Detaljplan för Regionsjukhuset 1 mfl Universitetssjukhuset Örebro kommun. Planbeskrivning Bn 307/2012 Granskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Regionsjukhuset 1 mfl Universitetssjukhuset Örebro kommun. Planbeskrivning 2014-05-12 Bn 307/2012 Granskning"

Transkript

1 Planbeskrivning Bn 307/2012 Granskning Detaljplan för Regionsjukhuset 1 mfl Universitetssjukhuset Örebro kommun Samrådstid: Granskningstid: Handläggare: Ulf Nykvist tel E-post: LUNDBY Stadsbyggnad, Örebro kommun Box Stadsbyggnadshus kundtjänst Örebro Åbylundsgatan 8 A fax

2 VAD ÄR EN DETALJPLAN? Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden skall användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Örebro består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar vad som får byggas var. Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till: Initiativ Planprogram Planarbete Samråd Granskning Antagande Överklagande Laga kraft ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla. Enligt de övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och bygglagen (1987:10). Arbetet med denna detaljplan påbörjades efter den 2 maj 2011 och görs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planens syfte och läge 1 Tidigare ställningstaganden 4 Förutsättningar 6 Förändringar 8 Miljökonsekvenser 16 Genomförande 18 Plankarta 22 Planbestämmelser 23 Fastighetsförteckning 24 Bilaga: Riskutredning, WSP Bilaga: Markundersökning, WSP Bilaga: Parkeringsutredning, WSP 2

3 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Regionsjukhuset 1 mfl Universitetssjukhuset Örebro kommun Stadsbyggnad Den 12 maj 2014 HANDLINGAR Planhandlingen omfattar plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser samt denna planbeskrivning och fastighetsförteckning. Bilaga är riskutredning av WSP, markundersökning av WSP, parkeringsutredning WSP. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för Universitetssjukhusets utveckling med nya byggnader längs Södra Grev Rosengatan och Alnängsgatan. Södra Grev Rosengatan och ledningar föreslås flyttas norrut och ansluta till första etappen vid huset för läkarutbildning. LÄGE Planområdet omfattar norra och västra delen av kv. Regionsjukhuset, del av kv. Rustmästaren samt Södra Grev Rosengatan. Planområde 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplanen för Örebro kommun antagen av kommunfullmäktige Fd I3. Värdefull kulturmiljö enligt värdering gjord Inför eventuella förändringar skall man ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till Övrigt ställningstagande för verksamheter. Befintlig verksamhet vid CV-området kan bedrivas vidare. I framtiden kan området utvecklas för universitetets och sjukhusets behov eller annan publik verksamhet Planerad huvudgata CV USÖ Kollektivtrafik, knutpunkt Utvecklingsområde för universitetsanknuten verksamhet vid USÖ och CV. USÖ och det intilliggande området ska bevaras och är avsatt för USÖ. Delar av CV-området mot USÖ som utvecklingsområde för USÖ, forskning och universitetsanknuten verksamhet Utbyggnadsområde för bostäder med blandad bebyggelse vid Alnängarna. Detaljplaneläggning pågår. Problem med översvämningsrisk hanteras i planläggningen Översiktsplan antagen av KF

5 Detaljplaner Ej planlagt P465 P105 94/10 P362 A267 Ej planlagt P 352 A264 P88/ 44 P244 P129 P 87/4 A338 P 408 P 707 P94/10 P813 P94/18 P608 97/13 Ej planlagt Gällande detaljplaner P129 Laga kaft 2002 Angränsande detaljplaner A P A P87/4 A P87/4 P88/44 P94/10 P105 Laga kraft P P P P P P P

6 Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan Enligt 5 kap. 18 i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En bedömning ska göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har följande aspekter beaktats: nuvarande miljöbelastning på platsen effekter på mark, vatten, luft, biologisk mångfald, kulturmiljö, social miljö och landskapsbild om planen genomförs effekter på hushållning med naturresurser effekter på människors hälsa och säkerhet effekter på ljusförhållanden och lokalklimat Planförslaget bedöms ej medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Checklista för behovsbedömning är godkänd på delegation för byggnadsnämnden. FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Marken ägs av Landstinget, Örebro kommun och Jernhusen. Mark och vegetation Planområdet är ianspråktaget mestadels för gata och parkering. Längs gata och parkering finns en del träd. Fornlämningar Kvarteret Rustmästaren är beläget vid utkanten av fornlämning nr 83 i Örebro som utgörs av kulturlager med lämningar av äldre stadsbebyggelse från medeltid och framåt. På den äldsta kända kartan över Örebro stad, en avritning från 1652, är området vid kv. Rustmästaren markerat som Smedjebacken. I området har Norra Smedjebacken i Örebro legat. Markarbeten och bygge inom kv. Rustmästaren i den södra delen av planområdet behöver föregås av arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 Kulturmiljölagen (1988:950), KML. Den arkeologiska förundersökningen beslutas av Länsstyrelsen, men ska enligt 2 kap. 14 KML betalas av den som utför arbetsföretaget. Strandskydd Strandskydd enligt miljöbalken återinförs vid planläggning inom 100 m från Svartån. En planbestämmelse föreslås där strandskyddet upphävs inom kvartermarken. Kvartersmarken är ianspråkstagen sedan lång tid. 6

7 Geotekniska förhållanden Undergrunden består av berg, morän och lera. För gata/va etapp 2 är geoteknisk markundersökning utförd (WSP ) WSP har också upprättat Anmälan/Kontrollplan om åtgärdade av markföroreningar som godkänts av tillsmyndighet enligt 28 i Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kompletterande undersökning skall utföras i genomförandeskedet Bebyggelse Universitetssjukhusets möjligheter till utveckling inom fastigheten är begränsade. Tidigare detaljplan för CV- området (2006) anger möjligheter till utveckling norr om Södra Grev Rosengatan (SGR). Här äger Landstinget mark idag. Tillgänglighet Bebyggelsen och marken skall vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Angöring för rörelsehindrade föreslås i anslutning till entrépunkter. Gator och trafik Den övergripande planeringen för trafik är nyligen genomförd i området. En huvudgata (CV-gatan) är byggd från Skebäcksbron norrut runt CV-området. Gatan är avsedd för stadstrafik mellan norra och syd-östra stadsdelarna. Södra Grev Rosengatan blir en lokalgata för personbils, buss- och gång- och cykeltrafik samt utryckningsväg för USÖ. Teknisk försörjning I södra Grev Rosengatan ligger bla kommunens huvudledningar för vatten, avlopp och dagvatten. Avloppsledningen går till reningsverket och har halva (norr om Svartån) Örebro som upptagningsområde. E.ON och Telia har ledningar som går in i planområdet till sjukhusområdet. Flera behöver flyttas i samband med byggnation. Det är upp till byggherren att ta kontakt med nätägaren. Inga u-områden föreslås. Brandförsörjning utökas och anpassas till ny plan i enlighet med gällande VAV- P76 och P83. I detta fall innebär det brandvattenuttag med ett inbördes avstånd på 150 meter och ett vattenflöde på minst 1200 liter/minut och uttag. Dagvatten från parkeringsplatser, uppställningsytor, körytor och därmed liknande ytor ska renas innan det får anslutas till den förbindelsepunkt som är anvisad. 7

8 FÖRÄNDRINGAR Allmänt USÖ är en viktig drivkraft i den regionala utvecklingen som sker tillsmmans med Örebro Universitet, Örebro kommun och länet. USÖ är ett av länets viktigaste och mest centrala arbets- och besöksplatser. Detaljplanen ger förutsättningar för en fortsatt utveckling för högkvalitativ och specialiserad sjukvård. Under flera år har ett förberedelsearbete pågått inom Örebro lans landsting för att utreda hur USÖ området kan utvecklas. Arbetet har visat att framtida behov kräver nya lokalytor inom området för att dels ersatta befintliga lokaler och dels för att befintliga verksamheter har ett utökat lokalbehov. Campus G D B O 2011 togs en detaljplan fram för att möjliggöra en byggnad för läkarutbildning i den östra delen av USÖområdet. Södra Grev Rosengatan med ledningar flyttades norrut norr om det gamla vattentornet. Förslaget innebär att den planeringen fortsätter längs hela USÖområdet. Södra Grev Rosengatan flyttas norrut och ger plats för nya byggnader för USÖ i anslutning till de befintliga. Detaljplanen säkrar USÖ:s framtida utveckling under kommande år. Det finns anledning att fortsätta samarbetet med berörda parter för att hitta lösningar för utvecklingsfrågor som ligger ännu längre fram i tiden. Utvecklingspotentialen gäller såväl vård, utbildning, forskning samt de företag som kan utvecklas i samband med denna verksamhet. Bebyggelse Tidigare utredningar har pekat på att delar av A-husets nuvarande verksamheter i framtiden inte kan inrymmas i den befintliga byggnaden utan kräver ett nytt hus. Ett sådant hus skapar de förutsättningar som krävs for en vård anpassad till nutida krav. Detta gäller framför allt operationslokaler och vårdlokaler. Samtidigt har under senare år en förbättring och utökning av akutmottagningen blivit alltmer angelägen för att erhålla funktionella och väldimensionerade lokaler. Fler besök, tilltagande hot- och våldssituation och behov av en särskild barnakut är några av de problem som måste lösas. En nybyggnad krävs för att lösa dessa framtida behov och den nya byggnaden måste ansluta till befintliga centrala delar som t ex O-huset, B-huset, G-huset och D-huset. För att tillgodose behovet av transporter och kommunikation mellan byggnaderna, skall även den nya byggnaden kulvertanslutas mot befintliga byggnader. 8

9 Inom F-huset och i anslutning till F-huset finns lokaler och inlastning avsedda för inoch uttransport av gods till och från USÖ. Inlastningen är idag för liten och tillfarten för transportfordon är för trång för att rationellt hantera inkommande gods. Mark i anslutning till nuvarande inlastning krävs for att utöka lokalutrymmet för hanteringen och för att ge svängradie och ökat utrymme för transportfordon. Sammantaget medför ovanstående att nya ytor måste tillskapas för att möta vårdens framtida behov. En förutsättning för att möjliggöra detta är att aktuella markytor för nybyggnation tillskapas i närhet av befintliga lokaler och byggnader enligt nedan. Den nya byggnaden hus-h som delvis ska ersätta A-huset behöver byggas i närhet av befintliga hus B och G. Slutligen finns behovet av markyta i anslutning till befintlig inlastning i F-huset. För att erhålla rationella interntransporter finns även behov av att kulvertansluta nya byggnader mot befintligt fastighetsbestånd. Sweco och Aart Arkitekter 9

10 Sweco och Aart Arkitekter För att genomföra framtida byggnationer enligt utvecklingsplanen erfordras markområden placerade till stor del där nuvarande Södra Grev Rosengatan är placerad. Förutsättning för genomförandet är att Södra Grev Rosengatan flyttas i nordlig riktning. Därefter kan tillgänglig mark, som skapas efter vägflytt, nyttjas som byggnadsyta för Örebro läns landstings framtida lokalutveckling och expansion. Planförslaget ger möjlighet till ny bebyggelse med användningsområdena vård, skola, handel, kontor och parkering. Campus USÖ med läkarutbildning ges möjlighet till en expansion väster om nuvarande byggnad. En utveckling av utbildningslokaler inom sjukvården är viktigt att kunna ge utrymme för. De stora parkeringsytorna mot Alnängsgatan ges byggrätter för vård, kontor, handel, parkering och tekniska anläggningar (transformatorstation). Viktigt är att bottenvåningen blir tilltalande med möjlighet till lokaler. Järnvägsgatans bredd på gatutrymmet föreslås förlängas ända fram till sjukhusets huvudentré. Byggnadshöjden varierar från fem till tio våningar. Detaljplanen utformas flexibelt vilket innebär att funktioner som parkering, inlastning, grönytor etc. måste ges plats för. Byggnaderna skall anpassas till miljön som ansluter till planområdet. En viktig förutsättning är att USÖ:s kulvertsystem kan anslutas i källarplanet Parallella uppdrag har nyligen genomförts för den första etappens nya vårdlokaler. För den fortsatta planeringen har förslag från Sweco och Aart arkitekter utvalts, se bilder. 10

11 Sweco och Aart Arkitekter Gator och trafik Södra Grev Rosengatan föreslås flyttas norrut längs planområdet. Gatan är en lokalgata med separat gång- och cykelväg. Sektion se figur. Gatan utformas som en stadsgata med kantstenar och trädplantering. Längsparkering bedöms ej lämpligt med tanke på utryckningstrafiken. Viktigt är att byggnader med dess entréer vänds mot gatan. H-huset planeras med en stor entré mot Södra Grev Rosengatan. Möjlighet till passager genom USÖ-området mot den fina miljön längs Svartån skall finnas. Det stora ledningspaket som skall finnas i gatan sätter begränsningar för tex trädplantering. Tillfarter skall samordnas längs gatan och planeras trafiksäkert. Gatan skall projekteras parallellt med planprocessen och sektionen kan bli justerad. Gatan föreslås trafikeras av personbilar, bussar, utryckningsfordon, gående och cyklister. Tung trafik genom området skall gå CV-gatan norr om CV-området. 11

12 Alnängsgatan kommer att studeras mer ingående i kommande planering. Målsättningen är att gatan ska få en karaktär av stadsgata inbjudande för gående och cyklister. Kollektivtrafik Entrén till USÖ är en viktig hållplats för kollektivtrafiken. Alnängsgatan och Södra Grev Rosengatan är viktiga stråk för kollektivtrafiken. Busshållplatser skall planeras på lämpliga ställen. Södra Grev Rosengatan skall planeras för hög framkomlighet för kollektivtrafiken och med bra utrymme för hållplatser med hög komfort för resenärerna. Parkering En stor fråga när området förtätas är parkeringsfrågan. Många p-platser försvinner när Södra Grev Rosengatan skall flyttas. Flera parkeringsvåningar behöver planeras in i källargarage och våningar ovan mark mot Alnängsgatan och Södra Grev Rosengatan. Besöksparkeringen skall också placeras centralt inom sjukhusområdet där behovet är stort. En parkeringsutredning bifogas. Sammanfattningsvis kan sägas att det framtida parkeringsbehovet bedöms till 1860 bilparkeringsplatser. Parkeringsutredningen ersätter kommunens parkeringsnorm. Detta är en typ av verksamhet som kräver en särskild utredning. Parkeringsutredningen visar både hur parkeringssituationen löses på kort sikt under byggtiden och på längre sikt. Parkering i kv. Rustmästaren ges en tidsbegränsad parkering till dess genomförandet av etapp 2a, 2c och 2f är klart. Tillfälliga parkeringar planeras också i övrigt under byggtiden. En avsiktsförklaring har tecknats mellan kommunen och Landstinget om den långsiktigt hållbara parkeringslösningen för USÖ området. Parkeringsutredningen är en del av överenskommelsen och kommande planering skall ge ytterligare svar på synergieffekter för parterna. Kv. Rustmästaren Plankartan med planbestämmelser upprepas från den gällande detaljplanen P129. Enda skillnaden är att tidsbegränsad parkering [P] tillåts för nuvarande parkering fram till Hörnhuset Fredsgatan 40 är nyligen renoverat på ett pietetsfullt sätt. Huset har stort kulturhistoriskt värde och stor betydelse för stadsbilden genom sitt läge i gatukorsningen, där det förstärker och tydliggör gaturummen utefter gatorna. Byggrätt ges för att planerat miljöhus för källsortering av avfall. Huset skall anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön Södra Grev Rosengatan

13 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunens ledningar för vatten och avlopp och dagvatten föreslås flyttas till Södra Grev Rosengatans nya sträckning. Förbindelsepunkter vid USÖ kan bli förändrade på grund av ledningsflytten. Avloppsledningen går i allmän plats mark öster om vattentornet och därefter under Svartån mot Reningsverket. Detaljplanen har ett generellt E för transformatorstation. En station skulle kunna placeras in i en kommande parkeringsanläggning vid Alnängsgatan. Dagvatten Dagvatten från området ska renas innan det får anslutas till kommunens ledningsnät. En planbestämmelse införs. Gröna tak Mark är värdefullt och speciellt i centrala delar av staden därför kan det vara svårt att avsätta ytor för dagvattenåtgärder och framför allt om det handlar om stora grönytor. Den sammanlagda ytan av tätorternas tak är ofta större än både parkmark och gatumark. Genom att välja grönskande tak kan man bibehålla eller skapa levande gröna ytor som ökar den biologiska mångfalden och ger livsrum för djur och växter utan att ta byggbar mark i anspråk. Förslag på lösningar för parkeringsytor I stället för täta asfaltsytor kan olika typer av vattengenomsläppliga ytmaterial väljas, exempelvis hålad marksten och rasterytor. Den genomsläppliga ytan beräknas ta ca % av flödet tills anläggningen är vattenmättad. 13

14 Andra alternativ kan vara infiltrationsstråk eller öppna avvattningsstråk. Dessa anläggningar medför fördröjning och rening av dagvatten samt ger ökad grundvattenbildning. Stråken kan förstärkas genom att de kompletteras med ett underliggande dräneringsstråk av makadam försedd med en dräneringsledning. Dagvattenbrunnars intag från infiltrationsstråk till drän- och dagvattenledningar ska placeras så högt att dagvattnet i första hand ges möjlighet att infiltrera i stråkets uppbyggda infiltrationsyta innan vattnet rinner in i dagvattenintagen. Eftersom intaget till drän- och dagvattenledningarna ligger högre än botten i stråket leds en mycket liten del av slam och finpartiklar till ledningarna. Partiklarna lägger sig på botten av stråket vilket också innebär att detta behöver utformas så att det enkelt går att ta bort det som sedimenterar. Principen med ett högt förlagt intag kan även tillämpas om avvattningsstråket försetts med plattor. Dagvatten från gator bör också behandlas innan det ansluts till dagvattenledningar. En avvägning behöver dock göras när det gäller ombyggnad i befintlig miljö så att tex. inte värdefulla gatuträd behöver tas ner. Värme Miljövänliga uppvärmningstekniker ska användas för uppvärmning av byggnader. Exempelvis bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform. Avfall Kommunen ansvarar för hushållsavfallet. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun skall följas. Möjlighet till källsortering skall finnas. Vid utformning av utrymme för avfallshantering ska samråd ske med Tekniska förvaltningens avfallsavdelning. 14

15 15

16 Miljökonsekvenser Trafik Nedtoningen av S Grev Rosengatan från huvudgata till lokalgata får stora miljövinster för framförallt USÖ. Spridningen av trafiken till CV-gatan gör att USÖ kan växa norrut. Södra Grev Rosengatan bedöms få ca fordon/dygn i den östra delen. Byggnader behöver skyddas mot trafikbuller och störningar från CV-området. Planbestämmelse införs för vård- och undervisningslokalerna som jämställs med bostäder. Planbestämmelse finns i gällande plan för CV-området när det gäller industribuller. Sjukhuset har skyddad parkmiljö på södra sidan mot Svartån för patienter, besökande och personal. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft kommer inte att överskridas. Gatan är viktig för stomnätet för bussar och huvudcykelstråk och utformas med den förutsättningen. Buller utanför fasad (20 m) från Grev Rosengatan Våning 1 Ekvivalent nivå Max Bilflöde 2 m Beräkning för halter i luft *BR= beräknad *MKN=miljökvalitetsnormer ÄMNE *BR *MKN Bensen årsmv. µg/m 3 1, CO dyg mg/ m 3 0,27 10 NO2 årsmv. µg/m 3 12,4 40 NO2 98-p dygv. µg/m 3 26,5 60 NO2 98-p timv. µg/m 3 34,4 90 PM 10 årsmv. µg/m 3 13,9 40 PM p, dygnv. µg/m 3 22,6 50 Parkering Området innehåller besöksparkering idag som behöver ersättas. Tillkommande parkeringsbehov skall också lösas. Se parkeringsutredning. Cykelparkering vid entrépunkter och angöring för funktionshindrade blir viktigt. Hållplatser för kollektivtrafiken utreds i sammanhanget. Mark och vatten Området är relativt plant. Höjdmässigt ca. +27 m i nya höjdsystemet RH2000 Undergrunden består av berg, morän och lera och bedöms inte ge några grundläggningsproblem. Marken har undersökts av WSP 2003 och 2011, se bilaga. I mer än hälften av provpunkterna (ca 60 %) har metallhalter och halter av organiska ämnen över riktvärdena för KM påträffats. I 22 provpunkter har halter över MKM påträffats. Föroreningarna ligger heterogent i fyllningen. I åtta av dessa 22 provpunkter och har kraftigt förhöjda halter av metaller och organiska ämnen påträffats. Sex av dessa punkter är belägna i den östra delen av området. 16

17 Baserat på genomförda undersökningar rekommenderas följande: Undersökningen påvisar halter över KM, och påträffade föroreningar utgör därmed en begränsning vid framtida markanvändning. Vid framförallt planerad markanvändning finns det ett behov av riskreducering med avseende på framförallt antimon, bly, koppar, PAH-M och PAH-H. Påträffade föroreningar innebär att jorden inte kan hanteras fritt vid schakt. Uppschaktad jord klassificeras och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Om uppschaktade massor ska återanvändas krävs anmälan och tillstånd från Miljökontoret i Örebro. Vid borttagande av asfalt ska asfalten analyseras för korrekt hantering. Spridningen till grundvattnet bedöms som begränsad då endast bly uppmätts i låg till måttlig halt. Föreslagna åtgärder skall följas. Ytterligare provtagning skall ske i samband med sanering för att klassificera massorna En planbestämmelse införs att markföroreningar skall åtgärdas. Detta gäller också för den nya gatusträckningen. USÖ saknar idag ett reservvattensystem. Landstinget har dock kommit långt i planeringen av ett reservvattensystem. Plats för ledningar skall finnas. Översvämningsrisk En översvämningskartering har nyligen presenterats av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunen skall nu analysera och kvalitetsgranska den. Vi kan se att 50, 100 och 200 års flöden inte påverkar området. Det högsta beräknande flödet (10000 år) som påverkar stora delar av Örebro behöver dock analyseras mer innan ställningstaganden görs i detaljplaner. I kommande revidering av Översiktsplanen kommer vi att föreslå att ett alternativ till högsta beräknade flöde (10000 år) används som utgångspunkt. USÖ har utvecklats på platsen under lång tid. Värdet av området är mycket stort. Det kan konstateras att det inte är ett alternativ att flytta verksamheten. USÖ måste kunna fortsätta utvecklas här. Därför är det viktigt att åtgärder planeras för framtiden för att minimera risken för översvämning. USÖ:s kulvertsystem måste finnas och kunna utvecklas. Det är inget alternativ att sätta begränsningar i golvhöjder. Åtgärder inom planområdet är inte heller tillräckligt. Frågan behöver ses i ett större sammanhang där det är kommunen med inblandade myndigheter som kan arbeta fram förslag till förhållningssätt och skyddsåtgärder. Detta arbete har påbörjats och bör intensifieras den närmaste tiden. I rapporten Översvämningsrisker i fysisk planering, framtagen av länen i Mellansverige år 2006, anges att riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt som exempelvis sjukhus och sammanhållen bostadsbebyggelse endast bör lokaliseras 17

18 i områden som inte hotas av 100-årsflöde eller högsta dimensionerade flöde. I rapporten anges att i de fall man önskar använda översvämningshotad mark till annat än vad som rekommenderas bör en riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa konsekvenserna av höga flöden. En idékatalog med möjliga frågor och åtgärder att hantera i en detaljplan utifrån bl.a översvämningar, finns i den länsstyrelsegemensamma rapporten Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från Länsstyrelsen från Den bifogade riskutredningen behandlar också översvämningsrisken. Verksamhet CV området hyser idag ett antal industriverksamheter. De två större industriverksamheterna utgörs av Euromaint som underhåller och reparerar lok och tågvagnar samt Vossloh som tillverkar och monterar spårväxlar. Verksamheterna är tillståndspliktiga och regleras vad gäller buller och luftutsläpp. Den östra delen av CV-området innehåller idag främst byggnader för förråd och upplag samt montering av växlar. Den östra delen är ett utvecklingsområde med inriktning mot lättare verksamhet som integreras i stadsbebyggelsen. I gällande detaljplan för CV finns bestämmelse om högsta tillåtna bullernivå vid tomtgräns för verksamheter. Riskbedömningens syfte är att identifiera och bedöma riskbilden för planområdet, och därmed utgöra en grund för att bedöma lämpligheten med detaljplanen, samt vid behov ge förslag på tillrådiga riskreducerande åtgärder. Målet med riskbedömningen är att upprätta ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad verksamhet med hänseende till närheten till eventuella risker i området. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder för att kunna genomföra föreslagen markanvändning. I ett inledande skede har ett antal risker identifierats i anslutning till planområdet. De risker som identifierats och kommer beskrivas och bedömas är buller, förorenad mark, geoteknik, farligt gods och närliggande befintliga verksameter inom CVområdet och USÖ-området. Se vidare bilaga, Riskutredning WSP. Tex. visar beräkningar av industribuller att riktvärden kan nås om föreslagna åtgärder genomförs. Åtgärder skall vara genomförda i samband med byggnationen. GENOMFÖRANDE ORGANISATORISKA FRÅGOR Organisation Planen upprättas av Örebro Stadsbyggnad som också författar genomförandebeskrivning. Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter ansökan. Det tekniska genomförandet av allmänna anläggningar ombesörjes av kommunen genom Tekniska förvaltningen. Exploatörerna svarar för och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd m.m. 18

19 Tidplan Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under Genomförandetid Planen föreslås få en genomförandetid om fem (5) år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Exploateringsavtal och övergripande överenskommelser Örebro kommun och Örebro läns landsting har tecknat en övergripande överenskommelse om genomförande och kostnadsfördelning av flytt av Södra Grev Rosengatan för sträckan Alnängsplan till CV-gatan. Etappen runt Campus USÖ färdigställdes under 2013 (DP 1880-P707). Den totala kostnaden för flytt av Södra Grev Rosengatan bedöms uppgå till ca 70 mkr. Vidare tecknade Örebro kommun och Örebro läns landsting i nov 2013 en avsiktsförklaring om hantering av vissa parkeringsfrågor i samband med genomförandet av denna detaljplan. Exploateringsavtal som reglerar exploatörens och kommunens respektive åtaganden och skyldigheter ska tecknas innan detaljplanen kan antas av kommunen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastigheter och rättigheter Följande fastigheter ingår inom planområdet: Fastighet Ägare Åtgärd Regionsjukhuset 1 Örebro läns landsting Fastighetsreglering mellan kvartersmark och allmänplatsmark Olaus Petri 3:233 Jernhusen verkstäder AB Del fastighetsregleras till allmänplatsmark (Olaus Petri 3:12) Olaus Petri 3:12 Örebro kommun Fastighetsreglering mellan kvartersmark och allmänplatsmark Rustmästaren 1-3, 10-13, Örebro läns landsting Inga åtgärder TEKNISKA FRÅGOR Tekniska undersökningar Exploatören ansvarar för kompletterande geoteknisk samt övriga tekniska undersökningar på kvartersmark. I området finns markföroreningar som exploatören ansvarar för att åtgärda. Inga kända fornlämningar finns i området. 19

20 Tekniska anläggningar Följande åtgärder ska utföras på allmän plats: Ny sträckning av Södra Grev Rosengatan, till ett nordligare läge, inkl gcvägar, infarter till kvartersmarken, busshållplatser, etc Ny cirkulationsplats öster om Alnängsplan. Flytt och nyanläggning av befintliga ledningar (VA, EON, Telia, mfl) i nuvarande Södra Grev Rosengatan till det nya läget Öppnande av Faktorigatan för biltrafik Örebro kommun utför åtgärderna inom allmän plats. EKONOMISKA FRÅGOR Ekonomiska konsekvenser för Örebro kommun UTGIFTER tkr Kommentar Mark 0 Förberedande arbeten Sanering Planläggning 0 Bekostas genom planavtal Fastighetsbildning 300 Gata/park VA 1000 Övrigt/oförutsett Administration 700 Summa INTÄKTER Exploateringsersättning Genom exploateringsavtal - för exploatören Exploatörerna bekostar erforderliga anläggningar inom kvartersmarkplats. Exploatören iordningsställer kvartersmarken för byggnation och bekostar anslutning till VA, geotekniska undersökningar m.m. - för kommunen Kommunen upprättar och handlägger detaljplanen, samt projekterar och utför anläggningar på allmän plats. Kostnaden för drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar uppgår kostnaden till ca X kr/år. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Detaljplanens genomförandetid är fem år. Exploatören träffar överenskommelse med Örebro kommun om genomförandet av detaljplanen innan detaljplanen antas. 20

21 Planavgift Planavtal är tecknat med exploatören. Ingen planavgift tas ut vid bygglovhanteringen. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Utöver undertecknad har Terttu Nilsson medverkat som karttekniker, Peder Hallkvist i planfrågor, Eva Fransson i kulturhistoriska frågor, Jarmo Riihinen i trafikfrågor och Erik Skagerlund i genomförandefrågor. Underlag för delar av detaljplanen har upprättats av Landstingets konsulter WSP samhällsbyggnad AB, Sweco och Aart Arkitekter. Frida Hammarlind Enhetschef detaljplan Ulf Nykvist planstrateg 21

22 22

23 23

24 FASTIGHETSFÖRTECKNING Fastighetsförteckning till detaljplan för Detaljplan för Regionsjukhuset 1 m.fl. Örebro kommun FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET OLAUS PETRI 3:12 ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO ZAND KARIMI,NEDA NICOLE BREDGATAN 6 LGH ÖREBRO Hus på OLAUS PETRI 3:233 JERNHUSEN VERKSTÄDER AB BOX STOCKHOLM REGIONSJUKHUSET 1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 1 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 10 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 11 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 12 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO 24

25 RUSTMÄSTAREN 13 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 2 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 21 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 22 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 3 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 6 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSKOMMUN BOX ÖREBRO RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 1880IM-13/ HALLSBERGS-BÄCK 3:4, HALLSBERG KRAFTLEDNING OLAUS PETRI 3:119 STATEN TRAFIKVERKET KRAFTFÖRSÖRJNINGSANLÄGGNING TELEANLÄGGNING TILLTRÄDE FÖR UNDERHÅLL BORLÄNGE 18-IM1-86/ ÅBYVERKEN 2 E.ON VÄRME SVERIGE AB FJÄRRVÄRMELEDNING MALMÖ 25

26 VÄG VÄG OLAUS PETRI 3:233 JERNHUSEN VERKSTÄDER AB BOX STOCKHOLM FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET GRILLGÅRDEN 15 NYRÉN,MONICA FAKTORIGATAN 9 LGH ÖREBRO NYRÉN,BO SIGFRID FAKTORIGATAN 9 LGH ÖREBRO GRILLGÅRDEN 19 LÄNSGÅRDEN FASTIGHETER AB BOX ÖREBRO GRILLGÅRDEN 2 LÄNSGÅRDEN FASTIGHETER AB BOX ÖREBRO GRILLGÅRDEN 3 LÄNSGÅRDEN FASTIGHETER AB BOX ÖREBRO GRILLGÅRDEN 7 BERNSDORFF,ANNA FAKTORIGATAN 7 LGH ÖREBRO GRILLGÅRDEN 8 MELINS FASTIGHETSFÖRVALTNING AB VASATORGET ÖREBRO LADUGÅRDEN 16 EKSTRÖM,STIEG FRITIDSVÄGEN ODENSBACKEN LADUGÅRDEN 17 EKSTRÖM,STIEG FRITIDSVÄGEN ODENSBACKEN 26

27 LADUGÅRDEN 5 ÖREBROBOSTÄDER AB BOX ÖREBRO OLAUS PETRI 3:119 STATEN TRAFIKVERKET BORLÄNGE OLAUS PETRI 3:149 ÖREBRO LÄNS LANDSTING BOX ÖREBRO ÖREBRO KOMMUN BOX ÖREBRO Taxerad ägare RUSTMÄSTAREN 25 PETTERSSON,BJÖRN FAKTORIGATAN 6 A ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 7 EKONOMISKA FÖRENINGEN RUSTMÄSTAREN 7 ARGONGATAN ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 8 PG JÖNSSON FASTIGHETER AB SLOTTSGATAN ÖREBRO RUSTMÄSTAREN 9 BRF RUSTMÄSTAREN 9 OLAIGATAN ÖREBRO SMEDJEBACKEN 14 ÖREBROBOSTÄDER AB BOX ÖREBRO STENEN 7 KERSTIN OCH ANNA CEDERBERGS STIFTELSE SÖDRA ALLÉN ÖREBRO STENEN 9 ASPLUNDS FASTIGHETER I ÖREBRO AB MATS DOMBERG RIBBINGSGATAN ÖREBRO 27

28 ÖBO Trafikverket Asplunds Jernhusen Verkstäder K.och A Cederbergs stiftelse ÖBO Ekström Örebro läns landsting ÖBO Länsgården Örebro kommun 28

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Detaljplan för Vängsö 14:1 m fl (Stockholm/Gnesta flygplats) i Gnesta kommun

Detaljplan för Vängsö 14:1 m fl (Stockholm/Gnesta flygplats) i Gnesta kommun PLANBESKRIVNING Sid 1(7) 2013-02-05 Granskningshandling Dnr PLAN 2011.8 Detaljplan för Vängsö 14:1 m fl (Stockholm/Gnesta flygplats) i Gnesta kommun Stockholm/Gnesta flygplats sommaren 2011 (foto: Ola

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Upprättad 2010-02-19 1(6) Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Slutsats av behovsbedömning/ motivering Planen medför inte någon skada på ekologiskt känsliga områden

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer