Befolkningsprognos för åren Kommunprognos och Delområdesprognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos för åren Kommunprognos och Delområdesprognos"

Transkript

1 1(18) Befolkningsprognos för åren Kommunprognos och Delområdesprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen mellan 1000 och 1500 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen. Det innebär 6% nya grannar i Borås varje år, som kan behöva hjälp att hitta till busshållplatsen, återvinningscentralen, skolan, joggingspåret mm. Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen för Borås innebär en folkökning på i genomsnitt 1 319personer per år. Ökning förväntas främst i åldersgruppen under 18 år. År 2020 förväntas kommunen ha invånare. Folkökningen som förväntas de närmaste fem åren bli högre än vad som förväntades för ett år sedan. Det är både förväntat högre födelsenetto och högre förväntat flyttnetto. Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med personer, Öster förväntas öka med 758 personer och Norr med personer. De flesta kommundelarna förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Kommundelarna Centrum, Göta, Norrby och Trandared förväntas få mellan 1100 och 2300 personers ökning. De övriga kommundelarna ökar inte lika mycket, det gäller Sjöbo och Sandhult, eller minskar i antal invånare, det gäller Brämhult, Dalsjöfors, Fristad och Viskafors. _

2 2(18) Förutsättningar Osäkerheter Prognos innebär en väntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Att se 5 år fram i tiden är osäkert. Det har blivit allt mer osäkert kring om resultaten i befolkningsprognoser kommer att pricka rätt. Prognosen räknas om en gång per år med färska fakta. Större förändringar kommer sällan överraskande på ett år och små förändringar får sällan drastiska konsekvenser på 5 års sikt. Denna prognos har i sitt underlag inte med några justeringar med anledning av ekonomiska konjunkturer, mellanstatliga konflikter, klimateffekter eller andra globala förändringar. Det finns inte några metoder att mäta hur just Borås skulle påverkas och på vilket sätt det i så fall skulle påverka inom en 5års-period på flyttningsantaganden, fertilitet eller dödlighet. Däremot kan en beskrivning av utgångsläget i Borås ge en bild om det finns behov av att omvärdera insatsvärdena. Utgångsläget i Borås Borås har haft en stabil årlig befolkningsökning under hela 2000-talet. Ökningen 2015 blev 1466 personer, vilket motsvarar tillskott på 1,4%. Detta är drygt 400 fler än året innan. Det är högre procentuell ökning än Västra Götalands län som ökade 1%, samt riket som helhet som ökade 1,1%. Borås med sina nära invånare blir allt mer nära sammanknutet med Göteborgsregionen. Göteborg hade nära invånare 2015 och ökade 1,3%. Göteborg ökade mer än förväntat och tror i sin prognos på fortsatt ökning i än högre grad med närmare fler invånare per år fram till Främsta orsaken anser Göteborg vara förväntad flyktingmottagning till landet, varav en stor del får stanna i landet och en del blir då folkbokförda i Göteborg. Samma förhållande gäller flyktingar som befinner sig i Borås, men som inte ingår i befolkningsstatistiken för Borås och inte heller i befolkningsprognosen förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i Borås. Borås dragningskraft som boplats hänger mycket ihop med omgivningen. Det pågår många samarbeten i regionen som kan stärka den stabila utvecklingen, bl a prioriterar Västra Götaland smarta textilier, hållbar stadsutveckling, miljö, energi och hållbara transporter. Västsvenska paketet ska leda till ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige med satsningar fram till Borås Stads goda ekonomi bäddar för en fortsatt stabil utveckling. Budget för 2016 konstaterar att det är goda förutsättningar för Borås att växa och utvecklas. Detta sker redan med fler människor, nya företag som etableras och befintliga företag som expanderar, tillsammans med bla en växande professionshögskola som bidrar till att Borås åter är Sveriges ledande textilstad med gott renommé långt utanför landets gränser. Budgeten utgår från den långsiktiga visionen Borås2025, vilken med uppsatta delmål ska säkerställa att Borås Stad utvecklas på väg mot visionen. Visionen innehåller en framtid bl a byggd på arvet från textil och handel, individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer, kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor, i en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkan.

3 3(18) Högskolestudenter bidrar till att skapa framtidstro, aktivitet och kreativitet i Borås. Högskolans aktiviteter och utveckling påverkar hela stadens utveckling. Högskolan i Borås har sitt ursprung i den textila näringen, i det textila kulturarvet och i bibliotekarieutbildningen. Den blev en sammanhållen högskola 1977 och vill fortsätta på den inslagna vägen och bli det tredje universitetet i Västsverige hade Högskolan i Borås drygt studenter, vilket avspeglar sig även i en aktiv stadsmiljö. Det fanns drygt 200 inresande utbytesstudenter och lika många utresande utbytesstudenter, samt över 50 professorer bland de drygt 700 anställda som hade hand om 80 utbildningsprogram och nära 140 kurser. Borås Stad satsar inom innovationsområdet på tex Borås Science Park, i nära samarbete med högskolan. Borås näringsliv har en stabil positiv utveckling. Intresset för etablering är fortsatt stor. Mer industrimark har detaljplanerats under 2015 och försäljningen av nya områden har startat. Alla tomter på Viared Norra har sålts, och försäljningen av Viared Västra har inletts. Arbetet med att ta fram ytterligare mark har fortsatt. Samarbete med et 80-tal företag inom handelsbranschen har inletts för att stärka näringslivet inom handel, inte minst E-handel, och den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås har bildats. Uppgraderingen av rv40 på delen från Rångedala till Ulricehamn invigdes 2015, liksom nya stäckningen av riksväg 27 söder om staden. Långsiktigt pågår intensiv planering ihop med Trafikverket för en lokaliseringsutredning av ny stambana för delen Bollebygd-Borås som en del i en snabbjärnväg, den s k Götalandsbanan, viken bättre kommer att länka ihop Borås med Göteborgsregionens arbetsmarknad och fler förväntas då bosätta sig i Boråsregionen. Det råder bostadsbrist i Borås, men arbete pågår intensivt för att underlätta möjligheterna till ökat antal bostäder. Det pendlar personer till arbete i Borås från andra kommuner (Ulricehamn, Göteborg och Mark toppar listan år 2014) och pendlar från Borås till andra kommuner (Göteborg toppar listan med 28 % av de utpendlande år 2014). Den öppna arbetslösheten har minskat till 3,2% i mars 2015, från 3,4% i mars En försiktig bedömning är att Borås får en fortsatt god balanserad ekonomisk utveckling närmaste åren. Troligen leder detta inflöde av arbetskraft och även till ett fortsatt inflyttningsöverskott. Under 2015 flyttade personer till Borås ( från egna länet, från övriga Sverige och från utlandet), medan flyttade från Borås (2 409 till egna länet, till övriga Sverige och 386 till utlandet). Invandring från andra länder påverkas av bl a mellanstatliga konflikter, inbördeskrig, klimateffekter, naturkatastrofer, olika länders välfärdsutveckling, svensk migrationspolitik, ekonomisk konjunktur, och behov av arbetskraft. Under år 2015 flyttade nära personer till Borås från utlandet (25 % av samtliga inflyttare till Borås). Knappt 400 personer flyttade till utlandet (8 % av samtliga utflyttare från Borås). Nationellt räknas med fortsatt hög befolkningsutveckling, och SCB (Statistiska centralbyrån) anger att befolkningsökningen de senaste åren har varit snabb och enligt prognosen kommer 10-miljonersstrecket passeras under Nästa miljongräns, 11 miljoner, uppnås bara 8 år senare, år Idag är 17 procent av landets befolkning född utomlands. De närmaste åren förväntas antalet utrikes födda öka mer än tidigare. Framför allt förväntas inbördeskriget i Syrien att påverka migrationen till Sverige. År 2015 var 20,4 % av boråsarna födda utrikes, vilket var personer. Till Borås var flyktingar från Syrien största gruppen 2015, därnäst från Somaila, samt mindre antal från ett 20-tal länder, stadslösa och av okänd härkomst. I december 2015 hade Borås drygt 1300 inskrivna personer genom Etableringscenter.

4 4(18) Antaganden och insatsvärden Omvärldsanalysen präglar prognosens förutsättningar. Det sker avvägning av behovet att förändra prognosens insatsvärden som förväntat födelsetal per kvinna, dödsrisker, flyttrörelser mm. Bedömningen är att de tre senaste åren kan stå som modell för de kommande fem när det gäller antal och åldrar hos inflyttade och utflyttade. Nivån på dödsrisker behöver sällan ändras eftersom de kan ses i ett längre perspektiv. Åldersspecifika fruktsamheten väntas bli som de tre senaste åren. Fruktsamhetsindex kan kopplas till förändringarna i nationella förväntningar. Efter att dessa faktorer bedömts sker beräkningarna med utgångspunkt i senast kända befolkning i åldersklasser och kön. Startbefolkning Invånarna vid årsskiftet : blir ny startbefolkning i prognosen. Detta är personer fler än startbefolkningen i förra årets prognos. Inflyttade och utflyttade Antal inflyttade och utflyttade åren har summerats och delats på tre år och värdet har därefter fått gälla för hela prognosperioden. Åldersfördelningen för de inflyttade och utflyttade antas vara samma som för de tre senaste åren. Här har utjämnade värden använts och får ligga till grund för hela prognosperioden. Boråsprognos för verkligt flyktingmottagande de närmaste åren är svår att göra. Hur många av dessa som sedan stannar i Borås är ännu svårare att göra prognos på. Även annan invandring kan tillkomma, tex kan arbetskraftinvandring, anhöriginvandring och återvändande Sverigefödda bli betydande. Under 2015 ökade trycket, från såväl Migrationsverket som Länsstyrelsen, mot kommunerna att ordna akuta boendeplatser samt platser för ensamkommande flyktingbarn. Fruktsamhet och fruktsamhetsindex Antagande för fruktsamhet och åldersfördelning är utjämnade värden för I Borås var under denna period det s k summerade fruktsamhetstalet ca 1,9. Observerade värdet för antal barn per kvinna var 1,81 året 2015, vilket var något lägre än året innan. ( Om inte befolkningen ska minska behövs inflyttning i ett läge där fruktsamhetstalet är lägre än 2,1.) Borås fruktsamhetstal för åren står som index 100 och antas vara stabilt under åren Fruktsamhetstalet i riket antogs för 2015 öka till 1,89 barn per kvinna medan utfallet blev 1,85 barn per kvinna. Den största delen av felet var att Sverigefödda kvinnor födde färre barn än beräknat. Rikets prognos räknar med att talen ska öka till 1,94 barn per kvinna år Borås prognos särredovisar inte underlaget på svenskfödda respektive utrikesfödda kvinnor. Deltagande i arbetsliv och utbildning påverkar barnafödandet, men även yttre samhällsfaktorer som familjepolitik kan påverka benägenheten att skaffa barn. Fruktsamhetsnivån i Sverige är bland det högsta i Europa. År 2014 var det bara ett fåtal länder i Europa med högre fruktsamhetstal, däribland Frankrike och Irland. Dödlighet, samt index döda kvinnor och index döda män 97 har satts som index för dödlighet för kvinnor för hela perioden. Kvinnor i Borås har dött i lägre utsträckning än kvinnor i riket de senaste tre åren. Förhållandet mot riket förväntas vara lika de närmaste 5 åren. 98 har satts som index för dödlighet för män för hela perioden. Män i Borås har dött i lägre utsträckning än män i riket de senaste tre åren.

5 5(18) Översikt kring verkligt utfall några år bakåt, samt jämförelse mot förra årets prognos. Befolkningsförändringar en år 2015 blev personer. Prognosen för 2015 var Ökningen under 2015 var Prognosen för ökning var Födelsenettot 2015 blev 349. Prognosen för 2015 var 378.

6 6(18) Födda 2015 blev 1295 personer. Prognosen för födda var Det blev 946 döda år Prognosen var 989.

7 7(18) Flyttnettot 2015 blev Prognosen var 662. Både inflyttningen och utflyttningen var hög Flyttnettot blev högre än i prognosen flyttade in år Prognosen var 5005.

8 8(18) 4510 flyttade ut år Prognosen var Träffsäkerheten för en stor kommun (13:e största ibland landets kommuner mätt i antal invånare) och ett stort flyttflöde kan, trots ovanstående differenser, betraktas som ganska god. en blev 426 personer fler år 2015 än enligt prognosen. Främst berodde ökningen på ett positivt flyttnetto, även om födelsenettot också var positivt. Flyttnettot mot utlandet var 899, medan det var 230 mot eget län och negativt -19 mot övriga Sverige. Störst flyttflöden skedde mot eget län; 2639 inflyttade och 2409 utflyttade. Därnäst var flyttflöden mot övriga Sverige; 1696 inflyttade och 1715 utflyttade. Mot utlandet var mindre flöden; 1285 inflyttade och 386 utflyttade. Det är främst nettot mot utlandet med betydligt färre utflyttade än inflyttade som utgör befolkningsökning. Noteras bör också att ett enskilt år inte kan bedöma en 5-årsprognos träffsäkerhet. Det är stadigvarande tendenser som är mest viktiga att notera som t e x att födelsenettot under många år varit positivt, samt att flyttnettot legat stadigt positivt under en längre period.

9 9(18) Prognos för Befolkningsförändringar i prognos Befolkningsförändringar År Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning Andel, folkmängd per åldersgrupp 2015, samt prognos , procent ,9 21,2 21,5 21,7 22,0 22, ,9 59,5 59,3 59,0 58,7 58,5 65-w 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal, folkmängd per åldersgrupp 2015, samt prognos w Summa Antal kvinnor och män i tre åldersgrupper 2015, samt prognos för 2020 År Kön w Summa 2015 Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa

10 10(18) i 5-årsgrupper, antal 2015 och prognos w Summa i 10 åldersgrupper 2015 samt i prognos w Summa

11 11(18) Delområdesprognos Sammanfattning Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med personer, Öster förväntas öka med 758 personer och Norr med personer. De flesta kommundelarna förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Kommundelarna Centrum, Göta, Norrby och Trandared förväntas få mellan 1100 och 2300 personers ökning. De övriga kommundelarna ökar inte lika mycket, det gäller Sjöbo och Sandhult, eller minskar i antal invånare, det gäller Brämhult, Dalsjöfors, Fristad och Viskafors. Nytt underlag Ny startbefolkning används, med respektive (322 st) prognosområdes invånare från fördelat på ettårsklasser, med avseende på kön, fertilitet, dödsrisker och erfarenhet om flyttrörelser. PROPAK har varit en del av underlaget. TYKO har använts för förväntad inflyttning i nybyggnation. Alla bostadsområden har en klassning i huvudsak för småhusområden, flerbostadshus hyresrätt eller bostadsrätt, byggperiod, tätort och icke tätort. Ett fåtal områden har klassats om i årets prognos, främst till en högre s k nivåfaktor. Vissa områden är dominerade av tex studentboende eller särskilt boende. Då förväntas inga barnfamiljer flytta in efter en utflytt, utan området förväntas få fortsatt boende av dessa kategorier. I underlaget ingår förväntad nybyggnation av olika typer av bostäder (större kända projekt samt enskilda bygglov) på i genomsnitt 1073 bostäder per år utslaget över prognosperioden, med en variation på som mest 1708 och som minst 253 nya bostäder. Störst förväntad byggnation sker 2020 och minst Den beräknade effekten av nybyggnation ger främst ökat antal invånare i stadsdelen Väster och då främst i delområdena före detta kommundelarna Göta, Norrby och Sandhult. Nybyggnationseffekten i Norr förväntas främst i delområde före detta kommundel Centrum. I Öster förväntas nybyggnadseffekt främst i före detta kommundel Trandared. Sammantaget ger byggnationseffekten ca personer, varav utgör barn under 7 år. Om beräknade projekt inte blir av eller flyttade i tid får detta klara konsekvenser för hur väl prognosen sen stämmer jämfört med hur verkligheten blir. Om projekt som planeras inte blir av, tex projekt Glesvingen, Pallas, Ulysses, Regementet, Dammsvedjan, Solrosen, Åkermyntan, eller Kiden, så skulle den förväntade befolkningsökningen tillfalla andra delområden. Byggeffekten kan betraktas som ganska stor och därmed blir prognosen osäker. Prognosens osäkerhet ökar också ju längre in i framtiden man ser, liksom vid presentation på mindre geografiska områden eller små åldersintervall.

12 12(18) Den faktiska befolkningsutvecklingen mellan 2014 och 2015 i de olika delområdena (f d kommundelar) innebar att två kommundelar minskade sitt invånarantal, minus 27 personer i Viskafors kommundel och minus 8 personer i Dalsjöfors kommundel, men i övriga kommundelar varierade ökningen mellan minst ett tillskott på 83 personer i Fristad kommundel och som mest 333 personer i Norrby kommundel. Befolkningsutveckling 0-w Område Förändring Förändring 14-15, % Sjöbo ,0 Norrby ,7 Centrum ,3 Göta ,8 Trandared ,9 Brämhult ,4 Fristad ,8 Dalsjöfors ,1 Viskafors ,4 Sandhult ,9 på församling skrivna Ca & GA ,0 Restförda ,0 Summa ,4 Prognosen för år 2015 (baserad på fakta 2014) jämfört med utfall 2015 visar på underskattning av utvecklingen i dom flesta kommundelarna, främst i Norrby blev det fler invånare än beräknat. Tre kommundelar överkattades marginellt, Trandared, Fristad och Dalsjöfors. Område (f d kommundelar) Prognos för 2015 Utfall 2015 Skillnad Sjöbo Norrby Centrum Göta Trandared Brämhult Fristad Dalsjöfors Viskafors Sandhult på församling skrivna Ca & GA Restförda Summa

13 13(18) Prognos över befolkningsutvecklingen i stadsdelarna för sex åldersgrupper (2015 är faktisk befolkning. Tillkommer 127 restförda som inte går att fördela geografiskt.) Väster w Summa Öster w Summa Norr w Summa

14 14(18) Stadsdel Väster förväntas öka invånarantalet med 4320 personer, Öster förväntas öka med 758 personer och Norr med personer. Förväntad förändring per stadsdelsnämnd mellan 2015 och 2020: Prognos över befolkningsutveckling per delområde (f d kommundelsområden): De flesta kommundelarna förväntas öka i invånarantal de närmaste 5 åren. Kommundelarna Centrum, Göta, Norrby och Trandared förväntas få mellan 1100 och 2300 personers ökning. De övriga kommundelarna ökar inte lika mycket, det gäller Sjöbo och Sandhult, eller minskar i antal invånare, det gäller Brämhult, Dalsjöfors, Fristad och Viskafors.

15 15(18) Prognos per delområde (f d kommundelar) i 6 åldersklasser (2015 är faktiska siffror): Brämhult w Summa Centrum w Summa Göta w Summa

16 16(18) Norrby w Summa Sjöbo w Summa Trandared w Summa

17 17(18) Dalsjöfors w Summa Fristad w Summa Sandhult w Summa

18 18(18) Viskafors w Summa

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2017-2021 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen ca 1400 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske. Det kommer att färdas iväg ca 4500 personers flyttlass

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2014-2018 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2012-2016 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Fortsatt kommer årligen dryg 1000 bäbisar födas, 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen.

Fortsatt kommer årligen dryg 1000 bäbisar födas, 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen. 1(10) Befolkningsprognos för åren 2015-2019 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen dryg 1000 bäbisar födas, 1000 begravningar ske och 5000 flyttlass packas upp för att passera in över kommungränsen.

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(5) Befolkningsprognos för åren 2011-2015 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Folkmängd första kvartalet 2004

Folkmängd första kvartalet 2004 Folkmängd första kvartalet 2004 Borås Stads befolkning ökade med 154 personer under första kvartalet 2004 (jämfört med -6 personer första kvartalet 2003). Födelsenettot blev minus 25 (jämfört första kvartalet

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 18 mars 2016 Sofia Papanikolaou tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2016-2025 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2016-2025, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År Befolkningsprognos ALE KOMMUN 2015 2019 31 500 31 000 30 500 30 000 Antal invånare 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 28 423 28 855 29 330 29 772 30 423 31 002 2014 2015 2016 År 2017 2018 2019 Mark-

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2016-2022 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt årets prognos beräknas befolkningen öka med 7 179 personer från årsskiftet 2015/2016 fram

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April 2013

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April 2013 27 842 28 009 28 337 28 638 29 044 29 529 Befolkningsprognos ALE KOMMUN 2013-2017 30 000 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 26 500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010

Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Rapport nr 2011:1 5 april 2011 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2010 Ekonomi- och styrningskontoret Charlotte Jansson, tel. 011 15 19 62 planeringochstatistik@norrkoping.se Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2016 2025/2050 Lo Mildh Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser

Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Innehåll Underlag för befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2012:1 30 maj 2012 Norrköpings folkmängd och befolkningsförändringar 2011 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Sammanfattning...2 Inledning...3

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2011-2020/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2013-2022/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden Validering av Mölndals stads befolkningsprognoser för prognoserna 2016-2026 och 2017-2027 Åsa Kramér, analytiker E-post: asa.kramer@molndal.se Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer