Sessionssalen, Regionhuset Linköping. 94 Christoffer Bernsköld (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, Regionhuset Linköping. 94 Christoffer Bernsköld (S)"

Transkript

1 1 (17) Sammanträdesplats Sammanträdets öppnande Sessionssalen, Regionhuset Linköping 93 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. Närvarande Ledamöter Ersättare Förhindrade 94 Christoffer Bernsköld (S) Rebecca Hägg (S) Fredrik Sjöstrand (M) Torbjörn Holmqvist (S) Britt Olauson (S) Carola Andersson (C) Catarina Engström (MP) Christina Hasselrot (S) Efat Saiady (S) Jessica Holmqvist (V) Jörgen Olofsson (M) Lena Käcker Johansson (KD) Madelaine Pavlidis (FP) Nicklas Andersson (S) Stefan Redéen (KD) Torolf Nilzén (M) Ulla Ordell (M) Anders Monemar (C) Birgitta Wessman-Thyrsson (S) Börje Lindholm (S) Emmelie Dahl Rexhell (S) Eva Cox (M) Hildegard Jarskog (MP) Monika Broman (FP) Elin Petersson (SD) Jenni Iwarson (SD) John Weinerhall (M) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 3:e vice ordförande tjänstgörande ersättare Övriga (under hela eller delar av sammanträdet) Anna Bengtsson, hälso- och sjukvårdsstrateg Anna Fröberg, tandvårdsstrateg Anna Maria Lindberg, personuppgiftsombud

2 2 (17) Anna-Carin Forsmark, hälso- och sjukvårdsstrateg Bodil Knuthammar, pressekreterare Camilla Paananen, ekonomistrateg Cecilia Barkehed, regionjurist Charlotte Sand, hälso- och sjukvårdsstrateg Christina Källgren-Pettersson, enhetschef Christoffer Martinelle, hälso- och sjukvårdsstrateg Elisabeth Kristiansen, centrumchef BKC Fredrik Topplund, politisk sekreterare (KD) Gerd Sandgren-Lundström, närsjukvårdsdirektör NSV Gunvor Rundqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg Helen Widin, upphandlingschef UC Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg Henning Sand, hälso- och sjukvårdsstrateg Kada Zeqiraj Karlsson, vik regionjurist Kenth Fredriksson, hälso- och sjukvårdsstrateg Kerstin Aldstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg Kim Strandberg, informationssäkerhetsansvarig Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Johansson, enhetschef tandvårdsenheten Marianne Gedda, hälso- och sjukvårdsstrateg Martin Magnusson, vårddirektör Martin Strömstedt, medicinsk rådgivare Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör NSÖ Monica Ulriksson, hälso- och sjukvårdsstrateg Per Larsson, 2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden (KD) Richard Svensson, politisk sekreterare (SD) Sara Andersson, hälso- och sjukvårdsstrateg Stefan Franzén, centrumchef HMC Ulrika Whiss, enhetschef läkemedelsenheten, nämndsekreterare sekreterare Val av protokollsjusterare 95 Fredrik Sjöstrand utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. INFORMATIONER Informationer 96 Under förmiddagen får hälso- och sjukvårdsnämnden följande informationer;

3 3 (17) Maria Johansson redogör för hur tandvården i Östergötland fungerar och om tandvårdsstöden i Sverige. Ulrika Whiss rapporterar aktuell information från läkemedelsområdet. Inför kommande beslut på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september om överenskommelser och avtal 2016, förs en dialog med verksamhetsföreträdare från närsjukvården och specialistvården. Helen Widin förklarar kort för hur upphandlingsprocessen fungerar. Vid dagens dragning gällande Öppna jämförelser 2014 går Henning Elvtegen och Martin Magnusson igenom de medicinska områdena; astma/kol (som inte finns med i öppna jämförelser) och hjärtsjukvård. Lena Lundgren informerar att AnnaCarin Forsmark blir biträdande hälsooch sjukvårdsdirektör fr o m 1 september BESLUTSÄRENDEN Delårsrapport år 2015 HSN Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport innehåller resultat inom medborgare-, process- och ekonomiperspektivet till och med juni. BESLUTAR a t t godkänna redovisad delårsrapport Valfrihet i primärvården HSN I och med patientlagens ikraftträdande har patienter fått möjlighet att söka öppenvård i hela landet, vilket också har inneburit att patienter kan lista sig vid vilken vårdcentral som helst. Enligt den tolkning som har gjorts nationellt har detta medfört att patienter även inom ett landsting/region ges möjlighet att söka vård vid annan vårdcentral, oavsett listning. Inom Region Östergötland har sedan 1999 full valfrihet i vårdsökandet gällt. En patient har kunnat söka vård vid vilken klinik eller vid vilken vårdcentral som helst i hela länet, oavsett bosättningsort eller vid vilken vårdcentral man är listad, LiÖ 1116/99.

4 4 (17) Utifrån nya patientlagen finns anledning att se över vad som ska gälla inom Region Östergötland. Listning i primärvården innebär att en patient kan lista sig vid vårdcentral oavsett var patienten är bosatt. Tanken med listning är att patienten i första hand ska vända sig till vald vårdcentral vid behov av vård. Vårdcentralen förväntas ta ett ansvar för sin listade befolkning och den ekonomiska ersättningen betalas ut baserat på listning. En patient har rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom regionen, under förutsättning att patienten listar sig på den vårdcentralen. Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. Utomlänspatienter som vill söka primärvård i regionen skall även de lista sig på en vårdcentral inom Region Östergötland. En patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller inte är listad vid aktuell vårdcentral. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. Ledningsstaben föreslår i tjänsteskrivelse från följande; a t t fastställa regelverket för valfrihet inom primärvården enligt föreliggande förslag, a t t ge Primärvårdsberedningen i uppdrag att följa utvecklingen av patientlagen under år 2015 och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet, samt a t t tidigare beslut från Landstingsstyrelsen gällande valfrihet i vården LiÖ 1116/99 upphävs. Yrkanden Torbjörn Holmqvist (Socialdemokraterna) föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om följande ändring; Den fjärde meningen i femte stycket en patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller inte är listad vid aktuell vårdcentral stryks helt. Att den andra att-satsen får följande lydelse;

5 5 (17) a t t ge Primärvårdsberedningen i uppdrag att följa utvecklingen av patientlagen och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet, samt Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) lämnar följande yrkande; Moderaterna och Kristdemokraterna anser inte att kravet på omlistning för att få vård vid annan vårdcentral än den man är listad på är förenligt med patientlagen, vilket också framgår av skrivningarna i ärendet. Vi föreslår därför en annan skrivning som är förenlig med patientlagen. Med anledning av ovanstående yrkar vi att hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR: a t t följande text utgår; En patient har rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom regionen, under förutsättning att patienten listar sig på den vårdcentralen. Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. Utomlänspatienter som vill söka primärvård i regionen skall även de lista sig på en vårdcentral inom Region Östergötland. En patient får emellertid enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller är listad vid aktuell vårdcentral. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. och ersätts med; En patient har, enligt patientlagen, rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom Östergötland. Vid besök på en vårdcentral där patienten inte är listad bör patienten tillfrågas om en eventuell omlistning är aktuell om det inte är uppenbart att så inte är fallet. Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. En patient får enligt patientlagen inte nekas vård vid vårdcentral med motiveringen att denne inte bor inom regionen eller är listad vid aktuell vårdcentral. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. a t t i övrigt bifalla att-sats 1 och 3 samt Torbjörn Holmqvists ändringsförslag gällande att-sats 2 Ordföranden föreslår att ledningsstabens förslag med ändringsförslagen

6 6 (17) från Torbjörn Holmqvist enligt ovan ställs mot Fredrik Sjöstrand med fleras förslag. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsstabens förslag med ändringsförslagen från Torbjörn Holmqvist enligt ovan vinner bifall. BESLUTAR a t t fastställa regelverket för valfrihet inom primärvården enligt föreliggande förslag, a t t ge Primärvårdsberedningen i uppdrag att följa utvecklingen av patientlagen och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet, samt a t t tidigare beslut från Landstingsstyrelsen gällande valfrihet i vården LiÖ 1116/99 upphävs. Reservation Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Uteblivandeavgift för besök inom BKC HSN Barn- och kvinnocentrum, BKC, upplever att de inom mödrahälsovården och preventivmedelsrådgivningen har hög andel av uteblivande besök och har med anledning av det framfört önskemål om att införa uteblivandeavgifter i sin verksamhet. Önskemålet rör inte cellprov. BKC har arbetat aktivt för att försöka minska andelen uteblivna besök genom flera olika åtgärder. Exempelvis har man erbjudit möjlighet för patienterna att avboka besök i Mina Vårdkontakter och i vissa fall meddela vilken ny tid man önskar. Vidare har man erbjudit drop-in tider för preventivmedelsrådgivning och provat att erbjuda kvällstider för preventivmedel, ultraljud och mödrahälsovård. Verksamheten upplever trots dessa åtgärder fortsatt hög andel uteblivna besök. Under 2014 uteblev patienter från bokade besök på BKC, vilket motsvarar 8,1%. Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. stadgar att patientavgift inte får tas ut för rådgivning i födelsekontrollerande syfte,

7 7 (17) dvs. preventivmedelsbesök och preventivmedelsrådgivning vid efterkontroller efter förlossning, eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök. Förordningen behandlar dock inte uteblivandeavgifter för dessa typer av besök. Inom den sydöstra sjukvårdsregionen fakturerar såväl Region Jönköpings län som Landstinget i Kalmar län för uteblivna besök inom mödrahälsovården. Jönköping har därtill valt att belägga besök för preventivmedelsrådgivning med uteblivandeavgift. Utgår man från antalet uteblivandebesök inom mödrahälsovården under 2014, dvs st., och antar att inga av dessa var till specialistläkare, ger detta ca kr/år i uteblivandeavgift till regionen. Uppgift kring vad fakturering i efterhand för uteblivna besök kostar regionen har inte gått att få fram. Det förefaller dock tveksamt att regionen skulle spara något på ett införande av uteblivandeavgift för mödrahälsovård, i förhållande till kostnaden för fakturering. Emellertid är det möjligt att ett införande av uteblivandeavgift kommer att minska antalet uteblivna besök, vilket kan leda till frigörande av resurser med medförande möjlighet till kostnadsbesparingar eller effektivisering inom BKC. Uteblivandeavgift föreslås fastställas till den vid var tid gällande patientavgiften för specialistläkarbesök respektive sjukvårdande behandling, vilka för närvarande uppgår till 300 kr respektive 100 kr. För att ytterligare minska risken för uteblivna besök och ge möjlighet för patienten att bli uppmärksammad på sin bokade tid föreslås smspåminnelse införas. Ledningsstaben föreslår i tjänsteskrivelse följande att-satser; a t t från och med 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården. a t t införa sms-påminnelser inom mödrahälsovården, enligt regionens riktlinjer, i samband med införande av uteblivandeavgifter. Yrkanden Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) lämnar följande yrkande; För Vänsterpartiet är det viktigt att hälso- och sjukvården ska vara jämlik. Ett av de stora problem som finns är att allt för många upplever trösklar som utgör hinder för att söka den hälso- och sjukvård som de har behov av.

8 8 (17) Införande av uteblivande avgifter inom mödravård och preventivmedelsrådgivning riskerar att leda till att fler personer som redan upplever svårigheter att söka vård avstår i framtiden. Att införa en SMS-påminnelse är däremot en bra åtgärd som bör kunna få en positivt effekt för att minska antalet uteblivna besök. Vänsterpartiet yrkar att förslag om att införa uteblivandeavgifter avslås Att det införs SMS-påminnelser inom mödravården Torbjörn Holmqvist (Socialdemokraterna) yrkar bifall till liggande förslag. Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) lämnar följande yrkande; Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig principiellt positiva till att införa en uteblivandeavgift för besök inom mödrahälsovården i kombination med ett införande av SMS-påminnelser. Vi ser dock en risk för att känsliga patientuppgifter skulle kunna röjas för yngre patienter som fortfarande är hemmaboende hos sina föräldrar och vi vill därför komplettera beslutet med en åldersgräns. Med anledning av ovanstående yrkar vi att hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTAR: a t t avslå att-sats 1 och istället besluta; a t t från och med 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården för patienter som är 20 år eller äldre. a t t bifalla att-sats 2 Ordföranden föreslår följande propositionsordning: Först prövas ledningsstabens förslag mot Jessica Holmqvists avslagsyrkande att fr o m 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården. Därefter prövas Fredrik Sjöstrand med fleras avslags- och tilläggsyrkande gällande att-sats 1. Propositionsordningen godkänns.

9 9 (17) Ordföranden ställer ledningsstabens förslag mot Jessica Holmqvists avslagsyrkande att fr o m 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården under prövning och finner att ledningsstabens förslag vinner bifall. Ordföranden ställer därefter Fredrik Sjöstrand fleras avslags- och tilläggsyrkande gällande att-sats 1 under prövning och finner att det avslås. BESLUTAR a t t från och med 1 september 2015 införa uteblivandeavgift för samtliga besök inom mödrahälsovården. a t t införa sms-påminnelser inom mödrahälsovården, enligt regionens riktlinjer, i samband med införande av uteblivandeavgifter. Reservation Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Sakområdessamråd vård och omsorg, arbetsplan HSN Sakområdessamråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver regionens och länets kommuners gemensamma fokusområden och särskilt utvalda och prioriterade arbetsområden för inom vård och omsorg. Samrådets fokus ligger på folkhälsa samt en jämlik vård och omsorg med individfokus. Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och regionen, med syfte att ge invånarna i Östergötland god vård och omsorg där huvudmannaskapsgränserna inte är ett hinder. BESLUTAR a t t godkänna arbetsplanen för Sakområdessamråd vård och omsorg, inklusive de gemensamma målen och utredningsuppdragen

10 10 (17) Ökade kostnader för att reducera risken för livmoderhalscancer HSN Gynekologiska cellprovskontroller (GCK) är en screeningmetod för att hitta förstadier och/ eller cancer i livmoderhalsen. Utförare av denna screening är Barn- och kvinnocentrum. Förra året kom nya nationella riktlinjer som innebär att screeningåldern utökas från nuvarande 60 till 65 år, samt att HPV- virustest tas på alla vid sista screeningen (så kallad exit-test). Är detta test positivt fortsätter screeningen upp i högre åldrar. Under 2014 blev denna provtagning gratis för patienterna. Delvis beroende på detta och på att den äldre gruppen kvinnor betydligt mer sällan uteblir, kommer nu allt fler till provtagningen. Därmed ökar täckningsgraden, vilket är mycket positivt då Östergötland tidigare legat klart under nationella värden och mål. Förbättrad diagnostik i cellproven i kombination med fler prover totalt sett, gör att vården hittar fler förstadier till livmoderhalscancer. En effektiv behandling av förstadier innebära att ännu färre kvinnor drabbas av cancer. Allt detta sammantaget har gett stora kostnadsökningar för provanalyser och ökat antal behandlingar av förstadier. Dessa kostnadsökningar uppgår till tkr vid en täckningsgrad i screeningen på 79 procent, vilket det är för närvarande. Målet för screeningen är 85 procents täckningsgrad på sikt. Av detta belopp har BKC erhållit tkr Följsamhet till nationella riktlinjer, ökad täckningsgrad i screeningen och att allt fler förstadier till livmoderhalscancer behandlas ger ökade kostnader, men i det långa perspektivet minskad sjuklighet och dödlighet i denna allvarliga sjukdom. BESLUTAR a t t Barn - och kvinnocentrum erhåller tkr som kostnadstäckning för analyser och behandling av förstadier till cancer på livmoderhalsen Utökad användning av etablerade cancerläkemedel HSN Allteftersom befolkningen blir äldre ökar antalet patienter som är i behov av cancerläkemedel. Det införs en rad nya cancerläkemedel på marknaden. Vid införande av dessa nya finns ett ordnat införande via en expertgrupp på Regionalt cancercentrum sydöst (RCC). har de senaste åren gett verksamheten ekonomisk kompensation för dessa nya cancerläkemedel. Patienter som får cancerläkemedel vårdas i huvudsak på de onkologiska, hematologiska, lungmedicinska och urologiska klinikerna inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård (CKOC).

11 11 (17) Kostnaderna för äldre och etablerade cancerläkemedel har fram till slutet av 2013 legat på en stabil nivå. Internationella riktlinjer och nationella vårdprogram rekommenderar för allt fler cancerformer ökad och längre användning, långa underhållsbehandlingar, vilket på kort tid har ökat kostnaderna stort. Under 2014 var kostnadsökningen för CKOC för dessa etablerade cancerläkemedel drygt tkr kronor. För samtliga cancerformer ökade kostnaderna, men mest för lungcancer där ökningen var 24 procent jämfört med För patienter med bröstcancer hade CKOC en kostnadsökning på med drygt tkr kronor CKOC kompenserades i resursfördelningen 2015 för hematologipatienter med tkr kronor. Kostnadsökningen för etablerade cancerläkemedel fortgår i samma takt 2015 och förväntas inte minska framöver. Att inte ge underhållbehandling enligt riktlinjer och vårdprogram ger förkortad överlevnad och sämre livskvalitet. BESLUTAR a t t Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård erhåller tkr för kostnadsökningen av etablerade cancerläkemedel Områden för behovsanalyser och brukardialog för år 2016 HSN Beredningen för behovsstyrning, som bland annat har uppdraget att bereda frågor som rör arbetet med underlag inför behovsanalyser och uppföljning ur ett behovsperspektiv, har utarbetat ett gemensamt förslag till områden för behovsanalyser, brukardialog och medborgardialog för år Förslag till område för medborgardialog: 1. Jämlik vård dialog om health literacy med invånare i socioekonomiskt utsatta områden (fortsatt uppdrag från år 2015) Förslag till områden för behovsanalyser och brukardialoger: 2. Förlossningsskador 3. Depression och ångest hos unga vuxna 4. Hudsjukdomar inklusive hudsår 5. Patienter som har erfarenhet av behandling i flera län som en del i sin vårdprocess Motiveringar beskrivs i bilaga.

12 12 (17) Yrkanden Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) lämnar följande yrkande; Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfället blivit uppmärksammat på att det finns tydliga brister och problem inom ätstörningsvården i Östergötland. Det finns betydande skillnader i hur vården bedrivs, hur den ges och vilka som får tillgång till vården. Vården har också olika resultat kan kan inte anses bedrivas på ett över länet jämlikt sätt. Med bakgrund av detta så finns det stor anledning att ytterligare fördjupa sig i just ätstörningsvården. Vänsterpartiet yrkar att Ätstörningar ersätter Hudsjukdomar inklusive hudsår som område för områdesanalys och brukardialog under 2016 Fredrik Sjöstrand, Torolf Nilzén, Ulla Ordell, Jörgen Olofsson (Moderaterna), Stefan Redéen och Lena Käcker Johansson (Kristdemokraterna) yrkar bifall till liggande förslag. Ordföranden föreslår att ledningsstabens förslag ställs mot Jessica Holmqvists förslag. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsstabens förslag vinner bifall. BESLUTAR a t t godkänna förslaget till behovsanalyser, brukardialog och medborgardialog inför Reservation Jessica Holmqvist (Vänsterpartiet) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Beslut om leverantörer vid upphandling av klimatrehabilitering HSN Region Östergötland har sedan många år vårdavtal med olika leverantörer avseende klimatrehabilitering riktat mot olika diagnosgrupper. Nuvarande avtal löper ut gav därför i januari hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att upphandla och ta fram förslag på kravspecifikation för klimatrehabilitering. Kravspecifikationen godkändes av HSN i mars.

13 13 (17) Ett förfrågningsunderlag har annonserats och vid anbudstidens utgång hade följande anbud inkommit till regionen: Klimatrehabilitering avseende vuxna med neurologisk sjukdom: 1. Vintersol-Humlegården S.L 2. Scandinavian Rehab Center S.L Klimatrehabilitering avseende barn och ungdomar med reumatisk sjukdom: 1. Vintersol-Humlegården S.L 2. Scandinavian Rehab Center S.L Klimatrehabilitering avseende vuxna med hudsjukdom sjukdom: 1. Svenska Re AB 2. Psoriasisförbundet 3. Vintersol-Humlegården S.L (uppfyller ej kvalificeringskraven inom aktuellt område) De anbud som uppfyllt kvalificeringskraven har bedömts utifrån den i förfrågningsunderlaget uppställda utvärderingsmodellen. Utvärderingskriterierna har grundat sig på lägsta pris för aktuell intensivrehabiliteringsperiod. Resultatet blev: att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende klimatrehabilitering för vuxna med neurologisk sjukdom är anbudet från Scandinavian Rehab Center S.L, Marbella, Spanien. att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende klimatrehabilitering för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom är anbudet från Scandinavian Rehab Center S.L, Marbella, Spanien. att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende klimatrehabilitering för vuxna med hudsjukdom är anbudet från Svenska Re AB, Gran Canaria. Samtliga leverantörer kommer även att erbjuda sjukgymnastik/fysioterapi och arbetsterapi i öppenvård utifrån de i förfrågningsunderlaget fastställda ersättningarna. BESLUTAR a t t gällande klimatrehabilitering för vuxna med neurologisk sjukdom anta anbud från Scandinavian Rehab Center S.L med avtalstid och med Beställarens rätt att förlänga avtalet med 1+1 år dvs.

14 14 (17) längst t.o.m. år a t t gällande klimatrehabilitering för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom anta anbud från Scandinavian Rehab Center S.L med avtalstid och med Beställarens rätt att förlänga avtalet med 1+1 år dvs. längst t.o.m. år a t t gällande klimatrehabilitering för vuxna med hudsjukdom anta anbud från Svenska Re AB med avtalstid och med Beställarens rätt att förlänga avtalet med 1+1 år dvs. längst t.o.m. år Paragrafen justeras omedelbart. Beslut om leverantör vid upphandling av uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd HSN I den tandvårdsreform som trädde i kraft 1999 gavs landstingen/regionerna bland annat ansvar för ett tandvårdsstöd riktat till vissa äldre och funktionshindrade. Stödet omfattar erbjudande om en avgiftsfri individuell munhälsobedömning kompletterad med undervisning och handledning riktad till omvårdnadspersonalen. Tandvårdsutförarna ska vid behov kunna erbjuda tandvårdsbehandling till berörda individer under begreppet nödvändig tandvård. Individen betalar för nödvändig tandvård avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Efter tidigare genomförda upphandlingar utförs för närvarande den uppsökande verksamheten i 17 anbudsenheter av Oral Care, i 16 anbudsenheter av L&B Dental Group, i 15 anbudsenheter av Folktandvården och i 7 anbudsenheter av TUVA. Nuvarande avtal gäller till och med (HSN) fastställde enligt 49/2015 en kravspecifikation för en ny upphandling av uppsökande verksamhet till äldre och funktionshindrade från och med HSN uppdrog till Hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla den uppsökande verksamheten samt att återkomma till HSN med förslag om antagande av anbud. Som tidigare är länet uppdelat i anbudsenheter, numera 55 stycken. I anbudsunderlaget är utgångspunkten vad gäller volym det antal individer som fanns i Tandvårdsenhetens intygsregister Indelningen i anbudsenheter har gjorts tillsammans med företrädare för kommunerna. HSN beslutade enligt 87/2015 att anta anbuden för den uppsökande verksamheten till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd enligt föreslagen fördelning av anbudsenheter och med avtalstid , med möjlighet till förlängning

15 15 (17) månader från följande anbudsgivare: H.F. Oral Care AB 46 anbudsenheter Folktandvården Östergötland 7 anbudsenheter samt uppdrog till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med förslag på hur behovet av uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd ska kunna mötas i Boxholm och Åtvidaberg på ett sätt som är likvärdigt med övriga länet. Direktupphandling har genomförts för anbudsenheterna Boxholm 1 och Åtvidaberg 1. Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från Folktandvården Östergötland samt TUVA. Folktandvårdens anbud omfattade de två anbudsenheterna och TUVA:s anbud omfattade en av de två anbudsenheterna. Särskild vikt har lagts vid att värdera att tandvårdsföretagen på ett tillfredsställande sätt kan säkra att patienten ges behandling av tandläkare med adekvat utrustning, när detta är påkallat. När anbudsgivarna uppfyller de ställda kraven i kravspecifikationen blir priset avgörande. För att kunna jämföra de olika anbudsgivarnas priser har vi i vår beräkning slagit samman priset för munhälsobedömningar och utbildning av omvårdnadspersonal. Med utgångspunkt från lägsta pris föreslås att nedanstående tandvårdsutförare ges i uppdrag att utföra uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade under perioden 1 januari december I avtalet skrivs in att regionen har möjlighet att förlänga uppdragen med månader, längst till och med 31 december Folktandvården Östergötland 2 anbudsenheter Fördelningen över länet och priser framgår av bilaga Fördelning av anbudsgivare per område. Regionen får totalt sett en reell kostnadsminskning såväl vad gäller munhälsobedömningar som utbildning av omvårdnadspersonal. BESLUTAR a t t anta anbud om uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd enligt föreslagen fördelning av anbudsenheter och med avtalstid , med möjlighet till förlängning månader från följande anbudsgivare: Folktandvården Östergötland

16 16 (17) Paragrafen justeras omedelbart Delegationsbeslut 106 Följande ärende som beslutats enligt delegation anmäls och läggs till handlingarna; Konsekvenser av ny patientlag för dialyspatienter som väljer att få behandlingar i ett annat landsting, vad avser rätt till sjukreseersättning HSN Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Kontroller av patienter med prostatacancer HSN Hälso- och sjukvårdsdirektör Ansökan om projektmedel för att genomföra Rökfria hälsosjukvårdsmiljöer utomhus HSN Hälso- och sjukvårdsdirektör Avtackning 107 Ordföranden tackar Christina Källgren-Pettersson för ett gott samarbete då hon nu lämnar sin tjänst som enhetschef för hälso- och sjukvårdsgruppen. Mötets avslutande 108 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Justerat Vid protokollet Nämndsekreterare

17 17 (17) Justerat Christoffer Bernsköld Ordförande Fredrik Sjöstrand Justerare Den 31 augusti 2015 har meddelande om justering av detta protokoll tillkännagivits på Region Östergötlands anslagstavla.

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande PROTOKOLL 1(10) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S)

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice ordförande 1 (14) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Fredrik Sjöstrand (M) 1:e vice ordförande Christoffer Bernsköld (S) 2:e vice

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Arbetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Handläggare: Christoffer Martinelle, Monica Ulriksson Verksamhet: Beredningen för behovsstyrning Datum: 2015-04-15 Diarienummer:

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 1 (6) HSN 1206-0712 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20 Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1212-1653 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 02-04 00017 Landstingsstyrelsen Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om införa fri tandvård

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se. Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 2 Så är det då dags att inför

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

Peder Björn 2013-10-08 109-148. 109 Landstingsfullmäktige sammanträder kl 09.00 i Kunskapsgallerians aula, Linköping.

Peder Björn 2013-10-08 109-148. 109 Landstingsfullmäktige sammanträder kl 09.00 i Kunskapsgallerians aula, Linköping. PROTOKOLL 1 Sammanträdet öppnas 109 sammanträder kl 09.00 i Kunskapsgallerians aula, Linköping. Sammanträdet öppnas av ordförande Anders Senestad, som hälsar ledamöterna välkomna till sammanträdet. En

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10

Protokoll. Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Tid Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 11:15 13:10 Plats Comfort Hotel Nouveau, Helsingborg Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande Sida 1/5 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 15.00 15.15 Beslutande Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP)

Läs mer

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan.

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan. 1(6) Avtal om jourverksamhet mellan Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31 2(6) 1. Avtalsparter Uppdragsgivare Landstinget i

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av ambulanshelikoptertjänst Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-14 1 (5) HSN 1301-0051 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-06-17 P 19 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser YTTRANDE 1(3) 2014-12-03 LJ2014/601 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser I en till landstingsfullmäktige inlämnad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser

Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Minnesanteckningar från primärvårdsforum den 9 september 2015

Minnesanteckningar från primärvårdsforum den 9 september 2015 Minnesanteckningar från primärvårdsforum den 9 september 2015 Deltagare Lena Lundgren, Lotta Saleteg Falk, CHV (del av mötet) Anna Byléhn, CHV (del av mötet) Martin Strömstedt, (del av mötet) Lars Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer