Styrelsens delgivningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens delgivningar 2009-11-05"

Transkript

1 Styrelsens delgivningar Kenneth Backgård, (ns), Boden, ny ersättare i styrelsen Britta Tervaniemi, (v), Pajala, ny ersättare i styrelsen Brev Stimulansmedel till regional utveckling av e- förvaltning i Norrbottens län från ordföranden till SKL Norrstyrelsens protokoll Länshandikapprådets protokoll Länsstyrelsens yttrande till näringsdepartementet angående tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatser Kommunikationspolitiska rådets protokoll Tillväxtberedningens protokoll

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 LÄNSHANDIKAPPRÅDET DEN 9 SEPTEMBER 2009 Protokoll från Länshandikapprådet Tid och plats Onsdagen den 9 september 2009 kl , Garnis Rehabcenter, Boden Britt Westerlund (S), NLL, ordförande Monica Carlsson (V), NLL Karin Lundgren (FP), NLL Agneta Eriksson (S), Kommunförbundet Katarina Palm (V), Kommunförbundet, 5 14 Kallade Kurt Hofgren, HSO Inger Johansson, HSO, 1 8 Kristina Hjort, HSO Gerd Rönnqvist, HSO Ivan Åberg, HSO Lars-Åke Andersson, DHR, 1 9 Thord Keskitalo, SRF Övriga Ulf Bergman, Division Medicinska Dennis Kvist, sekreterare specialiteter, 1 4 Dennis Kvist Justerat den / 2009 Justerat den / 2009 Britt Westerlund Kurt Hofgren 1

21 LÄNSHANDIKAPPRÅDET DEN 9 SEPTEMBER Sammanträdets öppnande Britt Westerlund hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 2 Val av protokolljusterare Kurt Hofgren valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: 1 Översyn av hjälpmedelsriktlinjerna och brukarinflytande. 4 Rehabiliteringsgarantin Ulf Bergman, länschef för rehabilitering/reumatologi inom division Medicinska specialiteter redovisade upplägget av arbetet med rehabiliteringsgarantin inom landstinget. Medlen för rehabiliteringsgarantin är ett av flera stimulansbidrag från staten. Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting syftar till att stärka den enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen. De medicinska rehabiliteringsinsatserna ska underlätta individens återgång till arbetet. Rehabiliteringen ska vara evidensbaserad och omfattar stora diagnosgrupper som smärta i nacke, axlar och rygg samt depressioner, ångestsyndrom och stress som orsakar mycket sjukskrivning. Metoder för behandling av långvarig smärta är: Kognitiv beteendeterapi. Vid långvarig smärta ger den bättre förmåga att bemästra smärtan jämfört med andra terapiformer och läkemedel. Fysisk aktivitet. Specifik och professionellt ledd träning ger procents bättre smärtlindrande effekt vid långvariga smärttillstånd än behandling där patienten inte aktiveras fysiskt. Multimodal rehabilitering. Leder till att smärtan minskar, kortare sjukskrivningar och en ökad återgång till arbete. Multimodal rehabilitering innebär ett antal välplanerade och samordnade åtgärder under en period som syftar till att stärka den drabbade individens handlingskraft och ansvarstagande. Insatserna sker under längre tid och personalen arbetar i team och består av flera professioner, t ex läkare sjukgymnast, kurator, psykolog, arbetsterapeut och sjuksköterska. 2

22 LÄNSHANDIKAPPRÅDET DEN 9 SEPTEMBER 2009 För varje behandlingsomgång med multimodal rehabilitering ersätts landstinget med kr. En behandlingsomgång med kognitiv beteendeterapi ersätts med kr kr. I landstinget har det inrättats en gemensam styrgrupp för rehabmiljarden och rehabgarantin. Multimodal rehabilitering bedrivs på smärtrehab, Sunderby sjukhus och Garnis rehabcenter. Verksamheten på Garnis utökas och förändras. F n finns ingen utlokaliserad verksamhet i övriga delar av länet. En handläggningsöverenskommelse om multimodal rehabilitering är på gång. Upphandling av multimodal rehabilitering som bedrivs av privata aktörer har skett. Det pågår också aktiviteter för att behandla depression och ångest inom primärvården och psykiatrin. Anhöriga är en viktig resurs i rehabiliteringsarbetet. Deras medverkan sker ytterst genom en önskan från patienten själv. Generellt sett är anhörigmedverkan viktig i informations- och utbildningsdelen. Den rehabilitering som bedrivs idag ges på tre nivåer: 1 Primärvården. 2 Öppenvårdsrehabilitering på t ex Rehabcentrum i Luleå. 3 Garnis rehabcenter och på sjukhusen. Det finns planer på att se över all rehabilitering i länet. Handikapporganisationerna bör inbjudas att medverka i en sådan översyn. Informationen lades med godkännande till handlingarna. 5 Vidtagna tillgänglighetsåtgärder En sammanställning över vidtagna tillgänglighetsinventeringar och tillgänglighetsåtgärder delades ut vid sammanträdet samt bifogas protokollet. Ett klarläggande i sammanställningen: Byggnad 131 i Boden avser gamla Vårdhögskolan. Länshandikapprådet konstaterade också att belysningen i delar av Garnis rehabcenter bör förbättras samt att det saknas kontrastmarkeringar på vissa ställen. Fastigheter inom division Service ska informeras om detta. Informationen lades med godkännande till handlingarna. 6 Gemensam träff med de kommunala handikappråden Inbjudan och program till träffen den 21 oktober presenterades och delades ut vid sammanträdet. En fråga att diskutera vid träffen är regelverket för samverkan mellan kommunerna och landstinget. 3

23 LÄNSHANDIKAPPRÅDET DEN 9 SEPTEMBER 2009 Informationen lades med godkännande till handlingarna. 7 Information om utveckling av entrévärdar Kurt Hofgren redovisade några tankar på utveckling av entrévärdsfunktionen. F n finns den på Sunderby sjukhus sedan den 1 oktober Verksamheten har fungerat bra för alla inblandade. Det finns nu tankar på att införa samma funktion på andra sjukhus i länet. Det sjukhus som främst är aktuellt är Piteå älvdals sjukhus, där det finns ett behov som framkommit vid tidigare inventeringar. Uppskattningsvis handlar det om 3 4 deltids entrévärdar som i första steget skulle kunna finansieras med ersättningen från Länstrafiken och i ett senare skede med lönebidrag. De personer som skulle kunna vara en resurs i sammanhanget är sådana som är utstämplade från arbetslöshetskassan eller aktivitetsgarantin. En ytterligare utvecklingsmöjlighet är att de eventuellt kan bilda ett socialt företag. Diskussioner förs också med bl a Bryggan i Piteå. Informationen lades med godkännande till handlingarna. 8 Information om Arctic Charter AB Lars-Åke Andersson informerade om Arctic Charter AB i Arjeplog. En broschyr delades ut vid sammanträdet och bifogas protokollet. Bolaget är i startskedet och har investerat i en båt som är tillgänglig för rörelsehindrade. Lars-Åke har själv testat båten som är stabil och lätt att komma ombord på. Hotell Hornavan i Arjeplog har visat intresse för att ta emot funktionshindrade. Idag finns t ex en dusch i spaanläggningen som är anpassad för stora rullstolar eller liggande personer. Sex rum är f n handikappanpassade. Hotellet är berett att vidta ytterligare anpassningsåtgärder med t ex lyftar och att anordna fler aktiviteter för rörelsehindrade. Det närmaste stället för ett aktivt friluftsliv för rörelsehindrade är Strandgården i Hälsingland. Det borde finnas ett likadant ställe i Norrbotten. Sprid gärna information om Arctic Charter och hotell Hornavan i föreningarna. Informationen lades med godkännande till handlingarna. 9 Presentation av DHR Lars-Åke Andersson presenterade De Handikappades Riksförbund (DHR) och deras verksamhet. 4

24 LÄNSHANDIKAPPRÅDET DEN 9 SEPTEMBER 2009 Den första lokalavdelningen, De vanföras väl, bildades 1923 på Vanföreanstalten i Göteborg. År 1954 döptes förbundet om till De halta och lyttas förening. De nuvarande namnet antogs Alla med någon form av rörelsehinder kan bli medlem i DHR. Förbundsstyrelsen och kansliet finns i Stockholm. Idag består förbundet av ca medlemmar i 143 lokalavdelningar. Antalet medlemmar har minskat sedan 1970-talet. I Norrbotten är kansliet beläget i Luleå. Distriktsordförande är Rolf Andersson. F n finns sju lokalavdelningar. Flera lokalavdelningar har lagt ned bl a beroende på hög medelålder bland medlemmarna. Bland distriktets aktiviteter kan nämnas samverkanskurser två gånger per år tillsammans med Västerbotten. Förbundet nationella tema för 2009 är kultur. Kulturinstitutionerna i landet inventeras och tillgänglighetsklassas. Det ser relativt bra ut i Norrbotten. Distriktet anordnar kurser och är representerat i olika organ på länsnivå. I Älvsbyns lokalavdelning finns ca 50 medlemmar som har en relativt hög medelålder, dock är styrelsen en av landets yngsta. Avdelningen är representerad i olika kommunala organ. Några sociala företag inom olika områden har startas. Internationellt finns DHR i 13 länder i Europa. DHR bedriver biståndsarbete i samverkan med SRF i Sri Lanka och Afrika. Inom förbundet finns en bidragsstiftelse som finansieras genom arv och gåvor. Medlemmarna kan söka pengar ur stiftelsen för rehabiliteringsvistelser. För medföljande assistenter finns också fonder och stiftelser att söka pengar från, t ex Solstickan. Informationen lades med godkännande till handlingarna. 10 Information om den nya influensan Dennis Kvist redovisade det aktuella läget. Landstinget har fattat en rad beslut: Regional sjukvårdsledare och smittskyddsläkare leder samordningen av vaccineringen på regional nivå. Frågan hanteras inom ramen för katastroforganisationen. Lokal sjukvårdsledare/platschef leder samordningen av vaccineringen av patienter och egen personal vid sjukhus. Lokal sjukvårdsledare/platschef leder samordningen inom sjukhusets upptagningsområde av icke medicinsk verksamhet som t ex intern informationstjänst, frivilliginsatser och allmän säkerhet. Regionchefer inom primärvården leder samordningen med medicinskt ansvariga i kommuner och företagshälsovård för vaccineringen av allmänheten. Lokal sjukvårdsledare/platschef har uppdraget att planera för samordning och prioritering av hälso- och sjukvården och andra resurser inom sjukhusets upptagningsområde. Syftet är att ha förmåga att vid behov prioritera den 5

25 LÄNSHANDIKAPPRÅDET DEN 9 SEPTEMBER 2009 verksamhet som måste upprätthållas med en begränsad tillgång på personal. Planeringen utgår från olika förutsättningar, t ex beträffande personalens sjukfrånvaro, sjuklighet och dödsfall. Organisationen för och utförandet av vaccineringen av allmänheten kommer att variera mellan olika kommuner beroende på lokala förutsättningar. Prioritering sker enligt Socialstyrelsen rekommendation, d v s medicinska riskgrupper och vårdpersonal i första hand. Vaccinet är klart i vecka 38. Det kommer att kunna börja levereras i v 42 när den europeiska läkemedelsmyndigheten godkänt det. Transport och förvaring kommer därför att ske på ett speciellt sätt. Landstinget står för vaccinet samt tillhandahåller sprutor och spetsar. Kommuner/företagshälsovård får hämta vaccinet samt sprutor och spetsar vid särskilt anvisad plats. Privata vårdgivares medverkan är under utredning. I norra regionen kommer de inte att få någon ersättning för deltagande i vaccination. På sidan kommer aktuell information kontinuerligt att läggas ut. I dagsläget handlar informationen mest om hur man kan undvika att smittas och smitta andra. Informationen lades med godkännande till handlingarna. 11 Rapporter 11:1 Landstingsdirektörens rapport Landstingsdirektörens rapporter till styrelsemötena den 28 april och 3 juni hade skickats ut till ledamöterna och ersättarna under juni månad. Landstingsdirektörens rapport till styrelsen den 25 augusti utdelades vid sammanträdet samt skickas ut tillsammans med protokollet. 11:2 Vissa beslut i landstingsstyrelsen Följande beslut i landstingsstyrelsen 28 april och 3 juni hade skickats ut till ledamöterna och ersättarna under juni månad: 28 april: Direktiv för utredning avseende införande närsjukvård ( 47). Utveckling av habiliteringen ( 48). 3 juni: Delårsrapport januari april 2009 inkl bilaga ( 104). 6

26 LÄNSHANDIKAPPRÅDET DEN 9 SEPTEMBER 2009 Valfrihetssystem inom Norrbottens läns landsting ( 106). Återremitterat ärende: Förslag till hjälpmedelspolicy och ändring av egenavgifter för vissa hjälpmedel ( 113). Förändring av vårdavgifter ( 114). Tandvårdstaxa den 1 juli 2009 ( 115). Beslutet om SKL:s rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa ( 149) den 25 augusti utdelades vid sammanträdet samt skickas ut tillsammans med protokollet. 12 Övriga frågor 12:1 Översyn av hjälpmedelsriktlinjerna och brukarinflytande Samverkansgruppen träffades den 26 augusti. Riktlinjerna för hjälpmedelsverksamheten håller på att gås igenom med utgångspunkt i den nya hjälpmedelspolicyn som beslutade om i juni. Som uppdraget uppfattats kommer t ex inga förändringar av egenavgifter att föreslås. Samverkansgruppens nästa möte är den 4 november. Handikapporganisationerna i Norrbotten upplever att de inte har tillräcklig påverkansmöjlighet. En undersökning av HSO på nationell nivå, via en enkät till medlemmar på olika nivåer, säger att brukarinflytandet i Norrbotten är sämst i landet. Informationen om och möjligheten att påverka förändringar av egenavgifter saknas. Mötet den 26 augusti resulterade i att minnesanteckningar från samverkansgruppens möten kommer att läggas ut på webben, där Länshandikapprådets protokoll redan läggs ut. Britt Westerlund kommer att boka in en träff med berörda hjälpmedelskonsulenter. 13 Nästa sammanträde Nästa sammanträdet, gemensamt med Länspensionärsrådet, äger rum den 11 december. 14 Sammanträdets avslutning Britt Westerlund tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 7

27

28

29

30

31

32

33

34

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 3 juni 2009 97 127 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 oktober 2008 212 240 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 januari 2001 1 39 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande, ej 5 Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Lars Wikström (kd) Yvonne Stålnacke (s), vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Processledare Maria Bolwig Sörmland maj 2015 Innehåll Inledning... 1 Rapportens avsändare och målgrupp... 2 Omfattning och disposition... 2 Historien om TRIS

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 oktober 2002 152 176 Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet

Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet Vidtagna åtgärder för att implementera det Försäkringsmedicinska beslutsstödet Gäller både Sveriges Kommuner och Landstings respektive landstingens/regionernas insatser Period 2007-2008 Sveriges Kommuner

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer