Eva Walberg Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Walberg Skånes Universitetssjukhus, Malmö"

Transkript

1 Gå 4 betala för 3! Ortopedisk omvårdnad Uppdatera och fördjupa dina kunskaper Så kan du göra en mer tillförlitlig smärtskattning och ge bästa möjliga smärtbehandling! Akutmedicin med fokus på postoperativa komplikationer vilka symtom bör du vara uppmärksam på hos den nyopererade patienten? Ortopediskt multitrauma vård och behandling de första dagarna LEAN inom ortopedi att lyckas med förändringsprocesser! SPMSQ instrumentet som gör det snabbare och säkrare att upptäcka förvirringstillstånd hos patienten tidigt i vårdkedjan! Moderator Anna Lena Brantberg Södersjukhuset, Stockholm, OSIS Talare Erik Johansson Hjort Universitetssjukhuset, Örebro bo söderquist Universitetssjukhuset, Örebro Anna-Karin Gunnarsson Akademiska sjukhuset, Uppsala Eva Walberg Skånes Universitetssjukhus, Malmö Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Inger Gretzer Qvick Capio S:t Göran, Stockholm Anita Söderqvist Södersjukhuset, Stockholm Marie Lilja Skånes Universitetssjukhus, Lund Mari Ulmestad Skånes Universitetssjukhus, Malmö november 2011, stockholm SBAR standardiserad kommunikation för ökad patientsäkerhet Samarbetspartner: Anmäl dig även till en separat bokningsbar seminariedag den 24 november. Seminarieledare: Anna Letterstål, Karolinska Universitetssjukhuset

2 ortopedisk omvårdnad Tisdag 22 november 9:00 Löpande registrering 9:30 Konferensen inleds av moderator Anna Lena Brantberg, specialistsjuksköterska smärta och anestesi, kvalitetsutvecklare, verksamhetsområde Ortopedi, Södersjukhuset Anna Lena brinner för patientsäkerhet och arbetar med förbättringsarbeten samt kvalitetssäkring av vården på ortopedkliniken, Södersjukhuset. Hon är även styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening. 9:40 Postoperativa sårkomplikationer tidigare upptäckt, effektivare riskbedömning och senaste medicinska behandlingsmetoderna! Fikapaus 10:45 11:10 12:20 Lunch Så identifierar du tidiga symtom på sårinfektion och går vidare med adekvat behandling! Hur utvecklar sig och inverkar infektioner på olika typer av sår ytliga och djupa infektioner? Att hitta postoperativ infektion i anslutning till en protes tidigt vikten av snabbare och mer effektiv behandling! Ta del av nya råd och rön kring medicinska behandlingsmetoder för postoperativa sår! Tips och råd på nya förband och omläggningar! Hur kan vi begränsa smittspridning och resistensutveckling förebyggande arbete med VRISS II och PRISS Effektivare riskbedömning av infektioner och sår med bedömningsinstrument och vårdprogram Erik Johansson Hjorth, sjuksköterska, teamledare, ortopedkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro Erik har varit med och startat upp projektet Vårdrelaterade infektioner ska stoppas(vriss) på ortopedkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Idag arbetar de även med projektet Protesrelaterade infektioner ska stoppas (PRISS). Bo Söderquist, överläkare, docent, infektionskliniken, laboratoriemedicinska länskliniken, mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro Bo har mångårig erfarenhet av handläggning av patienter med ledprotesinfektioner samt forskning kring dessa infektioners ursprung och behandling Nutrition en viktig faktor för minskade pre- och postoperativa komplikationer! Hur bedömer du näringsstatus hos ortopedpatienter att göra en säker riskbedömning Nutritionens betydelse för att förebygga trycksår, effektivare sårläkning och minskade infektioner! Ta del av aktiva åtgärder för hur du förebygger postoperativa näringsproblem hos äldre ortopedpatienter! Nutrition som prevention i den pre- och postoperativa omvårdnaden så kan du förkorta vårdtiden på sjukhus för patienten! 14:30 Fikapaus Anna-Karin Gunnarsson, sjuksköterska, doktorand, verksamhetsområde ortopedi, Akademiska sjukhuset Anna Karin är doktorand vid Uppsala Universitet där huvudfokus för avhandlingsarbetet är förebyggande av sjukhusförvärvade postoperativa komplikationer hos patienter med höftfraktur. 14:50 Så kan du göra en mer tillförlitlig smärtskattning och ge bästa möjliga smärtbehandling! Paus 15:50 16:00 Årets smärtsjuksköterska 2009, SSOS Olika typer av smärta som vanligtvis förekommer akut och postoperativt Förbättra smärtskattningen före och efter operation även i stressade situationer! Ta del av SUS Malmö omarbetade NRS-skala som ger tillförlitligare smärtskattning! Vilka bedömningsinstrument är aktuella idag för att mäta smärta - passar de för alla patientgrupper på ortopeden? Vilken medicinsk behandling är att föredra idag vid akut och postoperativ smärta alternativt icke medicinsk behandling? Att våga ge optimal smärtlindring en fråga om uppföljning av smärtbehandlingen hur får vi det att fungera i praktiken? Att förebygga postoperativ smärta Hur ska långvarig smärta i akutsjukvården behandlas? Eva Walberg, sjuksköterska, smärtenheten, anestesikliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS), Malmö Eva arbetar som smärtsjuksköterska med akut postoperativ och cancerrelaterad smärta. Hon har varit med och utvecklat ett övergripande smärtkompendium Riktlinjer för Behandling av Postoperativ smärta på Universitetssjukhuset MAS. 17:00 Dagen Avslutas

3 ortopedisk omvårdnad onsdag 23 november 08:30 Så kan du förbättra vården vid kognitiv nedsatt funktion hos ortopedpatienten! Betydelsen av en trygg psykosocial miljö en viktig del för att minska förvirringstillstånd och lindra oron utan sederande läkemedel SPMSQ instrumentet som gör det snabbare och säkrare att upptäcka förvirringstillstånd tidigt i vårdkedjan! Vikten av snabb handläggning av äldre ortopedpatienter minskade komplikationer, ökad överlevnad! Hur kan vi förbättra kommunikationen mellan slutenvården och kommunen av ortopedpatienter för en effektivare utskrivning? 9:30 Fikapaus Anita Söderqvist, med dr, sjuksköterska ortopediska kliniken, Södersjukhuset Anita har lång erfarenhet av ortopedisk vård och disputerade inom ortopedi Hon skrev då en avhandling om bedömning av kognitiv förmåga hos äldre höftpatienter och har varit med vid flera publikationer i tidningar. 10:00 Medicinska symtom hos ortopedpatienten observation, bedömning och förslag på åtgärder! 11:30 Lunch Bröstsmärta ett symtom med flera möjliga orsaker Postoperativ njursvikt vårdinsatser som främjar en tillfredställande vätskebalans Riskfaktorer för postoperativa lungkomplikationer vilka är de och vad kan du göra? Multisjuka äldre med många läkemedel vikten av att upprätthålla habitualtillståndet för att förebygga medicinska komplikationer MIG-bedömning verktyget som ger stöd i observation och handläggande när en patient känns dålig Medicin konsult som rondar ortopedavdelningarna dagligen så gör vi på S:t Görans ortopedklinik! Inger Gretzer Qvick, chefläkare, medicinkliniken, Capio S:t Göran Inger har en gedigen klinisk erfarenhet, hon anlitas ofta som sakkunnig i framtagandet av vårdprogram etc. och är den som startade upp och utvecklade samarbetet mellan medicin och ortopedi på S:t Görans sjukhus. 12:30 Ortopediskt multitrauma vård och behandling de första dagarna Vilka är kriterierna för ortopediskt multitrauma? Vilka patienter kommer till ortopedavdelningarna? Damage control vad innebär det? Stabilisering i den akuta fasen Övervakning inför och efter operation Neurologi, blödning, instabilitet vad bör du observera hos en patient med multipla frakturer? Multipla frakturer/multitrauma hos äldre patienter vikten av tidig stabilisering för att tillåta belastning och snabb rehabilitering Patientfallbeskrivningar 14:00 Fikapaus Karl-Åke Jansson, överläkare ortopedi, Karolinska sjukhuset, Solna Karl-Åke är överläkare och sektionsansvarig för traumaortopedi på ortopediska Kliniken på Karolinska sjukhuset i Solna. Han är även ordförande i den multidisciplinära traumagruppen och ingår i sjukhusets styrgrupp för trauma. 14:20 LEAN inom ortopedi så har vi infört och utvecklat LEAN på ortopeden i Lund Paus 15:00 15:10 Årets omvårdnadsledare 2010, SSF Introduktion till LEAN och de grundläggande begreppen Införandet och sen? Att lyckas med förändringsprocesser och hålla engagemanget vid liv LEAN har lett till ökad patientkontinuitet med 50 % färre överlämningar, bättre samarbete mellan yrkesgrupperna och lugnare klimat på avdelningen Drygt 70 mindre förbättringsprojekt har genomförts på avdelningen inom ramarna för LEAN Avvikelser är godis - vi skriver flest avvikelser på sjukhuset genom ett öppet och tillåtande klimat! Utvärdering av uppstart och de första åren framgångsfaktorer och fallgropar LEAN ur medarbetar och ledarskaps perspektiv Marie Lilja, sjuksköterska, enhetschef; Mari Ulmestad, sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Lund Marie har tillsammans med personalen implementerat och bedrivit ett omfattande LEAN arbete på ortopeden sedan starten :00 Konferensen avslutas

4 ortopedisk omvårdnad Torsdag 24 november SBAR Standardiserad kommunikation för ökad patientsäkerhet Separat bokningsbar seminariedag SBAR rapporteringsmodellen som rekommenderas av WHO, SKL, Socialstyrelsen, LÖF, Läkarförbundet, Vårdförbundet och vårdföretagarna! En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud i vården är att kommunikationen brustit mellan personer eller olika verksamheter. Patientsäkerheten hotas om personal inom vården missförstår varandra när de ska överföra information. Det handlar inte om bristande kompetens utan framför allt om en bristande struktur för kommunikationen. Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård. Verktyget SBAR ger struktur åt dialogen i vården. SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Det är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information strukturerat och snabbt. CRM, Crew Resource Management, Säkert teamarbete är ett koncept hämtat från bland annat flyget som bygger på standardisering och team-arbete där varje medarbetares ansvar tydliggörs. Inom CRM används SBAR som stöd för kommunikation. Om vårdpersonalen använder SBAR-strukturen vid rapportering minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. I förlängningen minskar därför risken för vårdskador. SBAR kan inte bara användas som ett verktyg mellan vårdens personal utan fungerar lika bra i dialogen mellan personal, patienter och deras närstående. Lär dig grunderna och hur du kan få struktur i dialogen med hjälp av SBAR och få kunskap om hur SBAR kan införas på mottagningen, vårdavdelningen, kliniken och sjukhuset. Ta chansen och följ med i utvecklingen mot en säkrare vård! 9:00 Dagen startar SBAR är här för att stanna systemet som säkrar kommunikationen! Varför SBAR i sjukvården? Vilka orsaker och risker finns det med ineffektiv kommunikation? Genomgång av hur SBAR används avsändarens och mottagarens roller Därför blir rapporteringen säker med SBAR! Förtryckta kort och andra verktyg som underlättar införandeprocessen Så används SBAR både i muntlig och skriftlig information mellan personal! Så kommer din verksamhet igång med SBAR förslag på implementeringsplan! Använd SBAR i praktiken! Hur ska du kommunicera för att alla ska förstå ditt budskap? Träna praktiskt på att kommunicera med hjälp av SBAR Utrymme för dig att diskutera egna exempel där kommunikationen inte fungerat och hur SBAR hade kunnat undvika problemet Hur påverkar SBAR dokumentationen och tysta rapporter? När är SBAR särskilt användbart? Ta del av implementeringen av SBAR på akutmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset! Förberedelser och utbildningen av personalen vikten att få med alla professioner Hur upplevs SBAR på Karolinska Universitetssjukhuset utvärdering och exempel från akutenheten Framgångsfaktorer, vinster och svårigheter med SBAR Seminarieledare: Anna Letterstål, sjuksköterska, med dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna är ansvarig för utbildnings- och utvecklingsverksamheten på akutkliniken, Solna och arbetar nu bl.a. med införande och utvärdering av SBAR på kliniken. Sedan hösten 2010 är rapporteringsmodellen SBAR implementerad i hela akutenheten, Karolinska sjukhuset. 16:00 Dagen avslutas. Vi gör avbrott för lunch samt kaffepaus under för- och eftermiddagen

5 SKOLBIBLIOTEK 2011 Mötesplatsen för dig inom Ortopedi! Den ortopediske patienten är självfallet inte bara sin skadade kroppsdel utan kan ha mycket annat i bagaget, något som du hela tiden måste anpassa vården till. Har patienten dessutom drabbats av ett multitrauma med multipla frakturer så blir vården än mer komplex. Runt om i landet pågår många utvecklingsprojekt för att kvalitetssäkra och förbättra den ortopediska vården. Konferensen Ortopedisk omvårdnad ger dig som vårdpersonal möjlighet att uppdatera dig kring det senaste inom ortopedi! Antalet äldre patienter har ökat vilket avspeglar sig i ortopedisk verksamhet med längre vårdtider och vårdköer. Under konferensen får du råd och tips på hur er handläggning av den äldre patienten kan bli mer säker och effektiv och hur du kan använda kost och nutrition för att minska risken för postoperativa komplikationer. Lär dig även mer om akutmedicin och vilka medicinska symtom du bör vara uppmärksam på i den perioperativa vården. Uppdatera dig om vilken medicinsk och icke medicinsk behandling som är att föredra idag vid akut och postoperativ smärta. Ta del av hur du vågar ge optimal smärtlindring, uppföljning av smärtbehandlingen och hur du får det att fungera i praktiken! Ytterligare en betydande del i din uppgift som vårdgivare är hur vården skall organiseras och förbättras. Där har olika former av LEAN arbete givit mycket goda resultat på ett flertal ortopediska kliniker. Ta del av ortopeden i Lunds mångåriga och framgångsrika LEAN arbete och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet! Varmt välkomna! Katarina Forsberg Sjuksköterska Projektledare Teknologisk Institut Erika Mannheimer Sjuksköterska Projektledare Teknologisk Institut

6 Porto betalt Sverige praktiska upplysningar tre enkla sätt att anmäla dig Telefon E-post Webben Tid och plats konferens Konferens november 2011 (3826-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm. Tunnelbana: T-centralen Separat bokningsbar seminariedag 24 november, 2011 (3802-2) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm. Tunnelbana: T-centralen Pris Konferens: 5980 kr. Gå 4 betala för 3! Seminariedag: 3980 kr. Gå 4 betala för 3! Konferens och seminariedag: 8960 kr. (Kan ej kombineras med erbjudandet Gå 4 betala för 3 ) I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Förbehåll Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Avbeställningsvillkor Anmälan är bindande. För av- och ombokningsregler, vänligen se vår hemsida För ytterligare upplysningar Se för mer praktisk information eller ring vårt kundcenter , vxl alternativt maila projektledaren Katarina Forsberg: Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi: Barnmorskan i mödrahälsovården Engelska för vårdpersonal Salutogent ledarskap Salutogent förhållningssätt Psykiatri för icke psykiatriker Neuromuskulära sjukdomar & epilepsi Palliativ vård för icke palliativa enheter OCD Se för datum och mer information. RETURADRESS Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Framtidens akutvårdsavdelning

Framtidens akutvårdsavdelning Gå 4 betala för 3! Framtidens akutvårdsavdelning Konferensen som ger dig aktuell kunskap, nya arbetssätt och inspiration! Konkreta metoder för ökad patientsäkerhet på akutvårdsavdelningen Gränssnitt så

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Personlighetsstörningar 2012

Personlighetsstörningar 2012 Gå 5 betala för 4! Personlighetsstörningar 2012 Konferensen som ger dig aktuell kunskap, utveckling och den senaste forskningen! Problematisering av diagnos och diagnostisering vid personlighetsstörningar

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården

Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Gå 3! för a l eta b 4 Ortopedisk vård 2009 processerna och modellerna som effektiviserar och kvalitetssäkrar vården Ort ope dkl inik en Ta del av satsningar som ger högre vårdkvalitet! Effektivare ortopedisk

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell mer kvalitetstid till patienten, bättre arbetsmiljö och mindre stress för vårdpersonalen

Patientnärmre vård Framtidens vårdmodell mer kvalitetstid till patienten, bättre arbetsmiljö och mindre stress för vårdpersonalen Patientnärmre vård. Smaka på ordet. En vård riktad mot patienten. Ordet för våra tankar mot vårdens etiska grund. Varför har vi sjukvård? Vems behov är det som skall styra? Vårdens kärna är det mellanmänskliga

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer