Stor förändring i mediernas rapportering om hyresregleringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor förändring i mediernas rapportering om hyresregleringen"

Transkript

1 Stor förändring i mediernas rapportering om hyresregleringen Mars 2015 Daniel Löfstedt

2 Innehåll 1. Inledning och bakgrund sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och slutsats sid 4 4 Mediebilden och bostadsbristens konsekvenser sid Hyresregleringen som förklaring till bostadsbristen sid 7 6 Analys sid 10

3 1. Inledning och bakgrund Bristen på bostäder i Stockholm är ett problem som medierna ofta belyser. Det har bland annat två tidigare TMI- rapporter Så beskriver medierna bostadsbristen (2012) och Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen (2013) visat. TMI har i dessa två rapporter gått igenom vad fyra nyhetsledande medier (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Television och Sveriges Radio) rapporterade om bostadsbristen under sammanlagt nästan två års tid. Denna rapport är en uppföljning, TMI har undersökt samma medier och använt samma sökbegrepp. Resultatet av genomgången i rapporten från december 2012 visade att medierna beskrev problembilden tydligt och allsidigt, det vill säga att på individnivå kommer människor i kläm och på samhällsnivå hindras tillväxten. Men när lösningen på bostadsbristen skulle beskrivas var mediernas rapportering inte lika komplett. TMI:s genomgång visade till exempel att medierna var väldigt angelägna om att berätta om bristen på nybyggnation, men man skrev inte mycket om rörligheten inom det befintliga bostadsbeståndet. TMI gick igenom ett 80- tal inslag och artiklar och av dessa var det endast ett inslag som behandlade bruksvärdessystemet, mer känt som hyresregleringen. En viktig slutsats i rapporten är att flera medier aldrig tar upp bruksvärdessystemet, det vill säga prisregleringen av hyrorna, som en faktor när bostadsbristen behandlas. ( ) Detta är mediebilden, trots att systemet med prisregleringen har framhållits som en viktig faktor för bostadsmarknadens låsningar från flera håll, bland annat OECD, svenska forskare och Stockholms Handelskammare. TMI:s efterföljande rapport visar att mediernas rapportering om bostadsbristen har förändrats en del. Problembeskrivningen är snarlik som i den tidigare rapporten men lösningsbeskrivningen ser annorlunda ut. Fokus på nybyggnation har släppts och man kan se ett begynnande intresse för hyresregleringens effekter för bostadsbristen, så här skriver TMI i slutsatsen: Rapporteringen ser dock delvis annorlunda ut den här perioden jämfört med tidigare. Den främsta skillnaden är att medierna den här perioden oftare beskriver bostadsbristen utifrån ett marknadsperspektiv; såväl hyresregleringen som andra marknadsrelaterade aspekter tar viss plats i rapporteringen. Frågan är om mediernas marknadsintresse var tillfälligt eller om det har fortsatt? Den här rapporten är en uppföljning av de två tidigare.

4 2. Metod TMI har i den här rapporten undersökt samma medier som i de tidigare rapporterna (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, SR P4 Stockholm/Ekot och SVT ABC/riksnyheterna) och hur de har rapporterat under perioden till För urvalet i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har söktjänsten Mediearkivet och sökordet bostadsbrist använts. För Sveriges Radio och Sveriges Television har samma sökord använts på medieföretagens respektive webbplats. Eftersom ett viktigt syfte med rapporten är att se hur rapporteringen om hyresregleringen (bruksvärdessystemet) möjligen har förändrats har även sökord som bruksvärdessystem, hyresreglering och marknadshyror använts. Undersökningen omfattar endast nyheter. Ledare och debattinslag är till exempel exkluderade. Omfånget är totalt ungefär 175 artiklar och inslag. 3. Sammanfattning och slutsats Bostadsbristen är även den här perioden en viktig fråga för medierna. Det rapporteras precis som tidigare om frågan kontinuerligt och ur olika perspektiv och den tar den här gången också plats i valrörelsen. Det kan vara en av förklaringarna till att antalet publiceringar ökar under den här perioden jämfört med de två tidigare. Jämfört med den senaste mediegenomgången kan man nu se ett betydligt större intresse för marknadsaspekter av bostadsbristen. Drygt en fjärdedel av det totala antalet artiklar antingen nämner regleringen av hyrorna eller har den som en huvudvinkel i artiklar som behandlar bostadsbristen. Tabell: Jämförelse hyresregleringens förekomst i medierna Period Totalt antal artiklar och inslag Period: Ca 80 1 Period: Ca Period: Ca Antal där hyresregleringen/ marknadshyror förekommer

5 4. Mediebilden: Bostadsbristens konsekvenser och lösningar Bostadsbristen beskrivs som ett samhällsproblem av samtliga undersökta medier. Hur långtgående den är och vilka dess negativa konsekvenser är får en framträdande plats i mediernas sätt att skildra frågan. Hämmad tillväxt är ett sådant problem. Till exempel sätter SVT fingret på problemet i inslaget Bostadsbrist hämmar tillväxt i storstäderna och skriver: Bostadsbristen är inte bara ett problem för de bostadslösa utan också för arbetsgivarna som får svårare att locka arbetskraft när det inte finns bostäder. På sikt kan det också leda till att tillväxten stannar av. (SVT ) Mer specifika artiklar om just kompetensfrågan finns det fler exempel på, där medierna konkret beskriver hur bostadsbristen påverkar rekryteringar negativt, till exempel i DN- artikeln Bostadsbristen ger rekryterare problem ( DN ) och här i Svenska Dagbladets artikel Som en hög mur runt Stockholm : - Folk som skulle vilja flytta hit kan inte göra det, inte bara från andra länder utan även från andra delar av Sverige. (SvD ) Bostadsbristen kopplas inte sällan ihop med oron för bostadsbubbla på fastighetsmarknaden, att bristen driver upp priserna. I Svenska Dagbladet, till exempel, under rubriken Nya rekordpriser - men det är ingen bostadsbubbla ( ). Bostadsbristen beskrivs också som ett problem för den enskilde. I flera olika artiklar och inslag beskrivs hur bostadsbristen ger problem för individen studenter, flyktingar eller andra. Under rubriken Tuffare än någonsin för unga att få bostad rapporterar Sveriges Radio: I dag bor 23 procent av alla mellan 20 och 27 år hos föräldrar eller släktingar trots att de vill flytta hemifrån. En av dem är Johan Ruthberg som bor kvar i pojkrummet i källaren i Råneå, trots att han pluggar i Luleå, tre mil bort. (SR ) Lösningar av flera olika slag belyses på liknande sätt som i tidigare rapporter. Här finns de som bor i kollektiv Kollektivt boende ljuv musik för studenter (SvD ), de som förlitar sig till släktingar Mamma löser bostadsbristen (SvD ) och olika bygglösningar i Bostadsbristen ska lösas med trähus (SVT ) och Staplade lådor för studenterna (DN ). I den första rapporten om bostadsbristen pekade TMI på att medierna gärna ställde politiker till svars för det uteblivna byggandet snarare än att belysa faktorerna, det förändrades i den andra rapporten och ser likadant ut under den här perioden. Det mediala intresset är riktat mot att konkret förklara vad som gör att byggandet uteblir. Till exempel Sveriges Radio som i artikeln Ska bli lättare att bygga i bullriga miljöer (SR ) beskriver hur dåvarande regeringen föreslår ändrade byggregler för att förenkla och snabba på processerna för byggande. Dagens Nyheter skriver om detta i flera artiklar, Kommuner vill bygga - men stöter på hinder och Krav på p- platser hindrar bygget av smålägenheter: Alla kommunpolitiker talar om behovet att bygga ettor och tvåor. Samtidigt är kommunernas regler för hur många bilplatser varje lägenhet måste ha ett stort hinder

6 för att bygga små bostäder. De så kallade parkeringstalen bör sänkas eller strykas. (DN ) En av de politiska lösningar som beskrivs något oftare än andra är de så kallade Attefallshusen och hur de kan vara en pusselbit i att lösa bostadsbrist. Svenska Dagbladet skriver under rubriken Många vill bygga ett Attefallshus: - Det här inte en lösningen på bostadsbristen men vi ser att det här skulle kunna vara en viktig del av lösningen på bostadsbristen, inte minst som ett övergångsboende för en student, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk expert på Villaägarna. (SvD ) Bostadsbristen nämns också som en komponent i artiklar som har andra vinklar än just bostadsbristen. Den kan då användas som en ingrediens för att beskriva Sveriges politiska utmaningar, till exempel i intervjuer med politiker under valrörelsen. Värt att notera kan vara att i den unisona rapporteringen om bostradsbristens problem och lösningar förekommer också en artikel med den motsatta bilden. Det är i Dagens Nyheter som man under rubriken Bristen kan vara överdriven ( ) som man återger en rapport om att bostadsbristen inte är så svår som den beskrivs som.

7 5. Mediebilden: Hyresregleringen som förklaring till bostadsbristen Att hyresregleringen påverkar bostadsbristen negativt rapporteras det om i samtliga medier den undersökta perioden. Under perioden presenterar Boverket rapporten Bostadsbristen och hyressättningssystemet där en av huvudslutsatserna är att hyresregleringen orsakar bostadsbrist. Rapporten får stort genomslag i medierna och samtliga fyra medier beskriver innehållet i rapporten. Hyresreglering ligger bakom bostadsbristen är Dagens Nyheters rubrik och tidningen skriver: Sveriges Radio rapporterar: SVT likaså: Skulden för bostadsbristen måste läggas på bruksvärdessystemet som reglerar hyrorna. Med alltför låga hyror byggs det för lite, samtidigt som befintliga bostäder inte används effektivt. Det hävdar Boverket som anser att det därför saknas lägenheter, varav flest i Stockholm. (DN ) Just det här är det är vad Boverkets nya rapport går ut på - när hyrorna inte sätts på efter marknadspris kommer människor inte att välja bostad efter behov utan bo kvar där de bor bara om hyran är låg trots att det kanske är dags att flytta för att livet förändrats. Bruksvärdessystemet gynnar de som redan har en lägenhet och missgynnar dem som inte har. (SR ) Myndigheten släppte på onsdagen en rapport där de pekar ut bruksvärdessystemet - att bostadshyror fastställs i förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgäster - som en förklaring till bostadsbristen i Stockholm och övriga landet. (SR ) Svenska Dagbladet skriver under rubriken Rapport om hyror sätter känslor i svall ( ) där fokus förvisso är på konflikten kring frågan, men resultatet av rapporten beskrivs ändå. Fastighetsägarna och handelskamrarna i Sveriges tre storstadsregioner ligger bakom Bokriskommittén som har som mål att presentera förslag som ska göra att bostadsmarknaden ska fungera bättre. Kommittén kommer bland annat fram till att om hyresregleringen tas bort kommer det att få positiva effekter för bostadsbristen. Dagens Nyheter skriver: Hyresregleringen bör radikalt skalas ned för att stegvis anpassas mot marknadshyror. Kommunerna måste dessutom släppa planmonopolet och staten ge upp sina byggregleringar. Det fastslår bokriskommittén, som presenterar sina första slutsatser i morgon. (DN ) Under rubriken Så vill Bokriskommittén lösa bostadsbristen ( ) beskriver Sveriges Radio kommitténs förslag och i Svenska Dagbladet blir rubriken: Marknadshyra ska ge fler bostäder ( ). Även SVT rapporterar och har dåvarande finansministern Anders Borg (M) som kommenterar varför regeringen inte vill ta bort hyresregleringen, han säger: Vi tror ju inte att huvudvägen framåt i det svenska systemet är att avreglera hyresmarknaden, därför att Sverige har väldigt omfattande byggreglering, och det gör

8 att om man bara skulle dra bort hyresregleringen, så skulle det leda till väldigt kraftiga hyreshöjningar, så det är inte en bra lösning, säger han till TT. (SVT ) Nybyggarkommissionen finansieras av NCC, Nordea och Tyréns och har som syfte att sätta bostadsbristen på agendan. Det lyckas den med. När kommissionen släpper sin rapport får den genomslag i medierna och förslaget med mer av marknadshyror beskrivs till exempel i SVT: När det kommer till bostäder vill Nybyggarkommissionen införa den så kallade Stockholmsmodellen i huvudstaden. Då ska läget på bostäderna få ett större genomslag på hyrorna. (SVT ) Men medierapporteringen är inte bara styrd av när externa aktörer släpper rapporter och slutsatser. Belysandet av hyresregleringen förekommer i fler sammanhang och på olika sätt. I Svenska Dagbladet kommer till exempel problemen med hyresregleringen fram i artiklar som handlar om bolånemarknaden, Finansinspektionens synpunkter på den svenska bostadspolitiken och EU:s bedömning av det svenska ränteavdraget. Dagens Nyheters Johan Schück tillhör det fåtal journalister som tidigare har belyst hyresregleringens effekter för bostadsbristen. Han skriver också under den här perioden flera artiklar i frågan. Även hans kollega, Ewa Stenberg politisk kommentator, fångar upp och beskriver problemet i två olika kommentarer, den ena handlar om Moderaterna och deras jobbpolitik. Bostadspriserna har frodats i en politisk kuvös. Fastighetsskatten och inkomstskatten har sänkts, ränteavdragen för bolån behållits samtidigt som hyresregleringen har behållits och nybyggandet inte stimulerats. (DN ) Urban Bäckström nämner hyresregleringens negativa effekter i en intervju i Dagens Nyheter och Stefan Ränk, vd för Einar Mattsson AB, säger i samma tidning: det är oerhört angeläget att ta bort hyresregleringen så att hyrorna avspeglar vad människor är beredda att betala för en bostad av en viss storlek och en viss standard i ett visst läge. (DN ) Sökes: Enklare byggregler är en artikel som utgår från att beskriva byggreglernas begränsande effekt på bostadsbyggandet och även i detta sammanhang kommer hyresregleringen in som en faktor, Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare säger: - Hyresregleringen för hyresrättslägenheter är en annan inlåsningseffekt som försämrar marknadens funktionssätt. (SvD ). Trots det politiska motståndet mot att ta bort hyresregleringen, så öppnar politiken för att ta ett steg mot friare hyressättning. Dåvarande bostadsministern Stefan Attefall (KD) säger i SVT- artikeln Regeringen överväger fria hyror i nybyggen ( ): - Vi överväger, vi har inte bestämt oss ännu, att diskutera alternativa sätt att sätta hyror som är frikopplade från bruksvärdessystemet, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD).

9 Valrörelsen medför också klassiska medieenkäter med de olika partierna och i flera fall ställs frågan hur de ser på marknadshyror, som i Dagens Nyheters Bostadsbrist ställer höger mot vänster (DN ) och SVT har en ingående enkät Så tycker partierna om marknadshyror ( ). Men trots att medierna i bred mening beskriver bristerna i systemet och hur detta hämmar bostadsbyggandet är det i förhållandevis få artiklar som politiker tvingas svara på frågor kring detta. DN skriver under rubriken Bostadsbyggandet släpar efter trots reformiver om Stefan Attefalls (KD) och Veronica Palms (S) syn på bostadsbyggandet och tar där upp hyresregleringen. Många experter anser att det finns en helig ko som politikerna måste våga röra, nämligen hyresregleringen. Om hyrorna fick sättas fritt skulle det bli lönsamt att bygga mer, lyder resonemanget. Både den borgerliga bostadsministern och Socialdemokraterna avvisar detta och framhåller att systemet har mjukats upp så att faktorer som läge numera kan få visst genomslag. (DN ) Intressant att notera är att inget av medierna har vinkeln där hyresregleringen beskrivs som hotad och negativa konsekvensanalyser av vad ett avskaffande skulle innebära. Kritik mot ett avskaffande beskrivs också, men inte som breda journalistiska grepp.

10 6. Analys Mediernas rapportering om bostadsbristen den här perioden skiljer sig åt från de två andra rapporterna på en viktig punkt: marknadshyrornas och hyresregleringens effekter på bostadsbristen får stort utrymme i rapporteringen. Slutsatsen i rapporten från 2012 Så beskriver medierna bostadsbristen var: En viktig slutsats i rapporten är att flera medier aldrig tar upp bruksvärdessystemet, det vill säga prisregleringen av hyrorna, som en faktor när bostadsbristen behandlas. Varken Sveriges Radio, Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har belyst den frågan i de undersökta publiceringarna, medan Sveriges Television har gjort det vid ett tillfälle. Detta är mediebilden, trots att systemet med prisregleringen har framhållits som en viktig faktor för bostadsmarknadens låsningar från flera håll, bland annat OECD, svenska forskare och Stockholms Handelskammare. Slutsatsen i rapporten Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen från 2013 var: Det här sammantaget visar att medierna under den här perioden har beskrivit marknadsaspekter av hyresbostadsmarknaden i större utsträckning än vad som var fallet under den tidigare perioden. Men det är fortfarande på en relativt begränsad nivå. Att beskriva bostadsbristen mer ur ett marknadsperspektiv är därför ett potentiellt område för medierna att utveckla sin rapportering inom. Medierna har under perioden för den här rapporten helt klart tagit vara på det potentiella området. Beskrivningen av hyresregleringen och marknadshyror har på allvar tagit plats i mediernas skildring av bostadsbristen. Det har inte i huvudsak varit på ett sätt där man har varit nyfiken på att skildra konflikten mellan dem som är för hyresregleringens avskaffande och dem som vill behålla den. I stället har de flesta artiklarna en vilja att förklara hur sambandet mellan hyresregleringen och dess negativa påverkan på bostadsbristen hänger samman. En slutsats kan därför vara att det tabu som tidigare verkat råda bland medier att ta upp ämnet är borta åtminstone under den period som den här rapporten belyser. SVT publicerar under perioden inslaget Lina har jagat bostad i två år ( ) som börjar med att belysa problemet med bostadsbrist genom en yngre kvinna som har svårt att hitta bostad. Argumenten för och emot avskaffande av hyresregleringen kommer fram på ett tydligt sätt och röster för och emot kommer också till tals. Det här inslaget - sett i perspektivet att när TMI 2012 bara hittade ett inslag om hyresregleringen på hela den mätta perioden - är talande för förändringen i mediernas rapportering. Ett sådant här inslag var medierna helt enkelt inte i närheten av för två år sedan. Journalisters syn på hyresregleringen och marknadshyror verkar ha förändrats. Man kan fråga sig varför medierna under den här perioden belyser hyresregleringens problem betydligt oftare än tidigare. En förklaring är att det under perioden från relevanta avsändare presenteras flera rapporter som lyfter upp problemen med hyresregleringen. Men det kan inte vara hela förklaringen, eftersom liknande rapporter släppts under de andra perioderna som TMI tidigare tittat på. Däremot är det fler den här perioden och de har svenska avsändare, sannolikt har det haft betydelse. Rapporterna blir viktiga referenspunkter för journalisterna när de i andra artiklar belyser bostadsbristen. Rapporterna har sannolikt bidragit till att hyresregleringen måste kunna belysas som problematiskt på samma sätt som byggregler. En följd av detta är att marknadshyror tar plats i valbevakningen på ett naturligt sätt, det blir en fråga som vilken som helst att förhålla sig till för väljare och politiker.

11 Medierna pekar alltså ut bruksvärdessystemet som en orsak till dagens bostadsbrist, men det som saknas i rapporteringen är det politiska anvarsutkrävandet. Det är ett politiskt beslut som enligt en rad tunga källor är hämmande för att motverka bostadsbristen, det borde egentligen vara en självklar journalistisk uppgift att ifrågasätta politiken och till exempel inte nöja sig med att låta Anders Borg (M) bara säga att han inte tror på att avreglering är huvudvägen framåt. Om han inte tror det bör han också svara på hur han ser på resultaten i de rapporter som medierna refererar till. Men Anders Borg är inte ensam politiker som är emot att avskaffa hyresregleringen, utan här borde ansvarsutkrävandet göras på bred front. Jämförelsevis så skulle sannolikt inte medierna låta ett lika kraftfullt underkännande av en politik inom något annat områdes passera så lätt.

Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen

Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen Medierna, bostadsbristen och hyresregleringen en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Daniel Löfstedt timbro Oktober 2013 Om författaren Daniel Löfstedt arbetar för

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Så beskriver medierna bostadsbristen

Så beskriver medierna bostadsbristen TIMBRO MEDIEINSTITUT RAPPORT 2012-12-10 Så beskriver medierna bostadsbristen 1. Inledning Bristen på bostäder i Stockholm är ett problem som slår mot staden på flera sätt. Enskilda som söker bostad drabbas

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Framtidens bostadsmarknad

Framtidens bostadsmarknad Stockholm, januari 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader.

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader. 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund och syfte Efterfrågan på bostäder ökade kraftigt i ett antal regioner i Sverige under andra hälften av 1990-talet. Det ledde till att priserna på bostadsrätter och småhus

Läs mer

ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR

ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR ALTERNATIV TILL MARKNADSHYROR TRE POLITISKT GENOMFÖRBARA REFORMER FÖR EN BÄTTRE BOSTADSMARKNAD I SVERIGE Carl Henrik Borg JUNI 2011 TIMBRO Författaren och Timbro 2011 ISBN 91-7566-822-2 www.timbro.se info@timbro.se

Läs mer

EN NY SVENSK MODELL ÄR MÖJLIG

EN NY SVENSK MODELL ÄR MÖJLIG EN NY SVENSK MODELL ÄR MÖJLIG FÖRORD Listan kan göras lång över tunga institutioner och experter som råder svenska politiker att åtgärda de strukturella problem som finns på den svenska marknaden för hyreslägenheter.

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

SSAB-olyckan i medierna. Oktober 2013. Carolin Dahlman

SSAB-olyckan i medierna. Oktober 2013. Carolin Dahlman SSAB-olyckan i medierna Oktober 2013 Carolin Dahlman Om författaren Carolin Dahlman är fri skribent och författare. Hon har på Timbro tidigare givit ut böckerna Fri som i frisk och Frihet och feminism,

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014

snabbanalys Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys sabo jämför den tyska och den svenska hyresbostadsmarknaden mars 2014 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Kan tyska marknadshyror

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

ÖPPNA MODERATER STOCKHOLM. HBT I STOCKHOLM En lägesrapport och förslag till åtgärder

ÖPPNA MODERATER STOCKHOLM. HBT I STOCKHOLM En lägesrapport och förslag till åtgärder ÖPPNA MODERATER STOCKHOLM HBT I STOCKHOLM En lägesrapport och förslag till åtgärder Februari 2014 INNEHÅLL Inledning... 3 Stockholm som HBT-stad... 4 Bostäder en förutsättning för HBT-personer att kunna

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24

Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Har lärarrösten tystnat i skoldebatten? Skoldebatten i medierna under våren 2014 2014.06.24 Syfte och avgränsningar Syfte och förutsättning: Den svenska skolan är ständigt aktuell, så väl medialt som i

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige. 63 förslag för ökat byggande

En bostadspolitisk agenda för Sverige. 63 förslag för ökat byggande En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 förslag för ökat byggande Bakgrund Nybyggarkommissionen är en idé från JKL, finansierad av NCC, Nordea och Tyréns Som kommissionärer har Agneta Dreber, Olle Wästberg

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport.

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport. Inledning Stockholms bostadsmarknad har kollapsat. Bostadsbristen är akut. Företag kan inte anställa medarbetare för att det inte finns boende. Studenter tvingas tacka nej till utbildningar. Det byggs

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

Bostadsbristen och hyressättningssystemet

Bostadsbristen och hyressättningssystemet November 2013 Bostadsbristen och hyressättningssystemet -ett kunskapsunderlag Marknadsrapport Titel: Bostadsbristen och hyressättningssystemet - ett kunskapsunderlag, Marknadsrapport, november 2013 Utgiven

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2012 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 20-22 april 2012, Stockholm. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler Stockholm, 26 november 2014

DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler Stockholm, 26 november 2014 DN/Ipsos Allmänheten om nya amorteringsregler Stockholm, november 0 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com, henrik.karlsson@ipsos.com 0 Ipsos. All rights reserved Nya amorteringsregler oroar storstadsbor och bostadsrättsinnehavare

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter 0 (11) Presumtionshyror Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter En utvärdering av systemet med presumtionshyror och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm

2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00060 Er referens: FI Dnr 14-6258 1 (6) 2014-06-27 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Kapitalkrav för svenska banker Översyn av åtgärder

Läs mer

Vilka är förbundet Allt åt Alla? Vad är det här? Första numret av Stad i ljus

Vilka är förbundet Allt åt Alla? Vad är det här? Första numret av Stad i ljus STAD I LJUS Stadsblad om Uppsala #1 Våren 2013 Första numret av Stad i ljus Detta är det första numret av vad vi hoppas blir en lång utgivning av stadsbladet Stad i ljus. I det här numret riktar vi fokus

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Forskare och media lärde känna varandra 9 april 2014

Forskare och media lärde känna varandra 9 april 2014 Forskare och media lärde känna varandra 9 april 2014 Forskare har ofta rollen som antingen förmedlare eller expert i media. Mycket ovanligare är att forskare är granskningsobjekt, åtminstone i svenska

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Förvaltningskvalitet. Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och. underhåll i bostadsmiljön

Förvaltningskvalitet. Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och. underhåll i bostadsmiljön Förvaltningskvalitet 2010 Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och underhåll i bostadsmiljön Anna-Lena Högberg, Erik Högberg, Henrik Björk, AktivBo 1 Sammanfattning Hyresgästerna Riksförbundet och

Läs mer