MEDLEMSBREV 1/2006 ORDFÖRANDENS SPALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBREV 1/2006 ORDFÖRANDENS SPALT"

Transkript

1 MEDLEMSBREV 1/2006 ORDFÖRANDENS SPALT UTMANINGAR FINNS INOM ÄLDRE OMSORGEN Dagens samhällsdebatt om äldre omsorgen präglas mest av diskussioner om resurser, volym och kvalitet. Fokus ligger ofta på brister i vårt nuvarande system och frågor om hur vi skall klara av omsorgen i framtiden. Vem skall sköta de äldre? Den arbetsföra befolkningen kommer att börja minska och det blir ett speciellt problem för vård och omsorg av de äldre. I diskussionen lyfter man också fram der faktum, att arbete med de äldre inte intresserar dagens ungdom. Det är bra att ibland ta sig en funderare över hurudan bild vi själva ger av vård och omsorg av äldre. Är det en positiv bild vi skapar, en bild av ett intressant och utmanande arbete eller är bilden fylld med bekymmer om resursbrist och överbelastade arbetsdagar? Hurudan äldre omsorg tror vi själva att vi i framtiden kommer att få? Det är ju så att vi idag mycket långt lägger grunden till tankar som skall dra upp riktlinjer för morgondagens äldre omsorg. Vi vet, att morgondagens äldre kommer att ha andra krav och förväntningar på hur de skall leva och bo. Det är därför kanske rimligt att fråga sig, skall vi utgå från att samma kärnverksamhet som vi har idag kommer att fortsätta? Eller behöver vi i stället se på framtiden med ett mycket vidare preventivt grepp, där vi också försöker satsa på att utveckla de äldres egen förmåga att hålla sig friska och aktiva i vardagen? Idag används en försvinnande liten del av social- och hälsovården till att stärka de äldres egen förmåga att ta hand om sin hälsa. Anledningen är delvis att kommunernas resurser, vare sig pengar eller personal, räcker till att göra investeringar för morgondagen. Satsningar som ger resultat om år blir oftast bortprioriterade. Ändå är det just förbättrad hälsa och större eget ansvar för att klara sitt liv som äldre, som vi hoppas på i framtiden. En samordning av hälsofrämjande insatser, egenvård, samhälls- och bostadsplanering och kultur- och fritidsverksamhet kunde medföra vinster inom både de äldres hälsa och förmåga att klara sig själva. Borde vi kanske satsa mera på generella insatser och inte alltid enbart på vård, som egentligen alltid kommer på efterkälke? Vi talar om att de äldre kommer att kräva mera i framtiden. Redan nu upplever vi det inom social- och hälsovården. Kunderna kräver mera. Borde vi låta de äldres åsikter bättre komma fram i samhällsdebatten? Vilka är deras krav? På samhällsplaneringen? På utbudet av service? På oss? Vi professionella försöker förtvivlat planera nya verksamheter och nya serviceformer för de äldre, men ofta glömmer vi bort att ta de äldre med. Det hjälper inte att utföra enkäter och fråga deras åsikter då och då. Hur skall vi få de äldre med i en kontinuerlig samhällsdebatt så att deras åsikter får den tyngd den borde ha? Socialförbundet kommer hösten 2006 att i samband med sin kongress ha ett seminarium med temat äldre omsorg. Det finns många intressanta synvinklar och temat är så brett, att vi säkert kommer att fylla våra dagar med intressanta inlägg och diskussioner. Jag hoppas att Du redan i detta skede noterar detta seminarium. Kom med och diskutera äldre omsorg på svenska och samtidigt utvidgar Du ditt finlandssvenska nätverk kring dessa frågor! Om Du har tankar eller önskemål om vad Du vill

2 MEDLEMSBREV 1/2006 2/1 att vi skulle behandla på seminariet, ta gärna kontakt med mig, verksamhetsledaren eller någon från styrelsen. Nådendal, den 19 februari Märta Marjamäki HEJ IGEN! Fjolåret var det första med Märta Marjamäki som ordförande. Som närmaste medarbetare kan jag ge henne mycket gott betyg för insatsen. Året bjöd på stor turbulens i hennes egentliga arbete och utmaningar i privatlivet, men tankar och energi räckte också till för Socialförbundet. Tack Märta för år 2005! Samma tack kan jag nog också rikta till styrelsens ordinarie medlemmar. De är så pass trogna att jag mera sällan kommer i kontakt med ersättarna. För mig har styrelsen en stor betydelse, den fungerar som bäst som en lots på vägen genom åren och verksamheten. Trots att det alltid tar emot att ändra på invanda mönster måste jag också nu medge, att det ändå visar sig vara hälsosamt. En ny person ger alltid nya infallsvinklar och tvingar en till att fundera igenom handlingsmönster och rutiner. I rutinerna ligger också, förutom kontinuitet, risken att tappa bort grunderna. Man tänker inte mera på varför man gör vissa saker. Mera om verksamheten kan du ta del av lite senare i detta medlemsbrev. När planeringen av förbundets 75-årsjubileum inleddes var beslutet enhälligt gällande en ny historik. Därtill sattes som en målsättning också att kunna göra en matrikel över medlemmarna under årens lopp. Tyvärr saknades resurser, såväl i fråga om ekonomi och utförare, för att kunna verkställa det senare. Hoppet ställs nu till i första hand 80-årsjubileet, eller något annat kommande jubileum. Så pass mycket hann jag dock med utomstående hjälp nosa på medlemsregistren under årens lopp, att jag insåg att det är ett digert arbete som ligger framför vid framställande av en matrikel. Redan det faktum, att register saknas för vissa år, gör det omöjligt att göra det med 100 % exakthet. Av den anledningen känns det viktigt, att för kommande historieskrivning idag ha ett bra medlemsregister. Bra kan betyda tillräckligt korrekta och omfattande uppgifter om vilka som idag är medlemmar i Finlands svenska socialförbund rf. Under arbetet med förbundets 75-årshistorik kunde jag konstatera, att sättet att föra medlemsregister återspeglar utvecklingen inom kontorstekniken under decennierna. Långt in på 1900-talet antecknades medlemmarna med prydlig handstil i bläck. Idag sker det med datorns hjälp med den skrift du väljer. Däremellan hade vi olika typer av skrivmaskiner. Arbetet har blivit mycket lättare i och med att du nu hela tiden kan utgå från tidigare register. I början måste du skriva om registret på nytt varje år för hand. Däremot är det inte säkert, att dagens system är säkrare än år Under mina år på denna post har jag flera gånger blivit påmind om den mänskliga faktorn såväl som datorns egenheter. Namn har tappats bort, personer har fått fel adress med mera. Dessutom ger dagens teknik möjlighet att glömma kvar medlemmar i registret trots uteblivna medlemsavgifter. I början registrerades inte mycket annat än medlemmarnas namn och hemkommun, möjligtvis också arbetsplats. Idag kan man i princip ta med mycket mera uppgifter som hänför sig till personen i fråga. En annan sak är sedan vad som är viktigt utöver namn, adress och uppgift om medlemsavgiften. Det finns

3 MEDLEMSBREV 1/2006 3/1 dock, om inte alltid direkt behov så åtminstone intresse för att kunna måla upp en mera nyanserad bild av medlemskåren. Detta kan tjäna i första hand organisationens egna syften, att bedöma medlemmarnas behov och sikta in sig på framtiden. Men också i relation till andra och samhället runt omkring är det av betydelse att kunna beskriva medlemmarna. En uppdatering av medlemsregistret är aktuellt också av andra orsaker. Styrelsen beslöt på fjolårets sista sammanträde, att Socialförbundet skall hyra in sig i Kulturhusets portal. Detta ger bl.a. möjligheter till att sköta hemsida och medlemsregister med dagsaktuell teknik. Därtill kommer jag att få hjälp med att föra samman olika versioner (baserade på olika dataprogram) av medlemsregistret till ett enda. VÅRMÖTET Medlemmarna i Finlands svenska socialförbund kallas till ordinarie vårmöte som hålls måndagen den 27 mars 2006 kl på Länsstyrelsen i Västra Finland, Självständighetsplan 2, Åbo. Vid vårmötet behandlas bl.a. - bokslutet för år verksamhetsberättelsen för år val av revisorer för 2006 års räkenskaper - eventuella övriga ärenden. Vårmötet hålls i samband med en rådplägningsdag för socialledningen på samma plats (se under kurser). Om du vill delta endast i vårmötet får du föredragningslistan med bilagor på förhand om du anmäler dig senast den 17 mars. Vi hoppas speciellt på ett månghövdat deltagande av våra åboländska medlemmar. Kom och tyck till om Socialförbundets verksamhet! STYRELSEN Årets första sammanträde hölls 2.2 i Åbo. På föredragningslistan fanns, utöver ärenden för vårmötet, - val av representanter i centralorganisationer, -förbund och bolag - diskussion om verksamhetsplanen för detta år - planering av förbundskongressen - utannonsering av årets stipendier - uppdatering av medlemsregistret. Per Lycke fick fortsatt förtroende som viceordförande. Styrelsen beslöt vänta med utannonsering av stipendierna till hösten för att då ha en överblick av förbundets ekonomi. Övriga beslut kan utläsas från utförligare text under olika punkter i detta Medlemsbrev. ÅR 2005 Det synligaste resultatet av år 2005 är nog minskningen i medlemstalet. Som bekant beror ju denna minskning på den städoperation styrelsen beslöt om i början på året. Personer, som inte betalat medlemsavgift efter 2001 och inte gjorde det före utgången av maj månad heller, uteslöts, totalt cirka 90 personer. Därtill flyttades till ett annat register några som inte var medlemmar i egentlig mening, men som önskade finnas på postningslistan för Medlemsbrevet och annan aktuell information. Genom en riktad information till ledamöter i social- och hälsonämnderna försökte vi värva nya medlemmar. Resultatet blev två nya i denna kategori. Under året godkändes 10 nya medlemmar. Ur nedanstående tabell framgår utvecklingen inom medlemskåren från slutet av 1980-talet.

4 MEDLEMSBREV 1/2006 4/ Personmedlemmar Till förbundet hör dessutom sex organisationer, nämligen Finlandssvenska hemvårdare, Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund (FSPC), Förbundet Finlands svenska synskadade (FSS), KRAN, Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden och Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM). Utbildningsverksamheten intar en stor plats, speciellt i fråga om arbetstid. Den har också stor betydelse för bokslutet i vid bemärkelse om den lyckas. Som redan tidigare sagts, så har det blivit en allt större utmaning att lyckas samla människor till kurser som svarar mot förväntningarna. Antalet kurser var lika många som föregående år, men kursdagarnas antal ökade. Detsamma gjorde antalet personer som deltog i kurserna och nådde nivån i början på decenniet. Kongressen blev också denna gång en missräkning i fråga om deltagarantalet, men innehållet hade hög klass. Ur nedanstående tabell kan också utläsas följden av en ökad konkurrens på utbildningssidan Deltagare i utbildningen Försäljningen av historiken stagnerade. Lagret minskade med endast drygt 30 böcker, varav hälften gavs bort i olika sammanhang. Information om förbundet och historiken blev sänd, utöver till nämnder och kanslier inom social- och hälsovården, till biblioteken, yrkesutbildande enheter, Luckan kanslier och en del organisationer. Därtill får alla svensk- och tvåspråkiga kommuner ansökan om bidrag. Förbundet är representerat i många olika sammanhang av sammanträdes- eller projektnatur, men också i bestående arbetsgrupper. Verksamhetsledaren ingår bl.a. i styrelsen för Det finlandssvenska kompetenscentret för socialvården (suppleant), samarbetsdelegationen för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, fullmäktige för FDUV, styrelsen för Finlands Svenska Omsorgsstiftelse och redaktionsrådet för SOS Aktuellt. I slutet på året blev han medlem i den av finansministeriet utsedda samarbetsgruppen mellan de finlandssvenska organisationerna och ministerierna, SAG. Förbundet erbjöds möjlighet att uttala sig om förslaget till ny gemensam lag för handikappvården och omsorgen. Den arbetsgrupp som utsågs att arbeta med frågan kunde dock inte utföra sitt uppdrag då det inte fanns material på svenska att tillgå. Här ses tydligt behovet att samarbete på förvaltningsnivå, typ SAG, för att också de svenska behoven skall tillgodoses. Till årets verklighet hör också, att bokslutet uppvisade ett underskott som är nästan identiskt med föregående års överskott, ca euro. Bidraget från RAY var euro, vilket täcker verksamhetsledarens lön och

5 MEDLEMSBREV 1/2006 5/1 administrationskostnaderna. De kommunala bidragen, var lägre än under de två rekordåren, men ändå i nivå med tio tidigare år Kommunala bidrag (i euro) Av 19 bidragskommuner var 9 (-4) från Österbotten, 4 (+1) från Nyland och 6 (±0) från Åland, men ingen från Åboland. Den statistiken sammanfaller knappast med kommunernas soliditet. Två kommuner hade glömt (?) betala ut det bidrag de beslutat om. enligt tankarna i styrelsen skall ske på en resa till och i Tallinn med utgångspunkt från Helsingfors. Medlemmar i arbetsgruppen, Kirsti Schoultz, Ekenäs, Åsa Nyberg-Sundqvist, Pedersöre och undertecknad tar gärna emot tips om innehåll och kontakter i Estland. Utöver dessa kurser är under planering ekonomidagar för organisationer med Margita Nylander från Penningautomatföreningen (RAY) och Kerstin Ekman från SLU (beskattningsfrågor). Preliminär tidpunkt är Om intresse finns kan det också bli aktuellt under första halvåret med en kurs om personligt ombud (kan gälla äldre, psykiskt och fysiskt handikappade m.fl.). Behovet av kurser Ta till tals har också lyfts fram på olika håll, och Socialförbundet är berett att arrangera sådan utbildning. Utbildningen gäller personer och personal som i sitt arbete med barn blir varse missförhållanden som kan äventyra barnens harmoniska utveckling. Det tycks ännu råda okunskap ute i kommunerna om de möjligheter och den beredskap Socialförbundet har att arrangera utbildning enligt behov och önskemål. Därför skall informationen till kommunerna intensifieras. KURSER Rådplägningsdag för socialledningen i Åbo ordnas enligt planerna den 27 mars. Målgruppen är socialdirektörer, -sekreterare, avdelningschefer och andra ledande tjänstemän i små och medelstora kommuner. Inledare är bl.a. kommundirektör Folke Öhman, enhetschef Hanna Liski-Wallentowitz och projektchef Eini Pihlajamäki. Årets kongress skall enligt planerna handla om äldreomsorgen. Närmare inriktning är ännu öppen, liksom också den exakta tidpunkten (september-oktober). För tillfället förhandlas om de praktiska arrangemangen, som MEDLEMSNYTT MEDLEMSREGISTRET Styrelsen diskuterade för ett år sedan alternativa åtgärder för dem som inte under flera års tid betalat någon medlemsavgift. Beslutet blev ju att göra dem, som inte efter år 2001 betalat avgiften, uppmärksamma på situationen och be dem bekräfta önskan att kvarstå som medlem genom att betala in det årets medlemsavgift.

6 MEDLEMSBREV 1/2006 6/1 Som en uppföljning på fjolårets städoperation tycker jag nu det är dags att sätta lite tid på att också göra innehållet up-todate. För att göra det lättare för mig och Dig bifogar jag en blankett med de uppgifter som styrelsen tyckte kunde ingå i medlemsregistret. Det är inte obligatoriskt att fylla i alla punkter, men så många som möjligt som Du tycker det är OK att uppge. Samtidigt ville styrelsen, med tanke på dagens krav på effektivitet, snabba kommunikationer och inbesparingar, göra en förfrågan om önskemål att få Medlemsbrevet i fortsättningen endast i elektronisk form. Idag har Du ju möjlighet att med viss fördröjning läsa innehållet i Medlemsbrevet under hemsidan, utöver i pappersform. Du kan välja lämpligaste sättet att returnera uppgifterna (brev, telefax eller e-post). Det enklaste sättet att svara för Dig, som har tillgång till dator, är givetvis via e-post. På vår hemsida finns också blanketten för ansökan om medlemskap. Tyvärr kan den inte fyllas i direkt där och postas elektroniskt, men inom kort skall också den tekniken ingå i min kompetens. Jag hoppas Du kan hjälpa mig med att få vårt medlemsregister tidsenligt. Det kräver lite möda från Din sida, men inte över Din förmåga skulle jag tro. TACK på förhand för Din insats! och ordinarie medlem Under hela denna tid fungerade hon som styrelsens sekreterare. Vid 50-årsjubiléet kallades hon, tillsammans med fem andra, till förbundets första hedersmedlem och var den äldsta av våra nuvarande hedersmedlemmar. Hon bodde på senare år på ett servicehem i Helsingfors, men de sista månaderna hos sin dotter i Sverige. Enligt dottern fick hon behålla sin intellektuella skärpa ända till slutet, liksom också sin positiva livsinställning. Ännu för några år sedan ringde hon mig för att framföra sin hälsning till kongressdeltagarna. MEDLEMSAVGIFTEN Som alltid i början på året är det dags för medlemsavgiften. Den är nu, efter beslut i höstmötet, 10 euro för enskilda och 50 euro för organisationer. Höjningen gör inte ännu avgiften stor i jämförelse med andra organisationer. För summan försöker vi också erbjuda service, bl.a. nedsatt prenumerationspris på SOS Aktuellt (se senare). Liksom tidigare överför jag eventuellt dubbelt betalad avgift från förra året till i år och då får du inget bankgiro. IN MEMORIAN I början på året meddelade dottern till filosofie magister Erla Frangén, att Erla avlidit Hon var vid sitt frånfälle 91 år gammal. Erla Frangén var en central gestalt i Socialförbundet under åtminstone två decennier. Hon var suppleant i styrelsen

7 MEDLEMSBREV 1/2006 7/1 HISTORIKEN Styrelsen diskuterade vid årets första sammanträde vad jag/vi skall satsa på under detta år. Redan tidigare har medlemsvärvning varit ett uttalat tyngdpunktsområde för året. Ett annat är ökad försäljning av 75-årshistoriken, eftersom den kan tillföra förbundet viktiga euron. Nu beslöts, att på sätt och vis koppla ihop dessa två angelägna målsättningar. För det första ansåg styrelsen det nu vara dags att sänka priset på historiken. Från och med nu får medlemmar köpa den för 15 euro medan andra betalar 20 euro. Det är kanske inget regelrätt reapris, men beaktar att det gått några år sedan boken utkom. Innehållet är allt fort lika aktuellt och högklassigt. Jag tror inte det är enbart av artighetsskäl som folk som läst den ger mycket positiva utlåtanden. För det andra beslöts, att alla nya medlemmar får historiken som gåva. På detta sätt får varje ny medlem en järndos historia i sin hand och kan lättare orientera sig i vår finlandssvenska socialpolitiska historia. Och sedan för det tredje får alla som värvar en ny medlem också boken som tack för sin insats. Jag har hittills inte utvecklat några blanketter för detta ändamål, jag antar att det kan räcka att den som ansöker om medlemskap kan och vill berätta vem som gett puffen. Styrelsen gav mig också i uppdrag att försöka skapa fungerande kontakter med de yrkesutbildande enheterna inom social- och hälsovården. I dessa sammanhang kunde historiken ges som en form av stipendium till utexaminerade som enligt lärarkåren utmärkt sig. På dessa sätt vill vi se till att böckerna får ett bra hem överallt i Svenskfinland. Prisnedsättningen gäller också de Luckan - kanslier som tagit historiken till försäljning. Jag skall också försöka finnas på plats under mässor och liknande, t.ex. på föreningsfestivalen Förening 2006 i Vasa , för att bjuda ut den. SOS AKTUELLT Det blev trots allt ett positivt beslut i Penningautomatföreningen (RAY), trots min ganska pessimistiska lägesbedömning i föregående Medlemsbrev. För detta har vi troligtvis att tacka ett par kända men inte nämnda personer, som utfört ett intensivt arbete på det rätta planet. Tidningen fick för detta år euro med löfte om euro per år för 2007 och Det känns nu som om arbetet hittills inte varit förgäves. Men bidraget från RAY räcker ändå inte ensamt till för att trygga tidningens existens. Det behövs också andra penningkällor, vilket vi i redaktionsrådet nu arbetar med. Kommande sammanträden skall klargöra vilka möjligheter som finns för andra externa finansieringsstöd. Det krävs också (bl.a. av RAY) vissa åtgärder för att effektivera arbetet och sänka produktionskostnaderna. Nu skall det också bli mera ordning på prenumerationerna, det är ju ändå just prenumeranterna, läsarna, som vi vill nå. Ett år med SOS Aktuellt kostar i princip 14 euro, 12 euro för fortlöpande prenumeration. Men liksom FSSF så har också en del andra organisationer beslutat att subventionera sina medlemmars abonnemang. För vår del är det 4 euro per beställning. För att kunna hålla reda på vem som är berättigad till denna rabatt skall t.ex. FSSF få ett referensnummer som prenumeranten skall ange. På basen av detta faktureras då FSSF 4 euro samtidigt som vi givetvis kontrollerar medlemskapet. Ifall jag inte fått reklambladet och referensnumret före Medlemsbrev 1/2006 postas får du extra post inom kort.

8 MEDLEMSBREV 1/2006 8/1 För att nå målsättningen med att tidningen skall bli ett forum för information och debatt behövs i högsta grad Din aktivitet. I första hand som prenumerant, men utöver det också genom att delta i diskussionerna, tipsa om personer som kunde uttala sig, ge förslag på teman eller själv bidra med material. Årets första nummer kan dröja en aning förrän vi får alla procedurer klara med det praktiska och ekonomin. Men avsikten är ändå att ge ut 4-6 nummer av SOS Aktuellt Hoppas det blir till belåtenhet för mig och Dig, det finns ännu rum för utvecklingsarbete med SOS Aktuellt. REKLAM Mia Hanström, fritids- och ungdomsarbetare, utbildningskonsulent, fältarbetare, föreläsare mm., håller nu på med att till det ovanstående också studera vid Luleå universitet för kompetens som grupphandledare. Hon erbjuder redan nu sina tjänster till arbetsgrupper inom skola, fritid, vård, omsorg och andra yrkesområden. Mia medverkade på vår kongress i Tammerfors i höstas. Hon bor på Kumlinge och kan nås via sin hemsida eller , eller På hennes hemsida hittar du också en debattartikel om handledning. En som också erbjuder sina tjänster är Med.dr. och leg. psykolog Agneta Grimby från Göteborg. Hon erbjöd förbundet (och säkert också andra) sin nyskrivna bok OM SORG att fritt användas för er hemsida, i utbildning eller information till allmänheten. I stället för detta ger jag Dig möjlighet att ta del av hennes produkt via hemsidan Där hittar Du troligtvis också hennes e-postadress och annat Du behöver vid kontakt med henne. FSKompetenscentret arrangerar det andra Mathilda Wrede seminariet på Mathildadagen den 14 mars. Tema denna gång är Hur kan livsberättelser användas i socialt arbete?. Seminariet går av stapeln i Helsingfors. Elise Renlund på kompetenscentret ger närmare information och tar emot anmälningar, För den som är slängd i det andra inhemska finns igen en bok som verkar intressant, speciellt om man har barnperspektivet i förgrunden. Lapsuuden kudelmia är namnet på publikationen, som tydligen är tillägnad forskarprofessorn Marjatta Bardy. Det är många skribenter som medverkat, bland andra kan nämnas Vappu Taipale, Matti Heikkilä Hannele Sauli, Sirpa Taskinen och Tom Erik Arnkil. Boken har sammanställts av Tarja Heino, Päivi Känkänen och Marjatta Kekkonen. Skriften kan beställas från Stakes, för 25 euro + 6 euro i omkostnader. Barnpsykiatriska enheten vid HNS/Västra Nylands sjukvårdsområde, Barnavårdsföreningen i Finland och folkhälsan arrangerar Ekenäs 8 Neuropsykiatridagar , givetvis i Ekenäs. Ungdomar med neuropsykiatriska problem och ADHD diagnos står i fokus. Intresserade kan kontakta Kristina Gröning- Johansson, som också tar emot anmälningar, på Bl.a. Stavanger kommun och universitet där arrangerar en Nordisk familjerådskonferens i Stavanger Deltagaravgift NOK. Om du är intresserad hittar du närmare information under Ytterligare en utländsk konferens vill jag tipsa om, nämligen Familjerättssocionomernas

9 MEDLEMSBREV 1/2006 9/1 Riksförenings (FSR) Jubileumskonferens i Tylösand, Halmstad, på Sveriges västkust. FSR har verkat i 10 år och bland föreläsarna finns professor Eva Gottberg. Närmare information hittar du på föreningens hemsida SAXAT Ur Velferd 8/05 lånar jag två korta notiser, som på sätt och vis stöder varandra. Under rubriken Skarp angrep på dansk Velferdskommisjon lånas uttalanden som kritiserar de riktlinjer för samhället som kommissionen framfört. En reform av välfärdssamfundet är en så allvarlig sak att den inte bara kan överlåtas till ekonomer säger en alternativ välfärdskommission. Och vidare: Välfärd är något långt mer än det man kan beräkna i en ekonomisk modell. Man måste också se på sambandskraften i samhället. Den andra notisen berättar, att ISO (International Organization for Standardization) har tagit initiativet till att utarbeta en internationell standard för samhällsansvar ISO Den skall vägleda alla olika typer av organisationer, företag, frivilliga organisationer och offentliga verk hur de kan följa upp sitt samhällsansvar. Något som säkert kan behövas, men vilka värden kommer att gälla här? Jag har flera gånger lånat uttalanden om hur negativa följder det kan bli av sparåtgärder i form av personalnedskärningar. Samfundsekonom Mari Rege har tillsammans med kolleger utgående från (den norska) statistiska centralbyrån undersökt samtliga arbetstagare som hade fast jobb år Resultatet visar, att dödligheten var 15,7 % högre i företag som minskat på personalen än i sådana som inte gjort det. Arbetsoförmågan var 27,9 % högre och psykiska diagnoser och rehabiliteringsproblem var speciellt vanligt förekommande bland dem som blev arbetslösa efter uppsägningen. Trots att det finns många exempel på arbetstagare som klarat sig bra efter att ha mist sitt jobb på detta sätt, så säger våra data, att det för anmärkningsvärt många är en personlig belastning. I föregående nummer av samma tidning nämns ett nytt ord ute på kontinenten för att beskriva den nordiska välfärdsmodellen, flexicurity. Ordet är sammansatt av flexibility (flexibilitet i arbetslivet) och security (trygghet för befolkningen). Är detta det ideal som våra beslutsfattare har för ögonen, det som ute i Europa ses som ett föredöme? I Sosiaaliturva 17/05 ingår en kort artikel om socialarbetare som privatföretagare i Storbritannien. Speciellt (social)arbetare med lång arbetserfarenhet har fått nog av byråkratin. Av arbetstiden går allt större del till att fylla i blanketter och mäta arbetsinsatsen. Och vidare: En del blir företagare för att de vill utveckla arbetet och arbetsförhållandena inom sin egen sektor. En tredje kategori är de som söker bättre balans mellan sitt arbete och livet i övrigt. Det konstateras också, att det krävs vissa kvalifikationer för att lyckas som privatpraktiserande socialarbetare. Främst av allt måste man vara orädd att föra fram sin kompetens, det går inte att vara tyst och tillbakadragen. Man måste också ha sund självtillit och tilltro till sin kunskap, förmåga att se sitt ekonomiska värde. Detta för att t.ex. kunna ta gängse avgift för sina tjänster. I nummer 2/2006 av samma tidning behandlas svåra begrepp som produktivitet (tuottavuus), lönsamhet (taloudellisuus), effektivitet (tehokkuus), verkningsgrad (vaikuttavuus) och resultat (tuloksellisuus) ur ett socialt per-

10 MEDLEMSBREV 1/ /1 spektiv. I ledaren säger socialchef Aulikki Kananoja, att verkningsgraden avgör. Målsättningen med kommersiell service är att öka efterfrågan, att få fler konsumenter och via dem större vinster. Socialservicens syften är i många avseenden de motsatta. Och vidare: Socialvården lyckas om den förmår förbättra villkoren för barns uppväxt och utveckling, lätta på sociala bördor, öka människors funktionsförmåga och tryggheten i deras liv. Socialvårdens förmåner, tjänster och åtgärder är redskap, med vilka den förverkligar sitt samhälleliga uppdrag. När man följer upp och mäter produktiviteten, fäster man uppmärksamheten endast på socialvårdens redskap. Inte ens en riklig användning av instrumenten säger något om, huruvida socialvården lyckas i sin uppgift. Att bara stirra på produktionssiffror kan föra hela välfärdspolitiken på villospår. Man måste agera så, att verkningsgraden i kombination med verksamhetens lönsamhet lyfts upp till en central plats då verksamheten utvecklas och utvärderas. Kananoja har enligt min mening i sin ledare träffat mitt i prick i sin tolkning. Också flera andra artiklar är uttalanden från Huoltaja-stiftelsens seminarium Riittääkö tuottavuus sosiaalipalveluiden yhteiskunnallisen merkityksen mittariksi? (ung. Räcker det med att mäta produktivitet för att mäta socialservicens samhällsbetydelse?). Forskarprofessor Sakari Hänninen på Stakes är av annan åsikt. En höjd produktivitet är avgörande för att höja levnadsstandarden. Levnadsstandard är ändå annat än välfärd, som igen är något annat än ett gott liv som i sin tur inte är detsamma som lycka. I sista hand är produktiviteten en fråga om en livsform, den, hur vi vill forma vår samlevnad här i Finland. I grund och botten är det fråga om hur vi organiserar och arrangerar samspelet mellan människor. Och då man organiserar mänskligt samspel, är det alltid fråga om maktstrukturer. I sista hand är det fråga om makt säger Sakari Hänninen. Centralförbundets för Barnskydd tidning Lapsen Maailma lyfter i sitt nummer 2/2006 fram behovet av att skydda barnen från media. I en artikel av Riitta Ahonen konstateras bl.a., att barn tillbringar gånger mera tid med media än med sin familj. Att skydda barnen för medias skadliga påverkan borde inte ses som moraliserande sysselsättning. Närmast är det fråga om en nödvändig åtgärd för att skydda den mentala hälsan och sund utveckling. Dåliga nyheter upprör vuxna, får dem att bli betryckta, men barnen blir rädda. Effekten på barn är direkt och tränger igenom barns psykiska försvar. Så säger traumapsykoterapeut Soili Poijula. Med stöd av en amerikansk undersökning anser hon att media utgör en hälsorisk för barnen. Föräldrarna kan begränsa mängden av negativa intryck. Dessutom kan de peka på positiva saker som ingår i det som barnen upplevt eller blivit varse, t.ex. att ambulansens siren betyder att någon får hjälp. På följande sida i samma tidning diskuteras barn och våld. Varför är barn fascinerade av våld? Professorn i barnpsykiatri, Tuula Tamminen, säger att lekar med inslag av skjutande och krig ofta är barns försök att lära sig hantera sina aggressioner. Ilska (viha) är en kraft som finns i varje individ från födseln, människan är enligt forskningen som mest aggressiv i ettårsåldern. Det är den vuxnes uppgift att sätta gränser för leken. En god grundregel är t.ex. den, att man aldrig på riktigt får angripa en annan människa. Enligt Tamminen är datorspelen ett exempel på fritidssysselsättning, som just visar på fel sätt att ge utlopp för aggressioner. I Socius 6/2005 motiveras behovet av kommunreformen genom att räkna upp betydande efterkrigstida förändringar. Förändringarna gäller hela samhället men särskilt kommunernas situation. Förändringarna är: - från landsbygd till städerna - från agrarsamhälle till servicesamhälle - från storfamilj till styvfamiljer

11 MEDLEMSBREV 1/ /1 - från barnsamhälle till åldringssamhälle (pågår ännu) - från patient till kund - från folkskolutbildning till högskolbildning - från institutionsvård till öppen vård - från öronmärkta till kalkylerade statsandelar - från åldringshemsnormer till kvalitetsrekommendationer - från förbudslagstiftningens tid till marknader - från byn till Europa och - från kassaböcker till Internet. ÖVRIGT En uppmärksam läsare ur den inre kretsen påpekade några fel i mitt föregående Medlemsbrev. Tack för Din uppmärksamhet! Susann Peltonen är givetvis ny ersättare för Per Lycke (och inte för Bo Ginlund). Työterveyslaitos svenskspråkiga namn är Institutet för arbetshygien och inget annat. Rubriken för Jorma Sipiläs artikel i Sosiaaliturva 9/2005 kan hellre översättas med Med vilka institutioners stöd vågar vi bygga vår trygghet?. Socialförbundets aktivitet när det gäller yrkeslitteratur på svenska har varit ganska obetydlig under några år. På vårt andra inhemska språk utkommer i en aldrig sinande ström rapporter och böcker kring aktuella teman, men en mindre språkkunnig har ingen eller liten nytta av dem i praktiken. Nu har det uppenbarat sig nya möjligheter att få stöd för översättning från finska. Eftersom det ändå är fråga om begränsade möjligheter, krävs det noggrann planering och arbete ifall det skall kunna utnyttjas. En viktig ingrediens i frågan är vilka publikationer som borde översättas. I detta avseende behöver vi Din aktivitet och insats. Har Du förslag på och goda motiveringar till sådant som borde finnas tillgängligt på svenska så ber jag Dig höra av Dig på lämpligt sätt. Trots att vi kan förvänta oss denna service av statliga instanser, tycks det ändå inte alltid gälla. Oftast skylls det på penningbrist, så kanske kunde ett tillskott från annat håll hjälpa till om vi gör ansvariga uppmärksamma på behovet. Jag hoppas Du också tar Dig tid att njuta av allt det som vårvintern kan bjuda på; vita orörda drivor, sol över ett vintrigt landskap, nedförbackar i andra människors sällskap eller ensamma stunder i skidspåret, isvidder, kanske framför ett hål i isen, bitande köld eller droppande tak. Vi går mot ljusare tider! Pedersöre den 20 februari 2006 Boris Björklund Verksamhetsledare Tryckt på Offset-Print, Jakobstad

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki STYRELSEN 27.3.2006 14/2 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 16 maj 2013 kl.

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki STYRELSEN 24.8.2006 31/4 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde torsdagen

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, STADGAR Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf STADGAR 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 22 mars 2012 kl.

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT

MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT Finlands svenska Marthaförbund r.f Vårmötet 5.5.2007 godk. Förhandsgranskade/Föreningsregistret 19032012 Godkända vid Marthaförbundets vårmöte 260512 Godkända Föreningsregistret 29.1.2013 samt prel. 30.1.2013.

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2014 ORDFÖRANDENS SPALT Vård i hemmet Ett av målen i regeringsprogrammet är att möjliggöra självständigt boende och utveckla de tjänster som förs till

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den 2 maj 2011 kl. 10.00 i

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde torsdagen den 20 september 2012 kl.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2015 ORDFÖRANDENS SPALT FÖRÄNDRINGENS VINDAR DRAR FRAM OCKSÅ I FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND Förändringens vindar drar fram överallt, också i Finlands

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011.

STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. STADGAR FÖR SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND RY. STADGARNA HAR GODKÄNTS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN DEN 22 AUGUSTI 2011. DEN SVENSKA TEXTEN ÄR EN ÖVERSÄTTNING. Suomen Rauhanliitto - Finlands

Läs mer

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009

Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 FÖRBUNDSNYTT Bästa ordförande och sekreterare Helsingfors den 8 september 2009 Nu är sommaren förbi och vi drar igång igen med friska tag! Här är en del tips och idéer, som du får ta upp med styrelsen

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki STYRELSEN 15.5.2006 22/3 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde torsdagen den 3 oktober 2013 kl.

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

vad är det för vits med samordningsförbund problemet lösningen vitsen

vad är det för vits med samordningsförbund problemet lösningen vitsen vad är det för vits med samordningsförbund? problemet lösningen vitsen Vi vänder oss till alla er som har intresse för välfärdsfrågor. Syftet är att uppnå större förståelse för samordningsförbundens verksamhet

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Ökande medlemsantal är det viktigaste måttet på framgång i en organisati on. Att medlemsantalet minskar är ett tecken på problem. Om medlemstalet minskar

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Socialchef informerar muntligt. Informationsbrev, stadgar samt protokoll daterat från Uppsala läns barnavårdsförbund har varit utsända.

Socialchef informerar muntligt. Informationsbrev, stadgar samt protokoll daterat från Uppsala läns barnavårdsförbund har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 4 Deltagande i Uppsala läns barnavårdsförbund SN-2016/27 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden besluta att Knivsta kommun

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår.

Bilaga 1/6 av 13.4.2015. VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Bilaga 1/6 av 13.4.2015 VERKSAMHETEN ÅR 2014 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår. Administration Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2014 fastställdes

Läs mer

Bilaga 1/ 6 av VERKSAMHETEN ÅR 2011 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 83 verksamhetsår.

Bilaga 1/ 6 av VERKSAMHETEN ÅR 2011 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 83 verksamhetsår. Bilaga 1/ 6 av 16.4.2012 VERKSAMHETEN ÅR 2011 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 83 verksamhetsår. Administration Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2011 fastställdes

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret. Samma medlemsregister används också för

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Bilaga 1/6 av 15.4.2013. VERKSAMHETEN ÅR 2012 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 84 verksamhetsår.

Bilaga 1/6 av 15.4.2013. VERKSAMHETEN ÅR 2012 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 84 verksamhetsår. Bilaga 1/6 av 15.4.2013 VERKSAMHETEN ÅR 2012 Allmänt Året var Finlands Svenska Socialförbunds 84 verksamhetsår. Administration Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2012 fastställdes

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta HUS HYY FPA HU HY KELA SHVS YTHS HUS Anteeksi, mutta Puhutko suomea? HYY För dig som vill använda svenska i universitetssamfundet Om din rätt till svenska vid universitetet och olika studentserviceorganisationer

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY). Förutom de kurser som har en egen insats är

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll : Styrelsemöte 4/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors Protokoll : Styrelsemöte 4/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 27 september 2016, kl. 14:30 16:30 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 21.8.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde fredagen den 21 augusti 2015 kl.

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer