på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer"

Transkript

1 på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET Uppsala Telefon: , E-post: Web:

2 innehåll 1. Svenska kyrkans arbete bland andra samhällsaktörer och i arbetslivet 3 2. Kyrkan och nattvandring 4 3. Kyrkan på Trygghetens hus 7 4. Kyrkan på Familjecentrum Kyrkan på internet Kyrkan bland hemlösa Kyrkan på sågverket Kyrkan i hemsjukvården Kyrkan i fängelset Kyrkan bland arbetslösa och ensamma Kyrkan på köpcentret Sammanfattande analys 32 2

3 svenska kyrkans arbete bland andra samhällsaktörer och i arbetslivet Jesus sa: Kom till mig, men också Gå ut i hela världen. Hur kan det då gå till när Svenska kyrkan närvarar ute i världen, på andra arenor än den traditionellt egna? Vad gör kyrkan där och hur uppfattas det? Hur kan man få till en samverkan med andra samhällsaktörer? Det saknas en samlad bild av Svenska kyrkan som samhällsaktör. Det är bakgrunden till att kyrkomötet 2010 beslutade att bifalla motion nr 69 och ge i uppdrag till kyrkostyrelsen att göra en inventering av Svenska kyrkans närvaro i samhället. I valet mellan att göra en total inventering eller en mindre studie, har kyrkokansliet valt det senare, eftersom en större studie bedömts ta alltför stora resurser i anspråk. Ambitionen har istället varit att ta fram ett material som kan öka lärandet och stimulera fler församlingar att utvidga sin närvaro på arenor, som inte direkt utgör kyrkans egna traditionella arena. Jonas Bromander, Inga-Lena Arvidsson och Marie Nordström på kyrkokansliet har haft det övergripande ansvaret för detta arbete. Med kyrkans traditionella arena menas i denna studie det sammanhang som Svenska kyrkan själv bjuder in till, ofta i kyrkorummet eller i församlingshemmet. Den närvaro som studien undersöker är den som utförs av församlingarnas anställda och ideellt engagerade. För att skapa förutsättningar för denna inventering har det genomförts en förstudie genom en workshop med cirka trettio medarbetare inom Svenska kyrkan som har erfarenhet av denna typ av verksamhet. Det finns en stor bredd i de arbetsuppgifter som Svenska kyrkan utför på andra arenor än den traditionellt egna. Jag, Magnus Bodin, fick i uppdrag att intervjua representanter för tio församlingar som bedriver denna typ av verksamhet och skriva denna rapport. De studieobjekt som valts ut ska ses som några exempel, ögonblicksbilder av verkligheten. Det finns självklart många fler intressanta exempel än de som presenteras här. Ambitionen har dock varit att välja ut ett antal verksamheter där Svenska kyrkan på något särskilt sätt samverkar med andra samhällsaktörer. Exemplen är tagna från olika delar av landet, berör skilda målgrupper och handlar om vitt skilda typer av verksamheter. Innehållsförteckningen ger en bra bild av detta. Ett kriterium har varit att verksamheterna har setts som lyckade av initiativtagarna och att de därför gärna velat dela med sig av sina erfarenheter. Studien har genomförts genom intervjuer och deltagande observation. Förhoppningen är att de exempel som beskrivs, ska fungera som ett underlag för lärande, reflektion och inspiration för fler församlingar som vill utveckla sin närvaro på andra arenor. I studiens resultat framkommer vikten av ett tydligt mandat från kyrkoråd och chefer för att verksamheten ska få en naturlig och prioriterad plats i församlingens arbete. När verksamheten är territoriellt gränsöverskridande är ett sådant mandat inte självklart. I de exempel som presenteras är Svenska kyrkans närvaro mycket uppskattad, men det verkar krävas en specifik typ av social kompetens och flexibilitet hos medarbetaren för att nå dit. Det framkommer också att det i många fall inte krävs särskilt stora personella resurser för att nå ett lyckat resultat. Likaså är det inte ovanligt att alla delar av församlingens grundläggande uppgift kan vara aktuella när Svenska kyrkan närvarar på andra arenor. Magnus Bodin Diakon och musiker, med magisterexamen i socialt arbete 3

4 foto: magnus bodin Jonas Hammarström, församlingspedagog, Per, ordningsvakt, Jan Johansson, kommunens centrumsamordnare, Ola Severinsson, närpolischef. kyrkan och nattvandring På stadshotellet i Växjö Klockan är ett på natten. Nattklubben Grace på stadshotellet i Växjö ska stänga. Unga vuxna väller ut ifrån sitt studentfirande. Svenska kyrkan har varit där sedan ungdomarna stod i kö för att komma in. Samtidigt som ordningsvakterna kollade gästernas legitimation och letade efter sprit i handväskorna, vandrade kyrkans personal fram och tillbaks längs kön och småpratade med ungdomarna. Hej, du var min konfirmandledare, vad bra att ni är här!, ropar någon. När festen är över finns kyrkan fortfarande på plats och de möten och förtroenden som blev till i krogkön tidigare ger nu frukt när kyrkans roll blir att försöka fortsätta upprätthålla den goda stämningen. Ordningsvakterna har varit tvungna att avvisa en del ungdomar som brutit mot ordningsreglerna och kyrkans representant tar vid intill kravallstaketet och försöker trösta och stötta. Jag har ju inte ens fått tillbaks min jacka, skriker någon. Kyrkan kan genom sin närvaro medla. Ser till att ungdomen får tillbaka sin jacka utan att åter behöva bråka med vakterna. Några unga män grälar med varandra, och får då hjälp att reflektera över att det finns större konflikter i världen än att munhuggas om vem som började med att peka finger: Det var du som börja. Nej det var du! Kyrkan skapar perspektiv: Vad är viktigt i livet? Jag samtalar med närpolischefen Ola Severinsson som patrullerar under kvällen. Han har precis hjälpt en flicka att få tillbaks sitt borttappade kreditkort. Han berättar att han försöker få ungdomarna att förstå att vi alla spelar i samma lag, att även han som polis står på ungdomarnas sida. Han har sedan länge samverkat med Svenska kyrkan: De gör en jättefin insats, deras närvaro har en mycket lugnande effekt. Plötsligt tappar en ung berusad flicka fattningen. Vakterna tillkallar polis. Hon skriker och slåss. Någon har kallat henne för hora. Fyra vuxna män behövs för att slutligen ta in henne i bilen och omhänderta henne enligt Lagen om berusade personer (LOB). En 4

5 stund tidigare hade hon kommit fram till oss från kyrkan och frågat efter en cigarett. Hon samtalade en stund med en av församlingens medarbetare och berättade om sitt liv och sin situation. Medarbetaren förstod därför varför flickan reagerade så kraftigt när någon senare kränkte henne. Många aktörer Under kvällen nattvandrar inte Svenska kyrkan under egen flagg. Även personal från Växjö kommun är med. På jackorna vi bär står det Unic Ungdom i centrum. För att få bära en sådan jacka måste man vara licensierad av kommunen och Svenska kyrkan. Jackorna är en känd och tydlig signal om att man är med i uppdraget att bygga ett bra samhälle. Unic är ett samverkansarbete som startade som ett treårigt projekt redan Det började med att Växjö kommun uppvaktade Svenska kyrkan: Vill ni vara med? Kommunen hade möjlighet att få projektbidrag från Ungdomsstyrelsen och villkoret var att de skulle samverka med en ideell organisation. Svenska kyrkan tackade ja och när man anställde personal var representanter från både kommunen och kyrkan med på anställningsintervjuerna. Målet var att hitta nya samverkansmodeller för arbetet med åringar. Sedan 2002 är Unic en permanent verksamhet, organiserad under Växjö kommun, Arbete och välfärd. Det bygger på samarbete mellan kommun, näringsliv, föreningar och organisationer. Syftet är att skapa mötesplatser för ungdomar i Växjö, att öka vuxennärvaron i ungas liv och att öka ungdomars delaktighet och möjlighet till inflytande. I dagsläget är ett 80-tal aktörer involverade på ett eller annat sätt. Växjö kommun och Svenska kyrkan är de största aktörerna. Långt från altaret Jonas Hammarström är församlingspedagog. Han har varit med sedan projektet startade och var med och tog fram den mötesplats som blev navet i Unics verksamhet Kafé Pax. Det drevs formellt av Svenska kyrkan, men kommunen betalade halva hyran och bidrog med största delen av personalstyrkan. Bardisken var gjord av en av de gamla dörrarna till Växjö domkyrka. Jonas arbetar idag ungefär femtio procent med Unics verksamhet, och Svenska kyrkan bidrar ytterligare med femtio procent genom en diakontjänst på Kafé Pax. När verksamheten startade var det mycket fylleri och stökigt på Växjös gator i centrum. Något behövde göras åt oron i de långa nattklubbsköerna. Jonas menar att Svenska kyrkan bidragit med ett diakonalt förhållningssätt i mötet med ungdomarna. Att lyssna, skapa förtroende och det han kallar för spontan coaching, samtal på mellan 30 sekunder och tio minuter. Men det kräver en viss kompetens att kunna hålla dessa existentiella samtal på gatan, istället för som ofta i slutna rum, menar han. Många av kyrkans personal är ovana vid foto: magnus bodin Svenska Kyrkan och Växjö kommun har samverkat i verksamheten UNIC (Unik i Centrum) sedan

6 detta, och Jonas berättar att det varit svårt att få fram personal till verksamheten från kyrkans egna led. Denna typ av ungdomsdiakoni sker långt från altaret. Dessutom krockar arbetstiderna ofta med de tider och åtaganden som Svenska kyrkan i övrigt har. Man kan inte jobba både lördag natt och sedan ha gudstjänst på söndagsmorgonen. Risken är att kyrkans personal blir alltför upptagen av arbetet inne i kyrkan. Det krävs en mogenhet att kunna samverka med andra, då man befinner sig på en annan arena, långt bort från huvudidentiteten. Skapa förtroende Unic har däremot fungerat som en länk till Svenska kyrkan, inte minst genom att vara synlig för Växjöborna. En bild som jag får bekräftad när Svenska kyrkan möts av glada tillrop under kvällen, och även i samtal med samhällets representanter som lovordar kyrkans närvaro. Jonas påminner om att Jesus inte bara sa Kom till mig utan också Gå ut i hela världen. Genom relationer behöver vibygga upp ett långsiktigt förtroende ute i samhället, menar Jonas. Jag träffar också domprost Thomas Pettersson som menar att Svenska kyrkan genom sin närvaro kan bidra Svenska kyrkan och Växjö kommun använder en gemensam jacka under sina nattvandringar. med en allmän humanistisk vuxennärvaro och så stödja ungdomarna. Svenska kyrkans personal har även speciell kompetens i att hålla existentiella samtal. En svårighet är att församlingarna och kommunen är indelad på olika sätt. Det är en utmaning inför framtiden att Svenska kyrkan hittar mer flexibla sätt att organisera sin verksamhet, så att kyrkan kan vara med ute i samhället. Om vi vill ha förtroende hos andra samarbetspartners måste vi vara aktiva, menar Thomas, och våga möta människor på nya sätt. De flesta av våra medlemmar når vi inte i kyrkan. Desto fler om vi samverkar i sådana projekt som Unic. foto: magnus bodin 6

7 foto: magnus bodin Jan Hellström, polis och säkerhetsansvarig på Trygghetens hus, Kristina Eliasson, präst. Landstingets ambulans till vänster och räddningstjänstens brandbil till höger. kyrkan på trygghetens hus Unikt koncept Trygghetens hus i Östersund är unikt i Sverige och har väckt uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Här samnyttjas kompetens, lokaler och utrustning för ökad krisberedskap och trygghet i samhället. Man eftersträvar att så effektivt som möjligt kunna ta tillvara de resurser som man tillsammans förfogar över. Här samsas SOS Alarm, Polisen, Ambulansen, Sjukvårdsrådgivningen, Räddningstjänsten, Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen, Tullverket, Kriminalvården och Svenska kyrkan. Här finns ambulanser, polisbilar, brandbilar, helikoptrar, häktesceller och många gemensamma mötesplatser såsom personalmatsal och fikarum. Lokalerna som rymmer ungefär 350 personer och var tidigare en nedlagd militärförläggning. Idén om att flytta ihop har sitt ursprung i en farligtgods-olycka 1997 i en by i Jämtland, då ett tåg med farliga kemiska ämnen spårade ur och 1000 personer fick utrymmas under saneringsarbetet. Räddningstjänsten och polisen byggde först upp sina respektive staber bredvid varandra men insåg snart att det var bättre att samarbeta. Tanken var naturlig: Vore det inte lämpligt att ha en gemensam stab vid stora olyckor? Nästa tanke var också naturlig: Varför bara umgås om det händer en stor olycka? Om man flyttar ihop i vardagen och börjar umgås så blir allt mycket lättare! Och dit har man nått idag. Hjärtat i Trygghetens hus är samlokaliseringen av larm- och ledningslokaler. Varje dag träffas exempelvis personal från SOS Alarm, Polisen och Räddningstjänsten för en gemensam lägesbeskrivning. När polisen som första aktör flyttade in i de nya lokalerna under 2009 flyttade även Svenska kyrkan med. En präst hade nämligen sedan länge varit en resurs på polisstationen. 7

8 foto: magnus bodin Kyrkans närvaro naturlig Svenska kyrkans närvaro på Trygghetens hus har sitt ursprung i den nära samverkan som ägt rum mellan polisen och kyrkan under många år. Redan i början på 1990-talet knöts kontakter i samband med nattvandringar och kyrkans öppet hus -verksamheter för ungdomar och hemlösa blev prästen Peder Hartwig inbjuden av länspolismästaren för ett närmare samarbete. Även hos Rikspolisstyrelsen fanns en önskan att Polismyndigheten och Svenska kyrkan skulle samverka mer. Peder gick polisprästutbildningen och arbetade sedan med ett länsövergripande perspektiv. I vardagen fanns han på deltid i polishuset i Östersund. Han rörde sig mellan de fem olika våningarna, iakttog, lyssnade och lärde känna poliserna. Ibland åkte han radiobil och deltog i polisernas nattarbete. En del poliser var inledningsvis skeptiska och undrade vad en präst hade att göra hos polisen. Men Peder klev in i verksamheten med lätthet och blev snabbt som en kollega. Lars Eriksson, stabschef, och Jan Hellström, säkerhetsansvarig på Trygghetens hus, menar att Peder hade en förmåga att inte tränga sig på för mycket. Han kunde smälta in på ett naturligt sätt. Så småningom formaliserades kyrkans närvaro genom att prästen fick ett eget rum i polishuset. När polisen flyttade sin verksamhet till Trygghetens hus var det naturligt att prästen följde med. Svenska kyrkan ska vara ett fast inslag i en sådan här verksamhet, anser Lars Eriksson, polis och stabschef på Trygghetens hus. Mjukare klimat Idag representerar prästen Kristina Eliasson Svenska kyrkan på Trygghetens hus, där hon har en tjänst på femtio procent. Hon finns till för alla yrkesgrupper. I hennes uppdrag ingår att vara tillgänglig för personalen och erbjuda enskilda samtal för anställda som behöver stöd, samt att hålla utbildningar i debriefing, värdegrundsfrågor och mångfaldsarbete. Hon leder det Etiska rådet och har en plats i det strategiska ledningsforumet. Svenska kyrkan finns alltså med som stöd på ett personligt plan, men också på en formell övergripande nivå. Inom många av yrkesgrupperna på Trygghetens hus finns en kultur av att man inte behöver personligt stöd, menar Lars Eriksson, men genom Svenska kyrkans närvaro har det nu blivit något naturligt. Prästens närvaro har bidragit till ett mjukare klimat och den är lättillgängligare än exempelvis företagshälsovården. Prästen kan också stötta i frågor som inte är direkt arbetsrelaterade utan av mer privat karaktär. När livet gått sönder, som Kristina uttrycker det. Stort symbolvärde När Svenska kyrkan flyttade in på Trygghetens hus gick stiftet in med strukturbidrag för att finansiera kyrkans närvaro som projekt. Jennie Nordin, tf kyrkoherde, berättar att Härnösands stift, Östersunds församling och ledningen för Trygghetens hus nu har beslutat att Svenska kyrkans närvaro ska vara en permanent verksamhet från Hela kyrkorådet har varit på Trygghetens hus och fått information om hur samverkan går till och det finns ett starkt mandat för fortsatt samverkan, enligt Jennie. Men redan för något år sedan formaliserades Svenska kyrkans närvaro på ett ytterligare sätt tack vare stormen Dagmar. Alla skyltar blåste nämligen ner från huset, och det blev ett tillfälle att uppgradera närvaron av deltagande verksamheter. Länspolismästaren föreslog då församlingen att även Svenska kyrkans logga skulle vara med på en skylt. Och så är nu fallet. Jan Hellström menar att detta har ett stort symbolvärde som markerar att man trivs med varandra. Och för de nyanställda blir det snabbt en självklarhet. Det är många som gör studiebesök på Trygghetens hus och en del blir förvånade över Svenska kyrkans närvaro. Lars Eriksson är medveten om att det är ovanligt att man kommit så här långt i samverkan, men presenterar Svenska kyrkan som en fast och självklar aktör i verksamheten. Han betonar dock att man kan inte bara släppa ner en präst i verksamheten. Det måste vara 8

9 förankrat från högsta nivå och ledningen måste visa för hela arbetsgruppen att det är viktigt. Redan 2002 införde länspolismästaren en gemensam julhögtid med samkväm i kyrkan för nuvarande och pensionerade poliser, med bland annat medaljutdelning för goda insatser. Vår präst är med och leder detta, berättar Lars. Denna högtid finns kvar för polisens del, och är ett utvecklingsområde för de övriga verksamheterna. Vanlig församlingsverksamhet Kristina menar att Svenska kyrkans närvaro på Trygghetens hus är ett sätt att flytta ut den vanliga församlingsprästverksamheten. Här finns kyrkans medlemmar och Kristina känner många människor sedan tidigare genom dop, vigslar och begravningar. Svenska kyrkan visar genom sina insatser här att den är relevant även utanför sin egen arena. I praktiken fungerar Trygghetens hus också som ett skyltfönster för Svenska kyrkan, menar Jan Hellström: Kyrkan har kommit ut och blivit folklig, visat upp sin produkt och blivit uppskattad. Men framför allt är det mycket betydelsefullt för vår personal, menar Lars Eriksson, som tycker att det är självklart att Svenska kyrkan ska ta plats på detta sätt i samhällslivet: Om polisen har ett så dåligt omdöme, att de inte förstår att de behöver Svenska kyrkan, tycker jag att Svenska kyrkan ska knacka på hos dem, avslutar Lars. foto: magnus bodin Kyrkan har kommit ut och blivit folklig, visat upp sin produkt och blivit uppskattad, säger Jan Hellström, polis och säkerhetsansvarig. Med på bilden även Kristina Eliasson, präst, Lars Eriksson, polis och stabschef. 9

10 foto: magnus bodin Alla ska kunna komma till de öppna förskolorna och den som behöver extra stöd kan få det på ett lättillgängligt sätt, både individuellt och i grupper, berättar diakon Åsa Hansson. kyrkan på familjecentrum Mitt i myllret Jag befinner mig på Nyckelpigans öppna förskola i Håbo kommun. Förskolläraren Liselott Bergendorff visar mig runt bland barn och vuxna som leker och umgås. Här är det fullt hus och glada skratt. Ensamhet bryts när föräldrar träffar andra föräldrar som också söker gemenskap. Men Nyckelpigan, som drivs av kommunen, är mer än en vanlig öppen förskola. Den är en del av det som kallas Familjecentrum. Mitt i detta myller av barn, barnvagnar och föräldrar erbjuds på ett enkelt och naturligt sätt ett spektrum av möjligheter. Familjecentrum är en öppen, generell, hälsofrämjande och tidigt förebyggande verksamhet för alla barnfamiljer. Här kan man få vägledning i sociala, medicinska, pedagogiska, relations- och livsåskådningsfrågor. Intentionen är att ge rätt stöd vid rätt tillfälle i livet. Det är Håbo kommuns skolförvaltning och socialförvaltning, landstinget i Uppsala län samt Svenska kyrkan i Håbo som tillsammans ser till att varje familj får möjlighet till det stöd som just den behöver. Diakon Åsa Hansson har varit med sedan Familjecentrum startade i slutet av 1990-talet och var en av de drivande krafterna. Idag är Åsa även Familjecentrums samordnare. Skillnaden på Familjecentrum och en familjecentral, som är en vanlig samverkansform i andra kommuner, är att de insatser man erbjuder inte alltid äger rum under samma tak, vilket är definitionen på en familjecentral. På Familjecentrum erbjuds man istället olika insatser som sedan kan genomföras i andra lokaler, men med personal från de olika huvudmännen. Efter rundturen på Nyckelpigan får jag följa med och träffa delar av tjänstemännens ledningsgrupp: en förskollärare från öppna förskolan, en familjebehandlare från socialtjänsten, en barnmorska från vårdcentralen, och så Åsa, diakon och familjerådgivare från Svenska kyrkan. Ledningsgruppen planerar Familjecentrums verksamhet. I människors vardag I samverkan på Familjecentrum finns Svenska kyrkan tillgänglig med sin specifika kompetens att arbeta med existentiella frågor. Där har Svenska kyrkan ett särskilt uppdrag, menar kyrkoherde Lars-Olof Eklund, och påminner om att i en krissituation är kyrkan ofta först på plan. Men i vardagen fungerar Svenska kyrkan här 10

11 på Familjecentrum som en parallell resurs. När man arrangerar föräldrautbildningar, håller relationskurser eller instruerar i spädbarnsmassage leds dessa grupper gemensamt av personal från de olika samverkansparterna. Både hos kyrkan och kommunen finns personal med utbildning i de evidensbaserade föräldrastödsprogrammen COPE (Community Parent Education Program) och parrelationsprogrammet PREP (Prevention Relationship Enhancement Program) samt instruktörer i spädbarnsmassage. Även Åsas terapeutiska utbildning till familjerådgivare är i enlighet med de krav på utbildning som finns inom både kyrklig och kommunal familjerådgivning. Jag träffade också kyrkonämndens arbetsutskott med förtroendevalda Sten Bergstöm, Ove Jansson, Ulla Kjellén och kyrkoherde Lars-Olof Eklund som alla anser att det är viktigt att Svenska kyrkan visar sig samhällsnyttig. Det är ett överlevnadsvillkor att Svenska kyrkan lever upp till sina medlemmars förväntningar. Därför är det viktigt att kyrkan finns på andra ställen än i själva kyrkobyggnaden. Och när kyrkan väl visar sig måste den göra ett bra jobb. Det är därför pastoratet har satsat mycket på vidareutbildning för personalen. Man ska inte behöva komma till kyrkan för att ta del av kyrkan, utan kyrkan måste vara nära och tillgänglig för människor i deras vardag, det är ett viktigt diakonalt uppdrag. I Familjecentrums ledningsgrupp har man bara positivt att säga om samverkan med Svenka kyrkan i Håbo. Verksamheten skulle halta om Svenska kyrkan drog sig ur, menar familjebehandlaren Monica Landberg. Genom arbetet på Familjecentrum har man även öppnat ögonen för varandra inom andra områden. Man kan låna varandras lokaler och på ett enkelt sätt länka till varandra. Det ligger ett förtroende i luften, vilket är bra för dem som behöver hjälp. Sekretessfrågan är ett av de områden som varit viktigt att klargöra om man ska kunna samverka på ett tryggt sätt. Inga samtal om enskilda barn eller familjer sker i ledningsgruppen men tack vare att de känner till varandra och deras olika kompetenser är det lättare att kunna hänvisa människor i behov av hjälp till rätt stödinsatser. Trygghet, omsorg, lyhördhet och respekt är viktiga ledord som är gemensamma i Familjecentrums arbete. Det finns också en styrgrupp för Familjecentrums arbete där chefer från de olika enheterna ingår samt ett formellt samverkansavtal mellan de olika parterna. Gemensam vision När Åsa kom till pastoratet 1996 använde hon hela det första året till att inventera hur behoven i församlingarna och kommunen såg ut. Hon intervjuade bland annat Socialtjänsten och landstinget, och det framkom att det fanns planer på att starta en verksamhet för unga föräldrar. Kommunen hade också idéer om att starta en familjecentral, och Åsa blev inbjuden att vara med och planera denna. En familjecentral innebär att flera olika aktörer från vård och omsorg samverkar under samma tak. Arbetsgruppen träffades, lärde känna varandra och diskuterade hur en sådan verksamhet skulle kunna se ut. Att pastoratet skulle arbeta familjeinriktat var väl förankrat hos chef och de förtroendevalda. Åsa tror att orsaken till att man nått så långt i sin samverkan i Håbo är att man i början lade mycket tid på att lära känna varandra också bakom yrkesrollen. Man diskuterade frågor som: Varför blev du socionom, barnmorska, diakon... etc.? På det sättet upptäckte man allas intention med sitt arbete och att man hade en gemensam vision om att stötta människor. Kommuner och landsting har ett uppdrag att samverka vid familjecentraler men det är inte självklart att kyrkan är välkommen som part, menar Åsa. De andra parterna kan undra vad kyrkan egentligen har för syften med att vilja vara med och då kan det vara enklare för dem att säga nej och hänvisa till policyskäl. Därför behövs det att Svenska kyrkan är tydlig med vad man vill med samverkan. Syftet med samverkan i de gemensamma verksamheterna vid en familjecentral handlar inte om att försöka få fler att bli medlemmar i kyrkan, utan om att vara en av delarna i samhällets stödinsatser. Om man kopplar det till församlingens grundläggande uppdrag, är det i praktiken uppdraget att bedriva diakoni som öppnar för denna typ av samverkan, menar Åsa. Då räknar hon även in den öppna förskoleverksamheten som ett diakonalt förebyggande och stödjande uppdrag. I många församlingar (liksom för närvarande också i Håbo pastorat) ligger den öppna förskoleverksamheten organisatoriskt under uppdraget undervisning. Då kan det behövas en tydlighet från Svenska kyrkan kring vad man menar med undervisning, om man ser det som en grund för samverkan. Om man är tydlig med sitt syfte kan man sedan också vara tydlig med var man kommer ifrån, menar Åsa. I början av kyrkans samverkan hade hon ofta på sig sin 11

12 foto: magnus bodin Åsa Hansson, diakon, Liselott Bergendorff, förskollärare, Monika Landberg, familjebehandlare och Ann- Marie Höjer, barnmorska, ingår alla i tjänstemännens ledningsgrupp för Familjecentrum. diakonskjorta för att visa att hon kom från Svenska kyrkan. I den verksamhet hon är delaktig i idag på Familjecentrum berättar hon var hon kommer ifrån och bär istället sitt diakonemblem. Diakonskjortan är viktig i vissa sammanhang men kan vara ett hinder för möten i andra, menar Åsa. För att upprätthålla förtroendet mellan de olika samarbetsparterna prioriterar ledningsgruppen fortsatt öppenhet. De fortsätter att lära känna varandra och lyssna på varandras resonemang. Regelbundet åker de bort på gemensamma dagar där de diskuterar aktuella frågor, som inriktning på arbetet, metoder och teorier. Ta fram policydokument Det som Åsa har saknat i uppbyggandet av samverkan kring Familjecentrum är riktlinjer från Svenska kyrkan centralt. Åsa kontaktade både sitt stift och kyrkokansliet och även om alla var mycket hjälpsamma fanns det inga enhetliga policydokument. I Karlstads stift har man tagit fram ett policydokument till stöd för de församlingar som arbetar vid familjecentraler i Värmlands kommuner. Inom ramen för Ersta Sköndal högskolas familjeterapiutbildning tog Åsa själv tillfället i akt att skriva en uppsats som handlar om Svenska kyrkans uppdrag och roll i samverkan med kommun och landsting i familjearbete (Språksystem i samverkan. Svenska kyrkan i samverkan med kommun och landsting vid familjecentraler). Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen har gett riktlinjer till och fått i uppdrag att uppmuntra. Det finns också en nationell förening med syfte att främja samverkan till stöd för barns hälsa, Föreningen för familjecentralers främjande, som Familjecentrum i Håbo är ansluten till. Både i regionala och nationella sammanhang är det lämpligt med den tydlighet som beskrivits ovan för att stötta de församlingar som vill arbeta med förebyggande och stödjande familjearbete tillsammans med andra samhällsaktörer, menar Åsa. Kyrkans representation är fortfarande liten, men här finns möjligheter för Svenska kyrkan att bli mer delaktig genom sin kompetens i det gemensamma folkhälsoarbetet vid en familjecentral. Enligt Åsa kan öppenheten från övriga samverkansparter öka för kyrkans medverkan vid familjecentraler när kyrkan blir tydlig med sitt uppdrag och syfte. Det är med den bakgrunden som det vore önskvärt att Svenska kyrkan tog fram någon typ av policydokument från centralt håll. Åsa hoppas att hennes uppsats kan inspirera till detta. Åsas kolleger i ledningsgruppen för Familjecentrum ser bara fördelar med att samverka med Svenska kyrkan i Håbo eftersom de upplever kyrkan som öppen, tillgänglig och en naturlig del av samhället. Och enligt Lars-Olof borde det vara självklart att organiserat samarbete är bättre än att alla agerar på egen hand: Om kyrkan går utanför sina egna dörrar, så kan man finnas till för många fler. Att främja samverkan kring barns hälsa i form av familjecentraler är en politisk viljeyttring som både 12

13 illustration: sebastian öhman kyrkan på internet Några klick bort på datorn Några klick bort på datorn finns en värld där ungdomar tillbringar en stor del av sin fritid. Det är en naturlig del av deras vardag och det finns ett skriande behov av diakonal närvaro, berättar diakon Klara Roxbergh, som nätvandrar regelbundet sedan Det innebär att hon finns tillgänglig för samtal på olika sajter på internet där många unga befinner sig. På en del sajter är det mycket stor aktivitet. Det är ofta en trevlig och social stämning, men det kan också vara ett hårt klimat eller en mycket sexualiserad kommunikation. Ungdomar uttrycker sig, utforskar och lyssnar in. De lämnar också ut sig och låter sig värderas, exempelvis genom att lägga ut en bild på sig själv och skriva: Är jag fin eller ful? Ungdomar som redan är utsatta riskerar att bli dubbelt utsatta på nätet då de söker bekräftelse där. Oftast är inte just internet det största problemet för de Klara samtalar med utan vardagen i skolan eller i hemmet. Många bär på en känsla av ensamhet. Det är andra sätt att kommunicera nu för tiden än när vi i kyrkorådet var unga, konstaterar Karin Nyström, ledamot i Haga församlings kyrkoråd. Vi i kyrkorådet är glada för detta arbete och det finns fullt mandat från oss alla i kyrkorådet. När Klara kom till sin tjänst på Skolkyrkan i Göteborg 2008 fanns det utrymme för nya kreativa arbetssätt. Klara tyckte det var spännande att utforska hur man kan jobba diakonalt med ungdomar på nätet. Det var också ett lämpligt sätt för henne att ha direktkontakt med ungdomar, eftersom en stor del av hennes uppdrag annars är mer övergripande. Stödet från arbetsgivare och arbetsledare har varit ovärderligt för arbetet med nätvandring, menar Klara. Prästen Johanna Öhman började på Skolkyrkan Nu blev de två som nätvandrade och kunde diskutera 13

14 foto joakim roos. förhållningssätt och strategier tillsammans. De insåg vikten av att vara tydliga med vilka de var nätvandrare inom sina tjänster i Svenska kyrkan och att det skulle gå att kolla upp att de fanns på riktigt. På gott och ont erbjuder internet en möjlighet att vara anonym och ibland kan någon utge sig för att vara någon annan. Det kan vara oskyldigt och det kan vara i ett destruktivt syfte. Som nätvandrare behöver man arbeta med tydligheten för att undvika missförstånd. Klara presenterar sig som Klaradiakon och är iklädd diakonskjortan med krage på presentationsbilden. Trygg vuxen på nätet Klara började med att lyssna till kollegor med erfarenhet från till exempel Lunarstorm och surfade sedan runt och bekantade sig med olika sajter. På Fryshuset i Stockholm var man tidigt ute med nätvandring. Där myntades begreppet och där finns idag bland annat en diakon som nätvandrar. I början var hon mest på en sajt som då hette Bilddagboken (numera Dayviews). Hon deltog i forum där man diskuterade olika ämnen, följde samtalstrådar och var på det sättet med i olika diskussioner. Diakonen försökte verka för ett positivt samtalsklimat och vara en trygg vuxen. Hon svarade även på frågor om religion och kristen tro. Numera har hon mest enskilda samtal med ungdomar genom privatmeddelande-funktionen. Ett sätt att få kontakt med ungdomar är att lägga upp en bild med en text, exempelvis Hur mår du? eller Vill du prata? Då tittar ungdomar in på hennes profil och kanske etableras en fortsatt kontakt. Klara Roxbergh, diakon Under en kväll kan det vara flera hundra som tittar in på Klaras presentationssida och det är alltid ett antal av dem som verkligen vill prata. Ett annat sätt att få kontakt med ungdomar är att titta in på sidor via deras kontaktsökande annonser. Många ungdomar blir glada när Klara berättar om vem hon är och varför hon finns på nätet. Mest av allt vill hon lyssna till ungdomarna, men även samtala och ibland komma med råd eller tips om kontakter som hon bedömer att de skulle kunna behöva. Det kan vara ungdomar som inte känner sig sedda och/eller ungdomar som varit utsatta för övergrepp och tidigare inte berättat det för någon. Ungdomar tipsar i sin tur Klara om sajter som de tycker att kyrkan borde närvara på. Men tiden räcker inte till för alla sajter och Johanna är för närvarande föräldraledig. Idag är Klara mest på en sajt som heter Kamrat. Där finns många ungdomar men även vuxna som söker kontakt. Det ligger i människans natur att söka kontakt, det är en god drivkraft. Men det kan också vara flörtigt på ett aggressivt sätt, sexfixerat och gränslöst, berättar Klara. På Kamrat får hon så många kontakter att hon i princip bara samtalar med dem som tar kontakt med henne via privat meddelande. Församling utan gräns Skillnaden på Klaras sätt att arbeta i förhållande till Svenska kyrkans traditionella sätt att vara närvarande på nätet är att hon befinner sig på andras domäner och hemsidor. Hon håller sig inte på kyrkans planhalva och försöker inte heller få ungdomarna att komma dit. Det är stor skillnad på att ha en egen hemsida med chatt-funktion, och där vänta på att någon ska dyka upp, jämfört med att själv ge sig ut på okända platser. Det skulle kunna vara intressant att kombinera ett nätvandringsarbete med en egen chatt-funktion. Vilket fokus ska vi ha? Ska vi ta oss tid att läsa en blogg där den unga delar med sig av sina funderingar om livet eller lägga alla våra resurser på att försöka nå ut med information om våra egna verksamheter? Det ena bör inte ställas mot det andra, men vi får inte glömma att lyssna, menar Klara. Ungdomarna som Klara får kontakt med kan i princip befinna sig var som helst i Sverige (och ibland i världen). Kyrkans territoriella fokus har visat sig vara ett problem för att få igång nätvandring. Enskilda församlingar kan ha svårt att prioritera nätvandring på grund av detta. Det finns ett stort intresse för frågan, men det går lite trögt. Kanske är det på väg att lossna? 14

15 Birgitta Westlin, som är Klaras arbetsledare, berättar att det är okej att ha kontakt med församlingens egen ungdomsgrupp på nätet, via exempelvis Facebookgrupper. Men att få använda sin arbetstid för att samtala med ungdomar som kan befinna sig var som helst, är inte lika självklart. Det innebär att många ungdomar aldrig kommer i kontakt med Svenska kyrkan, trots att det finns ett jättestort behov. Behov av samordning Det är tekniskt mycket lätt att nätvandra. Det viktigaste är att man har kompetens att möta människor med respekt. Klara och hennes kollegor ser ett behov av samordning. Internet är som ett nytt enormt icketerritoriellt stift med stora möjligheter att verka som kyrka. Men vem ska ge uppdraget och mandatet? Kanske borde man starta ett centrum för nätvandring för hela Sverige? Skolkyrkan försöker sprida sitt arbetssätt på olika sätt, genom utbildningar och information. Kyrkans Jourtjänst i Göteborg och Skolkyrkan erbjuder idag bland annat en utbildning för blivande nätvandrare. Ungdomarna finns där och väntar på oss, det är inte svårt att hitta dem, avslutar Klara: Man loggar in, skriver något och fiskar upp en håv med meddelanden, och någon av dem mår jättedåligt... 15

16 foto: magnus aronson/ikon kyrkan bland hemlösa Uppvaktade stadsdelsnämnden På bänkarna utanför Svenska kyrkans fönster i Vantörs centrum, en förort till Stockholm, samlades många hemlösa och missbrukare. Med god vilja ville kyrkan göra något för denna målgrupp och inbjöd dem till den traditionella sopplunchen. Det blev ett spännande möte mellan hemlösa, kyrkans traditionella besökare och personalen. Men inte friktionsfritt. Ibland var det stökigt och det kunde leda till konflikter. Många kände sig otrygga och för att genomföra soppluncherna anlitades efter ett tag väktare. De hemlösa kände sig då med rätta bevakade. Stämningen försämrades och personalen visste inte hur man skulle hantera situationen. De förstod att de själva inte hade tillräckligt med erfarenhet och kompetens för att utföra arbetet på ett bra sätt. Kyrkoherden bestämde sig då för att uppvakta stadsdelsnämnden. Chefen på kommunen lyssnade och tillsammans insåg man att en aktör saknades. En aktör, inte myndighetsbaserad, som hade erfarenhet av att arbeta med missbrukare och hemlösa i deras vardag. Man inbjöd till ett rådslag tillsammans med flera ideella organisationer med kompetens inom området. Slutligen fick den ideella föreningen Convictus, med ekonomiskt stöd av stadsdelsnämnden, uppdraget att starta den nya verksamheten. Året var Idag, åtta år senare, har ett imponerande exempel på samverkansprojekt mellan ideell förening, socialtjänst, landsting, näringsliv, juridikstuderande och kyrka växt fram. Ett arbete där Svenska kyrkan har en självklar och tydlig roll. Öppen dörr mot gatan Convictus grundades på 1980-talet när hiv-epidemin kom till Sverige. Det är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med hemlöshet, missbruk och hälsa. Bryggan Vantör är en av flera dagverksamheter i Stockholm. Här erbjuds hemlösa och missbrukare stöd och hjälp av Convictus personal och volontärer i samarbete med sjuksköterska, läkare, socialsekreterare, juridikstuderande, diakoner och präster. Bryggan är idag en permanent lågtröskelverksamhet som delfinansieras av Stockholms stad. Själva idén är att man ska vara en öppen dörr mot gatan, där de behövande på ett enkelt och lättillgängligt sätt ska kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda. Det finns inga krav på nykterhet. Genom ett positivt be- 16

17 mötande och skapande av en god miljö får man gästerna att känna sig välkomna. Varje dag hittar i genomsnitt 115 personer till verksamheten. Jag träffar föreståndaren Dino Gerdin. Han berättar att först tar man tag i de akuta basbehoven. Man serverar gratis frukost och lunch för femton kronor. Allt av god kvalitet. Det finns möjlighet att duscha, tvätta sina kläder eller få nya skänkta kläder, samt låna internet och telefon. foto: magnus bodin Nästa steg är att skapa möjlighet till utveckling och förändring. Gästerna som besöker Bryggan har ofta ett stort antal problem som behöver lösas, sjukdomar, psykiatriska problem, missbruk, hemlöshet, juridiska problem med mera. Målgruppen är sannolikt samhällets sjukaste grupp och de flesta har många diagnoser. Genom att vara en länk till olika samarbetspartners kan dessa bidra med sina olika pusselbitar. Alla söker samverkan och drar åt samma håll; socialtjänsten är socialtjänst, sjukvården är sjukvård, juristerna är jurister och kyrkan är kyrka. Dino betonar att det är viktigt med tydlighet och medvetenhet i rollerna och att varje kompetens ges förtroendet att ansvara inom sitt kompetensområde. Juridikstuderande hjälper till med överklaganden och deklarationer, läkaren skriver remisser, kyrkan bygger relation och erbjuder samtal och så vidare. Det finns en tydlig struktur kring närvaron av de olika tjänster som Bryggan förmedlar. Det är schemalagt och återkommande. Gästerna ska veta vilken dag och tid de kan träffa en representant för den kompetens de söker. Istället för att hänvisas runt så kommer personal till Bryggan, så också Svenska kyrkan. Sprider trygghetskänsla Varje måndag, onsdag och fredag, på fasta tider, finns en diakon eller en präst från Vantörs församling närvarande på Bryggan. Dino menar att Svenska kyrkan med sin närvaro sprider en trygghetskänsla. Genom den regelbundna närvaron bygger församlingen relationer och förtroenden med Bryggans gäster. Många missbrukare som besöker Bryggan avlider. Regelbundet arrangerar därför Svenska kyrkan och Bryggan det man kallar en schysst begravning tillsammans. Själva begravningen hålls i kyrkan, medan begravningskaffet ofta sker på Bryggan. Allt är välplanerat. De anhöriga får genom begravningen ibland uppleva att personen inte var så ensam som de kanske trott och att han/hon tillhörde en gemenskap. Varje begravning besöks av gäster. Ibland blir det nästen en magisk stämning, berättar Dino. Han menar att Svenska kyrkan har en viktig roll i att skapa denna värdiga begravning. Dino Gerdin, föreståndare för Bryggan Vantör, Fredrik Lidé, kyrkoherde, Anna-Britt Ulfhielm, kyrkorådsledamot. I en begravning finns sorg men ibland också skuld, berättar kyrkoherde Fredrik Lidé. Existentiella samtal hålls ofta, både med gäster och anhöriga. Hur eländig en person än varit eller haft det är han eller hon en avbild av Gud, menar Fredrik. Det finns således en stark teologisk motivering till att Svenska kyrkan finns i detta arbete, ger ett bra bemötande och är med och upprätthåller värdigheten. Och ur kyrkans perspektiv är inte heller begravningen slutet. Det finns ett hopp om en fortsättning. Det är aldrig kört. Det är kyrkans affärsidé i en hopplös situation, säger Fredrik. Tystnadsplikt viktig Om man kommer till Bryggan eller kyrkan med krökt rygg, är förhoppningen att man ska gå därifrån med rak rygg, understryker diakon Marianne Kronberg. Svenska kyrkan har också en unik pusselbit genom diakonernas och prästernas tystnadsplikt, menar Fredrik. Man är ingen myndighet och för inga journaler. Även om en del inledningsvis, av någon anledning, inte har förtroende för Svenska kyrkan, går alla i god för varandra. Socialtjänsten har förtroende för kyrkan och kyrkan har förtroende för socialtjänsten. Man kan snabbare länkas till rätt hjälp. Bryggan blir i praktiken också en låg tröskel till Svenska kyrkans övriga verksamhet. Kyrkans personal finns med som samtalspartner, medföljare till exempelvis sjukvård, erbjuder bikt, vakar vid dödsbäddar och förmedlar ekonomisk hjälp genom fonder. Ett långsiktigt uppbyggt förtroende, med förtroendefulla kontinuerliga möten med gästerna, har lett till deltagande i olika samtalsgrupper, gudstjänster och retreater. Dessa sker i en drogfri miljö, vilket respekteras av gästerna. Så hittar en del av de hemlösa 17

18 och missbrukarna alltså åter till kyrkan men via Bryggans verksamhet. Säkra närvaro på sikt Svenska kyrkans engagemang på Bryggan är väl förankrat i Vantörs församlings ledning och kyrkoråd. Kyrkoherde Fredrik Lidé berättar att Bryggan framfördes som församlingens flaggskepp när han intervjuades för kyrkoherdetjänsten. En präst och tre diakoner deltar regelbundet på olika tider. Ändå är det inte är mer än ca 25 procent av en heltid som Svenska kyrkan i praktiken bidrar med i arbetstid på Bryggan. Församlingens medverkan är inte eldsjälsbaserad och ingen vill riva upp någonting som fungerar bra, menar kyrkorådets representant Anna-Britt Ulfhielm. Fredrik berättar att han avser att göra ett skriftligt avtal om Svenska kyrkans närvaro på Bryggan. Detta för att säkra Svenska kyrkans närvaro på sikt. Sedan något år tillbaka är Bryggan en permanent verksamhet och får omkring två miljoner kronor från Stockholms stad för att bedriva verksamheten. Men andra bidrag är nödvändiga för att verksamheten ska kunna existera. Frivilligt engagemang, sponsring från företag liksom Svenska kyrkans närvaro bidrar alla med sin pusselbit. Enligt Dino finns det många utmaningar inför framtiden. Det är idag betydligt lättare att falla igenom samhällets offentliga trygghetsnät och många EU-medborgare har svårt att få hjälp från samhället när de inte får jobb eller bostad. Enligt Anna-Britt Ulfhielm är en av församlingens uppgifter att se till att verksamheten kan fortsätta. Inte i första hand genom ekonomiska bidrag, utan att på andra sätt se till att verksamheten lever vidare. Enligt Dino är Svenska kyrkans närvaro inbyggd i verksamheten. Kyrkan behöver inte bygga upp en egen struktur utan kan bidra med sin pusselbit. Det viktigaste är att det finns förtroende och relation. Låt soc vara soc, låt läkaren vara läkare, så kan ni vara kyrka, avslutar Dino. 18

19 foto: magnus bodin Maria Scharffenberg, präst kyrkan på sågverket Världens snabbaste identitetskort Jag har arbetat femtio år i branschen men hade aldrig sett en präst på verkstadsgolvet, berättar chefen för dem som servar truckarna som finns på SCA:s sågverk i Sundsvall. Vad är det som har hänt?, var hans reaktion. Jag är här tillsammans med prästen Maria Scharffenberg från Sköns församling. Hon har prästkragen på sig, världens snabbaste identitetskort, som hon säger. Hon har också en gul reflexväst med präst tryckt på ryggen samt en specialdesignad keps med samma budskap. Med eget passerkort visar hon mig runt bland mängder av timmer och truckar, verkstäder och kontor. Senare på dagen även hamnen där brädor och färdigt papper transporteras ut i världen. Överallt har hon access och överallt hejar personalen glatt när hon kommer, ministering by waving som hon själv säger. Hos många stannar hon, småpratar lite, svarar på frågor: hur har helgen varit?, måste man vara medlem i kyrkan för att få gifta sig?, det nya datasystemet krånglar... Vi befinner oss på Tunadals sågverk i Sundsvall. Sågverket tillhör SCA Timber som är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter. SCA Timber inkluderar sju sågverk, träförädlingsenheter samt distributions- och grossistverksamhet. På Tunadalens sågverk arbetar uppemot 200 personer, både anställda och entreprenörer. Själavård i lyftkranen Svenska kyrkans närvaro började med att Maria tog med sig sitt arbetssätt från sin förra arbetsplats. Hon stegade således upp på kontoret, presenterade sig och frågade om hon regelbundet kunde besöka sågverket och finnas till för personalen. Året var Maria var mycket tydlig med att hon var där på Svenska kyrkans uppdrag, att SCA inte behövde betala något för hennes närvaro och att hon har tystnadsplikt. Detta skapade förtroende. Att hon var neutral. Maria har hela tiden sett som sin huvuduppgift att lyssna, att finnas till. Hon 19

20 har avdramatiserat sin roll genom att vara närvarande regelbundet och inte bara komma när det har hänt något. Att ta vara på den vardagliga kafferasten. Ungefär en dag i veckan finns hon på sågverket. Maria menar att det är både diakoni, undervisning och mission som hon sysslar med. Maria berättar om de livsnära samtal som ofta fångas i stunden. Ibland under trettio sekunder, ibland tio minuter. Följ med upp i kranen?, föreslog en av arbetarna. Trots att hon är höjdrädd och varit uppe i kranen tidigare följde hon med. Väl där uppe bland alla spakar, berättade mannen om sitt liv. Ett själavårdssamtal i en annorlunda miljö. Han skulle aldrig kommit till en kyrka och satt sig i ett slutet rum, tror Maria. Men här på sin egen arena kände han sig trygg. Värre var det för Maria själv, högt däruppe... Maria tror att kyrkans närvaro har betydelse bara genom själva närvaron. På ett naturligt sätt informerar hon om och gör reklam för Svenska kyrkan. De flesta av arbetarna är dessutom medlemmar i Svenska kyrkan, även om de aldrig går i kyrkan. Vid dop, vigsel och konfirmation kanske, säger en av dem till mig. Det handlar således om medlemsvård, sammanfattar Maria. Social kompetens Jag träffar två representanter från personalavdelningen. De berättar att det började med att Maria kom till kontoret och presenterade sig och erbjöd sig att vara närvarande på sågverket som en neutral person. Vi prövar, tänkte de. I början var personalen ute på golvet skeptisk: Vad har de nu hittat på, dra hit en präst?, var kommentaren. Det fanns en misstänksamhet om att hon var lejd av sågverket. Även här fanns ett behov av tydlighet att hon verkligen var en neutral person som inte hade med SCA att göra och att hon hade tystnadsplikt. Det visade sig så småningom att Marias närvaro skulle ha en stor betydelse vid oroliga situationer såsom kriser, omorganisationer och personalneddragningar. Om något händer finns hon där. Det skapar en trygghet, menar de. De tror att det är viktigt att det är samma person som kommer från kyrkan som personalen kan bygga upp ett förtroende till. Ibland kan det dessutom vara en ganska macho kultur på arbetsplatsen. Man pratar bara produktion. Därför gäller att den som kommer från kyrkan har hög social kompetens och skinn på näsan. Man måste stå ut med att bara vandra runt och finnas till. Medarbetarna söker kanske inte samtalskontakt själva. Men det är bra att Maria är här för dem som behöver prata..., går snacket. En gång exploderade en truck och de bad Maria komma. Truckföraren behöver prata, fast han vet inte om det, sa någon. De menar att hon fungerar som ett komplement till företagshälsovården och finns i gråzonen mellan medarbetarnas vardagliga samtal och företagshälsovården. Det finns ingen annan på företaget som har Marias roll. Inför jul kommer hon också foto: magnus bodin Maria bland personalen på Truckservicen. 20

21 med en ask Paradischoklad till de anställda, vilket visat sig vara en uppskattad och symboliskt viktig handling. Flera av personalen nämner det spontant. Personalavdelningen är mycket nöjd med Marias insats och skulle rekommendera andra företag att ta chansen om de blev erbjudna denna typ av verksamhet. Men de betonar behovet av ovan beskrivna tydlighet. Mer krisarbete Åter till Truckservicen. En tid efter att Maria träffat den nya chefen inträffade ett dödsfall bland medarbetarna. En montör som hade arbetat på stället i tjugo år hade begått självmord. Det första chefen tänkte var att nu ringer jag Maria, som han lärt känna. Maria hade möjlighet att genast komma till arbetsplatsen. Hon organiserade upp hela den där biten ; minnesstund, samtal med kollegerna etcetera. Till minnesstunden kom det ett 50-tal medarbetare. Det var perfekt, säger chefen. Om Maria inte funnits vet han inte hur han skulle ha gjort med det hela. Hon kan erbjuda samtal som man kanske inte vill ha med vem som helst, menar han. På varje företag som Maria arbetar finns det numera en krisväska som hon ställt dit. I varje väska finns samma innehåll, ljus, duk, musik, minnesbok, fotoram. Det finns även ett fotografi som visar hur allt ska ställas upp på bordet. Maria menar att det är viktigt med en tydlig struktur och att det blir samma typ av minnesstund för alla. Att man inte gör skillnad på folk och folk. I sågverkets handlingsplan finns numera nedskrivet att det alltid ska anordnas en minnesstund vid dödsfall. Personalavdelningen förbereder minnesstunden genom att ställa upp allt enligt det fotografi och de anvisningar som finns i lådan. Sedan kommer Maria och håller minnesstunden. Personalavdelningen menar att minnesstunderna fyller en viktig funktion på så sätt att många kanske känner att de inte står den avlidne tillräckligt nära för att gå på en begravning. Men även för de anhöriga, som inbjuds, har en minnesstund på arbetsplatsen en viktig funktion, tror Maria. Att de får träffa arbetskamrater och ta del av den avlidnes vardagliga arbetsmiljö. Svårt hitta ersättare Det är på Marias initiativ som Svenska kyrkan finns närvarande på många företag i Sundsvall. En självlärd modell sedan omkring tio år tillbaka som hon tog med sig från sin förra arbetsplats. Hon satt då på sitt kontor och konstaterade att det var få besökare i kyrkan. Rakt över gatan låg ett stort företag. Dit gick hon över och frågade om hon fick vara där. Med viss tvekan välkomnades in på företaget. Ett förtroende skapades och hon blev en naturlig del av arbetsplatsen. När hon slutade gjordes ansträngningar för att tjänsten skulle finnas kvar, men det var svårt att hitta en ersättare, och Svenska kyrkans engagemang på företaget upphörde därför så småningom. När Maria sedan kom till Sköns församling var det uttalat att det ingick i tjänsten att hon skulle närvara på företag i församlingen. Idag lägger Maria ungefär tio procent av sin arbetstid, en förmiddag i veckan, på att vara närvarande på sågen. Händer det något går det åt mer tid. Sedan Maria kom till församlingen har det varit omorganiseringar och chefsförändringar. En svårighet har varit att företagens verksamhet ofta är församlingsgränsöverskridande, vilket kan göra det svårt för Svenska kyrkan som arbetsgivare. Det är inte självklart att man som anställd får arbeta utanför församlingsgränserna. Det blir diskussioner om försäkringsfrågor. I tider av besparingar finns också risken att denna typ av verksamhet kommer i andra hand, menar Maria. Jag träffar Sköns församlings kyrkoherde Jan From. Han bekräftar Marias arbete som viktigt och säger att det finns mandat för arbetet, även från kyrkorådet bland annat genom en egen budgetpost för verksamheten. Eftersom det finns många företag i församlingen är det naturligt att Svenska kyrkan arbetar med dessa. Han menar också att Svenska kyrkan har en särskild kompetens när det gäller kris och beredskap. Minnesstunder och begravningar kan i sin tur leda till själavård, mission eller dop. Jan berättar att det även finns tid för denna typ av arbete inom ramen för en diakontjänst i församlingen. Att sättet att arbeta sedan i praktiken blir ganska personbaserat är naturligt, menar han. Om Maria slutar är det möjligt att Svenska kyrkans närvaro på sågverket kommer att utvecklas på annat sätt. Men så kanske det också måste vara på denna typ av arbete, menar han. Det bygger mycket på relationer. Personalavdelningen på sågverket bekräftar att det inte finns eller har funnits någon direktkontakt mellan sågverket och församlingens kyrkoråd och ledning. Det finns inte heller något skriftligt avtal om Marias närvaro. Maria själv upplever att arbetet i praktiken till stor del är eldsjälsbaserat och hon efterlyser ett tydligare mandat från Svenska kyrkan att arbeta på företag. 21

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Samverkan skola socialtjänst Krister Pettersson och Ann Malmström Sundsvall 2014-02-06

Samverkan skola socialtjänst Krister Pettersson och Ann Malmström Sundsvall 2014-02-06 Samverkan skola socialtjänst Krister Pettersson och Ann Malmström Sundsvall 2014-02-06 Varför samverka! Utgångspunkten var att jag kunde konstatera att skolorganisationen inte utförde vårt uppdrag på ett

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer