Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)"

Transkript

1 Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Uppdragsdirektiv Syfte och mål Avgränsningar Personal Metod Urvalsmetod Resultat Utbildning Kampanjer, försäljningstips och tävlingar Ombud Restauranger med automatspelstillstånd Slutsats En eventuell fördjupning Bilaga Tillsynsenkät Projekt SKRIM Om tillsynsobjektet Om personen vi intervjuar Riktlinjer/ Policy Utbildning Risker för minderårigt spelande Risker för sårbara personer (22)

3 1. Inledning Under perioden 4 februari 2013 till och med 30 september 2013 genomfördes projektet SKRIM socialt skydd och riskminimering. Projektet initierades med målsättningen att klargöra i vilken omfattning anställda hos aktörerna och deras speldistributörer har genomgått utbildning avseende spelansvar och innehåll i utbildningen samt en kartläggning av vilka värdegrunder, organisationskultur m.m. som råder hos aktörer och speldistributörer. 2. Uppdragsdirektiv Enligt Lotteriinspektionens regleringsbrev ska myndigheten koncentrera sitt arbete till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst. När det gäller området för sociala skadeverkningar arbetar myndigheten strategiskt och operativt för att dessa frågor ska prägla alla delar av myndighetens arbete. En viktig del i detta arbete är att veta i vilken omfattning anställda hos aktörer och speldistributörer erhåller utbildning i spelansvar. En annan del är att ha en god uppfattning om vilken organisationskultur som råder hos aktörerna och deras speldistributörer. Mot denna bakgrund har det beslutats att en tillsynsaktivitet ska genomföras hos spelaktörer och deras eventuella speldistributörer. Tillsynsaktiviteten ska utföras i samband med personliga besök och ska i första hand ta sikte på frågan i vilken omfattning anställda hos aktörerna och deras speldistributörer har genomgått utbildning avseende spelansvar samt vilket innehåll utbildningen har. 3. Syfte och mål Syftet med projektet är att få en uppfattning om hur organisationskulturen kan antas se ut hos aktörerna, samt i vilken omfattning utbildning i spelansvar har genomgåtts av anställda hos aktörerna och deras speldistributörer. 3(22)

4 4. Avgränsningar Tillsynsaktiviteten omfattar de aktörer som är medlemmar i Spelbranschens etiska råd (SPER) och Svenska Postkodföreningen. Ett slumpmässigt urval har gjorts av speldistributörer; restauranger med automatspelstillstånd, bingohallar, försäljare av rikslotteriprodukter, statliga kasinon, travbanor samt AB Svenska Spel och ATG. Vi har i rapporten valt att kalla speldistributörerna AB Svenska Spel och ATG för ombud. 5. Personal Projektgruppen har bestått av Erika Grybb, Maria Wennerberg-Sedigh, Kristina Antman och Joel Kitti Junros. Erika utsågs till projektledare men lämnade över den rollen till Kristina eftersom Erika har gått till en annan arbetsgivare. Handläggare för rikslotterier och kasino har även tagits i anspråk. Styrgruppen har bestått av utvecklingsledaren Jeanette Johannssen och generaldirektören Håkan Hallstedt. Ulrika Skymberg tog i april 2013 över Jeanettes roll i styrgruppen eftersom Jeanette fått en annan tjänst inom myndigheten. Två personer rekryterades från ett bemanningsföretag för att under maj månad utföra telefonintervjuer. 6. Metod Från början var tanken att tillsynsaktiviteten skulle genomföras med personliga besök och intervjuer. Projektgruppen såg i ett tidigt skede att detta skulle bli mycket tidskrävande och kostsamt att utföra tillsynsaktiviteten med personliga besök. Att besöka ca 500 ombud beräknades ta ca 250 arbetstimmar i anspråk. Härtill kom restid samt kostnader för resor och traktamenten. Tidsåtgång och kostnaderna får dessutom multipliceras med två eftersom det ansågs nödvändigt att varje besök genomfördes av två personer. Projektgruppen resonerade med styrgruppen och kom fram till att intervjuerna skulle genomföras med speldistributörerna via telefon. Därefter arbetade projektgruppen fram en checklista med frågeställningar samt ett manus som användes vid intervjuerna så att alla intervjuer kunde utföras på ett likartat sätt. 4(22)

5 Vi har kontaktat personer som säljer spel direkt till allmänheten för en aktörs räkning. Dessa aktörer har i sin tur beviljats tillstånd att erbjuda spel av regeringen eller Lotteriinspektionen på den svenska spelmarknaden. De utvalda speldistributörerna fick i förväg ett informationsbrev om tillsynsaktiviteten, där det informerades om att Lotteriinspektionen avsåg att ringa dem för en intervju gällande spelansvar. 6.1 Urvalsmetod Målet med urvalet är att möjliggöra en beskrivning av populationen genom en eller flera parametrar som förklaras med hjälp av mätbara egenskaper. Med utgångspunkt från mätningarna kan man därefter göra skattningar från urvalet till populationen. Totala antalet speldistributörer var vid tillsynstillfället. Från dessa gjordes ett slumpmässigt urval av 642 speldistributörer. De tillfrågade speldistributörerna representeras av restauranger med automatspelstillstånd, bingohallar, statliga kasinon, travbanor och försäljare av rikslotteriprodukter samt ombud. I undersökningen var det viktigt att alla nämnda kategorier av speldistributörer representerades. För att säkerställa detta valdes speldistributörerna ut genom ett slumpmässigt stratifierat urval. Urvalet delades in i delgrupper som vi kallat för stratum. Från varje stratum drogs sedan ett slumpmässigt urval. Genom denna metod blir alla stratum representerat i urvalet. Vidare gjordes ett proportionerligt urval från dessa. 7. Resultat Undersökningen omfattar totalt 506 svarande speldistributörer. Svaren är fördelade mellan 409 ombud, 83 restauranger med automatspelstillstånd och 14 övriga speldistributörer, det vill säga bingohallar, statliga kasinon, travbanor och försäljare av rikslotteriprodukter. Detta är relativt nära urvalsmetodens beräknade antal inom respektive stratum. Kategorierna ombud samt övriga speldistributörer (se ovanstående stycke) blev något överrepresenterade medan restauranger med automatspelstillstånd blev något underrepresenterade. Detta kan exempelvis bero på en hög arbetsbelastning på restaurangen när speldistributören blev uppringd och att denne därför inte hade möjlighet att delta. 5(22)

6 Statistiska jämförelser, så kallade chitvå-tester, mellan frågorna gjordes för att se om det finns något samband mellan de olika variablerna. Antalet svar inom dessa svarskombinationer varierade från det totala antalet svar ifrån speldistributörerna i tillsynsaktiviteten. Anledningen är att vissa frågeställningar inte passar alla typer av speldistributörer (exempelvis fråga 10 i bilaga 1). Hela enkäten och dess svarsfrekvens finns redovisat i bilaga Utbildning 416 av de 504 svarande speldistributörerna anger att de har fått utbildning gällande spelansvar, medan 88 anger att de inte genomgått någon utbildning. Tabell 1 Utbildning och kunskap om problemspelare, samtliga speldistributörer Är du utbildad när det gäller spelansvar? Har du kunskap om hur du kan identifiera problemspelare? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Totalt Av de 416 som svarat att de fått utbildning hade ca 63 procent genomgått en webbaserad utbildning och ca 27 procent hade fått sin utbildning hos en aktör. Intern och övrig utbildning är inte lika förekommande. Tabell 2 Var fick du utbildning i spelansvar, samtliga speldistributörer Speldistributörer Var fick du utbildning i spelansvar? Annan Av aktör Internt Webbaserad Totalt Bingohallar Statliga kasinon Ombud Restauranger Travbanor Rikslotteri telefonförsäljning Totalt (22)

7 Vi kan även se resultat som visar att utbildning i spelansvar påverkar förmågan att identifiera problemspelare. Ca 66 procent som fått någon form av utbildning i spelansvar ansåg sig ha förmåga att identifiera problemspelare. Dock ansåg ca 30 procent av speldistributörerna att de inte kunde identifiera problemspelare även om de fått utbildning gällande spelansvar. För att se skillnaden mellan vilken typ av utbildning (webbaserad, internt av egen personal eller utbildad av aktör) man genomgått samt om man har förmågan att identifiera en problemspelare gjordes en jämförelse mellan dessa. Jämförelsen kunde inte finna något samband mellan de olika utbildningsformerna och speldistributörernas förmåga att identifiera problemspelare. Tabell 3 Speldistributörernas kunskap att identifiera en problemspelare, samtliga speldistributörer Speldistributörer Har du kunskap att identifiera en problemspelare Ja Nej Vet inte Totalt Bingohallar Statliga kasinon Ombud Restauranger Rikslotteri telefonförsäljare Travbanor Totalt Nedan tydliggörs sambandet mellan genomförd utbildning i spelansvar och förmågan att identifiera problemspelare. Denna gång fokuserar vi på ombud och restauranger med automatspelstillstånd. Ombud Av de 407 svarande ombuden uppgav 332 att de hade genomgått utbildning i spelansvar och 254 av dessa ansåg att de kunde identifiera en problemspelare. Restauranger med automatspeltillstånd Av de 83 svarande restauranger med automatspeltillstånd uppgav 71 att de hade genomgått utbildning i spelansvar och 67 av dessa ansåg att de kunde identifiera en problemspelare. Även en stor del av restauranger med automatspeltillstånd som inte hade genomgått någon utbildning ansåg att de kunna identifiera en problemspelare. 7(22)

8 Tillsynsaktiviteten visar ingen skillnad avseende vilken typ av utbildning man genomgått för förmågan att identifiera en problemspelare Det har inte gått att göra motsvarande jämförelse på de övriga kategorierna (bingohallar, travbanor, statliga kasinon och försäljare av rikslotteriprodukter) då urvalet från dessa stratum varit för lågt. Utfallet som sådant återfinns i tabell 2 och Kampanjer, försäljningstips och tävlingar Speldistributörerna har svarat att aktörerna uppmuntrar till kampanjer, ger tips på hur speldistributörerna kan öka sin försäljning och att aktörerna även uppmuntrar speldistributörerna till ökad försäljning med försäljningstävlingar. Tabell 4 Kampanjer och ansvar, samtliga speldistributörer Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Vet inte Totalt Av 493 speldistributörer svarade 294 att de blivit uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer. 156 svarade att de inte blivit uppmuntrade till kampanjer. 43 svarade att de inte vet. Av 502 speldistributörer svarade 350 att de fått tips från aktörerna på hur de kan öka sin försäljning av spel. 124 svarade att de inte har hade fått tips på hur de kan öka sin försäljning. 28 svarade att de inte vet. När vi har frågat om aktörerna anordnar försäljningstävlingar som går ut på att sälja så mycket spel som möjligt har 263 av 502 speldistributörer svarat att det sker. 182 svarade att det inte finns sådana tävlingar. 57 svarade att de inte vet. 8(22)

9 7.2.1 Ombud Här har vi jämfört sambandet mellan aktörernas uppmuntran till kampanjer och sitt ansvarstagande gällande spelansvarsfrågor. Enligt tillsynsaktiviteten initieras i huvudsak kampanjer av aktörerna. Utfallet framgår av fråga 11a i bilaga 1. När vi sedan jämför om speldistributörerna tycker att aktören tar sitt ansvar när det gäller spelansvarsfrågor och samtidigt uppmuntrar till kampanjer anser speldistributörerna att det går att kombinera kampanjer med ansvarstagande i spelansvarsfrågor. Av 398 ombud svarade 288 att de blivit uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 288 ansåg 245 ombud att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 18 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 25 svarade att de inte vet. 77 av 398 ombud ansåg sig inte bli uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 77 ansåg 66 ombud att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 3 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 8 svarade att de inte vet. Tabell 4 Kampanjer och ansvar, ombud Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Vet inte Totalt (22)

10 7.2.2 Restauranger med automatspelstillstånd I detta avsnitt redovisas samma aktivitet som ovan men nu bara för utfallet avseende restauranger med automatspelstillstånd. Av 76 restauranger med automattillstånd svarade 3 att de blivit uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 3 ansåg 2 restauranger med automatillstånd att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 1 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 0 svarade att de inte vet. 67 av restauranger med automattillstånd ansåg sig inte bli uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 67 ansåg 50 restauranger med automattillstånd att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 7 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 10 svarade att de inte vet. Tabell 5 Kampanjer och ansvar, restauranger med automatspelstillstånd Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Vet inte Totalt (22)

11 8. Slutsats Vi har överlag fått ett positivt bemötande av de speldistributörer som vi pratat med. Många av speldistributörerna har varit positiva till att de blivit sedda av tillsynsmyndigheten. Några har känt sig obekväma och börjat förklara att de följer de regler som finns, men efterhand lugnat sig när vi förklarat att vi inte tittar på det enskilda fallet. Det har förekommit att aktörer varit kritiska till att myndigheten haft direktkontakt med speldistributörer eller önskat att alla kontakter ska ske genom aktörerna. Detta hade emellertid förfelat delar av syftet med undersökningen. I tillsynsaktiviteten kunde vi inte se att någon specifik typ av utbildning ger ett bättre resultat avseende möjligheten att identifiera problemspelare. Resultaten visar överlag att utbildning påverkar förmågan att identifiera problemspelare. Däremot kan vi inte mäta hur stor påverkan utbildning har. Rapportens resultat visar att speldistributörerna som fått utbildning i spelansvar anser sig kunna identifiera problemspelare. Det framgår inte hur speldistributörerna identifierar problemspelare eller vad de anser är typiska drag för en problemspelare. I tillsynsaktiviteten kan vi se att många restauranger med automatspelstillstånd ansåg sig kunna identifiera problemspelare trots att de inte har genomgått utbildning i spelansvar. Frågan är om det inte skulle vara enklare att identifiera problemspelare avseende de spelformer där spelen sker i realtid, eftersom speldistributören i sådana fall ser tydligare spelmönstret hos spelaren. En generell slutsats är att aktörerna kan bli bättre på att utbilda sina speldistributörer inom spelansvar och även informera mer om riskerna kring spel. Kanske kan Lotteriinspektionen bli en del av utbildningen? Värdegrunder och organisationskultur är svårare att mäta. I och med att utbildning sker hos/av aktörerna så kan man anta att aktören har en stor påverkan på speldistributörernas värdegrunder och organisationskultur. Denna kan skilja sig från aktör till aktör, exempelvis hos telefonförsäljarna och restauranger med automatspelstillstånd eftersom spelförsäljning inte är deras primära verksamhet. Tillsynsaktiviteten har visat att det i allmänhet är aktörerna som initierar kampanjer och försäljningstävlingar på spelplatserna och inte spelplatserna själva. 11(22)

12 Ett intressant samband är att speldistributörerna anser att aktören tar sitt ansvar i spelansvarsfrågor men samtidigt uppmuntrar till kampanjer och försäljningstävlingar där det går ut på att sälja så mycket spel som möjligt. Detta samband finner vi oavsett om vi studerar enskilda kategorier av speldistributörer eller om vi ser på alla speldistributörer som en helhet. Det betyder nödvändigtvis inte att det är ett problem med kampanjer, men kampanjer kan ha en negativ påverkan på spelaren trots att speldistributörerna inte anser det. Balansen mellan det sociala ansvarstagandet och det ekonomiska intresset kan vara en svår intresseavvägning för speldistributören. 8.1 En eventuell fördjupning I denna tillsynsaktivitet har vi riktat oss till speldistributörer, och inte till spelare vilket innebär att den faktiska påverkan inte kan mätas. Det skulle vara intressant och värdefullt att göra en fördjupning av denna tillsynsaktivitet men då titta på hur spelaren uppfattar aktörerna och speldistributörerna. Vidare kan man även titta på hur speldistributörerna mår, hur ser deras spelande ut, har de problem med sitt eget spelande? Det kan även vara intressant att se hur aktörerna och speldistributörerna hanterar problemspelare. Vidare kan man titta på hur lokalen är utformad med reklam/ information osv. Hur ser det ut för kunden, kan kunden gå in i en kiosk och köpa exempelvis tuggummi, tvätta bilen på macken eller ta en bit mat på restaurangen utan att omges av spelreklam/spelinformation? Vad är det för försäljningstips som aktörerna ger speldistributörerna så de kan öka sin försäljning? Vad innebär spelansvar för aktörerna och speldistributörerna? Med denna rapport avslutas projektet SKRIM. Kristina Antman Projektledare Bilaga 1 Tillsynsenkät Projekt SKRIM 12(22)

13 Bilaga 1 Tillsynsenkät med en sammanställning av dess svarsfrekvens. 1. Tillsynsenkät Projekt SKRIM 2. Om tillsynsobjektet 1. Namn på tillsynsobjekt 2. Ort 3. Tillsynsobjekt o Ombud Antal svarade 409 o Restaurang Antal svarande 83 o Bingohall Antal svarande 5 o Travbana Antal svarande 2 o Rikslotteri- telefonförsäljare extern försäljare Antal svarande 4 o Rikslotteri - telefonförsäljare intern försäljare Antal svarande 1 o Statliga kasinon Antal svarande 2 4. Vilka av följande aktörers produkter finns i ert utbud? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Svenska Spel Antal svarande 497 o ATG Antal svarande180 o Kombispel Antal svarande 132 o Folkspel Antal svarande 176 o Ideella spel Antal svarande 24 o Miljonlotteriet Antal svarande 113 o Postkodlotteriet Antal svarande 1 o Casino Cosmopol Antal svarande 2 5. Hur många är ni som säljer spel på din arbetsplats? Gäller inte restauranger med automatspelstillstånd o 1-3st Antal svarande 152 o 4-5st Antal svarande 85 o 6-8st Antal svarande 75 o 9-15st Antal svarande 65 o Över 15st Antal svarande 50 13(22)

14 3. Om personen vi intervjuar 6. Anställningsform o Ägare Antal svarande 187 o Chef Antal svarande 70 o Anställd Antal svarande Hur gammal är du? o Under 18år Antal svarande 0 o 18-25år Antal svarande 74 o 26-40år Antal svarande 182 o 41-55år Antal svarande 174 o Över 55år Antal svarande Hur länge har spelrelaterade arbetsuppgifter ingått i ditt nuvarande arbete? o Upp till ett halvår Antal svarande 38 o Upp till ett år Antal svarande 39 o 1-3år Antal svarande 137 o 4-5år Antal svarande 59 o Mer än 5år Antal svarande Som privatperson, spelar du om pengar? o Ja Antal svarande 262 o Nej Antal svarande 242 a) Om ja, hur ofta spelar du om pengar? o Varje dag Antal svarande 4 o En gång i veckan Antal svarande 80 o Flera gånger i veckan Antal svarande 17 o En gång i månaden Antal svarande 64 o Flera gånger i månaden Antal svarande 26 o Någon gång om året Antal svarande 70 b) Om ja - Hur mycket uppskattningsvis spelar du för i genomsnitt per vecka? o Kr/ vecka Antal svarande179 o Kr/ vecka Antal svarande 64 o Kr/ vecka Antal svarande 9 o Kr/ vecka Antal svarande 2 o Kr/ vecka Antal svarande 0 o Mer än 5000 Kr/ vecka Antal svarande 0 14(22)

15 10. Spelar du om pengar i din yrkesroll? (Gäller inte restauranger med automatspelstillstånd) o Ja Antal svarande 142 o Nej, Antal svarande 150 a) Om ja, hur ofta spelar du om pengar i din yrkesroll? o Varje dag Antal svarande 28 o En gång i veckan Antal svarande 47 o Flera gånger i veckan Antal svarande 38 o En gång i månaden Antal svarande 12 o Flera gånger i månaden Antal svarande 2 o Någon gång om året Antal svarande 10 b) Om ja - Hur mycket uppskattningsvis spelar du för i genomsnitt per vecka i din yrkesroll? o Kr/ vecka Antal svarande 50 o Kr/ vecka Antal svarande 67 o Kr/ vecka Antal svarande 13 o Kr/ vecka Antal svarande 3 o Kr/ vecka Antal svarande 1 o Mer än 5000 Kr/ vecka Antal svarande Har er spelplats under senaste året sålt spel genom kampanjerbjudanden? o Ja Antal svarande 357 o Nej Antal svarande 132 o Vet inte Antal svarande 12 a) Om ja, vem initierar kampanjerna? o Spelplatsen Antal svarande 46 o Aktör Antal svarande 293 o Vet inte Antal svarande 18 b) Om ja, hur vanligt förekommande är dessa kampanjer? o Flera gånger i veckan Antal svarande 6 o En gång i veckan Antal svarande 21 o En gång i månaden Antal svarande 193 o En gång i halvåret Antal svarande Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? o Ja Antal svarande 298 o Nej Antal svarande157 o Vet inte Antal svarande 43 15(22)

16 13. Får ni tips från aktörerna om hur ni kan öka er försäljning på spelprodukter? o Ja Antal svarande 350 o Nej Antal svarande 124 o Vet inte Antal svarande Anordnar aktörerna försäljningstävlingar där det går ut på att sälja så mycket spel som möjligt? o Ja Antal svarande 263 o Nej Antal svarande 182 o Vet inte Antal svarande 57 a) Om ja, vilka aktörer anordnar försäljningstävlingar? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Svenska Spel Antal svarande 261 o ATG Antal svarande 111 o Kombispel Antal svarande 21 o Folkspel Antal svarande 62 o Ideella spel Antal svarande 0 o Miljonlotteriet Antal svarande 11 o Postkodlotteriet Antal svarande 1 4. Riktlinjer/ Policy 15. Har aktörerna vars produkter ni säljer informerat dig om sina riktlinjer gällande spelansvar, t.ex. gällande information om spelberoende samt möjlighet till självavstängning? o Ja Antal svarande 452 o Nej Antal svarande 32 o Vet inte Antal svarande 19 a) Kräver de att ni har följande? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Information om spelberoende. Antal svarande 333 o Instruktioner till personalen om vad de ska göra efter en begäran om självavstängning. Antal svarande 103 o Möjlighet till självavstängning lättillgängligt. Antal svarande 32 16(22)

17 16. Vet du vilka riktlinjer aktörerna, vars produkter ni säljer, har när det gäller frågor om spelansvar som riktas till barn och ungdomar under 18 år? o Ja Antal svarande 498 o Nej Antal svarande 2 o Vet inte Antal svarande 2 a) Om ja, förstår du innebörden av riktlinjerna? o Ja Antal svarande 498 o Nej Antal svarande 0 b) Om ja, tycker du att aktörerna följer riktlinjerna? o Ja Antal svarande 484 o Nej Antal svarande 2 o Vet inte Antal svarande Utbildning 17. Är du utbildad när det gäller spelansvar? o Ja Antal svarande 416 o Nej Antal svarande 88 a) Om ja, var fick du utbildningen? o Internt på spelplatsen (utbildad av kollega) Antal svarande 41 o Hos aktör (på plats hos aktör) Antal svarande 112 o Webbaserat Antal svarande 262 o Annan utbildare Antal svarande 1 b) Om utbildning skedde hos aktör - hos vilken/ vilka aktörer fick du utbildning? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Svenska spel Antal svarande 282 o ATG Antal svarande 81 o Kombispel Antal svarande1 o Folkspel Antal svarande 1 o Ideella spel Antal svarande1 o Miljonlotteriet Antal svarande 1 o Postkod Antal svarande 0 c) Om du har gått utbildning hos flera aktörer vilka var skillnaderna i utbildningen? o Utgår på grund av för låg svarsfrekvens 17(22)

18 d) När fick du din senaste utbildning i spelansvar? o Senaste halvåret Antal svarande 97 o Senaste året Antal svarande 110 o För 1-3 år sedan Antal svarande 148 o Mer än 3 år sedan Antal svarande 47 e) Hur lång var din senaste utbildning i spelansvar? Spelansvar kan ingå som en del av utbildningen för att bli ombud. i så falla uppskatta hur stor del av utbildningen som handlade om spelansvar. o Ett par timmar eller mindre Antal svarande 170 o Halvdag Antal svarande 90 o Heldag Antal svarande 49 o 2 dagar eller fler Antal svarande 63 f) Hur många gånger har du fått spelansvarsrelaterad utbildning genom denna arbetsplats? o 1 Antal svarande 167 o 2-3 Antal svarande153 o 4-5 Antal svarande30 o Fler än 5 utbildningar Antal svarande Om du inte har gått någon utbildning i spelansvar, finns det någon sådan utbildning planerad? o Ja Antal svarande 21 o Nej Antal svarande 46 o Vet inte Antal svarande 30 a) Om ja, när är utbildningen planerad? o Inom ett par månader Antal svarande 7 o Inom ett halvår Antal svarande 3 o Inom ett år Antal svarande 1 o Vet inte Antal svarande Finns det information på din arbetsplats vem du ska kontakta för att få ökade kunskaper om spelberoende? o Ja Antal svarande 418 o Nej Antal svarande 42 o Vet inte Antal svarande Finns det alltid minst en anställd i tjänst på arbetsplatsen som har genomgått utbildning i spelansvar? o Ja Antal svarande 385 o Nej Antal svarande 75 o Vet inte Antal svarande 44 18(22)

19 6. Risker för minderårigt spelande 21. Finns det tydlig information om att spelen ni erbjuder har en åldersgräns? o Ja Antal svarande 502 o Nej Antal svarande 0 o Vet inte Antal svarande 2 a) Om ja, hur visas informationen? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Skyltar Antal svarande 494 o Broschyr Antal svarande 128 o Muntligt Antal svarande Finns riktlinjer och rutiner för att kontrollera kundens ålder? o Ja Antal svarande 498 o Nej Antal svarande 4 o Vet inte Antal svarande Har det under det senaste året förekommit att du behövt neka en minderårig möjlighet att spela? o Ja Antal svarande 362 o Nej Antal svarande 135 o Vet inte Antal svarande 7 a) Om ja, hur vanligt förekommande är detta? o Varje vecka Antal svarande 38 o Varje månad Antal svarande 90 o Någon gång per halvår Antal svarande 163 o Någon gång per år Antal svarande Har det under det senaste året förekommit att någon annan av personalen behövt neka en minderårig möjlighet att spela? o Ja Antal svarande 266 o Nej Antal svarande 93 o Vet inte Antal svarande 140 a) Om ja, hur vanligt förekommande anser du att detta är? o Varje vecka Antal svarande 39 o Varje månad Antal svarande72 o Någon gång per halvår Antal svarande 118 o Någon gång per år Antal svarande 39 19(22)

20 25. Finns det krav från aktören på att återrapportera åtgärder som vidtagits för att förhindra spel av minderåriga? o Ja Antal svarande 36 o Nej Antal svarande 409 o Vet inte Antal svarande Finns det riktlinjer och rutiner för att förhindra utbetalning av vinster och återlämnande av insatser vid spel gjorda av minderåriga? o Ja Antal svarande 484 o Nej Antal svarande 9 o Vet inte Antal svarande 3 a) Om ja, följs riktlinjerna? o Ja Antal svarande 469 o Nej Antal svarande 9 o Vet inte Antal svarande 5 7. Risker för sårbara personer 27. Har du kunskap om hur du kan identifiera problemspelare? o Ja Antal svarande 263 o Nej Antal svarande 180 o Vet inte Antal svarande 47 a) Om ja, Får du stöd av aktören om du upplever att det har varit jobbigt eller skrämmande att hantera problemspelare? o Ja Antal svarande 269 o Nej Antal svarande 181 o Vet inte Antal svarande 49 Om ja, vilken eller vilka aktörer ger dig stöd av hantering av problemspelare o Svenska Spel Antal svarande 258 o ATG Antal svarande 87 o Kombispel Antal svarande 5 o Folkspel Antal svarande10 o Ideella spel Antal svarande 1 o Miljonlotteriet Antal svarande 1 o Postkodlotteriet Antal svarande 0 o Casino Cosmopol Antal svarande 2 20(22)

21 b) Har du instruktioner från aktören om att skriva ner när du har tagit kontakt med eller identifierat en problemspelare? o Ja Antal svarande 115 o Nej Antal svarande 240 o Vet inte Antal svarande Finns det dokumenterade rutiner för hur du ska agera när en person önskar stänga av sig själv från spel? o Ja Antal svarande 59 o Nej Antal svarande 355 o Vet inte Antal svarande Finns det instruktioner från aktören om hur du ska hantera personer som är oroliga för sitt spelberoende? o Ja Antal svarande 386 o Nej Antal svarande 78 o Vet inte Antal svarande Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar när det gäller spelansvarsfrågor? o Ja Antal svarande 426 o Nej Antal svarande 29 o Vet inte Antal svarande 46 a) Om ja, vilka aktörer tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? o Svenska Spel Antal svarande 409 o ATG Antal svarande 146 o Kombispel Antal svarande 56 o Folkspel Antal svarande 78 o Ideella spel Antal svarande 8 o Miljonlotteriet Antal svarande 34 o Postkodlotteriet Antal svarande 1 o Casino Cosmopol Antal svarande 2 21(22)

22 b) Om nej, på vilket sätt tar de inte sitt ansvar? Direktciterade kommentarer; o Aktörerna vill sälja så mycket som möjligt och på så sätt är det lite motsägelsefullt att försöka förhindra personer att spela... o Barn under 18 borde inte få vara vid maskinerna. Borde finnas mer information eller skyltar. o Borde finnas information för att underlätta ombuden att minderåriga inte ens får vara i närheten av spelmaskinerna. Ombudet upplever att dem måste ta en konflikt varje gång ombudet måste jaga iväg minderåriga ifrån spelen. o Borde finnas mer skyltning och reklam att man inte får köpa spel/lotter till eller tillsammans med en minderårig. o Dubbel moral med reklam. Mer upplysning om 18 års gräns. Tycker det är bra med självavstängning på onlinespel. o För mycket arbete med åldergränsen, ombudet tycker man borde ta tag i spelmissbruken istället. Anser inte att det är ett problem om en 17-18årig vill köpa en lott ibland. Problemen finns om t.ex. en medelålders man som spelar bort hus, bil och fru... o Hade inte blivit informerad om att man ej får betala ut vinster till minderåriga på lotter. o Mer propaganda om att man inte kan spela i sällskap av minderårig. Alla kommuner har inte tillgång till spelberoende hjälp, iallafall inte i xx. o Större text att det är åldersgräns. o Tar inte sitt ansvar när man t.ex. skapar stora vinster. Utan det ökar bara spelberoende och att det påverkar ungdomar i reklamer. o Tycker att det är dem stora spelbutikerna som inte tar ansvar. o De blir uppmuntrade av aktörerna, de blir kontaktade veckovis att öka försäljningen. Ägaren känner att de är tvungna att gå med på det för att kunna betala räkningarna. o Dom ger ut mycket reklam för att få många att spela så det anser jag inte som ansvarstagande. o För det är för dålig information om spelansvar till ombuden. o Ofta förekommande langning på lördagar mest. o Vill ha mer stöd så att ombuden slipper ta reda på information. 22(22)

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01)

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) 07-10-19 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) Svenska Spel Svenska Spel 1 Inledning Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m 2012-05-01) Svenska Spel 1 1 Inledning Svenska Spel skall utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt alternativ för

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2013 Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 6 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel

Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Intressenternas förväntningar på Svenska Spel Svenska Spel gör årligen en analys av intressenternas syn och förväntningar på bolagets samhällsansvar. Den utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsåret 2013 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Året i korthet...5 Mål i regleringsbrevet...6 Spelmarknaden...7 Skyddsändamål och riskminimering...9 Mål och resultat av verksamheten...10 Uppdrag...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn År 2014 1(37) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Verksamhetsövergripande tematillsyn... 7 3.1 Sammanfattning... 7 3.2 Reflektioner

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Layout och produktion: Tove Björkman, Elanders AB Tryck: Elanders AB, Mölnlycke

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar

Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar Etiska Riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar (reviderad april 2015) Bilaga (a) till SPER:s Standard för spelansvar 1 Inledning Marknadsföring är en viktig del av en fungerande spelmarknad

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning Årsredovisning 2014 innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2014 i korthet 2 VD har ordet 4 Intervju med styrelseordföranden 7 Svenska Spels roll i samhället 8 Den

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Strategisk inriktning och mål

Strategisk inriktning och mål FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / STRATEGI OCH MÅL Strategisk inriktning och mål Svenska Spel har fyra strategiska målområden: Kund, Ansvar, Affärsmässighet och Medarbetare. Liksom visionen och värdegrunden utgår

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012 Ekonomiskt Bistånd Norrköping Brukarundersökning 2012 November 2012 Inledning Bakgrund Under våren 2012 har det genomförts en brukarundersökning i syfte att mäta hur medborgare (brukare) som söker försörjningsstöd

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Innehåll. Generaldirektörens förord 5

Innehåll. Generaldirektörens förord 5 2006 Årsredovisning 2006 Formgivning och bilder: Anders Körling/Linjer Tryck: Elanders Vällingby 53221 2007 Innehåll Generaldirektörens förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9)

2014-10-15 Diarienummer: 14Li3930. Slutrapport. Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Slutrapport Tematillsyn, granskning av årsredovisningar 1(9) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Resultat... 4 3.1 Nettoomsättning... 4 3.2 Rörelseresultat... 4 3.3 Eget

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Kalendarium 2010. Årsstämma 20 april. Delårsrapporter. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby.

Kalendarium 2010. Årsstämma 20 april. Delårsrapporter. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby. Årsredovisning 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / DEN SVENSKA SPELMARKNADEN Kalendarium 2010 Årsstämma 20 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 20 april i Visby. Delårsrapporter januari mars januari

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82)

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Innehållsförteckning Förord... 5 Uppdrag... 7 Sammanfattning... 8 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 10 Preliminär sammanställning

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Information för lotterihandläggare och kontrollanter

Information för lotterihandläggare och kontrollanter Information för lotterihandläggare och kontrollanter 2 Innehåll Vårt uppdrag... 6 Våra uppgifter... 7 Vår vision... 9 Vårt mål... 9 Vår värdegrund... 9 Ledning... 10 Styrelsen... 11 Organisation... 11

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2012 ii Svenska Spel Årsredovisning 2012 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2012, ett annorlunda spelbolag 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden

Läs mer

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol.

Svenska Spels affärsområden. Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / Affärsområden Svenska Spels affärsområden Svenska Spels organisation omfattar tre affärsområden: Spel & Lotterier, Vegas och Casino Cosmopol. Nettospelintäkter per affärsområde

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Innehåll Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen 5 Folkrörelsernas lotterier

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport

Inspektionskampanj SLIC 2012. Rapport 2013:6. psykosociala riskbedömningar. projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012 psykosociala riskbedömningar projektrapport Rapport 2013:6 2013-04-25 IN 2012/101102 1 (8) Projektrapport Inspektionskampanj SLIC 2012, psykosociala riskbedömningar Projektnamn:

Läs mer

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor?

Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik. Slutrapport grupp 3. Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Norrlands yrkeshögskola Kvalificerad inköpare Fördjupning logistik Slutrapport grupp 3 Vad krävs av en upphandlare inom offentlig sektor? Innehållsförteckning Sida 1.1. Projektets mål och hur vi försökt

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå.

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Sida 1 av 5 82 Diarienr: KS-2014/00694 Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion nr 8/2014 Nästa statliga kasino till Umeå. Moderaterna, Sverigedemokraterna

Läs mer

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Projekt Brukarrevision Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Brukarrevision Göteborgsmodellen En granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd eller service till

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

8 MYTER OM ONLINESPEL OCH UTLÄNDSKA ONLINEBOLAG

8 MYTER OM ONLINESPEL OCH UTLÄNDSKA ONLINEBOLAG 8 MYTER OM ONLINESPEL OCH UTLÄNDSKA ONLINEBOLAG FÖRORD Den pågående utvecklingen av den svenska spelmarknaden förändrar förutsättningarna för såväl spelarna, som får ett större och mer varierat utbud,

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2

Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2 Slutrapport Avslut 1(7) Slutrapport Bättre primärstatistik BAST, etapp 2 Slutrapport Avslut 2(7) Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Projektet... 4 2.1 Projektets bakgrund och uppgift... 4 2.2 Deltagare...

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Slutrapport Mobil hälso-och sjukvårdsdokumentation i Dals-Eds Kommun

Slutrapport Mobil hälso-och sjukvårdsdokumentation i Dals-Eds Kommun 0.00 Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Mobil hälso-och sjukvårdsdokumentation i Dals-Eds kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50)

2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 1(50) Årsredovisning 2014 1(50) Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 1. Året i korthet... 5 2. Spelmarknaden... 8 3. Resultatredovisning... 11 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 11 3.1.1 AB

Läs mer