VERKSAMHETSPLAN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2015

2 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning som våra medlemmar vill. Under året har vi en kongress som ska fatta kloka beslut och utse en ny styrelse, vilket givetvis kan innebära förändringar i verksamhetsinriktningen. Intressepolitiken Vi fortsätter att driva våra tre prioriterade områden; pensioner/skatt på pensioner, äldreomsorg och boende för äldre. Vi lägger särskilt fokus på de som har de lägsta pensionerna, i huvudsak kvinnor. Vi stärker riksorganisationens kapacitet att bedriva intressepolitiska aktiviteter. Samarbetet med SPF och Apoteket AB kring läkemedelsfrågor fortsätter. Ett antal konkreta mål har satts upp för att få ned överförskrivningen av läkemedel. Inför kongressen genomförs Äldrebarometern över hela landet. Det är en undersökning som denna gång koncentreras kring boende för äldre. PRO:s prisundersökning sätter fokus på matpriser för äldre. Vi fortsätter arbetet med att vidareutveckla och säkerställa kvaliteten på undersökningen, och fortsätta diskutera kvalitet, ekologi, Fairtrade mm i förhållande till lågt pris. För PRO är det av vikt att äldre har möjlighet att påverka i de frågor som berör oss. Inflytandefrågorna förblir viktiga. Under året genomförs en serie utbildningar för ledamöter i Kommunala pensionärsråd och Landstingens pensionärsråd. När det nya handlingsprogrammet tagits fram efter kongressen utarbetas tips och riktlinjer på hur föreningar och distrikt kan driva frågor utifrån programmet. akademin genomförs under året. Kongress PRO:s kongress hålls juni i Stockholm. Det blir en kongress inriktad på framtiden, då PRO pekar ut riktningen för prioriterade intressepolitiska frågor och verksamhetsutveckling. På kongressen antas ett omarbetat handlingsprogram och vi bestämmer hur de framtidsdiskussioner som förts inom organisationen omsätts i handling. Kongressen genomförs digitalt, vilket innebär att alla handlingar finns tillgänglig i digital form och kongressombuden förses med läsplattor under kongressdagarna. I början av hösten samlas distriktens ordförande till ett uppföljande möte efter kongressen, i syfte att diskutera hur vi gör verklighet av kongressens beslut. 1

3 Kommunikation och varumärke Den kommunikationsplattform som styrelsen ställt sig bakom fortsätter att vara styrande för hur vi utformar kommunikationen. Vi tar steg mot bättre samordning av hela riksorganisationens information. När året inleds ska det finnas en plan för en satsning på att öka kännedomen och PRO och stärka vårt varumärke. Vi ska helt enkelt bli duktigare på att synas och höras; berätta om PRO och vad vi står för. Hela PRO ska finnas på webben, och vi avsätter särskilda resurser för att utbilda lokala webbredaktörer och ge dem tillräcklig support. Riksorganisationen utvecklar sin närvaro på webben och i sociala media. Samtidigt fortsätter tryckt information att vara viktigt för PRO. Vi har ägnat tid åt att förnya informationsmaterial, medlemstidning, studiematerial etc. Under 2015 ser vi över hur långt vi kommit och bestämmer hur vi går vidare. Det nya medlemssystemet hänger samman med interninformation i stort. Där det finns ett fortsatt behov av utveckling med målet att rätt information ska nå rätt person. Internationellt PRO deltar aktivt i det nordiska samarbetet inom NSK, med åtta medlemmar i de Nordiska länderna. Via den nordiska samarbetsorganisationen är PRO engagerat i det europeiska samarbetet inom AGE Platform Europe. Under 2015 fortsätter engagemanget för de globala frågorna, i samverkan med den internationella organisationen HelpAge International. PRO fortsätter att vara aktiv medlem inom Fairtrade. Därigenom bidrar vår organisation till att skapa drägliga levnadsvillkor för ett stort antal människor på planeten. Medlemsvärvning medlemsvård Vi fortsätter 2015 på den inslagna vägen; en kombination av att uppmuntra lokala värvningsaktiviteter varvat med väl genomarbetade kampanjer på central nivå. Riksorganisationens kampanjer utvärderas kontinuerligt och utifrån gjorda erfarenheter görs en detaljplan för kampanjer under Över huvud taget är det av vikt att vi i våra värvningsaktiviteter kan attraherar yngre nyblivna pensionärer. Vi resonerar med ett antal fackliga organisationer i syfte att få igång medlemsvärvande aktiviteter inom fackförbunden. Samtidigt görs under 2015 gör en särskild satsning för att få fler av våra äldre medlemmar att känna att de får ut mer av sitt medlemskap. Vi ser att andelen medlemmar som väljer att lämna organisationen är högre bland de som fyllt 80 år. För PRO är det självklart att anstränga sig för att alla medlemmar ska få ut något av medlemskapet, även om man inte längre har samma ork som tidigare att delta i aktiviteter. Kunskapen om 2

4 hur vi bättre tillgodose de äldsta medlemmarnas önskemål behöver öka. Vi behöver fler kontaktombud i föreningarna och utveckla deras verksamhet. Vi kan behöva förbättra tillgängligheten i de lokaler vi använder, och på annat sätt ge särskild service och uppmärksamhet till de som har särskilda behov för att kunna delta i verksamheten. Av de personer som går i pension de kommande åren finns en stor andel i de tre storstäderna, särskilt i Stockholm. Samtidigt är storstäderna den miljö där folkrörelseorganisationer möter de svåraste utmaningarna. Det motiverar att riksorganisationen fortsätter att ägna särskild uppmärksamhet åt storstäderna. När det gäller Göteborg finns ett projekt för organisationsutveckling och medlemsrekrytering som sträcker sig fram till 30 september Vist stöd behöver ges till att utveckla verksamhet i stadsmiljöer över huvud taget. Bättre verksamhet, med fler deltagare I slutet av 2012 antog styrelsen en strategi för hur studieverksamheten skulle utvecklas under de kommande åren. Det handlar i huvudsak om att förbättra kvaliteten och utbudet på studiecirkelverksamheten, ökat antal deltagare i studiecirklarna, förnyade studiecirkelmaterial, en satsning på intressepolitiska studiecirklar och en för hela organisationen gemensam struktur för utbildningen av förtroendevalda. Samarbetet med vår studieorganisation ABF har stärkts, och en gemensam avsiktsförklaring har undertecknats. Under andra halvan av 2014 är det dags att stämma av vad vi hittills uppnått, för att bestämma hur vi går vidare utifrån studiestrategin. Utbildning på folkhögskolan i blir en integrerad del i den samlade utbildningen för förtroendevalda. Innehållet i övriga föreningskurser och ledarkurser ses över så att PRO pratar samma språk. Kursutbudet i övrigt och kursinnehåll ses över. utvecklas mot att bli ett kompetenscentrum på några specifika områden som berör äldre. Riksorganisationen fortsätter att subventionera PRO-medlemmars deltagande på femtonveckors folkhögskolekurs. Interna undersökningar tyder på att resor är den kanske mest populära verksamheten bland medlemmarna. Efter den översyn vi genomfört av reseverksamheten kommer distriktens reseansvariga årligen att bjudas in till träffar. En handledning för resansvariga i föreningarna har tagits fram. Samarbetet fördjupas mellan de som ansvarar för resor i distrikt och föreningar och PROmedlemsresor. Den utbildning som bedrivs för resansvariga vid folkhögskolan i görs till en samordnad del av satsningen för att få bättre resor med fler deltagare. Under 2014 genomförs en översyn av Friskvårdsverksamheten, i syfte att göra den ännu bättre och allt mer attraktiv. Under 2015 arbetar vi efter de slutsatser vi drar från översynen. 3 Inom PRO finns många som i konkreta former engagerar sig för sina medmänniskor. Vi har tusentals kontaktombud inom organisationen. PRO:are genomför kulturaktiviteter på äldreboenden och gör aktiviteter på skolor etc. Den av styrelsen tillsatta Gruppen för framtidsanalys menar att det är en viktig framtidsfråga för PRO att kunna erbjuda möjligheter för pensionärer att använda den kompetens man samlat på sig under ett

5 långt liv att fortsätta att vara till nytta. Men den sortens aktiviteter rymmer även risker. Både i Sverige, men i ännu högre grad i andra europeiska länder, ser vi hur ideella organisationer får rycka in när välfärden skärs ner. Det ställer vi inte upp på från PRO. Under året kommer PRO att inventera aktiviteter av detta slag som pågår inom organisationen och analysera vad som sker i vår omgivning för att skaffa erfarenheter inför framtida ställningstaganden kring denna verksamhet. Under 2015 är det dags att slå ett slag för gemenskapen och det sociala umgänget. Det kan upplevas som abstrakta begrepp i en organisation av PRO:s slag. Men när vi frågar våra egna medlemmar så sätter de gemenskap och socialt umgänge för de egentliga aktiviteterna. Att skapa en ännu bättre gemenskap är alltså att påtagligt öka medlemsnyttan. Vi ökar gemenskapen och stärker den sociala samhörigheten? Förmodligen är nyckeln ett gott ledarskap, och kring detta behöver vi således bedriva ett utvecklingsarbete under Vi deltar i projektet Tryggare ekonomi på äldre dar. Vi genomför utbildningar och studiecirklar kring äldres ekonomi och äldre som konsumenter. Särskilda aktiviteter Regionfinalerna i kunskapstävlingen PROvetarna genomförs 19 augusti. PRO-båten, det vill säga vår chartrade Ålandsfärja, avseglar oktober. Ombord hålls bland annat finalen för PROvetarna. Vi genomför riksmästerskap i boule, golf, orientering, bridge och bowling. Medlemsförmåner PRO ska erbjuda ett antal förmåner som följer med medlemskapet. Vår ambition är att under 2015 kunna erbjuda nya medlemsförmåner i ny form. Vi fortsätter att erbjuda resor och försäkringar, särskilt anpassade för våra medlemmar. Stärka organisationen När vi i början av året går ut med brevet om medlemsavgiften så kommer det att ske i vårt nya medlemssystem. Systemet gör PRO:s hantering av medlemmar, kursadministration och vår verksamhetsrapportering enklare och effektivare. Medlemssystemet är mer än bara ett medlemsregister. Det ger oss till exempel nya möjligheter att kommunicera med medlemmarna på många olika sätt, och gör det möjligt att låta en viss person få information om just de ämnen som han eller hon är intresserad av. Hela 2015 kommer att bli ett slags skola för hela PRO, där vi gemensamt lär oss hur vi kan nyttja det nya systemets alla möjligheter och det behöver finnas en genomtänkt plan för utbildning. Vi arbetar utifrån den IT-strategi som antogs Den innebär att alla IT-projekt hålls samman med fast hand, och där upphandling, uppföljning mm sköts på ett professionellt sätt. Riksorganisationens egen datamiljö finns från 2014 i det så kallade molnet, och det öppnas möjligheter för distrikten att haka på. Vi kommer under 2015 att behöva 4

6 fortsätta att utveckla strukturen för support till de i distrikt och föreningar som arbetar med webben och medlemssystemet. Distriktens IT-ansvariga ges stöd för att hantera sitt uppdrag. Vi har en lång tradition av IT-utbildning för våra medlemmar. Vi ska undersöka möjligheten att ytterligare stödja föreningarnas ambitioner att stärka medlemmarnas datamognad. Trippelskrapet är en viktig inkomstkälla för alla led i organisationen. Lotteripengarna ger möjligheter till de extra satsningar som PRO behöver för att utvecklas. Fortfarande finns en stor potential för ökad försäljning inom PRO, och vi fortsätter därför att utveckla den interna marknadsföringen och försäljningen. Under året kommer Trippelskrapet och ytterligare två PRO-spel tillgängliga via nätet. Den nya spelarenan ska givetvis även den marknadsföras inom organisationen. Distriktens ordförande spelar en nyckelroll för verksamheten. De behöver ha tillgång till bättre stöd i sitt uppdrag. Under 2015 ser vi till att öka möjligheten för distriktsordförande att träffas, samtidigt som de får bättre tillgång till det stöd de behöver för att utvecklas i sin roll. 5

7 Centrala kurser för PRO-distrikten Försäkringsansvariga Konsumentansvariga Medlemsvärvaransvariga Personalkurs Studieorganisatörer Nyvalda distr.styr.ledamöter Friskvårdsansvariga Hemside/webb-ansvariga Informationsansvariga Trafiksäkerhetsansvariga PROsIT Konferenser och PRO-arrangemang Kongress Ordförandekonferens PRO-båten Regionfinal PROvetarna Riksfinaler Golf, individuell tävling Golf, lagtävling Boule PROvetarna Orientering Bridge Bowling PRELIMINÄRT KALENDARIUM 2015 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Plats Båten Sthlm Mariehamn aug aug sept sept sept 20 okt Sthlm Mariehamn

8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Studieaktuellt våren 2014

Studieaktuellt våren 2014 Studieaktuellt våren 2014 Beställa studiematerial? Gå in på www.pro.se och klicka på Butiken i toppmenyn, och gör dina beställningar. Eller kontakta kundtjänst på StjärnDistribution: E-post: order@sdist.se

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer