Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 2

3 Innehållsförteckning Lidköping församling 4 Församlingens budget 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Investeringsbudget 13 Kyrkoråd 14 Gemensam administration 15 Församlingsverksamhet 17 Gemensamt 18 S:t Nicolai 19 S:t Sigfrid 21 S:ta Maria 23 Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning 26 Begravningsverksamhet 28 Serviceverksamhet 32 Fastighetsförvaltning 34 Församlingens flerårsprognos Sammanfattning Sidan Bild: Altartavlan i S:ta Maria kyrka

4 Lidköpings församling Bakgrund Bakgrund Lidköpings församling är en självständig del i trossamfundet Svenska kyrkan som omfattar de personer som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens område. Per den 31 december 2012 hade Lidköpings församling tillhöriga medlemmar av totalt folkbokförda. Församlingen är på uppdrag av staten huvudman för begravningsverksamheten vilket innebär att man anordnar och håller allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom församlingens gränser. Kyrkobokförda i församlingen betalar en kyrkoavgift på 1,39 kr per skattekrona, därav går 0,33 kr till begravningsverksamheten. Den som ej tillhör Svenska kyrkan men är folkbokförd i församlingen betalar endast begravningsavgift på 0,33 kr. Begravnings-avgiften används oavkortat till församlingens begravningsverksamhet. Omvärldsanalys Omvärldsanalys Lidköpings församling är en utpräglad stadsförsamling med stadskärna, köpcentran, hyreshusområden, villaområden och industriområden. Befolkningsstrukturen präglas av en stor andel äldre, men även yngre vuxna. Boendeformen är blandad, många bor i lägenheter, men det finns också både äldre och nyare villaområden. Kommunens nya bostadsområden anläggs främst i grannförsamlingarna Sävare, Kållands-Råda och Sunnersberg. Planering pågår dock för Hamnstaden med lägenheter i flerfamiljshus inom Lidköpings församling. Sedan 2000 har antalet tillhöriga i församlingen minskat med personer (16%). Den höga andelen äldre syns i antalet avlidna vilket är ca 250 per år medan antalet nytillkommna tillhöriga i form av döpta är ca 100. In- och utflyttningar påverkar naturligtvis också. Medlemstappet, från dagens 70,5%, antas fortsätta och 2017 antas 65% vara tillhöriga. Åtgärder för att motverka detta är bl a att underlätta för föräldrar att välja att döpa sina barn samt väcka tankar på dop hos ej döpta vuxna. Parallellt med detta arbetar vi med att förbättra informationen och kontakterna kring dopet. Samarbete med kommunen och andra organisationer i Ungdomsforum liksom samverkan med grannförsamlingarna i konfirmandarbetet är andra vägar. Nya kanaler för information är viktiga hjälpmedel för nå ut och informera om vår verksamhet. Att upprätta en dialog med församlingsbor, både tillhöriga och icke tillhöriga, är väsentligt för att Lidköpings församling skall få återkoppling på att det vi gör är viktigt. Organisation Organisation Organisationsstrukturen i Svenska kyrkan har under året behandlats i utredningar både hos svenska kyrkan och hos riksdag/regering. Kyrkomötet har beslutat om förändringar i kyrkoordningen bl a gällande den lokala nivån där kyrkorådet blir det enda verkställande organet.

5 Riksdagen har beslutat att införandet av en enhetlig begravningsavgift skall börja gälla fr om 2017 för alla huvudmän inom Svenska kyrkan (beslutet berör i nuläget inte Stockholm stad och Tranås kommun som har kommunala begravningshuvudmän). Organisation forts I ett läge av bistrare ekonomisk klimat är samverkan ett ledord inom Svenska kyrkan. Pilotprojekt har startas inom kyrkan både på stift-, kontrakt-, och samfällighetsnivå. Efter utvärdering kan detta leda till ökad samverkan mellan församlingarna. Som organisation har Lidköpings församling både styrkor och svagheter och den omvärld vi verkar i utgör både hot och möjligheter för oss utvecklas. Församlingens styrkor och möjligheter Församlingen har en mycket god grundekonomi med ett eget kapital på 60 Mkr. Därav är målkapitalet 35 Mkr, vilket skall säkra framtida verksamhet. 40 Mkr finns i likvida medel (kontanter och banktillgodohavande). Medarbetarna är välutbildade och erfarna. Staten fortsätter att uppbära kyrkoavgiften via skattsedeln. Samhällsuppdraget att ombesörja begravningsverksamheten är oförändrat. Lidköpings kommun har en positiv framtidsbild med planer för Hamnstaden mm. Församlingens svagheter och hot Den globala finanskrisen och sysselsättningsläget i Sverige påverkar taxeringsunderlaget för både kyrko- och begravningsavgiften. Befolkningsstrukturen i innerstan med en hög andel äldre bidrar också till en ökande avvikelse från den genomsnittliga skattekraften i Sverige. Färre medlemmar i Lidköpings församling späder ytterligare på intäktsminskning. Risk för ökad takt på utträden ur församlingen. Styrkor och möjligheter Svagheter och hot Lidköpings församlings framtid är beroende av vår förmåga att uppfylla den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission och att i detta svara upp mot människors behov. Församlingens verksamhet är uppdelad på Kyrklig verksamhet som regleras av kyrkoordningen, och församlingsinstruktionen och vänder sig till de tillhöriga medlemmarna och de som vistas i församlingen. Begravningsverksamhet som regleras av begravningslagen och betjänar alla folkbokförda i församling. Förutsättningar för perioden Kyrkofullmäktige har på Kyrkorådets förslag fastställt följande övergripande målsättningar för församlingsverksamheten budgetarbete: Kyrko- och begravningsavgiften beräknats på oförändrad avgift 1,06 kr resp 0,33 kr. Årlig löneökning 3 % per år från ett antagande om lönerevisionsdatum den 1 april dvs verklig ökning 2,25 % på helår. Personalbudgeten beräknas utifrån tjänsteinnehavarförteckning inkl 100% resurs i ungdomsarbetet. Omplacering av församlingspedagog till kyrkogårdsarbetare innebär att antalet helårsanställda kyrkogårdsarbetare utökas. Musikerorganisationen utreds men budgeteras oförändrat med 445 %. En komminister Förutsättningar 5

6 Förutsätt ningar förts. kommer att gå i avtalspension fr o m När en vakans uppstår undersöks möjligheter till omprioriteringar inom befintlig tjänster eller förändrade inriktningar på tjänster. Först därefter kan kyrkorådet besluta om återbesättning. Syftet är att ta vara på tillfället och göra ev viktiga anpassningar till omvärlden, ekonomin och församlingens mål och prioriteringar Den kyrkliga verksamheten bedrivs med oförändrad inriktning och omfattning jämfört med eget kapital, dock får max tkr tas av det egna kapitalet för att täcka underskott under perioden Församlingsverksamhetens budgetram uppräknas med 2% som kompensation för inflation, 50 tkr vardera i höjt musikanslaget till Maria- och Sigfridsdistriktet, 150 tkr i årligt investeringsanslag för inventarier till församlingsverksamheten samt tkr för ljud och bildprojekt. Fastighetsförvaltningen budgetram för är tkr i investeringar och tkr i underhållsram för församlingsfastigheter. Serviceverksamheten är en egen resultatenhet som skall bära viss del av gemensam administration, vara minst självbärande och ha som mål att ge överskott. Begravningsverksamhetens budgetram för är tkr i investeringar för fastigheter och maskiner, tkr i underhållsram för begravningsfastigheter och anläggningar. Under 2014 kommer förprojektering ske av utbyggnation av ekonomiområde och utvidgning för askgravplatser på södra begravningsplatsen, för detta anslås ytterligare tkr i investeringsanslag. Internräntan grundas på den genomsnittliga reproräntan vilket antas bli 1,5% för hela perioden dvs 1,75% på anläggningstillgångar. Målkapitalet storlek har omprövas och fastställts till tkr inkl värdesäkring för inflation. Omprövning av målkapitalet för nya mandatperioden kommer att ske i samband med budget 2015/2016. I prognosen för antas inkomstutvecklingen i Lidköpings församling vara 92 % av riksgenomsnittets utveckling. Andelen tillhöriga i förhållande till antalet folkbokförda antas vara 65 % år 2017 dvs tillhöriga av folkbokförda (en utbyggnad av Hamnstaden är inte med prognosen). Miljömål Övergripande miljömål Miljö och rättvisehänsyn skall prioriteras i samband med samtliga inköp och all upphandling. Energiförbrukningen i församlingens fastigheter skall minskas med 5 % fram till Reglemente för resor och transporter skall upprättas, med inriktning på minskade koldioxidutsläpp. Utbildning skall anordnas för personalen i syfte att miljö- och rättvisetänkande skall genomsyra alla församlingens verksamheter. 6

7 Församlingsinstruktion Den nya församlingsinstruktionen för Lidköpings församling har följande vision och mål: Vision Församlingens gemensamma vision är Kristen tro till alla människor. Detta vill vi göra med följande ledord för ögonen: Glädje och djup, gemenskap och delaktighet. Vision Övergripande mål för enligt Församlingsinstruktionen o Vara en öppen folkkyrka med en bred verksamhet i alla åldrar o Synliggöra att kristen tro är aktuell i vår tid o Föra ut det kristna budskapet i ord och handling o Förnya gudstjänsterna utifrån människor längtan och behov o Öka antalet delaktiga och aktiva församlingsmedlemmar Av Kyrkofullmäktige antagna mål för församlingsverksamheten: o Församlingsverksamhet: Frivilligverksamheten utvecklas utifrån församlingens policy. o Gudstjänst: Ökning av musik av skilda genrer i församlingens gudstjänster och i musikgudstjänster och konserter med kristet budskap. o Undervisning: Bredda undervisning och aktiviteter för ungdomar o Diakoni: Upprätta diakonicentral (under delar av året) för hjälpsökande. o Mission: Öka kontakterna och informationen kring dopet. Förtroendevald organisation Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och Kyrkorådet är styrelse i församlingen. Fr o m 2014 upphör Kyrkogårds- och fastighetsnämnden då Kyrkoordningen inte tillåter några andra nämnder än Valnämnden. Kyrkorådet kan till sin hjälp inrätta ett eller flera utskott. Diskussioner pågår fortfarande men förhandssamtalen tyder på att man inrättar två utskott; arbetsutskott och kyrkogårds- och fastighetsutskott. Organisation Kyrkofullmäktige Valberedning Revisorer Kyrkoråd Valnämnd Arbetsutskott Kyrkogårds- och fastighetsutskott 7

8 Organisation Tjänsteorganisationen Kyrkoherden är chef över all personal. Till sin hjälp har kyrkoherden inrättat en ledningsgrupp bestående av kyrkoherden, de tre distriktscheferna, kyrkogårds- och fastighetschefen och kyrkokamreren. 8

9 Resultatbudget Benämning Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2014 Budget 2014 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning prästlönetillgångarnas avkastning Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter Resultatbudget Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning anläggningstillgångar Summa kostnader Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering av begravningsverksamhetens resultat Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Årets underskott på tkr täcks av ackumulerade överskott sedan Långtidsprognos se flerårsprognos för perioden Definition Övriga externa kostnader är kostnader för fastigheterna drift och underhåll, kostnader för material till de olika verksamheterna allt ifrån administration till församlingsverksamhet till driften i krematoriet, kostnader för tjänster, information, datakostnader, bidrag och gåvor till andra organisationer, kostnader för statlig och inomkyrklig clearing mellan församlingarna mm. Personalkostnader för anställd personal resp. uppdragstagare och förtroendevalda. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm. 9

10 Resultatbudget Uppdelad Resultatbudget uppdelad Begravnings verksamhet Kyrklig verksamhet Generellt Verksamhetens externa intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration begravningsverksamheten Internränta anläggningstillgångar Internränta begrverks samlade resultat Internränta gravskötselskuld Kostnader gemensamma anltillgångar Intäkter gemensamma anltillgångar Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering begravningsverksamhetens resultat Verksamhetsresultat efter eliminering och ändamålsbest gåvor Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Totalt Begravningsverksamheten ger ett överskott på 932 tkr. Den kyrkliga verksamhetens underskott blir tkr. För att undvika överbudgeteringen har en reducering gjorts med 350 tkr. De finansiella posterna förstärker resultatet med tkr och ger ett årsresultat på tkr, vilket täcks av ackumulerade överskott sedan Långtidsprognos se flerårsprognos för perioden DEFINITION Begravningsverksamhet definieras i begravningslagen som förvaltning av allmänna begravningsplatser, lokal utan religiösa symboler, kremering, utrymme för förvaring och visning av stoft, upplåtelse av gravrätt, gravöppning, gravsättning och gravskötselåtaganden mottagna före år Kyrklig verksamhet är förutom församlingsverksamhet med den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) också förvaltning av kyrkor, församlings- fastigheter, serviceverksamhet som mot avgift sköter de enskilda gravarna och gemensam administration med Kyrkofull-mäktige, Kyrkoråd, Valnämnd, revisorer, kyrkoherde och administration. Generellt är poster som är gemensamma för organisationen som kyrkoavgift och ekonomisk utjämning, internränta för anläggningstillgångar, finansiella poster. 10

11 Balansbudget belopp i tkr Benämning Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 TILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier Anläggningstillgångar Balansbudget Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordran på begravningsverksamheten Övriga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Övrigt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Eget Kapital Ändamålsbestämda medel Avsättningar Långfristiga skulder Gravskötselskuld Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skuld till begravningsverksamheten Leverantörsskulder Skatteskulder Gravskötselskuld Övriga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga inga inga 11

12 Kassa flödesanalys KASSAFLÖDESANALYS tkr Benämning Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Ökning/minskning av avsättningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv materiella anläggningstillgångar Försäljning materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation av likvida medel vid årets slut Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Kassa och bank Kortfristiga placeringar Belopp vid årets slut Kassaflödet dvs förändringen av likvida medel ger en minskning med 802 tkr. 12

13 INVESTERINGSBUDGET Objekt Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Investeringsbudget Församlingsverksamhetens anslag för inventarier Ljud- och bild projekt Fastighetsförvaltningens rambudget - Förprojektering för utbyggnation av ekonomiområde på Södra begravningsplatsen Förprojektering för utvidgning för askgravplatser Begravningsverksamhetens rambudget Totalt investeringar Församlingsverksamhetens har ett årligt budgetanslag på 150 tkr för inventarier samt för 2014 ett särskilt anslag på tkr för ljud och bildprojekt i församlingens kyrkorum. Fastighetsförvaltningen har en budgetram på tkr för , för 2014 har dock inget budgeterats. Begravningsverksamhetens har en budgetram på tkr för för fastigheter och maskiner, av denna har investeringar för 162 tkr budgeterats för Under 2014 kommer förprojektering ske av utbyggnation av ekonomiområde och utvidgning för askgravplatser på Södra begravningsplatsen, för detta anslås tkr i investeringsanslag. Observera dock att i flerårsprognosen har inga kostnader för investering, finansiering, underhåll eller drift av en sådan utbyggnation medtagits. 13

14 Kyrkorådet Kyrkorådet Kyrkorådet företräder församlingen och är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor samt tillsammans med kyrkoherden gemensamt ansvara för utförande av den grundläggande uppgiften. Kyrkorådet skall bl a också: Svara för församlingens organisation och förvaltningen. Ansvar för församlingens kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Fortlöpande bedöma församlingens ekonomiska situation. Ha omsorg om församlingslivet Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen. mm Organisation Ny förtroendevald organisation Kyrkorådet kan till sin hjälp inrätta ett eller flera utskott. Diskussioner pågår fortfarande men förhandssamtalen tyder på att man inrättar två utskott; arbetsutskott och kyrkogårds- och fastighetsutskott. Kyrkoråd Arbetsutskott Kyrkogårds- och fastighetsutskott 14

15 Gemensam administration I begreppet gemensam administration innefattar församlingens styrelse och ledning dvs Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Arbetsutskott, Valnämnd och kyrkoherdens arbete med att leda hela Lidköpings församling. Där finns också revisionen som på Kyrkofullmäktiges uppdrag skall granska verksamhet och beslut. Kyrkorådet har Kyrkofullmäktiges uppdrag att anställa och avlöna personal och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomi. Kyrkorådskansliet biträder Kyrkorådet i det övergripande ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och den övergripande personalpolitiken. Till gemensam administration räknas också gemensam informationsverksamhet och central dataadministration. Bakgrund Vision De som har hand om kyrkans ekonomi och egendom svarar för sin förvaltning inför både Gud och människor. Förvaltarskapet måste utövas med hänsyn till hela Guds skapelse. En förvaltare måste vara pålitlig och klok och kunna svara för sin förvaltning när den granskas. Vision Verksamhetsidé Verksamhetsidén för Kyrkorådskansliet är att: vara ett effektivt stöd åt församlingens styrelse och ledning i dess beslutsfattande. bistå styrelse och ledning med ekonomisk sakkunskap. vara stöd åt styrelse, chefer och arbetsledare i arbetet med att uppträda som en professionell arbetsgivare. bistå organisationens verksamhetsansvariga med ekonomisk sakkunskap. Gemensam administration Verksamhetsidé Kvalitet Genom effektiv och kunnig handläggning av ekonomi- och personalfrågor samt fastställande av rutiner för löpande ärenden och framtagande av korrekta beslutsunderlag till ledning mm uppnås god kvalitet i kyrkorådskansliets arbete. Syftet är att ge ansvariga en god överblick över områdena ekonomi och personal. Personalen inom kansliet har god kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med hög kvalité. En förutsättning är också tillgång till kompetent datorstöd. För att vara effektiv krävs också tillförlitliga datorprogram som är integrerade med varandra. Kyrkorådskansliets uppdrag: upprättar årsbokslut, halvårsrapporter, budget och flerårsprognoser, beslutsunderlag mm. sköter den löpande redovisningen med leverantörs- och kundfakturor. handhar löneadministration och viss personaladministration för anställda, uppdragstagare och förtroendevalda. uppfyller kraven på organisationen från myndigheter avseende skatter, försäkringar och pensioner. upphandlar till alla verksamheter som inte åligger annan. ansvarar för sekreterarskapet i Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Arbetsutskott ger service till förtroendevalda, verksamhetsansvariga, anställda och allmänhet. Kvalitet 15

16 Gemensam administaration Budget Gemensam administration Benämning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration begravnings- och serviceverksamhet Internränta anläggningstillgångar Kostnader gemensamma anltillgångar Intäkter gemensamma anltillgångar Internhyra Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Definition Övriga externa kostnader är kostnader för material till administration, kostnader för tjänster, information, datakostnader, bidrag och gåvor till andra organisationer mm. Personalkostnader för anställd personal och förtroendevalda. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm. 16

17 Församlingsverksamhet Verksamhetsidé Att fira gudstjänst i församlingen både som huvudgudstjänst och i andra varierade former med målet att de kristna ska växa i tron och att nya gudstjänstdeltagare ska känna sig hemma och välkomna åter till kyrkan. Att bedriva undervisning för barn och unga genom dopundervisningen och konfirmation samt skapa former för vuxnas sökande och fördjupning, såsom Alpha, bibelstudier och föreläsningar. Att utöva diakoni gentemot de människor som är i störst behov av stöd och hjälp, oavsett livssituation och ålder, samt skapa gemenskapsformer för människor. Att utöva mission för att synliggöra att den kristna tron ära aktuell i vår tid, dels som en del i all verksamhet, dels i form av information och kommunikation, samt internationellt engagemang. Församlingsverksamhet Verksamhetsidé Kyrkoherde Församlingskansliet Kommunikatör Assistent Assistent/Kantor Sjukhuskyrkan Sjukhuspräst Ungdomsverksamhet Församlingspedagog S:t Nicolai-Centrum Komminister, distriktschef S:t Sigfrid Komminister, distriktschef S:ta Maria Komminister, distriktschef Diakon Organist Körpedagog Diakon Kantor 2 Församlingspedagoger Diakon Kantor Församlingspedagog Barnledare Ungdomsledare Församlingens uppgift utföres i tre kyrkor med intilliggande lokaler och utgör distrikt. Sjukhuskyrkan fullgör uppgiften utifrån behoven på sjukhuset och inom vården, utifrån lokaler på sjukhuset. Gemensam verksamhet är t ex sammanlysta gudstjänster, konfirmandverksamhet, tonårsverksamhet och viss diakoniverksamhet. Vissa uppgifter i distrikten utföres för hela församlingen, såsom barn- och familjeverksamhet, Alpha och en stor del av diakoniverksamheten. Andra uppgifter är mer distriktsanknutna såsom gudstjänsterna i distriktskyrkorna, musik, verksamhet för vuxna och äldre, m.m. 17

18 Gemensam församlingsverksamhet Verksamhetsidé Kvalité Ungdomsverksamhet Kvalité Gemensam församlingsverksamhet Verksamhetsidé Utveckling och stöd till gudstjänstliv, själavård och församlingsverksamhet med gemensamma insatser. Kommunikation med och information till alla församlingsbor med information och inbjudan till deltagande. Att kompetensutveckla personalen och erbjuda en god personalvård. Kvalité Att utveckla gudstjänster som upplevs som öppna och främjar mötet med Gud och varandra genom personligt tilltal, människors behov möts och de ges möjlighet till delaktighet och gemenskap med andra. Att ha en god tillgänglighet för själavården och öppna och fördjupande mötesplatser i församlingsverksamheten Att konfirmanderna under konfirmationstiden ska ges möjlighet att möta både sig själva, andra, församlingen och Gud genom Jesus Kristus, och på sikt få ta ansvar i både kyrka och samhälle. Att kommunikationen med församlingsborna ska präglas av dialog, öppenhet och generositet och att informationen ska vara lättillgänglig, saklig, aktuell samt grafiskt tilltalande. Att kombinera ett vänligt och positivt bemötande med en effektiv handläggning i församlingens kansli. Utformande av gemensamma målsättningar, handlingsplaner, policys m.m. Själavård på sjukhus, vårdinrättningar och boenden. Gemensamt arbete med konfirmandundervisningen. Internationell grupp, Miljögrupp. Gemensamt arbete för främjande av frivilligarbete. Kommunikation med församlingsborna på nya mötesplatser och i nya former. Information, annonser, församlingsblad, hemsida, hälsningar, inbjudningar. Service åt allmänhet, personal och frivilliga medarbetare. Administration, registerhållning och datastöd m.m. Samordning av inköp, kurser, utbildningar, hälsosatsningar, kyrktaxi. Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamheten bedrivs i olika former i samarbete med de tre distrikten, skolor, fritidsgårdar och studieförbund. Ungdomsgruppen träffas i Mariakyrkan. Kvalité Ungdomsarbetet bedrivs med en huvudsaklig inriktning att ungdomar skall upptäcka och dela kristen tro samt växa i delaktighet och ansvarstagande. Verksamheten vill vidga ungdomarnas horisont så att de inser att kristen tro har med vardagen och existentiella frågor att göra. Ungdomsgruppen (tre ggr/mån i samband med mässa/gudstjänst) Ledarutbildning och ledarvårdsgrupp Samverkanprojekt, Ungdomsforum, Samarbete med Sockerbruket Arrangemang med inbjudna talare Utbyte med andra församlingar, Krakow-projekt med studieresa. 18

19 S:t Nicolai Verksamhetsidé Nicolaidistriktet vill vara ett centrum i Lidköpings centrum, där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där man kan växa som människa och mogna i sin tro. Detta vill vi ska ske genom de gudstjänster och genom den diakonala, pedagogiska och musikaliska verksamhet bedrivs i S:t Nicolai kyrka samt i Nicolaigården. S:t Nicolai Verksamhets idé Övergripande verksamhet Kvalité Utifrån församlingens ledord glädje, djup, gemenskap och delaktighet vill vi skapa goda möten mellan människor emellan och genom att bereda vägen för att människor även ska kunna möta Gud. En viktig del i det framtida arbetet är att låta fler lekmän medverka i förberedandet och genomförandet av församlingens gudstjänst Gudstjänster och förrättningar. Sommarkyrka Kyrkkaffen, kyrklunch, kyrkfrukost. Diakoni Diakoni Kvalité Den diakonala verksamheten syftar till att hjälpa människor som i behov av stöd och hjälp ekonomiskt, själsligt, psykiskt eller socialt. Hjälp till människor i akut ekonomisk kris. Hembesök. Leva vidare grupper. Enskilda samtal. Ledning, utbildning och uppmuntran av frivilligarbetare. Diakonimedarbetarsamlingar av frivilligarbetare Bönegrupp. Träffpunkt centrum. Café Öppen dörr. Torsdagssykretsen. Samtalsgrupp med kvinnor. Samordning av den sociala kassan. Födelsedagsfester. Grötfest. 19

20 Musikverksamheten Kvalité Genom en bred musikverksamhet vill vi verka för att lovsången stärks, gudstjänsten berikas och att budskapet förmedlas med ett annat språk än genom det talade ordet. Kyrkokör S:t Nicolai Cantare (Nybörjar kör). S:t Nicolai Vocalis. Psalmcirkeln. Musikgudstjänster. Musik och Lyrik. Lördagsorgel. Utifrån kommande musiker och körer. Samarrangemang med konsertföreningen och Musikskolan m.fl. Musikverksamheten Undervisning Undervisning Kvalité För att människor utifrån sin egen nivå ska få ökad kunskap och nya erfarenheter av kristen tro bedrivs undervisning. Samtalsgrupp Konfirmandgrupper Vuxenundervisning (Alpha, Beta, Delta) Inspirationskvällar för basgrupper. Församlingskåren. Studiecirkel. Föreläsningsserie. Skolkontakter. Studiebesök. Dopfest. S:t 20

21 S:t Sigfrid Verksamhetsidé Vi vill verka för att S:t Sigfrids kyrka ska ha en stor öppen dörr till Guds stora rum. Där vill vi gemensamt söka Jesus Kristus, bygga gemenskap och ta tillvara de gåvor Gud har gett varje människa. Vårt mål är att synliggöra för oss alla att kristet liv är relevant för vår tid. S:t Sigfrid Verksamhetsidé Övergripande verksamhet Kvalité Målet är att visa på en tydlig koppling till gudstjänst för våra olika grupper och verksamheter. Fortsätta utveckla gudstjänsterna i samråd med gudstjänstutvecklingsgruppen. Gudstjänst/mässa kl 17 varje söndag med söndagsskola. Gudstjänst med juldrama och efterföljande fest Utdelning av barnens Bibel (5 år) Dopfest Sinnesromässor Påskvandring (Påskmåltid ej under 2014 men under 2015) Sommarkvällar Café Palmen Bibelstudiegrupp Seniorcurling Syförening Diakoni Kvalité Diakonin har till uppgift att gestalta gästfriheten. Detta gör vi genom att möta människor i akuta svårigheter; ekonomiska, själsliga och sociala. Inbjuda till samlingar där gemenskapen är viktig och där frivilligheten får utrymme. Enskilda samtal Hembesök Leva vidare grupper Ledning, utbildning och uppmuntran av frivilligmedarbetare Diakonimedarbetarsamlingar Kyrkans Dagträff Middagsbön Snickargrupper Ria-kontakt Öppet Hus i Drömstaden Hjälp till människor i akut kris Kontakter med hemvård, psykiatrin, sociala myndigheter, kuratorer m.fl. Samarbete med AA Anonyma Alkoholister och AN Anonyma Narkomaner PKL Diakoni 21

22 Musikverksamhet Musikverksamhet Kvalité Med stor musikalisk bredd vill vi att musiken skall få förmedla glädje och liv i gudstjänsten, så att de stora frågorna blir tydliga. Målet är att allt fler skall få bli delaktiga i sång och musik i gudstjänstlivet. Bygga upp lovsångsteam till gudstjänsterna. Kyrkokören Angelakören (från 13 år) Angelicakören (9-13 år) ev i projektform Angelinakören (5-8 år) Utveckla den liturgiska musiken Musik under veckan afternoon the och teologi & ton (enstaka tillfällen under terminerna) Verksamhet för barn, ungdom och familjer Verksamhet för barn, ungdomar och familjer Kvalité Barn, ungdomar och familjer skall få möjlighet att söka Jesus Kristus och livet tillsammans med honom och varandra. Detta ska ske utifrån vars och ens förutsättningar. Lekcafé (0-12 år + föräldrar) Musik och Rytmik (0-6 år + föräldrar) Öppen verksamhet för lågstadiet (6-8 år) Öppen verksamhet för mellanstadiet + vuxna (9-99 år) Skolkontakter/Projekt Förskolesamlingar inför advent och påsk (0-6 år + förskolepersonal) Vidareutveckla Lek-kyrkan på hjul Konfirmander 22

23 S:ta Maria Verksamhetsidé Mariakyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka som strävar efter att människor ska upptäcka, dela och växa i kristen tro. Gudstjänsterna ska präglas av enkelhet och nåbarhet, med målet att man ska kunna förstå, ta till sig och beröras av gudstjänsten. Vi vill förena olika gudstjänstformer med ett brett musikliv och med en omfattande verksamhet för alla åldrar, med särskilt fokus på barn, familj, konfirmand- och ungdom. Vi vill verka för en miljö där ideellt engagemang i alla åldrar tas tillvara, uppskattas och integreras i kyrkans verksamheter. S:ta Maria Verksamhetsidé Kvalité Vi vill sträva efter att människor ska beröras och tilltalas av evangeliet, att det känns relevant och meningsfullt i de liv vi lever idag. Vårt arbete syftar till att erbjuda mötesplatser, inspirera och ge olika möjligheter att växa i den kristna tron oavsett ålder och bakgrund. Vi vill öppna dörrar och plantera frön med vår verksamhet, så att tron kan växa både på individnivå och ges liv i den större gemenskapen. Gudstjänster och verksamheter med hög delaktighet utifrån ideellt engagemang. Livsvandringsmässan Musikgudstjänster/konserter/musikmässor med olika teman Temagudstjänster för stora och små (kopplat till teman i barngrupperna) Psalmgudstjänster (samarbete med Östhaga äldreboende) Gemenskapsmässa varannan tisdagskväll Gudstjänstverkstad Mariakyrkans ungdomsband och musikverkstad Öppet hus / Mariakyrkans dag ökade kontakter för de som bor i närområdet Omfattande barn- och ungdomsarbete för olika åldrar Öppen diakonal verksamhet Basarer och insamlingar Gemensamma projekt Diakoni Kvalité Diakonin vill hjälpa dem i både kroppslig eller själslig nöd. Diakonin ska både skapa rum för den enskilde och mötesplatser där den sociala gemenskapen är viktig. Diakoni Hembesök och enskilda samtal Leva-vidare-grupper Bibelsamtalsgrupp Syförening Andakter Församlingsresor Diakonimedarbetarsamlingar Kontakter med sociala myndigheter, hemvård, kvinnojour, kuratorer, polis, psykiatri Akut ekonomisk hjälp där socialtjänsten ej träder in. Familjediakoni med fokus på barn och föräldrar Nätverkande i Mariakyrkans närområde Internationell kvinnogrupp 23

24 Ta tillvara och uppmuntra människors vilja till ideellt engagemang i kyrkan Ökad satsning på och samordning av ideella i distriktet och församlingen i stort Retreat ca 2 ggr/år Kortare pilgrimsvandringar Öppna träffar/cafékvällar, temakvällar etc. Musikverksamhet Musikverksamhet Kvalité Musiken ska ge liv och glädje i gudstjänsten och bidra till nyfikenhet, engagemang och vilja att vara med att sjunga och spela i olika sammanhang. Musiken ska gestalta, förmedla och förstärka det kristna budskapet. Integrerad barnkörsverksamhet i barngrupperna inför musikaler och sångövning till temagudstjänster Babysång Kyrkokören Musikband för barn Bred repertoar till piano-, orgel och körmusik Mariakyrkans ungdomsband och musikverkstad Samverkan mellan musiker och barnverksamhet Musikgudstjänster/konserter med olika teman och inbjudna solister/musiker Ökad satsning på barns/ungdomars medverkan med sång/musik i gudstjänsterna Barnverksamhet Barnverksamhet Kvalité Barn- och familjeverksamheten ska med hjälp av undervisning, andakter, lek, pyssel, drama, sång/musik och temaprojekt föra fram det kristna budskapet samt fokusera på gemenskap, glädje och respekt. Integrerat arbete kring innehåll, medverkan och delaktighet vid temagudstjänster. Barnen kommer att arbeta vid ca 3 ggr/termin med teman i form av sång, musik, drama, konst etc. Öppen förskola: här erbjuder vi: o En mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år o En sångstund för de mindre barnen med förälder o Föräldrafik/föräldradialog Babysång: 0-1 år inbjudan halvårsvis 5-8 ggr Prinsess/prins skola (vt): 4 träffar där man stärker barnens självkänsla, 5-7 år Kyrkdeckarna (ht): 6-7 år Kockskola: 8-9 år Musikband för barn år Projektgrupp: Tematräffar 5-8 ggr, ålder 9-12, anmälan (2-3 teman per termin) Ledarträffar: grupp för 13-åringar en gång/månad Utdelning av Barnens bibel till 5-åringarna Förskole-/skolkontakter vid advent, jul och påsk samt psalmböcker till åk. 2 Lovöppet/läger/resor för olika ålders grupper Familjekvällar och familjeläger Barnmusikaler och musikgrupper för att främja sång och musik i kyrkan 24

25 Sammanställning av kostnaderna för församlingsverksamheten se sidorna Församlingsverksamhet Benämning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Församlingsverksamhet Budget Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar Kostnader gemensamma anltillgångar Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Förändring av ändamålsbestämda medel Verksamhetsresultat efter ändamålsbest gåvor Definition Övriga externa kostnader är kostnader för material till de olika aktiviteterna inom församlingsverksamheten, kostnader för tjänster, information, datakostnader, kostnader för statlig och inomkyrklig clearing mellan församlingarna mm. Personalkostnader för anställd personal resp. uppdragstagare. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm 25

26 Kyrkogårdsoch fastighetsförvaltning Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen skall driva och förvalta begravningsverksamhet i Lidköpings församling. Uppdraget omfattar även tillhörande serviceverksamhet. Förvaltningen skall också driva och förvalta församlingens samtliga fastigheter samt ansvara för församlingens vaktmästeri. Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften, serviceverksamheten skall vara självfinansierad och församlingsfastigheterna och vaktmästeriet finansieras av kyrkoavgiften. Länsstyrelseombudet har rätt att närvara på frågor som berör begravningsverksamheten Kostnaden belastar begravningsverksamheten. Analys Struktur Under 2012 kom beslut från Skara stift angående samgående mellan Järpås, Kållands Råda och Örslösa församlingar Beslut kom också att församlingarna i Götene kommun skall gå samman till en enhet. Besluten träder i kraft Förvaltningen har inlett krematoriesamverkan med övriga huvudmän i Skara stift samt Göteborgs kyrkliga samfällighet. Detta med anledning av den brist på kremations-kapacitet som finns i hela Västra Götalandsregionen. Frågan om samverkansformer kommer sannolikt påverka begravningsverksamheten under perioden. Från och med 2017 kommer hela landet ha en gemensam begravningsavgift med undantag för Stockholm och Tranås som har borgerliga begravningshuvudmän. En statlig utredning har tillsatts och kommer under hösten 2013 se hur de skall kunna inlemmas i systemet. Kyrkostyrelsens AU har beslutat att utredningsarbetet beträffande samverkansformer i begravningsverksamheten ska återupptas under hösten Generalsekreteraren har fått i uppdrag att formulera utredningsdirektiv. Utredare är inte utsedd än. Besked om utredningens direktiv kan dröja till efter kyrkomötets första session. Personal Under perioden kommer kyrkogårds- och fastighetschefen, att gå i pension. Nuvarande trygghetsregler kan innebära en större omsättning av säsongsanställda. För att kunna möta begravningsverksamhetens och fastigheternas underhållsbehov under perioden behövs en personalförstärkning med en kyrkogårdsarbetartjänst. Det kommer att krävas ett flexiblare tänkande avseende anställningsformer och arbetstider. Stor kraft måste läggas på rekrytering av kompetent personal under perioden. Miljö All verksamhet inom förvaltningens ansvarsområde skall bedrivas så resurseffektivt det är möjligt. Återanvändning och sortering är ledord. Vid resor utanför förvaltningens område ska kollektivtrafik utnyttjas så långt det går. För att bidra till nationella utsläppsmål kommer fossila bränslen successivt att ersättas med eldrift eller förnyelsebara drivmedel. Vid byte 26

27 och uppdatering av maskinparken skall eldrift och/eller förnyelsebara drivmedel vara en tungt vägande faktor. Under perioden skall en övergång ske så att alla maskiner med mindre motorer med låg verkningsgrad drivs med akrylatbensin. Nuvarande ekonomigård behöver utvidgas och en bättre miljömässig hantering av vårt avfall behöver genomföras med kompostering och miljöstation. På våra fastigheter skall fortsatta energibesparingar göras. Dessa åtgärder förväntas ha kort payoff tid. En fortsatt analys och genomförande av dessa åtgärder behöver göras under perioden. Tillgänglighet Ny lagstiftning gäller från 2009 angående funktionshindrades tillgänglighet till lokaler och markanläggningar. Våra fastigheter har inventerats efter Boverkets föreskrifter. Under perioden behövs en uppföljning av inventeringen och åtgärder för att avhjälpa enkla hinder. Motsvarande inventering behöver också göras på våra begravningsplatser och övriga markanläggningar. Organisationsplan Organisation KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN LEDNING Kyrkogårds- och fastighetschef KANSLI Förvaltningsassistent 1 st Assistent 1,4 st OPERATIVT Arbetsledare BEGRAVNINGSVERKSAMHET SERVICEVERKSAMHET FASTIGHETSUNDERHÅLL Kyrkogårdsarbetare 6,6 st (inkl. 2 st lagledare) Reparatör 1 st Säsongsanställda 7 st KREMATORIUM FASTIGHETSDRIFT VAKTMÄSTERI Krematorievaktmästare 2,0 st Kyrkvaktmästare 3,9 st (inkl. lagledare) 27

28 Begravningsverksamheten Vision Verksamhets idé Begravningsverksamhet Vision Anhöriga och övriga besökare på begravningsplatser och kapell skall uppleva dessa som en plats att finna tröst och möjlighet att bearbeta sorg. Verksamhetsidé Begravningsverksamhet skall utföras åt alla folkbokförda i Lidköpings församling med hög kompetens och stor effektivitet. Begravningsverksamheten kan även omfatta uppdrag åt andra huvudmän. Begravningsverksamhetens uppgifter skall utföras på ett värdigt sätt där hänsyn tas till trosuppfattning och tradition. Människors behov av olika begravningstjänster skall så långt som möjligt tillgodoses. Stora möjligheter skall finnas vid val av begravningstjänster såsom gravkapell, gravplats, minneslund mm. Begravningsplatserna skall ge en upplevelse av stillhet och möjlighet till eftertanke samt valmöjlighet mellan öppenhet och enskildhet. God tillgänglighet skall finnas för alla. Begravningsplatsernas kulturhistoriska värde skall bevaras samtidigt som de skall tillgodose nutidens begravningsskick. Kvalité Kvalitet - miljö De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Kremationsugnen skall drivas med miljövänligare bränsle. Utreda konsekvenserna av att komplettera kremationsugnen med en filteranläggning. Att med energikartläggningen som grund prioritera och genomföra energisparande insatser på begravningsverksamhetens fastigheter med mål att minska energiförbrukningen med 5 % under perioden. Sortera avfallet och utveckla en effektiv komposteringsanläggning. Våra besökare skall uppmuntras att sopsortera noga ute på begravningsplatserna för att bidra till vår kompost. På sikt vill vi kunna erbjuda komposterad jord i lådor till besökarna. 28

29 Budgeten har beräknats utifrån följande förutsättningar: UTFALL PROGNOS Genomsnitt per år Avlidna församlingsbor Kistgravsättningar Urngravsättningar (i gravplats) Nya gravplatser Därav kistgravar Därav urngravplatser Därav askgravplatser Därav muslimska Gravsatta i minneslund Kremationer församlingsbor D:o i % 66 % 68 % 75 % 77 % 82 % Kremationer övriga Kremationer totalt Rambudget för underhåll av begravningsplatser och begravningsverksamhetens fastigheter för skall hållas. Begravningsplatser Analys Södra begravningsplatsen Historiskt har det varit behovet av kistgravar som avgör när en begravningsplats behöver byggas ut. Behovet av kistgravplatser har minskat och återlämnade eller återtagna kistgravplatser ser ut att motsvara behovet av nya kistgravplatser. Det finns därför inget behov av utbyggnad av Södra begravningsplatsen med kistgravar under perioden. På begravningsplatsen finns det gott om mark reserverad för detta ändamål. Analys Befintliga gravkvarter på de äldsta delarna utnyttjas successivt till nya urn- och askgravar. Behovet av askgravar har ökat och behovet av urngravar har minskat något. På begravningsplatsen börjar det bli ont om lämpliga områden för framförallt askgravar. En långsiktig planering i form av en utvecklingsplan har därför gjorts under Ett helt nytt område för askgravplatser behöver planeras och anläggas under perioden. Medel har därför tagits upp för projektering under 2014 och en byggnation Askminneslunden och kistminneslunden täcker behovet under perioden. Kontors- och personallokalerna är ändamålsenliga och klarar verksamhetens behov under perioden. Ekonomibyggnader och ekonomigård klarar inte behovet under perioden. Medel har tagits upp för projektering under 2014 och en byggnation

30 Analys forts Norra begravningsplatsen Befintliga gravkvarter utnyttjas successivt till nya urngravar. Detta täcker behovet under perioden. Nuvarande askgravar beräknas endast räcka i något år ytterligare. Därför behöver nya askgravar anläggas under perioden. En utvecklingsplan har tagits fram under 2013 angående begravningsplatsens fortsatta utveckling. Utvecklingsplanen lyfter fram följande frågor. Minneslund eller askminneslund? Fler askgravplatser. Underhålls- och tillgänglighetsaspekter. Översyn av befintligt växtmaterial med inriktning till alternativa växtmaterial. Begravningsplatsens hägnad. Medel tagits upp för projektering av askminneslund under 2014 och byggnation Norra kapellet innehåller idag både personal- och ekonomifunktioner tillsammans med ett mindre kapell. Under perioden kommer dessa funktioner ses över. Krematorium/kapell Krematorieverksamheten kan under perioden komma att slå i tillståndstaket på 750 kremationer per år. Det innebär antingen att avtalskremationerna måste minskas eller att ett nytt tillstånd söks. Myndighetskrav kan under perioden komma att ställas på bl.a. utsläpp av dioxiner vilket i så fall kräver en filteranläggning och ett nytt tillstånd. En filteranläggning innebär en stor investering vilket kräver en förstudie som kommer att göras under 2013/2014. Kremationsugnen värms nu med förnyelsebar energi vilket ökar kostnaderna något. Krematorie- och kapellverksamheten har som helhet väl underhållna och ändamålsenliga lokaler. Dessa lokaler är flexibla och väl utnyttjade och klarar verksamhetens behov under lång tid. Det finns bekymmer med murarna kring kistintaget samt fasadstenen på Ljusets kapell. Överläggningar pågår om ansvarsfrågan och om vad som behöver göras så att felen kan åtgärdas på rätt sätt. 30

31 Begravningsverksamhet Benämning Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Verksamhetens externa intäkter Begravningsavgift Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration begravningsverksamheten Internränta anläggningstillgångar Internränta begrverks samlade resultat Internränta gravskötselskuld Kostnader gemensamma anltillgångar Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Begravningsverksamhet Budget Verksamhetsresultat Begravningsverksamhetens resultat 2014 ger ett överskott på 932 tkr vilket beräknas ge ett samlat överskott på 592 tkr. Definition Övriga externa kostnader är kostnader för begravningsfastigheternas drift och underhåll, kostnader för drift och underhåll av krematoriet, kostnader för material och tjänster, kostnader för statlig clearing mellan församlingarna mm. Personalkostnader för anställd personal. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm 31

En beskrivning av Lidköpings församlings ekonomiska förutsättningar inför kommande år, samt en prognos inför de efterföljande två åren.

En beskrivning av Lidköpings församlings ekonomiska förutsättningar inför kommande år, samt en prognos inför de efterföljande två åren. 2015 BUDGET 2015, FLERÅRSPROGNOS 2016-2017 En beskrivning av Lidköpings församlings ekonomiska förutsättningar inför kommande år, samt en prognos inför de efterföljande två åren. 1 INNEHÅLL LIDKÖPINGS

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

En beskrivning av Lidköpings församlings ekonomiska förutsättningar inför kommande år, samt en prognos inför de efterföljande två åren.

En beskrivning av Lidköpings församlings ekonomiska förutsättningar inför kommande år, samt en prognos inför de efterföljande två åren. 2016 BUDGET 2016, FLERÅRSPROGNOS 2017-2018 En beskrivning av Lidköpings församlings ekonomiska förutsättningar inför kommande år, samt en prognos inför de efterföljande två åren. 1 INNEHÅLL LIDKÖPINGS

Läs mer

Kvistofta Församling

Kvistofta Församling Verksamhetsuppföljning 2013 Kvistofta Församling 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI Uppdaterat: 2010-05-31 SVENSKA KYRKANS TRE NIVÅER Svenska kyrkans juridiska form är registrerat trossamfund. Det finns tre nivåer i Svenska kyrkan: församlingar, stift och nationell nivå. Varje enhet är

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

En beskrivning av Lidköpings församlings ekonomiska förutsättningar inför kommande år, samt en prognos inför de efterföljande två åren.

En beskrivning av Lidköpings församlings ekonomiska förutsättningar inför kommande år, samt en prognos inför de efterföljande två åren. 2017 BUDGET 2017, FLERÅRSPROGNOS 2018-2019 En beskrivning av Lidköpings församlings ekonomiska förutsättningar inför kommande år, samt en prognos inför de efterföljande två åren. 1 INNEHÅLL INNEHÅLL...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

BOKSLUT. Sunnersbergs församling BOKSLUT Sunnersbergs församling År 2010 Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling Besöks och leveransadress: Kyrkans gård-lockörn Gamla Läckövägen 43 531 55 LIDKÖPING Tel 0510-48 40 80 Fax 0510-48 40 99

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi verksamhet och ekonomi 2002

Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi verksamhet och ekonomi 2002 Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 Bilaga 1 till budget 2014 Osby pastorat verksamhetsplan 1 VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 INLEDNING Enligt kyrkoordningen, KO 47:4, skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan. verksamhet och ekonomi 2004

Nyckeln till Svenska kyrkan. verksamhet och ekonomi 2004 Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi 2004 1 En sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi 2004 2 Sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan Denna rapport är en

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 6. 1. Gudstjänst 7. 2. Undervisning 9. 3. Diakoni 11. 4.

Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 6. 1. Gudstjänst 7. 2. Undervisning 9. 3. Diakoni 11. 4. Församlingsinstruktion Lidköpings församling 2015 Innehåll Församlingsteologisk grundsyn 3 Omvärldsbeskrivning och analys 4 Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 6 1. Gudstjänst

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 Begravnings- och serviceverksamheten

Verksamhetsberättelse 2009 Begravnings- och serviceverksamheten Verksamhetsberättelse 2009 Begravnings- och serviceverksamheten Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2009 avseende begravnings- och serviceverksamheten Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss Stockholms kyrkogårdsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-04-19 Handläggare Mats Larsson Telefon: 08 508 30101 Till Kyrkogårdsnämnden 2016-05-17 Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2015 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING En rapport över Lidköpings församlings ekonomiska resultat och prestationer i förhållande till antagen budget. INNEHÅLL LIDKÖPINGS FÖRSAMLING... 3 RESULTATRÄKNING... 7 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014

KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014 KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer