Planering för åtgärder i Kungliga nationalstadsparken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planering för åtgärder i Kungliga nationalstadsparken"

Transkript

1 Förbundet för Ekoparken Styrelsen PM Planering för åtgärder i Kungliga nationalstadsparken Bakgrund Parken har, sådan den är idag, stora värden. Likväl finns det mycket som kan göras för att utveckla och förbättra parken det krävs även åtgärder för att värdena inte ska gå förlorade. Genom en muntlig överenskommelse 2008 skulle parken kompenseras för det intrång som byggandet av Norra Länken genom Bellevueparken skulle komma att innebära. Denna överenskommelse stadfästs nu i årets budgetproposition. 100 miljoner kronor anslås för utveckling av parken, varav Trafikverket ska stå för 75 miljoner kronor och Stockholms stad 25 miljoner kronor. Medlen ska förbrukas senast Genom en överenskommelse träffad 2009 ska en särskild ordning gälla för ianspråktagande av dessa medel. Länsstyrelsen i Stockholms län, Trafikverket och Stockholms stad ska vara överens om hur medlen ska användas. De 25 miljoner kronor som Stockholms stad står för ska enbart användas inom Stockholms del av nationalstadsparken. Förslag för användande ska beredas av Nationalstadsparksrådet. Föreliggande PM är framtagen av styrelsen för Förbundet för Ekoparken. En föreningskonferens hölls den 8 oktober 2013 där tillvägagångssätt för planering samt en inventering av åtgärder ägnade att utveckla parken diskuterades. Synpunkter på tillvägagångssätt samt åtgärder är inarbetade i PM. Utgångspunkt: använd de särskilda medlen för utveckling av Kungliga nationalstadsparken bara i sista hand Det är mycket som behöver göras för att säkerställa parkens värden och ännu mycket mer kan göras för att utveckla parken. Det mesta som bör göras har de mark- och fastighetsägare, fastighetsförvaltare, ban- och väghållare m.fl., som finns i parken, ansvar för. I första hand ska dessa aktörer förmås att genomföra prioriterade åtgärder på egen hand och med egen finansiering. Länsstyrelsen bör därför inte börja med att söka medel för enskilda åtgärder möjligen med några speciella undantag (se nedan). Länsstyrelsen, Trafikverket och Stockholms stad bör hålla medlen i reserv för att kunna skjuta till medel för att få prioriterade åtgärder gjorda, åtgärder som egentligen borde falla på olika aktörer att genomföra och själva bekosta. Länsstyrelsen bör göra en plan som innefattar alla de åtgärder, som i dagsläget kan tänkas ut, för att stärka parkens värden och därefter börja med att försöka förmå dessa aktörer att ta ansvar för att genomföra de önskvärda åtgärderna.

2 Först därefter är det dags att planera för hur de särskilda medlen ska användas. De bör användas som bidrag till prioriterade projekt, som andra aktörer är ansvariga för, först när detta krävs för att dessa projekt ska förverkligas. Vad bör länsstyrelsen göra först? Länsstyrelsen bör med egna medel och, om det krävs, med stöd av de särskilda medlen avsedda för Nationalstadsparken genomföra en övergripande planering på tre områden. Detta för att få en överblick av vilka åtgärder som kan tänkas och vilka som bör prioriteras. De tre områdena är Buller 1) Bullerskydd och bullerdämpande åtgärder 2) Förstärkning av biologiska spridningsvägar och biologiska habitat 3) Förbättrad tillgänglighet och information Förslagsvis engageras Trafikverket, Stockholm och Solna för att a) Kartlägga buller och bullerkällor i hela parken b) Inventera möjliga åtgärder för att reducera buller c) Beräkna kostnader för möjliga bullerdämpande åtgärder d) Identifiera vilka ban- väghållare eller andra aktörer som bör kunna bidra till genomförandet av olika åtgärder e) Följ upp utvecklingen Med denna överblick av vad olika åtgärder kostar och kan få för effekt kan Nationalstadsparksrådet prioritera åtgärder och länsstyrelsen sätta igång arbetet att få ban- och väghållare och andra aktörer att vidta prioriterade åtgärder. Länsstyrelsens Uppsiktsutskott bör planera för hur man ska följa hur bullret utvecklas. Spridningsvägar och biohabitat Förslagsvis engageras Naturhistoriska riksmuseet och/eller Stockholms resilience center för att a) Kartlägga möjliga åtgärder att stärka eller skapa spridningsvägar för olika arter b) Kartlägga möjliga åtgärder att stärka eller skapa biologiska habitat för olika arter c) Beräkna kostnader för olika åtgärder som stärker spridningsvägar och/eller habitat d) Identifiera vilka mark- och fastighetsägare, ban- och väghållare och andra aktörer som kan bidra till genomförandet av olika åtgärder. e) Följ upp utvecklingen Med en sådan överblick av vilka åtgärder som är möjliga, vilka effekter de kan ha, för vilka arter och till vilka kostnader kan Nationalstadsparksrådet prioritera åtgärder och länsstyrelsen sätta igång arbetet att få mark- och fastighetsägare samt andra berörda aktörer att vidta prioriterade åtgärder. Förutom direkta effekter på olika arter bör effekter med avseende på ekosystemtjänster ingå i och beaktas i planeringen. Länsstyrelsens uppsiktsutskott bör planera för hur man ska följa hur grönstrukturen och den biologiska mångfalden utvecklas. Tillgänglighet och information

3 Länsstyrelsen bör tillsammans med Stockholm, Solna och Lidingö samt Stockholms läns lokaltrafik genomföra en övergripande planering för att a) Kartlägga brister i tillgänglighet till och inom parken samt brister i information b) Kartlägga möjliga åtgärder för att avhjälpa brister i tillgänglighet och information c) Beräkna kostnader för olika åtgärder som förbättrar tillgängligheten och informationen d) Identifiera vilka aktörer som bör kunna bidra till genomförandet av olika åtgärder. e) Följ upp utvecklingen Med en sådan överblick av vilka åtgärder som är möjliga, vilka förbättringar av tillgänglighet och information som kan uppnås, för vilka grupper och till vilka kostnader kan Nationalstadsparksrådet prioritera åtgärder och länsstyrelsen sätta igång arbetet att få mark- och fastighetsägare samt andra berörda aktörer att vidta prioriterade åtgärder. Länsstyrelsens uppsiktsutskott bör planera för hur man ska följa upp hur tillgängligheten utvecklas. Principer för utnyttjande av medlen Vilken typ av projekt bör ingå i den övergripande planeringen? Vilka bör kunna komma ifråga för bidrag? De åtgärder som erhåller bidrag till finansiering ska enbart avse sådana åtgärder som andra aktörer inte kan förväntas göra på eget initiativ och med egen finansiering. Även åtgärder som gäller drift, underhåll, renoveringar och ersättningsinvesteringar kan ingå i bruttolistan på åtgärder. Underhållet är eftersatt i stor omfattning inom parken. Länsstyrelsen har anledning att se till att även drift, underhåll och renovering sker på ett sätt som rimmar med parkens värden. Däremot kvalificerar sådana åtgärder inte för bidrag ur de särskilda medlen. Länsstyrelsen ska med hjälp av Nationalstadsparksrådets medlemmar i första hand arbeta för att identifierade aktörer tar ansvar för att genomföra olika prioriterade åtgärder. Bara åtgärder som ger bestående värden i utvecklingen av parken ska komma ifråga för bidrag. Inga åtgärder som kräver drift och underhåll ska komma ifråga för bidrag om inte ansvarig aktörs finansiering av framtida drift och underhåll är säkerställd. Exempel på åtgärder Nedan följer en förteckning över åtgärder område för område och med angivande av vem som i första hand bör bekosta och genomföra åtgärderna (ansvarig). Hela parken Åtgärder Ansvarig Parkvärdar (uppsyningsmän) Drift, gemensamt åtagande alla mark-, fastighetsägare och företagare (KDI) Skydd av stora träd Drift, Stockholm, Solna och Lidingö Vård och frihuggning av ekar. Skötsel, respektive markägare Skogsvård parkvård. Nyplantering. Skötsel, respektive markägare

4 Utökad beteshävd (Ulriksdal, Ladugårdsgärde, Kaknäs ) och slåtter för att öka artrikedomen. Drift, respektive markägare Stränder rensas även under vattnet Skötsel, respektive markägare Bad iordningsställs på några platser (Ulriksdal). Bullerskyddsåtgärder på många ställen (Uppsalavägen, Lidingövägen, Roslagsvägen) Förstärkning av biohabitat och biologiska spridningsvägar (fr Ulriksdal till Bergshamra/Brunnsviken, fr Storängsbotten över Gärdet/Tessinparken till Ladugårdsgärde, fr. Bellevue över Albano till Lilljansskogen m.m.). Ågärdsprogram för olika rödlistade arter. Många gång- och cykelvägar till och i parken behöver förbättras (under E4 och järnväg längs Igelbäcken, avstängning av Björnnäsvägen för biltrafik, entréer vid Sofiahemmet, Norrtull, Sveaplan, Roslagstull, under Lidingövägen, fr Hagastaden/Karolinska sjukhuset till Haga, cykel/gångväg/taxi till Bergianska trädgården under järnvägen) Inventera och gör en plan för separerade ridvägar i hela parken Utforma entréer som är vackra och inbjudande: Roslagstull/Bellevue, Sofiahemmet/Valhallavägen, Albano/Lilljasskogen Norrtull/Stallmästaregården, Förbättra skyltning som tydliggör nationalstadsparken App för mobiltelefon om parkens attraktioner och värden Förbättrad kollektivtrafik (till St Skuggan, Fiskartorpets motionsanläggning, Ulriksdal, tätare turer och längre spårvagnar till Södra Djurgården, fler båtlinjer) Investering, markägare respektive Investering, respektive väg- och banhållare Vissa åtgärder kräver investeringar, ansvaret kan då falla på flera aktörer. Andra åtgärder kan göras inom drift och underhåll, ansvaret är då respektive markägares Investeringar, ansvariga ban- och väghållare Investering, KDF tillsammans med övriga markägare, Fältrittklubben Investering, ansvariga markägare, fastighetsägare Investering, kommunerna Investering, länsstyrelsen, visit Djurgården Drift, lokaltrafik Stor-Stockholms

5 Fler toaletter (Tingshusslätten, Bellevueparken, Ladugårdsgärde-Sportfältet m.fl. ställen) Fula stängsel runt tomter och hus tas bort eller ersätts med något passande Inventering och utmärkning av fornlämningar (fr.a. fr järn- och bronsålder), t.ex. åkrarna bakom Naturhistoriska riksmuseet Gamla trädgårdar, gravplatser restaureras (Frösundavik, Annero, Rosendal m.fl.) Investering, kommunerna Investering, respektive fastighetsägare och arrendator Investering, länsstyrelsen Underhåll, renovering, respektive fastighetsägare Ulriksdal och Järvafältet Ersätt högt Gunnebostängsel mot Investering, Newsec Silverdal med någon annan markering, gärdesgård eller häck, samt tydliga informationstavlor med gångvägar m.m. Väg och järnväg över Igelbäcken lyfts Investering, Trafikverket upp på bro, under går grönt stråk längs Igelbäcken. Igelbäcken ges skuggande trädbestånd Drift, underhåll, Stockholms stad på Järvafältet, strandbrinken rensas. Restaurering av Mons-Marie-kullen och Investering, Ståthållarämbetet dess bassängdamm. Damm i engelska parken återställs. Renovering, Ståthållarämbetet Tillfartsvägarna från Bergshamra och Investering, drift, Solna stad Sörentorp smalnas av. Parkering i allén från Confidencen ned mot slottet tas bort. Åskrönet förses med ny jord, röjes. Renovering, drift, Solna stad Tivoli Restaurering av parken, med utblickar, trädgårdsanläggning. Renovering, Solna stad Bergianska trädgården Utlokalisera Plantagen från området. Investering, Plantagen

6 Parkering för Bergianska under motorvägen. Gång/cykel/taxi- och handikappfordonstunnel under järnvägen vid Bergianska trädgården. Öppna norra T-baneuppgången station Universitetet Investering, Stor-Stockholms lokaltrafik Investering, Stor-Stockholms lokaltrafik Stor-Stockholms lokaltrafik Brunnsviken Stranden i norra Brunnsviken från Polska Investering, Solna stad udden söderut breddas och trädplanteras för att ge en grön inramning. Ekodukt över Bergshamraleden/Skylande Investering, Solna stad grönska längs leden Brunnsviken görs badbar i alla delar. Investering, drift, många aktörer Gång-/cykelbro över Ålkistan Investering, Stockholm och Solna stad Stig/gångväg runt Brunnsviken Investering, Solna stad kompletteras Återskapa dammar och holmar genom Investering, Statens utgrävning fastighetsverk Bullerskydd och grön trädridå mot Roslagsvägen vid Albano Bullerskydd mot järnväg/väg vid Investering, Stockholm, Bergshamra/Ålkistan Solna, SLL Eliminera starka ljuskällor invid viken Drift, KDF Frösundavik Restaurering av resterna av engelsk park Ta bort den omfattande parkeringen vid SAS kontorshus Trädvård, enklare gångstigar på Hagakullen Permanenta och snygga till den tillfälliga anläggningen Frösunda rehab center Renovering, Solna och arrendator Investering, Solna stad Investering, Solna stad Investering, Rehab center

7 Haga Bullerskydd mot Uppsala-vägen Investering, Trafikverket Mindre asfalt kring Haga Forum och Investering, Solna stad Tingshuset Brygga vid båtklubben nordväst om Haga Drift, KDF, Statens fastighetsverk slott öppnas för allmän tilläggning Restaurering av parken Renovering, Statens fastighetsverk Iståndsättning av damm och vattenfall Investering, Ståthållarämbetet Resterna av de planerade stallbyggnaderna Renovering, SFV tydliggörs Bellevue Planskild gång- och cykelförbindelse över Norrtull till Hagaparken/Bellevue Entré till Hagaparken/Bellevue på Norrtullstomten med informationscentrum Restaurering av parken, idrottspark väster om Wenner-Gren Center. Större utrymme mellan Uppsalavägen och Stallmästargården, medveten gestaltning av området som entré till Stallmästargården och till parken Investering, Solna stad, Stallmästaregården Albano Roslagsvägen utformas som lokalgata, tvåfilig plus bussfil samt trädplanterad. Gång- och cykelförbindelse mellan Albano och Bellevue över Roslagsvägen. Kraftigt grönt inslag för att stärka spridningsvägen mellan Bellevueparken och Lilljansskogen. En tydlig entré till Lilljansskogen Norra Djurgården Smalna av Bergiusvägen, tag bort parkering. Gräv ned kraftledning. Investering, Fortum

8 Restaurering av natur runt Fiskartorpet (pplatsen) Stäng Björnnäsvägen för genomgående trafik. Reducera körbredd på flertalet vägar gör om till grusvägar Gör en plan för Fisksjöäng ska upplevas som en naturlig del av Djurgårdslandskapet (Vård- och utvecklingsplanen, s. 114) Renovering, drift, Stockholms stad, Fiskartorpet AB Vetenskapsstaden Gör Laduviksstråkets äng nedanför Investering, Stockholms Södra husen i Frescati till en attraktiv universitet äng. Återskapa en del av Djurgårdsstaket Investering, Trafikverket, där Laduviksstråket möter Baron Stockholms universitet, KDF Rålambs väg och skapa en grön inramning mot Roslagsvägen Bullerskydd mot Roslagsvägen i första Investering, Trafikverket hand mot Lilla Frescati koloniområde, Bergianska trädgården och Ekhagen, alt. tyst asfalt Bullerskydd mot Roslagsbanan i första Investering, SLL hand vid bron över Roslagsvägen Entré till Kgl. nationalstadsparken Investering, Akademiska hus Idrottsparken Bilförsäljning m.m. vid Ryttarstadion Drift, KDF och Tennisstadion avvecklas Tennisstadions stora skjul omvandlas Investering, Tennisstadion AB till attraktiv miljö för idrott Tunnel för djur och människor under, KDF Lidingövägen Lidingövägen görs till lokalgata Kaknäs Dovhjortshägn på gamla skjutbanorna och mot Värtan

9 P-ytorna vid Kaknästornet reduceras, kraftig, entrévägen till tornet utformas Terracom inbjudande, nedersta hallen i tornet rensas från skräpförsäljning, restaurangen renoveras Körvägars bredd minskas Div. upplagsplatser avvecklas, KDF Lidingöbros värdshus iståndsätts, värdshusets ägare Utveckla eller avveckla äventyrslekplatsen Ladugårdsgärde Avveckling av maskindepot nedanför Renovering, KDF Borgen Igenläggning av Greve von Essens väg,, borttagande av p-platser i allén nedanför SLL, KDF Borgen Upprepad slåtter för att gagna artrikedom. Drift, KDF Stärk lärkornas plats på gärdet Drift, KDF, olika evenemang Nyanläggning av tillfartsväg till, maskindepot m.m. på Drottningberget, SLL, KDF bortom Borgen, som ersättning för upplag vid Djurgårdsbrunn Kv Tre Vapen: parkering avvecklas, öppnas Renovering, Stockholms stad mot parken, plantering stärker spridningsvägen Spårväg City bör gå i Lindarängsvägen Investering, SLL Museiparken iordningsställs på sätt som är Renovering, museerna, hämtat från Stockholmsutställningen 1930 Källhagens värdshus Djurgårdsbrunn Avveckling av upplag, minskning av p- plats, landskapsåtgärder runt tennisbanorna., Djurgårdsbrunns värdshus, KDF Återskapande av brunnsparken Renovering, Stockholms stad, Judiska museet Ett nytt Djurgårdsbrunns värdshus Investering, Djurgårdsbrunns värdshus

10 Södra Djurgården Mera grönt, mindre asfalt vid entrén vid, Djurgårdsbron KDF Upprustning av Galärparken Renovering, Wasamuseet, KDF Striktare stopp för privatbilar över Investering, drift, Stockholms Djurgårdsbron stad Avveckling av restaurang Josefinas tält Renovering, restaurangen, KDF och palmer Uppsnyggning av körvägen till Investering, Wasamuseet, KDF Wasamuseet ingen bilparkering Parkeringen i Galärparken bara för Drift, Stockholms P-bolag bussar Parkeringen framför Nordiska museet Drift, Stockholms p-bolag tas bort Gångväg från besökscentrum utmed vattnet till Allmänna gränd Renovering av parken runt Rosendals Renovering, Ståthållarämbetet slott På kv Skeppsholmsviken (gamla, Nöjesfältet) anläggs trädgårdsinbäddat Gröna lund tivoli/allmänt utebad Lilla allmänna gränd utformas till ett Renovering, Stockholms stad, attraktivt promenadstråk Gröna lund Djurgårdsstaden asfalt ersätts av gatsten och belysningen görs tidstrogen Beckholmen Gröna lunds flotte med karusell i Beckholmssundet avvecklas Drift, KDF Fjäderholmarna Markföroreningar på Ängsholmen åtgärdas Investering, Lidingö stad

Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008. Året som gått i sammanfattning:

Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008. Året som gått i sammanfattning: Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Översikt Året som gått i sammanfattning: Visionskonferens på Skeppsholmens folkhögskola om utvecklingen av

Läs mer

NATIONALSTADSPARKEN OCH DESS LAGSKYDD

NATIONALSTADSPARKEN OCH DESS LAGSKYDD Stockholms stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över utställt förslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården (S-Dp 2008 21530 54) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2014. Årets viktigaste frågor

Bildat 1992. Verksamhetsberättelse 2014. Årets viktigaste frågor 1 Bildat 1992 Verksamhetsberättelse 2014 Årets viktigaste frågor Norra länken öppnades den 30 november och Björnnäsvägen stängdes av Ett Skötselutskott har bildats av länsstyrelsen Planeringen för en utveckling

Läs mer

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Överklagande av Länsstyrelsens beslut 4031-398853-2013 angående detaljplan för kvarteren

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan

TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET. Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården, Falkenbergsgatan/Allmänna gränd, förslag till detaljplan RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET SID 1 (5) Handläggare: Cecilia Skog Telefon: 08-508 29 766 2009.12.07 SR Dnr (S-Dp 1999-05636-54) Till Stadsbyggnadskontoret Ang. Skeppsholmsviken m.m., Djurgården,

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollsförda sammanträden. Beslut per capsulam har fattats vid ett tillfälle.

Styrelsen har haft 8 protokollsförda sammanträden. Beslut per capsulam har fattats vid ett tillfälle. 1 Förbundet för Ekoparken Samverkande organisationer i Stor-Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Årets viktigaste frågor Kommunerna har beslutat införa trädfällningsförbud Förbundet och Kungliga Djurgårdens

Läs mer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer . skö (Trosa). Tullbotorp (Vagnhärad). Tovetorp (jörnlunda). Tjärnö (Strömstad). Tarfala (Kiruna) Fältstationer From www.su.se/studentliv/campus/# 0 February 00 University of Stockholm February 00 SOLN

Läs mer

Skötselplan för Nationalstadsparken i Stockholm, Solna och Lidingö kommuner

Skötselplan för Nationalstadsparken i Stockholm, Solna och Lidingö kommuner Skötselplan för Nationalstadsparken i Stockholm, Solna och Lidingö kommuner Innehållsförteckning Skötselplan för Nationalstadsparken i Stockholm, Solna och Lidingö kommuner...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8.

KONTOR - FRÖSUNDA. Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna. Hiss finns. Belägen i Solna kommun, Solna församling i fastigheten Haga 2:8. KONTOR - FRÖSUNDA Beskrivning KUNGLIGT LÄGE VID FRÖSUNDA STRAND FRÖSUNDA STRAND - DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. Frösunda Strand erbjuder en oslagbar arbetsmiljö med rogivande natur in på knuten och samtidigt

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Rapport 2006:11 Framtidens Nationalstadspark Handlingsprogram del I: Vision och förutsättningar

Rapport 2006:11 Framtidens Nationalstadspark Handlingsprogram del I: Vision och förutsättningar Rapport 2006:11 Framtidens Nationalstadspark Handlingsprogram del I: Vision och förutsättningar FRAMTIDENS NATIONALSTADSPARK Handlingsprogram del I: Vision och förutsättningar Redaktion: Björn-Axel Beier,

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Norra länken är ett 3

Norra länken är ett 3 Norra länken 2 Norra länken Om Norra länken Norra länken är ett av Norra Europas största vägtunnelprojekt och kommer att sträcka sig från Tomteboda till Värtan i Stockholm när den är färdig. Den är viktig

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Åtgärdsprogram mot buller

Åtgärdsprogram mot buller Åtgärdsprogram mot buller Kortsiktiga åtgärder och långsiktig strategi Systematiskt åtgärdsarbete - ej gata för gata Beskriver dagens bullersituation med utblick mot framtiden Vidtagna åtgärder och pågående

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Diarienr. 2013-06332-55 2014-08-29 Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Stockholms stadsbyggnadskontor 2012-08-10 Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor 2012-08-10 Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Stockholms stadsbyggnadskontor 2012-08-10 Registraturen Box 8314 104 20 Stockholm Yttrande över utställt förslag för Albano och Norra Djurgården 2:2 m.fl. i stadsdelarna Norra Djurgården och Vasastaden

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-07 c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-07 c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-01-07 c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm Utgångspunkten för vårt överklagande och yrkandet att länsstyrelsen ska upphäva detaljplanen är områdets

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Presentation 12 september 2015

Presentation 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Presentation 12 september 2015 en levande EN VISION FÖR FEJAN BAKGRUND COMMUNITY PLANNING HUVUDTEMANS VISION NÄSTA STEG Platsanalys 1 2 3 4 5 Parksområde med ett nätverk av gångvägar

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Nationalstadsparkens lokala tillgänglighet

Nationalstadsparkens lokala tillgänglighet Nationalstadsparkens lokala tillgänglighet - gångavstånd och orienterbarhet för boende och arbetande samt det lokala besöksunderlaget till Nationalstadsparkens friluftsområden Urbana analyser & strategisk

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller.

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Upplev en fantastisk bokvalitet i en kulturskyddad park femton minuter från city. Nu öppnar sig en helt

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8

Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Ditt nästa kontor? Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, 240 kvm, plan 8 Hangövägen 25, Gärdet-Värtan, Norra Djurgårdsstaden Ledig yta Typ: Kontor 240 m 2 Antal arbetsplatser: 12-15 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur YTOR Skog: Åkermark: Betesmark: Fiskevatten: CO2: 21.500 km2 7.900 km2 2.600 km2

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön

PROTOKOLL SAMRÅDSMÖTE 2005-08-30 Järnvägsutredning Hallsberg-Degerön HJ Plats Åsbro kyrka Närvarande Berörd Allmänhet, totalt 125 personer varav 32 kvinnor Representanter för Banverket Östra Banregionen: Christer Fjellman Helena Nurmiranta Thomas Lindh Konsulter från SWECO

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid.

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid. Tullvaktsvägen 11 Läcker lokal med högt i tak och mycket glas Typ Kontor Storlek 3667 kvm Adress Tullvaktsvägen 11 Område Frihamnen Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Denna härliga lokal ligger i Norra

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA

675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA 675 KVM KONTOR I ARENASTADEN- SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden.

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166 En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Typ Kontor Storlek 410 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Vad är du ute efter när du letar

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Reimersholme Stora Lappkärrsberget ( Stora skuggan)

Reimersholme Stora Lappkärrsberget ( Stora skuggan) 44 Giltighetstid 18 augusti 2014 13 december 2014 Noter d Fortsätter till Stora Skuggan. n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Stora Lappkärrsberget ( Stora skuggan) Måndag fredag 05.17 05.27 05.37

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Stadsbyggnadsnämnden sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Stadsbyggnadsnämnden sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd Behandlas Sammanställning och

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Torphagen. en del av nationalstadsparken

Torphagen. en del av nationalstadsparken Ålkistekanalen i oktober 2003. Torphagen en del av nationalstadsparken Bara murrester och husgrunder återstår av den tidigare bebyggelsen vid Torphagen. I samband med att marken nu övergår i statlig ägo

Läs mer

Utvecklingsprogram för Årummet

Utvecklingsprogram för Årummet Dnr SHB13/136 Illustration: Zainab Malik Utvecklingsprogram för Årummet Del 3 Handlingsplan Nyköpings kommun Upprättad 2015-02-15 2/8 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Medborgarenkät... 4 Generella

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Sammanställning av workshop

Sammanställning av workshop Bilaga 4 Sammanställning av workshop Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Framtidsworkshop Som en aktivitet bland flera under den så kallade

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Nyhetsbrev Bygginformation, nr 3 2011-07-08

Nyhetsbrev Bygginformation, nr 3 2011-07-08 Nyhetsbrev Bygginformation, nr 3 2011-07-08 En ny skedeskarta finns att hämta på http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/byggprojektet/markarbeten/kartor/ Arbeten kring höghuset i samband med rivningen Arbetena

Läs mer

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 TEGELUDDSV. 21 Med fantastisk vy och utsikt över Värtahamnen samt Stockholms inlopp finner ni dessa ljusa och yteffektiva lokaler. Mycket bra skyltläge samt

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA

KONTOR CA 514 KVM I SOLNA KONTOR CA 514 KVM I SOLNA Beskrivning Ett modernt kontor i spännande Bavaria huset i heta Arenastaden Flytta till oss i vårt nyrenoverade hus med charm och fantastiska läge i heta Arenastaden. Bli granne

Läs mer

Framtidens kommun Om Staffanstorp år 2038

Framtidens kommun Om Staffanstorp år 2038 Framtidens kommun Om Staffanstorp år 2038 Här kan du läsa om Staffanstorps kommuns planer för hur Staffanstorp ska vara år 2038. Kommunfullmäktige har sagt ja till planen. Staffanstorps kommun är inte

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer