Sessionssalen, Regionhuset Linköping. 94 Christoffer Bernsköld (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, Regionhuset Linköping. 94 Christoffer Bernsköld (S)"

Transkript

1 1 (17) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Regionhuset Linköping 93 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter Ersättare Förhindrade 94 Christoffer Bernsköld (S) Rebecca Hägg (S) Fredrik Sjöstrand (M) Torbjörn Holmqvist (S) Britt Olauson (S) Carola Andersson (C) Catarina Engström (MP) Christina Hasselrot (S) Efat Saiady (S) Jessica Holmqvist (V) Jörgen Olofsson (M) Lena Käcker Johansson (KD) Madelaine Pavlidis (FP) Nicklas Andersson (S) Stefan Redéen (KD) Torolf Nilzén (M) Ulla Ordell (M) Anders Monemar (C) Birgitta Wessman-Thyrsson (S) Börje Lindholm (S) Emmelie Dahl Rexhell (S) Eva Cox (M) Hildegard Jarskog (MP) Monika Broman (FP) Elin Petersson (SD) Jenni Iwarson (SD) John Weinerhall (M) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 3:e vice ordförande tjänstgörande ersättare Övriga (under hela eller delar av sammanträdet) Anna Bengtsson, hälso- och sjukvårdsstrateg Anna Fröberg, tandvårdsstrateg Anna Maria Lindberg, personuppgiftsombud

2 2 (17) Anna-Carin Forsmark, hälso- och sjukvårdsstrateg Bodil Knuthammar, pressekreterare Camilla Paananen, ekonomistrateg Cecilia Barkehed, regionjurist Charlotte Sand, hälso- och sjukvårdsstrateg Christina Källgren-Pettersson, enhetschef Christoffer Martinelle, hälso- och sjukvårdsstrateg Elisabeth Kristiansen, centrumchef BKC Fredrik Topplund, politisk sekreterare (KD) Gerd Sandgren-Lundström, närsjukvårdsdirektör NSV Gunvor Rundqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg Helen Widin, upphandlingschef UC Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg Henning Sand, hälso- och sjukvårdsstrateg Kada Zeqiraj Karlsson, vik regionjurist Kenth Fredriksson, hälso- och sjukvårdsstrateg Kerstin Aldstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg Kim Strandberg, informationssäkerhetsansvarig Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Johansson, enhetschef tandvårdsenheten Marianne Gedda, hälso- och sjukvårdsstrateg Martin Magnusson, vårddirektör Martin Strömstedt, medicinsk rådgivare Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör NSÖ Monica Ulriksson, hälso- och sjukvårdsstrateg Per Larsson, 2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden (KD) Richard Svensson, politisk sekreterare (SD) Sara Andersson, hälso- och sjukvårdsstrateg Stefan Franzén, centrumchef HMC Ulrika Whiss, enhetschef läkemedelsenheten, nämndsekreterare sekreterare Val av protokollsjusterare 95 Fredrik Sjöstrand utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. INFORMATIONER Informationer 96 Under förmiddagen får hälso- och sjukvårdsnämnden följande informationer;

3 3 (17) Maria Johansson redogör för hur tandvården i Östergötland fungerar och om tandvårdsstöden i Sverige. Ulrika Whiss rapporterar aktuell information från läkemedelsområdet. Inför kommande beslut på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september om överenskommelser och avtal 2016, förs en dialog med verksamhetsföreträdare från närsjukvården och specialistvården. Helen Widin förklarar kort för hur upphandlingsprocessen fungerar. Vid dagens dragning gällande Öppna jämförelser 2014 går Henning Elvtegen och Martin Magnusson igenom de medicinska områdena; astma/kol (som inte finns med i öppna jämförelser) och hjärtsjukvård. Lena Lundgren informerar att AnnaCarin Forsmark blir biträdande hälsooch sjukvårdsdirektör fr o m 1 september BESLUTSÄRENDEN Delårsrapport år 2015 HSN Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport innehåller resultat inom medborgare-, process- och ekonomiperspektivet till och med juni. BESLUTAR a t t godkänna redovisad delårsrapport Valfrihet i primärvården HSN I och med patientlagens ikraftträdande har patienter fått möjlighet att söka öppenvård i hela landet, vilket också har inneburit att patienter kan lista sig vid vilken vårdcentral som helst. Enligt den tolkning som har gjorts nationellt har detta medfört att patienter även inom ett landsting/region ges möjlighet att söka vård vid annan vårdcentral, oavsett listning. Inom Region Östergötland har sedan 1999 full valfrihet i vårdsökandet gällt. En patient har kunnat söka vård vid vilken klinik eller vid vilken vårdcentral som helst i hela länet, oavsett bosättningsort eller vid vilken vårdcentral man är listad, LiÖ 1116/99.

4 4 (17) Utifrån nya patientlagen finns anledning att se över vad som ska gälla inom Region Östergötland. Listning i primärvården innebär att en patient kan lista sig vid vårdcentral oavsett var patienten är bosatt. Tanken med listning är att patienten i första hand ska vända sig till vald vårdcentral vid behov av vård. Vårdcentralen förväntas ta ett ansvar för sin listade befolkning och den ekonomiska ersättningen betalas ut baserat på listning. En patient har rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom regionen, under förutsättning att patienten listar sig på den vårdcentralen. Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. Utomlänspatienter som vill söka primärvård i regionen skall även de lista sig på en vårdcentral inom Region Östergötland. En patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller inte är listad vid aktuell vårdcentral. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. Ledningsstaben föreslår i tjänsteskrivelse från följande; a t t fastställa regelverket för valfrihet inom primärvården enligt föreliggande förslag, a t t ge Primärvårdsberedningen i uppdrag att följa utvecklingen av patientlagen under år 2015 och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet, samt a t t tidigare beslut från Landstingsstyrelsen gällande valfrihet i vården LiÖ 1116/99 upphävs. Yrkanden Torbjörn Holmqvist (Socialdemokraterna) föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om följande ändring; Den fjärde meningen i femte stycket en patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller inte är listad vid aktuell vårdcentral stryks helt. Att den andra att-satsen får följande lydelse;

5 5 (17) a t t ge Primärvårdsberedningen i uppdrag att följa utvecklingen av patientlagen och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet, samt Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) lämnar följande yrkande; Moderaterna och Kristdemokraterna anser inte att kravet på omlistning för att få vård vid annan vårdcentral än den man är listad på är förenligt med patientlagen, vilket också framgår av skrivningarna i ärendet. Vi föreslår därför en annan skrivning som är förenlig med patientlagen. Med anledning av ovanstående yrkar vi att hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR: a t t följande text utgår; En patient har rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom regionen, under förutsättning att patienten listar sig på den vårdcentralen. Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. Utomlänspatienter som vill söka primärvård i regionen skall även de lista sig på en vårdcentral inom Region Östergötland. En patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller är listad vid aktuell vårdcentral. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. och ersätts med; En patient har, enligt patientlagen, rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom Östergötland. Vid besök på en vårdcentral där patienten inte är listad bör patienten tillfrågas om en eventuell omlistning är aktuell om det inte är uppenbart att så inte är fallet. Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. En patient får enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller är listad vid aktuell vårdcentral. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. a t t i övrigt bifalla att-sats 1 och 3 samt Torbjörn Holmqvists ändringsförslag gällande att-sats 2 Ordföranden föreslår att ledningsstabens förslag med ändringsförslagen

6 6 (17) från Torbjörn Holmqvist enligt ovan ställs mot Fredrik Sjöstrand med fleras förslag. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsstabens förslag med ändringsförslagen från Torbjörn Holmqvist enligt ovan vinner bifall. BESLUTAR a t t fastställa regelverket för valfrihet inom primärvården enligt föreliggande förslag, a t t ge Primärvårdsberedningen i uppdrag att följa utvecklingen av patientlagen och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet, samt a t t tidigare beslut från Landstingsstyrelsen gällande valfrihet i vården LiÖ 1116/99 upphävs. Reservation Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Uteblivandeavgift för besök inom BKC HSN Barn- och kvinnocentrum, BKC, upplever att de inom mödrahälsovården och preventivmedelsrådgivningen har hög andel av uteblivande besök och har med anledning av det framfört önskemål om att införa uteblivandeavgifter i sin verksamhet. Önskemålet rör inte cellprov. BKC har arbetat aktivt för att försöka minska andelen uteblivna besök genom flera olika åtgärder. Exempelvis har man erbjudit möjlighet för patienterna att avboka besök i Mina Vårdkontakter och i vissa fall meddela vilken ny tid man önskar. Vidare har man erbjudit drop-in tider för preventivmedelsrådgivning och provat att erbjuda kvällstider för preventivmedel, ultraljud och mödrahälsovård. Verksamheten upplever trots dessa åtgärder fortsatt hög andel uteblivna besök. Under 2014 uteblev patienter från bokade besök på BKC, vilket motsvarar 8,1%. Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. stadgar att patientavgift inte får tas ut för rådgivning i födelsekontrollerande syfte,

7 7 (17) dvs. preventivmedelsbesök och preventivmedelsrådgivning vid efterkontroller efter förlossning, eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök. Förordningen behandlar dock inte uteblivandeavgifter för dessa typer av besök. Inom den sydöstra sjukvårdsregionen fakturerar såväl Region Jönköpings län som Landstinget i Kalmar län för uteblivna besök inom mödrahälsovården. Jönköping har därtill valt att belägga besök för preventivmedelsrådgivning med uteblivandeavgift. Utgår man från antalet uteblivandebesök inom mödrahälsovården under 2014, dvs st., och antar att inga av dessa var till specialistläkare, ger detta ca kr/år i uteblivandeavgift till regionen. Uppgift kring vad fakturering i efterhand för uteblivna besök kostar regionen har inte gått att få fram. Det förefaller dock tveksamt att regionen skulle spara något på ett införande av uteblivandeavgift för mödrahälsovård, i förhållande till kostnaden för fakturering. Emellertid är det möjligt att ett införande av uteblivandeavgift kommer att minska antalet uteblivna besök, vilket kan leda till frigörande av resurser med medförande möjlighet till kostnadsbesparingar eller effektivisering inom BKC. Uteblivandeavgift föreslås fastställas till den vid var tid gällande patientavgiften för specialistläkarbesök respektive sjukvårdande behandling, vilka för närvarande uppgår till 300 kr respektive 100 kr. För att ytterligare minska risken för uteblivna besök och ge möjlighet för patienten att bli uppmärksammad på sin bokade tid föreslås smspåminnelse införas. Ledningsstaben föreslår i tjänsteskrivelse följande att-satser; a t t från och med 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården. a t t införa sms-påminnelser inom mödrahälsovården, enligt regionens riktlinjer, i samband med införande av uteblivandeavgifter. Yrkanden Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) lämnar följande yrkande; För Vänsterpartiet är det viktigt att hälso- och sjukvården ska vara jämlik. Ett av de stora problem som finns är att allt för många upplever trösklar som utgör hinder för att söka den hälso- och sjukvård som de har behov av.

8 8 (17) Införande av uteblivande avgifter inom mödravård och preventivmedelsrådgivning riskerar att leda till att fler personer som redan upplever svårigheter att söka vård avstår i framtiden. Att införa en SMS-påminnelse är däremot en bra åtgärd som bör kunna få en positivt effekt för att minska antalet uteblivna besök. Vänsterpartiet yrkar att förslag om att införa uteblivandeavgifter avslås Att det införs SMS-påminnelser inom mödravården Torbjörn Holmqvist (Socialdemokraterna) yrkar bifall till liggande förslag. Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) lämnar följande yrkande; Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig principiellt positiva till att införa en uteblivandeavgift för besök inom mödrahälsovården i kombination med ett införande av SMS-påminnelser. Vi ser dock en risk för att känsliga patientuppgifter skulle kunna röjas för yngre patienter som fortfarande är hemmaboende hos sina föräldrar och vi vill därför komplettera beslutet med en åldersgräns. Med anledning av ovanstående yrkar vi att hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR: a t t avslå att-sats 1 och istället besluta; a t t från och med 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården för patienter som är 20 år eller äldre. a t t bifalla att-sats 2 Ordföranden föreslår följande propositionsordning: Först prövas ledningsstabens förslag mot Jessica Holmqvists avslagsyrkande att fr o m 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården. Därefter prövas Fredrik Sjöstrand med fleras avslags- och tilläggsyrkande gällande att-sats 1. Propositionsordningen godkänns.

9 9 (17) Ordföranden ställer ledningsstabens förslag mot Jessica Holmqvists avslagsyrkande att fr o m 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården under prövning och finner att ledningsstabens förslag vinner bifall. Ordföranden ställer därefter Fredrik Sjöstrand fleras avslags- och tilläggsyrkande gällande att-sats 1 under prövning och finner att det avslås. BESLUTAR a t t från och med 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården. a t t införa sms-påminnelser inom mödrahälsovården, enligt regionens riktlinjer, i samband med införande av uteblivandeavgifter. Reservation Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Sakområdessamråd vård och omsorg, arbetsplan HSN Sakområdessamråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver regionens och länets kommuners gemensamma fokusområden och särskilt utvalda och prioriterade arbetsområden för inom vård och omsorg. Samrådets fokus ligger på folkhälsa samt en jämlik vård och omsorg med individfokus. Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och regionen, med syfte att ge invånarna i Östergötland god vård och omsorg där huvudmannaskapsgränserna inte är ett hinder. BESLUTAR a t t godkänna arbetsplanen för Sakområdessamråd vård och omsorg, inklusive de gemensamma målen och utredningsuppdragen

10 10 (17) Ökade kostnader för att reducera risken för livmoderhalscancer HSN Gynekologiska cellprovskontroller (GCK) är en screeningmetod för att hitta förstadier och/ eller cancer i livmoderhalsen. Utförare av denna screening är Barn- och kvinnocentrum. Förra året kom nya nationella riktlinjer som innebär att screeningåldern utökas från nuvarande 60 till 65 år, samt att HPV- virustest tas på alla vid sista screeningen (så kallad exit-test). Är detta test positivt fortsätter screeningen upp i högre åldrar. Under 2014 blev denna provtagning gratis för patienterna. Delvis beroende på detta och på att den äldre gruppen kvinnor betydligt mer sällan uteblir, kommer nu allt fler till provtagningen. Därmed ökar täckningsgraden, vilket är mycket positivt då Östergötland tidigare legat klart under nationella värden och mål. Förbättrad diagnostik i cellproven i kombination med fler prover totalt sett, gör att vården hittar fler förstadier till livmoderhalscancer. En effektiv behandling av förstadier innebära att ännu färre kvinnor drabbas av cancer. Allt detta sammantaget har gett stora kostnadsökningar för provanalyser och ökat antal behandlingar av förstadier. Dessa kostnadsökningar uppgår till tkr vid en täckningsgrad i screeningen på 79 procent, vilket det är för närvarande. Målet för screeningen är 85 procents täckningsgrad på sikt. Av detta belopp har BKC erhållit tkr Följsamhet till nationella riktlinjer, ökad täckningsgrad i screeningen och att allt fler förstadier till livmoderhalscancer behandlas ger ökade kostnader, men i det långa perspektivet minskad sjuklighet och dödlighet i denna allvarliga sjukdom. BESLUTAR a t t Barn - och kvinnocentrum erhåller tkr som kostnadstäckning för analyser och behandling av förstadier till cancer på livmoderhalsen Utökad användning av etablerade cancerläkemedel HSN Allteftersom befolkningen blir äldre ökar antalet patienter som är i behov av cancerläkemedel. Det införs en rad nya cancerläkemedel på marknaden. Vid införande av dessa nya finns ett ordnat införande via en expertgrupp på Regionalt cancercentrum sydöst (RCC). har de senaste åren gett verksamheten ekonomisk kompensation för dessa nya cancerläkemedel. Patienter som får cancerläkemedel vårdas i huvudsak på de onkologiska, hematologiska, lungmedicinska och urologiska klinikerna inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård (CKOC).

11 11 (17) Kostnaderna för äldre och etablerade cancerläkemedel har fram till slutet av 2013 legat på en stabil nivå. Internationella riktlinjer och nationella vårdprogram rekommenderar för allt fler cancerformer ökad och längre användning, långa underhållsbehandlingar, vilket på kort tid har ökat kostnaderna stort. Under 2014 var kostnadsökningen för CKOC för dessa etablerade cancerläkemedel drygt tkr kronor. För samtliga cancerformer ökade kostnaderna, men mest för lungcancer där ökningen var 24 procent jämfört med För patienter med bröstcancer hade CKOC en kostnadsökning på med drygt tkr kronor CKOC kompenserades i resursfördelningen 2015 för hematologipatienter med tkr kronor. Kostnadsökningen för etablerade cancerläkemedel fortgår i samma takt 2015 och förväntas inte minska framöver. Att inte ge underhållbehandling enligt riktlinjer och vårdprogram ger förkortad överlevnad och sämre livskvalitet. BESLUTAR a t t Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård erhåller tkr för kostnadsökningen av etablerade cancerläkemedel Områden för behovsanalyser och brukardialog för år 2016 HSN Beredningen för behovsstyrning, som bland annat har uppdraget att bereda frågor som rör arbetet med underlag inför behovsanalyser och uppföljning ur ett behovsperspektiv, har utarbetat ett gemensamt förslag till områden för behovsanalyser, brukardialog och medborgardialog för år Förslag till område för medborgardialog: 1. Jämlik vård dialog om health literacy med invånare i socioekonomiskt utsatta områden (fortsatt uppdrag från år 2015) Förslag till områden för behovsanalyser och brukardialoger: 2. Förlossningsskador 3. Depression och ångest hos unga vuxna 4. Hudsjukdomar inklusive hudsår 5. Patienter som har erfarenhet av behandling i flera län som en del i sin vårdprocess Motiveringar beskrivs i bilaga.

12 12 (17) Yrkanden Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) lämnar följande yrkande; Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfället blivit uppmärksammat på att det finns tydliga brister och problem inom ätstörningsvården i Östergötland. Det finns betydande skillnader i hur vården bedrivs, hur den ges och vilka som får tillgång till vården. Vården har också olika resultat kan kan inte anses bedrivas på ett över länet jämlikt sätt. Med bakgrund av detta så finns det stor anledning att ytterligare fördjupa sig i just ätstörningsvården. Vänsterpartiet yrkar att Ätstörningar ersätter Hudsjukdomar inklusive hudsår som område för områdesanalys och brukardialog under 2016 Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) yrkar bifall till liggande förslag. Ordföranden föreslår att ledningsstabens förslag ställs mot Jessica Holmqvists förslag. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsstabens förslag vinner bifall. BESLUTAR a t t godkänna förslaget till behovsanalyser, brukardialog och medborgardialog inför Reservation Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Beslut om leverantörer vid upphandling av klimatrehabilitering HSN Region Östergötland har sedan många år vårdavtal med olika leverantörer avseende klimatrehabilitering riktat mot olika diagnosgrupper. Nuvarande avtal löper ut gav därför i januari hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att upphandla och ta fram förslag på kravspecifikation för klimatrehabilitering. Kravspecifikationen godkändes av HSN i mars.

13 13 (17) Ett förfrågningsunderlag har annonserats och vid anbudstidens utgång hade följande anbud inkommit till regionen: Klimatrehabilitering avseende vuxna med neurologisk sjukdom: 1. Vintersol-Humlegården S.L 2. Scandinavian Rehab Center S.L Klimatrehabilitering avseende barn och ungdomar med reumatisk sjukdom: 1. Vintersol-Humlegården S.L 2. Scandinavian Rehab Center S.L Klimatrehabilitering avseende vuxna med hudsjukdom sjukdom: 1. Svenska Re AB 2. Psoriasisförbundet 3. Vintersol-Humlegården S.L (uppfyller ej kvalificeringskraven inom aktuellt område) De anbud som uppfyllt kvalificeringskraven har bedömts utifrån den i förfrågningsunderlaget uppställda utvärderingsmodellen. Utvärderingskriterierna har grundat sig på lägsta pris för aktuell intensivrehabiliteringsperiod. Resultatet blev: att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende klimatrehabilitering för vuxna med neurologisk sjukdom är anbudet från Scandinavian Rehab Center S.L, Marbella, Spanien. att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende klimatrehabilitering för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom är anbudet från Scandinavian Rehab Center S.L, Marbella, Spanien. att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende klimatrehabilitering för vuxna med hudsjukdom är anbudet från Svenska Re AB, Gran Canaria. Samtliga leverantörer kommer även att erbjuda sjukgymnastik/fysioterapi och arbetsterapi i öppenvård utifrån de i förfrågningsunderlaget fastställda ersättningarna. BESLUTAR a t t gällande klimatrehabilitering för vuxna med neurologisk sjukdom anta anbud från Scandinavian Rehab Center S.L med avtalstid och med Beställarens rätt att förlänga avtalet med 1+1 år dvs.

14 14 (17) längst t.o.m. år a t t gällande klimatrehabilitering för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom anta anbud från Scandinavian Rehab Center S.L med avtalstid och med Beställarens rätt att förlänga avtalet med 1+1 år dvs. längst t.o.m. år a t t gällande klimatrehabilitering för vuxna med hudsjukdom anta anbud från Svenska Re AB med avtalstid och med Beställarens rätt att förlänga avtalet med 1+1 år dvs. längst t.o.m. år Paragrafen justeras omedelbart. Beslut om leverantör vid upphandling av uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd HSN I den tandvårdsreform som trädde i kraft 1999 gavs landstingen/regionerna bland annat ansvar för ett tandvårdsstöd riktat till vissa äldre och funktionshindrade. Stödet omfattar erbjudande om en avgiftsfri individuell munhälsobedömning kompletterad med undervisning och handledning riktad till omvårdnadspersonalen. Tandvårdsutförarna ska vid behov kunna erbjuda tandvårdsbehandling till berörda individer under begreppet nödvändig tandvård. Individen betalar för nödvändig tandvård avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Efter tidigare genomförda upphandlingar utförs för närvarande den uppsökande verksamheten i 17 anbudsenheter av Oral Care, i 16 anbudsenheter av L&B Dental Group, i 15 anbudsenheter av Folktandvården och i 7 anbudsenheter av TUVA. Nuvarande avtal gäller till och med (HSN) fastställde enligt 49/2015 en kravspecifikation för en ny upphandling av uppsökande verksamhet till äldre och funktionshindrade från och med HSN uppdrog till Hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla den uppsökande verksamheten samt att återkomma till HSN med förslag om antagande av anbud. Som tidigare är länet uppdelat i anbudsenheter, numera 55 stycken. I anbudsunderlaget är utgångspunkten vad gäller volym det antal individer som fanns i Tandvårdsenhetens intygsregister Indelningen i anbudsenheter har gjorts tillsammans med företrädare för kommunerna. HSN beslutade enligt 87/2015 att anta anbuden för den uppsökande verksamheten till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd enligt föreslagen fördelning av anbudsenheter och med avtalstid , med möjlighet till förlängning

15 15 (17) månader från följande anbudsgivare: H.F. Oral Care AB 46 anbudsenheter Folktandvården Östergötland 7 anbudsenheter samt uppdrog till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med förslag på hur behovet av uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd ska kunna mötas i Boxholm och Åtvidaberg på ett sätt som är likvärdigt med övriga länet. Direktupphandling har genomförts för anbudsenheterna Boxholm 1 och Åtvidaberg 1. Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från Folktandvården Östergötland samt TUVA. Folktandvårdens anbud omfattade de två anbudsenheterna och TUVA:s anbud omfattade en av de två anbudsenheterna. Särskild vikt har lagts vid att värdera att tandvårdsföretagen på ett tillfredsställande sätt kan säkra att patienten ges behandling av tandläkare med adekvat utrustning, när detta är påkallat. När anbudsgivarna uppfyller de ställda kraven i kravspecifikationen blir priset avgörande. För att kunna jämföra de olika anbudsgivarnas priser har vi i vår beräkning slagit samman priset för munhälsobedömningar och utbildning av omvårdnadspersonal. Med utgångspunkt från lägsta pris föreslås att nedanstående tandvårdsutförare ges i uppdrag att utföra uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade under perioden 1 januari december I avtalet skrivs in att regionen har möjlighet att förlänga uppdragen med månader, längst till och med 31 december Folktandvården Östergötland 2 anbudsenheter Fördelningen över länet och priser framgår av bilaga Fördelning av anbudsgivare per område. Regionen får totalt sett en reell kostnadsminskning såväl vad gäller munhälsobedömningar som utbildning av omvårdnadspersonal. BESLUTAR a t t anta anbud om uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd enligt föreslagen fördelning av anbudsenheter och med avtalstid , med möjlighet till förlängning månader från följande anbudsgivare: Folktandvården Östergötland

16 16 (17) Paragrafen justeras omedelbart Delegationsbeslut 106 Följande ärende som beslutats enligt delegation anmäls och läggs till handlingarna; Konsekvenser av ny patientlag för dialyspatienter som väljer att få behandlingar i ett annat landsting, vad avser rätt till sjukreseersättning HSN Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Kontroller av patienter med prostatacancer HSN Hälso- och sjukvårdsdirektör Ansökan om projektmedel för att genomföra Rökfria hälsosjukvårdsmiljöer utomhus HSN Hälso- och sjukvårdsdirektör Avtackning 107 Ordföranden tackar Christina Källgren-Pettersson för ett gott samarbete då hon nu lämnar sin tjänst som enhetschef för hälso- och sjukvårdsgruppen. Mötets avslutande 108 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Justerat Vid protokollet Nämndsekreterare

17 17 (17) Justerat Christoffer Bernsköld Ordförande Fredrik Sjöstrand Justerare Den 31 augusti 2015 har meddelande om justering av detta protokoll tillkännagivits på Region Östergötlands anslagstavla.

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice

Läs mer

Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 2 juni 2015

Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 2 juni 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-05-26 christina.blomqvist@regionostergotland.se Föredragningslista för hälso- och sjukvårdsnämnden tisdagen den 2 juni 2015 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset Gruppmöten:

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2012-06-05 97-118 Kl. 08.30 14.30. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Landstingsstyrelsen. Peder Björn 2012-06-05 97-118 Kl. 08.30 14.30. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande. 97 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 98 Ledamöter Marie Morell (M) ordförande Anita

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 30 oktober 2014 188 227 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), vice ordf Anders Öberg (S) Agneta Lipkin (S) Leif Bogren (S) Ann Kristin Nilsson (S) Eivy

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 3 juni 2009 97 127 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

Levi Eckeskog yrkar bifall till förslaget. Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR. a t t överlämna den till landstingsstyrelsen.

Levi Eckeskog yrkar bifall till förslaget. Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR. a t t överlämna den till landstingsstyrelsen. PROTOKOLLSUTDRAG Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsnämnden Monica Ulriksson 2001-04-18 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2000 LiÖ 2001-559 55 Förslag till årsredovisning för hälso- och

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden. Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen torsdagen den 9 oktober 2014. Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer