Detaljplan för Regionsjukhuset 1 mfl Universitetssjukhuset Örebro kommun. Planbeskrivning Bn 307/2012 Granskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Regionsjukhuset 1 mfl Universitetssjukhuset Örebro kommun. Planbeskrivning 2014-05-12 Bn 307/2012 Granskning"

Transkript

1 Planbeskrivning Bn 307/2012 Granskning Detaljplan för Regionsjukhuset 1 mfl Universitetssjukhuset Örebro kommun Samrådstid: Granskningstid: Handläggare: Ulf Nykvist tel E-post: LUNDBY Stadsbyggnad, Örebro kommun Box Stadsbyggnadshus kundtjänst Örebro Åbylundsgatan 8 A fax

2 VAD ÄR EN DETALJPLAN? Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden skall användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Örebro består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar vad som får byggas var. Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till: Initiativ Planprogram Planarbete Samråd Granskning Antagande Överklagande Laga kraft ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla. Enligt de övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och bygglagen (1987:10). Arbetet med denna detaljplan påbörjades efter den 2 maj 2011 och görs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planens syfte och läge 1 Tidigare ställningstaganden 4 Förutsättningar 6 Förändringar 8 Miljökonsekvenser 16 Genomförande 18 Plankarta 22 Planbestämmelser 23 Fastighetsförteckning 24 Bilaga: Riskutredning, WSP Bilaga: Markundersökning, WSP Bilaga: Parkeringsutredning, WSP 2

3 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Regionsjukhuset 1 mfl Universitetssjukhuset Örebro kommun Stadsbyggnad Den 12 maj 2014 HANDLINGAR Planhandlingen omfattar plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser samt denna planbeskrivning och fastighetsförteckning. Bilaga är riskutredning av WSP, markundersökning av WSP, parkeringsutredning WSP. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för Universitetssjukhusets utveckling med nya byggnader längs Södra Grev Rosengatan och Alnängsgatan. Södra Grev Rosengatan och ledningar föreslås flyttas norrut och ansluta till första etappen vid huset för läkarutbildning. LÄGE Planområdet omfattar norra och västra delen av kv. Regionsjukhuset, del av kv. Rustmästaren samt Södra Grev Rosengatan. Planområde 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplanen för Örebro kommun antagen av kommunfullmäktige Fd I3. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord Inför eventuella förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till Övrigt ställningstagande för verksamheter. Befintlig verksamhet vid CV-området kan bedrivas vidare. I framtiden kan området utvecklas för universitetets och sjukhusets behov eller annan publik verksamhet Planerad huvudgata CV USÖ Kollektivtrafik, knutpunkt Utvecklingsområde för universitetsanknuten verksamhet vid USÖ och CV. USÖ och det intilliggande området ska bevaras och är avsatt för USÖ. Delar av CV-området mot USÖ som utvecklingsområde för USÖ, forskning och universitetsanknuten verksamhet Utbyggnadsområde för bostäder med blandad bebyggelse vid Alnängarna. Detaljplaneläggning pågår. Problem med översvämningsrisk hanteras i planläggningen Översiktsplan antagen av KF

5 Detaljplaner Ej planlagt P465 P105 94/10 P362 A267 Ej planlagt P 352 A264 P88/ 44 P244 P129 P 87/4 A338 P 408 P 707 P94/10 P813 P94/18 P608 97/13 Ej planlagt Gällande detaljplaner P129 Laga kaft 2002 Angränsande detaljplaner A P A P87/4 A P87/4 P88/44 P94/10 P105 Laga kraft P P P P P P P

6 Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan Enligt 5 kap. 18 i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har följande aspekter beaktats: nuvarande miljöbelastning på platsen effekter på mark, vatten, luft, biologisk mångfald, kulturmiljö, social miljö och landskapsbild om planen genomförs effekter på hushållning med naturresurser effekter på människors hälsa och säkerhet effekter på ljusförhållanden och lokalklimat Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Checklista för behovsbedömning är godkänd på delegation för byggnadsnämnden. FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Marken ägs av Landstinget, Örebro kommun och Jernhusen. Mark och vegetation Planområdet är ianspråktaget mestadels för gata och parkering. Längs gata och parkering finns en del träd. Fornlämningar Kvarteret Rustmästaren är beläget vid utkanten av fornlämning nr 83 i Örebro som utgörs av kulturlager med lämningar av äldre stadsbebyggelse från medeltid och framåt. På den äldsta kända kartan över Örebro stad, en avritning från 1652, är området vid kv. Rustmästaren markerat som Smedjebacken. I området har Norra Smedjebacken i Örebro legat. Markarbeten och bygge inom kv. Rustmästaren i den södra delen av planområdet behöver föregås av arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 Kulturmiljölagen (1988:950), KML. Den arkeologiska förundersökningen beslutas av Länsstyrelsen, men ska enligt 2 kap. 14 KML betalas av den som utför arbetsföretaget. Strandskydd Strandskydd enligt miljöbalken återinförs vid planläggning inom 100 m från Svartån. En planbestämmelse föreslås där strandskyddet upphävs inom kvartermarken. Kvartersmarken är ianspråkstagen sedan lång tid. 6

7 Geotekniska förhållanden Undergrunden består av berg, morän och lera. För gata/va etapp 2 är geoteknisk markundersökning utförd (WSP ) WSP har också upprättat Anmälan/Kontrollplan om åtgärdade av markföroreningar som godkänts av tillsmyndighet enligt 28 i Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kompletterande undersökning skall utföras i genomförandeskedet Bebyggelse Universitetssjukhusets möjligheter till utveckling inom fastigheten är begränsade. Tidigare detaljplan för CV- området (2006) anger möjligheter till utveckling norr om Södra Grev Rosengatan (SGR). Här äger Landstinget mark idag. Tillgänglighet Bebyggelsen och marken skall vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Angöring för rörelsehindrade föreslås i anslutning till entrépunkter. Gator och trafik Den övergripande planeringen för trafik är nyligen genomförd i området. En huvudgata (CV-gatan) är byggd från Skebäcksbron norrut runt CV-området. Gatan är avsedd för stadstrafik mellan norra och syd-östra stadsdelarna. Södra Grev Rosengatan blir en lokalgata för personbils, buss- och gång- och cykeltrafik samt utryckningsväg för USÖ. Teknisk försörjning I södra Grev Rosengatan ligger bla kommunens huvudledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Avloppsledningen går till reningsverket och har halva (norr om Svartån) Örebro som upptagningsområde. E.ON och Telia har ledningar som går in i planområdet till sjukhusområdet. Flera behöver flyttas i samband med byggnation. Det är upp till byggherren att ta kontakt med nätägaren. Inga u-områden föreslås. Brandförsörjning utökas och anpassas till ny plan i enlighet med gällande VAV- P76 och P83. I detta fall innebär det brandvattenuttag med ett inbördes avstånd på 150 meter och ett vattenflöde på minst 1200 liter/minut och uttag. Dagvatten från parkeringsplatser, uppställningsytor, körytor och därmed liknande ytor ska renas innan det får anslutas till den förbindelsepunkt som är anvisad. 7

8 FÖRÄNDRINGAR Allmänt USÖ är en viktig drivkraft i den regionala utvecklingen som sker tillsmmans med Örebro Universitet, Örebro kommun och länet. USÖ är ett av länets viktigaste och mest centrala arbets- och besöksplatser. Detaljplanen ger förutsättningar för en fortsatt utveckling för högkvalitativ och specialiserad sjukvård. Under flera år har ett förberedelsearbete pågått inom Örebro lans landsting för att utreda hur USÖ området kan utvecklas. Arbetet har visat att framtida behov kräver nya lokalytor inom området för att dels ersatta befintliga lokaler och dels för att befintliga verksamheter har ett utökat lokalbehov. Campus G D B O 2011 togs en detaljplan fram för att möjliggöra en byggnad för läkarutbildning i den östra delen av USÖområdet. Södra Grev Rosengatan med ledningar flyttades norrut norr om det gamla vattentornet. Förslaget innebär att den planeringen fortsätter längs hela USÖområdet. Södra Grev Rosengatan flyttas norrut och ger plats för nya byggnader för USÖ i anslutning till de befintliga. Detaljplanen säkrar USÖ:s framtida utveckling under kommande år. Det finns anledning att fortsätta samarbetet med berörda parter för att hitta lösningar för utvecklingsfrågor som ligger ännu längre fram i tiden. Utvecklingspotentialen gäller såväl vård, utbildning, forskning samt de företag som kan utvecklas i samband med denna verksamhet. Bebyggelse Tidigare utredningar har pekat på att delar av A-husets nuvarande verksamheter i framtiden inte kan inrymmas i den befintliga byggnaden utan kräver ett nytt hus. Ett sådant hus skapar de förutsättningar som krävs for en vård anpassad till nutida krav. Detta gäller framför allt operationslokaler och vårdlokaler. Samtidigt har under senare år en förbättring och utökning av akutmottagningen blivit alltmer angelägen för att erhålla funktionella och väldimensionerade lokaler. Fler besök, tilltagande hot- och våldssituation och behov av en särskild barnakut är några av de problem som måste lösas. En nybyggnad krävs för att lösa dessa framtida behov och den nya byggnaden måste ansluta till befintliga centrala delar som t ex O-huset, B-huset, G-huset och D-huset. För att tillgodose behovet av transporter och kommunikation mellan byggnaderna, skall även den nya byggnaden kulvertanslutas mot befintliga byggnader. 8

9 Inom F-huset och i anslutning till F-huset finns lokaler och inlastning avsedda för inoch uttransport av gods till och från USÖ. Inlastningen är idag för liten och tillfarten för transportfordon är för trång för att rationellt hantera inkommande gods. Mark i anslutning till nuvarande inlastning krävs for att utöka lokalutrymmet för hanteringen och för att ge svängradie och ökat utrymme för transportfordon. Sammantaget medför ovanstående att nya ytor måste tillskapas för att möta vårdens framtida behov. En förutsättning för att möjliggöra detta är att aktuella markytor för nybyggnation tillskapas i närhet av befintliga lokaler och byggnader enligt nedan. Den nya byggnaden hus-h som delvis ska ersätta A-huset behöver byggas i närhet av befintliga hus B och G. Slutligen finns behovet av markyta i anslutning till befintlig inlastning i F-huset. För att erhålla rationella interntransporter finns även behov av att kulvertansluta nya byggnader mot befintligt fastighetsbestånd. Sweco och Aart Arkitekter 9

10 Sweco och Aart Arkitekter För att genomföra framtida byggnationer enligt utvecklingsplanen erfordras markområden placerade till stor del där nuvarande Södra Grev Rosengatan är placerad. Förutsättning för genomförandet är att Södra Grev Rosengatan flyttas i nordlig riktning. Därefter kan tillgänglig mark, som skapas efter vägflytt, nyttjas som byggnadsyta för Örebro läns landstings framtida lokalutveckling och expansion. Planförslaget ger möjlighet till ny bebyggelse med användningsområdena vård, skola, handel, kontor och parkering. Campus USÖ med läkarutbildning ges möjlighet till en expansion väster om nuvarande byggnad. En utveckling av utbildningslokaler inom sjukvården är viktigt att kunna ge utrymme för. De stora parkeringsytorna mot Alnängsgatan ges byggrätter för vård, kontor, handel, parkering och tekniska anläggningar (transformatorstation). Viktigt är att bottenvåningen blir tilltalande med möjlighet till lokaler. Järnvägsgatans bredd på gatutrymmet föreslås förlängas ända fram till sjukhusets huvudentré. Byggnadshöjden varierar från fem till tio våningar. Detaljplanen utformas flexibelt vilket innebär att funktioner som parkering, inlastning, grönytor etc. måste ges plats för. Byggnaderna skall anpassas till miljön som ansluter till planområdet. En viktig förutsättning är att USÖ:s kulvertsystem kan anslutas i källarplanet Parallella uppdrag har nyligen genomförts för den första etappens nya vårdlokaler. För den fortsatta planeringen har förslag från Sweco och Aart arkitekter utvalts, se bilder. 10

11 Sweco och Aart Arkitekter Gator och trafik Södra Grev Rosengatan föreslås flyttas norrut längs planområdet. Gatan är en lokalgata med separat gång- och cykelväg. Sektion se figur. Gatan utformas som en stadsgata med kantstenar och trädplantering. Längsparkering bedöms ej lämpligt med tanke på utryckningstrafiken. Viktigt är att byggnader med dess entréer vänds mot gatan. H-huset planeras med en stor entré mot Södra Grev Rosengatan. Möjlighet till passager genom USÖ-området mot den fina miljön längs Svartån skall finnas. Det stora ledningspaket som skall finnas i gatan sätter begränsningar för tex trädplantering. Tillfarter skall samordnas längs gatan och planeras trafiksäkert. Gatan skall projekteras parallellt med planprocessen och sektionen kan bli justerad. Gatan föreslås trafikeras av personbilar, bussar, utryckningsfordon, gående och cyklister. Tung trafik genom området skall gå CV-gatan norr om CV-området. 11

12 Alnängsgatan kommer att studeras mer ingående i kommande planering. Målsättningen är att gatan ska få en karaktär av stadsgata inbjudande för gående och cyklister. Kollektivtrafik Entrén till USÖ är en viktig hållplats för kollektivtrafiken. Alnängsgatan och Södra Grev Rosengatan är viktiga stråk för kollektivtrafiken. Busshållplatser skall planeras på lämpliga ställen. Södra Grev Rosengatan skall planeras för hög framkomlighet för kollektivtrafiken och med bra utrymme för hållplatser med hög komfort för resenärerna. Parkering En stor fråga när området förtätas är parkeringsfrågan. Många p-platser försvinner när Södra Grev Rosengatan skall flyttas. Flera parkeringsvåningar behöver planeras in i källargarage och våningar ovan mark mot Alnängsgatan och Södra Grev Rosengatan. Besöksparkeringen skall också placeras centralt inom sjukhusområdet där behovet är stort. En parkeringsutredning bifogas. Sammanfattningsvis kan sägas att det framtida parkeringsbehovet bedöms till 1860 bilparkeringsplatser. Parkeringsutredningen ersätter kommunens parkeringsnorm. Detta är en typ av verksamhet som kräver en särskild utredning. Parkeringsutredningen visar både hur parkeringssituationen löses på kort sikt under byggtiden och på längre sikt. Parkering i kv. Rustmästaren ges en tidsbegränsad parkering till dess genomförandet av etapp 2a, 2c och 2f är klart. Tillfälliga parkeringar planeras också i övrigt under byggtiden. En avsiktsförklaring har tecknats mellan kommunen och Landstinget om den långsiktigt hållbara parkeringslösningen för USÖ området. Parkeringsutredningen är en del av överenskommelsen och kommande planering skall ge ytterligare svar på synergieffekter för parterna. Kv. Rustmästaren Plankartan med planbestämmelser upprepas från den gällande detaljplanen P129. Enda skillnaden är att tidsbegränsad parkering [P] tillåts för nuvarande parkering fram till Hörnhuset Fredsgatan 40 är nyligen renoverat på ett pietetsfullt sätt. Huset har stort kulturhistoriskt värde och stor betydelse för stadsbilden genom sitt läge i gatukorsningen, där det förstärker och tydliggör gaturummen utefter gatorna. Byggrätt ges för att planerat miljöhus för källsortering av avfall. Huset skall anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön Södra Grev Rosengatan

13 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunens ledningar för vatten och avlopp och dagvatten föreslås flyttas till Södra Grev Rosengatans nya sträckning. Förbindelsepunkter vid USÖ kan bli förändrade på grund av ledningsflytten. Avloppsledningen går i allmän plats mark öster om vattentornet och därefter under Svartån mot Reningsverket. Detaljplanen har ett generellt E för transformatorstation. En station skulle kunna placeras in i en kommande parkeringsanläggning vid Alnängsgatan. Dagvatten Dagvatten från området ska renas innan det får anslutas till kommunens ledningsnät. En planbestämmelse införs. Gröna tak Mark är värdefullt och speciellt i centrala delar av staden därför kan det vara svårt att avsätta ytor för dagvattenåtgärder och framför allt om det handlar om stora grönytor. Den sammanlagda ytan av tätorternas tak är ofta större än både parkmark och gatumark. Genom att välja grönskande tak kan man bibehålla eller skapa levande gröna ytor som ökar den biologiska mångfalden och ger livsrum för djur och växter utan att ta byggbar mark i anspråk. Förslag på lösningar för parkeringsytor I stället för täta asfaltsytor kan olika typer av vattengenomsläppliga ytmaterial väljas, exempelvis hålad marksten och rasterytor. Den genomsläppliga ytan beräknas ta ca % av flödet tills anläggningen är vattenmättad. 13

14 Andra alternativ kan vara infiltrationsstråk eller öppna avvattningsstråk. Dessa anläggningar medför fördröjning och rening av dagvatten samt ger ökad grundvattenbildning. Stråken kan förstärkas genom att de kompletteras med ett underliggande dräneringsstråk av makadam försedd med en dräneringsledning. Dagvattenbrunnars intag från infiltrationsstråk till drän- och dagvattenledningar ska placeras så högt att dagvattnet i första hand ges möjlighet att infiltrera i stråkets uppbyggda infiltrationsyta innan vattnet rinner in i dagvattenintagen. Eftersom intaget till drän- och dagvattenledningarna ligger högre än botten i stråket leds en mycket liten del av slam och finpartiklar till ledningarna. Partiklarna lägger sig på botten av stråket vilket också innebär att detta behöver utformas så att det enkelt går att ta bort det som sedimenterar. Principen med ett högt förlagt intag kan även tillämpas om avvattningsstråket försetts med plattor. Dagvatten från gator bör också behandlas innan det ansluts till dagvattenledningar. En avvägning behöver dock göras när det gäller ombyggnad i befintlig miljö så att tex. inte värdefulla gatuträd behöver tas ner. Värme Miljövänliga uppvärmningstekniker ska användas för uppvärmning av byggnader. Exempelvis bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform. Avfall Kommunen ansvarar för hushållsavfallet. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun skall följas. Möjlighet till källsortering skall finnas. Vid utformning av utrymme för avfallshantering ska samråd ske med Tekniska förvaltningens avfallsavdelning. 14

15 15

16 Miljökonsekvenser Trafik Nedtoningen av S Grev Rosengatan från huvudgata till lokalgata får stora miljövinster för framförallt USÖ. Spridningen av trafiken till CV-gatan gör att USÖ kan växa norrut. Södra Grev Rosengatan bedöms få ca fordon/dygn i den östra delen. Byggnader behöver skyddas mot trafikbuller och störningar från CV-området. Planbestämmelse införs för vård- och undervisningslokalerna som jämställs med bostäder. Planbestämmelse finns i gällande plan för CV-området när det gäller industribuller. Sjukhuset har skyddad parkmiljö på södra sidan mot Svartån för patienter, besökande och personal. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft kommer inte att överskridas. Gatan är viktig för stomnätet för bussar och huvudcykelstråk och utformas med den förutsättningen. Buller utanför fasad (20 m) från Grev Rosengatan Våning 1 Ekvivalent nivå Max Bilflöde 2 m Beräkning för halter i luft *BR= beräknad *MKN=miljökvalitetsnormer ÄMNE *BR *MKN Bensen årsmv. µg/m 3 1, CO dyg mg/ m 3 0,27 10 NO2 årsmv. µg/m 3 12,4 40 NO2 98-p dygv. µg/m 3 26,5 60 NO2 98-p timv. µg/m 3 34,4 90 PM 10 årsmv. µg/m 3 13,9 40 PM p, dygnv. µg/m 3 22,6 50 Parkering Området innehåller besöksparkering idag som behöver ersättas. Tillkommande parkeringsbehov skall också lösas. Se parkeringsutredning. Cykelparkering vid entrépunkter och angöring för funktionshindrade blir viktigt. Hållplatser för kollektivtrafiken utreds i sammanhanget. Mark och vatten Området är relativt plant. Höjdmässigt ca. +27 m i nya höjdsystemet RH2000 Undergrunden består av berg, morän och lera och bedöms inte ge några grundläggningsproblem. Marken har undersökts av WSP 2003 och 2011, se bilaga. I mer än hälften av provpunkterna (ca 60 %) har metallhalter och halter av organiska ämnen över riktvärdena för KM påträffats. I 22 provpunkter har halter över MKM påträffats. Föroreningarna ligger heterogent i fyllningen. I åtta av dessa 22 provpunkter och har kraftigt förhöjda halter av metaller och organiska ämnen påträffats. Sex av dessa punkter är belägna i den östra delen av området. 16

17 Baserat på genomförda undersökningar rekommenderas följande: Undersökningen påvisar halter över KM, och påträffade föroreningar utgör därmed en begränsning vid framtida markanvändning. Vid framförallt planerad markanvändning finns det ett behov av riskreducering med avseende på framförallt antimon, bly, koppar, PAH-M och PAH-H. Påträffade föroreningar innebär att jorden inte kan hanteras fritt vid schakt. Uppschaktad jord klassificeras och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Om uppschaktade massor ska återanvändas krävs anmälan och tillstånd från Miljökontoret i Örebro. Vid borttagande av asfalt ska asfalten analyseras för korrekt hantering. Spridningen till grundvattnet bedöms som begränsad då endast bly uppmätts i låg till måttlig halt. Föreslagna åtgärder skall följas. Ytterligare provtagning skall ske i samband med sanering för att klassificera massorna En planbestämmelse införs att markföroreningar skall åtgärdas. Detta gäller också för den nya gatusträckningen. USÖ saknar idag ett reservvattensystem. Landstinget har dock kommit långt i planeringen av ett reservvattensystem. Plats för ledningar skall finnas. Översvämningsrisk En översvämningskartering har nyligen presenterats av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunen skall nu analysera och kvalitetsgranska den. Vi kan se att 50, 100 och 200 års flöden inte påverkar området. Det högsta beräknande flödet (10000 år) som påverkar stora delar av Örebro behöver dock analyseras mer innan ställningstaganden görs i detaljplaner. I kommande revidering av Översiktsplanen kommer vi att föreslå att ett alternativ till högsta beräknade flöde (10000 år) används som utgångspunkt. USÖ har utvecklats på platsen under lång tid. Värdet av området är mycket stort. Det kan konstateras att det inte är ett alternativ att flytta verksamheten. USÖ måste kunna fortsätta utvecklas här. Därför är det viktigt att åtgärder planeras för framtiden för att minimera risken för översvämning. USÖ:s kulvertsystem måste finnas och kunna utvecklas. Det är inget alternativ att sätta begränsningar i golvhöjder. Åtgärder inom planområdet är inte heller tillräckligt. Frågan behöver ses i ett större sammanhang där det är kommunen med inblandade myndigheter som kan arbeta fram förslag till förhållningssätt och skyddsåtgärder. Detta arbete har påbörjats och bör intensifieras den närmaste tiden. I rapporten Översvämningsrisker i fysisk planering, framtagen av länen i Mellansverige år 2006, anges att riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt som exempelvis sjukhus och sammanhållen bostadsbebyggelse endast bör lokaliseras 17

18 i områden som inte hotas av 100-årsflöde eller högsta dimensionerade flöde. I rapporten anges att i de fall man önskar använda översvämningshotad mark till annat än vad som rekommenderas bör en riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa konsekvenserna av höga flöden. En idékatalog med möjliga frågor och åtgärder att hantera i en detaljplan utifrån bl.a översvämningar, finns i den länsstyrelsegemensamma rapporten Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från Länsstyrelsen från Den bifogade riskutredningen behandlar också översvämningsrisken. Verksamhet CV området hyser idag ett antal industriverksamheter. De två större industriverksamheterna utgörs av Euromaint som underhåller och reparerar lok och tågvagnar samt Vossloh som tillverkar och monterar spårväxlar. Verksamheterna är tillståndspliktiga och regleras vad gäller buller och luftutsläpp. Den östra delen av CV-området innehåller idag främst byggnader för förråd och upplag samt montering av växlar. Den östra delen är ett utvecklingsområde med inriktning mot lättare verksamhet som integreras i stadsbebyggelsen. I gällande detaljplan för CV finns bestämmelse om högsta tillåtna bullernivå vid tomtgräns för verksamheter. Riskbedömningens syfte är att identifiera och bedöma riskbilden för planområdet, och därmed utgöra en grund för att bedöma lämpligheten med detaljplanen, samt vid behov ge förslag på tillrådiga riskreducerande åtgärder. Målet med riskbedömningen är att upprätta ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad verksamhet med hänseende till närheten till eventuella risker i området. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder för att kunna genomföra föreslagen markanvändning. I ett inledande skede har ett antal risker identifierats i anslutning till planområdet. De risker som identifierats och kommer beskrivas och bedömas är buller, förorenad mark, geoteknik, farligt gods och närliggande befintliga verksameter inom CVområdet och USÖ-området. Se vidare bilaga, Riskutredning WSP. Tex. visar beräkningar av industribuller att riktvärden kan nås om föreslagna åtgärder genomförs. Åtgärder skall vara genomförda i samband med byggnationen. GENOMFÖRANDE ORGANISATORISKA FRÅGOR Organisation Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska förvaltningen. Exploatörerna svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m.m. 18

19 Tidplan Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under Genomförandetid Planen föreslås få en genomförandetid om fem (5) år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Exploateringsavtal och övergripande överenskommelser Örebro kommun och Örebro läns landsting har tecknat en övergripande överenskommelse om genomförande och kostnadsfördelning av flytt av Södra Grev Rosengatan för sträckan Alnängsplan till CV-gatan. Etappen runt Campus USÖ färdigställdes under 2013 (DP 1880-P707). Den totala kostnaden för flytt av Södra Grev Rosengatan bedöms uppgå till ca 70 mkr. Vidare tecknade Örebro kommun och Örebro läns landsting i nov 2013 en avsiktsförklaring om hantering av vissa parkeringsfrågor i samband med genomförandet av denna detaljplan. Exploateringsavtal som reglerar exploatörens och kommunens respektive åtaganden och skyldigheter ska tecknas innan detaljplanen kan antas av kommunen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastigheter och rättigheter Följande fastigheter ingår inom planområdet: Fastighet Ägare Åtgärd Regionsjukhuset 1 Örebro läns landsting Fastighetsreglering mellan kvartersmark och allmänplatsmark Olaus Petri 3:233 Jernhusen verkstäder AB Del fastighetsregleras till allmänplatsmark (Olaus Petri 3:12) Olaus Petri 3:12 Örebro kommun Fastighetsreglering mellan kvartersmark och allmänplatsmark Rustmästaren 1-3, 10-13, Örebro läns landsting Inga åtgärder TEKNISKA FRÅGOR Tekniska undersökningar Exploatören ansvarar för kompletterande geoteknisk samt övriga tekniska undersökningar på kvartersmark. I området finns markföroreningar som exploatören ansvarar för att åtgärda. Inga kända fornlämningar finns i området. 19

20 Tekniska anläggningar Följande åtgärder ska utföras på allmän plats: Ny sträckning av Södra Grev Rosengatan, till ett nordligare läge, inkl gcvägar, infarter till kvartersmarken, busshållplatser, etc Ny cirkulationsplats öster om Alnängsplan. Flytt och nyanläggning av befintliga ledningar (VA, EON, Telia, mfl) i nuvarande Södra Grev Rosengatan till det nya läget Öppnande av Faktorigatan för biltrafik Örebro kommun utför åtgärderna inom allmän plats. EKONOMISKA FRÅGOR Ekonomiska konsekvenser för Örebro kommun UTGIFTER tkr Kommentar Mark 0 Förberedande arbeten Sanering Planläggning 0 Bekostas genom planavtal Fastighetsbildning 300 Gata/park VA 1000 Övrigt/oförutsett Administration 700 Summa INTÄKTER Exploateringsersättning Genom exploateringsavtal - för exploatören Exploatörerna bekostar erforderliga anläggningar inom kvartersmarkplats. Exploatören iordningsställer kvartersmarken för byggnation och bekostar anslutning till VA, geotekniska undersökningar m.m. - för kommunen Kommunen upprättar och handlägger detaljplanen, samt projekterar och utför anläggningar på allmän plats. Kostnaden för drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar uppgår kostnaden till ca X kr/år. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Detaljplanens genomförandetid är fem år. Exploatören träffar överenskommelse med Örebro kommun om genomförandet av detaljplanen innan detaljplanen antas. 20

21 Planavgift Planavtal är tecknat med exploatören. Ingen planavgift tas ut vid bygglovhanteringen. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Utöver undertecknad har Terttu Nilsson medverkat som karttekniker, Peder Hallkvist i planfrågor, Eva Fransson i kulturhistoriska frågor, Jarmo Riihinen i trafikfrågor och Erik Skagerlund i genomförandefrågor. Underlag för delar av detaljplanen har upprättats av Landstingets konsulter WSP samhällsbyggnad AB, Sweco och Aart Arkitekter. Frida Hammarlind Enhetschef detaljplan Ulf Nykvist planstrateg 21

22 22

23 23

24 FASTIGHETSFÖRTECKNING Fastighetsförteckning till detaljplan för Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m.fl. Örebro kommun FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET OLAUS PETRI 3:12 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ZAND KARIMI,NEDA NICOLE BREDGATAN 6 LGH ÖREBRO Hus på OLAUS PETRI 3:233 JERNHUSEN VERKSTÄDER AB BOX STOCKHOLM REGIONSJUKHUSET 1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 1 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 10 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 11 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 12 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO 24

25 RUSTMÄSTAREN 13 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 2 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 21 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 22 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 3 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 6 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 1880IM-13/ HALLSBERGS-BÄCK 3:4, HALLSBERG KRAFTLEDNING OLAUS PETRI 3:119 STATEN TRAFIKVERKET KRAFTFÖRSÖRJNINGSANLÄGGNING TELEANLÄGGNING TILLTRÄDE FÖR UNDERHÅLL BORLÄNGE 18-IM1-86/ ÅBYVERKEN 2 E.ON VÄRME SVERIGE AB FJÄRRVÄRMELEDNING MALMÖ 25

26 VÄG VÄG OLAUS PETRI 3:233 JERNHUSEN VERKSTÄDER AB BOX STOCKHOLM FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET GRILLGÅRDEN 15 NYRÉN,MONICA FAKTORIGATAN 9 LGH ÖREBRO NYRÉN,BO SIGFRID FAKTORIGATAN 9 LGH ÖREBRO GRILLGÅRDEN 19 LÄNSGÅRDEN FASTIGHETER AB BOX ÖREBRO GRILLGÅRDEN 2 LÄNSGÅRDEN FASTIGHETER AB BOX ÖREBRO GRILLGÅRDEN 3 LÄNSGÅRDEN FASTIGHETER AB BOX ÖREBRO GRILLGÅRDEN 7 BERNSDORFF,ANNA FAKTORIGATAN 7 LGH ÖREBRO GRILLGÅRDEN 8 MELINS FASTIGHETSFÖRVALTNING AB VASATORGET ÖREBRO LADUGÅRDEN 16 EKSTRÖM,STIEG FRITIDSVÄGEN ODENSBACKEN LADUGÅRDEN 17 EKSTRÖM,STIEG FRITIDSVÄGEN ODENSBACKEN 26

27 LADUGÅRDEN 5 ÖREBROBOSTÄDER AB BOX ÖREBRO OLAUS PETRI 3:119 STATEN TRAFIKVERKET BORLÄNGE OLAUS PETRI 3:149 ÖREBRO LÄNS LANDSTING BOX ÖREBRO ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO Taxerad ägare RUSTMÄSTAREN 25 PETTERSSON,BJÖRN FAKTORIGATAN 6 A ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 7 EKONOMISKA FÖRENINGEN RUSTMÄSTAREN 7 ARGONGATAN ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 8 PG JÖNSSON FASTIGHETER AB SLOTTSGATAN ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 9 BRF RUSTMÄSTAREN 9 OLAIGATAN ÖREBRO SMEDJEBACKEN 14 ÖREBROBOSTÄDER AB BOX ÖREBRO STENEN 7 KERSTIN OCH ANNA CEDERBERGS STIFTELSE SÖDRA ALLÉN ÖREBRO STENEN 9 ASPLUNDS FASTIGHETER I ÖREBRO AB MATS DOMBERG RIBBINGSGATAN ÖREBRO 27

28 ÖBO Trafikverket Asplunds Jernhusen Verkstäder K.och A Cederbergs stiftelse ÖBO Ekström Örebro läns landsting ÖBO Länsgården Örebro kommun 28

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Samrådshandling Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan 1880-P726 Detaljplan för ny infart till Bettorps industriområde från Munkatorps trafikplats (Olaus Petri 3:84) Samrådstid: 12 september

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING datum 2011-09-06 diarienummer 2010-00707 Dp 5178 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av kv. VÄNDROSTEN mm i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-11-17 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun

Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun Planbeskrivning 2015-01-22 Ös 70/2014 Laga kraft Bn 33/2015 Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Enkelt planförfarande Antagandehandling Upprättad den 12 maj 2012 reviderad den 16 aug 2012 Diarienr Plan 7/2011

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv Mercurius 16 mm inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Mercurius 16 mm inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Mercurius 16 mm inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Arkiv nr 1780K-01-P2014/03 Upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen 2013 11 13 Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2014

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Granskningshandling. Detaljplan för Fjugesta 2:21. Lekebergs kommun, Örebro län. kv. Jasminen

Granskningshandling. Detaljplan för Fjugesta 2:21. Lekebergs kommun, Örebro län. kv. Jasminen Granskningshandling Detaljplan för Fjugesta 2:21 Lekebergs kommun, Örebro län kv. Jasminen Framtagen av Sydnärkes byggförvaltning, januari 2013 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-22 DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän Granskningstid:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Granskningshandling November Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län PLANBESKRIVNING

Granskningshandling November Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län PLANBESKRIVNING Granskningshandling November 2016 Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer