Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)"

Transkript

1 Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Uppdragsdirektiv Syfte och mål Avgränsningar Personal Metod Urvalsmetod Resultat Utbildning Kampanjer, försäljningstips och tävlingar Ombud Restauranger med automatspelstillstånd Slutsats En eventuell fördjupning Bilaga Tillsynsenkät Projekt SKRIM Om tillsynsobjektet Om personen vi intervjuar Riktlinjer/ Policy Utbildning Risker för minderårigt spelande Risker för sårbara personer (22)

3 1. Inledning Under perioden 4 februari 2013 till och med 30 september 2013 genomfördes projektet SKRIM socialt skydd och riskminimering. Projektet initierades med målsättningen att klargöra i vilken omfattning anställda hos aktörerna och deras speldistributörer har genomgått utbildning avseende spelansvar och innehåll i utbildningen samt en kartläggning av vilka värdegrunder, organisationskultur m.m. som råder hos aktörer och speldistributörer. 2. Uppdragsdirektiv Enligt Lotteriinspektionens regleringsbrev ska myndigheten koncentrera sitt arbete till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst. När det gäller området för sociala skadeverkningar arbetar myndigheten strategiskt och operativt för att dessa frågor ska prägla alla delar av myndighetens arbete. En viktig del i detta arbete är att veta i vilken omfattning anställda hos aktörer och speldistributörer erhåller utbildning i spelansvar. En annan del är att ha en god uppfattning om vilken organisationskultur som råder hos aktörerna och deras speldistributörer. Mot denna bakgrund har det beslutats att en tillsynsaktivitet ska genomföras hos spelaktörer och deras eventuella speldistributörer. Tillsynsaktiviteten ska utföras i samband med personliga besök och ska i första hand ta sikte på frågan i vilken omfattning anställda hos aktörerna och deras speldistributörer har genomgått utbildning avseende spelansvar samt vilket innehåll utbildningen har. 3. Syfte och mål Syftet med projektet är att få en uppfattning om hur organisationskulturen kan antas se ut hos aktörerna, samt i vilken omfattning utbildning i spelansvar har genomgåtts av anställda hos aktörerna och deras speldistributörer. 3(22)

4 4. Avgränsningar Tillsynsaktiviteten omfattar de aktörer som är medlemmar i Spelbranschens etiska råd (SPER) och Svenska Postkodföreningen. Ett slumpmässigt urval har gjorts av speldistributörer; restauranger med automatspelstillstånd, bingohallar, försäljare av rikslotteriprodukter, statliga kasinon, travbanor samt AB Svenska Spel och ATG. Vi har i rapporten valt att kalla speldistributörerna AB Svenska Spel och ATG för ombud. 5. Personal Projektgruppen har bestått av Erika Grybb, Maria Wennerberg-Sedigh, Kristina Antman och Joel Kitti Junros. Erika utsågs till projektledare men lämnade över den rollen till Kristina eftersom Erika har gått till en annan arbetsgivare. Handläggare för rikslotterier och kasino har även tagits i anspråk. Styrgruppen har bestått av utvecklingsledaren Jeanette Johannssen och generaldirektören Håkan Hallstedt. Ulrika Skymberg tog i april 2013 över Jeanettes roll i styrgruppen eftersom Jeanette fått en annan tjänst inom myndigheten. Två personer rekryterades från ett bemanningsföretag för att under maj månad utföra telefonintervjuer. 6. Metod Från början var tanken att tillsynsaktiviteten skulle genomföras med personliga besök och intervjuer. Projektgruppen såg i ett tidigt skede att detta skulle bli mycket tidskrävande och kostsamt att utföra tillsynsaktiviteten med personliga besök. Att besöka ca 500 ombud beräknades ta ca 250 arbetstimmar i anspråk. Härtill kom restid samt kostnader för resor och traktamenten. Tidsåtgång och kostnaderna får dessutom multipliceras med två eftersom det ansågs nödvändigt att varje besök genomfördes av två personer. Projektgruppen resonerade med styrgruppen och kom fram till att intervjuerna skulle genomföras med speldistributörerna via telefon. Därefter arbetade projektgruppen fram en checklista med frågeställningar samt ett manus som användes vid intervjuerna så att alla intervjuer kunde utföras på ett likartat sätt. 4(22)

5 Vi har kontaktat personer som säljer spel direkt till allmänheten för en aktörs räkning. Dessa aktörer har i sin tur beviljats tillstånd att erbjuda spel av regeringen eller Lotteriinspektionen på den svenska spelmarknaden. De utvalda speldistributörerna fick i förväg ett informationsbrev om tillsynsaktiviteten, där det informerades om att Lotteriinspektionen avsåg att ringa dem för en intervju gällande spelansvar. 6.1 Urvalsmetod Målet med urvalet är att möjliggöra en beskrivning av populationen genom en eller flera parametrar som förklaras med hjälp av mätbara egenskaper. Med utgångspunkt från mätningarna kan man därefter göra skattningar från urvalet till populationen. Totala antalet speldistributörer var vid tillsynstillfället. Från dessa gjordes ett slumpmässigt urval av 642 speldistributörer. De tillfrågade speldistributörerna representeras av restauranger med automatspelstillstånd, bingohallar, statliga kasinon, travbanor och försäljare av rikslotteriprodukter samt ombud. I undersökningen var det viktigt att alla nämnda kategorier av speldistributörer representerades. För att säkerställa detta valdes speldistributörerna ut genom ett slumpmässigt stratifierat urval. Urvalet delades in i delgrupper som vi kallat för stratum. Från varje stratum drogs sedan ett slumpmässigt urval. Genom denna metod blir alla stratum representerat i urvalet. Vidare gjordes ett proportionerligt urval från dessa. 7. Resultat Undersökningen omfattar totalt 506 svarande speldistributörer. Svaren är fördelade mellan 409 ombud, 83 restauranger med automatspelstillstånd och 14 övriga speldistributörer, det vill säga bingohallar, statliga kasinon, travbanor och försäljare av rikslotteriprodukter. Detta är relativt nära urvalsmetodens beräknade antal inom respektive stratum. Kategorierna ombud samt övriga speldistributörer (se ovanstående stycke) blev något överrepresenterade medan restauranger med automatspelstillstånd blev något underrepresenterade. Detta kan exempelvis bero på en hög arbetsbelastning på restaurangen när speldistributören blev uppringd och att denne därför inte hade möjlighet att delta. 5(22)

6 Statistiska jämförelser, så kallade chitvå-tester, mellan frågorna gjordes för att se om det finns något samband mellan de olika variablerna. Antalet svar inom dessa svarskombinationer varierade från det totala antalet svar ifrån speldistributörerna i tillsynsaktiviteten. Anledningen är att vissa frågeställningar inte passar alla typer av speldistributörer (exempelvis fråga 10 i bilaga 1). Hela enkäten och dess svarsfrekvens finns redovisat i bilaga Utbildning 416 av de 504 svarande speldistributörerna anger att de har fått utbildning gällande spelansvar, medan 88 anger att de inte genomgått någon utbildning. Tabell 1 Utbildning och kunskap om problemspelare, samtliga speldistributörer Är du utbildad när det gäller spelansvar? Har du kunskap om hur du kan identifiera problemspelare? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Totalt Av de 416 som svarat att de fått utbildning hade ca 63 procent genomgått en webbaserad utbildning och ca 27 procent hade fått sin utbildning hos en aktör. Intern och övrig utbildning är inte lika förekommande. Tabell 2 Var fick du utbildning i spelansvar, samtliga speldistributörer Speldistributörer Var fick du utbildning i spelansvar? Annan Av aktör Internt Webbaserad Totalt Bingohallar Statliga kasinon Ombud Restauranger Travbanor Rikslotteri telefonförsäljning Totalt (22)

7 Vi kan även se resultat som visar att utbildning i spelansvar påverkar förmågan att identifiera problemspelare. Ca 66 procent som fått någon form av utbildning i spelansvar ansåg sig ha förmåga att identifiera problemspelare. Dock ansåg ca 30 procent av speldistributörerna att de inte kunde identifiera problemspelare även om de fått utbildning gällande spelansvar. För att se skillnaden mellan vilken typ av utbildning (webbaserad, internt av egen personal eller utbildad av aktör) man genomgått samt om man har förmågan att identifiera en problemspelare gjordes en jämförelse mellan dessa. Jämförelsen kunde inte finna något samband mellan de olika utbildningsformerna och speldistributörernas förmåga att identifiera problemspelare. Tabell 3 Speldistributörernas kunskap att identifiera en problemspelare, samtliga speldistributörer Speldistributörer Har du kunskap att identifiera en problemspelare Ja Nej Vet inte Totalt Bingohallar Statliga kasinon Ombud Restauranger Rikslotteri telefonförsäljare Travbanor Totalt Nedan tydliggörs sambandet mellan genomförd utbildning i spelansvar och förmågan att identifiera problemspelare. Denna gång fokuserar vi på ombud och restauranger med automatspelstillstånd. Ombud Av de 407 svarande ombuden uppgav 332 att de hade genomgått utbildning i spelansvar och 254 av dessa ansåg att de kunde identifiera en problemspelare. Restauranger med automatspeltillstånd Av de 83 svarande restauranger med automatspeltillstånd uppgav 71 att de hade genomgått utbildning i spelansvar och 67 av dessa ansåg att de kunde identifiera en problemspelare. Även en stor del av restauranger med automatspeltillstånd som inte hade genomgått någon utbildning ansåg att de kunna identifiera en problemspelare. 7(22)

8 Tillsynsaktiviteten visar ingen skillnad avseende vilken typ av utbildning man genomgått för förmågan att identifiera en problemspelare Det har inte gått att göra motsvarande jämförelse på de övriga kategorierna (bingohallar, travbanor, statliga kasinon och försäljare av rikslotteriprodukter) då urvalet från dessa stratum varit för lågt. Utfallet som sådant återfinns i tabell 2 och Kampanjer, försäljningstips och tävlingar Speldistributörerna har svarat att aktörerna uppmuntrar till kampanjer, ger tips på hur speldistributörerna kan öka sin försäljning och att aktörerna även uppmuntrar speldistributörerna till ökad försäljning med försäljningstävlingar. Tabell 4 Kampanjer och ansvar, samtliga speldistributörer Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Vet inte Totalt Av 493 speldistributörer svarade 294 att de blivit uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer. 156 svarade att de inte blivit uppmuntrade till kampanjer. 43 svarade att de inte vet. Av 502 speldistributörer svarade 350 att de fått tips från aktörerna på hur de kan öka sin försäljning av spel. 124 svarade att de inte har hade fått tips på hur de kan öka sin försäljning. 28 svarade att de inte vet. När vi har frågat om aktörerna anordnar försäljningstävlingar som går ut på att sälja så mycket spel som möjligt har 263 av 502 speldistributörer svarat att det sker. 182 svarade att det inte finns sådana tävlingar. 57 svarade att de inte vet. 8(22)

9 7.2.1 Ombud Här har vi jämfört sambandet mellan aktörernas uppmuntran till kampanjer och sitt ansvarstagande gällande spelansvarsfrågor. Enligt tillsynsaktiviteten initieras i huvudsak kampanjer av aktörerna. Utfallet framgår av fråga 11a i bilaga 1. När vi sedan jämför om speldistributörerna tycker att aktören tar sitt ansvar när det gäller spelansvarsfrågor och samtidigt uppmuntrar till kampanjer anser speldistributörerna att det går att kombinera kampanjer med ansvarstagande i spelansvarsfrågor. Av 398 ombud svarade 288 att de blivit uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 288 ansåg 245 ombud att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 18 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 25 svarade att de inte vet. 77 av 398 ombud ansåg sig inte bli uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 77 ansåg 66 ombud att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 3 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 8 svarade att de inte vet. Tabell 4 Kampanjer och ansvar, ombud Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Vet inte Totalt (22)

10 7.2.2 Restauranger med automatspelstillstånd I detta avsnitt redovisas samma aktivitet som ovan men nu bara för utfallet avseende restauranger med automatspelstillstånd. Av 76 restauranger med automattillstånd svarade 3 att de blivit uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 3 ansåg 2 restauranger med automatillstånd att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 1 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 0 svarade att de inte vet. 67 av restauranger med automattillstånd ansåg sig inte bli uppmuntrade av aktörerna till att ha kampanjer. Av dessa 67 ansåg 50 restauranger med automattillstånd att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor, 7 bedömde att aktörerna inte tog sitt ansvar, 10 svarade att de inte vet. Tabell 5 Kampanjer och ansvar, restauranger med automatspelstillstånd Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? Ja Nej Vet inte Totalt Ja Nej Vet inte Totalt (22)

11 8. Slutsats Vi har överlag fått ett positivt bemötande av de speldistributörer som vi pratat med. Många av speldistributörerna har varit positiva till att de blivit sedda av tillsynsmyndigheten. Några har känt sig obekväma och börjat förklara att de följer de regler som finns, men efterhand lugnat sig när vi förklarat att vi inte tittar på det enskilda fallet. Det har förekommit att aktörer varit kritiska till att myndigheten haft direktkontakt med speldistributörer eller önskat att alla kontakter ska ske genom aktörerna. Detta hade emellertid förfelat delar av syftet med undersökningen. I tillsynsaktiviteten kunde vi inte se att någon specifik typ av utbildning ger ett bättre resultat avseende möjligheten att identifiera problemspelare. Resultaten visar överlag att utbildning påverkar förmågan att identifiera problemspelare. Däremot kan vi inte mäta hur stor påverkan utbildning har. Rapportens resultat visar att speldistributörerna som fått utbildning i spelansvar anser sig kunna identifiera problemspelare. Det framgår inte hur speldistributörerna identifierar problemspelare eller vad de anser är typiska drag för en problemspelare. I tillsynsaktiviteten kan vi se att många restauranger med automatspelstillstånd ansåg sig kunna identifiera problemspelare trots att de inte har genomgått utbildning i spelansvar. Frågan är om det inte skulle vara enklare att identifiera problemspelare avseende de spelformer där spelen sker i realtid, eftersom speldistributören i sådana fall ser tydligare spelmönstret hos spelaren. En generell slutsats är att aktörerna kan bli bättre på att utbilda sina speldistributörer inom spelansvar och även informera mer om riskerna kring spel. Kanske kan Lotteriinspektionen bli en del av utbildningen? Värdegrunder och organisationskultur är svårare att mäta. I och med att utbildning sker hos/av aktörerna så kan man anta att aktören har en stor påverkan på speldistributörernas värdegrunder och organisationskultur. Denna kan skilja sig från aktör till aktör, exempelvis hos telefonförsäljarna och restauranger med automatspelstillstånd eftersom spelförsäljning inte är deras primära verksamhet. Tillsynsaktiviteten har visat att det i allmänhet är aktörerna som initierar kampanjer och försäljningstävlingar på spelplatserna och inte spelplatserna själva. 11(22)

12 Ett intressant samband är att speldistributörerna anser att aktören tar sitt ansvar i spelansvarsfrågor men samtidigt uppmuntrar till kampanjer och försäljningstävlingar där det går ut på att sälja så mycket spel som möjligt. Detta samband finner vi oavsett om vi studerar enskilda kategorier av speldistributörer eller om vi ser på alla speldistributörer som en helhet. Det betyder nödvändigtvis inte att det är ett problem med kampanjer, men kampanjer kan ha en negativ påverkan på spelaren trots att speldistributörerna inte anser det. Balansen mellan det sociala ansvarstagandet och det ekonomiska intresset kan vara en svår intresseavvägning för speldistributören. 8.1 En eventuell fördjupning I denna tillsynsaktivitet har vi riktat oss till speldistributörer, och inte till spelare vilket innebär att den faktiska påverkan inte kan mätas. Det skulle vara intressant och värdefullt att göra en fördjupning av denna tillsynsaktivitet men då titta på hur spelaren uppfattar aktörerna och speldistributörerna. Vidare kan man även titta på hur speldistributörerna mår, hur ser deras spelande ut, har de problem med sitt eget spelande? Det kan även vara intressant att se hur aktörerna och speldistributörerna hanterar problemspelare. Vidare kan man titta på hur lokalen är utformad med reklam/ information osv. Hur ser det ut för kunden, kan kunden gå in i en kiosk och köpa exempelvis tuggummi, tvätta bilen på macken eller ta en bit mat på restaurangen utan att omges av spelreklam/spelinformation? Vad är det för försäljningstips som aktörerna ger speldistributörerna så de kan öka sin försäljning? Vad innebär spelansvar för aktörerna och speldistributörerna? Med denna rapport avslutas projektet SKRIM. Kristina Antman Projektledare Bilaga 1 Tillsynsenkät Projekt SKRIM 12(22)

13 Bilaga 1 Tillsynsenkät med en sammanställning av dess svarsfrekvens. 1. Tillsynsenkät Projekt SKRIM 2. Om tillsynsobjektet 1. Namn på tillsynsobjekt 2. Ort 3. Tillsynsobjekt o Ombud Antal svarade 409 o Restaurang Antal svarande 83 o Bingohall Antal svarande 5 o Travbana Antal svarande 2 o Rikslotteri- telefonförsäljare extern försäljare Antal svarande 4 o Rikslotteri - telefonförsäljare intern försäljare Antal svarande 1 o Statliga kasinon Antal svarande 2 4. Vilka av följande aktörers produkter finns i ert utbud? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Svenska Spel Antal svarande 497 o ATG Antal svarande180 o Kombispel Antal svarande 132 o Folkspel Antal svarande 176 o Ideella spel Antal svarande 24 o Miljonlotteriet Antal svarande 113 o Postkodlotteriet Antal svarande 1 o Casino Cosmopol Antal svarande 2 5. Hur många är ni som säljer spel på din arbetsplats? Gäller inte restauranger med automatspelstillstånd o 1-3st Antal svarande 152 o 4-5st Antal svarande 85 o 6-8st Antal svarande 75 o 9-15st Antal svarande 65 o Över 15st Antal svarande 50 13(22)

14 3. Om personen vi intervjuar 6. Anställningsform o Ägare Antal svarande 187 o Chef Antal svarande 70 o Anställd Antal svarande Hur gammal är du? o Under 18år Antal svarande 0 o 18-25år Antal svarande 74 o 26-40år Antal svarande 182 o 41-55år Antal svarande 174 o Över 55år Antal svarande Hur länge har spelrelaterade arbetsuppgifter ingått i ditt nuvarande arbete? o Upp till ett halvår Antal svarande 38 o Upp till ett år Antal svarande 39 o 1-3år Antal svarande 137 o 4-5år Antal svarande 59 o Mer än 5år Antal svarande Som privatperson, spelar du om pengar? o Ja Antal svarande 262 o Nej Antal svarande 242 a) Om ja, hur ofta spelar du om pengar? o Varje dag Antal svarande 4 o En gång i veckan Antal svarande 80 o Flera gånger i veckan Antal svarande 17 o En gång i månaden Antal svarande 64 o Flera gånger i månaden Antal svarande 26 o Någon gång om året Antal svarande 70 b) Om ja - Hur mycket uppskattningsvis spelar du för i genomsnitt per vecka? o Kr/ vecka Antal svarande179 o Kr/ vecka Antal svarande 64 o Kr/ vecka Antal svarande 9 o Kr/ vecka Antal svarande 2 o Kr/ vecka Antal svarande 0 o Mer än 5000 Kr/ vecka Antal svarande 0 14(22)

15 10. Spelar du om pengar i din yrkesroll? (Gäller inte restauranger med automatspelstillstånd) o Ja Antal svarande 142 o Nej, Antal svarande 150 a) Om ja, hur ofta spelar du om pengar i din yrkesroll? o Varje dag Antal svarande 28 o En gång i veckan Antal svarande 47 o Flera gånger i veckan Antal svarande 38 o En gång i månaden Antal svarande 12 o Flera gånger i månaden Antal svarande 2 o Någon gång om året Antal svarande 10 b) Om ja - Hur mycket uppskattningsvis spelar du för i genomsnitt per vecka i din yrkesroll? o Kr/ vecka Antal svarande 50 o Kr/ vecka Antal svarande 67 o Kr/ vecka Antal svarande 13 o Kr/ vecka Antal svarande 3 o Kr/ vecka Antal svarande 1 o Mer än 5000 Kr/ vecka Antal svarande Har er spelplats under senaste året sålt spel genom kampanjerbjudanden? o Ja Antal svarande 357 o Nej Antal svarande 132 o Vet inte Antal svarande 12 a) Om ja, vem initierar kampanjerna? o Spelplatsen Antal svarande 46 o Aktör Antal svarande 293 o Vet inte Antal svarande 18 b) Om ja, hur vanligt förekommande är dessa kampanjer? o Flera gånger i veckan Antal svarande 6 o En gång i veckan Antal svarande 21 o En gång i månaden Antal svarande 193 o En gång i halvåret Antal svarande Blir ni uppmuntrade av aktörerna att ha kampanjer? o Ja Antal svarande 298 o Nej Antal svarande157 o Vet inte Antal svarande 43 15(22)

16 13. Får ni tips från aktörerna om hur ni kan öka er försäljning på spelprodukter? o Ja Antal svarande 350 o Nej Antal svarande 124 o Vet inte Antal svarande Anordnar aktörerna försäljningstävlingar där det går ut på att sälja så mycket spel som möjligt? o Ja Antal svarande 263 o Nej Antal svarande 182 o Vet inte Antal svarande 57 a) Om ja, vilka aktörer anordnar försäljningstävlingar? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Svenska Spel Antal svarande 261 o ATG Antal svarande 111 o Kombispel Antal svarande 21 o Folkspel Antal svarande 62 o Ideella spel Antal svarande 0 o Miljonlotteriet Antal svarande 11 o Postkodlotteriet Antal svarande 1 4. Riktlinjer/ Policy 15. Har aktörerna vars produkter ni säljer informerat dig om sina riktlinjer gällande spelansvar, t.ex. gällande information om spelberoende samt möjlighet till självavstängning? o Ja Antal svarande 452 o Nej Antal svarande 32 o Vet inte Antal svarande 19 a) Kräver de att ni har följande? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Information om spelberoende. Antal svarande 333 o Instruktioner till personalen om vad de ska göra efter en begäran om självavstängning. Antal svarande 103 o Möjlighet till självavstängning lättillgängligt. Antal svarande 32 16(22)

17 16. Vet du vilka riktlinjer aktörerna, vars produkter ni säljer, har när det gäller frågor om spelansvar som riktas till barn och ungdomar under 18 år? o Ja Antal svarande 498 o Nej Antal svarande 2 o Vet inte Antal svarande 2 a) Om ja, förstår du innebörden av riktlinjerna? o Ja Antal svarande 498 o Nej Antal svarande 0 b) Om ja, tycker du att aktörerna följer riktlinjerna? o Ja Antal svarande 484 o Nej Antal svarande 2 o Vet inte Antal svarande Utbildning 17. Är du utbildad när det gäller spelansvar? o Ja Antal svarande 416 o Nej Antal svarande 88 a) Om ja, var fick du utbildningen? o Internt på spelplatsen (utbildad av kollega) Antal svarande 41 o Hos aktör (på plats hos aktör) Antal svarande 112 o Webbaserat Antal svarande 262 o Annan utbildare Antal svarande 1 b) Om utbildning skedde hos aktör - hos vilken/ vilka aktörer fick du utbildning? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Svenska spel Antal svarande 282 o ATG Antal svarande 81 o Kombispel Antal svarande1 o Folkspel Antal svarande 1 o Ideella spel Antal svarande1 o Miljonlotteriet Antal svarande 1 o Postkod Antal svarande 0 c) Om du har gått utbildning hos flera aktörer vilka var skillnaderna i utbildningen? o Utgår på grund av för låg svarsfrekvens 17(22)

18 d) När fick du din senaste utbildning i spelansvar? o Senaste halvåret Antal svarande 97 o Senaste året Antal svarande 110 o För 1-3 år sedan Antal svarande 148 o Mer än 3 år sedan Antal svarande 47 e) Hur lång var din senaste utbildning i spelansvar? Spelansvar kan ingå som en del av utbildningen för att bli ombud. i så falla uppskatta hur stor del av utbildningen som handlade om spelansvar. o Ett par timmar eller mindre Antal svarande 170 o Halvdag Antal svarande 90 o Heldag Antal svarande 49 o 2 dagar eller fler Antal svarande 63 f) Hur många gånger har du fått spelansvarsrelaterad utbildning genom denna arbetsplats? o 1 Antal svarande 167 o 2-3 Antal svarande153 o 4-5 Antal svarande30 o Fler än 5 utbildningar Antal svarande Om du inte har gått någon utbildning i spelansvar, finns det någon sådan utbildning planerad? o Ja Antal svarande 21 o Nej Antal svarande 46 o Vet inte Antal svarande 30 a) Om ja, när är utbildningen planerad? o Inom ett par månader Antal svarande 7 o Inom ett halvår Antal svarande 3 o Inom ett år Antal svarande 1 o Vet inte Antal svarande Finns det information på din arbetsplats vem du ska kontakta för att få ökade kunskaper om spelberoende? o Ja Antal svarande 418 o Nej Antal svarande 42 o Vet inte Antal svarande Finns det alltid minst en anställd i tjänst på arbetsplatsen som har genomgått utbildning i spelansvar? o Ja Antal svarande 385 o Nej Antal svarande 75 o Vet inte Antal svarande 44 18(22)

19 6. Risker för minderårigt spelande 21. Finns det tydlig information om att spelen ni erbjuder har en åldersgräns? o Ja Antal svarande 502 o Nej Antal svarande 0 o Vet inte Antal svarande 2 a) Om ja, hur visas informationen? (Flera svarsalternativ är möjliga.) o Skyltar Antal svarande 494 o Broschyr Antal svarande 128 o Muntligt Antal svarande Finns riktlinjer och rutiner för att kontrollera kundens ålder? o Ja Antal svarande 498 o Nej Antal svarande 4 o Vet inte Antal svarande Har det under det senaste året förekommit att du behövt neka en minderårig möjlighet att spela? o Ja Antal svarande 362 o Nej Antal svarande 135 o Vet inte Antal svarande 7 a) Om ja, hur vanligt förekommande är detta? o Varje vecka Antal svarande 38 o Varje månad Antal svarande 90 o Någon gång per halvår Antal svarande 163 o Någon gång per år Antal svarande Har det under det senaste året förekommit att någon annan av personalen behövt neka en minderårig möjlighet att spela? o Ja Antal svarande 266 o Nej Antal svarande 93 o Vet inte Antal svarande 140 a) Om ja, hur vanligt förekommande anser du att detta är? o Varje vecka Antal svarande 39 o Varje månad Antal svarande72 o Någon gång per halvår Antal svarande 118 o Någon gång per år Antal svarande 39 19(22)

20 25. Finns det krav från aktören på att återrapportera åtgärder som vidtagits för att förhindra spel av minderåriga? o Ja Antal svarande 36 o Nej Antal svarande 409 o Vet inte Antal svarande Finns det riktlinjer och rutiner för att förhindra utbetalning av vinster och återlämnande av insatser vid spel gjorda av minderåriga? o Ja Antal svarande 484 o Nej Antal svarande 9 o Vet inte Antal svarande 3 a) Om ja, följs riktlinjerna? o Ja Antal svarande 469 o Nej Antal svarande 9 o Vet inte Antal svarande 5 7. Risker för sårbara personer 27. Har du kunskap om hur du kan identifiera problemspelare? o Ja Antal svarande 263 o Nej Antal svarande 180 o Vet inte Antal svarande 47 a) Om ja, Får du stöd av aktören om du upplever att det har varit jobbigt eller skrämmande att hantera problemspelare? o Ja Antal svarande 269 o Nej Antal svarande 181 o Vet inte Antal svarande 49 Om ja, vilken eller vilka aktörer ger dig stöd av hantering av problemspelare o Svenska Spel Antal svarande 258 o ATG Antal svarande 87 o Kombispel Antal svarande 5 o Folkspel Antal svarande10 o Ideella spel Antal svarande 1 o Miljonlotteriet Antal svarande 1 o Postkodlotteriet Antal svarande 0 o Casino Cosmopol Antal svarande 2 20(22)

21 b) Har du instruktioner från aktören om att skriva ner när du har tagit kontakt med eller identifierat en problemspelare? o Ja Antal svarande 115 o Nej Antal svarande 240 o Vet inte Antal svarande Finns det dokumenterade rutiner för hur du ska agera när en person önskar stänga av sig själv från spel? o Ja Antal svarande 59 o Nej Antal svarande 355 o Vet inte Antal svarande Finns det instruktioner från aktören om hur du ska hantera personer som är oroliga för sitt spelberoende? o Ja Antal svarande 386 o Nej Antal svarande 78 o Vet inte Antal svarande Bedömer du att aktörerna tar sitt ansvar när det gäller spelansvarsfrågor? o Ja Antal svarande 426 o Nej Antal svarande 29 o Vet inte Antal svarande 46 a) Om ja, vilka aktörer tar sitt ansvar gällande spelansvarsfrågor? o Svenska Spel Antal svarande 409 o ATG Antal svarande 146 o Kombispel Antal svarande 56 o Folkspel Antal svarande 78 o Ideella spel Antal svarande 8 o Miljonlotteriet Antal svarande 34 o Postkodlotteriet Antal svarande 1 o Casino Cosmopol Antal svarande 2 21(22)

22 b) Om nej, på vilket sätt tar de inte sitt ansvar? Direktciterade kommentarer; o Aktörerna vill sälja så mycket som möjligt och på så sätt är det lite motsägelsefullt att försöka förhindra personer att spela... o Barn under 18 borde inte få vara vid maskinerna. Borde finnas mer information eller skyltar. o Borde finnas information för att underlätta ombuden att minderåriga inte ens får vara i närheten av spelmaskinerna. Ombudet upplever att dem måste ta en konflikt varje gång ombudet måste jaga iväg minderåriga ifrån spelen. o Borde finnas mer skyltning och reklam att man inte får köpa spel/lotter till eller tillsammans med en minderårig. o Dubbel moral med reklam. Mer upplysning om 18 års gräns. Tycker det är bra med självavstängning på onlinespel. o För mycket arbete med åldergränsen, ombudet tycker man borde ta tag i spelmissbruken istället. Anser inte att det är ett problem om en 17-18årig vill köpa en lott ibland. Problemen finns om t.ex. en medelålders man som spelar bort hus, bil och fru... o Hade inte blivit informerad om att man ej får betala ut vinster till minderåriga på lotter. o Mer propaganda om att man inte kan spela i sällskap av minderårig. Alla kommuner har inte tillgång till spelberoende hjälp, iallafall inte i xx. o Större text att det är åldersgräns. o Tar inte sitt ansvar när man t.ex. skapar stora vinster. Utan det ökar bara spelberoende och att det påverkar ungdomar i reklamer. o Tycker att det är dem stora spelbutikerna som inte tar ansvar. o De blir uppmuntrade av aktörerna, de blir kontaktade veckovis att öka försäljningen. Ägaren känner att de är tvungna att gå med på det för att kunna betala räkningarna. o Dom ger ut mycket reklam för att få många att spela så det anser jag inte som ansvarstagande. o För det är för dålig information om spelansvar till ombuden. o Ofta förekommande langning på lördagar mest. o Vill ha mer stöd så att ombuden slipper ta reda på information. 22(22)

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM. Mål för egentillsynsprogrammet

EGENTILLSYNSPROGRAM. Mål för egentillsynsprogrammet EGENTILLSYNSPROGRAM Butikens namn: Adress: Organisationsnummer: Tel nr: Fax nr: E-post adress: Butikens ägare: Butikens föreståndare: Mål för egentillsynsprogrammet Ölförsäljningen i denna butik skall

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 - 2016 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 1 2016-10-xx Bakgrund är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att

Läs mer

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel

Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel AB Svenska Spel 1(7) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Omsättning och avkastning av värdeautomatspel...

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

Verksamhetsåret 2012

Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Generaldirektörens förord Spelkonsumenten

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Socialsekreterare om hot och våld i arbetet T-110192 Akademikerförbundet SSR: TEMO AB: Stina Andersson Titti Fränkel Arne Modig Per Grenert Datum: 7 maj 2004 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR Ramverket, principerna och riktlinjerna som SPER:s medlemmar har förbundit sig till att engagera sig i och följa. April 2013, reviderad januari 2014 FÖRENINGEN

Läs mer

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Svenska Spel 2007 2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Lyckad kanalisering Butik 5.307 MSEK, + 1,6% Restaurang 1.928 MSEK, + 5,8% Internet 1.181 MSEK, + 38,3% Kasino 1.153 MSEK, + 15,1% Förening 21 MSEK,

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01)

RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) 07-10-19 RIKTLINJER FÖR MARKNADSFÖRING (Gäller fr.o.m. 2008-01-01) Svenska Spel Svenska Spel 1 Inledning Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra ett trovärdigt

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Rapport om utvecklingsarbetet för folköls- och tobakstillsynen

Rapport om utvecklingsarbetet för folköls- och tobakstillsynen SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-13 Handläggare: Alf Klingvall Telefon: 08-508 43 025 Till Socialtjänstnämnden Rapport om utvecklingsarbetet för folköls- och tobakstillsynen

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från LAPAB

Läs mer

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39

nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 1 2015-06-04 14:39 nningar & Myter 2015_2.indd 2 2015-06-04 14:39 SPÄNNING. UNDERHÅLLNING. GLÄDJE. Lusten att spela är stor hos svenska folket. En stor del av den vuxna befolkningen

Läs mer

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52)

2016-02-09 Diarienummer 15Li5480 Årsredovisning 2015. Årsredovisning 2015 1(52) 1(52) Innehållsförteckning 1 Året i korthet... 5 2 Spelmarknaden... 7 3 Resultatredovisning... 9 3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn... 9 3.1.1 Prioriterade områden... 10 3.1.2 Årets tillsyn i siffror...

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

THE GAMBLER MAGAZINE. Om spel och spelbranschen

THE GAMBLER MAGAZINE. Om spel och spelbranschen THE GAMBLER MAGAZINE Om spel och spelbranschen The Gambler Magazine The Gambler Magazine är en sajt som sedan 2013 skriver om spel och spelbranschen. På thegamblermagazine.se hittar den spelintresserade

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor. Projektledare: Tommy Larsson. Beslutad av revisorskollegiet

GRANSKNINGSRAPPORT. Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor. Projektledare: Tommy Larsson. Beslutad av revisorskollegiet GRANSKNINGS Effektiv organisation för chefs/ledarfrågor Projektledare: Tommy Larsson Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPP Effektiv organisation för chefs och ledarfrågor Postadress: Stadshuset,

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 och 8 kap 8 Alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen - en undersökning av finansiell rådgivning

Rådgivningen, kunden och lagen - en undersökning av finansiell rådgivning Rådgivningen, kunden och lagen - en undersökning av finansiell rådgivning Swedsec 12 juni 2007 Helena Pettersson helena.pettersson@fi.se Undersökningen Bakgrund Metoder Resultat Slutsatser FI:s åtgärder

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter, hur du kan få stöd från konsulenter och hur du kan använda ledning och kollegor i

Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter, hur du kan få stöd från konsulenter och hur du kan använda ledning och kollegor i G U I D E T I L L M E N TO R E N G U I D E T I L L D I G S O M S K A L L B Ö R J A S O M M E N T O R E L L E R R E D A N Ä R I G Å N G Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter,

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

84 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009. Prioriterade grupper

84 SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2009. Prioriterade grupper HÅLLBARHETSREDOVISNING / INTRESSENTANALYS OCH DIALOG Svenska Spels intressenter Analys och dialog På uppdrag av Svenska Spel genomförde Intellectual Capital AB under hösten 2009 djupintervjuer med 107

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, 221 84 Lund mf@mfskane.se 2015-09-01 Rapport Psykosocial enkät Under mars månad 2015 genomförde Medicinska Föreningen en enkätundersökning bland

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska institutionen Termeh Shafie

Stockholms Universitet Statistiska institutionen Termeh Shafie Stockholms Universitet Statistiska institutionen Termeh Shafie TENTAMEN I GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER 2011-10-28 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Miniräknare utan lagrade formler eller text, bifogade

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall Vid personcentrerad omvårdnad sätts personen och inte sjukdomen främst. Det är individens personlighet och upplevelse av verkligheten som ska vara utgångspunkten. Ett par

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer