M asskuldebrev smarknaden växte snabbt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M asskuldebrev smarknaden växte snabbt"

Transkript

1 18 19 M asskuldebrev smarknaden växte snabbt D et utestående beloppet börsn o terad e m asskul debrev steg kraftigt under året. Tillväxten b erod de i huvudsak på statens ökade upplåningsbehov. U n d er 1993 em itterade staten nya lån på obliga tionsm ark n ad en till ett värde av 36.5 m iljarder m ark och stocken av statens m arkobligationer växte med k n ap p t 30 m iljarder m ark eller med n ärm are 70 procent. O bligationernas a ttra k tiv i tet tilltog på grund av fö rv än tn in g arn a om en räntenedgång. D et b ra n ta räntefallet ledde till a tt också före tagen p å nytt började em ittera m asskuldebrevs lån. F öretagens utestående börsn o terad e lån ö k a de dock endast långsam t. Finansieringssektorns m asskuldebrevsem issioner m inskade d ärem o t under året. O rsak till d e tta v ar bland a n n a t b a n kernas förlustbringande resultat, som inverkade negativt på placerarnas intresse för finansierings sektorns emissioner. A llt som allt em itterades 1993 nya m asskulde brevslån till ett värde av ca 62 m iljarder m ark. U tlän d sk a investerare köpte u n d er året massskuldebrevslån i m ark för 3.5 m iljarder m ark netto. S ådana lån innehades av utlän d sk a inves terare vid årets slut till ett belopp av n ärm are 24 m iljarder m ark. De u tlän d sk a investerarnas in tresse för m asskuldebrevslån i m ark fö rb ä ttra d e i synnerhet statens m öjligheter a tt ta u pp lån på m arkm ark n ad en. Livligare handel genom system et m ed prim ary dealer fö r statens referenslån Statens upplåning i m ark sker num era i huvudsak genom serieobligationer. F ö r att utveckla andrahandsm arknaden för dessa pap p er hade statsk o n toret och Finlands Bank i augusti 1992 infört ett system m ed prim ary dealer för statens s.k. refe renslån (benchm arklån) m ed de fem heliborbankerna (A CA, F B F, K O P, PSB och SCAB). Av statsko n to ret och Finlands Bank godkänd p ri m ary dealer blev vid b örjan av maj 1993 värdepappersförm edlingsföretaget Evli A b (fr.o.m Evli Penningm arknad A b) och vid b ö r jan av oktober den d anska värdepappersförm edlaren U nibörs Securities, ett dotterbolag till U nibank i D anm ark. Systemet h ar således ö ppnats både för värdepappersförm edlare u tan fö r b a n k system et och för u tländska värdepappersförm ed lare. System et g ru n d ar sig på två olika avtal. I sitt avtal m ed statsk o n to re t förb in d er sig prim ary dealerna a tt delta i referen slån eau k tio n ern a och a tt u p p rä tth å lla an d ra h a n d sm a rk n ad e n fö r lå nen. D eras avtal m ed F in lan d s B ank o m fa tta r förhållningsreglerna för prim ary dealer på a n d ra h a n d sm a rk n a d e n fö r statens referenslån. F örhållningsreglerna gäller tek n isk a handelsdetaljer; F in lan d s B ank ö v erv ak ar a tt reglerna följs. F in lan d s B ank h a r fäst vikt vid a tt främ ja p rim ary dealernas v erk sam h e tsfö ru tsättn in g ar och h a r utvecklat nya in stru m en t fö r deras likvi ditetsförvaltning. D en 15 ju n i m eddelade F in lands B ank om åtg ärd er fö r a tt främ ja handeln. F in lan d s B ank beslöt då a tt varje vecka hålla en rep a a u k tio n för a tt u n d erlätta finansieringen av prim ary dealernas tradin g p o rtfö lj. H an d eln sker m ed statens referenslån, staten s sku ld fö rb in d el ser och F in lan d s B anks b an k certifikat. Finlands Bank m eddelade också a tt banken enligt prövning kan bevilja en prim ary dealer m öjlighet till kredit under en dag m ot säkerhet från kredittagaren. Finlands Bank förklarade sig dessutom beredd a tt i exceptionella förhållanden enligt prövning bevilja sådana v ärd epappersför m edlare som fungerar som prim ary dealer, men inte ä r banker, specialfinansiering m ot säkerhet. Å tg ärderna var ägnade a tt främ ja k o n k u rre n sen och värdepappersförm edlarnas verksam hets fö ru tsättn in g ar p å m asskuldebrevsm arknaden. Tack vare prim ary dealer-system et m ån g dubblades handeln m ed statens m asskuldebrev under året. Den ökade handeln ledde till större avslut, m indre skillnader mellan köp- och säljnoteringar och ett växande intresse hos utlän d sk a investerare. Vid slutet av 1993 fanns det fem refe renslån, och deras sam m anlagda utelöpande be lopp uppgick till 41 m iljarder m ark. U tvecklingen av m arknaden fö r statsp ap p er och andrah an d sm ark n ad en s snabba tillväxt och effektiverade prissättning gjorde det lättare a tt sälja finländska m asskuldebrev till utlandet. Snabb uppgång i aktiekurserna E fterfrågan på finländska ak tier blev betydligt livligare u n der året. B akom uppgången p å ak tie m ark n ad en låg räntefallet och de ljusare ek o n o m iska utsikterna i synnerhet för exportföretagen. A n d ra fak torer som ökade efterfrågan p å aktier och likviditeten på m ark n ad en var bland an n at reform en av beskattningen av kapitalinkom ster, avregleringen av u tländska portföljinvesteringar vid början av 1993 och slopandet av stäm pelskat ten på aktiehandeln R eform en av beskattningen av kapitalinkom s ter vid början av ja n u ari skapade klarhet och en betydlig lättn ad i beskattningen av aktieplacera re. E fter reform en tilläm pas på kapitalinkom ster en skattesats på 25 procent i stället för den tidiga re m arginalskattesatsen och till innehavstiden b u n d n a skattelättnader. D etta ökade i synnerhet hushållens intresse för aktiesparande. H ushållens placeringar kanaliserades till b ö r sen i större om fattning än förut via placeringsfonder. Följaktligen upplevde de finländska placeringsfondem a en snabb tillväxt un d er året. Place ringarna steg från kn ap p t 600 m iljoner m ark vid slutet av 1992 till 3.5 m iljarder m ark vid 1993 års slut. Placeringsfonderna ser ut a tt bli en ny m e delstor placerargrupp på både aktie- och m assskuldebrevsm arknaden, vilket ger m ark n ad ern a ett ytterligare likviditetstillskott. Till följd av den ökade efterfrågan steg H el singfors F on d b ö rs generalindex i ja n u a ri de cem ber med 91 procent och aktieom sättningen till drygt 45 m iljarder m ark. F ö ru to m a tt aktivite ten p å an d rah an d sm ark n ad en tilltog kraftigt förekom det också rikligt med aktieem issioner; em issionerna utgjorde om kring 10 m iljarder m ark. Av d etta stod ban k ern a för drygt 40 p ro cent, vilket berodde på a tt ban k ern a försökte fö rb ä ttra sin soliditet genom riktade em issioner både till Finland och till utlandet. O ckså flera exportföretag fö rb ättrad e sin finansieringsstruktu r genom riktade aktieem issioner till såväl in hem ska som utländska investerare. M öjligheterna a tt vidareutveckla värdepappersmarknaden utreddes F inansm inisteriet tillsatte i ja n u ari 1993 en a r betsgrupp med uppgift a tt utreda m öjligheterna a tt vidareutveckla värdepappersm arknaden. A r betsgruppen skall ha sin utredning k lar vid u t gången av D en skall sam ordna u p p fa tt n in g arn a hos de m yndigheter som u tö v a r tillsyn över eller n ä ra följer verksam heten på finans m arknaden om m öjligheterna a tt utveckla värde p ap p ersm arknaden, i synnerhet värdeandelssystem ets och skuldebrevsm arknadens verksam het och tillsynen över dessa. I arbetsgruppen ingår representanter fö r värdeandelsföreningen, justitiem inisteriet, finansm inisteriet, handels- och in dustrim inisteriet, finansinspektionen, statsk o n toret och Finlands Bank. I o k to b e r 1993 tillsatte dessutom de b anker, ban k irfirm o r och em ittenter som ag erar på den finländska v ärd ep ap p ersm ark n ad en tillsam m ans med statsk o n to ret och F inlands B ank en arb etsg ru p p med u p p d rag a tt utveckla värdeandelssystem et. Som m ål för arb etsgruppen u p p sattes bland an n a t att göra värdeandelssystem ets stru k tu r klarare och a tt an slu ta de viktigaste ty p ern a av v ärd ep ap p er till värdeandelssystem et. A rbetsgruppen skall u tarb eta ett förslag till in rä tta n d e av en ny nationell värdepapperscentral med b eaktande av m a rk n a d sp arte rn as syn p u n k te r och synpunkterna hos den arb etsg ru p p som finansm inisteriet tillsatt fö r a tt u tred a u t vecklingen av v ärd epappersm arknaden. M ålet ä r således att sam m anslå clearingfunktionerna hos H elsingfors P enningm arknadscentral A b, F in lan d s A ktiecentralregister A ndelslag och H elsingfors F o n dbörs. A rbetsgruppen skall ock så utred a vilka av värdeandelsföreningens u p p gifter som läm pligen b o rde överföras till den planerade centralen. EES-avtalet fick återverkningar på finansm arknaden E uropeiska gem enskapen (E G ) och dess m ed lem sländer och E uropeiska frihandelssam m anslutningens (Efta) m edlem sländer undertecknade den 2 m aj 1992 ett avtal om a tt skapa ett e u ro peiskt ekonom iskt sam arbetsom råde (EES). A v talet trädde i kraft den 1 ja n u a ri F ö ru to m de länder som hör till E uropeiska unionen gäller avtalet av E ftaländem a fö r n ärv arande Finland, Island, N orge, Sverige och Ö sterrike. A vtalets syfte ä r a tt skapa ett enhetligt eu ro peiskt ekonom iskt sam arbetsom råde som främ ja r ett fortgående och balanserat stärk an d e av handeln och de ekonom iska förbindelserna m el lan avtalsparterna med likvärdiga k o n k u rren s villkor. F ö r a tt dessa m ål skall k u n n a nås stipule ra r avtalet bland an n at om fri rörlighet fö r kapital och finansiella tjänster. Sam tidigt utsträcks E u ropeiska unionens konkurrens- och statsstödsbestäm m elser till a tt om fatta hela sam arbetsom rådet. M ed anledning av E E S-avtalet trädde i F in land vid b ö ijan av 1994 ett stort an tal nya lagar och lagändringar i kraft, genom vilka den fin ländska lagstiftningen h a r harm oniserats m ed innehållet i EE S-avtalet och E G -direktiven i bilagorna till avtalet.

2 20 21 EE S-avtalets inverkan på lagstiftningen om finansiella institut I sam band m ed E ES-avtalet träd d e en ny lag som reglerar kreditinstitutens verksam het i kraft. Lagen ersätter lagen om d ep ositionsbankem as verksam het, som träd d e i k raft vid b örjan av 1991, och lagen om finansieringsverksam het, som träd d e i k raft vid början av Lagen sam o rd n ar stadgandena om k red itin stitu t med EG :s direktiv om kreditinstitutens verksam het på det sätt som fö rutsätts i EE S-avtalet. Lagen tillläm pas p å affärsverksam het som h ar till ändam ål att yrkesm ässigt från allm änheten ta em ot d epo sitioner eller an d ra medel som skall återbetalas och a tt för egen räkning erb ju d a k red iter och ann an därm ed jä m fö rb a r finansiering. K reditinstitutslagen innehåller principerna om fritt tillhandahållande av tjän ster och en enda koncession. Enligt principen om fritt tillh an d a hållande av tjänster h a r finländska kreditinstitut rätt a tt tillhandahålla tjänster enligt sin konces sion antingen d irekt över gränsen eller genom a tt in rä tta filialer på E E S-om rådet. Enligt principen om en enda koncession krävs för etablering av en filial i en ann an E E S-stat inte längre koncession i det land d ä r filialen skall in rättas, u tan det räcker med att finansinspektionen an m äler d etta till m otsvarande m yndighet i E E S-staten. E E S-avtalet innebär dessutom a tt h u v u d an svaret för tillsynen över ett k red itin stitu t och dess u tländ sk a filialer bärs av tillsynsm yndigheterna i hem landet. D etta kräver inform ationsutbyte och ett effektivt sam arbete m ellan tillsynsm yndig hetern a i de olika länderna. I m otsats till de tidigare lag arn a innehåller den nya lagen begränsningar av k u n d risk er och stadganden om s.k. äg arkontroll. B estäm m elserna om kreditinstitutens ägarp o ster i a n d ra företag h a r lindrats i lagen, soliditetsbestäm m elsem a har skärp ts och stadgandena om kreditinstitutens balans- och resultaträkning h a r reviderats. Enligt kreditinstitutslagen få r ett k reditinsti tu ts sto ra kundrisker för en och sam m a kund u tgöra högst 25 procent av kreditinstitutets egna medel. D å kundrisken beräknas b eaktas fo rd ringarna på kunden, investeringarna i kundens värdepapper och förbindelser u ta n fö r b alan sräk ningen gentem ot kunden. M ed sto r kund risk av ses fo rdringar och investeringar som gäller en och sam m a kund och som u p p g år till m inst 10 p ro cent av kreditinstitutets egna m edel. D e stora kund risk em a får dessutom enligt lagen sam m an lagt uppgå till högst åtta gånger beloppet av k re ditinstitutets egna medel. Stadgandena om kundrisker innebär en bety dande skärpning för kreditinstituten. F ö r a tt kre ditinstituten skall k u n n a anpassa sig till de nya kraven h ar i lagen tagits in övergångsstadganden, enligt vilka kreditinstituten skall uppfylla kraven senast den 31 decem ber M indre kreditinsti tu t h a r dock getts en längre övergångsperiod, dvs. fram till slutet av M ed ett m indre k red it institut avses ett kreditinstitut, vars egna medel up p g år till högst 7 m iljoner ecu eller ca 45 m iljo ner m ark. A npassningsstadgandena innehåller lindringar under övergångsperioden. En annan viktig nyhet i kreditinstitutslagen är skyldigheten a tt anm äla förvärv av aktier och an delar i kreditinstitut (s.k. ägarkontroll). Vid för värv av en andel i ett kreditinstitut på m inst 10 procent av aktie- eller andelskapitalet eller 10 p ro cent av röstetalet för aktierna eller andelarna skall finansinspektionen underrättas på förhand. F i nansinspektionen skall också underrättas, om denna andel ökas så att den uppgår till m inst 20,33 eller 50 procent av aktie- eller andelskapitalet, eller om kreditinstitutet blir ett dotterföretag. A nm älan skall också göras när innehavet sjunker under de näm nda andelarna. Finansinspektionen kan inom tre m ånader från det anm älan m ottagits m otsätta sig förvärvet, om det är uppenbart a tt innehavet skulle skada kreditinstitutets verksam het enligt försiktiga och sunda affärsprinciper. Om aktierna förvärvas trots att finansinspektionen har m otsatt sig det, kan finansinspektionen förbjuda inneha varen av andelen a tt u tn yttja sin rösträtt. B egränsningarna av kreditinstitutens ägande i an d ra företag än kreditinstitut och finansiella institut ändrades i den nya lagen. I den tidigare lagstiftningen var depositionsbankem as och öv riga kreditinstituts m öjligheter a tt investera i a k tier och andelar i sam m anslutningar som id k ar näringsverksam het begränsade till 10 procent av investeringsobjektets aktier, an delar eller rö ste tal. D etta stadgande ingår inte i k red itinstitutsla gen. K reditinstitutens investeringar i sam m an slutningar som idkar näringsverksam het b egrän sas dock av EG :s a n d ra bankdirektiv som före skriver a tt ett kreditinstitut får inneha äg aran d e lar på över 10 procent i en an n an sam m anslutning än ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut högst till ett belopp som m o tsv arar 15 procent av kreditinstitutets egna medel. D essa innehav får sam m anlagt uppgå till högst 60 procent av kred it institutets egna medel. Lagen innehåller också stadganden som sk är p e r kraven p å kreditinstitutens soliditet. Enligt de nya soliditetsbestäm m elsem a räk n as uppskrivningsfonderna i m otsats till tidigare till det sekun d ä ra kapitalet. D essutom gäller avdragen från egna medel m indre ägarp o ster än tidigare. I fråga om riskklassificeringen av fordringar h a r soliditetsgraden skärpts genom a tt kreditförsäkrade ford rin g ar h a r överförts från a n d ra till Ijärde riskgruppen. Stadgandet ö k a r i synnerhet andelsoch sp arbankernas behov av eget kapital. De b an k er som n ä r lagen trädde i kraft inte uppfyllde det u p p sa tta soliditetskravet h ar i lagen getts anpassningstid fram till den 1 jan u ari Lagen om u tländska kreditinstituts och finan siella instituts verksam het i F inland trädde också i k raft vid början av Lagen stad g ar om utlän d sk a kreditinstituts etablering av filialer i Finland. Enligt lagen behöver endast kreditinsti tu t från stater u ta n fö r E E S-om rådet koncession för a tt få in rä tta en filial i Finland. E tt kreditinsti tu t från en E E S-stat behöver därem ot inte k o n cession, utan det räcker med a tt finansinspektio nen u n d errättas om etableringen. E tt kreditinsti tu t i en E E S-stat kan dessutom tillhandahålla tjän ster i Finland utan a tt ha något verksam hetsställe i landet. Vid bö rjan av 1993 träd d e en ändring av bo k föringslagen i kraft som tilläm pas på kreditinsti tu t och finansiella institut tro ts a tt specialstadganden om kreditinstitut ingår i kreditinstituts lagen. G enom lagändringen förenhetligades be stäm m elserna om företagens bokslut i huvudsak m ed EG :s fjärde och sjunde direktiv om bolagsrätt. V iktiga än d rin g ar i lagen var bland an n at övergången till avskrivningar enligt plan, klargö randet av reservbegreppen och införandet av reg ler fö r koncernbokslut i bokföringslagen. I lagen togs också in e tt stadgande, enligt vilket bokslutet skall ge riktiga och tillräckliga uppgifter om den bokföringsskyldiges ekonom iska ställning. Lagen om tillsyn över utlänningars företags kö p och lagen om kontroll av utom lands b o satta personers och utländska sam m anslutningars fastighetsförvärv trädde i kraft redan vid början av Sam tidigt upphävdes den s.k. begränsnings lagen från D essutom upphävdes de stad ganden som begränsat utlandsägandet i lagen om utlännings rä tt att äga aktier i finsk kred itin rätt ning och bedriva bankverksam het i Finland. EE S-avtalets inverkan på värdepappersmarknadslagstiftningen E E S-avtalet h a r föranlett änd rin g ar i bland a n n at värdepappersm arknadslagen och lagen om placeringsfonder. V ärdepappersm arknadslagen änd rad es vid början av 1994 så a tt em ittenternas uppgiftsskyldighet utökades och skyldigheten att u p p rä tta em issionsprospekt u tsträcktes till a tt gälla även em issioner av skuldförbindelser. Be greppet insiderinform ation utvidgades till a tt o m fatta också om ständigheter som h ä n fö r sig till värdepapper. D essutom h a r m ark n ad sak tö rern a enligt lagändringen rätt a tt hän sk ju ta beslut av fondbörsen om avslag p å an sökan om u p p tag a n de på börslistan och om avförande från börslistan till dom stol. Lagen ändrades också så a tt ett vär d epapper kan tas u p p p å listan på flera finländska fondbörser sam tidigt. I sam band med dessa lag änd rin g ar upphävdes lagen om obligations- och debenturelån sam t övriga m asskuldebrevslån. Stadganden om m asskuldebrevslån ingår i den nya lagstiftningen i huvudsak i värd ep ap p ers m arknadslagen och lagen om skuldebrev. En av de viktigaste än d rin g arn a i lagen om placeringsfonder var a tt begränsningarna av placeringsverksam heten lindrades så a tt en fond kan placera sina m edel friare än fö ru t inte b ara i finländska v ärdepapper u tan också i utlän d sk a v ärdepapper som ä r förem ål fö r offentlig handel. En placeringsfond kan efter lagändringen på vill k o r som fastställs av finansinspektionen placera också i derivativavtal. E ftersom F inland genom EE S-avtalet ä r fö r p lik tat a tt genom föra också den lagstiftning som godkänns inom E uropeiska gem enskapen efter a tt avtalet undertecknats, tillsatte finansm iniste riet i m ars 1993 en arbetsgrupp, som fick i u p p d rag att bereda ett förslag till revidering av lag stiftningen om värdepappersförm edling i över ensstäm m else med E E S-avtalet. I arbetet skall bland an n at beaktas EG :s direktiv om tillh an d a hållande av placeringstjänster och om tillräckligt kapital hos de företag och kreditinstitut som till h an d ah åller placeringstjänster. A rbetsgruppen skall dessutom u ta rb e ta nödvändiga lagförslag för utvecklingen av den finländska värdepappersm arknaden i övrigt. A rbetsgruppen skall ha sitt arbete klart vid slutet av m aj Beskattningen av kapitalinkom ster och företagsbeskattningen reform erades Vid b ö ijan av året träd d e en ny inkom stskattelag i kraft, som ersatte avsnitten om beskattning av inkom st i den tidigare lagen om skatt p å inkom st och förm ögenhet. S kattesatsen fö r k ap ita lin kom ster fastställdes i den nya lagen till 25 p ro cent. O ckså för sam fund blev skatteprocenten 25. Skatten p å källskattepliktiga ränteinkom ster höjdes vid reform en stegvis så a tt den från början

3 22 23 av 1994 ä r 25 procent. Vid början av 1993 steg källskatten till 20 procent. Lagen om k ällskatt på ränteinkom st blev perm anent vid början av D agligkontona, vars m axim iränta fastställs i in kom stskattelagen, ä r dock skattefria. På grund av den b ra n ta räntenedgången sänktes också den lagstadgade m axim iräntan på dagligkonton u n d er året. D en m axim ala rä n ta n v ar vid årets slut 2 procent m ot 4.5 procent vid årets början. Vid början av året trädde också en ändring av lagen om beskattning av inkom st av näringsverk sam het i kraft. Bland an n a t kringskars bankernas och a n d ra sam m anslutningars m öjligheter a tt göra reserveringar. B ankerna får t.ex. efter 1992 inte längre ha värderingsreserver för o m sätt nings- och investeringstillgångarna. V ärderingsreserverna ersätts dock fram till 1997 av en sär skild övergångsreservering. Finansinspektionen om organiserades E fter ett flera å r långt beredningsarbete om o rg a niserades finansinspektionen slutligen i oktober. Lagen om finansinspektionen gavs den 11 juni 1993, och lagen träd d e i k raft den 1 oktober. G enom reform en avvecklades ban k in sp ek tio nen och i stället inrättades finansinspektionen för a tt u tö v a tillsyn över finansm arknaden och dess aktörer. Finansinspektionen fungerar i sam band med F inlands Bank, m en h a r en egen beslutsorga nisation. Till finansinspektionens direktion h ö r finansinspektionens d irek tö r och två a n d ra m ed lem m ar. Finansinspektionens d irek tö r u tnäm ns av republikens president på förslag av riksdagens bankfullm äktige. B ankfullm äktige utser de två a n d ra m edlem m arna av direktionen och deras personliga suppleanter p å förslag av F inlands Bank och finansm inisteriet fö r tre å r i sänder. B ankfullm äktige u tn äm n er dessutom en extra medlem i direktionen och en personlig suppleant för honom på förslag av social- och h älsovårds m inisteriet med tanke på behandlingen av sådana ärenden i direktionen som gäller sam arbetet m el lan finansinspektionen och social- och hälso vårdsm inisteriet vid tillsynen över en sådan k o n cern som består av både en depositionsbank eller ett kreditinstitut och ett försäkringsbolag. D irek tionens ordförande och vice o rd förande fö ro rd nas av bankfullm äktige. F inansinspektionens direktion skall bland an n at för finansinspektionen fastställa anvisningar om tillsynen i ärenden som ä r betydande eller principiella och vittgående m ed tanke på tillsynen eller som an n ars ä r av allm än betydelse. N ä r direktionen fastställer anvisningarna skall den b eakta de allm änna anvisningar som F inlands Banks direktion m eddelat om u p p rä tth ållan d et av stabilitet på finansm arknaden. F in ansinspek tionens direktion skall dessutom bland a n n a t fastställa de föreskrifter och anvisningar som skall m eddelas tillsynsobjekten och som d irek tio nen inte h a r överfört a tt fastställas av direktören. Den skall också sörja för a tt sam arbetet m ellan de m yndigheter som övervakar finansm arknaden utvecklas. Finansinspektionen u tö v a r tillsyn över bland an n at depositionsbanker och övriga kreditinsti tut, depositionsbankernas säkerhetsfonder, filia ler till utlän d sk a kreditinstitut från län d er u ta n fö r EES, fondbolag, värdepappersförm edlingsföretag, fondbörser, sam m anslutningar av värdepappersförm edlare, optionsföretag och m arkn a d sg aran ter på d erivatm arknaden, m äklare, värdeandelsföreningen och det andelslag som har hand om aktiecentralregistret. I sitt tillsynsarbete övervakar finansinspektio nen a tt tillsynsobjekten u tö v a r sin verksam het enligt lagar, förordningar, m yndigheternas före skrifter och anvisningar sam t bolagsordningen, stadgarna eller reglem entet för dem. F in an sin spektionen m eddelar dessutom föreskrifter och behövliga anvisningar för tillsynsobjekten, sam m anslutningar av dem och an d ra ak tö re r på fi n ansm arknaden. F inansinspektionen inspekte ra r också tillsynsobjekten. Finansinspektionen skall enligt lagen följa förhållandena p å finans m arknaden och göra fram ställningar om behövli ga åtgärder. Enligt lagen får ändring i finansin spektionens beslut sökas genom besvär hos hö g sta förvaltningsdom stolen. Syftet m ed reform en ä r a tt effektivera tillsynen över finansm arknaden och intensifiera sam arbetet m ellan tillsynsm yn digheterna. F inlands Banks reglem ente änd rad es och en kom m itté tillsattes för a tt utred a Finlands Banks ställning Till Finlands Banks reglem ente fogades genom en lagändring, som träd d e i k raft den 30 ju n i, en ny p a ra g ra f la, som gav Finlands B ank rä tt a tt åläg ga depositionsbanker, kreditinstitut och u tlä n d ska kreditinstituts filialer i F inland a tt i Finlands Bank hålla en räntefri m inim ireserv. Enligt 73 regeringsform en för F inland skall F inlands B ank skötas så som stadgas genom lag. I sam band med in rättan d et av finansinspektio nen ändrades rubriken reglem ente för Finlands Bank till lag om Finlands Bank. Sam tidigt gjor des i lagen om Finlands Bank de än d rin g ar som föranleddes av om organisationen av finansin spektionen och av lagen om finansinspektionen. Lagen trädde i kraft den 1 o k tober I februari tillsatte statsrådet en kom m itté, som fick till uppgift a tt föreslå de änd rin g ar i stadgandena om Finlands Banks ställning och verksam het som föranleds av EES-avtalet. K om m ittén skall också utreda de ändringsbehov som orsakas av ett eventuellt stegvis fördjupat deltagande i den europeiska ekonom iska integrationen efter a tt E E S-avtalet trä tt i kraft. V idare skall kom m it tén lägga fram an d ra förslag till revidering och förenkling av lagen om Finlands Bank och författningsstrukturen i sam band med denna. K o m m ittén skall ha sitt arbete färdigt vid slutet av augusti En lagändring som gällde valutalagens giltig hetstid trädde i kraft den 1 jan u a ri G enom ändringen förlängdes valutalagens giltighetstid m ed två år till slutet av A tt lagens giltighets tid inte förlängdes med m er än två å r berodde på att ovan n äm nda kom m itté också skulle utreda Finlands Banks ställning som valutareglerings m yndighet. Betalningssystemen och betalningsmedelsförsörjningen A nvändningen av bankernas ch eck konton i Finlands Bank för clearing av tra n sak tio n e rn a m ellan ban k ern a innebär att den priv ata sektorns kreditrisker överförs på centralbanken till de de lar betalningarna sker inom ram en fö r den ko ntoöverskridningsrätt utan säkerhet eller den likviditetskredit som centralbanken h a r beviljat kontohavarna. En fö ru tsättning för a tt betalningsrörel sen skall löpa friktionsfritt är a tt de b a n k er som förm edlar betalningarna i alla lägen h a r en till räcklig likviditet. F ö r a tt un d erlätta hanteringen av de likviditetsfluktuationer som orsakas av be talningsrörelsen h a r Finlands Bank beviljat de viktigaste k o n to h av a rn a rä tt till kredit u n d er en dag och till kortfristig likviditetskredit. G enom a tt trygga likviditeten i de b an k er som sköter betalningsrörelsen försöker F inlands Bank elimi nera system riskerna. U nder 1993 h a r hanteringen av riskerna inom betalningssystem et ägnats en allt större u p p m ärksam het. En viktig utg ån g sp u n k t h a r varit att m inska au tom atiken i sam band m ed centralbanksfinansieringen genom att begränsa b a n k e r nas m öjligheter till skuldsättning un d er en dag och genom a tt uppställa klara krav på säkerheter. O ckså de övriga behoven på lång sikt, såsom behovet a tt sam ordna betalningssystem en i olika länder och frigivningen av de finansiella tjän ster na inom E uropeiska ekonom iska sam arbetsom rådet, kräver anpassning till nya verksam hetsförhållanden och övervakningsprinciper. H anteringen av riskerna inom betalningsrörelsen Skuldsättningen under en dag begränsades K ärn an i Finlands betalningssystem utgörs av centralbankens checkkontosystem i realtid, d ä r clearingen av tran sak tio n ern a m ellan ban k ern a sker och genom vilket effekterna av Finlands Banks penningpolitik kanaliseras till ekonom in. E tt effektivt och tillförlitligt betalningssystem och oåterkalleliga betalningar u tg ö r grunden för en stabil ekonom isk verksam het och för tilltron till dess fortbestånd. I Finlands Banks checkkontosystem bokförs bl.a. tran sak tio n ern a m ellan Finlands Bank och ban k ern a sam t täckningsöverföringarna i sam band med tran sak tio n ern a m ellan bankerna. I system et sköts dessutom bankernas betalningsclearing och täckningsöverföringar inom olika nettningssystem, t.ex. i anslutning till clearingen vid H elsingfors P enningm arknadscentral och H elsingfors F ondbörs. F ö r att effektivera riskhanteringen inledde F in lands Bank den 1 m ars 1993 ett försök, som innebar att k o n to h av a m as m öjligheter till skuld sättning under en dag begränsades genom särskil d a lim iter för varje k ontohavare. A vsikten med lim iterna var a tt fästa u p p m ärk sam h et vid betalningsrörelsens risker, sp o rra b an k e rn a a tt själva bem ästra sina likviditetsfluktuationer så effektivt som m öjligt, påverka betalningarnas tid p u n k t under dagen och begränsa F inlands B anks k re ditrisk. Om en kontohavares täckningsöverföring le d er till a tt lim iten överskrids, h in d ra r checkkontosystem et a tt tran sak tio n en bokförs. I så fall m åste k o n to havaren antingen k o n ta k ta cen tral banken och anhålla om en tillfällig höjning av limiten eller v änta tills det finns tillräckligt m ed täckning p å k o n to t för a tt betalningen skall k u n n a genom föras u tan a tt lim iten överskrids.

4 24 25 Säkerhetskraven fö r centralbankskrediten preciserades N ä r lim iterna togs i b ru k införde Finlands Bank också krav på säkerhet för checkkontokrediten u n der en dag. En b ank som har rä tt till likviditetskredit skall ställa 25 procents säkerhet för limiten och övriga b an k er full säkerhet. L im iterna och säkerhetskraven blev perm anenta från och med den 1 decem ber enligt de principer som tilläm pats u n d er försöksperioden. S anktioner för lim itöverskridningar och otillräckliga säkerheter infördes den 1 decem ber. Som säkerhet används F inlands Banks k v ittningsrätt till bankens m inim ireservdeposition eller en an n an säkerhet som k o n to h avaren särskilt ställt. C h eck k o n to t kan också sak na kredit. Finlands Bank preciserade också villkoren för bankernas likviditetskredit den 1 decem ber så att full säkerhet alltid krävs för likviditetskrediten. Som säkerhet för likviditetskrediten används bankens m inim ireservdeposition i Finlands Bank till den del depositionen inte används som säker het för bankens checkkontolim it und er en dag (om m inim ireservsystem et närm are p å s. 13) O m d enna inte räcker som säkerhet för hela likvidi tetskrediten, skall b anken ställa F inlands Bank tilläggssäkerhet. Som säkerhet god k än n s statens skuldförbindelser, Finlands Banks bankcertifik a t och statens m asskuldebrev. O m säkerheten ställs i form av v ärdeandelar eller värd ep ap p er krävs pantsättningsförbindelse till förm ån för Finlands Bank. Banken kan p a n t sä tta v ärdeandelar till förm ån för F inlands Bank antingen i Finlands Banks eller pantgivarens eget värdeandelsregister. Säkerheter i form av v ärd e p ap p er skall läm nas i Finlands Banks förvar. A lternativt kan b an k ern a med F inlands Bank ingå ett värdepap p ersrelaterat återkö p sav tal (likviditetsrepa), som till storleken m o tsv arar likvidi tetskrediten, för a tt skaffa nödvändig likviditetsfinansiering. F ö r ett såd an t avtal k an endast ovan n äm n d a instrum ent användas. Ö vergången till det nya m inim ireservdepositionssystem et aktualiserade behovet av a tt u t veckla alternativa m öjligheter a tt fylla säkerhets kravet. Beloppet av kassareservdepositionem a, som tidigare h a r använts som säkerhet, v ar d u b belt så sto rt som m inim ireservdepositionerna. De nya bestäm m elserna om säkerhetsprincipem a är e tt steg m ot en anpassning till de europeiska län dernas betalningssystem. M ålet ä r en säker, m en sam tidigt öppen och till en konkurrensekonom i anpassad b asstru k tu r i betalningsförm edlingen. System et med elektroniska pengar utvidgades På grund av de betydande h an terin gskostnader na för sm å betalningar h ar m an redan en längre tid arb etat på a tt utveckla alternativa betalningsm etoder. D enna utveckling har i Finland liksom i vissa an d ra länder n å tt ett skede d ä r ett system m ed laddningsbara po rtm o n n ä er som baserar sig på sm artk o rt håller p å a tt tas i bruk. F ö r små betalningar h ar tidigare an v änts m y n tk o rt för engångsbruk, men endast i slutna system, d ä r den som ger ut m y ntkortet och försäljaren av de tjäns ter eller p ro d u k te r som betalas m ed ko rtet ä r en och sam m a sam m anslutning. M ellan ett fö ru tb etalt engångskort och en elektronisk p o rtm o n n ä finns det en principiell skillnad när det gäller köpkraften: de fö ru tb etal d a korten ä r inte pengar i egentlig m ening, utan dataöverföringsm edel, eftersom den som sålt m yntkortet på basis av de betalningar som korten använts för endast får inform ation om till vilket belopp kunden h a r u tn y ttjat de p å förhand b etal d a tjänsterna. D en kö p k raft som lagrats i en elektronisk p o rtm o n n ä, som är i sam bruk, kan d ärem ot med vissa reservationer jäm fö ras m ed pengar, särskilt om p o rtm o n n än i e tt öppet sys tem kan användas för betalning av m ånga olika tjänster och p ro d u k te r (t.ex. telefon, parkering, kollektivtrafik). N ä r en elektronisk p o rtm o n n ä i sam bruk införs får sedlarna och m ynten en bety dande konkurrent. V erksam heten inom T o im irah a Oy, som gru n d ats för a tt tillhandahålla betalningstjänster b a serade p å sm artk o rt och fö r a tt in fö ra ett säkert system med elektroniska pengar, expanderade u n der året och o m fattar nu förutom telefonauto m atavgifter också vissa avgifter inom kollektiv trafiken. Ö verenskom m else h ar också träffats om användning av ko rtet för vissa parkeringsavgifter. Finlands Bank anser a tt ett om fattan d e och ko o rd in erat ibruktagande av det nya betalnings m edlet k an åstad k o m m a sam hällsekonom iska kostnadsinbesparingar. bankstrejk. D enna effekt hade inte helt hunnit utjäm nas vid årsskiftet. E tt tillskott till sedel stocken gav dessutom sk atteå terb ärin g a m a i ja n u ari och decem ber. Beloppet utelöpande sedlar steg under 1993 från m iljoner m ark till m iljoner m ark. E n bankstrejk eller en h o tan d e bankstrejk m edför i allm änhet betydande fö rän d rin g ar ock så i sedelstockens sam m ansättning så a tt efterfrå gan p å sedlar i större valörer ökar. D en n a gång ö k ade andelen m arks sedlar dock inte näm nvärt; från att i o k to b er h a utg jo rt 27.6 % av det to tala beloppet utelöpande sedlar uppgick andelen d å bankbranschens kollektivavtal god kändes till 28.9 %. E fter a tt hotet om bankstrejk var över började sedelstockens sam m ansättning norm aliseras. Strejkhotet ökade som m est sedel stocken med cirka 4 m iljarder m ark, dvs. med drygt en fjärdedel. Beloppet utelöpande m ynt ökade fram fö r allt p å grund av m yntreform en. D en 15 novem ber gavs nya 10, 5 och 1 m arks m ynt ut. Dessa m ynt fanns vid slutet av året i om lopp till ett sam m an lagt belopp av 463 m iljoner m ark, sam tidigt som de utelöpande gam la 5 och 1 m arks m ynten hade m inskat med 187 m iljoner m ark. D en hotande bankstrejken påverkade i någon m ån också belop pet utelöpande m ynt. D etta steg 1993 från m iljoner m ark till miljoner m ark. Av belop pet var 255 m iljoner m ark jubileum sm ynt. Å r 1993 utgavs inte nya jubileum sm ynt. I förhållande till b ru tto n a tio n alp ro d u k ten steg beloppet utelöpande sedlar och m ynt fo rt sättningsvis. A llm änhetens innehav av sedlar och m ynt fortsatte a tt ö k a klart, m edan bankernas innehav m inskade. Till antalet sker stö rsta delen av hushållens dagliga betalningar alltjäm t i k o n tan ter. E n u n dersökning som utfördes av F inlands B ank visa de a tt 80 % av hushållens betalningar skedde med sedlar och m ynt. V ärdem ässigt utgjorde k o n ta n t b etalningarna 40 % av hushållens sam tliga b etal ningar. Betydelsen av k o n ta n ta medel kom m er dock a tt m inska i fram tiden i ta k t m ed utveck lingen av ersättande betalningsm edel. Penningförsörjningen reviderades Beloppet utelöpande sedlar och m ynt ökade i slutet av året Beloppet utelöpande sedlar och m ynt förblev, med u n d an tag för slutet av året, i det närm aste o fö rä n d rat jä m fö rt med Sedelstocken växte i slutet av året särskilt p å grund av h o tet om N ya sedlar och m ynt gavs ut M yntreform en, som hade inletts 1990, slutfördes genom utgivningen av de nya 10, 5 och 1 m arks m ynten. R eform ens syfte var a tt göra m yntserien k larare så a tt v ar och en u ta n svårighet kan k än n a igen m ynten och särskilja deras olika valörer L Sam tidigt m ed de nya m ynten gav F inlands Bank den 15 novem ber också u t en 20 m arks se del. En 20 m arks sedel hade dessförinnan senast ingått i 1945 års sedelserie. Sedeln ä r utfo rm ad av grafikem Erik Bruun. D en h a r i likhet m ed 50 och 10 m arks sedlam a ett m otiv som h ä n fö r sig till Finlands självständighetstid. Sedeln m o tsv arar i fråga om säkerhetsdetaljer och a n d ra egenskaper 100 och 50 m arks sedlarna. 20 m arks sedeln ä r avsedd a tt fö r sin del ersätta 10 m arks sedeln, som försvinner u r rörelsen, så a tt skillnaden m ellan den m insta sedeln och det störs ta m yntet inte skall bli för stor. F inlands Bank gav inte längre efter m itten av novem ber u t 10 m arks sedlar. Vid slutet av 1993 var beloppet u telöpande 20 m arks sedlar 284 m iljoner m ark och 10 m arks sedlar 273 m iljoner m ark. Sedel- och m ynthanteringen ökade F inlands Banks k o n to r läm n ar i fö rsta h an d ut sedlar och m ynt till an d ra penninginstitut enligt deras behov och ta r em ot sedlar och m ynt av dessa. Finlands Bank gav 1993 ut sedlar till ett belopp av m iljoner m ark och m ynt till ett belopp av m iljoner m ark och tog em ot sedlar till ett belopp av m iljoner m ark och m ynt till ett belopp av m iljoner m ark. Både till beloppet och antalet gavs m est 100 m arks sedlar ut. D eras andel av beloppet utgivna sedlar var 6 2 % och av antalet utgivna sedlar 59 %. D en stora andelen 100 m arks sedlar bero d de på a tt 100 m arks sedeln var den pop u läraste sedeln i b an k au to m ater. Av m ynten utgavs beloppsm ässigt m est 5 m arks m ynt, dvs. 756 m il jo n e r m ark eller 57 % av alla utgivna m ynt, och antalsm ässigt m est 1 m arks m ynt, dvs. 311 m iljo ner m ark, eller 40 % av alla utgivna m ynt. Finlands B ank tog em ot m est 100 m arks sed lar, dvs m iljoner m ark eller 63 % av alla inläm nade sedlar. Ö ckså antalsm ässigt läm nades m est 100 m arks sedlar in, dvs. 293 m iljoner styck en eller 57 % av alla inläm nade sedlar. A v m ynten läm nades m est 5 m arks m ynt in, dvs. 707 m iljoner m ark, och antalsm ässigt m est 1 m arks m ynt, dvs. 308 m iljoner stycken eller 41 % av antalet inläm nade m ynt. D e sedlar som läm nas in till F inlands Bank granskas och sorteras i sedlar av god kvalitet, som p å n y tt sätts i cirkulation och sedlar av dålig kvalitet som m akuleras. Sam tidigt kontrolleras också sedlarnas äkthet. Å r 1993 sorterade F in

5 26 lands Banks kontor 491 m iljoner stycken sedlar maskinellt, dvs. 6.3 % m era än D en m a nuella sorteringen, som så sent som 1989 u t gjorde 35 % av den totala sorteringen, har i praktiken upphört. A ntalet sedlar av dålig kvalitet som m akulerades var 116 miljoner. De utelöpande sedlarna cirkulerade under året i medeltal 3.5 gånger via Finlands Bank. Den största om loppshastigheten, 5.3 gånger, noterades för 100 m arks sedeln. M otsvarande siffra för de övriga valörerna var m ark 2.1, 500 m ark 2.5, 50 m ark 4.0 och 10 m ark 2.3. Sedlarnas genom snittliga livslängd var 1993: mk 5.2 år, 500 mk 6.7 år, 100 mk 2.0 år, 50 mk 2.2 år. Sedlarna är säkra Finlands Bank gav i novem ber 1991 ut 1 000, 500, 100 och 50 m arks sedlar med beteckningen Litt. A. Deras säkerhet hade förbättrats ytterligare jäm fört med sedlarna av 1986 års typ. Av sedlar med beteckningen Litt A. har det inte påträffats några förfalskningar. U nder 1993 påträffades emellertid förfalskade 500 och 100 m arks sedlar av 1986 års typ. F ö r falskningarna härstam m ade huvudsakligen från Finlands närom råden och de fick en viss spridning också i Finland. Finlands Bank och de andra bankerna effektiverade bortdragningen av sedlarna av 1986 års typ ur rörelsen. Sådana fanns dock ännu i viss m ån i om lopp vid utgången av Ändringar ipenningförsörjningstjänslerna Finlands Bank och bankerna kom överens om att införa en avgiftsbelagd penningförsörjningsservice i huvudstadsregionen från och med den 1 maj. Syftet med reformen var kostnadsinbesparingar totalt sett. Finlands Banks kontor i K otka stängdes 1993 och dess penningförsörjning överfördes till Finlands Banks h u v u dkontor och kontoret i K uopio. Den nya myntlagen trädde i kraft Den nya myntlagen trädde i kraft den 1 maj. Den viktigaste förändringen med tanke på penningförsörjningen var a tt Finlands Bank i fråga om sedlar och finansm inisteriet i fråga om m ynt fick rätt att besluta att de skall upphöra att vara lagliga betalningsm edel. Finlands Bank beslöt att alla sedlar av års typ skulle upphöra att gälla som lagliga betalningsmedel. Finansm inisteriet beslöt att dra in alla mynt som getts ut före 1963 och alla mynt lydande på penni av äldre typ än Sedlarna och mynten blev ogiltiga den 1 januari 1994, varefter betalningsm ottagare inte längre ä r skyldiga att acceptera dem som betalningsm edel. Finlands Bank löser in sedlarna och mynten till och med den 31 december Kon tan tmedelskrediterna a vskaffades Systemet med kontantm edelskrediter, som varit i kraft i närm are 13 år och med vilket Finlands Bank finansierade depositionsbankernas sedeloch m yntkassor, avskaffades under verksam hetsåret. Bankerna förbereder sig för allm änhetens kontantuttag på depositionskonton genom att hålla sig med kontanter. K assahanteringen är emellertid förknippad med räntekostnader och andra kostnader som bankerna försöker minimera. Under den period då penningm arknaden reglerades stod bankerna i allm änhet i skuld till centralbanken. Genom att m inska sina sedel- och m yntkassor vid slutet av dagen kunde bankerna reducera sin centralbankskredit och räntek ostnaderna för denna. D ärför transporterade de en så stor del som möjligt av sina sedel- och m yntkassor till Finlands Bank för att krediteras på checkkontona, som vid slutet av dagen följaktligen visade ett i m otsvarande m ån m indre debetsaldo. Följande m orgon häm tades handkassorna tillbaka till banken. För att den onödiga transporten av kontanter mellan bankerna och Finlands Bank skulle u pphöra togs det s.k. systemet med kontantm edelskredit i bruk vid början av novem ber System et fungerade så att bankerna beviljades en räntefri kredit i Finlands Bank som m otsvarade deras sedel- och m yntkassa. K assahanteringen orsakade därefter inte längre bankerna räntek ostnader. Vid början av augusti 1988 fastställdes en s.k. självriskandel som inte ingick i krediten. D ärefter blev bankerna åter tvungna a tt själva finansiera en del av sin kassahantering. Efter att systemet med kontantm edelskredit införts hade penningförsörjningssystem et genom gått så stora förändringar att det inte längre lönade sig för bankerna och inte heller i övrigt var ändam ålsenligt att dagligen transportera h an d kassorna mellan bankerna och Finlands Bank. D å det dessutom var angeläget att ändra F inlands Banks och bankernas inbördes finansieringsförhållanden så att de bättre anpassades till verksam hetsm iljön, beslöt Finlands Bank att slopa systemet med kontantm edelskredit vid slutet av juni Efter att kontantm edelskrediten avskaffats ä r bankernas kassahantering åter förknippad med en norm al m arginalkostnad, som sporrar bankerna att m inim era sin kassahantering. F ö rutom likviditetseffekter av engångskaraktär under övergångsskedet hade systemet med kontantm edelskredit inte någon penningpolitisk betydelse, eftersom krediten var bunden vid sedel- och m yntkassorna och således inte kunde användas till att öka kreditgivningen. Övrig verksamhet Förvaltningen av valutareserven På de internationella valuta- och k apitalm arknaderna fortsatte räntorna och valutakurserna att fluktuera kraftigt under O rsak till detta var fram för allt osäkerheten om den europeiska integrationsprocessen. Förvaltningen av valutareserven och riskhanteringen krävde d ärfö r stö r re satsningar än förut på den europeiska m arknaden. Finlands Banks valutareserv placerades främ st i m asskuldebrev em itterade av stater och värdepappersrelaterade återförsäljningsavtal, dvs. repor. Användningen av repor ökade betydligt jäm fört med tidigare år. En del av reserven placerades också i depositioner i utländsk valuta, guld och IM F:s särskilda dragningsrätter. G uldinnehavet förblev oförändrat. De viktigaste placeringsvalutorna var D-m arken, US-dollarn, det brittiska pundet, den franska francen, den nederländska gulden och den japansk a yenen. Fördelningen och förändringen av huvudposterna i den konvertibla valutareserven 1993 var följande: Reserv Reserv För ändring Mmk G u ld Särskilda dragningsrätter R eservtranchen i IM F K onvertibla valutor, netto S u m m a

6 29 F in lan d s B a n k s b okslut R e s u lta trä k n in g, m k Ränteintäkter Inhemska (1) Likviditetskrediter , ,04 Bankcertifikat , ,86 Värdepapper med återförsäljningsförbindelse , ,64 Nettoräntor för terminsaffärer , ,84 KTR-krediter , ,16 Masskuldebrev , ,84 Krediter till Statens säkerhetsfond , ,69 Stabiliseringslån , ,27 Övriga fordringar , , , ,26 Utländska (2) Internationella valutafonden , ,83 Värdepapper , ,03 Övriga valutafordringar , , , ,60 Summa ränteintäkter , ,86 Räntekostnader Inhemska (3) Dagsdepositioner , ,23 Bankcertifikat , ,00 Kassareservdepositioner , ,85 Investeringsdepositioner , ,76 Övriga skulder , , , ,83 Utländska Internationella valutafonden , ,76 Stödkrediter , ,02 Övriga skulder , , , ,49 Summa räntekostnader , ,32 Räntebidrag ( 4 ) , ,54 Övriga intäkter (5) Expeditionsavgifter och provisioner , ,18 Finansinspektionens tillsynsavgifter ,00 Ö vriga , , , ,72 Övriga kostnader (6) L öner , ,96 Socialkostnader , ,80 Anskaffning av sedlar , ,10 Avskrivningar , ,37 Ö vriga , , , ,78 Kostnader och intäkter för tryggande av penningmarknadens stabilitet (7) Avskrivningar på aktier i egendomsförvaltningsföretag ,00 Avskrivningar på aktiverade utgifter och förluster ,00 Intäkter från försäljning av a k tie r , ,00 Resultat före kursdifferenser och reserveringar , ,48 Kursdifferenser för utländska värdepapper (8) , ,42 Yalutakursdifferenser (9) , ,83 Ökning av pensionsreservering(lo) ,62 Ökning ( ) / upplösning (+) av reservering (30 lagen om Finlands Bank) (10) , ,93 Räkenskapsårets resultat (11).. 0,00 0,00

7 30 31 B a la n srä k n in g, m k Aktiva Guld och valutafordringar (1) G u ld , ,68 Särskilda dragningsrätter , ,54 Reservtranchen i Internationella valutafonden , ,47 Konvertibla v alu to r , , , ,49 Övriga fordringar pä utlandet (1) M arkandelen i Internationella valutafonden , ,52 Tidsbunden k re d it , , ,25 Fordringar på finansinstitut (2) L ikviditetskrediter , ,00 Bankcertifikat , ,03 V ärdepapper med återförsäljningsförbindelse , ,56 Tidsbundna k red iter ,00 K ontantm edelskrediter ,00 M asskuldebrev , ,00 Ö v rig a , , , ,41 Fordringar pä den offentliga sektorn (3) Krediter till Statens säkerhetsfond ,00 Statens m etallmyntsansvar , , , ,20 Fordringar pä företag (4) Finansiering av inhemska leveranser (K T R ) , ,90 Ö v rig a , , , ,61 Övriga fordringar (5) Lån för stabilisering av penningm arknaden , ,00 R esultatregleringar , ,76 Ö v rig a , , , ,94 Aktiverade utgifter och förluster fö r tryggande av penningmarknadens stabilitet (6) , ,00 Summa , ,90 Passi'a Valutaskulder (1) Konvertibla v alu to r , , , ,24 Övriga utländska skulder ( I ) Internationella valutafondens m arkkonton , ,35 Tilldelade särskilda dragningsrätter , ,50 Ö v rig a... _ , , ,85 Utelöpande sedlar och mynt (7) S ed lar , ,00 M etallm ynt , , , ,35 Bankcertifikat (8) , ,00 Skidder till finansinstitut (9) D agsdepositioner , ,66 M inim ireservdepositioner ,00 Tidsbundna depositioner ,00 K assareservdepositioner , , ,66 Skulder till den offentliga sektorn (10) C heckkonton , ,01 Depositioner från Statens säkerhetsfond , , , ,64 Skulder till företag (11) Investerings- och fartygsanskaffningsdepositioner , , , ,53 övriga skulder (12) R esultatregleringar , ,72 Ö v rig a , , , ,69 Värderegleringskonto och reserveringar ( 1 3 ) , ,38 Eget kapital (14) G ru n d fo n d , ,00 R eservfond , ,56 R äkenskapsårets v in s t , ,56 Sum m a , ,90

vecklingssystem som kan g o dkännas för ECBS k re d ittran sak tio n e r sam t utv ärd erat värdepappersavvecklingssystem en i E U -o m råd et m ot

vecklingssystem som kan g o dkännas för ECBS k re d ittran sak tio n e r sam t utv ärd erat värdepappersavvecklingssystem en i E U -o m råd et m ot 19 18 senast kring halvårsskiftet 2000 ä r en integrerad del av det han d elsn ät som håller på a tt byggas upp till allm äneuropeisk stan d ard. X etra-system et vid D eutsche Börse blir då handelssystem

Läs mer

i synnerhet om utbudet av banktjänster via postkontor också tas med i beräkningen. Bankstödet 1991 1996, miljoner mark

i synnerhet om utbudet av banktjänster via postkontor också tas med i beräkningen. Bankstödet 1991 1996, miljoner mark 18 19 samma utvecklingen i värdepappershandeln under första halvåret. De största enskilda posterna var vinsterna i samband med försäljningen av aktierna i Tuko Oy och värdeökningen i bankernas statsobligationsportfölj

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Helsingfors 1993 1993 rd B 1 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1992 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT 1 HELSINGFORS 1 993 INNEHÅLL ISSN 0356-0457

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1965 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1966 INNEHÅLL Sid. Finlands Banks

Läs mer

G arantier... 137 040 782,60 242 646 901,91

G arantier... 137 040 782,60 242 646 901,91 18 Företagen Bankens fordringar på företag sjönk med 1 166 Mmk till 3 678 Mmk. Exportfinansieringen gick ned med 880 Mmk och finansieringen av inhemska leveranser, inkl. den nya posten KTR-krediter bland

Läs mer

4. R äntenetto. K o m m entarer till bokslutet. K om m entarer till balansräkningen. R änten etto t utgjorde 1 441 miljoner mark.

4. R äntenetto. K o m m entarer till bokslutet. K om m entarer till balansräkningen. R änten etto t utgjorde 1 441 miljoner mark. 38 39 K o m m entarer till bokslutet Bokförings- och bokslutspraxis 1 Finlands Banks balansräkning tillämpas sek torindelning, vilket ger en bild av de finansiella relationerna mellan centralbanken och

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse for 1983

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse for 1983 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse for 1983 Helsingfors 1984 1984 rd. nr 4 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1983 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1984 Finlands Banks verksamhet Sid.

Läs mer

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSAMHETSMILJÖN KREDITINSTITUTENS EKONOMISKA STÄLLNING KAPITALMARKNADEN LAGSTIFTNING

Läs mer

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1929 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1930 STATSRÅDETS TRYCKERI I n n e h å l l : Sid. Dt ii vlconomiska utvecklingen är 19S9. Allmänna drag'... Lantbruket...

Läs mer

763 526 108,09 1 449 468 567,63 2 212 994 675,72 1 438 458 010,43 51998 701,39 1 490 456 711,82 722 537 963,90 333 072 673,53 363 586 158,02

763 526 108,09 1 449 468 567,63 2 212 994 675,72 1 438 458 010,43 51998 701,39 1 490 456 711,82 722 537 963,90 333 072 673,53 363 586 158,02 18 Ränteintäkter Inhemska (1) Dagslän... Bankcertifikat och statens skuldförbindelselån... Skördeskadekrediter... E xportfinansiering... K T R -krediter... M asskuldebrev... Övriga fordringar... Utländska

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1984

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1984 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1984 Helsingfors 1985 1985 rd. nr 2 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1984 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1985 Finlands Banks verksamhet IN

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR i 940 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L S IN G F O R S 1941 STATSRÅDETS TRYCKERI D et ekonomiska livet i Finland år 1940... Industrin... Lantbruket... Arbetsmarknaden...

Läs mer

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1998 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSAMHETSMILJÖN STRUKTURFÖRÄNDRINGEN PÅ FINANSMARKNADEN KONKURRENSEN OM INLÅNINGS-

Läs mer

Fiskars-koncernen. För vara aktieägare. Verksamheten i sammandrag. Innehäll. Data per aktie Pris per bokslutsdatum 136 164 210 259 414 mk

Fiskars-koncernen. För vara aktieägare. Verksamheten i sammandrag. Innehäll. Data per aktie Pris per bokslutsdatum 136 164 210 259 414 mk För vara aktieägare Fiskars-koncernen Fiskars Oy Ab:s ordinarie bolagsstäm - m a hälls torsdagen den 9 maj 1985 kl. 16.30 pä hotell M arski, Lönnrotkabinettet, M annerheim vägen 10. Aktieägare, som önskar

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att sanera Greklands statsskuld och bevilja Grekland

Läs mer

Hem t j än st en lig LOV

Hem t j än st en lig LOV Fö r f r åg n in g su n d er l ag - Up p h an d lar v er sio n 2015-02-11 Up p h an d lan d e o r g an i sat io n Up p h an d lin g Täby kom m un Hem tjänst enligt lag (2008: 962) om valfrihet ssyst em

Läs mer

n Riks ban kens uppgifter och roll

n Riks ban kens uppgifter och roll Årsredovisning 2012 n Riks ban kens uppgifter och roll Riks ban ken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Direktörens översikt 4 Finansinspektionens verksamhetsstrategi 6 Finansmarknaden 2002 10 Verksamhetsmiljön och dess verkningar på finansmarknaden 10 Strukturella förändringar

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om placeringsfonder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om placeringsfonder ska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Bank och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2014

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2014 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 014 Helsingfors 015 B 14/015 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 014 TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 015 ISSN 137-434 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA

Läs mer

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967

I^NVd Natoni RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 SUOMEN PANKIN K IR JASTO O JLS r H I M I^NVd Natoni 003 5599 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1967 * TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1968 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR

Läs mer

O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0

O V F IS K A R S A B. Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 O V F IS K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 O V F I S K A R S A B Ä r s r e d o v i s n i n g f ö r 1 9 8 0 INNEHALL Sidan Sidan översikt per produktlinje 24 M e t a llin d u s t r in

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den 229334N PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Den lag om Finansinspektionen

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer