PTS informationsmöte om eidas och betrodda tjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTS informationsmöte om eidas och betrodda tjänster"

Transkript

1 PTS informationsmöte om eidas och betrodda tjänster Post- och telestyrelsen

2 Inledning, syfte och avgränsningar för informationsmötet eidas - Kort om EU:s koncept för säkrare elektronisk handel och identifiering Status standarder för betrodda tjänster PTS del av eidas de betrodda tjänsterna Agenda Presentation av PTS vägledning Diskussion och synpunkter på PTS utkast till vägledning PTS vidare arbete, tidplan och samverkan med berörda aktörer och intressenter Avslutning

3 Inledning, syfte och avgränsningar för informationsmötet

4 Målgrupp Om informationsmötet Tillhandahållare av betrodda tjänster Andra berörda intressenter Information om eidas och PTS del för betrodda tjänster PTS arbete med olika produkter och tidplan Fördjupad presentation och möjlighet att lämna synpunkter på PTS kommande vägledning Samverkan med branschen

5 eidas - Kort om EU:s koncept för säkrare elektronisk handel och identifiering

6 Bakgrund e-signaturdirektivet från 1999 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer Digital agenda för Europa Digitala inre marknaden (DSM) egovernment Action Plan 2010 Pilotprojektet STORK, STORK 2/e-SENS Förslag till eidas-förordning 2012, förordningen beslutades 23 juli 2014

7 Nyheter jämfört med signaturdirektivet Omfattar två delar: elektronisk identifiering och betrodda tjänster Förordning istället för direktiv Omfattar fler betrodda tjänster än elektroniska underskrifter Regler för kvalificerade och icke-kvalificerade betrodda tjänster

8 Syfte med förordningen Personer och företag ska kunna använda sina egna nationella elektroniska identiteter över medlemslandsgränserna inom EU Skapa en europeisk marknad för betrodda tjänster, elektroniska underskrifter, stämplar, tidsstämpling, leveranstjänster och autentisering av webbplatser Rättsligt erkännande av dessa tjänster och elektroniska dokument

9

10 Digitala tjänster E-handelstjänster (ecommerce) E-tjänster (egovernment) System för elektronisk identifiering anmäls till Europeiska kommissionen e-legitimation (eid elektronisk identifiering) eidas nod eid i andra EU-länder Betrodda tjänster Elektroniska underskrifter Anordning Elektroniska stämplar Anordning Autentisering av webbplatser (WEBSITE AUTHENTICATION) Reglering/NRA Utfärdare av kvalificerade certifikat för elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar och för autentisering av webbplatser (QTSP) Tillsynsmyndighet Standardisering Valideringstjänst (esignature/eseal) QTSP Bevarandetjänst (esignature/eseal) QTSP Tidsstämplingstjänst (etime-stamp) QTSP Rekommenderade leveranser (edelivery) QTSP Branschorganisationer Ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse Organ för överenstämmelsebedömning (Certifieringsorgan) Certifiering av IT-säkerhet/anordningar (Certifieringsorgan)

11 PTS roll Tillsynsmyndighet för betrodda tjänster Kontrollera anmälningar inklusive rapporter från överensstämmelsebedömning Bedriva tillsyn över kvalificerade och icke kvalificerade tillhandahållare Ta emot incidentrapporter Tillhandahålla nationell förteckning över tillhandahållare (trusted list) Vid behov ta fram föreskrifter Samverka med övriga myndigheter med särskilt ansvar (E-legitimationsnämnden, SWEDAC, FMV/CSEC och MSB)

12 Avgifter för kvalificerade tillhandahållare Avgiften kommer troligen att vara kr per år från år 2017

13 Pågående arbete regeringsuppdrag PTS har ett regeringsuppdrag för en sömlös övergång från signaturlagen till eidasförordningen I praktiken pågår arbete med: Skapa arbetssätt och bygga upp kompetens för att kunna tillämpa det nya regelverket Etablera processer och rutiner Identifiera behov av nationella initiativ och produkter PTS vägledning Dialog med aktörer som vill etablera sig

14 Status standarder för betrodda tjänster

15 M/460 standardiseringsmandat för den digitala inre marknaden EU Trust Mark (akt: 2015/806) Trusted List Tillsyn Förordning och regler Standarder och best practices Trusted List; ETSI TS (akt: 2015/1505) - Möjlig akt enligt art för CAB - Möjlig akt enligt art för QTSP initiation - Möjlig akt enligt art för årlig tillsyn - Möjlig akt enligt art för gemensamma bestämmelser för QTSPs - Möjlig akt enligt art för gemensamma bestämmelser för TSPs - Möjlig akt för specifika bestämmelser rörande varje enskild typ av (kvalificerad) betrodd tjänst och betrodd tillhandahållare

16 M/460 standardiseringsmandat för den digitala inre marknaden

17 PTS del av eidas de betrodda tjänsterna

18 Vad är en reglerad betrodd tjänst? En elektronisk tjänst som vanligen tillhandahålls mot ekonomisk ersättning och som består av någon av följande tjänster: Utfärdande av certifikat för elektroniska underskrifter och stämplar Validering av underskrifter och stämplar Bevarande av underskrifter och stämplar Tidsstämpling Elektronisk rekommenderad leverans Certifikat för autentisering av webbplatser

19 Vad omfattar EU-regleringen? Tillhandahållare av betrodda tjänster och kvalificerade betrodda tjänster Erkännande av betrodda tjänster från andra medlemsländer Rättsligt erkännande av Elektroniska underskrifter och stämplar Tidsstämpling Elektronisk rekommenderad leverans Elektroniska dokument Förordningen sätter ramar, detaljregler tas fram i samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna i genomförandeakter

20 Krav på kvalificerade tillhandahållare Anmälningsplikt Skadeståndsansvar - bevisbördan på tillhandahållaren Obligatorisk bedömning av överenstämmelse av verksamheten med revision vartannat år Årlig, planlagd och händelsestyrd tillsyn Tillsynsmyndigheterna i medlemsländerna ska samarbeta Säkerhetskrav och finansiell förmåga att bära risken Skyldigheter att rapportera säkerhetsincidenter

21 Krav på icke-kvalificerade tillhandahållare Inget notifieringsförfarande eller anmälningsplikt Säkerhetskrav: lämpliga åtgärder med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader Skadeståndsansvar bevisbördan på den drabbade Skyldighet att rapportera säkerhetsincidenter till PTS Händelsestyrd tillsyn efter inträffade och rapporterade incidenter

22 Kvalificerade betrodda tjänster (eidas) PTS ansvarsområde och produkter e-legitimation (eid elektronisk identifiering) eidas nod eid i andra EU-länder Elektroniska underskrifter Anordning Betrodda tjänster Elektroniska stämplar Anordning Autentisering av webbplatser (WEBSITE AUTHENTICATION) Utfärdare av kvalificerade certifikat för elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar och för autentisering av webbplatser (QTSP) Incidentrapport Tillsyn Anmälan Tillsyn Tillsynsmyndighet Valideringstjänst (esignature/eseal) QTSP Bevarandetjänst (esignature/eseal) QTSP Tidsstämplingstjänst (etime-stamp) QTSP Rekommenderade leveranser (edelivery) QTSP Avgiftsföreskrifter Incidentrapport Föreskrifter Ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse Organ föröverenstämmelsebedömning (Certifieringsorgan) Certifiering av IT-säkerhet/anordningar (Certifieringsorgan) Föreskrifter

23 Kvalificerade betrodda tjänster (eidas) Genomförandeakter Valideringstjänst (esignature) QTSP e-legitimation (eid elektronisk identifiering) Bevarandetjänst (eseal) QTSP Betrodda tjänster Elektroniska underskrifter Elektroniska stämplar Autentisering av webbplatser (WEBSITE AUTHENTICATION) Anordning Anordning Genomförandeakt Genomförandeakt art. 27 pkt. 5 Genomförandeakt Genomförandeakt art. 37 pkt. 5 art. 29 pkt. 2 art. 39 pkt. 1 Genomförandeakt Genomförandeakt Genomförandeakt art. 45 pkt. 2 art. 27 pkt. 4 art. 37 pkt. 4 Utfärdare av kvalificerade certifikat för elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar och för autentisering av webbplatser (QTSP) Genomförandeakt art. 28 pkt. 6 Genomförandeakt art. 32 pkt. 3 art. 40 Ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse Genomförandeakt art. 8 pkt. 3 Genomförandeakt art. 12 pkt. 7 Genomförandeakt art. 12 pkt. 8 Genomförandeakt art. 31 pkt. 3 Genomförandeakt art. 33 pkt. 2 Genomförandeakt Genomförandeakt art. 38 pkt. 6 Genomförandeakt art. 34 pkt. 2 Genomförandeakt art. 40 Organ föröverenstämmelsebedömning (Certifieringsorgan) Tidsstämplingstjänst (etime-stamp) QTSP Genomförandeakt art. 42 pkt. 2 Genomförandeakt art. 23 pkt. 3 Rekommenderade leveranser (edelivery) QTSP Genomförandeakt art. 44 pkt. 2 Certifiering av IT-säkerhet/anordningar (Certifieringsorgan) Genomförandeakt art. 19 pkt. 4 Genomförandeakt art. 24 pkt. 5 eidas nod eid i andra EU-länder Genomförandeakt art. 22 pkt. 5 Genomförandeakt art. 17 pkt. 8 Genomförandeakt art. 21 pkt. 4 Genomförandeakt art. 20 pkt. 4 Genomförandeakt art. 19 pkt. 4 a) Genomförandeakt art. 20 pkt. 4 Genomförandeakt art. 30 pkt. 3 Delegerad akt art. 30 pkt. 4 Genomförandeakt art. 39 pkt. 2

24 Betrodda tjänster (eidas) PTS Vägledning e-legitimation (eid elektronisk identifiering) eidas nod eid i andra EU-länder Elektroniska underskrifter Anordning Kvalificerade betrodda tjänster (ets) Trusted List Utfärdare av kvalificerade certifikat för elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar och för autentisering av webbplatser (QTSP) Valideringstjänst (esignature/eseal) QTSP Elektroniska stämplar Bevarandetjänst (esignature/eseal) QTSP Anordning Autentisering av webbplatser (WEBSITE AUTHENTICATION) PTS Vägledning Tidsstämplingstjänst (etime-stamp) QTSP Rekommenderade leveranser (edelivery) QTSP Incidentrapport Tillsyn Anmälan Tillsyn Avgiftsföreskrifter Incidentrapport Tillsynsmyndighet Föreskrifter Ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse Organ föröverenstämmelsebedömning (Certifieringsorgan) Certifiering av IT-säkerhet/anordningar (Certifieringsorgan) Föreskrifter

25 Presentation av PTS vägledning

26 eidas-förordningen eidas-vilka regler finns? Övergripande krav och möjlighet/skyldighet för kommissionen att anta genomförandeakter Genomförandeakter Referenser till standarder med detaljerade tekniska krav och andra regler Svensk lag och förordning med kompletterande bestämmelser Rätt för PTS och MSB att utfärda föreskrifter på vissa områden Tillsynsbestämmelser ENISA:s rekommendationer Rutin för incidentrapportering

27 Betrodda tjänster - eidas struktur för regelverket EU:s förordning om elektronisk identifiering (910/2014) Genomförandeakter Lag (2016:XX) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering Förordning (2016:XX) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering PTS vägledning ENISA Rekommendation incidentrapportering Europeiska standarder

28 Varför en vägledning? Endast ett fåtal av kommissionens genomförandeakter kommer att vara på plats 1 juli 2016 PTS kommer initialt inte att utnyttja sin rätt att utfärda föreskrifter, förutom beträffande avgifter Istället - en vägledning där nödvändigt stöd samlas. Vägledningen är inte bindande utan endast en beskrivning av det regelverk som gäller och det stöd som finns.

29 Målgrupp Målgruppen för vägledningen är främst: Tillhandahållare av betrodda tjänster som vill etablera sig som kvalificerade tillhandahållare Men även: Icke-kvalificerade tillhandahållare Berörda myndigheter och andra organ

30 Vägledningen innehåller bl.a. Innehåll En beskrivning av processen att etablera sig som tillhandahållare av betrodda tjänster Krav på kvalificerade och icke-kvalificerade tillhandahållare Krav på kvalificerade betrodda tjänster och lämpliga standarder Rutiner för incidentrapportering

31 Vägledning för eidas PTS Vägledning För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Del 1 Inledning Del 2 Bakgrund Del 3 Etablering av kvalificerade tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster Del 4 Krav som omfattar såväl kvalificerade som icke kvalificerade tillhandahållare Del 5 Regler för överensstämmelsebedömning Del 6 Krav på kvalificerade betrodda tjänster Del 7 Krav på tillförlitliga ITsystem och säkra anordningar för underskrifter och stämplar samt för Del 8 Incidentrapportering Bilaga Refererade standarder

32 Tillämpningsområde Förordningen gäller: Tillhandahållare av betrodda tjänster som är etablerade inom EU Förordningen gäller inte: Slutna system mellan en avgränsad uppsättning deltagare och som inte påverkar tredje man Bestämmelser om ingående eller giltighet av avtal, formkrav för offentliga register Del 2 Bakgrund

33 Övergångsbestämmelser Signaturdirektivet och lagen om kvalificerade elektroniska signaturer upphör att gälla den 1 juli 2016 Signaturdirektivet Utfärdare av kvalificerade certifikat Fram till 1/ eidas-förordningen Kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster Säkra anordningar för signaturer Anordningar för kvalificerade elektroniska underskrifter Kvalificerade certifikat Till dess de löper ut Kvalificerade certifikat för elektroniska underskrifter Del 2 Bakgrund

34 Etablering av tillhandahållare Del 5 i vägledningen Del 5 i vägledningen Del 5 i vägledningen Del 7 i vägledningen tillförlitliga IT-system Beslutad genomförandeakt (anordningar) Beslutad genomförandeakt Del 3 Etablering av kvalificerade tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster

35 Flödesschema Anmälan kvalificerade betrodda tjänster (eidas) Anmälan lämnas till PTS Bekräftelse till aktören PTS genomför kontroll PTS fattar beslut beviljar/inte beviljar status som kvalificerad tillhandahållare PTS för upp på nationell förteckning Kvalificerade tillhandahållare på nationell förteckning (trusted list) Del 3 Etablering av kvalificerade tillhandahållare och kvalificerade betrodda tjänster

36 Krav på alla tillhandahållare Skadeståndsansvar (art. 13) för skada som åsamkats en fysisk eller juridisk person avsiktligt eller oaktsamhet att följa förordningens krav Icke kvalificerade bevisbördan på den drabbade Kvalificerade bevisbördan på tillhandahållaren Säkerhetskrav och incidentrapportering (art. 19) Tillsyn Icke kvalificerade när myndigheten tar del av information att tillhandahållaren inte uppfyller förordningens krav Kvalificerade förebyggande och kontroller i efterhand se att tillhandahållare uppfyller förordningens bestämmelser Del 4 Krav som omfattar såväl kvalificerade som icke kvalificerade tillhandahållare

37 Lämpliga standarder för överensstämmelsebedömning Lämplig standard är EN Av standarden följer att lämplig kontrollform är certifiering Tillhandahållare bör granskas emot EN Rapporten för överensstämmelsebedömning behöver åtminstone följa EN Rapporten utgör en viktig del för PTS kontroll av tillhandahållaren i samband med anmälan Del 5 Regler för bedömning av överensstämmelse

38 EN Lämpliga standarder Generella säkerhetskrav för tillhandahållare av betrodda tjänster Övergripande, lämplig att börja med att läsa. Del 5 Regler för bedömning av överensstämmelse

39 EN Lämpliga standarder Granskningsregler för överenstämmelsesbedömning Del 5 Regler för bedömning av överensstämmelse

40 Utfärdare av kvalificerade certifikat för underskrifter, stämplar och autentisering av webbplatser EN och 2 Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates / Qualified Certificates Enligt art. 25, 35 och 45 Del 6 Krav på kvalificerade betrodda tjänster

41 Kvalificerade elektroniska tidsstämplingar EN Policy Requirements for TSPs providing Time-Stamping Services Enligt art. 42 Del 6 Krav på kvalificerade betrodda tjänster

42 Kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser EN Information Security Policy Requirements for REM Management Domains I väntan på publicering så ser vi ETSI TS som lämplig Enligt art. 44 Del 6 Krav på kvalificerade betrodda tjänster

43 Kvalificerad tjänst för bevarande av kvalificerade elektroniska underskrifter EN Policy and security requirements for data preservation service providers I väntan på publicering så ser vi ETSI TS som lämplig Enligt art. 34 Del 6 Krav på kvalificerade betrodda tjänster

44 Tillförlitliga IT-system Krav på tillförlitliga IT-system finns i art. 24 Det finns arv från signaturdirektivet gällande granskade HSM-moduler Lämpliga standarder för tillförlitliga IT-system och baserade på skyddsprofiler Del 7 Krav på tillförlitliga IT-system och säkra anordningar för underskrifter och stämplar

45 Kvalificerade anordningar Övergångsregler som säger att säkra anordningar enligt signaturlagen kan ses som kvalificerade anordningar Kommissionen har publicerat en genomförandeakt som refererar till standarder som ska användas ISO/IEC 15408, ISO/IEC 18045:2008, EN (delarna 1-6) För serverbaserade lösningar finns ingen refererad standard utan då kan den alternativa metoden i art. 30 behöva användas FMV/CSEC ansvarar för granskningar och MSB för föreskrifter med skyddsprofiler Del 7 Krav på tillförlitliga IT-system och säkra anordningar för underskrifter och stämplar

46 Lämpliga skyddsprofiler EN Protection Profiles for secure signature creation devices; Part 1 6 EN Security requirements for trustworthy systems managing certificates for electronic signatures EN Security requirements for trustworthy systems supporting timestamping EN Security requirements for trustworthy systems supporting server signing (signature generation services) Del 7 Krav på tillförlitliga IT-system och säkra anordningar för underskrifter och stämplar

47 Incidentrapportering ENISA har arbetat fram en rekommendation om incidentrapportering Rekommendationen avser de incidenter PTS är skyldiga att årligen rapportera till ENISA PTS behöver därmed få in dessa uppgifter Del 8 Incidentrapportering

48 Incidentrapportering De uppgifter PTS behöver är: Påverkade betrodda tjänster När incidenten inträffade och avslutades Konsekvenserna av incidenten för tillhandahållaren, användare och förlitande parter Beskrivning av incidenten Grundorsak och underliggande orsaker Tillgångar som påverkats Vilka åtgärder som vidtagits Åtgärder för att undvika upprepning Lärdomar och förbättringar PTS har en funktionsbrevlåda för incidentrapporter Del 8 Incidentrapportering

49 Diskussion och synpunkter på PTS utkast till vägledning

50 Diskussion

51 Ev. skriftliga synpunkter på PTS utkast till vägledning Senast 26 maj 2016

52 PTS vidare arbete, tidplan och samverkan med berörda aktörer och intressenter

53 PTS vidare arbete Slutföra vägledningen måldatum början av juni Anmälningsförfarande för blivande kvalificerade tillhandahållare Upprätta trusted list den nationella förteckningen 1/7 Arbeta vidare med förfinade rutiner för incidentrapportering och tillsyn hösten 2016 Utveckla e-tjänster 2016/17 Slutrapport till regeringen 31/8 2016

54 Närmaste tidplanen 25 maj Riksdagen beslutar om kompletterande svensk eidas-lag 26 maj Ev. skriftliga synpunkter på PTS vägledning 3 juni PTS publicerar första utgåvan av vägledningen

55 Samverkan med berörda aktörer och intressenter Primärt genom detta Informationsmöte Individuella möte som aktörer önskar ha med PTS Remisser och andra förfaranden PTS deltar i andra sammanhang

56 Tack för visat intresse! Post- och telestyrelsen

Datum Vägledning. För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Utgåva 1

Datum Vägledning. För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Utgåva 1 Datum 2016-06-03 Vägledning För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Utgåva 1 För betrodda tjänster i Sverige enligt eidas Utgåva 1 Diarienummer 16-6190 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

Introduktion till eidas. Dnr: /

Introduktion till eidas. Dnr: / Introduktion till eidas Dnr: 131 151182-16/9517 2016-08-19 PM 1(5) Datum 2016-08-19 Innehåll 1 Vad är eidas?... 2 2 Elektronisk identifiering enligt eidas... 2 3 Betrodda tjänster enligt eidas... 3 4 Checklista

Läs mer

Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation

Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation Viktiga steg för gränsöverskridande e-legitimation Nils Fjelkegård, Finansdepartementet Eva Sartorius, E-legitimationsnämnden Finansdepartementet Finansdepartementet Relevans för svenska myndigheter 1.

Läs mer

eidas i korthet Eva Sartorius

eidas i korthet Eva Sartorius eidas i korthet 2016-05-31 Eva Sartorius eidas är en beslutad EU-förordning - gäller som svensk lag Elektronisk identifiering över landsgränserna Betrodda tjänster över landsgränserna Regler för bl.a.

Läs mer

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 2017:36 NIS-direktivet NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018 Säkerhet i

Läs mer

eidas och Svensk e-legitimation

eidas och Svensk e-legitimation eidas och Svensk e-legitimation 2015-10-08 Eva Ekenberg, eva.ekenberg@elegnamnden.se 15 oktober 2015 1 Vad händer 29 september 2018? Alla offentliga myndigheter blir tvingade att ta emot godkända e-legitimeringar

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer e-sens Electronic Simple European Networked Services E-förvaltningsdagarna 2016 Stockholm 2016-10-12 e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer presented by Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Svensk e-legitimation. 7 mars

Svensk e-legitimation. 7 mars Svensk e-legitimation 7 mars 2014 1 E-legitimationsnämnden i korthet Näringsdepartementet E-legitimationsnämnden Kansliet 7 mars 2014 2 Svensk e-legitimation Leverantörer av eid-tjänst E-legitimationsnämnden

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

Välkomna till Integritetsforum!

Välkomna till Integritetsforum! Välkomna till Integritetsforum! 28 mars 2012 Post- och telestyrelsen Agenda 1. Inledning 2. Branschens arbete med hur integritets- och yttrandefrihetsfrågor ska hanteras av telekomindustrin. 3. Pågående

Läs mer

Promemoria. Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering

Promemoria. Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Förslag till lagtext... 5 2.1 Förslag till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Kopplingsregister eidas. Förstudie

Kopplingsregister eidas. Förstudie Kopplingsregister eidas Förstudie Agenda Bakgrund och uppdrag Tillvägagångssätt Behov Internationell jämförelse Lösningsförslag 3 sätt att åstadkomma koppling Vidare utredning Utvecklingskostnader Frågor

Läs mer

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm Datum 2014-12-17 1(7) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv

Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning och förvaltning Anvisning Datum 2017-03-01 Version 1.0 1 (5) Hantering av elektroniska underskrifter

Läs mer

2

2 1 2 3 4 5 Några av stegen till en effektiv e-förvaltning är att bidra till etablerade processer för säker autentisering, identitetshantering och signering. Ett högaktuellt mål är att bidra till miljön

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Workshop: Energikartläggning i industriföretagrapportering 2016-10-04 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag?

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-04-20 Dnr: 17-1211 Nätsäkerhetsavdelningen Ulrika de la Iglesia 08-678 56 29 ulrika.delaiglesia@pts.se Tele2 Sverige AB Årlig tillsyn över incidentrapportering

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Utblick Europa. Nils Fjelkegård E-legitimationsnämnden. 6 december 2013 1

Utblick Europa. Nils Fjelkegård E-legitimationsnämnden. 6 december 2013 1 Utblick Europa Nils Fjelkegård E-legitimationsnämnden 6 december 2013 1 Mycket som händer ont om tid! Miniutblick Europa: Pågående federationsinitiativ i andra Europeiska länder Storbritannien Nederländerna

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket

Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering. Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en förutsättning för effektiv digitalisering Moderator: William Linnefell, Ekonomistyrningsverket Informationssäkerhet en utmaning eller ett stöd i digitaliseringsarbetet? ESV-dagen

Läs mer

Riktlinjer om MAR Personer som mottar marknadssonderingar

Riktlinjer om MAR Personer som mottar marknadssonderingar Riktlinjer om MAR Personer som mottar marknadssonderingar 10/11/2016 ESMA/2016/1477 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Syfte... 4 4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter...

Läs mer

Förändringar för myndigheter. Monica Tammela

Förändringar för myndigheter. Monica Tammela Förändringar för myndigheter Monica Tammela Förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter gäller direkt innehåller krav på -EU Kommissionen (EU-KOM) -medlemsstater (MS) -Behöriga myndigheter (BM) -Ansvariga

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Ändring införd t.o.m. STAFS 2011:29 Inledning Tillämpningsområde

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Granskning av e-legitimationer och kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Varför och för vem?

Granskning av e-legitimationer och kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Varför och för vem? Granskning av e-legitimationer och kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Varför och för vem? Vilka är vi på scen? Fredrik arbetar som konsult för E- legitimationsnämnden, främst med frågor som rör säkerhet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Bevaring/kassation i E-arkiv. Håkan Lövblad / NORDIG / 2014-06-03

Bevaring/kassation i E-arkiv. Håkan Lövblad / NORDIG / 2014-06-03 Bevaring/kassation i E-arkiv Håkan Lövblad / NORDIG / 2014-06-03 RA/SE Divisionen för offentlig informationshantering (DOI) En resurs för den offentliga förvaltningen Uppdrag att utveckla, normera och

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-2574 Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Com Hem AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Driftsäkerhetsforum. 26 november 2014. Post- och telestyrelsen

Driftsäkerhetsforum. 26 november 2014. Post- och telestyrelsen Driftsäkerhetsforum 26 november 2014 Post- och telestyrelsen Agenda ENISA Utredning om försörjningstunnlar Föreskrifter driftsäkerhet Fika ca 10.45 Kommande tillsyn Telö15 Övriga frågor Nästa möte Föreskrifter

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kvalificerade elektroniska signaturer; SFS 2000:832 Utkom från trycket den 14 november 2000 utfärdad den 2 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel TSV 2011-173 Jo2010/2549 REMISSYTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@rural.ministry.se Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport

Läs mer

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS

Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-16 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Mötesanteckningar, Integritetsforum 13 november 2013, kl. 9-12 på PTS 1.

Läs mer

Certificate Policy och Certificate Practice Statement

Certificate Policy och Certificate Practice Statement Ulrika Norman DSV/Säkerhetsinformatik Stockholms Universitet Skrivuppgift Kommunikationssäkerhet, 2p VT-00 Certificate Policy och Certificate Practice Statement Dess roller som tillitshöjande instrument

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e-legitimation ELN-0600-v1.3 Version: 1.3 2015-04-29 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E-LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER 4

Läs mer

Normativ specifikation

Normativ specifikation 1 (6) Underskriftstjänst Svensk e-legitimation 2 (6) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Omfattning... 3 3 Tjänster... 3 3.1 Elektronisk underskrift (grundtjänst)... 4 3.1.1 Utställare av certifikat... 4 3.1.2

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 14 FS 2009:534 14 FS 2013:66 14 FS 2015:35 14 FS 2015:64 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14 FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och

Läs mer

PTS arbete med betrodda tjänster (eidas)

PTS arbete med betrodda tjänster (eidas) Rapportnummer PTS-ER-2016:24 Datum 2016-08-30 PTS arbete med betrodda tjänster (eidas) Slutredovisning av regeringsuppdrag i PTS regleringsbrev för 2016 Slutredovisning av regeringsuppdrag i PTS regleringsbrev

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige Datum Vår referens Sida 2011-04-26 Dnr: 11-1262 1(6) Ert datum Er referens 2011-04-26 N2011/559/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet Handlingsplan 2008 2009 2010 Dr. Per Oscarson Krisberedskapsmyndigheten Krisberedskapsmyndigheten försvinner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter KBM,

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Thomas Björkman Workshop: Energikartläggning i Handelsföretagrapportering 2016-10-27 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i

Läs mer

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel 2014-10-01 Björn Thews Emil Jansson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-10-01 1 Ny förordning om bekämpningsmedel

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer; SFS 2016:145 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Syfte

Läs mer