Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Kronobergs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2012 2015 Kronobergs län"

Transkript

1 Regional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Kronobergs län 1

2 2 Grafisk form etyd.se Foto: Hans Runesson, Matton, Växjö kommun, Kronoberg,

3 Förord En god hälsa för alla är en central del i vår regionala utveckling och tillväxt. För att skapa ett konkurrenskraftigt län behöver vi stärka de faktorer som främjar hälsa och trygghet men även minska de faktorer som ger ohälsa och otrygghet. En god hälsa för alla! är också visionen för den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län, med de prioriterade målområdena 3, barn och ungas uppväxtvillkor och 11, tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (ANDTS). Riksdagen har antagit en nationell strategi för arbetet med ANDT med sju prioriterade mål. Föreliggande handlingsplan utgår från regeringens strategi, men också från den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Handlingsplanen ska ses som stöd och vägledning i kommuners, myndigheters, landstingets, idéburna organisationers, näringslivets m.fl. arbete kring ANDT och det brottsförebyggande arbetet. Syftet är att i ett gemensamt forum mellan myndigheter och organisationer stärka ANDT- arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar. Vidare är syftet också att skapa en hållbar och långsiktig regional struktur i Kronobergs län samt tydliggöra ANDT- arbetets betydelse för en god folkhälsa och regional tillväxt. Alkohol och droger är starkt förknippat med kriminalitet och våld och utgör därför ett hot mot tryggheten i samhället. För att ge barn och ungdomar en god uppväxtmiljö är det ANDT-förebyggande arbetet ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet. Ett gott liv för både ungdomar och vuxna är också grundläggande för välfärdssamhället. Ett sektorsövergripande arbete är en förutsättning för en god hälsa för alla. Livsstil Kronobergs målsättning är att skapa möjligheter för en god samordning och samverkan i länet. Vi vill med denna handlingsplan förverkliga den nationella strategin och den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Livsstil Kronobergs ledningsgrupp, bestående av undertecknade, har fastställt Regional handlingsplan för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Kristina Alsér Landshövding Peter Hogla Regiondirektör Anders Kjaersgaard Länspolismästare Börje Lindqvist Landstingsdirektör 3

4 Inledning Denna regionala handlingsplan ska ses som ett stöd och vägledning i kommuners, myndigheters, idéburna organisationers, näringslivets m.fl. arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) och det brottsförebyggande arbetet. Handlingsplanen utgår från den nationella strategin för ANDT samt en beskrivning av hur länets regionala myndigheter vill uppfylla målen. Handlingsplanen ska också ses som en konkretisering av relevanta regionala styrdokument, så som länsgemensam folkhälsopolicy, område ANDT samt regional utvecklingsplan, område Livskraft. I planen anges också tips på aktiviteter man på lokal nivå kan genomföra för en god måluppfyllelse. Bakgrund Föreliggande handlingsplan är framtagen av parterna inom Livsstil Kronoberg. Organisationen har funnits sedan 1980 och är samfinansierad av i Kronobergs län, Polismyndigheten i Kronobergs län, Landstinget Kronoberg och länets kommuner genom Regionförbundet södra Småland. Organisationen utgör ett gemensamt forum för alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete med ett folkhälsoperspektiv som bas. Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter och idéburna organisationer. Den regionala handlingsplanen för Kronobergs län är ett led i det gemensamma arbetet och ansvaret för att uppnå ett samhälle med minskade ANDT-relaterade problem. Initiativet togs av Livsstil Kronobergs ledningsgrupp. Under sommaren 2011 lanserades den nationella strategin för ANDT, vilket också blev en uppstart för det regionala arbetet med att ta fram en handlingsplan. Ambitionen har varit att i bred dialog med länets berörda aktörer, skapa delaktighet i processen. 4

5 Syfte Att i ett gemensamt forum mellan myndigheter och organisationer stärka ANDT- arbetet utifrån gemensamma mål och prioriteringar. Att skapa en hållbar och långsiktig regional struktur för ANDTarbetet i Kronobergs län. Tydliggöra ANDT- arbetets betydelse för en god folkhälsa och regional tillväxt. Prioritering Utifrån den nationella strategin med långsiktiga mål prioriterar den regionala handlingsplanen: Mål 1 Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. Mål 3 Antalet barn och unga som börjar använda tobak, narkotika och dopningsmedel eller debutera tidigt med alkohol ska successivt minska. Mål 4.2 Minska riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland unga vuxna med psykisk ohälsa. Mål 6 Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. Målen ligger inom ramen för Livsstil Kronobergs samverkansområden, Livsstil dvs. ANDT-förebyggande Kronoberg och brottsförebyggande arbete. Handlingsplanen berör de mål och insatser som kräver samverkan på regional och lokal nivå, för möjlig måluppfyllelse enligt den nationella strategin. 5

6 Varför förebyggande ANDT-arbete? Tidiga och förebyggande insatser är av stor vikt för att skapa goda livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. Trots goda teoretiska underlag visar praktisk erfarenhet att sådana åtgärder inte alltid är ett förstahandsval. I stället används handlingsalternativ som innebär sena åtgärder, och de riskerar att ge både sämre hälsa och onödiga samhällskostnader. Att begränsa tillgång och tillgänglighet till ANDT är de mest effektiva förebyggande åtgärderna för att minska skador och missbruk. Tillgänglighetsbegränsande åtgärder rör insatser som till exempel minskar smuggling och illegal hantering av narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak. Att arbeta med att minska efterfrågan handlar framförallt om insatser som syftar till att påverka människors attityder till alkohol- och droganvändning. Samordning av insatser på olika samhällsnivåer och samverkan mellan flera aktörer ökar utsikterna att åstadkomma en attitydförändring och påverka normer som leder till beteendeförändring. I regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken framhålls vikten av en regional och lokal struktur som skapar goda förutsättningar för samordning, kompetensutveckling och genomförande av åtgärder som når målen för ANDT-politiken och en bättre hälsa. 6

7 Jag visar eleverna rökningens konsekvenser sen är det upp till dem själva att välja. Foto: Hans Runesson Martin Rydenborg är inspiratör från A Non Smoking Generation. Vid besök i skolor visar Martin upp en glasburk med tjära, som man får i sig om man röker. 7

8 Utvecklingen inom ANDT-området Den nationella folkhälsopolitiken är indelad i 11 målområden, varav målområde 11 berör alkohol, narkotika, tobaks- och dopningspolitiken (ANDT) och spel. Det gemensamma och övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet innebär: - Nolltolerans mot narkotika och dopning. - Att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. - Att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor. 8

9 Alkohol Uppföljningen av de nationella handlingsplanerna för alkohol- och narkotika visar på både positiv och negativ utveckling. Vad gäller arbetet med alkohol går utvecklingen åt en i huvudsak positiv riktning, med sjunkande totalkonsumtion, minskat berusningsdrickande och färre ungdomar som dricker alkohol. Trots att alkohol har blivit mer tillgänglig, bland annat på grund av sjunkande realpriser, fler serveringstillstånd, fortsatt privatinförsel och internetförsäljning, och trots att exponeringen i samhället för alkoholreklam har ökat minskar alkoholkonsumtionen. Berusningsdrickandet har minskat något och det är idag fler ungdomar som inte dricker än i början av 2000-talet. Utvecklingen av alkoholrelaterade skador har stabiliserats efter många års ökning, dock ligger skadorna fortfarande på en hög nivå. Antalet fall av alkoholförgiftning minskar bland såväl vuxna som ungdomar och antalet alkoholrelaterade trafikolyckor ligger stabilt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att nedgången har skett från en historiskt sett hög nivå och den är inte heller jämnt fördelad i befolkningen. 9

10 Narkotika och dopning Utvecklingen inom narkotikapolitiken har fram till och med 2009 haft en negativ riktning. Det experimentella bruket av narkotika tros öka, efter att ha minskat under ett antal år. Antalet dödsfall relaterade till narkotika ökar, liksom antalet vårdfall med narkotikarelaterade diagnoser. Statistiken vad gäller narkotikabrott är svårtolkat. Antalet anmälda narkotikabrott har ökat under hela 2000-talet, likaså antalet personer anmälda för narkotikabrott i trafiken. Utvecklingen kan dock vara ett resultat av polisens aktivitet på området. Priserna på narkotika ligger stabilt lågt trots att historiskt stora mängder narkotika beslagtas av rättsväsendet. Flera relevanta indikatorer pekar på en försämring de senare åren, bland annat på grund av att narkotika idag är förhållandevis lättillgängligt. Vad gäller dopningsområdet saknas det idag statistiskt säkerställd data om användningen av dopningsmedel. Användningen är vanligast bland män i åldern år som regelbundet styrketränar på gym. Antalet brott och beslag av dopningsmedel har ökat markant det senaste decenniet, vilket kan tyda på att dopning har blivit vanligare. Tobak Tobaksbruket är den enskilda faktor som står för den största andelen av sjukdomsbördan i vårt land och orsakar varje år människors död. Tobaksbruket är också en bidragande faktor till de stora hälsoskillnaderna i Sverige, då vissa grupper i samhället röker och snusar i betydligt högre grad än andra. Mer än 1 miljon svenskar har sedan 80-talet slutat röka. Andelen vuxna tobaksbrukare har minskat varje år under 2000-talet. Det är samtidigt oroande att minskningen bland ungdomar under samma period stagnerat och ligger forfarande på en hög nivå. 10

11 Mer än 1 miljon svenskar har sedan 80-talet slutat röka 11

12 Samlad nationell ANDT-strategi Riksdagen antog i mars 2011 en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, med det övergripande målet ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin syftar till att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att få till en samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger bakom mycket av problemens uppkomst, men också deras lösningar. Mål- och uppföljningsstrukturen för ANDT-politiken består av sju långsiktiga mål. Insatser för att nå strategins mål kommer att krävas från de flesta sektorer i samhället: det offentliga, det privata, idéburna organisationer, näringslivet och från den enskilda individen. Nationella mål 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak 3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska 4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska 5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitét 6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska 7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt. 12

13 ANDT-politiken är sektorsövergripande, vilket därmed kräver en sektorsövergripande samordningsstruktur. Nuvarande samordningsstruktur på nationell och regional nivå kvarstår men kompletteras med en nationell struktur för en samlad uppföljning och utvärdering av strategin. NATIONELL NIVÅ Regerinskansliet/ departementen - ANDT-rådet -ANDT-sekretariatet Statliga myndigheter med uppgifter inom ANDT-området NATIONELLT ANSVAR ANDT-samordning REGIONAL NIVÅ Polismyndigheter Tullverket Kustbevakningen Kriminalvården Landsting/ Regionförbund Länsstyrelser ANDT-samordning LOKAL NIVÅ Näringsliv Polismyndigheter Tullverket Kustbevakningen Landsting Kommuner Kommunal samordning Intresseorganisationer och idéburna organisationer Idéburna organisationer Idéburna organisationer 13

14 Regionala styrdokument Utöver den nationella strategin för ANDT, finns det på regional nivå styrdokument som handlingsplanen beaktar. Folkhälsopolicy Kronobergs län Utifrån en regional kartläggning som genomfördes under 2009 av folkhälsoarbetet i Kronobergs län beslutades att ta fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Prioriterade målområden i folkhälsopolicyn är målområde 3, barn och ungas uppväxtvillkor samt målområde 11, alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel. Föreliggande handlingsplan konkretiserar folkhälsopolicyns målområde

15 Regionalt utvecklingsprogram strategi för Kronobergs län Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) är en samlad strategi för det regionala utvecklingsarbetet. RUP:en ska binda samman planeringsprocesser och underlätta samverkan I programmet identifieras fyra utmaningar för regionen, där det fjärde Livskraft- Resursstarka livsmiljöer med människan i centrum är relevant för folkhälsan. Folkhälsans betydelse för regional utveckling lyfts fram, inte bara för det individuella värdet utan också för att god hälsa bidrar till ekonomisk tillväxt. Nationell folkhälsopolitik Länsgemensam folkhälsopolicy Nationell ANDT-strategi Regional handlingsplan ANDT Målområde 11 Målområde 3 Mötesplats södra Småland, RUP 15

16 Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet Livsstil Kronoberg har sedan 1980-talet arbetat med alkohol- och drogfrågor, och är idag en god plattform för det fortsatta arbetet i länet. Organisationen erbjuder kunskapsstöd, metod- och processtöd samt erfarenhetsutbyte till berörda aktörer. Ledningsgruppen Ledningsgruppen, som består av landshövding, länspolismästare, regiondirektör och landstingsdirektör, prioriterar utifrån nationella mål och riktlinjer. Ledningsgruppen kan ge uppdrag till de egna organisationerna och beslutar om frågor kring det regionala förebyggande arbetet genom den regionala handlingsplanen. Beredningsgruppen Beredningsgruppen består av tjänstemän verksamma hos Livsstil Kronobergs huvudmän. Gruppen lämnar förslag på insatser och åtgärder till ledningsgruppen samt rapporterar och följer upp aktiviteter utifrån handlingsplanen. Beredningsgruppen ansvarar för att implementera ledningsgruppens beslut, i vilket också samrådsgruppen har stor del i. 16

17 Samrådsgruppen Samrådsgruppen består av representanter från alla länets kommuner, Landstinget Kronoberg, Polismyndigheten i Kronobergs län, Linnéuniversitetet, idéburna organisationer, i Kronobergs län samt Regionförbundet södra Småland. Gruppen arbetar operativt med att driva frågorna kring det alkohol- och drogförebyggande arbetet och delar ett genomförande- och uppföljningsansvar för handlingsplanen. Kompetensutveckling sker efter behov. Arbetsgrupper Tillfälliga arbetsgrupper kan bildas under kortare tid, vid särskilda utvecklingsarbeten och prioriteringar utifrån insatser enligt handlingsplanen. Ansvarar för uppföljning och återrapportering av sina respektive områden. Ledningsgrupp Beredningsgrupp Samrådsgrupp Arbetsgrupper Arbetsgrupper Arbetsgrupper 17

18 Finansiering Kostnader för insatser enligt handlingsplanen avsätts inom respektive organisations budget. Beredningsgruppen ansvarar för att bevaka möjligheter att söka externa medel till särskilda insatser och utvecklingsarbeten. Aktörernas roller Det är viktigt att samhällets aktörer; myndigheter, näringsliv och idéburna organisationer, tar sitt ansvar för folkhälsoarbetet och antar en helhetssyn i samverkan både med andra aktörer och i arbetet i den egna organisationen. Vidare har alla verksamheter ett ansvar för att i samverkan skapa fungerande strukturer för tidig upptäckt av riskindivider och synkroniserade insatser. Kommunerna i Kronobergs län Kommunerna har ett lagstadgat tillsynsansvar inom ett flertal områden och det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Kommunerna har också ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Att skapa goda livsmiljöer och god kvalitet på förskola, skola och omsorg är en del i detta arbete. Lokala samordnare med ett tydligt mandat inom folkhälsoområdet ska finnas. En lokal struktur för ett hållbart, långsiktigt ANDT-förebyggande arbete är av största betydelse, där ett alkohol- och drogförebyggande program/ policy är en del i strukturen. Kommunerna har ansvar enligt alkoholoch tobakslagen. I de flesta kommuner finns alkohol- och drogsamordnare/folkhälsosamordnare samt brottsförebyggande samordnare. 18

19 Landstinget Kronoberg Landstinget har ett ansvar för hälso- och sjukvård samt tandvård i Kronobergs län. Mötet i vården ger möjlighet till att tidigt upptäcka individer i riskzon, motivera till förändrade levnadsvanor, identifiera och ge stöd till sårbara grupper samt erbjuda behandling. Landstinget kartlägger och analyserar hälsoläget i länet samt har en samordningsfunktion för länets folkhälsofrågor och verkar för kunskapsspridning inom området. i Kronobergs län har i uppdrag att se till att de nationella politiska målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak uppnås. har också ett tillsynsansvar över kommunerna enligt alkohol- och tobakslagen samt möjlighet att erbjuda utbildning och stöd till samarbetspartners i det förebyggande arbetet. Polismyndigheten i Kronobergs län Polisen har i uppdrag att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom sitt arbete ska polisen bl.a. medverka till att färre brott begås och att fler brott klaras upp. Uppdragen beskrivs i Polislagen, där det står att polisen ska förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och göra brottsutredningar. I regleringsbrev kompletteras årligen polisens uppdrag. 19

20 Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet har valt alkohol som ett fokusområde i det förebyggande arbetet. Studenthälsan arbetar förebyggande på individ, grupp och organisationsnivå samt via samverkansgrupper lokalt, regionalt och nationellt. Universitet är en viktig aktör för det lokala och regionala folkhälsoarbetet när det gäller forskning, utveckling och framtagande av evidensbaserade metoder. Regionförbundet södra Småland Regionförbundet är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Regionförbundet är ett nav för regional utveckling med det övergripande uppdraget att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt. Detta ger en naturlig anknytning till folkhälsofrågor och samverkan inom området. Idéburna organisationer Välfärdssamhället är till stor del beroende av det arbete som idéburna organisationer gör. Många funktioner i samhället förutsätter ett engagemang från enskilda personer och människor som har organiserat sig i föreningar och organisationer av olika slag, t.ex. idrottsföreningar, nykterhetsrörelsen, hjälporganisationer, fackliga organisationer och religiösa sammanslutningar. Organisationernas drivkraft och perspektiv kan gynna en positiv hälsoutveckling. Näringslivet Näringslivet har en viktig roll i samhället vad gäller det ANDT-förebyggande arbetet. Former och förutsättningar för näringslivets roll är dock inte självklara och det finns ett behov av en ökad samsyn mellan näringsliv och offentlig sektor. Krogar är en viktig aktör i arbetet med att inte servera alkohol till minderåriga eller överservera alkohol samt i arbetet med att motverka narkotikaanvändning. Träningsanläggningar är en betydelsefull arena för dopningsförebyggande arbete. 20

21 Politisk styrning Folkhälsopolitiska ställningstaganden skapar förutsättningar och möjligheter för en positiv hälsoutveckling i befolkningen och kan utjämna skillnader i hälsa. Kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige är den politiska beslutsnivån som beslutar både om vision för det länsgemensamma folkhälsoarbetet och om prioriteringar av målområden. 21

22 Uppföljning och utvärdering Nationella utvärderingar av insatser inom ramen för den nationella strategin kommer att ske på ett enhetligt sätt över landet. Den regionala uppföljningen inriktas på de nationella huvudindikatorerna som i nuläget arbetas fram för strategin. En aktivitet inom ramen för handlingsplanen är att få till stånd en struktur för uppföljning av den regionala handlingsplanen. Uppföljningen ska bygga på de nationella indikatorerna. Kontinuerlig uppföljning av utvecklingen inom ANDT-området sker på regional nivå genom landstingets kartläggning Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län samt Hälsa på lika villkor. Kommunernas och s insatser följs årligen upp genom redovisning i Länsrapporten. 22

23 Aktivitetsplan 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 1. 1 En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Stöd till kommunernas utbildningsinsatser, tex inom näringslivets egenkontroll samt arbete enligt metoden Ansvarsfull Alkoholservering (AAS) (Metod som syftar till att sänka berusningsdrickande och därmed krogrelaterat våld) Utreda möjligheten och förutsättningarna att tillämpa samarbetsavtal för tillsyn och handläggning mellan länets kommuner Stöd till en god kompetensnivå i ansvarsfull tillståndsgivning och tillsyn hos tjänstemän och förtroendevalda med ansvar enligt alkohollagen Samverkansinsatser mellan kommunerna, vid behov Stödja kommunerna i tillämpningen och utvecklingen av effektiva metoder i tillsynsarbetet Kompetenshöjande insatser för tjänstemän vid och polismyndigheten med ansvar enligt alkohol- och tobakslagen Kommunerna, landstinget, polismyndigheten Antal träffar och deltagare i regionala och lokala referens-/arbetsgrupper. Antal utbildningar och deltagare Kommunerna Uppföljning av framtagandet av dokumentet samt användning av bestämmelserna i dokumentet Kommunerna, polismyndigheten Antal utbildningar och deltagare Antal regionala nätverksträffar och deltagare Kommunerna Antal gemensamma samverkansinsatser Kommunerna, polismyndigheten FHI:s länsrapport Polismyndigheten Antal utbildningar/kompetenshöjande insatser 23

24 Regelbundna tillsynsinsatser av kommunernas arbete för att följa upp efterlevnaden av bestämmelserna i alkohol- och tobakslagen s egenuppföljning Samordnad tillsyn enligt gemensamma prioriteringar Kommunerna, polismyndigheten samt andra berörda myndigheter Antal tillsynstillfällen Regelbundna gemensamma träffar för kommunernas alkohol- och tobakshandläggare samt ANDTsamordnare/kontaktpersoner/folkhälsosamordnare och samordnare brottsförebyggande arbete Kommunerna, polismyndigheterna Antal träffar och antal deltagare Utveckla användningen av sk snabb krogtillsyn Polismyndigheten Kommunerna Antal krogtillsynsblanketter Tips lokala aktiviteter Utveckling av lokalt tillsynsarbete enligt alkohol- och tobakslagen Arbeta enligt metoden Ansvarsfull Alkoholservering, AAS Årlig tillsyn av butiker som säljer folköl Årlig tillsyn av butiker som säljer tobak I samverkan mellan län, andra kommuner och andra aktörer erbjuda utbildningsinsatser utifrån lokala behov Ökad samverkan med näringslivet, t.ex. butiker, krogar och arbetsplatser Överenskommelser mellan kommunerna, om t.ex. riktlinjer för serveringstillstånd Samordning av gemensamma tillsynsinsatser mellan län, kommuner, olika myndigheter, t ex polismyndigheten och Skatteverket Stärka näringslivets egenkontroll enligt alkohol- och tobakslagstiftningen. 24

25 Mål 1.2 En effektiv brottsbekämpning av illegal handel Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Utreda behov och förutsättningar för att införa en grupp hos polisen med fokus på ANDT- och brottsförebyggande arbete med inriktning mot ungdomar Polismyndigheten Kommunerna, landstinget, polismyndigheten Uppföljning av utredningen Insatser med syfte att bekämpa den storskaliga och/eller frekventa införseln och vidareförsäljningen av ANDT Polismyndigheten Antal anmälda brott Arbeta enligt det nationella samarbetsavtalet Myndigheter i samverkan mot den grova organiserade brottsligheten Polismyndigheten Uppföljning av avtalet Insatser för att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling Polismyndigheten Uppföljning av insatser Kompetenshöjande insatser inom polismyndigheten rörande området prostitution och människohandel Antal utbildningstillfällen och utbildade Kampanjinsatser riktade till allmänheten med syfte att öka tips till polisen Livsstil Kronoberg Antal tips inkomna till polisen Arbeta enligt Kronobergsmodellen i alla länets kommuner Polismyndigheten Kommunerna Antal anmälda brott mot alkohollagen Tips lokala aktiviteter Informationsinsatser med syfte att öka allmänhetens tips till polisen Nära samverkan mellan polis och kommun Kronobergsmodellen Samverkan mellan näringsliv och polis. 25

26 1.3 En bekämpning av illegal försäljning via digitala medier Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Kompetensutvecklingsinsatser inom polisen Polismyndigheten Antal utbildningstillfällen och deltagare Dialog och eventuella insatser gentemot postutlämningsställen Polismyndigheten Uppföljning av aktivitet Tips lokala aktiviteter Utbildning/information om internetdroger Samverkan med postutlämningsställen. 26

27 1.4 En fungerande lokal och regional samverkan och samordning mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Förankring av föreliggande handlingsplan på kommunal nivå Livsstil Kronoberg Kommunerna Antal träffar och deltagare Tydliggöra kopplingen till den regionala handlingsplanen ANDT och de lokala samverkansavtalen polis-kommun Polismyndigheten Kommunerna, Uppföljning av aktiviteter Utbildning i implementering och evidens hos nyckelpersoner i kommunerna, landstinget och berörda idéburna organisationer. Linnéuniversitetet Antal utbildningar och deltagare Utreda roller och ansvar för kommunernas brottsförebyggande råd/ ANDT-grupper/folkhälsoråd eller motsvarande. Identifiera samverkansmöjligheter. Livsstil Kronoberg Kommunerna Uppföljning av utredning Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för BRÅ och ANDT/ folkhälsofrågorna. Livsstil Kronoberg Kommunerna Antal insatser och deltagare Utreda samverkansmöjligheter, vinster och behov mellan småkommuner i Kronobergs län Kommunerna Uppföljning av utredning Samverka med aktörer i det nationella utvecklingsarbetet småkommunssatsningen, enligt uppdrag från Statens Folkhälsoinstitut Kommunerna, Regionförbundet Uppföljning av insatser Tips lokala aktiviteter Använda samverkansavtalen mellan polis och kommun som verktyg i arbetet Informations- och opinionsbildande kampanjer och mediainsatser Metoden Krogar mot Knark Öka antalet tips till polisen/stoppa langningen Kronobergsmodellen Samverkan mellan berörda parter. 27

28 3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska 3.1 Minska nyrekrytering till narkotika- och dopningsmissbruk Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Informationsinsatser gentemot ungdomar i syfte att motverka cannabisbruk Informera om och ge stöd till användandet av kunskapsbaserade metoder och arbetssätt, tex Krogar mot Knark Kompetensutvecklingsinsatser om narkotikatrender och dopning för aktörer som möter barn och ungdomar och deras föräldrar Upprätthålla och förstärka samarbetet inom ramen för 100% Ren Träning Samverkan med andra utvecklingsarbeten i landet, inom ramen för PRODIS (PReventiOn av Dopning I Sverige) Kompetensutvecklingsinsatser kring dopningsmedel, kosttillskott och träning för aktörer vid träningsanläggningar och aktörer som möter dopningsmissbrukare Livsstil Kronoberg Livsstil Kronoberg Uppföljning av insatser Uppföljning av insatser Polismyndigheten Antal utbildningar och deltagare Kalmar kommun, landstinget, polismyndigheten, träningsanläggningar, Smålandsidrotten och CAN Träningsanläggningar, Smålandsidrotten Antal referensgruppsträffar på regional nivå och antal deltagare Antal styrgruppsträffar och projektgruppsträffar, uppföljning av gemensamma insatser Antal utbildningar och deltagare 28

29 Ökad polisiär närvaro på träningsanläggningar Polismyndigheten Träningsanläggningar Antal besök vid träningsanläggningar Utbildning av personal vid polismyndigheten i insatser på träningsanläggningar Polismyndigheten Antal utbildningar och deltagare Informationsspridning till nyckelpersoner och allmänhet Livsstil Kronoberg Kommunerna, Smålandsidrotten Uppföljning av insatser Tips lokala aktiviteter Rutiner för samordnade insatser som bidrar till tidig upptäckt. Tvärsektoriella gemensamma insatser mot narkotikamissbruk, t.ex. uppsökande arbete Uppmärksamma och åtgärda skolfrånvaro Skapa rutiner för samverkan mellan socialtjänst och skola Utbildning/information om dopning Samarbete med träningsanläggningar och idrottsföreningar Skapa rutiner för samarbete mellan skola och polis om misstänkt missbruk. 29

30 3.2 Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Utbildning kring vattenpipor för personal som möter barn, ungdomar och deras föräldrar samt tjänstemän och förtroendevalda ansvariga enligt tobakslagen Kommunerna, Landstinget Antal utbildningstillfällen samt deltagare Sprida kunskap om och öka användningen av verkningsfulla metoder Kommunerna, Landstinget, Regionförbundet FHI:s länsrapport Utbilda personal vid elevhälsan i motiverande samtal och tobaksavvänjning Kommunerna, Landstinget Antal utbildningstillfällen och deltagare Stödja kommunernas arbete med att uppnå tobaksfri skoltid, tex genom utbildnings- och informationsinsatser Landstinget Kommunerna,, Regionförbundet Antal utbildningstillfällen och deltagare Inventera skolornas insatser för att leva upp till rökfria skolgårdar Kommunerna, Landstinget Analys och genomförandeplan utifrån resultat av regional kartläggning Öka efterlevnaden av tobakslagen genom förstärkt tillsyn Kommunerna Antal tillsynstillfällen Non Smoking Generation Landstinget Kommunerna Antal besök på grundskolor i länet Tips lokala aktiviteter Aktiv tillsyn av rökfria miljöer och försäljningsställen Opinionsbildande insatser Kontraktsmetoder kring tobak Öka antalet rökfria miljöer Uppmärksamma sambandet mellan rökning och cannabisanvändning. 30

31 3.3 Ökad användning av befintliga verksamma metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska den skadliga alkoholkonsumtionen Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Arbeta enligt arbetsmetoden Kronobergsmodellen i alla länets kommuner Polismyndigheten Kommunerna Antal anmälda brott mot alkohollagen samt smugglingslagen Samverkan med Systembolaget Polismyndigheten Uppföljning av gemensamma insatser Stödja kommunernas tillsyn av försäljningsställen och restauranger Polismyndigheten Antal insatser Arbeta med kampanjmaterial i media och sprida materialet till alla länets kommuner Livsstil Kronoberg Idéburna organisationer, kommunerna Antal insatser Tips lokala aktiviteter Föräldrastödsprogram Meningsfulla fritidsaktiviteter Social mobilisering inför lokala arrangemang Ökad föräldranärvaro, t.ex. föräldrar på stan och vid skoldiscon Insatser för ANDT-fria idrottsaktiviteter Kampanjer och informationsspridning, t.ex. via digitala medier Fler alkoholfria miljöer Använda kunskaper om kunskapsbaserade metoder. 31

32 3.4 En hälsofrämjande skola Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Stödja kommunernas användning och utveckling av föräldramötesmetoder med inriktning på ANDT Det goda föräldraskapet Kommunerna Antal skolor som använder föräldramötesmetoder med inriktning på ANDT Stöd till kommunerna i att stimulera skolornas arbete med ANDT Landstinget, Regionförbundet Antal insatser Kontaktpoliser ska finnas i alla kommuners skolverksamhet och andra mötesplatser för barn och ungdomar, t.ex. fritidsverksamheter Polismyndigheten, Regionförbundet Antalet skolverksamheter och andra mötesplatser som har kontaktpoliser Informera och sprida materialet Berusning på schemat till skolorna i länet Regionförbundet Antal deltagare vid spridningskonferenser Tips lokala aktiviteter Uppmärksamma skolfrånvaron Rökfria skolgårdar/tobaksfri skoltid Aktuell ANDT-policy med tydliga rutiner Fortbildning för lärare Samarbete med folktandvården Metoder för tidig upptäckt. 32

33 3.5 Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Utbilda föräldrastödsaktörer i hälsobefrämjande och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram Det goda föräldraskapet i Kronobergs län Idéburna organisationer Antal utbildningstillfällen och utbildade föräldrar Antal utbildade handledare/ instruktörer i föräldrastödsmetoder Stärka samverkan mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar Stärka samverkan mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar Det goda föräldraskapet i Kronobergs län Idéburna organisationer Antal insatser Verka för hälsobefrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar Det goda föräldraskapet i Kronobergs län Idéburna organisationer Utveckla former för samverkan med idéburna organisationer. Regelbundna länsövergripande träffar med representanter för idéburna organisationer för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte Livsstil Kronoberg Idéburna organisationer Antal deltagare Utveckla former för samverkan med kultur- och fritidsverksamheter i länet, för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte Livsstil Kronoberg Idéburna organisationer, kommunerna Antal deltagare Sprida budskapet Don t Drink & Drive (DDD) NTF Sydost KLAN, Kommunerna, Livsstil Kronoberg Uppföljning av insatser Länsövergripande näringslivsdialoger för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Livsstil Kronoberg Kommunerna, näringslivet Antal träffar och deltagare Tips lokala aktiviteter Lokala överenskommelser med idéburna organisationer Krav på drogpolicy i föreningslivet Skapa mötesplatser för föräldrar Föräldraråd Tematiska föräldramöten Samverkan med idéburna organisationer. 33

34 Långsiktigt mål 4 Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska 4.2 Minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland unga vuxna med psykisk ohälsa Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Utveckla samverkan med Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna Livsstil Kronoberg Linnéuniversitetet, Växjö kommun Uppföljning av insatser Samverka inom ramen för den nationella högskolesatsningen Linnéuniversitetet, Växjö kommun, Statens Folkhälsoinstitut Uppföljning av insatser Utbilda personal vid studenthälsomottagningen i metodiken motiverande samtal, MI Linnéuniversitetet Antal utbildningar och utbildade Stödja studenthälsans personal i användning av verksamma metoder i det förebyggande arbetet mot riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol Linnéuniversitetet Landstinget och Stödja samverkan enligt arbetsmetoden Ansvarsfull Alkoholservering och utbildningar gentemot serveringspersonal vid studentpubarna Växjö kommun Linnéstudenterna,, Polismyndigheten Erbjuda utbildning till personal inom ungdomsmottagningar, primärvård, studenthälsa och psykiatri kring tidig upptäckt av unga vuxnas riskkonsumtion Landstinget, Regionförbundet Antal utbildningstillfällen och deltagare Tips lokala aktiviteter Informationskampanjer Samverkan med Linnéuniversitetet Samverkan med ungdomsmottagningar. 34

35 Långsiktigt mål 6 Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska 6.1 Antalet döda och skadade i trafiken på grund av alkohol och andra droger ska minska Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Samverkan enligt den nationella modellen SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) Livsstil Kronoberg Kommunerna, Kriminalvården, Trafikverket Antal misstänkta för rattfylleri, drograttfylleri och sjöfylleribrott Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring alkohol, narkotika och dopning i trafiken. Målgrupp: lärare/ansvarig gymnasiet, elevhälsan, körskolelärare, förtroendevalda och ansvariga tjänstemän Kommunerna, Polismyndigheten Antal deltagare Ertappade för ratt- eller sjöfylleri ska erbjudas kontakt med socialtjänsten/navet Landstinget/ socialtjänsten Kommunerna, Polismyndigheten Antal kontaktade Antal genomförda samtal Antal i behandling Tips lokala aktiviteter Information till gymnasieelever, deras föräldrar och skolpersonal Information till högstadieelever, deras föräldrar och skolpersonal kring mopedkörning och säkerhet Alkolås/alkoskåp i arbetsplatspolicys Trafiksäkerhetsinformatörer i skolan Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT). 35

36 6.2 Antalet döda och skadade p.g.a. alkohol-, narkotika- och dopningsrelaterat våld ska minska Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Utveckla utbildningspaket gentemot polisen. Moment som ska ingå: - Kronobergsmodellen, SMADIT inkl motiverande samtal (MI), tillsyn enl Alkohollagen och tobakslagen samt arbetsmetoder mot narkotika och dopning Polismyndigheten Landstinget, Antal utbildningstillfällen och deltagare Öka kunskapen om dopnings-, narkotika- och alkoholrelaterat våld Landstinget, Polismyndigheten Antal informationsinsatser Erbjuda utbildning för nyckelpersoner inom polismyndigheten, kommunerna, landstinget, idéburna organisationer, m.fl. Livsstil Kronoberg Kommunerna Antal utbildningstillfällen samt deltagare Utbildningsinsatser gentemot målgrupper som påträffar utsatta barn och unga vuxna i sin verksamhet Kommunerna, Landstinget Antal utbildningstillfällen samt deltagare Tips lokala aktiviteter Näringens egenkontroll (Ansvarsfull Alkoholservering) Aktivt fältarbete Kronobergsmodellen Samverkan polis och näringsliv. 36

37 6.3 Dödligheten bland ungdomar och unga vuxna p.g.a. alkoholförgiftningar och experimenterande med droger ska minska Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Erbjuda kompetenshöjande insatser kontinuerligt om nya droger och trender till t.ex. akutpersonal, polisen och socialtjänsten. Livsstil Kronoberg Kommunerna Antal utbildningstillfällen och deltagare Tips lokala aktiviteter Informationsinsatser om alkohol och droger till vuxna som finns runt ungdomar Kronobergsmodellen 6.4 Medvetenheten i hela befolkningen om ANDT-användningens effekter på hälsan bör öka Aktivitet/insatser Ansvar Samverkansparter Uppföljning Informationsinsatser via olika massmedia Livsstil Kronoberg Idéburna organisationer, kommunerna Antal informationsinsatser Informera om möjligheter till hjälp och stöd Livsstil Kronoberg Idéburna organisationer, kommunerna Antal informationsinsatser Sprida kampanjen Varannan vatten Livsstil Kronoberg Kommunerna, näringslivet Antal informationsinsatser Tips lokala aktiviteter Gemensamma insatser mellan polis och socialtjänst Opinionsbildande insats 37

38 Referenser Statens folkhälsoinstitut, 2011, Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi. Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010 Socialdepartementet, 2011, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Statens folkhälsoinstitut, 2010, Minskade skador av alkoholkonsumtion och ett narkotikafritt samhälle. Uppföljning av de nationella handlingsplanerna för alkohol och narkotika Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2010, Statens Folkhälsoinstitut, 2011, Målområde 11. Dopning. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010 Mötesplats södra Småland. Regionalt utvecklingsprogram- en strategi för Kronobergs län, 38

39 39

40 MARKARYDS KOMMUN

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT. ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA

LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT. ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA LÄNSSTYRELSENS LÄNSSAMORDNING ANDT ALKOHOL NARKOTIKA DOPNING TOBAK samt BRÅ & FOLKHÄLSA ANDT sekretariatet Folkhälsoinstitutet och BRÅ Nationell struktur för ANDT området! ANDT-rådet och sekretariatet

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi

Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Från ord till handling i regeringens ANDT-strategi Maria Renström Ämnesråd/Gruppledare ANDT och Socialtjänst Min presentation Hur kom vi fram till regeringens ANDT-strategi? Hur involverade vi praktiker,

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014

Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Alkohol- och drogförebyggande arbete i Jönköpings län 2009-2014 Detta dokument är en sammanfattning av Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014. Du kan läsa

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Antagen i kommunstyrelsen 3 dec 2014 Utgångspunkt Genom en handlingsplan vill Munkedals

Läs mer

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015 Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-24 Förord av Kommunstyrelsens ordförande Alkohol, narkotika, doping och tobak påverkar vårt samhälle

Läs mer

Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis

Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis Trestad2 - storstädernas satsning mot cannabis Ulla Kungur, Göteborg Anders Eriksson, Stockholm Mats Glans, Malmö Cannabissituationen Stockholm Göteborg Malmö Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken En sammanfattad version av proposition 2010/11:47 kommenterad av regeringens ANDT-råd Artikelnummer: S.2011.027, Form och produktion:

Läs mer

REGIONAL HANDLINGSPLAN

REGIONAL HANDLINGSPLAN MÅL: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. REGIONAL HANDLINGSPLAN för ANDT-arbetet i Östergötlands

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika Vuxenförvaltningen 1(6) Datum 2007-03-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Claes Zachrison dnr 2006/131 016 6001 Förvaltningsutredare Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Läs mer

UPPLANDS VÄSBYS ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)- STRATEGI

UPPLANDS VÄSBYS ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)- STRATEGI Styrdokument, policy Väsby Välfärd 2014-03-19 Caroline Ankarström 0859097780 Dnr SÄN/2013:359 caroline.ankarstrom@upplandsvasby.se UPPLANDS VÄSBYS ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)- STRATEGI

Läs mer

ANDT-strategi med handlingsplan

ANDT-strategi med handlingsplan www.hassleholm.se Sida1 Fastställt den: 2015-09-28 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Socialförvaltningen (Drog- och brottsförebyggande samordnare) och Kommunledningskontoret (Folkhälsostrateg)

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 14 1 (11) ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 Inledning Utvecklingen i Sverige påvisar vikten av ett samordnat lokalt

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18 KOMMUNSTYRELSEN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR UPPSALA KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-12-18 Syfte Föreliggande drogpolitiska program tydliggör och konkretiserar Uppsala kommuns samlade vilja och inriktning

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 14 maj 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun

Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun Handlingsprogram för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak i Kristianstads kommun 2012-2015 Innehåll 1.Inledning... 3 2. Folkhälsans 11 mål... 3 2.1 Målområde 11 tobak, alkohol, narkotika, dopning och

Läs mer

Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 2016

Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 2016 Aktivitetsplan för UmeBrå 2015 20 UmeBrå UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Styrgruppen består av representanter från kommunen, polisen och landstinget som verkar för att följa

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt

antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt antaget av kommunfullmäktige april 2005 Alkohol- och drogpolitiskt program ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KLIPPANS KOMMUN Klippans kommuns gemensamma grundsyn vad gäller alkohol och andra droger

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Sammanfattning ! " # "!$ #! $#" ##" ## #! "!! ' #"! ( "! "#"""!) ##!$ !* "! +#" #" #, -.! '/ &"! ) # &"!!0!/12113456121131

Sammanfattning !  # !$ #! $# ## ## #! !! ' #! ( ! #!) ##!$ !* ! +# # #, -.! '/ &! ) # &!!0!/12113456121131 Kartläggning Vingåker.doc Sammanfattning " # "$ # $#" ##" ## # % &""" " ' #" ( " "#""" ) ##$ ""#" * " +#" #" #, -. '/ &" ) # &" 0 /12113456121131 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning...

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:47

Regeringens proposition 2010/11:47 Regeringens proposition 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobakspolitiken Prop. 2010/11:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 Länssamrådsgruppen i alkohol- och drogfrågor har följande ledamöter: Ordförande: Harriet Hedlund,

Läs mer

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.

Prevention och lokal mobilisering. Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll. Prevention och lokal mobilisering Charlotta Rehnman Wigstad, projektsamordnare PRODIS, projektledare STAD charlotta.rehnman-wigstad@sll.se PReventiOn av Dopning I Sverige www.prodis.se 100 % ren hårdträning

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Delrapport. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31

Delrapport. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31 Delrapport Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Södermanlands län 2005-09-21 2006-03-31 Eva-Sara Beckman Länssamordnare inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet D.nr.704-9235- 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011-2012

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011-2012 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011-2012 Innehåll Inledning 3 Övergripande mål i Vänersborgs drogpolitiska handlingsprogram 3 Målgrupp 3 Syfte 3 Individens ansvar och samhällets ansvar 3 Nationella handlingsplaner

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert 12--26 Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Alkoholkonsumtion och attityder... 5 2.1 Elever som inte dricker alkohol... 5 2.2 Föräldrarnas bjudvanor... 7 2.3 Får de unga dricka för

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer