Församlingsinstruktion för Oxelösunds Församling av Svenska Kyrkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion för Oxelösunds Församling av Svenska Kyrkan"

Transkript

1 Församlingsinstruktion för Oxelösunds Församling av Svenska Kyrkan

2 Innehåll Inledning 3 Omvärldsanalys 4 Det pastorala programmet Gudstjänst 6 Undervisning 8 Diakoni 10 Mission 12 Övriga moment Verksamhet på finska 14 Ordning för revidering 15 2

3 Inledning Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet med församlingen är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Med dessa ord som utgör inledning till Kyrkoordningens andra avdelning vill vi inleda församlingsinstruktionen för Oxelösunds församling av Svenska Kyrkan. Församlingsinstruktionens tyngdpunkt utgörs av en redogörelse för det pastorala programmet. Instruktionen skall även enligt KO innehålla 1. Regler för församlingen och dess verksamhet som domkapitlet får besluta om 2. Redogörelse för församlingens verksamhet på andra språk Församlingsinstruktionen tar sitt avstamp i en omvärldsanalys och en kortfattad redovisning av församlingens struktur. Vi vill i vårt arbete utgå från en helhetssyn på det sammanhang där vi lever och verkar, och har som mål att ständigt fördjupa och utveckla vår kännedom om de lokala förhållandena för att på bästa sätt kunna tjäna varje enskild församlingsbo. Omvärldsanalys Oxelösunds stad är belägen i en urgammal kulturbygd; belägg finns för mänsklig aktivitet i området sedan bortåt 3000 år. I modern tid, 1800-tal och fram till 1950-talet, kännetecknas samhället av relativt långsam tillväxt småindustri och handel trängde undan för undan ut det hävdvunna, traditionella: fisket och lotsnäringen, som dittills varit samhällets huvudsakliga näringsgrenar och beredde så marken för de stora strukturella och samhälleliga omdaningar som skulle följa. Oxelösund fick stadsprivilegier år Stadens nutidshistoria har framför allt karaktäriserats av den dramatiska förändring som ägde rum under sent 50-tal och tidigt 60-tal då järnverket byggdes ut. På bara några år närmast tredubblades befolkningsantalet; nya skolor uppfördes i en rasande takt, den gamla bebyggelsen revs för att ge plats åt moderna bostäder för alla dem som skulle beredas arbete på det nya stora järnverket. Människor reste till från hela landet; hela familjer från Norrland, Småland, Bergslagen packade sina tillhörigheter och anlände till staden. Det berättas om hur skolorna praktiskt taget dagligen mötte nya, unga familjer som kommit för att få plats för sina barn. 3

4 En stor del av arbetskraftsinvandringen kom från Finland. Man räknar med att omkring 12 procent av Oxelösunds nuvarande befolkning har finsk bakgrund. Under 80- och 90-talen fanns det i Oxelösund även en flyktingförläggning. Staden räknar i dag 24 olika nationaliteter i sin befolkning på drygt ; statistiken avser dock endast etniska grupper med över 10 individer. 1 I affären vid torget i centrum finner man därför finländska specialiteter som karelsk pirog; man hör finska, spanska, arabiska, olika slaviska språk talas; man ser muslimska familjer på väg till midsommarfirande i Gamla Oxelösund tillsammans med sina finska, svenska, eller latinamerikanska arbetskamrater och vänner kulturblandningen är i Oxelösund legio. I dag är stålverket, SSAB, fortfarande ortens livsnerv och även de omgivande kommunernas största enskilda arbetsgivare. 54 procent av den arbetsföra befolkningen är anställda inom tillverkningsindustrin, att jämföra med 18 procent i riket som helhet. Oxelösunds hamn är också en stor enskild arbetsgivare, och en av Sveriges största isfria djuphamnar. Handel och kommunikation är den näst största näringsgrenen i kommunen. Den tredje enskilt största näringsgrenen är vård och omsorg. Andelen kvinnor är i denna näringsgren helt dominerande. Arbetslösheten är jämfört med riksgenomsnittet låg. Ett annat viktigt särdrag är närheten till havet. Oxelösund vårdar sin tradition som lotssamhälle; den bevarade delen av Gamla Oxelösund med sitt lilla skärgårdsmuseum och de gamla husen vittnar om en annan tid, präglad av skärgårdsliv, fiskenäring och småskalighet. Båtlivet är i högsta grad en del av oxelösundsbornas arv; antalet fritidsbåtar per capita tillhör de högsta i landet. Oxelösund har, karaktäristiskt för bruksorten, ett rikt föreningsliv med närmare 130 olika föreningar av alla de slag; idrottsföreningar, politiska partier, studieförbund, kulturföreningar, kyrkliga församlingar m m. Ett typdrag för bruksorter i allmänhet är tyvärr också jämförelsevis stora sociala missförhållanden. Oxelösund är inget undantag. Alkoholkonsumtionen per capita är hög även i jämförelse med andra liknande orter; andra droger förekommer frekvent, debutålder för bruk av alkohol och narkotika är låg. Statistiken över olika folkhälsoaspekter visar generellt oroande tendenser. Oxelösund är också på sitt eget vis ett segregerat samhälle. I centrala staden inryms arbetarstadsdelarna medan ytterområdena bebos av de bättre bemedlade; en gräns i folkmun är motorvägen som delar staden i två delar, en i öster och en i väster, där den förstnämnda av hävd haft sämre rykte. Nybyggnation, in- och utflyttning och andra faktorer har emellertid på senare år medfört att de gamla gränserna börjat suddas ut så sakteliga. Man kan av kommunens statistik över åldersstrukturen avläsa att befolkningsantalet i ålderssegmentet år ligger över riksgenomsnittet, särskilt i åldrarna och att antalet barn under sex år ligger en bit under genomsnittet i landet 1. Åldersstrukturen i ett samhälle är en viktig indikator för planering och framtidsstrategier, inte bara för kommunen utan också självklart för kyrka och församling. Då de stora strukturomvandlingar som staden genomgått ligger förhållandevis nära i tid, ger det stadens kultur en särpräglad blandning av nostalgiskt tillbakablickande på en svunnen tid, stolta minnen av rekordårens närmast osannolika framtidstro och optimism, och de senaste 4

5 decenniernas alltmer komplicerade och svårtydda samhällsförändringar i globaliseringens spår: Oxelösund är en småstad, men också högst påtagligt en del av den stora världen. Oxelösunds församling Oxelösunds befolkningsantal uppgår per den 31 december 2009 till individer, varav tillhöriga till Svenska Kyrkan 69,6 % tillhöriga 2. Oxelösunds församling var ursprungligen en del av Nyköpings S:t Nikolai pastorat. År 1952, två år efter det att Oxelösund blivit stad, delades pastoratet i två delar. Den ena blev Oxelösunds församling, som till en början använde Stjärnholms kyrka som gudstjänstlokal. Inrymd i B-skolan i Oxelösund fanns sedan tidigare en gudstjänstlokal, den s k Botvidssalen, invigd år S:t Botvids kyrka, ritad av arkitekten Rolf Bergh, stod färdig för invigning första advent Kyrkan reser sig mitt i staden som en fyrbåk byggd i betong, högt placerad som ett landmärke milsvitt synligt till lands och till sjöss. Dess arkitektoniska utformning lämnar ingen oberörd; S:t Botvids kyrka kan gott sägas utgöra en viktig del av stadens profil och identitet. Stjärnholms kyrka, från 1600-talet, utgör ett traditionstyngt komplement till S:t Botvid. Den har efter renovering återinvigts i maj 2008 och används huvudsakligen som förrättningskyrka, dock inte till begravningsgudstjänster. Frösängskapellet, ritat av arkitekten Gunnar Asplund och byggd 1938, ligger i anslutning till kyrkogården och används till största delen som begravningskapell. Vi ringer på somrarna in helgen där, med musikgudstjänster. Församlingsarbetet har sedan länge präglats av en ambition att konkret finnas närvarande i människors vardag. Tillgänglighet och flexibilitet är honnörsord för medarbetarlaget i Oxelösunds församling. Exemplen på detta förhållningssätt är många; så tog exempelvis på 70-talet dåvarande kyrkoherden tjänstledigt under ett år för att arbeta på järnverket. Under perioden då flyktingförläggningen fanns i staden, utgjorde församlingshemmet en levande och viktig samlingsplats för de människor som bodde där; många förtroendefulla kontakter knöts och tröskeln var, då som nu, låg. På senare år har församlingsarbetets diakonala profil alltmer tydligt kommit att karaktäriseras av strategiskt nätverksbyggande; allt som ett led i det förtroendeskapande arbete vi hoppas skall leda till att alltfler församlingsbor skall finna vägen till kyrka och gudstjänst och till att ta i anspråk de resurser som är specifika för en kristen församling. Anställda, frivilliga och förtroendevalda hos oss bygger en gemensam plattform där vi tillsammans finns och finner samhörighet. Vi arbetar inte med några på förhand givna revir eller hierarkier, utan kan tack vare en genomtänkt demokratisk struktur på ett otvunget och naturligt sätt ta i anspråk varandras kompetens. Det diakonala förhållningssättet skall genomsyra all verksamhet. Detta menar vi i grunden rör sig om människosynsfrågorna vi vill hålla levande i allt vi är och gör. Här är ingen jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna; alla är vi ett i Kristus orden 5

6 från Galaterbrevet blir honnörsord för oss enbart i den mån de inte bara är en vacker devis utan också omsätts i praktisk och mätbar handling. Församlingen vill ställa alla sina resurser till hela kommunens förfogande och tillsammans med övriga aktörer i staden skapa ett samhälle där varje enskild individ skall känna sig trygg, sedd och upprättad. 1. De statistiska uppgifterna i detta avsnitt är, ifall inget annat anges, hämtade ur Oxelösunds kommuns statistik årsskiftet Källa SCB 2010 Gudstjänst Gudstjänsten är församlingens kärna. Den är den världsvida kyrkans grundförutsättning utan gudstjänst, ingen kyrka. Gudstjänsten är platsen för församlingens och den enskildes möte med Gud. Den är den heliga plats där vars och ens unika värde som människa och kristen skall synliggöras. I gudstjänsten formuleras också de andliga och teologiska reflektioner som utgör grunden för kyrkans övriga verksamhet. Därför ser vi det som centralt att tydliggöra Pauli ord ur 1 Kor 12 om hur hela den kristna församlingen är Kristi kropp, envar med sina egna särskilda gåvor, var och en oersättlig för kyrkans liv. Gudstjänsten skall göra detta manifest, varför vi dels vill välkomna och aktivt arbeta för lekmannamedverkan både i gudstjänstplanering och i själva gudstjänsten, dels strävar efter att erbjuda ett antal olika gudstjänstformer där vars och ens särskilda gåvor kan tas till vara, och där den enskilde också kan känna sina särskilda behov tillgodosedda. Lekmannamedverkan avser både frivilliga och förtroendevalda, av vilka vi med särskild glädje ser de senare årligen genomföra en de förtroendevaldas egen gudstjänst. Där oenighet om gudstjänstplanen uppstår mellan kyrkoherde och förtroendevalda kan ärendet föras till domkapitlet. I vår församling finns ett mångårigt och i bästa mening förtroendefullt och nära samarbete mellan arbetslag och förtroendevalda varför detta inte har behövt föras vidare. Jfr KO kap Detta accentuerar vår önskan att vara kyrka tillsammans, att lära av varandra och tillsammans upptäcka allt mer av Guds rike. I församlingen firas varje sön- och helgdag en huvudgudstjänst. Formen för denna gudstjänst skall fylla församlingens krav på kontinuitet och igenkännbarhet. Vi vill se en tydlig och samtidigt öppen gudstjänstform, där varje moment är innehållsligt, liturgiskt och teologiskt bearbetat och välmotiverat. Gudstjänstens tillblivelseprocess är inte en angelägenhet enbart för prästen, utan genomförs i samråd av dem som planerar och genomför gudstjänsterna: präst, diakon, musiker, frivilliga, vaktmästare m fl. Genom ett omfattande nätverksarbete skapas broar tillbaka till gudstjänsten, en gudstjänst som skall upplevas som relevant och grundad i människors liv, här och nu. I Oxelösunds församlings gudstjänstliv vårdar vi två portalbegrepp: enkelhet och äkthet. Enkelhet skall inte förstås som ytlighet eller brist på reflektion, eller lågt satt andlig och intellektuell målsättning. I stället handlar enkelheten om öppenhet och tillgänglighet; en formoch innehållsmässigt genomtänkt gudstjänst som såväl vana som ovana kyrkobesökare kan känna igen, och där alla kan känna sig sedda och välkomna. 6

7 Äkthet står för målsättningen att vara en kyrka som står fast rotad i församlingen; en kyrka och en gudstjänst som skall spegla församlingens särart och speciella kontext. Gudstjänsten skall vörda traditionen men den skall göra detta inte genom att mekaniskt kopiera traditionen, utan genom att lära sig av den. Kyrkan äger en rik och mångfasetterad källa att ösa ur vad gäller liturgi, musik och böner; vår utmaning ligger i uppgiften att rota denna långa tradition i den särskilda mylla som vår församling utgör. Huvudgudstjänsten står hos oss för kontinuiteten, och skall spegla bägge dessa portalbegrepp. Den firas hos oss på söndag eftermiddag/kväll, som söndagsmässa eller familjegudstjänst, hos oss kallad Fest i Guds hus. Jfr KO kap 17 3 samt 5. I det heliga evangelium intar barnen en särskild hedersplats. Detta vill vi göra synligt bland annat genom våra familjegudstjänster som skall genomföras vid sex tillfällen årligen och som särskilt riktar sig till barn. Det är naturligtvis vår ambition att kunna utforma samtliga kyrkoårets gudstjänster så att alla åldrar skall känna sig välkomna. Familjegudstjänsterna är ett sätt att ytterligare betona vår förståelse av Jesu ord om att himmelriket på ett alldeles särskilt sätt tillhör dem som tar emot det som barn. Vi skall genomföra minst en temamässa/gudstjänst per termin med särskild inriktning på ungdomsarbetet. Församlingen skall även erbjuda månatliga gudstjänster på finska. Dessa skall ta hänsyn till de speciella kulturbetingade hänsyn som rör fr a de särskilda högtidsdagarna vilka har stor betydelse i det sverigefinska sammanhanget, såsom självständighetsdagen, Mors dag m fl. Vi skall även årligen genomföra tvåspråkiga gudstjänster som ett led i strävan att låta många olika röster och språk berika vårt gudstjänstliv. F n firas inte huvudgudstjänst tillsammans med församling i annat kristet trossamfund. Jfr KO 17 kap 7. Församlingens dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster Församlingens kyrkliga handlingar är en av de största och viktigaste kontaktytorna gentemot vår församling. Vi menar att det är helt avgörande för vår framtid som kyrka att dessa genomförs på ett sätt som upplevs som professionellt och engagerat. De skall öppna för en personlig gudsupplevelse genom ett språk och en gestaltning som gör ritualen begriplig och relevant. För var och en av de kyrkliga handlingarna finns i vår församling pastoraler som skall revideras på regelbunden basis. Musiken Gud är kärlekens och allt det vackras källa. Musiken är det universella språk som talar direkt till oss alla, alla vi Guds avbilder över hela jorden, på oändligt många olika sätt. Musiken har en läkande och skapande kraft som ger näring och hjälp till människor. I Guds världsvida kyrka bor en stor rikedom av tradition och kunnande. I Oxelösunds församling vill vi vörda den traditionen, inte genom att mekaniskt lära oss den utantill och intill sista kvartsnot noggrant återge den, utan genom att lära oss av den, vidareutveckla och skapa nytt. Därför strävar vi efter ett mångfacetterat musikaliskt uttryck i en mångfald genrer. Vi vill främja och uppmuntra musikalitet och skapande genom körverksamhet och genom 7

8 musikelever, genom att låta musiken som uttrycksmedel ta stor plats i alla de sammanhang där vi vill finnas. Musiken i kyrkan skapar breda kontaktytor och sänker trösklarna för församlingsmedlemmar; den skapar möjligheter och nya vägar till kyrkan och evangelium. Musiken har i alla tider varit ett kraftfullt uttryck för människors relation till Gud. Kyrkomusiken har genom två millennier frambringat de skönaste och mest innerliga verk till Guds ära; de mest bestående konstnärliga verk som talat också till de människors hjärtan som kanske inte annars skulle sökt sig till kyrkan. Men det är inte bara de intrikata och avancerade musikaliska uttrycken som är viktiga för oss. Även de möjligheter musiken ger till gemenskap har sin givna plats. I undervisning i olika instrument, i körverksamheten och i det pedagogiska arbetet, med barn och ungdom och vuxna, finns musiken med som en självklar och omistlig beståndsdel. I besöksgrupperna på äldreboenden där de boende har med sig sin barndoms musik och sånger också långt efter att andra själsförmögenheter gradvis kan ha tynat bort, fyller musiken och de gemensamma sångerna ett oskattbart själavårdande behov. Att vörda traditionen genom att lära sig av den innebär alltså hos oss en ambition att upphäva den konstlade motsättning som kan upplevas finnas mellan högt och lågt, mellan vad som anses som fint och vad som anses folkligt, mellan det traditionella och det nya. I stället kan dessa existera sida vid sida, befrukta och vitalisera varandra. Exempelvis kan vi ge traditionell gregorianik ett nytt och innerligt uttryck genom annan instrumentering eller annat arrangemang. Eller en traditionell psalmtext kan dramatiseras genom recitation eller en ny gestaltning. För att Ordet skall leva, måste det sjunga! Våra tjänsteinnehavare är sedan många år kantor resp kyrkomusiker. Jämlikt KO 34 kap 2 ska domkapitlet besluta om den kyrkomusiker som avses i 34 kap 1 skall vara organist eller kantor. Då domkapitlet beslutat att det hos oss skall vara en organist är det vår ambition att när möjlighet ges anställa en sådan. Vid sidan av kyrkohandbokens musik används hos oss liturgisk musik ur den anglikanska mässan. Jfr KO 18 kap 6. Undervisning Undervisningens och lärandets mål och mening i vår församling är att människor skall rustas att med hjälp av evangelium finna nya livstolkningsmöjligheter och finna och/eller fördjupa sin tro. Utgångspunkten för en god lärandesituation är ömsesidighet och utbyte av erfarenheter; praktiskt taget varje människa äger både förmåga och motivation att bearbeta, reflektera och samtala om dessa tillvarons existensiella frågor. Frågor som rör kyrkans undervisningsuppdrag är traditionellt sett sammankopplade med den kristna församlingens ansvar för andligt ledarskap i det sammanhang där den är satt att verka. Hos oss i Oxelösund tar ledarskapsrollen karaktär av medvandrarskap möten med våra församlingsbor där deras livsfrågor tas på allvar och belyses utifrån evangeliet om Jesus Kristus. Undervisningen skall möta våra församlingsbors behov och utgå från deras verklighet. I ett hårdnande samhällsklimat vill vi att vår undervisning skall fungera som ett profetiskt korrektiv. Vi vill betona den kristna, humanistiska tanke som ytterst har sin grund i det 8

9 universella kärleksbud som återkommer i alla kulturer över hela världen. Medmänniskans nöd angår oss, och kärleksbudets etik är entydig. Den kristna människosynen är ofrånkomligen den om alla människors lika rätt och värde. Varje människa är skapad i Guds avbild; den Gud som har skapat oss till att älska så som Gud själv älskar. Att undervisa medför det stora och glädjerika ansvaret att i mötet med församlingsbor i alla åldrar finna hur denna livsgrund ger genklang och förändrar och ger möjlighet att se världen i ett annat ljus. Det handlar om att befullmäktiga varandra till mänsklighet, till att vara ett ljus och ett salt i världen, och att se möjligheten att visa varandra en flik av himmelriket redan här på jorden. Konfirmation I Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete är en central tankegång att konfirmandtiden skall erbjuda konfirmanden en livstydning på dopets grund. Här blir dopundervisningen som föregår konfirmationsgudstjänsten det centrala temat. Jfr KO kap Konfirmanden får här hjälp att se sin tillvaro och sina livsfrågor belysta av evangeliet. Konfirmandtiden är som namnet anger till för konfirmanden. Man möter som konfirmandledare honom/henne där han/hon befinner sig och är för en begränsad tid medvandrare i dennes liv. Innehållet i konfirmandverksamheten skall utgå från konfirmandens behov och vara utformat så att det upplevs relevant och meningsfullt för konfirmanden. Alla är välkomna att delta i konfirmandundervisningen. I de fall där skada eller funktionshinder föreligger, skall alternativa undervisningsformer anvisas. Vi vill ha en pågående och kvalitetssäkrad ledarutbildning så att vi kontinuerligt fyller på med nya unga ledare för ungdomskonfirmationsundervisningen, och medvandrare för vuxenkonfirmationen. Konfirmandarbetet har stor betydelse för församlingsarbetet och för framtidens kyrka. För konfirmandarbetet i vår församling finns en särskild handlingsplan som skall revideras årligen av teamet som ansvarar för konfirmandarbetet i samråd med kyrkoherde. Vuxenundervisning Vuxenundervisningen skall hos oss dels handla om att dela med sig av den rikedom som finns i det kristna kulturarvet men även om att mötas och dela erfarenheter med varandra. Det första kan ske exempelvis genom bibelstudier, gudstjänstgrupper och liknande som skall erbjudas på olika sätt, och det andra blir verklighet till exempel genom olika former av självhjälpsgrupper. I hela riket är det en tendens att Svenska kyrkan tappar medlemmar. Men detta betyder inte att intresset för de frågor som kyrkan äger skulle mattas. Tvärtom upplever vi att detta intresse är växande men att vi behöver finna adekvata former för att möta det. Att vara medvetna och engagerade aktörer på alla nivåer i samhället där detta är möjligt ger en god bild av behoven hos församlingsborna. Vi skall därför verka för ett starkt nätverkssamarbete och även fortsättningsvis göra kyrkan till en naturlig samarbetspartner i alla de sammanhang där folkhälsa och livsfrågor aktualiseras. Barn och unga Vi vill att kyrkan skall finnas med som en naturlig och integrerad del av alla barns uppväxt i Oxelösund. Därför vill vi erbjuda lättillgängliga och genomtänkta, årligen återkommande riktade verksamheter för alla barn och ungdomar i åldrarna 0 15 år. Dessa verksamheter går 9

10 under samlingsnamnet Kyrkdax och utgörs av en mångfald olika aktiviteter som inbjuder till att lära sig mer om kyrkan och tron och inte minst viktigt: att ha roligt tillsammans! För varje sådan aktivitet utgår riktade inbjudningar till den aktuella åldersgruppen. Kyrkan och församlingshemmet skall vara en plats att växa på, en plats där var och en blir sedd och tagen på allvar och där alla skall vara välkomna. Visionen är att allt fler barn och unga skall hitta till kyrkan och ta del av och medverka i dess verksamheter. Vi vill tillsammans med våra barn och ungdomar skapa ett gudstjänstliv som inbjuder alla åldrar till söndagens gudstjänst såväl som till alla andra delar av vårt församlingsarbete. Under flera år har vi på olika sätt varit del av barn- och ungdomsverksamheter som drivits utanför kyrkan, på Öppna förskolan och på Koordinaten, Oxelösunds kombinerade bibliotek/kulturcentrum/fritidsgård. Detta är fortsättningsvis en del av det pågående nätverksarbete som vi sett som en central beståndsdel i hela vår församlingstanke. Det har också varit ett led i tanken att bygga broar in till kyrka och församling. Vi vill nu söka nya utmaningar i att skapa olika sorters verksamheter för barn och unga hemmavid att de broar som byggts nu skall tas i anspråk. I detta arbete har musiken en självskriven plats genom barn- och ungdomskörer och musikelever. Vi skall pröva att erbjuda verksamheter för barn och deras föräldrar där lek, musik och skapande går hand i hand med att gemensamt utforska och öppna nya vägar till att upptäcka Guds rike. Även i det sverigefinska församlingsarbetet skall vi regelbundet erbjuda sådana verksamheter. För ungdomar över 15 år skall vi erbjuda dels ovan nämnda konfirmandledarutbildning, men vi skall också fortsätta med att tillsammans med de ungdomar som så önskar driva vår lokalavdelning av Svenska Kyrkans Unga. Ungdomar skall där ges möjlighet att genom olika gemensamma aktiviteter påverka och förändra sin vardag; de skall respektfullt och med omsorg och kärlek ledsagas i mötet med varandra, sig själva och Gud. De skall välkomnas i församlingsarbetet som frivilliga och uppmuntras att delta i genomförandet av församlingens grundläggande uppgiften; gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. De skall bibringas känslan av att deras röster hörs och gör skillnad, att de är värdefulla och unika tillgångar för vår församling och för alla de sammanhang där de finns, i skolan, på arbetet, i sina familjer. I ungdomsarbetet blir de kristna värdegrundsfrågorna som utgör stommen i vår pågående reflektion om människosyn, en helt central utmaning. Ingen skall känna sig utanför och ensam, alla behövs och är viktiga, tillsammans förändrar vi världen: det är framtiden i våra händer! Diakoni Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren (Luk 4: I en värld full av orättvisor och fientlighet är Gud på ett speciellt sätt de nödlidandes, fattigas och förfördelades Gud, och han kallar sin kyrka att följa honom. Därför är, hos oss, i kyrkan, talet, profetian, ställningstagandet, en särskild kallelse. Att vara tyst, att vända bort sitt ansikte från världen, är inte det kyrkliga idealet. Att tiga är inte guld i kyrkan. När präster uppmanas att hålla sig borta från politiken och begränsa sig till sin egentliga uppgift, att predika evangelium, uppstår en del frågor om vår tradition. Vilken tradition talar 10

11 vi om då? Vilket är Jesu Kristi evangelium som vi skall predika? Helt visst är det budskapet om den frälsning som Gud erbjuder alla människor genom Jesus Kristus. Det är den jublande förkunnelsen av Guds rike och Kristi herravälde. Men denna frälsning innebär helandet av hela människan. Den är inte avsedd enbart för ens inre liv eller själ, utan för hela människan. Denne Jesus, som förkunnas av kyrkan, var förvisso inte bara en andlig varelse med andliga egenskaper, skild från det verkliga livet. Nej, han är Ordet, som blev kött, som blev människa helt och fullt, och hans befrielsebudskap är avsett för hela människan. Det är därför vår kallelse att ta del i hela livet, socialt, politiskt, kulturellt och ekonomiskt, så att Guds lag och rättvisa får råda också där, och lydnad inför Gud och hans Ord kan visas också där. (Ur den sydafrikanske teologen och prästen Allen Boesaks bok Walking on Thorns ) Den kristna människosynen utgår från att varje människa har ansvar för sitt eget liv. Genom ett sådant synsätt ser vi varandras resurser i stället för att bli problemorienterade. Diakonin skall inte göra människor till objekt för sin verksamhet; inte söka manipulera människor till att följa en på förhand uppgjord agenda, utan ta tillvara människors livserfarenheter, odla vad som är friskt och med en själavårdande grundhållning lyssna till och omfamna det brustna och trasiga. Diakonins mål går därför inte att formulera i betydelsen att vilja uppnå någonting eller vilja något med någon, utan dess ändamål är att vara ett tecken på Guds kärlek i världen och försöka följa evangeliets gyllene regel som säger att såsom vi är älskade av Gud, skall vi älska varandra. Alla omfattas av kyrkans diakonala uppdrag. Det finns ingen givare och mottagare, ingen innanför och ingen utanför, inget vi och dem. Uppdraget handlar om att bege sig bakom fasaderna och där se den människa, som ingen annan ser, och höra den människa som ingen annan hör. Diakonin skall utgå från församlingens mitt och vara en bro mellan samhälle och kyrka. I det diakonala arbetet uppmuntras vi och stärks i vårt uppdrag. De diakonala behoven är utifrån den gjorda omvärldsanalysen stora: Vi kan se att befolkningskurvan i Oxelösund för närvarande visar en förskjutning uppåt i åldrarna. Ett proportionsvis allt större antal äldre i kommunen medför ökade krav på offentliga insatser i form av sjukvård, omhändertagande och andra samhälleliga åtaganden. Församlingen behöver också därför utveckla strategier för att möta de särskilda behov som blir konsekvenserna av denna utveckling. Utsattheten bland barn och ungdomar är i vissa grupper mycket stor. Församlingen är sedan länge djupt engagerad i arbetet med ortens familjecentral; en stor del av de diakonala resurserna används till att arbeta för och utveckla ett fungerande nätverk bland samhällets alla aktörer, såsom skola, vårdcentral, barna- och mödravård osv. Detta mer övergripande arbete sker i nära samarbete med alla nivåer inom kommun och landsting. Församlingen har även åtagit sig att konkret finnas på plats med personalresurser på familjecentralens öppna förskola. Det diakonala arbetet bland barn och unga skall givetvis också framledes vara en av vårt församlingsarbetes allra högst prioriterade uppgifter. Trots att arbetslösheten är låg jämfört med riksgenomsnittet uppvisar det sociala skyddsnätet i Oxelösund betydande brister. Som nämnts i omvärldsanalysen är missbruksproblemen stora. Andra oroande faktorer är exempelvis hög kriminalitet, vilken allt som oftast är på olika sätt relaterad till missbruk och social utslagning, och folkhälsoproblemen är generellt sett många. På senare tid har kyrkans diakonala resurser alltmer kommit att tas i anspråk av människor som utförsäkrats och som blivit 11

12 arbetslösa. Detta vill vi utveckla en strategi för att möta på rimligast tänkbara sätt, så att vi blir ett komplement till förefintligt socialt nätverk och inte en konkurrent eller ersättare. Oxelösund äger en rik resurs av nya svenskar. Att arbeta för att bygga broar mellan dessa och det nya land och sammanhang de befinner sig i är en stor utmaning. Varje form av främlingsfientlighet och diskriminering skall därför med kraft bemötas och varje ny besökare oavsett trosuppfattning mottagas med solidaritet, respekt och öppenhet. Vi vill utveckla en kontinuitet i det egna arbetet och en samverkan med alla dem som i närliggande församlingar arbetar för ett värdigt mottagande av flyktingar. Församlingen skall erbjuda sorgegrupper för maka/make/sambo till avlidna. Inbjudan om deltagande skall skickas ut en gång per termin. Sorgegrupper för barn och ungdom skall erbjudas genom samverkan med Nyköpings kyrkliga samfällighet. Församlingen skall vara en tillflyktsort för reflektion och vila. Vi vill varje termin kunna erbjuda minst ett tillfälle till retreat under en dag eller en helg. Vi vill erbjuda en bred variation av olika typer av självhjälpsgrupper, både öppna och slutna, där människor ges tiden och platsen att själsligen växa och bli sedda. Hos var och en finns oanade resurser som bara väntar på att få frigöras! Mission Kyrkan i världen kan välja väg: den kan sluta sig inom sina väggar, ensidigt predika den rätta läran, dra ytterligare gränser mellan länder, folk och individer och definiera ut alla dem som inte rättar sig i ledet. Eller den kan vara en verksam faktor för fred och förståelse genom dialog, öppenhet och respekt. Endast genom att vi ärligt genomlyser och söker förstå oss själva, vår egen tradition, historia och kontext, skapar vi möjlighet att närma oss och förstå också andras. Så menar vi att missionsuppdraget intimt hänger samman med det diakonala förhållningssättet i vår församling. Det är inte endast vigningstjänstens uppdrag, utan samtliga medarbetares angelägenhet att öppna upp och skapa fora för möten över gränserna. I alla kontakter och möten med människor skall vi söka skapa nya och goda relationer. Det gäller alla anställda, förtroendevalda och frivilliga. Vi vill skapa en anda i vårt församlingsarbete där det råder samsyn om det gemensamma ansvaret för att skapa en positiv och välkomnande bild av församlingen. Ett vänligt och öppet bemötande är naturligtvis den första förutsättningen för framgångsrik dialog. Avgörande för missionsuppdraget är öppenhet och tillgänglighet. Våra kyrkor och kapell liksom vårt församlingshem skall vara resurser för alla bosatta i församlingen. Våra medarbetare liksom våra verksamheter skall ställas till allas förfogande och med glädje, nyfikenhet och tillförsikt välkomna var och en som söker sig till oss. I missionsarbetet är musiken en oundgänglig resurs. Musiken är ett universellt språk som kortar vägen mellan människors hjärtan. Musik i alla dess former, under gudstjänst, som undervisning, vid konserter m m ska fungera som brobyggare och tröskelsänkare. Information 12

13 Församlingen skall annonsera och informera om sin verksamhet. Vi skall söka samverkan med lokala medier, såväl tryckta som digitala. Vi söker att i möjligaste mån ge information om vår verksamhet också på finska. Församlingens hemsida är en allt viktigare kanal för information och inbjudningar till olika verksamheter. Vi skall ha en hemsida som är lätthanterlig och överskådlig. Den skall uppdateras minst varje vecka. Internationellt arbete Genom den internationella grupp som finns i församlingen vill vi planmässigt arbeta för konkreta mål både vad det gäller insamlingar till olika ändamål och med utbildningsfrågor och studieutbyte. I gudstjänster och andra arrangemang skall vi påminna om att vi är delar av en världsvid gemenskap. Denna gemenskap förpliktigar också till ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter och ett tydligt motstånd mot orättvisor och förtryck över hela världen, såväl som här hemma. Detta ställningstagande skall ansluta sig till Svenska kyrkans internationella arbetes syn på bistånd som rättighetsbaserat och kan och skall inte villkoras. Dialog Församlingen har genom sitt utvecklade nätverksarbete ett pågående samtal med företrädare för lokalt näringsliv såväl som med kommun och landsting, och inte minst med olika frivilligorganisationer. Detta är nödvändigt för att utveckla det gemensamma arbetet för bättre livskvalitet för våra församlingsbor. Med en genomtänkt och respektfylld dialog med företrädare för andra religioner överbryggas onödiga konflikter och skapas i stället ett forum för undersökning av våra gemensamma etiska värderingar. Detta kan till exempel ta sig uttryck i reflektion kring flyktingmottagande och de möjligheter som vår mångkulturella miljö ger oss. Det värdegrundsarbete som skall genomsyra hela verksamheten ställs här inför spännande utmaningar. Tillgänglighet Vi vill betona det personliga mötets betydelse. Att vara tillgänglig, att ha generösa öppethållandetider i våra kyrkor, i församlingshemmet och på telefon är viktigt för missionsuppdraget. En sökande människa skall ges möjlighet att möta en annan människa, att få ta tid och plats i anspråk; att bli sedd. När vi tar oss tid för medmänniskan det må vara i gudstjänst, i församlingshemmet, på hembesök ges hon tid att närma sig Gud. Att ta sig tiden att stanna upp i vardagen på arbetsplatsen, på kyrkogården i möten med sörjande, på resa är att ge både sig själv och sin nästa nya livsmöjligheter. Det är ett sätt att aktivt bygga broar tillbaka till församlingen. Vi är alla utsända att visa vägen till gudsriket och alla är lika viktiga i det arbetet. Vi önskar göra alla vår församlings olika lokaler till träffpunkter för det goda samtalet och för allt tänkbart kreativt skapande. Här skall vara låga trösklar och högt i tak! 13

14 Ekumenik Att ha ett öppet förhållningssätt till andra kristna trossamfund är för medarbetarna i Oxelösunds församling lika självklart som att söka sig över gränserna och i begreppet ekumenik lägga det större oikoumene som innefattar hela den av Gud skapade världen och alla dess skilda trosuppfattningar. Oxelösund är ett mångkulturellt samhälle och det finns inget som tyder på att det inte skall så förbli. Verksamhet på finska I församlingen finns, som omvärldsanalysen nämner, ett stort antal olika etniska grupperingar. Den ojämförligt största och äldsta är den sverigefinska. Församlingen har enligt kyrkoordningen det pastorala ansvaret för de språkliga minoriteterna, och den sverigefinska minoriteten är i och med denna i princip integrerad i församlingens verksamhet. För att kvalitativt utveckla och i praktiken omsätta intentionerna i kyrkoordningen vill vi på en rad punkter med stöd i omvärldsanalysen ständigt sträva efter att formulera och konkretisera vad dessa intentioner medför för arbetet i vår församling. Vi vill använda begreppet inkludering i stället för integration då det senare visat sig kunna förstärka en motsatsställning mellan majoritet och minoritet. Hellre då söka utveckla en församlingssyn som tar utgångspunkt i det gemensamma intresset att forma och bära ansvar för hela församlingen till allas bästa. Detta innebär bland annat att majoritetens syn måste vara den att verksamhet på minoritetsspråk inte skall vara någonting extra vid sidan om, utan en naturlig del av församlingens verksamhet. Likaså ligger det i minoritetens intresse att vidga perspektivet utanför den egna gruppen och överväga hur denna grupps särskilda gåvor kan komma hela församlingen till del. De finns en lång rad åtgärder och metoder vi på längre eller kortare sikt ser genomförda när det gäller inkluderandet av den sverigefinska verksamheten. Vi ser självklart tvåspråkighet som en merit vid tillsättandet av tjänster i allmänhet. Jfr KO 34 kap 11. För dem som huvudsakligen arbetar mot den sverigefinska församlingsdelen är tvåspråkighet (alltså inte primärt finsk enspråkighet) av närmast avgörande betydelse. Att församlingens arbete på bägge språk blir synligt i det sätt som vi presenterar oss på är viktigt, liksom att information om verksamheten finns lätt tillgänglig på bägge språken. Andelen äldre sverigefinska församlingsmedlemmar ökar, följande den befolkningsstrukturella utvecklingen i Oxelösund generellt. Vi behöver därför ha god beredskap för ökat stöd till de äldre i hemmet, på sjukhus och sjukhem och äldreboenden. Likaså är det väl känt att där man utvecklar och söker uppmuntra tvåspråkighet hos det uppväxande släktet, där ökar också den kulturella och språkliga kompetensen och självförtroendet. Att finna vägar för att arbeta med sverigefinsk barn- och ungdomsverksamhet är därför en av vår församlings stora utmaningar. Vi har en aktiv sverigefinsk stödgrupp/styrelse för det omfattande frivilligarbete som bedrivs. Det är viktigt att se det som hela församlingens gemensamma uppgift att ständigt söka rekrytera nya medlemmar till denna grupp, som är en hörnpelare i det sverigefinska arbetet. Vi ser också den sverigefinska kören som en viktig resurs och strävar efter att, så nära som 14

15 möjligheterna det medger, till oss knyta tvåspråkig körledare för utvecklandet av denna resurs. Den sverigefinska syföreningen är en traditionsrik grupp som funnits här nästan lika länge som kyrkan själv, eller från Dess diakonala betydelse kan svårligen överskattas. Vi vill stödja dess fortlevnad liksom andra initiativ som tas för att stärka och utveckla det sverigefinska församlingsarbetet. Det sverigefinska församlingsarbetet är inte en statisk entitet, stöpt i en form och en gång för alla given. Vi vill söka utveckla arbetet genom att vända oss utåt till andra församlingar, bygga nätverk med skolor och föreningar, och genom en genomtänkt strategisk satsning på frivilligarbetet också applicera nätverkstanken på väntjänst, anhörigtjänst och liknande verksamheter. Tillsammans är vi starka! Den kyrkliga beredskapen Oxelösunds församling har en lokal beredskapsplan för krissituationer. Denna finns dokumenterad i pärmen märkt Systematiskt arbetsmiljöarbete. I de nätverksgrupper för Trygg och säker uppväxt som rör barns och ungdomars situation i kommunen och där representanter för kommun, skola, polis och landsting finns representerade, har även kyrkan representation. Församlingens kyrkoherde ingår i Oxelösunds kommuns POSOM-grupp. Ordning för revidering Det finns en särskild handlingsplan för konfirmandarbetet, samt särskilda pastoraler för dop, vigsel och begravning. Dessa skall kontinuerligt och med tätare intervall än instruktionen ses över samt revideras. Handlingsplanen för konfirmandarbetet skall revideras årligen; begravningspastoralen är kontraktsgemensam och revideras gemensamt av de berörda församlingarna, och dop- och vigselpastoralerna skall årligen ses över och revideras vid behov. Församlingsinstruktionen skall vara ett vägledande instrument vid den årliga budget- och verksamhetsplaneringen men skall också utgöra ett strategiskt verktyg vid arbetet med en mer långsiktig vision. Den skall fungera över innevarande mandatperiod och ses över och vid behov revideras inför varje ny mandatperiod. 15

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 1 Församlingsinstruktion Ullervads församling Ullervads kyrka Utby kyrka Tidavads kyrka Ekby kyrka Låstads kyrka Eks kyrka Odensåkers kyrka 2 Innehållsförteckning Inledning Som församling. 3 Omvärldsbeskrivning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Sveriges Kristna Råd 2007 Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING I ÖRNSKÖLDSVIKS KONTRAKT INOM HÄRNÖSANDS STIFT GODKÄND AV FÖRSAMLINGENS KYRKOHERDE 2010-10-13 GODKÄND AV GRUNDSUNDA KYRKORÅD 2010-10-13

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Porten till FRAMTIDENS KYRKA

Porten till FRAMTIDENS KYRKA Alla Tiders Kyrka Porten till FRAMTIDENS KYRKA 1 Innehåll PROGRAM FÖR NOMINERINGSGRUPPEN ALLA TIDERS KYRKA 3 DOPET 4 DET HELIGA RUMMET 4 ÖPPEN FOLKKYRKA 5 MÖTET MÄNNISKOR EMELLAN 5 UNGA I SVENSKA KYRKAN

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Församlingsinstruktion Antagen 2007

Församlingsinstruktion Antagen 2007 Församlingsinstruktion Antagen 2007 Innehållsförteckning 1. Presentation av Österåker-Östra Ryds församling Inledning 13 Kyrkor och församlingslokaler 15 Kyrkogårdar och begravningsplatser 15 Organisation

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer