MEDLEMSBREV 1/2006 ORDFÖRANDENS SPALT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBREV 1/2006 ORDFÖRANDENS SPALT"

Transkript

1 MEDLEMSBREV 1/2006 ORDFÖRANDENS SPALT UTMANINGAR FINNS INOM ÄLDRE OMSORGEN Dagens samhällsdebatt om äldre omsorgen präglas mest av diskussioner om resurser, volym och kvalitet. Fokus ligger ofta på brister i vårt nuvarande system och frågor om hur vi skall klara av omsorgen i framtiden. Vem skall sköta de äldre? Den arbetsföra befolkningen kommer att börja minska och det blir ett speciellt problem för vård och omsorg av de äldre. I diskussionen lyfter man också fram der faktum, att arbete med de äldre inte intresserar dagens ungdom. Det är bra att ibland ta sig en funderare över hurudan bild vi själva ger av vård och omsorg av äldre. Är det en positiv bild vi skapar, en bild av ett intressant och utmanande arbete eller är bilden fylld med bekymmer om resursbrist och överbelastade arbetsdagar? Hurudan äldre omsorg tror vi själva att vi i framtiden kommer att få? Det är ju så att vi idag mycket långt lägger grunden till tankar som skall dra upp riktlinjer för morgondagens äldre omsorg. Vi vet, att morgondagens äldre kommer att ha andra krav och förväntningar på hur de skall leva och bo. Det är därför kanske rimligt att fråga sig, skall vi utgå från att samma kärnverksamhet som vi har idag kommer att fortsätta? Eller behöver vi i stället se på framtiden med ett mycket vidare preventivt grepp, där vi också försöker satsa på att utveckla de äldres egen förmåga att hålla sig friska och aktiva i vardagen? Idag används en försvinnande liten del av social- och hälsovården till att stärka de äldres egen förmåga att ta hand om sin hälsa. Anledningen är delvis att kommunernas resurser, vare sig pengar eller personal, räcker till att göra investeringar för morgondagen. Satsningar som ger resultat om år blir oftast bortprioriterade. Ändå är det just förbättrad hälsa och större eget ansvar för att klara sitt liv som äldre, som vi hoppas på i framtiden. En samordning av hälsofrämjande insatser, egenvård, samhälls- och bostadsplanering och kultur- och fritidsverksamhet kunde medföra vinster inom både de äldres hälsa och förmåga att klara sig själva. Borde vi kanske satsa mera på generella insatser och inte alltid enbart på vård, som egentligen alltid kommer på efterkälke? Vi talar om att de äldre kommer att kräva mera i framtiden. Redan nu upplever vi det inom social- och hälsovården. Kunderna kräver mera. Borde vi låta de äldres åsikter bättre komma fram i samhällsdebatten? Vilka är deras krav? På samhällsplaneringen? På utbudet av service? På oss? Vi professionella försöker förtvivlat planera nya verksamheter och nya serviceformer för de äldre, men ofta glömmer vi bort att ta de äldre med. Det hjälper inte att utföra enkäter och fråga deras åsikter då och då. Hur skall vi få de äldre med i en kontinuerlig samhällsdebatt så att deras åsikter får den tyngd den borde ha? Socialförbundet kommer hösten 2006 att i samband med sin kongress ha ett seminarium med temat äldre omsorg. Det finns många intressanta synvinklar och temat är så brett, att vi säkert kommer att fylla våra dagar med intressanta inlägg och diskussioner. Jag hoppas att Du redan i detta skede noterar detta seminarium. Kom med och diskutera äldre omsorg på svenska och samtidigt utvidgar Du ditt finlandssvenska nätverk kring dessa frågor! Om Du har tankar eller önskemål om vad Du vill

2 MEDLEMSBREV 1/2006 2/1 att vi skulle behandla på seminariet, ta gärna kontakt med mig, verksamhetsledaren eller någon från styrelsen. Nådendal, den 19 februari Märta Marjamäki HEJ IGEN! Fjolåret var det första med Märta Marjamäki som ordförande. Som närmaste medarbetare kan jag ge henne mycket gott betyg för insatsen. Året bjöd på stor turbulens i hennes egentliga arbete och utmaningar i privatlivet, men tankar och energi räckte också till för Socialförbundet. Tack Märta för år 2005! Samma tack kan jag nog också rikta till styrelsens ordinarie medlemmar. De är så pass trogna att jag mera sällan kommer i kontakt med ersättarna. För mig har styrelsen en stor betydelse, den fungerar som bäst som en lots på vägen genom åren och verksamheten. Trots att det alltid tar emot att ändra på invanda mönster måste jag också nu medge, att det ändå visar sig vara hälsosamt. En ny person ger alltid nya infallsvinklar och tvingar en till att fundera igenom handlingsmönster och rutiner. I rutinerna ligger också, förutom kontinuitet, risken att tappa bort grunderna. Man tänker inte mera på varför man gör vissa saker. Mera om verksamheten kan du ta del av lite senare i detta medlemsbrev. När planeringen av förbundets 75-årsjubileum inleddes var beslutet enhälligt gällande en ny historik. Därtill sattes som en målsättning också att kunna göra en matrikel över medlemmarna under årens lopp. Tyvärr saknades resurser, såväl i fråga om ekonomi och utförare, för att kunna verkställa det senare. Hoppet ställs nu till i första hand 80-årsjubileet, eller något annat kommande jubileum. Så pass mycket hann jag dock med utomstående hjälp nosa på medlemsregistren under årens lopp, att jag insåg att det är ett digert arbete som ligger framför vid framställande av en matrikel. Redan det faktum, att register saknas för vissa år, gör det omöjligt att göra det med 100 % exakthet. Av den anledningen känns det viktigt, att för kommande historieskrivning idag ha ett bra medlemsregister. Bra kan betyda tillräckligt korrekta och omfattande uppgifter om vilka som idag är medlemmar i Finlands svenska socialförbund rf. Under arbetet med förbundets 75-årshistorik kunde jag konstatera, att sättet att föra medlemsregister återspeglar utvecklingen inom kontorstekniken under decennierna. Långt in på 1900-talet antecknades medlemmarna med prydlig handstil i bläck. Idag sker det med datorns hjälp med den skrift du väljer. Däremellan hade vi olika typer av skrivmaskiner. Arbetet har blivit mycket lättare i och med att du nu hela tiden kan utgå från tidigare register. I början måste du skriva om registret på nytt varje år för hand. Däremot är det inte säkert, att dagens system är säkrare än år Under mina år på denna post har jag flera gånger blivit påmind om den mänskliga faktorn såväl som datorns egenheter. Namn har tappats bort, personer har fått fel adress med mera. Dessutom ger dagens teknik möjlighet att glömma kvar medlemmar i registret trots uteblivna medlemsavgifter. I början registrerades inte mycket annat än medlemmarnas namn och hemkommun, möjligtvis också arbetsplats. Idag kan man i princip ta med mycket mera uppgifter som hänför sig till personen i fråga. En annan sak är sedan vad som är viktigt utöver namn, adress och uppgift om medlemsavgiften. Det finns

3 MEDLEMSBREV 1/2006 3/1 dock, om inte alltid direkt behov så åtminstone intresse för att kunna måla upp en mera nyanserad bild av medlemskåren. Detta kan tjäna i första hand organisationens egna syften, att bedöma medlemmarnas behov och sikta in sig på framtiden. Men också i relation till andra och samhället runt omkring är det av betydelse att kunna beskriva medlemmarna. En uppdatering av medlemsregistret är aktuellt också av andra orsaker. Styrelsen beslöt på fjolårets sista sammanträde, att Socialförbundet skall hyra in sig i Kulturhusets portal. Detta ger bl.a. möjligheter till att sköta hemsida och medlemsregister med dagsaktuell teknik. Därtill kommer jag att få hjälp med att föra samman olika versioner (baserade på olika dataprogram) av medlemsregistret till ett enda. VÅRMÖTET Medlemmarna i Finlands svenska socialförbund kallas till ordinarie vårmöte som hålls måndagen den 27 mars 2006 kl på Länsstyrelsen i Västra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Vid vårmötet behandlas bl.a. - bokslutet för år verksamhetsberättelsen för år val av revisorer för 2006 års räkenskaper - eventuella övriga ärenden. Vårmötet hålls i samband med en rådplägningsdag för socialledningen på samma plats (se under kurser). Om du vill delta endast i vårmötet får du föredragningslistan med bilagor på förhand om du anmäler dig senast den 17 mars. Vi hoppas speciellt på ett månghövdat deltagande av våra åboländska medlemmar. Kom och tyck till om Socialförbundets verksamhet! STYRELSEN Årets första sammanträde hölls 2.2 i Åbo. På föredragningslistan fanns, utöver ärenden för vårmötet, - val av representanter i centralorganisationer, -förbund och bolag - diskussion om verksamhetsplanen för detta år - planering av förbundskongressen - utannonsering av årets stipendier - uppdatering av medlemsregistret. Per Lycke fick fortsatt förtroende som viceordförande. Styrelsen beslöt vänta med utannonsering av stipendierna till hösten för att då ha en överblick av förbundets ekonomi. Övriga beslut kan utläsas från utförligare text under olika punkter i detta Medlemsbrev. ÅR 2005 Det synligaste resultatet av år 2005 är nog minskningen i medlemstalet. Som bekant beror ju denna minskning på den städoperation styrelsen beslöt om i början på året. Personer, som inte betalat medlemsavgift efter 2001 och inte gjorde det före utgången av maj månad heller, uteslöts, totalt cirka 90 personer. Därtill flyttades till ett annat register några som inte var medlemmar i egentlig mening, men som önskade finnas på postningslistan för Medlemsbrevet och annan aktuell information. Genom en riktad information till ledamöter i social- och hälsonämnderna försökte vi värva nya medlemmar. Resultatet blev två nya i denna kategori. Under året godkändes 10 nya medlemmar. Ur nedanstående tabell framgår utvecklingen inom medlemskåren från slutet av 1980-talet.

4 MEDLEMSBREV 1/2006 4/ Personmedlemmar Till förbundet hör dessutom sex organisationer, nämligen Finlandssvenska hemvårdare, Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund (FSPC), Förbundet Finlands svenska synskadade (FSS), KRAN, Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden och Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM). Utbildningsverksamheten intar en stor plats, speciellt i fråga om arbetstid. Den har också stor betydelse för bokslutet i vid bemärkelse om den lyckas. Som redan tidigare sagts, så har det blivit en allt större utmaning att lyckas samla människor till kurser som svarar mot förväntningarna. Antalet kurser var lika många som föregående år, men kursdagarnas antal ökade. Detsamma gjorde antalet personer som deltog i kurserna och nådde nivån i början på decenniet. Kongressen blev också denna gång en missräkning i fråga om deltagarantalet, men innehållet hade hög klass. Ur nedanstående tabell kan också utläsas följden av en ökad konkurrens på utbildningssidan Deltagare i utbildningen Försäljningen av historiken stagnerade. Lagret minskade med endast drygt 30 böcker, varav hälften gavs bort i olika sammanhang. Information om förbundet och historiken blev sänd, utöver till nämnder och kanslier inom social- och hälsovården, till biblioteken, yrkesutbildande enheter, Luckan kanslier och en del organisationer. Därtill får alla svensk- och tvåspråkiga kommuner ansökan om bidrag. Förbundet är representerat i många olika sammanhang av sammanträdes- eller projektnatur, men också i bestående arbetsgrupper. Verksamhetsledaren ingår bl.a. i styrelsen för Det finlandssvenska kompetenscentret för socialvården (suppleant), samarbetsdelegationen för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, fullmäktige för FDUV, styrelsen för Finlands Svenska Omsorgsstiftelse och redaktionsrådet för SOS Aktuellt. I slutet på året blev han medlem i den av finansministeriet utsedda samarbetsgruppen mellan de finlandssvenska organisationerna och ministerierna, SAG. Förbundet erbjöds möjlighet att uttala sig om förslaget till ny gemensam lag för handikappvården och omsorgen. Den arbetsgrupp som utsågs att arbeta med frågan kunde dock inte utföra sitt uppdrag då det inte fanns material på svenska att tillgå. Här ses tydligt behovet att samarbete på förvaltningsnivå, typ SAG, för att också de svenska behoven skall tillgodoses. Till årets verklighet hör också, att bokslutet uppvisade ett underskott som är nästan identiskt med föregående års överskott, ca euro. Bidraget från RAY var euro, vilket täcker verksamhetsledarens lön och

5 MEDLEMSBREV 1/2006 5/1 administrationskostnaderna. De kommunala bidragen, var lägre än under de två rekordåren, men ändå i nivå med tio tidigare år Kommunala bidrag (i euro) Av 19 bidragskommuner var 9 (-4) från Österbotten, 4 (+1) från Nyland och 6 (±0) från Åland, men ingen från Åboland. Den statistiken sammanfaller knappast med kommunernas soliditet. Två kommuner hade glömt (?) betala ut det bidrag de beslutat om. enligt tankarna i styrelsen skall ske på en resa till och i Tallinn med utgångspunkt från Helsingfors. Medlemmar i arbetsgruppen, Kirsti Schoultz, Ekenäs, Åsa Nyberg-Sundqvist, Pedersöre och undertecknad tar gärna emot tips om innehåll och kontakter i Estland. Utöver dessa kurser är under planering ekonomidagar för organisationer med Margita Nylander från Penningautomatföreningen (RAY) och Kerstin Ekman från SLU (beskattningsfrågor). Preliminär tidpunkt är Om intresse finns kan det också bli aktuellt under första halvåret med en kurs om personligt ombud (kan gälla äldre, psykiskt och fysiskt handikappade m.fl.). Behovet av kurser Ta till tals har också lyfts fram på olika håll, och Socialförbundet är berett att arrangera sådan utbildning. Utbildningen gäller personer och personal som i sitt arbete med barn blir varse missförhållanden som kan äventyra barnens harmoniska utveckling. Det tycks ännu råda okunskap ute i kommunerna om de möjligheter och den beredskap Socialförbundet har att arrangera utbildning enligt behov och önskemål. Därför skall informationen till kommunerna intensifieras. KURSER Rådplägningsdag för socialledningen i Åbo ordnas enligt planerna den 27 mars. Målgruppen är socialdirektörer, -sekreterare, avdelningschefer och andra ledande tjänstemän i små och medelstora kommuner. Inledare är bl.a. kommundirektör Folke Öhman, enhetschef Hanna Liski-Wallentowitz och projektchef Eini Pihlajamäki. Årets kongress skall enligt planerna handla om äldreomsorgen. Närmare inriktning är ännu öppen, liksom också den exakta tidpunkten (september-oktober). För tillfället förhandlas om de praktiska arrangemangen, som MEDLEMSNYTT MEDLEMSREGISTRET Styrelsen diskuterade för ett år sedan alternativa åtgärder för dem som inte under flera års tid betalat någon medlemsavgift. Beslutet blev ju att göra dem, som inte efter år 2001 betalat avgiften, uppmärksamma på situationen och be dem bekräfta önskan att kvarstå som medlem genom att betala in det årets medlemsavgift.

6 MEDLEMSBREV 1/2006 6/1 Som en uppföljning på fjolårets städoperation tycker jag nu det är dags att sätta lite tid på att också göra innehållet up-todate. För att göra det lättare för mig och Dig bifogar jag en blankett med de uppgifter som styrelsen tyckte kunde ingå i medlemsregistret. Det är inte obligatoriskt att fylla i alla punkter, men så många som möjligt som Du tycker det är OK att uppge. Samtidigt ville styrelsen, med tanke på dagens krav på effektivitet, snabba kommunikationer och inbesparingar, göra en förfrågan om önskemål att få Medlemsbrevet i fortsättningen endast i elektronisk form. Idag har Du ju möjlighet att med viss fördröjning läsa innehållet i Medlemsbrevet under hemsidan, utöver i pappersform. Du kan välja lämpligaste sättet att returnera uppgifterna (brev, telefax eller e-post). Det enklaste sättet att svara för Dig, som har tillgång till dator, är givetvis via e-post. På vår hemsida finns också blanketten för ansökan om medlemskap. Tyvärr kan den inte fyllas i direkt där och postas elektroniskt, men inom kort skall också den tekniken ingå i min kompetens. Jag hoppas Du kan hjälpa mig med att få vårt medlemsregister tidsenligt. Det kräver lite möda från Din sida, men inte över Din förmåga skulle jag tro. TACK på förhand för Din insats! och ordinarie medlem Under hela denna tid fungerade hon som styrelsens sekreterare. Vid 50-årsjubiléet kallades hon, tillsammans med fem andra, till förbundets första hedersmedlem och var den äldsta av våra nuvarande hedersmedlemmar. Hon bodde på senare år på ett servicehem i Helsingfors, men de sista månaderna hos sin dotter i Sverige. Enligt dottern fick hon behålla sin intellektuella skärpa ända till slutet, liksom också sin positiva livsinställning. Ännu för några år sedan ringde hon mig för att framföra sin hälsning till kongressdeltagarna. MEDLEMSAVGIFTEN Som alltid i början på året är det dags för medlemsavgiften. Den är nu, efter beslut i höstmötet, 10 euro för enskilda och 50 euro för organisationer. Höjningen gör inte ännu avgiften stor i jämförelse med andra organisationer. För summan försöker vi också erbjuda service, bl.a. nedsatt prenumerationspris på SOS Aktuellt (se senare). Liksom tidigare överför jag eventuellt dubbelt betalad avgift från förra året till i år och då får du inget bankgiro. IN MEMORIAN I början på året meddelade dottern till filosofie magister Erla Frangén, att Erla avlidit Hon var vid sitt frånfälle 91 år gammal. Erla Frangén var en central gestalt i Socialförbundet under åtminstone två decennier. Hon var suppleant i styrelsen

7 MEDLEMSBREV 1/2006 7/1 HISTORIKEN Styrelsen diskuterade vid årets första sammanträde vad jag/vi skall satsa på under detta år. Redan tidigare har medlemsvärvning varit ett uttalat tyngdpunktsområde för året. Ett annat är ökad försäljning av 75-årshistoriken, eftersom den kan tillföra förbundet viktiga euron. Nu beslöts, att på sätt och vis koppla ihop dessa två angelägna målsättningar. För det första ansåg styrelsen det nu vara dags att sänka priset på historiken. Från och med nu får medlemmar köpa den för 15 euro medan andra betalar 20 euro. Det är kanske inget regelrätt reapris, men beaktar att det gått några år sedan boken utkom. Innehållet är allt fort lika aktuellt och högklassigt. Jag tror inte det är enbart av artighetsskäl som folk som läst den ger mycket positiva utlåtanden. För det andra beslöts, att alla nya medlemmar får historiken som gåva. På detta sätt får varje ny medlem en järndos historia i sin hand och kan lättare orientera sig i vår finlandssvenska socialpolitiska historia. Och sedan för det tredje får alla som värvar en ny medlem också boken som tack för sin insats. Jag har hittills inte utvecklat några blanketter för detta ändamål, jag antar att det kan räcka att den som ansöker om medlemskap kan och vill berätta vem som gett puffen. Styrelsen gav mig också i uppdrag att försöka skapa fungerande kontakter med de yrkesutbildande enheterna inom social- och hälsovården. I dessa sammanhang kunde historiken ges som en form av stipendium till utexaminerade som enligt lärarkåren utmärkt sig. På dessa sätt vill vi se till att böckerna får ett bra hem överallt i Svenskfinland. Prisnedsättningen gäller också de Luckan - kanslier som tagit historiken till försäljning. Jag skall också försöka finnas på plats under mässor och liknande, t.ex. på föreningsfestivalen Förening 2006 i Vasa , för att bjuda ut den. SOS AKTUELLT Det blev trots allt ett positivt beslut i Penningautomatföreningen (RAY), trots min ganska pessimistiska lägesbedömning i föregående Medlemsbrev. För detta har vi troligtvis att tacka ett par kända men inte nämnda personer, som utfört ett intensivt arbete på det rätta planet. Tidningen fick för detta år euro med löfte om euro per år för 2007 och Det känns nu som om arbetet hittills inte varit förgäves. Men bidraget från RAY räcker ändå inte ensamt till för att trygga tidningens existens. Det behövs också andra penningkällor, vilket vi i redaktionsrådet nu arbetar med. Kommande sammanträden skall klargöra vilka möjligheter som finns för andra externa finansieringsstöd. Det krävs också (bl.a. av RAY) vissa åtgärder för att effektivera arbetet och sänka produktionskostnaderna. Nu skall det också bli mera ordning på prenumerationerna, det är ju ändå just prenumeranterna, läsarna, som vi vill nå. Ett år med SOS Aktuellt kostar i princip 14 euro, 12 euro för fortlöpande prenumeration. Men liksom FSSF så har också en del andra organisationer beslutat att subventionera sina medlemmars abonnemang. För vår del är det 4 euro per beställning. För att kunna hålla reda på vem som är berättigad till denna rabatt skall t.ex. FSSF få ett referensnummer som prenumeranten skall ange. På basen av detta faktureras då FSSF 4 euro samtidigt som vi givetvis kontrollerar medlemskapet. Ifall jag inte fått reklambladet och referensnumret före Medlemsbrev 1/2006 postas får du extra post inom kort.

8 MEDLEMSBREV 1/2006 8/1 För att nå målsättningen med att tidningen skall bli ett forum för information och debatt behövs i högsta grad Din aktivitet. I första hand som prenumerant, men utöver det också genom att delta i diskussionerna, tipsa om personer som kunde uttala sig, ge förslag på teman eller själv bidra med material. Årets första nummer kan dröja en aning förrän vi får alla procedurer klara med det praktiska och ekonomin. Men avsikten är ändå att ge ut 4-6 nummer av SOS Aktuellt Hoppas det blir till belåtenhet för mig och Dig, det finns ännu rum för utvecklingsarbete med SOS Aktuellt. REKLAM Mia Hanström, fritids- och ungdomsarbetare, utbildningskonsulent, fältarbetare, föreläsare mm., håller nu på med att till det ovanstående också studera vid Luleå universitet för kompetens som grupphandledare. Hon erbjuder redan nu sina tjänster till arbetsgrupper inom skola, fritid, vård, omsorg och andra yrkesområden. Mia medverkade på vår kongress i Tammerfors i höstas. Hon bor på Kumlinge och kan nås via sin hemsida eller , eller På hennes hemsida hittar du också en debattartikel om handledning. En som också erbjuder sina tjänster är Med.dr. och leg. psykolog Agneta Grimby från Göteborg. Hon erbjöd förbundet (och säkert också andra) sin nyskrivna bok OM SORG att fritt användas för er hemsida, i utbildning eller information till allmänheten. I stället för detta ger jag Dig möjlighet att ta del av hennes produkt via hemsidan Där hittar Du troligtvis också hennes e-postadress och annat Du behöver vid kontakt med henne. FSKompetenscentret arrangerar det andra Mathilda Wrede seminariet på Mathildadagen den 14 mars. Tema denna gång är Hur kan livsberättelser användas i socialt arbete?. Seminariet går av stapeln i Helsingfors. Elise Renlund på kompetenscentret ger närmare information och tar emot anmälningar, För den som är slängd i det andra inhemska finns igen en bok som verkar intressant, speciellt om man har barnperspektivet i förgrunden. Lapsuuden kudelmia är namnet på publikationen, som tydligen är tillägnad forskarprofessorn Marjatta Bardy. Det är många skribenter som medverkat, bland andra kan nämnas Vappu Taipale, Matti Heikkilä Hannele Sauli, Sirpa Taskinen och Tom Erik Arnkil. Boken har sammanställts av Tarja Heino, Päivi Känkänen och Marjatta Kekkonen. Skriften kan beställas från Stakes, för 25 euro + 6 euro i omkostnader. Barnpsykiatriska enheten vid HNS/Västra Nylands sjukvårdsområde, Barnavårdsföreningen i Finland och folkhälsan arrangerar Ekenäs 8 Neuropsykiatridagar , givetvis i Ekenäs. Ungdomar med neuropsykiatriska problem och ADHD diagnos står i fokus. Intresserade kan kontakta Kristina Gröning- Johansson, som också tar emot anmälningar, på Bl.a. Stavanger kommun och universitet där arrangerar en Nordisk familjerådskonferens i Stavanger Deltagaravgift NOK. Om du är intresserad hittar du närmare information under Ytterligare en utländsk konferens vill jag tipsa om, nämligen Familjerättssocionomernas

9 MEDLEMSBREV 1/2006 9/1 Riksförenings (FSR) Jubileumskonferens i Tylösand, Halmstad, på Sveriges västkust. FSR har verkat i 10 år och bland föreläsarna finns professor Eva Gottberg. Närmare information hittar du på föreningens hemsida SAXAT Ur Velferd 8/05 lånar jag två korta notiser, som på sätt och vis stöder varandra. Under rubriken Skarp angrep på dansk Velferdskommisjon lånas uttalanden som kritiserar de riktlinjer för samhället som kommissionen framfört. En reform av välfärdssamfundet är en så allvarlig sak att den inte bara kan överlåtas till ekonomer säger en alternativ välfärdskommission. Och vidare: Välfärd är något långt mer än det man kan beräkna i en ekonomisk modell. Man måste också se på sambandskraften i samhället. Den andra notisen berättar, att ISO (International Organization for Standardization) har tagit initiativet till att utarbeta en internationell standard för samhällsansvar ISO Den skall vägleda alla olika typer av organisationer, företag, frivilliga organisationer och offentliga verk hur de kan följa upp sitt samhällsansvar. Något som säkert kan behövas, men vilka värden kommer att gälla här? Jag har flera gånger lånat uttalanden om hur negativa följder det kan bli av sparåtgärder i form av personalnedskärningar. Samfundsekonom Mari Rege har tillsammans med kolleger utgående från (den norska) statistiska centralbyrån undersökt samtliga arbetstagare som hade fast jobb år Resultatet visar, att dödligheten var 15,7 % högre i företag som minskat på personalen än i sådana som inte gjort det. Arbetsoförmågan var 27,9 % högre och psykiska diagnoser och rehabiliteringsproblem var speciellt vanligt förekommande bland dem som blev arbetslösa efter uppsägningen. Trots att det finns många exempel på arbetstagare som klarat sig bra efter att ha mist sitt jobb på detta sätt, så säger våra data, att det för anmärkningsvärt många är en personlig belastning. I föregående nummer av samma tidning nämns ett nytt ord ute på kontinenten för att beskriva den nordiska välfärdsmodellen, flexicurity. Ordet är sammansatt av flexibility (flexibilitet i arbetslivet) och security (trygghet för befolkningen). Är detta det ideal som våra beslutsfattare har för ögonen, det som ute i Europa ses som ett föredöme? I Sosiaaliturva 17/05 ingår en kort artikel om socialarbetare som privatföretagare i Storbritannien. Speciellt (social)arbetare med lång arbetserfarenhet har fått nog av byråkratin. Av arbetstiden går allt större del till att fylla i blanketter och mäta arbetsinsatsen. Och vidare: En del blir företagare för att de vill utveckla arbetet och arbetsförhållandena inom sin egen sektor. En tredje kategori är de som söker bättre balans mellan sitt arbete och livet i övrigt. Det konstateras också, att det krävs vissa kvalifikationer för att lyckas som privatpraktiserande socialarbetare. Främst av allt måste man vara orädd att föra fram sin kompetens, det går inte att vara tyst och tillbakadragen. Man måste också ha sund självtillit och tilltro till sin kunskap, förmåga att se sitt ekonomiska värde. Detta för att t.ex. kunna ta gängse avgift för sina tjänster. I nummer 2/2006 av samma tidning behandlas svåra begrepp som produktivitet (tuottavuus), lönsamhet (taloudellisuus), effektivitet (tehokkuus), verkningsgrad (vaikuttavuus) och resultat (tuloksellisuus) ur ett socialt per-

10 MEDLEMSBREV 1/ /1 spektiv. I ledaren säger socialchef Aulikki Kananoja, att verkningsgraden avgör. Målsättningen med kommersiell service är att öka efterfrågan, att få fler konsumenter och via dem större vinster. Socialservicens syften är i många avseenden de motsatta. Och vidare: Socialvården lyckas om den förmår förbättra villkoren för barns uppväxt och utveckling, lätta på sociala bördor, öka människors funktionsförmåga och tryggheten i deras liv. Socialvårdens förmåner, tjänster och åtgärder är redskap, med vilka den förverkligar sitt samhälleliga uppdrag. När man följer upp och mäter produktiviteten, fäster man uppmärksamheten endast på socialvårdens redskap. Inte ens en riklig användning av instrumenten säger något om, huruvida socialvården lyckas i sin uppgift. Att bara stirra på produktionssiffror kan föra hela välfärdspolitiken på villospår. Man måste agera så, att verkningsgraden i kombination med verksamhetens lönsamhet lyfts upp till en central plats då verksamheten utvecklas och utvärderas. Kananoja har enligt min mening i sin ledare träffat mitt i prick i sin tolkning. Också flera andra artiklar är uttalanden från Huoltaja-stiftelsens seminarium Riittääkö tuottavuus sosiaalipalveluiden yhteiskunnallisen merkityksen mittariksi? (ung. Räcker det med att mäta produktivitet för att mäta socialservicens samhällsbetydelse?). Forskarprofessor Sakari Hänninen på Stakes är av annan åsikt. En höjd produktivitet är avgörande för att höja levnadsstandarden. Levnadsstandard är ändå annat än välfärd, som igen är något annat än ett gott liv som i sin tur inte är detsamma som lycka. I sista hand är produktiviteten en fråga om en livsform, den, hur vi vill forma vår samlevnad här i Finland. I grund och botten är det fråga om hur vi organiserar och arrangerar samspelet mellan människor. Och då man organiserar mänskligt samspel, är det alltid fråga om maktstrukturer. I sista hand är det fråga om makt säger Sakari Hänninen. Centralförbundets för Barnskydd tidning Lapsen Maailma lyfter i sitt nummer 2/2006 fram behovet av att skydda barnen från media. I en artikel av Riitta Ahonen konstateras bl.a., att barn tillbringar gånger mera tid med media än med sin familj. Att skydda barnen för medias skadliga påverkan borde inte ses som moraliserande sysselsättning. Närmast är det fråga om en nödvändig åtgärd för att skydda den mentala hälsan och sund utveckling. Dåliga nyheter upprör vuxna, får dem att bli betryckta, men barnen blir rädda. Effekten på barn är direkt och tränger igenom barns psykiska försvar. Så säger traumapsykoterapeut Soili Poijula. Med stöd av en amerikansk undersökning anser hon att media utgör en hälsorisk för barnen. Föräldrarna kan begränsa mängden av negativa intryck. Dessutom kan de peka på positiva saker som ingår i det som barnen upplevt eller blivit varse, t.ex. att ambulansens siren betyder att någon får hjälp. På följande sida i samma tidning diskuteras barn och våld. Varför är barn fascinerade av våld? Professorn i barnpsykiatri, Tuula Tamminen, säger att lekar med inslag av skjutande och krig ofta är barns försök att lära sig hantera sina aggressioner. Ilska (viha) är en kraft som finns i varje individ från födseln, människan är enligt forskningen som mest aggressiv i ettårsåldern. Det är den vuxnes uppgift att sätta gränser för leken. En god grundregel är t.ex. den, att man aldrig på riktigt får angripa en annan människa. Enligt Tamminen är datorspelen ett exempel på fritidssysselsättning, som just visar på fel sätt att ge utlopp för aggressioner. I Socius 6/2005 motiveras behovet av kommunreformen genom att räkna upp betydande efterkrigstida förändringar. Förändringarna gäller hela samhället men särskilt kommunernas situation. Förändringarna är: - från landsbygd till städerna - från agrarsamhälle till servicesamhälle - från storfamilj till styvfamiljer

11 MEDLEMSBREV 1/ /1 - från barnsamhälle till åldringssamhälle (pågår ännu) - från patient till kund - från folkskolutbildning till högskolbildning - från institutionsvård till öppen vård - från öronmärkta till kalkylerade statsandelar - från åldringshemsnormer till kvalitetsrekommendationer - från förbudslagstiftningens tid till marknader - från byn till Europa och - från kassaböcker till Internet. ÖVRIGT En uppmärksam läsare ur den inre kretsen påpekade några fel i mitt föregående Medlemsbrev. Tack för Din uppmärksamhet! Susann Peltonen är givetvis ny ersättare för Per Lycke (och inte för Bo Ginlund). Työterveyslaitos svenskspråkiga namn är Institutet för arbetshygien och inget annat. Rubriken för Jorma Sipiläs artikel i Sosiaaliturva 9/2005 kan hellre översättas med Med vilka institutioners stöd vågar vi bygga vår trygghet?. Socialförbundets aktivitet när det gäller yrkeslitteratur på svenska har varit ganska obetydlig under några år. På vårt andra inhemska språk utkommer i en aldrig sinande ström rapporter och böcker kring aktuella teman, men en mindre språkkunnig har ingen eller liten nytta av dem i praktiken. Nu har det uppenbarat sig nya möjligheter att få stöd för översättning från finska. Eftersom det ändå är fråga om begränsade möjligheter, krävs det noggrann planering och arbete ifall det skall kunna utnyttjas. En viktig ingrediens i frågan är vilka publikationer som borde översättas. I detta avseende behöver vi Din aktivitet och insats. Har Du förslag på och goda motiveringar till sådant som borde finnas tillgängligt på svenska så ber jag Dig höra av Dig på lämpligt sätt. Trots att vi kan förvänta oss denna service av statliga instanser, tycks det ändå inte alltid gälla. Oftast skylls det på penningbrist, så kanske kunde ett tillskott från annat håll hjälpa till om vi gör ansvariga uppmärksamma på behovet. Jag hoppas Du också tar Dig tid att njuta av allt det som vårvintern kan bjuda på; vita orörda drivor, sol över ett vintrigt landskap, nedförbackar i andra människors sällskap eller ensamma stunder i skidspåret, isvidder, kanske framför ett hål i isen, bitande köld eller droppande tak. Vi går mot ljusare tider! Pedersöre den 20 februari 2006 Boris Björklund Verksamhetsledare Tryckt på Offset-Print, Jakobstad

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2015 ORDFÖRANDENS SPALT Det handlar om bemötande! Vi vet alla att det är stora strukturreformer på kommande i vårt samhälle. Den förra regeringens modell

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

MEDLEMSBREV 2/2006 ORDFÖRANDENS SPALT

MEDLEMSBREV 2/2006 ORDFÖRANDENS SPALT ORDFÖRANDENS SPALT LEDARSKAP - MEDARBETARSKAP Om man tittar på de prioriteringar som organisationerna ställer upp, kan man ofta hitta som en viktig prioritering ett bra ledarskap. I flera objektiva undersökningar

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors Protokoll: Styrelsemöte 2/2014 65 år 1948 2013 Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Ålands Näringslivs trendbarometer

Ålands Näringslivs trendbarometer Företagsklimatets trendbarometer (december 2014) Ålands Näringsliv genomför tre gånger i året en barometer som syftar till att mäta de löften sittande landskapsregering har givit gällande att förbättra

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2012 ORDFÖRANDENS SPALT EFTERDYNINGAR Socialförbundets kongress hölls i Åbo 16-17 april. Till vår glädje samlade kongressen hundra deltagare. Det är flera

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

SOS Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete. Styrgruppens möte Mötesprotokoll 2/2012

SOS Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete. Styrgruppens möte Mötesprotokoll 2/2012 SOS Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete SOS Österbottens delprojekt Styrgruppens möte Mötesprotokoll 2/2012 Tid: 29.05.2012 kl. 13:00-15:15 Plats: Vasa socialcenter/mötesrum

Läs mer

deltagande i arbetslivet, hälsa och välmående för åldrande arbetstagare; mot ett hållbart och inkluderande arbetsliv.

deltagande i arbetslivet, hälsa och välmående för åldrande arbetstagare; mot ett hållbart och inkluderande arbetsliv. deltagande i arbetslivet, hälsa och välmående för åldrande arbetstagare; mot ett hållbart och inkluderande arbetsliv. FAS 2012 Fokusgruppsintervjuer med individer som har fortsatt arbeta efter 65 år Kerstin

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter. Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter Anna Carlgren Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011 Många undersökningar görs

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer