Välkommen! Per Lundberg Styrelseordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! Per Lundberg Styrelseordförande"

Transkript

1 SOPHIAHEMMET var en av Sveriges första skolor för utbildning av sjuksköterskor. Skolan skapades av Drottning Sophia och Konung Oscar II 1883 och det anknutna sjukhuset Sophiahemmet, ideell förening bedriver fortfarande såväl utbildning som vård i egna vackert belägna lokaler i centrala Stockholm. Sophiahemmet Högskola är en av landets främsta högskolor för grund- och vidare utbildning av sjuksköterskor och Sophiahemmets sjuksköterskekår är välkänd och uppskattad i hela landet. Högskolan driver också genom ett av Föreningen helägt dotterbolag kvalificerad vidareutbildning av sjukvårdspersonal av olika kategorier. Utbildning ges både på högskolenivå och genom andra yrkesanpassade kurser, oftast på distans och med avancerat datorstöd. Föreningen bedriver hälso- och sjukvård genom det till 90% ägda vårdbolaget Sophiahemmet AB. Sjukhuset har utvecklats till ett modernt och högkvalitativt privatsjukhus med omfattande specialistvård vid såväl öppna mottagningar som i sluten vård. Sophiahemmet erbjuder sina tjänster till såväl privatpersoner som företag men också till den offentliga sjukvården, som i stor utsträckning efterfrågar våra tjänster.

2 En god omvårdnad med det personliga omhändertagandet i centrum är Sophiahemmets kännemärke. Vårdbolaget är icke vinstutdelande. Rörelseöverskott återinvesteras i vidareutveckling av verksamheten. Föreningen stöder också patientnära forskning främst vid den egna högskolan och det egna sjukhuset. En kontinuerlig utveckling, anpassad till medicinska framsteg och till moderna människors krav, innebär att verksamheten hela tiden förändras. Under 2004 har ett samarbete inletts med vårdföretaget Capio för att Sophiahemmet AB tillsammans med ett större vårdföretag ska kunna ytterligare utveckla verksamheten med bibehållen profil och hög kvalitet. Sophiahemmet utökar också sitt engagemang inom området rehabilitering genom det hälftenägda Sophiahemmet Rehab Center. Genom att bli medlem i Sophiahemmet ideell förening medverkar Du till att Sophiahemmet också i framtiden kan förbli ett privat alternativ med ett sjukhus av hög kvalitet och egna forskningsmöjligheter liksom till goda vårdutbildningar uppbyggda kring en särklassig sjuksköterskeutbildning med egen profil. Som medlem får Du fortlöpande möjligheter att följa verksamheten, dels genom vår tidning SophiaNytt, dels genom tillgång till seminarier och öppet-hus-föreläsningar. Du har givetvis också möjlighet att deltaga vid föreningsstämman i juni. Om Du vill veta mer om Sophiahemmet, gå in på vår hemsida Till var och en som fyller i bifogad intresseanmälan kommer vi att sända en broschyr om Sophiahemmets verksamhet samt inbetalningskort för medlemsavgift. Välkommen! Per Lundberg Styrelseordförande

3 STADGAR för Sophiahemmet, ideell förening 1 Ändamål Sophiahemmet, ideell förening, som bildades av H. M. Drottning Sophia år 1883, skall främja god omvårdnad genom att driva en vårdhögskola och bedriva hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Föreningen skall även stödja patientnära forskning inom dessa områden. Verksamheten kan ske direkt eller indirekt och skall ske utan vinstsyfte. Föreningen skall upprätthålla och stödja en egen kår av sjuksköterskor, Sophiahemmets sjuksköterskekår. 2 Medlemskap Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter en skriftlig ansökan som innefattar en förklaring från sökanden att hon eller han är införstådd med föreningens stadgar och äm nar följa dessa. Olika medlemskap kan förekomma. Medlem skall betala medlemsavgift. Medlemskap upphör efter anmälan om utträde av medlemmen eller om medlemmen inte under två på varandra följande år har betalat sin medlemsavgift. medlemmar begär det. Sådan begäran skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för den. Vid extra föreningsstämma får endast den fråga tas upp som motiverat kallelse till stämman. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev till medlemmarna minst fjorton da gar före stämman. Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, dock att val anställes med slutna sedlar om någon så önskar. Vid lika röstetal skall val avgöras genom lottning, men i andra frågor gäller den mening till vilken ordföranden ansluter sig. Medlem får delta på föreningsstämman genom befullmäktigat ombud som skall vara medlem i föreningen. En medlem får som ombud företräda högst två medlemmar. Medlem har rösträtt på stämman om han eller hon betalat innevarande års medlemsavgift. Medlem får avge förslag att behandlas vid ordinarie föreningsstämma. Sådant förslag skall vara styrelsen tillhanda före april månads utgång. Styrelsen skall till stämman avge skriftligt yttrande över förslaget. Vid stämman förs protokoll, som justeras av därtill utsedda två justeringspersoner. 3 Hedersordförande H.M. Konungen, eller H.M. Drottningen om hon är statschef, utser föreningens hedersordförande. 4 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång på dag som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen anser att det behövs eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade 5 Ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Val av justeringspersoner. 3. Godkännande av kallelse till stämman. 4. Föredragning av styrelsens berättelser över föreningens och till den anknutna stiftelsers verksamheter, resultat- och balansräkningar för det förflutna räkenskapsåret samt revisorernas berättelser.

4 5. Val av valberedning. 6. Val av fullmäktige. 7. Fastställande av påföljande års medlemsavgift. 8. Behandling av förslag från medlem och styrelsens yttrande däröver. 9. Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen får inte verkställas om det gått styrelsen emot. I sådant fall skall frågan avgöras av nästa ordinarie fullmäktigemöte. 6 Fullmäktigemöte Föreningen skall ha ett fullmäktige som skall bestå av 32 personer. Dessa skall vara medlemmar i föreningen. För beslutförhet erfordras att minst sexton fullmäktige är närvarande vid ordinarie eller extra fullmäktigemöten. Ordinarie fullmäktigemöte hålls årligen före juni månads utgång men efter ordinarie föreningsstämma, på dag som styrelsen bestämmer. Vid extra fullmäktigemöte får endast den fråga tas upp som motiverat kallelse till sådant fullmäktigemöte. Kallelse till fullmäktigemöte sker genom brev till fullmäktige minst fjorton dagar före mötet. Omröstning sker öppet, dock att val anställes med slutna sedlar, om någon så önskar. Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för den särskilda ordning som föreskrivs i Vid lika röstetal skall val avgöras genom lottning, men i andra frågor gäller den mening till vilken ordföranden ansluter sig. Fullmäktig får delta på fullmäktigemöte genom befullmäktigat ombud, som skall vara fullmäktig. En fullmäktig får som ombud företräda högst två fullmäktige. Fullmäktig har rösträtt på mötet om han eller hon har betalat innevarande års medlemsavgift. Vid fullmäktigemöte förs protokoll, som justeras av två justeringspersoner. 7 Val av fullmäktige I fullmäktige skall ingå de av statschefen utsedda ledamöterna i föreningens styrelse. Övriga fullmäktigeledamöter skall väljas vid det ordinarie föreningsmötet för en tid av tre år i sänder, varav tio ledamöter avgår vid varje ordinarie fullmäktigemöte. Fullmäktigeledamöter får omväljas tre gånger. 8 Ordinarie fullmäktigemöte Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma 1. Val av ordförande vid mötet. 2. Val av två justeringspersoner. 3. Godkännande av kallelse till mötet. 4. Föredragning av styrelsens berättelser över föreningens och till den anknutna stiftelsers verksamheter, resultat- och balansräkningar för det förflutna räkenskapsåret samt revisorernas berättelser. 5. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för föreningen och anknutna stiftelser och om ansvarsfrihet för föreningens styrelse beträffande det förflutna räkenskapsåret. 6. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer. 7. Beslut om arvoden. 8. Övriga frågor. 9 Valberedning För beredning av val som föreningen har att förrätta vid föreningsstämma och fullmäktigemöte utser föreningen på ordinarie föreningsstämma inom sig en valberedning om tre personer, av vilka en skall vara sammankallande. Ledamot av valberedningen utses för en tid av tre år i sänder, varav en ledamot avgår vid varje ordinarie föreningsstämma. Ledamot av valberedningen kan omväljas två gånger.

5 10 Arvoden Fullmäktige får besluta om arvode för särskilt arbetskrävande uppgifter i samband med styrelsearbete eller verksamhet i utskott. 11 Styrelse Föreningen leds av en styrelse som skall ha sitt säte i Stockholm. Styrelsen skall ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen. Statschefen utser ordföranden och ytterligare en ledamot. Övriga ledamöter väljs av föreningens fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelseledamöterna väljes för tre år, varav minst två av fullmäktige valda ledamöter avgår vid varje ordinarie fullmäktigemöte. Styrelseledamot får omväljas två gånger. 12 Styrelsesammanträden Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet äger ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice ordföranden besluta ensam. Sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde. 14 Utskott Den närmare tillsynen av föreningens verksamhetsgrenar får handhas av utskott vilkas sammansättning och uppgifter beslutas av styrelsen. Ordförande i utskott utses av styrelsen. 15 Verkställande ledamot Styrelsen kan utse en verkställande ledamot. Annan än styrelseledamot får utses. Har verkställande ledamot utsetts skall han eller hon ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 16 Revisorer För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses på ordinarie fullmäktigemöte för en period av tre år två auktoriserade revisorer och två suppleanter. Revisorerna skall avge revisionsberättelse över sin gransk ning. Revisionsberättelse skall delges föreningen vid nästkommande ordinarie föreningsstämma och fullmäktigemöte. 17 Firma Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt. Om verkställande ledamot utsetts får ledamoten teckna föreningens firma beträffande den löpande förvaltningen. 18 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. 13 Arbetsordning m.m. Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och i förekommande fall instruktioner för verkställande ledning och utskott. 19 Ändring i stadgar Beslut om ändring eller upphävande av bestämmelse i dessa stadgar är giltigt om det fattas vid två på varandra följande fullmäktigemöten och beslutet biträds av minst två tredjedelar av närvarande fullmäktigeleda-

6 möter vid det första mötet och med minst samma röstetal vid nästa möte, som skall vara ett ordinarie fullmäktigemöte. Ett sådant beslut kan dock fattas vid ett fullmäktigemöte om fyra femtedelar av de närvarande röstberättigade beslutar därom. 20 Upplösning av föreningen Beslut om att upplösa föreningen kan fattas vid fullmäktigemöte om beslutet biträds av minst enkel majoritet av närvarande fullmäktigeledamöter, samt med minst två tredjedelar av närvarande fullmäktigeledamöter vid nästkommande fullmäktigemöte, varav ett skall vara ordinarie fullmäktigemöte. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar föras över till en nybildad stiftelse eller en annan stiftelse som verkar inom de verksamhetsändamål som föreningen verkar för. 21 Särskilda bestämmelser De i 3, 7 och 11 intagna bestämmelserna att statschefen utser hedersordförande, ordförande och ytterligare en ledamot i styrelsen samt att dessa personer skall ingå i fullmäktige, får inte ändras utan statschefens tillstånd. Beslut enligt 20 andra stycket som berör den sjukhusbyggnad som lämnades till föreningen genom det av H. M. Konung Oscar II och H. M. Drottning Sophia den 21 januari 1890 utfärdade gåvobrevet får inte verkställas utan iakttagande av de föreskrifter som meddelades i gåvobrevet. Antagna vid allmänt föreningssammanträde den 18 december 2001.

7 Intresseanmälan Jag är införstådd med Sophiahemmet, ideell förenings stadgar och ämnar som medlem följa dessa. Efternamn Förnamn Utdelningsadress Postadress Telefon Sophiahemmet, ideell förening Box STOCKHOLM

8 Marie Brunnberg AB, Hallstavik 2006

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Trollhättans scoutkår

Stadgar för Trollhättans scoutkår Stadgar för Trollhättans scoutkår organisationsnummer 863000-4938 Antagna av kårstämman den 2012-10-30 1 Allmänt Trollhättans scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer