smålägenheter: Alla kommunpolitiker talar om behovet att bygga ettor och tvåor. Samtidigt är kommunernas regler för hur många bilplatser varje lägenhet måste ha ett stort hinder

6 för att bygga små bostäder. De så kallade parkeringstalen bör sänkas eller strykas. (DN ) En av de politiska lösningar som beskrivs något oftare än andra är de så kallade Attefallshusen och hur de kan vara en pusselbit i att lösa bostadsbrist. Svenska Dagbladet skriver under rubriken Många vill bygga ett Attefallshus: - Det här inte en lösningen på bostadsbristen men vi ser att det här skulle kunna vara en viktig del av lösningen på bostadsbristen, inte minst som ett övergångsboende för en student, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk expert på Villaägarna. (SvD ) Bostadsbristen nämns också som en komponent i artiklar som har andra vinklar än just bostadsbristen. Den kan då användas som en ingrediens för att beskriva Sveriges politiska utmaningar, till exempel i intervjuer med politiker under valrörelsen. Värt att notera kan vara att i den unisona rapporteringen om bostradsbristens problem och lösningar förekommer också en artikel med den motsatta bilden. Det är i Dagens Nyheter som man under rubriken Bristen kan vara överdriven ( ) som man återger en rapport om att bostadsbristen inte är så svår som den beskrivs som.

7 5. Mediebilden: Hyresregleringen som förklaring till bostadsbristen Att hyresregleringen påverkar bostadsbristen negativt rapporteras det om i samtliga medier den undersökta perioden. Under perioden presenterar Boverket rapporten Bostadsbristen och hyressättningssystemet där en av huvudslutsatserna är att hyresregleringen orsakar bostadsbrist. Rapporten får stort genomslag i medierna och samtliga fyra medier beskriver innehållet i rapporten. Hyresreglering ligger bakom bostadsbristen är Dagens Nyheters rubrik och tidningen skriver: Sveriges Radio rapporterar: SVT likaså: Skulden för bostadsbristen måste läggas på bruksvärdessystemet som reglerar hyrorna. Med alltför låga hyror byggs det för lite, samtidigt som befintliga bostäder inte används effektivt. Det hävdar Boverket som anser att det därför saknas lägenheter, varav flest i Stockholm. (DN ) Just det här är det är vad Boverkets nya rapport går ut på - när hyrorna inte sätts på efter marknadspris kommer människor inte att välja bostad efter behov utan bo kvar där de bor bara om hyran är låg trots att det kanske är dags att flytta för att livet förändrats. Bruksvärdessystemet gynnar de som redan har en lägenhet och missgynnar dem som inte har. (SR ) Myndigheten släppte på onsdagen en rapport där de pekar ut bruksvärdessystemet - att bostadshyror fastställs i förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgäster - som en förklaring till bostadsbristen i Stockholm och övriga landet. (SR ) Svenska Dagbladet skriver under rubriken Rapport om hyror sätter känslor i svall ( ) där fokus förvisso är på konflikten kring frågan, men resultatet av rapporten beskrivs ändå. Fastighetsägarna och handelskamrarna i Sveriges tre storstadsregioner ligger bakom Bokriskommittén som har som mål att presentera förslag som ska göra att bostadsmarknaden ska fungera bättre. Kommittén kommer bland annat fram till att om hyresregleringen tas bort kommer det att få positiva effekter för bostadsbristen. Dagens Nyheter skriver: Hyresregleringen bör radikalt skalas ned för att stegvis anpassas mot marknadshyror. Kommunerna måste dessutom släppa planmonopolet och staten ge upp sina byggregleringar. Det fastslår bokriskommittén, som presenterar sina första slutsatser i morgon. (DN ) Under rubriken Så vill Bokriskommittén lösa bostadsbristen ( ) beskriver Sveriges Radio kommitténs förslag och i Svenska Dagbladet blir rubriken: Marknadshyra ska ge fler bostäder ( ). Även SVT rapporterar och har dåvarande finansministern Anders Borg (M) som kommenterar varför regeringen inte vill ta bort hyresregleringen, han säger: Vi tror ju inte att huvudvägen framåt i det svenska systemet är att avreglera hyresmarknaden, därför att Sverige har väldigt omfattande byggreglering, och det gör

8 att om man bara skulle dra bort hyresregleringen, så skulle det leda till väldigt kraftiga hyreshöjningar, så det är inte en bra lösning, säger han till TT. (SVT ) Nybyggarkommissionen finansieras av NCC, Nordea och Tyréns och har som syfte att sätta bostadsbristen på agendan. Det lyckas den med. När kommissionen släpper sin rapport får den genomslag i medierna och förslaget med mer av marknadshyror beskrivs till exempel i SVT: När det kommer till bostäder vill Nybyggarkommissionen införa den så kallade Stockholmsmodellen i huvudstaden. Då ska läget på bostäderna få ett större genomslag på hyrorna. (SVT ) Men medierapporteringen är inte bara styrd av när externa aktörer släpper rapporter och slutsatser. Belysandet av hyresregleringen förekommer i fler sammanhang och på olika sätt. I Svenska Dagbladet kommer till exempel problemen med hyresregleringen fram i artiklar som handlar om bolånemarknaden, Finansinspektionens synpunkter på den svenska bostadspolitiken och EU:s bedömning av det svenska ränteavdraget. Dagens Nyheters Johan Schück tillhör det fåtal journalister som tidigare har belyst hyresregleringens effekter för bostadsbristen. Han skriver också under den här perioden flera artiklar i frågan. Även hans kollega, Ewa Stenberg politisk kommentator, fångar upp och beskriver problemet i två olika kommentarer, den ena handlar om Moderaterna och deras jobbpolitik. Bostadspriserna har frodats i en politisk kuvös. Fastighetsskatten och inkomstskatten har sänkts, ränteavdragen för bolån behållits samtidigt som hyresregleringen har behållits och nybyggandet inte stimulerats. (DN ) Urban Bäckström nämner hyresregleringens negativa effekter i en intervju i Dagens Nyheter och Stefan Ränk, vd för Einar Mattsson AB, säger i samma tidning: det är oerhört angeläget att ta bort hyresregleringen så att hyrorna avspeglar vad människor är beredda att betala för en bostad av en viss storlek och en viss standard i ett visst läge. (DN ) Sökes: Enklare byggregler är en artikel som utgår från att beskriva byggreglernas begränsande effekt på bostadsbyggandet och även i detta sammanhang kommer hyresregleringen in som en faktor, Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare säger: - Hyresregleringen för hyresrättslägenheter är en annan inlåsningseffekt som försämrar marknadens funktionssätt. (SvD ). Trots det politiska motståndet mot att ta bort hyresregleringen, så öppnar politiken för att ta ett steg mot friare hyressättning. Dåvarande bostadsministern Stefan Attefall (KD) säger i SVT- artikeln Regeringen överväger fria hyror i nybyggen ( ): - Vi överväger, vi har inte bestämt oss ännu, att diskutera alternativa sätt att sätta hyror som är frikopplade från bruksvärdessystemet, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD).

9 Valrörelsen medför också klassiska medieenkäter med de olika partierna och i flera fall ställs frågan hur de ser på marknadshyror, som i Dagens Nyheters Bostadsbrist ställer höger mot vänster (DN ) och SVT har en ingående enkät Så tycker partierna om marknadshyror ( ). Men trots att medierna i bred mening beskriver bristerna i systemet och hur detta hämmar bostadsbyggandet är det i förhållandevis få artiklar som politiker tvingas svara på frågor kring detta. DN skriver under rubriken Bostadsbyggandet släpar efter trots reformiver om Stefan Attefalls (KD) och Veronica Palms (S) syn på bostadsbyggandet och tar där upp hyresregleringen. Många experter anser att det finns en helig ko som politikerna måste våga röra, nämligen hyresregleringen. Om hyrorna fick sättas fritt skulle det bli lönsamt att bygga mer, lyder resonemanget. Både den borgerliga bostadsministern och Socialdemokraterna avvisar detta och framhåller att systemet har mjukats upp så att faktorer som läge numera kan få visst genomslag. (DN ) Intressant att notera är att inget av medierna har vinkeln där hyresregleringen beskrivs som hotad och negativa konsekvensanalyser av vad ett avskaffande skulle innebära. Kritik mot ett avskaffande beskrivs också, men inte som breda journalistiska grepp.

10 6. Analys Mediernas rapportering om bostadsbristen den här perioden skiljer sig åt från de två andra rapporterna på en viktig punkt: marknadshyrornas och hyresregleringens effekter på bostadsbristen får stort utrymme i rapporteringen. Slutsatsen i rapporten från 2012 Så beskriver medierna bostadsbristen var: En viktig slutsats i rapporten är att flera medier aldrig tar upp bruksvärdessystemet, det vill säga prisregleringen av hyrorna, som en faktor när bostadsbristen behandlas. Varken Sveriges Radio, Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har belyst den frågan i de undersökta publiceringarna, medan Sveriges Television har gjort det vid ett tillfälle. Detta är mediebilden, trots att systemet med prisregleringen har framhållits som en viktig faktor för bostadsmarknadens låsningar från flera håll, bland annat OECD, svenska forskare och Stockholms Handelskammare. Slutsatsen i rapporten Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen från 2013 var: Det här sammantaget visar att medierna under den här perioden har beskrivit marknadsaspekter av hyresbostadsmarknaden i större utsträckning än vad som var fallet under den tidigare perioden. Men det är fortfarande på en relativt begränsad nivå. Att beskriva bostadsbristen mer ur ett marknadsperspektiv är därför ett potentiellt område för medierna att utveckla sin rapportering inom. Medierna har under perioden för den här rapporten helt klart tagit vara på det potentiella området. Beskrivningen av hyresregleringen och marknadshyror har på allvar tagit plats i mediernas skildring av bostadsbristen. Det har inte i huvudsak varit på ett sätt där man har varit nyfiken på att skildra konflikten mellan dem som är för hyresregleringens avskaffande och dem som vill behålla den. I stället har de flesta artiklarna en vilja att förklara hur sambandet mellan hyresregleringen och dess negativa påverkan på bostadsbristen hänger samman. En slutsats kan därför vara att det tabu som tidigare verkat råda bland medier att ta upp ämnet är borta åtminstone under den period som den här rapporten belyser. SVT publicerar under perioden inslaget Lina har jagat bostad i två år ( ) som börjar med att belysa problemet med bostadsbrist genom en yngre kvinna som har svårt att hitta bostad. Argumenten för och emot avskaffande av hyresregleringen kommer fram på ett tydligt sätt och röster för och emot kommer också till tals. Det här inslaget - sett i perspektivet att när TMI 2012 bara hittade ett inslag om hyresregleringen på hela den mätta perioden - är talande för förändringen i mediernas rapportering. Ett sådant här inslag var medierna helt enkelt inte i närheten av för två år sedan. Journalisters syn på hyresregleringen och marknadshyror verkar ha förändrats. Man kan fråga sig varför medierna under den här perioden belyser hyresregleringens problem betydligt oftare än tidigare. En förklaring är att det under perioden från relevanta avsändare presenteras flera rapporter som lyfter upp problemen med hyresregleringen. Men det kan inte vara hela förklaringen, eftersom liknande rapporter släppts under de andra perioderna som TMI tidigare tittat på. Däremot är det fler den här perioden och de har svenska avsändare, sannolikt har det haft betydelse. Rapporterna blir viktiga referenspunkter för journalisterna när de i andra artiklar belyser bostadsbristen. Rapporterna har sannolikt bidragit till att hyresregleringen måste kunna belysas som problematiskt på samma sätt som byggregler. En följd av detta är att marknadshyror tar plats i valbevakningen på ett naturligt sätt, det blir en fråga som vilken som helst att förhålla sig till för väljare och politiker.

11 Medierna pekar alltså ut bruksvärdessystemet som en orsak till dagens bostadsbrist, men det som saknas i rapporteringen är det politiska anvarsutkrävandet. Det är ett politiskt beslut som enligt en rad tunga källor är hämmande för att motverka bostadsbristen, det borde egentligen vara en självklar journalistisk uppgift att ifrågasätta politiken och till exempel inte nöja sig med att låta Anders Borg (M) bara säga att han inte tror på att avreglering är huvudvägen framåt. Om han inte tror det bör han också svara på hur han ser på resultaten i de rapporter som medierna refererar till. Men Anders Borg är inte ensam politiker som är emot att avskaffa hyresregleringen, utan här borde ansvarsutkrävandet göras på bred front. Jämförelsevis så skulle sannolikt inte medierna låta ett lika kraftfullt underkännande av en politik inom något annat områdes passera så lätt.

Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen

Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Daniel Löfstedt timbro Oktober 2013 Om författaren Daniel Löfstedt arbetar för

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Så beskriver medierna bostadsbristen

Så beskriver medierna bostadsbristen TIMBRO MEDIEINSTITUT RAPPORT 2012-12-10 Så beskriver medierna bostadsbristen 1. Inledning Bristen på bostäder i Stockholm är ett problem som slår mot staden på flera sätt. Enskilda som söker bostad drabbas

Läs mer

Överenskommelsen mellan SABO och Hyresgästföreningen second opinion på nyhetsrapporteringen

Överenskommelsen mellan SABO och Hyresgästföreningen second opinion på nyhetsrapporteringen Överenskommelsen mellan SABO och Hyresgästföreningen second opinion på nyhetsrapporteringen Second Opinion onsdag den 29 april 2009 1 1. Bakgrund Second Opinion har på Fastighetsägarna Sveriges uppdrag

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2002 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Projektledare: Maria Lundahl maria.lundahl@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat En delrapport från TNS Sifo Om undersökningen Analysperiod: 13 januari 18 juni 2014 Medieurval: SR Ekot 16:45, SVT Rapport 19:30,

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Mediernas bild av gruvfrågan i Kallak obalanserad

Mediernas bild av gruvfrågan i Kallak obalanserad Mediernas bild av gruvfrågan i Kallak obalanserad Januari 2015 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 4 4.1 Protesterna mot gruvan sid 6 4.2 Gruvnäringen

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot handel med hyreskontrakt. Dir. 2017:9. Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017

Kommittédirektiv. Åtgärder mot handel med hyreskontrakt. Dir. 2017:9. Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Kommittédirektiv Åtgärder mot handel med hyreskontrakt Dir. 2017:9 Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga och föreslå åtgärder som motverkar

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 25 oktober 2012 - Interpellationer och skriftliga svar a) avseende partipolitiska frågor i US b) avseende omröstningen på TekNat-fakulteten Interpellation

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-opinion tar tempen på: Amorteringskrav på bolån Mäklarhuset Bo-opinion är en återkommande temperaturmätare bland bostadsägare. I denna upplaga har Mäklarhuset valt

Läs mer

Presumtionshyror. Enkät om bostadsbyggande. Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning. Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16

Presumtionshyror. Enkät om bostadsbyggande. Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning. Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16 0 (8) Presumtionshyror Enkät om bostadsbyggande & hyressättning Redovisning av enkätsvar om bostadsbyggande & hyressättning Hyresgästföreningen Riksförbundet 2013 10 16 1 Resultatredovisning - Bostadsbyggande

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Medierna och arbetskraftsinvandringen

Medierna och arbetskraftsinvandringen Timbro Medieinstitut 2013-03- 26 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING DET SENASTE ÅRET Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008. Mediernas

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet 20140623 Jonathan Wennö Innehåll 1 Frågor i fokus 03 2 Partierna förekomst och vinkling 13 3 Effekt 16 4 Medierna 20 2 1. Frågor i fokus 3 Sakfrågor i fokus 70/30 50/50 under EU-valrörelsen i maj 4 Sakfrågor

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTE UTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1408-0941 Handläggare: Ulrika Palm Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneringsutskott Yttrande över Bokriskommitténs

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-04-05 Ert datum 2017-01-12 Vårt diarienummer 2017-110-1135 Er beteckning N2015/00368/PBB Kopia: Utbildningsdepartementet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Del av Boverkets

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010

Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Sverigedemokraterna i valrörelsen 2010 Urval och begrepp Urval: Den största politiska nyhetsartikeln varje dag i 8 ledande medier: SVT Aktuellt 21.00 (endast mån-fre) SVT Rapport 19.30 TV4 Nyheterna 19.00

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Temaundersökning om NÄTHAT

Temaundersökning om NÄTHAT Temaundersökning om NÄTHAT mot journalister i Sverige 2015 Tema näthat: Siffror från Cisions journalistoch kommunikatörsundersökning 2015 Hur ser hotbilden mot journalister ut online? Som en del av vår

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg.

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Journalistkårens partisympatier

Journalistkårens partisympatier partisympatier 20 Kapitel 13 Journalistkårens partisympatier Kent Asp Journalister är en yrkesgrupp med makt. Det är ett skäl till varför det både ur ett vetenskapligt och i ett samhällsperspektiv är av

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Kan bostadskrisen lösas utan TISDAG 11:45, CLUB 700 INGÅR I SPÅR SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Kan bostadskrisen lösas utan TISDAG 11:45, CLUB 700 INGÅR I SPÅR SAMHÄLLETS UTMANINGAR Kan bostadskrisen lösas utan jämställdhet? TISDAG 11:45, CLUB 700 INGÅR I SPÅR SAMHÄLLETS UTMANINGAR Kan bostadskrisen lösas utan jämställdhet? Micael Nilsson, expert Boverket Monica von Schmalensee, vd

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

HELENA OLSSON STOCKHOLM 1 APRIL

HELENA OLSSON STOCKHOLM 1 APRIL Makthavarpanelen Bostad består av Sveriges 400 viktigaste beslutsfattare inom politik, bransch och expertis på bostadsområdet. Svarar på frågor om rådande trender, åsikter och prioriteringar på den bostadspolitiska

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 Seniorförbundets e-nyhetsbrev tar nu en sommarpaus och är tillbaka vecka 35. Vi önskar alla prenumeranter en fortsatt bra sommar! Åldersdiskriminering

Läs mer

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02929 SAKEN Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Rapport om hur dagens system för hyressättning kan utvecklas

Rapport om hur dagens system för hyressättning kan utvecklas Till Regeringskansliet Rapport om hur dagens system för hyressättning kan utvecklas Regeringen gav den 17 mars 2016 Claes Stråth uppdraget att som förhandlingsledare efter samråd med företrädare för parter

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Unga vuxnas situation på bostadsmarknaden Enligt Hyresgästföreningen* finns över 350 000 unga vuxna som saknar en egen bostad, varav 140 000

Läs mer

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar 1 (5) Handläggare Datum MH 2012-02-13 Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar Varför har Fastighetsägarna Stockholm strandat hyresförhandlingarna? Fastighetsägarföreningen Stockholm (FÄF) och Hyresgästföreningen

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Your place or mine? Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap

Your place or mine? Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap Your place or mine? Konflikten mellan israeler och palestinier fördjupas när medier skildrar konflikten på så olika sätt. Efter att i tre veckor ha filmat i Israel och på Gazaremsan klippte UR:s reportageteam

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer