Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes"

Transkript

1 1 KALLELSESIDA Utfärdad Sammanträdestid ; , kl Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 56. PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. 58. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL. 59. ÄSKANDE OM ATT FÅ OMDISPONERA BUDGETPOSTER/SKOLNÄMNDEN. 60. ANHÅLLAN OM SMÄRRE ÄNDRING I ANTAGEN DETALJPLAN/RAMSÖ SYD. 61. FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD. 62. TILLSVIDARE AVTAL FÖR KOMMUNENS BEHOV AV TRAFIKDKARE D.V.S. KOLLEKTIVTRAFIKEN, SERVICETURERNA, SKOLSKJUTSARNA, DAGISSKJUSTARNA M.M./BRÄNDÖ TAXI-MARKUS MALM. 63. ÅLANDS LANDSKAPSREGERING/PROGRAM /BESÖK I SAMBAND MED BRÄNDÖLUFFEN FÖRSLAG TILL NY HEMBYGDSRÄTTSLAGSTIFTNING/BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ÅKF. 65. FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND /NY BEGÄRAN/ÅLR. 66. BESVÄR INKL. BEMÖTANDE ÖVER BESLUT AV SKATTERÄTTELSENÄMNDEN, SEKTION RÖRANDE BESKATTNINGSORT/LEHTONEN O-P OCH VAAHTORANTA-LEHTONEN HANNA. 67. ANTAGANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN/ CITYLÄKARNA. 68. ÄNDRINGAR I ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN/ÄNDRING AV ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIG. 69. DIREKTIV TILL NÄMNDERNA FÖR HANTERING AV SEMESTERDAGAR. 70. CENTRALKANSLIETS SEMESTRAR M.M. 71. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. Protokollet framläggs till påseende , kl på kommunkansliet i Åva Ordförande Margaret Lundberg enligt uppdrag John Wrede, kom.dir. Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden Intygar John Wrede, kom.dir.

2 2 Korrigerad kallelsesida 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 56. PROTOKOLLJUSTERARE 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. 58. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL. 59. KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET ANHÅLLAN OM SMÄRRE ÄNDRING I ANTAGEN DETALJPLAN/RAMSÖ SYD. 61. FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD. 62. TILLSVIDARE AVTAL FÖR KOMMUNENS BEHOV AV TRAFIKDKARE D.V.S. KOLLEKTIVTRAFIKEN, SERVICETURERNA, SKOLSKJUTSARNA, DAGISSKJUSTARNA M.M./BRÄNDÖ TAXI-MARKUS MALM. 63. ÅLANDS LANDSKAPSREGERING/PROGRAM /BESÖK I SAMBAND MED BRÄNDÖLUFFEN FÖRSLAG TILL NY HEMBYGDSRÄTTSLAGSTIFTNING/BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ÅKF. 65. FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND /NY BEGÄRAN/ÅLR. 66. BESVÄR INKL. BEMÖTANDE ÖVER BESLUT AV SKATTERÄTTELSENÄMNDEN, SEKTION RÖRANDE BESKATTNINGSORT/LEHTONEN O-P OCH VAAHTORANTA-LEHTONEN HANNA. 67. ANTAGANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN/ CITYLÄKARNA. 68. ÄNDRINGAR I ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN/ÄNDRING AV ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIG. 69. DIREKTIV TILL NÄMNDERNA FÖR HANTERING AV SEMESTERDAGAR. 70. CENTRALKANSLIETS SEMESTRAR M.M. 71. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. 72. FRISKVÅRD FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA/KOMPLETTERING2/TILLÄGG AV TJÄNSTEPRODUCENT/EXTRA ÄRENDE.

3 3 Protokollssida Sammanträdestid; ; kl Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva Ärenden; Ordinarie: Margaret Lundberg, ordf. Tommy Öström, viceordf. Jörgen Gustafsson Mari Sjöman Mathilda Öström Personlig ersättare Monica Englund Mikael Eklund Marianne Karlström Peter Jansson Stefan Blomqvist Övriga: Jonny Karlström, kfge ordf. Thomas Sjöman, kfge viceordf. John Wrede, kom.dir. Susanne Öström, ekonomichef, Underskrift Margaret Lundberg John Wrede Ordförande protokollförare Marianne Karlström Mathilda Öström Justering protokolljusterare protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende.2014 Kommunkansliet i Åva, Intygar John Wrede, kommundirektör Utdragets riktighet intygar datum namn

4 4 55. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. Ordförande Margaret Lundberg konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 56. PROTOKOLLJUSTERARE. Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Mathilda Öström. 57. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN. Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet). Föredragningslistan godkänns enligt den korrigerade kallelsesidan vilket innebär följande extra ärenden: Förslaget till korrigerad kallelsesida (ärendelista) omfattades enhälligt med korrigering av rubriken för 59 (misstag) samt som extra ärende 72. FRISKVÅRD FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA/KOMPLETTERING 2/TILLÄGG AV TJÄNSTEPRODUCENT/EXTRA ÄRENDE. 58. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL. Genomgång av följande protokoll och PM m.m.: - byggnadstekniskanämnden , skolnämnden socialnämnden närings- och utvecklingsnämnden trafikarbetsgruppen ledningsgruppen för näringslivsprojektet arbetarskyddskommissionsmöte KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET Genomgång av Kfges protokoll i ärendet. Att samtliga beslut verkställs eftersom de kan anses vara fattade i överensstämmelse med kommunallagen. -

5 5 60. ANHÅLLAN OM SMÄRRE ÄNDRING I ANTAGEN DETALJPLAN/RAMSÖ SYD. Kommunstyrelsen ; Tom Grahn anhåller, per e-post och för ägaren Kristiina Grahn, om ändring av detaljplan Ramsö Syd 4:10 (Fiskö by, Brändö kommun) enligt följande: - tomt 5:s östra sida förflyttas 15 meter mot stranden så att tomtens tomt ligger relativt parallellt och fast vid området I (impediment), - texten i punkt 11 till; Avloppshantering: svart slutet system, grå... Kristiina Grahns anhållan om ändring godkänns. Som motivering godkänns förklaringen att det är frågan om en korrigering av misstag (feltänk) i den ursprungliga planen (antagen av Kfge / 32 ). Ändringen anses har ringa verkning varför en utställningstid på 14 dagar räcker (se Plan- och bygglagen 31 1). Ärendet behandlas m.a.o. en gång till av Kst. och det på följande sammanträde. Konstaterades att under den tiden, , ändring varit utställd så har inga anmärkningar, synpunkter meddelats kommunen. Förslag att ändringen av planen godkänns i enlighet med beslutet av Kst

6 6 61. FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD/UTBJUDANDE. Kommunstyrelsen ; Refererande till budgettext år 2014 (Ro Egna fastigheter): Försäljning av Lappo skolbyggnad (totalt ca 380 m2) med tomt ca 4000 m2 (Tomten bryts ut från hela tomten som uppgår totalt till ca m2. Tomtstorleken m.m. kan vid behov justeras). Idag inhyser byggnaden en lägenhet i övre våningen på dryga 160 m2 som är outhyrd. Uppvärmningskostnaderna, underhåll m.m. för byggnaden per år ca Byggnaden bjuds ut, av Kst., så att den kan övergå i ny ägo Byggnaden bjuds i första hand ut för företagsverksamhet (turism motsvarande) och i andra hand som egnahemshus. Biblioteket skall ges tid för omställning (söka nya lokaliteter). Förslag att kommunen låter värdera byggnaden med tomt (två alternativ/två värderingar d.v.s. byggnaden med ca 4000 m2 eller ca m2 tomt) för att erhålla ett utgångspris. Kommunen begär Fastighetskonsult Ab/Mariehamn utföra utvärderingen. Fastighetskonsult Ab har också utfört tidigare värderingar av kommunens fastigheter. Ytterligare utförs (köptjänst) en allmän konditionsgranskning (fuktighet m.m.) av fastighetens skick. Med ett utgångspris kan Kst. gå vidare med försäljningen. Avsikten är att om möjligt sälja byggnaden med tomt innevarande år. Bifogas värdering (Fastighetskonsult Ab, Markus Fellman) samt besiktningsrapport(walles Bygg, via Fastighetskonsult Ab). Lappo skolbyggnad inklusive tomt bjuds ut till försäljning i befintligt skick ref. till besiktningsrapporten och med den befintliga värderingen d.v.s som utgångspris. Bifogas kartskiss över skola med markområde. Anbud, märkta Lappo skolbyggnad, lämnas till Brändö kommun, Åva senast den 2 juni 2014 kl Om bara ett anbud till nämnda datum så bjuds byggnaden ut på nytt med 4 augusti 2014 som nytt datum för inlämnande (eventuellt inlämnat anbud i kraft). Anbud bör skrivas på svenska och beakta följande: - Objektet (skolbyggnaden inklusive tomt) övergår i köparens ägo tidigast den 1 november Köparen bör ange om tomten som ingår i köpet skall vara 4000 m2 (styckas så naturligt som möjligt) eller ca 1,3 hektar (hela tomten) stor. Den mindre tomten i första hand för presumtiv köpare som saknar hembygdsrätt d.v.s. avser att söka jordförvärvsrätt. På tomten (1,3 hektaren) finns också brandbrunn, telemast, Lappo vattens byggnad och grannen Jan-Åke Törnroos garage (servitut d.v.s. vägrätt till garaget). - I anbudet bör nämnas hur skolbyggnaden framöver kommer att användas. Turism och motsvarande verksamhet prioriteras. Kommer att beaktas närheten till granne med tanke på användningsändamålet. - Köparen bör minst 10 år framöver (avses alltid från dagens för undertecknande av köpebrevet) ge andelslaget BKFfiber (eller motsvarande ägare av fiberdistributionsnätet) möjlighet att för max. 20 /månad (för att täcka elektricitetskostnaderna) ha tillgång till den fibercentral som finns i byggnaden. Forts...

7 7 61. FÖRSÄLJNING AV LAPPO SKOLBYGGNAD/UTBJUDANDE forts... - Köparen bör utan ersättning låta Andelslaget Västerby vatten ha tillgång till den brunn med byggnad som finns på samma tomt som skolbyggnaden (Västerby vatten ansvarar för brunnen och byggnaden m.m.). Samma gäller grannen Jan-Åke Törnroos som får sitt vatten via skolbyggnaden med egen mätare, den brandbrunn och den telemast som finns på området. - Köparen bör också beakta grannen Jan-Åke Törnroos garage inkl. vägrätt till garaget (servitut). - Jan-Åke Törnroos, grannen, ges möjlighet att lösa in den remsa som finns mot tomtens västra gräns/eventuell annan smärre reglering (i fall det blir aktuellt med försäljning). - Anbud antas i sista hand av kommunens fullmäktige. Besked ges om möjligt inom september KD formulerar och annonseras på hemsidan, facebook och kortare annons i Ålandstidningen och ÅU.

8 8 62. TILLSVIDARE AVTAL FÖR KOMMUNENS BEHOV AV TRAFIKDKARE D.V.S. KOLLEKTIVTRAFIKEN, SERVICETURERNA, SKOLSKJUTSARNA, DAGISSKJUSTARNA M.M./BRÄNDÖ TAXI-MARKUS MALM. Kommunstyrelsen ; Rolf Hampf har per e-post kl skickat bifogade rättelseyrkande (saknas adress men personen är känd d.v.s. invånare i kommunen och m.a.o. med rätt att inkomma med ett rättelseyrkande). Rolf Hampfs rättelseyrkande lämnas obeaktat d.v.s. förkastas. Av rättelseyrkandet framkommer ingen motivering på vilket sätt anbudsbegäran och upphandling skulle stå i strid med gällande lag om offentlig upphandling. Samma gäller att beredningen skulle vara svårtolkad m.m. samt på vilket sätt beredning skulle vara partisk. Det finns m.a.o. ingen orsak att göra om beredningen m.m. d.v.s. pröva ärendet på nytt. Rolf Hampf anfört besvär i ärendet (se Kst:s beslut ) till ÅFD. Konstaterades att ÅFD fattat beslut (26/2014) om att ej ta upp ärendet till prövning. Följande besvärsinstans är HFD. KD har på uppdrag av Kst. förlängt avtalet med Markus Malm/Brändö Taxi en månad i taget. I.o.m. ÅFD:s beslut så torde det vara möjligt att fatta beslut om att underteckna ett tillsvidare avtal mot bakgrunden av att HFD sällan ändrar ÅFD:s beslut och att behandlingstiden är lång. Förslag att avtal för kommunens behovs av skjutsar, ref. till Kst , tecknas med Markus Malm/Brändö taxi tillsvidare och enligt samma mall som finns bifogat till beslutet Detta förutsatt att besvär ej inlämnats till HFD (besvärstiden torde gå ut i dagarna). Avtalet tecknas fr.o.m

9 9 63. ÅLANDS LANDSKAPSREGERING/PROGRAM /BESÖK I SAMBAND MED BRÄNDÖLUFFEN Lantrådet Gunell inbjudit, i samband med överläggningarna , sig och resten av ÅLR till lunch, diskussion om näringslivet samt presentation av Bellarshamn och Ramsö i samband med Brändöluffen lördagen kl.14 ca Lantrådet med sällskap avser att resa till Lappo för övernattning med m/s Frida kl Förslag att lantrådet med ministrar önskas välkomna och att följande program omfattas: Lunch med efterföljande diskussion om näringslivet/näringarna/näringslivsprojektet (projektledare Joakim Nyström) kl.14 ca (Gullvivan eller alternativ). Besök på detaljplaneområdena Ramsö/Nord och Syd (presenteras av ägarna Kristiina och Tom Grahn; givit klartecken) samt Bellarshamn (om vädret tillåter kaffe på området) ca kl ca Om möjligt även via Ramsholm på vägen till färjan. KD lägger upp programmet i detalj med Kst.ordf. och Kfge ordf. Kommunen företräds av Kst:s och Kfges presidier, Närings- och utvecklingsnämndens ordf., Näringsoch utvecklingsmedlem Jan-Åke Törnroos ( deltog i överläggningarna och författare till Tankesmedjans rapport) samt KD. Ytterligare bjuds projektledare Joakim Nyström samt ordf. Karl- Johan Henriksson och medlem Olof Holmberg (även med hälsningar från trafikarbetsgruppen) för Näringslivsprojektet till lunchen och diskussionen. Nyström explicit för att berätta om hur näringslivsprojektet avancerar. Ytterligare kan Kst:s ledamöter delta.

10 FÖRSLAG TILL NY HEMBYGDSRÄTTSLAGSTIFTNING/BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ÅKF. Ålands kommunförbund (ÅKF) begär kommunens utlåtande med anledning av ÅLR:s förslag (arbetsgruppsbetänkande) till ny hembygdsrättslagstiftning. Kommunens utlåtande bör vara ÅKF tillhanda senast ÅLR:s förslag är mycket komplext och kommunen har ingen möjlighet (varken juridisk eller praktisk) att sätta sig in i förslaget i sin helhet. Utlåtandet tar därför fasta vid vissa delar som kan uppfattas som särskilt intressant för Brändö kommun utgående från kommunens geografiska läge (närheten till fastlandet) och kommunens inflyttningsstrategi (där största delen av inflyttningen förmodas komma från fastlandet d.v.s. inflyttare som i regel saknar hembygdsrätt). Förslag att följande framförs med anledning av förslag till ny hembygdsrättslagstiftning (i vissa fall berörs också jordförvärvsrätten även om den inte ingår i det förslag som utlåtande begärs över. Detta eftersom frågorna för kommunen ofta tangerar varandra d.v.s. när person söker om hembygdsrätt eller jordförvärvsrätt): Hur en persons inflyttning och egentliga bo och hemvist fastställs (sida 13). Kravet på egentlig bo och hemvist när det gäller all lagstiftning bör ej bli avhängig av antal faktiska/konstaterade dagar i landskapet vilket torde vara praxisen i nuvarande tolkning av lagstiftningen (ref. till begreppet hemvistperiod i förslaget). För Brändö är fastlandet, framförallt Åbo regionen, den närmaste stadsregionen som erbjuder olika typer av arbetstillfällen. Arbetstillfällen som av förståeliga orsaker saknas i Brändö. Eftersom daglig arbetspendling ej är möjlig i praktiken bör till exempel veckopendling tillåtas. Arbetspendling kan som innebära att en person skriven i kommunen (ref. till mantalsskrivning/ folkbokföring) tillbringar vardagarna, ex. måndag fredag/måndag-onsdag o.s.v., på fastlandet och veckoslut och ledigheter i Brändö d.v.s. i landskapet. Arbetspendling är också allmänt förekommande (i Finland, inom landskapet Åland) och betyder inte i regel att en person förlorar sin mantalsskrivning på den ort som inte är arbetsorten. Personen bör ha en bostad i Brändö (ingen skillnad om hyres eller ägo). Övriga kriterier ex. 5.3 Språkkunskapsvillkoret har kommunen inget att invända mot. Snarare kan t.o.m. dessa krav göras strängare eftersom kunskaper i svenska språket är absolut nödvändiga för att kunna integreras i Brändö/landskapet (vilket torde vara syftet och intresset i ett längre perspektiv). - som ett komplement till själva beslutsförfarande föreslås möjlighet till förhandsbesked av tjänsteman när person hör sig för om möjligheten att erhålla hembygdsrätt alt. jordförvärvsrätt. Detta som ett snabbt förfarande med kort behandlingstid per e-post, utan blanketter o.s.v. Idag är trots allt sökande av hembygdsrätt/jordförvärvsrätt en tidskrävande procedur som kan göra att personer tvekar och kommunerna/landskapet går miste om presumtiva inflyttare och skattebetalare. Ett förhandsbeskeds förfarande kan också öka transparensen. Frågan om den sannolikt viktigaste frågan (erhållande av hembygdsrätt/jordförvärvsrätt) för den som avser att flytta m.m. till landskapet. - överlag ser kommunen positivt på att flere kan få möjlighet att ha kvar sin hembygdsrätt (studerande) men också att möjligheterna att erhålla hembygdsrätt/jordförvärvsrätt utökas/förenklas för den som de facto uttrycker vilja och önskemål att bo och vara mantalsskriven (folkbokförd) i landskapet Åland (ref. ovan till godkännande av arbetspendling/veckopendling).

11 FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND /NY BEGÄRAN/ÅLR. Kommunstyrelsen ; ÅLR/Näringsavdelningen/Linnea Johansson begära in skärgårdskommunernas förslag till representanter och ersättare i Ålands skärgårdsnämnd för perioden Kommunen bör lämna två förslag av vardera kön. FÖRSLAG(ordf. på mötet): Jonny Karlström (ordinarie) Margaret Lundberg (ersättare). Som ordinarie resp. ersättare i första hand. Ärendet till Kfge. Enligt förslag Kommunfullmäktige ; Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Enligt Kst:s förslag ÅLR begär på nytt, se bilaga detta protokoll, Skärgårdskommunerna om förslag till ledamöter till Ålands skärgårdsnämnd. Denna gång med hänvisning till jämställdhetslagen och preciserad begäran om att kommunerna bör föreslå en kvinna och en man. Konstaterades att Kfge utsett en man och en kvinna d.v.s. Jonny Karlström (Kfge ordf.) som ordinarie och Margaret Lundberg (Kst. ordf.) som Karlströms ersättare. Kst. meddelar ÅLR att Brändö anser sig ha fyllt jämställdhetslagens krav genom att föreslå enligt Kfges beslut Kst. ser m.a.o. ingen orsak att föreslå en ändring av Kfges förslag och för därför inte ärendet vidare till Kfge för ny bedömning (dessutom har Kfge sitt följande möte sannolikt först i juni).

12 BESVÄR INKL. BEMÖTANDE ÖVER BESLUT AV SKATTERÄTTELSENÄMNDEN, SEKTION RÖRANDE BESKATTNINGSORT/LEHTONEN O-P OCH VAAHTORANTA-LEHTONEN HANNA. Skatterättelsenämnden, sektion 1, Åland har fattat beslut (beslut nr resp ) om att överföra paret O-P Lehtonens och Hanna Vaahtoranta-Lehtonens verkställda beskattning från Brändö till Åbo för år Kommunen har tidigare anfört besvär över Skatterättelsenämndens motsvarande beslut för den verkställda beskattningen för år Se Kst / 11 (eftersom tidsnöd då som resultat av KD tjänstemanna beslut). Besvär över Skatterättelsenämndens beslut riktas till Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD). Besvärstiden för nämnda beslut rörande 2012 års beskattning går ut KD har varit i kontakt med advokatbyrå DKCO i Mariehamn för framtagande av besvärsskrift med avsikt att få beslutet ändrat så att beskattningen för år 2012 (precis som tidigare för år 2011) ej överförs från Brändö till Åbo. Besväret innebär kostnader (närmast då besvärsskriftens formulering av DKCO) för kommunen. Ytterligare kan bemötande bli aktuella under processens gång. Bifogas skatterättelsenämndens beslut samt förslaget till besvärsskrift. Kommunen anför besvär över skatterättelsenämnden, sektion, Ålands beslut att överföra O-P Lehtonens och Hanna Vaahtovaara-Lehtonens beskattning till Åbo för år Bifogade förslag till besvärsskrift omfattas och kostnaderna godkänns. Kst.ordf. och KD ges fullmakt att på kommunens vägnar anföra vidare besvär till följande instans (HFD) och vid behov anlita advokatbyrå DKCO. Samma fullmakt gäller även om det uppkommer behov att anföra besvär över andra beskattningsår (tämligen sannolikt). Som motivering till besvären/bemötanden och anlitande av juridisk sakkunskap (i form av DKCO som kommunen anlitat tidigare i olika sammanhang) är att det rör sig om mycket stora summor för kommunen vilka bör bevakas så långt det bara är möjligt (till HFD om behov).

13 ANTAGANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN/ CITYLÄKARNA. Antagande av verksamhetsplan för företagshälsovård ca i kraft 5 år i gången. Förslag att bifogade verksamhetsplan för tidsperioden godkänns (även om till en del retroaktivt). Tjänsten köps av CITYLÄKARNA AB i Mariehamn.

14 ÄNDRINGAR I ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN/ÄNDRING AV ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIG. Enligt Arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson (per tfn 13.3 med ) är upplägget felaktigt d.v.s. att En person (i detta fall Niklas Feiring) kan inte representera både arbetstagaren och arbetsgivaren i arbetarskyddskommissionen. Det måste ha skett ett missförstånd 2006 när upplägget gjordes. Karlsson menar att kommunen borde åtgärda detta. Sammansättningen i kommissionen bör varas ¼ arbetsgivare (idag då Niklas Feiring som nu är arbetarskyddsfullmäktig) och ¾ arbetstagare (Anne-Maj Holmberg medlem, Bo Qvarnström 2 vicearbetarskyddsfullmäktig, Malena Strandvall 1 vicearbetarskyddsfullmäktig). Förslag är att Malena Strandvall (nuvarande första vicefullmäktig) utses till fullmäktig (fortfarande i egenskap av arbetstagare). Som lön erhåller Strandvall 68 /månad. Ersättningen bakas in i Strandvalls lön. Bo Qvarnström utses till 1 vicearbetarskyddsfullmäktig och Anne-Maj Holmberg till 2 vicearbetarskydds-fullmäktig. Niklas Feiring utses till medlem (i egenskap av representant för arbetsgivaren). Feiring fortsätter som arbetarskyddschef och erhåller för uppdraget samma som tidigare (påverkar inte arbetstiden). Innebär alltså totalt en kostnadsökning om 68 + lönebikostnader ca 30% per månad d.v.s. på årsbasis ca

15 DIREKTIV TILL NÄMNDERNA FÖR HANTERING AV SEMESTERDAGAR. Framkommit att flere av kommunens anställda har outtagna semesterdagar för 2013 som i enlighet med Kollektivavtalen bör tas ut senast per Bl.a. KD har per dags datum 18 outtagna semesterdagar. Förklaringen till att flere har outtagna semesterdagar är att de har max. antalet semesterdagar d.v.s. 38 dagar. Samtidigt som dagarna bör tas ut senast nämnda datum så åligger det arbetsgivaren att ge utrymme d.v.s. möjlighet att ta ut dagarna. Praxis hittills har varit att dagar som anställda inte tagit ut inom nämnda datum har sparats och i mån av möjlighet tagits ut under följande semesterperiod. För flere är det dock inte möjligt att komma i kapp varför mönstret upprepar sig år efter år. Ovan nämnda med outtagna semesterdagar inträffar också i samband med långa sjukskrivningar. Orsaken till att dagarna inte tas ut inom den givna tiden d.v.s. senast följande år bygger långt på att arbetsmängden kan variera kraftigt från år till år. För framförallt kommunens administrativa tjänstemän finns det inte vikarier varför det vissa år i praktiken kan visa sig mycket svårt/omöjligt att ta ut alla dagar de år arbetsmängden/bördan är särskilt stor (gäller förstås speciellt de som har 38 semesterdagar d.v.s. dryga 7,5 veckor till sitt förfogande). Ordf. Lundberg, ledamot Sjöman, kfge ordf. Karlström och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. Till ordf. valdes Marianne Karlström. FÖRSLAG (Marianne Karlström): Direktivet till nämnderna (i första hand ansvariga för de anställdas semestrar m.m.) är att inom februari månad gå igenom antalet kvarvarande semesterdagar och komma överens om hur dagarna tas ut då när det finns risk för att dagarna inte kommer att tas ut före I första hand bör dagarna tas ut senast per men kan också, om möjlighet att ta ut inte finns, skjutas fram till efter den d.v.s. in på följande års semesterperiod. Möjligheten finns m.a.o. att ta ut semesterdagar följande år men då alltid efter prövning av ansvarigt organ. Dagar som överförs till följande semesterperiod bör inte godkännas utan förklaringar/motiveringar. Detta beslut gäller för semesterdagarna för semesteråret 2014 d.v.s. fr.o.m. semestern fr.o.m De som för 2013 inte har tagit ut sina semesterdagar före gäller samma praxis som hittills d.v.s. möjlighet att ta ut efter nämnda datum enligt överenskommelse med närmaste avdelningschef/nämnd (se förvaltningsstadgan).

16 CENTRALKANSLIETS SEMESTRAR M.M. Följande önskemål har inlämnats av kansliet (de som arbetar i byggnaden, centralkansliet i strikt bemärkelse d.v.s. ekonomichefen, bokföraren och KD) vad gäller semestrar sommaren 2014: Sonja Bäcksbacka/bokförare; berättigad till 38 dagar semester; veckorna 27-30, 32 John Wrede/KD, berättigad till 38 dagar semester (kvar från 2013; 18 dagar); veckorna (blir sannolikt i praktiken att jobba cirka halva veckan 26 p.g.a. av sent Kfge möte, även sannolikt med avbräck i.o.m. diverse representation m.m.). Susanne Öström/ekon.chef., berättigad till 38 dagar semester; veckorna Övriga som jobbar i byggnaden (som beviljas semester av respektive nämnd alltså inte av Kst.): Bo Qvarnström/kommuntekn, berättigad till 38 dagar semester (ej beslut dags datum av byggtekn.n. men sannolikt veckorna och 33-34). Niklas Feiring/soc.sekr., berättigad till 30 dagar semester ( ej beslut dags datum av soc.n. men sannolikt veckorna och ). Christian Dreyer/skol.dir., berättigad till 28 dagar semester; , halva ( skol.n. beslut ). KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG (ordf.): Enligt önskemål d.v.s. Sonja Bäcksbacka, bokförare, veckorna 27-30, 32 (4 veckor + 1 vecka) John Wrede, KD, (6 veckor) Susanne Öström, ekon.chef, 28-31(4 veckor) Kansliet (centralkansliet SB, JW, SÖ) stängt vecka (förra året samma veckor). De 4 veckor centralkansliet är stängt(varken SB, SÖ eller JW på plats) meddelas i Brändö info och på hemsidan. Kst.ordf. Lundberg/Kst.viceordf. Öström agerar kontaktperson i brådskande ärenden. I mycket brådskande (besvärliga) fall kan Lundberg kontakta KD Wrede (form av bakjour). Öström erhåller också rätten under den tid kansliet håller sommarstängt att teckna kommunens namn (i stället för ordf. Lundberg).

17 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM. KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom: - Redogörelse av överläggningar med ÅLR se Kst / ÅLR beviljat ( ) O-P Lehtonen och Hanna Vaahtovaara-Lehtonen jordförvärvsrätt för 2 tomter på Bellarshamn. Samma personer erhöll tidigare avslag på anhållan om hembygdsrätt. För kommunen hänvisats till lagstiftningen med diverse skyldigheter m.m. Kommunen förordat ansökan. - ÅLR beviljat ( ) Erik Schaffer jordförvärvsrätt tomt på Bellarshamn. Schaffer är ej mantalsskriven i kommunen. Kommunen förordat ansökan. E-post till Schaffer med begäran om han kommer att skriva sig i kommunen eftersom det är en förutsättning för att köpebrevet undertecknas. - ÅLR beviljat ( ) Bab Ramsö Villa Anna i Brändö/ planområdet Ramsö Syd jordförvärvsrätt. Kommunen förordat ansökan. - ÅLR beviljat ( ) Bab Ramsö Solstrand i Brändö/ planområdet Ramsö Syd jordförvärvsrätt. Kommunen förordat ansökan. - Lagberedningsgruppen för kommunernas socialtjänst; SLUTRAPPORT. Obs! för utlåtande i början av sommaren (kan betyda möte för Kst. i juni) när finansieringen är klar (finns förslag). - Bellarshamnsentreprenaden. Kort rapport. - Möte måndagen 7 april med Röda korset och Brändö FBK för diskussion om beredskap främst vid storolycka typ buss/lastbil under högsäsong på vägbankarna. Från kommunen Bo Qvarnström, Niklas Feiring och John Wrede. - Semestrar 2013 (KD:s godkänt på eget bevåg) ; ekon.chef. Susanne Öström och bokförare Sonja Bäcksbacka KD tar lediga strödagar (kvar av semester 2013/19 dagar) vartefter det är möjligt (rapporterar till Kst. ordf.)

18 FRISKVÅRD FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA/KOMPLETTERING 2/TILLÄGG AV TJÄNSTEPRODUCENT/EXTRA ÄRENDE. Kommunstyrelsen ; Bifogade förslag till friskvård är en kopia av friskvården för år Anslag finns i budgeten för ändamålet. Kan konstateras att friskvården år 2009 nyttjats varierande av kommunens anställda. I snitt har pengen nyttjats till 46 %. Endast 10 av samtliga anställda har nyttjat pengen fullt ut. Ledamot Anna-Lena Eriksson, ledamot Mari Sjöman, Kfge.ordf. Mathias Eriksson, och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG (av ordf.); Bifogade förslag till koncept (något ändrad j.fr. med 2009 års) för friskvården framöver omfattas. Friskvården enligt bilagan gäller kalenderårsvis tills annat besluts. Om Kst. besluter om ändring så bör det ske inom augusti föregående år (för att kunna beaktas i följande års budget). Kommunstyrelsen : Konstaterades att i det koncept som antogs i januari 2010 finns stipulerat att för att erhålla friskvårdsförmånen om max. 200 /kalenderår krävs anställning minst 6 månader ifrågavarande kalenderår. Framkommit att det finns anställda som anställs för ca 10 månader men så att det blir bara ca 5 månader på respektive kalenderår. Nämnda kategori är inte med nuvarande koncept berättigade till friskvård trots att de totalt jobbar i en följd över 6 månader. Kst. beslöt enhälligt ta upp ärendet till behandling som varande extra brådskande. Kst.ordf. Lundberg, ledamot Mari Sjöman, Kfge.viceordf. Karlström och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG : Friskvårdsförmånen kan också beviljas anställd som totalt jobbar i en följd minst 6 månader också om det inte på varje kalenderår blir 6 månaders anställning. Kansliet ges i uppdrag att följa upp nyttjandet av friskvården så att den anställda inte erhåller mer än max. 200 för varje 12 månaders anställning. I övrigt följs konceptet från januari Kommunstyrelsen ; Efterhörts möjligheten att nyttja alla tre producenter. Tidigare bara max. två. Enligt kansliet är det möjligt att följa upp även om anställd nyttjar alla tre producenters tjänster. Friskvårdsförmånen utvidgas så att det är möjligt att under samma kalenderår nyttja alla tre tillbudsstående tjänsteproducenter d.v.s. Folkhälsan, God-Mod och Brändö IK. I övrigt enligt tidigare modell. Forts...

19 FRISKVÅRD FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA/KOMPLETTERING2/TILLÄGG AV TJÄNSTEPRODUCENT/EXTRA ÄRENDE forts. Kommunstyrelsen : Diskuterats bland tjänstemännen om ytterligare utvidgning genom att foga till fysioterapi och då av Rehab Center/Skärgårdens fysioterapi-kimito/ Gunnevi Westerlund som fjärde möjlig tjänsteproducent. Rehab Center har sporadiskt besökt kommunen och då i första hand nyttjat Rådgivningens (ÅHS) utrymmen i Brändö by. Erfarenheterna allmänt av tjänsterna är goda (hörsägen). Veterligen erbjuds inte fysioterapi av andra inom kommunens gränser. Ordf. Lundberg, ledamot Sjöman och KD Wrede anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet. FÖRSLAG (viceordf.): Friskvårdsförmånen utvidgas så att det är möjligt att under samma kalenderår nyttja, utöver tidigare tjänsteproducenter d.v.s. Folkhälsan, God-Mod och Brändö IK, även ovan nämnda Rehab Center:s tjänster. Tjänsterna bör vara kategori fysioterapi/motsvarande. Dock ej som friskvård då ersättning erhålls av tredje part typ FPA, Förutsättning att Rehab Center godkänns som tjänsteproducent är att företaget har ikraftvarande näringstillstånd (beviljat av ÅLR). Önskemål är även att Rehab Center framöver besöker kommunen regelbundet (helst dag/ viss vecka) och att företaget annonserar om verksamheten i kommunens infoblad. I övrigt enligt tidigare modell. Rehab Centers tjänster kan nyttjas tidigast fr.o.m (förutsätter näringstillstånd). Kommunstyrelsen : Framkommit önskemål från Solkulla/äldreomsorgspersonalen om att få nyttja firma Katarina Johansson/Kuan Yin kliniken/finström tjänster (fotvård etc.) i form av friskvård. FÖRSLAG : Friskvårdsförmånen utvidgas så att det är möjligt att under samma kalenderår nyttja, utöver tidigare tjänsteproducenter d.v.s. Folkhälsan, God-Mod och Brändö IK, Rehab Center även firma Katarina Johanssons/Kuan Yin kliniken/finström tjänster. Önskemål är även att firma Katarina Johansson framöver besöker kommunen regelbundet (helst dag/ viss vecka) och att företaget annonserar om verksamheten i kommunens infoblad. I övrigt enligt tidigare modell. -

20 20 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR Kommunstyrelsen Förbud att söka rättelse och besvärsförbud jämte grunder Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 kommunallagen rättelseyrkande eller besvär inte framföras över följande paragrafer: 55 57, 61, 64, 65, 66, 67 Annan grund för besvärsförbud, vilken: gäller Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar. (i allmänhet de tre första ) 58-59, 63, 69-70, 71 Rättelseyrkande Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa paragrafer: 62, 68, 72 Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs. Kommunstyrelsen i Brändö kommunkansliet AX Åva På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid. Framställan om rättelseyrkande skall innehålla - rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress - det beslut i vilken rättelse yrkas - till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas - motiveringar till yrkandet Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person som befullmäktigats härtill. Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.

21 21 KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka ändring yrkas Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress. Enligt 25 i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas: 1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär, 2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, samt 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten: Ålands förvaltningsdomstol Torggatan 16 PB Mariehamn.

22 22 FÖRVALTNINGSBESVÄR Förvaltningsbesvär kan anföras endast av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet omedelbart gäller. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på laglighets- och ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas som regel i ärenden där myndighetens beslut baserar sig på speciallagstiftning. Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 AX MARIEHAMN Paragrafer: 60 (ref. till Plan- och bygglagen för Åland 98 ) Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

23 23

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 27.08.2014 Sammanträdestid ; 27.08.2014, kl.19.00 - Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 101. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 102. PROTOKOLLJUSTERARE 103. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes KALLELSESIDA utfärdad 19.03.2014. Sammanträdestid:, kl.18.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet i Åva, mötesrummet. 10. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 11. PROTOKOLLJUSTERARE. 12. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.17.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 2. PROTOKOLLJUSTERARE. 3. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.17.30. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 28. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 29. PROTOKOLLJUSTERARE. 30. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande - Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör

Kommunkansliet i Nääs. - Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande - Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör Nr 8/2009 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 6/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 6/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror. x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.6.2014 9/14 Sammanträdestid Onsdag 4.6.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x Lindblom,

Läs mer

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 02.02.2015 1 Sammanträdestid Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 3.2.2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 9 oktober 2014 Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 151 169 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 15 oktober 2014

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet initialer påseende bestyrkes 1 KALLELSESIDA Utfärdad 05.04.2013 Sammanträdestid; 11.04.2013, kl.18.30 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 39. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 40. PROTOKOLLJUSTERARE 41. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 september 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 8/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.50 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 11-21 14.02.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-15.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman närv.

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö Ett nytt, naturskönt och strandnära bostadsområde med lugnt läge i Brändö by. Totalt 21 tomter, varav åtta är strandtomter med nordvästläge. Endast 2 timmars bilväg till

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Plan- och byggnämnden 27.5.2015 5 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande 27.5.2015 kl 18:00 20:00 Kommunkansliet Närv Frånv Lundberg Tony

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid. Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid. Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2015 5 53 Sammanträdestid Tisdagen den 11 augusti 2015 kl. 15.00 16.17. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kent Eriksson, ordf. kl. 16.17.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 211 KS 212 KS 213 KS 214 KS 215 KS 216 KS 217 KS 218 KS 219 KS 220 KS

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.4.2010. Organ Kommunstyrelsen Nr 8/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.50 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, vice ordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer