Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 18 december 2014 kl Mötet ajourneras under , kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 18 december 2014 kl. 16.00-19.30 Mötet ajourneras under 144-146, kl 16.05-17.15"

Transkript

1 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 18 december 2014 kl Mötet ajourneras under , kl Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Anna-Lena Höglund, sekreterare Justering Kommunhuset, kansliet den 19 december 2014 kl Sekreterare Ordförande Anna-Lena Höglund Justerare Peter Hemlin Ulla Christensson Ljunglide Jan Ulvemark Anslagsbevis Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Siv Bennis

2 Beslutande Namn Parti Namn Parti Mats Abrahamsson M Britt Wall S Jeanette Loy M Lars-Erik Knutsson S Helene Stranne M Owe Karlsson S Ronald Hagbert M Jan Ulvemark S Ulla Christensson Ljunglide M Birgitta Albertsson S Peter Hemlin, ordförande M Birgitta Granström S Susanne Bergholtz M Vivianne Gustafsson S Nils Olof Bengtsson M Stellan Welin S Anders Rosén M Petra Sundbladh S Roland Mattsson M Elving Claesson S Ragnhild Selstam M Ewa Ryberg V Kajsa Åkesson M Tina Ehn MP Olof Börjesson C Pål Ohlzon SD Stig-Arne Helmersson C Mikael Sternemar FP Anne Johansson FP Kenny Thärnström FP Ola Strand KD Närvarande ersättare Namn Parti Namn Parti Helene Stranne M Kerstin Johansson C Gunnar Selstam C Sven-Olof Oresten FP Robert Yngve KD 2(63)

3 Innehållsförteckning Avtackning av avgående ledamöter...5 Utdelning av Kulturpris och Idrotts- och fritidspris...6 Information om KIMO...7 Val av borgerlig vigselförrättare och registreringsförrättare...8 Val av stämmoombud i RAMBO AB...9 Förslag till revisorer i RAMBO AB...10 Val av stämmoombud i Sotenäs Rehab-Center AB...11 Förslag till revisorer i Sotenäs Rehab-Center AB...12 Val av stämmoombud i Sotenäsbostäder AB...13 Förslag till revisorer i Sotenäsbostäder AB...14 Val av styrelse för Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun...15 Val av revisorer i Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun...16 Val av styrelseledamöter i Stiftelsen Sotenäs Turism...17 Val av revisorer i Stiftelsen Sotenäs Turism...18 Val av styrelseledamot i Vattenvårdsförbundet...19 Val av stämmoombud i Vattenvårdsförbundet...20 Val av ombud i Kommuninvest ekonomisk förening...21 Val av ombud i vägsamfälligheter...22 Val av ombud i Svenska Livräddningssällskapet...23 Val av naturvårdsombud...24 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar...25 Val av ledamöter i Martin och Emilia Anderssons donationsfond...26 Val av ledamöter i Carl Martins Engbloms donationsfond...27 Val av revisorer i Carl Martins Engbloms donationsfond...28 Val av revisorer i 14 donationsfonder...29 Val av representant till styrelsen till Samordningsförbundet Väst...30 Val av revisorer i Malmöns Folkets Husförening...31 Val av revisorer i Föreningen Smögengården...32 Val av revisorer i Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand ekonomisk förening...33 Val av revisorer i Kungshamns Folkets Husförening...34 Val av revisorer i Evja Folkets Husförening...35 Val av ledamöter i Ekebostiftelsen...36 Val av revisorer i Ekebostiftelsen...37 Val av ledamöter i Skogsodlarföreningen...38 Val av revisorer i Skogsodlarföreningen...39 Val av ledamöter i ideella föreningen Leader Ranrike...40 Val av stämmoombud i ideella föreningen Leader Ranrike...41 Val av ledamöter i Sotenäs jaktvårdskrets...42 Val av stämmoombud i West Sweden...43 Avsägelse från alla politiska uppdrag, Eli Niklaus (MP)...44 Avsägelse från uppdrag som ersättare i fullmäktige, Roger Karlsson (V)...45 Revidering av reglemente för omsorgsnämnden från och med 1 januari Utvärdering av Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland (63)

4 Motion angående beredskap för flyktingmottagande...48 Delårsrapport och revision för Fyrbodals kommunalförbund...50 Taxor för handelshamnar, småbåtshamnar och arrende för bryggor, sjöbodar, mark- och vattenarrenden samt avgift för upplåtelse av allmän platsmark Revidering av Policy för inköp och upphandling...54 Förslag till justering av nuvarande taxa för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd...56 Investeringsbudget 2015 samt flerårsplan i detalj...57 Tilläggsanslag 2015 för Byggnadsnämnden...58 Inkomna motioner och medborgarförslag...59 Interpellation om information om asylmottagning...60 Interpellation om Udden...61 Redovisning av ärenden under beredning till Kommunfullmäktige...62 God Jul och Gott Nytt År (63)

5 KF 144 Avtackning av avgående ledamöter Ragnhild Selstam (M), fd kommunfullmäktiges ordförande, tackar alla avgående ledamöter i kommunfullmäktige för gott arbete under mandatperioden. Jan Ulvemark (S) kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, tackar avgående ordföranden för väl utfört arbete. 5(63)

6 KF 145 Utdelning av Kulturpris och Idrotts- och fritidspris Jeanette Loy (M) utbildningsnämndens ordförande, Nils Olof Bengtson (M) och Kent Östergren (S) delar ut följande pris; Kulturpris utdelas till Solveig Kristensson, Fregatten Kungshamn med följande motivering; Solveig har tillvaratagit svensk matkultur genom att servera husmanskost och värnat om besökarna med sitt sociala engagemang. Idrotts- och fritidspris utdelas till SSFS Sotefjordens Segelsällskap med följande motivering; Sotefjordens Segelsällskap är en förening med gamla anor och som med ett stort antal eldsjälar medverkat till att ungdomar har och har haft en meningsfylld fritid och får trygghet och kunskap på sjön. 6(63)

7 KF 146 Information om KIMO Mats Abrahamsson (M) kommunstyrelsens ordförande lämnar information om KIMO och visar filmen Strömmar av plast. Marint skräp är ett stort problem längs Västkusten och för de västsvenska kustkommunerna. Strömmar från hela Nordsjönområdet och Östersjön möts i Skagerrak och flödar upp längs kusten och efterlämnar enorma mängder skräp. Majoriteten av skräpet kommer långväga, varför det är viktigt att samarbeta internationellt för att stoppa skräpet vid källan. Effekterna av marint skräp på djurliv och kustkommunerna är väldokumenterat. På EU-nivå har frågan lyfts kraftigt på senare tid, ändå förblir kunskapen bland svenska allmänheten och politiker mycket låg. I projektet Med fokus på marint skräp samlas sju organisationer i arbetet att öka medvetenheten om våra skräpiga kuster och vad det innebär. Projektet kommer arbeta med informationsinsatser för att understryka att marint skräp måste vara en fråga med riksintresse. Projektet koordineras av Havsmiljöinstitutet samt delfinansieras av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs stad miljöförvaltningen, KIMO Sverige, Ren Kust och Håll Sverige Rent. 7(63)

8 KF 147 KA 2014/998 Val av borgerlig vigselförrättare och registreringsförrättare Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande borgerliga vigselförrättare och registreringsförrättare Mats Abrahamsson (M) Göran Hahne (M) Anders Rosén (M) Gunnel Berlin (S) Jeanette Escudeiro (S) Lena Linke (MP) Ragnhild Selstam (M) Kenneth Persson (KD) Kristina Frigert (M) Jan Ulvemark (S) Vivianne Gustafsson (S) Länsstyrelsen Informationsansvarig 8(63)

9 KF 148 KA 2014/999 Val av stämmoombud i RAMBO AB Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande till stämmoombud i RAMBO AB Mats Abrahamsson (M) Britt Wall (S) RAMBO AB 9(63)

10 KF 149 KA 2014/999 Förslag till revisorer i RAMBO AB Valberedningens förslag Kommunfullmäktige lämnar följande förslag till revisorer i RAMBO AB Veikko Larsson (C) Reine Karlsson (S) RAMBO AB 10(63)

11 KF 150 KA 2014/1000 Val av stämmoombud i Sotenäs Rehab-Center AB Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande till stämmoombud i Sotenäs Rehab-Center AB Mats Abrahamsson (M) Birgitta Albertsson (S) Sotenäs Rehab-Center AB 11(63)

12 KF 151 KA KA 2014/1000 Förslag till revisorer i Sotenäs Rehab-Center AB Valberedningens förslag Kommunfullmäktige lämnar följande förslag till revisorer i Sotenäs Rehab-Center AB Håkan Axelsson (M) Reine Karlsson (S) Sotenäs Rehab-Center AB 12(63)

13 KF 152 KA 2014/1001 Val av stämmoombud i Sotenäsbostäder AB Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande till stämmoombud i Sotenäsbostäder AB Mats Abrahamsson (M) Britt Wall (S) Sotenäsbostäder AB 13(63)

14 KF 153 KA 2014/1001 Förslag till revisorer i Sotenäsbostäder AB Valberedningens förslag Kommunfullmäktige lämnar följande förslag till revisorer i Sotenäsbostäder AB Håkan Axelsson (M) Reine Karlsson (S) Veikko Larsson (C) Rune Rohdin (S) Sotenäsbostäder AB 14(63)

15 KF 154 KA 2014/1002 Val av styrelse för Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun Valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun Mats Abrahamsson (M) Roland Mattsson (M) Jeanette Loy (M) Olof Börjesson (C) Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S) Hilbert Eliasson (S) Lars-Erik Knutsson (S) Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun 15(63)

16 KF 155 KA 2014/1002 Val av revisorer i Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisorer Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun Håkan Axelsson (M) Reine Karlsson (S) Veikko Larsson (C) Rune Rohdin (S) Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun 16(63)

17 KF 156 KA 2014/1003 Val av styrelseledamöter i Stiftelsen Sotenäs Turism Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter Stiftelsen Sotenäs Turism Mats Abrahamsson (M) Britt Wall (S) Stiftelsen Sotenäs Turism 17(63)

18 KF 157 KA 2014/1003 Val av revisorer i Stiftelsen Sotenäs Turism Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisorer Stiftelsen Sotenäs Turism Håkan Axelsson (M) Reine Karlsson (S) Stiftelsen Sotenäs Turism 18(63)

19 KF 158 KA 2014/1004 Val av styrelseledamot i Vattenvårdsförbundet Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande styrelseledamot i Vattenvårdsförbundet Eva Abrahamsson (M) Petra Olsson (S) Vattenvårdsförbundet 19(63)

20 KF 159 KA 2014/1004 Val av stämmoombud i Vattenvårdsförbundet Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande stämmoombud i Vattenvårdsförbundet Ronald Hagbert (M) Jan Ulvemark (S) Vattenvårdsförbundet 20(63)

21 KF 160 KA 2014/1005 Val av ombud i Kommuninvest ekonomisk förening Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande ombud i Kommuninvest ekonomisk förening Peter Hemlin (M) Britt Wall (S) Kommuninvest ekonomisk förening 21(63)

22 KF 161 KA 2014/1006 Val av ombud i vägsamfälligheter Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande ombud i vägsamfälligheter Sven-Olof Oresten (FP) Hilbert Eliasson (S) 22(63)

23 KF 162 KA 2014/1007 Val av ombud i Svenska Livräddningssällskapet Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande ombud i Svenska Livräddningssällskapet Mathias Roos (C) Tommy Nilsson (S) Svenska Livräddningssällskapet 23(63)

24 KF 163 KA 2014/1008 Val av naturvårdsombud Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande naturvårdsombud Bengt Sundqvist (FP) Leif Gabrielsson (S) 24(63)

25 KF 164 KA 2014/1009 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande gode män vid lantmäteriförrättningar Med kännedom om tätortsförhållanden: Ronald Hagbert (M) Mikael Sternemar (FP) Kjell Andersson (S) Med kännedom om jord- och skogsbruk: Veikko Larsson (C) Kenneth Pehrson (KD) Yngve Johansson (MP) Lantmäteriet 25(63)

26 KF 165 KA 2014/1011 Val av ledamöter i Martin och Emilia Anderssons donationsfond Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i Martin och Emilia Anderssons donationsfond Ola Strand (KD) Cristian Mattsson (S) Ragnhild Selstam (M) Elving Claesson (S) Ekonomiavdelningen 26(63)

27 KF 166 KA 2014/1010 Val av ledamöter i Carl Martins Engbloms donationsfond Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i Carl Martins Engbloms donationsfond Ragnhild Selstam (M) Rose-Marie Ahlström (M) Mikael Sternemar (FP) Liselott Arvidsson (S) Gösta Arvidsson (S) Rosita Holmström (M) Kenny Thärnström (FP) Verena Rohdin (M) Jan Ulvemark (S) Kenth Östergren (S) Ekonomiavdelningen 27(63)

28 KF 167 KA 2014/1010 Val av revisorer i Carl Martins Engbloms donationsfond Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare i Carl Martins Engbloms donationsfond Reine Karlsson (S) Håkan Axelsson (M) Ekonomiavdelningen 28(63)

29 KF 168 KA 2014/1012 Val av revisorer i 14 donationsfonder Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare i 14 donationsfonder Reine Karlsson (S) Håkan Axelsson (M) Ekonomiavdelningen 29(63)

30 KF 169 KA 2014/1013 Val av representant till styrelsen till Samordningsförbundet Väst Samordningsförbundet Väst svarar för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla kommuner. Samordningsförbundet Väst leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom kommunerna som utser sju ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer överens om fördelningen av kommunernas styrelseposter. Ledamöter och ersättare väljs för tiden 1 januari 2015 till och med 31 december Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande representant till Samordningsförbundet Väst Representant Nils Olof Bengtson (M) Samordningsförbundet Väst 30(63)

31 KF 170 KA 2014/1014 Val av revisorer i Malmöns Folkets Husförening Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare Malmöns Folkets Husförening Veikko Larsson (C) Rune Rodin (S) Malmöns Folkets Husförening 31(63)

32 KF 171 KA 2014/1015 Val av revisorer i Föreningen Smögengården Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare Föreningen Smögengården Rune Rohdin (S) Börje Appelqvist (FP) Föreningen Smögengården 32(63)

33 KF 172 KA 2014/1016 Val av revisorer i Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand ekonomisk förening Valberedningens förslag Yrkande Ronald Hagbert (M) föreslår att Börje Appelqvist (FP) utses till ordinarie revisor och Veikko Larsson (C) utses till ersättare. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag mot Ronald Hagberts (M) förslag och finner att kommunfullmäktige antar Ronald Hagberts (M) förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand ekonomisk förening Börje Appelqvist (FP) Veikko Larsson (C) Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand 33(63)

34 KF 173 KA 2014/1017 Val av revisorer i Kungshamns Folkets Husförening Valberedningens förslag Yrkande Ronald Hagbert (M) föreslår att Börje Appelqvist (FP) utses som ordinarie revisor och Rune Rohdin (S) som ersättare. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag mot Ronald Hagberts (M) förslag och finner att kommunfullmäktige antar Ronald Hagberts (M) förslag. Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare Kungshamns Folkets Husförening Börje Appelqvist (FP) Rune Rohdin (S) Kungshamns Folkets Husförening 34(63)

35 KF 174 KA 2014/1018 Val av revisorer i Evja Folkets Husförening Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare i Evja Folkets Husförening Veikko Larsson (C) Börje Appelqvist (FP) Evja Folkets Husförening 35(63)

36 KF 175 KA 2014/1019 Val av ledamöter i Ekebostiftelsen Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer ledamot och ersättare i Ekebostiftelsen Kenneth Pehrson (KD) Britt-Marie Knutsson (S) Ekebostiftelsen 36(63)

37 KF 176 KA 2014/1019 Val av revisorer i Ekebostiftelsen Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare i Ekebostiftelsen Börje Appelqvist (FP) Veikko Larsson (C) Reine Karlsson (S) Ekebostiftelsen 37(63)

38 KF 177 KA 2014/1020 Val av ledamöter i Skogsodlarföreningen Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i Skogsodlarföreningen Ronald Hagbert (M) Yngve Johansson (MP) Ulla Christensson Ljunglide (M) Hilbert Eliasson (S) Skogsodlarföreningen 38(63)

39 KF 178 KA 2014/1020 Val av revisorer i Skogsodlarföreningen Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande revisor och ersättare i Skogsodlarföreningen Veikko Larsson (C) Rune Rohdin (S) Skogsodlarföreningen 39(63)

40 KF 179 KA 2014/906 Val av ledamöter i ideella föreningen Leader Ranrike Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i ideella föreningen Leader Ranrike Kenny Thärnström (FP) Birgitta Albertsson (S) Leader Ranrike 40(63)

41 KF 180 KA 2014/906 Val av stämmoombud i ideella föreningen Leader Ranrike Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande stämmoombud och ersättare i ideella föreningen Leader Ranrike Mats Abrahamsson (M) Britt Wall (S) Leader Ranrike 41(63)

42 KF 181 KA 2014/1022 Val av ledamöter i Sotenäs jaktvårdskrets Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i Sotenäs jaktvårdskrets Ronald Hagbert (M) Hilbert Eliasson (S) Sotenäs jaktvårdskrets 42(63)

43 KF 182 KA 2014/1023 Val av stämmoombud i West Sweden Valberedningens förslag Kommunfullmäktige väljer följande stämmoombud och ersättare i West Sweden Mats Abrahamsson (M) Britt Wall (S) Mikael Sternemar (FP) Hilbert Eliasson (S) West Sweden 43(63)

44 KF 183 KA 2014/1029 Avsägelse från alla politiska uppdrag, Eli Niklaus (MP) Eli Niklaus (MP) har kommit in med begäran om avsägelse av alla politiska uppdrag; ledamot i Byggnadsnämnden tom 2014, ersättare i Sotenäsbostäder AB tom 2014, ersättare i Miljönämnden i mellersta Bohuslän tom 2018 och ersättare i kommunfullmäktige tom Ronald Hagbert (M) informerar om valberedningens förslag. Kommunfullmäktige entledigar Eli Niklaus (MP) från alla politiska uppdrag. Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning. Kommunfullmäktige väljer Bengt Sandberg (MP) till ersättare i Miljönämnden i mellersta Bohuslän till och med Eli Niklaus (MP) Bengt Sandberg (MP) Länsstyrelsen Byggnadsnämnden Sotenäsbostäder AB Miljönämnden i mellersta Bohuslän Kansliavdelningen 44(63)

45 KF 184 KA 2014/1030 Avsägelse från uppdrag som ersättare i fullmäktige, Roger Karlsson (V) Roger Karlsson (V) har kommit in med begäran om avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Ronald Hagbert (M) informerar om valberedningens förslag. Kommunfullmäktige entledigar Roger Karlsson (V) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning. Roger Karlsson (V) Länsstyrelsen Kansliavdelningen 45(63)

46 KF 185 KA 2014/797 Revidering av reglemente för omsorgsnämnden från och med 1 januari 2015 Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om en förändrad politisk organisation har omsorgsförvaltningen tagit fram ett förslag till reglemente för omsorgsnämnden. Förslaget utgår från nu gällande reglemente, vilket fastställdes av kommunfullmäktige Revideringen innebär att ansvaret för omsorgsfrågor flyttas från kommunstyrelsen till den återinrättade omsorgsnämnden. Omsorgs- och socialutskottets protokoll Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande Förslag Reglemente för omsorgsnämnden Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för omsorgsnämnden att gälla från och med 1 januari Omsorgsnämnden 46(63)

47 KF 186 KA 2014/922 Utvärdering av Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland En väl fungerande vård och omsorg är ett av grundfundamenten i det svenska välfärdssamhället. Utvecklingen har gått mot en allt mer decentraliserad organisation där den kommunala vården blivit mer betydelsefull. Sedan ädelreformen genomfördes 1992 har slutenvården minskat med 46 % i Sverige och med 70 % i Västra Götalandsregionen. Det har inneburit att slutenvården flyttat hem. För kommunernas del betyder det att vården blivit alltmer sjukvårdstekniskt avancerad, patienterna allt sjukare. Patienter vistas på sjukhus endast under den mest kritiska tiden sedan är de utskrivningsklara men inte tillräckligt friska för att klara sig utan medicinska insatser och omvårdnad. Legitimerad personals ansvarsområden kräver kunskap inom vitt skilda sjukdomstillstånd med många kontakter med personal, biståndshandläggare, läkare, sjukhuspersonal, patienter och närstående. Krav på dokumentation och annat administrativt arbete har ökat sedan ädelreformen och det har inneburit att tid för patientkontakt minskat. Nuvarande avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna gäller för perioden Avtalet ska i god tid utvärderas av huvudmännen både enskilt och i samverkan. Kommunerna i Fyrbodal arbetar aktivt med förslag till förändringar. Förslag ska vara lämnat till Västkom senast 22 december. I kommande Hälso- och sjukvårdsavtal bör hänsyn tas till kommunens ökande kostnader för hälso- och sjukvård. Det nya avtalet gäller från Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteutlåtande Omsorgs- och socialutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom en revidering av nuvarande Hälsooch sjukvårdsavtal. Västkom Västra Götalandsregionen 47(63)

48 KF 187 KA 2013/765 Motion angående beredskap för flyktingmottagande Britt Wall (S) har i en motion föreslagit att Sotenäs kommun snarast börjar arbetet med att ta fram en beredskapsplan för att skapa ett gott mottagande och goda levnadsvillkor i det fall asylboende för flyktingar blir aktuellt i Sotenäs. Sverige står inför ett ökat flyktingmottagande. Regeringen beräknar att Sverige kommer att ta emot flyktingar som kommer att placeras ut på asylboenden runt om i landet. Migrationsverket skriver avtal med boendeanläggningar för att hålla en hög beredskap. Utbildningsnämnden föreslår att Sotenäs kommun snarast bör börja arbetet med att ta fram en beredskapsplan för att skapa ett gott mottagande och goda levnadsvillkor för asylboende för flyktingar och föreslår därmed bifall till motionen. Omsorgs- och socialutskottet föreslår också bifall till motionen. Utbildningsnämndens protokoll Utredningssekreterarens tjänsteutlåtande Omsorgs- och socialutskottets protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Kenny Thärnstström (FP) föreslår som tilläggsförslag att beredskapsplanen för mottagande av asylsökande ska kompletteras med information till kommunmedborgarna om vilka villkor och spelregler, som gäller för asylmottagning, vilket är kommunens ansvar och åtagande och vilket ansvar har övriga aktörer. Mikael Sternemar (FP) och Lars-Erik Knutsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige antar förslaget. Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på Kenny Thärnströms (FP) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige antar detta. 48(63)

49 Forts. KF 187 Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige beslutar att beredskapsplanen för mottagande av asylsökande ska kompletteras med information till kommunmedborgarna om vilka villkor och spelregler, som gäller för asylmottagning, vilket är kommunens ansvar och åtagande och vilket ansvar har övriga aktörer. Motionären 49(63)

50 KF 188 KA 2014/828 Delårsrapport och revision för Fyrbodals kommunalförbund Sammanfattning Fyrbodals kommunalförbund har lämnat en delårsrapport för perioden Revisorerna har granskat räkenskaperna och lämnat en revisionsberättelse där de föreslår att förbundets delårsrapport godkänns. Delårsrapport Kommunalförbund Fyrbodal Revionsrberättelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodal kommunalförbunds delårsrapport för perioden januarijuni Fyrbodals kommunalförbund 50(63)

51 KF 189 KA 2014/876 Taxor för handelshamnar, småbåtshamnar och arrende för bryggor, sjöbodar, mark- och vattenarrenden samt avgift för upplåtelse av allmän platsmark 2015 Sammanfattning Taxan för båtplats i småbåtshamnar justerades endast för icke kommunmedlemmar inför 2014 vilka fick en 50 % höjning. Alla kommunmedlemmar har haft oförändrad taxa sedan Taxan för handelshamnar och arrenden för sjöbodar samt egna bryggor justerades inför 2014 med 3 %. Gästhamnsavgifterna var oförändrade under 2014 jfr med Markarrende har sedan 2014 haft en ny beräkningsmodell som avspeglar markvärdet. Beskrivning av ärendet Avgifterna anpassas till den allmänna kostnadsutvecklingen och en förbättrad kostnadstäckning som medför att täckning för ökade personalkostnader (löneökningen) för administration erhålls. I det fall en mindre årlig justering kan ske blir denna inte så kännbar än vid enstaka större höjningar. Teknisk chefs tjänsteutlåtande Förslag Taxa 2015 för hamnar och arrende vattenområden 2015 Förslag Taxa 2015 arrenden sjöbodstomt, egen brygga samt odlingslott Förslag Taxa 2015 arrende mark 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Pål Ohlzon (SD) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag. Olof Börjesson (C) föreslår att taxan för kommunmedlemmar blir oförändrad och att taxan för icke kommunmedlemmar höjs från 30 % till 50 %. Mikael Sternemar (FP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Pål Ohlzon (SD) förslag. Pål Ohlzon (SD) yrkar avslag till Olof Börjessons (C) förslag. Ronald Hagbert (M), Mats Abrahamsson (M) och Britt Wall (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar avslag på Pål Ohlzon (SD) och Olof Börjesson (C) förslag. Pål Ohlzon (SD) föreslår återremiss på ärendet, för att se över nivåerna i taxorna. 51(63)

52 Forts. KF 189 Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på Pål Ohlzons (SD) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. Votering Pål Ohlzon (SD) begär votering. Följande voteringsproposition fastställs; den som önskar avslå återremissyrkandet röstar JA, den som är däremot röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. Röstningen utföll med 29 JA-röster och 1 NEJ-röst samt en frånvarande. Kommunfullmäktige har därmed avvisat förslaget om återremiss. Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot kommunstyrelsens förslag med Olof Börjessons (C) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 3 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att taxan för handels- industrihamnar uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att taxan för gästhamnar uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att taxan för småbåtshamnar uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att taxan för småbåtshamnar för både kommunmedlemmar och icke kommunmedlemmar, uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgift för sjöbod/odlingslott uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgift för egna bryggor uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgift för mark uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgift för vattenarrende uppräknas med 3 procent år Kommunfullmäktige beslutar att avgift för upplåtelse av allmän plats/offentlig plats uppräknas med 3 procent år Reservation Olof Börjesson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Tekniska avdelningen 52(63)

53 KF 189 Voteringsbilaga Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 1 Mats Abrahamsson M X 2 Helene Stranne M X 3 Ronald Hagbert M X 4 Ulla Christensson Ljunglide M X 5 Susanne Bergholtz M X 6 Nils Olof Bengtsson M X 7 Anders Rosén M X 8 Roland Mattsson M X 9 Ragnhild Selstam M X 10 Kajsa Åkesson M X 11 Olof Börjesson C X 12 Stig-Arne Helmersson C X 13 Mikael Sternemar FP X 14 Anne Johansson FP X 15 Kenny Thärnström FP X 16 Ola Strand KD X 17 Britt Wall S X 18 Lars-Erik Knutsson S X 19 Owe Karlsson S X 20 Jan Ulvemark S X 21 Birgitta Albertsson S X 22 Birgitta Granström S X 23 Vivianne Gustafsson S X 24 Stellan Welin S X 25 Petra Sundbladh S X 26 Elving Claesson S X 27 Ewa Ryberg V X 28 Tina Ehn MP X 29 Pål Ohlzon SD X 30 Peter Hemlin, ordförande M X Summa (30) 53(63)

54 KF 190 KA 2014/189 Revidering av Policy för inköp och upphandling Kommunfullmäktige beslutade , 32 att anta Policy för inköp och upphandling. Av inköps- och upphandlingspolicyn framgår att en översyn av policyn skall ske en gång per år. Kommunstyrelsen ansvarar för att denna översyn sker och föreläggs kommunfullmäktige. Policyn reviderades senast Sotenäs har tillsammans med kommunerna Lysekil, Munkedal, Strömstad och Tanum ett utvecklat samarbetet i upphandling/inköpsfrågor med bland annat en gemensam upphandlingschef. Avsikten med samarbetet är att effektivisera upphandlingsfunktionen, höja kunskapsnivån samt göra bättre affärer, då kommunerna tillsammans blir en större och intressantare part på marknaden vilket ökar möjligheten till att få ekonomiskt fördelaktigare anbud. En viktig förutsättning för att uppfylla intentionerna med samarbetet mellan de fem kommunerna är att kommunerna arbetar efter likartat regelverk avseende inköps- och upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling. Bland annat mot bakgrund av förändringar i upphandlingslagstiftningen har ekonomiavdelningen i samarbete med övriga kommuner utarbetat förslag till reviderad inköps- och upphandlingspolicy enligt bilaga. De viktigaste förändringarna i förslaget jämfört med nu gällande policy berör följande avsnitt: Syfte - En tydligare formulering Gällande lagstiftning och regelverk - Här återfinns de punkter som i nuvarande policy ligger under avsnitt Principer för offentlig upphandling Hållbar utveckling (tidigare Hälso- och miljöhänsyn) En utökad skrivning om klimat- och miljöhänsyn vid upphandling Sociala och etiska krav - En utökad skrivning om att hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s barnkonvention. Direktupphandling Nya gränsvärden för direktupphandling gäller från Gränsvärden för direktupphandling anges i policyn endast med procentsats av tröskelvärdet. Tröskelvärdet ändras löpande varför beloppen endast anges i Riktlinjer för inköp och direktupphandling. Affärsetiskt förhållningssätt Här har tillkommit ett helt nytt avsnitt för att påvisa vikten av korrekt handlande i upphandlingsärenden för att inte skada kommunens förtroende. Revidering Här föreslås att policyn skall bli föremål för revidering vid behov i stället för årlig översyn vilket ger en bättre anpassning till eventuella förändringar i lagstiftning och allmän praxis. Som ett stöd i tillämpning av inköps- och upphandlingspolicyn utfärdas Riktlinjer för inköp och direktupphandling. Dessa riktlinjer arbetas fram av ekonomiavdelningen och fastställs av kommunstyrelsen. 54(63)

55 Forts. KF 190 Riktlinjerna har omarbetats, framför allt under avsnitten Direktupphandling och Upphandlingsförfarande vid direktupphandling samt ändrats till följd av nya tröskelvärden Controllers tjänsteutlåtande Förslag Policy för inköp och upphandling Sotenäs kommun Förslag Riktlinjer för inköp och direktupphandling Sotenäs kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Britt Wall (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Policy för inköp och upphandling. Ekonomiavdelningen 55(63)

56 KF 191 KA 2014/877 Förslag till justering av nuvarande taxa för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd Förslag till justering av befintlig taxa för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd utifrån ökat kostnadsläge sedan taxan senast justerades, beslut av kommunfullmäktige Beskrivning av ärendet Kommunen äger rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter motsvarande kommunens egen kostnad för att hantera ansökningar om serveringstillstånd samt bedriva tillsyn av meddelade serveringstillstånd jml 8 kap 10, Alkohollagen (AL) (SFS 2010:1622). Då mer än tre år förflutit sedan kommunfullmäktige senast justerade taxan för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter år 2011 (i samband med den nya alkohollagens ikraftträdande), har kostnaderna för förvaltningen ökat i form av lönekostnader, resor och overheadkostnader och att även en ökning av de administrativa kostnaderna beräknas komma att ske från 2015 liksom för nytt verksamhetssystem. Kommunfullmäktige föreslås höja ansökningsavgifterna, liksom avgiften för avläggande av prov i AL samt höja den fasta tillsynsavgiften och de rörliga tillsynsavgifterna, så att den sammanlagda inkomsterna beräknas täcka kostnaderna för verksamheten. Intäkterna beräknas öka med ca 35 tkr dvs ca: 10%, vilket skall ses för en period av fyra år. Förslaget utgår från mindre generell höjning jämt fördelad på olika avgifter. Någon ny typ av taxa föreslås ej införas, utan förslaget avser endast justering av nivåer för redan beslutade taxor. Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande taxa för ansökningsavgifter och tillsynsavgifter rörande alkoholtillstånd höjs med sammantaget 2 %. Alkolholhandläggaren 56(63)

57 KF 192 KA 2014/801 Investeringsbudget 2015 samt flerårsplan i detalj Bakgrund Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande: - Investeringsvolymen skall i den skattefinansierade verksamheten högst uppgå till avskrivningsutrymmet Avskrivningarna för 2015 beräknas till 30,8 Mkr i den skattefinansierade verksamheten. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om budgetramar för Investeringsanslaget i den skattefinansierade verksamheten bestämdes till 40,0 Mkr. De totala nettoinvesteringarna för VAverksamheten under 2015 bestämdes till 35,0 Mkr. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till fördelning av anslagen per projekt som har behandlats av budgetberedningen. Ekonomichefens tjänsteutlåtande Investeringsbudget 2015 och investeringsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Mats Abrahamsson (M) och Kenny Thärnström (FP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) och Kenny Thärnströms (FP) förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta. Kommunfullmäktige antar investeringsbudgeten 2015 samt investeringsplan med tillägg att medel omfördelas för ökad tillgänglighet för lätt avhjälpta hinder med 450 tkr. Medel tas ur konto för ofördelade medel. Ekonomiavdelningen Revisionen 57(63)

58 KF 193 KA 2014/836 Tilläggsanslag 2015 för Byggnadsnämnden Inför budgetåret 2015 har ett förslag till internbudget upprättats för byggnadsnämndens verksamhet. Budgeten är 0-balaserad mellan intäkter och kostnader, som uppgår till ca 9,5 mkr. En minskning av anslagsmedel (besparingskrav) föreligger för år 2015 på ca 90 tkr. Byggnadsnämnden begär en ökning av kommunbidraget med 1,4 mkr, motsvarande beräknat behov. Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Ulla Christensson Ljunglide (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ulla Christensson Ljunglide (M) förslag och finner att kommunfullmäktige antar detta. Kommunfullmäktige beslutar att tillföra 750 tkr i kommunbidrag till Byggnadsnämnden i avsikt att öka tillsyn och bygglovshantering. Beslutet finansieras genom minskat resultat i 2015 års budget. Ekonomiavdelningen Byggnadsnämnden Revisionen 58(63)

59 KF 194 Inkomna motioner och medborgarförslag Motion om cykelvägar Motion om SÄBO och trygghetsboende Medborgarförslag om fler åretruntboende i Sotenäs kommun Kommunfullmäktige överlämnar motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 59(63)

60 KF 195 Interpellation om information om asylmottagning Kenny Thärnström (FP) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om information om asylmottagning. Nu är asylsökande här! Någon information till medborgarna har inte givits! Demokratiberedningen i Sotenäs kommun föreslog redan 2012, att relevant information om invandrarmottagning borde ges till medborgarna. Bristen på information ger underlag för spekulationer och missförstånd. Hösten 2013 tog beredningen på nytt upp frågan med förslag, att ärendet skulle tas upp i fullmäktige. I februari 2014 kom ärendet upp för beslut. Fullmäktige beslutade då, att inte ge den önskade informationen med hänvisning till, att det är Migrationsverkets ansvar att informera och att kommunen inte informeras, när asylsökande placeras ut. Beredningens förslag gick ut på att ge fakta om mottagningens regler, vem svarar för vad och vilken roll och vilket ansvar har de olika aktörerna. Av beslutet i fullmäktige framgår dock, att man ska ta upp frågan i förekommande fall då det är aktuellt. Nu är det aktuellt sedan flera veckor tillbaka med asylboende i kommunen. Någon information till medborgarna har så vitt bekant inte givits. Kommunen och Migrationsverket bör snarast informera om regler och villkor för mottagning av invandrare/asylsökande. Det är en medborgerlig rättighet, att få veta vad som gäller. Vår fråga är: När och hur kommer kommunen att informera medborgarna om vilka spelregler som gäller för mottagning av invandrare/asylsökande? Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner kommunstyrelsens ordförandes svar. 60(63)

61 KF 196 Interpellation om Udden Tina Ehn (MP) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Udden. För ett och ett halvt år sedan motionerade Miljöpartiet de Gröna om att göra Udden i Hunnebostrand till ett naturområde. Det redovisas idag som ett område för utveckling, vilket i sig syftar till område för boende i kommunens översiktsplan. Redan 2010 beslutade Kommunfullmäktige, som ett svar på ett medborgarförslag, att områdets framtid skulle utredas men fortfarande har ingenting hänt. Motionen har ännu inte blivit behandlad i kommunfullmäktige. I samband med att ytterligare en motion om Udden och dess framtid väckts, denna gång från Socialdemokraterna har kommunchefen fått i uppgift att arbeta fram en lämplig form för medborgardialog. Med anledning av ovanstående vill vi ställa frågan. Hur går arbetet med att arbeta fram en lämplig form av medborgardialog? Och när kommer denna form av medborgardialog att genomföras? Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar frågan. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner kommunstyrelsens ordförandes svar. 61(63)

62 KF 197 Redovisning av ärenden under beredning till Kommunfullmäktige Sekreteraren redovisar inkomna ärenden som är under beredning till kommunfullmäktige enligt följande; Ansökan till Kammarkollegiet om permutation av Stiftelsen Sotenäs Turism. Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. 62(63)

63 KF 198 God Jul och Gott Nytt År Fullmäktiges ordförande Peter Hemlin (M) önskar ledamöterna God Jul och Gott Nytt År och hoppas att alla får en skön och stärkande jul och nyårsledighet. Ordföranden tackar kommunchefen för det gångna året och framför ett tack till all personal med en önskan om en God Jul och Gott Nytt År. Fullmäktiges 1:e vice ordförande Jan Ulvemark (S) tackar ordföranden för ett gott arbete och önskar God Jul och Gott Nytt År. Kommunfullmäktige tar del av informationen 63(63)

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2015 kl. 17.30-19.10 Mötet ajourneras efter 124 under tiden kl 17.50-18.15 Beslutande Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 10 februari 2011, kl. 17.30-19.50 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista

Läs mer

Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50

Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50 Plats och tid Folkets Hus, Malmön, torsdagen den 11 juni 2015 kl. 17.30-20.50 Mötet ajourneras efter 8 kl 19.30-19.50 Beslutande Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 25 september 2014 kl. 17.30-18.50 Mötet ajourneras under 86, kl 17.30-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 19 februari 2015 kl. 17.30-21.15 Mötet ajourneras efter 8 kl 18.40-19.00

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 19 februari 2015 kl. 17.30-21.15 Mötet ajourneras efter 8 kl 18.40-19.00 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 19 februari 2015 kl. 17.30-21.15 Mötet ajourneras efter 8 kl 18.40-19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 08.30 12.00 Mötet ajourneras kl 11.15-11.25 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Ola Strand (KD) Ronald Hagbert

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M),

Läs mer

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl Plats och tid Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand torsdagen den 16 juni 2016 kl. 16.30-17.15 Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande Jeanette Loy (M) Ulla Christensson Ljunglide (M) Nils Olof

Läs mer

6 Inkomna interpellationer och frågor

6 Inkomna interpellationer och frågor Kallelse 2014-10-06 Kallelse kommunfullmäktige Tid Torsdagen den 16 oktober 2014 kl. 17.30 Plats Folkets Hus Kungshamn Mats Abrahamsson, Ålderspresident Ärende Upprop, val av justerare, tid och plats för

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl

Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 12 oktober 2016 kl. 13.00-15.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Jeanette Loy (M) Roland Mattsson (M) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) 180,182-188

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 november 2014 kl Mötet ajourneras kl

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 november 2014 kl Mötet ajourneras kl Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 november 2014 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP), deltar ej 193-194 Ronald

Läs mer

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Tryggö kl. 08.30-12.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson Justering Utbildningskontoret,

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Britt Lindgren (C) Peter Gustafsson (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.00-11.30. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Olof Börjesson (C) Birgitta Granström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Stig Roos (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Stig Roos (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-10.30 Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Britt Lindgren (C) Birgitta Granström

Läs mer

Ann-Marie Hermansson

Ann-Marie Hermansson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn den 17 april 2013 kl. 08.30-12.30 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 1:e v ordförande Ronald Hagbert (M) Britt Wall (S) 2:e v

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 22 september 2016 kl

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 22 september 2016 kl Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 22 september 2016 kl. 17.30-19.35 Beslutande Närvarande ersättare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Övriga deltagare

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 4 februari 2015 kl. 08.30-12.00. Protokollet justeras 6 februari kl 11.00 på kommunkansliet.

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 4 februari 2015 kl. 08.30-12.00. Protokollet justeras 6 februari kl 11.00 på kommunkansliet. Plats och tid Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn onsdagen den 4 februari 2015 kl. 08.30-12.00 Beslutande Närvarande ersättare Mats Abrahamsson (M), ordförande Jeanette Loy (M) Ulla Christensson Ljunglide

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunhuset Hållö,

Kommunhuset Hållö, Plats och tid Kommunhuset Hållö, 08.30 12.45. Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande, ej 38-40 Jeanette Loy (M), ordf 38-40 Britt Lindgren (C), tjg ersättare Anders Rosén(M), ej 41 Verena Rodin, 35,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunhuset Hållö, Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S)

Kommunhuset Hållö, Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset Hållö, 08.30 12.00. Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande Jeanette Loy (M) Britt Lindgren (C), tjg ersättare, 20-26 Gunnar Selstam ( C), 27-28 Anders Rosén(M) Annica Erlandsson

Läs mer

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Paragrafer. Justerare. Ordförande. Justerare

Beslutande. Ersättare. Övriga deltagare. Paragrafer. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Kommunhuset,Tryggö, 14.35-15.30 Beslutande Mikael Sternemar (FP), ordförande Anders Rosén (M), Verena Rodin (M), Gunnar Selstam ( C) Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V) Kent Östergren (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 08.30-12.10. Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande, Anders Thompson (M) Gunnar Selstam (C) Verena Rohdin (M) Annica Erlandsson (S) Ewa Ryberg (V)

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare

Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.40 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M), tjänstgörande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (L) Stig Roos (S) Stellan Welin (S) Luis Morales (V) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.00. Ajournering kl. 09.20-09.35. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (L) Birgitta

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S)

Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson (S) 78-87 Plats och tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.30-12.00 Beslutande Rune Johansson (C), ordförande Susanne Aronsson (M) Johan Lindahl (KD) Kjell Andersson (S), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Leif Andreasson, utvecklingsstrateg, 138 Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare 139 Succkie Gunnarsson, informationsansvarig 139

Leif Andreasson, utvecklingsstrateg, 138 Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare 139 Succkie Gunnarsson, informationsansvarig 139 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 15 september 2015 kl. 09.00-11.10 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Britt Wall (S) Lars-Erik Knutsson (S) Hilbert Eliasson

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO

Birgitta Granström, omsorgsnämnden Owe Aronsson, PRO Kjell Andersson PRO Lis-Britt Berring, PRO Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert Larsson, PRO Ulf P

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 augusti 2014 kl

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 augusti 2014 kl Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 augusti 2014 kl. 16.00-18.00 Beslutande Kent Christensson (M) ordförande Christina Johansson (FP) Berit Karlsson-Ljungqvist (KD) Elving Claesson (S) Vivianne

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Lena Linke (MP)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-16.45. Öppet sammanträde 1-6 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S),

Läs mer

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s)

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s) 28-35 Plats h tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.15-12.00 Beslutande Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson

Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin Stefan Jurcic Gert Larsson Ulla Turemark Gunilla Stenman, 1-10 Kjell Andersson Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll 2010-03-10 1-15 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15 Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Holm Sven Sundblad Rune Rohdin

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer