Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes"

Transkript

1 1 KALLELSESIDA Utfärdad Sammanträdestid ; , kl Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 56. PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. 58. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL. 59. ÄSKANDE OM ATT FÅ OMDISPONERA BUDGETPOSTER/SKOLNÄMNDEN. 60. ANHÅLLAN OM SMÄRRE ÄNDRING I ANTAGEN DETALJPLAN/RAMSÖ SYD. 61. FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD. 62. TILLSVIDARE AVTAL FÖR KOMMUNENS BEHOV AV TRAFIKDKARE D.V.S. KOLLEKTIVTRAFIKEN, SERVICETURERNA, SKOLSKJUTSARNA, DAGISSKJUSTARNA M.M./BRÄNDÖ TAXI-MARKUS MALM. 63. ÅLANDS LANDSKAPSREGERING/PROGRAM /BESÖK I SAMBAND MED BRÄNDÖLUFFEN FÖRSLAG TILL NY HEMBYGDSRÄTTSLAGSTIFTNING/BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ÅKF. 65. FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND /NY BEGÄRAN/ÅLR. 66. BESVÄR INKL. BEMÖTANDE ÖVER BESLUT AV SKATTERÄTTELSENÄMNDEN, SEKTION RÖRANDE BESKATTNINGSORT/LEHTONEN O-P OCH VAAHTORANTA-LEHTONEN HANNA. 67. ANTAGANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN/ CITYLÄKARNA. 68. ÄNDRINGAR I ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN/ÄNDRING AV ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIG. 69. DIREKTIV TILL NÄMNDERNA FÖR HANTERING AV SEMESTERDAGAR. 70. CENTRALKANSLIETS SEMESTRAR M.M. 71. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. Protokollet framläggs till påseende , kl på kommunkansliet i Åva Ordförande Margaret Lundberg enligt uppdrag John Wrede, kom.dir. Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden Intygar John Wrede, kom.dir.

2 2 Korrigerad kallelsesida 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 56. PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. 58. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL. 59. KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET ANHÅLLAN OM SMÄRRE ÄNDRING I ANTAGEN DETALJPLAN/RAMSÖ SYD. 61. FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD. 62. TILLSVIDARE AVTAL FÖR KOMMUNENS BEHOV AV TRAFIKDKARE D.V.S. KOLLEKTIVTRAFIKEN, SERVICETURERNA, SKOLSKJUTSARNA, DAGISSKJUSTARNA M.M./BRÄNDÖ TAXI-MARKUS MALM. 63. ÅLANDS LANDSKAPSREGERING/PROGRAM /BESÖK I SAMBAND MED BRÄNDÖLUFFEN FÖRSLAG TILL NY HEMBYGDSRÄTTSLAGSTIFTNING/BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ÅKF. 65. FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND /NY BEGÄRAN/ÅLR. 66. BESVÄR INKL. BEMÖTANDE ÖVER BESLUT AV SKATTERÄTTELSENÄMNDEN, SEKTION RÖRANDE BESKATTNINGSORT/LEHTONEN O-P OCH VAAHTORANTA-LEHTONEN HANNA. 67. ANTAGANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN/ CITYLÄKARNA. 68. ÄNDRINGAR I ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN/ÄNDRING AV ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIG. 69. DIREKTIV TILL NÄMNDERNA FÖR HANTERING AV SEMESTERDAGAR. 70. CENTRALKANSLIETS SEMESTRAR M.M. 71. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. 72. FRISKVÅRD FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA/KOMPLETTERING2/TILLÄGG AV TJÄNSTEPRODUCENT/EXTRA ÄRENDE.

3 3 Protokollssida Sammanträdestid; ; kl Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden; Ordinarie: Margaret Lundberg, ordf. Tommy Öström, viceordf. Jörgen Gustafsson Mari Sjöman Mathilda Öström Personlig ersättare Monica Englund Mikael Eklund Marianne Karlström Peter Jansson Stefan Blomqvist Övriga: Jonny Karlström, kfge ordf. Thomas Sjöman, kfge viceordf. John Wrede, kom.dir. Susanne Öström, ekonomichef, Underskrift Margaret Lundberg John Wrede Ordförande protokollförare Marianne Karlström Mathilda Öström Justering protokolljusterare protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende.2014 Kommunkansliet i Åva, Intygar John Wrede, kommundirektör Utdragets riktighet intygar datum namn

4 4 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. Ordförande Margaret Lundberg konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 56. PROTOKOLLJUSTERARE. Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Mathilda Öström. 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet). Föredragningslistan godkänns enligt den korrigerade kallelsesidan vilket innebär följande extra ärenden: Förslaget till korrigerad kallelsesida (ärendelista) omfattades enhälligt med korrigering av rubriken för 59 (misstag) samt som extra ärende 72. FRISKVÅRD FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA/KOMPLETTERING 2/TILLÄGG AV TJÄNSTEPRODUCENT/EXTRA ÄRENDE. 58. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL. Genomgång av följande protokoll och PM m.m.: - byggnadstekniskanämnden , skolnämnden socialnämnden närings- och utvecklingsnämnden trafikarbetsgruppen ledningsgruppen för näringslivsprojektet arbetarskyddskommissionsmöte KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET Genomgång av Kfges protokoll i ärendet. Att samtliga beslut verkställs eftersom de kan anses vara fattade i överensstämmelse med kommunallagen. -

5 5 60. ANHÅLLAN OM SMÄRRE ÄNDRING I ANTAGEN DETALJPLAN/RAMSÖ SYD. Kommunstyrelsen ; Tom Grahn anhåller, per e-post och för ägaren Kristiina Grahn, om ändring av detaljplan Ramsö Syd 4:10 (Fiskö by, Brändö kommun) enligt följande: - tomt 5:s östra sida förflyttas 15 meter mot stranden så att tomtens tomt ligger relativt parallellt och fast vid området I (impediment), - texten i punkt 11 till; Avloppshantering: svart slutet system, grå... Kristiina Grahns anhållan om ändring godkänns. Som motivering godkänns förklaringen att det är frågan om en korrigering av misstag (feltänk) i den ursprungliga planen (antagen av Kfge / 32 ). Ändringen anses har ringa verkning varför en utställningstid på 14 dagar räcker (se Plan- och bygglagen 31 1). Ärendet behandlas m.a.o. en gång till av Kst. och det på följande sammanträde. Konstaterades att under den tiden, , ändring varit utställd så har inga anmärkningar, synpunkter meddelats kommunen. Förslag att ändringen av planen godkänns i enlighet med beslutet av Kst

6 6 61. FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD/UTBJUDANDE. Kommunstyrelsen ; Refererande till budgettext år 2014 (Ro Egna fastigheter): Försäljning av Lappo skolbyggnad (totalt ca 380 m2) med tomt ca 4000 m2 (Tomten bryts ut från hela tomten som uppgår totalt till ca m2. Tomtstorleken m.m. kan vid behov justeras). Idag inhyser byggnaden en lägenhet i övre våningen på dryga 160 m2 som är outhyrd. Uppvärmningskostnaderna, underhåll m.m. för byggnaden per år ca Byggnaden bjuds ut, av Kst., så att den kan övergå i ny ägo Byggnaden bjuds i första hand ut för företagsverksamhet (turism motsvarande) och i andra hand som egnahemshus. Biblioteket skall ges tid för omställning (söka nya lokaliteter). Förslag att kommunen låter värdera byggnaden med tomt (två alternativ/två värderingar d.v.s. byggnaden med ca 4000 m2 eller ca m2 tomt) för att erhålla ett utgångspris. Kommunen begär Fastighetskonsult Ab/Mariehamn utföra utvärderingen. Fastighetskonsult Ab har också utfört tidigare värderingar av kommunens fastigheter. Ytterligare utförs (köptjänst) en allmän konditionsgranskning (fuktighet m.m.) av fastighetens skick. Med ett utgångspris kan Kst. gå vidare med försäljningen. Avsikten är att om möjligt sälja byggnaden med tomt innevarande år. Bifogas värdering (Fastighetskonsult Ab, Markus Fellman) samt besiktningsrapport(walles Bygg, via Fastighetskonsult Ab). Lappo skolbyggnad inklusive tomt bjuds ut till försäljning i befintligt skick ref. till besiktningsrapporten och med den befintliga värderingen d.v.s som utgångspris. Bifogas kartskiss över skola med markområde. Anbud, märkta Lappo skolbyggnad, lämnas till Brändö kommun, Åva senast den 2 juni 2014 kl Om bara ett anbud till nämnda datum så bjuds byggnaden ut på nytt med 4 augusti 2014 som nytt datum för inlämnande (eventuellt inlämnat anbud i kraft). Anbud bör skrivas på svenska och beakta följande: - Objektet (skolbyggnaden inklusive tomt) övergår i köparens ägo tidigast den 1 november Köparen bör ange om tomten som ingår i köpet skall vara 4000 m2 (styckas så naturligt som möjligt) eller ca 1,3 hektar (hela tomten) stor. Den mindre tomten i första hand för presumtiv köpare som saknar hembygdsrätt d.v.s. avser att söka jordförvärvsrätt. På tomten (1,3 hektaren) finns också brandbrunn, telemast, Lappo vattens byggnad och grannen Jan-Åke Törnroos garage (servitut d.v.s. vägrätt till garaget). - I anbudet bör nämnas hur skolbyggnaden framöver kommer att användas. Turism och motsvarande verksamhet prioriteras. Kommer att beaktas närheten till granne med tanke på användningsändamålet. - Köparen bör minst 10 år framöver (avses alltid från dagens för undertecknande av köpebrevet) ge andelslaget BKFfiber (eller motsvarande ägare av fiberdistributionsnätet) möjlighet att för max. 20 /månad (för att täcka elektricitetskostnaderna) ha tillgång till den fibercentral som finns i byggnaden. Forts...

7 7 61. FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD/UTBJUDANDE forts... - Köparen bör utan ersättning låta Andelslaget Västerby vatten ha tillgång till den brunn med byggnad som finns på samma tomt som skolbyggnaden (Västerby vatten ansvarar för brunnen och byggnaden m.m.). Samma gäller grannen Jan-Åke Törnroos som får sitt vatten via skolbyggnaden med egen mätare, den brandbrunn och den telemast som finns på området. - Köparen bör också beakta grannen Jan-Åke Törnroos garage inkl. vägrätt till garaget (servitut). - Jan-Åke Törnroos, grannen, ges möjlighet att lösa in den remsa som finns mot tomtens västra gräns/eventuell annan smärre reglering (i fall det blir aktuellt med försäljning). - Anbud antas i sista hand av kommunens fullmäktige. Besked ges om möjligt inom september KD formulerar och annonseras på hemsidan, facebook och kortare annons i Ålandstidningen och ÅU.

8 8 62. TILLSVIDARE AVTAL FÖR KOMMUNENS BEHOV AV TRAFIKDKARE D.V.S. KOLLEKTIVTRAFIKEN, SERVICETURERNA, SKOLSKJUTSARNA, DAGISSKJUSTARNA M.M./BRÄNDÖ TAXI-MARKUS MALM. Kommunstyrelsen ; Rolf Hampf har per e-post kl skickat bifogade rättelseyrkande (saknas adress men personen är känd d.v.s. invånare i kommunen och m.a.o. med rätt att inkomma med ett rättelseyrkande). Rolf Hampfs rättelseyrkande lämnas obeaktat d.v.s. förkastas. Av rättelseyrkandet framkommer ingen motivering på vilket sätt anbudsbegäran och upphandling skulle stå i strid med gällande lag om offentlig upphandling. Samma gäller att beredningen skulle vara svårtolkad m.m. samt på vilket sätt beredning skulle vara partisk. Det finns m.a.o. ingen orsak att göra om beredningen m.m. d.v.s. pröva ärendet på nytt. Rolf Hampf anfört besvär i ärendet (se Kst:s beslut ) till ÅFD. Konstaterades att ÅFD fattat beslut (26/2014) om att ej ta upp ärendet till prövning. Följande besvärsinstans är HFD. KD har på uppdrag av Kst. förlängt avtalet med Markus Malm/Brändö Taxi en månad i taget. I.o.m. ÅFD:s beslut så torde det vara möjligt att fatta beslut om att underteckna ett tillsvidare avtal mot bakgrunden av att HFD sällan ändrar ÅFD:s beslut och att behandlingstiden är lång. Förslag att avtal för kommunens behovs av skjutsar, ref. till Kst , tecknas med Markus Malm/Brändö taxi tillsvidare och enligt samma mall som finns bifogat till beslutet Detta förutsatt att besvär ej inlämnats till HFD (besvärstiden torde gå ut i dagarna). Avtalet tecknas fr.o.m

9 9 63. ÅLANDS LANDSKAPSREGERING/PROGRAM /BESÖK I SAMBAND MED BRÄNDÖLUFFEN Lantrådet Gunell inbjudit, i samband med överläggningarna , sig och resten av ÅLR till lunch, diskussion om näringslivet samt presentation av Bellarshamn och Ramsö i samband med Brändöluffen lördagen kl.14 ca Lantrådet med sällskap avser att resa till Lappo för övernattning med m/s Frida kl Förslag att lantrådet med ministrar önskas välkomna och att följande program omfattas: Lunch med efterföljande diskussion om näringslivet/näringarna/näringslivsprojektet (projektledare Joakim Nyström) kl.14 ca (Gullvivan eller alternativ). Besök på detaljplaneområdena Ramsö/Nord och Syd (presenteras av ägarna Kristiina och Tom Grahn; givit klartecken) samt Bellarshamn (om vädret tillåter kaffe på området) ca kl ca Om möjligt även via Ramsholm på vägen till färjan. KD lägger upp programmet i detalj med Kst.ordf. och Kfge ordf. Kommunen företräds av Kst:s och Kfges presidier, Närings- och utvecklingsnämndens ordf., Näringsoch utvecklingsmedlem Jan-Åke Törnroos ( deltog i överläggningarna och författare till Tankesmedjans rapport) samt KD. Ytterligare bjuds projektledare Joakim Nyström samt ordf. Karl- Johan Henriksson och medlem Olof Holmberg (även med hälsningar från trafikarbetsgruppen) för Näringslivsprojektet till lunchen och diskussionen. Nyström explicit för att berätta om hur näringslivsprojektet avancerar. Ytterligare kan Kst:s ledamöter delta.

10 FÖRSLAG TILL NY HEMBYGDSRÄTTSLAGSTIFTNING/BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ÅKF. Ålands kommunförbund (ÅKF) begär kommunens utlåtande med anledning av ÅLR:s förslag (arbetsgruppsbetänkande) till ny hembygdsrättslagstiftning. Kommunens utlåtande bör vara ÅKF tillhanda senast ÅLR:s förslag är mycket komplext och kommunen har ingen möjlighet (varken juridisk eller praktisk) att sätta sig in i förslaget i sin helhet. Utlåtandet tar därför fasta vid vissa delar som kan uppfattas som särskilt intressant för Brändö kommun utgående från kommunens geografiska läge (närheten till fastlandet) och kommunens inflyttningsstrategi (där största delen av inflyttningen förmodas komma från fastlandet d.v.s. inflyttare som i regel saknar hembygdsrätt). Förslag att följande framförs med anledning av förslag till ny hembygdsrättslagstiftning (i vissa fall berörs också jordförvärvsrätten även om den inte ingår i det förslag som utlåtande begärs över. Detta eftersom frågorna för kommunen ofta tangerar varandra d.v.s. när person söker om hembygdsrätt eller jordförvärvsrätt): Hur en persons inflyttning och egentliga bo och hemvist fastställs (sida 13). Kravet på egentlig bo och hemvist när det gäller all lagstiftning bör ej bli avhängig av antal faktiska/konstaterade dagar i landskapet vilket torde vara praxisen i nuvarande tolkning av lagstiftningen (ref. till begreppet hemvistperiod i förslaget). För Brändö är fastlandet, framförallt Åbo regionen, den närmaste stadsregionen som erbjuder olika typer av arbetstillfällen. Arbetstillfällen som av förståeliga orsaker saknas i Brändö. Eftersom daglig arbetspendling ej är möjlig i praktiken bör till exempel veckopendling tillåtas. Arbetspendling kan som innebära att en person skriven i kommunen (ref. till mantalsskrivning/ folkbokföring) tillbringar vardagarna, ex. måndag fredag/måndag-onsdag o.s.v., på fastlandet och veckoslut och ledigheter i Brändö d.v.s. i landskapet. Arbetspendling är också allmänt förekommande (i Finland, inom landskapet Åland) och betyder inte i regel att en person förlorar sin mantalsskrivning på den ort som inte är arbetsorten. Personen bör ha en bostad i Brändö (ingen skillnad om hyres eller ägo). Övriga kriterier ex. 5.3 Språkkunskapsvillkoret har kommunen inget att invända mot. Snarare kan t.o.m. dessa krav göras strängare eftersom kunskaper i svenska språket är absolut nödvändiga för att kunna integreras i Brändö/landskapet (vilket torde vara syftet och intresset i ett längre perspektiv). - som ett komplement till själva beslutsförfarande föreslås möjlighet till förhandsbesked av tjänsteman när person hör sig för om möjligheten att erhålla hembygdsrätt alt. jordförvärvsrätt. Detta som ett snabbt förfarande med kort behandlingstid per e-post, utan blanketter o.s.v. Idag är trots allt sökande av hembygdsrätt/jordförvärvsrätt en tidskrävande procedur som kan göra att personer tvekar och kommunerna/landskapet går miste om presumtiva inflyttare och skattebetalare. Ett förhandsbeskeds förfarande kan också öka transparensen. Frågan om den sannolikt viktigaste frågan (erhållande av hembygdsrätt/jordförvärvsrätt) för den som avser att flytta m.m. till landskapet. - överlag ser kommunen positivt på att flere kan få möjlighet att ha kvar sin hembygdsrätt (studerande) men också att möjligheterna att erhålla hembygdsrätt/jordförvärvsrätt utökas/förenklas för den som de facto uttrycker vilja och önskemål att bo och vara mantalsskriven (folkbokförd) i landskapet Åland (ref. ovan till godkännande av arbetspendling/veckopendling).

11 FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND /NY BEGÄRAN/ÅLR. Kommunstyrelsen ; ÅLR/Näringsavdelningen/Linnea Johansson begära in skärgårdskommunernas förslag till representanter och ersättare i Ålands skärgårdsnämnd för perioden Kommunen bör lämna två förslag av vardera kön. FÖRSLAG(ordf. på mötet): Jonny Karlström (ordinarie) Margaret Lundberg (ersättare). Som ordinarie resp. ersättare i första hand. Ärendet till Kfge. Enligt förslag Kommunfullmäktige ; Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Enligt Kst:s förslag ÅLR begär på nytt, se bilaga detta protokoll, Skärgårdskommunerna om förslag till ledamöter till Ålands skärgårdsnämnd. Denna gång med hänvisning till jämställdhetslagen och preciserad begäran om att kommunerna bör föreslå en kvinna och en man. Konstaterades att Kfge utsett en man och en kvinna d.v.s. Jonny Karlström (Kfge ordf.) som ordinarie och Margaret Lundberg (Kst. ordf.) som Karlströms ersättare. Kst. meddelar ÅLR att Brändö anser sig ha fyllt jämställdhetslagens krav genom att föreslå enligt Kfges beslut Kst. ser m.a.o. ingen orsak att föreslå en ändring av Kfges förslag och för därför inte ärendet vidare till Kfge för ny bedömning (dessutom har Kfge sitt följande möte sannolikt först i juni).

12 BESVÄR INKL. BEMÖTANDE ÖVER BESLUT AV SKATTERÄTTELSENÄMNDEN, SEKTION RÖRANDE BESKATTNINGSORT/LEHTONEN O-P OCH VAAHTORANTA-LEHTONEN HANNA. Skatterättelsenämnden, sektion 1, Åland har fattat beslut (beslut nr resp ) om att överföra paret O-P Lehtonens och Hanna Vaahtoranta-Lehtonens verkställda beskattning från Brändö till Åbo för år Kommunen har tidigare anfört besvär över Skatterättelsenämndens motsvarande beslut för den verkställda beskattningen för år Se Kst / 11 (eftersom tidsnöd då som resultat av KD tjänstemanna beslut). Besvär över Skatterättelsenämndens beslut riktas till Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD). Besvärstiden för nämnda beslut rörande 2012 års beskattning går ut KD har varit i kontakt med advokatbyrå DKCO i Mariehamn för framtagande av besvärsskrift med avsikt att få beslutet ändrat så att beskattningen för år 2012 (precis som tidigare för år 2011) ej överförs från Brändö till Åbo. Besväret innebär kostnader (närmast då besvärsskriftens formulering av DKCO) för kommunen. Ytterligare kan bemötande bli aktuella under processens gång. Bifogas skatterättelsenämndens beslut samt förslaget till besvärsskrift. Kommunen anför besvär över skatterättelsenämnden, sektion, Ålands beslut att överföra O-P Lehtonens och Hanna Vaahtovaara-Lehtonens beskattning till Åbo för år Bifogade förslag till besvärsskrift omfattas och kostnaderna godkänns. Kst.ordf. och KD ges fullmakt att på kommunens vägnar anföra vidare besvär till följande instans (HFD) och vid behov anlita advokatbyrå DKCO. Samma fullmakt gäller även om det uppkommer behov att anföra besvär över andra beskattningsår (tämligen sannolikt). Som motivering till besvären/bemötanden och anlitande av juridisk sakkunskap (i form av DKCO som kommunen anlitat tidigare i olika sammanhang) är att det rör sig om mycket stora summor för kommunen vilka bör bevakas så långt det bara är möjligt (till HFD om behov).

13 ANTAGANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN/ CITYLÄKARNA. Antagande av verksamhetsplan för företagshälsovård ca i kraft 5 år i gången. Förslag att bifogade verksamhetsplan för tidsperioden godkänns (även om till en del retroaktivt). Tjänsten köps av CITYLÄKARNA AB i Mariehamn.

14 ÄNDRINGAR I ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN/ÄNDRING AV ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIG. Enligt Arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson (per tfn 13.3 med ) är upplägget felaktigt d.v.s. att En person (i detta fall Niklas Feiring) kan inte representera både arbetstagaren och arbetsgivaren i arbetarskyddskommissionen. Det måste ha skett ett missförstånd 2006 när upplägget gjordes. Karlsson menar att kommunen borde åtgärda detta. Sammansättningen i kommissionen bör varas ¼ arbetsgivare (idag då Niklas Feiring som nu är arbetarskyddsfullmäktig) och ¾ arbetstagare (Anne-Maj Holmberg medlem, Bo Qvarnström 2 vicearbetarskyddsfullmäktig, Malena Strandvall 1 vicearbetarskyddsfullmäktig). Förslag är att Malena Strandvall (nuvarande första vicefullmäktig) utses till fullmäktig (fortfarande i egenskap av arbetstagare). Som lön erhåller Strandvall 68 /månad. Ersättningen bakas in i Strandvalls lön. Bo Qvarnström utses till 1 vicearbetarskyddsfullmäktig och Anne-Maj Holmberg till 2 vicearbetarskydds-fullmäktig. Niklas Feiring utses till medlem (i egenskap av representant för arbetsgivaren). Feiring fortsätter som arbetarskyddschef och erhåller för uppdraget samma som tidigare (påverkar inte arbetstiden). Innebär alltså totalt en kostnadsökning om 68 + lönebikostnader ca 30% per månad d.v.s. på årsbasis ca

15 DIREKTIV TILL NÄMNDERNA FÖR HANTERING AV SEMESTERDAGAR. Framkommit att flere av kommunens anställda har outtagna semesterdagar för 2013 som i enlighet med Kollektivavtalen bör tas ut senast per Bl.a. KD har per dags datum 18 outtagna semesterdagar. Förklaringen till att flere har outtagna semesterdagar är att de har max. antalet semesterdagar d.v.s. 38 dagar. Samtidigt som dagarna bör tas ut senast nämnda datum så åligger det arbetsgivaren att ge utrymme d.v.s. möjlighet att ta ut dagarna. Praxis hittills har varit att dagar som anställda inte tagit ut inom nämnda datum har sparats och i mån av möjlighet tagits ut under följande semesterperiod. För flere är det dock inte möjligt att komma i kapp varför mönstret upprepar sig år efter år. Ovan nämnda med outtagna semesterdagar inträffar också i samband med långa sjukskrivningar. Orsaken till att dagarna inte tas ut inom den givna tiden d.v.s. senast följande år bygger långt på att arbetsmängden kan variera kraftigt från år till år. För framförallt kommunens administrativa tjänstemän finns det inte vikarier varför det vissa år i praktiken kan visa sig mycket svårt/omöjligt att ta ut alla dagar de år arbetsmängden/bördan är särskilt stor (gäller förstås speciellt de som har 38 semesterdagar d.v.s. dryga 7,5 veckor till sitt förfogande). Ordf. Lundberg, ledamot Sjöman, kfge ordf. Karlström och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. Till ordf. valdes Marianne Karlström. FÖRSLAG (Marianne Karlström): Direktivet till nämnderna (i första hand ansvariga för de anställdas semestrar m.m.) är att inom februari månad gå igenom antalet kvarvarande semesterdagar och komma överens om hur dagarna tas ut då när det finns risk för att dagarna inte kommer att tas ut före I första hand bör dagarna tas ut senast per men kan också, om möjlighet att ta ut inte finns, skjutas fram till efter den d.v.s. in på följande års semesterperiod. Möjligheten finns m.a.o. att ta ut semesterdagar följande år men då alltid efter prövning av ansvarigt organ. Dagar som överförs till följande semesterperiod bör inte godkännas utan förklaringar/motiveringar. Detta beslut gäller för semesterdagarna för semesteråret 2014 d.v.s. fr.o.m. semestern fr.o.m De som för 2013 inte har tagit ut sina semesterdagar före gäller samma praxis som hittills d.v.s. möjlighet att ta ut efter nämnda datum enligt överenskommelse med närmaste avdelningschef/nämnd (se förvaltningsstadgan).

16 CENTRALKANSLIETS SEMESTRAR M.M. Följande önskemål har inlämnats av kansliet (de som arbetar i byggnaden, centralkansliet i strikt bemärkelse d.v.s. ekonomichefen, bokföraren och KD) vad gäller semestrar sommaren 2014: Sonja Bäcksbacka/bokförare; berättigad till 38 dagar semester; veckorna 27-30, 32 John Wrede/KD, berättigad till 38 dagar semester (kvar från 2013; 18 dagar); veckorna (blir sannolikt i praktiken att jobba cirka halva veckan 26 p.g.a. av sent Kfge möte, även sannolikt med avbräck i.o.m. diverse representation m.m.). Susanne Öström/ekon.chef., berättigad till 38 dagar semester; veckorna Övriga som jobbar i byggnaden (som beviljas semester av respektive nämnd alltså inte av Kst.): Bo Qvarnström/kommuntekn, berättigad till 38 dagar semester (ej beslut dags datum av byggtekn.n. men sannolikt veckorna och 33-34). Niklas Feiring/soc.sekr., berättigad till 30 dagar semester ( ej beslut dags datum av soc.n. men sannolikt veckorna och ). Christian Dreyer/skol.dir., berättigad till 28 dagar semester; , halva ( skol.n. beslut ). KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG (ordf.): Enligt önskemål d.v.s. Sonja Bäcksbacka, bokförare, veckorna 27-30, 32 (4 veckor + 1 vecka) John Wrede, KD, (6 veckor) Susanne Öström, ekon.chef, 28-31(4 veckor) Kansliet (centralkansliet SB, JW, SÖ) stängt vecka (förra året samma veckor). De 4 veckor centralkansliet är stängt(varken SB, SÖ eller JW på plats) meddelas i Brändö info och på hemsidan. Kst.ordf. Lundberg/Kst.viceordf. Öström agerar kontaktperson i brådskande ärenden. I mycket brådskande (besvärliga) fall kan Lundberg kontakta KD Wrede (form av bakjour). Öström erhåller också rätten under den tid kansliet håller sommarstängt att teckna kommunens namn (i stället för ordf. Lundberg).

17 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom: - Redogörelse av överläggningar med ÅLR se Kst / ÅLR beviljat ( ) O-P Lehtonen och Hanna Vaahtovaara-Lehtonen jordförvärvsrätt för 2 tomter på Bellarshamn. Samma personer erhöll tidigare avslag på anhållan om hembygdsrätt. För kommunen hänvisats till lagstiftningen med diverse skyldigheter m.m. Kommunen förordat ansökan. - ÅLR beviljat ( ) Erik Schaffer jordförvärvsrätt tomt på Bellarshamn. Schaffer är ej mantalsskriven i kommunen. Kommunen förordat ansökan. E-post till Schaffer med begäran om han kommer att skriva sig i kommunen eftersom det är en förutsättning för att köpebrevet undertecknas. - ÅLR beviljat ( ) Bab Ramsö Villa Anna i Brändö/ planområdet Ramsö Syd jordförvärvsrätt. Kommunen förordat ansökan. - ÅLR beviljat ( ) Bab Ramsö Solstrand i Brändö/ planområdet Ramsö Syd jordförvärvsrätt. Kommunen förordat ansökan. - Lagberedningsgruppen för kommunernas socialtjänst; SLUTRAPPORT. Obs! för utlåtande i början av sommaren (kan betyda möte för Kst. i juni) när finansieringen är klar (finns förslag). - Bellarshamnsentreprenaden. Kort rapport. - Möte måndagen 7 april med Röda korset och Brändö FBK för diskussion om beredskap främst vid storolycka typ buss/lastbil under högsäsong på vägbankarna. Från kommunen Bo Qvarnström, Niklas Feiring och John Wrede. - Semestrar 2013 (KD:s godkänt på eget bevåg) ; ekon.chef. Susanne Öström och bokförare Sonja Bäcksbacka KD tar lediga strödagar (kvar av semester 2013/19 dagar) vartefter det är möjligt (rapporterar till Kst. ordf.)

18 FRISKVÅRD FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA/KOMPLETTERING 2/TILLÄGG AV TJÄNSTEPRODUCENT/EXTRA ÄRENDE. Kommunstyrelsen ; Bifogade förslag till friskvård är en kopia av friskvården för år Anslag finns i budgeten för ändamålet. Kan konstateras att friskvården år 2009 nyttjats varierande av kommunens anställda. I snitt har pengen nyttjats till 46 %. Endast 10 av samtliga anställda har nyttjat pengen fullt ut. Ledamot Anna-Lena Eriksson, ledamot Mari Sjöman, Kfge.ordf. Mathias Eriksson, och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG (av ordf.); Bifogade förslag till koncept (något ändrad j.fr. med 2009 års) för friskvården framöver omfattas. Friskvården enligt bilagan gäller kalenderårsvis tills annat besluts. Om Kst. besluter om ändring så bör det ske inom augusti föregående år (för att kunna beaktas i följande års budget). Kommunstyrelsen : Konstaterades att i det koncept som antogs i januari 2010 finns stipulerat att för att erhålla friskvårdsförmånen om max. 200 /kalenderår krävs anställning minst 6 månader ifrågavarande kalenderår. Framkommit att det finns anställda som anställs för ca 10 månader men så att det blir bara ca 5 månader på respektive kalenderår. Nämnda kategori är inte med nuvarande koncept berättigade till friskvård trots att de totalt jobbar i en följd över 6 månader. Kst. beslöt enhälligt ta upp ärendet till behandling som varande extra brådskande. Kst.ordf. Lundberg, ledamot Mari Sjöman, Kfge.viceordf. Karlström och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG : Friskvårdsförmånen kan också beviljas anställd som totalt jobbar i en följd minst 6 månader också om det inte på varje kalenderår blir 6 månaders anställning. Kansliet ges i uppdrag att följa upp nyttjandet av friskvården så att den anställda inte erhåller mer än max. 200 för varje 12 månaders anställning. I övrigt följs konceptet från januari Kommunstyrelsen ; Efterhörts möjligheten att nyttja alla tre producenter. Tidigare bara max. två. Enligt kansliet är det möjligt att följa upp även om anställd nyttjar alla tre producenters tjänster. Friskvårdsförmånen utvidgas så att det är möjligt att under samma kalenderår nyttja alla tre tillbudsstående tjänsteproducenter d.v.s. Folkhälsan, God-Mod och Brändö IK. I övrigt enligt tidigare modell. Forts...

19 FRISKVÅRD FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA/KOMPLETTERING2/TILLÄGG AV TJÄNSTEPRODUCENT/EXTRA ÄRENDE forts. Kommunstyrelsen : Diskuterats bland tjänstemännen om ytterligare utvidgning genom att foga till fysioterapi och då av Rehab Center/Skärgårdens fysioterapi-kimito/ Gunnevi Westerlund som fjärde möjlig tjänsteproducent. Rehab Center har sporadiskt besökt kommunen och då i första hand nyttjat Rådgivningens (ÅHS) utrymmen i Brändö by. Erfarenheterna allmänt av tjänsterna är goda (hörsägen). Veterligen erbjuds inte fysioterapi av andra inom kommunens gränser. Ordf. Lundberg, ledamot Sjöman och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG (viceordf.): Friskvårdsförmånen utvidgas så att det är möjligt att under samma kalenderår nyttja, utöver tidigare tjänsteproducenter d.v.s. Folkhälsan, God-Mod och Brändö IK, även ovan nämnda Rehab Center:s tjänster. Tjänsterna bör vara kategori fysioterapi/motsvarande. Dock ej som friskvård då ersättning erhålls av tredje part typ FPA, Förutsättning att Rehab Center godkänns som tjänsteproducent är att företaget har ikraftvarande näringstillstånd (beviljat av ÅLR). Önskemål är även att Rehab Center framöver besöker kommunen regelbundet (helst dag/ viss vecka) och att företaget annonserar om verksamheten i kommunens infoblad. I övrigt enligt tidigare modell. Rehab Centers tjänster kan nyttjas tidigast fr.o.m (förutsätter näringstillstånd). Kommunstyrelsen : Framkommit önskemål från Solkulla/äldreomsorgspersonalen om att få nyttja firma Katarina Johansson/Kuan Yin kliniken/finström tjänster (fotvård etc.) i form av friskvård. FÖRSLAG : Friskvårdsförmånen utvidgas så att det är möjligt att under samma kalenderår nyttja, utöver tidigare tjänsteproducenter d.v.s. Folkhälsan, God-Mod och Brändö IK, Rehab Center även firma Katarina Johanssons/Kuan Yin kliniken/finström tjänster. Önskemål är även att firma Katarina Johansson framöver besöker kommunen regelbundet (helst dag/ viss vecka) och att företaget annonserar om verksamheten i kommunens infoblad. I övrigt enligt tidigare modell. -

20 20 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR Kommunstyrelsen Förbud att söka rättelse och besvärsförbud jämte grunder Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 kommunallagen rättelseyrkande eller besvär inte framföras över följande paragrafer: 55 57, 61, 64, 65, 66, 67 Annan grund för besvärsförbud, vilken: gäller Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar. (i allmänhet de tre första ) 58-59, 63, 69-70, 71 Rättelseyrkande Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa paragrafer: 62, 68, 72 Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs. Kommunstyrelsen i Brändö kommunkansliet AX Åva På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid. Framställan om rättelseyrkande skall innehålla - rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress - det beslut i vilken rättelse yrkas - till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas - motiveringar till yrkandet Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person som befullmäktigats härtill. Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.

21 21 KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka ändring yrkas Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress. Enligt 25 i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas: 1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär, 2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, samt 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten: Ålands förvaltningsdomstol Torggatan 16 PB Mariehamn.

22 22 FÖRVALTNINGSBESVÄR Förvaltningsbesvär kan anföras endast av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet omedelbart gäller. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på laglighets- och ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas som regel i ärenden där myndighetens beslut baserar sig på speciallagstiftning. Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 AX MARIEHAMN Paragrafer: 60 (ref. till Plan- och bygglagen för Åland 98 ) Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

23 23

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.01.2014 Sammanträdestid ; 30.01.2014, kl.17.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 12. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 13. PROTOKOLLJUSTERARE 14. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 21.01.2016 s.1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 21.01.2016 kl.19.00 Sammanträdesplats: Åva, kommunkansliet. 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE 3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrks

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrks KALLELSESIDA utfärdad 17.04.2015. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 16.08.2013 Sammanträdestid; 22.08.2013, kl.18.30 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 97. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 98. PROTOKOLLJUSTERARE 99. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 1 KALLELSESIDA Utfärdad 07.01.2016 Sammanträdestid ;, kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE. 3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1

BRÄNDÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE s.1 1 17.02.2016 s.1 1 KALLELSESIDA utfärdad Sammanträdestid: 17.02.2016 kl.18.30 Sammanträdesplats: Åva, kommunkansliet. 12. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 13. PROTOKOLLJUSTERARE 14. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Sammanträdestid; ; kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva

Sammanträdestid; ; kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 1 KALLELSESIDA Utfärdad 20.09.2016 Sammanträdestid; ; kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 110. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 111. PROTOKOLLJUSTERARE. 112. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 12.2.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 februari 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 12 februari 2015 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 1 Laglighet och beslutförhet 2 Protokolljusterare

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes KALLELSESIDA utfärdad 19.03.2014. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 1 SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25 1 Sammanträdestid Onsdag 2017-01-25 kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2011 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne -

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes KALLELSESIDA utfärdad 25.10.2013 Sammanträdestid:, kl.18.30 Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 35. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 36. PROTOKOLLJUSTERARE 37. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.1.2011 1/11 Sammanträdestid 19.1.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 25.02.2015 Sammanträdestid ; 04.03.2015, kl.19 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 14. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 15. PROTOKOLLJUSTERARE. 16. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie Nr 6/2016 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00 20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2017 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Jansson Tom, ordf. x Timonen Bo, vice ordf. - Hampf Berit x Karlsson Simon - Michelson Ulla -

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

Restaurang Krogen, Långkallesgränd 1, Godby Ersättare:

Restaurang Krogen, Långkallesgränd 1, Godby Ersättare: FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31.8.2016 Nr 10 Tid Onsdagen den 31 augusti 2016 kl 17:00-18:18 Plats Närvarande beslutande Restaurang Krogen, Långkallesgränd 1, Godby Ledamöter:

Läs mer