Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)"

Transkript

1 Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Uppdragsdirektiv Syfte och mål Avgränsningar Personal Metod Urvalsmetod Resultat Utbildning Kampanjer, försäljningstips och tävlingar Ombud Restauranger med automatspelstillstånd Slutsats En eventuell fördjupning Bilaga Tillsynsenkät Projekt SKRIM Om tillsynsobjektet Om personen vi intervjuar Riktlinjer/ Policy Utbildning Risker för minderårigt spelande Risker för sårbara personer (22)

3 1. Inledning Under perioden 4 februari 2013 till och med 30 september 2013 genomfördes projektet SKRIM socialt skydd och riskminimering. Projektet initierades med målsättningen att klargöra i vilken omfattning anställda hos aktörerna och deras speldistributörer har genomgått utbildning avseende spelansvar och innehåll i utbildningen samt en kartläggning av vilka värdegrunder, organisationskultur m.m. som råder hos aktörer och speldistributörer. 2. Uppdragsdirektiv Enligt Lotteriinspektionens regleringsbrev ska myndigheten koncentrera sitt arbete till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst. När det gäller området för sociala skadeverkningar arbetar myndigheten strategiskt och operativt för att dessa frågor ska prägla alla delar av myndighetens arbete. En viktig del i detta arbete är att veta i vilken omfattning anställda hos aktörer och speldistributörer erhåller utbildning i spelansvar. En annan del är att ha en god uppfattning om vilken organisationskultur som råder hos aktörerna och deras speldistributörer. Mot denna bakgrund har det beslutats att en tillsynsaktivitet ska genomföras hos spelaktörer och deras eventuella speldistributörer. Tillsynsaktiviteten ska utföras i samband med personliga besök och ska i första hand ta sikte på frågan i vilken omfattning anställda hos aktörerna och deras speldistributörer har genomgått utbildning avseende spelansvar samt vilket innehåll utbildningen har. 3. Syfte och mål Syftet med projektet är att få en uppfattning om hur organisationskulturen kan antas se ut hos aktörerna, samt i vilken omfattning utbildning i spelansvar har genomgåtts av anställda hos aktörerna och deras speldistributörer. 3(22)

4 4. Avgränsningar Tillsynsaktiviteten omfattar de aktörer som är medlemmar i Spelbranschens etiska råd (SPER) och Svenska Postkodföreningen. Ett slumpmässigt urval har gjorts av speldistributörer; restauranger med automatspelstillstånd, bingohallar, försäljare av rikslotteriprodukter, statliga kasinon, travbanor samt AB Svenska Spel och ATG. Vi har i rapporten valt att kalla speldistributörerna AB Svenska Spel och ATG för ombud. 5. Personal Projektgruppen har bestått av Erika Grybb, Maria Wennerberg-Sedigh, Kristina Antman och Joel Kitti Junros. Erika utsågs till projektledare men lämnade över den rollen till Kristina eftersom Erika har gått till en annan arbetsgivare. Handläggare för rikslotterier och kasino har även tagits i anspråk. Styrgruppen har bestått av utvecklingsledaren Jeanette Johannssen och generaldirektören Håkan Hallstedt. Ulrika Skymberg tog i april 2013 över Jeanettes roll i styrgruppen eftersom Jeanette fått en annan tjänst inom myndigheten. Två personer rekryterades från ett bemanningsföretag för att under maj månad utföra telefonintervjuer. 6. Metod Från början var tanken att tillsynsaktiviteten skulle genomföras med personliga besök och intervjuer. Projektgruppen såg i ett tidigt skede att detta skulle bli mycket tidskrävande och kostsamt att utföra tillsynsaktiviteten med personliga besök. Att besöka ca 500 ombud beräknades ta ca 250 arbetstimmar i anspråk. Härtill kom restid samt kostnader för resor och traktamenten. Tidsåtgång och kostnaderna får dessutom multipliceras med två eftersom det ansågs nödvändigt att varje besök genomfördes av två personer. Projektgruppen resonerade med styrgruppen och kom fram till att intervjuerna skulle genomföras med speldistributörerna via telefon. Därefter arbetade projektgruppen fram en checklista med frågeställningar samt ett manus som användes vid intervjuerna så att alla intervjuer kunde utföras på ett likartat sätt. 4(22)

5 Vi har kontaktat personer som säljer spel direkt till allmänheten för en aktörs räkning. Dessa aktörer har i sin tur beviljats tillstånd att erbjuda spel av regeringen eller Lotteriinspektionen på den svenska spelmarknaden. De utvalda speldistributörerna fick i förväg ett informationsbrev om tillsynsaktiviteten, där det informerades om att Lotteriinspektionen avsåg att ringa dem för en intervju gällande spelansvar. 6.1 Urvalsmetod Målet med urvalet är att möjliggöra en beskrivning av populationen genom en eller flera parametrar som förklaras med hjälp av mätbara egenskaper. Med utgångspunkt från mätningarna kan man därefter göra skattningar från urvalet till populationen. Totala antalet speldistributörer var vid tillsynstillfället. Från dessa gjordes ett slumpmässigt urval av 642 speldistributörer. De tillfrågade speldistributörerna representeras av restauranger med automatspelstillstånd, bingohallar, statliga kasinon, travbanor och försäljare av rikslotteriprodukter samt ombud. I undersökningen var det viktigt att alla nämnda kategorier av speldistributörer representerades. För att säkerställa detta valdes speldistributörerna ut genom ett slumpmässigt stratifierat urval. Urvalet delades in i delgrupper som vi kallat för stratum. Från varje stratum drogs sedan ett slumpmässigt urval. Genom denna metod blir alla stratum representerat i urvalet. Vidare gjordes ett proportionerligt urval från dessa. 7. Resultat Undersökningen omfattar totalt 506 svarande speldistributörer. Svaren är fördelade mellan 409 ombud, 83 restauranger med automatspelstillstånd och 14 övriga speldistributörer, det vill säga bingohallar, statliga kasinon, travbanor och försäljare av rikslotteriprodukter. Detta är relativt nära urvalsmetodens beräknade antal inom respektive stratum. Kategorierna ombud samt övriga speldistributörer (se ovanstående stycke) blev något överrepresenterade medan restauranger med automatspelstillstånd blev något underrepresenterade. Detta kan exempelvis bero på en hög arbetsbelastning på restaurangen när speldistributören blev uppringd och att denne därför inte hade möjlighet att delta. 5(22)

6 Statistiska jämförelser, så kallade chitvå-tester, mellan frågorna gjordes för att se om det finns något samband mellan de olika variablerna. Antalet svar inom dessa svarskombinationer varierade från det totala antalet svar ifrån speldistributörerna i tillsynsaktiviteten. Anledningen är att vissa frågeställningar inte passar alla typer av speldistributörer (exempelvis fråga 10 i bilaga 1). Hela enkäten och dess svarsfrekvens finns redovisat i bilaga Utbildning 416 av de 504 svarande speldistributörerna anger att de har fått utbildning gällande spelansvar, medan 88 anger att de inte genomgått någon utbildning. Tabell 1 Utbildning och kunskap om problemspelare, samtliga speldistributörer Är du utbildad när det gäller spelansvar? Har du kunskap om hur du kan identifiera problemspelare? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Totalt Av de 416 som svarat att de fått utbildning hade ca 63 procent genomgått en webbaserad utbildning och ca 27 procent hade fått sin utbildning hos en aktör. Intern och övrig utbildning är inte lika förekommande. Tabell 2 Var fick du utbildning i spelansvar, samtliga speldistributörer Speldistributörer Var fick du utbildning i spelansvar? Annan Av aktör Internt Webbaserad Totalt Bingohallar Statliga kasinon Ombud Restauranger Travbanor Rikslotteri telefonförsäljning Totalt (22)

7 Vi kan även se resultat som visar att utbildning i spelansvar påverkar förmågan att identifiera problemspelare. Ca 66 procent som fått någon form av utbildning i spelansvar ansåg sig ha förmåga att identifiera problemspelare. Dock ansåg ca 30 procent av speldistributörerna att de inte kunde identifiera problemspelare även om de fått utbildning gällande spelansvar. För att se skillnaden mellan vilken typ av utbildning (webbaserad, internt av egen personal eller utbildad av aktör) man genomgått samt om man har förmågan att identifiera en problemspelare gjordes en jämförelse mellan dessa. Jämförelsen kunde inte finna något samband mellan de olika utbildningsformerna och speldistributörernas förmåga att identifiera problemspelare. Tabell 3 Speldistributörernas kunskap att identifiera en problemspelare, samtliga speldistributörer Speldistributörer Har du kunskap att identifiera en problemspelare Ja Nej Vet inte Totalt Bingohallar Statliga kasinon Ombud Restauranger Rikslotteri telefonförsäljare Travbanor Totalt Nedan tydliggörs sambandet mellan genomförd utbildning i spelansvar och förmågan att identifiera problemspelare. Denna gång fokuserar vi på ombud och restauranger med automatspelstillstånd. Ombud Av de 407 svarande ombuden uppgav 332 att de hade genomgått utbildning i spelansvar och 254 av dessa ansåg att de kunde identifiera en problemspelare. Restauranger med automatspeltillstånd Av de 83 svarande restauranger med automatspeltillstånd uppgav 71 att de hade genomgått utbildning i spelansvar och 67 av dessa ansåg att de kunde identifiera en problemspelare. Även en stor del av restauranger med automatspeltillstånd som inte hade genomgått någon utbildning ansåg att de kunna identifiera en problemspelare. 7(22)

8 Tillsynsaktiviteten visar ingen skillnad avseende vilken typ av utbildning man genomgått för förmågan att identifiera en problemspelare Det har inte gått att göra motsvarande jämförelse på de övriga kategorierna (bingohallar, travbanor, statliga kasinon och försäljare av rikslotteriprodukter) då urvalet från dessa stratum varit för lågt. Utfallet som sådant återfinns i tabell 2 och Kampanjer, försäljningstips och tävlingar Speldistributörerna har svarat att aktörerna uppmuntrar till kampanjer, ger tips på hur speldistributörerna kan öka sin försäljning och att aktörerna även uppmuntrar speldistributörerna till ökad försäljning med försäljningstävlingar. Tabell 4 Kampanjer och ansvar, samtliga speldistributörer Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Vet inte Totalt Av 493 speldistributörer svarade 294 att de blivit uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer. 156 svarade att de inte blivit uppmuntrade till kampanjer. 43 svarade att de inte vet. Av 502 speldistributörer svarade 350 att de fått tips från aktörerna på hur de kan öka sin försäljning av spel. 124 svarade att de inte har hade fått tips på hur de kan öka sin försäljning. 28 svarade att de inte vet. När vi har frågat om aktörerna anordnar försäljningstävlingar som går ut på att sälja så mycket spel som möjligt har 263 av 502 speldistributörer svarat att det sker. 182 svarade att det inte finns sådana tävlingar. 57 svarade att de inte vet. 8(22)

9 7.2.1 Ombud Här har vi jämfört sambandet mellan aktörernas uppmuntran till kampanjer och sitt ansvarstagande gällande spelansvarsfrågor. Enligt tillsynsaktiviteten initieras i huvudsak kampanjer av aktörerna. Utfallet framgår av fråga 11a i bilaga 1. När vi sedan jämför om speldistributörerna tycker att aktören tar sitt ansvar när det gäller spelansvarsfrågor och samtidigt uppmuntrar till kampanjer anser speldistributörerna att det går att kombinera kampanjer med ansvarstagande i spelansvarsfrågor. Av 398 ombud svarade 288 att de blivit uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 288 ansåg 245 ombud att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 18 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 25 svarade att de inte vet. 77 av 398 ombud ansåg sig inte bli uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 77 ansåg 66 ombud att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 3 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 8 svarade att de inte vet. Tabell 4 Kampanjer och ansvar, ombud Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Vet inte Totalt (22)

10 7.2.2 Restauranger med automatspelstillstånd I detta avsnitt redovisas samma aktivitet som ovan men nu bara för utfallet avseende restauranger med automatspelstillstånd. Av 76 restauranger med automattillstånd svarade 3 att de blivit uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 3 ansåg 2 restauranger med automatillstånd att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 1 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 0 svarade att de inte vet. 67 av restauranger med automattillstånd ansåg sig inte bli uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 67 ansåg 50 restauranger med automattillstånd att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 7 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 10 svarade att de inte vet. Tabell 5 Kampanjer och ansvar, restauranger med automatspelstillstånd Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Vet inte Totalt (22)

11 8. Slutsats Vi har överlag fått ett positivt bemötande av de speldistributörer som vi pratat med. Många av speldistributörerna har varit positiva till att de blivit sedda av tillsynsmyndigheten. Några har känt sig obekväma och börjat förklara att de följer de regler som finns, men efterhand lugnat sig när vi förklarat att vi inte tittar på det enskilda fallet. Det har förekommit att aktörer varit kritiska till att myndigheten haft direktkontakt med speldistributörer eller önskat att alla kontakter ska ske genom aktörerna. Detta hade emellertid förfelat delar av syftet med undersökningen. I tillsynsaktiviteten kunde vi inte se att någon specifik typ av utbildning ger ett bättre resultat avseende möjligheten att identifiera problemspelare. Resultaten visar överlag att utbildning påverkar förmågan att identifiera problemspelare. Däremot kan vi inte mäta hur stor påverkan utbildning har. Rapportens resultat visar att speldistributörerna som fått utbildning i spelansvar anser sig kunna identifiera problemspelare. Det framgår inte hur speldistributörerna identifierar problemspelare eller vad de anser är typiska drag för en problemspelare. I tillsynsaktiviteten kan vi se att många restauranger med automatspelstillstånd ansåg sig kunna identifiera problemspelare trots att de inte har genomgått utbildning i spelansvar. Frågan är om det inte skulle vara enklare att identifiera problemspelare avseende de spelformer där spelen sker i realtid, eftersom speldistributören i sådana fall ser tydligare spelmönstret hos spelaren. En generell slutsats är att aktörerna kan bli bättre på att utbilda sina speldistributörer inom spelansvar och även informera mer om riskerna kring spel. Kanske kan Lotteriinspektionen bli en del av utbildningen? Värdegrunder och organisationskultur är svårare att mäta. I och med att utbildning sker hos/av aktörerna så kan man anta att aktören har en stor påverkan på speldistributörernas värdegrunder och organisationskultur. Denna kan skilja sig från aktör till aktör, exempelvis hos telefonförsäljarna och restauranger med automatspelstillstånd eftersom spelförsäljning inte är deras primära verksamhet. Tillsynsaktiviteten har visat att det i allmänhet är aktörerna som initierar kampanjer och försäljningstävlingar på spelplatserna och inte spelplatserna själva. 11(22)

12 Ett intressant samband är att speldistributörerna anser att aktören tar sitt ansvar i spelansvarsfrågor men samtidigt uppmuntrar till kampanjer och försäljningstävlingar där det går ut på att sälja så mycket spel som möjligt. Detta samband finner vi oavsett om vi studerar enskilda kategorier av speldistributörer eller om vi ser på alla speldistributörer som en helhet. Det betyder nödvändigtvis inte att det är ett problem med kampanjer, men kampanjer kan ha en negativ påverkan på spelaren trots att speldistributörerna inte anser det. Balansen mellan det sociala ansvarstagandet och det ekonomiska intresset kan vara en svår intresseavvägning för speldistributören. 8.1 En eventuell fördjupning I denna tillsynsaktivitet har vi riktat oss till speldistributörer, och inte till spelare vilket innebär att den faktiska påverkan inte kan mätas. Det skulle vara intressant och värdefullt att göra en fördjupning av denna tillsynsaktivitet men då titta på hur spelaren uppfattar aktörerna och speldistributörerna. Vidare kan man även titta på hur speldistributörerna mår, hur ser deras spelande ut, har de problem med sitt eget spelande? Det kan även vara intressant att se hur aktörerna och speldistributörerna hanterar problemspelare. Vidare kan man titta på hur lokalen är utformad med reklam/ information osv. Hur ser det ut för kunden, kan kunden gå in i en kiosk och köpa exempelvis tuggummi, tvätta bilen på macken eller ta en bit mat på restaurangen utan att omges av spelreklam/spelinformation? Vad är det för försäljningstips som aktörerna ger speldistributörerna så de kan öka sin försäljning? Vad innebär spelansvar för aktörerna och speldistributörerna? Med denna rapport avslutas projektet SKRIM. Kristina Antman Projektledare Bilaga 1 Tillsynsenkät Projekt SKRIM 12(22)

13 Bilaga 1 Tillsynsenkät med en sammanställning av dess svarsfrekvens. 1. Tillsynsenkät Projekt SKRIM 2. Om tillsynsobjektet 1. Namn på tillsynsobjekt 2. Ort 3. Tillsynsobjekt o Ombud Antal svarade 409 o Restaurang Antal svarande 83 o Bingohall Antal svarande 5 o Travbana Antal svarande 2 o Rikslotteri- telefonförsäljare extern försäljare Antal svarande 4 o Rikslotteri - telefonförsäljare intern försäljare Antal svarande 1 o Statliga kasinon Antal svarande 2 4. Vilka av följande aktörers produkter finns i ert utbud? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Svenska Spel Antal svarande 497 o ATG Antal svarande180 o Kombispel Antal svarande 132 o Folkspel Antal svarande 176 o Ideella spel Antal svarande 24 o Miljonlotteriet Antal svarande 113 o Postkodlotteriet Antal svarande 1 o Casino Cosmopol Antal svarande 2 5. Hur många är ni som säljer spel på din arbetsplats? Gäller inte restauranger med automatspelstillstånd o 1-3st Antal svarande 152 o 4-5st Antal svarande 85 o 6-8st Antal svarande 75 o 9-15st Antal svarande 65 o Över 15st Antal svarande 50 13(22)

14 3. Om personen vi intervjuar 6. Anställningsform o Ägare Antal svarande 187 o Chef Antal svarande 70 o Anställd Antal svarande Hur gammal är du? o Under 18år Antal svarande 0 o 18-25år Antal svarande 74 o 26-40år Antal svarande 182 o 41-55år Antal svarande 174 o Över 55år Antal svarande Hur länge har spelrelaterade arbetsuppgifter ingått i ditt nuvarande arbete? o Upp till ett halvår Antal svarande 38 o Upp till ett år Antal svarande 39 o 1-3år Antal svarande 137 o 4-5år Antal svarande 59 o Mer än 5år Antal svarande Som privatperson, spelar du om pengar? o Ja Antal svarande 262 o Nej Antal svarande 242 a) Om ja, hur ofta spelar du om pengar? o Varje dag Antal svarande 4 o En gång i veckan Antal svarande 80 o Flera gånger i veckan Antal svarande 17 o En gång i månaden Antal svarande 64 o Flera gånger i månaden Antal svarande 26 o Någon gång om året Antal svarande 70 b) Om ja - Hur mycket uppskattningsvis spelar du för i genomsnitt per vecka? o Kr/ vecka Antal svarande179 o Kr/ vecka Antal svarande 64 o Kr/ vecka Antal svarande 9 o Kr/ vecka Antal svarande 2 o Kr/ vecka Antal svarande 0 o Mer än 5000 Kr/ vecka Antal svarande 0 14(22)

15 10. Spelar du om pengar i din yrkesroll? (Gäller inte restauranger med automatspelstillstånd) o Ja Antal svarande 142 o Nej, Antal svarande 150 a) Om ja, hur ofta spelar du om pengar i din yrkesroll? o Varje dag Antal svarande 28 o En gång i veckan Antal svarande 47 o Flera gånger i veckan Antal svarande 38 o En gång i månaden Antal svarande 12 o Flera gånger i månaden Antal svarande 2 o Någon gång om året Antal svarande 10 b) Om ja - Hur mycket uppskattningsvis spelar du för i genomsnitt per vecka i din yrkesroll? o Kr/ vecka Antal svarande 50 o Kr/ vecka Antal svarande 67 o Kr/ vecka Antal svarande 13 o Kr/ vecka Antal svarande 3 o Kr/ vecka Antal svarande 1 o Mer än 5000 Kr/ vecka Antal svarande Har er spelplats under senaste året sålt spel genom kampanjerbjudanden? o Ja Antal svarande 357 o Nej Antal svarande 132 o Vet inte Antal svarande 12 a) Om ja, vem initierar kampanjerna? o Spelplatsen Antal svarande 46 o Aktör Antal svarande 293 o Vet inte Antal svarande 18 b) Om ja, hur vanligt förekommande är dessa kampanjer? o Flera gånger i veckan Antal svarande 6 o En gång i veckan Antal svarande 21 o En gång i månaden Antal svarande 193 o En gång i halvåret Antal svarande Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? o Ja Antal svarande 298 o Nej Antal svarande157 o Vet inte Antal svarande 43 15(22)

16 13. Får ni tips från aktörerna om hur ni kan öka er försäljning på spelprodukter? o Ja Antal svarande 350 o Nej Antal svarande 124 o Vet inte Antal svarande Anordnar aktörerna försäljningstävlingar där det går ut på att sälja så mycket spel som möjligt? o Ja Antal svarande 263 o Nej Antal svarande 182 o Vet inte Antal svarande 57 a) Om ja, vilka aktörer anordnar försäljningstävlingar? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Svenska Spel Antal svarande 261 o ATG Antal svarande 111 o Kombispel Antal svarande 21 o Folkspel Antal svarande 62 o Ideella spel Antal svarande 0 o Miljonlotteriet Antal svarande 11 o Postkodlotteriet Antal svarande 1 4. Riktlinjer/ Policy 15. Har aktörerna vars produkter ni säljer informerat dig om sina riktlinjer gällande spelansvar, t.ex. gällande information om spelberoende samt möjlighet till självavstängning? o Ja Antal svarande 452 o Nej Antal svarande 32 o Vet inte Antal svarande 19 a) Kräver de att ni har följande? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Information om spelberoende. Antal svarande 333 o Instruktioner till personalen om vad de ska göra efter en begäran om självavstängning. Antal svarande 103 o Möjlighet till självavstängning lättillgängligt. Antal svarande 32 16(22)

17 16. Vet du vilka riktlinjer aktörerna, vars produkter ni säljer, har när det gäller frågor om spelansvar som riktas till barn och ungdomar under 18 år? o Ja Antal svarande 498 o Nej Antal svarande 2 o Vet inte Antal svarande 2 a) Om ja, förstår du innebörden av riktlinjerna? o Ja Antal svarande 498 o Nej Antal svarande 0 b) Om ja, tycker du att aktörerna följer riktlinjerna? o Ja Antal svarande 484 o Nej Antal svarande 2 o Vet inte Antal svarande Utbildning 17. Är du utbildad när det gäller spelansvar? o Ja Antal svarande 416 o Nej Antal svarande 88 a) Om ja, var fick du utbildningen? o Internt på spelplatsen (utbildad av kollega) Antal svarande 41 o Hos aktör (på plats hos aktör) Antal svarande 112 o Webbaserat Antal svarande 262 o Annan utbildare Antal svarande 1 b) Om utbildning skedde hos aktör - hos vilken/ vilka aktörer fick du utbildning? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Svenska spel Antal svarande 282 o ATG Antal svarande 81 o Kombispel Antal svarande1 o Folkspel Antal svarande 1 o Ideella spel Antal svarande1 o Miljonlotteriet Antal svarande 1 o Postkod Antal svarande 0 c) Om du har gått utbildning hos flera aktörer vilka var skillnaderna i utbildningen? o Utgår på grund av för låg svarsfrekvens 17(22)

18 d) När fick du din senaste utbildning i spelansvar? o Senaste halvåret Antal svarande 97 o Senaste året Antal svarande 110 o För 1-3 år sedan Antal svarande 148 o Mer än 3 år sedan Antal svarande 47 e) Hur lång var din senaste utbildning i spelansvar? Spelansvar kan ingå som en del av utbildningen för att bli ombud. i så falla uppskatta hur stor del av utbildningen som handlade om spelansvar. o Ett par timmar eller mindre Antal svarande 170 o Halvdag Antal svarande 90 o Heldag Antal svarande 49 o 2 dagar eller fler Antal svarande 63 f) Hur många gånger har du fått spelansvarsrelaterad utbildning genom denna arbetsplats? o 1 Antal svarande 167 o 2-3 Antal svarande153 o 4-5 Antal svarande30 o Fler än 5 utbildningar Antal svarande Om du inte har gått någon utbildning i spelansvar, finns det någon sådan utbildning planerad? o Ja Antal svarande 21 o Nej Antal svarande 46 o Vet inte Antal svarande 30 a) Om ja, när är utbildningen planerad? o Inom ett par månader Antal svarande 7 o Inom ett halvår Antal svarande 3 o Inom ett år Antal svarande 1 o Vet inte Antal svarande Finns det information på din arbetsplats vem du ska kontakta för att få ökade kunskaper om spelberoende? o Ja Antal svarande 418 o Nej Antal svarande 42 o Vet inte Antal svarande Finns det alltid minst en anställd i tjänst på arbetsplatsen som har genomgått utbildning i spelansvar? o Ja Antal svarande 385 o Nej Antal svarande 75 o Vet inte Antal svarande 44 18(22)

19 6. Risker för minderårigt spelande 21. Finns det tydlig information om att spelen ni erbjuder har en åldersgräns? o Ja Antal svarande 502 o Nej Antal svarande 0 o Vet inte Antal svarande 2 a) Om ja, hur visas informationen? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Skyltar Antal svarande 494 o Broschyr Antal svarande 128 o Muntligt Antal svarande Finns riktlinjer och rutiner för att kontrollera kundens ålder? o Ja Antal svarande 498 o Nej Antal svarande 4 o Vet inte Antal svarande Har det under det senaste året förekommit att du behövt neka en minderårig möjlighet att spela? o Ja Antal svarande 362 o Nej Antal svarande 135 o Vet inte Antal svarande 7 a) Om ja, hur vanligt förekommande är detta? o Varje vecka Antal svarande 38 o Varje månad Antal svarande 90 o Någon gång per halvår Antal svarande 163 o Någon gång per år Antal svarande Har det under det senaste året förekommit att någon annan av personalen behövt neka en minderårig möjlighet att spela? o Ja Antal svarande 266 o Nej Antal svarande 93 o Vet inte Antal svarande 140 a) Om ja, hur vanligt förekommande anser du att detta är? o Varje vecka Antal svarande 39 o Varje månad Antal svarande72 o Någon gång per halvår Antal svarande 118 o Någon gång per år Antal svarande 39 19(22)

20 25. Finns det krav från aktören på att återrapportera åtgärder som vidtagits för att förhindra spel av minderåriga? o Ja Antal svarande 36 o Nej Antal svarande 409 o Vet inte Antal svarande Finns det riktlinjer och rutiner för att förhindra utbetalning av vinster och återlämnande av insatser vid spel gjorda av minderåriga? o Ja Antal svarande 484 o Nej Antal svarande 9 o Vet inte Antal svarande 3 a) Om ja, följs riktlinjerna? o Ja Antal svarande 469 o Nej Antal svarande 9 o Vet inte Antal svarande 5 7. Risker för sårbara personer 27. Har du kunskap om hur du kan identifiera problemspelare? o Ja Antal svarande 263 o Nej Antal svarande 180 o Vet inte Antal svarande 47 a) Om ja, Får du stöd av aktören om du upplever att det har varit jobbigt eller skrämmande att hantera problemspelare? o Ja Antal svarande 269 o Nej Antal svarande 181 o Vet inte Antal svarande 49 Om ja, vilken eller vilka aktörer ger dig stöd av hantering av problemspelare o Svenska Spel Antal svarande 258 o ATG Antal svarande 87 o Kombispel Antal svarande 5 o Folkspel Antal svarande10 o Ideella spel Antal svarande 1 o Miljonlotteriet Antal svarande 1 o Postkodlotteriet Antal svarande 0 o Casino Cosmopol Antal svarande 2 20(22)

21 b) Har du instruktioner från aktören om att skriva ner när du har tagit kontakt med eller identifierat en problemspelare? o Ja Antal svarande 115 o Nej Antal svarande 240 o Vet inte Antal svarande Finns det dokumenterade rutiner för hur du ska agera när en person önskar stänga av sig själv från spel? o Ja Antal svarande 59 o Nej Antal svarande 355 o Vet inte Antal svarande Finns det instruktioner från aktören om hur du ska hantera personer som är oroliga för sitt spelberoende? o Ja Antal svarande 386 o Nej Antal svarande 78 o Vet inte Antal svarande Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar när det gäller spelansvarsfrågor? o Ja Antal svarande 426 o Nej Antal svarande 29 o Vet inte Antal svarande 46 a) Om ja, vilka aktörer tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? o Svenska Spel Antal svarande 409 o ATG Antal svarande 146 o Kombispel Antal svarande 56 o Folkspel Antal svarande 78 o Ideella spel Antal svarande 8 o Miljonlotteriet Antal svarande 34 o Postkodlotteriet Antal svarande 1 o Casino Cosmopol Antal svarande 2 21(22)

22 b) Om nej, på vilket sätt tar de inte sitt ansvar? Direktciterade kommentarer; o Aktörerna vill sälja så mycket som möjligt och på så sätt är det lite motsägelsefullt att försöka förhindra personer att spela... o Barn under 18 borde inte få vara vid maskinerna. Borde finnas mer information eller skyltar. o Borde finnas information för att underlätta ombuden att minderåriga inte ens får vara i närheten av spelmaskinerna. Ombudet upplever att dem måste ta en konflikt varje gång ombudet måste jaga iväg minderåriga ifrån spelen. o Borde finnas mer skyltning och reklam att man inte får köpa spel/lotter till eller tillsammans med en minderårig. o Dubbel moral med reklam. Mer upplysning om 18 års gräns. Tycker det är bra med självavstängning på onlinespel. o För mycket arbete med åldergränsen, ombudet tycker man borde ta tag i spelmissbruken istället. Anser inte att det är ett problem om en 17-18årig vill köpa en lott ibland. Problemen finns om t.ex. en medelålders man som spelar bort hus, bil och fru... o Hade inte blivit informerad om att man ej får betala ut vinster till minderåriga på lotter. o Mer propaganda om att man inte kan spela i sällskap av minderårig. Alla kommuner har inte tillgång till spelberoende hjälp, iallafall inte i xx. o Större text att det är åldersgräns. o Tar inte sitt ansvar när man t.ex. skapar stora vinster. Utan det ökar bara spelberoende och att det påverkar ungdomar i reklamer. o Tycker att det är dem stora spelbutikerna som inte tar ansvar. o De blir uppmuntrade av aktörerna, de blir kontaktade veckovis att öka försäljningen. Ägaren känner att de är tvungna att gå med på det för att kunna betala räkningarna. o Dom ger ut mycket reklam för att få många att spela så det anser jag inte som ansvarstagande. o För det är för dålig information om spelansvar till ombuden. o Ofta förekommande langning på lördagar mest. o Vill ha mer stöd så att ombuden slipper ta reda på information. 22(22)

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Svenska Spel gör årligen en analys av intressenternas syn och förväntningar på bolagets samhällsansvar. Den utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

! Småföretag " # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1

! Småföretag  # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1 ! Småföretag "# $%&''%'#(&)' 1 Sammanfattning Denna uppsats är en undersökning av hur kontakten är mellan småföretagare och redovisningskonsulter. En stor del av de mindre företagen överlåter en del eller

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys och rapport framtagen av: Marie Barck, Marie Kristina Barck, Christer Käck och Charlotte Pagré Svenska Röda Korset Svenska SROI-nätverket

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

2014:22. Utvärdering av projektet Offentligt etos

2014:22. Utvärdering av projektet Offentligt etos 2014:22 Utvärdering av projektet Offentligt etos MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-29 2013/197-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-09-06 S2013/6132/ESA (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn År 2014 1(37) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Verksamhetsövergripande tematillsyn... 7 3.1 Sammanfattning... 7 3.2 Reflektioner

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Utvärdering av projektet Servicetrainee

Utvärdering av projektet Servicetrainee RAPPORT 1(25) 2014-03-04 AVN 2014/0077 Handläggare, titel, telefon Sandra Johansen, utredare Anna Nilsson, utredare Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Utvärdering

Läs mer