Planering för åtgärder i Kungliga nationalstadsparken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planering för åtgärder i Kungliga nationalstadsparken"

Transkript

1 Förbundet för Ekoparken Styrelsen PM Planering för åtgärder i Kungliga nationalstadsparken Bakgrund Parken har, sådan den är idag, stora värden. Likväl finns det mycket som kan göras för att utveckla och förbättra parken det krävs även åtgärder för att värdena inte ska gå förlorade. Genom en muntlig överenskommelse 2008 skulle parken kompenseras för det intrång som byggandet av Norra Länken genom Bellevueparken skulle komma att innebära. Denna överenskommelse stadfästs nu i årets budgetproposition. 100 miljoner kronor anslås för utveckling av parken, varav Trafikverket ska stå för 75 miljoner kronor och Stockholms stad 25 miljoner kronor. Medlen ska förbrukas senast Genom en överenskommelse träffad 2009 ska en särskild ordning gälla för ianspråktagande av dessa medel. Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket och Stockholms stad ska vara överens om hur medlen ska användas. De 25 miljoner kronor som Stockholms stad står för ska enbart användas inom Stockholms del av nationalstadsparken. Förslag för användande ska beredas av Nationalstadsparksrådet. Föreliggande PM är framtagen av styrelsen för Förbundet för Ekoparken. En föreningskonferens hölls den 8 oktober 2013 där tillvägagångssätt för planering samt en inventering av åtgärder ägnade att utveckla parken diskuterades. Synpunkter på tillvägagångssätt samt åtgärder är inarbetade i PM. Utgångspunkt: använd de särskilda medlen för utveckling av Kungliga nationalstadsparken bara i sista hand Det är mycket som behöver göras för att säkerställa parkens värden och ännu mycket mer kan göras för att utveckla parken. Det mesta som bör göras har de mark- och fastighetsägare, fastighetsförvaltare, ban- och väghållare m.fl., som finns i parken, ansvar för. I första hand ska dessa aktörer förmås att genomföra prioriterade åtgärder på egen hand och med egen finansiering. Länsstyrelsen bör därför inte börja med att söka medel för enskilda åtgärder möjligen med några speciella undantag (se nedan). Länsstyrelsen, Trafikverket och Stockholms stad bör hålla medlen i reserv för att kunna skjuta till medel för att få prioriterade åtgärder gjorda, åtgärder som egentligen borde falla på olika aktörer att genomföra och själva bekosta. Länsstyrelsen bör göra en plan som innefattar alla de åtgärder, som i dagsläget kan tänkas ut, för att stärka parkens värden och därefter börja med att försöka förmå dessa aktörer att ta ansvar för att genomföra de önskvärda åtgärderna.

2 Först därefter är det dags att planera för hur de särskilda medlen ska användas. De bör användas som bidrag till prioriterade projekt, som andra aktörer är ansvariga för, först när detta krävs för att dessa projekt ska förverkligas. Vad bör länsstyrelsen göra först? Länsstyrelsen bör med egna medel och, om det krävs, med stöd av de särskilda medlen avsedda för Nationalstadsparken genomföra en övergripande planering på tre områden. Detta för att få en överblick av vilka åtgärder som kan tänkas och vilka som bör prioriteras. De tre områdena är Buller 1) Bullerskydd och bullerdämpande åtgärder 2) Förstärkning av biologiska spridningsvägar och biologiska habitat 3) Förbättrad tillgänglighet och information Förslagsvis engageras Trafikverket, Stockholm och Solna för att a) Kartlägga buller och bullerkällor i hela parken b) Inventera möjliga åtgärder för att reducera buller c) Beräkna kostnader för möjliga bullerdämpande åtgärder d) Identifiera vilka ban- väghållare eller andra aktörer som bör kunna bidra till genomförandet av olika åtgärder e) Följ upp utvecklingen Med denna överblick av vad olika åtgärder kostar och kan få för effekt kan Nationalstadsparksrådet prioritera åtgärder och länsstyrelsen sätta igång arbetet att få ban- och väghållare och andra aktörer att vidta prioriterade åtgärder. Länsstyrelsens Uppsiktsutskott bör planera för hur man ska följa hur bullret utvecklas. Spridningsvägar och biohabitat Förslagsvis engageras Naturhistoriska riksmuseet och/eller Stockholms resilience center för att a) Kartlägga möjliga åtgärder att stärka eller skapa spridningsvägar för olika arter b) Kartlägga möjliga åtgärder att stärka eller skapa biologiska habitat för olika arter c) Beräkna kostnader för olika åtgärder som stärker spridningsvägar och/eller habitat d) Identifiera vilka mark- och fastighetsägare, ban- och väghållare och andra aktörer som kan bidra till genomförandet av olika åtgärder. e) Följ upp utvecklingen Med en sådan överblick av vilka åtgärder som är möjliga, vilka effekter de kan ha, för vilka arter och till vilka kostnader kan Nationalstadsparksrådet prioritera åtgärder och länsstyrelsen sätta igång arbetet att få mark- och fastighetsägare samt andra berörda aktörer att vidta prioriterade åtgärder. Förutom direkta effekter på olika arter bör effekter med avseende på ekosystemtjänster ingå i och beaktas i planeringen. Länsstyrelsens uppsiktsutskott bör planera för hur man ska följa hur grönstrukturen och den biologiska mångfalden utvecklas. Tillgänglighet och information

3 Länsstyrelsen bör tillsammans med Stockholm, Solna och Lidingö samt Stockholms läns lokaltrafik genomföra en övergripande planering för att a) Kartlägga brister i tillgänglighet till och inom parken samt brister i information b) Kartlägga möjliga åtgärder för att avhjälpa brister i tillgänglighet och information c) Beräkna kostnader för olika åtgärder som förbättrar tillgängligheten och informationen d) Identifiera vilka aktörer som bör kunna bidra till genomförandet av olika åtgärder. e) Följ upp utvecklingen Med en sådan överblick av vilka åtgärder som är möjliga, vilka förbättringar av tillgänglighet och information som kan uppnås, för vilka grupper och till vilka kostnader kan Nationalstadsparksrådet prioritera åtgärder och länsstyrelsen sätta igång arbetet att få mark- och fastighetsägare samt andra berörda aktörer att vidta prioriterade åtgärder. Länsstyrelsens uppsiktsutskott bör planera för hur man ska följa upp hur tillgängligheten utvecklas. Principer för utnyttjande av medlen Vilken typ av projekt bör ingå i den övergripande planeringen? Vilka bör kunna komma ifråga för bidrag? De åtgärder som erhåller bidrag till finansiering ska enbart avse sådana åtgärder som andra aktörer inte kan förväntas göra på eget initiativ och med egen finansiering. Även åtgärder som gäller drift, underhåll, renoveringar och ersättningsinvesteringar kan ingå i bruttolistan på åtgärder. Underhållet är eftersatt i stor omfattning inom parken. Länsstyrelsen har anledning att se till att även drift, underhåll och renovering sker på ett sätt som rimmar med parkens värden. Däremot kvalificerar sådana åtgärder inte för bidrag ur de särskilda medlen. Länsstyrelsen ska med hjälp av Nationalstadsparksrådets medlemmar i första hand arbeta för att identifierade aktörer tar ansvar för att genomföra olika prioriterade åtgärder. Bara åtgärder som ger bestående värden i utvecklingen av parken ska komma ifråga för bidrag. Inga åtgärder som kräver drift och underhåll ska komma ifråga för bidrag om inte ansvarig aktörs finansiering av framtida drift och underhåll är säkerställd. Exempel på åtgärder Nedan följer en förteckning över åtgärder område för område och med angivande av vem som i första hand bör bekosta och genomföra åtgärderna (ansvarig). Hela parken Åtgärder Ansvarig Parkvärdar (uppsyningsmän) Drift, gemensamt åtagande alla mark-, fastighetsägare och företagare (KDI) Skydd av stora träd Drift, Stockholm, Solna och Lidingö Vård och frihuggning av ekar. Skötsel, respektive markägare Skogsvård parkvård. Nyplantering. Skötsel, respektive markägare

4 Utökad beteshävd (Ulriksdal, Ladugårdsgärde, Kaknäs ) och slåtter för att öka artrikedomen. Drift, respektive markägare Stränder rensas även under vattnet Skötsel, respektive markägare Bad iordningsställs på några platser (Ulriksdal). Bullerskyddsåtgärder på många ställen (Uppsalavägen, Lidingövägen, Roslagsvägen) Förstärkning av biohabitat och biologiska spridningsvägar (fr Ulriksdal till Bergshamra/Brunnsviken, fr Storängsbotten över Gärdet/Tessinparken till Ladugårdsgärde, fr. Bellevue över Albano till Lilljansskogen m.m.). Ågärdsprogram för olika rödlistade arter. Många gång- och cykelvägar till och i parken behöver förbättras (under E4 och järnväg längs Igelbäcken, avstängning av Björnnäsvägen för biltrafik, entréer vid Sofiahemmet, Norrtull, Sveaplan, Roslagstull, under Lidingövägen, fr Hagastaden/Karolinska sjukhuset till Haga, cykel/gångväg/taxi till Bergianska trädgården under järnvägen) Inventera och gör en plan för separerade ridvägar i hela parken Utforma entréer som är vackra och inbjudande: Roslagstull/Bellevue, Sofiahemmet/Valhallavägen, Albano/Lilljasskogen Norrtull/Stallmästaregården, Förbättra skyltning som tydliggör nationalstadsparken App för mobiltelefon om parkens attraktioner och värden Förbättrad kollektivtrafik (till St Skuggan, Fiskartorpets motionsanläggning, Ulriksdal, tätare turer och längre spårvagnar till Södra Djurgården, fler båtlinjer) Investering, markägare respektive Investering, respektive väg- och banhållare Vissa åtgärder kräver investeringar, ansvaret kan då falla på flera aktörer. Andra åtgärder kan göras inom drift och underhåll, ansvaret är då respektive markägares Investeringar, ansvariga ban- och väghållare Investering, KDF tillsammans med övriga markägare, Fältrittklubben Investering, ansvariga markägare, fastighetsägare Investering, kommunerna Investering, länsstyrelsen, visit Djurgården Drift, lokaltrafik Stor-Stockholms

5 Fler toaletter (Tingshusslätten, Bellevueparken, Ladugårdsgärde-Sportfältet m.fl. ställen) Fula stängsel runt tomter och hus tas bort eller ersätts med något passande Inventering och utmärkning av fornlämningar (fr.a. fr järn- och bronsålder), t.ex. åkrarna bakom Naturhistoriska riksmuseet Gamla trädgårdar, gravplatser restaureras (Frösundavik, Annero, Rosendal m.fl.) Investering, kommunerna Investering, respektive fastighetsägare och arrendator Investering, länsstyrelsen Underhåll, renovering, respektive fastighetsägare Ulriksdal och Järvafältet Ersätt högt Gunnebostängsel mot Investering, Newsec Silverdal med någon annan markering, gärdesgård eller häck, samt tydliga informationstavlor med gångvägar m.m. Väg och järnväg över Igelbäcken lyfts Investering, Trafikverket upp på bro, under går grönt stråk längs Igelbäcken. Igelbäcken ges skuggande trädbestånd Drift, underhåll, Stockholms stad på Järvafältet, strandbrinken rensas. Restaurering av Mons-Marie-kullen och Investering, Ståthållarämbetet dess bassängdamm. Damm i engelska parken återställs. Renovering, Ståthållarämbetet Tillfartsvägarna från Bergshamra och Investering, drift, Solna stad Sörentorp smalnas av. Parkering i allén från Confidencen ned mot slottet tas bort. Åskrönet förses med ny jord, röjes. Renovering, drift, Solna stad Tivoli Restaurering av parken, med utblickar, trädgårdsanläggning. Renovering, Solna stad Bergianska trädgården Utlokalisera Plantagen från området. Investering, Plantagen

6 Parkering för Bergianska under motorvägen. Gång/cykel/taxi- och handikappfordonstunnel under järnvägen vid Bergianska trädgården. Öppna norra T-baneuppgången station Universitetet Investering, Stor-Stockholms lokaltrafik Investering, Stor-Stockholms lokaltrafik Stor-Stockholms lokaltrafik Brunnsviken Stranden i norra Brunnsviken från Polska Investering, Solna stad udden söderut breddas och trädplanteras för att ge en grön inramning. Ekodukt över Bergshamraleden/Skylande Investering, Solna stad grönska längs leden Brunnsviken görs badbar i alla delar. Investering, drift, många aktörer Gång-/cykelbro över Ålkistan Investering, Stockholm och Solna stad Stig/gångväg runt Brunnsviken Investering, Solna stad kompletteras Återskapa dammar och holmar genom Investering, Statens utgrävning fastighetsverk Bullerskydd och grön trädridå mot Roslagsvägen vid Albano Bullerskydd mot järnväg/väg vid Investering, Stockholm, Bergshamra/Ålkistan Solna, SLL Eliminera starka ljuskällor invid viken Drift, KDF Frösundavik Restaurering av resterna av engelsk park Ta bort den omfattande parkeringen vid SAS kontorshus Trädvård, enklare gångstigar på Hagakullen Permanenta och snygga till den tillfälliga anläggningen Frösunda rehab center Renovering, Solna och arrendator Investering, Solna stad Investering, Solna stad Investering, Rehab center

7 Haga Bullerskydd mot Uppsala-vägen Investering, Trafikverket Mindre asfalt kring Haga Forum och Investering, Solna stad Tingshuset Brygga vid båtklubben nordväst om Haga Drift, KDF, Statens fastighetsverk slott öppnas för allmän tilläggning Restaurering av parken Renovering, Statens fastighetsverk Iståndsättning av damm och vattenfall Investering, Ståthållarämbetet Resterna av de planerade stallbyggnaderna Renovering, SFV tydliggörs Bellevue Planskild gång- och cykelförbindelse över Norrtull till Hagaparken/Bellevue Entré till Hagaparken/Bellevue på Norrtullstomten med informationscentrum Restaurering av parken, idrottspark väster om Wenner-Gren Center. Större utrymme mellan Uppsalavägen och Stallmästargården, medveten gestaltning av området som entré till Stallmästargården och till parken Investering, Solna stad, Stallmästaregården Albano Roslagsvägen utformas som lokalgata, tvåfilig plus bussfil samt trädplanterad. Gång- och cykelförbindelse mellan Albano och Bellevue över Roslagsvägen. Kraftigt grönt inslag för att stärka spridningsvägen mellan Bellevueparken och Lilljansskogen. En tydlig entré till Lilljansskogen Norra Djurgården Smalna av Bergiusvägen, tag bort parkering. Gräv ned kraftledning. Investering, Fortum

8 Restaurering av natur runt Fiskartorpet (pplatsen) Stäng Björnnäsvägen för genomgående trafik. Reducera körbredd på flertalet vägar gör om till grusvägar Gör en plan för Fisksjöäng ska upplevas som en naturlig del av Djurgårdslandskapet (Vård- och utvecklingsplanen, s. 114) Renovering, drift, Stockholms stad, Fiskartorpet AB Vetenskapsstaden Gör Laduviksstråkets äng nedanför Investering, Stockholms Södra husen i Frescati till en attraktiv universitet äng. Återskapa en del av Djurgårdsstaket Investering, Trafikverket, där Laduviksstråket möter Baron Stockholms universitet, KDF Rålambs väg och skapa en grön inramning mot Roslagsvägen Bullerskydd mot Roslagsvägen i första Investering, Trafikverket hand mot Lilla Frescati koloniområde, Bergianska trädgården och Ekhagen, alt. tyst asfalt Bullerskydd mot Roslagsbanan i första Investering, SLL hand vid bron över Roslagsvägen Entré till Kgl. nationalstadsparken Investering, Akademiska hus Idrottsparken Bilförsäljning m.m. vid Ryttarstadion Drift, KDF och Tennisstadion avvecklas Tennisstadions stora skjul omvandlas Investering, Tennisstadion AB till attraktiv miljö för idrott Tunnel för djur och människor under, KDF Lidingövägen Lidingövägen görs till lokalgata Kaknäs Dovhjortshägn på gamla skjutbanorna och mot Värtan

9 P-ytorna vid Kaknästornet reduceras, kraftig, entrévägen till tornet utformas Terracom inbjudande, nedersta hallen i tornet rensas från skräpförsäljning, restaurangen renoveras Körvägars bredd minskas Div. upplagsplatser avvecklas, KDF Lidingöbros värdshus iståndsätts, värdshusets ägare Utveckla eller avveckla äventyrslekplatsen Ladugårdsgärde Avveckling av maskindepot nedanför Renovering, KDF Borgen Igenläggning av Greve von Essens väg,, borttagande av p-platser i allén nedanför SLL, KDF Borgen Upprepad slåtter för att gagna artrikedom. Drift, KDF Stärk lärkornas plats på gärdet Drift, KDF, olika evenemang Nyanläggning av tillfartsväg till, maskindepot m.m. på Drottningberget, SLL, KDF bortom Borgen, som ersättning för upplag vid Djurgårdsbrunn Kv Tre Vapen: parkering avvecklas, öppnas Renovering, Stockholms stad mot parken, plantering stärker spridningsvägen Spårväg City bör gå i Lindarängsvägen Investering, SLL Museiparken iordningsställs på sätt som är Renovering, museerna, hämtat från Stockholmsutställningen 1930 Källhagens värdshus Djurgårdsbrunn Avveckling av upplag, minskning av p- plats, landskapsåtgärder runt tennisbanorna., Djurgårdsbrunns värdshus, KDF Återskapande av brunnsparken Renovering, Stockholms stad, Judiska museet Ett nytt Djurgårdsbrunns värdshus Investering, Djurgårdsbrunns värdshus

10 Södra Djurgården Mera grönt, mindre asfalt vid entrén vid, Djurgårdsbron KDF Upprustning av Galärparken Renovering, Wasamuseet, KDF Striktare stopp för privatbilar över Investering, drift, Stockholms Djurgårdsbron stad Avveckling av restaurang Josefinas tält Renovering, restaurangen, KDF och palmer Uppsnyggning av körvägen till Investering, Wasamuseet, KDF Wasamuseet ingen bilparkering Parkeringen i Galärparken bara för Drift, Stockholms P-bolag bussar Parkeringen framför Nordiska museet Drift, Stockholms p-bolag tas bort Gångväg från besökscentrum utmed vattnet till Allmänna gränd Renovering av parken runt Rosendals Renovering, Ståthållarämbetet slott På kv Skeppsholmsviken (gamla, Nöjesfältet) anläggs trädgårdsinbäddat Gröna lund tivoli/allmänt utebad Lilla allmänna gränd utformas till ett Renovering, Stockholms stad, attraktivt promenadstråk Gröna lund Djurgårdsstaden asfalt ersätts av gatsten och belysningen görs tidstrogen Beckholmen Gröna lunds flotte med karusell i Beckholmssundet avvecklas Drift, KDF Fjäderholmarna Markföroreningar på Ängsholmen åtgärdas Investering, Lidingö stad

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2014. Årets viktigaste frågor

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2014. Årets viktigaste frågor 1 Bildat 1992 Verksamhetsberättelse 2014 Årets viktigaste frågor Norra länken öppnades den 30 november och Björnnäsvägen stängdes av Ett Skötselutskott har bildats av länsstyrelsen Planeringen för en utveckling

Läs mer

Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008. Året som gått i sammanfattning:

Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008. Året som gått i sammanfattning: Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Översikt Året som gått i sammanfattning: Visionskonferens på Skeppsholmens folkhögskola om utvecklingen av

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-07 c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-07 c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-07 c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm Utgångspunkten för vårt överklagande och yrkandet att länsstyrelsen ska upphäva detaljplanen är områdets

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollsförda sammanträden. Beslut per capsulam har fattats vid ett tillfälle.

Styrelsen har haft 8 protokollsförda sammanträden. Beslut per capsulam har fattats vid ett tillfälle. 1 Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Årets viktigaste frågor Kommunerna har beslutat införa trädfällningsförbud Förbundet och Kungliga Djurgårdens

Läs mer

NATIONALSTADSPARKEN OCH DESS LAGSKYDD

NATIONALSTADSPARKEN OCH DESS LAGSKYDD Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över utställt förslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården (S-Dp 2008 21530 54) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nationalstadsparken. Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen Antagen av kommunfullmäktige 27 oktober 2008

Nationalstadsparken. Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen Antagen av kommunfullmäktige 27 oktober 2008 Nationalstadsparken Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen Antagen av kommunfullmäktige 27 oktober 2008 Stadsbyggnadsförvaltningen Solna stad Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken

Läs mer

Program för inbjuden formgivningstävling

Program för inbjuden formgivningstävling MUSEIPARKEN på Norra Djurgården, Stockholm Program för inbjuden formgivningstävling Oktober 2001 BAKGRUND/VISION På Norra Djurgården i Stockholm, mellan Ladugårdsgärdet och Djurgårdsbrunnsviken, ligger

Läs mer

[TRAFIKEN OCH MILJÖN]

[TRAFIKEN OCH MILJÖN] 2011 Socialdemokraterna i Solna Tommy Rosén Gruppledare Miljönämnden [TRAFIKEN OCH MILJÖN] Trafiken på våra gator är nu så omfattande att den morgon och eftermiddag kryper fram eller står stilla. Vi som

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Kandidatarbeten vid institutionen för stad och land / EX0285-15 hp / 20080516 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se EN MILJÖSTADSDEL Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet. Förstudie 2013-10-01 2014-12-31

Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet. Förstudie 2013-10-01 2014-12-31 Utvecklingsmöjligheter för Hovranområdet Förstudie 2013-10-01 2014-12-31 1 INNEHÅLLSFÖRETECKNING 1. Inledning 1:1 Bakgrund 1:2 Syfte 1:3 Metod 2. De stadsnära delarna av Hovran (karta 1) 2:1 Entré från

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Stockholms Parkprogram Handlingsprogrammet 2005 2009 för utveckling och skötsel av Stockholms parker och natur

Stockholms Parkprogram Handlingsprogrammet 2005 2009 för utveckling och skötsel av Stockholms parker och natur Parker är ekologi del av det ursprungliga naturlandskapet hyser biologisk mångfald av arter och biotoper omhändertar och visar dagvatten lokalt ventilerar, renar och fuktar stadsluften Parker är kultur

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

03 Tidigare ställningstaganden. Knutpunkten 42

03 Tidigare ställningstaganden. Knutpunkten 42 03 Tidigare ställningstaganden Knutpunkten 42 Nedan redovisas de planer och riktlinjer som har betydelse för vilken riktning Danderyd och Knutpunkten styrs. Dessa ger en uppfattning om Danderyds framtida

Läs mer

24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26)

24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket (KS/2009:26) Sammanfattning Parallellt med upprättandet av ny detaljplan

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Nationalstadsparkens lokala tillgänglighet

Nationalstadsparkens lokala tillgänglighet Nationalstadsparkens lokala tillgänglighet - gångavstånd och orienterbarhet för boende och arbetande samt det lokala besöksunderlaget till Nationalstadsparkens friluftsområden Urbana analyser & strategisk

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

NV nytt. December 2006. Redaktör: Lars Hedin

NV nytt. December 2006. Redaktör: Lars Hedin NV nytt December 2006 Redaktör: Lars Hedin Några nyttiga notiser Felanmälan görs endast hos FSS på telefon 657 90 90 måndag fredag 8.00 16.00 eller via e-post felanmalan@fss.se Vanadisbergets ÅterVinningsCentral

Läs mer

del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län

del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län Utlåtande Detta detaljplaneförslaget, har varit utställt under tiden 2014-11-03 till 2014-11-30 för

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer