Planering för åtgärder i Kungliga nationalstadsparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planering för åtgärder i Kungliga nationalstadsparken"

Transkript

1 Förbundet för Ekoparken Styrelsen PM Planering för åtgärder i Kungliga nationalstadsparken Bakgrund Parken har, sådan den är idag, stora värden. Likväl finns det mycket som kan göras för att utveckla och förbättra parken det krävs även åtgärder för att värdena inte ska gå förlorade. Genom en muntlig överenskommelse 2008 skulle parken kompenseras för det intrång som byggandet av Norra Länken genom Bellevueparken skulle komma att innebära. Denna överenskommelse stadfästs nu i årets budgetproposition. 100 miljoner kronor anslås för utveckling av parken, varav Trafikverket ska stå för 75 miljoner kronor och Stockholms stad 25 miljoner kronor. Medlen ska förbrukas senast Genom en överenskommelse träffad 2009 ska en särskild ordning gälla för ianspråktagande av dessa medel. Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket och Stockholms stad ska vara överens om hur medlen ska användas. De 25 miljoner kronor som Stockholms stad står för ska enbart användas inom Stockholms del av nationalstadsparken. Förslag för användande ska beredas av Nationalstadsparksrådet. Föreliggande PM är framtagen av styrelsen för Förbundet för Ekoparken. En föreningskonferens hölls den 8 oktober 2013 där tillvägagångssätt för planering samt en inventering av åtgärder ägnade att utveckla parken diskuterades. Synpunkter på tillvägagångssätt samt åtgärder är inarbetade i PM. Utgångspunkt: använd de särskilda medlen för utveckling av Kungliga nationalstadsparken bara i sista hand Det är mycket som behöver göras för att säkerställa parkens värden och ännu mycket mer kan göras för att utveckla parken. Det mesta som bör göras har de mark- och fastighetsägare, fastighetsförvaltare, ban- och väghållare m.fl., som finns i parken, ansvar för. I första hand ska dessa aktörer förmås att genomföra prioriterade åtgärder på egen hand och med egen finansiering. Länsstyrelsen bör därför inte börja med att söka medel för enskilda åtgärder möjligen med några speciella undantag (se nedan). Länsstyrelsen, Trafikverket och Stockholms stad bör hålla medlen i reserv för att kunna skjuta till medel för att få prioriterade åtgärder gjorda, åtgärder som egentligen borde falla på olika aktörer att genomföra och själva bekosta. Länsstyrelsen bör göra en plan som innefattar alla de åtgärder, som i dagsläget kan tänkas ut, för att stärka parkens värden och därefter börja med att försöka förmå dessa aktörer att ta ansvar för att genomföra de önskvärda åtgärderna.

2 Först därefter är det dags att planera för hur de särskilda medlen ska användas. De bör användas som bidrag till prioriterade projekt, som andra aktörer är ansvariga för, först när detta krävs för att dessa projekt ska förverkligas. Vad bör länsstyrelsen göra först? Länsstyrelsen bör med egna medel och, om det krävs, med stöd av de särskilda medlen avsedda för Nationalstadsparken genomföra en övergripande planering på tre områden. Detta för att få en överblick av vilka åtgärder som kan tänkas och vilka som bör prioriteras. De tre områdena är Buller 1) Bullerskydd och bullerdämpande åtgärder 2) Förstärkning av biologiska spridningsvägar och biologiska habitat 3) Förbättrad tillgänglighet och information Förslagsvis engageras Trafikverket, Stockholm och Solna för att a) Kartlägga buller och bullerkällor i hela parken b) Inventera möjliga åtgärder för att reducera buller c) Beräkna kostnader för möjliga bullerdämpande åtgärder d) Identifiera vilka ban- väghållare eller andra aktörer som bör kunna bidra till genomförandet av olika åtgärder e) Följ upp utvecklingen Med denna överblick av vad olika åtgärder kostar och kan få för effekt kan Nationalstadsparksrådet prioritera åtgärder och länsstyrelsen sätta igång arbetet att få ban- och väghållare och andra aktörer att vidta prioriterade åtgärder. Länsstyrelsens Uppsiktsutskott bör planera för hur man ska följa hur bullret utvecklas. Spridningsvägar och biohabitat Förslagsvis engageras Naturhistoriska riksmuseet och/eller Stockholms resilience center för att a) Kartlägga möjliga åtgärder att stärka eller skapa spridningsvägar för olika arter b) Kartlägga möjliga åtgärder att stärka eller skapa biologiska habitat för olika arter c) Beräkna kostnader för olika åtgärder som stärker spridningsvägar och/eller habitat d) Identifiera vilka mark- och fastighetsägare, ban- och väghållare och andra aktörer som kan bidra till genomförandet av olika åtgärder. e) Följ upp utvecklingen Med en sådan överblick av vilka åtgärder som är möjliga, vilka effekter de kan ha, för vilka arter och till vilka kostnader kan Nationalstadsparksrådet prioritera åtgärder och länsstyrelsen sätta igång arbetet att få mark- och fastighetsägare samt andra berörda aktörer att vidta prioriterade åtgärder. Förutom direkta effekter på olika arter bör effekter med avseende på ekosystemtjänster ingå i och beaktas i planeringen. Länsstyrelsens uppsiktsutskott bör planera för hur man ska följa hur grönstrukturen och den biologiska mångfalden utvecklas. Tillgänglighet och information

3 Länsstyrelsen bör tillsammans med Stockholm, Solna och Lidingö samt Stockholms läns lokaltrafik genomföra en övergripande planering för att a) Kartlägga brister i tillgänglighet till och inom parken samt brister i information b) Kartlägga möjliga åtgärder för att avhjälpa brister i tillgänglighet och information c) Beräkna kostnader för olika åtgärder som förbättrar tillgängligheten och informationen d) Identifiera vilka aktörer som bör kunna bidra till genomförandet av olika åtgärder. e) Följ upp utvecklingen Med en sådan överblick av vilka åtgärder som är möjliga, vilka förbättringar av tillgänglighet och information som kan uppnås, för vilka grupper och till vilka kostnader kan Nationalstadsparksrådet prioritera åtgärder och länsstyrelsen sätta igång arbetet att få mark- och fastighetsägare samt andra berörda aktörer att vidta prioriterade åtgärder. Länsstyrelsens uppsiktsutskott bör planera för hur man ska följa upp hur tillgängligheten utvecklas. Principer för utnyttjande av medlen Vilken typ av projekt bör ingå i den övergripande planeringen? Vilka bör kunna komma ifråga för bidrag? De åtgärder som erhåller bidrag till finansiering ska enbart avse sådana åtgärder som andra aktörer inte kan förväntas göra på eget initiativ och med egen finansiering. Även åtgärder som gäller drift, underhåll, renoveringar och ersättningsinvesteringar kan ingå i bruttolistan på åtgärder. Underhållet är eftersatt i stor omfattning inom parken. Länsstyrelsen har anledning att se till att även drift, underhåll och renovering sker på ett sätt som rimmar med parkens värden. Däremot kvalificerar sådana åtgärder inte för bidrag ur de särskilda medlen. Länsstyrelsen ska med hjälp av Nationalstadsparksrådets medlemmar i första hand arbeta för att identifierade aktörer tar ansvar för att genomföra olika prioriterade åtgärder. Bara åtgärder som ger bestående värden i utvecklingen av parken ska komma ifråga för bidrag. Inga åtgärder som kräver drift och underhåll ska komma ifråga för bidrag om inte ansvarig aktörs finansiering av framtida drift och underhåll är säkerställd. Exempel på åtgärder Nedan följer en förteckning över åtgärder område för område och med angivande av vem som i första hand bör bekosta och genomföra åtgärderna (ansvarig). Hela parken Åtgärder Ansvarig Parkvärdar (uppsyningsmän) Drift, gemensamt åtagande alla mark-, fastighetsägare och företagare (KDI) Skydd av stora träd Drift, Stockholm, Solna och Lidingö Vård och frihuggning av ekar. Skötsel, respektive markägare Skogsvård parkvård. Nyplantering. Skötsel, respektive markägare

4 Utökad beteshävd (Ulriksdal, Ladugårdsgärde, Kaknäs ) och slåtter för att öka artrikedomen. Drift, respektive markägare Stränder rensas även under vattnet Skötsel, respektive markägare Bad iordningsställs på några platser (Ulriksdal). Bullerskyddsåtgärder på många ställen (Uppsalavägen, Lidingövägen, Roslagsvägen) Förstärkning av biohabitat och biologiska spridningsvägar (fr Ulriksdal till Bergshamra/Brunnsviken, fr Storängsbotten över Gärdet/Tessinparken till Ladugårdsgärde, fr. Bellevue över Albano till Lilljansskogen m.m.). Ågärdsprogram för olika rödlistade arter. Många gång- och cykelvägar till och i parken behöver förbättras (under E4 och järnväg längs Igelbäcken, avstängning av Björnnäsvägen för biltrafik, entréer vid Sofiahemmet, Norrtull, Sveaplan, Roslagstull, under Lidingövägen, fr Hagastaden/Karolinska sjukhuset till Haga, cykel/gångväg/taxi till Bergianska trädgården under järnvägen) Inventera och gör en plan för separerade ridvägar i hela parken Utforma entréer som är vackra och inbjudande: Roslagstull/Bellevue, Sofiahemmet/Valhallavägen, Albano/Lilljasskogen Norrtull/Stallmästaregården, Förbättra skyltning som tydliggör nationalstadsparken App för mobiltelefon om parkens attraktioner och värden Förbättrad kollektivtrafik (till St Skuggan, Fiskartorpets motionsanläggning, Ulriksdal, tätare turer och längre spårvagnar till Södra Djurgården, fler båtlinjer) Investering, markägare respektive Investering, respektive väg- och banhållare Vissa åtgärder kräver investeringar, ansvaret kan då falla på flera aktörer. Andra åtgärder kan göras inom drift och underhåll, ansvaret är då respektive markägares Investeringar, ansvariga ban- och väghållare Investering, KDF tillsammans med övriga markägare, Fältrittklubben Investering, ansvariga markägare, fastighetsägare Investering, kommunerna Investering, länsstyrelsen, visit Djurgården Drift, lokaltrafik Stor-Stockholms

5 Fler toaletter (Tingshusslätten, Bellevueparken, Ladugårdsgärde-Sportfältet m.fl. ställen) Fula stängsel runt tomter och hus tas bort eller ersätts med något passande Inventering och utmärkning av fornlämningar (fr.a. fr järn- och bronsålder), t.ex. åkrarna bakom Naturhistoriska riksmuseet Gamla trädgårdar, gravplatser restaureras (Frösundavik, Annero, Rosendal m.fl.) Investering, kommunerna Investering, respektive fastighetsägare och arrendator Investering, länsstyrelsen Underhåll, renovering, respektive fastighetsägare Ulriksdal och Järvafältet Ersätt högt Gunnebostängsel mot Investering, Newsec Silverdal med någon annan markering, gärdesgård eller häck, samt tydliga informationstavlor med gångvägar m.m. Väg och järnväg över Igelbäcken lyfts Investering, Trafikverket upp på bro, under går grönt stråk längs Igelbäcken. Igelbäcken ges skuggande trädbestånd Drift, underhåll, Stockholms stad på Järvafältet, strandbrinken rensas. Restaurering av Mons-Marie-kullen och Investering, Ståthållarämbetet dess bassängdamm. Damm i engelska parken återställs. Renovering, Ståthållarämbetet Tillfartsvägarna från Bergshamra och Investering, drift, Solna stad Sörentorp smalnas av. Parkering i allén från Confidencen ned mot slottet tas bort. Åskrönet förses med ny jord, röjes. Renovering, drift, Solna stad Tivoli Restaurering av parken, med utblickar, trädgårdsanläggning. Renovering, Solna stad Bergianska trädgården Utlokalisera Plantagen från området. Investering, Plantagen

6 Parkering för Bergianska under motorvägen. Gång/cykel/taxi- och handikappfordonstunnel under järnvägen vid Bergianska trädgården. Öppna norra T-baneuppgången station Universitetet Investering, Stor-Stockholms lokaltrafik Investering, Stor-Stockholms lokaltrafik Stor-Stockholms lokaltrafik Brunnsviken Stranden i norra Brunnsviken från Polska Investering, Solna stad udden söderut breddas och trädplanteras för att ge en grön inramning. Ekodukt över Bergshamraleden/Skylande Investering, Solna stad grönska längs leden Brunnsviken görs badbar i alla delar. Investering, drift, många aktörer Gång-/cykelbro över Ålkistan Investering, Stockholm och Solna stad Stig/gångväg runt Brunnsviken Investering, Solna stad kompletteras Återskapa dammar och holmar genom Investering, Statens utgrävning fastighetsverk Bullerskydd och grön trädridå mot Roslagsvägen vid Albano Bullerskydd mot järnväg/väg vid Investering, Stockholm, Bergshamra/Ålkistan Solna, SLL Eliminera starka ljuskällor invid viken Drift, KDF Frösundavik Restaurering av resterna av engelsk park Ta bort den omfattande parkeringen vid SAS kontorshus Trädvård, enklare gångstigar på Hagakullen Permanenta och snygga till den tillfälliga anläggningen Frösunda rehab center Renovering, Solna och arrendator Investering, Solna stad Investering, Solna stad Investering, Rehab center

7 Haga Bullerskydd mot Uppsala-vägen Investering, Trafikverket Mindre asfalt kring Haga Forum och Investering, Solna stad Tingshuset Brygga vid båtklubben nordväst om Haga Drift, KDF, Statens fastighetsverk slott öppnas för allmän tilläggning Restaurering av parken Renovering, Statens fastighetsverk Iståndsättning av damm och vattenfall Investering, Ståthållarämbetet Resterna av de planerade stallbyggnaderna Renovering, SFV tydliggörs Bellevue Planskild gång- och cykelförbindelse över Norrtull till Hagaparken/Bellevue Entré till Hagaparken/Bellevue på Norrtullstomten med informationscentrum Restaurering av parken, idrottspark väster om Wenner-Gren Center. Större utrymme mellan Uppsalavägen och Stallmästargården, medveten gestaltning av området som entré till Stallmästargården och till parken Investering, Solna stad, Stallmästaregården Albano Roslagsvägen utformas som lokalgata, tvåfilig plus bussfil samt trädplanterad. Gång- och cykelförbindelse mellan Albano och Bellevue över Roslagsvägen. Kraftigt grönt inslag för att stärka spridningsvägen mellan Bellevueparken och Lilljansskogen. En tydlig entré till Lilljansskogen Norra Djurgården Smalna av Bergiusvägen, tag bort parkering. Gräv ned kraftledning. Investering, Fortum

8 Restaurering av natur runt Fiskartorpet (pplatsen) Stäng Björnnäsvägen för genomgående trafik. Reducera körbredd på flertalet vägar gör om till grusvägar Gör en plan för Fisksjöäng ska upplevas som en naturlig del av Djurgårdslandskapet (Vård- och utvecklingsplanen, s. 114) Renovering, drift, Stockholms stad, Fiskartorpet AB Vetenskapsstaden Gör Laduviksstråkets äng nedanför Investering, Stockholms Södra husen i Frescati till en attraktiv universitet äng. Återskapa en del av Djurgårdsstaket Investering, Trafikverket, där Laduviksstråket möter Baron Stockholms universitet, KDF Rålambs väg och skapa en grön inramning mot Roslagsvägen Bullerskydd mot Roslagsvägen i första Investering, Trafikverket hand mot Lilla Frescati koloniområde, Bergianska trädgården och Ekhagen, alt. tyst asfalt Bullerskydd mot Roslagsbanan i första Investering, SLL hand vid bron över Roslagsvägen Entré till Kgl. nationalstadsparken Investering, Akademiska hus Idrottsparken Bilförsäljning m.m. vid Ryttarstadion Drift, KDF och Tennisstadion avvecklas Tennisstadions stora skjul omvandlas Investering, Tennisstadion AB till attraktiv miljö för idrott Tunnel för djur och människor under, KDF Lidingövägen Lidingövägen görs till lokalgata Kaknäs Dovhjortshägn på gamla skjutbanorna och mot Värtan

9 P-ytorna vid Kaknästornet reduceras, kraftig, entrévägen till tornet utformas Terracom inbjudande, nedersta hallen i tornet rensas från skräpförsäljning, restaurangen renoveras Körvägars bredd minskas Div. upplagsplatser avvecklas, KDF Lidingöbros värdshus iståndsätts, värdshusets ägare Utveckla eller avveckla äventyrslekplatsen Ladugårdsgärde Avveckling av maskindepot nedanför Renovering, KDF Borgen Igenläggning av Greve von Essens väg,, borttagande av p-platser i allén nedanför SLL, KDF Borgen Upprepad slåtter för att gagna artrikedom. Drift, KDF Stärk lärkornas plats på gärdet Drift, KDF, olika evenemang Nyanläggning av tillfartsväg till, maskindepot m.m. på Drottningberget, SLL, KDF bortom Borgen, som ersättning för upplag vid Djurgårdsbrunn Kv Tre Vapen: parkering avvecklas, öppnas Renovering, Stockholms stad mot parken, plantering stärker spridningsvägen Spårväg City bör gå i Lindarängsvägen Investering, SLL Museiparken iordningsställs på sätt som är Renovering, museerna, hämtat från Stockholmsutställningen 1930 Källhagens värdshus Djurgårdsbrunn Avveckling av upplag, minskning av p- plats, landskapsåtgärder runt tennisbanorna., Djurgårdsbrunns värdshus, KDF Återskapande av brunnsparken Renovering, Stockholms stad, Judiska museet Ett nytt Djurgårdsbrunns värdshus Investering, Djurgårdsbrunns värdshus

10 Södra Djurgården Mera grönt, mindre asfalt vid entrén vid, Djurgårdsbron KDF Upprustning av Galärparken Renovering, Wasamuseet, KDF Striktare stopp för privatbilar över Investering, drift, Stockholms Djurgårdsbron stad Avveckling av restaurang Josefinas tält Renovering, restaurangen, KDF och palmer Uppsnyggning av körvägen till Investering, Wasamuseet, KDF Wasamuseet ingen bilparkering Parkeringen i Galärparken bara för Drift, Stockholms P-bolag bussar Parkeringen framför Nordiska museet Drift, Stockholms p-bolag tas bort Gångväg från besökscentrum utmed vattnet till Allmänna gränd Renovering av parken runt Rosendals Renovering, Ståthållarämbetet slott På kv Skeppsholmsviken (gamla, Nöjesfältet) anläggs trädgårdsinbäddat Gröna lund tivoli/allmänt utebad Lilla allmänna gränd utformas till ett Renovering, Stockholms stad, attraktivt promenadstråk Gröna lund Djurgårdsstaden asfalt ersätts av gatsten och belysningen görs tidstrogen Beckholmen Gröna lunds flotte med karusell i Beckholmssundet avvecklas Drift, KDF Fjäderholmarna Markföroreningar på Ängsholmen åtgärdas Investering, Lidingö stad

Richard Murray 2013-09-25. Hur planera för 100 miljoner kr i Nationalstadsparken? Ett par principer

Richard Murray 2013-09-25. Hur planera för 100 miljoner kr i Nationalstadsparken? Ett par principer Richard Murray 2013-09-25 Hur planera för 100 miljoner kr i Nationalstadsparken? Ett par principer Vad som ska göras måste bygga på en ordentlig prioritering, dvs. en lista på alla tänkbara åtgärder ska

Läs mer

Buller i Kungliga nationalstadsparken

Buller i Kungliga nationalstadsparken Rapport 2015:xx Buller i Kungliga nationalstadsparken Prioriterade områden och förslag på bullerdämpande åtgärder BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Delar av Kungliga nationalstadsparken är idag hårt belastad

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens i Stockholm förslag till vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken

Yttrande över Länsstyrelsens i Stockholm förslag till vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken Förbundet för Ekoparken 2012-07-13 Styrelsen Yttrande över Länsstyrelsens i Stockholm förslag till vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken Inledning Föreliggande förslag till Vård- och

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22

Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22 1 Håkan Andersson Projektledare agastadens tunnlar & K1 1 2015-05-22 2 2015-05-22 Norra länken Stockholms län i korthet Stockholmsregionen växer. Idag bor det cirka 2 miljoner människor i området, och

Läs mer

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting

Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting PM 2017: RVII (Dnr 110-845/2017) Planskild korsning Frescati Remiss från Stockholms läns landsting Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Planskild korsning

Läs mer

Värna Vårda Visa Program för Ekoparken

Värna Vårda Visa Program för Ekoparken Värna Vårda Visa Program för Ekoparken 1 Ekoparken i Stockholm Förbundet för Ekoparken 2000 Illustrationer: Monica Eriksson ILLUME Skriften är tryckt på miljövänligt papper 2 Ekoparken är ett sammanhängande

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Överklagande av Länsstyrelsens beslut 4031-398853-2013 angående detaljplan för kvarteren

Läs mer

1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Paragrafen justeras omedelbart.

1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Paragrafen justeras omedelbart. ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-294- 1.5.3. Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde

Läs mer

Beslut om interimistiskt skydd enligt 7 kap. 24 miljöbalken, för vissa träd i Kungliga nationalstadsparken i Stockholms stad

Beslut om interimistiskt skydd enligt 7 kap. 24 miljöbalken, för vissa träd i Kungliga nationalstadsparken i Stockholms stad Beslut om interimistiskt skydd enligt 7 kap. 24 miljöbalken, för vissa träd i Kungliga nationalstadsparken i Stockholms stad Beslut om interimistiskt skydd enligt 7 kap. 24 miljöbalken Kommunfullmäktige

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

NATIONALSTADSPARKEN OCH DESS LAGSKYDD

NATIONALSTADSPARKEN OCH DESS LAGSKYDD Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över utställt förslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården (S-Dp 2008 21530 54) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008. Året som gått i sammanfattning:

Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008. Året som gått i sammanfattning: Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Översikt Året som gått i sammanfattning: Visionskonferens på Skeppsholmens folkhögskola om utvecklingen av

Läs mer

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2013. Årets viktigaste frågor

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2013. Årets viktigaste frågor 1 Bildat 1992 Verksamhetsberättelse 2013 Årets viktigaste frågor Äntligen klart med 100 miljoner kr till utvecklingen av Kungliga nationalstadsparken Angrepp på lagen om nationalstadsparken, ifrågasättande

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-02-16 29 Svar på motioner av Monika Ericsson (C) och Björn Bränngård (BEP) om gångförbindelse mellan Solna och Stockholm vid Ålkistan (KS/2014:409,

Läs mer

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2012. Årets viktigaste frågor

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2012. Årets viktigaste frågor Bildat 1992 Verksamhetsberättelse 2012 Årets viktigaste frågor Vård- och utvecklingsplan för nationalstadsparken beslutad av landshövdingen i december 2012 Angrepp på lagen om nationalstadsparken, ifrågasättande

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Samrådsyttrande över programförslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården, (S-Dp 2008 21530

Läs mer

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2014. Årets viktigaste frågor

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2014. Årets viktigaste frågor 1 Bildat 1992 Verksamhetsberättelse 2014 Årets viktigaste frågor Norra länken öppnades den 30 november och Björnnäsvägen stängdes av Ett Skötselutskott har bildats av länsstyrelsen Planeringen för en utveckling

Läs mer

Utvecklingen av nationalstadsparken

Utvecklingen av nationalstadsparken Ds 2008:60 Utvecklingen av nationalstadsparken Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av

Läs mer

Buller i Kungliga nationalstadsparken

Buller i Kungliga nationalstadsparken Rapport 2015:29 Buller i Kungliga nationalstadsparken Prioriterade områden och förslag på bullerdämpande åtgärder Studien är framtagen av konsultföretaget Spacescape i samverkan med miljöförvaltningen

Läs mer

Betalstation 1.Danvikstull

Betalstation 1.Danvikstull 1.Danvikstull Saltsjön VIKIG-terminalen Masthamnen Danvikstull 1 In 222 Folkungagatan Danviksbron 1 Ut en, som avser båda trafikriktningarna, är belägen där Folkungagatan ansluter till Danviksbron. --------------------------------------

Läs mer

Fd bensinstationstomten

Fd bensinstationstomten Stadsbyggnadskontoret Stockholm S-DP 2009-0213-54 Norra Stationsområdet Översiktligt. Hela området borde beskrivas i ett sammanhang och betydligt utförligare än nu. Det låter sig göras även om området

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Framtidens Nationalstadspark

Framtidens Nationalstadspark Rapport 2006:11 Framtidens Nationalstadspark Handlingsprogram del II: Åtgärder och utveckling FRAMTIDENS NATIONALSTADSPARK Handlingsprogram del II: Åtgärder och utveckling Redaktion: Björn-Axel Beier,

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer . skö (Trosa). Tullbotorp (Vagnhärad). Tovetorp (jörnlunda). Tjärnö (Strömstad). Tarfala (Kiruna) Fältstationer From www.su.se/studentliv/campus/# 0 February 00 University of Stockholm February 00 SOLN

Läs mer

Frescati, ny planskildhet med Roslagsbanan. Utredningsbeslut

Frescati, ny planskildhet med Roslagsbanan. Utredningsbeslut TJÄNSTEUTLÅTANDE Erik Hammarström Trafikplanering 08-50826025 erik.hammarstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-11-24 Frescati, ny planskildhet med Roslagsbanan. Utredningsbeslut

Läs mer

RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE OBJEKTAVTAL ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM

RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE OBJEKTAVTAL ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE OBJEKTAVTAL ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM RAMAVTAL 9 ÖSTLIG FÖRBINDELSE I STOCKHOLM OBJEKTAVTAL FÖR ÖSTLIG FÖRBINDELSEN Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning 3. Objektens

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT

INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL REVIDERAT INRIKTNINGSDOKUMENT STADSPARK ÅKERS KANAL 2013-06-12 REVIDERAT 1. ATTRAKTIVA STRÅK Målsättning: Att skapa tillgängliga och attraktiva promenadstråk runt Åkers kanal Den idag uppstyckade promenaden längs

Läs mer

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2009.12.07 SR Dnr (S-Dp 1999-05636-54) Till Stadsbyggnadskontoret Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården,

Läs mer

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05

LILLA BOMEN VISION. Kjellgren Kaminsky Architecture Vision Lilla Bomen 2012-09-05 LILLA BOMEN VISION LILLA BOMEN VISION ANALYS BEFINTLIG ÄLVRUM MER VARIERAT ÄLVRUM BRON OCH HUVUDLEDER LILLA BOMEN VISION ANALYS byggfas 1 & 2 BEFINTLIGA BYGGNADER BYGGFAS 1 & 2 LILLA BOMEN VISION ANALYS

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Mälarbanan delen Tomteboda-Kallhäll. järnvägen byggs ut för tätare och snabbare förbindelser för fler resenärer

Mälarbanan delen Tomteboda-Kallhäll. järnvägen byggs ut för tätare och snabbare förbindelser för fler resenärer Kallhäll Barkarby Ulriksdal Sundbyberg Tomteboda Mälarbanan delen Tomteboda-Kallhäll järnvägen byggs ut för tätare och snabbare förbindelser för fler resenärer Information om Banverkets två förslag till

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Skötselplan för Nationalstadsparken i Stockholm, Solna och Lidingö kommuner

Skötselplan för Nationalstadsparken i Stockholm, Solna och Lidingö kommuner Skötselplan för Nationalstadsparken i Stockholm, Solna och Lidingö kommuner Innehållsförteckning Skötselplan för Nationalstadsparken i Stockholm, Solna och Lidingö kommuner...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

Rapport 2006:11 Framtidens Nationalstadspark Handlingsprogram del I: Vision och förutsättningar

Rapport 2006:11 Framtidens Nationalstadspark Handlingsprogram del I: Vision och förutsättningar Rapport 2006:11 Framtidens Nationalstadspark Handlingsprogram del I: Vision och förutsättningar FRAMTIDENS NATIONALSTADSPARK Handlingsprogram del I: Vision och förutsättningar Redaktion: Björn-Axel Beier,

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58

Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 Ditt nästa kontor? Gustav lll:s Boulevard 54 58 706 kvm, Frösunda Gustav lll:s Boulevard 54 58 Frösunda Nytt och fräscht pentry med oslagbar utsikt Ledig yta: 706 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 33

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun

Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Görvälns slott - landmärke för Järfälla kommun Visualisering Görvälns slott Inledning Ett upplyst slottsområde är en tillgång för kommunen i fl era aspekter, bla förstärker förslaget platsens motionsområde

Läs mer

Trafikförändringar i sommar

Trafikförändringar i sommar Trafikförändringar i sommar Folder_allma n_sommar_a65.indd 1 2015-06-15 14:30 Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Under sommaren genomför SL en rad olika förbättringsarbeten. Stockholm

Läs mer

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde Bilaga till detaljplan för Orrakullen Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde SYFTE OCH ANVÄNDNING AV DOKUMENTET Syfte med detta dokument är att ge en inriktning

Läs mer

Rapport 2012:33 Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken

Rapport 2012:33 Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken Rapport 2012:33 Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken Projektledare och huvudförfattare: Pernilla Nordström Omslag: Picknick i Rosendal. Foto: Ola Ericson / Stockholmsfoto Utgivningsår:

Läs mer

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt:

Planprocessen. Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: Tfn direkt: Planprocessen Christine Forsberg Planarkitekt Täby kommun Epost: christine.forsberg@taby.se Tfn direkt: 08-5555 9208 Planeringen för ombyggnaden av Roslagsbanan sker i två parallella processer där kommunen

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8.

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8. KONTOR - FRÖSUNDA Beskrivning KUNGLIGT LÄGE VID FRÖSUNDA STRAND FRÖSUNDA STRAND - DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. Frösunda Strand erbjuder en oslagbar arbetsmiljö med rogivande natur in på knuten och samtidigt

Läs mer

NORRA FRÖSUNDA 01 FASTIGHETEN 02 LÄGE 03 FÖRDELAR 04 PL ANLÖSNING 05 KONTAKT. Skogskarlen 2. Björnstigen 85 87. 17072 Solna

NORRA FRÖSUNDA 01 FASTIGHETEN 02 LÄGE 03 FÖRDELAR 04 PL ANLÖSNING 05 KONTAKT. Skogskarlen 2. Björnstigen 85 87. 17072 Solna NORRA FRÖSUNDA Skogskarlen 2 Björnstigen 85 87 17072 Solna 01 FASTIGHETEN 02 LÄGE 03 FÖRDELAR 04 PL ANLÖSNING 05 KONTAKT INDEX 01 FASTIGHETEN 01.1 Möjligheternas Kontor 01.2 Modern Kontorsmiljö 02 LÄGE

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Välkomna till Vägföreningens informationsmöte

Välkomna till Vägföreningens informationsmöte Agenda Välkomna till Vägföreningens informationsmöte Genomgång av enkätsvar Diskussion kring styrelsens förslag Presentation ny hemsida Frågeställningar (möjligheter) Enligt Öhman och Öhman AB Södra Näs

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Stallmästaregården. PROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ Brunnsviken, Solna, 2013-03-05

Stallmästaregården. PROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ Brunnsviken, Solna, 2013-03-05 Stallmästaregården PROGRAM FÖR YTTRE MILJÖ Brunnsviken, Solna, 2013-03-05 Program för mark och landskap i kulturhistorisk miljö i samband med förslag på ny tillbyggnad ritad av Wingårdh Arkitektkontor.

Läs mer

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Kallhäll Jakobsberg Allén Barkarby Kista Annedal Järnvägsgatan Spånga Ulriksdal Sundbyberg C Solna Sundbybergbe Tomteboda Bällstavägen Landsvägen Beskrivningen omfattar sträckan

Läs mer

Stockholm Förbundet för Ekoparken är representerat i Länsstyrelsens Nationalstadsparksråd och i dess olika utskott.

Stockholm Förbundet för Ekoparken är representerat i Länsstyrelsens Nationalstadsparksråd och i dess olika utskott. 1 Stadsledningsförvaltningen Solna Stad 171 86 Solna Stockholm 2015-08-31 Samrådsyttrande Solna Stad Översiktsplan 2030 Förbundet för Ekoparken verkar för att värna, vårda och visa Kungliga nationalstadsparken.

Läs mer

Detaljplan för kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35.

Detaljplan för kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35. SOLNA STAD Utlåtande efter utställning 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Helena Persson 2010-09-07 SBN/2010:626 Utlåtande efter utställning Detaljplan för kontorsbyggnad inom KI, del av Haga 4:35. Bakgrund

Läs mer

Svenska Kraftnät arbetet med Biologisk mångfald

Svenska Kraftnät arbetet med Biologisk mångfald Svenska Kraftnät arbetet med Biologisk mångfald Nationellt höstmöte ÅGP 18 september 2014 Eva Grusell Jan-Erik Bjermkvist COPYRIGHT@PÖYRY Svenska kraftnät Kort om oss 3 Kort om oss > Vi är ett statligt

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Bilagor till PM Underlag för nyttoberäkningar av spårinvesteringar på Lidingö

Bilagor till PM Underlag för nyttoberäkningar av spårinvesteringar på Lidingö Bilagor till PM Underlag för nyttoberäkningar av spårinvesteringar på Lidingö påralternativ på Lidingö Planerat bostadstillskott i enlighet med Riktlinjer för bostadsförsörjning Bostadstillskott vid spårinvestering

Läs mer

HANDLÄGGARE (DATUM / SIGNATUR): Per Francke och Mimmi Holegård GODKÄND (DATUM / SIGNATUR):

HANDLÄGGARE (DATUM / SIGNATUR): Per Francke och Mimmi Holegård GODKÄND (DATUM / SIGNATUR): Datum / Version: 2011-06-01 / 1 Trafik PM Detaljplan Albano HANDLÄGGARE: Per Francke och Mimmi Holegård GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR): DATUM / VERSION: 110601 / 1 UPPDRAGSLEDARE: 110601 / Magnus Dahlström

Läs mer

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9

PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid. Bilaga 9 Bilaga 9 Sidan 1 av 7 PM Roslagsvägen möjliga förändringar över tid Sidan 2 av 7 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 2. Roslagsvägen idag 3 3. Område i förändring 4 4. Roslagsvägen i framtiden 5 4.1 Överdäckning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av gång- och cykelbro över Djurgårdsbrunnsviken i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av gång- och cykelbro över Djurgårdsbrunnsviken i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-04-26 Handläggare: Eva Minoura Tfn 08-508 27 262 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av gång- och cykelbro över

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollsförda sammanträden. Beslut per capsulam har fattats vid ett tillfälle.

Styrelsen har haft 8 protokollsförda sammanträden. Beslut per capsulam har fattats vid ett tillfälle. 1 Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Årets viktigaste frågor Kommunerna har beslutat införa trädfällningsförbud Förbundet och Kungliga Djurgårdens

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut rörande detaljplan för Stallmästaregården

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut rörande detaljplan för Stallmästaregården 1 Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut rörande detaljplan för Stallmästaregården Förbundet för Ekoparken bildades 1992 för

Läs mer

Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm. Verksamhetsberättelse 2010. Årets viktigaste frågor

Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm. Verksamhetsberättelse 2010. Årets viktigaste frågor 1 Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2010 Årets viktigaste frågor Cykelled genom parken invigd Kommunerna lovat verkställa trädfällningsförbud Förbundet

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/ RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor

Läs mer

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt Danderyd 2010-10-31 Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt - överenskommelse mellan Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna i Danderyds kommun för mandatperioden 2011-2014

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

Förbud mot allmän motorfordonstrafik på Djurgårdsbron under vissa tider. Genomförandebeslut

Förbud mot allmän motorfordonstrafik på Djurgårdsbron under vissa tider. Genomförandebeslut Sanna Tegnér Trafikplanering 08-508 264 27 sanna.tegner@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 20100419 Förbud mot allmän motorfordonstrafik på Djurgårdsbron under vissa tider. Genomförandebeslut

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Utlåtande 2013:32 RI+RV (Dnr 311-1852/2012)

Utlåtande 2013:32 RI+RV (Dnr 311-1852/2012) Utlåtande 2013:32 RI+RV (Dnr 311-1852/2012) Överenskommelse om exploatering med försäljning för studentbostäder inom fastigheten Norra Djurgården 1:9 m.fl. (Albano) på Östermalm med AB Svenska Bostäder.

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen

Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Bygginformation: Det här bygger vi på Kårstalinjen Planerade arbeten Under våren 2016 har SL påbörjat förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan

Läs mer

GRÖNARE STÄDER ÄR FRAMTIDENS STÄDER

GRÖNARE STÄDER ÄR FRAMTIDENS STÄDER 2015-11-12 GRÖNARE STÄDER ÄR FRAMTIDENS STÄDER Liv i staden, Mångfaldskonferens 2015-11-12 Henrik Waldenström, Världsnaturfonden WWF Sverige INNEHÅLL Spelet om den Gröna Staden rädda biologisk mångfald

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan 1 Innehåll Inledning 1 De olika parkområdena: Hörnet vid Luxgatan 2 Disponentparken 2 Västra Naturkvarteret 3 Östra Naturkvarteret 4 Parktorg Essinge Brogata 5 Strålparken

Läs mer

Åtgärdsprogram mot buller

Åtgärdsprogram mot buller Åtgärdsprogram mot buller Kortsiktiga åtgärder och långsiktig strategi Systematiskt åtgärdsarbete - ej gata för gata Beskriver dagens bullersituation med utblick mot framtiden Vidtagna åtgärder och pågående

Läs mer

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet The Capital of Scandinavia 670.000 66.000 180.000 70.000 Pendeltåg 360.000 35.000 Bil Tunnelbana 25.000 Buss 130.000 Bil 20.000 Gång 10.000 Buss 20.000 Cykel

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

Bildat Verksamhetsberättelse Årets viktigaste frågor

Bildat Verksamhetsberättelse Årets viktigaste frågor 1 Bildat 1992 Verksamhetsberättelse 2015 Årets viktigaste frågor Förbundet erhöll Världsnaturfondens pris ur Elisabeth Jihdes fond Konferensen Large parks in large cities genomfördes Nätverk för stora

Läs mer

Utställningsyttrande Hjorthagstornet dp 2009-11340-54

Utställningsyttrande Hjorthagstornet dp 2009-11340-54 2013-09-29 Utställningsyttrande Hjorthagstornet dp 2009-11340-54 Detaljplaneförslaget avser att ersätta gasklocka 4 med ett bostadshus och göra gasklocka 3 till ett kulturhus. Förbundet för Ekoparken med

Läs mer

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp Samråd Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp. 2016-12-06 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän

Läs mer

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Diarienr. 2013-06332-55 2014-08-29 Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

En åldrande infrastruktur

En åldrande infrastruktur En åldrande infrastruktur 2010 2030 0% 38% 16% 46% < 30 år 30-50 år > 50 år 85% 15% Stora renoveringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år SIDAN 7 Trafikstörande arbeten på Stockholms primära vägnät

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Vellinge. Norra Håslöv

Vellinge. Norra Håslöv Karaktärsområde IV - Framtida utveckling redovisat för Vellinge med omnejd den idylliska lantliga staden på Söderslätt KARAKTÄRSOMRÅDEN Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge Östra Grevie Norra Håslöv 173

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Göteborg grön och nära

Göteborg grön och nära Göteborg grön och nära Grönstruktur för en hållbar stadsutveckling Cecilia Dalman Eek, ordförande park- och naturnämnden Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare Om park och natur Park och naturförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer