Diarie Sökande Arbetsplats Ansökans titel. kognitiv beteendeterapi för ätstörningspatienter- en Norling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarie Sökande Arbetsplats Ansökans titel. kognitiv beteendeterapi för ätstörningspatienter- en 138611. 150 000 494 100 Norling"

Transkript

1 Diarie Sökande Arbetsplats Ansökans titel Äskat Beslut belopp Hälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till Muntlin Athlin Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra Åsa Akutsjukvård och Uppsala universitet landsting. Aila Randomiserad kontrollerad behandlingsstudie med Psykiatriskt forskningscentrum, Gustafsson kognitiv beteendeterapi för ätstörningspatienter- en ätstörningsenheten, Örebro Sanna manualbaserad metod att minska kroppsmissnöje Randomiserad kontrollerad studie av KBT-baserad Engström Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro självhjälp via Internet jämfört med patientinformation Ingemar för depression i ett kliniskt sampel Rastad Cecilia RMB-enheten, Psykiatriska sektorn Falun Increasing physical activity in persons with schizophrenia - a behavioral medicine intervention Norling Förbättras användningen av hjälpmedel efter införande Ortopedteknik/Habiliteringens Hermansson av ny förskrivningsprocess baserad på fysiska, sociala forskningscentrum, Örebro Liselotte och attitydmässiga omgivningsfaktorer? Knudsen Kati Landstinget Gävleborg Patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi med fokus på luftvägen. Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Balansträning via aktivitetsfrämjande TV-spel för Nilsagård Ylva Örebro personer med multipel skleros Rubertsson Akademiska sjukhuset, Anestesi & Neurologisk bedömning samt uppföljning av patienter Sten Intensivvårdskliniken, Uppsala som behandlats med hypotermi efter hjärtstopp Vilka kvinnor progredierar från lätt till måttlig Hellberg Dan Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, cervikal intraepitelial neoplasi (CIN I-II) till cancer in Falun situ (CIN III)? Landstinget i Värmland, primärvårdens fou Betydelse av personliga faktorer och miljöfaktorer för Theander enhet och Karlstad universitet, avdelning för symptom, funktion och hälsa bland patienter med Kersti omvårdnad KOL och patienter med hjärtsvikt i primärvården Rombo Lars infektionskliniken Mälarsjukhuset Kan dosering av vaccin mot TBE optimeras med hjälp av förändrade dosintervall för personer som fyllt 60 år

2 Villman Kenneth Souza Domingos Gunnarsson Hanna Adolfsson Margareta Magnusson Margaretha Zakrisson Ann- Britt Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro Kliniken för kirurgi och urologi, Sörmland Habiliteringen i Dalarna, Verksamhetsledningen Barnhälsovårdens länsavdelning Allmänmedicinskt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting. Laxå vårdcentral, ÖLL. CAMTÖ, ÖLL Pless Mia Landstinget Uppsala Län, Habilitering och Hjälpmedel Hellberg Dan Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer. CT angiografisk uppföljning av patienter som genomgått kranskärlskirurgi mellan år 1993 och 1997; en randomiserad, prospektiv longitudinell studie. Akut koloncancer-kartläggning av kontakter i primärvården före operation Vardagssituationer för barns och ungdomars delaktighet Primärprevention av barnfetma genom föräldrasamtal på barnavårdcentral om goda matvanor och fysisk aktivitet. En randomiserad befolkningsstudie. Anhörigas erfarenheter av att partnern med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har deltagit i ett multidisciplinärt program i primärvården. ICF-CY som verktyg för att i elektronisk patientjournal följa habiliteringsprocessen för åtgärder för barn och ungdomars vardagsfungerande Referensintervaller för klinisk kemiska blodanalyser hos friska barn och ungdomar där sådana saknas/är irrelevanta - En populationsbaserad studie Sigvant Birgitta Kirurg kliniken, karlstad Natural förlopp av benartärsjukdom Trycksårsprevention hur arbetar, leder och uppfattar Sving Eva LoV KTC Landstinget Gävleborg sjuksköterskor och chefer arbetet och har kompetens och vårdtyngd någon betydelse? Högman Centrum för Forskning och Utveckling, Utvärdering av utökad NO analys vid diagnostik och Marieann Uppsala universitet/landstinget Gävleborg behandling av KOL och astma Holmlund Specialisttandvården Gävle sjukhus Samband mellan tandlossning och förekomst av

3 Anders dödlig/icke dödlig hjärtinfarkt, samt njursjukdom och osteoporos Gävle Sjukhus Division medicin, Infektion Multiresistenta bakterier i sjukvården - en Lindberg Maria Avd 120 patientsäkerhetsfråga Tillämpning av vård enligt kängurumetoden. En Hedberg Uppsala universitet, inst. för kvinnors och jämförelse av effekter av implementering i två olika Nyqvist Kerstin barns hälsa vårdmiljöer Vilken effekt har specifik träning för patienter med Peterson Mälarsjukhuset Eskilstuna långvarig smärta efter whiplashskada? En Gunnel Smärtrehabiliteringsmottagningen randomiserad kontrollerad studie Olsson Louise Kliniken för kirurgi och urologi, Eskilstuna Koloskopiscreening mot tjocktarmscancer - en randomiserad, multicenterstudie (NordICC) Rubertsson Akademiska Sjukhuset, Kognitiv beteende terapi- KBT via internet för Christine förlossningsavdelningen behandling av depression och ångest under graviditet Djavani- Abdominell hypertension och kolonischemi efter Gidlund kirurgkliniken Gävle sjukhus operation för rupturerat bukaortaaneurysm Khatereh Kerstis Birgitta CKF Västerås Centrallasarett Postnatal depressive symptoms - A comparison of Mothers and Fathers Wallman Thorne FoU Centrum RUFS (Region Uppsala Forskning Sjukskrivning) Bothelius Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Kristoffer Uppsala BUP Kungsgärdet, Institutionen för Isaksson Johan Neurovetenskap Uppsala Universitet Widarsson Centrallasarettet Västerås avd Margareta Institutionen för Onkologi, Radiologi och Nygren Peter Klinisk Immunologi, enheten för onkologi, Uppsala Universitet Treating insomnia in primary care: A study of effectiveness and dissemination Stressfysiologiska mönster hos barn med koncentrationssvårigheter och impulsivitet Föräldraskap under barnets första 18 månader med fokus på stress hos mammor och pappor Optimerad medicinsk behandling av ovarialcancer genom känslighetstestning i laboratoriet av tumörceller från patienter

4 Eriksson Ida Centralsjukhuset i Karlstad, Onkologikliniken Tydén Tanja Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Förbättring av nuklearmedicinska gammakameraundersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten Skolsköterskors och föräldrars inställning till HPVvaccination Implementering av ett beteendemedicinskt arbetssätt i sjukgymnastik för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta Internetbaserad screening, psykosocialt stöd och psykologisk behandling vid ångest och depression hos patienter med cancer och anhöriga Östmark Margaretha Johansson Birgitta Specialiserade Rehabiliteringskliniken Sörmland Uppsala universitet, enheten för onkologi och Akademiska sjukhuset, onkologikliniken. Do women plan their pregnancies? A prospective Berglund Anna Kvinnokliniken, Centrallasarettet, Västerås cohort study of Swedish and immigrant women s lifestyle before, during and after pregnancy Inflammatorisk tarmsjukdom. Epidemiologi, Sjöberg Daniel Medicinkliniken, Falu lasarett hematologiska konsekvenser och hepatobiliära komplikationer Held Claes Uppsala Clinical Research Center, Kardiologklin, Akademiska Sjukhuset Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Svantesson Mia Smärtsektionen, USÖ, Utvecklingsenheten, Palliativa konsult, Örebro Eugen Yuhui Wang Landstinget Sörmland Fritzell Peter Ortopedkliniken Falu lasarett Randomiserad kontrollerad studie av Internetbaserad KBT mot depression och ångest hos patienter med genomgången hjärtinfarkt Tvärprofessionell etikhandledning - utveckling, implementering och utvärdering. Kan captopril minskar risken för prostata specifik antigen recidiv, cancermetastaser och dödlighet efter radikal prostatektomi för prostatacancer? DETECTION OF DNA FROM PATHOGENES IN HERNIATED DISCS IN PATIENTS WITHOUT SIGNS OF CLINICAL INFECTION - POSSIBLE NEW TREATMENT OPTIONS

5 Skoog Inst för kvinnor barns hälsa, Uppsala Posttraumatic stress disorder and depressive symptoms Svanberg universitet samt Divisionen kvinnor och barn, after induced abortion prevalence and risk factors Agneta Akademiska sjukh Skoog Inst för kvinnor barns hälsa, Uppsala Relationer och föräldraskap hos 169 lesbiska par en Svanberg universitet samt Divisionen kvinnor och barn, nationell longitudinell studie efter spermadonation i Agneta Akademiska Sverige Sjukgymnastik Omkrets Gävle, Landstinget Fysisk aktivitet på recept i klinisk vardag till patienter Bendrik Regina Gävleborg. sjukgymnastikmottagning i med artros respektive depression - två randomiserade primärvård. kontrollerade studier Efter gastric bypass- medicinsk utvärdering och Rask Eva Medicinkliniken, Diabetes och Endokrin, uppföljning av patienter som genomgått gastric Universitetssjukhuset i Örebro bypass-operation pga sjuklig övervikt Bothelius Kristoffer Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Gemensamma faktorer hos individer med obesitas, sömn- eller smärtproblematik. En explorativ multicenterstudie Fall Katja Klinisk Genetik, Akademiska Uppsala Promenera för bättre hälsa - en randomiserad interventionsstudie bland män med prostatacancer Fjällskog Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Characterization of male breast cancer - regarding Marie-Louise Uppsala treatment, histopathology and prognostic factors Lennerstrand Prevalens av naturlig resistens mot nya antivirala Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset Johan läkemedel med specifik verkan mot hepatit-c virus Medicin 1-KARDIOLOGI Centrallasarettet Condén Emelie Västerås Typ D personlighet och risken för hjärt-kärlsjukdom Hur kan vården minska stress symtom hos kvinnliga Arving Cecilia Onkolog kliniken, Akademiska sjukhuset patienter med bröstcancer? En randomiserad interventionsstudie med stepped care approach Nilsson Kent Centrum för klinisk forskning, Centrallasarettet Västerås Samsjuklighet och behandlingsrespons; interaktion mellan psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP patienter Bergkvist Leif Kirurgkliniken och Centrum för klinisk Effekter av kostråd och kosttillägg till äldre patienter

6 forskning Uppsala Universitet, Centrallasarettet, Västerås Nilsson Kerstin Kvinnokliniken, USÖ, Örebro läns landsting samt Hälsoakademin, Örebro Universitet Hägg Mary Tal & Svälj Center, ÖNH, Hudiksvalls sjukhus Hanson Ulf Kvinno- och barndivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Johansson Ulla Kliniken för rehabiliteringsmedicin, Sandviken, Gävleborg Engström Ingemar Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro med risk för undernäring som skrivs ut från sjukhus - en randomiserad kontrollerad studie Underlivsbesvär hos kvinnor med genomgången bröstcancer Effektiv, enkel och ny behandling av sväljsvårigheter efter stroke en prospektiv, enkelblind och randomiserad 2-center studie med referensgrupp Behandling av nedsatt glukostolerans under graviditet - en randomiserad studie En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke Prognos efter elektrokonvulsiv terapi (ECT). En registerstudie SIV projektet Sjuksköterskemottagningar i Nyberg Jan Käkkirurgiska kliniken, Örebro samverkan - en modell för vård och omhändertagande och av patienter med cancer i huvud- och halsområdet Forslund Riskmarkörer och orsaker till typ 2 diabetes och fetma Akademiska Barnsjukhuset, barnmedicin Anders hos barn- och ungdomar Lindgren Peter Kvinnokliniken, Fostermedicin, Uppsala Tidig fosterdiagnostik med ultraljud och biokemi information, riskskattning och psykosociala aspekter. Gustavsson Mag- tarmmottagen, Medicinkliniken, Endoskopisk vidgning av tarmförträngning vid Crohns Anders Karlstad sjukdom Hreinsson Akademiska sjukhuset, Epigenetiska effekter efter assisterad befruktning Julius Reproduktionscentrum Wånggren Inst. för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Kostens betydelse för reproduktion och Kjell Universitet graviditetsutfall Akner Gunnar Geriatriska kliniken, USÖ Mat/näringsintag, kroppssammansättning, fysisk avslag aktivitet, motivation och livskvalitet hos patienter med

7 diabetes typ 2 och samtidig övervikt

Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ.

Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Sidan 1 av 10 Sammanträdestid: 08 12 04 ca kl 13.00 Lokal: Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Bo Söderquist, ordf Kristina Arnrup Maria Björkqvist

Läs mer

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL 2014... 3 MÅL 2013-2017... 3 ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT

Läs mer

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2012 MÅL 2008-2012 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 4

Läs mer

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15

Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15 Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2013 2014-04-15 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2012. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2012 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Bilaga 1 Enbart beviljade anslag 20100168 Ackermann Paul, Docent (M) 2011 400 000 Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi 20100114 Allebeck Peter, Professor (M) 2011

Läs mer

aktuell forskning och utveckling för alla ou-dagen i landstinget måndag 14 april 2008 Gävle Konserthus Program & Abstrakt

aktuell forskning och utveckling för alla ou-dagen i landstinget måndag 14 april 2008 Gävle Konserthus Program & Abstrakt ou-dagen Aktuell forskning och utveckling för alla aktuell forskning och intresserade utveckling för alla i landstinget intresserade i landstinget måndag 14 april 2008 Gävle Konserthus Program & Abstrakt

Läs mer

FoU-dag 24 mars 2011

FoU-dag 24 mars 2011 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD FoU-dag 24 mars 2011 - Program - Sammanfattningar Program Tid: 24 mars kl. 09.15 16.00 (kaffe serveras från 08.30) Plats: Aula Collegium, Mälardalens Högskola,

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén 2012-09-10 LS 1112-1587 LS 1110-1339 Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar

Läs mer

De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius

De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius Verksamhetsberättelse 2013 Bäste läsare! Vad menar man med att ett år varit ett nådens år? Historiskt syftar det på Herrens år, d.v.s.

Läs mer

Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008

Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008 Medicinsk forskning 2008 En presentation av medicinsk vetenskaplig produktion i örebro 1 2 Medicinsk forskning 2008 En presentation av medicinsk vetenskaplig produktion i Örebro 3 Förord Traditionsenligt

Läs mer

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt Hjärt- och lungsjukas riksförbunds medlemstidning FORSKNING skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt få kol-sjuka i rehabilitering vid sjukhus nytt handfat ska stoppa spridning av infektioner STATUS

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Medicin, vård, psykologi och socialt arbete I kata loge n hi ttar du år ets nyhete r. På stude ntli litt tter eratur ur.s.se hi ttar du hela vår utgiv ivni ning ng. Kunskap

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS UPPLAGA 1.9

DETALJERAT VETENSKAPLIGT PROGRAM BARNVECKAN 20-23 APRIL, 2015, STOCKHOLM, FOLKETS HUS UPPLAGA 1.9 Hall A Hall C Hall B Rum 307 Rum 300 Rum 503 + 504 Workshop MÅNDAG - 20 APRIL 09.00-10.00 REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK BHV KURS REGISTRERING / KAFFE / UTSTÄLLNINGSBESÖK 10.00-12.00 Invigning

Läs mer

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2014-05 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Uppdrag: förbättra för sjuka äldre

Uppdrag: förbättra för sjuka äldre nr 2/2014 NYA RAPPORTER Laser vid nacksmärta 8 Insulinpumpar & glukosmätning 14 Uppdrag: förbättra för sjuka äldre En procent av alla äldre står för 30 procent av alla vårddagar, men resurserna används

Läs mer

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2014-03-05 NÄRVARANDE Madelaine Tunudd, kammarrättsråd, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 NÄRVARANDE Per-Erik Nistér, f.d. rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Marieann Högman, respirationsfysiologi Brita Karlström,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Forskning- och utvecklingsdag 11 april 2013

Forskning- och utvecklingsdag 11 april 2013 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD Forskning- och utvecklingsdag 11 april 2013 Plats: Mälarsjukhuset, Eskilstuna Preliminära projektpresentationer Mats Berg Uppföljning av hudsjukdomar med score

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

FORSKNINGSBOKSLUT 2013

FORSKNINGSBOKSLUT 2013 FORSKNINGSBOKSLUT 2013 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 2 2. Forskningssamverkan... 3 3. AKADEMISK KOMPETENS... 3 4. NYA AKADEMISKA AVHANDLINGAR 2013... 5 4.1. Doktorsavhandling, Lotta Omma Psykolog BUP...

Läs mer

På Västfronten mycket nytt!

På Västfronten mycket nytt! FoUU-enheten Primär- och tandvården FyrBoDal På Västfronten mycket nytt! FoUU-konferens Tisdagen den 2 oktober 2007 FoUU-enheten, Vänerparken, Vänersborg Innehållsförteckning Allmänmedicinsk FoU 24-timmars

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Nationellt vårdprogram November 2014 Versionshantering Datum 2014-11-11 Beskrivning av förändring Slutversion, fastställd

Läs mer