Sessionssalen, Regionhuset Linköping. 94 Christoffer Bernsköld (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, Regionhuset Linköping. 94 Christoffer Bernsköld (S)"

Transkript

1 1 (17) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Regionhuset Linköping 93 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter Ersättare Förhindrade 94 Christoffer Bernsköld (S) Rebecca Hägg (S) Fredrik Sjöstrand (M) Torbjörn Holmqvist (S) Britt Olauson (S) Carola Andersson (C) Catarina Engström (MP) Christina Hasselrot (S) Efat Saiady (S) Jessica Holmqvist (V) Jörgen Olofsson (M) Lena Käcker Johansson (KD) Madelaine Pavlidis (FP) Nicklas Andersson (S) Stefan Redéen (KD) Torolf Nilzén (M) Ulla Ordell (M) Anders Monemar (C) Birgitta Wessman-Thyrsson (S) Börje Lindholm (S) Emmelie Dahl Rexhell (S) Eva Cox (M) Hildegard Jarskog (MP) Monika Broman (FP) Elin Petersson (SD) Jenni Iwarson (SD) John Weinerhall (M) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 3:e vice ordförande tjänstgörande ersättare Övriga (under hela eller delar av sammanträdet) Anna Bengtsson, hälso- och sjukvårdsstrateg Anna Fröberg, tandvårdsstrateg Anna Maria Lindberg, personuppgiftsombud

2 2 (17) Anna-Carin Forsmark, hälso- och sjukvårdsstrateg Bodil Knuthammar, pressekreterare Camilla Paananen, ekonomistrateg Cecilia Barkehed, regionjurist Charlotte Sand, hälso- och sjukvårdsstrateg Christina Källgren-Pettersson, enhetschef Christoffer Martinelle, hälso- och sjukvårdsstrateg Elisabeth Kristiansen, centrumchef BKC Fredrik Topplund, politisk sekreterare (KD) Gerd Sandgren-Lundström, närsjukvårdsdirektör NSV Gunvor Rundqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg Helen Widin, upphandlingschef UC Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg Henning Sand, hälso- och sjukvårdsstrateg Kada Zeqiraj Karlsson, vik regionjurist Kenth Fredriksson, hälso- och sjukvårdsstrateg Kerstin Aldstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg Kim Strandberg, informationssäkerhetsansvarig Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Johansson, enhetschef tandvårdsenheten Marianne Gedda, hälso- och sjukvårdsstrateg Martin Magnusson, vårddirektör Martin Strömstedt, medicinsk rådgivare Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör NSÖ Monica Ulriksson, hälso- och sjukvårdsstrateg Per Larsson, 2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden (KD) Richard Svensson, politisk sekreterare (SD) Sara Andersson, hälso- och sjukvårdsstrateg Stefan Franzén, centrumchef HMC Ulrika Whiss, enhetschef läkemedelsenheten, nämndsekreterare sekreterare Val av protokollsjusterare 95 Fredrik Sjöstrand utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. INFORMATIONER Informationer 96 Under förmiddagen får hälso- och sjukvårdsnämnden följande informationer;

3 3 (17) Maria Johansson redogör för hur tandvården i Östergötland fungerar och om tandvårdsstöden i Sverige. Ulrika Whiss rapporterar aktuell information från läkemedelsområdet. Inför kommande beslut på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september om överenskommelser och avtal 2016, förs en dialog med verksamhetsföreträdare från närsjukvården och specialistvården. Helen Widin förklarar kort för hur upphandlingsprocessen fungerar. Vid dagens dragning gällande Öppna jämförelser 2014 går Henning Elvtegen och Martin Magnusson igenom de medicinska områdena; astma/kol (som inte finns med i öppna jämförelser) och hjärtsjukvård. Lena Lundgren informerar att AnnaCarin Forsmark blir biträdande hälsooch sjukvårdsdirektör fr o m 1 september BESLUTSÄRENDEN Delårsrapport år 2015 HSN Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport innehåller resultat inom medborgare-, process- och ekonomiperspektivet till och med juni. BESLUTAR a t t godkänna redovisad delårsrapport Valfrihet i primärvården HSN I och med patientlagens ikraftträdande har patienter fått möjlighet att söka öppenvård i hela landet, vilket också har inneburit att patienter kan lista sig vid vilken vårdcentral som helst. Enligt den tolkning som har gjorts nationellt har detta medfört att patienter även inom ett landsting/region ges möjlighet att söka vård vid annan vårdcentral, oavsett listning. Inom Region Östergötland har sedan 1999 full valfrihet i vårdsökandet gällt. En patient har kunnat söka vård vid vilken klinik eller vid vilken vårdcentral som helst i hela länet, oavsett bosättningsort eller vid vilken vårdcentral man är listad, LiÖ 1116/99.

4 4 (17) Utifrån nya patientlagen finns anledning att se över vad som ska gälla inom Region Östergötland. Listning i primärvården innebär att en patient kan lista sig vid vårdcentral oavsett var patienten är bosatt. Tanken med listning är att patienten i första hand ska vända sig till vald vårdcentral vid behov av vård. Vårdcentralen förväntas ta ett ansvar för sin listade befolkning och den ekonomiska ersättningen betalas ut baserat på listning. En patient har rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom regionen, under förutsättning att patienten listar sig på den vårdcentralen. Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. Utomlänspatienter som vill söka primärvård i regionen skall även de lista sig på en vårdcentral inom Region Östergötland. En patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller inte är listad vid aktuell vårdcentral. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. Ledningsstaben föreslår i tjänsteskrivelse från följande; a t t fastställa regelverket för valfrihet inom primärvården enligt föreliggande förslag, a t t ge Primärvårdsberedningen i uppdrag att följa utvecklingen av patientlagen under år 2015 och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet, samt a t t tidigare beslut från Landstingsstyrelsen gällande valfrihet i vården LiÖ 1116/99 upphävs. Yrkanden Torbjörn Holmqvist (Socialdemokraterna) föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om följande ändring; Den fjärde meningen i femte stycket en patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller inte är listad vid aktuell vårdcentral stryks helt. Att den andra att-satsen får följande lydelse;

5 5 (17) a t t ge Primärvårdsberedningen i uppdrag att följa utvecklingen av patientlagen och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet, samt Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) lämnar följande yrkande; Moderaterna och Kristdemokraterna anser inte att kravet på omlistning för att få vård vid annan vårdcentral än den man är listad på är förenligt med patientlagen, vilket också framgår av skrivningarna i ärendet. Vi föreslår därför en annan skrivning som är förenlig med patientlagen. Med anledning av ovanstående yrkar vi att hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR: a t t följande text utgår; En patient har rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom regionen, under förutsättning att patienten listar sig på den vårdcentralen. Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. Utomlänspatienter som vill söka primärvård i regionen skall även de lista sig på en vårdcentral inom Region Östergötland. En patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller är listad vid aktuell vårdcentral. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. och ersätts med; En patient har, enligt patientlagen, rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom Östergötland. Vid besök på en vårdcentral där patienten inte är listad bör patienten tillfrågas om en eventuell omlistning är aktuell om det inte är uppenbart att så inte är fallet. Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. En patient får enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller är listad vid aktuell vårdcentral. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. a t t i övrigt bifalla att-sats 1 och 3 samt Torbjörn Holmqvists ändringsförslag gällande att-sats 2 Ordföranden föreslår att ledningsstabens förslag med ändringsförslagen

6 6 (17) från Torbjörn Holmqvist enligt ovan ställs mot Fredrik Sjöstrand med fleras förslag. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsstabens förslag med ändringsförslagen från Torbjörn Holmqvist enligt ovan vinner bifall. BESLUTAR a t t fastställa regelverket för valfrihet inom primärvården enligt föreliggande förslag, a t t ge Primärvårdsberedningen i uppdrag att följa utvecklingen av patientlagen och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet, samt a t t tidigare beslut från Landstingsstyrelsen gällande valfrihet i vården LiÖ 1116/99 upphävs. Reservation Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Uteblivandeavgift för besök inom BKC HSN Barn- och kvinnocentrum, BKC, upplever att de inom mödrahälsovården och preventivmedelsrådgivningen har hög andel av uteblivande besök och har med anledning av det framfört önskemål om att införa uteblivandeavgifter i sin verksamhet. Önskemålet rör inte cellprov. BKC har arbetat aktivt för att försöka minska andelen uteblivna besök genom flera olika åtgärder. Exempelvis har man erbjudit möjlighet för patienterna att avboka besök i Mina Vårdkontakter och i vissa fall meddela vilken ny tid man önskar. Vidare har man erbjudit drop-in tider för preventivmedelsrådgivning och provat att erbjuda kvällstider för preventivmedel, ultraljud och mödrahälsovård. Verksamheten upplever trots dessa åtgärder fortsatt hög andel uteblivna besök. Under 2014 uteblev patienter från bokade besök på BKC, vilket motsvarar 8,1%. Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. stadgar att patientavgift inte får tas ut för rådgivning i födelsekontrollerande syfte,

7 7 (17) dvs. preventivmedelsbesök och preventivmedelsrådgivning vid efterkontroller efter förlossning, eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök. Förordningen behandlar dock inte uteblivandeavgifter för dessa typer av besök. Inom den sydöstra sjukvårdsregionen fakturerar såväl Region Jönköpings län som Landstinget i Kalmar län för uteblivna besök inom mödrahälsovården. Jönköping har därtill valt att belägga besök för preventivmedelsrådgivning med uteblivandeavgift. Utgår man från antalet uteblivandebesök inom mödrahälsovården under 2014, dvs st., och antar att inga av dessa var till specialistläkare, ger detta ca kr/år i uteblivandeavgift till regionen. Uppgift kring vad fakturering i efterhand för uteblivna besök kostar regionen har inte gått att få fram. Det förefaller dock tveksamt att regionen skulle spara något på ett införande av uteblivandeavgift för mödrahälsovård, i förhållande till kostnaden för fakturering. Emellertid är det möjligt att ett införande av uteblivandeavgift kommer att minska antalet uteblivna besök, vilket kan leda till frigörande av resurser med medförande möjlighet till kostnadsbesparingar eller effektivisering inom BKC. Uteblivandeavgift föreslås fastställas till den vid var tid gällande patientavgiften för specialistläkarbesök respektive sjukvårdande behandling, vilka för närvarande uppgår till 300 kr respektive 100 kr. För att ytterligare minska risken för uteblivna besök och ge möjlighet för patienten att bli uppmärksammad på sin bokade tid föreslås smspåminnelse införas. Ledningsstaben föreslår i tjänsteskrivelse följande att-satser; a t t från och med 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården. a t t införa sms-påminnelser inom mödrahälsovården, enligt regionens riktlinjer, i samband med införande av uteblivandeavgifter. Yrkanden Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) lämnar följande yrkande; För Vänsterpartiet är det viktigt att hälso- och sjukvården ska vara jämlik. Ett av de stora problem som finns är att allt för många upplever trösklar som utgör hinder för att söka den hälso- och sjukvård som de har behov av.

8 8 (17) Införande av uteblivande avgifter inom mödravård och preventivmedelsrådgivning riskerar att leda till att fler personer som redan upplever svårigheter att söka vård avstår i framtiden. Att införa en SMS-påminnelse är däremot en bra åtgärd som bör kunna få en positivt effekt för att minska antalet uteblivna besök. Vänsterpartiet yrkar att förslag om att införa uteblivandeavgifter avslås Att det införs SMS-påminnelser inom mödravården Torbjörn Holmqvist (Socialdemokraterna) yrkar bifall till liggande förslag. Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) lämnar följande yrkande; Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig principiellt positiva till att införa en uteblivandeavgift för besök inom mödrahälsovården i kombination med ett införande av SMS-påminnelser. Vi ser dock en risk för att känsliga patientuppgifter skulle kunna röjas för yngre patienter som fortfarande är hemmaboende hos sina föräldrar och vi vill därför komplettera beslutet med en åldersgräns. Med anledning av ovanstående yrkar vi att hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR: a t t avslå att-sats 1 och istället besluta; a t t från och med 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården för patienter som är 20 år eller äldre. a t t bifalla att-sats 2 Ordföranden föreslår följande propositionsordning: Först prövas ledningsstabens förslag mot Jessica Holmqvists avslagsyrkande att fr o m 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården. Därefter prövas Fredrik Sjöstrand med fleras avslags- och tilläggsyrkande gällande att-sats 1. Propositionsordningen godkänns.

9 9 (17) Ordföranden ställer ledningsstabens förslag mot Jessica Holmqvists avslagsyrkande att fr o m 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården under prövning och finner att ledningsstabens förslag vinner bifall. Ordföranden ställer därefter Fredrik Sjöstrand fleras avslags- och tilläggsyrkande gällande att-sats 1 under prövning och finner att det avslås. BESLUTAR a t t från och med 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården. a t t införa sms-påminnelser inom mödrahälsovården, enligt regionens riktlinjer, i samband med införande av uteblivandeavgifter. Reservation Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Sakområdessamråd vård och omsorg, arbetsplan HSN Sakområdessamråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver regionens och länets kommuners gemensamma fokusområden och särskilt utvalda och prioriterade arbetsområden för inom vård och omsorg. Samrådets fokus ligger på folkhälsa samt en jämlik vård och omsorg med individfokus. Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och regionen, med syfte att ge invånarna i Östergötland god vård och omsorg där huvudmannaskapsgränserna inte är ett hinder. BESLUTAR a t t godkänna arbetsplanen för Sakområdessamråd vård och omsorg, inklusive de gemensamma målen och utredningsuppdragen

10 10 (17) Ökade kostnader för att reducera risken för livmoderhalscancer HSN Gynekologiska cellprovskontroller (GCK) är en screeningmetod för att hitta förstadier och/ eller cancer i livmoderhalsen. Utförare av denna screening är Barn- och kvinnocentrum. Förra året kom nya nationella riktlinjer som innebär att screeningåldern utökas från nuvarande 60 till 65 år, samt att HPV- virustest tas på alla vid sista screeningen (så kallad exit-test). Är detta test positivt fortsätter screeningen upp i högre åldrar. Under 2014 blev denna provtagning gratis för patienterna. Delvis beroende på detta och på att den äldre gruppen kvinnor betydligt mer sällan uteblir, kommer nu allt fler till provtagningen. Därmed ökar täckningsgraden, vilket är mycket positivt då Östergötland tidigare legat klart under nationella värden och mål. Förbättrad diagnostik i cellproven i kombination med fler prover totalt sett, gör att vården hittar fler förstadier till livmoderhalscancer. En effektiv behandling av förstadier innebära att ännu färre kvinnor drabbas av cancer. Allt detta sammantaget har gett stora kostnadsökningar för provanalyser och ökat antal behandlingar av förstadier. Dessa kostnadsökningar uppgår till tkr vid en täckningsgrad i screeningen på 79 procent, vilket det är för närvarande. Målet för screeningen är 85 procents täckningsgrad på sikt. Av detta belopp har BKC erhållit tkr Följsamhet till nationella riktlinjer, ökad täckningsgrad i screeningen och att allt fler förstadier till livmoderhalscancer behandlas ger ökade kostnader, men i det långa perspektivet minskad sjuklighet och dödlighet i denna allvarliga sjukdom. BESLUTAR a t t Barn - och kvinnocentrum erhåller tkr som kostnadstäckning för analyser och behandling av förstadier till cancer på livmoderhalsen Utökad användning av etablerade cancerläkemedel HSN Allteftersom befolkningen blir äldre ökar antalet patienter som är i behov av cancerläkemedel. Det införs en rad nya cancerläkemedel på marknaden. Vid införande av dessa nya finns ett ordnat införande via en expertgrupp på Regionalt cancercentrum sydöst (RCC). har de senaste åren gett verksamheten ekonomisk kompensation för dessa nya cancerläkemedel. Patienter som får cancerläkemedel vårdas i huvudsak på de onkologiska, hematologiska, lungmedicinska och urologiska klinikerna inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård (CKOC).

11 11 (17) Kostnaderna för äldre och etablerade cancerläkemedel har fram till slutet av 2013 legat på en stabil nivå. Internationella riktlinjer och nationella vårdprogram rekommenderar för allt fler cancerformer ökad och längre användning, långa underhållsbehandlingar, vilket på kort tid har ökat kostnaderna stort. Under 2014 var kostnadsökningen för CKOC för dessa etablerade cancerläkemedel drygt tkr kronor. För samtliga cancerformer ökade kostnaderna, men mest för lungcancer där ökningen var 24 procent jämfört med För patienter med bröstcancer hade CKOC en kostnadsökning på med drygt tkr kronor CKOC kompenserades i resursfördelningen 2015 för hematologipatienter med tkr kronor. Kostnadsökningen för etablerade cancerläkemedel fortgår i samma takt 2015 och förväntas inte minska framöver. Att inte ge underhållbehandling enligt riktlinjer och vårdprogram ger förkortad överlevnad och sämre livskvalitet. BESLUTAR a t t Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård erhåller tkr för kostnadsökningen av etablerade cancerläkemedel Områden för behovsanalyser och brukardialog för år 2016 HSN Beredningen för behovsstyrning, som bland annat har uppdraget att bereda frågor som rör arbetet med underlag inför behovsanalyser och uppföljning ur ett behovsperspektiv, har utarbetat ett gemensamt förslag till områden för behovsanalyser, brukardialog och medborgardialog för år Förslag till område för medborgardialog: 1. Jämlik vård dialog om health literacy med invånare i socioekonomiskt utsatta områden (fortsatt uppdrag från år 2015) Förslag till områden för behovsanalyser och brukardialoger: 2. Förlossningsskador 3. Depression och ångest hos unga vuxna 4. Hudsjukdomar inklusive hudsår 5. Patienter som har erfarenhet av behandling i flera län som en del i sin vårdprocess Motiveringar beskrivs i bilaga.

12 12 (17) Yrkanden Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) lämnar följande yrkande; Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfället blivit uppmärksammat på att det finns tydliga brister och problem inom ätstörningsvården i Östergötland. Det finns betydande skillnader i hur vården bedrivs, hur den ges och vilka som får tillgång till vården. Vården har också olika resultat kan kan inte anses bedrivas på ett över länet jämlikt sätt. Med bakgrund av detta så finns det stor anledning att ytterligare fördjupa sig i just ätstörningsvården. Vänsterpartiet yrkar att Ätstörningar ersätter Hudsjukdomar inklusive hudsår som område för områdesanalys och brukardialog under 2016 Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) yrkar bifall till liggande förslag. Ordföranden föreslår att ledningsstabens förslag ställs mot Jessica Holmqvists förslag. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsstabens förslag vinner bifall. BESLUTAR a t t godkänna förslaget till behovsanalyser, brukardialog och medborgardialog inför Reservation Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Beslut om leverantörer vid upphandling av klimatrehabilitering HSN Region Östergötland har sedan många år vårdavtal med olika leverantörer avseende klimatrehabilitering riktat mot olika diagnosgrupper. Nuvarande avtal löper ut gav därför i januari hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att upphandla och ta fram förslag på kravspecifikation för klimatrehabilitering. Kravspecifikationen godkändes av HSN i mars.

13 13 (17) Ett förfrågningsunderlag har annonserats och vid anbudstidens utgång hade följande anbud inkommit till regionen: Klimatrehabilitering avseende vuxna med neurologisk sjukdom: 1. Vintersol-Humlegården S.L 2. Scandinavian Rehab Center S.L Klimatrehabilitering avseende barn och ungdomar med reumatisk sjukdom: 1. Vintersol-Humlegården S.L 2. Scandinavian Rehab Center S.L Klimatrehabilitering avseende vuxna med hudsjukdom sjukdom: 1. Svenska Re AB 2. Psoriasisförbundet 3. Vintersol-Humlegården S.L (uppfyller ej kvalificeringskraven inom aktuellt område) De anbud som uppfyllt kvalificeringskraven har bedömts utifrån den i förfrågningsunderlaget uppställda utvärderingsmodellen. Utvärderingskriterierna har grundat sig på lägsta pris för aktuell intensivrehabiliteringsperiod. Resultatet blev: att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende klimatrehabilitering för vuxna med neurologisk sjukdom är anbudet från Scandinavian Rehab Center S.L, Marbella, Spanien. att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende klimatrehabilitering för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom är anbudet från Scandinavian Rehab Center S.L, Marbella, Spanien. att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende klimatrehabilitering för vuxna med hudsjukdom är anbudet från Svenska Re AB, Gran Canaria. Samtliga leverantörer kommer även att erbjuda sjukgymnastik/fysioterapi och arbetsterapi i öppenvård utifrån de i förfrågningsunderlaget fastställda ersättningarna. BESLUTAR a t t gällande klimatrehabilitering för vuxna med neurologisk sjukdom anta anbud från Scandinavian Rehab Center S.L med avtalstid och med Beställarens rätt att förlänga avtalet med 1+1 år dvs.

14 14 (17) längst t.o.m. år a t t gällande klimatrehabilitering för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom anta anbud från Scandinavian Rehab Center S.L med avtalstid och med Beställarens rätt att förlänga avtalet med 1+1 år dvs. längst t.o.m. år a t t gällande klimatrehabilitering för vuxna med hudsjukdom anta anbud från Svenska Re AB med avtalstid och med Beställarens rätt att förlänga avtalet med 1+1 år dvs. längst t.o.m. år Paragrafen justeras omedelbart. Beslut om leverantör vid upphandling av uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd HSN I den tandvårdsreform som trädde i kraft 1999 gavs landstingen/regionerna bland annat ansvar för ett tandvårdsstöd riktat till vissa äldre och funktionshindrade. Stödet omfattar erbjudande om en avgiftsfri individuell munhälsobedömning kompletterad med undervisning och handledning riktad till omvårdnadspersonalen. Tandvårdsutförarna ska vid behov kunna erbjuda tandvårdsbehandling till berörda individer under begreppet nödvändig tandvård. Individen betalar för nödvändig tandvård avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Efter tidigare genomförda upphandlingar utförs för närvarande den uppsökande verksamheten i 17 anbudsenheter av Oral Care, i 16 anbudsenheter av L&B Dental Group, i 15 anbudsenheter av Folktandvården och i 7 anbudsenheter av TUVA. Nuvarande avtal gäller till och med (HSN) fastställde enligt 49/2015 en kravspecifikation för en ny upphandling av uppsökande verksamhet till äldre och funktionshindrade från och med HSN uppdrog till Hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla den uppsökande verksamheten samt att återkomma till HSN med förslag om antagande av anbud. Som tidigare är länet uppdelat i anbudsenheter, numera 55 stycken. I anbudsunderlaget är utgångspunkten vad gäller volym det antal individer som fanns i Tandvårdsenhetens intygsregister Indelningen i anbudsenheter har gjorts tillsammans med företrädare för kommunerna. HSN beslutade enligt 87/2015 att anta anbuden för den uppsökande verksamheten till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd enligt föreslagen fördelning av anbudsenheter och med avtalstid , med möjlighet till förlängning

15 15 (17) månader från följande anbudsgivare: H.F. Oral Care AB 46 anbudsenheter Folktandvården Östergötland 7 anbudsenheter samt uppdrog till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med förslag på hur behovet av uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd ska kunna mötas i Boxholm och Åtvidaberg på ett sätt som är likvärdigt med övriga länet. Direktupphandling har genomförts för anbudsenheterna Boxholm 1 och Åtvidaberg 1. Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från Folktandvården Östergötland samt TUVA. Folktandvårdens anbud omfattade de två anbudsenheterna och TUVA:s anbud omfattade en av de två anbudsenheterna. Särskild vikt har lagts vid att värdera att tandvårdsföretagen på ett tillfredsställande sätt kan säkra att patienten ges behandling av tandläkare med adekvat utrustning, när detta är påkallat. När anbudsgivarna uppfyller de ställda kraven i kravspecifikationen blir priset avgörande. För att kunna jämföra de olika anbudsgivarnas priser har vi i vår beräkning slagit samman priset för munhälsobedömningar och utbildning av omvårdnadspersonal. Med utgångspunkt från lägsta pris föreslås att nedanstående tandvårdsutförare ges i uppdrag att utföra uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade under perioden 1 januari december I avtalet skrivs in att regionen har möjlighet att förlänga uppdragen med månader, längst till och med 31 december Folktandvården Östergötland 2 anbudsenheter Fördelningen över länet och priser framgår av bilaga Fördelning av anbudsgivare per område. Regionen får totalt sett en reell kostnadsminskning såväl vad gäller munhälsobedömningar som utbildning av omvårdnadspersonal. BESLUTAR a t t anta anbud om uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd enligt föreslagen fördelning av anbudsenheter och med avtalstid , med möjlighet till förlängning månader från följande anbudsgivare: Folktandvården Östergötland

16 16 (17) Paragrafen justeras omedelbart Delegationsbeslut 106 Följande ärende som beslutats enligt delegation anmäls och läggs till handlingarna; Konsekvenser av ny patientlag för dialyspatienter som väljer att få behandlingar i ett annat landsting, vad avser rätt till sjukreseersättning HSN Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Kontroller av patienter med prostatacancer HSN Hälso- och sjukvårdsdirektör Ansökan om projektmedel för att genomföra Rökfria hälsosjukvårdsmiljöer utomhus HSN Hälso- och sjukvårdsdirektör Avtackning 107 Ordföranden tackar Christina Källgren-Pettersson för ett gott samarbete då hon nu lämnar sin tjänst som enhetschef för hälso- och sjukvårdsgruppen. Mötets avslutande 108 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Justerat Vid protokollet Nämndsekreterare

17 17 (17) Justerat Christoffer Bernsköld Ordförande Fredrik Sjöstrand Justerare Den 31 augusti 2015 har meddelande om justering av detta protokoll tillkännagivits på Region Östergötlands anslagstavla.

Christina Blomqvist 2014-08-26 Kl. 12.45 13.35 63-74. Sessionssalen, Landstingshuset Linköping. 64 Lars-Göran Pettersson (VL)

Christina Blomqvist 2014-08-26 Kl. 12.45 13.35 63-74. Sessionssalen, Landstingshuset Linköping. 64 Lars-Göran Pettersson (VL) 1 (8) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Landstingshuset Linköping 63 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande 1 (8) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice

Läs mer

Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 19 Christoffer Bernsköld (S) ordförande. Jörgen Olofsson (M) Madelaine Pavlidis (L)

Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 19 Christoffer Bernsköld (S) ordförande. Jörgen Olofsson (M) Madelaine Pavlidis (L) 1 (9) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Regionhuset, Linköping 18 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter Ersättare

Läs mer

Enhetstaxa inom vården

Enhetstaxa inom vården BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kada Karlsson 2016-10-03 Dnr: RS 2016-694 Regionstyrelsen Enhetstaxa inom vården Bakgrund Enhetstaxa praktiseras redan idag av flera landsting och regioner, exempelvis Kalmar, Värmland

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande 1 (8) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice

Läs mer

Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 42 Christoffer Bernsköld (S) ordförande

Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 42 Christoffer Bernsköld (S) ordförande 1 (8) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Regionhuset, Linköping. 41 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande 1 (9) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice

Läs mer

a) Avrapportering Framtidens bästa primärvård (OBS! separat inbjudan) Konsert & Kongress, Linköping

a) Avrapportering Framtidens bästa primärvård (OBS! separat inbjudan) Konsert & Kongress, Linköping 2016-01-28 christina.blomqvist@regionostergotland.se Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 2 februari 2016 Plats fm: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping Plats em:

Läs mer

Närvarande Ledamöter 107

Närvarande Ledamöter 107 1 (10) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Landstingshuset Linköping 106 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 1:e vice ordföranden leder dagens sammanträde

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (7) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.40 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (S) Tuva Lund 2:

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande 1 (16) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice

Läs mer

Närvarande Ledamöter 117 Lars-Göran Pettersson (VL)

Närvarande Ledamöter 117 Lars-Göran Pettersson (VL) 1 (11) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Landstingshuset Linköping 116 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Ordföranden presenterar

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice

Läs mer

Antagande av leverantörer - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård

Antagande av leverantörer - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård HSN 2008-10-21 p 23 b Förvaltningen Handläggare: Tom Carlquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (6) 2008-10-21 HSN 0801-0121 Antagande av leverantörer - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård Ärendet Hälso-

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-10 1 (5) HSN 1501-0102 Handläggare: Eva Bohlin Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Antagande av leverantör - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk

Läs mer

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressionsoch/eller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (8) HSN 1511-1352 Handläggare: Ewa Korek Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 37 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Ärende 15 Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Samla och

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 5/2017 1 (19) Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö Datum Tid Kl 16.15-16.20 Plats Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (M) ( (KD) (S) Inger Akalla Margaretha

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande PROTOKOLL 1(10) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S)

Läs mer

Brukardialogberedningar i Region Östergötland

Brukardialogberedningar i Region Östergötland Brukardialogberedningar i Region Östergötland www.regionostergotland.se Man får vara beredd på att sätta av tid och energi ledamot i brukardialogberedning Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 14 mars 2017

Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 14 mars 2017 2017-03-07 christina.blomqvist@regionostergotland.se Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 14 mars 2017 Plats: Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping Tid: 08.30-11.00

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 23 1 (5) Handläggare: Lena Johnsson Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-06-19 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Rune Holmsen Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län Ärendebeskrivning

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård 1 (6) Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård Datum Tid 14.00 16.00 Plats Skärgårdssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Marie Ljungberg Schött Ordförande (FP) Hans Åberg 1:e vice ordförande (S)

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl.17.30-20.00, ajournering kl 18.20-19.15 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2016 med motiveringar

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2016 med motiveringar Bilaga 1/4 Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2016 med motiveringar Område 1. Jämlik vård dialog om health literacy med invånare i socioekonomiskt utsatta områden (Fortsättning

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Sjukvårdsstyrelse Norr PROTOKOLL 2014-11-06 8/2014 1-12 Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr Datum Torsdagen den 6 november 2014 Tid 14.00 15.30 Plats Ledamöter Mälarsalen, Landstingshuset (M) Lotta Lindblad-Söderman

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo Tid: , kl 10:00-14:40 Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo Tid: , kl 10:00-14:40 Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 2/2015 19-32 1 (11) Sammanträde i Datum Tid 16.40-16.50 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall. Ingvar Svensson, vice ordförande Sven Brunefors Benny Rybeck Britt Karlsson-Rehbinder Margareta Fåhraeus PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN i VARBERG Tid: Måndag 8 oktober kl 15:00-16:55 Plats: Närvarande: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Tore Fritzson, ordförande Ingvar Svensson, vice ordförande Sven

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande 1 (14) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice

Läs mer

Christina Blomqvist Kl Sessionssalen, Landstingshuset Linköping

Christina Blomqvist Kl Sessionssalen, Landstingshuset Linköping 1 (9) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Landstingshuset Linköping 100 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2011-11-16 LiÖ 2011-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för 2012

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M), -195-196

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för tandvård

Sammanträde i programberedningen för tandvård Sammanträde i programberedningen för Datum Onsdagen den 25 november 2015 Tid 14:00 16:00 Plats Södertörnssalen, landstingshuset Ledamöter (C) (KD) (V) Karin Fälldin Jane Gustavsson Tara Twana Arvid Öhlin

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 10 13 Datum 2014-03-20 1 (4) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2014-03-20 9-10.00 Plats: Gertrud Bratt/Dockplatsen/Malmö Beslutande Liliana Lindström (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Arbetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Handläggare: Christoffer Martinelle, Monica Ulriksson Verksamhet: Beredningen för behovsstyrning Datum: 2015-04-15 Diarienummer:

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 1 (2) Ledningsstaben MISSIV Henning Sand 2006-03-09 LiÖ 2006-139 Hälso- och sjukvårdsnämnden Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 Bakgrund I hälso- och sjukvårdsnämndens styrprocess

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Levi Eckeskog (KD) 3:e vice ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kl 09.50-09.55 89-90 i Extra sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 2017-11-14 rene Svenonius Plats Jens Sjöström Gjörwellsalen, Landstingshuset

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2018

Avgiftsbestämmelser för år 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Avgiftsbestämmelser för år 2018 Allmänt Härmed redovisas i detalj ledningsstabens förslag till avgiftsbestämmelser för år 2018 för såväl öppen som sluten

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande 1(15) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-01 1 (6) HSN 1507-0911 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-03-21 Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för tandvård

Sammanträde i programberedningen för tandvård Programberedning 5 - tandvård 3/2016 20-28 Sammanträde i programberedningen för tandvård Datum Onsdagen den 18 maj Tid 15.00 16.30 Plats Södertörnssalen, Landstingshuset Ledamöter (C) (L) (KD) (MP) (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Programberedning 4-2016-08-25 1 (5) Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Datum 2016-08-25 Tid 12.45 14.00 Plats Konferensrum på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping

Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping 1/5 Ledningsstaben Monica Ulriksson PROTOKOLL 2015-09-03 31-39 Sammanträdesplats Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping Närvarande Region Östergötlands råd i frågor om Ledamöter Rebecca

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Tid: :00-14:15 Konferensrum Hudkliniken

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Tid: :00-14:15 Konferensrum Hudkliniken PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Konferensrum Hudkliniken Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande Katharina Åstrand (M) ersätter Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S) Inga

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 1 (6) HSN 1304-0501 Handläggare: Elizabeth Knudsen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, p 27 Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag för år 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag för år 2011 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag för år 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden har huvudansvaret för att östgötarnas behov av hälso- och sjukvård uppfylls

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 1 (6) HSN 1206-0712 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20 Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för tandvård

Sammanträde i programberedningen för tandvård Programberedning 5 - tandvård 2/2016 11-19 Sammanträde i programberedningen för tandvård Datum Onsdagen den 13 april Tid 15.00 17.00 Plats Södertörnssalen, Landstingshuset Ledamöter (C) (L) (MP) (V) (C)

Läs mer

Runstenen, Vrinnevisjukhuset, Norrköping. 149 Christoffer Bernsköld (S) ordförande

Runstenen, Vrinnevisjukhuset, Norrköping. 149 Christoffer Bernsköld (S) ordförande 1 (17) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Runstenen, Vrinnevisjukhuset, Norrköping 148 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (7) 111-115 Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum Torsdagen den 20 augusti 2015 Tid 09.00 09.35 Plats Gjörwellsalen, Landstingshuset Ledamöter (FP) Anna Starbrink Ordförande (M) Marie Ljungberg

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Restuarang Kvarnen, konferenslokal Vete, Spannmålsgatan 9, Kristianstad. klockan 18.00-19.50. Beslutande Bo Silverbern (M), ordförande Bernt Lindén (FP) Jessi

Läs mer